Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej"

Transkrypt

1 Wersja archiwalna Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: Limanowa powiat limanowski Limanowa - miasto Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia w BZP: r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej, ul. Kilińskiego 11, Limanowa, woj. małopolskie, tel , fax Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2 II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla 20 osób korzystających z pomocy MOPS w Limanowej w związku z realizacją projektu systemowego: Mogę Pracować program aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej w mieście Limanowa. zwanego dalej projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: r. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionego w pkt III.4.1 aktualnego zezwolenia /zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, wydanego przez właściwego Starostę Powiatowego III.3.2) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionego w pkt III.4.1 wykazu wykonanych usług, który potwierdzał będzie że wykonawca przeprowadził co najmniej dwa kursy współfinansowane przez Unię Europejską. III.3.3) Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionego w pkt III.4.1 wykazu, z którego wynikać będzie, że wykonawca dysponuje: - salą do prowadzenia zajęć, - pracownią komputerową z co najmniej 10 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu i urządzeń peryferyjnych, - co najmniej 10 kasami fiskalnymi, - placem manewrowym do prowadzenia nauki jazdy, - samochodem osobowym przystosowanym do nauki jazdy kat. B III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych w ofercie dokumentów tj. wykazu osób oraz oświadczenia wymienionych w pkt III.4.1 potwierdzających, że wykonawca dysponuje osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i osoby te posiadają następujące kwalifikacje: - kurs językowy wykształcenie wyższe - filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym, - kurs prawa jazdy wykładowca i instruktor posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe, tj.instruktor posiadający wpis do ewidencji instruktorów prowadzonej przez właściwe Starostwo Powiatowe III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionej w pkt III 4.1 polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej ,00 zł i dokumentu potwierdzającego, że polisa ta została opłacona. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA

3 SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: Koncesję, zezwolenie lub licencję, Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat, licząc od dnia złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznychdostępnych wykonawcy usług lub robót budowanych w celu realizacji zamówienia, Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4 IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1/ Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku ograniczenia liczby uczestników, wraz proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia dla Wykonawcy. 2/ Po spisaniu umowy cena może być zmieniona gdy: a) nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT, b) zamawiający ograniczy zakres zamówienia. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej, ul. Kilińskiego 11, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku od oraz po złożeniu zamówienia: ; IV.4.4) Termin składania ofert: godzina 9:30, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej, ul. Kilińskiego 11, pokój nr 2 - sekretariat. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy): Projekt systemowy: Mogę Pracować program aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej w mieście Limanowa, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak Limanowa, dnia r. Kierownik MOPS /-/ Aleksandra Malinowska SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] na Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów

5 dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej CPV: Usługi szkoleniowe CPV: Usługi szkolenia komputerowego CPV: Usługi szkolenia zawodowego CPV: Usługi szkół nauki jazdy w trybie przetargu nieograniczonego CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Informacje o zamawiającym i przedmiocie przetargu Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej [MOPS], ul. Kilińskiego 11, Limanowa, woj. małopolskie tel/faks: ; Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia i procedury postępowania przetargowego: w zakresie merytorycznym: Rafał Trojanowski, Jacek Wiewióra, tel w zakresie procedury: Agnieszka Dominik, tel Zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla 20 osób korzystających z pomocy MOPS w Limanowej w związku z realizacją projektu systemowego: Mogę Pracować program aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej w mieście Limanowa. zwanego dalej projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W przypadku, gdy wystąpi okoliczność, że zbędnym lub niemożliwym stanie się przeprowadzenie szkolenia dla liczby osób wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na szkolenie. Rodzaje szkoleń i kursów będących przedmiotem zamówienia: I. AKTYWIZACJA ZAWODOWA: I.1 Zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym, obejmujące następująca tematykę: - umiejętność znalezienia się na rynku pracy, - wymogi pracodawców wobec potencjalnych pracowników, - sytuacja na lokalnym rynku pracy, - skuteczne metody poszukiwania ofert pracy Liczba osób: 20 Ilość godzin: 20 godz. zajęć grupowych Termin: lipiec sierpień 2010 r. Miejsce: teren miasta Limanowa Wykonawca zapewnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć oraz materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 4 godzin lekcyjnych ( 1 godz. = 45 minutzegarowych ) z uwzględnieniem przerwy ( 15 minut ) Zajęcia warsztatowe będą prowadzone przez doradcę zawodowego. I.2 Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, obejmujące następującą tematykę: - rozpoznanie istniejących trudności w znalezieniu pracy, - określenie predyspozycji i preferencji zawodowych w celu zmiany lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych, Liczba osób: 20 Ilość godzin: 20 (1 godzina dla każdego uczestnika)

6 Termin: listopad - grudzień 2010 r. Miejsce: teren miasta Limanowa Wykonawca zapewnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć oraz materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne 1 godz. = 45 minut zegarowych Indywidualne konsultacje będą prowadzone przez doradcę zawodowego. II. AKTYWIZACJA EDUKACYJNA: II.1 Kurs podstawowej obsługi komputera z elementami obsługi kasy fiskalnej, obejmujący następująca tematykę: - system operacyjny Microsoft Windows (budowa komputera, praca z folderami i plikami, praca w sieci), - Microsoft Word (tworzenie, edycja i formatowanie dokumentów, praca z tabelami, elementy graficzne, style i szablony), - Microsoft Excel (operacje na plikach skoroszytów i arkuszach, wprowadzanie i edycja danych, tworzenie formuł, wykorzystanie funkcji, formatowanie komórek, wykresy), - Power Point (kreatory prezentacji, szablony, tworzenie slajdów, nagłówki i stopki w prezentacji), - Internet (przeglądarki internetowe, wyszukiwanie wiadomości, konfiguracja przeglądarki pod kątem bezpieczeństwa, poczta elektroniczna, wprowadzenie do korzystania z poczty elektronicznej i programu Outlook Express, konta pocztowe) - Nauka obsługi kas fiskalnych oraz jej elementów składowych ( obsługa kasy, operacje raportów, programowanie wybranych parametrów kasy), - Współpraca kasy fiskalnej z komputerem i popularnymi programami magazynowymi, Liczba osób: 10 Ilość godzin: 100 Termin: lipiec - wrzesień 2010 r. Miejsce: teren miasta Limanowa. Kurs komputerowy musi odbyć się w pracowni komputerowej wyposażonej w odpowiednią ilość stanowisk komputerowych z odpowiednim oprogramowaniem(1 stanowisko/uczestnika) z dostępem do Internetu oraz urządzeń peryferyjnych. Wykonawca musi posiadać również odpowiednią ilość kas fiskalnych (1 kasa/uczestnika). Kurs komputerowy prowadzony będzie przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 8 godzin lekcyjnych ( 1 godz. = 45 minutzegarowych ) z uwzględnieniem przerwy ( 15 minut ). Zapewnienie obiadu uczestnikom kursu trwającego powyżej 4 godzin, przy czym dzienny wymiar kursu dla jednej osoby nie może przekroczyć 8 godzin. II.2 Kurs podstawowej znajomości języka angielskiego, który pozwoli uczestnikom opanować umiejętność posługiwania się językiem angielskim w kontaktach społecznych i komunikacji międzyludzkiej, zwłaszcza na rynku pracy Liczba osób: 5 Ilość godzin: 100 Termin: lipiec - wrzesień 2010 r. Miejsce: teren miasta Limanowa Wykonawca zapewnia pomieszczenia do prowadzenia kursu oraz materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne Kurs językowy prowadzony będzie przez osobę posiadającą wykształcenie wyższe filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 8 godzin lekcyjnych ( 1 godz. = 45 minutzegarowych ) z uwzględnieniem przerwy ( 15 minut ). Zapewnienie obiadu uczestnikom kursu trwającego powyżej 4 godzin, przy czym dzienny wymiar kursu dla jednej osoby nie może przekroczyć 8 godzin. II.3 Kurs prawa jazdy kat. B wraz z badaniami lekarskimi oraz opłatą za jeden egzamin państwowy Liczba osób: 5 Ilość godzin: 30 teoria + 30 praktyka Termin: lipiec - październik 2010 r.

7 Miejsce: teren miasta Limanowa Wykonawca zapewnia pomieszczenia do prowadzenia kursu oraz materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne a także plac manewrowy, samochód osobowy przystosowany do nauki jazdy, Kurs zrealizują wykładowcy i instruktorzy, którzy posiadająodpowiednie kwalifikacje zawodowe Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 4 godzin lekcyjnych ( 1 godz. = 45 minutzegarowych ) z uwzględnieniem przerwy ( 15 minut ) III. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA: III.1 Zajęcia warsztatowe z psychologiem, obejmujące następującą tematykę: - samopoznanie i motywacja, - efektywna komunikacja interpersonalna, - trening asertywności, - kreatywne rozwiązywanie problemów, - radzenie sobie ze stresem, - racjonalne gospodarowanie czasem - poczucie własnej wartości. Bilans umiejętności i mocnych stron Liczba osób: 20 Ilość godzin: 30 (20 godz. w terminie lipiec sierpień 2010 r., 10 godz. w terminie listopad grudzień 2010) Termin: lipiec - sierpień 2010 r. Miejsce: teren miasta Limanowa Wykonawca zapewnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć oraz materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 4 godzin lekcyjnych ( 1 godz. = 45 minutzegarowych ) z uwzględnieniem przerwy ( 15 minut ) Zajęcia będą prowadzone przez psychologa III.2 Indywidualne konsultacje z psychologiem, obejmujące następującą tematykę: - zidentyfikowanie problemów, - diagnozę predyspozycji osobowościowych, - wytwarzanie właściwej motywacji do aktywności życiowej, a zwłaszcza społecznej i zawodowej, - pomoc w przezwyciężaniu negatywnych schematów myślowych, - przeciwdziałanie przejawom syndromu wyuczonej bezradności, - wskazanie możliwości dalszego rozwoju osobistego i społecznego - konsultacja z pracownikiem socjalnym MOPS Limanowa prowadzącym kontrakt socjalny i wystawienie opinii o każdym uczestniku projektu w celu określenia czy dana osoba potrzebuje dalszych konsultacji, terapii. (dotyczy pkt. IV.1 ) Liczba osób: 20 Ilość godzin: 20 (1 godzina dla każdego uczestnika) Termin: sierpień 2010 r. Miejsce: Wykonawca zapewnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć oraz materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne 1 godz. = 45 minut zegarowych Konsultacje będą prowadzone przez psychologa III.3 Kurs pierwszej pomocy obejmujący następującą tematykę: - poznanie schematu postępowania w sytuacji znalezienia poszkodowanego, - zdobycie umiejętności prowadzenia resuscytacji, - postępowanie w zakrztuszeniu oraz pomocy w urazach i nagłych stanach chorobowych, - poznanie zasad bezpieczeństwa podczas udzielania pomocy, Liczba osób: 20 Ilość godzin: 8 Termin: październik 2010 r. Miejsce: teren miasta Limanowa Wykonawca zapewnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć oraz materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne

8 Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 4 godzin lekcyjnych ( 1 godz. = 45 minutzegarowych ) z uwzględnieniem przerwy ( 15 minut ) Kurs zostanie przeprowadzony przez ratownika medycznego III.4 Kurs promujący zdrowy tryb życia obejmujący następującą tematykę: - właściwe odżywiane - radzenie sobie ze stresem - trening i wypoczynek - odpowiednia ilość snu - rezygnacja ze środków psychouzależniających Liczba osób: 20 Ilość godzin: 8 Termin: październik 2010 r. Miejsce: teren miasta Limanowa Wykonawca zapewnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć oraz materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 4 godzin lekcyjnych ( 1 godz. = 45 minutzegarowych ) z uwzględnieniem przerwy ( 15 minut ) Kurs zostanie przeprowadzony przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe. IV. AKTYWIZACJA ZDROWOTNA: IV.1 Terapia psychologiczna, rodzinna lub psychospołeczna dla Uczestników Projektu, którzy wymagają dalszych konsultacji indywidualnych z psychologiem Liczba osób: 20 - liczba osób może zostać ograniczona po podpisaniu umowy - liczba ta zależeć będzie od ilości osób skierowanych na terapię po indywidualnej konsultacji z psychologiem Ilość godzin: 50- ilość godzin może zostać ograniczona po podpisaniu umowy - ilość godzin zależeć będzie od ilości osób skierowanych na terapię po indywidualnej konsultacji z psychologiem Termin: październik 2010 r. Miejsce: teren miasta Limanowa Wykonawca zapewnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć oraz materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne 1 godz. = 45 minutzegarowych Indywidualne konsultacje będą prowadzone przez psychologa Dzienny wymiar terapii dla jednego uczestnika projektu nie powinien przekroczyć 4 godzin lekcyjnych ( 1 godz. = 45 minutzegarowych ) z uwzględnieniem przerwy ( 15 minut ) Przedmiot zamówienia obejmuje również: a) ubezpieczenie uczestników szkoleń i kursów od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie kursu oraz w drodze na kurs i z kursu, zgodnie ze wskazaniem na skierowaniu, b) wydanie zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia i kursu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (dz. U. z 2006 r. nr 31 poz.216). Dokumenty ukończenia szkolenia, kursu powinny zawierać informację o realizowaniu szkolenia w ramach projektu współfinansowanego przez unię Europejską ze środków Europejskiego funduszu społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) zapewnienie uczestnikom szkoleń i kursów materiałów dydaktycznych, piśmiennych, podręczników ( w tym jeden dodatkowy do dokumentacji projektu), d) zapewnienie uczestnikom szkoleń i kursów napojów (kawy, herbaty, wody mineralnej) w czasie przerw miedzy zajęciami, e) zapewnienie obiadu uczestnikom szkoleń i kursów trwających powyżej 4 godzin, przy czym dzienny wymiar kursu dla jednej osoby nie może przekroczyć 8 godzin, f) Zaświadczenia, certyfikaty, materiały szkoleniowe, program szkolenia powinny być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL , g) dostarczenie uczestnikom po zakończeniu każdego szkolenia/kursu, ankiet służących do oceny

9 szkolenia, h) W przypadku zlecenia organizacji i realizacji kursu podwykonawcy, Wykonawca będzie prowadził dokumentację szkolenia, tj. imienne listy obecności z każdego dnia szkolenia, imienne listy potwierdzające poczęstunek, dzienniki zajęć, imienne listy odbioru materiałów szkoleniowych, protokoły z egzaminów. Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów kursu Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007r. Dz.U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą : Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia 1.2. Termin realizacji zamówienia Termin wykonania zamówienia: w okresie do r Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą. 1.3 Warunki udziału w postępowaniu. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: Uprawnienia do wykonywania określonej działalnościlub czynności,jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionego w pkt SIWZ aktualnego zezwolenia /zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, wydanego przez właściwego Starostę Powiatowego Wiedzy i doświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionego w pkt SIWZ wykazu wykonanych usług, który potwierdzał będzie że wykonawca przeprowadził co najmniej dwa kursy współfinansowane przez Unię Europejską Potencjału technicznego. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionego w pkt SIWZ wykazu, z którego wynikać będzie, że wykonawca dysponuje: - salą do prowadzenia zajęć, - pracownią komputerową z co najmniej 10 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu i urządzeń peryferyjnych, - co najmniej 10 kasami fiskalnymi, - placem manewrowym do prowadzenia nauki jazdy, - samochodem osobowym przystosowanym do nauki jazdy kat. B Osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych w ofercie dokumentów tj. wymienionego w pkt SIWZ wykazu osób, oraz oświadczenia wymienionego w pkt SIWZ potwierdzających, że wykonawca dysponuje osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i osoby te posiadają następujące kwalifikacje: - kurs językowy wykształcenie wyższe - filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym, - kurs prawa jazdy wykładowca i instruktor posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe, tj. instruktor posiadający wpis do ewidencji instruktorów prowadzonej przez właściwe Starostwo Powiatowe Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionej w pkt SIWZ opłaconej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej ,00 zł i dokumentu potwierdzającego, że polisa ta została opłacona. 1.5 Wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44 ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ Koncesję, zezwolenie lub licencję Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat, licząc od dnia złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie

10 do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowanych w celu realizacji zamówienia Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca załącza w/w dokumenty w oryginale lub kserokopie potwierdzone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. 1.6 Wykonawcy podlegający wykluczeniu z udziału w postępowaniu Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zawarte w Oświadczeniu stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ) b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (Załącznik Nr 3 do SIWZ) c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Wykonawca załącza w/w dokumenty w oryginale lub kserokopie potwierdzone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. 1.7 Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Organizację szkoleń i warsztatów w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ryn, dnia 16.06.2010 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przedmiotu zamówienia: PRZEPROWADZENIE I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 1 z 8 2013-09-11 07:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadanie pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez 1 z 8 2013-09-11 07:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWIZ) NA USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO CPV 80423000-5 Szkolenia stanowią integralną część projektu:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo