Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r."

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 53/2014/2015 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 23 czerwca 2015 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 DZIAŁ I Warunki rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie Rozdział 1 Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 1 1. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia prowadzona na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie obejmuje: rejestrację kandydata, złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów, postępowanie kwalifikacyjne oraz wydanie decyzji w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia. Rekrutacja odbywa się na następujący kierunek studiów wybrany przez kandydata: 1) Instytut Nauk o Wychowaniu Forma studiów Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Kierunek studiów Pedagogika Praca socjalna Filologia angielska Pedagogika 2) Instytut Politologii Forma studiów Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Kierunek studiów Politologia Administracja i polityka publiczna Politologia Administracja i polityka publiczna 2. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia stanowią wyniki egzaminu maturalnego lub odpowiednio wyniki egzaminu zagranicznego potwierdzonego świadectwem lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Kryterium kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia jest konkurs-ranking wyników egzaminu maturalnego lub odpowiednio egzaminu zagranicznego. 1

2 3. Kandydat przyjęty na studia wybiera specjalność w czasie pierwszego roku studiów zgodnie z zasadami obowiązującymi na Wydziale Pedagogicznym. 4. Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia prowadzone będą w następujących specjalnościach: 1) Instytut Nauk o Wychowaniu kierunek studiów Pedagogika Praca socjalna Filologia angielska studia stacjonarne specjalność studiów Edukacja i opieka pozaszkolna z animacją środowiskową Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna Praca socjalna z dzieckiem i rodziną Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych Praca socjalna z migrantami i uchodźcami Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych Redakcja tekstów anglojęzycznych kierunek studiów Pedagogika studia niestacjonarne specjalność studiów Edukacja i opieka pozaszkolna z animacją środowiskową Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 2) Instytut Politologii kierunek studiów Politologia Administra cja i studia stacjonarne specjalność studiów Bezpieczeństwo publiczne Zarządzanie informacją i media Public relations i marketing polityczny International Politics and Communication Administracja publiczna i służby państwowe studia niestacjonarne kierunek specjalność studiów studiów Bezpieczeństwo publiczne Zarządzanie informacją i media Politologia Administracja i polityka Public relations i marketing polityczny International Politics and Communication Administracja publiczna i służby państwowe 2

3 polityka publiczna Administracja samorządowa i fundusze europejskie Analityk i koordynator polityk publicznych w administracji Administration and Public Policy in the European Union publiczna Administracja samorządowa i fundusze europejskie Analityk i koordynator polityk publicznych w administracji Administration and Public Policy in the European Union 5. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia na każdy kierunek studiów, z wyjątkiem kierunku studiów filologia angielska, brane są pod uwagę trzy przedmioty z części pisemnej egzaminu maturalnego: 1) W przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny po raz pierwszy w roku szkolnym 2014/2015 w liceum ogólnokształcącym uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej z trzech przedmiotów według następującego porządku: Przedmiot pierwszy obowiązkowy poziom podstawowy współczynnik przeliczeniowy 0,1 Język polski Przedmiot drugi obowiązkowy poziom podstawowy współczynnik przeliczeniowy 0,1 Język obcy nowożytny Przedmiot trzeci do wyboru spośród obowiązkowy poziom podstawowy współczynnik przeliczeniowy 0,1 Matematyka dodatkowy - poziom rozszerzony współczynnik przeliczeniowy 0,15 Biologia Chemia Filozofia Fizyka Geografia Historia Historia muzyki Historia sztuki Informatyka Język łaciński i kultura antyczna Język mniejszości etnicznej Język mniejszości narodowej Język obcy nowożytny Język polski Język regionalny Matematyka Wiedza o społeczeństwie 3

4 a) Ustala się następujący współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe: poziom podstawowy współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów rankingowych) poziom rozszerzony współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów rankingowych). b) W przypadku gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot dodatkowy, wskazuje się ten, z którego uzyskano lepszy wynik rankingowy. 2) W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny według tzw. nowej matury : w latach w liceum ogólnokształcącym oraz w latach w technikum uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (zewnętrznej). Przedmiot pierwszy Język polski Przedmiot drugi Język obcy Przedmiot trzeci do wyboru spośród Biologia (Biologia z higieną i ochroną środowiska) Chemia Filozofia Fizyka i astronomia Geografia Historia Historia muzyki Historia sztuki Informatyka Język kaszubski Język łaciński i kultura antyczna Język mniejszości etnicznej Język mniejszości narodowej Język regionalny Matematyka Wiedza o społeczeństwie Wiedza o tańcu a) Ustala się następujący współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe: poziom podstawowy współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów rankingowych) poziom rozszerzony współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów rankingowych). b) W przypadku zdania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym), lub w przypadku, gdy kandydat zdawał oprócz matematyki więcej niż jeden przedmiot dodatkowy (trzeci przedmiot), wskazuje się ten, z którego uzyskano lepszy wynik rankingowy. 3) W przypadku kandydatów, którzy z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym zdawali egzamin maturalny według tzw. starej matury uwzględnia się wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: języka polskiego i języka obcego oraz ocenę z klasyfikacji końcowej (ukończenia 4

5 szkoły średniej) z trzeciego wybranego przedmiotu spośród przedmiotów wskazanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. W przypadku braku oceny z języka obcego z części pisemnej egzaminu maturalnego należy wziąć pod uwagę ocenę z części ustnej, a jeżeli jej brak, to kandydat wskazuje ocenę końcową ze świadectwa ukończenia szkoły średniej. a) Ustala się wartość 0,1 jako współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe: Ocena (skala 2-6) Punkty procentowe Ocena (skala 3-5) Punkty procentowe dopuszczająca (2) 30% - - dostateczna (3) 50% dostateczna (3) 50% dobra (4) 70% dobra (4) 75% bardzo dobra (5) 90% bardzo dobra (5) 100% celująca (6) 100% - - b) Wyniki z tzw. starej matury przeliczane są na punkty rankingowe w następujący sposób: wynik z każdego przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym zostaje przeliczony na punkty procentowe wg tabeli, o której mowa w lit. a) i pomnożony przez współczynnik przeliczeniowy 0,1 [np. 70% x 0,1 =7 punktów rankingowych]. 5a. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę dwa przedmioty (język polski i język angielski): 1) W przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny po raz pierwszy w roku szkolnym 2014/2015 w liceum ogólnokształcącym uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej z dwóch przedmiotów: języka polskiego i języka angielskiego, z zastrzeżeniem pkt 3. a) Ustala się następujący współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe: - język polski poziom podstawowy współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów rankingowych), - język angielski poziom podstawowy współczynnik 0,2 (np. 70% x 0,2 = 14 punktów rankingowych), poziom rozszerzony współczynnik 0,3 (np. 70% x 0,3 = 21 punktów rankingowych). b) W przypadku zdania egzaminu maturalnego z języka angielskiego na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym), wskazuje się ten, z którego uzyskano lepszy wynik rankingowy. 2) 2) W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny według tzw. nowej matury : w latach w liceum ogólnokształcącym oraz w latach w technikum uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (zewnętrznej) z dwóch przedmiotów: języka polskiego i języka angielskiego, z zastrzeżeniem pkt 3. a) Ustala się następujący współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe: - język polski poziom podstawowy współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów rankingowych), poziom rozszerzony współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów rankingowych). 5

6 - język angielski poziom podstawowy współczynnik 0,2 (np. 70% x 0,2 = 14 punktów rankingowych), poziom rozszerzony współczynnik 0,3 (np. 70% x 0,3 = 21 punktów rankingowych b) W przypadku zdania egzaminu maturalnego z języka polskiego i z języka angielskiego na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym), wskazuje się ten, z którego uzyskano lepszy wynik rankingowy. 3) Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego kandydatów, o których mowa w pkt 1 2, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym w części pisemnej języka angielskiego, jest zaliczenie przez nich testu z języka angielskiego organizowanego, w wyznaczonych terminach, na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie. Test jest przeprowadzany przez komisję powołaną przez Dziekana. Wyniki testu będą podawane w procentach i przeliczane na punkty rankingowe według współczynnika 0,3 (np. 70% x 0,3 = 21 punktów rankingowych). 4) W przypadku kandydatów, którzy z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym zdawali egzamin maturalny według tzw. starej matury : uwzględnia się wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz wyniki z testu z języka angielskiego, o którym mowa w pkt 5: a) Ustala się wartość 0,1 jako współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe: Ocena (skala 2- Punkty procentowe Ocena (skala 3-5) Punkty procentowe dopuszczająca 6) 30% - - dostateczna (2) (3) 50% dostateczna (3) 50% dobra (4) 70% dobra (4) 75% bardzo dobra 90% bardzo dobra (5) 100% celująca (5) (6) 100% - - b) Wyniki z tzw. starej matury przeliczane są na punkty rankingowe w następujący sposób: wynik z języka polskiego zdanego na egzaminie maturalnym zostaje przeliczony na punkty procentowe wg tabeli, o której mowa w lit. a i pomnożony przez współczynnik przeliczeniowy 0,1 [np. 70% x 0,1 =7 punktów rankingowych]. 5) Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego kandydatów, o których mowa w pkt 4, jest zaliczenie przez nich testu z języka angielskiego organizowanego, w wyznaczonych terminach, na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie. Test jest przeprowadzany przez komisję powołaną przez Dziekana. Wyniki testu będą podawane w procentach i przeliczane na punkty rankingowe według współczynnika 0,3 (np. 70% x 0,3 = 21 punktów rankingowych). 6. Przedmioty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym nie mogą posiadać oceny niższej niż: 1) w przypadku egzaminu maturalnego zdawanego od roku 2015 w liceum 30 % w przypadku przedmiotów obowiązkowych oraz według wyników w procentach ze świadectwa maturalnego w przypadku przedmiotów dodatkowych, 6

7 2) w przypadku tzw. nowej matury w latach w liceum ogólnokształcącym oraz w latach w technikum 30 %, 3) w przypadku starej matury ocena dostateczna (dla skali 3-5) lub dopuszczająca (dla skali 2-6). 7. Na podstawie wyników uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego sporządza się dla każdego kierunku i formy studiów listy rankingowe według uzyskanych punktów przez poszczególnych kandydatów. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata w kolejności ustalonej w postępowaniu kwalifikacyjnym na liście rankingowej, w ramach limitu miejsc. 8. Ilekroć mowa w niniejszych warunkach i trybie rekrutacji o egzaminie maturalnym w trybie tzw. "nowej matury" - należy przez to rozumieć egzamin maturalny, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz z późn. zmian.) oraz w rozdziale 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U., nr 83, poz. 562 z późn. zmian.). 9. Ilekroć mowa w niniejszych warunkach i trybie rekrutacji o egzaminie maturalnym w trybie tzw. "starej matury" - należy przez to rozumieć egzamin maturalny, o którym mowa w art. 169 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zmian.) oraz w 153 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U., nr 83, poz. 562 z późn. zmian.). 2 Laureaci i finaliści olimpiad 1. Zasady przyjmowania laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich określa odrębna uchwała Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie. 2. Kandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego, w tym laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, są zobowiązani złożyć w Biurze Rekrutacji wymagane dokumenty przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego. 3 Cudzoziemcy, kandydaci z maturą międzynarodową lub maturą europejską 1. Do odbywania studiów pierwszego stopnia w Akademii Ignatianum w Krakowie mogą być dopuszczeni kandydaci posiadający również: 1) świadectwo lub inny dokument wydany przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa 7

8 członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz z późn. zmian.), z wyłączeniem świadectw i dokumentów, które uprawniają jedynie do ubiegania się o przyjęcie na określone kierunki studiów wyższych w państwie jego wydania, chyba że kierunki te odpowiadają ze względu na program kształcenia kierunkom studiów określonym w 1 ust. 1; 2) świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej w drodze umów międzynarodowych lub uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu, zgodnie z przepisami art. 93a art. 93d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz z późn. zmian.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 447). 2. Kandydaci posiadający świadectwo lub inny dokument, o których mowa w ust. 1, biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym po dokonaniu rejestracji w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji i po złożeniu w określonym terminie wymaganych dokumentów, przy czym Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przelicza indywidualnie wyniki uzyskane na egzaminie zagranicznym potwierdzonym tym świadectwem lub innym dokumentem i podejmuje ostateczną decyzję w sprawie liczby uzyskanych punktów. 3. Kandydaci posiadający dyplom IB (International Baccalaureate) - dyplom wydany przez organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie, o którym mowa w art. 169 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zmian.) i art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz z późn. zmian.), biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym po dokonaniu rejestracji w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji i po złożeniu w określonym terminie wymaganych dokumentów, przy czym z każdego przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym otrzymują następującą liczbę punktów: Matura IB Punkty procentowe skala ocen 7 100% 6 90% 5 75% 4 60% 3 45% 2 30% 8

9 4. Kandydaci posiadający dyplom EB (European Baccalaureat) - dyplom wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o Statucie Szkół Europejskich, o którym mowa w art. 169 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zmian.) i art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz z późn. zmian.), biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym po dokonaniu rejestracji w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji i po złożeniu w określonym terminie wymaganych dokumentów, przy czym z każdego przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym otrzymują następującą liczbę punktów: Wynik na dyplomie EB Punkty procentowe 9,00 10,00 100% 8,00 8,99 90% 7,00 7,99 80% 6,70 6,99 70% 6,00 6,69 60% 5,00 5,99 45% 4,00 4,99 30% 0,00 3,99 0% 5. Kandydaci, którzy przystąpili do egzaminu zagranicznego lub do matury międzynarodowej albo matury europejskiej, których wyniki zostaną potwierdzone dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem, o których mowa w ust. 1-4, mogą być warunkowo dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego po przedłożeniu zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu zagranicznego lub do matury międzynarodowej albo matury europejskiej i następnie przyjęci na studia warunkowo. Osoby takie zobowiązane są złożyć w terminie do 30 września 2015 r. kserokopię dokumentu, o którym mowa w ust. 1-4 wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski oraz przedłożyć do wglądu oryginały tych dokumentów. 6. Kandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego, w tym osoby nie będące obywatelami polskimi i osoby posiadające dyplom matury międzynarodowej (dyplom IB) lub dyplom matury europejskiej (dyplom EB) oraz laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, są zobowiązani złożyć w Biurze Rekrutacji wymagane dokumenty przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego. 7. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej cudzoziemcami są przyjmowane na studia na zasadach określonych w art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zmian.) i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U., nr 190, poz z późn. zmian.) oraz według niniejszych warunków i trybu rekrutacji. Warunkiem dopuszczenia cudzoziemców do postępowania rekrutacyjnego jest ukończenie przez kandydata 18 roku życia w dniu rejestracji w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji Od wszystkich kandydatów przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego konieczna 9

10 jest rejestracja w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji, oraz postępowanie według trybu rekrutacji. 2. Kandydaci, którzy posiadają status studenta Akademii Ignatianum w Krakowie lub innej uczelni, ubiegający się o przyjęcie na studia, o których mowa w 1 ust. 1, są zobowiązani do postępowania według niniejszych warunków i trybu rekrutacji oraz do dostarczenia wraz z kompletem dokumentów oświadczenia o statusie studenta. 3. Kandydaci, którzy posiadają status absolwenta Akademii Ignatianum w Krakowie lub innej uczelni, ubiegający się o przyjęcie na studia, o których mowa w 1 ust. 1, są zobowiązani do postępowania według niniejszych warunków i trybu rekrutacji oraz do dostarczenia wraz z kompletem dokumentów oświadczenia o statusie absolwenta. 4. Warunkiem wpisania osoby przyjętej na studia na listę studentów pierwszego roku studiów jest dostarczenie, w wyznaczonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów. Niedopełnienie tych obowiązków w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów. 5. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia. 6. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Akademii Ignatianum w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia. Decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Rozdział 2 Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia 5 1. Rekrutacja na studia drugiego stopnia prowadzona na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie obejmuje: rejestrację kandydata, złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów, postępowanie kwalifikacyjne oraz wydanie decyzji w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia. Rekrutacja odbywa się na następujący kierunek studiów wybrany przez kandydata: 1) Instytut Nauk o Wychowaniu Forma studiów Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 2) Instytut Politologii Forma studiów Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Kierunek studiów Pedagogika Pedagogika Kierunek studiów Politologia Administracja i polityka publiczna Politologia Administracja i polityka publiczna 10

11 2. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest posiadanie przez kandydata tytułu: magistra, licencjata lub równorzędnego. Kryterium kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia jest konkurs-ranking uwzględniający: a) ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich, b) średnią ocen z całości studiów obowiązującą w uczelni, której dyplom jest brany pod uwagę w konkursie-rankingu. 3. Na podstawie wyników uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego sporządza się dla każdego kierunku i formy studiów listy rankingowe według uzyskanych punktów przez poszczególnych kandydatów (suma punktów wynikających z uzyskanych ocen, o których mowa w ust. 2 lit. a i b). Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata w kolejności ustalonej w postępowaniu kwalifikacyjnym na liście rankingowej, w ramach limitu miejsc. 4. W przypadku, gdy kandydat ukończył Uczelnię, gdzie skala ocen była 2-6 stosuje się następujący przelicznik: Ocena wystawiona w skali od 2 do 6 Odpowiednia ocena w skali od 2 do , , ,5 4, ,5 4, Kandydat przyjęty na studia wybiera specjalność w czasie pierwszego roku studiów zgodnie z zasadami obowiązującymi na Wydziale Pedagogicznym. 6. Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia prowadzone będą w następujących specjalnościach: 1) Instytut Nauk o Wychowaniu kierunek studiów Pedagogika studia stacjonarne specjalność studiów Edukacja wczesnoszkolna Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową Pedagogika rodziny i opieka nad małym dzieckiem Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną kierunek studiów Pedagogika studia niestacjonarne specjalność studiów Edukacja wczesnoszkolna Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową Pedagogika rodziny i opieka nad małym dzieckiem Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną 11

12 2) Instytut Politologii kierunek studiów Politologia Administracja i polityka publiczna studia stacjonarne specjalność studiów Bezpieczeństwo państwa Media, reklama i promocja w sferze publicznej Administracja państwowa i samorządowa Analityka polityczna Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych Administracja samorządowa i rozwój lokalny kierunek studiów Politologia Administracja i polityka publiczna studia niestacjonarne specjalność studiów Bezpieczeństwo państwa Media, reklama i promocja w sferze publicznej Administracja państwowa i samorządowa Analityka polityczna Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych Administracja samorządowa i rozwój lokalny 7. Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne lub niestacjonarne drugiego stopnia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mają osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za granicą: 1) których efekty kształcenia osadzone są w obszarze nauk humanistycznych lub w obszarze nauk społecznych lub 2) na kierunkach z przygotowaniem pedagogicznym lub na kierunkach z programem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela i posiadają dyplom ukończenia tych studiów (tytuł zawodowy licencjata lub magistra albo równorzędny) albo inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że został zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej. 7a. Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne lub niestacjonarne drugiego stopnia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mają osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za granicą, których efekty kształcenia osadzone są w obszarze nauk humanistycznych lub w obszarze nauk społecznych i posiadają dyplom ukończenia tych studiów (tytuł zawodowy licencjata lub magistra albo równorzędny) albo inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że został zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie 12

13 umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej. 8. Od wszystkich kandydatów przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego konieczna jest rejestracja w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji oraz postępowanie według trybu rekrutacji. 9. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, o których mowa w ust. 1, którzy posiadają status studenta Akademii Ignatianum w Krakowie lub innej uczelni, są zobowiązani do postępowania według niniejszych warunków i trybu rekrutacji oraz do dostarczenia wraz z kompletem dokumentów oświadczenia o statusie studenta. 10. Kandydaci, którzy posiadają status absolwenta Akademii Ignatianum w Krakowie lub innej uczelni, ubiegający się o przyjęcie na studia, o których mowa w ust. 1, są zobowiązani do postępowania według niniejszych warunków i trybu rekrutacji oraz do dostarczenia wraz z kompletem dokumentów oświadczenia o statusie absolwenta. 11. Warunkiem wpisania osoby przyjętej na studia na listę studentów pierwszego roku studiów jest dostarczenie, w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niedopełnienie tych obowiązków w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów. 12. Decyzje w sprawach przyjęcia na studia podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. 13. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Akademii Ignatianum w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia. Decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Dział II Tryb rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 6 1. Rekrutacja na studia prowadzona na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2015/2016 odbywa się za pomocą elektronicznego systemu obsługi rekrutacji. 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest obowiązany do zapoznania się z warunkami i trybem rekrutacji na wybrane studia prowadzone przez Akademię Ignatianum w Krakowie. 3. Kandydat wypełnia elektroniczny formularz rejestracyjny w celu założenia indywidualnego konta rekrutacyjnego w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji. 13

14 4. Kandydat mający trudności w dostępie do Internetu może dokonać rejestracji na studia w Biurze Rekrutacji w godzinach jego pracy. 5. Po uzupełnieniu danych osobowych w elektronicznym formularzu rejestracyjnym, kandydat aktywuje indywidualne konto rekrutacyjne kodem, który jest przesłany na adres mailowy, podany przez kandydata w elektronicznym formularzu rejestracyjnym. 6. Po aktywowaniu indywidualnego konta rekrutacyjnego, kandydat wypełnia informacje dotyczące danych adresowych, wykształcenia, deklaruje wydział i kierunek studiów, na który stara się o przyjęcie. Oczywiste omyłki pisarskie w elektronicznym formularzu rejestracyjnym nie będą miały wpływu na przebieg rekrutacji. 7. Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na studia, o których mowa w 1 ust. 1 lub 5 ust. 1, ma obowiązek zadeklarowania głównego kierunku tych studiów prowadzonych na Wydziale Pedagogicznym i możliwość zadeklarowania alternatywnych kierunków studiów (jednego, dwóch lub trzech) prowadzonych na Wydziale Pedagogicznym lub na innych wydziałach Akademii Ignatianum w Krakowie, wskazując w elektronicznym formularzu rejestracyjnym alternatywne kierunki studiów według kolejności, począwszy od tego alternatywnego kierunku, którym jest najbardziej zainteresowany. 8. Po zadeklarowaniu kierunków studiów, kandydat (z wyjątkiem cudzoziemców i kandydatów z maturą międzynarodową lub maturą europejską) uzupełnia w elektronicznym formularzu rejestracyjnym informacje dotyczące: 1) wyników egzaminu maturalnego, w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia, zgodnie z 1 ust. 5 i ust. 5a, 2) oceny z dyplomu ukończenia: studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz średnią ocen z całości studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich potwierdzoną stosownym zaświadczeniem lub wpisem w suplemencie do dyplomu w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia. 9. Po wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego (dane osobowe, dane adresowe, deklaracja kierunku, wyniki), na indywidualnym koncie rekrutacyjnym zostanie wyświetlona informacja potwierdzająca rejestrację kandydata na studia oraz dostępny będzie wzór formularza opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (opłaty rekrutacyjnej) z danymi rachunku bankowego, na które należy dokonać wpłaty tej opłaty. 10. Kandydat jest obowiązany do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej i wydrukowania potwierdzenia jej dokonania. Opłatę rekrutacyjną należy uiścić najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji na studia. 11. W ramach jednej opłaty rekrutacyjnej, kandydat może ubiegać się o przyjęcie na studia na kierunek główny i na kierunki alternatywne prowadzone na Wydziale Pedagogicznym. W przypadku zadeklarowania wyboru studiów na kierunkach alternatywnych prowadzonych na innym wydziale Akademii Ignatianum w Krakowie, kandydat jest zobowiązany uiścić odrębną opłatę rekrutacyjną. 12. Kandydat jest zobowiązany do regularnego sprawdzania informacji na swojej poczcie elektronicznej ( ) oraz na indywidualnym koncie rekrutacyjnym. Informacje 14

15 dotyczące dalszego przebiegu rekrutacji będą wysyłane jako komunikaty na indywidualnym koncie rekrutacyjnym w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji. 13. Po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata zostanie wyświetlona informacja o zmianie statusu na: kandydat(ka) złożył(a) podanie. 14. Jeżeli w terminie 3 dni roboczych po rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej kandydat nie dostanie informacji o zmianie statusu na: kandydat(ka) złożył(a) podanie, konieczny będzie kontakt z Biurem Rekrutacji. 15. Po ustaleniu listy rankingowej (listy przyjętych, listy nieprzyjętych z listy rezerwowej) następuje ogłoszenie listy osób przyjętych na studia na kierunek główny i kierunek alternatywny. W dniu ogłoszenia wyników zostanie również ogłoszona lista rezerwowa tylko na kierunek główny. 16. Decyzje o przyjęciu na studia otrzymują kandydaci posiadający sumę punktów rankingowych większą lub równą wartości ustalonej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. 17. Jeżeli limit miejsc na dany kierunek nie zostanie wyczerpany, to lista przyjętych uzupełniana jest kandydatami, którzy umieścili ten kierunek jako pierwszy kierunek alternatywny, a nie zostali przyjęci na kierunek, który wymienili jako główny. W sytuacji gdy pierwszy kierunek alternatywny zostanie rozpatrzony pozytywnie kolejne nie będą rozpatrywane. 18. Kandydaci kwalifikowani są od największej sumy punktów rankingowych, aż do wyczerpania limitu miejsc na ten kierunek. 19. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia, wysyłane są do kandydata, za pośrednictwem poczty, na wskazany w elektronicznym formularzu rejestracyjnym adres zamieszkania/adres do korespondencji. 20. Po ogłoszeniu wyników, kandydat przyjęty na studia zobowiązany jest do dokonania wpisu na studia poprzez dostarczenie, w wyznaczonym terminie, do Biura Rekrutacji wymaganych dokumentów oraz do potwierdzenia opłaty czesnego za pierwszy semestr studiów (w przypadku studiów niestacjonarnych). Niedopełnienie tych obowiązków w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów. 21. Wykaz dokumentów niezbędnych podczas dokonywania wpisu na studia pierwszego stopnia (nie dotyczy cudzoziemców i kandydatów z maturą międzynarodową lub maturą europejską): 1) wydrukowany (wydruk na miejscu w Biurze Rekrutacji) i podpisany na każdej stronie kwestionariusz ankiety osobowej, 2) kserokopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu), a dla kandydatów ze "starą maturą" kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu), 3) kserokopia potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej (oryginał do wglądu), 4) kserokopia dowodu osobistego powiększona dwa razy (oryginał do wglądu), 15

16 5) dla laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich - kserokopia dokumentu potwierdzającego osiągnięcie w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, konkursach międzynarodowych oraz ogólnopolskich, jeżeli było brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym (oryginał do wglądu), 6) kandydaci, którzy posiadają status studenta Akademii Ignatianum w Krakowie lub innej uczelni, ubiegający się o przyjęcie na studia, o których mowa w 1 ust. 1, są zobowiązani do dostarczenia wraz z kompletem dokumentów oświadczenia o statusie studenta, 7) kandydaci, którzy posiadają status absolwenta Akademii Ignatianum w Krakowie lub innej uczelni, ubiegający się o przyjęcie na studia, o których mowa w 1 ust. 1, są zobowiązani do dostarczenia wraz z kompletem dokumentów oświadczenia o statusie absolwenta, 8) kserokopia potwierdzenia dokonania opłaty czesnego za pierwszy semestr studiów w przypadku studiów niestacjonarnych (oryginał do wglądu), 9) jedna kolorowa fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi do dowodu osobistego (opisana na odwrocie imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL), 10) dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, kserokopia zaświadczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu). 22. Wykaz dokumentów niezbędnych podczas dokonywania wpisu na studia drugiego stopnia (nie dotyczy cudzoziemców): 1) wydrukowany (wydruk na miejscu w Biurze Rekrutacji) i podpisany na każdej stronie kwestionariusz ankiety osobowej, 2) kserokopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu), a dla kandydatów ze "starą maturą" kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu), 3) kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z kserokopią suplementu (oryginały do wglądu), przy czym w przypadku braku dyplomu (nie został jeszcze wydany) dopuszcza się złożenie kserokopii zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata/magistra z adnotacją o ocenie uzyskanej na dyplomie licencjackim/magisterskim oraz średnią ocen z całości studiów obowiązującą w uczelni, której dyplom jest brany pod uwagę (oryginały do wglądu). 4) kserokopia zaświadczenia o średniej ocen z całości studiów obowiązująca w uczelni, której dyplom brany jest pod uwagę (oryginał do wglądu), jeżeli takiej informacji nie ma w suplemencie do dyplomu, 5) kserokopia potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej (oryginał do wglądu), 6) kserokopia dowodu osobistego powiększona dwa razy (oryginał do wglądu), 7) kandydaci, którzy posiadają status studenta Akademii Ignatianum w Krakowie lub innej uczelni, ubiegający się o przyjęcie na studia, o których mowa w 5 ust. 1, są zobowiązani do dostarczenia wraz z kompletem dokumentów oświadczenia o statusie studenta, 8) kandydaci, którzy posiadają status absolwenta Akademii Ignatianum w Krakowie lub innej uczelni, ubiegający się o przyjęcie na studia, o których mowa w 5 ust. 1, są zobowiązani do dostarczenia wraz z kompletem dokumentów oświadczenia o statusie absolwenta (oryginał do wglądu), 9) kserokopia potwierdzenia dokonania opłaty czesnego za pierwszy semestr studiów w przypadku studiów niestacjonarnych (oryginał do wglądu), 16

17 10) jedna kolorowa fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi do dowodu osobistego (opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL), 11) dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, kserokopia zaświadczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu). 23. Przyjmuje się tylko komplet wymaganych dokumentów. 24. Nie przyjmuje się dokumentów wysłanych pocztą. 25. Jeżeli kandydat znajduje się na liście rezerwowej, może zostać przyjęty w miejsce osób, które nie dokonają wpisu w wyznaczonym terminie a zostały przyjęte na studia z listy rankingowej. W takim przypadku, na podstawie wyników uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata w kolejności ustalonej w postępowaniu kwalifikacyjnym na liście rezerwowej w ramach limitu miejsc. Kandydat jest zobligowany do kontrolowania swojego indywidualnego konta rekrutacyjnego oraz informacji pojawiających się na jego poczcie elektronicznej ( ). 26. Za błędy w danych wprowadzonych w elektronicznym formularzu rejestracyjnym oraz za błędy dokonane w przelewie opłaty rekrutacyjnej odpowiedzialność ponosi kandydat. Rozdział 2 Cudzoziemcy, kandydaci z maturą międzynarodową lub maturą europejską 7 1. Do kandydatów będących cudzoziemcami i osób posiadających dyplom matury międzynarodowej (dyplom IB) lub dyplom matury europejskiej (dyplom EB) stosuje się odpowiednio postanowienia obejmujące tryb rekrutacji zawarte w 6 i 8 oraz dodatkowo postanowienia, o których mowa ust Przed ogłoszeniem wyników, do ostatniego dnia rejestracji na studia, kandydat jest obowiązany do przesłania skanów wymaganych dokumentów za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi rekrutacji. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci, którzy przesłali komplet wymaganych dokumentów, o których mowa w ust Wykaz dokumentów niezbędnych do elektronicznego systemu obsługi rekrutacji, które należy dostarczyć po dokonaniu rejestracji na studia: 1) skan dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (z tłumaczeniem przysięgłym na język polski), 2) skan zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu wymienionego w 3 ust. 1 wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski lub skan dyplomu IB (International Baccalaureate) lub dyplomu EB (European Baccalaureat) - w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia, 3) skan zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dokumentu ukończenia uczelni za granicą (dyplomu) uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za 17

18 granicą, chyba że kandydat został zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, wraz z suplementem (dodatkiem z ocenami), jeżeli został wydany i tłumaczeniem przysięgłym na język polski, albo dokumentu ukończenia uczelni za granicą (dyplomu) uznanego na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z suplementem (dodatkiem z ocenami) jeżeli został wydany i tłumaczeniem przysięgłym na język polski w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia, 4) dla laureatów lub finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich - skan dokumentu potwierdzającego osiągnięcie w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, konkursach międzynarodowych oraz ogólnopolskich, jeżeli ma być uwzględniony w postępowaniu kwalifikacyjnym, 5) skan zaświadczenia/certyfikatu poświadczającego poziom znajomości języka polskiego (z tłumaczeniem przysięgłym na język polski), 6) skan potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej. 4. Na podstawie przesłanych skanów dokumentów, o których mowa w ust. 3, pracownik Biura Rekrutacji uzupełnia w elektronicznym formularzu rejestracyjnym informacje dotyczące wyników z egzaminu zagranicznego, matury międzynarodowej lub matury europejskiej, w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia, oraz informacje dotyczące oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz średnią ocen z całości studiów pierwszego stopnia lub informacje dotyczące oceny z dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich oraz średnią ocen z całości jednolitych studiów magisterskich, potwierdzoną stosownym zaświadczeniem lub wpisem w suplemencie do dyplomu, w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia. 5. Po ogłoszeniu wyników, kandydat przyjęty na studia zobowiązany jest do dokonania wpisu na studia i dostarczenia do Biura Rekrutacji wymaganych dokumentów wraz z wymaganymi tłumaczeniami najpóźniej do dnia 30 września 2015 roku. 6. Wykaz dokumentów niezbędnych podczas dokonywania wpisu na studia: 1) wydrukowany (wydruk na miejscu w Biurze Rekrutacji) i podpisany na każdej stronie kwestionariusz ankiety osobowej, 2) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość powiększona dwa razy z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (oryginał do wglądu), 3) kserokopia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu wymienionego w 3 ust. 1 wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski lub kserokopia dyplomu IB (International Baccalaureate) lub kserokopia dyplomu EB (European Baccalaureat) (oryginał do wglądu) - w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia, 4) kserokopia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dokumentu ukończenia uczelni za granicą (dyplomu) uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że kandydat został zwolniony na podstawie tych 18

19 przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, wraz z suplementem (dodatkiem z ocenami), jeżeli został wydany i tłumaczeniem przysięgłym na język polski, albo kserokopia dokumentu ukończenia uczelni za granicą (dyplomu) uznanego na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z suplementem (dodatkiem z ocenami) jeżeli został wydany i tłumaczeniem przysięgłym na język polski (oryginał do wglądu) w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia, 5) kserokopia decyzji administracyjnej o uznaniu za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, zgodnie z przepisami art. 93a art. 93d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz z późn. zmian.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 447) w przypadku kandydatów na studia pierwszego, którzy posiadają świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają inne niż określone w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz z późn. zmian.) lub nie uznane na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych (oryginał do wglądu), 6) dla laureatów lub finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich - kserokopia dokumentu potwierdzającego osiągnięcie w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, konkursach międzynarodowych oraz ogólnopolskich, jeżeli był uwzględniony w postępowaniu kwalifikacyjnym (oryginał do wglądu), 7) kserokopia potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej (oryginał do wglądu), 8) kserokopia potwierdzenia dokonania opłaty za pierwszy rok studiów w przypadku kandydatów podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujących obywateli polskich (oryginał do wglądu), 9) kserokopia potwierdzenia dokonania opłaty czesnego za pierwszy semestr studiów (studia niestacjonarne) w przypadku kandydatów podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (oryginał do wglądu), 10) jedna kolorowa fotografia, w wymiarach 3,5 cm/4,4 cm (opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem, oraz PESEL -jeżeli dotyczy), 11) dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, kserokopia zaświadczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (oryginał do wglądu), 12) dokumenty wymagane tylko od cudzoziemców: a) kserokopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podejmowania kształcenia na obranym kierunku i formie studiów z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (oryginał do wglądu), b) kserokopia zaświadczenia/certyfikatu poświadczającego poziom znajomości języka polskiego z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (oryginał do wglądu) 19

20 c) kserokopia wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (oryginał do wglądu), d) kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo zaświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia (oryginał do wglądu). e) kserokopia dokumentu potwierdzającego okoliczność, że osoba przyjęta na studia należy do kategorii osób wymienionych w art. 43 ust. 2 4 i ust. 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zmian.) w przypadku kandydatów przyjmowanych na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. 7. Przyjmuje się tylko komplet wymaganych dokumentów. 8. Nie przyjmuje się dokumentów wysłanych pocztą. 9. Za błędy w danych wprowadzonych w elektronicznym formularzu rejestracyjnym (z wyjątkiem danych wprowadzanych przez pracownika Biura Rekrutacji) oraz za błędy dokonane w przelewie opłaty rekrutacyjnej odpowiedzialność ponosi kandydat. 8 Osoby niepełnosprawne 1. Kandydaci będący osobami niepełnosprawnymi podlegają takim samym warunkom rekrutacji jak pozostali kandydaci. 2. Kandydaci, o których mowa w ust. 1 mogą dokonać rejestracji na studia bezpośrednio w Biurze Rekrutacji w godzinach jego pracy. 3. Kandydat przyjęty na studia, zobowiązany jest do złożenia wraz z kompletem dokumentów kserokopii ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. DZIAŁ III Terminarz rekrutacji 9 Terminy dotyczące elektronicznej rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz terminy składania dokumentów o przyjęcie na studia określa Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie w drodze zarządzenia. DZIAŁ IV Opłaty Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie określa regulamin opłat. 2. Wysokość i sposób pobierania opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia ustala Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie w drodze zarządzenia. 20

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 1 1. Niniejsza uchwała określa zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych studiów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia OFERTA EDUKACYJNA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i DOWODZENIA na rok akademicki 2014/15 Forma studiów: studia stacjonarne studia niestacjonarne Rodzaj studiów: studia I stopnia (osoby posiadające świadectwo dojrzałości)

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje: Uchwała nr 45/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 28.05.2013r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2014/2015 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

z dnia 23 kwietnia 2014 r. REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL-ZOWA-0161/ZR-13/14 Tekst ujednolicony opracowany na podstawie: zarządzenia nr 13 z dnia 23 kwietnia 2014 r. i zarządzenia nr 14 z dnia 5 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 6/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 24 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA nr 6/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 24 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA nr 6/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad podejmowania i odbywania kształcenia na studiach pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI PROJEKT ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM I. Kierunek Wychowanie Fizyczne 1. Studia pierwszego stopnia 3-letnie, stacjonarne Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) Zasady rekrutacji określające warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2014/2015 przyjęte uchwałą nr 17/IV/2013, 18/IV/2013, 19/IV/2013 Senatu Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2010 roku

Pismo okólne nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2010 roku DO-0132/4/2010 Pismo okólne nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2010 roku w sprawie: podejmowania i odbywania w Uniwersytecie Jagiellońskim studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia,

Bardziej szczegółowo

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych,

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych, Uchwała Nr 93/2012-2016 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ustawy

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia.

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA NIESTACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI -

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Dokumenty źródłowe: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 170/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu

Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu Akty prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2014 poz. 1198 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Postanowienia ogólne 1 Studia podyplomowe realizują strategię budowy społeczeństwa opartego na wiedzy i stale podnoszącego swoje

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 1), 2) członkowskich Unii Europejskiej Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2007

ZARZĄDZENIE NR 7/2007 ZARZĄDZENIE NR 7/2007 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Studiów Na podstawie art. 66, art. 161

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo