Warunki korzystania z Usług

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki korzystania z Usług"

Transkrypt

1 Warunki korzystania z Usług Umowa określająca Warunki korzystania z usług NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI. Ta Umowa warunków korzystania z usług ( Umowa ) opisuje warunki mające zastosowanie do korzystania z witryn sieci web, które są identyfikowane za pomocą URL (jednolitego lokalizatora zasobów) i Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy Tobą, jako użytkownikiem strony ( Użytkownik ) i właścicielem stron i ( My, nasze, nas ). Chociaż opublikowane jest tłumaczenie angielskiej wersji Warunków, użytkownik zgadza się, że tłumaczenie jest zapewniane tylko dla wygody i że ważność ma jedynie angielska wersji językowa Warunków korzystania z usług ( Umowy ), będąc podstawą do prawa korzystania z witryn. 1. Użytkownik wyraża zgodę na warunki Umowy przez korzystanie z tej witryny Dostęp do i korzystanie z tej witryny i naszych usług podlega niniejszym Warunkom użytkowania i wszelkim mającym moc prawną przepisom ustawowym i wykonawczym. Przes samo korzystanie z tej witryny akceptujesz bez ograniczeń i rozróżnienia niniejsze warunki użytkowania. Możemy w dowolnym momencie i bez uprzedzenia zmodyfikować niniejsze warunki użytkowania publikując zmiany na tej stronie. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację tych zmian. Użytkownik nie może korzystać z usług i nie może akceptować warunków, jeśli (a) użytkownik nie jest pełnoletni aby zawrzeć wiążącą umowę z nami, lub (b) użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z usług zgodnie z prawem Hongkongu lub innych państw / regionów, włącznie z państwem / regionem, w którym ma miejsce zamieszkania, lub w którym przebywa mając dostęp do witryny. 2. Użytkownicy ogólnie 2.1 Użytkownik może korzystać z tej strony wyłącznie dla własnych celów osobistych lub wewnętrznych. Każdy użytkownik zgadza się, że nie będzie kopiować, powielać lub pobierać informacji, tekstów, obrazów, katalogów, plików, baz danych lub ofert dostępnych na witrynie lub za pośrednictwem witryny w sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony.

2 Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia, odmowy lub utworzenia innego dostępu do witryny i jej funkcji w odniesieniu do różnych użytkowników, lub zmiany dowolnych funkcji, albo wprowadzenia nowych funkcji bez uprzedzenia. 3. Zarejestrowani użytkownicy 3.1. Każdy użytkownik, który wypełnił i przesłał formularz rejestracyjny elektronicznie przez witrynę lub przez przesłanie pocztą swoich danych (takich jak nazwisko, adres, numer telefonu i faksu, adres , dane swojej firmy, itp.) do właściciela tuuble.com, globaltubestock.com lub do innego podmiotu, świadczącego te same usługi, jest zarejestrowanym użytkownikiem witryny ( Zarejestrowany użytkownik ). Dla każdego Zarejestrowanego użytkownika będzie zakładane własne konto ( Konto ) i każdemu Zarejestrowanemu użytkownikowi zostanie przypisany alias użytkownika ( użytkownika ) i hasło ( Hasło ) w celu umożliwienia zalogowania się do swojego konta. 3.2 Jeśli Zarejestrowanym użytkownikiem jest podmiot gospodarczy, rejestrujący oświadcza, że (a) jest organem uprawnionym do wiążącego zawarcia w jego imieniu niniejszej umowy; (b) adres, który podany został podczas rejestracji jest głównym miejscem prowadzenia działalności przez ten podmiot gospodarczy; oraz (c) wszystkie inne informacje przekazywane nam w procesie rejestracji są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Dla celów niniejszej rejestracji oddział lub przedstawicielstwo podmiotu nie będą rozpatrywane jako odrębny podmiot i za siedzibę uznaje się jego główne miejsce prowadzenia działalności. 3.3 Stając się Zarejestrowanym użytkownikiem, użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych użytkowników. Możemy wysyłać e- maile do Ciebie lub kontaktować się z Tobą inną drogą wykorzystując zapisane dane osobowe do przesyłania wszelkich informacji, jakie chcielibyśmy przekazać zgodnie z polityką prywatności. 3.4 Każdy użytkownik zapewnia, gwarantuje i zgadza się z tym, że (a) informacje i materiały przekazane podczas procesu rejestracji lub później w trakcie korzystania z witryny lub usług są prawdziwe, dokładne, aktualne, kompletne i (b) będzie stale i na bieżąco aktualizować wszystkie informacje i materiały, aby były one prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Możemy zawiesić lub zamknąć konto Zarejestrowanego użytkownika w dowolnym momencie zachowując okres wypowiedzenia nie mniejszy niż 24 godziny od wysłania zawiadomienia o tym do Zarejestrowanego użytkownika; jednak zawiadomienie takie nie jest wymagane, jeśli (a) stwierdzimy, że nastąpiło jakiekolwiek naruszenie postanowień niniejszej Umowy przez Użytkownika zarejestrowanego, lub (b) mamy uzasadnione podstawy do podejrzeń, że jakaś informacja przekazana przez zarejestrowanego użytkownika jest nieprawdziwa, niedokładna lub nie jest aktualna i kompletna, lub (c) wierzymy, że w wyniku swoich działań Zarejestrowany użytkownik może ponieść straty finansowe lub odpowiedzialność prawną. 3.5 Każdy użytkownik zapewnia, gwarantuje i zgadza się z tym, że będzie:

3 a) prowadzić swoje działania na naszych stronach zgodnie z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami ustawowymi i wykonawczymi; b) prowadzić korespondencję z innymi użytkownikami witryny w dobrej wierze; c) prowadzić swoje działania zgodnie z Warunkami umowy oraz ewentualnych innych dodatkowych uzgodnień; d) nie angażować się w spam i phishing; e) nie podejmować żadnych innych działań niezgodnych z prawem 3.6 Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług oraz wypowiedzenia konta, jeśli będziemy przekonani, że użytkownik narusza obowiązujące prawa lub działa ze szkodą dla naszych interesów. 4. Użytkownicy Premium 4.1 Zastrzegamy sobie prawo ograniczenia bez uprzedzenia dostępu do lub korzystania z niektórych usług (lub dowolnych funkcji w ramach usług) tylko dla użytkowników wnoszących opłaty ( użytkownicy Premium ). 5. Stosunki między nabywcami, Nami i dostawcami. 5.1 Nie prowadzimy działalności jako internetowy agent dla nabywców, nie zbieramy żadnych zamówień od kupujących. Za pośrednictwem witryny prowadzimy platformę elektroniczną w sieci web do wyświetlania informacji o produktach i informacji kontaktowych dostarczanych przez dostawców. 5.2 Mimo dostarczania informacji za pośrednictwem witryny nie reprezentujemy dostawcy w żadnej transakcji. Nie ma stosunku agencji sprzedaży pomiędzy żadnym dostawcą a Nami, naszymi oddziałami, dyrektorami, kierownikami ani pracownikami przez wyświetlanie informacji o wszelkich produktach dostarczanych przez dostawców. Umowy sprzedaży są negocjowane i zawierane między nabywcami i dostawcami poza zasięgiem naszych usług i naszej odpowiedzialności. 5.3 Użytkownicy zdają sobie sprawę z ryzyka, że mogą mieć do czynienia z ludźmi działających pod fałszywym pretekstem. Nie możemy kontrolować i nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność produktów oferowanych na naszej witrynie. Dlatego nie gwarantujemy nabywcom, że ich zamówienia zostaną zrealizowane. 5.4 W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, przerwy lub zakłócenia przekazu treści lub usług dostarczonych przez witrynę, będącymi bezpośrednio lub pośrednio wynikiem działania żywiołów, sił lub przyczyn, nad którymi nie panujemy, w tym bez ograniczeń, awarii Internetu, komputerów, telekomunikacji lub wszelkich innych awarii sprzętu, awarii zasilania elektrycznego, strajków, sporów o pracę, zamieszek, powstań, nieposłuszeństwa obywatelskiego, braku siły roboczej lub materiałów, pożarów, powodzi, burz, eksplozji,

4 działania siły wyższej, wojny, działań krajowych albo zagranicznych sądów lub trybunałów oraz niewykonania usług zamówionych u osób trzecich. 6. Komunikacja elektroniczna 6.1 Jeśli odwiedzasz tę witrynę, wysyłasz e do Nas, lub gdy my umieszczamy ogłoszenia na naszej stronie lub w serwisie albo lub komunikujemy się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikujesz się z nami drogą elektroniczną. Poprzez dostęp do i korzystanie z witryny, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas informacji drogą elektroniczną. Zgadzasz się, że wszystkie ogłoszenia, obwieszczenia, porozumienia i inne komunikaty, które przekazujemy Ci drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymagania prawne, jak przy ich przekazaniu na piśmie. Twoja zgoda na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i prowadzenie działalności gospodarczej elektronicznie oraz wykonywanie naszej umowy stosuje się do wszystkich interakcji i transakcji z nami. 7. Postanowienia końcowe 7.1 Ta Umowa wraz z polityką prywatności stanowi całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a nami w odniesieniu do i reguluje korzystanie z witryny, zastępując wszelkie poprzednie pisemne lub ustne umowy w odniesieniu do tego samego przedmiotu niniejszej Umowy. 7.2 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie zostanie skreślone, zaś pozostałe postanowienia zachowują ważność. 7.3 Umowa niniejsza podlega prawu Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu ( Hong Kong ) bez względu na sprzeczności z przepisami prywatnego prawa międzynarodowego. Strony niniejszej umowy niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów w Hongkongu. Polityka prywatności Szanujemy Twoją prywatność i traktujemy Twoje bezpieczeństwo w sieci priorytetowo. Oto informacje, które mogą być zbierane: zarejestrowany , hasło, płeć, adres do faktury, numer telefonu, adres , numer karty kredytowej/debetowej lub inne karty, datę i czas, przeglądarka i system operacyjny, wywołany adres URL. Dodatkowo możemy może zapytać o Twój kraj zamieszkania lub kraj działalności Twojej organizacji, abyśmy mogli wziąć pod uwagę zgodność z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Informacja ta jest potrzebna dla rozliczeń, realizacji usług i wewnętrznych promocji. Będziemy używać Twoich danych osobowych w celu bezpośredniego kontaktu z Tobą. Dajemy dostęp do Twojej informacji kontaktowej tylko zarejestrowanym użytkownikom, którzy są zainteresowani Twoimi ofertami. W celu uniknięcia spamu, adresy mogą pozostać niejawne.

5 W odniesieniu do numeru karty kredytowej: musimy przekazać odpowiednie dane Twojej karty kredytowej organizacjom świadczącym usługi finansowe, jak agentom rozliczeniowym i emitentom w celu przetworzenia płatności daną kartą kredytową. Staramy się zabezpieczać proces złożenia numeru karty kredytowej do autoryzacji za pomocą nowoczesnych, legalnych i aktualnych metod szyfrowania. Jeśli otrzymamy doręczony nakaz sądowy, wezwanie przez funkcjonariuszy organów ścigania badających działalność przestępczą lub inne prawnie zobowiązujące wezwanie do ujawnienia informacji, możemy być prawnie zobowiązani do ujawnienia niektórych danych osobowych. Możemy także przekazać dane osobowe gdy będziemy odczuwać potrzebę ochrony naszych praw lub kiedy i jeśli trzeba będzie wyegzekwować nasze Warunki korzystania z Usług i inne uzgodnienia. Możemy zatem przekazać pewne informacje, jeśli uważamy, że jesteśmy narażeni na nadużycia finansowe, lub w celu zapobiegania nadużyciom przez użytkowników, którzy próbują popełnić oszustwo lub użyć innych nielegalnych środków na naszej witrynie lub za pośrednictwem nasze witryny. Ściśle przestrzegamy naszej polityki nieudostępniania do sprzedaży, handlu lub wynajmu danych osobowych innej firmie choć jest to możliwe, że możemy połączyć się z innym podmiotem, nabyć inny podmiot, lub być nabytym przez inny podmiot lub że możemy pozbyć się niektórych lub wszystkich naszych aktywów. W takiej sytuacji Twoje dane osobowe mogą być przekazane nowym podmiotom z zachowaniem zasad prywatności. Jeśli chcesz wysłać do nas dokumenty papierowe, prześlij je na adres: MAG Industrieservice Limited Tuuble Service RM. 1008, 10/F., Prosperity Millennia Plaza 663 King s Road, Quarry Bay, Hong Kong, Chiny Wszelkie pytania można przesyłać na nasz adres

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu iwisher.pl prowadzonego przez Administratora tego Serwisu, tj. iwisher Spółkę

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Umowa licencyjna użytkownika końcowego Warunki dostępu do Oprogramowania i Usług Bitdefender UWAGA DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW: ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE PONIŻSZĄ UMOWĄ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA TE ZASADY I

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dostępu i użytkowania strony WWW.IRTVAGD.PL Data: 20.01.2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne Niniejszy dokument określa

Ogólne warunki dostępu i użytkowania strony WWW.IRTVAGD.PL Data: 20.01.2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne Niniejszy dokument określa Ogólne warunki dostępu i użytkowania strony WWW.IRTVAGD.PL Data: 20.01.2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne Niniejszy dokument określa Ogólne Warunki dostępu i użytkowania Strony Internetowej

Bardziej szczegółowo

PREAMBUŁA WSTĘP REJESTRACJA WSPIERAJĄCEGO

PREAMBUŁA WSTĘP REJESTRACJA WSPIERAJĄCEGO PREAMBUŁA Strona internetowa jest prowadzona przez Fundację FaniMani,ul. Literacka 77, 60 461 Poznań, NIP 781 189 54 25, REGON 302717840, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DATA WERSJI: 08.08.2013 ZAKRES I ZASTOSOWANIE 1.1

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DATA WERSJI: 08.08.2013 ZAKRES I ZASTOSOWANIE 1.1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DATA WERSJI: 08.08.2013 1. ZAKRES I ZASTOSOWANIE 1.1 NINIEJSZE OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ( WARUNKI ) DOTYCZĄ WSZYSTKICH OFERT, ZAKUPU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (WŁĄCZNIE, LECZ BEZ OGRANICZEŃ,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG Spot Capital Markets Limited Niniejsza umowa z Klientem wraz z wszelkimi załącznikami i dokumentami towarzyszącymi oraz ewentualnymi zmianami w przyszłości (zwana dalej Umową

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Kluczowe pytania i odpowiedzi

Polityka prywatności. Kluczowe pytania i odpowiedzi Polityka prywatności Kluczowe pytania i odpowiedzi Dziękujemy za odwiedzenie tej strony. Mamy nadzieję, że z radością dowiecie się więcej o Nestlé i naszych produktach. Nestlé szanuje wasze prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!! Wrocław, 2013

!!!!!!!!!!!!!!! Wrocław, 2013 " Wrocław, 2013 Regulamin usługi płatności kartami płatniczymi dla merchantów 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu Espago, oraz zasady współpracy pomiędzy PSP Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi Własna strona WWW za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE sklepu elektronicznego Bestcena.pl specjalizującego się w wypożyczaniu sprzętu elektronicznego, telefonów komórkowych oraz dostarczaniu innych usług 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

CARPAKA : POLITYKA PRYWATNOŚCI

CARPAKA : POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 S t r o n a 18 marca 2009 CARPAKA : POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności zawiera Polityka ta opisuje, jak firma Carpaka traktuje dane osobowe. Carpaka zbiera i przetwarza informacje związane z klientami

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu LancerHub.com

Regulamin Serwisu LancerHub.com Regulamin Serwisu LancerHub.com 1 Regulamin serwisu (dalej: Regulamin) LancerHub.com (dalej: Serwis) określa zasady korzystania z Serwisu, w tym prawa i obowiązki jego użytkowników. Wszyscy korzystający

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. II. Definicje. III. Postanowienia ogólne

I. Wstęp. II. Definicje. III. Postanowienia ogólne I. Wstęp Regulamin ma na celu określenie podstawowych zasad i przywilejów użytkowników serwisu internetowego muleplayer.com Pomoże to wykluczyć wszelkie nieporozumienia, pozwoli wprowadzić świetną atmosferę

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości

Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości 1. [OPIS SERWISU] 1. Serwis - tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Platformę Elektronicznej Księgowości - jest witryną internetową, poprzez

Bardziej szczegółowo

Umowa BlackBerry ID. RIM"), a. użytkownikiem")

Umowa BlackBerry ID. RIM), a. użytkownikiem) Umowa BlackBerry ID Umowa BlackBerry ID lub umowa stanowi prawny kontrakt pomiędzy firmą Research In Motion Limited lub jej podmiotem zależnym albo stowarzyszonym określonym w umowie licencyjnej dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności Zgoda Live Chat Pliki cookie Kierowana komunikacja marketingowa Przesyłanie danych osobowych za granicę Live Chat Live Chat

Polityka prywatności Zgoda Live Chat Pliki cookie Kierowana komunikacja marketingowa Przesyłanie danych osobowych za granicę Live Chat Live Chat Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności ( Polityka prywatności ) może ulegać zmianom od czasu do czasu. Nie zawsze powiadamy użytkowników o wprowadzonych zmianach, dlatego zalecamy regularne

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Świadczenia Usług

Warunki Ogólne Świadczenia Usług Warunki Ogólne Świadczenia Usług Informacje wymagane prawnie Platforma IT DEUS dostępna na stronie internetowej UseMyBench.com pod adresem URL www.usemybench.com, została stworzona przez firmę IT DEUS,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Groupon Sp. z o.o.

Warunki Sprzedaży Groupon Sp. z o.o. Warunki Sprzedaży Groupon Sp. z o.o. Na tej stronie przedstawiamy Warunki Sprzedaży Kuponów. 1. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NA TEMAT WARUNKÓW SPRZEDAŻY 1.1. Co oznacza niniejszy dokument i kim my jesteśmy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo