UMOWA... . z siedzibą w.. przy ul. ., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA... . z siedzibą w.. przy ul. ., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy UMOWA... zawarta w dniu..r. w Nysie pomiędzy: Gminą Nysa Urzędem Miejskim w Nysie, Nysa, ul. Kolejowa 15, NIP: , REGON , zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Burmistrza Nysy Jolantę Barską, a:. z siedzibą w.. przy ul., NIP:.., REGON:., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz ze zmianami) PRZEDMIOT UMOWY 1 1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, elementów sieci SAN, oprogramowania serwerowego na potrzeby budowy wirtualnego środowiska infrastruktury informatycznej. 2. Szczegółową specyfikację dostarczonego sprzętu oraz oprogramowania, zawiera specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy. TERMIN WYKONANIA 2 1. Termin realizacji przedmiotu umowy: a. termin rozpoczęcia od dnia podpisania umowy b. termin zakończenia 40 dni od daty podpisania umowy ZOBOWIĄZANIA STRON 3 1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością. 2. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: a) kompetentne, rzetelne i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy, Wzór umowy 1

2 b) wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego przez Wykonawcę przy wykonywaniu w siedzibie Zamawiającego, objętych przedmiotem umowy, prac instalacyjnych i konfiguracyjnych. c) Wykonawca zobowiązuje się zaplanować i wykonywać prace związane z realizacją niniejszej umowy w taki sposób, by nie spowodowały zakłóceń w pracy systemów komputerowych Zamawiającego i nie uniemożliwiły ich użytkowania. d) Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym wykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy, jak za własne działanie lub zaniechanie. e) Zamawiający zobowiązuje się, w ustalonym wcześniej zakresie, do zapewnienia Wykonawcy warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami wynikającymi z niniejszej umowy realizacji przedmiotu umowy. ZASADY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 4 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania całości sprzętu, będącego przedmiotem umowy na swój koszt i ryzyko, własnym transportem pod wskazany przez Zamawiającego adres. Sprzęt zostanie dostarczony wraz ze wszystkimi akcesoriami niezbędnymi do prawidłowej jego pracy przy spełnieniu wymagań Zamawiającego dotyczących jego konfiguracji. 2. Strony przewidują możliwość realizowania przedmiotu umowy w postaci częściowych dostaw oraz częściowych usług instalacji i konfiguracji. 3. Dostawy, instalacje i konfiguracje częściowe, o których mowa w ust. 2 wymagają: a) uprzedniego, pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami umowy, b) sporządzenia przez Wykonawcę dla Zamawiającego pisemnej informacji dotyczącej częściowej dostawy, a w szczególności obejmującej ilość i rodzaj sprzętu dostarczanego w ramach dostawy częściowej oraz wszelkie informacje i szczegółowe parametry niezbędne Zamawiającemu do dokonania odbioru częściowego prac instalacyjnych i konfiguracyjnych. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 protokół dostawy i instalacji częściowej podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego stwierdza kompletność, poprawność i zgodność dostawy, instalacji i konfiguracji. 5. Podpisanie protokołu, o którym mowa w ust. 4 i dokonanie odbioru częściowej dostawy sprzętu nie pozbawia Zamawiającego prawa do zgłaszania reklamacji z tytułu braków ilościowych i wad jakościowych oraz dochodzenia roszczeń, o których mowa w 7 ust. 1 pkt 1 umowy. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących ilości i jakości dostarczonego sprzętu za pomocą pisma, faksu lub poczty elektronicznej, które to formy są wiążące dla Wykonawcy. 6. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się także do: a) przygotowania projektu wykonawczego obejmującego zakres wykonywanych prac przez Wykonawcę, uzgodnionego i zatwierdzonego przez Zamawiającego, b) zorganizowania i przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń dla pracowników Zamawiającego, c) wykonania i przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej zrealizowanego zamówienia w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie MS-Word. Wzór umowy 2

3 7. Całkowitą realizację przedmiotu umowy potwierdzi protokół odbioru końcowego sporządzony przez Strony umowy. Szczegółowe warunki dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 2 do umowy. 8. W razie stwierdzenia braków ilościowych lub niesprawności dostarczonego sprzętu w trakcie wykonywania usług instalacyjnych i konfiguracyjnych, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia ilości oraz wymiany sprzętu na pełnowartościowy w ciągu 72 godzin od chwili stwierdzenia tego faktu. 9. Osobami wyznaczonymi przez Strony w celu realizacji niniejszej umowy są: - ze strony Wykonawcy: ze strony Zamawiającego: Kontakt na jaki Zamawiający zgłaszał będzie usterki do Wykonawcy: - adres numer faksu:.... CENA I SPOSÓB ZAPŁATY 5 1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie netto w kwocie zł, słownie:.do wynagrodzenia zostanie doliczony należny podatek VAT. % w kwocie...., co ustala wartość umowy brutto na kwotę:.. zł, słownie: Rozliczenie za wykonane i odebrane dostawy, konfiguracje i instalacje, także w przypadku dostaw, konfiguracji i instalacji częściowych, nastąpi jednorazowo po całkowitej realizacji przedmiotu umowy. Podstawą do rozliczenia będzie podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony umowy protokół odbioru końcowego. 2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę wraz z kopią protokołu odbioru końcowego. 3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury, o której mowa w ust. 2 w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. 4. Płatność dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 5. Za dzień zapłaty uważa się datę przyjęcia przez bank Zamawiającego polecenia przelewu środków na konto Wykonawcy. Wzór umowy 3

4 KARY UMOWNE 7 1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony opierają na zasadzie kar umownych, płatnych w następujących przypadkach i w następującej wysokości: 1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: a) zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ceny brutto ( 5 ust. 1 umowy), liczonej za każdy dzień zwłoki, b) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,05% ceny brutto ( 5 ust. 1 umowy), liczonej za każdy dzień zwłoki. 2) Strona umowy, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy przez drugą stronę, zobowiązana jest do zapłaty Stronie odstępującej od umowy, kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto ( 5 ust. 1 umowy). 3) Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wskazanym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odstąpienie powyższe nie nakłada na Zamawiającego obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 2. 4) Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 5) Zastrzeżenie kar umownych, określonych w ust. 1 nie wyłącza prawa dochodzenia przez Strony na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. GWARANCJA I SERWIS 8 1. Na dostarczany sprzęt Wykonawca udziela gwarancji opartej na oficjalnej gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu. 2. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta. 3. Wykonawca gwarantuje, że sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem nowym, nieużywanym (dostarczanym) wcześniej w innych projektach. 4. W momencie dostawy sprzętu należy dostarczyć dokument wydany przez producenta, poświadczający datę produkcji sprzętu. 5. Wykonawca gwarantuje, że posiada autoryzację producenta oferowanej macierzy uprawniającej do bezpośredniej instalacji macierzy oraz załącza potwierdzenie posiadania takiego statusu wystawione przez producenta. 6. Wykonawca gwarantuje działanie sprzętu zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną i użytkową. 7. W okresie gwarancji Wykonawca będzie nieodpłatnie usuwał wszystkie awarie i usterki uniemożliwiające lub utrudniające ciągłą pracę sprzętu. 8. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do instalowania i wymiany w zakupionym sprzęcie standardowych kart i urządzeń przez wykwalifikowanych pracowników zgodnie z zasadami sztuki w tym zakresie. 9. Awarie oraz usterki będą zgłaszane przez Zamawiającego za pomocą faksu lub poczty elektronicznej przekazanej do siedziby Wykonawcy. Zgłoszenie zawierać będzie nr seryjny sprzętu, jego nr Wzór umowy 4

5 inwentarzowy, model (podstawowe parametry), lokalizacje sprzętu (adres i nr pokoju), numer zgłoszenia, dane osoby zgłaszającej, datę i godzinę sporządzenia zgłoszenia, opis awarii/usterki. 10. Wykonawca rozpocznie akcję serwisową w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia (czas reakcji). Przez rozpoczęcie akcji serwisowej rozumie się osobiste przybycie na miejsce awarii pracownika Wykonawcy przewidzianego do realizacji zadania, posiadającego odpowiednie uprawnienia. 11. Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterki i przywrócić pełną sprawność i funkcjonalność w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia usterki. 12. Akcje serwisowe realizowane będą na miejscu u Zamawiającego w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, a wyjątkowych sytuacjach także poza godzinami pracy. 13. Po przeprowadzeniu naprawy serwisowej Wykonawca przedstawi raport o stwierdzonych usterkach oraz o podjętych czynnościach w celu usunięcia usterki. 14. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu diagnostyki awarii/usterki sprzętu, Wykonawca stwierdzi, że czas potrzebny do przywrócenia jego sprawności przekroczy gwarantowany okres, o którym mowa w ust. 11, Wykonawca dostarczy własnym transportem równoważny sprzęt zastępczy o tej samej funkcjonalności na czas naprawy i udostępni go Zamawiającemu. Fakt dostarczenia sprzętu zastępczego odnotowuje się na zgłoszeniu awarii. 15. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca świadczyć będzie telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej usługę typu "help-desk". 16. W ramach oferowanego serwisu Wykonawca zorganizuje i zapewni dostęp do serwisów on-line producenta sprzętu (uprzywilejowany dostęp przez dedykowane konto autoryzowane nazwą użytkownika i hasłem). POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9 Wykonawca nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego. 10 Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych uzgodnień, Strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie. 11 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania. 12 Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgoda obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności dokonanych zmian i tylko w wypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz ze zmianami). Wzór umowy 5

6 13 W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy Prawa Zamówień Publicznych, a w sprawach tam nieunormowanych przepisy Kodeksu cywilnego. 14 Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz innych informacji jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy bez względu na sposób i formę ich utrwalenia i przekazania z wyjątkiem danych i informacji, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą być ujawnione Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć pomiędzy Stronami w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, będą rozwiązywane polubownie. 2. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporu w terminie dłuższym niż 30 dni, spór poddany zostanie rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 16 Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający. 17 Integralna część umowy stanowią załączniki nr 1, 2 obejmujące: 1) specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia, 2) warunki dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca: Zamawiający: Kontrasygnata Skarbnika:... Wzór umowy 6

7 Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia.... Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia pod nazwą: Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, elementów sieci SAN, oprogramowania serwerowego na potrzeby budowy wirtualnego środowiska infrastruktury informatycznej. 1. OPIS PROJEKTU Ideą niniejszego postępowania jest budowa bezpiecznego i wydajnego środowiska w oparciu o techniki wirtualizacji i maksymalne wykorzystanie korzyści z nich płynących. Model projektowanego środowiska zawiera jedno centrum przetwarzania danych jednak z możliwością rozbudowy w przyszłości o kolejne centrum, rozdzielne lokalizacyjnie, połączone światłowodem oraz zapewniające możliwość redundancji na poziomie macierzy dyskowych i replikacji danych miedzy nimi. Model zawiera również system backupu oparty o bibliotekę taśmową wraz z oprogramowaniem - dostawa biblioteki taśmowej jest wyłączona z niniejszego postępowania, jednakże dostarczana w postępowaniu infrastruktura musi wspierać opisywaną funkcjonalność. W centrum przetwarzania danych na dostarczonych serwerach skonfigurowana zostanie farma dwóch serwerów ESX. Na dwóch z serwerów posiadanych przez zamawiającego zostaną skonfigurowane funkcjonalności pomocnicze na pierwszym uruchomiony zostanie podstawowy serwer usługi katalogowej ActiveDirectory, drugi będzie pełnił role serwera sterującego farmą serwerów wirtualnych. Wyposażenie dostarczonej macierzy dyskowej zapewniać będzie pełną redundancję jej elementów składowych, a skonfigurowane logiczne przestrzenie dyskowe umożliwiać będą awarię minimum jednego dysku na jeden obszar. Z macierzy dyskowej wydzielona zostanie przestrzeń dyskowa dla serwerów posiadających karty FC. Elementy infrastruktury połączone zostaną w sieć SAN przy założeniu obowiązkowej redundancji każdego jej składnika (przełączniki FC, karty HBA, kontrolery macierzy). Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja: - macierzy dyskowej - dwóch serwerów dedykowanych do klastra VMWare - szafy serwerowej wraz z zasilaczem awaryjnym - przełączników sieci SAN FC - licencji VMWare, Microsoft Windows Server wykonanie usług instalacyjnych - zorganizowanie szkoleń 2. MACIERZ DYSKOWA Przez macierz dyskowa Zamawiający rozumie zestaw dysków twardych kontrolowanych przez pojedynczą parę kontrolerów macierzowych (bez dodatkowych kontrolerów, serwerów wirtualizujących etc). Wymaganie parametry macierzy: Lp. Parametr Opis wymagań minimalnych 1. Obudowa oraz sposób instalacji 2. Technologia dostępu do macierzy Konstrukcja typu Rack przeznaczona do instalacji w szafie 19. Macierz dostarczona wraz z niezbędnym okablowaniem i akcesoriami umożliwiającymi montaż w dostarczonej szafie. Redundantna sieć Storage Area Network 4 Gb/s Co najmniej 2 zewnętrzne interfejsy FC 4 Gb/s w pojedynczym kontrolerze macierzowym (bez zwielokrotniania za pomocą hubów lub przełączników FC) Co najmniej 2 wewnętrzne interfejsy FC minimum 4 Gb/s (do obsługi Wzór umowy 7

8 napędów dyskowych) w pojedynczym kontrolerze macierzowym (bez zwielokrotniania za pomocą hubów lub przełączników FC) 3. Możliwości rozbudowy macierzy Minimum 96 dysków (rozbudowa bez utraty danych i konieczności ich dyskowej odtwarzania z backupu) Licencja musi obejmować maksymalną dla danej macierzy ilość półek dyskowych oraz dysków (96) Licencja musi obejmować następujące systemy operacyjne: 4. Dostarczone licencje - MS Windows - Linux - VMWare - HP-UX - Novell Licencja musi obejmować 100 dołączonych hostów z odseparowanymi kanałami (tzw. LUN masking) Licencja musi obejmować nieograniczoną pojemność macierzy Macierz musi posiadać możliwość kopii migawkowej i synchronizacji pomiędzy macierzami (licencja niewymagana) 5. Zainstalowane dyski 9 x 400 GB / 10K FC 6. Typ obsługiwanych napędów dyskowych 7. Sposób zabezpieczania danych 1. Low-Cost FC/FATA/SATA z możliwością dowolnego mieszania (Low- Cost FC/FATA/SATA oraz FC w obrębie pojedynczej półki dyskowej) macierzy dyskowej 2. Hot Plug z dwoma interfejsami dla danych RAID0, RAID1, RAID5, realizowane sprzętowo; Definiowanie globalnych zapasowych napędów dyskowych SPARE lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej dla różnych grup dyskowych (grup RAID)) Brak pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych 8. Wydajność macierzy dyskowej Minimum IOPS dla operacji odczytu z pamięci cache 9. Tryb pracy kontrolerów macierzowych Tryb active/active dla pojedynczego woluminu logicznego LUN Minimalna wielkość 4GB Zabezpieczenie kopią lustrzaną (mirror) pamięci CACHE kontrolerów 10. Pamięć CACHE macierzowych Podtrzymanie bateryjne pamięci CACHE kontrolerów macierzowych przez minimum 72h Przypisywanie różnym woluminom logicznym LUN, w ramach tej samej grupy dyskowej, różnych poziomów zabezpieczeń RAID Dystrybucja (stripe) danych (pojedynczego woluminu logicznego LUN) na co najmniej 30 napędów dyskowych Dynamiczne zwiększanie pojemności woluminów logicznych z 11. Konfiguracja przestrzeni LUN poziomu kontrolera macierzowego bez przerywania dostępu do danych Dynamiczne zwiększanie pojemności grup dyskowych z poziomu kontrolera macierzowego bez przerywania dostępu do danych Dynamiczne zmniejszanie pojemności grup dyskowych z poziomu kontrolera macierzowego bez przerywania dostępu do danych. Funkcjonalność maskowania przestrzeni LUN Definiowanie, co najmniej 256 woluminów logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej Uaktualnianie firmwar e kontrolera macierzowego oraz napędów dyskowych bez przerywania pracy systemu. Instalacja dodatkowej funkcjonalności macierzy dyskowej nie powoduje zmniejszenia dostępnego obszaru pamięci CACHE 12. Zarządzania oraz utrzymanie Macierz przystosowana do napraw w miejscu zainstalowania oraz macierzy wymiany elementów bez konieczności jej wyłączania. Zdalne zarządzanie macierzą oraz automatyczne informowanie o awarii centrum serwisowego Zamawiającego. Zarządzanie macierzą z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego. Stałe monitorowanie stanu macierzy (w tym Wzór umowy 8

9 Oprogramowanie macierzy dyskowej Wymagania dla serwisu gwarancyjnego monitorowanie wydajności) oraz możliwość konfigurowania jej zasobów dyskowych. Wymiana elementów systemu w trybie Hot-Swap, a w szczególności takich, jak: twarde dyski, kontroler(y), zasilacz(e), switch(e)/hub(y), wentylatory. Dokonywanie na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot) w ramach macierzy bez potrzeby alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii Dokonywanie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (klon) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Możliwość natychmiastowego dostępu z innego serwera do wykonanej kopii (bezpośrednio po jej uruchomieniu) Różnicowa resynchronizacja woluminu źródłowego z jego kopią (dowolny kierunek resynchronzacji) dla kopii typu klon. Wykonywanie wewnętrznych kopii danych pomiędzy woluminami logicznymi zabezpieczonymi różnymi poziomami RAID pomiędzy różnymi grupami dyskowymi w celach optymalizacji wydajności oraz przestrzeni dyskowej. Zdalna replikacja danych w trybie online (bez przerywania pracy systemu produkcyjnego) pomiędzy zaoferowaną macierzą a inną macierzą z tej samej rodziny bez obciążania jakichkolwiek serwerów podłączonych do macierzy replikacja sprzętowa na poziomie kontrolerów macierzy dyskowej. Replikacja zarówno w trybie synchronicznym jak i asynchronicznym. Licencje dla ww. funkcjonalności oprogramowania macierzy są niewymagane w tym postępowaniu (macierz musi natomiast posiadać powyższą funkcjonalność) Okres wymaganej gwarancji serwisowej min. 2 lata on-site potwierdzona przez producenta, gwarantowany czas naprawy 24 godziny lub podstawienie równoważnego rozwiązania zastępczego. Wymagana jest dostępność macierzy na poziomie 99,999% co musi być udokumentowane w specyfikacji technicznej producenta. Producent macierzy musi posiadać lokalną organizację serwisową dysponującą certyfikatem ISO PRZEŁĄCZNIK SIECI SAN Wymagane jest dostarczenie dwóch sztuk przełączników światłowodowych w identycznej konfiguracji: Lp. Parametr Opis wymagań minimalnych 1. Ilość portów Fiber Chanel Minimum 16 portów universal (E, F, i FL) 2. Ilość zainstalowanych modułów SFP Minimum 8 sztuk 3. Ilość aktywnych portów Fiber Chanel Minimum 8 portów 4. Minimalna przepustowość portów 4 Gbit/s 5. Protokoły Fibre Chanel 16 ports, universal (E, F, i FL); FL_Port, F_Port, I E_Port; self-discovery based on switch type (U_Port) 6. Klasy obsługi Class 2, Class 3, Class F (inter-switch frames) 7. Funkcje zarządzania 10/100 Ethernet port (RJ-45); Serial port (RS-232); in-band through Management Server 8. Oprogramowanie do zarządzania Dedykowane oprogramowanie producenta przełącznika zapewniające pełną funkcjonalność w zakresie zarządzania 9. Funkcje diagnostyczne POST and embedded online/offline diagnostics 10. Obsługa standardów Telnet; RADIUS; SNMP (FE MIB, FC Management MIB); Web Tools; Fabric Manager; 11. Wydajność Minimum 1Gbit/sec line speed (full duplex); Minimum 2Gbit/sec line Wzór umowy 9

10 12. Typy komunikacji Unicast i broadcast 13. Konstrukcja obudowy Obsługiwane systemy operacyjne Wymagania dla serwisu gwarancyjnego speed (full duplex); Minimum 4Gbit/secline speed (full duplex); Typu Rack 19 zestaw instalacyjny do szafy rack, wraz z niezbędnym okablowaniem, wysokość maksymalnie 1U, specjalna funkcja zapewniająca wydajne chłodzenie typu Back-to-front airflow Windows NT, UNIX, HP-UX, Linux, Solaris, AIX Okres wymaganej gwarancji serwisowej min. 1 rok on-site potwierdzona przez producenta, gwarantowany czas naprawy 24 godziny lub podstawienie równoważnego rozwiązania zastępczego. 4. SERWER DO KLASTRA VMWARE Wymagane jest dostarczenie dwóch sztuk serwerów w identycznej konfiguracji: Lp. Parametr Opis wymagań minimalnych 1. Typ procesora Architektura x86 z rozszerzeniem 64-bitowym, np. procesor Quad-Core Intel Xeon E5430 szybkość zegara minimum 2,66MHz lub równoważny 2. Płyta główna Dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera 3. Ilość zainstalowanych procesorów Minimum 2 szt 4. Częstotliwość szyny FSB Minimum 1333 MHz 5. Pojemność pamięci cache [L2] Minimum 12 MB 6. Zainstalowane sterowniki dysków Minimum 8 x SAS/SATA 7. Sterownik macierzy Kontroler macierzowy SAS, umożliwiający konfigurację dysków w acierzach RAID 0/1/1+0/5, posiadający 256 MB wewnętrznej pamięci cache. 8. Zainstalowana pamięć RAM Minimum 18 GB z możliwością rozbudowy do minimum 32GB 9. Rodzaj zainstalowanej pamięci PC2-5300, DDR2-667 MHz z technologią Advanced ECC, możliwość konfiguracji pamięci z ochroną online spare, memory mirroring. 10. Elementy Hot-Swap Minimum dyski twarde; wentylatory, zasilacze 11. Ilość slotów PCI-E 8x Minimum 2 szt. 12. Ilość slotów PCI-E 4x Minimum 3 szt. 13. Napędy wbudowane (zainstalowane) DVD ROM 14. Ilość zainstalowanych dysków Minimum 2 dyski 72GB SAS 10K 15. Karty sieciowe Minimum dwie karty FC 4 Gb zapewniające pełną redundancje oraz cztery porty Gbit Ethernet 10/100/1000 ze wsparciem technologii TCP/IP Offload, iscsi, Wake On LAN 16. Wymagane porty Minimum: 1 x serial, 2 x VGA (1x front, 1x back), 4 x RJ-45 (LAN), 1 x port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania, 5 x USB 2.0 (2 x front, 2 x back, 1 x internal); 17. Obudowa Typu Rack 19, wymagany komplet szyn do montażu szafie rack i wysuwania do celów serwisowych 18. Zasilanie Redundantne zasilacze Hot-Plug 19. Wentylatory Zainstalowane redundantne wentylatory 20. System operacyjny - niewymagane Zarządzanie Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość rozbudowy o funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD bez konieczności Wzór umowy 10

11 dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-X/PCI-Express. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. 22. Wysokość: Maksymalnie 2U 23. Wymagania dla serwisu gwarancyjnego Okres wymaganej gwarancji serwisowej min. 3 lata on-site potwierdzona przez producenta, gwarantowany czas naprawy 24 godziny lub podstawienie równoważnego rozwiązania zastępczego. 5. ELEMENTY DODATKOWE Dodatkowo wymagane jest dostarczenie i zainstalowanie dwóch kart sieciowych SAN (FC 4 Gb PCI HBA) w posiadanych przez Zamawiającego serwerach HP ProLiant DL380 G5 oraz HP ProLiant ML360G4. 6. SZAFA SERWEROWA Z ZASILACZEM AWARYJNYM Wymagane jest dostarczenie szafy serwerowej z zasilaczem awaryjnym o poniżej wymienionych parametrach (minimalnych). 1. Szafa serwerowa: w standardzie 19, boki szafy pełna, drzwi przednie perforowane, drzwi tylne perforowane dwuskrzydłowe. Jedno ze skrzydeł powinno mieć możliwość pozostawienia otworu na kable, tak aby przy zamkniętych drzwiach była możliwość wyprowadzenia wiązki. Wyposażenie powinno obejmować dodatkowo zestaw uziemiający i stabilizujący szafę. Dodatkowo musi zostać wyposażona w redundantne 40 A moduły dystrybucji napięcia, każdy z 4 wyjściami C-19 do których podpięte powinny być 4 listwy zasilające każda z min.7 gniazdami C Zasilacz awaryjny z modułem zdalnego zarządzania: moc pozorna: 5000 VA; moc rzeczywista: 3500 Wat; architektura UPSa: on-line (podwójna konwersja); maks. czas przełączenia na baterię: 0 ms; liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania: 8 x IEC320 C13 (10A), 2 x IEC320 C19 (16A); typ gniazda wejściowego: połączenia stałe (1f, N, PE); Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 5 min; czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 15,5 min; zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: V; zmienny zakres napięcia wejściowego: V; zimny start: tak; układ automatycznej regulacji napięcia (AVR): tak; sinus podczas pracy na baterii: tak; porty komunikacji: RS232 (DB9), 10/100BaseTX (RJ45); port zabezpieczający linie danych: brak; diody sygnalizacyjne: praca z sieci zasilającej, praca z baterii, konieczna wymiana baterii, pracy w trybie bypass, przeciążenia UPSa; alarmy dźwiękowe: praca z baterii, przeciążenie UPSa; Typ obudowy: rack 19". Wyposażenie: kabel zasilający 1.8m IEC320 C13/C14-6 szt., karta zarządzania SNMP/WEB (RJ45) i monitorowania warunków środowiska, bypass wewnętrzny (ręczny i automatyczny), kabel szeregowy RS232 (DB9), styki do podłączenia wyłącznika EPO, szyny do montażu w szafie rack 19"; Dodatkowe funkcje: wydłużenie czasu podtrzymania poprzez dołożenie dodatkowych zewnętrznych baterii; dołączone oprogramowanie zarządzające. Gwarancja: min. 24 miesiące. Wzór umowy 11

12 7. OPROGRAMOWANIE W ramach niniejszego postępowania niezbędne jest dostarczenie oraz wdrożenie poniższego programowania: Lp. Ilość Opis wymagań minimalnych VMware Infrastructure 3 Enterprise for 2 processors (wraz z rocznym wsparciem i roczną subskrypcją). VMware VirtualCenter Management Server 2 for VMware Infrastructure (wraz z rocznym wsparciem i roczną subskrypcją) 3. 1 Microsoft Windows Server Standard 2008 (wersja angielska, MOLP, + nośniki) Microsoft Windows Server CAL 2008 (wersja angielska, MOLP, + nośniki) 8. SZKOLENIA 1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie zorganizować minimum 4-dniowe szkolenie w autoryzowanym ośrodku szkoleniowym dla 2 osób w zakresie instalacji i konfiguracji środowiska VMware Infrastrukture 3, składającego się z VMware ESX Server i VMware VirtualCenter. Wykonawca pokrywa koszty zakwaterowania, pełnego wyżywienia oraz koszty jednokrotnego przystąpienia do egzaminu. Szkolenie musi kończyć sie otrzymaniem oficjalnego certyfikatu autoryzowanego przez producenta oferowanego systemu oprogramowania. Wykonawca dostarczy opłacone vouchery na szkolenia z datą ważności do końca Program szkolenia musi obejmować poniższe zagadnienia: Instalacja oprogramowania ESX Server Konfigurowanie wirtualnych switchy, połączeń sieciowych i grup portów Zarządzanie pamięciami masowymi Instalacja oprogramowania VirtualCenter Tworzenie i zarządzanie wirtualnymi maszynami Korzystanie z szablonów Korzystanie z VMware Converter Enterprise Zarządzanie przy użyciu VirtualCenter i Web Access Konsolidacja serwerów Kontrola dostępu do wirtualnej infrastruktury Zarządzanie zasobami Migracja VMotion Resource pools oraz klaster VMware DRS Definiowanie priorytetów dla dostępu do zasobów procesora i pamięci Monitorowanie zasobów Ocena obciążenia Monitorowanie przy użyciu Virtual Center Zapewnienie wysokiej dostępności Strategie backupu VMware High Availability (HA) Planowanie Wirtualnej Infrastruktury Najlepsze praktyki i rekomendacje dotyczące instalowania i konfigurowania wirtualnej infrastruktury 2. W ramach zamówienia zobowiązany jest przeprowadzić minimum 2-dniowe szkolenie (min. 6 godzin dziennie) z zakresu wdrażanej macierzy dyskowej oraz technologii sieci SAN. Wykonawca pokrywa koszty zakwaterowania, pełnego wyżywienia. Wzór umowy 12

13 3. W ramach zamówienia zobowiązany jest przeprowadzić minimum 5-dniowe szkolenie w autoryzowanym ośrodku szkoleniowym dla 2 osób z zakresu instalacji, konfiguracji i zarządzania usługami sieciowymi w Windows Server Szkolenie musi kończyć sie otrzymaniem oficjalnego certyfikatu autoryzowanego przez producenta systemu oprogramowania. Wykonawca pokrywa koszty zakwaterowania, pełnego wyżywienia. Wykonawca dostarczy opłacone vouchery na szkolenia z datą ważności do końca Program szkolenia musi obejmować poniższe zagadnienia: Instalacja i konfiguracja serwerów instalacja Windows Server 2008 zarządzanie rolami i cechami serwera przegląd zagadnień związanych z opcjami instalacyjnymi Server Core Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z serwerem DNS instalacja roli serwera DNS konfiguracja roli serwera DNS konfiguracja stref DNS konfiguracja transferów stref zarządzanie i rozwiązywanie problemów z DNS Konfiguracja i zarządzanie WINS przegląd zagadnień związanych z usługą Windows Internet Name Service zarządzanie serwerem WINS konfiguracja replikacji WINS migracja z WINS do DNS Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z DHCP przegląd zagadnień związanych z rolą serwera DHCP konfiguracja zakresów i opcji DHCP zarządzanie bazą danych DHCP monitorowanie i rozwiązywanie problemów z DHCP zabezpieczanie DHCP Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z IPv6 omówienie IPv6 koegzystencja z IPv6 technologie tunelowania IPv6 przejście z IPv4 do IPv6 rozwiązywanie problemów z IPv6 Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z usługą trasowania i dostępu zdalnego konfiguracja dostępu zdalnego konfiguracja dostępu VPN przegląd zagadnień związanych z politykami sieciowymi przegląd zagadnień związanych z CMAK rozwiązywanie problemów z usługą trasowania i dostępu zdalnego Instalacja, konfiguracja i rozwiązywanie problemów z usługą NPS (Network Policy Server) instalacja i konfiguracja NPS konfiguracja serwerów i klientów RADIUS metody uwierzytelniania NPS monitorowanie i rozwiązywanie problemów z NPS Konfiguracja NAP (Network Access Protection) przegląd zagadnień związanych z NAP sposób działania NAP konfiguracja NAP monitorowanie i rozwiązywanie problemów z NAP Konfiguracja IPSec przegląd zagadnień związanych z IPSec konfiguracja reguł zabezpieczania połączeń konfiguracja IPSec i NAP Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z IPSec monitorowanie aktywności IPSec rozwiązywanie problemów z IPSec Konfigurowanie i zarządzanie DFS (Distributed File System) przegląd zagadnień związanych z DFS konfiguracja przestrzeni nazewniczej DFS konfiguracja replikacji DFS Konfiguracja i zarządzanie technologiami pamięci masowych przegląd zagadnień związanych z zarządzaniem pamięciami masowymi zarządzanie pamięciami masowymi Wzór umowy 13

1. OPIS PROJEKTU 2. MACIERZ DYSKOWA. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. OPIS PROJEKTU 2. MACIERZ DYSKOWA. Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia pod nazwą: Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, elementów sieci SAN, oprogramowania serwerowego na potrzeby budowy wirtualnego środowiska

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:...

FORMULARZ OFERTOWY. Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:... ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:...... Siedziba wykonawcy:...... NIP.. REGON Telefon:... Faks:... Zarejestrowana/y w Sądzie Rejonowym w...,...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Lębork, dnia 22.09.2011r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Urząd Pracy ul. Gdańska 35 84-300 Lębork tel.

Bardziej szczegółowo

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:...

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... PAKIET D 1. Serwer typu RACK 2 szt. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... LP Parametr lub Minimalne wymagania warunek 1 Obudowa -Typu Rack, wysokość 1U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY w KŁODZKU ul. St. Okrzei 8 57-300 Kłodzko tel. (074) 865 74 10, fax (074) 865 74 34, tel/fax (074) 865 74 19 sekretariat@pup.klodzko.pl,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/50/2013 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego pn. Zakup fabrycznie nowych serwerów, macierzy, switchy,

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

3) Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaży,

3) Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaży, Załącznik nr 1b do SIWZ - zmieniony SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2 Przedmiot zamówienia: Dostawa i instalacja wyposażenia budynku LCK w Lublinie jak poniżej: I. Serwery, macierz dyskowa,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. Dostawa i instalacja infrastruktury technicznej na potrzeby systemów IT Instytutu Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy 85-128 Bydgoszcz PL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 5232 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 2/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawę serwerów i innych urządzeń komputerowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo