UMOWA... . z siedzibą w.. przy ul. ., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA... . z siedzibą w.. przy ul. ., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy UMOWA... zawarta w dniu..r. w Nysie pomiędzy: Gminą Nysa Urzędem Miejskim w Nysie, Nysa, ul. Kolejowa 15, NIP: , REGON , zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Burmistrza Nysy Jolantę Barską, a:. z siedzibą w.. przy ul., NIP:.., REGON:., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz ze zmianami) PRZEDMIOT UMOWY 1 1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, elementów sieci SAN, oprogramowania serwerowego na potrzeby budowy wirtualnego środowiska infrastruktury informatycznej. 2. Szczegółową specyfikację dostarczonego sprzętu oraz oprogramowania, zawiera specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy. TERMIN WYKONANIA 2 1. Termin realizacji przedmiotu umowy: a. termin rozpoczęcia od dnia podpisania umowy b. termin zakończenia 40 dni od daty podpisania umowy ZOBOWIĄZANIA STRON 3 1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością. 2. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: a) kompetentne, rzetelne i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy, Wzór umowy 1

2 b) wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego przez Wykonawcę przy wykonywaniu w siedzibie Zamawiającego, objętych przedmiotem umowy, prac instalacyjnych i konfiguracyjnych. c) Wykonawca zobowiązuje się zaplanować i wykonywać prace związane z realizacją niniejszej umowy w taki sposób, by nie spowodowały zakłóceń w pracy systemów komputerowych Zamawiającego i nie uniemożliwiły ich użytkowania. d) Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym wykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy, jak za własne działanie lub zaniechanie. e) Zamawiający zobowiązuje się, w ustalonym wcześniej zakresie, do zapewnienia Wykonawcy warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami wynikającymi z niniejszej umowy realizacji przedmiotu umowy. ZASADY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 4 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania całości sprzętu, będącego przedmiotem umowy na swój koszt i ryzyko, własnym transportem pod wskazany przez Zamawiającego adres. Sprzęt zostanie dostarczony wraz ze wszystkimi akcesoriami niezbędnymi do prawidłowej jego pracy przy spełnieniu wymagań Zamawiającego dotyczących jego konfiguracji. 2. Strony przewidują możliwość realizowania przedmiotu umowy w postaci częściowych dostaw oraz częściowych usług instalacji i konfiguracji. 3. Dostawy, instalacje i konfiguracje częściowe, o których mowa w ust. 2 wymagają: a) uprzedniego, pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami umowy, b) sporządzenia przez Wykonawcę dla Zamawiającego pisemnej informacji dotyczącej częściowej dostawy, a w szczególności obejmującej ilość i rodzaj sprzętu dostarczanego w ramach dostawy częściowej oraz wszelkie informacje i szczegółowe parametry niezbędne Zamawiającemu do dokonania odbioru częściowego prac instalacyjnych i konfiguracyjnych. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 protokół dostawy i instalacji częściowej podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego stwierdza kompletność, poprawność i zgodność dostawy, instalacji i konfiguracji. 5. Podpisanie protokołu, o którym mowa w ust. 4 i dokonanie odbioru częściowej dostawy sprzętu nie pozbawia Zamawiającego prawa do zgłaszania reklamacji z tytułu braków ilościowych i wad jakościowych oraz dochodzenia roszczeń, o których mowa w 7 ust. 1 pkt 1 umowy. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących ilości i jakości dostarczonego sprzętu za pomocą pisma, faksu lub poczty elektronicznej, które to formy są wiążące dla Wykonawcy. 6. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się także do: a) przygotowania projektu wykonawczego obejmującego zakres wykonywanych prac przez Wykonawcę, uzgodnionego i zatwierdzonego przez Zamawiającego, b) zorganizowania i przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń dla pracowników Zamawiającego, c) wykonania i przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej zrealizowanego zamówienia w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie MS-Word. Wzór umowy 2

3 7. Całkowitą realizację przedmiotu umowy potwierdzi protokół odbioru końcowego sporządzony przez Strony umowy. Szczegółowe warunki dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 2 do umowy. 8. W razie stwierdzenia braków ilościowych lub niesprawności dostarczonego sprzętu w trakcie wykonywania usług instalacyjnych i konfiguracyjnych, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia ilości oraz wymiany sprzętu na pełnowartościowy w ciągu 72 godzin od chwili stwierdzenia tego faktu. 9. Osobami wyznaczonymi przez Strony w celu realizacji niniejszej umowy są: - ze strony Wykonawcy: ze strony Zamawiającego: Kontakt na jaki Zamawiający zgłaszał będzie usterki do Wykonawcy: - adres numer faksu:.... CENA I SPOSÓB ZAPŁATY 5 1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie netto w kwocie zł, słownie:.do wynagrodzenia zostanie doliczony należny podatek VAT. % w kwocie...., co ustala wartość umowy brutto na kwotę:.. zł, słownie: Rozliczenie za wykonane i odebrane dostawy, konfiguracje i instalacje, także w przypadku dostaw, konfiguracji i instalacji częściowych, nastąpi jednorazowo po całkowitej realizacji przedmiotu umowy. Podstawą do rozliczenia będzie podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony umowy protokół odbioru końcowego. 2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę wraz z kopią protokołu odbioru końcowego. 3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury, o której mowa w ust. 2 w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. 4. Płatność dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 5. Za dzień zapłaty uważa się datę przyjęcia przez bank Zamawiającego polecenia przelewu środków na konto Wykonawcy. Wzór umowy 3

4 KARY UMOWNE 7 1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony opierają na zasadzie kar umownych, płatnych w następujących przypadkach i w następującej wysokości: 1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: a) zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ceny brutto ( 5 ust. 1 umowy), liczonej za każdy dzień zwłoki, b) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,05% ceny brutto ( 5 ust. 1 umowy), liczonej za każdy dzień zwłoki. 2) Strona umowy, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy przez drugą stronę, zobowiązana jest do zapłaty Stronie odstępującej od umowy, kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto ( 5 ust. 1 umowy). 3) Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wskazanym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odstąpienie powyższe nie nakłada na Zamawiającego obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 2. 4) Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 5) Zastrzeżenie kar umownych, określonych w ust. 1 nie wyłącza prawa dochodzenia przez Strony na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. GWARANCJA I SERWIS 8 1. Na dostarczany sprzęt Wykonawca udziela gwarancji opartej na oficjalnej gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu. 2. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta. 3. Wykonawca gwarantuje, że sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem nowym, nieużywanym (dostarczanym) wcześniej w innych projektach. 4. W momencie dostawy sprzętu należy dostarczyć dokument wydany przez producenta, poświadczający datę produkcji sprzętu. 5. Wykonawca gwarantuje, że posiada autoryzację producenta oferowanej macierzy uprawniającej do bezpośredniej instalacji macierzy oraz załącza potwierdzenie posiadania takiego statusu wystawione przez producenta. 6. Wykonawca gwarantuje działanie sprzętu zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną i użytkową. 7. W okresie gwarancji Wykonawca będzie nieodpłatnie usuwał wszystkie awarie i usterki uniemożliwiające lub utrudniające ciągłą pracę sprzętu. 8. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do instalowania i wymiany w zakupionym sprzęcie standardowych kart i urządzeń przez wykwalifikowanych pracowników zgodnie z zasadami sztuki w tym zakresie. 9. Awarie oraz usterki będą zgłaszane przez Zamawiającego za pomocą faksu lub poczty elektronicznej przekazanej do siedziby Wykonawcy. Zgłoszenie zawierać będzie nr seryjny sprzętu, jego nr Wzór umowy 4

5 inwentarzowy, model (podstawowe parametry), lokalizacje sprzętu (adres i nr pokoju), numer zgłoszenia, dane osoby zgłaszającej, datę i godzinę sporządzenia zgłoszenia, opis awarii/usterki. 10. Wykonawca rozpocznie akcję serwisową w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia (czas reakcji). Przez rozpoczęcie akcji serwisowej rozumie się osobiste przybycie na miejsce awarii pracownika Wykonawcy przewidzianego do realizacji zadania, posiadającego odpowiednie uprawnienia. 11. Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterki i przywrócić pełną sprawność i funkcjonalność w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia usterki. 12. Akcje serwisowe realizowane będą na miejscu u Zamawiającego w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, a wyjątkowych sytuacjach także poza godzinami pracy. 13. Po przeprowadzeniu naprawy serwisowej Wykonawca przedstawi raport o stwierdzonych usterkach oraz o podjętych czynnościach w celu usunięcia usterki. 14. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu diagnostyki awarii/usterki sprzętu, Wykonawca stwierdzi, że czas potrzebny do przywrócenia jego sprawności przekroczy gwarantowany okres, o którym mowa w ust. 11, Wykonawca dostarczy własnym transportem równoważny sprzęt zastępczy o tej samej funkcjonalności na czas naprawy i udostępni go Zamawiającemu. Fakt dostarczenia sprzętu zastępczego odnotowuje się na zgłoszeniu awarii. 15. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca świadczyć będzie telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej usługę typu "help-desk". 16. W ramach oferowanego serwisu Wykonawca zorganizuje i zapewni dostęp do serwisów on-line producenta sprzętu (uprzywilejowany dostęp przez dedykowane konto autoryzowane nazwą użytkownika i hasłem). POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9 Wykonawca nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego. 10 Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych uzgodnień, Strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie. 11 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania. 12 Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgoda obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności dokonanych zmian i tylko w wypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz ze zmianami). Wzór umowy 5

6 13 W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy Prawa Zamówień Publicznych, a w sprawach tam nieunormowanych przepisy Kodeksu cywilnego. 14 Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz innych informacji jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy bez względu na sposób i formę ich utrwalenia i przekazania z wyjątkiem danych i informacji, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą być ujawnione Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć pomiędzy Stronami w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, będą rozwiązywane polubownie. 2. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporu w terminie dłuższym niż 30 dni, spór poddany zostanie rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 16 Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający. 17 Integralna część umowy stanowią załączniki nr 1, 2 obejmujące: 1) specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia, 2) warunki dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca: Zamawiający: Kontrasygnata Skarbnika:... Wzór umowy 6

7 Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia.... Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia pod nazwą: Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, elementów sieci SAN, oprogramowania serwerowego na potrzeby budowy wirtualnego środowiska infrastruktury informatycznej. 1. OPIS PROJEKTU Ideą niniejszego postępowania jest budowa bezpiecznego i wydajnego środowiska w oparciu o techniki wirtualizacji i maksymalne wykorzystanie korzyści z nich płynących. Model projektowanego środowiska zawiera jedno centrum przetwarzania danych jednak z możliwością rozbudowy w przyszłości o kolejne centrum, rozdzielne lokalizacyjnie, połączone światłowodem oraz zapewniające możliwość redundancji na poziomie macierzy dyskowych i replikacji danych miedzy nimi. Model zawiera również system backupu oparty o bibliotekę taśmową wraz z oprogramowaniem - dostawa biblioteki taśmowej jest wyłączona z niniejszego postępowania, jednakże dostarczana w postępowaniu infrastruktura musi wspierać opisywaną funkcjonalność. W centrum przetwarzania danych na dostarczonych serwerach skonfigurowana zostanie farma dwóch serwerów ESX. Na dwóch z serwerów posiadanych przez zamawiającego zostaną skonfigurowane funkcjonalności pomocnicze na pierwszym uruchomiony zostanie podstawowy serwer usługi katalogowej ActiveDirectory, drugi będzie pełnił role serwera sterującego farmą serwerów wirtualnych. Wyposażenie dostarczonej macierzy dyskowej zapewniać będzie pełną redundancję jej elementów składowych, a skonfigurowane logiczne przestrzenie dyskowe umożliwiać będą awarię minimum jednego dysku na jeden obszar. Z macierzy dyskowej wydzielona zostanie przestrzeń dyskowa dla serwerów posiadających karty FC. Elementy infrastruktury połączone zostaną w sieć SAN przy założeniu obowiązkowej redundancji każdego jej składnika (przełączniki FC, karty HBA, kontrolery macierzy). Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja: - macierzy dyskowej - dwóch serwerów dedykowanych do klastra VMWare - szafy serwerowej wraz z zasilaczem awaryjnym - przełączników sieci SAN FC - licencji VMWare, Microsoft Windows Server wykonanie usług instalacyjnych - zorganizowanie szkoleń 2. MACIERZ DYSKOWA Przez macierz dyskowa Zamawiający rozumie zestaw dysków twardych kontrolowanych przez pojedynczą parę kontrolerów macierzowych (bez dodatkowych kontrolerów, serwerów wirtualizujących etc). Wymaganie parametry macierzy: Lp. Parametr Opis wymagań minimalnych 1. Obudowa oraz sposób instalacji 2. Technologia dostępu do macierzy Konstrukcja typu Rack przeznaczona do instalacji w szafie 19. Macierz dostarczona wraz z niezbędnym okablowaniem i akcesoriami umożliwiającymi montaż w dostarczonej szafie. Redundantna sieć Storage Area Network 4 Gb/s Co najmniej 2 zewnętrzne interfejsy FC 4 Gb/s w pojedynczym kontrolerze macierzowym (bez zwielokrotniania za pomocą hubów lub przełączników FC) Co najmniej 2 wewnętrzne interfejsy FC minimum 4 Gb/s (do obsługi Wzór umowy 7

8 napędów dyskowych) w pojedynczym kontrolerze macierzowym (bez zwielokrotniania za pomocą hubów lub przełączników FC) 3. Możliwości rozbudowy macierzy Minimum 96 dysków (rozbudowa bez utraty danych i konieczności ich dyskowej odtwarzania z backupu) Licencja musi obejmować maksymalną dla danej macierzy ilość półek dyskowych oraz dysków (96) Licencja musi obejmować następujące systemy operacyjne: 4. Dostarczone licencje - MS Windows - Linux - VMWare - HP-UX - Novell Licencja musi obejmować 100 dołączonych hostów z odseparowanymi kanałami (tzw. LUN masking) Licencja musi obejmować nieograniczoną pojemność macierzy Macierz musi posiadać możliwość kopii migawkowej i synchronizacji pomiędzy macierzami (licencja niewymagana) 5. Zainstalowane dyski 9 x 400 GB / 10K FC 6. Typ obsługiwanych napędów dyskowych 7. Sposób zabezpieczania danych 1. Low-Cost FC/FATA/SATA z możliwością dowolnego mieszania (Low- Cost FC/FATA/SATA oraz FC w obrębie pojedynczej półki dyskowej) macierzy dyskowej 2. Hot Plug z dwoma interfejsami dla danych RAID0, RAID1, RAID5, realizowane sprzętowo; Definiowanie globalnych zapasowych napędów dyskowych SPARE lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej dla różnych grup dyskowych (grup RAID)) Brak pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych 8. Wydajność macierzy dyskowej Minimum IOPS dla operacji odczytu z pamięci cache 9. Tryb pracy kontrolerów macierzowych Tryb active/active dla pojedynczego woluminu logicznego LUN Minimalna wielkość 4GB Zabezpieczenie kopią lustrzaną (mirror) pamięci CACHE kontrolerów 10. Pamięć CACHE macierzowych Podtrzymanie bateryjne pamięci CACHE kontrolerów macierzowych przez minimum 72h Przypisywanie różnym woluminom logicznym LUN, w ramach tej samej grupy dyskowej, różnych poziomów zabezpieczeń RAID Dystrybucja (stripe) danych (pojedynczego woluminu logicznego LUN) na co najmniej 30 napędów dyskowych Dynamiczne zwiększanie pojemności woluminów logicznych z 11. Konfiguracja przestrzeni LUN poziomu kontrolera macierzowego bez przerywania dostępu do danych Dynamiczne zwiększanie pojemności grup dyskowych z poziomu kontrolera macierzowego bez przerywania dostępu do danych Dynamiczne zmniejszanie pojemności grup dyskowych z poziomu kontrolera macierzowego bez przerywania dostępu do danych. Funkcjonalność maskowania przestrzeni LUN Definiowanie, co najmniej 256 woluminów logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej Uaktualnianie firmwar e kontrolera macierzowego oraz napędów dyskowych bez przerywania pracy systemu. Instalacja dodatkowej funkcjonalności macierzy dyskowej nie powoduje zmniejszenia dostępnego obszaru pamięci CACHE 12. Zarządzania oraz utrzymanie Macierz przystosowana do napraw w miejscu zainstalowania oraz macierzy wymiany elementów bez konieczności jej wyłączania. Zdalne zarządzanie macierzą oraz automatyczne informowanie o awarii centrum serwisowego Zamawiającego. Zarządzanie macierzą z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego. Stałe monitorowanie stanu macierzy (w tym Wzór umowy 8

9 Oprogramowanie macierzy dyskowej Wymagania dla serwisu gwarancyjnego monitorowanie wydajności) oraz możliwość konfigurowania jej zasobów dyskowych. Wymiana elementów systemu w trybie Hot-Swap, a w szczególności takich, jak: twarde dyski, kontroler(y), zasilacz(e), switch(e)/hub(y), wentylatory. Dokonywanie na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot) w ramach macierzy bez potrzeby alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii Dokonywanie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (klon) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Możliwość natychmiastowego dostępu z innego serwera do wykonanej kopii (bezpośrednio po jej uruchomieniu) Różnicowa resynchronizacja woluminu źródłowego z jego kopią (dowolny kierunek resynchronzacji) dla kopii typu klon. Wykonywanie wewnętrznych kopii danych pomiędzy woluminami logicznymi zabezpieczonymi różnymi poziomami RAID pomiędzy różnymi grupami dyskowymi w celach optymalizacji wydajności oraz przestrzeni dyskowej. Zdalna replikacja danych w trybie online (bez przerywania pracy systemu produkcyjnego) pomiędzy zaoferowaną macierzą a inną macierzą z tej samej rodziny bez obciążania jakichkolwiek serwerów podłączonych do macierzy replikacja sprzętowa na poziomie kontrolerów macierzy dyskowej. Replikacja zarówno w trybie synchronicznym jak i asynchronicznym. Licencje dla ww. funkcjonalności oprogramowania macierzy są niewymagane w tym postępowaniu (macierz musi natomiast posiadać powyższą funkcjonalność) Okres wymaganej gwarancji serwisowej min. 2 lata on-site potwierdzona przez producenta, gwarantowany czas naprawy 24 godziny lub podstawienie równoważnego rozwiązania zastępczego. Wymagana jest dostępność macierzy na poziomie 99,999% co musi być udokumentowane w specyfikacji technicznej producenta. Producent macierzy musi posiadać lokalną organizację serwisową dysponującą certyfikatem ISO PRZEŁĄCZNIK SIECI SAN Wymagane jest dostarczenie dwóch sztuk przełączników światłowodowych w identycznej konfiguracji: Lp. Parametr Opis wymagań minimalnych 1. Ilość portów Fiber Chanel Minimum 16 portów universal (E, F, i FL) 2. Ilość zainstalowanych modułów SFP Minimum 8 sztuk 3. Ilość aktywnych portów Fiber Chanel Minimum 8 portów 4. Minimalna przepustowość portów 4 Gbit/s 5. Protokoły Fibre Chanel 16 ports, universal (E, F, i FL); FL_Port, F_Port, I E_Port; self-discovery based on switch type (U_Port) 6. Klasy obsługi Class 2, Class 3, Class F (inter-switch frames) 7. Funkcje zarządzania 10/100 Ethernet port (RJ-45); Serial port (RS-232); in-band through Management Server 8. Oprogramowanie do zarządzania Dedykowane oprogramowanie producenta przełącznika zapewniające pełną funkcjonalność w zakresie zarządzania 9. Funkcje diagnostyczne POST and embedded online/offline diagnostics 10. Obsługa standardów Telnet; RADIUS; SNMP (FE MIB, FC Management MIB); Web Tools; Fabric Manager; 11. Wydajność Minimum 1Gbit/sec line speed (full duplex); Minimum 2Gbit/sec line Wzór umowy 9

10 12. Typy komunikacji Unicast i broadcast 13. Konstrukcja obudowy Obsługiwane systemy operacyjne Wymagania dla serwisu gwarancyjnego speed (full duplex); Minimum 4Gbit/secline speed (full duplex); Typu Rack 19 zestaw instalacyjny do szafy rack, wraz z niezbędnym okablowaniem, wysokość maksymalnie 1U, specjalna funkcja zapewniająca wydajne chłodzenie typu Back-to-front airflow Windows NT, UNIX, HP-UX, Linux, Solaris, AIX Okres wymaganej gwarancji serwisowej min. 1 rok on-site potwierdzona przez producenta, gwarantowany czas naprawy 24 godziny lub podstawienie równoważnego rozwiązania zastępczego. 4. SERWER DO KLASTRA VMWARE Wymagane jest dostarczenie dwóch sztuk serwerów w identycznej konfiguracji: Lp. Parametr Opis wymagań minimalnych 1. Typ procesora Architektura x86 z rozszerzeniem 64-bitowym, np. procesor Quad-Core Intel Xeon E5430 szybkość zegara minimum 2,66MHz lub równoważny 2. Płyta główna Dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera 3. Ilość zainstalowanych procesorów Minimum 2 szt 4. Częstotliwość szyny FSB Minimum 1333 MHz 5. Pojemność pamięci cache [L2] Minimum 12 MB 6. Zainstalowane sterowniki dysków Minimum 8 x SAS/SATA 7. Sterownik macierzy Kontroler macierzowy SAS, umożliwiający konfigurację dysków w acierzach RAID 0/1/1+0/5, posiadający 256 MB wewnętrznej pamięci cache. 8. Zainstalowana pamięć RAM Minimum 18 GB z możliwością rozbudowy do minimum 32GB 9. Rodzaj zainstalowanej pamięci PC2-5300, DDR2-667 MHz z technologią Advanced ECC, możliwość konfiguracji pamięci z ochroną online spare, memory mirroring. 10. Elementy Hot-Swap Minimum dyski twarde; wentylatory, zasilacze 11. Ilość slotów PCI-E 8x Minimum 2 szt. 12. Ilość slotów PCI-E 4x Minimum 3 szt. 13. Napędy wbudowane (zainstalowane) DVD ROM 14. Ilość zainstalowanych dysków Minimum 2 dyski 72GB SAS 10K 15. Karty sieciowe Minimum dwie karty FC 4 Gb zapewniające pełną redundancje oraz cztery porty Gbit Ethernet 10/100/1000 ze wsparciem technologii TCP/IP Offload, iscsi, Wake On LAN 16. Wymagane porty Minimum: 1 x serial, 2 x VGA (1x front, 1x back), 4 x RJ-45 (LAN), 1 x port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania, 5 x USB 2.0 (2 x front, 2 x back, 1 x internal); 17. Obudowa Typu Rack 19, wymagany komplet szyn do montażu szafie rack i wysuwania do celów serwisowych 18. Zasilanie Redundantne zasilacze Hot-Plug 19. Wentylatory Zainstalowane redundantne wentylatory 20. System operacyjny - niewymagane Zarządzanie Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość rozbudowy o funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD bez konieczności Wzór umowy 10

11 dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-X/PCI-Express. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. 22. Wysokość: Maksymalnie 2U 23. Wymagania dla serwisu gwarancyjnego Okres wymaganej gwarancji serwisowej min. 3 lata on-site potwierdzona przez producenta, gwarantowany czas naprawy 24 godziny lub podstawienie równoważnego rozwiązania zastępczego. 5. ELEMENTY DODATKOWE Dodatkowo wymagane jest dostarczenie i zainstalowanie dwóch kart sieciowych SAN (FC 4 Gb PCI HBA) w posiadanych przez Zamawiającego serwerach HP ProLiant DL380 G5 oraz HP ProLiant ML360G4. 6. SZAFA SERWEROWA Z ZASILACZEM AWARYJNYM Wymagane jest dostarczenie szafy serwerowej z zasilaczem awaryjnym o poniżej wymienionych parametrach (minimalnych). 1. Szafa serwerowa: w standardzie 19, boki szafy pełna, drzwi przednie perforowane, drzwi tylne perforowane dwuskrzydłowe. Jedno ze skrzydeł powinno mieć możliwość pozostawienia otworu na kable, tak aby przy zamkniętych drzwiach była możliwość wyprowadzenia wiązki. Wyposażenie powinno obejmować dodatkowo zestaw uziemiający i stabilizujący szafę. Dodatkowo musi zostać wyposażona w redundantne 40 A moduły dystrybucji napięcia, każdy z 4 wyjściami C-19 do których podpięte powinny być 4 listwy zasilające każda z min.7 gniazdami C Zasilacz awaryjny z modułem zdalnego zarządzania: moc pozorna: 5000 VA; moc rzeczywista: 3500 Wat; architektura UPSa: on-line (podwójna konwersja); maks. czas przełączenia na baterię: 0 ms; liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania: 8 x IEC320 C13 (10A), 2 x IEC320 C19 (16A); typ gniazda wejściowego: połączenia stałe (1f, N, PE); Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 5 min; czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 15,5 min; zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: V; zmienny zakres napięcia wejściowego: V; zimny start: tak; układ automatycznej regulacji napięcia (AVR): tak; sinus podczas pracy na baterii: tak; porty komunikacji: RS232 (DB9), 10/100BaseTX (RJ45); port zabezpieczający linie danych: brak; diody sygnalizacyjne: praca z sieci zasilającej, praca z baterii, konieczna wymiana baterii, pracy w trybie bypass, przeciążenia UPSa; alarmy dźwiękowe: praca z baterii, przeciążenie UPSa; Typ obudowy: rack 19". Wyposażenie: kabel zasilający 1.8m IEC320 C13/C14-6 szt., karta zarządzania SNMP/WEB (RJ45) i monitorowania warunków środowiska, bypass wewnętrzny (ręczny i automatyczny), kabel szeregowy RS232 (DB9), styki do podłączenia wyłącznika EPO, szyny do montażu w szafie rack 19"; Dodatkowe funkcje: wydłużenie czasu podtrzymania poprzez dołożenie dodatkowych zewnętrznych baterii; dołączone oprogramowanie zarządzające. Gwarancja: min. 24 miesiące. Wzór umowy 11

12 7. OPROGRAMOWANIE W ramach niniejszego postępowania niezbędne jest dostarczenie oraz wdrożenie poniższego programowania: Lp. Ilość Opis wymagań minimalnych VMware Infrastructure 3 Enterprise for 2 processors (wraz z rocznym wsparciem i roczną subskrypcją). VMware VirtualCenter Management Server 2 for VMware Infrastructure (wraz z rocznym wsparciem i roczną subskrypcją) 3. 1 Microsoft Windows Server Standard 2008 (wersja angielska, MOLP, + nośniki) Microsoft Windows Server CAL 2008 (wersja angielska, MOLP, + nośniki) 8. SZKOLENIA 1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie zorganizować minimum 4-dniowe szkolenie w autoryzowanym ośrodku szkoleniowym dla 2 osób w zakresie instalacji i konfiguracji środowiska VMware Infrastrukture 3, składającego się z VMware ESX Server i VMware VirtualCenter. Wykonawca pokrywa koszty zakwaterowania, pełnego wyżywienia oraz koszty jednokrotnego przystąpienia do egzaminu. Szkolenie musi kończyć sie otrzymaniem oficjalnego certyfikatu autoryzowanego przez producenta oferowanego systemu oprogramowania. Wykonawca dostarczy opłacone vouchery na szkolenia z datą ważności do końca Program szkolenia musi obejmować poniższe zagadnienia: Instalacja oprogramowania ESX Server Konfigurowanie wirtualnych switchy, połączeń sieciowych i grup portów Zarządzanie pamięciami masowymi Instalacja oprogramowania VirtualCenter Tworzenie i zarządzanie wirtualnymi maszynami Korzystanie z szablonów Korzystanie z VMware Converter Enterprise Zarządzanie przy użyciu VirtualCenter i Web Access Konsolidacja serwerów Kontrola dostępu do wirtualnej infrastruktury Zarządzanie zasobami Migracja VMotion Resource pools oraz klaster VMware DRS Definiowanie priorytetów dla dostępu do zasobów procesora i pamięci Monitorowanie zasobów Ocena obciążenia Monitorowanie przy użyciu Virtual Center Zapewnienie wysokiej dostępności Strategie backupu VMware High Availability (HA) Planowanie Wirtualnej Infrastruktury Najlepsze praktyki i rekomendacje dotyczące instalowania i konfigurowania wirtualnej infrastruktury 2. W ramach zamówienia zobowiązany jest przeprowadzić minimum 2-dniowe szkolenie (min. 6 godzin dziennie) z zakresu wdrażanej macierzy dyskowej oraz technologii sieci SAN. Wykonawca pokrywa koszty zakwaterowania, pełnego wyżywienia. Wzór umowy 12

13 3. W ramach zamówienia zobowiązany jest przeprowadzić minimum 5-dniowe szkolenie w autoryzowanym ośrodku szkoleniowym dla 2 osób z zakresu instalacji, konfiguracji i zarządzania usługami sieciowymi w Windows Server Szkolenie musi kończyć sie otrzymaniem oficjalnego certyfikatu autoryzowanego przez producenta systemu oprogramowania. Wykonawca pokrywa koszty zakwaterowania, pełnego wyżywienia. Wykonawca dostarczy opłacone vouchery na szkolenia z datą ważności do końca Program szkolenia musi obejmować poniższe zagadnienia: Instalacja i konfiguracja serwerów instalacja Windows Server 2008 zarządzanie rolami i cechami serwera przegląd zagadnień związanych z opcjami instalacyjnymi Server Core Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z serwerem DNS instalacja roli serwera DNS konfiguracja roli serwera DNS konfiguracja stref DNS konfiguracja transferów stref zarządzanie i rozwiązywanie problemów z DNS Konfiguracja i zarządzanie WINS przegląd zagadnień związanych z usługą Windows Internet Name Service zarządzanie serwerem WINS konfiguracja replikacji WINS migracja z WINS do DNS Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z DHCP przegląd zagadnień związanych z rolą serwera DHCP konfiguracja zakresów i opcji DHCP zarządzanie bazą danych DHCP monitorowanie i rozwiązywanie problemów z DHCP zabezpieczanie DHCP Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z IPv6 omówienie IPv6 koegzystencja z IPv6 technologie tunelowania IPv6 przejście z IPv4 do IPv6 rozwiązywanie problemów z IPv6 Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z usługą trasowania i dostępu zdalnego konfiguracja dostępu zdalnego konfiguracja dostępu VPN przegląd zagadnień związanych z politykami sieciowymi przegląd zagadnień związanych z CMAK rozwiązywanie problemów z usługą trasowania i dostępu zdalnego Instalacja, konfiguracja i rozwiązywanie problemów z usługą NPS (Network Policy Server) instalacja i konfiguracja NPS konfiguracja serwerów i klientów RADIUS metody uwierzytelniania NPS monitorowanie i rozwiązywanie problemów z NPS Konfiguracja NAP (Network Access Protection) przegląd zagadnień związanych z NAP sposób działania NAP konfiguracja NAP monitorowanie i rozwiązywanie problemów z NAP Konfiguracja IPSec przegląd zagadnień związanych z IPSec konfiguracja reguł zabezpieczania połączeń konfiguracja IPSec i NAP Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z IPSec monitorowanie aktywności IPSec rozwiązywanie problemów z IPSec Konfigurowanie i zarządzanie DFS (Distributed File System) przegląd zagadnień związanych z DFS konfiguracja przestrzeni nazewniczej DFS konfiguracja replikacji DFS Konfiguracja i zarządzanie technologiami pamięci masowych przegląd zagadnień związanych z zarządzaniem pamięciami masowymi zarządzanie pamięciami masowymi Wzór umowy 13

14 zarządzanie ograniczeniami dostępnego miejsca wdrażanie reguł file screening zarządzanie raportami Konfiguracja dostępu do zawartości i zasobów sieciowych tworzenie kopii zapasowych konfiguracja kopii w tle zapewnienie dostępności serwera i usług Konfiguracja przestrzegania zabezpieczeń serwera infrastruktura zabezpieczeń serwera wykorzystanie szablonów zabezpieczeń konfiguracja polityk kontroli przegląd zagadnień związanych z usługą WSUS (Windows Server Update Services) zarządzanie WSUS 9. FUNKCJONALNOŚCI DODATKOWE Wdrożenie systemu monitoringu infrastruktury zgodnie z poniższymi wymaganiami: - wdrożenie systemu pozwalającego na stałe monitorowanie wdrożonej infrastruktury poprzez zewnętrzny system dostawcy lub producenta. System musi być dostępny 24h online i posiadać historie wyników/pomiarów z minimum 12 miesięcy wraz z możliwością generowania raportów. Dostęp do raportów oraz informacji o stanie środowiska musi być dostępny przez sieć WEB z dowolnego miejsca poprzez np. przeglądarkę internetową. Monitorowanie wszystkich elementów infrastruktury musi być realizowane przez jeden centralny system. Rozwiązanie opierające się na wielu rozproszonych systemach jest nieakceptowane przez Zamawiającego. Wdrożona usługa monitoringu będzie dostępna w okresie równym okresowi gwarancji na poszczególne elementy systemu (macierz 24 miesiące, przełączniki FC 12 miesięcy, serwery 36 miesięcy) Zakres monitorowanej infrastruktury: monitorowanie stanu klastra VMware (w tym monitorowanie dostępności, wydajności, obciążenia i sprawności poszczególnych elementów składowych); monitorowanie stanu przełączników FC (w tym monitorowanie dostępności, sprawności poszczególnych elementów składowych); monitorowanie stanu serwerów (w tym monitorowanie dostępności, wydajności, obciążenia i sprawności poszczególnych elementów składowych); monitorowanie stanu macierzy (w tym monitorowanie wydajności, dostępności, sprawności poszczególnych elementów składowych). 10. ZAKRES USŁUG INSTALACYJNYCH I KONFIGURACYJNYCH Analiza przedwdrożeniowa oraz projekt techniczny do akceptacji przez Zamawiającego. Budowa sieci SAN dla dostarczonej macierzy. Konfiguracja przełączników FC, zestawienie połączeń. Instalacja, konfiguracja, tuning, testy wydajnościowe i akceptacyjne macierzy dyskowej. Budowa klastra Vmware Wpięcie do infrastruktury istniejących serwerów HP DL380G5 oraz HP ML350G4 Uruchomienie Microsoft Windows Serwer 2008 wraz z domeną ActiveDirectory Testy wydajnościowe / akceptacyjne całości rozwiązania. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. Wzór umowy 14

15 Załącznik nr 2 do umowy nr z dnia.... WARUNKI DOKONANIA ODBIORU KOŃCOWEGO PRZEDMIOTU UMOWY 1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru danego etapu przedmiotu umowy jest podpisany przez obie strony protokół odbioru - bez zastrzeżeń. 2. Odbiór etapu nastąpi po dokonaniu pełnej i ostatecznej weryfikacji kompletności i wymaganej funkcjonalności sprzętu i oprogramowania. 3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 4. W razie stwierdzenia podczas odbioru wad w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad. W takim przypadku za datę odbioru uważa się datę odbioru poprawionego, wolnego od wad przedmiotu umowy. 5. Wymaganymi załącznikami do protokołu odbioru końcowego są: a) wszystkie sporządzone w czasie wykonywania umowy protokoły częściowe dostawy i instalacji, b) pozytywne wyniki testów akceptacyjnych, c) dokumentacja powykonawcza, d) dokument potwierdzający wykupienie szkoleń, o których mowa w 4 ustęp 6 punkt b) umowy. 6. Wynik testu/ów akceptacyjnych uznaje się za pozytywny jedynie w przypadku gdy: a) wyposażenie i konfiguracja macierzy zapewniać będzie pełną redundancję jej elementów składowych, a skonfigurowane logiczne przestrzenie dyskowe umożliwiać będą awarię minimum jednego dysku na dany obszar. b) elementy infrastruktury spięte zostaną w sieć SAN przy założeniu obowiązkowej redundancji każdego jej składnika (przełączniki FC, karty HBA, kontrolery macierzy). Ze strony wykonawcy: Ze strony zamawiającego: Wzór umowy 15

1. OPIS PROJEKTU 2. MACIERZ DYSKOWA. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. OPIS PROJEKTU 2. MACIERZ DYSKOWA. Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia pod nazwą: Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, elementów sieci SAN, oprogramowania serwerowego na potrzeby budowy wirtualnego środowiska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min Załącznik nr 5C do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 3 zamówienia Dostawa urządzeń sieciowych i serwerów. Zasilacz awaryjny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 Warszawa, 7.04.2014 r. Szanowni Państwo! W związku z realizacją projektu Stymulowanie współpracy Spółki Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CUI/ZP/PN/2/2014 zawarta w dniu... pomiędzy

Umowa nr CUI/ZP/PN/2/2014 zawarta w dniu... pomiędzy Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa nr CUI/ZP/PN/2/2014 zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 897-13-83-551, reprezentowaną przez: Pana Dariusza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na zapewnienie wsparcia systemu Websense. Projekt umowy nr...

Projekt umowy na zapewnienie wsparcia systemu Websense. Projekt umowy nr... Projekt umowy nr... zawarta w dniu... 2014r. we Wrocławiu, pomiędzy Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie zestawu serwerów w/g specyfikacji do celów badawczych dla K Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz opcjonalne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dostawa siedmiu sztuk serwerów klasy x86 Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk serwerów klasy x86 przeznaczonych do obsługi maszyn wirtualnych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ 1 liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowaną przez:

UMOWA. reprezentowaną przez: Projekt UMOWA zawarta w dniu roku w siedzibie Urzędu Gminy w Sławnie pow. opoczyński, woj. łódzkie pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławno mgr Tadeusza Wojciechowskiego zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa pieczęć Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR DUI/./U/2016/MP/D (zwana dalej Umową )

UMOWA DOSTAWY NR DUI/./U/2016/MP/D (zwana dalej Umową ) UMOWA DOSTAWY NR DUI/./U/2016/MP/D (zwana dalej Umową ) Zawarta w dniu.2016r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu przy pl. Uniwersyteckim 1, NIP:896-000-54-08, REGON 000001301,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2016. zawarta w dniu 2016 we Wrocławiu pomiędzy:

Projekt. Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2016. zawarta w dniu 2016 we Wrocławiu pomiędzy: Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2016 zawarta w dniu 2016 we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa: Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie. UMOWA Nr IGM-ZP.. W dniu..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 2. Przedmiot zamówienia: Zakup serwera, macierzy dysków oraz urządzenia UPS. 3. Istotne warunki zamówienia:

Zapytanie ofertowe. 2. Przedmiot zamówienia: Zakup serwera, macierzy dysków oraz urządzenia UPS. 3. Istotne warunki zamówienia: 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 3 NIP 631-011-11-51 tel. 32 33-72-222; fax 32 33-72-233 www.prolan.com.pl 1. Zamawiający: Prolan Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 3 Telefon/fax: 32/ 337 22 22,

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2016/INF/. Urząd Miejski w Nysie 1

UMOWA 2016/INF/. Urząd Miejski w Nysie 1 UMOWA 2016/INF/. zawarta w dniu...2016r. w Nysie pomiędzy: Gminą Nysa Urzędem Miejskim w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15, NIP: 753-10-06-938, REGON 000517364, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZAŁĄCZNIK NR DO FORMULARZA OFERTY... /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZADANIE NR Zamówienie gwarantowane: 7 kompletów w dwóch zestawach sprzętowych. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ... / pieczęć wykonawcy/ FORMULARZ OFERTY /wzór/ 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA ul. Marsa 110 04 470 Warszawa My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu*

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER RACK 1 SZT. 1. Serwer o maksymalnej wysokości 2U, do zamontowania w standardowej szafie RACK, w zestawie szyny do montażu w szafie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz Pieczątka firmowa Oferenta..., dnia r. CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA SP. Z O.O. UL. PUŁAWSKA 49 05-500 PIASECZNO OFERTA Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz w odpowiedzi na przekazane

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4a do SIWZ WyposaŜenie serwerowi (dwa serwery + montaŝ wyposaŝenia serwerowi) wraz z oprogramowaniem i montaŝem klimatyzatora Minimalne wymagane parametry

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia października 2010 r. Do Wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA. Znak sprawy: PG X F 3820/3/10

Warszawa, dnia października 2010 r. Do Wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA. Znak sprawy: PG X F 3820/3/10 Warszawa, dnia października 2010 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA Znak sprawy: PG X F 3820/3/10 Do Wykonawców Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę serwerów - (publikacja

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza Załącznik nr 3.2 do SIWZ dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

<po zmianach z 12 sierpnia 2015 r.>

<po zmianach z 12 sierpnia 2015 r.> Numer sprawy: DP-7-5/05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część zamówienia Dostawa sprzętu sieciowego i serwerów. Serwer

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Macierz dyskowa 1 szt. Lp minimalne/ warunek graniczny Obudowa

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 1 formularz oferty Załącznik nr 1 formularz oferty FORMULARZ OFERTOWY DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA PN 1/2010 Nazwa i siedziba Wykonawcy:...... REGON: NIP: Przystępując do

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Umowa nr /2014 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Szkołą Podstawową nr 64 im. Władysława Broniewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojszyckiej 1, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA Nr LO2/.../2016. na dostawę sprzętu informatycznego część... zamówienia:... (nazwa części)

(WZÓR) UMOWA Nr LO2/.../2016. na dostawę sprzętu informatycznego część... zamówienia:... (nazwa części) Załącznik nr 8 do SIWZ nr 3201.LO2.260.36.2016 (WZÓR) UMOWA Nr LO2/.../2016 na dostawę sprzętu informatycznego część... zamówienia:... (nazwa części) zawarta w Szczecinie w dniu... 2016 roku w wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna serwera do backupu danych 1 sztuka

Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna serwera do backupu danych 1 sztuka Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna serwera do backupu danych 1 sztuka Element konfiguracji Wymagania minimalne wolnostojąca typu Tower z możliwością zamontowania w szafie rack 19"(5U max).

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19 Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego Strona 1 z 5 Dostawa klastra obliczeniowego 2 szt. o następujących parametrach minimalnych: Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Strona: 1 z 6 Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Zawarta w dniu. 2011 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miasto Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1, NIP: 734-350-70-21, REGON:., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY

Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY Przetarg nieograniczony na: dostawę sprzętu komputerowego Sprawa nr II US-251-PN2/09/07 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy: Drugim Urzędem Skarbowym w Katowicach

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo