Folder informacyjny Projekt Partnerstwa na rzecz Rozwoju

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.ingmina.pl Folder informacyjny Projekt Partnerstwa na rzecz Rozwoju"

Transkrypt

1 niepe³nosprawnym Folder informacyjny Projekt Partnerstwa na rzecz Rozwoju

2 niepe³nosprawnym Spis treœci : S³owo wstêpne...3 Cele Projektu...4 Do kogo skierowany jest Projekt - Beneficjenci Ostateczni...5 Jakie organizacje tworz¹ Partnerstwo i jaka jest ich rola...6 Program Partnerstwa na rzecz Rozwoju...9 Jak bêd¹ tworzone spó³dzielnie socjalne osób niepe³nosprawnych...10 Innowacyjnoœæ projektu...11 Zasada empowerment i sposób jej realizacji...12 Zasada mainstreaming...15 Projekt realizowany przy udziale œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Adres Departamentu Zarz¹dzania Europejskim Funduszem Spo³ecznym: Ministerstwo Gospodarki i Pracy, skr. poczt. 59, Warszawa 15

3 Szanowni Pañstwo, Oddajemy w Wasze rêce Folder Informacyjny Partnerstwa na rzecz Rozwoju, które powsta³o w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, w celu zrealizowania innowacyjnego projektu pt. Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych. Folder ten rozpoczyna cykl wydawniczy 12 edycji biuletynu Gmina Niepe³nosprawnym, które bêd¹ wydawane przez Fundacjê Promocji Gmin Polskich. Celem biuletynu bêdzie dostarczenie rzeczowej informacji o spó³dzielczoœci socjalnej osób niepe³nosprawnych i efektach realizacji partnerskiego projektu, którego skrótowy opis znajdziecie Pañstwo na nastêpnych stronach. Biuletyn bêdzie rozsy³any do liderów gmin wiejskich i ma³ych miast, w szczególnoœci do wójtów, dzia³aczy spo³ecznych oraz osób zaanga owanych w tworzenie spó³dzielni socjalnych osób niepe³nosprawnych. Spó³dzielnie socjalne to instrument gospodarki spo³ecznej, w której cele spo³eczne s¹ traktowane na równi z celami ekonomicznym. Inne znane w Polsce przyk³ady przedsiêbiorstw spo³ecznych osób niepe³nosprawnych to: Zak³ady Aktywnoœci Zawodowej, Zak³ady Pracy Chronionej, Spó³dzielnie Inwalidów i Niewidomych, Centra Integracji Spo³ecznej, których podstawê prawn¹ stworzy³a ustawa o zatrudnieniu socjalnym oraz ró ne organizacje po ytku publicznego, dzia³aj¹ce na rzecz aktywizacji gospodarczej osób niepe³nosprawnych. Polska posiada d³ugie tradycje w tworzeniu i funkcjonowaniu spó³dzielni. Jednak w wyniku konkurencji na wolnym rynku wiele z tych spó³dzielni upad³o i zosta³o zlikwidowanych. Obecnie, z pomoc¹ œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, w szczególnoœci Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, mo liwe jest odbudowywanie spó³dzielni socjalnych i rozwój ich potencja³u w zakresie aktywizacji spo³eczno-zawodowej tych osób, które s¹ zagro one trwa³ym spo³ecznym wykluczeniem. Nale ¹ do nich w szczególnoœci osoby niepe³nosprawne z terenów wiejskich i ma³omiasteczkowych. Do nich w³aœnie skierowany jest nasz projekt. Projekt realizowany bêdzie do koñca 2007 roku, jednak dzia³ania Partnerów nie skoñcz¹ siê wraz z projektem. Powstanie Partnerski Oœrodek Wsparcia Spó³dzielni Socjalnych Osób Niepe³nosprawnych, który w dalszym okresie bêdzie œwiadczy³ profesjonalne us³ugi doradcze w sferze prawnej, marketingowej, organizacyjnej, finansowej, podatkowej, dla osób niepe³nosprawnych, zainteresowanych prac¹ w spó³dzielniach i ich rozwojem. Mamy nadziejê, e prezentowany biuletyn przyczyni siê do upowszechnienia idei spó³dzielczoœci socjalnej osób niepe³nosprawnych na obszarach wiejskich i ma³ych miast i dostarczy przystêpnych i inspiruj¹cych informacji o mo liwoœciach rozwoju tej obiecuj¹cej i przysz³oœciowej formy gospodarki spo³ecznej. Wszystkie zainteresowane osoby i ludzi dobrej woli zapraszamy do w³¹czenia siê w innowacyjny i inspiruj¹cy proces tworzenia lokalnych miejsc pracy dla osób niepe³nosprawnych i dzielenia siê z nami swoimi doœwiadczeniami. S³u ymy swoj¹ pomoc¹! Miko³aj Niedek Koordynator ds. Promocji 3

4 niepe³nosprawnym Cele Projektu Ogólnym celem Partnerstwa na rzecz Rozwoju (PnrR) i projektu Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych jest pobudzenie aktywnoœci gospodarczej niepe³nosprawnych mieszkañców wsi i ma³ych miejscowoœci oraz aktywizacja gmin i lokalnych organizacji spo³ecznych w celu wdro enia modelu spó³dzielni socjalnej osób niepe³nosprawnych, z udzia³em lub pod auspicjami gmin. Celem projektu jest tak e stworzenie systemu wsparcia tych spó³dzielni od momentu rekrutacji cz³onków, poprzez proces ich powstawania, a do momentu uruchomienia ich dzia³alnoœci i zapewnienia trwa³ego funkcjonowania. Do szczegó³owych celów projektu nale ¹: 1. Pozyskanie przychylnoœci i aktywnego uczestnictwa samorz¹dów gminnych i miejscowych organizacji pozarz¹dowych do wizji aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych poprzez tworzenie spó³dzielni socjalnych lub aktywne wspieranie podejmowania przez niektóre z tych osób samodzielnej dzia³alnoœci gospodarczej. Zamierzamy bezpoœrednio w³¹czyæ 30 gmin do dzia³añ na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych poprzez tworzenie spó³dzielni socjalnych oraz zapewniæ wsparcie dla inicjatyw podjêcia przez kilkadziesi¹t osób niepe³nosprawnych samodzielnej dzia³alnoœci gospodarczej. 2. Wypracowanie modelu spó³dzielczoœci socjalnej osób niepe³nosprawnych na obszarach wiejskich i ma³omiasteczkowych. 3. Utworzenie Partnerskiego Oœrodka Wsparcia Spó³dzielni Socjalnych (POWSS) osób niepe³nosprawnych oraz innych form ich aktywizacji zawodowej. 4. Utworzenie 10 spó³dzielni socjalnych osób niepe³nosprawnych (SSON) na obszarach wiejskich i ma³omiasteczkowych i zapewnienie w nich zatrudnienia kilkunastu miejscowym osobom niepe³nosprawnym, w równej mierze kobietom i mê czyznom. 5. Zapewnienie warunków dla trwa³ego funkcjonowania spó³dzielni po zakoñczeniu projektu w ramach IW EQUAL, w szczególnoœci poprzez dzia³anie systemu POWSS. 6. Wykorzystanie wspó³pracy ponadnarodowej i wymiany doœwiadczeñ dla rozwoju innowacyjnoœci i efektywnoœci uruchamianych spó³dzielni SSON na terenach wiejskich i ma³omiasteczkowych. 7. Zapewnienie rozwoju, trwa³oœci i skutecznoœci dzia³ania Partnerstwa na rzecz Rozwoju (PnrR) równie po formalnym zakoñczeniu projektu.

5 Do kogo skierowany jest projekt - Beneficjenci Ostateczni Beneficjenci ostateczni to grupy osób, do których skierowany jest projekt i którzy powinni odnieœæ najwiêcej korzyœci z uczestnictwa w nim. W projekcie Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych do beneficjentów ostatecznych nale ¹: 1. Niepe³nosprawne mieszkanki i niepe³nosprawni mieszkañcy wsi i ma³ych miast, w szczególnoœci z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoœci. 2. Samorz¹dy gminne, wójtowie i pracownicy urzêdów gmin odpowiedzialni za pomoc osobom niepe³nosprawnym. 3. Lokalne organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na rzecz osób niepe³nosprawnych. S¹ to g³ównie stowarzyszenia wchodz¹ce w sk³ad Polskiego Forum Osób Niepe³nosprawnych, posiadaj¹cego rozbudowan¹ sieæ ogólnokrajow¹, Polski Zwi¹zek Niewidomych i Polski Zwi¹zek G³uchych. Partnerstwo zwraca szczególn¹ uwagê na organizacje lokalne, zw³aszcza e stanowiæ one bêd¹ Ÿród³o pracy wolontariuszy. Inicjatywa Partnerstwa odpowiada równie interesom innych organizacji pozarz¹dowych, zw³aszcza tych, które w swej pracy podejmuj¹ zagadnienia wykluczenia spo³ecznego. 4. Grup¹ beneficjentów ostatecznych, zwi¹zanych bezpoœrednio z osobami niepe³nosprawnymi i objêtych podobnymi dzia³aniami w ramach projektu, bêd¹ równie osoby sprawne, których uczestnictwo w projekcie oka e siê niezbêdne do utworzenia i prowadzenia spó³dzielni socjalnych. Bêd¹ to osoby wywodz¹ce siê g³ównie ze struktur organizacji lokalnych lub samorz¹du gminnego oraz osoby zarejestrowane w powiatowych urzêdach pracy jako bezrobotne lub poszukuj¹ce pracy, nie pozostaj¹ce w zatrudnieniu. Udzia³ tych osób w tworzeniu spó³dzielni socjalnych mo e byæ niezbêdny ze wzglêdu na kwalifikacje, których nie bêd¹ posiadaæ osoby niepe³nosprawne. 5

6 niepe³nosprawnym Jakie organizacje tworz¹ Partnerstwo i jaka jest ich rola W Projekcie bierze udzia³ 8 partnerów, a ka dy z nich spe³nia wiele funkcji i zadañ. Nazwa Partnera i adres Rola w Partnerstwie na rzecz Rozwoju (PnrR) Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych Warszawa Al. Jana Paw³a II 13 tel Administrowanie, koordynacja pracy poszczególnych partnerów! Zarz¹dzanie finansami PnrR, obs³uga Rady Projektu PnrR! Kontrola finansowa, wewnêtrzny audyt! Koordynacja wspó³pracy ponadnarodowej Krajowy Zwi¹zek Rewizyjny Spó³dzielni Inwalidów i Spó³dzielni Niewidomych Warszawa ul. Ga³czyñskiego 4 tel Krajowa Izba Gospodarczo- Rehabilitacyjna Warszawa ul. Ga³czyñskiego 4 tel fax: Szkolenia kadr samorz¹dowych i spo³ecznych, w tym kadr SSON! Wiod¹ca rola w zakresie utworzenia i dzia³ania partnerskiej sieci wsparcia! Wiod¹ca rola w zakresie tworzenia, organizacji i dzia³alnoœci spo³ecznogospodarczej spó³dzielni socjalnych! Koordynacja ca³okszta³tu dzia³añ wobec 10 zainicjowanych spó³dzielni socjalnych! Wiod¹ca rola w pracach nad przetestowaniem modelu kalkulacji dodatkowych kosztów tworzenia miejsca pracy osób niepe³nosprawnych w ró nych formach gospodarki spo- ³ecznej i na otwartym rynku pracy! Wiod¹ca rola w prowadzeniu Partnerskiego Oœrodka Wsparcia Spó³dzielczoœci Socjalnej osób niepe³nosprawnych! Wiod¹ca rola w opracowaniu modelu spó³dzielni socjalnej! Wiod¹ca rola w promowaniu antydyskryminacyjnych postaw pracodawców dzia³aj¹cych w œrodowiskach wiejskich i ma³ych miejscowoœciach

7 Akademia Pedagogiki Specjalnej ul. Szczêœliwicka Warszawa tel ; fax: Wiod¹ca rola w badaniach uwarunkowañ aktywizacji gmin w dzia³aniach na rzecz rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych, poprzez wspieranie tworzenia i dzia- ³ania podmiotów gospodarki spo- ³ecznej, zw³aszcza spó³dzielni socjalnych, a tak e samodzielnej dzia- ³alnoœci gospodarczej osób niepe³nosprawnych! Udzia³ w wypracowaniu modelu spó³dzielni socjalnej osób niepe³nosprawnych! Wiod¹ca rola w badaniach spo³ecznych efektów dzia³alnoœci testowanych spó³dzielni socjalnych! Udzia³ w dzia³aniach szkoleniowych i doradczych wobec poszczególnych grup beneficjentów projektu! Wiod¹ca rola w organizacji koñcowej konferencji promocyjnej podsumowuj¹cej dzia³alnoœæ Partnerstwa. Centralny Instytut Ochrony Pracy. Pañstwowy Instytut Badawczy Warszawa ul. Czerniakowska 16 tel fax: Wiod¹ca rola w badaniach z zakresu psychofizycznych uwarunkowañ pracy osób niepe³nosprawnych w formach gospodarki spo³ecznej i podmiotach otwartego rynku pracy! Wiod¹ca rola w wypracowaniu modelu kalkulacji dodatkowych kosztów tworzenia miejsca pracy i pracy osób niepe³nosprawnych w ró nych formach gospodarki spo³ecznej, zw³aszcza w spó³dzielniach socjalnych, a tak e w podmiotach otwartego rynku pracy! Udzia³ w realizacji zadañ szkoleniowych i konsultacyjnych dla pracowników gmin dot. specyficznych aspektów zatrudnienia osób niepe³nosprawnych, w tym warunków BHP! Wiod¹ca rola w zakresie przygotowania spó³dzielni spo³ecznych do spe³niania warunków wymaganych do zatrudnienia osób niepe³nosprawnych! Wiod¹ca rola w przygotowaniu konferencji promocyjnej podsumowuj¹cej inauguracyjne fazy realizacji projektu 7

8 niepe³nosprawnym Nazwa Partnera i adres Wk³ad i rola w Partnerstwie na rzecz Rozwoju (PnrR) Zwi¹zek Gmin Wiejskich RP Poznañ ul. Kantaka 4 tel/fax ; Polskie Forum Osób Niepe³nosprawnych Warszawa ul. Konwiktorska 7/9 tel: Fundacja Promocji Gmin Polskich Warszawa, ul.jaworzyñska 7/3 tel/fax: & Wiod¹ca rola w pracach analitycznych prawnych uwarunkowañ dzia- ³ania samorz¹dów gminnych na rzecz aktywizacji osób niepe³nosprawnych oraz udzia³u w tworzeniu spó³dzielczoœci socjalnej & Wsparcie organizacji udzia³u samorz¹dów gminnych w projekcie & Udzia³ w promocji projektu wœród gmin wiejskich & Udzia³ w upowszechnianiu rezultatów projektu & Aktywizacja i koordynacja pracy organizacji osób niepe³nosprawnych, dzia³aj¹cych w gminach objêtych projektem & Inspirowanie ich do promocji spó³dzielni socjalnych i samodzielnej dzia³alnoœci gospodarczej & Rekrutacja promotorów projektu do szkolenia & Koordynacja wolontariatu & Wiod¹ca rola w zakresie ewaluacji wewnêtrznej Partnerstwa! Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych! Dzia³alnoœæ informacyjna, promocyjna i wydawnicza Partnerstwa! Wiod¹ca rola w upowszechnianiu dzia³alnoœci PnrR, koncepcji, rezultatów i osi¹gniêæ uczestników projektu! Stworzenie filmu o karierze osób niepe³nosprawnych z terenów wiejskich i multimedialnego Vademecum projektu na CD.! Koordynacja dzia³añ wobec kilku spó³dzielni SSON

9 Program Partnerstwa na rzecz Rozwoju Program Dzia³ania Partnerstwa przewiduje w pierwszym okresie przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu, w tym cyklu lokalnych spotkañ informacyjnych z osobami niepe³nosprawnymi, samorz¹dowcami i dzia³aczami spo³ecznymi na terenie gmin, które przyst¹pi¹ do projektu. Zostanie nawi¹zana œcis³a wspó³praca z lokalnymi organizacjami pozarz¹dowymi dzia³aj¹cymi na rzecz osób niepe³nosprawnych i samorz¹dami gminnymi. Wydawany bêdzie tak e przez Fundacjê Promocji Gmin Polskich dwumiesiêczny biuletyn Gmina Niepe³nosprawnym, monitoruj¹cy dzia³ania organizacji partnerskich i efekty realizacji projektu. Program Partnerstwa przewiduje tak e: & Ocenê aktualnego stanu spó³dzielczoœci socjalnej w Polsce i w wybranych krajach, & Analizê efektywnoœci spo³eczno-ekonomicznej zatrudniania osób niepe³nosprawnych w spó³dzielniach socjalnych w porównaniu do podmiotów komercyjnych, & Przygotowanie niepe³nosprawnych mieszkañców obszarów wiejskich i ma³omiasteczkowych do uczestnictwa w tworzeniu i prowadzeniu spó³dzielni socjalnych SSON. Przeprowadzone bêd¹ w szczególnoœci: - ankiety poœwiêcone okreœleniu mo liwoœci uczestnictwa beneficjentów ostatecznych (osób niepe³nosprawnych, dzia³aczy samorz¹dowych i spo³ecznych) w tworzeniu spó³dzielni SSON, - szkolenia adaptacyjne i warsztaty psychologiczne dla osób niepe³nosprawnych, zainteresowanych prac¹ w spó³dzielni, - ocena cech psychofizycznych, motywacji i kwalifikacji zawodowych osób niepe³nosprawnych, objêtych rekrutacj¹, do pracy w spó³dzielni socjalnej lub podjêcia samodzielnej dzia³alnoœci gospodarczej, - wydanie materia³ów pomocniczych dla prowadz¹cych spó³dzielnie socjalne SSON. & Przygotowanie dzia³aczy samorz¹dowych i spo³ecznych do uczestnictwa w inicjowaniu i prowadzeniu spó³dzielni socjalnych SSON, poprzez cykl specjalnych szkoleñ i opracowanie szczegó³owych wytycznych dzia³ania, & Rozpoczêcie wspierania tworzenia spó³dzielni i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej osób niepe³nosprawnych przez Partnerski Oœrodek Wsparcia Osób Niepe³nosprawnych, & Utworzenie Partnerskiej sieci wiejskich i ma³omiasteczkowych spó³dzielni SSON, 9

10 niepe³nosprawnym! Upowszechnienie efektów i potencja³u projektu w œrodowisku samorz¹dowym i politycznym i doprowadzenie do korzystnych dla rozwoju spó³dzielczoœci socjalnej osób niepe³nosprawnych zmian w regulacjach prawnych. Partnerstwo, które zawi¹zaliœmy ma tak e swój wymiar ponadnarodowy. Jego celem jest wykorzystanie dobrych praktyk i doœwiadczeñ innych krajów w dziedzinie tworzenia i prowadzenia spó³dzielni socjalnych osób niepe³nosprawnych. Praktyki te powinny byæ twórczo dostosowane do polskich uwarunkowañ, lokalnych potrzeb i mo liwoœci. Uczestniczymy w Partnerstwie VAL.INDI i INNOVATION FOR SOCIAL ECONOMY. Pozwoli to na dok³adne poznanie i wykorzystanie dobrych praktyk i doœwiadczeñ innych krajów (W³ochy, Francja, S³owacja, Grecja, Holandia). Jak bêd¹ tworzone spó³dzielnie socjalne osób niepe³nosprawnych Partnerstwo na rzecz Rozwoju przewiduje uruchomienie 10 spó³dzielni socjalnych, w których wed³ug naszych prognoz zatrudnienie powinno znaleÿæ oko³o 120 osób niepe³nosprawnych oraz maksymalnie 30 osób sprawnych. Spó³dzielnia socjalna liczyæ mo e od 5 do 50 cz³onków. Mo na przyj¹æ, e zatrudnienie w utworzonych w wyniku realizacji projektu spó³dzielniach, wynosiæ bêdzie œrednio 15 osób. Rekrutacja tych osób powierzona zostanie w pierwszym rzêdzie organizacjom pozarz¹dowym. Prowadziæ j¹ bêd¹ w œcis³ej wspó³pracy z Powiatowymi Urzêdami Pracy. Bezpoœrednimi realizatorami tego dzia³ania bêd¹ g³ównie wolontariusze tych organizacji. Podstawow¹ form¹ bêd¹ kontakty indywidualne, ewentualnie spotkania w ma³ych grupach. Umo liwi to mniej skrêpowany kontakt. Pod tym te k¹tem przygotowane zostan¹ instrukcje i scenariusze rozmów rekrutacyjnych. W rekrutacji szczególna uwaga zostanie zwrócona na niepe³nosprawne kobiety, jako osoby najbardziej potrzebuj¹ce wsparcia w pogodzeniu nowej roli (cz³onka i pracownika spó³dzielni) z innymi funkcjami dotychczas pe³nionymi w gospodarstwie rolnym, domowym, yciu rodzinnym, jak równie w przezwyciê aniu œrodowiskowej izolacji, jakiej czêsto doœwiadczaj¹ osoby niepe³nosprawne na wsi i w ma³ych miastach. Partnerstwo stawia przed sob¹ za cel osi¹gniêcie 50% wskaÿnika zatrudnienia kobiet i mê czyzn. Partnerstwo dbaæ bêdzie równie o to, aby w podziale przysz³ych prac spó³dzielni, uwzglêdniano koniecznoœæ ³¹czenia przez kobiety zatrudnienia w spó³dzielni socjalnej z obowi¹zkami domowymi, a tak e o to, aby kobiety by³y w³aœciwie reprezentowane we w³adzach spó³dzielni i w spó³dzielczych organizacjach.

11 Rekrutacja poprzedzona zostanie dzia³aniem promocyjnym, maj¹cym na celu zainteresowanie osób niepe³nosprawnych perspektyw¹ pracy w spó³dzielni socjalnej. Innowacyjnoœæ projektu Polsce potrzebny jest model nowoczesnej spó³dzielczoœci socjalnej, w którym cele ekonomiczne bêd¹ s³u yæ osi¹ganiu celów spo³ecznych, zapewniona bêdzie podmiotowoœæ osoby niepe³nosprawnej i stworzone zostan¹ warunki do jej aktywnego w³¹czenia siê w ycie swojego œrodowiska. Jak dot¹d funkcjonuj¹cy system wsparcia aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych w Polsce koñczy siê na poziomie powiatu. Tymczasem jednym z wa nych zadañ gmin powinna byæ dzia³alnoœæ w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych. Innowacyjnoœæ Projektu polega wiêc na zaanga owaniu samorz¹du gminnego do wspierania zatrudnienia osób niepe³nosprawnych w formie spó³dzielni socjalnych. Uzasadnieniem takiego podejœcia jest bezpoœredni wgl¹d samorz¹dów gminnych w sytuacjê miejscowych osób niepe³nosprawnych i stosunkowo najlepsze rozpoznanie problemów osób zagro onych wykluczeniem spo³ecznym. Doceniaj¹c zalety wielu modeli spó³dzielni socjalnych, Partnerstwo skoncentruje siê na ich dwóch g³ównych typach: spó³dzielni organizowanej od podstaw oraz spó³dzielni tworzonej z przekszta³cenia tradycyjnej spó³dzielni inwalidów. Wykorzystane zostan¹ przy tym doœwiadczenia w³oskie, francuskie, greckie i holenderskie. Szczególne mo liwoœci zatrudnienia oferuje typ spó³dzielni œwiadcz¹cej us³ugi: & na potrzeby lokalnej spo³ecznoœci Mog¹ to byæ us³ugi zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ lub pozarolnicz¹, z bran ¹ przetwórcz¹, spo ywcz¹, odzie ow¹ i inn¹; & zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska Szczególnie du e mo liwoœci stwarza renowacja lub utylizacja odpadów gabarytowych, w tym starego sprzêtu AGD, na potrzeby recyklingu; & zwi¹zane z turystyk¹ i rekreacj¹ Dotyczy to zw³aszcza gmin o walorach krajobrazowych i wypoczynkowych. 11

12 niepe³nosprawnym W projekcie innowacyjne jest równie podejœcie do niepe³nosprawnych kobiet - mieszkanek wsi i ma³ych miasteczek. Wyra a to d¹ enie do uruchomienia i wykorzystania ich potencja³u, m.in. poprzez uzupe³nienie ich kwalifikacji w dziedzinie nowoczesnych rozwi¹zañ technicznych i technologicznych oraz kwalifikacji zarz¹dczych. Spó³dzielnia socjalna zdaje siê byæ miejscem szczególnie sprzyjaj¹cym rozwijaniu kierowniczych kompetencji kobiet. Tworzenie spó³dzielni socjalnych na s³abo rozwiniêtych obszarach wiejskich, o s³abym zaludnieniu i rozproszonej zabudowie, bêdzie wymagaæ wspó³pracy miêdzygminnej, po³¹czenia zasobów i mo liwoœci s¹siaduj¹cych ze sob¹ gmin. Zak³adamy równie, e proponowane przez Partnerstwo rozwi¹zania bêd¹ funkcjonowaæ jako przejœciowo wspierane rynki pracy, stanowi¹ce przejœcie do otwartego rynku pracy. Na poziomie krajowym Partnerstwo ma na celu zainicjowanie wspó³pracy wszystkich podmiotów zaanga owanych w aktywizacjê osób niepe³nosprawnych na obszarach wiejskich i ma³omiasteczkowych. Szczególn¹ wagê przyk³adamy do tworzenia sieci powi¹zañ spó³dzielni socjalnych oraz tworzonych przez samorz¹dy gminne - w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój zasobów Ludzkich - centrów integracji spo³ecznej. Krajowy wymiar mieæ bêdzie równie wniesienie wk³adu w kszta³towanie regulacji prawnych dotycz¹cych spó³dzielni socjalnych, w szczególnoœci takich, które kszta³towaæ bêd¹ warunki sprzyjaj¹ce dynamicznemu rozwojowi tej formy gospodarki spo³ecznej. Zasada empowerment i sposób jej realizacji Zasada empowerment oznacza w³¹czenie grup zagro onych wykluczeniem spo³ecznym (a wiêc bezrobotnych osób niepe³nosprawnych) do procesu podejmowania decyzji przez Partnerstwo na rzecz Rozwoju i ich aktywny udzia³ w procesie realizacji projektu.dla zapewnienia efektywnoœci tworzenia przedsiêwziêæ gospodarki spo³ecznej konieczne jest oparcie procesu tworzenia spó³dzielni socjalnych o zaanga owanie ich przysz³ych udzia³owców, zarówno na poziomie osób niepe³nosprawnych lub organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na ich rzecz, jak i samorz¹du gminnego. Œrodowiska te powinny odgrywaæ w tym procesie podmiotow¹ rolê. Zapewnia im to Partnerstwo - w³¹czaj¹c ich reprezentantów do swojej struktury zarz¹dzania - Rady Konsultacyjnej. Przyczyni siê to do integracji wszystkich poziomów wdra ania projektu, zapewni weryfikacjê koncepcji z praktyk¹, przede wszystkim jednak przyczyni siê do uœwiadomienia sobie przez osoby niepe³nosprawne wiêkszej spo³ecznej roli, jak¹ mog¹ odegraæ w spo³ecznoœci lokalnej. Z kolei przed samorz¹dami lokalnymi otworzy to dodatkowe, czêsto nowe i dotychczas nierozpoznane mo liwoœci zaspokajania potrzeb mieszkañców, aktywizacji ycia gospodarczego i spo³ecznego.

13 Rodzaj zaanga owania Opis dzia³añ Promocja indywidualnego zaanga owania Pobudzenie wspólnej odpowiedzialnoœci i zdolnoœci do dzia³ania Udzia³ w upowszechnianiu rezultatów Podstawow¹ form¹ rekrutacji bêdzie indywidualne podejœcie do beneficjentów ostatecznych czyli osób niepe³nosprawnych, poprzez przedstawicieli samorz¹du i przygotowanych do tego wolontariuszy. Celem tego dzia³ania bêdzie zainspirowanie beneficjentów do indywidualnego zaanga owania siê i przyst¹pienia do tworzenia spó³dzielni socjalnej lub podjêcia samodzielnej dzia³alnoœci gospodarczej. Spó³dzielnia jest t¹ form¹ dzia³alnoœci, która zapewnia udzia³owcom (i osobom podejmuj¹cym samodzieln¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹) bezpoœredni wp³yw na jej losy, indywidualn¹ odpowiedzialnoœæ za sukces i niepowodzenie. S³u yæ temu bêd¹ dzia³ania Partnerstwa maj¹ce na celu lepsze przygotowanie do odgrywania takiej roli: konsultacje, wsparcie w miejscu pracy. Spó³dzielnia jest równie t¹ form¹ dzia³alnoœci, która wymaga podjêcia wspólnej odpowiedzialnoœci i dzia³ania. Zamierzamy kszta³towaæ te postawy poprzez warsztaty wzmacniaj¹ce gotowoœæ i umiejêtnoœæ wspólnego dzia³ania i ponoszenia wspólnej odpowiedzialnoœci,szczególnie w wykorzystywaniu demokratycznej struktury zarz¹dzania spó³dzielni¹. Wypracowane zostan¹ równie formy partnerstwa miêdzy samorz¹dem a spó³dzielni¹. Beneficjenci ostateczni zaprezentuj¹ swoje osi¹gniêcia w zaplanowanych filmach dla telewizji oraz w innych mediach. Przedstawi¹ je równie podczas Kongresów Gmin Wiejskich RP oraz konferencji podsumowuj¹cej. Organizacje osób niepe³nosprawnych, jak np. Polskie Forum Osób Niepe³nosprawnych, bêd¹ aktywnie uczestniczyæ w upowszechnieniu rezultatów na p³aszczyÿnie krajowej i zagranicznej, w tym w krêgach opiniotwórczych i decyzyjnych. 13

14 niepe³nosprawnym Rodzaj zaanga owania Opis dzia³añ Udzia³ w realizacji i ocenie dzia³añ Udzia³ w tworzeniu i modyfikacji planu pracy Beneficjenci ostateczni bêd¹ za³o ycielami, udzia³owcami i realizatorami zadañ utworzonej przez siebie spó³dzielni. Lokalne b¹dÿ regionalne organizacje osób niepe³nosprawnych realizowaæ bêd¹ zadania promocji projektu w swoich œrodowiskach lokalnych, zw³aszcza w samorz¹dzie gminnym, rekrutacji beneficjentów ostatecznych do dzia³añ przygotowawczych i do pracy w spó³dzielni, w zapewnianiu niezbêdnego wsparcia niepe³nosprawnym spó³dzielcom w miejscu pracy. Organizacje te w³¹czone zostan¹ do procesu oceny dzia³añ Partnerstwa. Ich przedstawiciele w Radzie Partnerstwa i Radzie Konsultacyjnej na równi z innymi partnerami uczestniczyæ bêd¹ w ocenie dzia³añ. Aby osoby niepe³nosprawne wziê³y na siebie wspó³odpowiedzialnoœæ za projekt, musz¹ one na ka dym etapie realizacji i modyfikacji planu dzia³ania odgrywaæ podmiotow¹ rolê. W przeciwnym razie beneficjenci ostateczni projektu przestan¹ identyfikowaæ siê z ca³ym przedsiêwziêciem. Przedstawiciele samorz¹dów i spó³dzielni wejd¹ w sk³ad Rady Konsultacyjnej, bêd¹cej elementem struktury zarz¹dzania PnrR. Do ich uprawnieñ nale eæ bêdzie zg³aszanie sugestii modyfikacji planu pracy do Rady Projektu i Zespo³u Zarz¹dzaj¹cego. Wdro enie projektu w sposób, który przyczyni siê do upodmiotowienia beneficjentów ostatecznych, bêdzie czynnikiem zapewnienia trwa³oœci utworzonych spó³dzielni socjalnych i indywidualnych form dzia³alnoœci gospodarczej osób niepe³nosprawnych. Cz³onkowie Partnerstwa zak³adaj¹ równie, i tworz¹ je nie tylko na trzy lata, ale na d³u sz¹ perspektywê. Identyczne deklaracje zosta³y z³o one tak e przez cz³onków partnerstw ponadnarodowych. Perspektywê tak¹ widzimy w dzia³alnoœci sieci, jaka powstanie w trakcie realizacji Projektu. Po³¹czy ona struktury Partnerstwa z utworzonymi spó³dzielniami socjalnymi, gminami i lokalnymi interesariuszami. Jej centrum stanowiæ bêdzie Partnerski Oœrodek Wspierania Spó³dzielczoœci Socjalnej - POWSS. Zak³adamy, i bêdzie on zdolny do funkcjonowania i œwiadczenia us³ug beneficjentom równie po zakoñczeniu finansowania z PIW Equal.

15 Z ca³¹ pewnoœci¹ w ramach sieci Partnerstwo, wykorzystuj¹c zdobyte doœwiadczenia i mo liwoœci wspó³pracy ponadnarodowej, wystêpowaæ bêdzie w imieniu, b¹dÿ na rzecz beneficjentów ostatecznych, jak równie gmin, z wnioskami o œrodki europejskich funduszy strukturalnych oraz z programów rz¹dowych. Ponadto oczekujemy, i czynnikiem zwiêkszenia trwa³oœci podmiotów utworzonych w ramach Partnerstwa stan¹ siê krajowe i europejskie sieci tematyczne. Z czêœci¹ beneficjentów utrzymywaæ bêdziemy kontakt, monitoruj¹c ich indywidualne kariery zawodowe i losy spó³dzielni, czy obejmuj¹c ich badaniami socjologicznymi. Wol¹ naszego Partnerstwa jest utrwalenie tego elementu podmiotowoœci osób niepe³nosprawnych, jaki zamierzamy rozwin¹æ w toku realizacji projektu. Zasada mainstreaming Angielskie s³owo mainstreaming w Programie IW EQUAL oznacza upowszechnienie i w³¹czenie rezultatów projektu do g³ównego nurtu polityki. Polega to na tym, e efekty i wnioski z realizacji Projektu powinny zostaæ wykorzystane w tworzeniu polityki spo³ecznej i regulacji prawnych, dotycz¹cych spó³dzielczoœci socjalnej osób niepe³nosprawnych. Nie respektowanie tej zasady prowadzi³oby do ograniczenia pozytywnych efektów realizowanego projektu tylko do 10 gmin, w których bêdzie wdra any. Zasada mainstreaming umo liwi to, e wypracowane mechanizmy pomocy niepe³nosprawnym w tworzeniu swoich miejsc pracy bêd¹ mog³y byæ upowszechnione i szeroko wykorzystane w innych miejscach kraju, jak równie poza jego granicami. 15

16 Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych Warszawa Al. Jana Paw³a II 13 tel Krajowy Zwi¹zek Rewizyjny Spó³dzielni Inwalidów i Spó³dzielni Niewidomych Warszawa ul. Ga³czyñskiego 4 tel Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy Warszawa ul. Czerniakowska 16 tel fax: Akademia Pedagogiki Specjalnej ul. Szczêœliwicka Warszawa tel ; fax: Krajowa Izba Gospodarczo - Rehabilitacyjna Warszawa ul. Ga³czyñskiego 4 tel fax: Zwi¹zek Gmin Wiejskich RP Poznañ ul. Kantaka 4 tel/fax: ; Polskie Forum Osób Niepe³nosprawnych Warszawa ul. Konwiktorska 7/9 tel Fundacja Promocji Gmin Polskich Warszawa ul.jaworzyñska 7/3 tel/fax: Treœæ tego projektu mo e nie odzwierciedlaæ pogl¹dów Wspólnot Europejskich i/lub rz¹du polskiego, a instytucje te nie ponosz¹ jakiejkolwiek odpowiedzialnoœci w zwi¹zku z jego realizacj¹. Proj. graf. Jaros³aw Dubaniewicz

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej Program szkolenia Standardy współpracy międzysektorowej przygotowany w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim współfinansowanego ze środków Unii Priorytet V Dobre Rządzenie,

Bardziej szczegółowo

Wizyta studyjna w Wielkopolsce

Wizyta studyjna w Wielkopolsce Wizyta studyjna w Wielkopolsce W dniach 2-4 września 2014 r. zorganizowano trzydniową wizytę studyjną w podmiotach ekonomii społecznej na terenie woj. wielkopolskiego. W wizycie uczestniczyło 18 osób -

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z przystąpieniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do realizacji projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013

POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013 POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013 Diagnoza: Pomoc społeczna jest zespołem działań mających na celu wspomaganie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których

Bardziej szczegółowo

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Wróblewska RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Projekt zakłada wdrażanie na poziomie gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) Do zadań podstawowych Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) należy realizacja zadań w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. W skład CAZ wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1. Dział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Kraków, 28 października 2008 r.

Kraków, 28 października 2008 r. Możliwości pozyskiwania środków na projekty związane z rynkiem pracy w ramach PO KL Kacper Michna Wojewódzki Urząd d Pracy w Krakowie Kraków, 28 października 2008 r. 1 Działanie anie 6.1 Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE Z DNIA w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Realizator projektu: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

s t o w a r z y s z e n i e Dobra praktyka

s t o w a r z y s z e n i e Dobra praktyka s t o w a r z y s z e n i e Dobra praktyka Prelekcja została przygotowana na Seminarium podsumowujące projekt: "Diagnoza funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi PROJEKT Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Garbów z dnia. Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE. zawierają

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE. zawierają POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE zawierają Gmina Sadowie z siedzibą w Sadowiu reprezentowana przez: Pana Stanisława Olszańskiego Wójta Gminy Sadowie Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/270/2009 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2009 r.

Uchwała nr XXXVII/270/2009 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2009 r. Uchwała nr XXXVII/270/2009 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2009 r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013 Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013 Obszary wsparcia EFS: -Rynek pracy -Integracja społeczna -Przedsiębiorczość -Edukacja -Obszary wiejskie Struktura PO Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy

R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r.

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2015r. ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

b) wysokość środków zaplanowanych przez beneficjenta na utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych, na rok złożenia wystąpienia samorządu

b) wysokość środków zaplanowanych przez beneficjenta na utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych, na rok złożenia wystąpienia samorządu 4. Ustala się następujące wskaźniki będące przedmiotem monitorowania programu oraz będące podstawą ewaluacji programu dla obszaru B likwidacja barier w, urzędach, placówkach edukacyjnych i środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A.

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY Kraków 2006 rok Anna Florczyk Misja DRRP Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez podejmowanie i realizowanie działań mających na

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Maciej Mrozek dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING zapytanie dotyczy organizacji zajęć w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Doświadczenia projektu Lepsza Przyszłość Ekonomii Społecznej Małgorzata Lublińska Warszawa, 19 czerwca 2012 roku Lepsza Przyszłość Ekonomii Społecznej Europejska

Bardziej szczegółowo

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek 1 z 5 2012-08-01 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 163056-2010 z dnia 2010-06-10 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Darłowo Zadanie I- terapia społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Działanie 9.5 PO KL Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Kielce, 6 września 2013 PRZEDMIOT KONKURSU Projekty określone dla

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 10 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 10 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

Informacja o projekcie nr POKL.07.02.02-16-007/09

Informacja o projekcie nr POKL.07.02.02-16-007/09 Informacja o projekcie pn. Animatorzy i Animatorki Ekonomii Społecznej Projekt skierowany jest do osób i podmiotów ekonomii społecznej, które już funkcjonują w obszarze ekonomii społecznej, a także do

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora przedszkola nr 1/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PCK/UE Numer 3/2004

BIULETYN PCK/UE Numer 3/2004 Szanowni Pañstwo! Witamy Pañstwa na stronach kolejnego Biuletynu PCK/UE. W ca³oœci bêdzie on poœwiêcony Inicjatywie Wspólnotowej EQUAL. Na pocz¹tek serdecznie dziêkujemy za zainteresowanie naszym Biuletynem

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dotyczące realizacji projektów konkursowych w

Załącznik 13 Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dotyczące realizacji projektów konkursowych w Załącznik 13 Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dotyczące realizacji projektów konkursowych w Poddziałaniu 1.2.1. (wyciąg) Wskaźniki kluczowe PO WER,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu w

Bardziej szczegółowo

2) w 13 w ust. 1 po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu: d) Centrum Aktywizacji Zawodowej

2) w 13 w ust. 1 po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu: d) Centrum Aktywizacji Zawodowej Uchwała Nr 103/261/09 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Skarżysku Kamiennej. Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy

Starostwo Powiatowe w Skarżysku Kamiennej. Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Starostwo Powiatowe w Skarżysku Kamiennej Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Skarżysko Kamienna, październik 2003 2 Program ten ma przyczynić się do zwiększenia

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr VIII/ 92 /11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2011 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES Strona 1 realizowanego przez Centrum Edukacji i Kultury ZENIT - Ryszard Girczyc w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Program przyjęto do realizacji Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego nr 816/2002 z dnia 15 lipca 2002 r.

Program przyjęto do realizacji Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego nr 816/2002 z dnia 15 lipca 2002 r. Program strategiczny dla pomocy "Stymulowanie rozwoju pomocy w województwie kujawsko - pomorskim perspektywa środowiskowa i instytucjonalna" Program przyjęto do realizacji Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Skarżysko-Kamienna: Zatrudnienie specjalisty ds. praktyk - 2 asystentów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Zapytanie ofertowe (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Przeprowadzenie szkolenia BHP i PPOŻ W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

"A JAK AKTYWNOŚĆ. AKTYWZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM NA TERENIE GMINY NOWE"

A JAK AKTYWNOŚĆ. AKTYWZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM NA TERENIE GMINY NOWE Regulamin rekrutacji do projektu systemowego "A JAK AKTYWNOŚĆ. AKTYWZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM NA TERENIE GMINY NOWE" realizowanego przez Gminę Nowe/Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020

Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 1. Wstęp Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE - KOLNO. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych / Działania na Rzecz ES w gminie Kolno

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE - KOLNO. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych / Działania na Rzecz ES w gminie Kolno DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE - KOLNO L.p. Nazwa Liczba Tematyka Godzina 1. Uaktualnienie lub stworzenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych lub Strategii Działania na Rzecz ES 1 strategia 2. Animacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z A P R A S Z A. (nazwa firmy)

ZAPYTANIE OFERTOWE Z A P R A S Z A. (nazwa firmy) L.dz. OPS 4081/1/POKL/2010 Płoniawy- Bramura, dn. 14.06.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoniawy- Bramura (zwany dalej OPS Płoniawy -Bramura) działając na podstawie art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII Promocja integracji społecznej Województwo Kujawsko-Pomorskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Rola wojewódzkich zespołów ds. ekonomii społecznej - przegląd rozwiązań w innych województwach oraz informacja

Bardziej szczegółowo