SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg na prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (obejmujących zajęcia informatyczne, z matematyki, języka angielskiego zawodowego oraz AIKIDO) dla uczniów Technikum Informatycznego przy Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie w projekcie ALGORYTM SUKCESU W ZAWODZIE nr umowy UDA-POKL /12/00 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego CPV usługi edukacyjne i szkoleniowe CPV usługi szkolnictwa średniego Postępowanie o wartości szacunkowej mniejszej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, prowadzone jest trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia przekracza próg euro. 1. Informacje wprowadzające 1. Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie, ul. Kraszewskiego 11, Cieszyn, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 2. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na prowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (obejmujących zajęcia informatyczne, z matematyki, języka angielskiego zawodowego oraz AIKIDO) dla uczniów Technikum Informatycznego przy Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie projektu ALGORYTM SUKCESU W ZAWODZIE realizowanego przez Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie w ramach działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w zakresie określonym w 3 SIWZ.

2 3. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zmianami) zwanej dalej ustawą, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca. 5. Dane Zamawiającego: Dokładny adres do korespondencji: Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego, ul. Kraszewskiego 11, Cieszyn, NIP Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: do korespondencji w sprawie Zamówienia: Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać tytułem zamówienia publicznego. Adres strony internetowej: 6. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: a) Zamawiający Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego b) Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji, Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie Pzp. c) SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. d) Pzp ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. e) Wykonawca podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę, albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia. f) EFS Europejski Fundusz Społeczny. g) UE Unia Europejska. h) wykształcenie wyższe studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu obowiązującej obecnie ustawy o szkolnictwie wyższym. 2. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty EURO. 3. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi w zakresie prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (obejmujących zajęcia informatyczne, z matematyki, języka angielskiego zawodowego oraz AIKIDO) dla uczniów Technikum Informatycznego przy Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszyniew projekcie ALGORYTM SUKCESU W ZAWODZIE

3 realizowanego przez Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie w ramach działania Miejsce wykonywania zamówienia: zamówienie wykonywane będzie w sposób ciągły, wg ustalonego przez Zamawiającego harmonogramu zajęć pozalekcyjnych, w siedzibie Zamawiającego. 3. Zamówienie będzie dokonywane w podziale na części. 4. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia: Część I Zajęcia z języka angielskiego zawodowego z zakresu technologii komunikacyjnoinformacyjnych (tik); łącznie 300 godzin zajęć lekcyjnych, do przeprowadzenia w ciągu dwóch lat szkolnych, w 10 grupach (30h / grupę) o liczebności od 7 do 15 osób, podzielonych wg stopnia zaawansowania znajomości języka angielskiego. Cele zajęć: Przygotowanie do swobodnego użycia języka angielskiego w sytuacjach zawodowych i aktywnym poszukiwaniu pracy Rozwinięcie umiejętności mówienia Rozbudowanie słownictwa z zakresu tik Część II Zajęcia z matematyki Fascynacje matematyczne ; łącznie 300 godzin zajęć lekcyjnych, do przeprowadzenia w ciągu dwóch lat szkolnych, w 10 grupach (30h / grupę) o liczebności od 7 do 15 osób, Cele zajęć: Przygotowanie do matury podstawowej z matematyki Zachęcenie uczniów i przygotowanie do matury rozszerzonej z matematyki Wykorzystanie komputera na zajęciach matematyki Część III Zajęcia z AIKIDO; łącznie 120 godzin zajęć lekcyjnych, do przeprowadzenia w ciągu dwóch lat szkolnych, dla 2 grup w każdym roku szkolnym (30h / grupę x 4 grupy w całym projekcie) o liczebności około 15 osób Cele zajęć: Wzmocnienie kondycji fizycznej, zdrowia i refleksu Uczenie samodyscypliny Uczenie koncentracji Walka ze stresem Część IV Zajęcia informatyczne moduł Zarządzanie systemami operacyjnymi łącznie 200 godzin zajęć lekcyjnych, do przeprowadzenia w ciągu dwóch lat szkolnych, w 10 grupach

4 (20h / grupę) o liczebności od 7 do 15 osób. Zajęcia mają obejmować m.in. zagadnienia takie jak: zarządzanie systemami plików, zarządzanie środowiskiem użytkownika i grup, administrowanie procesami i usługami, monitorowanie systemu, zarządzanie archiwizowaniem i odzyskiwaniem danych, zarządzanie oprogramowaniem, zarządzanie zdalnym dostępem. Cele zajęć: Uzyskanie umiejętności biegłego zarządzania różnymi systemami operacyjnymi na poziomie zaawansowanym Przygotowanie do egzaminu zawodowego fakultet egzaminacyjny Część V Zajęcia informatyczne moduł Diagnoza i naprawa urządzeń techniki komputerowej łącznie 200 godzin zajęć lekcyjnych, do przeprowadzenia w ciągu dwóch lat szkolnych, w 10 grupach (20h / grupę) o liczebności od 7 do 15 osób. Zajęcia mają obejmować m.in. zagadnienia takie jak: wyszukiwanie usterek sprzętowych, diagnozowanie sprzętu komputerowego i peryferiów w celu usunięcia nieprawidłowości w działaniu, konfigurowanie i naprawa urządzeń techniki komputerowej, konfiguracja systemu dla użytkownika końcowego. Cele zajęć: Poznanie zasad działania podzespołów systemu komputerowego Umiejętność montażu i rozbudowywania komputerów osobistych, Umiejętność instalowania i optymalizacji wybranego systemu operacyjnego Umiejętność konfigurowania wszelkie typu urządzenia peryferyjnych Przygotowanie do egzaminu zawodowego fakultet egzaminacyjny Zdobycie wiedzy praktycznej przydatnej w przyszłej pracy Część VI Zajęcia informatyczne moduł Akademia bezpieczeństwa sieci łącznie 200 godzin zajęć lekcyjnych, do przeprowadzenia w ciągu dwóch lat szkolnych, w 10 grupach (20h / grupę) o liczebności od 7 do 15 osób. Zajęcia mają obejmować m.in. zagadnienia takie jak: ochronę danych przed niepożądanym dostępem z zewnątrz oraz wyciekiem z wewnątrz organizacji, konfiguracja poszczególnych elementów systemu bezpieczeństwa, administrowanie siecią: klasy sieci, podział sieci na podsieci, właściwe obliczanie elementów konfiguracji sieci w postaci dziesiętnej i binarnej, zagadnienia z zakresu kryptografii i szyfrowania danych w praktyce; uwierzytelnianie i autoryzacja; wykrywanie podatności i włamań; zabezpieczenia sieci Firewalle; Sieci VPN. Cele zajęć: Uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu sieci komputerowych i administrowania nimi na poziomie zaawansowanym Przygotowanie do egzaminu zawodowego fakultet egzaminacyjny

5 Część VII Zajęcia informatyczne moduł Webski biznes łącznie 200 godzin zajęć lekcyjnych, do przeprowadzenia w ciągu dwóch lat szkolnych, w 10 grupach (20h / grupę) o liczebności od 7 do 15 osób. Zajęcia mają obejmować m.in. zagadnienia takie jak: projektowanie i programowanie stron internetowych, grafiki i multimediów na potrzeby Internetu; projektowanie, konfiguracja, zarządzanie i naprawa baz danych; usługi serwerowe, serwery dedykowane, opracowywanie skryptów, tworzenie szablonów, layoutów, Cele zajęć: Uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na realnym rynku pracy związanym z e- biznesem i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w Internecie projektowanie bazy danych dla serwisow internetowych opracowanie witryny zawierającej wszystkie te elementy, tak by stworzyć serwis bezpieczny, w pełni atrakcyjny i użyteczny dla przeciętnego użytkownika Internetu Przygotowanie do egzaminu zawodowego fakultet egzaminacyjny Część VIII Zajęcia informatyczne moduł Inżynieria oprogramowania łącznie 200 godzin zajęć lekcyjnych, do przeprowadzenia w ciągu dwóch lat szkolnych, w 10 grupach (20h / grupę) o liczebności od 7 do 15 osób. Zajęcia mają obejmować m.in. zagadnienia takie jak: pojęcia i zagadnienia występujących w programowaniu obiektowym, rozszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat zaawansowanych technologii projektowania oraz wytwarzania oprogramowania, tworzenia aplikacji bazodanowych i internetowych a także walidację, testowanie i zarządzanie projektami informatycznymi. Cele zajęć: Poznanie narzędzi i techniki służących pisaniu programów komputerowych, Praktycznie zastosowanie różnorodnych metod inżynierii oprogramowania dla przykładowego systemu informatycznego, Umiejętność konstrukcji własnych aplikacji użytkowych umożliwiające wykonywanie określonych zadań Umiejętność budowy programowania robota zgodnie z oczekiwaniami, tak by spełniał wszystkie potrzebne i konieczne funkcje Przygotowanie do egzaminu zawodowego fakultet egzaminacyjny Część IX Zajęcia informatyczne moduł Programowanie aplikacji do urządzeń mobilnych łącznie 200 godzin zajęć lekcyjnych, do przeprowadzenia w ciągu dwóch lat szkolnych, w 10 grupach (20h / grupę) o liczebności od 7 do 15 osób. Zajęcia mają obejmować m.in. zagadnienia takie jak: architektura i systemy operacyjne urządzeń przenośnych, środowiska programowania aplikacji mobilnych, interfejsy urządzeń mobilnych, język Java w urządzeniach mobilnych, elementy Objective-C.

6 Cele zajęć: zaznajomienie ze specyfiką tworzenia aplikacji mobilnych Przygotowanie do egzaminu zawodowego fakultet egzaminacyjny umiejętność projektowania gier i programów na tablety i smartfony, z wykorzystaniem ich środowiska pracy, 5. Wymagania dodatkowe (obowiązujące w każdej z części zamówienia): 1) Godzina zajęć objętych projektem = 45 minut 2) Zamawiający wymaga, aby prowadzenie zajęć w ramach projektu odbywało się w dniach od poniedziałku do piątku (ewentualnie w soboty po uzgodnieniu z Zamawiającym). 3) Grupy językowe podzielone będą wg zaawansowania, aby zindywidualizować i umożliwić pracę z uczniem słabym i zdolnym. 4) Do każdej części zamówienia należy przygotować osobny program autorski (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki). Opracowanie programu autorskiego nastąpi w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Program autorski musi być zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego. 5) Zamawiający wymaga wykorzystania podczas realizacji zajęć aktywizujących metod nauczania - gier dydaktycznych, dyskusji, zajęć terenowych, doświadczeń, metody projektów i inne, które będą motywowały uczniów do czynnego udziału w zajęciach. Wykonawca decyduje o doborze form, metod i środków dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć ze szczególnym uwzględnieniem pomocy zakupionych w ramach projektu. 6) Zamawiający wymaga prowadzenia dokumentacji pedagogicznej, chronienia jej i udostępniania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U r. Nr 23 poz. 225 z późn. zm.) oraz zgodnie ze Statutem Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie. 7) Zamawiający wymaga przestrzegania tajemnicy w zakresie powierzonych zadań, dokumentacji i danych osobowych uczestników projektu; 8) Wykonawca dobrowolnie podda się kontroli, w szczególności dotyczącej zakresu i sposobu realizacji powierzonych zadań oraz dotyczących rozliczeń za świadczone usługi, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, 9) Realizacja zajęć edukacyjnych odbywać się będzie na podstawie planu pracy zajęć pozalekcyjnych opracowanego przez Zamawiającego w ścisłej współpracy z Wykonawcą, obejmującego harmonogram oraz zakres zadania. Plan pracy zajęć pozalekcyjnych będzie uwzględniać ograniczenia wynikające z planu lekcji szkoły i poszczególnych klas; 10) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zrealizowanych zadań za każdy miesiąc, z uwzględnieniem rodzaju zajęć i liczby godzin poprzez dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, kartach czasu pracy i listach obecności; 11) Wykonawca w zakresie promocji i ewaluacji projektu zobowiązany jest do informowania o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 12) Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mienie; 13) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu, obowiązującego w pracowniach, w których będą prowadzone zajęcia; 4.

7 Termin wykonania zamówienia Usługi świadczone będą od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dnia zakończenia realizacji projektu, to jest do dnia r. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy oraz spełniający warunki o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy i określone w 5 pkt 2. SIWZ 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają: Część I Zajęcia z języka angielskiego zawodowego z zakresu technologii komunikacyjnoinformacyjnych (tik) 1) Studia wyższe magisterskie na kierunku filologia angielska 2) Uprawnienia pedagogiczne lub certyfikat Cambridge ESOL (TKT, CELTA, CETYL, DELTA) 3) co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej, 4) doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych (np. przygotowywanie do udziału w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, organizacja konkursów, prowadzenie zajęć dodatkowych), 5) doświadczenie w należytym przeprowadzeniu co najmniej jednej usługi polegającej na prowadzeniu podobnych zajęć w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 6) umiejętność pracy w zespole i komunikatywność Część II Zajęcia z matematyki Fascynacje matematyczne ; 1) uprawnienia do nauczania przedmiotów matematycznych w szkole ponadgimnazjalnej zgodne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400), 2) co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej, 3) stopień awansu zawodowego co najmniej nauczyciel mianowany, 4) przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w szkole ponadgimnazjalnej i przygotowaniu uczniów do obowiązkowej matury z matematyki, 5) doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych (np. przygotowywanie do udziału w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, organizacja konkursów, prowadzenie zajęć dodatkowych),

8 6) doświadczenie w należytym przeprowadzeniu co najmniej jednej usługi polegającej na prowadzeniu podobnych zajęć w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 7) umiejętność pracy w zespole i komunikatywność Część III Zajęcia z AIKIDO; 1) wykształcenie wyższe 2) legitymacja instruktora rekreacji ruchowej specjalność samoobrona; 3) certyfikat osiągnięcia uprawnień stopnia mistrzowskiego aikido (co najmniej drugi DAN) 4) co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej, 5) stopień awansu zawodowego co najmniej nauczyciel mianowany, 6) przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w szkole ponadgimnazjalnej 7) doświadczenie w przygotowaniu uczniów do egzaminów uczniowskich KYU 8) doświadczenie w należytym przeprowadzeniu co najmniej jednej usługi polegającej na prowadzeniu podobnych zajęć w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 9) umiejętność pracy w zespole i komunikatywność. Część IV Zajęcia informatyczne moduł Zarządzanie systemami operacyjnymi 1) uprawnienia do nauczania przedmiotów informatycznych w szkole ponadgimnazjalnej zgodne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400), 2) co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej, 3) stopień awansu zawodowego co najmniej nauczyciel mianowany, 4) przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w technikum i prowadzeniu informatycznych przedmiotów zawodowych, 5) doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych (np. przygotowywanie do udziału w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, organizacja konkursów, prowadzenie zajęć dodatkowych), 6) doświadczenie w należytym przeprowadzeniu co najmniej jednej usługi polegającej na prowadzeniu podobnych zajęć w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 7) umiejętność pracy w zespole i komunikatywność Część V Zajęcia informatyczne moduł Diagnoza i naprawa urządzeń techniki komputerowej 1) uprawnienia do nauczania przedmiotów informatycznych w szkole ponadgimnazjalnej zgodne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca

9 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400), 2) co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej, 3) stopień awansu zawodowego co najmniej nauczyciel mianowany, 4) przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w technikum i prowadzeniu informatycznych przedmiotów zawodowych, 5) doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych (np. przygotowywanie do udziału w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, organizacja konkursów, prowadzenie zajęć dodatkowych), 6) doświadczenie w należytym przeprowadzeniu co najmniej jednej usługi polegającej na prowadzeniu podobnych zajęć w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 7) umiejętność pracy w zespole i komunikatywność Część VI Zajęcia informatyczne moduł Akademia bezpieczeństwa sieci 1) uprawnienia do nauczania przedmiotów informatycznych w szkole ponadgimnazjalnej zgodne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400), 2) co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej, 3) stopień awansu zawodowego co najmniej nauczyciel mianowany, 4) przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w technikum i prowadzeniu informatycznych przedmiotów zawodowych, 5) doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych (np. przygotowywanie do udziału w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, organizacja konkursów, prowadzenie zajęć dodatkowych), 6) doświadczenie w należytym przeprowadzeniu co najmniej jednej usługi polegającej na prowadzeniu podobnych zajęć w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 7) umiejętność pracy w zespole i komunikatywność Część VII Zajęcia informatyczne moduł Webski biznes 1) uprawnienia do nauczania przedmiotów informatycznych w szkole ponadgimnazjalnej zgodne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400), 2) co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej, 3) stopień awansu zawodowego co najmniej nauczyciel mianowany,

10 4) przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w technikum i prowadzeniu informatycznych przedmiotów zawodowych, 5) doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych (np. przygotowywanie do udziału w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, organizacja konkursów, prowadzenie zajęć dodatkowych), 6) doświadczenie w należytym przeprowadzeniu co najmniej jednej usługi polegającej na prowadzeniu podobnych zajęć w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 7) umiejętność pracy w zespole i komunikatywność Część VIII Zajęcia informatyczne moduł Inżynieria oprogramowania 1) uprawnienia do nauczania przedmiotów informatycznych w szkole ponadgimnazjalnej zgodne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400), 2) co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej, 3) stopień awansu zawodowego co najmniej nauczyciel mianowany, 4) przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w technikum i prowadzeniu informatycznych przedmiotów zawodowych, 5) doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych (np. przygotowywanie do udziału w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, organizacja konkursów, prowadzenie zajęć dodatkowych), 6) doświadczenie w należytym przeprowadzeniu co najmniej jednej usługi polegającej na prowadzeniu podobnych zajęć w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 7) umiejętność pracy w zespole i komunikatywność Część IX Zajęcia informatyczne moduł Programowanie aplikacji do urządzeń mobilnych 1) uprawnienia do nauczania przedmiotów informatycznych w szkole ponadgimnazjalnej zgodne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400), 2) co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej, 3) stopień awansu zawodowego co najmniej nauczyciel mianowany, 4) przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w technikum i prowadzeniu informatycznych przedmiotów zawodowych, 5) doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych (np. przygotowywanie do udziału w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, organizacja konkursów, prowadzenie zajęć dodatkowych),

11 6) doświadczenie w należytym przeprowadzeniu co najmniej jednej usługi polegającej na prowadzeniu podobnych zajęć w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 7) umiejętność pracy w zespole i komunikatywność 3. Ocena spełniania warunków będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp 1. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda załączenia do oferty następujących dokumentów: 1) Oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 upzp (załącznik nr 1 do SIWZ). 2) Wypełniony formularz oferty - (załącznik nr 2 do SIWZ). 3) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (osoby, które będą wykonywały osobiście zadania w projekcie) wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ). 4) Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje. 5) Dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia itp.). 6) Oświadczenie o (nie) zatrudnieniu w instytucji uczestniczącej w realizacji POKL (załącznik nr 4 do SIWZ). 7) Oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od. do. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Brak powyższego oświadczenia oznaczać będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa ( wykonawca nie może zastrzec wszystkich dokumentów). 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda załączenia do oferty następujących dokumentów: 1) Oświadczenia Wykonawcy, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 upzp (załącznik nr 5 do SIWZ). 3. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Zamawiający dopuszcza powierzenie realizacji części lub całości zamówienia podwykonawcom. Pozwala na to charakter zamówienia.

12 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Kierownik Projektu Agnieszka Huczała. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (poczta zamawiającego: ). 3. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 8. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 9. Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ. 2. Do oferty Wykonawca obowiązany jest dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane postanowieniami 6 niniejszej specyfikacji. 3. Formularz ofertowy oraz pozostałe załączniki zostaną wypełnione przez Wykonawcę bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on nie dotyczy. 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Oferta musi być sporządzona czytelnie, najlepiej pismem komputerowym lub inną czytelną i trwałą techniką, oraz powinna być podpisana przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie dokumenty sporządzane przez wykonawcę oraz oświadczenia stanowiące załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela. 6. Zaleca się, by wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty, oraz powinny być ponumerowane. 7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 8. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty wariantowej, która nie jest dopuszczona w niniejszym postępowaniu, spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez Wykonawcę. 9. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę lub

13 upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Tylko w przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia. 10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie. 11. Zaleca się umieszczenie oferty w jednym zapieczętowanym opakowaniu lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu wewnętrznym oraz w jednym nieprzejrzystym, szczelnym, trwale zamkniętym i nienaruszonym opakowaniu zewnętrznym. 12. Na opakowaniu zewnętrznym powinny znajdować się następujące oznaczenia: 1) Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół Szkól im. Wł. Szybińskiego, ul. Kraszewskiego 11, Cieszyn 2) Nazwa i adres Wykonawcy, 3) Napis: Oferta na prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ALGORYTM SUKCESU W ZAWODZIE, poddziałanie 9.2 PO KL. Nie otwierać przed godz... dnia r. 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być dokonane i oznaczone jak w 10 ust. 12 oraz podpisane zmiana oferty złożonej na prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ALGORYTM SUKCESU W ZAWODZIE, poddziałanie 9.2 PO KL.. Nie otwierać przed godz... dnia r.. Złożenie oferty zmieniającej będzie równoznaczne z wycofaniem poprzednio złożonej oferty. W takim wypadku procedurze otwarcia ofert podlegać będzie wyłącznie oferta zmieniająca. Oferta poprzednio złożona zostanie Wykonawcy zwrócona. 2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Termin składania ofert: do godz.. dnia r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową czy kurierską. 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego, ul. Kraszewskiego 11, Cieszyn - sekretariat. 3. Oferta złożona w siedzibie Zamawiającego, zostanie potwierdzona tj. zostanie wpisana na ofercie data i godzina złożenia. 4. Oferty nadesłane przez pocztę będą kwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do zamawiającego w ustalonym terminie składania ofert. 5. Wykonawca na własną prośbę otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana oferta. 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu.2013 r. o godz.., sala konferencyjna Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego (obok sekretariatu) 7. Otwarcie ofert jest jawne. Po zwróceniu ofert wycofanych i pierwotnych względem ofert zamiennych, jako ostatnie w kolejności zostaną otwarte koperty przetargowe. Bezpośrednio przed

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego, ul. Kraszewskiego 11, 43-300 Cieszyn,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego, ul. Kraszewskiego 11, 43-300 Cieszyn, Przetarg na prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (obejmujących zajęcia informatyczne, z matematyki, języka angielskiego zawodowego oraz AIKIDO) dla uczniów Technikum Informatycznego przy Zespole

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ryn, dnia 16.06.2010 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przedmiotu zamówienia: PRZEPROWADZENIE I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii ul. G.Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk NIP 584-020-35-93 REGON P-000001620 Nr postępowania: ZP/400/018/U/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 18 lutego 2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/03/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP ... pieczęć zamawiającego SPZOZ/38/DZP/13 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo