SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg na prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (obejmujących zajęcia informatyczne, z matematyki, języka angielskiego zawodowego oraz AIKIDO) dla uczniów Technikum Informatycznego przy Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie w projekcie ALGORYTM SUKCESU W ZAWODZIE nr umowy UDA-POKL /12/00 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego CPV usługi edukacyjne i szkoleniowe CPV usługi szkolnictwa średniego Postępowanie o wartości szacunkowej mniejszej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, prowadzone jest trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia przekracza próg euro. 1. Informacje wprowadzające 1. Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie, ul. Kraszewskiego 11, Cieszyn, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 2. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na prowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (obejmujących zajęcia informatyczne, z matematyki, języka angielskiego zawodowego oraz AIKIDO) dla uczniów Technikum Informatycznego przy Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie projektu ALGORYTM SUKCESU W ZAWODZIE realizowanego przez Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie w ramach działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w zakresie określonym w 3 SIWZ.

2 3. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zmianami) zwanej dalej ustawą, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca. 5. Dane Zamawiającego: Dokładny adres do korespondencji: Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego, ul. Kraszewskiego 11, Cieszyn, NIP Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: do korespondencji w sprawie Zamówienia: Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać tytułem zamówienia publicznego. Adres strony internetowej: 6. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: a) Zamawiający Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego b) Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji, Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie Pzp. c) SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. d) Pzp ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. e) Wykonawca podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę, albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia. f) EFS Europejski Fundusz Społeczny. g) UE Unia Europejska. h) wykształcenie wyższe studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu obowiązującej obecnie ustawy o szkolnictwie wyższym. 2. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty EURO. 3. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi w zakresie prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (obejmujących zajęcia informatyczne, z matematyki, języka angielskiego zawodowego oraz AIKIDO) dla uczniów Technikum Informatycznego przy Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszyniew projekcie ALGORYTM SUKCESU W ZAWODZIE

3 realizowanego przez Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie w ramach działania Miejsce wykonywania zamówienia: zamówienie wykonywane będzie w sposób ciągły, wg ustalonego przez Zamawiającego harmonogramu zajęć pozalekcyjnych, w siedzibie Zamawiającego. 3. Zamówienie będzie dokonywane w podziale na części. 4. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia: Część I Zajęcia z języka angielskiego zawodowego z zakresu technologii komunikacyjnoinformacyjnych (tik); łącznie 300 godzin zajęć lekcyjnych, do przeprowadzenia w ciągu dwóch lat szkolnych, w 10 grupach (30h / grupę) o liczebności od 7 do 15 osób, podzielonych wg stopnia zaawansowania znajomości języka angielskiego. Cele zajęć: Przygotowanie do swobodnego użycia języka angielskiego w sytuacjach zawodowych i aktywnym poszukiwaniu pracy Rozwinięcie umiejętności mówienia Rozbudowanie słownictwa z zakresu tik Część II Zajęcia z matematyki Fascynacje matematyczne ; łącznie 300 godzin zajęć lekcyjnych, do przeprowadzenia w ciągu dwóch lat szkolnych, w 10 grupach (30h / grupę) o liczebności od 7 do 15 osób, Cele zajęć: Przygotowanie do matury podstawowej z matematyki Zachęcenie uczniów i przygotowanie do matury rozszerzonej z matematyki Wykorzystanie komputera na zajęciach matematyki Część III Zajęcia z AIKIDO; łącznie 120 godzin zajęć lekcyjnych, do przeprowadzenia w ciągu dwóch lat szkolnych, dla 2 grup w każdym roku szkolnym (30h / grupę x 4 grupy w całym projekcie) o liczebności około 15 osób Cele zajęć: Wzmocnienie kondycji fizycznej, zdrowia i refleksu Uczenie samodyscypliny Uczenie koncentracji Walka ze stresem Część IV Zajęcia informatyczne moduł Zarządzanie systemami operacyjnymi łącznie 200 godzin zajęć lekcyjnych, do przeprowadzenia w ciągu dwóch lat szkolnych, w 10 grupach

4 (20h / grupę) o liczebności od 7 do 15 osób. Zajęcia mają obejmować m.in. zagadnienia takie jak: zarządzanie systemami plików, zarządzanie środowiskiem użytkownika i grup, administrowanie procesami i usługami, monitorowanie systemu, zarządzanie archiwizowaniem i odzyskiwaniem danych, zarządzanie oprogramowaniem, zarządzanie zdalnym dostępem. Cele zajęć: Uzyskanie umiejętności biegłego zarządzania różnymi systemami operacyjnymi na poziomie zaawansowanym Przygotowanie do egzaminu zawodowego fakultet egzaminacyjny Część V Zajęcia informatyczne moduł Diagnoza i naprawa urządzeń techniki komputerowej łącznie 200 godzin zajęć lekcyjnych, do przeprowadzenia w ciągu dwóch lat szkolnych, w 10 grupach (20h / grupę) o liczebności od 7 do 15 osób. Zajęcia mają obejmować m.in. zagadnienia takie jak: wyszukiwanie usterek sprzętowych, diagnozowanie sprzętu komputerowego i peryferiów w celu usunięcia nieprawidłowości w działaniu, konfigurowanie i naprawa urządzeń techniki komputerowej, konfiguracja systemu dla użytkownika końcowego. Cele zajęć: Poznanie zasad działania podzespołów systemu komputerowego Umiejętność montażu i rozbudowywania komputerów osobistych, Umiejętność instalowania i optymalizacji wybranego systemu operacyjnego Umiejętność konfigurowania wszelkie typu urządzenia peryferyjnych Przygotowanie do egzaminu zawodowego fakultet egzaminacyjny Zdobycie wiedzy praktycznej przydatnej w przyszłej pracy Część VI Zajęcia informatyczne moduł Akademia bezpieczeństwa sieci łącznie 200 godzin zajęć lekcyjnych, do przeprowadzenia w ciągu dwóch lat szkolnych, w 10 grupach (20h / grupę) o liczebności od 7 do 15 osób. Zajęcia mają obejmować m.in. zagadnienia takie jak: ochronę danych przed niepożądanym dostępem z zewnątrz oraz wyciekiem z wewnątrz organizacji, konfiguracja poszczególnych elementów systemu bezpieczeństwa, administrowanie siecią: klasy sieci, podział sieci na podsieci, właściwe obliczanie elementów konfiguracji sieci w postaci dziesiętnej i binarnej, zagadnienia z zakresu kryptografii i szyfrowania danych w praktyce; uwierzytelnianie i autoryzacja; wykrywanie podatności i włamań; zabezpieczenia sieci Firewalle; Sieci VPN. Cele zajęć: Uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu sieci komputerowych i administrowania nimi na poziomie zaawansowanym Przygotowanie do egzaminu zawodowego fakultet egzaminacyjny

5 Część VII Zajęcia informatyczne moduł Webski biznes łącznie 200 godzin zajęć lekcyjnych, do przeprowadzenia w ciągu dwóch lat szkolnych, w 10 grupach (20h / grupę) o liczebności od 7 do 15 osób. Zajęcia mają obejmować m.in. zagadnienia takie jak: projektowanie i programowanie stron internetowych, grafiki i multimediów na potrzeby Internetu; projektowanie, konfiguracja, zarządzanie i naprawa baz danych; usługi serwerowe, serwery dedykowane, opracowywanie skryptów, tworzenie szablonów, layoutów, Cele zajęć: Uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na realnym rynku pracy związanym z e- biznesem i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w Internecie projektowanie bazy danych dla serwisow internetowych opracowanie witryny zawierającej wszystkie te elementy, tak by stworzyć serwis bezpieczny, w pełni atrakcyjny i użyteczny dla przeciętnego użytkownika Internetu Przygotowanie do egzaminu zawodowego fakultet egzaminacyjny Część VIII Zajęcia informatyczne moduł Inżynieria oprogramowania łącznie 200 godzin zajęć lekcyjnych, do przeprowadzenia w ciągu dwóch lat szkolnych, w 10 grupach (20h / grupę) o liczebności od 7 do 15 osób. Zajęcia mają obejmować m.in. zagadnienia takie jak: pojęcia i zagadnienia występujących w programowaniu obiektowym, rozszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat zaawansowanych technologii projektowania oraz wytwarzania oprogramowania, tworzenia aplikacji bazodanowych i internetowych a także walidację, testowanie i zarządzanie projektami informatycznymi. Cele zajęć: Poznanie narzędzi i techniki służących pisaniu programów komputerowych, Praktycznie zastosowanie różnorodnych metod inżynierii oprogramowania dla przykładowego systemu informatycznego, Umiejętność konstrukcji własnych aplikacji użytkowych umożliwiające wykonywanie określonych zadań Umiejętność budowy programowania robota zgodnie z oczekiwaniami, tak by spełniał wszystkie potrzebne i konieczne funkcje Przygotowanie do egzaminu zawodowego fakultet egzaminacyjny Część IX Zajęcia informatyczne moduł Programowanie aplikacji do urządzeń mobilnych łącznie 200 godzin zajęć lekcyjnych, do przeprowadzenia w ciągu dwóch lat szkolnych, w 10 grupach (20h / grupę) o liczebności od 7 do 15 osób. Zajęcia mają obejmować m.in. zagadnienia takie jak: architektura i systemy operacyjne urządzeń przenośnych, środowiska programowania aplikacji mobilnych, interfejsy urządzeń mobilnych, język Java w urządzeniach mobilnych, elementy Objective-C.

6 Cele zajęć: zaznajomienie ze specyfiką tworzenia aplikacji mobilnych Przygotowanie do egzaminu zawodowego fakultet egzaminacyjny umiejętność projektowania gier i programów na tablety i smartfony, z wykorzystaniem ich środowiska pracy, 5. Wymagania dodatkowe (obowiązujące w każdej z części zamówienia): 1) Godzina zajęć objętych projektem = 45 minut 2) Zamawiający wymaga, aby prowadzenie zajęć w ramach projektu odbywało się w dniach od poniedziałku do piątku (ewentualnie w soboty po uzgodnieniu z Zamawiającym). 3) Grupy językowe podzielone będą wg zaawansowania, aby zindywidualizować i umożliwić pracę z uczniem słabym i zdolnym. 4) Do każdej części zamówienia należy przygotować osobny program autorski (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki). Opracowanie programu autorskiego nastąpi w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Program autorski musi być zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego. 5) Zamawiający wymaga wykorzystania podczas realizacji zajęć aktywizujących metod nauczania - gier dydaktycznych, dyskusji, zajęć terenowych, doświadczeń, metody projektów i inne, które będą motywowały uczniów do czynnego udziału w zajęciach. Wykonawca decyduje o doborze form, metod i środków dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć ze szczególnym uwzględnieniem pomocy zakupionych w ramach projektu. 6) Zamawiający wymaga prowadzenia dokumentacji pedagogicznej, chronienia jej i udostępniania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U r. Nr 23 poz. 225 z późn. zm.) oraz zgodnie ze Statutem Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie. 7) Zamawiający wymaga przestrzegania tajemnicy w zakresie powierzonych zadań, dokumentacji i danych osobowych uczestników projektu; 8) Wykonawca dobrowolnie podda się kontroli, w szczególności dotyczącej zakresu i sposobu realizacji powierzonych zadań oraz dotyczących rozliczeń za świadczone usługi, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, 9) Realizacja zajęć edukacyjnych odbywać się będzie na podstawie planu pracy zajęć pozalekcyjnych opracowanego przez Zamawiającego w ścisłej współpracy z Wykonawcą, obejmującego harmonogram oraz zakres zadania. Plan pracy zajęć pozalekcyjnych będzie uwzględniać ograniczenia wynikające z planu lekcji szkoły i poszczególnych klas; 10) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zrealizowanych zadań za każdy miesiąc, z uwzględnieniem rodzaju zajęć i liczby godzin poprzez dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, kartach czasu pracy i listach obecności; 11) Wykonawca w zakresie promocji i ewaluacji projektu zobowiązany jest do informowania o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 12) Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mienie; 13) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu, obowiązującego w pracowniach, w których będą prowadzone zajęcia; 4.

7 Termin wykonania zamówienia Usługi świadczone będą od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dnia zakończenia realizacji projektu, to jest do dnia r. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy oraz spełniający warunki o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy i określone w 5 pkt 2. SIWZ 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają: Część I Zajęcia z języka angielskiego zawodowego z zakresu technologii komunikacyjnoinformacyjnych (tik) 1) Studia wyższe magisterskie na kierunku filologia angielska 2) Uprawnienia pedagogiczne lub certyfikat Cambridge ESOL (TKT, CELTA, CETYL, DELTA) 3) co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej, 4) doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych (np. przygotowywanie do udziału w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, organizacja konkursów, prowadzenie zajęć dodatkowych), 5) doświadczenie w należytym przeprowadzeniu co najmniej jednej usługi polegającej na prowadzeniu podobnych zajęć w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 6) umiejętność pracy w zespole i komunikatywność Część II Zajęcia z matematyki Fascynacje matematyczne ; 1) uprawnienia do nauczania przedmiotów matematycznych w szkole ponadgimnazjalnej zgodne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400), 2) co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej, 3) stopień awansu zawodowego co najmniej nauczyciel mianowany, 4) przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w szkole ponadgimnazjalnej i przygotowaniu uczniów do obowiązkowej matury z matematyki, 5) doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych (np. przygotowywanie do udziału w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, organizacja konkursów, prowadzenie zajęć dodatkowych),

8 6) doświadczenie w należytym przeprowadzeniu co najmniej jednej usługi polegającej na prowadzeniu podobnych zajęć w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 7) umiejętność pracy w zespole i komunikatywność Część III Zajęcia z AIKIDO; 1) wykształcenie wyższe 2) legitymacja instruktora rekreacji ruchowej specjalność samoobrona; 3) certyfikat osiągnięcia uprawnień stopnia mistrzowskiego aikido (co najmniej drugi DAN) 4) co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej, 5) stopień awansu zawodowego co najmniej nauczyciel mianowany, 6) przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w szkole ponadgimnazjalnej 7) doświadczenie w przygotowaniu uczniów do egzaminów uczniowskich KYU 8) doświadczenie w należytym przeprowadzeniu co najmniej jednej usługi polegającej na prowadzeniu podobnych zajęć w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 9) umiejętność pracy w zespole i komunikatywność. Część IV Zajęcia informatyczne moduł Zarządzanie systemami operacyjnymi 1) uprawnienia do nauczania przedmiotów informatycznych w szkole ponadgimnazjalnej zgodne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400), 2) co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej, 3) stopień awansu zawodowego co najmniej nauczyciel mianowany, 4) przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w technikum i prowadzeniu informatycznych przedmiotów zawodowych, 5) doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych (np. przygotowywanie do udziału w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, organizacja konkursów, prowadzenie zajęć dodatkowych), 6) doświadczenie w należytym przeprowadzeniu co najmniej jednej usługi polegającej na prowadzeniu podobnych zajęć w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 7) umiejętność pracy w zespole i komunikatywność Część V Zajęcia informatyczne moduł Diagnoza i naprawa urządzeń techniki komputerowej 1) uprawnienia do nauczania przedmiotów informatycznych w szkole ponadgimnazjalnej zgodne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca

9 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400), 2) co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej, 3) stopień awansu zawodowego co najmniej nauczyciel mianowany, 4) przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w technikum i prowadzeniu informatycznych przedmiotów zawodowych, 5) doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych (np. przygotowywanie do udziału w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, organizacja konkursów, prowadzenie zajęć dodatkowych), 6) doświadczenie w należytym przeprowadzeniu co najmniej jednej usługi polegającej na prowadzeniu podobnych zajęć w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 7) umiejętność pracy w zespole i komunikatywność Część VI Zajęcia informatyczne moduł Akademia bezpieczeństwa sieci 1) uprawnienia do nauczania przedmiotów informatycznych w szkole ponadgimnazjalnej zgodne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400), 2) co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej, 3) stopień awansu zawodowego co najmniej nauczyciel mianowany, 4) przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w technikum i prowadzeniu informatycznych przedmiotów zawodowych, 5) doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych (np. przygotowywanie do udziału w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, organizacja konkursów, prowadzenie zajęć dodatkowych), 6) doświadczenie w należytym przeprowadzeniu co najmniej jednej usługi polegającej na prowadzeniu podobnych zajęć w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 7) umiejętność pracy w zespole i komunikatywność Część VII Zajęcia informatyczne moduł Webski biznes 1) uprawnienia do nauczania przedmiotów informatycznych w szkole ponadgimnazjalnej zgodne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400), 2) co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej, 3) stopień awansu zawodowego co najmniej nauczyciel mianowany,

10 4) przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w technikum i prowadzeniu informatycznych przedmiotów zawodowych, 5) doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych (np. przygotowywanie do udziału w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, organizacja konkursów, prowadzenie zajęć dodatkowych), 6) doświadczenie w należytym przeprowadzeniu co najmniej jednej usługi polegającej na prowadzeniu podobnych zajęć w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 7) umiejętność pracy w zespole i komunikatywność Część VIII Zajęcia informatyczne moduł Inżynieria oprogramowania 1) uprawnienia do nauczania przedmiotów informatycznych w szkole ponadgimnazjalnej zgodne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400), 2) co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej, 3) stopień awansu zawodowego co najmniej nauczyciel mianowany, 4) przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w technikum i prowadzeniu informatycznych przedmiotów zawodowych, 5) doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych (np. przygotowywanie do udziału w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, organizacja konkursów, prowadzenie zajęć dodatkowych), 6) doświadczenie w należytym przeprowadzeniu co najmniej jednej usługi polegającej na prowadzeniu podobnych zajęć w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 7) umiejętność pracy w zespole i komunikatywność Część IX Zajęcia informatyczne moduł Programowanie aplikacji do urządzeń mobilnych 1) uprawnienia do nauczania przedmiotów informatycznych w szkole ponadgimnazjalnej zgodne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400), 2) co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej, 3) stopień awansu zawodowego co najmniej nauczyciel mianowany, 4) przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w technikum i prowadzeniu informatycznych przedmiotów zawodowych, 5) doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych (np. przygotowywanie do udziału w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, organizacja konkursów, prowadzenie zajęć dodatkowych),

11 6) doświadczenie w należytym przeprowadzeniu co najmniej jednej usługi polegającej na prowadzeniu podobnych zajęć w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 7) umiejętność pracy w zespole i komunikatywność 3. Ocena spełniania warunków będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp 1. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda załączenia do oferty następujących dokumentów: 1) Oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 upzp (załącznik nr 1 do SIWZ). 2) Wypełniony formularz oferty - (załącznik nr 2 do SIWZ). 3) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (osoby, które będą wykonywały osobiście zadania w projekcie) wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ). 4) Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje. 5) Dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia itp.). 6) Oświadczenie o (nie) zatrudnieniu w instytucji uczestniczącej w realizacji POKL (załącznik nr 4 do SIWZ). 7) Oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od. do. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Brak powyższego oświadczenia oznaczać będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa ( wykonawca nie może zastrzec wszystkich dokumentów). 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda załączenia do oferty następujących dokumentów: 1) Oświadczenia Wykonawcy, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 upzp (załącznik nr 5 do SIWZ). 3. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Zamawiający dopuszcza powierzenie realizacji części lub całości zamówienia podwykonawcom. Pozwala na to charakter zamówienia.

12 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Kierownik Projektu Agnieszka Huczała. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (poczta zamawiającego: ). 3. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 8. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 9. Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ. 2. Do oferty Wykonawca obowiązany jest dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane postanowieniami 6 niniejszej specyfikacji. 3. Formularz ofertowy oraz pozostałe załączniki zostaną wypełnione przez Wykonawcę bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on nie dotyczy. 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Oferta musi być sporządzona czytelnie, najlepiej pismem komputerowym lub inną czytelną i trwałą techniką, oraz powinna być podpisana przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie dokumenty sporządzane przez wykonawcę oraz oświadczenia stanowiące załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela. 6. Zaleca się, by wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty, oraz powinny być ponumerowane. 7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 8. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty wariantowej, która nie jest dopuszczona w niniejszym postępowaniu, spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez Wykonawcę. 9. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę lub

13 upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Tylko w przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia. 10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie. 11. Zaleca się umieszczenie oferty w jednym zapieczętowanym opakowaniu lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu wewnętrznym oraz w jednym nieprzejrzystym, szczelnym, trwale zamkniętym i nienaruszonym opakowaniu zewnętrznym. 12. Na opakowaniu zewnętrznym powinny znajdować się następujące oznaczenia: 1) Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół Szkól im. Wł. Szybińskiego, ul. Kraszewskiego 11, Cieszyn 2) Nazwa i adres Wykonawcy, 3) Napis: Oferta na prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ALGORYTM SUKCESU W ZAWODZIE, poddziałanie 9.2 PO KL. Nie otwierać przed godz... dnia r. 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być dokonane i oznaczone jak w 10 ust. 12 oraz podpisane zmiana oferty złożonej na prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ALGORYTM SUKCESU W ZAWODZIE, poddziałanie 9.2 PO KL.. Nie otwierać przed godz... dnia r.. Złożenie oferty zmieniającej będzie równoznaczne z wycofaniem poprzednio złożonej oferty. W takim wypadku procedurze otwarcia ofert podlegać będzie wyłącznie oferta zmieniająca. Oferta poprzednio złożona zostanie Wykonawcy zwrócona. 2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Termin składania ofert: do godz.. dnia r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową czy kurierską. 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego, ul. Kraszewskiego 11, Cieszyn - sekretariat. 3. Oferta złożona w siedzibie Zamawiającego, zostanie potwierdzona tj. zostanie wpisana na ofercie data i godzina złożenia. 4. Oferty nadesłane przez pocztę będą kwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do zamawiającego w ustalonym terminie składania ofert. 5. Wykonawca na własną prośbę otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana oferta. 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu.2013 r. o godz.., sala konferencyjna Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego (obok sekretariatu) 7. Otwarcie ofert jest jawne. Po zwróceniu ofert wycofanych i pierwotnych względem ofert zamiennych, jako ostatnie w kolejności zostaną otwarte koperty przetargowe. Bezpośrednio przed

14 otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, ceny ofert. 8. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. 12. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 3. Cena obejmie wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia, w tym koszty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną nie będącą przedsiębiorcą. Zamawiający bowiem potrąci z każdego wynagrodzenia miesięcznego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należne składki wynikające z ustawy o ubezpieczeniu społecznym (właściwe dla zleceniodawcy i zleceniobiorcy, czyli tzw. brutto brutto ) oraz z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, w przypadku zaistnienia prawnego obowiązku z tym zakresie. 4. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto: 1) kwotę całkowitą zamówienia / części zamówienia oraz 2) cenę za godzinę lekcyjną podaną w formularzu ofertowym. 5. Jeżeli wykonawca napisze rozbieżnie cenę brutto w ofercie słownie i cyfrowo, zamawiający przyjmie, iż prawidłowa jest cena brutto napisana słownie. 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający, dokonując wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagą. 2. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą (na daną część zamówienia) na podstawie następującego kryteriów: a) cena (C) waga 60 % b) doświadczenie (D) waga 40% 3. Sposób oceny oferty: a) Punkty za kryterium cena będą obliczone wg poniższego wzoru: C = [(CN / CR) x 60%] x 100 Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. gdzie: C liczba punktów dla kryterium cena CN najniższa oferowana cena, CR cena oferty rozpatrywanej Cena oferty jest ceną brutto. b) W kryterium Doświadczenie oceniane będą poszczególne wymagania przy zastosowaniu

15 poniższego wzoru: D = [(DR / DN) x 40%] x 100 Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. gdzie: D liczba punktów dla kryterium Doświadczenie DN liczba punktów dla oferty o największej liczbie punktów w tym kryterium DR liczba punktów w tym kryterium dla rozpatrywanej oferty Część I 1. 8 letni i dłuższy staż pracy pedagogicznej letni staż pracy pedagogicznej letni staż pracy pedagogicznej i więcej lat pracy z uczniem uzdolnionym lata pracy z uczniem uzdolnionym lata pracy z uczniem uzdolnionym 5 4. Poniżej 1 roku pracy z uczniem uzdolnionym 1 1. Przeprowadzenie trzech lub więcej polegającej na prowadzeniu podobnych zajęć w 10 projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 2. Przeprowadzenie dwóch usług polegającej na prowadzeniu podobnych zajęć w 7 projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 3. Przeprowadzenie jednej usługi polegającej na prowadzeniu podobnych zajęć w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 5 Część II 1. 8 letni i dłuższy staż pracy pedagogicznej letni staż pracy pedagogicznej letni staż pracy pedagogicznej 5 1. Stopień awansu zawodowego nauczyciel dyplomowany Stopień awansu zawodowego nauczyciel mianowany 7

16 1. 6-letnie lub dłuższe doświadczenie w pracy w szkole ponadgimnazjalnej i przygotowaniu uczniów do obowiązkowej matury z matematyki letnie doświadczenie w pracy w szkole ponadgimnazjalnej i przygotowaniu uczniów do obowiązkowej matury z matematyki 3. 2-letnie doświadczenie w pracy w szkole ponadgimnazjalnej i przygotowaniu uczniów do obowiązkowej matury z matematyki i więcej lat pracy z uczniem uzdolnionym lata pracy z uczniem uzdolnionym lata pracy z uczniem uzdolnionym 5 4. Poniżej 1 roku pracy z uczniem uzdolnionym 1 1. Przeprowadzenie trzech lub więcej polegającej na prowadzeniu podobnych zajęć w 10 projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 2. Przeprowadzenie dwóch usług polegającej na prowadzeniu podobnych zajęć w 7 projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 3. Przeprowadzenie jednej usługi polegającej na prowadzeniu podobnych zajęć w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 5 Część III 1. Czwarty lub wyższy DAN Trzeci DAN 7 3. Drugi DAN letni i dłuższy staż pracy pedagogicznej letni staż pracy pedagogicznej letni staż pracy pedagogicznej 5 1. Stopień awansu zawodowego nauczyciel dyplomowany Stopień awansu zawodowego nauczyciel mianowany letnie lub dłuższe doświadczenie w pracy w szkole ponadgimnazjalnej letnie doświadczenie w pracy w szkole ponadgimnazjalnej letnie doświadczenie w pracy w szkole ponadgimnazjalnej 5

17 1. 4 i więcej lat pracy przygotowawczej do egzaminów uczniowskich KYU lata pracy przygotowawczej do egzaminów uczniowskich KYU lata pracy przygotowawczej do egzaminów uczniowskich KYU 5 4. Poniżej 1 roku pracy przygotowawczej do egzaminów uczniowskich KYU 1 1. Przeprowadzenie trzech lub więcej polegającej na prowadzeniu podobnych zajęć w 10 projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 2. Przeprowadzenie dwóch usług polegającej na prowadzeniu podobnych zajęć w 7 projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 3. Przeprowadzenie jednej usługi polegającej na prowadzeniu podobnych zajęć w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 5 Część IV IX 1. 8 letni i dłuższy staż pracy pedagogicznej letni staż pracy pedagogicznej letni staż pracy pedagogicznej 5 1. Stopień awansu zawodowego nauczyciel dyplomowany Stopień awansu zawodowego nauczyciel mianowany letnie lub dłuższe doświadczenie w pracy w technikum i prowadzeniu 10 informatycznych przedmiotów zawodowych letnie doświadczenie w pracy w technikum i prowadzeniu informatycznych 7 przedmiotów zawodowych 3. 2-letnie doświadczenie w pracy w technikum i prowadzeniu informatycznych przedmiotów zawodowych i więcej lat pracy z uczniem uzdolnionym lata pracy z uczniem uzdolnionym lata pracy z uczniem uzdolnionym 5 4. Poniżej 1 roku pracy z uczniem uzdolnionym 1

18 1. Przeprowadzenie trzech lub więcej polegającej na prowadzeniu podobnych zajęć w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 2. Przeprowadzenie dwóch usług polegającej na prowadzeniu podobnych zajęć w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 3. Przeprowadzenie jednej usługi polegającej na prowadzeniu podobnych zajęć w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej c) Sposób obliczenia oceny końcowej (dla każdej części oddzielnie) zostanie obliczona jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. P = C + D P całkowita liczba punktów dla rozpatrywanej oferty C liczba punktów uzyskanych w kryterium cena D liczba punktów uzyskanych w kryterium doświadczenie 4. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą. 5. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Po dokonaniu oceny ofert przez komisję przetargową lub osoby dokonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania i wyłonieniu oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji, Zamawiający zaprosi Wykonawcę do swojej siedziby celem podpisania umowy i szczegółowego uzgodnienia terminu i sposobu wykonywania usługi. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom; 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie podpisania umowy. Zgodnie z art. 94 ust. 1 w/w ustawy Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 3. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę

19 najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie przewiduje wnoszenia zabezpieczania należytego wykonania umowy. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie ze wzorem umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków umowy przez Wykonawcę. 3. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, nieaktualne przepisy prawne itp.), a także w przypadkach: 1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od stron, lub których strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć w tym w przypadku zmiany harmonogramu realizacji projektu. Za siłę wyższą uważa się zdarzenia zewnętrzne, których skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec; 2) jeśli w ramach wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia jako podwykonawca - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy jeśli wykaże on, że posiada co najmniej takie wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie jakie wymagane było dla spełnienia warunku dysponowania osobami; 3) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy oraz zmiany przepisów dotyczących realizacji projektu. 4. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu. 5. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp zmiana danych teleadresowych, zmiana rachunku bankowego. 7. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust.6 wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku

20 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga. Zasady i warunki ich wnoszenia określa wspomniany dział VI ww. ustawy. 18. Informacja w sprawie składania ofert częściowych Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część, wykonawca składa formularz oferty na każdą z części osobno. 19. Informacja w sprawie zamówień uzupełniających Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 20. Informacja w sprawie składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 21. Adres poczty elektronicznej w sprawie zamówienia Adres poczty elektronicznej w sprawie zamówienia: Kierownik Projektu Agnieszka Huczała: Załączniki: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 upzp 2. Formularz oferty 3. Wykaz osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 4. Oświadczenie o (nie) zatrudnieniu w instytucji uczestniczącej w realizacji POKL 5. Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 upzp. 6. Wzór umowy

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego, ul. Kraszewskiego 11, 43-300 Cieszyn,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego, ul. Kraszewskiego 11, 43-300 Cieszyn, Przetarg na prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (obejmujących zajęcia informatyczne, z matematyki, języka angielskiego zawodowego oraz AIKIDO) dla uczniów Technikum Informatycznego przy Zespole

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej 14.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: Wykonanie obowiązków

Bardziej szczegółowo

o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp

o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp Znak: 1/2011 Białystok, dnia 13 października 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na usługi edukacyjne w ramach projektu: Akademia Rozwoju Uzdolnień i Zainteresowań Uczniów Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO Na wykonanie pomiarów ochrony katodowej 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiotem, którego jest prowadzenia zajęć edukacyjnych dla uczestników biorących udział w Projekcie pn: Technik geodeta twój wymarzony zawód. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Zespół

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 25/POKL.09.01.02/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 25/POKL.09.01.02/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 25/POKL.09.01.02/2012 Sulejówek, dnia 02.04.2014 r. Prowadzenie warsztatów psychologicznych i psychoedukacyjnych dla uczestników projektu Równy start w przyszłość realizowanego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Część..

UMOWA ZLECENIE. Część.. Zp. 271.11.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA ZLECENIE Część.. Zawarta w dniu.2012r. w Murowie pomiędzy Gminą Murów z siedzibą 46-030 Murów ul. Dworcowa 2 reprezentowaną przez Wójta Gminy Andrzeja Puławskiego,

Bardziej szczegółowo

Lędziny, dnia 14 listopada 2011 r.

Lędziny, dnia 14 listopada 2011 r. Nr zamówienia: 1/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYBÓR KOORDYNATORA PROJEKTU ORAZ ASYSTENTA KOORDYNATORA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (dotyczy osób prawnych)

FORMULARZ OFERTOWY (dotyczy osób prawnych) Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY (dotyczy osób prawnych) Pełna nazwa Wykonawcy Adres Numer telefonu Numer faksu Adres E-mail Strona internetowa Numer REGON Numer NIP 1. W związku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie zajęć z zakresu zagadnień księgowych

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

1. Nazwa i adres Zamawiającego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA KONKURSU OFERTOWEGO NA SCENARIUSZ (PROGRAM ZAJĘĆ) KURSU KWALIFIKACYJNEGO, RADY PEDAGOGICZNEJ I KURSU DOSKONALĄCEGO I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ W TYM ZAKRESIE ORGANIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie warsztatów SZKOŁA DLA RODZICÓW

Przeprowadzenie warsztatów SZKOŁA DLA RODZICÓW Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. 3 Maja 16 07-200 Wyszków SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej

Bardziej szczegółowo

a) Dla części 4 postępowania - wykonawca dysponuje jedną osobą mającą ukończone: - studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym edukacyjnych

a) Dla części 4 postępowania - wykonawca dysponuje jedną osobą mającą ukończone: - studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym edukacyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN-60/2014 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Wybór psychologów do świadczenia usług z zakresu doradztwa psychologicznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro Wrocław, dnia 22 grudnia 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/51/2014 Zapytanie dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro pn. Usługa szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Ostrowiec Św., 6 listopada 2013 r. Znak sprawy: ARL/9.2/ZO/ZSK/2013/9 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wrocław, 08.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/03/07/2013/CNP2 na przeprowadzenie USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

c) miejsce spotkań z uczestnikami- MOPS Ustka, ul. ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3

c) miejsce spotkań z uczestnikami- MOPS Ustka, ul. ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 Ustka, dnia 09 lutego 2016 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY nr 2/RPO/2016 w postępowaniu o wartości zamówienia do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług psychologicznych dla uczestników projektu systemowego SZANSA- Indywidualne konsultacje z psychologiem

Świadczenie usług psychologicznych dla uczestników projektu systemowego SZANSA- Indywidualne konsultacje z psychologiem Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. 3 Maja 16 07-200 Wyszków SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczoprofilaktycznych. w ramach projektu pn.:

ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczoprofilaktycznych. w ramach projektu pn.: ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczoprofilaktycznych w Szkole Podstawowej w Kowiesach w ramach projektu pn.: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (dotyczy wykonywania czynności zarządzania projektem)

ZAPYTANIE OFERTOWE (dotyczy wykonywania czynności zarządzania projektem) ZAPYTANIE OFERTOWE (dotyczy wykonywania czynności zarządzania projektem) Janów, 01.04.2015 I. Informacje ogólne 1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera Zamość, dnia 11.02.2015r. MC.VII.EFS.3329/1/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.10.2014 I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Techniczno - Humanistyczna Kadry dla Europy z siedzibą w Poznaniu, ul. Starołęcka 36/38 jako beneficjent projektu współfinansowanego z

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN BUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO BACHMATY W DUBICZACH CERKIEWNYCH Symbol CPV: - 45111200-0

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: ZP/34/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) na zakup czasu antenowego celem przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przewidywana liczba godzin pracy Kierownika projektu miesięcznie: 30 godzin.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przewidywana liczba godzin pracy Kierownika projektu miesięcznie: 30 godzin. Niedźwiada, 29.06.2012 r. SP ND 3201/ 1 / 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Ropczyce Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Dolnej zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej za realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Data ogłoszenia: 2017-07-14 Biłgoraj, dn. 14.07.2017r. Termin składania ofert: 2017-08-4 12:00 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Niniejszym informujemy, że zamierzamy zlecić w trybie bez przetargowym - zamówienie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

88 godzin dydaktycznych szkolenia

88 godzin dydaktycznych szkolenia Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wrocław, 28.01.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/04/01/2013/CNP2 na przeprowadzenie USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

NADLEŚNICTWO MILICZ KURS PRAWA JAZDY KAT. T

NADLEŚNICTWO MILICZ KURS PRAWA JAZDY KAT. T NADLEŚNICTWO MILICZ Znak sprawy: ZG7 2714-1/2014 ADRES: ul. Trzebnicka 18 56-300 Milicz TEL 71 3809301-303; FAX 71 3840344; e-mail: milicz@wroclaw.lasy.gov.pl REGON-931024020 NIP 916-000-20-01 OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. Nr ZS2.271.1.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Myszków, dn. 18.02.2014r. Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie, ul. Pułaskiego 70, 42-300 Myszków zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. przeprowadzenia specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres zamawiającego Zamawiający: Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu Adres: ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom 2. Opis przedmiotu przetargu 2.1. Przedmiotem przetargu jest termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt Równy start w przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Równy start w przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sulejówek, dnia 26.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 24/POKL.09.01.02/2012 Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowych zajęć hipoterapii dla uczestników projektu Równy start w przyszłość realizowanego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: zs1.edu.lodz.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny szkoła ponadgimnazjalna.

Adres strony internetowej zamawiającego: zs1.edu.lodz.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny szkoła ponadgimnazjalna. Łódź: Świadczenie usług szkoleniowych przez organizację zajęć z języka angielskiego oraz języka włoskiego w ramach projektu pt.: Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

IV. Przedmiot zamówienia CPV: Usługi informatyczne, konsultacyjne, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia

IV. Przedmiot zamówienia CPV: Usługi informatyczne, konsultacyjne, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia Żyrzyn,2.01.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE PC/4/2013 na wykonanie usługi - pełnienia funkcji informatyka projektu Gmina Żyrzyn- gminą równego dostępu do Internetu realizowanego przez Gminę Żyrzyn. I. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ

ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ Rok założenia 1928 00-029 WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 19, LOK. 17, Nr postępowania: 30/5.4.2.7/ZMW/2012 Specyfikacja zapytania ofertowego CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE I. Informacje o zamawiającym 1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014/2015. z dnia 21 sierpnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014/2015. z dnia 21 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014/2015 z dnia 21 sierpnia 2014 r. Zamawiający: Gimnazjum w Nowym Dworze, Nowy Dwór 13, 82-500 Kwidzyn, tel./fax: 55 279 38 09, www.gnd.szkolnastrona.pl ZAPRASZA do złożenia oferty:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miastomyszkow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miastomyszkow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miastomyszkow.pl Myszków: USŁUGI EDUKACYJNE - PROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH W RAMACH PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013 Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego na specjalistę ds. zamówień publicznych w trybie rozeznania cenowego -wzór umowy UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013 zawarta w ramach projektu systemowego Czas

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Lublin, 01.02.2012 r.

Lublin, 01.02.2012 r. Lublin, 01.02.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Poławiacze pereł w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM oznaczenie sprawy: GZOO. 271.1.2011 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Gmina Kawęczyn, Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, woj. wielkopolskie, tel. (63) 288 50

Bardziej szczegółowo

Ostrowiec Św., 11 września 2013r. Znak sprawy: ARL/9.2/ZO/TS/2013/6

Ostrowiec Św., 11 września 2013r. Znak sprawy: ARL/9.2/ZO/TS/2013/6 Znak sprawy: ARL/9.2/ZO/TS/2013/6 Ostrowiec Św., 11 września 2013r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pk.edu.pl Kraków: Przeprowadzenie konsultacji ze specjalistycznego języka angielskiego dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz)

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) - szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro - rodzaj zamówienia robota

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckp.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckp.lodz.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckp.lodz.pl Łódź: Wykonanie usługi szkoleniowo-dydaktycznej polegającej na przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi psychiatryczne lub psychologiczne Sucha Beskidzka, 14.08.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania pn. Terapia uzależnień dla uczestników projektu: "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka" realizowanego

Bardziej szczegółowo

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ NIESZAWCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ NIESZAWCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ NIESZAWCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014 Załącznik nr 10 do zapytania ofertowego na stanowisko specjalisty zamówień publicznych w trybie rozpoznania cenowego -wzór umowy UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014 ds. zawarta w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Przedszkole równych szans - PRZEDSZKOLANDIA"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Przedszkole równych szans - PRZEDSZKOLANDIA UMOWA nr.. Załącznik nr 4 do SIWZ nr PS 31.2401/6/2012 projekt umowy zawarta w dniu 2012 r. w Białymstoku, pomiędzy: Przedszkolem Samorządowym nr 31 w Białymstoku, ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie cyklu szkoleń/kursów dla nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozeninie

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie cyklu szkoleń/kursów dla nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozeninie Kozenin, dnia 21.09.2016 r. Znak sprawy: 2.2016 Projekt Dziś mamy szansę na lepsze jutro współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi RPLD B030/16 ZAPYTANIE OFERTOWE

Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi RPLD B030/16 ZAPYTANIE OFERTOWE Łódź, 21.02.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza do złożenia ofert na: usługę w postaci pełnienia funkcji koordynatora

Bardziej szczegółowo