kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi"

Transkrypt

1 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, Warszawa tel , faks Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi o wartości powyżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) Sprawa numer DA Warszawa, dnia r.

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dalej jako SIWZ, zwana również instrukcją dla Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) zwanej dalej w skrócie upzp, na kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi o wartości powyżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp. 1. Opis sposobu przygotowywania oferty 1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią dodatki do instrukcji dla Wykonawców i zgodnie z wymaganiami niniejszego SIWZ oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę. 3. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcjum), pod warunkiem, że Wykonawcy spełnią następujące wymagania: 3.1. przynajmniej jeden z Wykonawców spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w 2 ust. 1, 3.2. każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum złoży dokumenty, o których mowa w 2 ust. 2 pkt 2.2 oraz 2.3 niniejszej SIWZ, 3.3. pozostałe dokumenty w imieniu konsorcjum składa ten lub ci spośród Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum, od których niniejsza SIWZ lub umowa regulująca zasady współpracy wymaga potwierdzenia spełniania warunku, 3.4. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wraz z ofertą należy przedstawić stosowne pełnomocnictwo przewidujące ich sposób współdziałania oraz zakres odpowiedzialności. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 upzp do wysokości 30% zamówienia podstawowego. 7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania. 10. W postępowaniu będzie żądane wadium w kwocie ,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł). 11. W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Oferta oraz dokumenty określone w 2 SIWZ winny być trwale ze sobą spięte. 13. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści. 14. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści. 15. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być zaparafowane przez Wykonawcę w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 16. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 19). W treści oferty winna być umieszczona informacja o łącznej liczbie stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty. 17. Ofertę należy złożyć w formie oryginału. Pozostałe dokumenty z wyłączeniem pełnomocnictwa do złożenia oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być Strona 2 z 30

3 sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 18. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo do jej podpisania w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 19. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 upzp. 20. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów kontaktowych oraz zaadresowane na następujący adres Zamawiającego: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, Warszawa oraz opisane: Oferta na kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi. Nie otwierać przed godz. 10:30 dnia r. 21. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, ale opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA. 22. Niespełnienie wymagań określonych w pkt 12, 15, 16, 19, 20 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z nie zachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 23. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania, z uwzględnieniem przepisu art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 24. Kompletna oferta powinna zawierać: prawidłowo wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), pełnomocnictwo (o ile zostało udzielone), oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dowód wniesienia wadium. 2. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz wymagane dokumenty 1. Warunki wymagane od Wykonawców. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 3 usług, w tym: co najmniej jednej usługi polegającej na organizacji kongresu/konferencji na co najmniej 700 osób, na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł brutto w ramach których Wykonawca zobowiązany był w szczególności do: zapewnienia noclegów dla co najmniej 400 uczestników, Strona 3 z 30

4 zapewnienia kompleksowej obsługi uczestników polegającej m.in. na ich rejestracji, prowadzeniu recepcji, udzielaniu niezbędnych informacji, przygotowania materiałów promocyjnych (druk, produkcja gadżetów), rejestracji oraz przesyłania strumieniowego on-line poprzez stronę www wydarzeń mających miejsce podczas kongresu/konferencji, zapewnienia usług tłumaczenia symultanicznego z języka polskiego na język angielski wraz z zapewnieniem tłumaczy oraz niezbędnej infrastruktury technicznej (sprzęt do tłumaczeń) podczas kongresu/konferencji co najmniej dwóch usług polegających na organizacji kongresu/konferencji na co najmniej 500 osób każda, na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł brutto każda, w ramach których Wykonawca zobowiązany był w szczególności do: zapewnienia noclegów dla co najmniej 300 uczestników, zapewnienia kompleksowej obsługi uczestników polegającej m.in. na ich rejestracji, prowadzeniu recepcji, udzielaniu niezbędnych informacji, przygotowania materiałów promocyjnych (druk, produkcja gadżetów), rejestracji oraz przesyłania strumieniowego on-line poprzez stronę www wydarzeń mających miejsce podczas kongresu/konferencji, zapewnienia usług tłumaczenia symultanicznego z języka polskiego na język angielski wraz z zapewnieniem tłumaczy oraz niezbędnej infrastruktury technicznej (sprzęt do tłumaczeń) podczas kongresu/konferencji, Maksymalna liczba usług, która będzie stanowiła podstawę oceny ofert to dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponuje zespołem składającym się co najmniej z: jednego koordynatora organizacyjnego mającego doświadczenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w nadzorowaniu/koordynowaniu przebiegu co najmniej dwóch kongresów/konferencji na co najmniej 500 uczestników każdy oraz biegle posługującego się językiem angielskim, dwóch koordynatorów ds. logistyki transportu mających doświadczenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w nadzorowaniu/koordynowaniu przewozu uczestników podczas co najmniej dwóch kongresów/konferencji, jednego koordynatora technicznego mającego doświadczenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w nadzorowaniu/koordynowaniu prac/działań związanych z montażem oraz demontażem infrastruktury nagłośnieniowej, oświetleniowej oraz technicznej podczas co najmniej dwóch kongresów/konferencji, dwóch koordynatorów ds. rekrutacji i rejestracji mających doświadczenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przy nadzorowaniu/koordynowaniu prac/działań związanych z rekrutacją, zarejestrowaniem oraz wyrejestrowaniem uczestników co najmniej dwóch kongresów/konferencji oraz biegle posługujących się językiem angielskim, jednego koordynatora ds. produkcji audio i audio-video on-line podczas całego wydarzenia, mającego doświadczenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w produkcji co najmniej 3 materiałów audio-video z co najmniej 3 wydarzeń oraz realizacji transmisji on-line co najmniej 3 wydarzeń, dwóch tłumaczy do tłumaczeń symultanicznych z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski posiadających znajomość słownictwa związanego z muzealnictwem oraz: co najmniej pięcioletnie doświadczenie w tłumaczeniu symultanicznym z języka polskiego na język angielski oraz ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku filologia angielska lub ukończone magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia Strona 4 z 30

5 podyplomowe w zakresie tłumaczeń dla języka angielskiego lub certyfikat C2 (poziom biegły) tłumaczonego języka zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages), jednego tłumacza do tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski posiadającego znajomość słownictwa związanego z muzealnictwem oraz: co najmniej trzyletnie doświadczenie w tłumaczeniu pisemnym z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski oraz ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku filologia angielska lub ukończone magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczeń dla języka angielskiego lub certyfikat C2 (poziom biegły) tłumaczonego języka zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages) sytuacji ekonomicznej i finansowej posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie Przedmiotu zamówienia z sumą gwarancyjną co najmniej ,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł) dla jednego zdarzenia. Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 2. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego: 2.1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ), 2.2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 upzp (załącznik nr 3 do SIWZ), 2.3. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dn. 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) (załącznik nr 4 do SIWZ), 2.4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 2.5. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie usług, o których mowa w 2 pkt z załączeniem dowodów, czy usługa ta została wykonana należycie (załącznik nr 6 SIWZ) wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami o posiadanym doświadczeniu (Załącznik nr 7 do SIWZ) opłacona polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem zamówienia, zgodnie z 2 ust. 1 pkt 1.4 ppkt niniejszej SIWZ. Strona 5 z 30

6 3. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: formularz cenowy służący dokonaniu rozliczenia (załącznik nr 8 do SIWZ). Dokument ten będzie miał charakter wyłącznie informacyjny i nie będzie podlegał ocenie. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2.4 powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy z wyjątkiem oświadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.1, 2.2 oraz 2.3 powyżej, które powinny być przedstawione w oryginale. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty 7. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 8. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 9. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia nie spełnia. 3. Określenie przedmiotu zamówienia łącznie z wyszczególnieniem wszelkich dodatkowych usług, które mają być wykonane w ramach umowy I. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja w Łodzi w Hotelu DoubleTree by Hilton przy ul. Łąkowej 29 i w Wytwórni przy ul. Łąkowej 29 w dniach kwietnia 2015 r. (czwartek-piątek-sobota) trzydniowego I Kongresu Muzealników Polskich dla nie więcej niż 1200 uczestników każdego dnia. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku numer 9 do niniejszej SIWZ. 4. Pożądany lub wymagany termin wykonania umowy Zamówienie powinno być wykonane w terminie r. 5. Opis kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Oznaczenie kryterium Kryterium Liczba pkt C Cena za kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi 80 D Doświadczenie Wykonawcy 20 RAZEM 100 Strona 6 z 30

7 1. Kryterium (C): Cena za kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi Wykonawca oblicza cenę oferty na realizację Przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę wartość netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Podczas oceny ofert w/w kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najniższą ceną ofertową uzyska maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium, tj. Cmin = 80 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: C = (Cmin : Cb) 80 pkt., gdzie: Cmin - cena oferty minimalnej, Cb - cena oferty badanej Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia. 2. Kryterium (D): Doświadczenie Wykonawcy 2.1. podczas oceny ofert w/w kryterium stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najwyższą liczbą wykonanych usług spełniających warunek, o którym mowa w 2 ust. 1.2 niniejszej SIWZ uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. Dmax = 20 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: D = (Db : Dmax) 20 pkt., gdzie: Dmax - oferta z najwyższą liczbą wykonanych usług, Db liczba usług w ofercie badanej maksymalna liczba usług, która będzie stanowiła podstawę oceny ofert to Ostateczna ocena oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w obu kryteriach: O = C + D. 6. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert 1. Oferty należy złożyć w Narodowym Centrum Kultury, Warszawa, ul. Płocka 13, na recepcji do godziny 10:00 w dniu r. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. 2. Zamawiający może przed terminem składania ofert przedłużyć termin ich składania z inicjatywy własnej lub przychylając się do wniosku podmiotu, który z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie złożyć oferty w terminie. 7. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Wniesienie odwołania po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. 8. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w Narodowym Centrum Kultury, Warszawa, ul. Płocka 13, o godzinie 10:30 w dniu r. 9. Informacje dotyczące wadium 1. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości ,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy PLN). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na wskazane konto Zamawiającego: Strona 7 z 30

8 4. Wadium za wniesione uznaje się z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. 5. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 upzp. 6. Wadium wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 2-5 upzp, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym: 6.1. dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 6.2. dokumenty te zostaną złożone w oryginale. 7. Zamawiający zwraca wadium w przypadkach określonych w art. 46 upzp. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument stwierdzający ustanowienie poręczenia lub gwarancji w oryginale. 10. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert i zgłaszać na piśmie oświadczenia do protokołu. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofert. 4. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i zaproszeniem do składania ofert, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w instrukcji dla Wykonawców przez Komisję podczas niejawnego posiedzenia. 5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie unieważnienie postępowania. 6. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 8. Zamawiający poprawi w ofercie: 8.1. oczywiste omyłki pisarskie, 8.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 8.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 9. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 10. Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Powiadomienie to zawierać będzie informacje o: Wykonawcach wykluczonych z postępowania, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego, Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego, wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienia jej wyboru, a także informacje na temat innych złożonych ofert oraz punktację przyznaną tym ofertom w trakcie ich oceny terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Strona 8 z 30

9 Informacja ta zamieszczona będzie jednocześnie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 11. Komisja Przetargowa Zamawiającego wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę z najwyższą liczbą punktów. 11. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami Zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami i wykonawcami oraz opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oświadczenie w przedmiocie czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców. 1. Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień: Panią Marzenę Strąk, tel , faks , godz. 09:00 15:00, Panią Jagodę Lenarcińską tel , faks , godz. 09:00 15:00; w sprawach formalnych Panią Dorotę Wysocką, tel , faks: , godz. 09:00 15: Zamawiający określa sposób porozumiewania się z zachowaniem zasad określonych w art. 27 upzp pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia drogą inną niż pisemna, każda ze stron na żądanie drugiej strony ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na zadane pytania, przesyłając treść pytań i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, w terminie określonym w art. 38 ust.1 i 1a upzp. 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia. 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniany na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 7. Wyjaśnienia treści SIWZ, o których mowa w punkcie 5 dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniony SIWZ 8. W sytuacji opisanej w punkcie 6 powyżej Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ. Ponadto informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest udostępniony SIWZ. 9. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany treści SIWZ, a także pisemne odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią SIWZ. UWAGA: żadne wyjaśnienia treści SIWZ nie będą udzielane telefonicznie. 10. Pytania należy kierować do Pana Krzysztofa Dudka Dyrektora Narodowego Centrum Kultury lub Pana Edwarda Chudzika Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Kultury lub Pana Kazimierza Monkiewicza Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Kultury. 11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania przedofertowego. Strona 9 z 30

10 12. Unieważnienie postępowania 1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 upzp. 2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia przed upływem terminu składania ofert oraz Wykonawców, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. W przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dodatkowo będzie zawierać informacje o: 3.1. Wykonawcach wykluczonych z postępowania, 3.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 13. Udzielenie Zamówienia 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w upzp, SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą. 2. Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej, a o wynikach niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców. 3. Istotne postanowienia umowy, która będzie zawarta w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowią załącznik numer 5 do SIWZ 4. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy. Umowę z tym Wykonawcą Zamawiający podpisze w terminie określonym w art. 94 upzp), nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 6. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, pod warunkiem przedstawienia przed jej podpisaniem umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 14. Zmiana umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej umowy w następujących okolicznościach: 1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT; 2. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawcą stroną; 3. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych albo zaleceń wydanych Zamawiającemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 4. zmniejszenia zakresu zadań Wykonawcy w zakresie opisanym w OPZ pkt, jeżeli podyktowane to będzie mniejszą niż zakładana liczbą uczestników. Zmiany polegać będą na dostosowaniu zakresu świadczenia Wykonawcy do faktycznego zakresu świadczeń koniecznych do zrealizowania umowy lub rezygnacji z nich, jeżeli w danych okolicznościach realizacja okaże się bezcelowa. W takim przypadku proporcjonalnemu obniżeniu ulegnie także wynagrodzenie Wykonawcy. Obniżenie wynagrodzenia będzie dokonane w oparciu o formularz cenowy złożony wraz z ofertą. Strona 10 z 30

11 15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Edward Chudzik Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Kultury Strona 11 z 30

12 Załącznik nr 1 do SIWZ NAZWA (imię i nazwisko) WYKONAWCY: ADRES (siedziba lub miejsce zamieszkania) WYKONAWCY: NAZWA I ADRES FIRMY (zakładu) PROWADZONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ: TELEFON: FAKS: ADRES NUMER NIP: NUMER REGON: O F ERTA Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującej cenie: Wartość netto Stawka Podatek VAT Kwota Cena Cena słownie: Części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom: Strona 12 z 30

13 1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń. 3. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne postanowienia umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w oparciu o te postanowienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 4. Ofertę niniejszą składamy na... 1 kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach. (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy) Załącznikami do niniejszej oferty są: Należy wpisać łączną ilość stron tj. formularz oferty wraz z wszystkimi załącznikami i dokumentami wymaganymi SIWZ 2 Należy wymienić wszystkie dokumenty załączone do oferty Strona 13 z 30

14 Załącznik nr 2 do SIWZ O Ś W I A D C Z E N I E (zgodnie z art. 22 ust. 1 upzp) (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, Oświadczamy, że wszystkie złożone przez Wykonawcę/Wykonawców informacje i oświadczenia mające lub mogące mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia są prawdziwe w dacie ich przekazywania do Zamawiającego. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art kk. (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy) Strona 14 z 30

15 Załącznik nr 3 do SIWZ O Ś W I A D C Z E N I E (zgodnie z art. 24 ust. 1 upzp) (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas informacje i oświadczenia mające lub mogące mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są prawdziwe w dacie ich przekazywania do Zamawiającego. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art kk. (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy) Strona 15 z 30

16 Załącznik nr 4 do SIWZ O Ś W I A D C Z E N I E (zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 upzp) (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi oświadczamy, że: 1. nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50, poz. 331, z późn. zm.)* 2. należymy do grupy kapitałowej: * 2.1. nazwa: 2.2. adres: 2.3. nr tel.: /strona www: Jednocześnie informujemy, że do wyżej wymienionej grupy kapitałowej należą następujące podmioty: Lp. Nazwa Adres Nr tel. /strona www Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art kk. (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy) *odpowiednie podkreślić Strona 16 z 30

17 I STO T N E POSTA N O W I ENIA UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego określonego w art w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 rok, poz. 907 ze zm.), dalej zwaną w skrócie upzp, zawarta została umowa o następującej treści: Art. 1 Przedmiot Umowy 1.1. Zamawiający zleca, zaś Wykonawca zobowiązuje się do świadczeni usługi, której przedmiotem jest organizacja I Kongresu Muzealników, który odbędzie się w Łodzi w dniach kwietnia 2015 r. dla nie więcej niż uczestników, dalej Kongres lub Wydarzenie Szczegółowy zakres czynności i usług, które zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach organizacji Wydarzenia oraz szczegółowe obowiązki i uprawnienia Wykonawcy i Zamawiającego określa niniejsza Umowa wraz z załącznikami do niej, stanowiącymi jej integralną część, w szczególności Załącznikiem nr 1 Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznikiem nr 2 Ofertą Wykonawcy Mając na względzie charakter Wydarzenia Strony nie uznają, iż będzie ono uznawane za imprezę masową w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U z późn. zm.). Art. 2 Obowiązki Wykonawcy 2.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz Ofertą Wykonawcy Wykonawca zapewni właściwą liczbę osób celem należytej realizacji Wydarzenia, w tym co najmniej 19 osobowy zespół obsługi Kongresu odpowiedzialny za prawidłowy przebieg całości Kongresu Wykonawca zobowiązany jest podczas realizacji Umowy przestrzegać określonych reguł informowania o Wydarzeniu i oznaczania Wydarzenia zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych uczestników Wydarzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego, w szczególności w zgodzie z obecnie obowiązującą ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr Strona 17 z 30

18 101, poz. 926 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Na zasadach i dla potrzeb realizacji celu niniejszej Umowy i innych wydarzeń realizowanych przez Zamawiającego, Zamawiający powierza, z prawem do powierzania innym podmiotom, przetwarzanie danych osobowych uczestników Wydarzenia Wykonawcy. Zdanie poprzednie nie ma zastosowania, jeżeli dane osobowe będę przetwarzane w warunkach, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy Wykonawca zobowiązany jest do wydania swoim pracownikom (rozumie się przez to także osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy lub na podstawie cywilnoprawnej) imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Wykonawca ograniczy dostęp do danych osobowych wyłącznie do pracowników posiadających imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Każdorazowa zmiana osoby, której Wykonawca powierzył przetwarzanie danych osobowych wymaga wydania nowego upoważnienia W terminie 2 dni od dnia podpisania umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy zakodowane hasłem zestawienie pt. Bazy I Kongres Muzealników Polskich Zamawiający uprawniony jest do uaktualniania przekazanej bazy teleadresowej podmiotów. Wykonawca jest zobowiązany do wysyłki kolejnych zaproszeń w innych terminach do wyczerpania puli wskazanej przez Zamawiającego. Wykonawca będzie na bieżąco aż do dnia Kongresu uzupełniał bazy o dodatkowych uczestników Zamawiający oświadcza, iż przekazana Wykonawcy baza teleadresowa podmiotów, do których będą kierowane zaproszenia, nie jest bazą zawierającą dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o: wszelkich przypadkach naruszenia zasad ochrony danych osobowych lub o ich niewłaściwym przetwarzaniu; wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem, dotyczących Umowy Wykonawca uprawniony jest do podzlecenia realizacji poszczególnych elementów Wydarzenia lub świadczenia jakichkolwiek usług podmiotom współpracującym, przy czym Wykonawca za działania lub zaniechania tych podmiotów odpowiada jak za działania własne. Strona 18 z 30

19 Art. 3 Obowiązki i Uprawnienia Zamawiającego 3.1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w Art. 4 niniejszej Umowy Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą w najszerszym zakresie przy wykonywaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, w tym przede wszystkim do udostępnienia Wykonawcy wszelkich materiałów, dokumentów, produktów i pozostałych danych niezbędnych w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy. Za brak należytej współpracy lub niedostarczenie wymaganych materiałów dokumentów, produktów i pozostałych danych niezbędnych w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, odpowiada tylko i wyłącznie Zamawiający i nie może to stanowić braku podstaw do wypłacenia wynagrodzenia; 3.3. W przypadku zmian systemu identyfikacji wizualnej Zamawiającego, będzie on na bieżąco przesyłał Wykonawcy stosowne dokumenty i informacje. Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego stosowania, przy czym nie może to powodować powstania dodatkowych kosztów po stronie Wykonawcy, jak również Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za konsekwencje opóźnienia w realizacji Wydarzenia lub jego poszczególnych elementów Zamawiający uprawniony jest do rezygnacji z poszczególnych zadań lub produktów zamówienia, w zakresie o którym mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powoduje odpowiednio obniżenie wynagrodzenia w wysokości przyjętej w Ofercie dla danego zadania lub produktu zamówienia. Rezygnacja z danego zadania lub produktu zamówienia nie uprawnia Wykonawcy do żądania odszkodowania z tytułu obniżenia wynagrodzenia, jak również nie stanowi zmiany Umowy W przypadku nie wykonania zadań określonych w OPZ bądź niedostawania się do poleceń ZAMWIAJACEGO dotyczących sposobu realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do powierzenia zadań osobom trzecim na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania zamówienia i nie dostosowania się Wykonawcy do wezwania w terminie w nim wskazanym, bez potrzeby występowania o zastępczą zgodę Sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę. Art. 4 Wynagrodzenie 4.1 Z tytułu niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości nie większej niż, zł brutto (słownie: zł brutto), zgodnie z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr do Umowy. Strona 19 z 30

20 4.2 Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4.1. powyżej, obejmuje wszelkie koszty, opłaty i wydatki związane z realizacją przedmiotu umowy. 4.3 Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego na podstawie doręczonej przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli Stron. 4.4 Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, pod warunkiem przyjęcia zlecenia przez bank Zamawiającego oraz posiadania na rachunku środków wystarczających na realizację zlecenia. 4.5 Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej: w wysokości 30% Wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4.1 Umowy w przypadku nie zorganizowania przez Wykonawcę, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy, Wydarzenia lub w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego Umowy zgodnie z postanowieniami art. 7 Umowy, w wysokości 5% Wynagrodzenia, o którym mowa w art.4.1 Umowy w przypadku dwukrotnego nie uwzględnienia uwag Zamawiającego dotyczących zadań realizowanych przez Wykonawcę, a wymagających akceptacji Zamawiającego, ,5% wysokości Wynagrodzenia, o którym mowa w art.4.1 Umowy za każdorazowy przypadek nie wykonania któregokolwiek obowiązku, o którym mowa w OPZ, 4.6 Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 4.7 Zamawiający uprawniony jest do potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez odrębnego go wzywania do zapłaty. 4.8 Kara umowna staje się wymagalna z chwilą złożenia Wykonawcy oświadczenia o jej naliczeniu. Art. 5 Prawa autorskie 5.1. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do utworów (dalej Utworów): wszelkich projektów graficznych, materiałów informacyjnych, rejestracji audio i audio-wideo kongresu, relacji fotograficznej Wydarzenia, filmu z Wydarzenia, oraz do bazy danych uczestników Wydarzenia (wytworzonej na podstawie bazy klientów przekazanej przez Zamawiającego stosownie do zapisów Art powyżej), o ile są utworami w rozumieniu ustawy Strona 20 z 30

świadczenie usług cateringowych na potrzeby Gali Sybilli w Łodzi

świadczenie usług cateringowych na potrzeby Gali Sybilli w Łodzi Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług cateringowych

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług reklamowych

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową usługę sprzątania

Bardziej szczegółowo

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję gadżetów dla

Bardziej szczegółowo

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

Sprawa nr NCK-ZP/203/12

Sprawa nr NCK-ZP/203/12 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo