Zaproszenie. do składania ofert na wydruk publikacji turystycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie. do składania ofert na wydruk publikacji turystycznych"

Transkrypt

1 Gdańsk, dnia r. Zaproszenie do składania ofert na wydruk publikacji turystycznych I. Zamawiający Gdańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Długi Targ 28/29, NIP , KRS II. Tryb prowadzenia postępowania 1.Do postępowania nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych. 2.CPV III. Przedmiot Umowy/ Przedmiot Zamówienia 1. Przedmiotem Umowy jest wydruk ośmiu publikacji turystycznych: Grupa 1 a. Gdańsk według Lecha Wałęsy b. Gdańsk według Guntera Grassa c. Gdańsk według Pawła Huelle d. Gdańsk według Stefana Chwina Grupa 2 e. Skarb Gdańska - bursztyn f. Hity Gdańska g. Dwa dni wolności, czyli weekend w Gdańsku h. Gdańsk. Przestrzeń Wolności w różnych wersjach językowych i różnych nakładach zgodnie ze specyfikacją stanowiącą Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do składania ofert 2. Przedmiotem umowy jest wydruk ulotek i przewodników reklamowych oraz mapy turystycznej (Grupa 3) w różnych wersjach językowych i różnych nakładach zgodnie ze specyfikacją stanowiącą Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do składania ofert. 1

2 3. Przedmiotem umowy jest dostarczenie każdego z wydrukowanych wydawnictw na adres magazynu wskazanego przez Zamawiającego, położonego w Gdańsku. 4. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy wszystkie teksty, projekty graficzne na nośniku elektronicznym w dniu podpisania umowy za wyjątkiem tekstów i projektów graficznych w zakresie przedmiotu umowy określonego w punkcie III.2. Zaproszenia do składania ofert, które to teksty i projekty Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia r. IV. Miejsce i termin składania Ofert 1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu na adres: ul. Długi Targ 28/29, Gdańsk, w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godz (liczy się data wpływu do Zamawiającego).Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta na wydruk publikacji turystycznych. 2. Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. 3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 1. W przypadku przedmiotu umowy wskazanego w punkcie III.1 lit. e, f, g termin realizacji przedmiotu umowy nie może przekroczyć r. 2. W przypadku przedmiotu umowy wskazanego w punkcie III.1 lit. a, b, c, d, h termin realizacji przedmiotu umowy nie może przekroczyć r. 3.W przypadku przedmiotu umowy wskazanego w punkcie III.2 termin realizacji przedmiotu umowy nie może przekroczyć r. VI. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta musi zostać przygotowana zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 1 do Zaproszenia do składania ofert. 2. Do Oferty na wykonanie należy dołączyć: a) co najmniej trzy wzory druków własnych ze zbliżoną specyfikacją, dla Grupy1 oraz Grupy 2 oraz Grupy 3, b) opis doświadczenia według wzoru objętego Załącznikiem Nr 3, c) odpis z właściwego rejestru wystawiony nie później aniżeli 6 miesięcy przed dniem złożenia Oferty potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. Oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku podpisania Oferty przez pełnomocnika, do Oferty należy załączyć pełnomocnictwo wraz z podpisami notarialnie poświadczonymi. 2

3 4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. 5.Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym także koszty transportu, podatków i opłat. 6. Ceny zawarte w Ofercie nie podlegają zmianom. 7. Ceny należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 8. Cena Oferty musi zostać przedstawiona jako cena netto oraz brutto. 9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. VII. Opis kryteriów i sposobu oceny Ofert 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 2.Zamawiający uznaje, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie usługę polegającą na wykonaniu wydruku publikacji, co najmniej 8 wydawnictw o nakładzie po sztuk każde wydawnictwo, co najmniej w dwóch językach obcych niezależnie od wielkości nakładu w obcym języku. Wykonawca musi wykazać się wykonaniem usług w zakresie różnych rodzajów wydawnictw z Grupy 1, Grupy 2 i Grupy 3 (pkt III.1 oraz III.2) 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie dysponowania niezbędna wiedzą i doświadczeniem Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu usług, o których mowa w ust. 2 wyżej z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie. 4.W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej Oferty. VIII. Kryteria oceny Ofert Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie kryterium: cena 100%. IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej Oferty O wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem do dnia r. Dodatkowo Wykonawca, którego Oferta uznana została za 3

4 najkorzystniejszą zostanie poinformowany przez Zamawiającego telefonicznie oraz na adres poczty elektronicznej wskazanej w Ofercie przez Wykonawcę. X. Dodatkowe informacje Dodatkowych informacji udziela Lucyna Augustyn, pod numerem telefonu w.15 oraz adresem XI Środki Ochrony prawnej Od czynności Zamawiającego w postępowaniu nie przysługuje odwołanie. XII Unieważnienie postępowania 1.Zamawiający może unieważnić postępowanie w następujących przypadkach: a. Nie złożono żadnej Oferty. b. Cena najkorzystniejszej Oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. c. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć. d. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli Oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania Ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3.W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania Oferty. XIII. Związanie Ofertą, Zawarcie Umowy 1. Wykonawcy będą związani swoją Ofertą przez 60 dni, licząc od upływu terminu składania Ofert. 2. Wykonawca przed terminem składania Ofert może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie Ofertę. Zmiany Oferty winny być złożone Zamawiającemu na piśmie złożone w zamkniętej kopercie z opatrzone dopiskiem ZMIANA OFERTY. Wycofanie złożonej Oferty następuje na piśmie. 3. Zamawiający zawiera umowę w terminie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze Oferty najkorzystniejszej. 4

5 4. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać Ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych Ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. Załączniki: 1. Załącznik Nr 1 Wzór Oferty 2. Załącznik Nr 2 - Wzór Umowy 4. Załącznik Nr 3 - Szczegółowa Specyfikacja dotycząca Przedmiotu Umowy 5. Załącznik Nr 4 Opis doświadczenia 5

6 Załącznik Nr 1 Wzór Oferty Nazwa Wykonawcy (pieczątka firmowa)... Siedziba... Numer telefonu... Adres ... Wykonawcy/ Wykonawców *., dnia.. roku * O F E R T A Adresat: Gdańska Organizacja Turystyczna ul. Długi Targ 28/ Gdańsk W nawiązaniu do Zaproszenia do składania ofert na wydruk publikacji turystycznych składamy Ofertę wykonania przedmiotu zamówienia wskazanego w punkcie III Zaproszenia do składania ofert oraz szczegółowo opisanego we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do składania ofert oraz ze szczegółową specyfikacją objętą Załącznikiem Nr 3. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia wskazanego wyżej za łączną cenę Zaproszenia do składania ofert: *... zł netto Podatek VAT w kwocie...zł... zł brutto Słownie:... 6

7 Szczegółowa specyfikacja cenowa: Etapy zamówienia: Cena netto * Cena brutto * 1. Wydruk publikacji Gdańsk według Lecha Wałęsy w 3 wersjach językowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej) wg. specyfikacji Załącznik Nr 3 2. Wydruk publikacji Skarb Gdańska- bursztyn w 3 wersjach językowych (polsko - angielskiej, niemiecko - szweckiej, hiszpańsko - francuskiej) wg. specyfikacji Załącznik Nr 3 3. Wydruk publikacji "Hity Gdańska" w 7 wersjach językowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej, włoskiej) wg. specyfikacji Załącznik Nr Wydruk publikacji Gdańsk według Guntera Grassa w 2 wersjach językowych (polskiej, niemieckiej) wg. specyfikacji Załącznik Nr Wydruk publikacji Gdańsk według Pawła Heule w 2 wersjach językowych (polskiej, niemieckiej) wg. specyfikacji Załącznik Nr Wydruk publikacji Gdańsk według Stefana Chwina w 1 wersji językowej (polskiej) wg. specyfikacji Załącznik Nr 3. 7.Wydruk publikacji "Dwa dni wolności, czyli weekend w Gdańsku" w 7 wersjach językowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej, hiszpańskiej, włoskiej, francuskiej) wg. specyfikacji Załącznik Nr 3. 8.Wydruk publikacji "Gdańsk. Przestrzeń wolności" w 3 wersjach językowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej) wg. specyfikacji Załącznik Nr Mapa turystyczna wg. specyfikacji Załącznik Nr Wydruk ulotek reklamowych wg. specyfikacji Załącznik Nr Wydruk przewodników turystycznych wg. specyfikacji Załącznik Nr 3. Przedmiot Umowy wskazany w punkcie III Zaproszenia do składania ofert wykonamy: a. W przypadku przedmiotu umowy wskazanego w punkcie III.1 lit. e, f, g termin realizacji przedmiotu umowy do dnia... r. * (nie może przekroczyć r). 7

8 b. W przypadku przedmiotu umowy wskazanego w punkcie III.1 lit. a, b, c, d, h termin realizacji przedmiotu umowy do dnia... r. * (nie może przekroczyć r). c.w przypadku przedmiotu umowy wskazanego w punkcie III.2 termin realizacji przedmiotu umowy do dnia... r. * (nie może przekroczyć r). Nadto oświadczamy, że: 1. Uzyskaliśmy niezbędne informacje dla przygotowania i złożenia Oferty. 2. Jesteśmy firmą, która posiada wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny, techniczny i kadrowy, który pozwoli nam w przypadku wyboru naszej Oferty do wykonania przedmiotu umowy. 3. Zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do składania ofert i zobowiązujemy się do podpisania Umowy na realizację zamówienia w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze naszej Oferty. 4. Upewniliśmy się, co do prawidłowości i kompletności naszej Oferty oraz wysokości wynagrodzenia za wykonywanie przedmiotu zamówienia. Załączniki do Oferty: 1) 3 sztuki wzorów druków własnych ze zbliżoną specyfikacją dla Grupy1 oraz Grupy 2 oraz Grupy 3, 2) opis doświadczenia zgodnie ze wzorem Załącznik Nr 4, 3)... * sztuk referencji, 4) odpis z właściwego rejestru wystawiony nie później aniżeli 6 miesięcy przed dniem złożenia Oferty potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 5) pełnomocnictwo z podpisami notarialnie poświadczonymi ( w przypadku podpisania Oferty przez pełnomocnika). * Nazwisko, imię, pieczęć firmowa */Wypełnia Wykonawca 8

9 Załącznik Nr 3 Szczegółowa Specyfikacja dotycząca Przedmiotu Umowy 1) "Gdańsk według Güntera Grassa" 1. Format: 150x210mm (okładka z zakładkami 2 x 70mm) 2. Objętość: 64 str. + okładka 3. Materiał - środek: ECO Book kremowy 70g - okładka: Shagall (granatowy) 260g - zdjęcia: kreda mat. 170g 4. Druk - środek: 2/2 (black+pms) - okładka: 2/0 (PMS) - zdjęcia: 4/0 CMYK 5. Oprawa: klejona 6. Introligatornia: wklejanie do 20 zdjęć, różne formaty, różne miejsca 7. Wersje językowe: polska, niemiecka 8. Nakład: po 2000 egz. każdej wersji językowej. 2) "Gdańsk według Lecha Wałęsy" 1. Format: 150x210mm (okładka z zakładkami 2 x 70mm) 2. Objętość: 128 str + okładka 3. Materiał - środek: ECO Book kremowy 70g - okładka: Shagall (czerwony) 260g - zdjęcia: kreda mat. 170g 4. Druk - środek: 2/2 (black+pms) - okładka: 2/0 (PMS) 9

10 - zdjęcia: 4/0 CMYK 5. Oprawa: klejona 6. Introligatornia: wklejanie do 16 zdjęć, różne formaty, różne miejsca 7. Wersje językowe: polska, niemiecka, angielska 8. Nakład: po 2000 egz. każdej wersji językowej. 3) "Gdańsk według Pawła Huelle" 1. Format: 150x210mm (okładka z zakładkami 2 x 70mm) 2. Objętość: 40 str + okładka 3. Materiał - środek: ECO Book kremowy 70g - okładka: Shagall (granatowy) 260g - zdjęcia: kreda mat. 170g 4. Druk - środek: 2/2 (Black + PMS) - okładka: 2/0 (PMS) - zdjęcia: 4/0 CMYK 5. Oprawa: klejona 6. Introligatornia: wklejanie do 20 zdjęć, różne formaty, różne miejsca 7. Wersje językowe: polska, niemiecka 8. Nakład: po 800 egz. każdej wersji językowej. 4) "Gdańsk według Stefana Chwina" 1. Format: 150x210mm (okładka z zakładkami 2 x 70mm) 2. Objętość: 120 str. + okładka 3. Materiał - środek: ECO Book kremowy 70g - okładka: Shagall (granatowy) 260g 10

11 - zdjęcia: kreda mat. 170g 4. Druk - środek: 2/2 (Black + PMS) - okładka: 2/0 (PMS) - zdjęcia: 4/0 CMYK 5. Oprawa: klejona 6. Introligatornia: wklejanie do ok. 14 zdjęć, różne formaty, różne miejsca 7. Wersje językowe: polska, niemiecka 8. Nakład: po 800 egz. każdej wersji językowej. 5) Skarb Gdańska - bursztyn 1. Format: 99x210 mm 2. Objętość: 28 stron plus 4 strony okładki 3. Materiał - środek: kreda matowa 115g - okładka: kreda 200g, foliowana jednostronnie folią matową lakierowaną punktowo błyszczącym UV 4. Druk - środek: kolor 4/4 - okładka: 4/4 5. Oprawa: zeszytowa szyta drutem 6. Wersje językowe: polsko angielska, niemiecko szwedzka, hiszpańsko francuska 7. Nakład:. - polsko angielska egz. - niemiecko szwedzka egz. - hiszpańsko francuska egz. 6) Dwa 2 dni wolności czyli weekend w Gdańsku 1. Format: po obcięciu 105 x 210 mm (pion, spady po 3 mm) 11

12 2. Objętość: ilość stron środków 26 str 3. Materiał: - papier środki kreda gloss 135 g/m2 - okładka: kreda gloss g/m2 4. Druk: okładka i środki 4 x 4 kolor 5. Oprawa: szycie zeszytowe 6. Wersje językowe: polska, angielska, niemiecka, rosyjska, hiszpańska, francuska, włoska 7. Nakład: - polska egz. - angielska egz. - niemiecka egz. - rosyjska 200 egz. - hiszpańska 100 egz. - francuska 100 egz. - włoska 100 egz. 7) Hity Gdańska 1. Format: po obcięciu 105 x 210 mm (pion, spady po 3 mm) 2. Objętość: ilość stron środków 36 str 3. Materiał: - papier środki: kreda gloss 135 g/m2 - okładka: kreda gloss g/m2 4. Druk: okładka i środki 4 x 4 kolor 5. Oprawa: szycie zeszytowe 6. Wersje językowe: polska, angielska, niemiecka, rosyjska, hiszpańska, francuska, włoska 7. Nakład: - polska egz. - angielska egz. 12

13 - niemiecka egz. - rosyjska egz. - hiszpańska egz. - francuska egz. - włoska egz. 8) Gdańsk. Przestrzeń wolności 1. Format: 50x297 mm po rozłożeniu 300x297 (pion) 2. Materiał: - środki kreda mat g, - okładka: kreda mat. 250 g. 3. Druk: okładka i środki 4 x 4 kolor 4. Oprawa: szyto/klejona z małym grzbietem - jakieś 3-4 mm 5. Wersje językowe: polska, angielska, niemiecka 6. Nakład: - polska: egz. - angielska: egz. - niemiecka: 500 egz. 9. Mapa turystyczna 1. Format: A4 2. Materiał: kreda matowa 115g, w bloczkach klejonych po 50 szt. 3. Druk: 4x 4 kolor 4. Nakład: egz. 10. Ulotki reklamowe 1. Format: A4 składane do DL (na 3) (100 x 200mm) 2. Materiał: 13

14 - kreda matowa 80 g/m2 - kolory druku 4/4(cmyk) - lakier dyspersyjny po całości 3. Nakład: szt. 11. Przewodnik reklamowy 1. Format: DL (100 x 200mm) 2. Objętość: 82 strony + 6 stron okładki, skrzydełko przód składane do środka z wycięciem na kartę format bankomatowy 3. Materiał: - środki kreda matowa 80 g/m2 - kolory druku 4/4(cmyk) - okładka kreda matowa 170 g/m2 - kolory druku 4/4(cmyk) - lakier dyspersyjny po całości - ostatnia strona środka perforacja wzdłuż długości 200 mm (z możliwością wstawiania pieczątek) 4. Oprawa: zeszytowa - 2 zszywki 5. Nakład: szt. 14

15 Załącznik Nr 4 Opis doświadczenia Lp. Opis wykonanego przedmiotu umowy/ nakład wersja językowa polska [JP], nakład wersja językowa obca [JO] Grupa [ I ], [2], [3] Okres realizacji wykonanego przedmiotu umowy Zamawiający Wartość wykonanego przedmiotu umowy Do opisu doświadczenia należy załączyć referencje, wskazujące, że usługa została wykonana należycie.... Pieczątka i podpis Wykonawcy 15

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Nr sprawy: LZU5/241A-005/15 Lublin, dn. 05 lutego 2015 I. Zamawiający 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zamówionego samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego. Postępowanie nr: 1/LO/2009

Finansowanie zamówionego samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego. Postępowanie nr: 1/LO/2009 Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna 30-347 Kraków, ul. Brożka 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję gadżetów dla

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: Stefan Marek Banaś Wójt Gminy Gniewoszów. Gniewoszów,08.09.2011 r.

Zatwierdził: Stefan Marek Banaś Wójt Gminy Gniewoszów. Gniewoszów,08.09.2011 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193 000 Euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,zgodnie z ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP/NIPR/04/2015 Rzeszów, 18.02.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu URnowoczesność i przyszłość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

M O D Y F I K A C J A

M O D Y F I K A C J A Znak sprawy: ZP/NIPR/04/2015 Rzeszów, 25.02.2015r. M O D Y F I K A C J A SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (wykreślenie zapisu o zastosowaniu stawki 5% podatku VAT rozdz. VI ust.4) na: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PUK/13/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski Przedmiot zamówienia: Udzielenie i obsługa długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Giełda Kapitału

Elektroniczna Giełda Kapitału Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe 1. Informacje ogólne i zakres 1.1. Centrum Rozwoju Kapitału sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013 Sobienie-Jeziory, dn. 06.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013 Gmina Sobienie-Jeziory kieruje do Państwa zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na opracowaniu i wydaniu albumu promującego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9.

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej w tekście SIWZ) na wykonanie zamówienia p.n.,,wykonanie remontu infrastruktury drogowej, gdzie zastosowano podział zadań.'' CPV 45-23-31-42-6 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniowskie oraz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn. PWP Wykorzystanie europejskich

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero ZATWIERDZIŁ: 26.07.2012r. NADLEŚNICZY Mgr inz. Andrzej

Bardziej szczegółowo