REGULAMIN POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW (ADR) PRZYJAZNEGO LATANIA. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW (ADR) PRZYJAZNEGO LATANIA. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW (ADR) PRZYJAZNEGO LATANIA Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin ADR określa zasady prowadzenia postępowania przez Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Polsce, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerek KRS: , NIP: , REGON: , zwane dalej Stowarzyszeniem, w celu pozasądowego rozstrzygnięcia krajowych i transgranicznych sporów dotyczących zobowiązań umownych, w szczególności wynikających z umów przewozu, pomiędzy przedsiębiorcą lotniczym świadczącym usługi transportu lotniczego mającym siedzibę w Unii Europejskiej, zwanym dalej Linią lotniczą, a konsumentem, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 6.000,00zł (sześciu tysięcy złotych). 2. Wartość przedmiotu sporu jest równa wartości roszczenia głównego przedstawionego przez Konsumenta. 3. Dla celów Regulaminu przyjmuje się, że konsumentem jest osoba fizyczna, która zawiera umowę z Linią lotniczą w celach niezwiązanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu, zamieszkała w Unii Europejskiej Stowarzyszenie rozstrzyga spory w drodze koncyliacji, tj. poprzez zaproponowanie stronom rozwiązania. Zaproponowane rozwiązanie nie jest wiążące dla stron. 2. Spór rozstrzygany jest przez pojedynczą osobę, zwaną dalej Koncyliatorem, która jest wyznaczana zgodnie z ust. 4 poniżej. 3. Koncyliatorem może być osoba, która korzysta z pełni praw publicznych i posiada umiejętności, doświadczenie i kompetencje wymagane do pełnienia tej funkcji, w szczególności każdy Koncyliator legitymuje się ogólną wiedzą prawniczą, znajomością problematyki praw pasażerów lotniczych oraz wiedzą i doświadczeniem w rozwiązywaniu reklamacji konsumentów lub sporów konsumentów z liniami lotniczymi. 4. Koncyliator jest wyznaczony decyzją Zarządu Stowarzyszenia w drodze uchwały na wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. Koncyliator jest wyznaczany na 2 letnią kadencję. Kontrolę postępu sporu prowadzonego przez Koncyliatora sprawuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia. 5. Kadencja Koncyliatora wygasa: a. po upływie kadencji, na którą został powołany, b. w razie śmierci, c. w razie złożenia rezygnacji, d. w razie odwołania. 6. Odwołanie Koncyliatora jest możliwe jedynie w przypadku: a. skazania prawomocnym wyrokiem za popełnione przestępstwo, b. niemożności wykonywania obowiązków.

2 3 1. W przypadku ujawnienia się po stronie Koncyliatora okoliczności, które mogą mieć wpływ na jego niezależność, bezstronność lub powodować konflikt interesów z jedną ze stron sporu, Koncyliator jest zobowiązany do ujawnienia takich okoliczności na każdym etapie postępowania. 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, Stowarzyszenie wyznaczy innego Koncyliatora do przeprowadzenia postępowania. W przypadku braku możliwości wyznaczenia innego Koncyliatora Stowarzyszenie zaproponuje stronom przekazanie sporu innemu podmiotowi ADR. 3. W przypadku braku możliwości wyznaczenia innego Koncyliatora lub przekazania sporu innemu podmiotowi ADR, Koncyliator może prowadzić postępowanie pomimo zajścia okoliczności, o których mowa w ust. 1, jeżeli okoliczności te zostały ujawnione stronom i nie wyraziły one sprzeciwu. Koncyliator jest obowiązany do pouczenia stron o prawie do sprzeciwu. Wszczęcie postępowania ADR 4 1. Postępowanie jest wszczynane na wniosek konsumenta, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line na stronie internetowej lub pisemnie poprzez przesłanie ręcznie wypełnionego wniosku formularza zgłoszeniowego na adres Stowarzyszenia. 2. Niezależnie od formy złożenia wniosku, o której mowa w ust. 1 powyżej, całość postępowania prowadzona jest on-line, za pomocą poczty elektronicznej ( ), w języku polskim lub angielskim. 3. Składając wniosek konsument jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz zaakceptowaniem jego postanowień. 4. We wniosku należy wskazać: a. imię i nazwisko konsumenta, adres miejsca zamieszkania (ewentualnie także adres do korespondencji), adres oraz ewentualnie numer telefonu, b. dane Linii lotniczej, z którą konsument toczy spór, c. żądanie konsumenta wraz z uzasadnieniem oraz ewentualnie dokumentację związaną z żądaniem. 5. Do wniosku, pod rygorem jego zwrotu, należy załączyć dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego lub oświadczenie konsumenta, że w terminie 21 dni nie uzyskał od Linii lotniczej odpowiedzi na swoje zgłoszenie. 6. Wraz ze złożeniem wniosku konsument jest zobowiązany do uiszczenia bezzwrotnej opłaty w kwocie 50,00 zł na rachunek bankowy Stowarzyszenia. Nie wniesienie opłaty skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, a następnie, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu, odrzuceniem wniosku. Dopuszcza się możliwość zwolnienia z opłaty w sytuacji wsparcia statutowej działalności Stowarzyszenia przez konsumenta w innej formie, zaakceptowanej przez Stowarzyszenie lub sfinansowania procedury z środków publicznych. 7. Koncyliator może wzywać konsumenta do uzupełnienia wniosku, w szczególności poprzez wskazanie lub poprawienie danych oraz do przedstawienia dodatkowych dokumentów.

3 Rozpoznanie wniosku 5 1. Po uiszczeniu opłaty, o której mowa w 4 ust. 6 powyżej, Koncyliator w terminie 7 dni podejmuje decyzję o przeprowadzeniu postępowania lub o zwrocie wniosku, z zastrzeżeniem 4 ust Koncyliator zwraca wniosek w przypadku, gdy: a. na podstawie zgromadzonych w sprawie danych oraz ewentualnie załączonej dokumentacji, uzna, że brak jest podstaw do spełnienia żądania konsumenta. W tym przypadku Koncyliator jest zobowiązany do uzasadnienia decyzji oraz poinformowania konsumenta o możliwości podjęcia działań na drodze sądowej wobec Linii lotniczej lub skorzystania z innego podmiotu ADR, b. konsument nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w 4 ust. 5, c. treść wniosku jest niezrozumiała i pomimo wcześniejszych wezwań nie została poprawiona lub uzupełniona, d. wartość przedmiotu sporu przewyższa wartość określona w 1 ust. 1. e. rozpoznanie sprawy wymagałoby przeprowadzenia postępowania dowodowego z udziałem świadków i biegłych, co w ocenie Koncyliatora wiązałoby się z koniecznością rozstrzygnięcia sporu w postępowaniu sądowym W razie podjęcia decyzji o przeprowadzeniu postępowania, Koncyliator przesyła odpis wniosku konsumenta do Linii lotniczej wraz z załącznikami, wzywając Linię lotniczą do udzielenia odpowiedzi na wniosek oraz do przedstawienia ewentualnej argumentacji, dowodów, dokumentów i faktów w terminie 21 dni. Jednocześnie Koncyliator informuje Konsumenta i Linię lotniczą o prawie odmowy uczestnictwa lub wycofania się z postępowania na każdym etapie oraz możliwości rozstrzygnięcia sporu w postępowaniu sądowym lub pozasądowym, w szczególności w innym postępowaniu ADR. 2. Jeżeli w ocenie Koncyliatora Linia lotnicza nie przedstawiła wystarczającej argumentacji oraz wystarczających dowodów, dokumentów i faktów potwierdzających stanowisko wyrażone w odpowiedzi na wniosek, w szczególności w sytuacji, w której Linia lotnicza odmawia przyjęcia odpowiedzialności powołując się na siłę wyższą (np. usterkę techniczną), Koncyliator może wzywać Linię lotniczą do przedstawienia dodatkowych informacji w wyznaczonym terminie. 3. W przypadku, gdy Linia lotnicza w odpowiedzi na wniosek oświadczy, że uznaje żądanie wniosku w całości, Koncyliator informuje o tym konsumenta na trwałym nośniku i następnie umarza postępowanie. 4. W razie uwzględnienia wniosku jedynie w części, nie uwzględnienia wniosku, albo braku odpowiedzi na wniosek w terminie określonym w ust. 1 powyżej, Koncyliator przygotowuje propozycję rozstrzygnięcia sporu. 5. Propozycja rozstrzygnięcia sporu wraz z uzasadnieniem jest przedstawiana konsumentowi za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi od Linii lotniczej na wniosek lub w przypadku braku odpowiedzi od Linii lotniczej od dnia upłynięcia terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przy czym w przypadku wysoce zawiłych sporów Koncyliator może przedłużyć powyższy termin. Strony są informowane o każdym przedłużeniu oraz o spodziewanych czasie, jaki będzie potrzebny do przedstawienia propozycji rozstrzygnięcia sporu. 6. Konsument ma 14 dni na ustosunkowanie się do zaproponowanego rozwiązania. Jednocześnie Koncyliator informuje Konsumenta, że przed podjęciem decyzji co do przyjęcia lub odrzucenia zaproponowanego rozwiązania, ma on prawo do poszukiwania niezależnej opinii.

4 7. W przypadku braku akceptacji rozwiązania przez konsumenta, bądź braku ustosunkowania się we wskazanym terminie do przedstawionego rozwiązania, postępowanie jest umarzane, o czym Koncyliator informuje Strony sporu za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ). 8. W przypadku akceptacji rozwiązania przez Konsumenta, Koncyliator przesyła proponowane rozwiązanie sporu wraz z uzasadnieniem do Linii lotniczej. Linie lotnicze mają 14 dni na ustosunkowanie się do zaproponowanego rozwiązania. 9. Koncyliator, przedstawiając stronom propozycję rozstrzygnięcia poprzez przesłanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ), jednocześnie informuje strony, że: a. mogą nie zgodzić się z zaproponowanym rozwiązaniem lub nie zastosować się do niego, a także, że konsument ma prawo wyboru najkorzystniejszego dla niego rozwiązania; b. udział w postępowaniu nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym lub innym pozasądowym systemie rozstrzygania sporów; c. zaproponowane rozwiązanie może różnić się od wyniku ustalonego przez sąd na podstawie zastosowania przepisów prawa, w szczególności rozwiązanie może być mniej korzystne dla konsumenta. 10. Konsument jest informowany o zaakceptowaniu przez Linię lotniczą przedstawionego rozwiązania lub odmowie akceptacji za pomocą poczty elektronicznej ( ). W tym drugim przypadku Koncyliator przekazuje konsumentowi informację o możliwości rozstrzygnięcia sporu w postępowaniu sądowym lub pozasądowym. 11. Koncyliator udostępnia Konsumentowi i Linii lotniczej wynik postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ). 12. Czas postępowania ADR prowadzonego przez Koncyliatora wynosi do 90 dni od dnia otrzymania przez Stowarzyszenie wniosku konsumenta, z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia wskazanego terminu w sprawach wysoce zawiłych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, nie dłużej jednak niż do 120 dni Konsument może w każdym czasie cofnąć wniosek i wycofać się z postępowania ADR na każdym etapie. 2. Linia lotnicza może w każdym przypadku odmówić udziału w postępowaniu ADR, a także wycofać się z postępowania na każdym etapie. 3. W przypadkach, o którym mowa w ust. 1 i 2 postępowanie ulega umorzeniu, o czym strony postępowanie są informowane za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ). Opłata, o której mowa w 4 ust. 6 nie podlega zwrotowi. 4. Strony sporu nie są zobowiązane do korzystania z pomocy prawnika lub doradcy prawnego, lecz mogą zwrócić się o niezależną poradę lub być reprezentowane lub wspierane przez stronę trzecią na dowolnym etapie postępowania. Dane osobowe 8 1. Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych, tj. Stowarzyszenie, zawartych we wniosku, a także w pozostałej korespondencji ze Stowarzyszeniem zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

5 2. Wszystkie gromadzone dane będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku, przeprowadzenia postępowania, rozwiązania sporu. Informacje dotyczące poszczególnej sprawy, w formie anonimowej, mogą być zachowane i wykorzystane w celach statystycznych. 3. Konsument w każdej chwili ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawy lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa powszechnie obowiązującego albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 4. Stowarzyszenie przekaże dane osobowe osobom trzecim wyłączne w przypadku, gdy: a. konsument wyrazi na to zgodę; b. służy to celowi związanemu z celem, dla którego dane osobowe zostały otrzymane; c. jest to wymagane przez przepisy prawa lub Stowarzyszenie zostało do tego zobowiązane przez sąd, organy wymiaru sprawiedliwości lub organy administracji samorządowej lub państwowej; d. służy to zapobieżeniu nadużyciom lub dokonywaniu innych niedozwolonych czynów, takich jak umyślne ataki, w celu zapewnienia ochrony danych. Przepisy końcowe 9 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ADR stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U Nr 43 poz. 296 z późniejszymi zmianami) oraz ogólne przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej..

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N D L A P U N K T Ó W H A N D L O W Y C H 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla właścicieli,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY. 1 Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY. 1 Przedmiot Regulaminu REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem), określa zasady świadczenia usług, przez (zwaną dalej SUPERHOST) lub jej następców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR W Z Ó R Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR zwana dalej Umową kredytu zawarta w dniu, [data zawarcia umowy], w [miejsce zawarcia umowy] pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego.

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i definicje...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Niniejszy Regulamin Świadczenia Publicznie Dostępnych Usług Telekomunikacyjnych (dalej: Regulamin) obowiązuje dla Usług świadczonych przez BIALL-NET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Definicje 1. OPERATOR- Currency Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Olivia Business Centre przy al. Grunwaldzkiej 472/A, /80-309/ Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY 1. Postanowienia wstępne. Niniejszy Regulamin świadczenia usług prawnych w ramach abonamentu Ochrona Prawna Dla Lekarzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego I. Postanowienia wstępne i definicje 1 Niniejszy Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL...,

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL..., UMOWA RAMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie mieszcząca się pod adresem ul.grójecka 194 lok.169, 02-390 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo