Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2016/S 050-082551. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy"

Transkrypt

1 1 / 44 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. ul. Grenadierów 51/59 Osoba do kontaktów: Łukasz Podrucki Warszawa POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, Warszawa, Sekretariat Prezesa Zarządu Grenadierów 51/59 Punkt kontaktowy: Sekretariat Szpitala Osoba do kontaktów: Izabela Urbańska Warszawa POLSKA Tel.: Faks: Adres internetowy: I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: szpital, spółka prawa handlowego Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis 1 / 44

2 2 / 44 II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Zakup i dostawa produktów leczniczych. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Ul. Grenadierów 51/59. Kod NUTS PL127 Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych (leków). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (42 części). Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w danym zadaniu (części zamówienia) zostaną odrzucone. Zamawiający wymaga, aby dla pakietu nr 23 zaoferowany produkt zawierał antybiotyk i posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek) oraz aby posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich Miejsce realizacji zamówienia (miejsce realizacji dostaw): Szpital Grochowski, ul. Grenadierów 51/59, Warszawa. Wymagany termin realizacji poszczególnych dostaw: maksymalnie 3 dni robocze. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Całkowita wartość szacunkowa zamówienia przekracza euro. Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 2 / 44

3 3 / 44 Nazwa: Pakiet 1 Adenosine Amiodarone hydrochloride Atenolol Calcii polystyreni sulfonas Clopidogrelum Clopidogrelum Doxazosinum Drotaverini hydrochloridum Drotaverine hydrochloride Enoxaparinum natricum Enoxaparinum natricum Enoxaparinum natricum Enoxaparinum natricum Fluoxetinum Glimepiridum Glimepiridum Glimepiridum Glimepiridum Isosorbide mononitrate Isosorbide mononitrate Isosorbide mononitrate Isosorbide mononitrate Isosorbide mononitrate Ranitidine hydrochloride Sotalol hydrochloride Teicoplaninum Tranexamic acid Valproate sodium Valproate sodium. Adenosine inj a 6mg/2ml x 6 amp opak 29 Amiodarone hydrochloride inj a 0,15g/3ml x 6 amp. opak 730 Atenolol tabl a 50 mg x 30 opak 9 Calcii polystyreni sulfonas a 300 g opak 29 Clopidogrelum tabl a 75 mg x 84 opak 99 Clopidogrelum tabl a 300 mg x 30 opak 50 Doxazosinum tabl a 2 mg x 30 opak 178 Drotaverini hydrochloridum inj a 40 mg/2 ml x 5 amp. opak 990 Drotaverine hydrochloride tabl a 80 mg forte x 20 opak 297 Enoxaparinum natricum inj a 40mg/0,4ml x 10 amp. opak / 44

4 4 / 44 Enoxaparinum natricum inj a 60mg/0,6ml x 10 amp. opak 365 Enoxaparinum natricum inj a 80mg/0,8ml x 10 amp. opak 230 Enoxaparinum natricum inj a 100mg/1ml x 10 amp. opak. 45 Fluoxetinum tabl a 20 mg x 30 opak 4 Glimepiridum tabl a 1 mg x 30 opak 14 Glimepiridum tabl a 2 mg x 30 opak 14 Glimepiridum tabl a 3 mg x 30 opak 14 Glimepiridum tabl a 4 mg x 30 opak 14 Isosorbide mononitrate tabl a 10 mg x 60 opak 3 Isosorbide mononitrate tabl a 20 mg x 60 opak 4 Isosorbide mononitrate tabl a 40 mg x 30 opak 9 Isosorbide mononitrate tabl a 60 mg retard x 30 opak 19 Isosorbide mononitrate tabl a 100 mg ret. x 30 opak 9 Ranitidine hydrochloride tabl a 0,15 g x 60 opak 50 Sotalol hydrochloride tabl a 80 mg x 30 opak 59 Teicoplaninum inj a 0,4 g fiol 20 Tranexamic acid inj a 0,5g/5ml x 5 amp. opak 50 Valproate sodium tabl a 0,3 g x 30 opak 59 Valproate sodium tabl a 0,5 g x 30 opak 40. Część nr: 2 Nazwa: Pakiet 2 Bisacodyl Clotrimazolum Clotrimazolum Eptifibatidum Eptifibatidum Heparinum Kalii chloridum Theophyllinum Theophyllinum. Bisacodyl czopki a 10 mg x 5 opak 28 Clotrimazolum tabletki dopochwowe a 0,1 g x 6 opak 14 Clotrimazolum krem 1 % a 20 g opak 50 Eptifibatidum inj a 2 mg/ml a 10 ml fiol 9 Eptifibatidum inj a 0,75mg/ml a 100 ml fiol 9 Heparinum krem a 300 jm a 20 g opak 178 Kalii chloridum tabl o/p dział. 391mg jonów K x 30 opak / 44

5 5 / 44 Theophyllinum tabl a 0,1 g x 30 opak 99 Theophyllinum tabl o/p dział. a 0,3 g x 50 opak 50. Część nr: 3 Nazwa: Pakiet 3 Fondaparinux Nadroparinum calcicum Nadroparinum calcicum. Fondaparinux inj a 2,5mg/0,5ml x 10 amp. opak 70 Nadroparinum calcicum inj a 2850j.m. Axa/0,3 ml x 10 amp opak 70 Nadroparinum calcicum inj a 47500jm/5ml x 10 amp + strzykawki (bez Mini Spike) opak 100. Część nr: 4 Nazwa: Pakiet 4 Acetylcysteinum Acidum pipemidicum Amlodypinum Amlodypinum Diclofenacum Diclofenacum Dobutaminum Ferri hydroxydum polyisomaltosum Ferri hydroxydum saccharum Ketoprofenum Ketoprofenum Ketoprofenum Methyldigoxinum Ranitidinum Ramiprilum Ramiprilum Ramiprilum. 5 / 44

6 6 / 44 Acetylcysteinum inj a 300mg/3ml x 5 amp. opak 800 Acidum pipemidicum kaps a 0,2 g x 20 opak 2 Amlodypinum tabl a 5 mg x 30 opak 297 Amlodypinum tabl a 10 mg x 30 opak 183 Diclofenacum tabl powl. a 50 mg x 50 opak 29 Diclofenacum czopki a 0,1 g x 10 opak 29 Dobutaminum inj a 250 mg fiol 248 Ferri hydroxydum polyisomaltosum inj i.m a 2 ml x 50 amp opak 1 Ferri hydroxydum saccharum inj i.v a 0,1 g / 5 ml x 5 amp opak 14 Ketoprofenum inj i.v./i.m. 100 mg/2 ml x 10 amp. opak 594 Ketoprofenum tabl a 50 mg x 30 opak 99 Ketoprofenum tabl a 100 mg x 30 opak 99 Methyldigoxinum tabl a 0,1 mg x 30 opak 19 Ranitidinum inj a 50mg/5ml x 5 amp. opak 99 Ramiprilum tabl a 2,5 mg x 30 opak 366 Ramiprilum tabl a 5 mg x 30 opak 396 Ramiprilum tabl a 10 mg x 30 opak 248. Część nr: 5 Nazwa: Pakiet 5 Acarbosum Acidum ascorbicum Alfacalcidolum Calcii chloridum Calcii glubionas Dimenhydrinatum Hyoscini butylbromidum Lactulosum Nifuroxazidum Ondansetronum Ornithinum Sulfasalazinum Thiaminum Thiethylperazinum Thiethylperazinum. Acarbosum tabl a 50 mg x 30 opak 19 Acidum ascorbicum inj a 500mg/5ml x 10 amp. opak. 300 Alfacalcidolum kaps a 1 mcg x 100 opak 9 6 / 44

7 7 / 44 Calcii chloridum inj 10 % a 10ml x 10 amp. opak 248 Calcii glubionas inj 10 % a l0ml x l0amp opak 5 Dimenhydrinatum tabl a 50 mg x 5 opak 9 Hyoscini butylbromidum inj a 0,02g/1ml x 10 amp. opak. 160 Lactulosum syrop a 7,5g/15 ml a 150 ml flak 720 Nifuroxazidum tabl powlek a 0,1g x 24 opak. 99 Ondansetronum inj a 4mg/2ml x 5 amp. opak. 119 Ornithinum inj a 5g /10ml x 10 amp. opak 9 Sulfasalazinum tabl powlek a 0,5 g x 50 opak 50 Thiaminum inj a 25mg/ml x 10 amp. opak 149 Thiethylperazinum inj a 6,5 mg / 1 ml x 5 amp opak 29 Thiethylperazinum czopki a 6,5 mg x 6 opak 29. Część nr: 6 Nazwa: Pakiet 6 Pantoprazolum. Pantoprazolum inj a 40 mg fiol Część nr: 7 Nazwa: Pakiet 7 Pantoprazolum Pantoprazolum. Pantoprazolum tabl a 20 mg x 56 opak 495 Pantoprazolum tabl a 40 mg x 56 opak 495. Część nr: 8 Nazwa: Pakiet 8 Acenocumarolum Acidum folicum 7 / 44

8 8 / 44 Alteplasum Bisoprololum Captoprilum Captoprilum Clopidogrelum Chlorthalidonum Clonidinum Cyanocobalaminum Diltiazemum Etamsylatum Etamsylatum Fenofibratum Ferrosi gluconas Feeroous sulfate(80mg)+folic acid(0,3mg) Glucosum Glucosum Glyceroli trinitras Heparinum Isosorbidi dinitras Isosorbidi mononitras Kalii canrenoas Lacidipinum Losartanum kalicum Nitrendipinum Nitrendipinum Bisoprololi fumaras Bisoprololi fumaras Metformini hydrochloridum Metformini hydrochloridum Phytomenadionum Phytomenadionum Polidocanolum Propafenonum Propranololum Remifentanilum Etexylan Dabigatranu Etexylan Dabigatranu Spironolactonum Thrombinum Ticlopidinum Tikagrelor Urapidilum Warfarinum Warfarinum Valsartanum 8 / 44

9 9 / 44 Valsartanum Verapamilum. Acenocumarolum tabl a 4 mg x 60 opak 29 Acidum folicum tabl a 15mg x 30 opak 34 Alteplasum inj a 20 mg fiol 9 Bisoprololum tabl a 5 mg x 60 opak 9 Captoprilum tabl a 12,5 mg x 30 opak 79 Captoprilum tabl 25 mg x 30 opak 24 Clopidogrelum tabl a 75 mg x 28 opak 50 Chlorthalidonum tabl a 0,05 g x 20 opak 29 Clonidinum tabl a 0,075 mg x 50 opak 3 Cyanocobalaminum inj a 1000mcg /2 ml x 5 amp opak 50 Diltiazemum tabl powl. a 60 mg x 60 opak 4 Etamsylatum tabl a 0,25 g x 30 opak 149 Etamsylatum inj 12,5 % a 2ml x 50amp. opak. 119 Fenofibratum tabl a 200 mg x 30 opak 14 Ferrosi gluconas draż 200 mg x 50 opak 4 Feeroous sulfate(80mg)+folic acid(0,3mg) draż a 0,35 mg x 30 opak 149 Glucosum inj 20 % a 10ml x 50amp. opak. 1 Glucosum inj 40 % a 10 ml x 50 amp opak 9 Glyceroli trinitras inj a 0,01 g / 10 ml x 10 amp opak 79 Heparinum inj a 5000j.m / 0,2ml x 10 amp. opak 89 Isosorbidi dinitras tabl a 10 mg x 60 opak 9 Isosorbidi mononitras tabl o/p dział. a 50mg x 30 opak. 50 Kalii canrenoas inj a 0,2g/10ml x 10amp opak 120 Lacidipinum tabl a 4 mg x 28 opak 59 Losartanum kalicum tabl a 50 mg x 30 opak 99 Nitrendipinum tabl a 10 mg x 30 opak 129 Nitrendipinum tabl a 20 mg x 30 opak 50 Bisoprololi fumaras tabl a 2,5 mg x 56 opak 396 Bisoprololi fumaras tabl a 5 mg x 56 opak 297 Metformini hydrochloridum tabl o przedłużonym uwalnianiu a 750 mg x 30 opak 50 Metformini hydrochloridum tabl o przedłużonym uwalnianiu a 1000 mg x 30 opak 75 Phytomenadionum tabl a 10 mg x 30 opak. 14 Phytomenadionum inj a 10mg / 1ml x 10 amp. opak 119 Polidocanolum inj 3 % 2ml x 5 amp. opak. 9 Propafenonum inj a 70 mg / 20 ml x 5 amp opak 40 Propranololum tabl a 40 mg x 50 opak 40 Remifentanilum inj a 2 mg fiol 50 Etexylan Dabigatranu kaps a 110 mg x 180 opak 9 Etexylan Dabigatranu kaps a 150 mg x 180 opak 9 9 / 44

10 10 / 44 Spironolactonum tabl a 25 mg x 100 opak 129 Thrombinum inj a 400 jm x 5 amp opak 2 Ticlopidinum tabl a 250 mg x 60 opak 4 Tikagrelor tabl a 90 mg x 56 opak 19 Urapidilum inj a 25mg/5ml x 5 amp. opak. 9 Warfarinum tabl a 3 mg x 100 opak. 14 Warfarinum tabl a 5 mg x 100 opak 14 Valsartanum tabl a 80 mg x 30 opak 50 Valsartanum tabl a 160 mg x 30 opak 29 Verapamilum tabl o przedł. uwal. a 240 mg x 20 opak. 14. Część nr: 9 Nazwa: Pakiet 9 Aqua pro injectione Dekstran 10 % Dekstran 10 % Glucosum 5 % Glucosum 5 % Glucosum 5 % + Natrium chloratum 0,9 % (2:1) Glucosum 10 % Glucosum 20 % Mannitol 20 % Mannitol 20 % Natrium chloratum 0,9 % Natrium chloratum 0,9 % Natrium chloratum 0,9 % Natrium chloratum 0,9 % Natrium chloratum 0,9 % Płyn fizjologiczny, wieloelektrolitowy, izotoniczny Płyn nawadniający, interwencyjny, hipotoniczny Solutio Ringeri Hydroxyetyloskrobia 6 % 130 / 0,4 + Natrium chloratum. Aqua pro injectione inj a 500 ml butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami flak 1700 Dekstran 10 % inj a 250 ml flak 15 Dekstran 10 % inj a 500 ml flak 50 Glucosum 5 % inj a 250 ml butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami flak 2070 Glucosum 5 % inj a 500 ml butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami flak / 44

11 11 / 44 Glucosum 5 % + Natrium chloratum 0,9 % (2:1) inj a 500 ml butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami flak 3050 Glucosum 10 % inj a 500 ml butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami flak 1650 Glucosum 20 % inj a 500 ml butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami flak 95 Mannitol 20 % inj a 100 ml (szkło) flak 2000 Mannitol 20 % inj a 250 ml (szkło) flak 190 Natrium chloratum 0,9 % inj a 100 ml butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami flak Natrium chloratum 0,9 % inj a 250 ml butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami flak Natrium chloratum 0,9 % inj a 500 ml butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami flak Natrium chloratum 0,9 % inj a 1000 ml butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami flak 149 Natrium chloratum 0,9 % inj a 500 ml (szkło) flak 2970 Płyn fizjologiczny, wieloelektrolitowy, izotoniczny inj a 500 ml butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami flak Płyn nawadniający, interwencyjny, hipotoniczny inj a 500 ml flak 700 Solutio Ringeri inj a 500 ml butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami flak 2900 Hydroxyetyloskrobia 6 % 130 / 0,4 + Natrium chloratum inj 6 % a 500 ml flak 500. Część nr: 10 Nazwa: Pakiet 10 Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo i centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową. Zawartości azotu 5-6 g i energia niebiałkowa kcal, objętośc ml Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową. Zawartości azotu 7-8 g i energia niebiałkowa kcal, objętośc ml Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową. Zawartości azotu 8-9 g i energia niebiałkowa kcal, objętośc ml Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową. Zawartości azotu g i energia niebiałkowa kcal, objętośc ml Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową. Zawartości azotu 8-9 g i energia niebiałkowa kcal, objętośc ml Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową. Zawartości azotu g i energia niebiałkowa kcal, objętośc 1500 ml. Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo i centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową. Zawartości azotu 5-6 g i energia niebiałkowa kcal, objętośc ml worek ml worek / 44

12 12 / 44 Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową. Zawartości azotu 7-8 g i energia niebiałkowa kcal, objętośc ml worek ml worek. 56 Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową. Zawartości azotu 8-9 g i energia niebiałkowa kcal, objętośc ml worek ml worek. 120 Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową. Zawartości azotu g i energia niebiałkowa kcal, objętośc ml worek ml worek. 100 Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową. Zawartości azotu 8-9 g i energia niebiałkowa kcal, objętośc ml worek ml worek. 250 Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową. Zawartości azotu g i energia niebiałkowa kcal, objętośc 1500 ml worek ml worek Część nr: 11 Nazwa: Pakiet 11 Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo i centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową. Zawartości azotu 3-5 g i energia niebiałkowa kcal, objętośc 1000 ml Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową. Zawartości azotu g i energia niebiałkowa kcal, objętośc 2000 ml. Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo i centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową. Zawartości azotu 3-5 g i energia niebiałkowa kcal, objętośc 1000 ml worek 1000 ml worek 120 Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową. Zawartości azotu g i energia niebiałkowa kcal, objętośc 2000 ml worek 2000 ml worek 8. Część nr: 12 Nazwa: Pakiet 12 Koncentrat fosforanów (roztwór zawierajacy fosforany sodu i potasu). 12 / 44

13 13 / 44 Koncentrat fosforanów (roztwór zawierajacy fosforany sodu i potasu). inj a 20 ml fiol 170. Część nr: 13 Nazwa: Pakiet 13 Zestaw pierwiastków śladowych do żywienia pozajelitowego zapewniający podstawowe dobowe zapotrzebowanie dla 1 chorego w 1 amp. leku. Zestaw pierwiastków śladowych do żywienia pozajelitowego zapewniający podstawowe dobowe zapotrzebowanie dla 1 chorego w 1 amp. leku. inj a 10 ml fiol Część nr: 14 Nazwa: Pakiet 14 Zestaw witamin do żywienia pozajelitowego, zawierający witaminy rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach. Zestaw witamin do żywienia pozajelitowego, zawierający witaminy rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach. inj a 10 ml fiol Część nr: 15 Nazwa: Pakiet 15 Dieta bezresztkowa hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), zawierająca mieszankę białek w proporcji: 35 % serwatkowych, 25 % kazeiny, 20 % białek soi, 20 % białek grochu, zawartość białka nie mniej niż 6g/100 ml; dieta zawierająca 6 naturalnych karotenoidów, klinicznie wolna do laktozy i glutenu; o osmolarności 360 mosmol/l, Dieta bezresztkowa normokaloryczna (1 kcal/ml), zawierająca mieszankę białek w proporcji: 35 % serwatkowych, 25 % kazeiny, 20 % białek soi, 20 % białek grochu, zawartość białka nie mniej niż 4g/100; dieta zawierająca 6 naturalnych karotenoidów, klinicznie wolna do laktozy i glutenu; o osmolarności 255 mosmol/l 13 / 44

14 14 / 44 Dieta kompletna pod względem odżywczym normalizująca glikemię, normokaloryczna (1,03 kcal/ml) zawierająca 6 rodzajów błonnika, klinicznie wolna do laktozy i glutenu, oparta na białku sojowym, zawierająca 4,3g/ml białka, o osmolarności 300 mosm/l, Dieta cząstkowa w proszku będąca żródłem białka i wapnia, 93 % energii pochodzi z białka, tłuszcz 2g / 100ml, bezglutenowa. Dieta bezresztkowa hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), zawierająca mieszankę białek w proporcji: 35 % serwatkowych, 25 % kazeiny, 20 % białek soi, 20 % białek grochu, zawartość białka nie mniej niż 6g/100 ml; dieta zawierająca 6 naturalnych karotenoidów, klinicznie wolna do laktozy i glutenu; o osmolarności 360 mosmol/l, worek 1000 ml worek 400 Dieta bezresztkowa normokaloryczna (1 kcal/ml), zawierająca mieszankę białek w proporcji: 35 % serwatkowych, 25 % kazeiny, 20 % białek soi, 20 % białek grochu, zawartość białka nie mniej niż 4g/100; dieta zawierająca 6 naturalnych karotenoidów, klinicznie wolna do laktozy i glutenu; o osmolarności 255 mosmol/l butelka 500ml butelka 130 Dieta kompletna pod względem odżywczym normalizująca glikemię, normokaloryczna (1,03 kcal/ml) zawierająca 6 rodzajów błonnika, klinicznie wolna do laktozy i glutenu, oparta na białku sojowym, zawierająca 4,3g/ml białka, o osmolarności 300 mosm/l, worek 1000 ml worek 160 Dieta cząstkowa w proszku będąca żródłem białka i wapnia, 93 % energii pochodzi z białka, tłuszcz 2g / 100ml, bezglutenowa. puszka 225g op Część nr: 16 Nazwa: Pakiet 16 Plyn wieloelektrolitowy do hemofiltracji buforowany węglowodanem, ph 7-8, bez potasu, osmolarność 296 mosm/l i zawartosci glukozy 5,5 mmol/l. Postać: worki dwukomorowe o pojemności 5L do zmieszania przed użyciem. Dodatkowy port membranowy umozliwiający podaż substancji. Dodatkowa warstwa folii zabezpieczająca worek w czasie transportu i magazynowania. Plyn wieloelektrolitowy do hemofiltracji buforowany węglowodanem, ph 7-8, o zawartości potasu 2 mmol/l, osmolarność 296 mosm/l i zawartosci glukozy 5,5 mmol/l. Postać: worki dwukomorowe o pojemności 5L do zmieszania przed użyciem. Dodatkowy port membranowy umozliwiający podaż substancji. Dodatkowa warstwa folii zabezpieczająca worek w czasie transportu i magazynowania. Plyn wieloelektrolitowy do hemofiltracji buforowany węglowodanem, ph 7-8, o zawartości potasu 4 mmol/l, osmolarność 296 mosm/l i zawartosci glukozy 5,5 mmol/l. Postać: worki dwukomorowe o pojemności 5L do zmieszania przed użyciem. Dodatkowy port membranowy umozliwiający podaż substancji. Dodatkowa warstwa folii zabezpieczająca worek w czasie transportu i magazynowania. 14 / 44

15 15 / 44 Plyn wieloelektrolitowy do hemofiltracji buforowany węglowodanem, ph 7-8, bez potasu, osmolarność 296 mosm/l i zawartosci glukozy 5,5 mmol/l. Postać: worki dwukomorowe o pojemności 5L do zmieszania przed użyciem. Dodatkowy port membranowy umozliwiający podaż substancji. Dodatkowa warstwa folii zabezpieczająca worek w czasie transportu i magazynowania. Worek o poj. 5 L worki 4 Plyn wieloelektrolitowy do hemofiltracji buforowany węglowodanem, ph 7-8, o zawartości potasu 2 mmol/l, osmolarność 296 mosm/l i zawartosci glukozy 5,5 mmol/l. Postać: worki dwukomorowe o pojemności 5L do zmieszania przed użyciem. Dodatkowy port membranowy umozliwiający podaż substancji. Dodatkowa warstwa folii zabezpieczająca worek w czasie transportu i magazynowania. Worek o poj. 5 L worki 624 Plyn wieloelektrolitowy do hemofiltracji buforowany węglowodanem, ph 7-8, o zawartości potasu 4 mmol/l, osmolarność 296 mosm/l i zawartosci glukozy 5,5 mmol/l. Postać: worki dwukomorowe o pojemności 5L do zmieszania przed użyciem. Dodatkowy port membranowy umozliwiający podaż substancji. Dodatkowa warstwa folii zabezpieczająca worek w czasie transportu i magazynowania. Worek o poj. 5 L worki 4. Część nr: 17 Nazwa: Pakiet 17 Abciximabum. Abciximabum inj a 10 mg / 5 ml fiol Część nr: 18 Nazwa: Pakiet 18 Sugammadexum Rocuronii bromidum Rocuronii bromidum Vecuronium Rivaroxaban Rivaroxaban Metoprololum Isoprenalinum Methylenblau Verapamilum. Sugammadexum inj a 100mg/ml a 2ml fiol / 44

16 16 / 44 Rocuronii bromidum inj a 10mg/ml a 5 ml fiol 240 Rocuronii bromidum inj a 10mg/ml a 10 ml fiol 180 Vecuronium inj a 4 mg/1 ml x 10amp opak 9 Rivaroxaban tabl a 15 mg x 100 opak 34 Rivaroxaban tabl a 20 mg x 100 opak 34 Metoprololum inj a 5mg /5 ml x 5 amp opak 99 Isoprenalinum inj a 0,2mg/ml x 5 amp opak 50 Methylenblau inj a 10mg/1ml x 10 amp opak 4 Verapamilum inj a 5mg/2ml x 5 amp opak 9. Część nr: 19 Nazwa: Pakiet 19 Torasemidum Torasemidum Torasemidum Metformini hydrochloridum Metformini hydrochloridum Metformini hydrochloridum Levothyroxinum sodium Levothyroxinum sodium Pancreatinum Nebivolol. Torasemidum inj a 5mg/ml a 4ml x 5 amp. opak. 100 Torasemidum tabl a 5 mg x 30 opak 238 Torasemidum tabl a 10 mg x 30 opak 158 Metformini hydrochloridum tabl a 0,5 g x 30 opak. 238 Metformini hydrochloridum tabl a 0,85 g x 30 opak. 89 Metformini hydrochloridum tabl a 1000 mg x 30 opak 64 Levothyroxinum sodium tabl a 100 mcg x 50 opak 69 Levothyroxinum sodium tabl a 50 mcg x 50 opak 119 Pancreatinum kaps a 25000jm x 20 opak 24 Nebivolol tabl a 5 mg x 28 opak 43.. Część nr: 20 Nazwa: Pakiet 20 Gliclazidum 16 / 44

17 17 / 44 Indapamidum Perindoprilum Tianeptinum. Gliclazidum tabl a 60 mg x 60 opak 99 Indapamidum tabl a 1,5 mg x 90 opak 79 Perindoprilum tabl a 5 mg x 90 opak 45 Tianeptinum tabl a 12,5 mg x 90 opak 11. Część nr: 21 Nazwa: Pakiet 21 Acetazolamide Acetylsalicylic acid Acetylsalicylic acid Acetylsalicylic acid Adrenalinum Amiloridi hydrochloridum (5mg)+ Hydrochlorothiazidum (50mg) Amiodaronum Aqua pro injectione Atropinum Atorvastatinum Atorvastatinum Baclofen Baclofen Barium sulfate Carvedilol Carvedilol Carbamazepinum Diclofenacum Digoxinum Digoxinum Dopaminum Enalaprili maleas Enalaprili maleas Enalaprili maleas Ephedrinum Formoteroli fumaras Furosemidum Furosemidum 17 / 44

18 18 / 44 Heparinum Hydrochlorothiazidum Kalii chloridum Lidocainum Lidocainum Lidocainum Loperamidum Magnesium sulfate Metamizolum sodium Metamizolum sodium Metamizolum sodium Metoclopramidum Metoclopramidum Metoprololum Metoprololum Metoprololum Metoprololum Metronidazolum Midazolamum Midazolamum Molsidominum Molsidominum Naloxonum hydrochl. Natrii hydrocarbonas Natrii chloridum Natrii chloridum Norepinephrinum Papaverinum Piracetamum Piracetamum Pentoxifyllinum Propafenonum Propofolum Sertralinum Simvastatinum Simvastatinum Sulfacetamidum Tramadolum Tramadolum Tramadolum Verapamilum Verapamilum Verapamilum. 18 / 44

19 19 / 44 Acetazolamide tabl a 0,25 g x 30 opak 3 Acetylsalicylic acid tabl powl. a 75 mg x 60 opak 446 Acetylsalicylic acid tabl powl. a 150 mg x 60 opak 84 Acetylsalicylic acid tabl a 300 mg x 20 opak 59 Adrenalinum inj 0,1 % a 1 mg /1ml x 10 amp opak 198 Amiloridi hydrochloridum (5mg)+ Hydrochlorothiazidum (50mg) tabl x 50 opak 14 Amiodaronum tabl a 200 mg x 60 opak 198 Aqua pro injectione inj a 10 ml x 100 amp. (poliet.) opak. 19 Atropinum inj a 1mg / 1 ml x 10amp opak 208 Atorvastatinum tabl a 20 mg x 30 opak 446 Atorvastatinum tabl a 40 mg x 30 opak 297 Baclofen tabl a 10mg x 50 opak 14 Baclofen tabl a 25mg x 50 opak 11 Barium sulfate zawiesina doustna a 200 ml opak 54 Carvedilol tabl a 6,25 mg x 30 opak 99 Carvedilol tabl a 12,5 mg x 30 opak 69 Carbamazepinum tabl a 0,2 g x 50 opak 29 Diclofenacum tabl o p/ dział. a 0,1 g x 20 opak 54 Digoxinum tabl a 0,25 mg x 30 opak 24 Digoxinum inj a 0,5 mg / 2ml, x 5 amp opak 40 Dopaminum inj 4 % a 5 ml x 10 amp opak 178 Enalaprili maleas tabl a 5 mg x 60 opak 40 Enalaprili maleas tabl a 10mg x 60 opak 29 Enalaprili maleas tabl a 20 mg x 60 opak 19 Ephedrinum inj a 25mg/1ml x 10amp opak 29 Formoteroli fumaras proszek do inhalacji w kaps. a 12 mcg x 60 opak 149 Furosemidum inj a 0,02g / 2ml x 50 amp opak 1295 Furosemidum tabl a 40mg x 30 opak 1000 Heparinum inj a j.m./5 ml x 10 amp opak 102 Hydrochlorothiazidum tabl a 25mg x 3 0 opak 64 Kalii chloridum inj 15 % a 20ml x 10 fiol. opak 850 Lidocainum inj 1 % a 20ml x 5 fiol. opak 119 Lidocainum inj 2 % a 20 ml x 5 fiol. opak 40 Lidocainum inj 2 % a 2ml x 10 amp opak 34 Loperamidum tabl a 2 mg x 30 opak. 109 Magnesium sulfate inj a 2,0 g/10 ml x 10 amp. opak 1000 Metamizolum sodium inj a 1,0g / 2ml x 5amp. opak. 198 Metamizolum sodium inj a 2,5g / 5ml x 5 amp. opak Metamizolum sodium tabl a 0,5g x 6 opak. 150 Metoclopramidum inj a 0,01g / 2ml x 5 amp. opak. 990 Metoclopramidum tabl a 0,01g x 50 opak 59 Metoprololum tabl a 50 mg x 30 opak. 327 Metoprololum tabl.o przedłużonym uwalnianiu a 23,75-25mg x 28 opak / 44

20 20 / 44 Metoprololum tabl.o przedłużonym uwalnianiu a 47,5mg x 28 opak 188 Metoprololum tabl.o przedłużonym uwalnianiu a 95mg x 28 opak 50 Metronidazolum tabl a 0,25g x 20 opak 317 Midazolamum inj a 5mg/1ml x 10 amp (+ EDTA) opak 190 Midazolamum inj a 50mg/10ml x 5 amp (+EDTA) opak 250 Molsidominum tabl a 2 mg x 30 opak. 2 Molsidominum tabl a 4 mg x 30 opak. 6 Naloxonum hydrochl. inj a 0,4mg/1ml x 10 amp. opak. 14 Natrii hydrocarbonas inj 8,4 % a 20ml x 10 amp. opak 299 Natrii chloridum inj 0,9 % a 10 ml x 100 amp.(poliet.) opak 149 Natrii chloridum inj 10 % a 10m x 100 amp.(poliet.) opak 99 Norepinephrinum inj a 4mg/4ml x 5 amp opak 995 Papaverinum inj a 0,04 g / 2ml x 10amp opak. 69 Piracetamum inj a 12g / 60 ml opak 228 Piracetamum tabl powlek a 1,2 g x 60 opak 50 Pentoxifyllinum inj a 300 mg/15ml x 10 amp. opak. 14 Propafenonum tabl a 0,15g x 60 opak. 69 Propofolum inj 1 % a 20 ml x 5 fiol opak 280 Sertralinum tabl a 50 mg x 28 opak 119 Simvastatinum tabl a 20 mg x 28 opak 248 Simvastatinum tabl a 40 mg x 28 opak 99 Sulfacetamidum krople do oczu 10 % a 0,5ml x 12 opak 119 Tramadolum inj a 0,1g / 2ml x 5 amp. opak 1300 Tramadolum kaps a 50 mg x 20 opak 277 Tramadolum kaps a 0,1 g x 30 opak 109 Verapamilum tabl a 40 mg x 20 opak 14 Verapamilum tabl powlek a 80mg x 20 opak 14 Verapamilum tabl powlek a 120 mg x 20 opak 19. Część nr: 22 Nazwa: Pakiet 22 Imipenemum+Cilastatinum Piperacillinum+Tazobactamum Meropenemum Meropenemum. Imipenemum+Cilastatinum inj i.v. a 500 mg fiol 900 Piperacillinum+Tazobactamum inj a 4,5 g fiol 800 Meropenemum inj a 500 mg fiol / 44

21 21 / 44 Meropenemum inj a 1 g fiol Część nr: 23 Nazwa: Pakiet 23 Gentamycinum. Gentamycinum gabka żelatynowa zawierająca 130mg mg gentamycyny oraz kolagen ze ściegien wołowych (10x10x0,5cm) szt 90. Część nr: 24 Nazwa: Pakiet 24 Levofloxacinum Levofloxacinum Levofloxacinum Fluconazolum Fluconazolum Fluconazolum. Levofloxacinum inj a 5mg/ml a 50ml x 5fiol. opak 90 Levofloxacinum inj a 5mg/ml a 100ml x 5 fiol. opak 135 Levofloxacinum tabl a 500 mg x 10 opak 50 Fluconazolum inj a 2 mg /ml a 100ml opak 470 Fluconazolum kaps a 50mg x 14 opak 50 Fluconazolum kaps a 100mg x 7 opak 118. Część nr: 25 Nazwa: Pakiet 25 Amoxicillinum(1g)+Acidum clavulanicum (200mg) Amoxicillinum(875mg)+Acidum clavulanicum (125mg). 21 / 44

22 22 / 44 Amoxicillinum(1g)+Acidum clavulanicum (200mg) inj a 1,2 g fiol 9000 Amoxicillinum(875mg)+Acidum clavulanicum (125mg) tabl a 1 g x 14 opak 100. Część nr: 26 Nazwa: Pakiet 26 Clarithromycinum Clarithromycinum. Clarithromycinum inj a 0,5 g fiol 780 Clarithromycinum tabl a 500 mg x 14 opak 248. Część nr: 27 Nazwa: Pakiet 27 Amikacinum Amikacinum Cefazolinum Cefotaximum Ceftazidimum Cefuroximum Cefuroximum Cefuroximum Ciprofloxacinum ( w postaci monowodzianu chlorowodorku ciprofloxacyny) Ciprofloxacinum Ceftriaksonum Ceftriaksonum Metronidazolum. Amikacinum inj a 0,5g/100 ml fiol 950 Amikacinum inj a 0,5g/2ml fiol 248 Cefazolinum inj a 1 g fiol 2475 Cefotaximum inj a 1 g fiol / 44

23 23 / 44 Ceftazidimum inj a 1 g fiol 297 Cefuroximum inj a 750 mg ( fiol do 30 ml) od pierwszego dnia życia fiol 2000 Cefuroximum inj a 1,5 g (fiol do 30 ml ) od pierwszego dnia życia fiol 5000 Cefuroximum tabl. a 500 mg x 10 opak. 34 Ciprofloxacinum ( w postaci monowodzianu chlorowodorku ciprofloxacyny) inj a 2mg/ml a 100ml opak 8000 Ciprofloxacinum tabl powlek a 500mg x 10 opak 198 Ceftriaksonum inj a 1 g fiol 2970 Ceftriaksonum inj a 2 g fiol 5800 Metronidazolum inj 0,5 % a 100 ml Kabi Pac opak Część nr: 28 Nazwa: Pakiet 28 Aciclovirum Amoxicillinum Ampicillinum+Sulbactamum Benzylpenicillinum kalicum Colistimethatum sodium Doxycyclinum Doxycyclinum Erythromycinum Furaginum Gentamicinum Ketoconazolum Neomycinum Neomycinum Norfloxacinum Nystatinum Nystatinum Oseltamivirum Rifaksymina Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum Vaccinum hepatitidis B. Aciclovirum tabl a 0,2 g x 30 opak 19 Amoxicillinum kaps a 0,5g x 16 opak 19 Ampicillinum+Sulbactamum inj a 1,5 g fiol 9 Benzylpenicillinum kalicum inj a j m fiol 9 Colistimethatum sodium inj a 1 mln x 20 fiol. opak / 44

24 24 / 44 Doxycyclinum tabl a 100 mg x 10 opak. 24 Doxycyclinum inj a 100 mg x 10 fiol. opak 2 Erythromycinum inj a 0,3 g fiol 9 Furaginum tabl a 50mg x 30 opak 426 Gentamicinum inj iv/ im a 80 mg/2 ml x 10 amp opak 297 Ketoconazolum tabl a 0,2 g x 20 opak 4 Neomycinum tabl a 0,25g x 16 opak. 69 Neomycinum aerozol a 55 ml opak. 14 Norfloxacinum tabl powlek a 400 mg x 20 opak 2 Nystatinum zawiesina a jm/5g a 24ml opak. 119 Nystatinum tabl powlek a j x 16 opak 2 Oseltamivirum kaps a 75 mg x 10 opak 2 Rifaksymina tabl a 200 mg x 28 opak 5 Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum inj a 480 mg / 5 ml x 10amp opak 158 Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum tabl a 480 mg x 20 opak 29 Vaccinum hepatitidis B inj a 20 mcg/1ml fiol 14. Część nr: 29 Nazwa: Pakiet 29 Clonazepamum Clonazepamum Clonazepamum Diazepamum Diazepamum Diazepamum Estazolamum Fentanylum Ketaminum Lorazepamum Midazolamum Morphinum Morphinum Nitrazepamum Pethidinum. Clonazepamum tabl a 0,5 mg x 30 opak. 14 Clonazepamum tabl a 2 mg x 30 opak 4 Clonazepamum inj a 1mg/1ml x 10 amp. opak 9 Diazepamum tabl a 2 mg x 20 opak / 44

25 25 / 44 Diazepamum tabl a 5 mg x 20 opak 248 Diazepamum inj a 0,01g/2ml x 50 amp. opak 19 Estazolamum tabl a 2 mg x 20 opak 327 Fentanylum inj a 0,1 mg / 2 ml x 50 amp. opak 79 Ketaminum inj a 0,5 g / 10 ml x 5 fiol opak 1 Lorazepamum tabl a 1 mg x 25 opak 40 Midazolamum tabl a 15 mg x 100 opak 11 Morphinum inj a 10mg/1ml x 10 amp opak 69 Morphinum inj a 20mg/1ml x 10 amp opak 248 Nitrazepamum tabl a 5 mg x 20 opak 149 Pethidinum inj a 0,1g/2ml x 10 amp opak 69. Część nr: 30 Nazwa: Pakiet 30 Etomidatum Lidocainum Paracetamolum. Etomidatum inj a 20mg/10ml x 10 amp. opak 60 Lidocainum inj 2 % a 20 ml amp 1600 Paracetamolum inj a 0,01g/ml a 100ml flak Część nr: 31 Nazwa: Pakiet 31 Sevofluranum Cisatracurium. Sevofluranum płyn a 250 ml (zaw. wody 0,03 0,1 %) ze szczelnym bezpośrednim systemem napełniania, bez żadnych dodatkowych elementów łączących butelkę z parownikiem. flak 80 Cisatracurium inj a 10mg/5ml x 5 amp. opak 100. Część nr: / 44

26 26 / 44 Nazwa: Pakiet 32 Allopurinolum Amantadinum Amitriptylinum Amitriptylinum Bupivacainum hydrochloricum Bupivacainum hydrochloricum Citalopramum Chlorpromazinum Chlorpromazinum Clomethiazolum Colchicinum Dexamethasonum Dexamethasonum Dexamethasonum Ethylis chloridum Fludrocortisonum Galantaminum Glucagonum Haloperidolum Haloperidolum Haloperidolum Hydrocortisonum Hydrocortisonum Hydrocortisonum Hydroxyzinum Hydroxyzinum Hydroxyzinum Lidocainum Lidocainum Methylprednisolonum Mianserinum Mianserinum Neostigminum Opipramolum Quetiapinum Paracetamolum Perazinum Perazinum Phenytoinum Pipecuronii bromidum Prednisonum Prednisonum Promazinum 26 / 44

27 27 / 44 Promazinum Suxamethonium Terlipressinum Thiamazolum Tolperisonum Triamcinolonum. Allopurinolum tabl a 100 mg x 50 opak 178 Amantadinum inj a 200mg/500ml a 500 ml flak 29 Amitriptylinum draż a 10mg x 60 opak 9 Amitriptylinum draż a 25 mg x 60 opak 4 Bupivacainum hydrochloricum inj 0,5 % a 10 ml x 10 amp opak 4 Bupivacainum hydrochloricum inj 0,5 % a 4 ml x 5 amp działanie znieczulające powinno pojawiać się po upływie 5-8 minut. Opakowanie fiolek sterylne. opak 50 Citalopramum tabl a 20 mg x 30 opak 34 Chlorpromazinum inj a 25mg / 5ml x 5amp opak 9 Chlorpromazinum inj a 50mg / 2ml x 10amp opak 9 Clomethiazolum kaps a 0,3 g x 100 opak 2 Colchicinum tabl a 0,5 mg x 20 opak 14 Dexamethasonum tabl a 1 mg x 20 opak. 40 Dexamethasonum inj a 4mg / 1 ml x 10amp opak 350 Dexamethasonum inj a 8mg / 2 ml x 10amp opak 50 Ethylis chloridum aerozol a 70 g opak 33 Fludrocortisonum tabl a 0,1mg x 20 opak 29 Galantaminum inj 0,5 % x 10 amp opak 50 Glucagonum inj a 1 mg/ 1 ml x 1 amp opak 1 Haloperidolum inj a 5mg/1ml x 10amp. opak. 14 Haloperidolum krople a 2mg/ml a 10ml opak. 178 Haloperidolum tabl a 1 mg x 40 tabl. opak 29 Hydrocortisonum tabl a 20 mg x 20 opak 14 Hydrocortisonum inj a 0,1g / 2ml x 5 amp. opak 890 Hydrocortisonum krem 1 % a 15g opak. 50 Hydroxyzinum inj a 50mg/ml a 2ml x 5 amp. opak 50 Hydroxyzinum tabl powlek a 10mg x 30 opak. 248 Hydroxyzinum tabl powlek a 25mg x 30 opak. 248 Lidocainum żel A 2 % a 30g opak 220 Lidocainum aerozol 10 % a 38 g opak 34 Methylprednisolonum inj a 0,5 g / 8 ml amp 9 Mianserinum tabl a 10 mg x 30 opak. 59 Mianserinum tabl a 30 mg x 30 opak 40 Neostigminum inj a 0,5mg/ml x 10 amp opak 178 Opipramolum tabl a 50 mg x 20 opak / 44

28 28 / 44 Quetiapinum tabl a 25 mg x 30 opak 129 Paracetamolum tabl a 0,5 g x 20 opak 792 Perazinum tabl a 25 mg x 20 opak. 19 Perazinum tabl a 0,1 g x 30 opak 4 Phenytoinum inj a 0,25g/5ml x 5 amp opak 1 Pipecuronii bromidum inj a 4 mg / 2 ml x 25 amp opak 2 Prednisonum tabl a 5mg x 100 opak 29 Prednisonum tabl a 10 mg x 20 opak 158 Promazinum draż a 25 mg x 60 opak 9 Promazinum draż a 50 mg x 60 opak 4 Suxamethonium inj a 200 mg x 10amp opak 40 Terlipressinum inj a 1mg/8,5ml x 5 amp opak 40 Thiamazolum tabl a 5mg x 50 opak 99 Tolperisonum tabl.powlek. a 0,15 g x 30 opak 79 Triamcinolonum tabl a 4 mg x 20 opak 2. Część nr: 33 Nazwa: Pakiet 33 Antazolinum Bromhexinum Budesonidum Budesonidum Cetrizinum Clemastinum Clemastinum Codeini phosphas(15mg)+sulfogaiacol(300mg) Fenoterolum Fenoterolum + Ipratropii bromidum Ipratropii bromidum Glyceroli trinitras Promethazinum Promethazinum Salbutamolum Salbutamolum Theophyllinum. Antazolinum inj a 0,1g / 2ml x 10amp opak 50 Bromhexinum tabl a 8mg x 40 opak 248 Budesonidum aerozol wziewny a 200mcg/dawkę inhalacyjną a 100 dawek opak / 44

29 29 / 44 Budesonidum zaw. do inhal. 0,5mg/ml a 2ml x 20poj. opak. 120 Cetrizinum tabl a 10 mg x 20 opak 9 Clemastinum inj a 2mg / 2ml x 5amp opak 50 Clemastinum tabl a 1 mg x 30 opak 59 Codeini phosphas(15mg)+sulfogaiacol(300mg) tabl x 10 opak 129 Fenoterolum aerozol a 10 ml ( 200 dawek ) opak 19 Fenoterolum + Ipratropii bromidum płyn do inhal.( 0,5mg+0,25mg)/ml a 20ml opak. 750 Ipratropii bromidum aerozol a 200 dawek opak 60 Glyceroli trinitras aerozol a 0,4mg/daw. x 200daw. opak 4 Promethazinum draż a 10 mg x 20 opak 50 Promethazinum draż a 25 mg x 20 opak. 99 Salbutamolum inj a 0,5 g / 1ml x 10 amp. opak 195 Salbutamolum inj a 1 mg/ml a 2,5 ml x 20 amp opak 69 Theophyllinum inj a 20mg/ml a 10ml x 5 amp opak 880. Część nr: 34 Nazwa: Pakiet 34 Allantoinum+Acidum boricum+ Zinci oxydum Allantoinum+Dexpanthenolum Benzyl benzoate Delphini consolidae tinct. Gąbka żelatynowa Gąbka żelatynowa Glycerol Makrogole (prep. złożony) Natrii dihydrophosphas + Natrii hydrophosphas Neomycinum+Fludrocortisonum+Gramicidinum (2500jm+1mg+25j.m)ml Pilocarpinum Pikosiarczan sodu+cytrynian magnezu Povidonum iodinatum Protaminum Sulfathiazolum Sulfathiazolum Timololum Tropicamidum Vaselinum album. Allantoinum+Acidum boricum+ Zinci oxydum puder a 100g opak. 9 Allantoinum+Dexpanthenolum maść a 30g opak / 44

30 30 / 44 Benzyl benzoate płyn a 120 ml opak 29 Delphini consolidae tinct. płyn a 100 ml opak 99 Gąbka żelatynowa 80 x 50 x 1 mm szt 50 Gąbka żelatynowa 80 x 50 x 10 mm szt 79 Glycerol czopki a 2g x 10 szt. opak 178 Makrogole (prep. złożony) saszetki a 74 g x 50 opak 14 Natrii dihydrophosphas + Natrii hydrophosphas płyn doodbytniczy a 150 ml flak 990 Neomycinum+Fludrocortisonum+Gramicidinum (2500jm+1mg+25j.m)ml krople do oczu i uszu a 5 ml opak 9 Pilocarpinum krople do oczu 2 %, 2 x 5 ml opak 2 Pikosiarczan sodu+cytrynian magnezu a 50 saszetek opak 9 Povidonum iodinatum maść 10 % a 20 g opak 79 Protaminum inj a 0,05g/5ml x 1 amp. amp. 50 Sulfathiazolum krem a 400g opak 19 Sulfathiazolum krem a 40 g opak 50 Timololum krople do oczu 0,5 % 5ml opak 4 Tropicamidum krople do oczu 1 %, 2 x 5 ml opak 4 Vaselinum album tuby a 30g opak. 40. Część nr: 35 Nazwa: Pakiet 35 Lidocaine hydrochloride 2 % + Chlorhexidinum 0,05 % Sterylny żel do cewnikowania Lidocaine hydrochloride 2 % + Chlorhexidinum 0,05 % Sterylny żel do cewnikowania. Lidocaine hydrochloride 2 % + Chlorhexidinum 0,05 % Sterylny żel do cewnikowania 5 6 ml szt Lidocaine hydrochloride 2 % + Chlorhexidinum 0,05 % Sterylny żel do cewnikowania ml szt. 49. Część nr: 36 Nazwa: Pakiet 36 Iopromidum jodowy, niejonowy środek cieniujący Iopromidum jodowy, niejonowy środek cieniujący Iopromidum jodowy, niejonowy środek cieniujący Iopromidum jodowy, niejonowy środek cieniujący Iopromidum jodowy, niejonowy środek cieniujący Iopromidum jodowy, niejonowy środek cieniujący. 30 / 44

31 31 / 44 Iopromidum jodowy, niejonowy środek cieniujący inj a 300mgJ/ml a 20 ml fiol 195 Iopromidum jodowy, niejonowy środek cieniujący inj a 300mgJ/ml a 50 ml flak 595 Iopromidum jodowy, niejonowy środek cieniujący inj a 300mgJ/ml a 100 ml flak 595 Iopromidum jodowy, niejonowy środek cieniujący inj a 370mgJ/ml a 50 ml flak 135 Iopromidum jodowy, niejonowy środek cieniujący inj a 370mgJ/ml a 100 ml flak 200 Iopromidum jodowy, niejonowy środek cieniujący inj a 370mgJ/ml a 200 ml flak 5. Część nr: 37 Nazwa: Pakiet 37 Iomeprolum jodowy, niejonowy środek cieniujący. Iomeprolum jodowy, niejonowy środek cieniujący inj a 350mg/ml a 200 ml flak 450. Część nr: 38 Nazwa: Pakiet 38 Iohexolum jodowy, niejonowy środek cieniujący Iodixanolum jodowy niejonowy środek cieniujący. Iohexolum jodowy, niejonowy środek cieniujący inj a 350mg/ml a 200 ml flak 750 Iodixanolum jodowy niejonowy środek cieniujący inj a 320 mgj/ml a 100 ml flak 100. Część nr: 39 Nazwa: Pakiet 39 Koncentrat zespołu czynników protrombiny 500j.m, proszek + rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzyknięć, zawierający białka: C i S, nie zawierający antytrombiny III, standaryzowany wg IX czynnika krzepnięcia Human Albumin. 31 / 44

32 32 / 44 Koncentrat zespołu czynników protrombiny 500j.m, proszek + rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzyknięć, zawierający białka: C i S, nie zawierający antytrombiny III, standaryzowany wg IX czynnika krzepnięcia 500 jm czynnika IX fiolka 16 Human Albumin inj 20 % a 50 ml flak 100. Część nr: 40 Nazwa: Pakiet 40 Desfluranum Uwaga. Należy dołączyć parowniki umożliwiające dozowanie produktu leczniczego w ilości 2 szt. Desfluranum płyn a 250 ml flak 40. Część nr: 41 Nazwa: Pakiet 41 Acidum boricum (Rec.) Argentum nitricum subst. Calcium carbonicum praecipitatum(rec.) Calcium chloratum (Rec.) Detreomycyna (Rec.) Formalinum 35 % płyn Glucosum (Rec) opak. 75 g Glycerolum 86 % płyn Lanolinum anhydr.(rec.) Magnesium carbonicum (Rec.) Natrium bicarbonicum (Rec.) Natrium chloratum (Rec.) Natrium tetraboricum (Rec.) Neospasmina (Rec.) Oleum ricini (Rec.) Perhydrol 30 % (Rec.) Phenobarbital Natrium, Luminalum (Rec.) Tinctura Crataegi (Rec.) Tinctura Valerianae (Rec.) Ung. Cholesteroli podł. Vaselinum album (Rec.) 32 / 44

33 33 / 44 Zincum oxydatum (Rec.) Paraffinum liquidum. Acidum boricum (Rec.) 1 kg opak 9 Argentum nitricum subst. 1 g opak 50 Calcium carbonicum praecipitatum(rec.) 1 kg opak 5 Calcium chloratum (Rec.) 1 kg opak 7 Detreomycyna (Rec.) 25 g opak 6 Formalinum 35 % płyn 1000 ml opak 7 Glucosum (Rec) opak. 75 g 1 kg opak 24 Glycerolum 86 % płyn 1 kg opak 13 Lanolinum anhydr.(rec.) 1 kg opak 9 Magnesium carbonicum (Rec.) 1 kg opak 24 Natrium bicarbonicum (Rec.) 1 kg opak 14 Natrium chloratum (Rec.) 1 kg opak 9 Natrium tetraboricum (Rec.) 1 kg opak 2 Neospasmina (Rec.) 1 kg opak 95 Oleum ricini (Rec.) 1 kg opak 14 Perhydrol 30 % (Rec.) 1 kg opak 19 Phenobarbital Natrium, Luminalum (Rec.) 10 g opak 1 Tinctura Crataegi (Rec.) 1 kg opak 9 Tinctura Valerianae (Rec.) 1 kg opak 9 Ung. Cholesteroli podł g opak 4 Vaselinum album (Rec.) 1 kg opak 16 Zincum oxydatum (Rec.) 1 kg opak 6 Paraffinum liquidum 1 kg opak 6. Część nr: 42 Nazwa: Pakiet 42 Clindamycinum Clindamycinum Vancomycinum Vancomycinum. Clindamycinum inj a 0,6 g x 5 amp. opak 69 Clindamycinum kaps a 0,3g x 16 opak / 44

34 34 / 44 Vancomycinum inj a 1 g proszek do sporządzania roztworu do infuzji i roztworu doustnego z możliwością przechowywania przez minimum 24 godz. fiol 850 Vancomycinum inj a 0,5 g proszek do sporządzania roztworu do infuzji i roztworu doustnego z możliwością przechowywania przez minimum 24 godz. fiol Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w celu zabezpieczenia oferty. 2. Oferta musi być zabezpieczona wadium wysokości (dla poszczególnych części zamówienia): dla część 1 zamówienia: 3.500,00 złotych; dla część 2 zamówienia: 300,00 złotych; dla część 3 zamówienia: 1.400,00 złotych; dla część 4 zamówienia: 500,00 złotych; dla część 5 zamówienia: 700,00 złotych; dla część 6 zamówienia: 500,00 złotych; dla część 7 zamówienia: 200,00 złotych; dla część 8 zamówienia: 1.400,00 złotych; dla część 9 zamówienia: złotych; dla część 10 zamówienia: 2.400,00 złotych; dla część 11 zamówienia: 100,00 złotych; dla część 12 zamówienia: 100,00 złotych; dla część 13 zamówienia: 100,00 złotych; dla część 14 zamówienia: 700,00 złotych; dla część 15 zamówienia: 200,00 złotych; dla część 16 zamówienia: 700,00 złotych; dla część 17 zamówienia: 4.700,00 złotych; dla część 18 zamówienia: 500,00 złotych; dla część 19 zamówienia: 200,00 złotych; dla część 20 zamówienia: 50,00 złotych; dla część 21 zamówienia: 8.100,00 złotych; dla część 22 zamówienia: 1.300,00 złotych; dla część 23 zamówienia: 500,00 złotych; dla część 24 zamówienia: 600,00 złotych; dla część 25 zamówienia: 500,00 złotych; dla część 26 zamówienia: 500,00 złotych; dla część 27 zamówienia: 3.200,00 złotych; dla część 28 zamówienia: 400,00 złotych; dla część 29 zamówienia: 400,00 złotych; dla część 30 zamówienia: 400,00 złotych; dla część 31 zamówienia: 900,00 złotych; dla część 32 zamówienia: 2.600,00 złotych; dla część 33 zamówienia: 1.000,00 złotych; dla część 34 zamówienia: 500,00 złotych; 34 / 44

35 35 / 44 III.1.2) dla część 35 zamówienia: 200,00 złotych; dla część 36 zamówienia: 1.400,00 złotych; dla część 37 zamówienia: 900,00 złotych; dla część 38 zamówienia: 1.600,00 złotych; dla część 39 zamówienia: 500,00 złotych; dla część 40 zamówienia: 400,00 złotych; dla część 41 zamówienia: 400,00 złotych; dla część 42 zamówienia: 500,00 złotych. 3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj. w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do r. do godziny 12: Wadium wnoszone w pieniądzu: 1) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do r. do godziny 12:00; 2) Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, przed upływem terminu wskazanego w pkt 1; 3) należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Bank PEKAO SA Zaleca się by wpłata opatrzona była dopiskiem wadium na dostawę produktów leczniczych ; 4) musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem terminu wskazanego w pkt 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w operacjach finansowych. Wadium wniesione w pieniądzu, które wpłynie po terminie składania ofert uznane zostanie za wniesione nieprawidłowo, a Wykonawca, który wniósł nieprawidłowo wadium zostanie wykluczony z postępowania; 5) Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu (przelewem) do oferty należy załączyć dowód wniesienia wadium dokonania przelewu. 7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna (w sposób inny niż przelewem): 1) musi w pełni gwarantować możliwość jego zatrzymania w przypadku zaistnienia przesłanek ustawowych (art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp); 2) być załączone w oryginale do oferty, w sposób niepowodujący utraty ważności dokumentu wadialnego; 3) zaleca się, by było załączone do oferty w formie kopii wpiętej w dokumentację (ofertę) i w formie oryginału, w kopercie wpiętej w dokumentację (ofertę) lub włożoną w kopertę główną / z ofertą. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: 1. Wykonawca obciążać będzie Zamawiającego fakturami VAT po każdej zrealizowanej dostawie. 2. Termin płatności Strony ustaliły na 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 3. Wykonawca uprawniony jest do dostarczenia nie więcej niż jednej faktury dziennie. 35 / 44

36 36 / 44 III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) 4. W przypadku dostarczenia więcej niż jednej faktury dziennie Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i dostarczenia jej do Zamawiającego. Dostarczenie skorygowanej faktury nie uniemożliwia dostarczenia kolejnej faktury w dniu dostarczenia korekty. 5. W przypadku konieczności korekty faktur ze względu na naruszenie ust. 3 termin płatności liczony będzie od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT zgodnej z wymogiem określonym w ust Należność będzie przekazywana przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 7. Strony za dzień zapłaty wskazują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez Zamawiającego, w przypadku powstania ewentualnych zaległości płatniczych Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do realizowania dalszych częściowych dostaw wynikających z niniejszej umowy. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: 9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia, za wyjątkiem pakietu 35, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu konsygnacyjnego, składu celnego lub posiadają zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych o ile są producentem całego oferowanego asortymentu. Dla części zamówienia nr 35 Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w powyższym zakresie. Ocena zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, które muszą jednoznacznie potwierdzać spełnienie niniejszego warunku udziału w postępowaniu oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnego z wzorem załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. W zakresie części zamówienia nr 35 wymagane jest wyłącznie oświadczenie zgodne z wzorem załącznik nr 3 do SIWZ. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający wymaga od Wykonawców, w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, wykazania się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, minimum dwóch dostaw produktów leczniczych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający wymaga, by wykazane przez Wykonawcę dostawy, odpowiadały swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i były dostawami o wartościach nie mniejszych niż: dla części 1 zamówienia: minimum dwie dostawy o wartości minimum ,00 złotych brutto każda; dla części 2 zamówienia: minimum dwie dostawy o wartości minimum ,00 złotych brutto każda; dla części 3 zamówienia: minimum dwie dostawy o wartości minimum ,00 złotych brutto każda; 36 / 44

Polska-Warszawa: Spektrometry emisyjne 2015/S 108-195744. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Spektrometry emisyjne 2015/S 108-195744. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195744-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Spektrometry emisyjne 2015/S 108-195744 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Instrumenty muzyczne i ich części 2015/S 143-263660. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Instrumenty muzyczne i ich części 2015/S 143-263660. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:263660-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Instrumenty muzyczne i ich części 2015/S 143-263660 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319494-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Obrabiarki 2012/S 132-218684. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

PL-Lublin: Obrabiarki 2012/S 132-218684. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218684-2012:text:pl:html PL-Lublin: Obrabiarki 2012/S 132-218684 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Płock: Produkty farmaceutyczne 2013/S 024-037024. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Płock: Produkty farmaceutyczne 2013/S 024-037024. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37024-2013:text:pl:html PL-Płock: Produkty farmaceutyczne 2013/S 024-037024 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowe Centrum ds. AIDS, ul. Samsonowska 1, 02-829 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3317777, faks 022 3317776.

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowe Centrum ds. AIDS, ul. Samsonowska 1, 02-829 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3317777, faks 022 3317776. Warszawa: Przeprowadzenie kampanii społecznej promującej testowanie w kierunku HIV - 2 zadania Numer ogłoszenia: 80099-2011; data zamieszczenia: 10.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 204-361019. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 204-361019. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:361019-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 204-361019 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Urządzenia sieciowe 2014/S 221-390168

Polska-Katowice: Urządzenia sieciowe 2014/S 221-390168 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390168-2014:text:pl:html Polska-Katowice: Urządzenia sieciowe 2014/S 221-390168 Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:193543-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:373791-2015:text:pl:html Polska-Mońki: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 2015/S 206-373791

Bardziej szczegółowo

Polska-Hajnówka: Wozy strażackie 2013/S 224-389527. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Hajnówka: Wozy strażackie 2013/S 224-389527. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:389527-2013:text:pl:html Polska-Hajnówka: Wozy strażackie 2013/S 224-389527 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 189-342375. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 189-342375. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342375-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 189-342375 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Płock: Łóżka szpitalne 2011/S 131-217573

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Płock: Łóżka szpitalne 2011/S 131-217573 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217573-2011:text:pl:html PL-Płock: Łóżka szpitalne 2011/S 131-217573 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie 2016/S 050-083170. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie 2016/S 050-083170. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83170-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie 2016/S 050-083170 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Formularz Szczegółowy Oferty

Formularz Szczegółowy Oferty Załącznik nr do siwz Znak postępowania: DA-ZP-252-9/6 Formularz Szczegółowy Oferty Uwaga: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza zaoferowanie leków (Pakiet nr, 2, 3, 4, 5, 6) w opakowaniach

Bardziej szczegółowo

Polska-Sokołów Podlaski: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 2013/S 219-381483. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Sokołów Podlaski: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 2013/S 219-381483. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:381483-2013:text:pl:html Polska-Sokołów Podlaski: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 2013/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane 2015/S 029-049028

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane 2015/S 029-049028 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:49028-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl 1 z 6 2014-10-31 15:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Białystok: Dostawa monitorów LCD, tabletów, komputera

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 27.11.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/33USM/11/2014 o wartości poniżej 207 000 EURO na Dostosowanie istniejących izolatoriów w związku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PAKIET Nr 1

Załącznik nr 1 PAKIET Nr 1 Załącznik nr 1 PAKIET Nr 1 Produkty lecznicze znajdujące się w urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Nazwa, postać farmaceutyczna, dawka

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=29412&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Stanowiska stomatologiczne 2016/S 033-052804. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Stanowiska stomatologiczne 2016/S 033-052804. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52804-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Stanowiska stomatologiczne 2016/S 033-052804 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl 1 z 5 2015-11-10 08:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa i wdrożenie oprogramowania wspomagającego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2013/S 136-236500. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2013/S 136-236500. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:236500-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2013/S 136-236500 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Dostawa leków do leczenia WZW typu C. Numer ogłoszenia: 42444-2016; data zamieszczenia: 25.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wałbrzych: Dostawa leków do leczenia WZW typu C. Numer ogłoszenia: 42444-2016; data zamieszczenia: 25.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2016-02-25 12:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa leków do leczenia WZW typu C.

Bardziej szczegółowo

Leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy (CPV neuroleptyki ) Kwota Wartość Stawka VAT. Nazwa handlowa Producent

Leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy (CPV neuroleptyki ) Kwota Wartość Stawka VAT. Nazwa handlowa Producent Pakiet nr 1 Załącznik Nr 1.1. do SIWZ Leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy (CPV 33661500-6 neuroleptyki ) 1 Cetirizini dihydrochloridum tabl.powl. 0,01 g 20 tabl. op. 30 2 Loratadinum tabl. 0,01

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa artykułów reklamowych Numer ogłoszenia: 156983-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa artykułów reklamowych Numer ogłoszenia: 156983-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Dostawa artykułów reklamowych Numer ogłoszenia: 156983-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 17

I. 1) NAZWA I ADRES: Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 17 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=241313&rok= Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lzk-lancut.pl

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Mapa numeryczna dla obrębu Zaczernie Numer ogłoszenia: 70408-2014; data zamieszczenia: 03.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Rzeszów: Mapa numeryczna dla obrębu Zaczernie Numer ogłoszenia: 70408-2014; data zamieszczenia: 03.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat.rzeszow.pl/ Rzeszów: Mapa numeryczna dla obrębu Zaczernie Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2015-04-22 08:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawa.so.gov.pl/zamowienia-publiczne.srodmiescie.html Warszawa: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... Leki - Varia (CPV )

... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... Leki - Varia (CPV ) ... Załącznik nr 1. 1 Pakiet nr 1 Leki - Varia (CPV 33690000-3) 1 Lidocainum amp 1% 20 ml 5 amp 2 2 Amitryptylinum draŝ 10 mg 60 draŝ 1 3 Chlorpromazinum amp 50 mg/2 ml 10 amp 6 4 Chlorpromazinum krople

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Dostawa prasy i czasopism do Urzędu Miasta Rzeszowa Numer ogłoszenia: 318073-2011;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, ul. Ogrodowa 51A, 00-873 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, ul. Ogrodowa 51A, 00-873 Warszawa, woj. 1 z 5 2016-02-26 14:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hipoteka.waw.pl oraz www.warszawa.so.gov.pl/sad-rejonowy-mokotowa.html

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl Kraków: Dostawa stałej wielofunkcyjnej podłogi sportowej do hali treningowej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Toner do drukarek laserowych/faksów 2016/S 087-153694. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Toner do drukarek laserowych/faksów 2016/S 087-153694. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153694-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Toner do drukarek laserowych/faksów 2016/S 087-153694 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzoz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzoz.pl 1 z 5 2012-04-05 09:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzoz.pl Włocławek: ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl Bydgoszcz: Dostawa odczynników i materiałów zuŝywalnych firm: Poch, Merck, Biocorp,

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Urządzenia komputerowe 2013/S 203-351201. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Urządzenia komputerowe 2013/S 203-351201. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351201-2013:text:pl:html Polska-Białystok: Urządzenia komputerowe 2013/S 203-351201 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 239403-2011; data zamieszczenia: 07.09.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 239403-2011; data zamieszczenia: 07.09.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 239403-2011; data zamieszczenia: 07.09.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 228027-2011 data 25.08.2011

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:51812-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego 2012/S 32-051812 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1. op 2520. op 2016. Dostawa produktów leczniczych SZNSPZOZ.N-ZP.372-36/14. Załącznik nr 2. Wartość netto. Cena jedn.

Zestaw 1. op 2520. op 2016. Dostawa produktów leczniczych SZNSPZOZ.N-ZP.372-36/14. Załącznik nr 2. Wartość netto. Cena jedn. Zestaw 1 1 Aripiprazolum tabl 15 mg x14 tabl 2 Aripiprazolum amp 7,7 mg/ml x 1 op 2520 op 2016 Zestaw 2 1 Pełnowartościowy preparat żywieniowy do podawania przez zgłębnik (1 kcal/ml), nie zawierający błonnika,

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl Gdańsk: usługa zorganizowania i przeprowadzenia kolonii/obozu dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów Politechniki Gdańskiej. Numer ogłoszenia: 106266-2014; data zamieszczenia: 28.03.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Produkty lecznicze do terapii serca 2016/S 002-001378. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Produkty lecznicze do terapii serca 2016/S 002-001378. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1378-2016:text:pl:html Polska-Szczecin: Produkty lecznicze do terapii serca 2016/S 002-001378 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tvp.pl/zamowienia_publiczne Warszawa: Zakup akumulatorów do profesjonalnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-lodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-lodz.pl Łódź: Dostawa zestawów komputerowych - ZP/ŁOW NFZ/7/2016 Numer ogłoszenia: 100369-2016;

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Części wiat 2016/S 041-066961. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Części wiat 2016/S 041-066961. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:66961-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Części wiat 2016/S 041-066961 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... Leki - Varia (CPV )

... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... Leki - Varia (CPV ) ... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy Pakiet nr 1 FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... miejscowość i data Leki - Varia (CPV 33690000-3) Wielkość Cena Cena Wartość Podatek Wartość Producent Nazwa Postać Dawka

Bardziej szczegółowo

Tarnobrzeg: Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym w Szkole Podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg: Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym w Szkole Podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu Tarnobrzeg: Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym w Szkole Podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi odśnieżania 2013/S 202-350187. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Kraków: Usługi odśnieżania 2013/S 202-350187. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:350187-2013:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi odśnieżania 2013/S 202-350187 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Polska-Mława: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 2014/S 203-359186. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Mława: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 2014/S 203-359186. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:359186-2014:text:pl:html Polska-Mława: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 2014/S 203-359186

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

Busko Zdrój: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 szkoleń

Busko Zdrój: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 szkoleń Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pupbusko.biuletyn.net/ Busko Zdrój: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl 1 2015-07-09 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Wzór OFERTA PRZETARGOWA

Wzór OFERTA PRZETARGOWA Wzór.. Pełna nazwa oferenta lub pieczęć z NIP Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29 100 Włoszczowa OFERTA PRZETARGOWA Na realizacji zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyŝej 14000 euro prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa i montaŝ mebli ze stali nierdzewnej na wyposaŝenie Pracowni

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Kamery wideo 2016/S 094-169121. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Kamery wideo 2016/S 094-169121. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:169121-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Kamery wideo 2016/S 094-169121 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.e-cea.pl/1617

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.e-cea.pl/1617 1 z 5 2014-12-09 10:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.e-cea.pl/1617 Warszawa: Wyposażenie części dydaktycznej Koncertowego Centrum

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi wycinania drzew 2016/S 031-050989. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe

Polska-Kraków: Usługi wycinania drzew 2016/S 031-050989. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50989-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi wycinania drzew 2016/S 031-050989 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, PASKÓW DIAGNOSTYCZNYCH

DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, PASKÓW DIAGNOSTYCZNYCH Page 1 of 5 Sosnowiec: DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, PASKÓW DIAGNOSTYCZNYCH Numer ogłoszenia: 160434-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa Adres pocztowy: Plac Wszystkich Świętych 3/4 Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: 31-004. Tel.

Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa Adres pocztowy: Plac Wszystkich Świętych 3/4 Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: 31-004. Tel. Kraków UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322074-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074

Bardziej szczegółowo

Siedlce: ZP/6 - Odzież/2012 Numer ogłoszenia: 481202-2012; data zamieszczenia: 29.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Siedlce: ZP/6 - Odzież/2012 Numer ogłoszenia: 481202-2012; data zamieszczenia: 29.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Siedlce: ZP/6 - Odzież/2012 Numer ogłoszenia: 481202-2012; data zamieszczenia: 29.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY GKZP.271.2.2015 Biała, dnia 28 kwietnia 2015 r. Biała: Bankowa obsługa budżetu Gminy Biała i jej jednostek organizacyjnych Numer ogłoszenia: 97086-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Pakiet 1

Załącznik nr 2 Pakiet 1 Załącznik nr 2 Pakiet 1 Lp. Przedmiot zamówienia - LEKI Jm Ilość 1 ACENOCUMAROLUM 1mg x 60 tabl. op. 6 2 ACEBUTOLOLUM 200mg x20 tabl. op. 1 3 ACENOCUMAROLUM 4mg x 60 tabl. op. 5 4 ACETYLOCYSTEINUM 200mg

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 96961-2009; data zamieszczenia: 23.06.2009. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 96961-2009; data zamieszczenia: 23.06.2009. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 Chorzów: Opracowanie projektu technicznego, wykonanie, dostawa oraz montaŝ ścianki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656551, faks 013 4656553.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656551, faks 013 4656553. Sanok: Kontynuacja budowy hali sportowej w miejscowości Strachocina-roboty budowlane, wykończeniowe i towarzyszące Numer ogłoszenia: 62496-2010; data zamieszczenia: 08.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Polska-Sosnowiec: Wyroby farmaceutyczne 2015/S 024-039414. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Sosnowiec: Wyroby farmaceutyczne 2015/S 024-039414. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/17 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39414-2015:text:pl:html Polska-Sosnowiec: Wyroby farmaceutyczne 2015/S 024-039414 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

pieczątka Wykonawcy załącznik nr 1.1. FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY Produkty farmaceutyczne ( CPV: ) Nazwa Handlowa Producent Wartość netto

pieczątka Wykonawcy załącznik nr 1.1. FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY Produkty farmaceutyczne ( CPV: ) Nazwa Handlowa Producent Wartość netto pieczątka Wykonawcy załącznik nr 1.1. Pakiet nr 1 1 Paski Optium XIDO test pask. - 50 pasków 10 op. 2 Acetazolamidum tabl. 0,25 g 30 tabl.(3x10) 5 op. 3 Acidum tranexamicum rozt.do wstrz.doż. 0,5 g/5ml

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Gorzyce: Usługi udzielania kredytu 2016/S 058-098025. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Gorzyce: Usługi udzielania kredytu 2016/S 058-098025. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98025-2016:text:pl:html Polska-Gorzyce: Usługi udzielania kredytu 2016/S 058-098025 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Prace remontowo-budowlane w Teatrze Narodowym Numer ogłoszenia: 50659-2015;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2... Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi Trzebnica: Wykonanie usługi odbioru, transportu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Zakup asysty technicznej dla produktów (licencji) firmy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov. 1 z 5 2015-10-22 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie usługi modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Bielsk Podlaski: Implanty ortopedyczne 2014/S 139-249353. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Bielsk Podlaski: Implanty ortopedyczne 2014/S 139-249353. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249353-2014:text:pl:html Polska-Bielsk Podlaski: Implanty ortopedyczne 2014/S 139-249353 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mzlk-opole.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mzlk-opole.bip.gov.pl/ Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mzlk-opole.bip.gov.pl/ Opole: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Warszawa: Ochrona osób i mienia Numer ogłoszenia: 207785-2011; data zamieszczenia: 01.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Suwałki: na świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla SZW w Suwałkach Numer ogłoszenia: 70154-2013; data zamieszczenia: 19.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202.

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202. Warszawa: Przygotowanie i obsługa konferencji organizowanej w ramach projektu EUnetHTA wraz z przygotowaniem i obsługą gali (kolacji konferencyjnej) w Centrum Stocznia Gdańska - sprawa nr 3/2011 Numer

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Pakiet I załącznik nr 3

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Pakiet I załącznik nr 3 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Pakiet I załącznik nr 3 Nr zadania Lp. Nazwa leku, postać, dawka Jedn Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto Vat Producent Zadanie I 1 Acebutololum 200 mg x 30tbl.

Bardziej szczegółowo

PL-Wrocław: Meble medyczne 2012/S 232-381471. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

PL-Wrocław: Meble medyczne 2012/S 232-381471. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:381471-2012:text:pl:html PL-Wrocław: Meble medyczne 2012/S 232-381471 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, woj. warmińskomazurskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, woj. warmińskomazurskie, Ełk: Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 349026-2012; data zamieszczenia: 14.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cskis.umed.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cskis.umed.pl 1 z 8 2014-03-26 23:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cskis.umed.pl Łódź: Dostawę mebli i wyposażenia na potrzeby Centralnego

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 tel. i faks: (034) 367-36-74 e-mail: szp@data.pl Znak sprawy: DAZ.26.077.2014 L.dz.

Bardziej szczegółowo

Włocławek: DIZ / 19 / 2010 Numer ogłoszenia: 179667-2010; data zamieszczenia: 07.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Włocławek: DIZ / 19 / 2010 Numer ogłoszenia: 179667-2010; data zamieszczenia: 07.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 6 Włocławek: DIZ / 19 / 2010 Numer ogłoszenia: 179667-2010; data zamieszczenia: 07.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 1 z 5 2016-05-20 10:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: WYKONANIE, KONFEKCJONOWANIE ORAZ DYSTRYBUCJA 1210

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.slupsk.pl, bip.um.slupsk.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.slupsk.pl, bip.um.slupsk. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.slupsk.pl, bip.um.slupsk.pl Słupsk: Zakup usług szkoleniowych (MS-20410, MS-20411, MS-20412 oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Sukcesywna usługa hotelowo-gastronomiczna podczas szkoleń specjalistycznych dla pracowników WIOŚ, organizowanych

Warszawa: Sukcesywna usługa hotelowo-gastronomiczna podczas szkoleń specjalistycznych dla pracowników WIOŚ, organizowanych http://bzp2.porał.uzp.goy.pl/index.php?ogloszenieshow8.tpozycj... Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gios.goy.pi/bipjprzetargi.php

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński, woj. Stargard Szczeciński: Przyjmowanie i wypłata świadczeń pieniężnych dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim Numer ogłoszenia: 43510-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 - leki. ARKUSZ CENOWY - załącznik nr 1a do SIWZ. Wartość netto. Podatek Vat. Wartość brutto. Cena jednostkowa brutto

Pakiet nr 1 - leki. ARKUSZ CENOWY - załącznik nr 1a do SIWZ. Wartość netto. Podatek Vat. Wartość brutto. Cena jednostkowa brutto ARKUSZ CENOWY - załącznik nr 1a do SIWZ Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość netto Podatek Vat Wartość brutto Pakiet nr 1 - leki 1 ACENOCUMAROLUM 1mg x 60 tabl. op. 8 2 ACEBUTOLOLUM

Bardziej szczegółowo

PAKIET I: LEKI. Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr pieczątka firmowa Wykonawcy.

PAKIET I: LEKI. Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr pieczątka firmowa Wykonawcy. ... pieczątka firmowa Wykonawcy PAKIET I: LEKI Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Cena Vat Cena Wartość Kwota VAT Wartość netto % brutto netto brutto Załącznik nr

Bardziej szczegółowo