REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ BUSINESSNET BANKU BPH S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ BUSINESSNET BANKU BPH S.A."

Transkrypt

1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ BUSINESSNET BANKU BPH S.A. Rozdział I Definicje i przedmiot Regulaminu Przedmiot Regulaminu 1 Regulamin Korzystania z Systemu Bankowości Internetowej Banku BPH SA określa warunki oraz zasady współpracy pomiędzy Bankiem BPH Spółką Akcyjną oraz Klientem Banku w zakresie korzystania z Systemu Bankowości Internetowej Banku BPH S.A. oraz Systemu Elektronicznej Rejestracji. Niniejszy Regulamin został wydany przez Bank BPH SA na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. nr 140 poz. 939 z późn. zm.) i jest doręczony Klientowi z chwilą zawierania Umowy. Definicje 2 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: ADK Bank Bankowość Mobilna Certyfikat Kwalifikowany Czytnik Kart Data Wykonania Aplikacja Doradcy Klienta - system służący do zarządzania konfiguracją oraz prawami dostępu do Systemu, dostępny jedynie dla pracowników Banku Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Gdańsk ul. płk. Jana Pałubickiego 2, wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS NIP: Uproszczona wersja Systemu, która umożliwia korzystanie z systemu przy pomocy urządzeń mobilnych. Autoryzacja zleceń w Lite odbywa się przy pomocy SMS kodu w wersji mobilnej. W Bankowości Mobilnej nie są udostępnione wszystkie funkcjonalności dostępne w Systemie. Kwalifikowany certyfikat w rozumieniu Ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2001 r. z późn. zm. Urządzenie służące do obsługi i odczytu informacji zawartych na Karcie Podana przez Użytkownika żądana data rozpoczęcia przetwarzania Dyspozycji Finansowej. Datą Wykonania może być jedynie Dzień Roboczy. Doradca Klienta Osoba działająca w imieniu Banku odpowiedzialna za kontakt z Klientem Dyspozycja Dyspozycja Finansowa lub Dyspozycja Niefinansowa Dyspozycja Finansowa Dyspozycja Niefinansowa Zlecenie przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem Banku lub inna usługa zlecana przez Klienta drogą elektroniczną z wykorzystaniem Systemu, mające bezpośrednie skutki finansowe na Rachunku Bankowym Oświadczenie Klienta lub Użytkownika skierowane do Banku niebędące Dyspozycją Finansową Dzień Roboczy Grupa Akceptacji Hasło do Autoryzacji Zleceń Telefonicznych Każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, w którym Bank prowadzi działalność operacyjną Oznaczony literowo zbiór Użytkowników, akceptujących Dyspozycje Poufny, 6-cyfrowy kod indywidualnie ustalany, służący do uwierzytelniania w Kanale Telefonicznym Hasło Dostępu Poufne, indywidualnie ustalane przez Użytkownika hasło umożliwiające wraz z Identyfikatorem Logowania uzyskanie dostępu do Systemu poprzez Stronę Logowania Hasło Klucza Prywatnego Hasło Startowe HotLine Identyfikator Logowania Instrukcja Użytkownika Poufne, indywidualnie ustalane przez Użytkownika hasło zabezpieczające przed niepowołanym wykorzystaniem Klucza Prywatnego Podpisu Elektronicznego 6-cio cyfrowy kod będący początkowym jednorazowym Hasłem Dostępu, początkowym Hasłem do Autoryzacji Zleceń Telefonicznych i hasłem do Klucza Startowego Jednostka organizacyjna Banku odpowiedzialna za telefoniczne wsparcie Klientów w ramach obsługi Systemu oraz Systemu Elektronicznej Rejestracji. Godziny dostępności wsparcia HotLine, jak i numer telefonu oraz adres dostępne są w Systemie Elektronicznej Rejestracji, Systemie oraz na Stronie Produktowej Systemu Unikalny identyfikator nadawany przez Bank każdemu Użytkownikowi Systemu Elektronicznej Rejestracji oraz Użytkownikowi Systemu, służący do identyfikacji w Systemie Elektronicznej Rejestracji, Systemie lub Kanale Telefonicznym, z którym jednoznacznie związane są dane osobowe Użytkownika Instrukcja obsługi Systemu dostępna w postaci elektronicznej w Systemie oraz Systemie Elektronicznej Rejestracji Kanał Telefoniczny System umożliwiający komunikację Klienta z Bankiem za pośrednictwem telefonu z wybieraniem tonowym, umożliwiający identyfikację i uwierzytelnienie Użytkownika przez HotLine Karta Klient Klucz Prywatny Podpisu Elektronicznego Karta procesorowo-pamięciowa stanowiąca fizyczny nośnik Kluczy Podpisu Elektronicznego Podmiot, z którym Bank zawarł Umowę Poufne, niepowtarzalne i przyporządkowane Użytkownikowi dane elektroniczne będące kluczem prywatnym w technologii RSA, z dostępem zabezpieczonym Hasłem Klucza Prywatnego, które są wykorzystywane przez Użytkownika do składania Podpisu Elektronicznego, wygenerowane przez Komponent Podpisu Elektronicznego, przechowywane na Karcie, na nośniku lokalnym

2 Klucz Publiczny Podpisu Elektronicznego Klucz Startowy Kod SMS Kod SMS w wersji mobilnej Kody Identyfikacyjne Komponent Podpisu Elektronicznego Limit dzienny dla Użytkownika Bankowości Mobilnej Lokalizacja (np. dysk USB) lub na elektronicznych nośnikach informacji znajdujących się pod kontrolą Banku (w repozytorium Banku) Niepowtarzalne i przyporządkowane Użytkownikowi dane elektroniczne będące kluczem publicznym w technologii RSA, wygenerowane przez Komponent Podpisu Elektronicznego, przechowywane na serwerze Banku i służące do weryfikacji Podpisu Elektronicznego Klucz podpisu elektronicznego wygenerowany automatycznie i udostępniany osobie, która zostanie upoważniona do korzystania z Systemu, wydany w celu autoryzacji dyspozycji 6-cio cyfrowy kod przesyłany na Zaufany Numer Telefonu Użytkownika, będący dodatkowym zabezpieczeniem Klucza Prywatnego Podpisu Elektronicznego przechowywanego na nośniku lokalnym lub na elektronicznych nośnikach informacji znajdujących się pod kontrolą Banku (w repozytorium Banku) 6-cio cyfrowy kod przesyłany na Zaufany Numer Telefonu Użytkownika umożliwiający autoryzację zleceń w Systemie Bankowości Mobilnej do wysokości kwoty określonej w Limicie dziennym dla Użytkownika w Bankowości Mobilnej. Dane służące uwierzytelnieniu Użytkownika w Systemie i Kanale Telefonicznym, w szczególności: Identyfikator Logowania, Hasło Dostępu, Hasło Klucza Prywatnego, Kod SMS oraz Hasło do Autoryzacji Zleceń Telefonicznych Niezależny moduł programowy Systemu, instalowany na stacji roboczej Użytkownika i będący wyłącznie pod jego kontrolą. Komponent udostępnia funkcjonalność generowania pary Kluczy: Prywatnego i Publicznego, składania Podpisu Elektronicznego oraz pobierania Kodów SMS Ustawiany limit w Module Prawnym na sumaryczną dzienną kwotą autoryzowanych transakcji przy pomocy urządzeń mobilnych. Domyślna wartość Limitu dla każdego Użytkownika wynosi PLN. Miejsce, w którym znajduje się jednostka organizacyjna Klienta i Użytkownicy standardowo korzystają z Systemu Moduł Komunikacji Funkcjonalność umożliwiająca wymianę wiadomości pomiędzy Bankiem i Klientem wraz z ich wyświetlaniem na pulpicie Systemu oraz wyświetlanie powiadomień po zalogowaniu do Systemu Moduł Prawny Pakiet Abonamentowy Pakiet Startowy Podpis Bezpieczny kanał komunikacji elektronicznej udostępniany przez Bank wraz z Systemem, służący do przygotowywania, odtwarzania w niezmienionej postaci oraz wymiany dokumentów elektronicznych pomiędzy Klientem i Bankiem, zapewniający udostępnianie informacji na trwałym nośniku informacji Określony zestaw funkcjonalności w Systemie, który jest udostępniony Klientowi za miesięczną opłatą Wiadomość SMS wysłana na ustalony wcześniej bezpieczny Zaufany Numer Telefonu lub bezpieczna koperta (tzn. zapewniająca poufność zawartych danych) w której Bank dostarcza Hasło Startowe Użytkownikowi lub osobie, która zostanie upoważniona przez Klienta do korzystania z Systemu Dane elektroniczne, które wraz z innymi danymi, Elektroniczny do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji i uwierzytelnienia Użytkownika, między innymi w związku ze składaniem Dyspozycji w Systemie, wywołujący skutki prawne równoważne osobistemu złożeniu oświadczenia woli w formie pisemnej zgodnie z art. 7 Prawa bankowego Rachunek Bankowy Rachunek bieżący, pomocniczy lub lokat, a także inny rachunek prowadzony na rzecz Klienta przez Bank na podstawie umów zawartych z Klientem, który Bank udostępnia w Systemie Regulamin Niniejszy Regulamin Korzystania z Systemu Bankowości Internetowej Banku BPH S.A. Schemat Akceptacji Reguła definiowana przez Klienta, będąca zestawem warunków logicznych, określająca ilu Użytkowników i z których Grup Akceptacji musi podpisać Dyspozycję, aby była ona przyjęta do wykonania przez Bank Strona Logowania Strona WWW umożliwiająca zalogowanie się do Systemu Elektronicznej Rejestracji lub Systemu zlokalizowana na serwerze internetowym Banku, wywoływana podaniem w przeglądarce internetowej adresu https://www.bph.pl i posiadająca ważny certyfikat strony wydany dla Strona Produktowa Systemu System System Elektronicznej Rejestracji Transakcja Umowa Strona internetowa prezentująca informacje o Systemie zlokalizowana na serwerze internetowym Banku, wywoływana podaniem w przeglądarce internetowej adresu System Bankowości Internetowej będący zespołem współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci teleinformatyczne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne, umożliwiający świadczenie usług przez Bank, dostępny poprzez Stronę Logowania Bezpieczny kanał komunikacji elektronicznej, stanowiący trwały nośnik informacji udostępniany przez Bank w związku z udostępnieniem Systemu, służący do przygotowywania, odtwarzania w niezmienionej postaci oraz wymiany dokumentów elektronicznych pomiędzy Bankiem i Klientem, dostępny poprzez Stronę Logowania Umowa zawarta między Bankiem i Klientem, niebędąca Dyspozycją, będąca Transakcją w rozumieniu Regulaminu Ogólne warunki współpracy z Klientami w zakresie Transakcji Kasowych oraz Regulaminu Ogólne warunki współpracy z Klientami w zakresie transakcji rynku finansowego. Do Transakcji stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu dotyczące Dyspozycji Finansowych, z tym, że nie maja zastosowania zapisy dotyczące kwotowych limitów wartości. Umowa, na podstawie której udostępniany jest System, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin. Są to następujące umowy: a) Umowa o Prowadzenie Rachunków Bankowych dla Klientów Korporacyjnych oraz o Świadczenie Usług Związanych z Tymi Rachunkami b) Umowa o Współpracy w Zakresie

3 Użytkownik Zaufany Numer Telefonu Produktów Bankowych Banku BPH S.A. c) Umowa o prowadzenie rachunków bankowych i usług z nimi związanych dla Klientów Biznesowych segmentu Mikro i Małych Firm/ segmentu Średnich Firm d) Umowa o prowadzenie rachunków bankowych i usług z nimi związanych dla Klientów Biznesowych e) Umowa kompleksowa pakietu e- Harmonium/Harmonium /Plus/Pro/Active/ FX/Medyk/Prawnik/Tax/Start/Mikro Osoba fizyczna, która jest uprawniona do korzystania z Systemu w imieniu i na rzecz Klienta Numer telefonu komórkowego Użytkownika lub osoby, której udostępniony zostanie System, będący pod jego wyłączną kontrolą, wykorzystywany do otrzymywania Kodów SMS i Pakietów Startowych Rozdział II Udostępnienie Systemu Zasady udostępnienia Systemu Klientom Banku 3 1. Warunkiem udostępnienia Systemu jest zawarcie Umowy, podpisanie przez Klienta Wniosku o Udostępnienie Systemu wraz z załącznikami określonymi w ust. 2 oraz spełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Załącznikami do Wniosku o Udostępnienie Systemu są: a. Karta Osoby Upoważnionej (Użytkownika) b. Karta Uprawnień Użytkownika c. Karta Schematów Akceptacji d. (zał. opcjonalny) Restrykcje Bezpieczeństwa dla Klienta e. (zał. opcjonalny) Restrykcje Bezpieczeństwa dla Użytkownika 3. Wniosek o Udostępnienie Systemu oraz dokumenty, o których mowa w ust. 2, są tworzone z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w Systemie Elektronicznej Rejestracji, Module Prawnym lub ADK. 4. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt a, podpisywany jest przez osobę, którą Klient upoważni do korzystania z Systemu. 5. W imieniu Klienta dokumenty, określone w ust. 1 i 2, podpisuje kombinacja osób umocowanych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu i na rzecz Klienta z tytułu pełnionych funkcji lub na podstawie udzielonych pełnomocnictw, w szczególności jest to zarząd ujawniony w KRS. Kombinacja taka zwana jest dalej Schematem Reprezentacji. 6. Podpisy, o których mowa w ust. 4 i 5 mogą być złożone elektronicznie z użyciem Certyfikatu Kwalifikowanego lub na wydrukowanych dokumentach odręcznie. Podpisy odręczne osób, o których mowa w ust. 5, wchodzących w skład Schematu Reprezentacji, muszą być poświadczone za autentyczność podpisem odręcznym przez Doradcę Klienta. Podpisy odręczne osób, które zostaną upoważnione przez Klienta do korzystania z Systemu, muszą być poświadczone za autentyczność podpisem odręcznym przez Schemat Reprezentacji lub Doradcę Klienta. 7. Z chwilą złożenia podpisanego Wniosku o Udostępnienie Systemu zgodnie ze Schematem Reprezentacji postanowienia zawarte we Wniosku o Udostępnienie Systemu wraz z załącznikami określonymi w ust. 2 i Regulaminie zostają w całości włączone do Umowy i następuje udostępnienie Systemu. Uzupełnienie dokumentacji oraz aktywacja z użyciem Systemu Elektronicznej Rejestracji 4 1. Przed udostępnieniem Systemu Bank udostępnia Klientowi System Elektronicznej Rejestracji umożliwiający tworzenie, modyfikowanie oraz wgląd i drukowanie dokumentów określonych w 3 ust. 1 i Klient zobowiązany jest do przekazania Doradcy Klienta imienia, nazwiska oraz Zaufanego Numeru Telefonu osoby, dla której zostanie udostępniony System Elektronicznej Rejestracji. 3. Bank dostarcza osobie, o której mowa w ust. 2, Identyfikator Logowania oraz Hasło Startowe za pomocą osobnych wiadomości SMS wysłanych na Zaufany Numer Telefonu. 4. Z chwilą wykonania pierwszego logowania z wykorzystaniem danych, o których mowa w ust. 3, osoba upoważniona przez Klienta, o której mowa w ust. 2, uzyskuje status Użytkownika Technicznego. 5. Udostępnienie przez Bank Systemu Elektronicznej Rejestracji Użytkownikowi Technicznemu nie stanowi udostępnienia Systemu. 6. Użytkownik Techniczny wypełnia Wniosek o Udostępnienie Systemu oraz opcjonalne wnioski aktywujące pozostałe produkty. 7. Użytkownik Techniczny zleca wydanie Identyfikatorów Logowania oraz z Pakietów Startowych dla osób, które zostaną upoważnione przez Klienta do korzystania z Systemu. 8. Pakiet Startowy oraz Identyfikator Logowania dla osób, które zostaną upoważnione do korzystania z Systemu, wydawane są poprzez wysłanie osobnych wiadomości SMS na Zaufany Numer Telefonu. 9. W przypadku braku Zaufanego Numeru Telefonu Pakiet Startowy oraz Identyfikator Logowania mogą zostać dostarczone również w formie papierowej: a. Do rąk własnych odbiorcy indywidualną przesyłką kurierską b. Do rąk własnych odbiorcy przez Doradcę Klienta. 10. Osoby, które zostaną upoważnione do korzystania z Systemu, mogą samodzielnie uzupełnić swoje Karty Osoby Upoważnionej (Użytkownika) w Systemie Elektronicznej Rejestracji lub może to zrobić za nich Użytkownik Techniczny. 11. Każda osoba, dla której utworzona została Karta Osoby Upoważnionej (Użytkownika), posiada prawo do zapoznania się z jej treścią oraz edycji zawartych w niej danych. 12. Klient jest obowiązany poinformować osoby, którym udostępniony zostanie System, o nazwie i adresie siedziby Banku, o celu zbierania danych i odbiorcach danych, o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz o dobrowolności podania danych. 13. Zakres przekazywanych danych określa Karta Osoby Upoważnionej (Użytkownika). 14. W celu określenia uprawnień do funkcjonalności udostępnianych w Systemie dla osób, które zostaną upoważnione przez Klienta do korzystania z Systemu, Użytkownik Techniczny tworzy indywidualne Karty Uprawnień Użytkownika. 15. W celu określenia uprawnień do podpisywania Dyspozycji dla osób, które zostaną upoważnione przez Klienta do korzystania z Systemu i składania Dyspozycji, Użytkownik Techniczny tworzy Kartę Schematów Akceptacji. 16. W celu określenia restrykcji bezpieczeństwa dotyczących ograniczeń dostępu dla osób, które zostaną upoważnione przez Klienta do korzystania z Systemu, Użytkownik Techniczny tworzy Restrykcje Bezpieczeństwa dla Klienta na poziomie ogólnym lub Restrykcje Bezpieczeństwa dla Użytkownika na poziomie szczegółowym. Zakres możliwych restrykcji określają wymienione dokumenty.

4 17. Po stworzeniu kompletu dokumentów w Systemie Elektronicznej Rejestracji Użytkownik Techniczny przedstawia je do podpisu zgodnie z 3 ust Użytkownik Techniczny jest automatycznie usuwany z Systemu Elektronicznej Rejestracji w momencie aktywacji pierwszego Użytkownika podczas udostępnienia Systemu. Uzupełnienie dokumentacji oraz aktywacja poprzez ADK 5 1. Czynności Użytkownika Technicznego, o których mowa w 4 ust mogą zostać wykonane przez Doradcę Klienta lub specjalistę HotLine z użyciem ADK lub Systemu Elektronicznej Rejestracji na podstawie bezpośredniej komunikacji Użytkownika Technicznego z Doradcą Klienta lub specjalistą HotLine. Zasady udostępniania Systemu Użytkownikom 6 1. Osoby, które zostaną upoważnione przez Klienta do korzystania z Systemu, uzyskują dostęp do Systemu Elektronicznej Rejestracji poprzez podanie na Stronie Logowania: a. Identyfikatora Logowania b. Hasła Startowego 2. Na podstawie Hasła Startowego osoba, o której mowa w ust. 1, tworzy Hasło Dostępu, które wykorzystywane będzie przez nią do: a. Przeprowadzania procedury logowania do Systemu Elektronicznej Rejestracji, b. Przeprowadzenia procedury logowania po udostępnieniu Systemu. 3. Osobom, o których mowa w ust. 1, Bank udostępnia Klucze Startowe. 4. Osoby, o których mowa w ust. 1, uzyskują status Użytkowników w momencie udostępnienia Systemu. 5. Z Systemu może korzystać w imieniu Klienta upoważniony przez niego Użytkownik na prawach zdefiniowanych łącznie w złożonych w Banku dokumentach wymienionych w 3 ust Użytkownicy uzyskują dostęp do Systemu na podstawie Identyfikatora Logowania dostarczonego w trybie przewidzianym w 4 ust. 8 i 9 oraz Hasła Dostępu. 7. Użytkownicy z wykorzystaniem Hasła Startowego ustalają Hasło do Autoryzacji Zleceń Telefonicznych. 8. Użytkownicy, którzy otrzymali od Klienta upoważnienie do składania Dyspozycji w Systemie, generują parę Kluczy Prywatnego i Publicznego Podpisu Elektronicznego wraz z ustaleniem Hasła Klucza Prywatnego. 9. Użytkownicy zobowiązani są do podpisania Klucza Publicznego Podpisu Elektronicznego. 10. Do podpisania Klucza Prywatnego Podpisu Elektronicznego wymagane jest użycie Klucza Startowego oraz podanie Hasła Startowego. 11. Użytkownika, który będzie posługiwał się w Systemie Certyfikatem Kwalifikowanym, nie dotyczy obowiązek generowania i podpisywania kluczy określony w ust Pakiety Abonamentowe określające zakres czynności, do jakich Klient może uprawnić Użytkowników 7 1. Korzystanie z Systemu jest odpłatne. Abonament za korzystanie określa aktualna Tabela Opłat i Prowizji Banku dla Klientów Korporacyjnych bądź Taryfa Opłat i Prowizji Banku dla Klientów Biznesowych, Taryfa Opłat i Prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Biznesowych z segmentu Średnich Firm lub Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Biznesowych z segmentu Mikro i Małych Firm. W przypadku udostępnienia Systemu po 15 dniu danego miesiąca, abonament naliczany jest od pierwszego dnia następnego miesiąca. Za udostępnienie wykonane do 15 dnia danego miesiąca włącznie, abonament naliczany jest za cały miesiąc. 2. Rodzaje operacji, które Klient może wykonywać z wykorzystaniem Systemu i zakres funkcjonalności, które Klient może udostępnić Użytkownikom zależą od posiadanego Pakietu Abonamentowego oraz opcjonalnych, dodatkowych rozszerzeń funkcjonalności rozumianych jako grupa funkcjonalności dokupionych do Pakietu Abonamentowego Basic (Dodatkowe Moduły) z zastrzeżeniem ust. 6 i Rodzaje Pakietów Abonamentowych oraz dostępne w ramach nich funkcjonalności i Dodatkowe Moduły określa Klient może zmienić rodzaj Pakietu Abonamentowego i aktywować Dodatkowe Moduły w ramach posiadanego Pakietu Abonamentowego Basic poprzez złożenie Wniosku o Udostępnienie Systemu. 5. Limit liczby Użytkowników w ramach Pakietów Abonamentowych określa 26. Abonament za każdego następnego Użytkownika, ponad limit wyznaczony w Pakiecie Abonamentowym, określa aktualna Tabela Opłat i Prowizji Banku dla Klientów Korporacyjnych bądź Taryfa Opłat i Prowizji Banku dla Klientów Biznesowych, Taryfa Opłat i Prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Biznesowych z segmentu Średnich Firm lub Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Biznesowych z segmentu Mikro i Małych Firm.. 6. Bank udostępnia określone funkcjonalności dostępne w ramach Pakietu Abonamentowego dopiero po zawarciu korespondującej umowy produktowej i aktywacji produktu, którego ta funkcjonalność dotyczy. 7. Bank decyduje o aktualnym zakresie dostępu Klienta do każdej z usług oraz usług świadczonych za pośrednictwem Systemu, zastrzegając sobie prawo do rozszerzenia funkcjonalności lub rezygnacji z prowadzenia niektórych produktów i usług świadczonych za pośrednictwem Systemu, w szczególności w przypadku zmian środowiska informatycznego Banku. Serwis wdrożeniowy Systemu 8 1. Wdrożenie Systemu może zostać wykonane jako samodzielnie wdrożenie dokonywane przez Klienta ze wsparciem telefonicznym HotLine lub Doradcy Klienta, bądź jako serwis wdrożeniowy wykonywany przez specjalistę Banku w Lokalizacji Klienta. 2. Wyboru sposobu wdrożenia Klient dokonuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na Wniosku o Udostępnienie Systemu. 3. Wdrożenie Systemu wykonane samodzielnie przez Klienta jest bezpłatne. 4. Wdrożenie Systemu wykonane jako serwis wdrożeniowy jest odpłatne. Koszt takiego wdrożenia określa aktualna Tabela Opłat i Prowizji Banku dla Klientów Korporacyjnych bądź Taryfa Opłat i Prowizji Banku dla Klientów Biznesowych, Taryfa Opłat i Prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Biznesowych z segmentu Średnich Firm lub Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Biznesowych z segmentu Mikro i Małych Firm.. 5. Serwis wdrożeniowy wykonywany przez specjalistę Banku w Lokalizacji polega na: a. Przybyciu specjalisty dokonującego wdrożenie do Lokalizacji oraz dostarczeniu Kart i Czytników Kart zgodnie z danymi zawartymi we Wniosku o Udostępnienie Systemu. b. Sprawdzeniu spełnienia wymagań systemowych opisanych w 25 i w razie potrzeby próbie modyfikacji środowiska przy współpracy z administratorem systemu operacyjnego lub sieci celem doprowadzenia do ich spełnienia.

5 c. Asyście przy instalacji Komponentu Podpisu Elektronicznego w przeglądarce internetowej oraz Czytnika Kart. d. Asyście przy pierwszym logowaniu Użytkownika(ów), wygenerowaniu pary Kluczy Podpisu Elektronicznego, podpisaniu Klucza Publicznego Podpisu Elektronicznego przy użyciu Klucza Startowego oraz zdefiniowaniu Hasła do Zleceń Telefonicznych. e. Asyście przy składaniu pierwszej Dyspozycji Finansowej przez Użytkownika(ów). f. Przeprowadzenie szkolenia z obsługi i administracji Systemu. 6. Bank zastrzega sobie możliwość zlecenia podwykonawcy wykonania czynności, o których mowa w ust Serwis wdrożeniowy w Lokalizacji wykonywany jest w terminie ustalonym przez Bank i Klienta, jednak nie wcześniej niż 3 Dni Robocze i nie później niż 14 Dni Roboczych od momentu złożenia Wniosku o Udostępnienie Systemu. 8. W przypadku Serwisu wdrożeniowego w Lokalizacji, Klient zobowiązany jest podpisania Protokołu Odbioru Serwisu dostępnego w Module Prawnym. 9. Serwis wdrożeniowy w Lokalizacji, który nie został ukończony w ustalonym dniu z przyczyn leżących po stronie Klienta, zostanie dokończony jako pozagwarancyjna interwencja serwisowa. 10. Podczas serwisu wdrożeniowego Systemu Klient zobowiązuje się do podejmowania czynności bezpośrednio koniecznych dla umożliwienia wdrożenia Systemu, w szczególności do zapewnienia obecności administratora systemu operacyjnego lub sieci oraz kompletu Użytkowników w trakcie szkolenia. Serwis integracji Systemu z systemami finansowoksięgowymi 9 1. Bank zapewnia serwis integracji Systemu z systemem finansowo-księgowym mający przyczynić się do wdrożenia przez Klienta rozwiązania informatycznego integrującego system finansowo-księgowy lub płacowy Klienta z Systemem, w szczególności umożliwiającego import Dyspozycji Finansowych do Systemu oraz eksport danych transakcyjnych z Systemu do systemów finansowo-księgowych. 2. Celem umożliwienia przeprowadzenia serwisu integracji opisanego w ust. 1, Klient zobowiązany jest do zapewnienia wsparcia specjalisty ze strony producenta lub dostawcy systemu finansowoksięgowego. 3. Serwis integracji Systemu z systemem finansowoksięgowym jest odpłatny. Koszt takiego wdrożenia określa aktualna Tabela Opłat i Prowizji Banku dla Klientów Korporacyjnych bądź Taryfa Opłat i Prowizji Banku dla Klientów Biznesowych, Taryfa Opłat i Prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Biznesowych z segmentu Średnich Firm lub Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Biznesowych z segmentu Mikro i Małych Firm.. 4. Serwis nie obejmuje modyfikacji systemu finansowo-księgowego. Koszty ewentualnych modyfikacji systemu finansowo-księgowego ponosi Klient. Rozdział III Korzystanie z Systemu Zasady składania i realizacji Dyspozycji Bank zobowiązuje się umożliwić Klientowi dostęp do Systemu i składanie Dyspozycji całą dobę, każdego dnia roku, z zastrzeżeniem ust Bank zastrzega sobie prawo wykonywania okresowych przerw technicznych związanych z konserwacją lub aktualizacją Systemu, co w efekcie może uniemożliwić korzystanie z Systemu. Bank dąży, by przerwy, o których mowa wyżej miały miejsce poza Dniami Roboczymi lub w Dni Robocze w godzinach nocnych (po godzinie 20:00 CET). Przerwy są równoważne niedostępności Systemu i nie stanowią odmowy realizacji Dyspozycji. 3. Bank przekazuje Klientowi informację o przerwach, o których mowa w ust. 2, z co najmniej 48- godzinnym wyprzedzeniem poprzez Moduł Komunikacji. 4. Bank może odmówić realizacji Dyspozycji niespełniających wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, Umowie, a także w sytuacjach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w tym na podstawie orzeczeń właściwych organów, bez względu na moment stwierdzenia zachodzenia przesłanek odmowy. 5. Bank informuje Klienta o odmowie niezwłocznie po stwierdzeniu przesłanek odmowy, poprzez podanie statusu Dyspozycji w historii zleceń lub poprzez Moduł Komunikacji, chyba, że przepis prawa lub orzeczenie właściwego organu zakazuje powiadomienia. 6. Klient ma możliwość składania Dyspozycji Finansowych z przyszłą Data Wykonania. 7. Klient ma możliwość anulowania Dyspozycji Finansowych z przyszłą Datą Wykonania do końca dnia kalendarzowego poprzedzającego bezpośrednio Datę Wykonania, za pomocą dedykowanych funkcji w Systemie. Zmiana Dyspozycji dokonywana jest wyłącznie poprzez uprzednie anulowanie starej, a następnie złożenie nowej Dyspozycji Finansowej. 8. Klient nie ma możliwości anulowania zlecenia już po obciążeniu Dyspozycją Finansową Rachunku Bankowego, niezależnie od czasu, jaki upłynął pomiędzy obciążeniem a zgłoszeniem anulowania, zgodnie z brzmieniem art. 33 Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych. 9. Każda Dyspozycja składana za pomocą Systemu wymaga opatrzenia Podpisem Elektronicznym. Spełnienie Schematu Akceptacji jest równoważne wyrażeniu przez Klienta zgody na wykonanie Dyspozycji. 10. Opatrzenie Dyspozycji Podpisem Elektronicznym, o czym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, wymaga użycia Klucza Prywatnego Podpisu Elektronicznego oraz podania Hasła Klucza Prywatnego, a w przypadku podpisywania Kluczem Prywatnym znajdującym się w repozytorium Banku bądź na nośniku lokalnym, dodatkowo wymagane jest podanie Kodu SMS. Autoryzacja Dyspozycji, które posiadają parametr zaufany wymaga użycia jedynie Klucza Prywatnego Podpisu Elektronicznego oraz podania Hasła Klucza Prywatnego. W przypadku Bankowości Mobilnej opatrzenie Dyspozycji Podpisem Elektronicznym nie jest możliwe, natomiast autoryzacja zleceń wymaga użycia Kodu SMS w wersji mobilnej. 11. Bank realizuje prawidłowo złożone Dyspozycje Finansowe do wysokości salda dostępnego Rachunku Bankowego, którego Dyspozycja Finansowa dotyczy. W razie braku wystarczających środków na wykonanie Dyspozycji Finansowej w całości Bank ma prawo odmówić wykonania Dyspozycji Finansowej. Bank nie jest zobowiązany realizować Dyspozycji Finansowych w części, jeśli na Rachunku Bankowym, którego Dyspozycja Finansowa dotyczy, znajdują się środki wystarczające na wykonanie Dyspozycji Finansowej w części. 12. Szczegółowe zasady zlecania Dyspozycji oraz korzystania z Systemu zawarte są w Instrukcji Użytkownika oraz pomocy kontekstowej zawartej w Systemie. 13. Kanałem Telefonicznym nie można składać Dyspozycji Finansowych. 14. Obciążenie rachunku Klienta opłatami za Dyspozycje Finansowe dokonywane w Systemie oraz opłatą abonamentową, o której mowa w 7 ust. 1 następuje w trybie i wysokości określonej w aktualnie obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji dla Klientów Korporacyjnych, Taryfie Opłat i Prowizji Banku dla Klientów Biznesowych, Taryfie Opłat i Prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Biznesowych z segmentu Średnich Firm lub Taryfie opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Biznesowych z segmentu Mikro i Małych Firm.

6 15. Zasady realizacji rozliczeń pieniężnych krajowych z tytułu Dyspozycji składanych w Systemie określa Regulamin Rozliczeń Pieniężnych dla Klientów Komercyjnych w Banku BPH S.A., bądź Regulamin Prowadzenia Rachunków Bankowych w Banku BPH S.A. dla Klientów Biznesowych. (Mikro, Małe i Średnie Firmy). 16. Zasady realizacji poleceń wypłaty wysłanych walutowych w Systemie reguluje Regulamin Rozliczeń Pieniężnych dla Klientów Komercyjnych. 17. Zasady realizacji operacji wymiany walut zawieranych na podstawie bieżących kursów walut publikowanych w Systemie określa regulamin Zasady ustalania oraz stosowania bieżących kursów walut w Banku BPH S.A. 18. Do Transakcji zawieranych poprzez moduł DealingNet w Systemie zastosowanie mają następujące regulaminy: "Ogólne warunki współpracy z Klientami w zakresie Transakcji Kasowych" oraz "Ogólne Warunki Współpracy z Klientami w zakresie transakcji rynku finansowego. 19. Operacje dokonywane w module DealingNet Systemu stanowią Transakcje w rozumieniu regulaminu "Ogólne warunki współpracy z Klientami w zakresie Transakcji Kasowych" oraz regulaminu "Ogólne Warunki Współpracy z Klientami w zakresie transakcji rynku finansowego. 20. Do zleceń złożonych w Systemie poprzez moduł TradeNet zastosowanie mają: Regulamin Akredytywa Dokumentowa oraz Regulamin Inkaso dokumentowe i finansowe w rozliczeniach zagranicznych. 21. W sprawach nieuregulowanych stosuje się Regulamin Rozliczeń Pieniężnych dla Klientów Komercyjnych w Banku BPH S.A., bądź Regulamin Prowadzenia Rachunków Bankowych w Banku BPH S.A. dla Klientów Biznesowych (Mikro, Małe i Średnie Firmy). Moduł Prawny w Systemie Oświadczenia zarówno Klienta, jak i Banku, związane z dokonywaniem czynności bankowych mogą być składane oraz odbierane w postaci elektronicznej za pośrednictwem przeznaczonego do tego celu Modułu Prawnego. 2. Moduł Prawny stanowi integralną część Systemu. 3. Udostępnienie Systemu oznacza udostępnienie Modułu Prawnego. Moduł Prawny udostępniany jest wyłącznie Użytkownikom Systemu. 4. Klient określa osoby uprawnione do składania oraz odbierania oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych. Określenie osób uprawnionych do korzystania z Modułu Prawnego następuje łącznie w dokumentach: Karta Uprawnień Użytkownika oraz Karta Schematów Akceptacji, o których mowa w 3 ust. 2 pkt b i c. 5. Oświadczenia składane przez osoby określone w ust. 4 wymagają opatrzenia ich Podpisami Elektronicznymi zgodnie ze Schematem Reprezentacji, o którym mowa w 3 ust. 5 lub Schematem Pełnomocnictw do Modułu Prawnego zawartym w Karcie Schematów Akceptacji. 6. Wszelkie Dyspozycje i oświadczenia składane i odbierane za pośrednictwem Modułu Prawnego, jeżeli są złożone zgodnie ze Schematem Reprezentacji lub Schematem Pełnomocnictw do Modułu Prawnego, wywołują skutki prawne po stronie Klienta bez względu na osoby, które złożyły lub odebrały Dyspozycję lub oświadczenie. Dyspozycje i oświadczenia przekazywane za pośrednictwem Modułu Prawnego są równoważne Dyspozycjom i oświadczeniom w formie pisemnej. 7. Na żądanie Banku Klient okazuje stosowne dokumenty, z których wynika upoważnienie do składania i odbierania oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych przez osoby, o których mowa w ust W razie wątpliwości Bank i Klient postanawiają, że dokumenty, o których mowa w 3 ust. 2 pkt b i c, stanowią upoważnienie osób w nich wymienionych do składania i odbierania oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych w zakresie i w sposób określony w tych dokumentach W ramach funkcjonalności Modułu Prawnego, Bank udostępnia katalog Dyspozycji Niefinansowych, w szczególności wniosków aktywujących produkty w ramach Umowy, możliwych do złożenia poprzez Moduł Prawny. 2. Bank zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w katalogu Dyspozycji, o których mowa w ust Bank udostępnia możliwość odtwarzania w niezmienionej postaci wszystkich złożonych i odebranych przez Klienta w Module Prawnym dokumentów zawierających oświadczenie w formie elektronicznej. 4. Wszystkie dokumenty dostępne w Module Prawnym zawierające oświadczenia Klientów, bądź Banku, związane z czynnościami bankowymi spełniają wymagania przewidziane w właściwych przepisach prawa w zakresie utworzenia, utrwalenia, przekazywania, przechowywania oraz zabezpieczania tych dokumentów. Grupa podmiotów powiązanych za pośrednictwem Systemu Klient może ustanowić łącznie z innym Klientem lub Klientami Banku, posiadającym System, grupę powiązaną. 2. Grupa powiązana ułatwia pracę Użytkownikom poprzez zagregowany dostęp w Systemie do informacji i danych, dotyczących Klientów objętych grupą, na jednym ekranie. 3. Zakres uprawnień Użytkownika w zagregowanym Systemie Klientów wchodzących w skład grupy powiązanej określają dokumenty, o których mowa w 3 ust. 2 pkt b. 4. Klient może wstąpić do istniejącej grupy powiązanej poprzez złożenie w Banku Wniosku o Udostępnienie Systemu z opisem grupy w sekcji Dodatkowe informacje. 5. Zgoda na wstąpienie Klienta do grupy powiązanej musi zostać wyrażona jednogłośnie ze strony wszystkich dotychczasowych członków grupy powiązanej. 6. Limit liczby Klientów w grupie powiązanej wynosi 5. Aktualizacje Systemu oraz Komponentu Podpisu Elektronicznego Bank nieodpłatnie udostępnia Klientowi uaktualnione wersje Systemu i Komponentu Podpisu Elektronicznego. 2. Bank informuje o zakresie aktualizacji w trybie opisanym w 10 ust Aktualne wersje Systemu oraz Komponentu Podpisu Elektronicznego udostępniane są w sposób umożliwiający ich automatyczną bądź samodzielna implementację przez Użytkowników, pod warunkiem odpowiednio skonfigurowanych praw do stacji roboczej i przeglądarki internetowej. Rozdział IV Pomoc techniczna i wsparcie Zdalne wsparcie Systemu Bank zapewnia Klientowi w okresie udostępniania Systemu wsparcie HotLine. 2. Zakres udzielanego wsparcia przez HotLine obejmuje w szczególności: a. Udzielanie informacji związanych z funkcjonowaniem Systemu Elektronicznej Rejestracji,

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. przed dniem 23.07.2012 r. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne...

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych...

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin )

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i terminologia...3 Rozdział II Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5 regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 02.02.2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 32/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kowalu z dnia 28.02.2008r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOWALU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i użytkowania kart Visa Business dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013 r. SPIS TREŚCI Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II WARUNKI WYDAWANIA

Bardziej szczegółowo

regulamin kart debetowych dla firm w ramach Orange Finanse

regulamin kart debetowych dla firm w ramach Orange Finanse regulamin kart debetowych dla firm w ramach Orange Finanse Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5 Rozdział I Wydawanie kart... 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom indywidualnym przez Bank SMART (dalej Regulamin

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank S.A.

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank S.A. Załącznik nr 2. Regulaminu Akcji Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank S.A. I. Postanowienia wstępne i terminologia 1 Niniejszy Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki w zakresie wydawania przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Business

Regulamin Kart Kredytowych Business Regulamin Kart Kredytowych Business Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Business wydany przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie art. 109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. mbank S.A. Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 07.11.2014 Spis treści Spis treści..2 Dział I Postanowienia ogólne...3 Dział II Warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Kart kredytowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014 r.

Regulamin korzystania z Kart kredytowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014 r. Regulamin korzystania z Kart kredytowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014 r. Spis treści Załącznik nr 3 do PO Nr A-V- Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IORSTW W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM P SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IORSTW W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM P SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IORSTW W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM P SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU Pionie Detalicznym i Korporacyjnym Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) 1. Obowiązywanie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Centrum Telefoniczne (CT) Dyspozycje Elektroniczne. Dyspozycje Pisemne. Elektroniczne kanały dostępu (EKD) Internetowe kanały dostępu (IKD) FX Forward

Centrum Telefoniczne (CT) Dyspozycje Elektroniczne. Dyspozycje Pisemne. Elektroniczne kanały dostępu (EKD) Internetowe kanały dostępu (IKD) FX Forward REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTĘPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo