REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ BUSINESSNET BANKU BPH S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ BUSINESSNET BANKU BPH S.A."

Transkrypt

1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ BUSINESSNET BANKU BPH S.A. Rozdział I Definicje i przedmiot Regulaminu Przedmiot Regulaminu 1 Regulamin Korzystania z Systemu Bankowości Internetowej Banku BPH SA określa warunki oraz zasady współpracy pomiędzy Bankiem BPH Spółką Akcyjną oraz Klientem Banku w zakresie korzystania z Systemu Bankowości Internetowej Banku BPH S.A. oraz Systemu Elektronicznej Rejestracji. Niniejszy Regulamin został wydany przez Bank BPH SA na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. nr 140 poz. 939 z późn. zm.) i jest doręczony Klientowi z chwilą zawierania Umowy. Definicje 2 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: ADK Bank Bankowość Mobilna Certyfikat Kwalifikowany Czytnik Kart Data Wykonania Aplikacja Doradcy Klienta - system służący do zarządzania konfiguracją oraz prawami dostępu do Systemu, dostępny jedynie dla pracowników Banku Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Gdańsk ul. płk. Jana Pałubickiego 2, wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS NIP: Uproszczona wersja Systemu, która umożliwia korzystanie z systemu przy pomocy urządzeń mobilnych. Autoryzacja zleceń w Lite odbywa się przy pomocy SMS kodu w wersji mobilnej. W Bankowości Mobilnej nie są udostępnione wszystkie funkcjonalności dostępne w Systemie. Kwalifikowany certyfikat w rozumieniu Ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2001 r. z późn. zm. Urządzenie służące do obsługi i odczytu informacji zawartych na Karcie Podana przez Użytkownika żądana data rozpoczęcia przetwarzania Dyspozycji Finansowej. Datą Wykonania może być jedynie Dzień Roboczy. Doradca Klienta Osoba działająca w imieniu Banku odpowiedzialna za kontakt z Klientem Dyspozycja Dyspozycja Finansowa lub Dyspozycja Niefinansowa Dyspozycja Finansowa Dyspozycja Niefinansowa Zlecenie przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem Banku lub inna usługa zlecana przez Klienta drogą elektroniczną z wykorzystaniem Systemu, mające bezpośrednie skutki finansowe na Rachunku Bankowym Oświadczenie Klienta lub Użytkownika skierowane do Banku niebędące Dyspozycją Finansową Dzień Roboczy Grupa Akceptacji Hasło do Autoryzacji Zleceń Telefonicznych Każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, w którym Bank prowadzi działalność operacyjną Oznaczony literowo zbiór Użytkowników, akceptujących Dyspozycje Poufny, 6-cyfrowy kod indywidualnie ustalany, służący do uwierzytelniania w Kanale Telefonicznym Hasło Dostępu Poufne, indywidualnie ustalane przez Użytkownika hasło umożliwiające wraz z Identyfikatorem Logowania uzyskanie dostępu do Systemu poprzez Stronę Logowania Hasło Klucza Prywatnego Hasło Startowe HotLine Identyfikator Logowania Instrukcja Użytkownika Poufne, indywidualnie ustalane przez Użytkownika hasło zabezpieczające przed niepowołanym wykorzystaniem Klucza Prywatnego Podpisu Elektronicznego 6-cio cyfrowy kod będący początkowym jednorazowym Hasłem Dostępu, początkowym Hasłem do Autoryzacji Zleceń Telefonicznych i hasłem do Klucza Startowego Jednostka organizacyjna Banku odpowiedzialna za telefoniczne wsparcie Klientów w ramach obsługi Systemu oraz Systemu Elektronicznej Rejestracji. Godziny dostępności wsparcia HotLine, jak i numer telefonu oraz adres dostępne są w Systemie Elektronicznej Rejestracji, Systemie oraz na Stronie Produktowej Systemu Unikalny identyfikator nadawany przez Bank każdemu Użytkownikowi Systemu Elektronicznej Rejestracji oraz Użytkownikowi Systemu, służący do identyfikacji w Systemie Elektronicznej Rejestracji, Systemie lub Kanale Telefonicznym, z którym jednoznacznie związane są dane osobowe Użytkownika Instrukcja obsługi Systemu dostępna w postaci elektronicznej w Systemie oraz Systemie Elektronicznej Rejestracji Kanał Telefoniczny System umożliwiający komunikację Klienta z Bankiem za pośrednictwem telefonu z wybieraniem tonowym, umożliwiający identyfikację i uwierzytelnienie Użytkownika przez HotLine Karta Klient Klucz Prywatny Podpisu Elektronicznego Karta procesorowo-pamięciowa stanowiąca fizyczny nośnik Kluczy Podpisu Elektronicznego Podmiot, z którym Bank zawarł Umowę Poufne, niepowtarzalne i przyporządkowane Użytkownikowi dane elektroniczne będące kluczem prywatnym w technologii RSA, z dostępem zabezpieczonym Hasłem Klucza Prywatnego, które są wykorzystywane przez Użytkownika do składania Podpisu Elektronicznego, wygenerowane przez Komponent Podpisu Elektronicznego, przechowywane na Karcie, na nośniku lokalnym

2 Klucz Publiczny Podpisu Elektronicznego Klucz Startowy Kod SMS Kod SMS w wersji mobilnej Kody Identyfikacyjne Komponent Podpisu Elektronicznego Limit dzienny dla Użytkownika Bankowości Mobilnej Lokalizacja (np. dysk USB) lub na elektronicznych nośnikach informacji znajdujących się pod kontrolą Banku (w repozytorium Banku) Niepowtarzalne i przyporządkowane Użytkownikowi dane elektroniczne będące kluczem publicznym w technologii RSA, wygenerowane przez Komponent Podpisu Elektronicznego, przechowywane na serwerze Banku i służące do weryfikacji Podpisu Elektronicznego Klucz podpisu elektronicznego wygenerowany automatycznie i udostępniany osobie, która zostanie upoważniona do korzystania z Systemu, wydany w celu autoryzacji dyspozycji 6-cio cyfrowy kod przesyłany na Zaufany Numer Telefonu Użytkownika, będący dodatkowym zabezpieczeniem Klucza Prywatnego Podpisu Elektronicznego przechowywanego na nośniku lokalnym lub na elektronicznych nośnikach informacji znajdujących się pod kontrolą Banku (w repozytorium Banku) 6-cio cyfrowy kod przesyłany na Zaufany Numer Telefonu Użytkownika umożliwiający autoryzację zleceń w Systemie Bankowości Mobilnej do wysokości kwoty określonej w Limicie dziennym dla Użytkownika w Bankowości Mobilnej. Dane służące uwierzytelnieniu Użytkownika w Systemie i Kanale Telefonicznym, w szczególności: Identyfikator Logowania, Hasło Dostępu, Hasło Klucza Prywatnego, Kod SMS oraz Hasło do Autoryzacji Zleceń Telefonicznych Niezależny moduł programowy Systemu, instalowany na stacji roboczej Użytkownika i będący wyłącznie pod jego kontrolą. Komponent udostępnia funkcjonalność generowania pary Kluczy: Prywatnego i Publicznego, składania Podpisu Elektronicznego oraz pobierania Kodów SMS Ustawiany limit w Module Prawnym na sumaryczną dzienną kwotą autoryzowanych transakcji przy pomocy urządzeń mobilnych. Domyślna wartość Limitu dla każdego Użytkownika wynosi PLN. Miejsce, w którym znajduje się jednostka organizacyjna Klienta i Użytkownicy standardowo korzystają z Systemu Moduł Komunikacji Funkcjonalność umożliwiająca wymianę wiadomości pomiędzy Bankiem i Klientem wraz z ich wyświetlaniem na pulpicie Systemu oraz wyświetlanie powiadomień po zalogowaniu do Systemu Moduł Prawny Pakiet Abonamentowy Pakiet Startowy Podpis Bezpieczny kanał komunikacji elektronicznej udostępniany przez Bank wraz z Systemem, służący do przygotowywania, odtwarzania w niezmienionej postaci oraz wymiany dokumentów elektronicznych pomiędzy Klientem i Bankiem, zapewniający udostępnianie informacji na trwałym nośniku informacji Określony zestaw funkcjonalności w Systemie, który jest udostępniony Klientowi za miesięczną opłatą Wiadomość SMS wysłana na ustalony wcześniej bezpieczny Zaufany Numer Telefonu lub bezpieczna koperta (tzn. zapewniająca poufność zawartych danych) w której Bank dostarcza Hasło Startowe Użytkownikowi lub osobie, która zostanie upoważniona przez Klienta do korzystania z Systemu Dane elektroniczne, które wraz z innymi danymi, Elektroniczny do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji i uwierzytelnienia Użytkownika, między innymi w związku ze składaniem Dyspozycji w Systemie, wywołujący skutki prawne równoważne osobistemu złożeniu oświadczenia woli w formie pisemnej zgodnie z art. 7 Prawa bankowego Rachunek Bankowy Rachunek bieżący, pomocniczy lub lokat, a także inny rachunek prowadzony na rzecz Klienta przez Bank na podstawie umów zawartych z Klientem, który Bank udostępnia w Systemie Regulamin Niniejszy Regulamin Korzystania z Systemu Bankowości Internetowej Banku BPH S.A. Schemat Akceptacji Reguła definiowana przez Klienta, będąca zestawem warunków logicznych, określająca ilu Użytkowników i z których Grup Akceptacji musi podpisać Dyspozycję, aby była ona przyjęta do wykonania przez Bank Strona Logowania Strona WWW umożliwiająca zalogowanie się do Systemu Elektronicznej Rejestracji lub Systemu zlokalizowana na serwerze internetowym Banku, wywoływana podaniem w przeglądarce internetowej adresu https://www.bph.pl i posiadająca ważny certyfikat strony wydany dla Strona Produktowa Systemu System System Elektronicznej Rejestracji Transakcja Umowa Strona internetowa prezentująca informacje o Systemie zlokalizowana na serwerze internetowym Banku, wywoływana podaniem w przeglądarce internetowej adresu System Bankowości Internetowej będący zespołem współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci teleinformatyczne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne, umożliwiający świadczenie usług przez Bank, dostępny poprzez Stronę Logowania Bezpieczny kanał komunikacji elektronicznej, stanowiący trwały nośnik informacji udostępniany przez Bank w związku z udostępnieniem Systemu, służący do przygotowywania, odtwarzania w niezmienionej postaci oraz wymiany dokumentów elektronicznych pomiędzy Bankiem i Klientem, dostępny poprzez Stronę Logowania Umowa zawarta między Bankiem i Klientem, niebędąca Dyspozycją, będąca Transakcją w rozumieniu Regulaminu Ogólne warunki współpracy z Klientami w zakresie Transakcji Kasowych oraz Regulaminu Ogólne warunki współpracy z Klientami w zakresie transakcji rynku finansowego. Do Transakcji stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu dotyczące Dyspozycji Finansowych, z tym, że nie maja zastosowania zapisy dotyczące kwotowych limitów wartości. Umowa, na podstawie której udostępniany jest System, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin. Są to następujące umowy: a) Umowa o Prowadzenie Rachunków Bankowych dla Klientów Korporacyjnych oraz o Świadczenie Usług Związanych z Tymi Rachunkami b) Umowa o Współpracy w Zakresie

3 Użytkownik Zaufany Numer Telefonu Produktów Bankowych Banku BPH S.A. c) Umowa o prowadzenie rachunków bankowych i usług z nimi związanych dla Klientów Biznesowych segmentu Mikro i Małych Firm/ segmentu Średnich Firm d) Umowa o prowadzenie rachunków bankowych i usług z nimi związanych dla Klientów Biznesowych e) Umowa kompleksowa pakietu e- Harmonium/Harmonium /Plus/Pro/Active/ FX/Medyk/Prawnik/Tax/Start/Mikro Osoba fizyczna, która jest uprawniona do korzystania z Systemu w imieniu i na rzecz Klienta Numer telefonu komórkowego Użytkownika lub osoby, której udostępniony zostanie System, będący pod jego wyłączną kontrolą, wykorzystywany do otrzymywania Kodów SMS i Pakietów Startowych Rozdział II Udostępnienie Systemu Zasady udostępnienia Systemu Klientom Banku 3 1. Warunkiem udostępnienia Systemu jest zawarcie Umowy, podpisanie przez Klienta Wniosku o Udostępnienie Systemu wraz z załącznikami określonymi w ust. 2 oraz spełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Załącznikami do Wniosku o Udostępnienie Systemu są: a. Karta Osoby Upoważnionej (Użytkownika) b. Karta Uprawnień Użytkownika c. Karta Schematów Akceptacji d. (zał. opcjonalny) Restrykcje Bezpieczeństwa dla Klienta e. (zał. opcjonalny) Restrykcje Bezpieczeństwa dla Użytkownika 3. Wniosek o Udostępnienie Systemu oraz dokumenty, o których mowa w ust. 2, są tworzone z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w Systemie Elektronicznej Rejestracji, Module Prawnym lub ADK. 4. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt a, podpisywany jest przez osobę, którą Klient upoważni do korzystania z Systemu. 5. W imieniu Klienta dokumenty, określone w ust. 1 i 2, podpisuje kombinacja osób umocowanych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu i na rzecz Klienta z tytułu pełnionych funkcji lub na podstawie udzielonych pełnomocnictw, w szczególności jest to zarząd ujawniony w KRS. Kombinacja taka zwana jest dalej Schematem Reprezentacji. 6. Podpisy, o których mowa w ust. 4 i 5 mogą być złożone elektronicznie z użyciem Certyfikatu Kwalifikowanego lub na wydrukowanych dokumentach odręcznie. Podpisy odręczne osób, o których mowa w ust. 5, wchodzących w skład Schematu Reprezentacji, muszą być poświadczone za autentyczność podpisem odręcznym przez Doradcę Klienta. Podpisy odręczne osób, które zostaną upoważnione przez Klienta do korzystania z Systemu, muszą być poświadczone za autentyczność podpisem odręcznym przez Schemat Reprezentacji lub Doradcę Klienta. 7. Z chwilą złożenia podpisanego Wniosku o Udostępnienie Systemu zgodnie ze Schematem Reprezentacji postanowienia zawarte we Wniosku o Udostępnienie Systemu wraz z załącznikami określonymi w ust. 2 i Regulaminie zostają w całości włączone do Umowy i następuje udostępnienie Systemu. Uzupełnienie dokumentacji oraz aktywacja z użyciem Systemu Elektronicznej Rejestracji 4 1. Przed udostępnieniem Systemu Bank udostępnia Klientowi System Elektronicznej Rejestracji umożliwiający tworzenie, modyfikowanie oraz wgląd i drukowanie dokumentów określonych w 3 ust. 1 i Klient zobowiązany jest do przekazania Doradcy Klienta imienia, nazwiska oraz Zaufanego Numeru Telefonu osoby, dla której zostanie udostępniony System Elektronicznej Rejestracji. 3. Bank dostarcza osobie, o której mowa w ust. 2, Identyfikator Logowania oraz Hasło Startowe za pomocą osobnych wiadomości SMS wysłanych na Zaufany Numer Telefonu. 4. Z chwilą wykonania pierwszego logowania z wykorzystaniem danych, o których mowa w ust. 3, osoba upoważniona przez Klienta, o której mowa w ust. 2, uzyskuje status Użytkownika Technicznego. 5. Udostępnienie przez Bank Systemu Elektronicznej Rejestracji Użytkownikowi Technicznemu nie stanowi udostępnienia Systemu. 6. Użytkownik Techniczny wypełnia Wniosek o Udostępnienie Systemu oraz opcjonalne wnioski aktywujące pozostałe produkty. 7. Użytkownik Techniczny zleca wydanie Identyfikatorów Logowania oraz z Pakietów Startowych dla osób, które zostaną upoważnione przez Klienta do korzystania z Systemu. 8. Pakiet Startowy oraz Identyfikator Logowania dla osób, które zostaną upoważnione do korzystania z Systemu, wydawane są poprzez wysłanie osobnych wiadomości SMS na Zaufany Numer Telefonu. 9. W przypadku braku Zaufanego Numeru Telefonu Pakiet Startowy oraz Identyfikator Logowania mogą zostać dostarczone również w formie papierowej: a. Do rąk własnych odbiorcy indywidualną przesyłką kurierską b. Do rąk własnych odbiorcy przez Doradcę Klienta. 10. Osoby, które zostaną upoważnione do korzystania z Systemu, mogą samodzielnie uzupełnić swoje Karty Osoby Upoważnionej (Użytkownika) w Systemie Elektronicznej Rejestracji lub może to zrobić za nich Użytkownik Techniczny. 11. Każda osoba, dla której utworzona została Karta Osoby Upoważnionej (Użytkownika), posiada prawo do zapoznania się z jej treścią oraz edycji zawartych w niej danych. 12. Klient jest obowiązany poinformować osoby, którym udostępniony zostanie System, o nazwie i adresie siedziby Banku, o celu zbierania danych i odbiorcach danych, o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz o dobrowolności podania danych. 13. Zakres przekazywanych danych określa Karta Osoby Upoważnionej (Użytkownika). 14. W celu określenia uprawnień do funkcjonalności udostępnianych w Systemie dla osób, które zostaną upoważnione przez Klienta do korzystania z Systemu, Użytkownik Techniczny tworzy indywidualne Karty Uprawnień Użytkownika. 15. W celu określenia uprawnień do podpisywania Dyspozycji dla osób, które zostaną upoważnione przez Klienta do korzystania z Systemu i składania Dyspozycji, Użytkownik Techniczny tworzy Kartę Schematów Akceptacji. 16. W celu określenia restrykcji bezpieczeństwa dotyczących ograniczeń dostępu dla osób, które zostaną upoważnione przez Klienta do korzystania z Systemu, Użytkownik Techniczny tworzy Restrykcje Bezpieczeństwa dla Klienta na poziomie ogólnym lub Restrykcje Bezpieczeństwa dla Użytkownika na poziomie szczegółowym. Zakres możliwych restrykcji określają wymienione dokumenty.

4 17. Po stworzeniu kompletu dokumentów w Systemie Elektronicznej Rejestracji Użytkownik Techniczny przedstawia je do podpisu zgodnie z 3 ust Użytkownik Techniczny jest automatycznie usuwany z Systemu Elektronicznej Rejestracji w momencie aktywacji pierwszego Użytkownika podczas udostępnienia Systemu. Uzupełnienie dokumentacji oraz aktywacja poprzez ADK 5 1. Czynności Użytkownika Technicznego, o których mowa w 4 ust mogą zostać wykonane przez Doradcę Klienta lub specjalistę HotLine z użyciem ADK lub Systemu Elektronicznej Rejestracji na podstawie bezpośredniej komunikacji Użytkownika Technicznego z Doradcą Klienta lub specjalistą HotLine. Zasady udostępniania Systemu Użytkownikom 6 1. Osoby, które zostaną upoważnione przez Klienta do korzystania z Systemu, uzyskują dostęp do Systemu Elektronicznej Rejestracji poprzez podanie na Stronie Logowania: a. Identyfikatora Logowania b. Hasła Startowego 2. Na podstawie Hasła Startowego osoba, o której mowa w ust. 1, tworzy Hasło Dostępu, które wykorzystywane będzie przez nią do: a. Przeprowadzania procedury logowania do Systemu Elektronicznej Rejestracji, b. Przeprowadzenia procedury logowania po udostępnieniu Systemu. 3. Osobom, o których mowa w ust. 1, Bank udostępnia Klucze Startowe. 4. Osoby, o których mowa w ust. 1, uzyskują status Użytkowników w momencie udostępnienia Systemu. 5. Z Systemu może korzystać w imieniu Klienta upoważniony przez niego Użytkownik na prawach zdefiniowanych łącznie w złożonych w Banku dokumentach wymienionych w 3 ust Użytkownicy uzyskują dostęp do Systemu na podstawie Identyfikatora Logowania dostarczonego w trybie przewidzianym w 4 ust. 8 i 9 oraz Hasła Dostępu. 7. Użytkownicy z wykorzystaniem Hasła Startowego ustalają Hasło do Autoryzacji Zleceń Telefonicznych. 8. Użytkownicy, którzy otrzymali od Klienta upoważnienie do składania Dyspozycji w Systemie, generują parę Kluczy Prywatnego i Publicznego Podpisu Elektronicznego wraz z ustaleniem Hasła Klucza Prywatnego. 9. Użytkownicy zobowiązani są do podpisania Klucza Publicznego Podpisu Elektronicznego. 10. Do podpisania Klucza Prywatnego Podpisu Elektronicznego wymagane jest użycie Klucza Startowego oraz podanie Hasła Startowego. 11. Użytkownika, który będzie posługiwał się w Systemie Certyfikatem Kwalifikowanym, nie dotyczy obowiązek generowania i podpisywania kluczy określony w ust Pakiety Abonamentowe określające zakres czynności, do jakich Klient może uprawnić Użytkowników 7 1. Korzystanie z Systemu jest odpłatne. Abonament za korzystanie określa aktualna Tabela Opłat i Prowizji Banku dla Klientów Korporacyjnych bądź Taryfa Opłat i Prowizji Banku dla Klientów Biznesowych, Taryfa Opłat i Prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Biznesowych z segmentu Średnich Firm lub Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Biznesowych z segmentu Mikro i Małych Firm. W przypadku udostępnienia Systemu po 15 dniu danego miesiąca, abonament naliczany jest od pierwszego dnia następnego miesiąca. Za udostępnienie wykonane do 15 dnia danego miesiąca włącznie, abonament naliczany jest za cały miesiąc. 2. Rodzaje operacji, które Klient może wykonywać z wykorzystaniem Systemu i zakres funkcjonalności, które Klient może udostępnić Użytkownikom zależą od posiadanego Pakietu Abonamentowego oraz opcjonalnych, dodatkowych rozszerzeń funkcjonalności rozumianych jako grupa funkcjonalności dokupionych do Pakietu Abonamentowego Basic (Dodatkowe Moduły) z zastrzeżeniem ust. 6 i Rodzaje Pakietów Abonamentowych oraz dostępne w ramach nich funkcjonalności i Dodatkowe Moduły określa Klient może zmienić rodzaj Pakietu Abonamentowego i aktywować Dodatkowe Moduły w ramach posiadanego Pakietu Abonamentowego Basic poprzez złożenie Wniosku o Udostępnienie Systemu. 5. Limit liczby Użytkowników w ramach Pakietów Abonamentowych określa 26. Abonament za każdego następnego Użytkownika, ponad limit wyznaczony w Pakiecie Abonamentowym, określa aktualna Tabela Opłat i Prowizji Banku dla Klientów Korporacyjnych bądź Taryfa Opłat i Prowizji Banku dla Klientów Biznesowych, Taryfa Opłat i Prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Biznesowych z segmentu Średnich Firm lub Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Biznesowych z segmentu Mikro i Małych Firm.. 6. Bank udostępnia określone funkcjonalności dostępne w ramach Pakietu Abonamentowego dopiero po zawarciu korespondującej umowy produktowej i aktywacji produktu, którego ta funkcjonalność dotyczy. 7. Bank decyduje o aktualnym zakresie dostępu Klienta do każdej z usług oraz usług świadczonych za pośrednictwem Systemu, zastrzegając sobie prawo do rozszerzenia funkcjonalności lub rezygnacji z prowadzenia niektórych produktów i usług świadczonych za pośrednictwem Systemu, w szczególności w przypadku zmian środowiska informatycznego Banku. Serwis wdrożeniowy Systemu 8 1. Wdrożenie Systemu może zostać wykonane jako samodzielnie wdrożenie dokonywane przez Klienta ze wsparciem telefonicznym HotLine lub Doradcy Klienta, bądź jako serwis wdrożeniowy wykonywany przez specjalistę Banku w Lokalizacji Klienta. 2. Wyboru sposobu wdrożenia Klient dokonuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na Wniosku o Udostępnienie Systemu. 3. Wdrożenie Systemu wykonane samodzielnie przez Klienta jest bezpłatne. 4. Wdrożenie Systemu wykonane jako serwis wdrożeniowy jest odpłatne. Koszt takiego wdrożenia określa aktualna Tabela Opłat i Prowizji Banku dla Klientów Korporacyjnych bądź Taryfa Opłat i Prowizji Banku dla Klientów Biznesowych, Taryfa Opłat i Prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Biznesowych z segmentu Średnich Firm lub Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Biznesowych z segmentu Mikro i Małych Firm.. 5. Serwis wdrożeniowy wykonywany przez specjalistę Banku w Lokalizacji polega na: a. Przybyciu specjalisty dokonującego wdrożenie do Lokalizacji oraz dostarczeniu Kart i Czytników Kart zgodnie z danymi zawartymi we Wniosku o Udostępnienie Systemu. b. Sprawdzeniu spełnienia wymagań systemowych opisanych w 25 i w razie potrzeby próbie modyfikacji środowiska przy współpracy z administratorem systemu operacyjnego lub sieci celem doprowadzenia do ich spełnienia.

5 c. Asyście przy instalacji Komponentu Podpisu Elektronicznego w przeglądarce internetowej oraz Czytnika Kart. d. Asyście przy pierwszym logowaniu Użytkownika(ów), wygenerowaniu pary Kluczy Podpisu Elektronicznego, podpisaniu Klucza Publicznego Podpisu Elektronicznego przy użyciu Klucza Startowego oraz zdefiniowaniu Hasła do Zleceń Telefonicznych. e. Asyście przy składaniu pierwszej Dyspozycji Finansowej przez Użytkownika(ów). f. Przeprowadzenie szkolenia z obsługi i administracji Systemu. 6. Bank zastrzega sobie możliwość zlecenia podwykonawcy wykonania czynności, o których mowa w ust Serwis wdrożeniowy w Lokalizacji wykonywany jest w terminie ustalonym przez Bank i Klienta, jednak nie wcześniej niż 3 Dni Robocze i nie później niż 14 Dni Roboczych od momentu złożenia Wniosku o Udostępnienie Systemu. 8. W przypadku Serwisu wdrożeniowego w Lokalizacji, Klient zobowiązany jest podpisania Protokołu Odbioru Serwisu dostępnego w Module Prawnym. 9. Serwis wdrożeniowy w Lokalizacji, który nie został ukończony w ustalonym dniu z przyczyn leżących po stronie Klienta, zostanie dokończony jako pozagwarancyjna interwencja serwisowa. 10. Podczas serwisu wdrożeniowego Systemu Klient zobowiązuje się do podejmowania czynności bezpośrednio koniecznych dla umożliwienia wdrożenia Systemu, w szczególności do zapewnienia obecności administratora systemu operacyjnego lub sieci oraz kompletu Użytkowników w trakcie szkolenia. Serwis integracji Systemu z systemami finansowoksięgowymi 9 1. Bank zapewnia serwis integracji Systemu z systemem finansowo-księgowym mający przyczynić się do wdrożenia przez Klienta rozwiązania informatycznego integrującego system finansowo-księgowy lub płacowy Klienta z Systemem, w szczególności umożliwiającego import Dyspozycji Finansowych do Systemu oraz eksport danych transakcyjnych z Systemu do systemów finansowo-księgowych. 2. Celem umożliwienia przeprowadzenia serwisu integracji opisanego w ust. 1, Klient zobowiązany jest do zapewnienia wsparcia specjalisty ze strony producenta lub dostawcy systemu finansowoksięgowego. 3. Serwis integracji Systemu z systemem finansowoksięgowym jest odpłatny. Koszt takiego wdrożenia określa aktualna Tabela Opłat i Prowizji Banku dla Klientów Korporacyjnych bądź Taryfa Opłat i Prowizji Banku dla Klientów Biznesowych, Taryfa Opłat i Prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Biznesowych z segmentu Średnich Firm lub Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Biznesowych z segmentu Mikro i Małych Firm.. 4. Serwis nie obejmuje modyfikacji systemu finansowo-księgowego. Koszty ewentualnych modyfikacji systemu finansowo-księgowego ponosi Klient. Rozdział III Korzystanie z Systemu Zasady składania i realizacji Dyspozycji Bank zobowiązuje się umożliwić Klientowi dostęp do Systemu i składanie Dyspozycji całą dobę, każdego dnia roku, z zastrzeżeniem ust Bank zastrzega sobie prawo wykonywania okresowych przerw technicznych związanych z konserwacją lub aktualizacją Systemu, co w efekcie może uniemożliwić korzystanie z Systemu. Bank dąży, by przerwy, o których mowa wyżej miały miejsce poza Dniami Roboczymi lub w Dni Robocze w godzinach nocnych (po godzinie 20:00 CET). Przerwy są równoważne niedostępności Systemu i nie stanowią odmowy realizacji Dyspozycji. 3. Bank przekazuje Klientowi informację o przerwach, o których mowa w ust. 2, z co najmniej 48- godzinnym wyprzedzeniem poprzez Moduł Komunikacji. 4. Bank może odmówić realizacji Dyspozycji niespełniających wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, Umowie, a także w sytuacjach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w tym na podstawie orzeczeń właściwych organów, bez względu na moment stwierdzenia zachodzenia przesłanek odmowy. 5. Bank informuje Klienta o odmowie niezwłocznie po stwierdzeniu przesłanek odmowy, poprzez podanie statusu Dyspozycji w historii zleceń lub poprzez Moduł Komunikacji, chyba, że przepis prawa lub orzeczenie właściwego organu zakazuje powiadomienia. 6. Klient ma możliwość składania Dyspozycji Finansowych z przyszłą Data Wykonania. 7. Klient ma możliwość anulowania Dyspozycji Finansowych z przyszłą Datą Wykonania do końca dnia kalendarzowego poprzedzającego bezpośrednio Datę Wykonania, za pomocą dedykowanych funkcji w Systemie. Zmiana Dyspozycji dokonywana jest wyłącznie poprzez uprzednie anulowanie starej, a następnie złożenie nowej Dyspozycji Finansowej. 8. Klient nie ma możliwości anulowania zlecenia już po obciążeniu Dyspozycją Finansową Rachunku Bankowego, niezależnie od czasu, jaki upłynął pomiędzy obciążeniem a zgłoszeniem anulowania, zgodnie z brzmieniem art. 33 Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych. 9. Każda Dyspozycja składana za pomocą Systemu wymaga opatrzenia Podpisem Elektronicznym. Spełnienie Schematu Akceptacji jest równoważne wyrażeniu przez Klienta zgody na wykonanie Dyspozycji. 10. Opatrzenie Dyspozycji Podpisem Elektronicznym, o czym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, wymaga użycia Klucza Prywatnego Podpisu Elektronicznego oraz podania Hasła Klucza Prywatnego, a w przypadku podpisywania Kluczem Prywatnym znajdującym się w repozytorium Banku bądź na nośniku lokalnym, dodatkowo wymagane jest podanie Kodu SMS. Autoryzacja Dyspozycji, które posiadają parametr zaufany wymaga użycia jedynie Klucza Prywatnego Podpisu Elektronicznego oraz podania Hasła Klucza Prywatnego. W przypadku Bankowości Mobilnej opatrzenie Dyspozycji Podpisem Elektronicznym nie jest możliwe, natomiast autoryzacja zleceń wymaga użycia Kodu SMS w wersji mobilnej. 11. Bank realizuje prawidłowo złożone Dyspozycje Finansowe do wysokości salda dostępnego Rachunku Bankowego, którego Dyspozycja Finansowa dotyczy. W razie braku wystarczających środków na wykonanie Dyspozycji Finansowej w całości Bank ma prawo odmówić wykonania Dyspozycji Finansowej. Bank nie jest zobowiązany realizować Dyspozycji Finansowych w części, jeśli na Rachunku Bankowym, którego Dyspozycja Finansowa dotyczy, znajdują się środki wystarczające na wykonanie Dyspozycji Finansowej w części. 12. Szczegółowe zasady zlecania Dyspozycji oraz korzystania z Systemu zawarte są w Instrukcji Użytkownika oraz pomocy kontekstowej zawartej w Systemie. 13. Kanałem Telefonicznym nie można składać Dyspozycji Finansowych. 14. Obciążenie rachunku Klienta opłatami za Dyspozycje Finansowe dokonywane w Systemie oraz opłatą abonamentową, o której mowa w 7 ust. 1 następuje w trybie i wysokości określonej w aktualnie obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji dla Klientów Korporacyjnych, Taryfie Opłat i Prowizji Banku dla Klientów Biznesowych, Taryfie Opłat i Prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Biznesowych z segmentu Średnich Firm lub Taryfie opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Biznesowych z segmentu Mikro i Małych Firm.

6 15. Zasady realizacji rozliczeń pieniężnych krajowych z tytułu Dyspozycji składanych w Systemie określa Regulamin Rozliczeń Pieniężnych dla Klientów Komercyjnych w Banku BPH S.A., bądź Regulamin Prowadzenia Rachunków Bankowych w Banku BPH S.A. dla Klientów Biznesowych. (Mikro, Małe i Średnie Firmy). 16. Zasady realizacji poleceń wypłaty wysłanych walutowych w Systemie reguluje Regulamin Rozliczeń Pieniężnych dla Klientów Komercyjnych. 17. Zasady realizacji operacji wymiany walut zawieranych na podstawie bieżących kursów walut publikowanych w Systemie określa regulamin Zasady ustalania oraz stosowania bieżących kursów walut w Banku BPH S.A. 18. Do Transakcji zawieranych poprzez moduł DealingNet w Systemie zastosowanie mają następujące regulaminy: "Ogólne warunki współpracy z Klientami w zakresie Transakcji Kasowych" oraz "Ogólne Warunki Współpracy z Klientami w zakresie transakcji rynku finansowego. 19. Operacje dokonywane w module DealingNet Systemu stanowią Transakcje w rozumieniu regulaminu "Ogólne warunki współpracy z Klientami w zakresie Transakcji Kasowych" oraz regulaminu "Ogólne Warunki Współpracy z Klientami w zakresie transakcji rynku finansowego. 20. Do zleceń złożonych w Systemie poprzez moduł TradeNet zastosowanie mają: Regulamin Akredytywa Dokumentowa oraz Regulamin Inkaso dokumentowe i finansowe w rozliczeniach zagranicznych. 21. W sprawach nieuregulowanych stosuje się Regulamin Rozliczeń Pieniężnych dla Klientów Komercyjnych w Banku BPH S.A., bądź Regulamin Prowadzenia Rachunków Bankowych w Banku BPH S.A. dla Klientów Biznesowych (Mikro, Małe i Średnie Firmy). Moduł Prawny w Systemie Oświadczenia zarówno Klienta, jak i Banku, związane z dokonywaniem czynności bankowych mogą być składane oraz odbierane w postaci elektronicznej za pośrednictwem przeznaczonego do tego celu Modułu Prawnego. 2. Moduł Prawny stanowi integralną część Systemu. 3. Udostępnienie Systemu oznacza udostępnienie Modułu Prawnego. Moduł Prawny udostępniany jest wyłącznie Użytkownikom Systemu. 4. Klient określa osoby uprawnione do składania oraz odbierania oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych. Określenie osób uprawnionych do korzystania z Modułu Prawnego następuje łącznie w dokumentach: Karta Uprawnień Użytkownika oraz Karta Schematów Akceptacji, o których mowa w 3 ust. 2 pkt b i c. 5. Oświadczenia składane przez osoby określone w ust. 4 wymagają opatrzenia ich Podpisami Elektronicznymi zgodnie ze Schematem Reprezentacji, o którym mowa w 3 ust. 5 lub Schematem Pełnomocnictw do Modułu Prawnego zawartym w Karcie Schematów Akceptacji. 6. Wszelkie Dyspozycje i oświadczenia składane i odbierane za pośrednictwem Modułu Prawnego, jeżeli są złożone zgodnie ze Schematem Reprezentacji lub Schematem Pełnomocnictw do Modułu Prawnego, wywołują skutki prawne po stronie Klienta bez względu na osoby, które złożyły lub odebrały Dyspozycję lub oświadczenie. Dyspozycje i oświadczenia przekazywane za pośrednictwem Modułu Prawnego są równoważne Dyspozycjom i oświadczeniom w formie pisemnej. 7. Na żądanie Banku Klient okazuje stosowne dokumenty, z których wynika upoważnienie do składania i odbierania oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych przez osoby, o których mowa w ust W razie wątpliwości Bank i Klient postanawiają, że dokumenty, o których mowa w 3 ust. 2 pkt b i c, stanowią upoważnienie osób w nich wymienionych do składania i odbierania oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych w zakresie i w sposób określony w tych dokumentach W ramach funkcjonalności Modułu Prawnego, Bank udostępnia katalog Dyspozycji Niefinansowych, w szczególności wniosków aktywujących produkty w ramach Umowy, możliwych do złożenia poprzez Moduł Prawny. 2. Bank zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w katalogu Dyspozycji, o których mowa w ust Bank udostępnia możliwość odtwarzania w niezmienionej postaci wszystkich złożonych i odebranych przez Klienta w Module Prawnym dokumentów zawierających oświadczenie w formie elektronicznej. 4. Wszystkie dokumenty dostępne w Module Prawnym zawierające oświadczenia Klientów, bądź Banku, związane z czynnościami bankowymi spełniają wymagania przewidziane w właściwych przepisach prawa w zakresie utworzenia, utrwalenia, przekazywania, przechowywania oraz zabezpieczania tych dokumentów. Grupa podmiotów powiązanych za pośrednictwem Systemu Klient może ustanowić łącznie z innym Klientem lub Klientami Banku, posiadającym System, grupę powiązaną. 2. Grupa powiązana ułatwia pracę Użytkownikom poprzez zagregowany dostęp w Systemie do informacji i danych, dotyczących Klientów objętych grupą, na jednym ekranie. 3. Zakres uprawnień Użytkownika w zagregowanym Systemie Klientów wchodzących w skład grupy powiązanej określają dokumenty, o których mowa w 3 ust. 2 pkt b. 4. Klient może wstąpić do istniejącej grupy powiązanej poprzez złożenie w Banku Wniosku o Udostępnienie Systemu z opisem grupy w sekcji Dodatkowe informacje. 5. Zgoda na wstąpienie Klienta do grupy powiązanej musi zostać wyrażona jednogłośnie ze strony wszystkich dotychczasowych członków grupy powiązanej. 6. Limit liczby Klientów w grupie powiązanej wynosi 5. Aktualizacje Systemu oraz Komponentu Podpisu Elektronicznego Bank nieodpłatnie udostępnia Klientowi uaktualnione wersje Systemu i Komponentu Podpisu Elektronicznego. 2. Bank informuje o zakresie aktualizacji w trybie opisanym w 10 ust Aktualne wersje Systemu oraz Komponentu Podpisu Elektronicznego udostępniane są w sposób umożliwiający ich automatyczną bądź samodzielna implementację przez Użytkowników, pod warunkiem odpowiednio skonfigurowanych praw do stacji roboczej i przeglądarki internetowej. Rozdział IV Pomoc techniczna i wsparcie Zdalne wsparcie Systemu Bank zapewnia Klientowi w okresie udostępniania Systemu wsparcie HotLine. 2. Zakres udzielanego wsparcia przez HotLine obejmuje w szczególności: a. Udzielanie informacji związanych z funkcjonowaniem Systemu Elektronicznej Rejestracji,

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ BUSINESSNET BANKU BPH S.A.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ BUSINESSNET BANKU BPH S.A. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ BUSINESSNET BANKU BPH S.A. Rozdział I Definicje i przedmiot Regulaminu Przedmiot Regulaminu 1 Regulamin Korzystania z Systemu Bankowości Internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ BUSINESSNET ALIOR BANKU W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PRZEJĘTEJ Z BANKU BPH.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ BUSINESSNET ALIOR BANKU W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PRZEJĘTEJ Z BANKU BPH. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ BUSINESSNET ALIOR BANKU W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PRZEJĘTEJ Z BANKU BPH. Rozdział I Definicje i przedmiot Regulaminu Przedmiot Regulaminu 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów Biznesowych. Banku Polska Kasa Opieki S.A.

R E G U L A M I N. Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów Biznesowych. Banku Polska Kasa Opieki S.A. R E G U L A M I N Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów Biznesowych Banku Polska Kasa Opieki S.A. . Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Aplikacji Asystent dla Klientów Korporacyjnych i Biznesowych Polkomtel Sp. z o.o.

Regulamin korzystania z Aplikacji Asystent dla Klientów Korporacyjnych i Biznesowych Polkomtel Sp. z o.o. Regulamin korzystania z aplikacji Asystent Regulamin korzystania z Aplikacji Asystent dla Klientów Korporacyjnych i Biznesowych Polkomtel Sp. z o.o. 1 1. Aplikacja internetowa o nazwie Asystent oferowana

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych

Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych 1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich Bank BPH S.A. umożliwia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Uruchomienie Usługi...

Bardziej szczegółowo

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz Spis treści: Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w Systemie BlueCash dla Klientów Banku... 1 Regulamin promocji Przelew ekspresowy w Euro Bank S.A. za 0 zł... 5 Regulamin świadczenia Usługi płatniczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1 Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy między Bankiem a Klientem w zakresie korzystania przez Klienta z Kanałów

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi TeleBank

Regulamin usługi TeleBank ŁĄCKI BANK SPÓŁDZIELCZY Regulamin usługi TeleBank Protokół 7/08 Zarządu Łąckiego Banku Spółdzielczego z dnia 28.02.2008 Łącko, luty 2008 1 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. Uaktywnienie usługi

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA W SPÓŁCE KOMUNALNEJ ŻUKOWO SP. Z O.O. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA W SPÓŁCE KOMUNALNEJ ŻUKOWO SP. Z O.O. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA W SPÓŁCE KOMUNALNEJ ŻUKOWO SP. Z O.O. Regulamin korzystania z usług Internetowego Biura Obsługi Klienta w Spółce Komunalnej Żukowo Sp.

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA, W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ I DYSPOZYCJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ TELEFONU I INNYCH URZĄDZEŃ (ver.1) zawarty w w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne Regulamin BlueCash I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz.U.11.199.1175) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin określa zasady korzystania z usługi Rachunek Elektroniczny w sieci Plus GSM, świadczonej przez Polkomtel S.A., z siedzibą ul. Postępu 3, 02 676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA Obowiązują od 19.05.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi e-skok

Umowa o świadczenie usługi e-skok Umowa o świadczenie usługi e-skok zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Wielkopolską Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 13,kod pocztowy 60-242

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta 1 Zasady ogólne 1. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta określa warunki i zasady korzystania z usług oferowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r.

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r. REGULAMIN Programu Łatwe Zarabianie Warszawa, sierpień 2016r. 1 Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank/Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Wyciągi elektroniczne w Banku Gospodarstwa Krajowego

Regulamin usługi Wyciągi elektroniczne w Banku Gospodarstwa Krajowego 2012-01-30 Regulamin usługi Wyciągi elektroniczne w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, sierpień 2011 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Uruchomienie usługi... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia Ogólne. 1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROGRAMU. Internetowa Obsługa Kontrahenta

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROGRAMU. Internetowa Obsługa Kontrahenta REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROGRAMU Internetowa Obsługa Kontrahenta Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI Komunikat dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rodzaje rachunków opłat dla Serwisu telefonicznego HaloŚląski... 3 Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Serwisu internetowego Twoja Nordea On-line

Regulamin korzystania z Serwisu internetowego Twoja Nordea On-line Regulamin korzystania z Serwisu internetowego Twoja Nordea On-line Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad dostępu i korzystania z Serwisu internetowego przez obecnych członków Nordea Otwartego

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski dla klientów korporacyjnych Spis treści strona Rozdział 1. Rozdział 2. Postanowienia ogólne...3 Zasady udostępniania serwisu HaloŚląski...4 Rozdział 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej 5.000 punktów Sygma Bonus & More

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Portal Informacyjny Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bez opłat

Regulamin Promocji Bez opłat UWAGA! Informujemy, iż z korzystaniem z Karty NFC mogą wiązać się dodatkowe koszty. Do dnia 22 marca 2016r. w ramach Promocji Bez opłat nie poniesiesz opłaty związanej z Kartą NFC. Po tym terminie opłata

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji. Wprowadzenie

Regulamin. świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji. Wprowadzenie Załącznik do uchwały nr 175/2011 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 29 grudnia 2011 r. Regulamin świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji Wprowadzenie Powiatowe Centrum Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, marzec 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Regulamin korzystania z usług Internetowego Biura Obsługi Klienta w Wodociągach i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w restauracjach Sphinx 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej 3x więcej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia wstępne

1 Postanowienia wstępne Regulamin Serwisu ebok Ciepło 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin Serwisu ebok Ciepło (zwany dalej Regulaminem) określa zakres, zasady i rodzaj świadczenia usług drogą elektroniczną przez TAURON

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Suwałkach Nr 165 /2013 z dnia 18.04.2013 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH Suwałki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Piaseczno, marzec 2005 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl:

Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl: Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl: 1. Regulamin niniejszy określa zasady oraz zakres świadczenia usług w ramach niekomercyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH Spis treści 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 3 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem 4 4. Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. Definicje.

Artykuł 1. Definicje. Artykuł 1. Definicje. Cumulus TS Cumulus Technology Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Sosnkowskiego 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny sp. z o.o. w Warszawie Region Karpacki w Tarnowie Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA.

Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA. Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA. (wersja z 15.07.2010) Korzystanie z portalu logistycznego PESA możliwe jest jedynie po uprzedniej akceptacji Ogólnych Warunków Korzystania z Portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Niniejsza umowa (dalej: Umowa) została zawarta w... dnia. pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.), określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 90/2013/JM z dnia 4 września 2013 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 ust. 1 poniżej;

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Niniejszy regulamin wraz z załącznikami (dalej Regulamin ) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.e-doccenter.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, czerwiec 2016 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Zakres obowiązywania Regulaminu... 3 Rozdział 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy transakcyjnej ING Securities S.A. SidomaOnLine

Instrukcja korzystania z platformy transakcyjnej ING Securities S.A. SidomaOnLine Instrukcja korzystania z platformy transakcyjnej ING Securities S.A. SidomaOnLine Słownik Platforma transakcyjna udostępniony przez ING Securities S.A. system internetowy służący do odbioru notowań, handlu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie.

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo