X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN"

Transkrypt

1 X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursów? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego i opolskiego. 2. Cel konkursów: Organizowane przez Szkołę Podstawową Nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu konkursy językowe mają na celu przede wszystkim promowanie nauki języków obcych na Śląsku i Śląsku Opolskim oraz umożliwienie nauczycielom weryfikacje swojej pracy dydaktycznej, stosowanych metod i programów, poprzez rywalizacje uczniów na szczeblu wojewódzkim. Konkurs jest także okazją do spotkania nauczycieli różnych miast, wymiany doświadczeń i spostrzeżeń oraz podniesienia kwalifikacji, poprzez uczestnictwo w warsztatach metodycznych organizowanych podczas trwania finałów konkursów. Dla uczniów proponowane przez naszą placówkę konkursy dają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych i wiedzy o krajach anglo- czy niemieckojęzycznych oraz skonfrontowania ich z rówieśnikami z innych miejscowości. 3. Formuła konkursu i przygotowanie zadań konkursowych JĘZYK ANGIELSKI: a. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: szkolny i wojewódzki. b. Za przygotowanie zadań konkursowych I etapu odpowiedzialny jest przewodniczący wojewódzkiej komisji konkursowej, który pocztą elektroniczną w wyznaczonym terminie przesyła test konkursowy do zgłoszonych placówek. c. Za przeprowadzenie I etapu konkursu odpowiedzialny jest przewodniczący szkolnej komisji konkursowej powołany przez dyrektora szkoły, który zobowiązany jest przeprowadzić konkurs zgodnie z niniejszym regulaminem. d. Nauczyciele języków obcych Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu nie przygotowują zadań testowych do II etapu konkursu. e. Procedura wyłaniania placówki przygotowującej zadania konkursowe do II etapu konkursu: 1) po zakończeniu I etapu konkursu, spośród szkół, których reprezentanci zakwalifikowali się do finału, losowana jest jedna odpowiedzialna za przygotowanie testu finałowego; 2) test sporządzany jest zgodnie z wytycznymi organizatora i obejmuje sprawdzenie następujących umiejętności językowych: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, słownictwo i gramatyka oraz wiedzy o krajach anglojęzycznych; 3) test konkursowy dostarczany jest do szkoły organizującej konkurs w dniu finału konkursu na jedną godzinę przed rozpoczęciem, w celu jego skopiowania. 4) do testu dołączony jest klucz odpowiedzi, na podstawie którego wojewódzka komisja konkursowa sprawdzi i oceni prace uczniów. f. Za przeprowadzenie II etapu konkursu pod względem organizacyjnym odpowiedzialny jest nauczyciel szkoły organizującej konkurs, który nie jest przewodniczącym wojewódzkiej komisji konkursowej. g. Przewodniczącego wojewódzkiej komisji konkursowej powołuje dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu. 1

2 Formuła konkursu i przygotowanie zadań konkursowych JĘZYK NIEMIECKI: a. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: szkolny i wojewódzki. b. Za przygotowanie zadań konkursowych I etapu odpowiedzialny jest przewodniczący szkolnej komisji konkursowej. c. Za przeprowadzenie I etapu konkursu odpowiedzialny jest przewodniczący szkolnej komisji konkursowej powołany przez dyrektora szkoły, który zobowiązany jest przeprowadzić konkurs zgodnie z niniejszym regulaminem. d. Nauczyciele języków obcych Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu nie przygotowują zadań testowych do II etapu konkursu. e. Procedura wyłaniania placówki przygotowującej zadania konkursowe do II etapu konkursu: 1) po zakończeniu I etapu konkursu, spośród szkół, których reprezentanci zgłosili się do finału, losowana jest jedna odpowiedzialna za przygotowanie testu finałowego; 2) test sporządzany jest zgodnie z wytycznymi organizatora i obejmuje sprawdzenie następujących umiejętności językowych: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, słownictwo i gramatyka oraz wiedzy o krajach niemieckojęzycznych; 3) test konkursowy dostarczany jest do szkoły organizującej konkurs w dniu finału konkursu na jedną godzinę przed rozpoczęciem, w celu jego skopiowania. 4) do testu dołączony jest klucz odpowiedzi, na podstawie którego wojewódzka komisja konkursowa sprawdzi i oceni prace uczniów. f. Za przeprowadzenie II etapu konkursu pod względem organizacyjnym odpowiedzialny jest nauczyciel szkoły organizującej konkurs, który nie jest przewodniczącym wojewódzkiej komisji konkursowej. g. Przewodniczącego wojewódzkiej komisji konkursowej powołuje dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu. 4. Podstawa programowa i zakres tematyczny: Zadania konkursowe I i II etapu konkursu obejmują i poszerzają podstawę programową dla nauczania języka obcego nowożytnego w szkole podstawowej zawartej w Rozporządzeniu MEN z 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Zakres tematyczny konkursu nie wykracza ponad pierwszą klasę gimnazjum. Test konkursowy może zawierać pytania dotyczące ogólnej wiedzy o historii, geografii oraz kulturze krajów niemiecko- i anglojęzycznych. 5. Przebieg konkursu z rozbiciem na etapy: 2 Etap I a. Do pierwszego etapu przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności. b. Przewodniczący szkolnej komisji konkursowej zobowiązany jest do: - zapoznania wszystkich uczestników z niniejszym regulaminem w części dotyczącej zasad organizacji i przebiegu konkursu, zakresu wymagań oraz terminów organizowania poszczególnych etapów ; - przesłania organizatorom zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie na karcie zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2015 r.; - powołania szkolnej komisji konkursowej, która będzie odpowiadała za przeprowadzenie konkursu, oceniała prace uczniów, po zakończeniu pracy sporządzi protokół (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2) oraz kartę kwalifikacyjną zwycięzcy etapu szkolnego (załącznik nr 3) wraz z wypełnionym przez niego testem I etapu i prześle je na adres organizatorów w terminie 5 dni od daty przeprowadzenia konkursu oraz ogłosi w szkole wyniki konkursu. Prace konkursowe (za wyjątkiem pracy zwycięzcy) pozostają w szkole, w której przeprowadzany był konkurs i są przechowywane do końca roku szkolnego 2014/2015; - w przypadku, gdy dwóch lub więcej uczniów zdobędzie taką samą liczbę punktów z testu etapu I, szkolna komisja konkursowa zobowiązana jest do wyłonienia zwycięzcy w drodze dogrywki ustnej.

3 c. W przypadku języka angielskiego przewodniczący komisji otrzyma zestaw zadań konkursowych wraz z kluczem odpowiedzi. Zadania należy powielić w ilości potrzebnej do przeprowadzenia konkursu d. W przypadku języka niemieckiego szkolna komisja konkursowa samodzielnie układa test dla szkoły. Etap II a. Przewodniczący komisji etapu wojewódzkiego sporządza listę zbiorczą zwycięzców I etapu z poszczególnych szkół. O miejscu na liście decyduje wynik procentowy uzyskany po napisaniu testu konkursowego etapu I (język angielski) lub termin nadesłania karty kwalifikacyjnej zwycięzcy (język niemiecki). Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu ogłoszona zostanie na stronie internetowej: b. Przewodniczący wojewódzkiej komisji konkursowej, niezwłocznie po sporządzeniu listy, powiadomi szkoły, z których uczeń zakwalifikował się do II etapu telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną. c. Wojewódzka komisja konkursowa ocenia prace uczniów, sporządza protokół oraz listę laureatów. d. Wojewódzką komisję konkursową tworzą: nauczyciel języka niemieckiego/angielskiego, powołany przez dyrektora SP 18 w Raciborzu przewodniczący; przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu; przedstawiciel Wydawnictwa; co najmniej dwóch nauczycieli języka niemieckiego/angielskiego wybranych losowo spośród nauczycieli, których podopieczni zakwalifikowali się do II etapu. e. Ogłoszenie wyników następuje w dniu przeprowadzenia II etapu konkursu najpóźniej w trzy godziny od czasu zakończenia konkursu. f. Informacje o wynikach etapu wojewódzkiego przekazane są szkołom, biorącym udział w konkursie w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia konkursu. g. Listy laureatów zostają ogłoszone na stronie internetowej: Organizacja finałowego dnia konkursu: O godzinie spotkanie wszystkich uczestników konkursu wraz z opiekunami na sali konkursowej powitanie, sprawdzenie list obecności. O godzinie nauczyciele-opiekunowie przechodzą na salę, gdzie odbędą się warsztaty metodyczne, możliwość skorzystania z małego poczęstunku w postaci ciasta i ciepłych napojów. W godzinach uczniowie piszą test konkursowy. O godzinie przejście na salę konkursową, gdzie odbędzie się odczytanie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród. Zakończenie konkursu planowane jest na godzinę Informacje ogólne: a. Protokół z II etapu oraz listy laureatów sporządzane są na komputerze. b. Zgłoszenia do konkursu, protokoły z I etapu oraz kartę kwalifikacyjną zwycięzcy sporządza się czytelnie wypełniając wzory druków dołączone do regulaminu jako załączniki. c. Prace uczniów biorących udział w II etapie konkursu pozostają do wglądu do końca roku szkolnego 2014/2015 w szkole organizującej konkurs. d. Decyzja podjęta przez wojewódzką komisję konkursową jest ostateczna. e. Dyplomy oraz nagrody zostają wręczone w dniu przeprowadzenia II etapu po ogłoszeniu wyników. 7. Zasady organizacji i przebiegu dla uczniów i przewodniczących komisji konkursowych: Część pisemna przeprowadzona zostanie zgodnie z normami wyznaczonymi przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakresie organizacji konkursów wojewódzkich (tych samych, które obowiązują podczas konkursu interdyscyplinarnego). 8. Nagrody: Każdy finalista otrzyma dyplom. Każdy nauczyciel-opiekun otrzyma podziękowanie za przygotowanie finalisty bądź laureata konkursu oraz zaświadczenie o udziale w warsztatach metodycznych. 3

4 Za zdobycie trzech pierwszych miejsc organizator przewiduje puchary dla szkół oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Organizator konkursu dołoży wszelkich starań, aby każdy z uczestników otrzymał niewielki upominek-pamiątkę (jak co roku). Uzależnione jest to jednak od hojności sponsorów. 9. Terminy oraz czas na pisanie testów konkursowych: a. Marzec/Kwiecień 2015 r. rozesłanie zaproszeń do wzięcia udziału w konkursie wraz z niniejszym regulaminem do szkół, znajdujących się w bazie danych organizatora. b. 15 kwietnia ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń. Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa Nr 18 w Raciborzu, ul. Ocicka Racibórz, faxem: 032 / lub pocztą elektroniczną: c. 17 kwietnia rozesłanie testów konkursowych wraz z kluczem odpowiedzi na I etap konkursu. Czas na rozwiązane testu to 60 minut (tylko język angielski). d kwietnia przeprowadzenie I etapu konkursu. e. Do 24 kwietnia przesłanie do organizatora protokołu z I etapu oraz karty kwalifikacyjnej zwycięzcy (może być skan przesłany em na adres: f. Do 28 kwietnia ogłoszenie listy finalistów na stronie oraz przesłanie listy zwycięzców na adresy internetowe szkół biorących udział w konkursie. g. 29 kwietnia wylosowanie szkoły odpowiedzialnej za przygotowanie testu konkursowego do II etapu konkursu. h. 13 maja finał konkursu (język angielski); 12 maja finał konkursu (język niemiecki). Czas na napisanie testu finałowego: 90 minut. 10. Informacje o konkursie: W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w sprawie konkursu prosimy o kontakt ze Szkołą Podstawową Nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu, tel. 032/ , Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w punktach dotyczących strony organizacyjnej konkursu. O wszelkich zmianach szkoły, które zgłoszą swój udział, będą niezwłocznie informowane. KONKURSY ORGANIZOWANE SĄ POD PATRONATEM KURATORA OŚWIATY W KATOWICACH ORAZ PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ 4 Racibórz, kwiecień 2015 r.

5 ZAŁĄCZNIK NR 1 (wypełnia dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony na przewodniczącego szkolnej komisji konkursowej) (pieczęć szkoły) (data) Szkoła Podstawowa nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu ul. Ocicka Racibórz Niniejszym zgłaszam... w... (nazwa szkoły) (miejscowość) do udziału w: a) X Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego Der Globus ; b) X Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego The Globe. Jednocześnie informuję, iż zapoznałem/am się z obowiązującym regulaminem i przeprowadzę konkurs zgodnie z jego postanowieniami.... (podpis) Dane teleadresowe osoby odpowiedzialnej za konkurs w zgłaszanej szkole (przygotowującej uczestników): imię i nazwisko:... telefon kontaktowy: Wyrażam zgodę na pracę w wojewódzkiej komisji konkursowej. TAK / NIE Wyrażam zgodę na wpisanie szkoły na listę, z której wylosowana zostanie osoba opracowująca test finałowy. TAK / NIE Uwaga! Arkusz wypełniamy DRUKOWANYMI LITERAMI. Nieczytelne lub niekompletne arkusze zgłoszeniowe nie będą przyjmowane. 5

6 ZAŁĄCZNIK NR 2 (wypełnia przewodniczący szkolnej komisji konkursowej) (pieczęć szkoły) (data) PROTOKÓŁ z pierwszego etapu Nazwa Konkursu:... Data przeprowadzenia I etapu:... Liczba uczestników:... Skład szkolnej komisji konkursowej: Przewodniczący:... Członkowie: Uwagi dotyczące przebiegu konkursu: Uwagi dotyczące sprawdzania i oceniania prac uczestników: Konkurs został przeprowadzony zgodnie z regulaminem.... (podpis przewodniczącego komisji) 6

7 ZAŁĄCZNIK NR 3 (wypełnia przewodniczący szkolnej komisji konkursowej) (pieczęć szkoły) (data) KARTA KWALIFIKACYJNA ZWYCIĘZCY Nazwa Konkursu:... Lp. Imię i nazwisko uczestnika Data urodzenia Procentowe testu wykonanie Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego naukę uczestnika 1 Wraz z kartą kwalifikacyjną przesyłam arkusz zwycięzcy I etapu. (podpis przewodniczącego komisji) 7

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE LIMPIADA 4 REGULAMIN LIMPIADY 1. Uwagi ogólne 1. Podstawę do przeprowadzenia limpiady Wiedzy o Turystyce zwanej dalej limpiadą stanowią: Akt Powołania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH. Ku wolności

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH. Ku wolności REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH Ku wolności 1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szk olne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEJ MATURY W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH Misja Szkoły: Celem szkoły jest wykształcenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ETIUD I ANIMACJI 4. FESTIWAL KRYTYKÓW SZTUKI FILMOWEJ KAMERA AKCJA

REGULAMIN KONKURSU ETIUD I ANIMACJI 4. FESTIWAL KRYTYKÓW SZTUKI FILMOWEJ KAMERA AKCJA REGULAMIN KONKURSU ETIUD I ANIMACJI 4. FESTIWAL KRYTYKÓW SZTUKI FILMOWEJ KAMERA AKCJA POSTANOWIENIA OGÓLNE Konkurs Etiud i Animacji odbywa się w ramach 4. Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej KAMERA AKCJA

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Akademickim w Zespole Szkół UMK

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Akademickim w Zespole Szkół UMK Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Akademickim w Zespole Szkół UMK Toruń 2013 1 Rozdział I Ustalenia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych.

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych. BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szk olne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART Załącznik nr 2 do Statutu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej REGULAMIN PRZEPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO Konkurs informatyczny skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (klasy I i II) w powiecie pilskim w roku szkolnym 2012/2013 Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na autorów zadań egzaminacyjnych

Regulamin konkursu na autorów zadań egzaminacyjnych Regulamin konkursu na autorów zadań egzaminacyjnych w ramach realizacji Projektu pod nazwą Budowa banków zadań współfinansowanego ze środków Europejskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie I. Organizacja projektów edukacyjnych. 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn - uzupełnienie procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 o informacje, zalecenia i instrukcje oraz wzory

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo