REGION KATOWICKI. Bêdzin Bielsko-Bia³a. sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych Jêzyki: angielski, niemiecki rosyjski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGION KATOWICKI. Bêdzin Bielsko-Bia³a. sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych Jêzyki: angielski, niemiecki rosyjski"

Transkrypt

1

2

3 Bêdzin Bielsko-Bia³a REGION KATOWICKI I LO im. Miko³aja Kopernika Bêdzin ul. Kopernika 2, tel Klasy: specjalizacje wstêpne w pierwszej klasie w przedmiotach: historia, biologia, geografia; Od drugiej klasy dalsze rozszerzenia; Jêzyki: francuski, angielski, niemiecki, w³oski rosyjski II LO im. Stanis³awa Wyspiañskiego Bêdzin ul. Teatralna 5, tel Klasy: Ia - matematyka, informatyka, fizyka lub geografia; Ib - geografia, j. obcy (angielski lub niemiecki), matematyka lub WOS; Ic - biologia, chemia, fizyka lub geografia; Id - historia, j. polski, WOS lub WOK, francuski hiszpañski III LO im. Cypriana Kamila Norwida Bêdzin ul. 11 Listopada 5, Bêdzin tel. (032) , Klasy: 1A Grupa Biologiczna - przedmioty rozszerzone: biologia, chemia lub informatyka jêzyk obcy. Grupa Ratownictwa Przedmedycznego - przedmioty rozszerzone: biologia, chemia lub informatyka jêzyk obcy (dodatkowo zajêcia z pierwszej pomocy); 1B Grupa Humanistyczna - przedmioty rozszerzone: jêzyk polski, historia lub wos jêzyk obcy. Grupa Teatralno-Filmowa - jêzyk polski historia lub wos, jêzyk obcy (dodatkowo warsztaty filmowo-teatralne); 1C przedmioty rozszerzone: geografia, jêzyk polski, jêzyk obcy; 1D Grupa Politechniczna - przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka lub geografia, jêzyk obcy. Grupa Wojskowa - przedmioty rozszerzone: matematyka informatyka lub geografia, jêzyk obcy (dodatkowo zajêcia z pierwszej pomocy i sportowe, modyfikacja przysposobienia obronnego i wf)., rosyjski, hiszpañski Zespó³ Szkó³ nr 1 Bêdzin ul. Krasickiego 17, tel Liceum Profilowane - profile: elektroniczny kszta³towanie œrodowiska, mechaniczne techniki wytwarzania, zarz¹dzanie informacj¹ Technikum - zawody: technik elektryk, technik mechanik kucharz, fryzjer, monter elektronik, cukiernik piekarz, technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie Jêzyki: niemiecki, rosyjski Zespó³ Szkó³ nr 2 Bêdzin ul. 11 Listopada 3, tel Liceum Profilowane - profile: ekonomiczno-administracyjny Technikum - zawody: technik elektronik technik mechanik, technik handlowiec, technik budownictwa sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych rosyjski BIELSKO-BIA A Publiczne Bielsko-Bia³a ul. Sobieskiego 118 tel. (033) , fax (033) Klasy: lingwistyczna z rozszerzonym jæzykiem polskim, angielskim i niemieckim; turystyczna z rozszerzonà geografià, historià, jæzykiem angielskim I LO im. Miko³aja Kopernika Bielsko-Bia³a ul. Listopadowa 70 tel. (033) , Klasy: biologiczno-chemiczna z rozszerzon¹ liczb¹ godzin z biologii, chemii i fizyki; matematyczno-fizyczna z rozszerzon¹ liczb¹ 3

4 Bielsko-Bia³a godzin z matematyki i fizyki; humanistyczna z rozszerzon¹ liczb¹ godzin z jêzyka polskiego i historii; matematyczno-informatyczna z rozszerzon¹ liczb¹ godzin z matematyki i informatyki; jêzykowa z rozszerzon¹ liczb¹ godzin z j. angielskiego i historii; geograficzno-spo³eczna z rozszerzon¹ liczb¹ godzin z geografii i wiedzy o spo³eczeñstwie; Jêzyki: angielski, drugi jêzyk obcy do wyboru II im. Adama Asnyka Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Bielsku-Bia³ej Bielsko-Bia³a ul. Jutrzenki 13 tel. (33) , fax (33) Klasy: IA humanistyczno-jêzykowa - przedmioty: j. polski, historia, j. angielski; IB biologiczno-geograficzna z rozszerzeniem sportowym - przedmioty: biologia, geografia wychowanie fizyczne; IC matematycznoinformatyczna - przedmioty: matematyka informatyka, geografia, dodatkowy przedmiot: podstawy ekonomii; ID biologiczno-chemiczna - przedmioty: biologia, chemia;, francuski, w³oski rosyjski, ³aciñski. III LO im. Stefana eromskiego Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Bielsko-Bia³a ul. Bohaterów Warszawy 20, tel. (033) francuski, w³oski ³acina IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej Bielsko-Bia³a ul. S³owackiego tel. (033) , Klasy: A - biologia, chemia, fizyka; B - matematyka, informatyka, j. angielski; C - matematyka, geografia, j. angielski; D - j. polski, matematyka, j. angielski; E - j. polski, historia, j. angielski; F - j. polski historia, j. w³oski / j. niemiecki; G - j. angielski geografia, j. hiszpañski / w³oski. Jêzyki: francuski, hiszpañski, niemiecki rosyjski, wùoski. V Bielsko-Bia³a ul. S³owackiego 45 tel. (033) , Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych im. Armii Krajowej Bielsko-Bia³a ul. Sternicza 4 tel , VI z oddzia³ami integracyjnymi Klasy: A - biologia, geografia, j. angielski; B - matematyka, geografia, j. angielski; C - j. polski, j. angielski, matematyka; D - j. polski, historia, wiedza o kulturze;, francuski Zespó³ Szkó³ im. Juliana Tuwima Bielsko-Bia³a 1 siedziba: ul. Jaskrowa 13, 2 siedziba: ul. Filarowa 52 tel. (033) , fax (033) VII Klasy: z rozszerzonym programem nauczania matematyki, jêzyka obcego, nowo ytnego oraz informatyki; z rozszerzonym programem nauczania z przedmiotów humanistycznych: historii, wiedzy o kulturze oraz jêzyka obcego nowo ytnego; z rozszerzonym programem nauczania z dwóch jêzyków obcych., francuski Technikum Nr 11 - przedmioty zawodowe: technologia gastronomiczna z zasadami ywienia, obs³uga konsumenta, organizacja i technika pracy w hotelarstwie, podstawy ekonomiczne i prawne, podstawy rachunkowoœci i finansów, marketing w hotelarstwie, us³ugi turystyczne, technika pracy biurowej, jêzyk obcy zawodowy, francuski Zespó³ Szkó³ Medycznych i Ogólnokszta³c¹cych im. Hanny Chrzanowskiej Bielsko-Bia³a ul. M. Konopnickiej 6 tel. (033) , VIII, francuski, w³oski ³acina Medyczne Studium Techników Farmaceutycznych i Opiekunów Spo³ecznych - zawody: opiekunka œrodowiskowa, technik farmaceutyczny Jêzyki: angielski 4

5 Bielsko-Bia³a Medyczne Studium Pielêgniarstwa Zawody: pielêgniarka, po³o na Jêzyki: angielski Bielska Szko³a Przemys³owa Bielsko-Bia³a ul. Teodora Sixta 20 tel. (33) , fax (33) technikum 4 - letnie - zawody: technik chemik analityk, technik ochrony œrodowiska, technik technologii ceramicznej, technik geolog technik hydrolog, technik poligraf, technik cyfrowych procesów graficznych, technik technologii odzie y., francuski Zasadnicza Szko³a Zawodowa 3 - letnia - zawody: krawiec - konfekcjoner odzie y Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych i Handlowych Bielsko-Bia³a ul. Wyspiañskiego 5 tel. (033) , Technikum Nr 8 - zawody: technik handlowiec, kelner, technik organizacji us³ug gastronomicznych, technik ywienia i gospodarstwa domowego, francuski Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 8 Zawody: sprzedawca, cukiernik, piekarz Zespó³ Szkó³ Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kæpki w Bielsku - Biaùej Bielsko-Bia³a ul. Józefa Lompy 11 tel. (033) , Technikum Nr 7 - zawody: technik mechanik - obróbki skrawaniem, budowy maszyn, budowy p³atowców, metrologii warsztatowej; technik mechanik lotniczy; technik awionik; technik organizacji reklamy;, rosyjski, w³oski Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 7 Zawody: sprzedawca, mechanik - monter maszyn i urz¹dzeñ, œlusarz, operator obrabiarek skrawaj¹cych (tokarz, frezer), operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, i inne., francuski, w³oski rosyjski Zespó³ Szkó³ Energetycznych Bielsko-Bia³a ul. S³owackiego 24 tel. (033) , Technikum Nr 10 - zawody: technik elektryk Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 10 Zawody: elektryk Jêzyki: angielski Zespó³ Szkó³ Samochodowych i Ogólnokszta³c¹cych Bielsko-Bia³a ul. Filarowa 52 tel. (033) , V Liceum Profilowane - profile: mechatroniczny, transportowo-spedycyjny, francuski, rosyjski Technikum Nr 5 - zawody: technik mechanik, rosyjski Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 5 Zawody: blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych Jêzyki: angielski Zespó³ Szkó³ Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jêdrzeja Œniadeckiego Bielsko-Bia³a ul. S³owackiego 24 tel. (033) , III Liceum Profilowane- profile: elektroniczny, mechatroniczny, zarz¹dzanie informacj¹ Technikum Nr 3 - zawody: technik elektronik technik elektryk, technik mechanik, technik telekomunikacji Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 3 Zawody: mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych, monter elektronik Jêzyki: angielski Zespó³ Szkó³ Elektronicznych Bielsko-Bia³a ul. Lompy 8 tel. (033) , Technikum Nr 9 - zawody: technik elektronik technik informatyk, francuski Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 9 Zawody: monter-elektronik 5

6 Bielsko-Bia³a Bielska Szko³a Rzemios³ Bielsko-Bia³a ul. M. Gorkiego 7 tel. (fax) , Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 4 3-letnia - zawody: elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy fryzjer, cukiernik, piekarz, rzeÿnik-wêdliniarz elektryk, stolarz, operator obrabiarek skrawaj¹cych, œlusarz, elektromechanik, monter instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych, monter instalacji gazowych, monter elektronik mechanik monter maszyn i urz¹dzeñ, mechanikoperator pojazdów i maszyn rolniczych mechanik precyzyjny, introligator, drukarz kamieniarz, murarz, cieœla, dekarz, zdun, tapicer krawiec, kuœnierz, kaletnik, obuwnik zegarmistrz, z³otnik-jubiler, operator urz¹dzeñ przemys³u szklarskiego, monter instrumentów muzycznych, monter sieci i urz¹dzeñ telekomunikacyjnych. Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 4 2-letnia - zawody: kucharz ma³ej gastronomii sprzedawca, lakiernik, ogrodnik, fotograf malarz-tapeciarz, betoniarz-zbrojarz, posadzkarz kominiarz, blacharz, modelarz odlewniczy kowal, operator urz¹dzeñ przemys³u ceramicznego. Technikum Uzupe³niaj¹ce dla Doros³ych zawody: technik mechanik, technik us³ug fryzjerskich, technik technologii ywnoœci technik pojazdów samochodowych. Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych im. Micha³a Kaleckiego Bielsko-Bia³a ul. Komorowicka 27 tel. (033) , fax (033) Liceum Profilowane nr IV - profil: ekonomiczno-administracyjny Technikum nr 4 - zawody: technik ekonomista, technik handlowiec Zespóù Szkóù Ogrodniczych im. Stanisùawa Szumca w Bielsku-biaùej Bielsko-Bia³a ul. Akademii Umiejêtnoœci 1, tel. (33) fax: (33) , Technikum 4-letnie Nr 6 - zawody: technik ogrodnik, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu Zasadnicza Szkola Zawodowa Nr 6 2-letnia - zawody: ogrodnik Jêzyki: angielski Zespó³ Szkó³ Budowlanych Nr 2 im. Gen. Stanis³awa Maczka Bielsko-Bia³a ul. Budowlanych 4 tel. (033) , II Liceum Profilowane - profile: kszta³towanie œrodowiska, francuski, rosyjski Technikum Nr 2 - zawody: technik budownictwa, technik urz¹dzeñ sanitarnych, francuski, rosyjski Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 2 Zawody: betoniarz-zbrojarz, murarz, monter instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych, malarz - tapeciarz Jêzyki: angielski, rosyjski Szko³y Mistrzostwa Sportowego Bielsko-Bia³a ul. Józefa Lompy 11 tel. (033) Bielska Szko³a Mened erów Bielsko-Bia³a ul. Czes³awa Tañskiego 5 tel. (033) , Liceum Profilowane - profile: ekonomiczno - administracyjny, us³ugowo-gospodarczy Elitarna Szko³a S³u b Ochrony i Biznesu Cobra-Po³udnie Bielsko-Bia³a ul. S³owackiego 25 tel. (033) , Zawody: technik ochrony fizycznej osób i mienia Jêzyki: angielski Liceum Ogólnoksztaùcàce Zgromadzenia Córek Boýej Miùoúci im. Franciszki Lechner 6

7 Bielsko-Bia³a Bieruñ Blachownia Brynek Buczkowice Szkoùa publiczna, nieodpùatna Bielsko-Bia³a ul. Broniewskiego 13 tel. (033) Klasy: 1a z rozszerzon¹ liczb¹ godzin j. polskiego, j. angielskiego i historii; 1b - biologii, chemii i j. angielskiego., w³oski Wszyscy absolwenci cieszà siæ zdanym egzaminem maturalnym. Wielu z nich kontynuuje naukæ w renomowanych uczelniach wyýszych. Mistrzostwa Sportowego BTS Rekord Bielsko-Bia³a Bielsko-Bia³a ul. Startowa 29 tel. (33) , Klasy: Pi³ka no na ch³opców, Futsal ch³opców Towarzystwa Szkolnego Im. Miko³aja Reja Bielsko-Bia³a ul. A. Frycza Modrzewskiego 12, tel. (033) francuski, w³oski hiszpañski Zespó³ Szkó³ Zawodowych ZDZ Bielsko-Bia³a ul. Sempo³owskiej 1 tel. (033) , Medyczne Studium Zawodowe - zawody: ratownik medyczny fryzjer Jêzyki: angielski TEB Edukacja Bielsko-Biaùa ul. Sempoùowskiej 22 tel. (033) , Technikum dla m³odzie y - zawody: technik informatyk, technik obsùugi turystycznej, technik usùug fryzjerskich BIERUÑ im. Powstañców Œl¹skich Bieruñ ul. Licealna 17, tel. (32) Klasy: Europejska - j. angielski, j. niemiecki geografia, wiedza o spo³eczeñstwie; Mened ersko-ekonomiczna - matematyka j. angielski, historia; Przyrodnicza - biologia chemia; Akademicka - matematyka, fizyka informatyka; Matematyczno-fizyczna - matematyka, fizyka, j. angielski; Humanistyczna - j. polski, historia, j. ³aciñski; Dziennikarska - j. polski, j. angielski informatyka, wiedza o spo³eczeñstwie; jêzyki obce: angielski, niemiecki, rosyjski Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Bieruniu Bieruñ ul. Granitowa 130 tel. (032) , Technikum (4 letnie) - zawody: technik informatyk, technik elektronik, technik elektryk technik górnictwa podziemnego, technik ekonomista, technik handlowiec monter elektronik i oddziaù wielozawodowy 2- lub 3-letni, w zaleýnoúci od wybranego zawodu (np. sprzedawca, kucharz, fryzjer mechanik, blacharz, piekarz, itd.), francuski BLACHOWNIA LO im. Janusza Korczaka w Zespole Szkó³ Blachownia ul. Bankowa 13 tel. (034) , Zespó³ Szkó³ Leœnych i Ekologicznych im. Stanis³awa Morawskiego Brynek ul. Park 4, Poczta Tworóg tel. (032) , Technikum Nr 3 - zawody: technik leœnik, francuski Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych im. Miko³aja Kopernika Buczkowice ul. Szkolna 815 tel. (033) , Jêzyki: angielski, francuski Liceum Profilowane - profile: zarz¹dzanie informacj¹ Jêzyki: angielski, francuski Powiatowy Zespóù Placówek Szkoùa Mistrzostwa Sportowego Szczyrk Buczkowice ul. Grunwaldzka 220 tel./fax , BRYNEK BUCZKOWICE 7

8 Bytom Klasy: Narciarstwo alpejskie, Biegi narciarskie Skoki narciarskie i kombinacja norweska I LO im. Jana Smolenia Bytom ul. Strzelców Bytomskich 9 tel Klasy: dziennikarska, przyrodnicza humanistyczna, politechniczna, ekonomiczna Jêzyki: angielski, drugi jêzyk do wyboru: francuski, niemiecki, ³acina II LO im. Stefana eromskiego Bytom ul. eromskiego 46, tel Klasy: ogólna, ogólna z edukacj¹ teatraln¹, francuski III w ZSO nr 1 Bytom ul. Arki Bo ka 21, tel Klasy: ogólna; sportowa - pi³ka no na; IV LO im. Boles³awa Chrobrego Bytom Pl. Gen. W. Sikorskiego 1 tel , fax: Klasy: ogólna, jêzykowa, francuski, w³oski V im. Kamili Skolimowskiej w ZSO nr Bytom ul. Powstañców Œl¹skich 2 tel Klasy: sportowo-lekkoatletyczna i judo, ogólna, francuski VIII w ZSO nr 5 Bytom ul. Nickla 19, tel Klasy: ogólna Zespó³ Szkó³ Technicznych Bytom ul. Modrzewskiego 5 tel Technikum - zawody: technik ekonomista technik elektronik, technik mechanik, technik górnik Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych im. prof. Oskara Langego BYTOM Bytom ul. Webera 6, tel tel./fax , Technikum Nr 5 - zawody: technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk, technik organizacji reklamy Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 5 Zawody: sprzedawca Zespó³ Szkó³ Gastronomiczno - Hotelarskich Bytom ul. eromskiego 26 tel. (32) Technikum nr 1 - zawody: technik hotelarstwa, technik ywienia i gospodarstwa domowego, technik organizacji us³ug gastronomicznych, kucharz Technikum Uzupe³niaj¹ce nr 1 - zawody: kucharz Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 1 Zawody: kucharz ma³ej gastronomii Zespó³ Szkó³ Mechaniczno-Samochodowych im. Gabriela Narutowicza Bytom Pl. J. III Sobieskiego 1 tel Liceum Profilowane - profile: mechatroniczny, transportowo-spedycyjny Technikum - zawody: technik mechanik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych, francuski Zespó³ Szkó³ Us³ugowo-Rzemieœlniczych Bytom ul. Œwiêtoch³owicka 16 tel Technikum - zawody: technik us³ug fryzjerskich fryzjer, sprzedawca, cukiernik, piekarz, klasa wielozawodowa Jêzyki: niemiecki, francuski, rosyjski Zespó³ Szkó³ Administracyjno-Socjalnych Bytom ul. Ma³achowskiego 36 tel. (32) , , fax: (32) VII Klasy: policyjna 8

9 Bytom Che³m Œl¹ski Chorzów Liceum Profilowane - profile: socjalny zarz¹dzanie informacj¹ ekonomiczno-administracyjny Technikum nr 7 - zawody: technik spedytor Jêzyki: angielski, rosyjski Pañstwowe Szko³y Budownictwa Bytom ul. Powstañców Œl¹skich10, tel Liceum Profilowane - profile: kszta³towanie œrodowiska Technikum - zawody: technik technologii drewna, technik budownictwa, technik drogownictwa stolarz, dekarz, monter instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych, technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie Jêzyki: angielski, francuski, rosyjski Spo³ecznego Towarzystwa Oœwiatowego Bytom ul. Skrajna 14A tel , fax rosyjski Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Che³mie Œl¹skim Che³m Œl¹ski ul. Techników 18 tel./fax: Technikum - technik teleinformatyk, technik mechanik Liceum Profilowane - profil: us³ugowo-gospodarczy blacharz samochodowy, blacharz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, cukiernik dekarz, œlusarz, monter instalacji gazowych monter instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych betoniarz-zbrojarz, murarz, kominiarz, lakiernik I LO im. Juliusza S³owackiego Chorzów ul. D¹browskiego 36, tel Klasy: ogólna Jêzyki: francuski, angielski, niemiecki hiszpañski Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 1 II LO im. Juliusza Ligonia Chorzów ul. 3 Maja 22 CHE M ŒL SKI CHORZÓW tel , tel./fax Klasy: j. angielski, historia i j. polski; - matematyka, j. obcy biologia i chemia; wojskowa, rosyjski, francuski Akademicki Zespó³ Szkó³ Nr 2 Chorzów ul. Farna 7, tel , fax Klasy: matematyczno-informatyczna mened erska, kulturoznawczo-teatralna kulturoznawczo-dziennikarska przyrodniczo-usportowiona, francuski IV LO im. Marii Sk³odowskiej-Curie Chorzów ul. D¹browskiego 34 tel./fax (32) , Przedmioty w zakresie rozszerzonym bêd¹ realizowane od klasy drugiej., francuski, w³oski Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych im. Oskara Lange Chorzów ul. Urbanowicza 2 tel Technikum - zawody: technik ekonomista technik logistyk, technik obs³ugi turystycznej, francuski Zespó³ Szkó³ Gastronomiczno-Us³ugowych im. Marii D¹browskiej Chorzów ul. Katowicka 64, tel Technikum - zawody: technik hotelarstwa technik organizacji us³ug gastronomicznych technik kucharz, technik handlowiec sprzedawca, kucharz ma³ej gastronomii Zespó³ Szkó³ Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyñskiego Chorzów ul. Narutowicza 5, tel Technikum Budowlane - zawody: technik budownictwa fotograf, fryzjer, kominiarz, lakiernik, blacharz mechanik pojazdów samochodowych, elektryk stolarz, krawiec, cukiernik, piekarz, murarz monter instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych Jêzyki: angielski, rosyjski, niemiecki 9

10 Chorzów Cieszyn Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych nr 1 im. Wojciecha Korfantego Chorzów ul. Sportowa 23 tel , fax: e- mail: Technikum Elektroniczne - zawody: technik elektronik, technik informatyk Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 1 3-letnia - zawody: monter elektronik, elektryk œlusarz 2-letnia - zawody: monter systemów ruroci¹gowych Zespó³ Szkó³ Technicznych nr 2 im. Mariana Batko Chorzów ul. Powstañców 6a, tel Liceum Profilowane - profile: zarz¹dzanie informacj¹, socjalny Technikum - zawody: technik mechanik fryzjer, lakiernik, blacharz samochodowy mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych cukiernik, piekarz Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych nr Chorzów ul. S. Batorego 37, tel Nr 5 Technikum Mechaniczno-Elektryczne Zawody: technik elektryk, technik mechatronik technik informatyk Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych nr 4 im. Jêdrzeja Œniadeckiego Chorzów ul. Œw. Piotra 1 tel./fax (32) , tel. (32) Klasy: biologiczno-chemiczna, informatyczna ogólna, sportowa - pi³ka no na. Wojewódzki Licealny Oœrodek Szkolenia Sportowego M³odzie y w Pi³ce No nej. Jeden z dziesiêciu w Polsce. Technikum - zawody: technik elektronik technik analizy chemicznej, technik ochrony œrodowiska Szko³a Policealna Nr 4 (2-letnia) - zawody: technik farmaceutyczny (system dzienny i wieczorowy), technik ochrony œrodowiska technik us³ug kosmetycznych Publiczne Zespó³ Szkó³ Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej im. Kardyna³a Prymasa Augusta Hlonda Chorzów ul. Koœciuszki 11 tel , fax I LO im. Antoniego Osuchowskiego Cieszyn Plac J. S³owackiego 2 tel. (033) , Klasy: a. akademicka (z matematyk¹ i fizyk¹ w zakresie rozszerzonym); b. politechniczna (z matematyk¹ i informatyk¹ w zakresie rozszerzonym); c. medyczna (z biologi¹, chemi¹ i fizyk¹ w zakresie rozszerzonym); d. spo³eczna (z histori¹ i wiedz¹ o spo³eczeñstwie w zakresie rozszerzonym); e. jêzykowa (z rozszerzonym programem jêzyków obcych nowo ytnych: jæzyk angielski i niemiecki); f. ekonomiczna (z matematyk¹, geografi¹ i jêzykiem angielskim w zakresie rozszerzonym). Jêzyki: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski II im. Miko³aja Kopernika Cieszyn Plac Wolnoœci 7B tel. (033) Klasy: humanistyczna; spo³eczno-prawna; jêzykowa - angielski, niemiecki, rosyjski; matematyczno-informatyczna; informatyczno-ekonomiczna; biologiczno-chemiczna, francuski, rosyjski Zespó³ Szkó³ Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego Cieszyn Plac Dominikañski 1 tel , fax Technikum nr 4 - zawody: technik budownictwa Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 4 CIESZYN 10

11 Cieszyn Czechowice-Dziedzice 3-letnia - zawody: murarz, monter instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych, stolarz, technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie 2-letnia - zawody: malarz-tapeciarz Jêzyki: angielski Technikum Uzupe³niaj¹ce nr 4 po ZSZ Zawody: technik budownictwa Zespó³ Szkó³ Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyñskiej Cieszyn Plac Londzina 3 tel. (33) Technikum Nr 2 - zawody: technik ekonomista, technik handlowiec, technik ywienia i gospodarstwa domowego, technik kelner, technik kucharz, technik informatyk, francuski Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 3 Zawody: sprzedawca, kucharz ma³ej gastronomii Jêzyki: angielski Zespó³ Szkó³ Technicznych Cieszyn ul. Frysztacka 48 tel. (33) , Technikum - zawody: technik elektronik technik elektryk, technik mechatronik, technik mechanik, technik teleinformatyk, technik us³ug fryzjerskich mechanik pojazdów samochodowych, krawiec elektryk, fryzjer, klasa wielozawodowa Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. W³adys³awa Szybiñskiego Cieszyn ul. Kraszewskiego 11 tel. (33) , III, ³acina, francuski I Liceum Profilowane - profil: socjalny Technikum - zawody: technik informatyk, francuski Katolickie im. Œwiêtego Melchiora Grodzieckiego Cieszyn Pl. Dominikañski 2 tel. (33) , francuski, ³acina Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie Cieszyn ul. Sienkiewicza 2 tel/fax , Klasy: œcis³a, humanistyczna. Ka dy uczeñ realizuje zajêcia seminaryjne z dwóch dowolnie wybranych przedmiotów., francuski dodatkowo: ³aciñski, rosyjski Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr Cieszyn ul. Frysztacka 48 tel. (33) , II Liceum Profilowane - profile: elektrotechniczny Technikum Nr 5 - zawody: technik mechanik technik ksiêgarstwa, technik spedytor Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 2 Zawody: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, krawiec Jêzyki: angielski Szko³a Organizacji i Zarz¹dzania Cieszyn ul. Ma³a ¹ka 10 tel. (33) , Liceum Profilowane - profile: zarz¹dzanie informacj¹ CZECHOWICE-DZIEDZICE Liceum Ogólnoksztaùcàce im. Marii Sk³odowskiej-Curie Czechowice-Dziedzice ul. Konopnickiej 9, tel./fax (032) tel. (032) Klasy: matematyczno-informatyczna przyrodnicza, spoùeczno-humanistyczna kulturoznawcza, ogólna Jêzyki: angielski, francuski, niemiecki Zespó³ Szkó³ Agrous³ugowych i Licealnych Czechowice-Dziedzice ul. wirki i Wigury 8, tel. (032) II Liceum Profilowane - profile: rolniczo-spo ywczy 11

12 Czechowice-Dz. CzeladŸ Czerwionka-Leszczyny Czêstochowa Technikum ywienia i Gospodarstwa Domowego Nr 1 - zawody: technik ywienia i gospodarstwa domowego Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 3 Zawody: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Jêzyki: angielski Zespó³ Szkó³ Technicznych i Licealnych im. Stanis³awa Staszica Czechowice-Dziedzice ul. Traugutta 11, tel. (32) II Technikum Nr 1 - zawody: technik ekonomista, technik elektronik, technik elektryk technik mechanik, technik logistyk, technik mechatronik, technik informatyk mechanik monter maszyn i urz¹dzeñ, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk elektromechanik, monter elektronik, klasa wielozawodowa Jêzyki: angielski Zespó³ Szkó³ Silesia Nr Czechowice-Dziedzice ul. Nad Bia³k¹ 1e, tel. (032) Liceum Profilowane - profile: zarz¹dzanie informacj¹ Technikum Mechaniczno-Elektryczne Nr 3 Zawody: technik elektryk, technik mechanik CZELAD Zespó³ Szkó³ Nr CzeladŸ ul. Grodziecka 29 tel. (032) , Klasy: (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym) spo³eczno-polityczna - geografia lub wiedza o spo³eczeñstwie, jêzyki obce; humanistyczna - jêzyk polski, historia; medyczno-ekologiczno-chemiczna - biologia chemia; politechniczno-ekonomiczna - matematyka, technologia informacyjna; turystyczno-sportowa - biologia lub geografia j. obce; klasa wojskowa., francuski, rosyjski Technikum - zawody: technik obs³ugi turystycznej, technik hotelarstwa, technik logistyk., rosyjski CZERWIONKA-LESZCZYNY Zespó³ Szkó³ Czerwionka-Leszczyny ul. 3 Maja 42, tel , fax Klasy: (ze zwiekszonym wymiarem godzin) humanistyczna - j. polski, historia, j. angielski; jezykowa - j. polski, historia i j. angielski francuski; biologiczno-chemiczna - biologia i chemia; dziennikarska - j. polski, j. angielski historia; lotnicza - matematyka, informatyka i geografia, bædà prowadzone równiez zajecia dodatkowe z zakresu lotnictwa oraz organizowane beda szkolenia szybowcowe przez Aeroklub ROW Rybnik w Gotartowicach; matematyczno-fizycznoinformatyczna - matematyka, fizyka i informatyka; sportowa - zespolowe gry sportowe - biologia i chemia;, francuski Technikum - zawody: technik ekonomista technik ochrony œrodowiska, technik informatyk technik ywienia i gospodarstwa domowego sprzedawca, mechanik monter maszyn i urz¹dzeñ, elektromechanik, stolarz, kucharz ma³ej gastronomii, zawody rzemieœlnicze Jêzyki: angielski, francuski CZÊSTOCHOWA I LO im. Juliusza S³owackiego Czêstochowa al. Koœciuszki 8 tel , fax: Klasy: Ia - j. polski, historia, wos; Ib - j. polski j. angielski, biologia; Ic - biologia, chemia fizyka i astronomia; Id - j. angielski, geografia; Ie - matematyka, geografia; If - j. niemiecki historia, wos;, rosyjski, ³aciñski II im. R. Traugutta Czêstochowa ul. Kiliñskiego 62 tel , fax

13 Czêstochowa Klasy: IA Humanistyczna - przedmioty w zakresie rozszerzonym: j. polski, historia, wos - przedmioty przeliczane na punkty: j. polski historia, wos, j. obcy obowi¹zkowy; IB Przyrodnicza - przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, fizyka, chemia - przedmioty przeliczane na punkty: j. polski biologia, fizyka i astronomia, chemia; IC Przyrodnicza - przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, fizyka, chemia - przedmioty przeliczane na punkty: j. polski biologia, fizyka i astronomia, chemia; ID Ekonomiczna - przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, wos - przedmioty przeliczane na punkty: j. polski matematyka, geografia, wos; IE Informatyczno-politechniczna - przedmioty w zakresie rozszerzonym: I grupa informatyczna - matematyka, fizyka, informatyka - przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka fizyka i astronomia, informatyka. II grupa politechniczna - matematyka, fizyka - przedmioty przeliczane na punkty: j. polski matematyka, fizyka i astronomia, chemia; IF Jêzykowa - przedmioty w zakresie rozszerzonym: I grupa: j. angielski, j. polski wos - przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, j. angielski, historia, wos. II grupa: j. niemiecki, j. polski, wos - przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, j. niemiecki historia, wos; Jêzyki: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski III LO im. Dr W³adys³awa Biegañskiego Czêstochowa ul. D¹browskiego 75 tel. (34) , IV LO im. Henryka Sieñkiewicza Czêstochowa Al. NMP 56 tel. (34) , Klasy: I. j. angielski, historia; II. j. polski historia; III. biologia, chemia; IV. matematyka fizyka; V. matematyka, informatyka; VI. matematyka, geografia., francuski V LO im. Adama Mickiewicza Czêstochowa ul. Krakowska 29 tel./fax: , Klasy: w zakresie rozszerzonym: j. polski j. angielski, historia, WOS; j. angielski geografia, kulturoznawstwo USA; j. angielski biologia, chemia; j. angielski, geografia matematyka; j. polski, j. angielski, historia WOS; j. angielski lub j. niemiecki, matematyka informatyka Jêzyki: obowiàzkowo dwa jæzyki obce: angielski (zakres rozszerzony), niemiecki (zakres rozszerzony lub zakres podstawowy), francuski (zakres podstawowy). VI LO im. Jaros³awa D¹browskiego Czêstochowa ul. ukasiñskiego 40 tel , Klasy: Ia/r - ratowniczo-medyczna w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, w-f; Ia/s - usportowiona z dyscyplin¹ kierunkow¹ piùka noýna w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, w-f; Ib - humanistyczna w zakresie rozszerzonym: jæzyk polski, historia; Ic - menadýersko-jæzykowa w zakresie rozszerzonym: jæzyk polski, jæzyk angielski historia; Id - kulturoznawcza w zakresie rozszerzonym: jæzyk polski, historia, wiedza o kulturze; Ie - politologiczna w zakresie rozszerzonym: jæzyk polski, geografia, wiedza o spoùeczeñstwie;, francuski, rosyjski VII LO im. Miko³aja Kopernika Czêstochowa ul. Nowowiejskiego 18 tel , fax francuski, rosyjski VIII Samorz¹dowe Czêstochowa ul. Kukuczki 30 tel , Klasy: dziennikarska z jezykiem angielskim: j. angielski, j. polski, WOS, edukacja medialna; politologiczna: historia, WOS, j. angielski lub j. niemiecki; ekologiczna: biologia, geografia, j. obcy, edukacja ekologiczna; humanistycznoprawna: j. polski, WOS, historia; turystycznoeuropejska: historia, WOS, geografia, j. obcy; biznesowa: informatyka, podstawy przedsiebiorczosci, j. obcy., francuski, rosyjski 13

14 Czêstochowa IX LO z Oddzia³ami Sportowymi im. Cypriana Kamila Norwida Czêstochowa ul. Jasnogórska 8 tel./fax: , francuski, rosyjski Techniczne Zak³ady Naukowe im. Gen. W³adys³awa Sikorskiego Czêstochowa ul. Jasnogórska 84/90 tel. (034) , III Liceum Profilowane - profile: elektroniczny, elektrotechniczny, kszta³towanie œrodowiska, mechatroniczny, zarz¹dzanie informacj¹ Technikum Nr 5 - zawody: technik elektronik technik mechanik, technik telekomunikacji technik budownictwa Zespó³ Szkó³ im. Boles³awa Prusa Czêstochowa ul. B. Prusa 20 tel./fax , kom Technikum Nr 11 - zawody: technik elektronik, technik informatyk, technik ochrony úrodowiska, fototechnik, technik geodeta technik mechatronik, technik mechanik Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 9 Zawody: mechanik monter maszyn i urzàdzeñ elektromechanik. Jêzyki: angielski Zespó³ Szkó³ Technicznych Czêstochowa Al. Jana Paw³a II 126/130 tel. (034) , Technikum Nr 12 - zawody: technik budownictwa, technik urz¹dzeñ sanitarnych technik architektury krajobrazu Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 10 Zawody: mechanik pojazdów samochodowych cieœla, murarz, dekarz, monter instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych, technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie Jêzyki: niemiecki Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych Czêstochowa ul. Worcella 1 tel./fax (34) , Technikum Nr 8 - zawody: kucharz, kelner technik organizacji us³ug gastronomicznych technik ywienia i gospodarstwa domowego technik technologii ywnoœci, technik hotelarstwa Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 6 Zawody: kucharz ma³ej gastronomii, cukiernik piekarz Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych Czêstochowa ul. Œw. Augustyna 28/30 tel./fax , tel XVI Klasy: informatyczna - rozszerzona informatyka i j.angielski; humanistyczna - rozszerzony j. polski, historia i WOS; Parlamentarna - rozszerzony j.angielski, historia i WOS; Biologiczno-Chemiczna - z elementami Ratownictwa Medycznego - rozszerzona biologia, chemia. Technikum Nr 3 - zawody: technik handlowiec, technik ekonomista (specjalizacje: finanse i rachunkowoúã, bankowoúã, promocja i reklama, pozyskiwanie i zarzàdzanie funduszami unijnymi, zarzàdzanie maùà firmà gospodarka regionalna i lokalna), technik obs³ugi turystycznej, francuski, rosyjski Zespó³ Szkó³ Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pu³askiego Czêstochowa ul. Targowa 29 tel. (034) , XIV, hiszpañski VI Liceum Profilowane - profile: zarz¹dzanie informacj¹, francuski Technikum Nr 9 - zawody: technik elektronik technik elektryk, technik mechanik, technik telekomunikacji, technik ochrony œrodowiska, francuski Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 7 Zawody: mechanik pojazdów samochodowych elektryk Jêzyki: francuski Zespó³ Szkó³ im. Jana Kochanowskiego Czêstochowa ul. Warszawska 142 tel./fax , 14

15 Czêstochowa X, francuski I Liceum Profilowane - profile: ekonomiczno-administracyjny Technikum Nr 2 - zawody: technik ekonomista, technik handlowiec, francuski, rosyjski Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 1 Zawody: sprzedawca Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych im. Stefana eromskiego Czêstochowa Al. Niepodleg³oœci 16/18 tel , XII, francuski Technikum Nr 6 - zawody: technik hotelarstwa, technik ywienia i us³ug gastronomicznych, technik budownictwa technik us³ug fryzjerskich Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 4 Zawody: fryzjer Jêzyki: angielski Zespó³ Szkó³ im. Gen. W³adys³awa Andersa Czêstochowa ul. Legionów 58 tel./fax (34) , XI Klasy: dziennikarska, przyrodniczokrajoznawcza, usportowiona z dyscyplin¹ kierunkow¹ - pi³ka no na i pi³ka siatkowa mundurowa o profilu stra ackim., francuski, rosyjski w³oski Technikum Nr 4 - zawody: technik cyfrowych procesów graficznych, technik architektury krajobrazu, francuski, rosyjski w³oski Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 2 Zawody: technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie Jêzyki: angielski Zespó³ Szkó³ im. W. S. Reymonta Czêstochowa ul. Krakowska 80 F tel. (034) , XIII, francuski IV Liceum Profilowane - profile: kreowanie ubiorów Jêzyki: angielski, francuski Technikum Nr 7 - zawody: technik technologii odzie y, technik w³ókiennik, francuski, rosyjski Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 5 Zawody: fryzjer, stolarz, krawiec, kaletnik obuwnik Jêzyki: francuski Zespó³ Szkó³ Samochodowo-Budowlanych Czêstochowa ul. Œw. Augustyna 3/7 tel./fax , Technikum Nr 10 - zawody: technik mechanik (specjalnoœæ: obrabiarki sterowane numerycznie), technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 8 Zawody: blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik Medyczne Studium Zawodowe im. Dr W³adys³awa Biegañskiego Czêstochowa ul. D¹browskiego 75 tel. (034) , Zawody: ratownik medyczny, technik farmaceutyczny, technik fizjoterapii Liceum Ogólnoksztaùcàce - Ni sze Seminarium Duchowne Archidiecezji Czêstochowskiej Czêstochowa ul. Piotrkowska 17 tel , fax Klasa: z rozszerzeniem przedmiotów - j. polski historia i wiedza o kulturze. Jêzyki: angielski, francuski, ³acina Katolickie SPSK im. Matki Bo ej Jasnogórskiej Czêstochowa ul. Okólna 113 tel , francuski, ³acina II Prywatne LO im. J.H. Pestalozzi Czêstochowa ul. Krótka 29/31 tel , 15

16 Czêstochowa D¹browa Górnicza Zespó³ Szkó³ w Czêstochowie ZDZ w Katowicach Czêstochowa ul. Jagielloñska 141 tel , tel./fax Liceum Ogólnoksztalcace "mundurowe" Klasy: kszta³cenie ogólne, poszerzony program nauczania jêzyków obcych i przysposobienia obronnego Technikum Fryzjerskie - zawód: technik uslug fryzjerskich fryzjer, kucharz maùej gastronomii Elitarna Szko³a S³u b Ochrony i Biznesu Cobra Czêstochowa ul. Krakowska 29 tel , Zawody: technik archiwista, technik bezpieczeñstwa i higieny pracy, technik administracji, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik spedytor, technik informatyk zarz¹dzanie personelem, rosyjski D BROWA GÓRNICZA I LO im. Waleriana ukasiñskiego D¹browa Górnicza ul. Kopernika 40 tel , w³oski, rosyjski hiszpañski III LO im. Lucjana Szenwalda w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych D¹browa Górnicza ul. B. Prusa 3 tel , rosyjski, francuski II LO im. Stefana eromskiego D¹browa Górnicza ul. Górnicza 17 tel , hiszpañski francuski IV LO im. Krzysztofa Kamila Baczyñskiego w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr D¹browa Górnicza ul. Obroñców Pokoju 7 tel , fax Klasy: biologiczno-medyczna - biologia, chemia fizyka; humanistyczno-spoùeczno-prawna - jæzyk polski, historia, WOS. Jêzyki: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski w³oski V LO im. Kanclerza Jana Zamoyskiego D¹browa Górnicza ul. Czapiñskiego 8, tel , fax , francuski, w³oski ³acina, hiszpañski Zespó³ Szkó³ Sportowych im. Polskich Olimpijczyków D¹browa Górnicza ul. Chopina 34 tel./fax , tel Liceum Sportowe Klasy: ogólna z elementami dziennikarstwa i komunikacji spoùecznej /przedmiot dodatkowy/ - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. polski, j. obcy; sportowa z elementami ochrony úrodowiska i turystyki /przedmiot dodatkowy/ - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. obcy, geografia, zajêcia sportowe LA lub p³ywanie; sportowa z elementami edukacji zdrowotnej z rehabilitacj¹ /przedmiot dodatkowy/ - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. obcy, biologia, zajêcia sportowe pi³ka siatkowa, francuski, rosyjski Zespó³ Szkó³ Technicznych D¹browa Górnicza ul. Królowej Jadwigi 12, tel Liceum Profilowane - profile: ekonomiczno-administracyjny, socjalny Technikum - zawody: technik elektronik technik mechanik Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego D¹browa Górnicza ul. Pi³sudskiego 5 tel , Technikum - zawody: technik ekonomista technik handlowiec, technik organizacji us³ug gastronomicznych, technik logistyk, technik obs³ugi turystycznej, technik us³ug fryzjerskich technik hotelarstwa 16

17 D¹browa Górnicza Gilowice Gliwice sprzedawca, kucharz ma³ej gastronomii, fryzjer cukiernik, francuski, rosyjski Katolickie Stowarzyszenia Przyjació³ Szkó³ Katolickich im. œw. Brata Alberta D¹browa Górnicza ul. ancuckiego 10, tel. (032) Klasy: matematyczno-informatyczno-fizyczna, biologiczno-chemiczna, dziennikarska humanistyczno-filozoficzna, lingwistyczna Jêzyki: szko³a oferuje lektoratowy system nauki jêzyków obcych: jêzyk podstawowy angielski, francuski niemiecki; Jêzyk dodatkowy do wyboru: hiszpañski, ³acina, w³oski, francuski rosyjski, klasyczna greka. Zespó³ Szkó³ Zawodowych Sztygarka im. Stanis³awa Staszica D¹browa Górnicza ul. Legionów Polskich 69 tel. (032) , Technikum - zawody: technik ochrony œrodowiska, technik elektronik, technik mechanik, technik ekonomista, technik informatyk mechanik precyzyjny, monter elektronik Technikum Uzupe³niaj¹ce (na podbudowie ZSZ) Zawody: technik mechanik, technik elektryk Techniczne Zak³ady Naukowe D¹browa Górnicza ul. añcuckiego 10, tel , fax II Liceum Profilowane - profile: zarz¹dzanie informacj¹ Technikum nr 2 - zawody: technik informatyk technik elektronik, technik elektryk, technik mechanik, technik organizacji reklamy, technik telekomunikacji Prywatne im. Marii Sk³odowskiej-Curie Fundacji Serce Szkole D¹browa Górnicza Aleja Pi³sudskiego 4, tel Profile: ogólny, ³acina Gilowice ul. Korfantego 38, poczta MiedŸna tel. (032) francuski GILOWICE GLIWICE Zespól Szkól Ekonomiczno - Uslugowych im. Króla Stanislawa Augusta Poniatowskiego Gliwice ul. Kozielska 1 tel , fax Technikum nr 5 - zawody: technik hotelarstwa kucharz, technik ekonomista, technik obsùugi turystycznej, kelner, technik handlowiec, technik organizacji usùug gastronomicznych, technik ýywienia i gospodarstwa domowego Zasadnicza Szkoùa Zawodowa nr 5 Zawody: kucharz maùej gastronomii, sprzedawca Technikum Uzupelniajace nr 5 - zawody: technik handlowiec, kucharz, francuski I im. E. Dembowskiego w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr Gliwice ul. Zimnej Wody 8 tel./fax: (32) Klasy: Politechniczna (matematyczno-fizyczna) - przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka); Matematyczno-fizycznoinformatyczna - przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, fizyka na poziomie podstawowym z elementami rozszerzenia; Prawniczo-ekonomiczna - przedmioty w zakresie rozszerzonym: historia WOS, geografia; Ekonomiczno-menad erska - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia; Medyczna - przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka na poziomie podstawowym z elementami rozszerzenia); Pre IB - dwujêzyczna, w której realizowana jest innowacja pedagogiczna polegaj¹ca na rocznym przygotowaniu uczniów do dwuletniego programu Matury 17

18 Gliwice Miêdzynarodowej (Diploma Programme). Jêzyki: angielski, francuski, niemiecki II im. Walerego Wróblewskiego w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr Gliwice ul. Wróblewskiego 9 tel. (32) , (32) , fax (32) Klasy: Humanistyczna - przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, historia; przedmioty uzupe³niaj¹ce: przyroda, nauka o spo³eczeñstwie. Matematyczno-przyrodnicza - przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka; przedmioty uzupe³niaj¹ce: historia i spo³eczeñstwo, podstawy j. ³aciñskiego, fizyka doœwiadczalna. Matematyka finansowa geografia ekonomiczna i jêzyk angielski - przedmioty uzupe³niaj¹ce: historia i spo³eczeñstwo, ekonomia w praktyce, nauka o spo³eczeñstwie., francuski, ³aciñski (klasa humanistyczna i matematycznoprzyrodnicza.) Przyrodnicza - przedmioty rozszerzone: biologia, chemia. Fizyka œcis³a - przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka (we wspó³pracy z Politechnik¹ Œl¹sk¹). Matematyczna - przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski. Bankowa - przedmioty rozszerzone: matematyka finansowa, geografia ekonomiczna, przedsiêbiorczoœæ. Humanistyczna - przedmioty rozszerzone: j. polski, historia wiedza o spo³eczeñstwie., francuski ³aciñski (klasy humanistyczne i przyroda) V LO im. Andrzeja Struga w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr Gliwice ul. Górnych Wa³ów 29 tel./fax , Klasy: Matematyczno-fizyczno-informatyczna - przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka informatyka; Politechniczna - przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, geografia; Humanistyczna - przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, WOS; Medyczna - przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, fizyka. Jêzyki nauczane miêdzyoddzia³owo: angielski, niemiecki, francuski, dodatkowo w³oski i ³acina. III LO im. Wicentego Styczyñskiego Gliwice ul. Gierymskiego 1, tel , francuski IV LO im. Józefa Wieczorka w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Gliwice ul. Kozielska 1a, tel , francuski VI w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych z oddzia³ami dwujêzycznymi Gliwice ul. Partyzantów 25, tel , francuski VII w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Gliwice ul. Orl¹t Œl¹skich 25, tel VIII z oddzia³ami integracyjnymi w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr Gliwice ul. Sikornik 34 tel , fax wew Klasy: filmowa, teatralna, integracyjna z zajêciami psychologicznymi Zespóù Szkóù Budowlano-Ceramicznych Gliwice ul. Bojkowska 16, tel Technikum - zawody: technik budownictwa technik urz¹dzeñ sanitarnych, technik dróg i mostów murarz, malarz-tapeciarz, francuski Zespó³ Szkó³ ¹cznoœci im. prof. Stanis³awa Fryzego Gliwice ul. Warszawska 35 tel , Kszta³cimy m³odzie w najbardziej poszukiwanych zawodach Technikum nr 3 (4-letnie) - zawody: Technik spedytor, Technik informatyk, Technik logistyk Technik elektronik Nasza szko³a - inwestycj¹ w Twoj¹ przysz³oœæ! 18

19 Gliwice Zespó³ Szkó³ Ekonomiczno-Technicznych Gliwice ul. Sikorskiego 132, tel Liceum Profilowane - profile: ekonomiczno-administracyjny, zarz¹dzanie informacj¹ mechanik monter maszyn i urz¹dzeñ Zespó³ Szkó³ Mechaniczno-Elektronicznych Gliwice ul. Toszecka 25b tel. (32) , Liceum Profilowane - profile: elektroniczny zarz¹dzanie informacj¹ Technikum - zawody: technik informatyk technik mechanik, technik elektronik, technik elektryk mechanik-monter maszyn i urz¹dzeñ elektromechanik, œlusarz Filomata Zespó³ Szkó³ Filomata Gliwice ul. Bojkowska 20a, tel Klasy: uczniowie wybieraj¹ rozszerzenia indywidualnie - mo na rozszerzyæ ka dy przedmiot z listy maturalnej, francuski, w³oski ³acina Górnoœl¹skie Centrum Edukacyjne w Gliwicach Gliwice ul. Okrzei 20; tel. (32) tel./fax (32) , Technikum Nr 2 - zawody: technik mechanik technik mechatronik, technik analityk, technik ochrony œrodowiska Szko³a Policealna Nr 2 - zawody: technik administracji, technik rachunkowoœci, technik bezpieczeñstwa i higieny pracy Zespó³ Szkó³ Samochodowych im. Genera³a Stefana Roweckiego Grota Gliwice ul. Kiliñskiego 24a tel. (32) Liceum Profilowane - profile: mechaniczne techniki wytwarzania, transportowo-spedycyjny blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Unii Europejskiej Gliwice ul. Jasna 31, tel./fax Liceum Profilowane - profile: us³ugowo -gospodarczy Technikum - zawody: technik hotelarz, technik kucharz, technik obs³ugi turystycznej, francuski I Spo³eczne GTSz Gliwice ul. Robotnicza 4 tel , Klasy: j. polski, matematyka, WOS, historia informatyka, chemia, francuski, rosyjski Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego Gliwice ul. Franciszkañska 5 tel Klasy: przedmioty rozszerzane wed³ug wyboru ucznia Niepubliczne Szko³a Mistrzostwa Sportowego Zwi¹zku Pi³ki Rêcznej w Polsce Gliwice ul. Sikorskiego 134, tel Profil: ogólny Niepubliczne Gliwice ul. Barlickiego 3 tel./fax , Jêzyki: angielski, francuski Œrednia Szko³a Zawodowa Gliwice ul. Rynek 2, tel fax Zawody: technik ekonomista, technik handlowiec 19

20 Gogo³owa Istebna Jastrzêbie Zdrój Zespó³ Szkó³ w Gogo³owej Gogo³owa ul. Wiejska 89, poczta Po³omia tel. (032) Klasy: z rozszerzonym j. polskim; z rozszerzonym j. angielskim. GOGO OWA ISTEBNA Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Istebna 30 tel. (33) , Liceum Profilowane - profile: kszta³towanie œrodowiska, us³ugowo-gospodarczy klasy wielozawodowe, m.in. fryzjer, stolarz kucharz ma³ej gastronomii, blacharz, mechanik samochodowy, cukiernik, piekarz, murarz malarz-tapeciarz i inne, wg. wykazu MEN (warunkiem podjêcia kszta³cenia w danym zawodzie jest znalezienie pracodawcy, u którego mo na odbyæ praktyki zawodowe)., rosyjski dla Doros³ych Nauka w trybie wieczorowym (3 dni w tygodniu); JASTRZÊBIE ZDRÓJ Publiczne LO Sióstr Salezjanek im. Maryi Wspomo ycielki Jastrzêbie Zdrój ul. Kusociñskiego 47 tel. (032) , francuski hiszpañski I LO im. Stanis³awa Staszica w Zespole Szkó³ nr Jastrzêbie Zdrój ul. Graniczna 2 tel. (32) , Klasy: informatyczno-matematyczna: j. obcy matematyka, informatyka; humanistyczna: j. obcy, historia, wos; chemiczno-biologiczna (medyczna): j. obcy, chemia, biologia; matematyczno-fizyczna: j. obcy, matematyka fizyka; geograficzno-jêzykowa (turystyczna): j. obcy, geografia, matematyka; matematyczno -jêzykowa: j. obcy, fizyka, matematyka; matematyczno-geograficzna: matematyka j. obcy, geografia., francuski, w³oski ³acina, hiszpañski III w Zespole Szkó³ Jastrzêbie Zdrój ul. Wroc³awska 6 tel. (032) , francuski, rosyjski Zespó³ Szkó³ Zawodowych Jastrzêbie Zdrój ul. 11 Listopada 45 tel. (032) , IV Liceum Profilowane - profile: kszta³towanie œrodowiska, transportowo - spedycyjny, socjalny Jêzyki: angielski, francuski Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 3 Zawody: fotograf, fryzjer, lakiernik, blacharz samochodowy, operator obrabiarek skrawaj¹cych mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik, stolarz, krawiec, operator urz¹dzeñ przemys³u szklarskiego, cukiernik piekarz, rzeÿnik-wêdliniarz, monter instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych, monter sieci komunalnych, malarz-tapeciarz Jêzyki: rosyjski Zespó³ Szkó³ Handlowych Jastrzêbie Zdrój ul. Wielkopolska 20 tel./fax , Technikum Nr 3 - zawody: technik handlowiec technik obs³ugi turystycznej, technik obs³ugi reklamy Jêzyki: angielski, hiszpañski, francuski Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 2 Zawód: sprzedawca Jêzyki: angielski Zespó³ Szkó³ Nr 2 im. Wojciecha Korfantego Jastrzêbie Zdrój ul. Poznañska 1A tel./fax , tel , II, francuski, rosyjski Technikum Nr 1 - zawody: technik ekonomista technik ywienia i gospodarstwa domowego, kucharz, technik logistyk, technik hotelarstwa, francuski, rosyjski Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 1 Zawody: kucharz ma³ej gastronomii Jêzyki: francuski Zespó³ Szkó³ Nr 4 im. Czes³awa Mi³osza Jastrzêbie Zdrój 20

MIASTO WROCŁAW PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 80,1

MIASTO WROCŁAW PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 80,1 PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 1 313[01] FOTOTECHNIK 8 8 100,0% PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski POWIAT SKARŻYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. (41) 251-39-28 fax: (41)251-12-58 e-mail: poczta@slowacki.info.pl www.slowacki.info.pl dyrektor

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARśYSKI. II Liceum Ogólnokształcące. im. Juliusza Słowackiego 26-110 SkarŜysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58

POWIAT SKARśYSKI. II Liceum Ogólnokształcące. im. Juliusza Słowackiego 26-110 SkarŜysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58 POWIAT SKARśYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58 http://www.slowacki.info.pl e-mail:lo1_slowacki@poczta.onet.pl dyrektor: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Wolne miejsca Wolne miejsca aktualizowane są co około 30 minut Data ostatniej aklualizacji Liczba Placówka Oddział wolnych miejsc

Wolne miejsca Wolne miejsca aktualizowane są co około 30 minut Data ostatniej aklualizacji Liczba Placówka Oddział wolnych miejsc Wolne miejsca aktualizowane są co około 0 minut Data ostatniej aklualizacji0-07-0 6:0.. Lp Placówka Oddział. - '' -. - '' -. - '' - 6. - '' - 7.. - '' - 9. - '' - 0. - '' - Liceum Ogólnokształcące Integracyjne

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2006 / 2007

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2006 / 2007 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2006 / 2007 1. Zespół Szkół Nr 1 ul. Paderewskiego 17, 58-301 Wałbrzych fax 074/84-244-21, tel. 074/84-236-83, 074/84-241-03 e-mail: zso1wch@wp.pl a) Liceum Ogólnokształcce

Bardziej szczegółowo

POWIAT OSTROWIECKI. Zespół Szkół 27-423 Bałtów 81 tel./fax: 041-264-10-05. e-mail:zsrbaltow@poczta.onet.pl http://www.baltow.go.pl

POWIAT OSTROWIECKI. Zespół Szkół 27-423 Bałtów 81 tel./fax: 041-264-10-05. e-mail:zsrbaltow@poczta.onet.pl http://www.baltow.go.pl POWIAT OSTROWIECKI Zespół Szkół 27-423 Bałtów 81 tel./fax: 041-264-10-05 e-mail:zsrbaltow@poczta.onet.pl http://www.baltow.go.pl - szkoła posiada internat - dyrektor: mgr Jarosław Chodała Technikum 35

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

KIELCE-MIASTO. planowane języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, łaciński

KIELCE-MIASTO. planowane języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, łaciński KIELCE-MIASTO I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 25-033 Kielce, ul. ks. Ściegiennego 15 tel. fax: (41) 361-28-16 e-mail:lo1@zeromski.pl, pukalskikielce@o2.pl www.zeromski.pl dyrektor mgr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące. matematyka geografia 1 30 Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące. matematyka geografia 1 30 Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku Załącznik do uchwały Nr 16-48/11 Zarządu Powiatu z dnia 203.2011 r. Planowane w roku szkolnym 2011/2012 liczby oddziałów klas pierwszych i miejsc w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wykaz zawodów 2 i 3 letnich w Zasadniczej Szkole Zawodowej nazwa zawodu lata 1 blacharz samochodowy 3 2 monter systemów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2014/2015

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2014/2015 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych: PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny Nazwa szkoły/zespołu Ogólnokształcących Nr I Ogólnokształcących Nr II Ogólnokształcących im. Prymasa Tysiąclecia

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 21 czerwca 2011 r.

Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 21 czerwca 2011 r. Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2011 r. Planowane w roku szkolnym 2011/2012 liczby oddziałów klas pierwszych i miejsc w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Szkoły ponadgimnazjalne z terenu Knurowa, Gliwic, Ornontowic, Czerwionki- Leszczyn. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Knurowie

INFORMATOR. Szkoły ponadgimnazjalne z terenu Knurowa, Gliwic, Ornontowic, Czerwionki- Leszczyn. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Knurowie INFORMATOR Szkoły ponadgimnazjalne z terenu Knurowa, Gliwic, Ornontowic, Czerwionki- Leszczyn Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Knurowie Wykonały: mgr Patrycja Krasnowska mgr Dorota Liver Knurów

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych Nazwa szkoły/zespołu Nazwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

KIELCE-MIASTO. - Siedem klas 231 miejsc. planowane języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, łaciński

KIELCE-MIASTO. - Siedem klas 231 miejsc. planowane języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, łaciński 3 KIELCE-MIASTO I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 25-033 Kielce, ul. ks. Ściegiennego 15 tel. fax: (41) 361-28-16 tel: (41) 344-74-20 e-mail:lo1@zeromski.pl, pukalskikielce@o2.pl www.zeromski.pl

Bardziej szczegółowo

POWIAT KONECKI. I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej 26-200 Końskie ul. kpt. Stoińskiego 4 tel./fax: 372-31-08

POWIAT KONECKI. I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej 26-200 Końskie ul. kpt. Stoińskiego 4 tel./fax: 372-31-08 POWIAT KONECKI I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej ul. kpt. Stoińskiego 4 tel./fax: 372-31-08 http://www.lo1konskie.ids.pl e-mail: lo1konsk@lo1.scholaris.pl dyrektor: mgr Marian Jankowski

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

POWIAT RADOMSZCZAŃSKI ul. Leszka Czarnego 22 97 500 Radomsko tel.: 44/ 683 45 09 fax: 44/ 683 43 35 www.radomszczanski.pl starostwo@radomszczanski.

POWIAT RADOMSZCZAŃSKI ul. Leszka Czarnego 22 97 500 Radomsko tel.: 44/ 683 45 09 fax: 44/ 683 43 35 www.radomszczanski.pl starostwo@radomszczanski. POWIAT RADOMSZCZAŃSKI ul. Leszka Czarnego 22 97 500 Radomsko tel.: 44/ 683 45 09 fax: 44/ 683 43 35 www.radomszczanski.pl starostwo@radomszczanski.pl PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY Nazwa

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY

PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH i SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2017/2018 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2015/2016

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2015/2016 PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych: Nazwa szkoły/zespołu Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu Podbudowa programowa ZSO Nr I PLO Nr I ZSO Nr

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Dni Otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych. Rekrutacja 2014/2015 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dni Otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych. Rekrutacja 2014/2015 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Dni Otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych Rekrutacja 2014/2015 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE lp Nazwa i adres szkoły Terminy 1 Liceum Ogólnokształcące nr I Wrocław, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 9 2 Zespół

Bardziej szczegółowo

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem 1. Asystent operatora dźwięku 313 [06] 2. Asystent osoby niepełnosprawnej 346 [02] 3. Asystentka stomatologiczna 322 [01] 4. Betoniarz-zbrojarz 712 [01]

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r.

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r. Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu z dnia 23lutego 2011 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów i miejsc w klasach pierwszych w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Technikum Przemysłui Spożywczego. XVI Liceum Ogólnokształcące. Technikum Chemiczne. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10. Technikum Elektroniczne

Technikum Przemysłui Spożywczego. XVI Liceum Ogólnokształcące. Technikum Chemiczne. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10. Technikum Elektroniczne Data Otwartych Dni Nazwa placówki Proponowane oddziały Technikum Przemysłui Spożywczego technik technologii żywności o specjalizacji produkcja wyrobów cukierniczych sportowa - sporty walki 16 maja 2014

Bardziej szczegółowo

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU SIERADZKIEGO. (nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2008/2009)

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU SIERADZKIEGO. (nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2008/2009) PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU SIERADZKIEGO (nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2008/2009) I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE PROFILE KLAS: A - matematyczno - fizyczny (politechniczny) - j. angielski; drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j.

Bardziej szczegółowo

POWIAT TOMASZOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Informacje dodatkowe. Adres Kontakt Kierunki kształcenia.

POWIAT TOMASZOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Informacje dodatkowe. Adres Kontakt Kierunki kształcenia. POWIAT TOMASZOWSKI Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. 1. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Nr 3 Zespół Szkół Nr 3 im. Macieja

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu. Technikum

Nazwa zawodu. Technikum Nazwa obszaru kształcenia OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY Symbol zawodu Nazwa zawodu 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 815204 Operator maszyn

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

`TECHNIKA, ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Nauczane zawody (propozycje oferty edukacyjnej na rok szkolny 2016/2017)

`TECHNIKA, ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Nauczane zawody (propozycje oferty edukacyjnej na rok szkolny 2016/2017) `TECHNIKA, ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Nauczane zawody (propozycje oferty edukacyjnej na rok szkolny 2016/2017) L.p Nazwa i adres szkoły Oferta edukacyjna w technikum Oferta edukacyjna w ZSZ Terminy Dni

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3

MIASTO WROCŁAW NOVA CENTRUM EDUKACYJNE NOVA POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3 "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 1 311[24] TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 3 1 33,3% 2 315[01] TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 2 2 100,0% 3 412[01] TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

II Liceum Profilowane

II Liceum Profilowane Lp. Nazwa Szkoły Typ szkoły profil,. Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu ul. K Jagiellończyka 3 /0-7/ 788 5 89 http://zsb.mielec.pl / Zawodowa Nr Technikum Nr II Liceum Profilowane specjalność, zawód 7[06]

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROPONOWANE KIERUNKI I PROFILE KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT PSZCZYŃSKI

Bardziej szczegółowo

Klasa 1A integracyjna ( wos, historia,geografia) Klasa 1a (biologiawos) Technik technologii żywności Technik logistyk cukiernik

Klasa 1A integracyjna ( wos, historia,geografia) Klasa 1a (biologiawos) Technik technologii żywności Technik logistyk cukiernik Adres i typ szkoły Oddział profil/zawód Liczba przyjętych VIII Liceum Ogólnokształcące - Bydgoszcz ul. Swarzewska XI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy, ul. Cicha a b+c d e s Sportowy lekkoatletyka Sportowy

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015 2016

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015 2016 OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015 2016 Lp. 1. Typ szkoły liceum ogólnokształcące Symbol IA Nazwa specjalność Matematyczny 2. IC Medyczny 3. IG Medyczny 4. 5. IE IB Matematyczny Matematyczny I Liceum

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM

WYKAZ PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH A ROK SZKOLY 202/203 REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH A ROK SZKOLY 202/203 WYKAZ PUBLICZYCH SZKÓŁ POADGIMAZJALYCH W POWIECIE KROŚIEŃSKIM I. Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji

INFORMATOR. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat Zduńskowolski INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji www.powiatzdunskowolski.pl Zduńska Wola, luty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (86) 216-44-95, (86) 473-71-20, (86) 473-71-21, (86) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

II Liceum Ogólnokształcące. im. Mikołaja Reja 28-300 Jędrzejów ul. 11 Listopada 37 tel./fax: 041-386-23-87

II Liceum Ogólnokształcące. im. Mikołaja Reja 28-300 Jędrzejów ul. 11 Listopada 37 tel./fax: 041-386-23-87 POWIAT JĘDRZEJOWSKI I im. Mikołaja Reja 28-300 Jędrzejów ul. 11 Listopada 37 tel./fax: 041-386-23-87 http://www.liceumreja.risp.pl e-mail:loreyajedrzejow@wp.pl dyrektor: mgr Marek Zygan I - klasa z rozszerzonym

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu zawodowego 2009 WSZYSTKIE PLACÓWKI (powiat brzeski)

Wyniki egzaminu zawodowego 2009 WSZYSTKIE PLACÓWKI (powiat brzeski) Wyniki egzaminu zawodowego 2009 WSZYSTKIE PLACÓWKI (powiat brzeski) TECHNIK MECHANIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM, MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BRZEGU 15 53,3 TECHNIK INFORMATYK ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI COSINUS III WE WROCŁAWIU 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU 026401-0151S ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" 1 343[01] TECHNIK ADMINISTRACJI 49 37 75,5% 67,7 77,6 79,0

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2012 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących

Bardziej szczegółowo

NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2017/2018

NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2017/2018 NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2017/2018 W nadchodzącym roku szkolnym 2017/2018 w szkołach Powiatu Kościerskiego przygotowaliśmy 816 miejsc dla uczniów trzecich klas gimnazjum, w tym: 256 miejsc

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 2 Ilość wydanych suplementów wg województw 2011 Województwo Ilość suplementów zachodniopomorskie Poznań 6 049 wielkopolskie Poznań

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z TERENU POWIATU LUBELSKIEGO

INFORMATOR NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z TERENU POWIATU LUBELSKIEGO INFORMATOR NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z TERENU POWIATU LUBELSKIEGO KIERUNKI OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEA im. Mikołaja Kopernika, www.zs-belzyce.edu.pl, j. niemiecki im. ks. Antoniego

Bardziej szczegółowo

Język obcy. j. ang j.niem. lub j.ros lub j.fran. j.niem. j. ang. lub j.ros lub j.fran. j.niem. j. ang. lub j.ros lub j.fran. j.

Język obcy. j. ang j.niem. lub j.ros lub j.fran. j.niem. j. ang. lub j.ros lub j.fran. j.niem. j. ang. lub j.ros lub j.fran. j. Lp. 1. Typ szkoły liceum ogólnokształcące Symbol IA Nazwa specjalność Matematyczny 2. IC Medyczny 3. IG Medyczny 4. IE IB Matematyczny Matematyczny I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego tel./fax

Bardziej szczegółowo

Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych

Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych Nazwa szkoły, 1 2 3 4 5 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 91-008 Łódź, ul. Drewnowska 171, tel.: 654-00-05, 654-00-21 zs1@edu.lodz.pl XXXVI Liceum - matematyczno-fizyczny,

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2016/2017

NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2016/2017 NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2016/2017 W nadchodzącym roku szkolnym 2016/2017 w szkołach Powiatu Kościerskiego przygotowaliśmy 752 miejsca dla uczniów trzecich klas gimnazjum, w tym: 238 miejsc

Bardziej szczegółowo

MIASTO OPOLE. ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 62,2

MIASTO OPOLE. ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU COBRA W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 62,2 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 12 2 16,7% NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

Bardziej szczegółowo

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom. Radom, 2 grudnia 2015 roku Tomasz Madej doradca metodyczny Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.pl Struktura szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2010 r. Warszawa, wrzesień 2010 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji o kierunkach kształcenia znajdą Państwo poniżej oraz na stronach internetowych poszczególnych szkół.

Więcej informacji o kierunkach kształcenia znajdą Państwo poniżej oraz na stronach internetowych poszczególnych szkół. Absolwencie gimnazjum! Nadszedł czas na dokonanie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Poniżej prezentujemy oferty edukacyjne szkół prowadzonych przez Powiat Bełchatowski na rok szkolny 2016/2017. I Liceum

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Ilość wydanych suplementów wg województw 2010 Województwo Ilość suplementów dolnośląskie 9 007 kujawsko-pomorskie 11 531 lubelskie

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe POWIAT ŁUKOWSKI Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie 21-400 Łuków ul. T. Kościuszki 10 tel. (25)

Bardziej szczegółowo

POWIAT STASZOWSKI. Zespół Szkół Ogólnokształcących 28-210 Bogoria ul. Południowa 2 tel. 015-867-44-37. dyrektor: mgr Jan Kubalski

POWIAT STASZOWSKI. Zespół Szkół Ogólnokształcących 28-210 Bogoria ul. Południowa 2 tel. 015-867-44-37. dyrektor: mgr Jan Kubalski POWIAT STASZOWSKI Zespół Szkół Ogólnokształcących 28-210 Bogoria ul. Południowa 2 tel. 015-867-44-37 dyrektor: mgr Jan Kubalski - klasa z rozszerzonym programem j. polskiego, historii i geografii 23 miejsca

Bardziej szczegółowo

MIASTO OPOLE. 166101-17 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU

MIASTO OPOLE. 166101-17 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU COBRA W OPOLU 166101-17 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 166101-1751F ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 7 2 28,6% 166101-19

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH Nazwa zawodu Symbol cyfrowy Obszar kształcenia Prezentacja multimedialna Komplet quizów Rodzaj wywiadu MKZ - PŁYTA NUMER 4

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Powiat Malborski Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Rodzaje szkół funkcjonujących cych w powiecie malborskim: 1. Publiczne szkoły ponadgimnazjalne: - dla młodziem odzieŝy y (dzienne)

Bardziej szczegółowo

Uzyskało Nazwa szkoły Miejscowość Adres Powiat Kod zawodu Nazwa zawodu

Uzyskało Nazwa szkoły Miejscowość Adres Powiat Kod zawodu Nazwa zawodu Zasadnicza Szkoła Zawodowa Będzin 11 Listopada 3 będziński 514[01] Fryzjer 64,0 52,0 100,0 94,0 100,0 5 100,0 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Będzin 11 Listopada 3 będziński 522[01] Sprzedawca 69,0 42,9 75,0

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 75,6

MIASTO WROCŁAW OŚWIATA SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI OŚWIATA DLA DOROSŁYCH 75,6 "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 1 514[02] TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 8 6 75,0% 2 514[03] TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r.

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu!

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu! Powiatowy Zespół Oświaty ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle tel.: (77) 472 38 86; (77) 472 38 85 e-mail: oswiata@powiat.kedzierzyn-kozle.pl ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego.

1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego. 1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego. 1) Licea ogólnokształcące. A. Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Informator o kierunkach kształcenia planowanych w szkołach ponadgimnazjalnych w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014

Informator o kierunkach kształcenia planowanych w szkołach ponadgimnazjalnych w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 Informator o kierunkach kształcenia planowanych w szkołach ponadgimnazjalnych w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 1. Publiczne z przedmiotami realizowanymi LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (Cykl nauczania 3

Bardziej szczegółowo

SZKOLNICTWO ZAWODOWE w Gdańsku kierunki kształcenia. Gdańska Rada Oświatowa, 13 marca 2014 r. Pomorskie Szkoły Rzemiosł

SZKOLNICTWO ZAWODOWE w Gdańsku kierunki kształcenia. Gdańska Rada Oświatowa, 13 marca 2014 r. Pomorskie Szkoły Rzemiosł SZKOLNICTWO ZAWODOWE w Gdańsku kierunki kształcenia Gdańska Rada Oświatowa, 1 marca 01 r. Pomorskie Szkoły Rzemiosł Podstawy prawne zmian w kształceniu zawodowym Ustawa o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Ciechanowcu. Szkoły dla młodzieży

Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Ciechanowcu. Szkoły dla młodzieży Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 06/07 w ZSOiZ w Ciechanowcu Lp.. Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych Plastyk (w liceach przedmioty w zakresie rozszerzonym) - Specjalność - Techniki graficzne

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2009 ROKU. Powiat M. Olsztyn

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2009 ROKU. Powiat M. Olsztyn WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU Powiat M. Olsztyn UWAGA: Wszystkie dane dotyczą uczniów którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po raz pierwszy.

Bardziej szczegółowo

Data Otwartych Dni Nazwa placówki Proponowane oddziały. Technikum Przemysłu Spożywczego. XVI Liceum Ogólnokształcące. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10

Data Otwartych Dni Nazwa placówki Proponowane oddziały. Technikum Przemysłu Spożywczego. XVI Liceum Ogólnokształcące. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10 Technikum Przemysłu Spożywczego technik technologii żywności o specjalizacji produkcja wyrobów cukierniczych sportowa - sporty walki 8 kwietnia 2013 r. oraz 16 maja 2013 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu MIASTO WROCŁAW. Powiat: Województwo: 74,7. Gmina: Miasto:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu MIASTO WROCŁAW. Powiat: Województwo: 74,7. Gmina: Miasto: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Powiat: Gmina: Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ("stary egzamin") według szkół i zawodów Sesja letnia 2015 r. (przystępujący po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO (dane dotyczą zdających egzamin zawodowy po raz pierwszy) Zdawalność Zawód Szkoła Liczba Liczba zdających wydanych % dyplomów Powiat brzeski TECHNIK BUDOWNICTWA ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo