REGION KATOWICKI. Bêdzin Bielsko-Bia³a. sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych Jêzyki: angielski, niemiecki rosyjski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGION KATOWICKI. Bêdzin Bielsko-Bia³a. sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych Jêzyki: angielski, niemiecki rosyjski"

Transkrypt

1

2

3 Bêdzin Bielsko-Bia³a REGION KATOWICKI I LO im. Miko³aja Kopernika Bêdzin ul. Kopernika 2, tel Klasy: specjalizacje wstêpne w pierwszej klasie w przedmiotach: historia, biologia, geografia; Od drugiej klasy dalsze rozszerzenia; Jêzyki: francuski, angielski, niemiecki, w³oski rosyjski II LO im. Stanis³awa Wyspiañskiego Bêdzin ul. Teatralna 5, tel Klasy: Ia - matematyka, informatyka, fizyka lub geografia; Ib - geografia, j. obcy (angielski lub niemiecki), matematyka lub WOS; Ic - biologia, chemia, fizyka lub geografia; Id - historia, j. polski, WOS lub WOK, francuski hiszpañski III LO im. Cypriana Kamila Norwida Bêdzin ul. 11 Listopada 5, Bêdzin tel. (032) , Klasy: 1A Grupa Biologiczna - przedmioty rozszerzone: biologia, chemia lub informatyka jêzyk obcy. Grupa Ratownictwa Przedmedycznego - przedmioty rozszerzone: biologia, chemia lub informatyka jêzyk obcy (dodatkowo zajêcia z pierwszej pomocy); 1B Grupa Humanistyczna - przedmioty rozszerzone: jêzyk polski, historia lub wos jêzyk obcy. Grupa Teatralno-Filmowa - jêzyk polski historia lub wos, jêzyk obcy (dodatkowo warsztaty filmowo-teatralne); 1C przedmioty rozszerzone: geografia, jêzyk polski, jêzyk obcy; 1D Grupa Politechniczna - przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka lub geografia, jêzyk obcy. Grupa Wojskowa - przedmioty rozszerzone: matematyka informatyka lub geografia, jêzyk obcy (dodatkowo zajêcia z pierwszej pomocy i sportowe, modyfikacja przysposobienia obronnego i wf)., rosyjski, hiszpañski Zespó³ Szkó³ nr 1 Bêdzin ul. Krasickiego 17, tel Liceum Profilowane - profile: elektroniczny kszta³towanie œrodowiska, mechaniczne techniki wytwarzania, zarz¹dzanie informacj¹ Technikum - zawody: technik elektryk, technik mechanik kucharz, fryzjer, monter elektronik, cukiernik piekarz, technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie Jêzyki: niemiecki, rosyjski Zespó³ Szkó³ nr 2 Bêdzin ul. 11 Listopada 3, tel Liceum Profilowane - profile: ekonomiczno-administracyjny Technikum - zawody: technik elektronik technik mechanik, technik handlowiec, technik budownictwa sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych rosyjski BIELSKO-BIA A Publiczne Bielsko-Bia³a ul. Sobieskiego 118 tel. (033) , fax (033) Klasy: lingwistyczna z rozszerzonym jæzykiem polskim, angielskim i niemieckim; turystyczna z rozszerzonà geografià, historià, jæzykiem angielskim I LO im. Miko³aja Kopernika Bielsko-Bia³a ul. Listopadowa 70 tel. (033) , Klasy: biologiczno-chemiczna z rozszerzon¹ liczb¹ godzin z biologii, chemii i fizyki; matematyczno-fizyczna z rozszerzon¹ liczb¹ 3

4 Bielsko-Bia³a godzin z matematyki i fizyki; humanistyczna z rozszerzon¹ liczb¹ godzin z jêzyka polskiego i historii; matematyczno-informatyczna z rozszerzon¹ liczb¹ godzin z matematyki i informatyki; jêzykowa z rozszerzon¹ liczb¹ godzin z j. angielskiego i historii; geograficzno-spo³eczna z rozszerzon¹ liczb¹ godzin z geografii i wiedzy o spo³eczeñstwie; Jêzyki: angielski, drugi jêzyk obcy do wyboru II im. Adama Asnyka Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Bielsku-Bia³ej Bielsko-Bia³a ul. Jutrzenki 13 tel. (33) , fax (33) Klasy: IA humanistyczno-jêzykowa - przedmioty: j. polski, historia, j. angielski; IB biologiczno-geograficzna z rozszerzeniem sportowym - przedmioty: biologia, geografia wychowanie fizyczne; IC matematycznoinformatyczna - przedmioty: matematyka informatyka, geografia, dodatkowy przedmiot: podstawy ekonomii; ID biologiczno-chemiczna - przedmioty: biologia, chemia;, francuski, w³oski rosyjski, ³aciñski. III LO im. Stefana eromskiego Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Bielsko-Bia³a ul. Bohaterów Warszawy 20, tel. (033) francuski, w³oski ³acina IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej Bielsko-Bia³a ul. S³owackiego tel. (033) , Klasy: A - biologia, chemia, fizyka; B - matematyka, informatyka, j. angielski; C - matematyka, geografia, j. angielski; D - j. polski, matematyka, j. angielski; E - j. polski, historia, j. angielski; F - j. polski historia, j. w³oski / j. niemiecki; G - j. angielski geografia, j. hiszpañski / w³oski. Jêzyki: francuski, hiszpañski, niemiecki rosyjski, wùoski. V Bielsko-Bia³a ul. S³owackiego 45 tel. (033) , Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych im. Armii Krajowej Bielsko-Bia³a ul. Sternicza 4 tel , VI z oddzia³ami integracyjnymi Klasy: A - biologia, geografia, j. angielski; B - matematyka, geografia, j. angielski; C - j. polski, j. angielski, matematyka; D - j. polski, historia, wiedza o kulturze;, francuski Zespó³ Szkó³ im. Juliana Tuwima Bielsko-Bia³a 1 siedziba: ul. Jaskrowa 13, 2 siedziba: ul. Filarowa 52 tel. (033) , fax (033) VII Klasy: z rozszerzonym programem nauczania matematyki, jêzyka obcego, nowo ytnego oraz informatyki; z rozszerzonym programem nauczania z przedmiotów humanistycznych: historii, wiedzy o kulturze oraz jêzyka obcego nowo ytnego; z rozszerzonym programem nauczania z dwóch jêzyków obcych., francuski Technikum Nr 11 - przedmioty zawodowe: technologia gastronomiczna z zasadami ywienia, obs³uga konsumenta, organizacja i technika pracy w hotelarstwie, podstawy ekonomiczne i prawne, podstawy rachunkowoœci i finansów, marketing w hotelarstwie, us³ugi turystyczne, technika pracy biurowej, jêzyk obcy zawodowy, francuski Zespó³ Szkó³ Medycznych i Ogólnokszta³c¹cych im. Hanny Chrzanowskiej Bielsko-Bia³a ul. M. Konopnickiej 6 tel. (033) , VIII, francuski, w³oski ³acina Medyczne Studium Techników Farmaceutycznych i Opiekunów Spo³ecznych - zawody: opiekunka œrodowiskowa, technik farmaceutyczny Jêzyki: angielski 4

5 Bielsko-Bia³a Medyczne Studium Pielêgniarstwa Zawody: pielêgniarka, po³o na Jêzyki: angielski Bielska Szko³a Przemys³owa Bielsko-Bia³a ul. Teodora Sixta 20 tel. (33) , fax (33) technikum 4 - letnie - zawody: technik chemik analityk, technik ochrony œrodowiska, technik technologii ceramicznej, technik geolog technik hydrolog, technik poligraf, technik cyfrowych procesów graficznych, technik technologii odzie y., francuski Zasadnicza Szko³a Zawodowa 3 - letnia - zawody: krawiec - konfekcjoner odzie y Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych i Handlowych Bielsko-Bia³a ul. Wyspiañskiego 5 tel. (033) , Technikum Nr 8 - zawody: technik handlowiec, kelner, technik organizacji us³ug gastronomicznych, technik ywienia i gospodarstwa domowego, francuski Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 8 Zawody: sprzedawca, cukiernik, piekarz Zespó³ Szkó³ Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kæpki w Bielsku - Biaùej Bielsko-Bia³a ul. Józefa Lompy 11 tel. (033) , Technikum Nr 7 - zawody: technik mechanik - obróbki skrawaniem, budowy maszyn, budowy p³atowców, metrologii warsztatowej; technik mechanik lotniczy; technik awionik; technik organizacji reklamy;, rosyjski, w³oski Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 7 Zawody: sprzedawca, mechanik - monter maszyn i urz¹dzeñ, œlusarz, operator obrabiarek skrawaj¹cych (tokarz, frezer), operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, i inne., francuski, w³oski rosyjski Zespó³ Szkó³ Energetycznych Bielsko-Bia³a ul. S³owackiego 24 tel. (033) , Technikum Nr 10 - zawody: technik elektryk Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 10 Zawody: elektryk Jêzyki: angielski Zespó³ Szkó³ Samochodowych i Ogólnokszta³c¹cych Bielsko-Bia³a ul. Filarowa 52 tel. (033) , V Liceum Profilowane - profile: mechatroniczny, transportowo-spedycyjny, francuski, rosyjski Technikum Nr 5 - zawody: technik mechanik, rosyjski Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 5 Zawody: blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych Jêzyki: angielski Zespó³ Szkó³ Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jêdrzeja Œniadeckiego Bielsko-Bia³a ul. S³owackiego 24 tel. (033) , III Liceum Profilowane- profile: elektroniczny, mechatroniczny, zarz¹dzanie informacj¹ Technikum Nr 3 - zawody: technik elektronik technik elektryk, technik mechanik, technik telekomunikacji Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 3 Zawody: mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych, monter elektronik Jêzyki: angielski Zespó³ Szkó³ Elektronicznych Bielsko-Bia³a ul. Lompy 8 tel. (033) , Technikum Nr 9 - zawody: technik elektronik technik informatyk, francuski Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 9 Zawody: monter-elektronik 5

6 Bielsko-Bia³a Bielska Szko³a Rzemios³ Bielsko-Bia³a ul. M. Gorkiego 7 tel. (fax) , Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 4 3-letnia - zawody: elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy fryzjer, cukiernik, piekarz, rzeÿnik-wêdliniarz elektryk, stolarz, operator obrabiarek skrawaj¹cych, œlusarz, elektromechanik, monter instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych, monter instalacji gazowych, monter elektronik mechanik monter maszyn i urz¹dzeñ, mechanikoperator pojazdów i maszyn rolniczych mechanik precyzyjny, introligator, drukarz kamieniarz, murarz, cieœla, dekarz, zdun, tapicer krawiec, kuœnierz, kaletnik, obuwnik zegarmistrz, z³otnik-jubiler, operator urz¹dzeñ przemys³u szklarskiego, monter instrumentów muzycznych, monter sieci i urz¹dzeñ telekomunikacyjnych. Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 4 2-letnia - zawody: kucharz ma³ej gastronomii sprzedawca, lakiernik, ogrodnik, fotograf malarz-tapeciarz, betoniarz-zbrojarz, posadzkarz kominiarz, blacharz, modelarz odlewniczy kowal, operator urz¹dzeñ przemys³u ceramicznego. Technikum Uzupe³niaj¹ce dla Doros³ych zawody: technik mechanik, technik us³ug fryzjerskich, technik technologii ywnoœci technik pojazdów samochodowych. Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych im. Micha³a Kaleckiego Bielsko-Bia³a ul. Komorowicka 27 tel. (033) , fax (033) Liceum Profilowane nr IV - profil: ekonomiczno-administracyjny Technikum nr 4 - zawody: technik ekonomista, technik handlowiec Zespóù Szkóù Ogrodniczych im. Stanisùawa Szumca w Bielsku-biaùej Bielsko-Bia³a ul. Akademii Umiejêtnoœci 1, tel. (33) fax: (33) , Technikum 4-letnie Nr 6 - zawody: technik ogrodnik, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu Zasadnicza Szkola Zawodowa Nr 6 2-letnia - zawody: ogrodnik Jêzyki: angielski Zespó³ Szkó³ Budowlanych Nr 2 im. Gen. Stanis³awa Maczka Bielsko-Bia³a ul. Budowlanych 4 tel. (033) , II Liceum Profilowane - profile: kszta³towanie œrodowiska, francuski, rosyjski Technikum Nr 2 - zawody: technik budownictwa, technik urz¹dzeñ sanitarnych, francuski, rosyjski Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 2 Zawody: betoniarz-zbrojarz, murarz, monter instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych, malarz - tapeciarz Jêzyki: angielski, rosyjski Szko³y Mistrzostwa Sportowego Bielsko-Bia³a ul. Józefa Lompy 11 tel. (033) Bielska Szko³a Mened erów Bielsko-Bia³a ul. Czes³awa Tañskiego 5 tel. (033) , Liceum Profilowane - profile: ekonomiczno - administracyjny, us³ugowo-gospodarczy Elitarna Szko³a S³u b Ochrony i Biznesu Cobra-Po³udnie Bielsko-Bia³a ul. S³owackiego 25 tel. (033) , Zawody: technik ochrony fizycznej osób i mienia Jêzyki: angielski Liceum Ogólnoksztaùcàce Zgromadzenia Córek Boýej Miùoúci im. Franciszki Lechner 6

7 Bielsko-Bia³a Bieruñ Blachownia Brynek Buczkowice Szkoùa publiczna, nieodpùatna Bielsko-Bia³a ul. Broniewskiego 13 tel. (033) Klasy: 1a z rozszerzon¹ liczb¹ godzin j. polskiego, j. angielskiego i historii; 1b - biologii, chemii i j. angielskiego., w³oski Wszyscy absolwenci cieszà siæ zdanym egzaminem maturalnym. Wielu z nich kontynuuje naukæ w renomowanych uczelniach wyýszych. Mistrzostwa Sportowego BTS Rekord Bielsko-Bia³a Bielsko-Bia³a ul. Startowa 29 tel. (33) , Klasy: Pi³ka no na ch³opców, Futsal ch³opców Towarzystwa Szkolnego Im. Miko³aja Reja Bielsko-Bia³a ul. A. Frycza Modrzewskiego 12, tel. (033) francuski, w³oski hiszpañski Zespó³ Szkó³ Zawodowych ZDZ Bielsko-Bia³a ul. Sempo³owskiej 1 tel. (033) , Medyczne Studium Zawodowe - zawody: ratownik medyczny fryzjer Jêzyki: angielski TEB Edukacja Bielsko-Biaùa ul. Sempoùowskiej 22 tel. (033) , Technikum dla m³odzie y - zawody: technik informatyk, technik obsùugi turystycznej, technik usùug fryzjerskich BIERUÑ im. Powstañców Œl¹skich Bieruñ ul. Licealna 17, tel. (32) Klasy: Europejska - j. angielski, j. niemiecki geografia, wiedza o spo³eczeñstwie; Mened ersko-ekonomiczna - matematyka j. angielski, historia; Przyrodnicza - biologia chemia; Akademicka - matematyka, fizyka informatyka; Matematyczno-fizyczna - matematyka, fizyka, j. angielski; Humanistyczna - j. polski, historia, j. ³aciñski; Dziennikarska - j. polski, j. angielski informatyka, wiedza o spo³eczeñstwie; jêzyki obce: angielski, niemiecki, rosyjski Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Bieruniu Bieruñ ul. Granitowa 130 tel. (032) , Technikum (4 letnie) - zawody: technik informatyk, technik elektronik, technik elektryk technik górnictwa podziemnego, technik ekonomista, technik handlowiec monter elektronik i oddziaù wielozawodowy 2- lub 3-letni, w zaleýnoúci od wybranego zawodu (np. sprzedawca, kucharz, fryzjer mechanik, blacharz, piekarz, itd.), francuski BLACHOWNIA LO im. Janusza Korczaka w Zespole Szkó³ Blachownia ul. Bankowa 13 tel. (034) , Zespó³ Szkó³ Leœnych i Ekologicznych im. Stanis³awa Morawskiego Brynek ul. Park 4, Poczta Tworóg tel. (032) , Technikum Nr 3 - zawody: technik leœnik, francuski Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych im. Miko³aja Kopernika Buczkowice ul. Szkolna 815 tel. (033) , Jêzyki: angielski, francuski Liceum Profilowane - profile: zarz¹dzanie informacj¹ Jêzyki: angielski, francuski Powiatowy Zespóù Placówek Szkoùa Mistrzostwa Sportowego Szczyrk Buczkowice ul. Grunwaldzka 220 tel./fax , BRYNEK BUCZKOWICE 7

8 Bytom Klasy: Narciarstwo alpejskie, Biegi narciarskie Skoki narciarskie i kombinacja norweska I LO im. Jana Smolenia Bytom ul. Strzelców Bytomskich 9 tel Klasy: dziennikarska, przyrodnicza humanistyczna, politechniczna, ekonomiczna Jêzyki: angielski, drugi jêzyk do wyboru: francuski, niemiecki, ³acina II LO im. Stefana eromskiego Bytom ul. eromskiego 46, tel Klasy: ogólna, ogólna z edukacj¹ teatraln¹, francuski III w ZSO nr 1 Bytom ul. Arki Bo ka 21, tel Klasy: ogólna; sportowa - pi³ka no na; IV LO im. Boles³awa Chrobrego Bytom Pl. Gen. W. Sikorskiego 1 tel , fax: Klasy: ogólna, jêzykowa, francuski, w³oski V im. Kamili Skolimowskiej w ZSO nr Bytom ul. Powstañców Œl¹skich 2 tel Klasy: sportowo-lekkoatletyczna i judo, ogólna, francuski VIII w ZSO nr 5 Bytom ul. Nickla 19, tel Klasy: ogólna Zespó³ Szkó³ Technicznych Bytom ul. Modrzewskiego 5 tel Technikum - zawody: technik ekonomista technik elektronik, technik mechanik, technik górnik Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych im. prof. Oskara Langego BYTOM Bytom ul. Webera 6, tel tel./fax , Technikum Nr 5 - zawody: technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk, technik organizacji reklamy Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 5 Zawody: sprzedawca Zespó³ Szkó³ Gastronomiczno - Hotelarskich Bytom ul. eromskiego 26 tel. (32) Technikum nr 1 - zawody: technik hotelarstwa, technik ywienia i gospodarstwa domowego, technik organizacji us³ug gastronomicznych, kucharz Technikum Uzupe³niaj¹ce nr 1 - zawody: kucharz Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 1 Zawody: kucharz ma³ej gastronomii Zespó³ Szkó³ Mechaniczno-Samochodowych im. Gabriela Narutowicza Bytom Pl. J. III Sobieskiego 1 tel Liceum Profilowane - profile: mechatroniczny, transportowo-spedycyjny Technikum - zawody: technik mechanik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych, francuski Zespó³ Szkó³ Us³ugowo-Rzemieœlniczych Bytom ul. Œwiêtoch³owicka 16 tel Technikum - zawody: technik us³ug fryzjerskich fryzjer, sprzedawca, cukiernik, piekarz, klasa wielozawodowa Jêzyki: niemiecki, francuski, rosyjski Zespó³ Szkó³ Administracyjno-Socjalnych Bytom ul. Ma³achowskiego 36 tel. (32) , , fax: (32) VII Klasy: policyjna 8

9 Bytom Che³m Œl¹ski Chorzów Liceum Profilowane - profile: socjalny zarz¹dzanie informacj¹ ekonomiczno-administracyjny Technikum nr 7 - zawody: technik spedytor Jêzyki: angielski, rosyjski Pañstwowe Szko³y Budownictwa Bytom ul. Powstañców Œl¹skich10, tel Liceum Profilowane - profile: kszta³towanie œrodowiska Technikum - zawody: technik technologii drewna, technik budownictwa, technik drogownictwa stolarz, dekarz, monter instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych, technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie Jêzyki: angielski, francuski, rosyjski Spo³ecznego Towarzystwa Oœwiatowego Bytom ul. Skrajna 14A tel , fax rosyjski Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Che³mie Œl¹skim Che³m Œl¹ski ul. Techników 18 tel./fax: Technikum - technik teleinformatyk, technik mechanik Liceum Profilowane - profil: us³ugowo-gospodarczy blacharz samochodowy, blacharz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, cukiernik dekarz, œlusarz, monter instalacji gazowych monter instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych betoniarz-zbrojarz, murarz, kominiarz, lakiernik I LO im. Juliusza S³owackiego Chorzów ul. D¹browskiego 36, tel Klasy: ogólna Jêzyki: francuski, angielski, niemiecki hiszpañski Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 1 II LO im. Juliusza Ligonia Chorzów ul. 3 Maja 22 CHE M ŒL SKI CHORZÓW tel , tel./fax Klasy: j. angielski, historia i j. polski; - matematyka, j. obcy biologia i chemia; wojskowa, rosyjski, francuski Akademicki Zespó³ Szkó³ Nr 2 Chorzów ul. Farna 7, tel , fax Klasy: matematyczno-informatyczna mened erska, kulturoznawczo-teatralna kulturoznawczo-dziennikarska przyrodniczo-usportowiona, francuski IV LO im. Marii Sk³odowskiej-Curie Chorzów ul. D¹browskiego 34 tel./fax (32) , Przedmioty w zakresie rozszerzonym bêd¹ realizowane od klasy drugiej., francuski, w³oski Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych im. Oskara Lange Chorzów ul. Urbanowicza 2 tel Technikum - zawody: technik ekonomista technik logistyk, technik obs³ugi turystycznej, francuski Zespó³ Szkó³ Gastronomiczno-Us³ugowych im. Marii D¹browskiej Chorzów ul. Katowicka 64, tel Technikum - zawody: technik hotelarstwa technik organizacji us³ug gastronomicznych technik kucharz, technik handlowiec sprzedawca, kucharz ma³ej gastronomii Zespó³ Szkó³ Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyñskiego Chorzów ul. Narutowicza 5, tel Technikum Budowlane - zawody: technik budownictwa fotograf, fryzjer, kominiarz, lakiernik, blacharz mechanik pojazdów samochodowych, elektryk stolarz, krawiec, cukiernik, piekarz, murarz monter instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych Jêzyki: angielski, rosyjski, niemiecki 9

10 Chorzów Cieszyn Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych nr 1 im. Wojciecha Korfantego Chorzów ul. Sportowa 23 tel , fax: e- mail: Technikum Elektroniczne - zawody: technik elektronik, technik informatyk Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 1 3-letnia - zawody: monter elektronik, elektryk œlusarz 2-letnia - zawody: monter systemów ruroci¹gowych Zespó³ Szkó³ Technicznych nr 2 im. Mariana Batko Chorzów ul. Powstañców 6a, tel Liceum Profilowane - profile: zarz¹dzanie informacj¹, socjalny Technikum - zawody: technik mechanik fryzjer, lakiernik, blacharz samochodowy mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych cukiernik, piekarz Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych nr Chorzów ul. S. Batorego 37, tel Nr 5 Technikum Mechaniczno-Elektryczne Zawody: technik elektryk, technik mechatronik technik informatyk Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych nr 4 im. Jêdrzeja Œniadeckiego Chorzów ul. Œw. Piotra 1 tel./fax (32) , tel. (32) Klasy: biologiczno-chemiczna, informatyczna ogólna, sportowa - pi³ka no na. Wojewódzki Licealny Oœrodek Szkolenia Sportowego M³odzie y w Pi³ce No nej. Jeden z dziesiêciu w Polsce. Technikum - zawody: technik elektronik technik analizy chemicznej, technik ochrony œrodowiska Szko³a Policealna Nr 4 (2-letnia) - zawody: technik farmaceutyczny (system dzienny i wieczorowy), technik ochrony œrodowiska technik us³ug kosmetycznych Publiczne Zespó³ Szkó³ Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej im. Kardyna³a Prymasa Augusta Hlonda Chorzów ul. Koœciuszki 11 tel , fax I LO im. Antoniego Osuchowskiego Cieszyn Plac J. S³owackiego 2 tel. (033) , Klasy: a. akademicka (z matematyk¹ i fizyk¹ w zakresie rozszerzonym); b. politechniczna (z matematyk¹ i informatyk¹ w zakresie rozszerzonym); c. medyczna (z biologi¹, chemi¹ i fizyk¹ w zakresie rozszerzonym); d. spo³eczna (z histori¹ i wiedz¹ o spo³eczeñstwie w zakresie rozszerzonym); e. jêzykowa (z rozszerzonym programem jêzyków obcych nowo ytnych: jæzyk angielski i niemiecki); f. ekonomiczna (z matematyk¹, geografi¹ i jêzykiem angielskim w zakresie rozszerzonym). Jêzyki: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski II im. Miko³aja Kopernika Cieszyn Plac Wolnoœci 7B tel. (033) Klasy: humanistyczna; spo³eczno-prawna; jêzykowa - angielski, niemiecki, rosyjski; matematyczno-informatyczna; informatyczno-ekonomiczna; biologiczno-chemiczna, francuski, rosyjski Zespó³ Szkó³ Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego Cieszyn Plac Dominikañski 1 tel , fax Technikum nr 4 - zawody: technik budownictwa Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 4 CIESZYN 10

11 Cieszyn Czechowice-Dziedzice 3-letnia - zawody: murarz, monter instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych, stolarz, technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie 2-letnia - zawody: malarz-tapeciarz Jêzyki: angielski Technikum Uzupe³niaj¹ce nr 4 po ZSZ Zawody: technik budownictwa Zespó³ Szkó³ Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyñskiej Cieszyn Plac Londzina 3 tel. (33) Technikum Nr 2 - zawody: technik ekonomista, technik handlowiec, technik ywienia i gospodarstwa domowego, technik kelner, technik kucharz, technik informatyk, francuski Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 3 Zawody: sprzedawca, kucharz ma³ej gastronomii Jêzyki: angielski Zespó³ Szkó³ Technicznych Cieszyn ul. Frysztacka 48 tel. (33) , Technikum - zawody: technik elektronik technik elektryk, technik mechatronik, technik mechanik, technik teleinformatyk, technik us³ug fryzjerskich mechanik pojazdów samochodowych, krawiec elektryk, fryzjer, klasa wielozawodowa Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. W³adys³awa Szybiñskiego Cieszyn ul. Kraszewskiego 11 tel. (33) , III, ³acina, francuski I Liceum Profilowane - profil: socjalny Technikum - zawody: technik informatyk, francuski Katolickie im. Œwiêtego Melchiora Grodzieckiego Cieszyn Pl. Dominikañski 2 tel. (33) , francuski, ³acina Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie Cieszyn ul. Sienkiewicza 2 tel/fax , Klasy: œcis³a, humanistyczna. Ka dy uczeñ realizuje zajêcia seminaryjne z dwóch dowolnie wybranych przedmiotów., francuski dodatkowo: ³aciñski, rosyjski Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr Cieszyn ul. Frysztacka 48 tel. (33) , II Liceum Profilowane - profile: elektrotechniczny Technikum Nr 5 - zawody: technik mechanik technik ksiêgarstwa, technik spedytor Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 2 Zawody: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, krawiec Jêzyki: angielski Szko³a Organizacji i Zarz¹dzania Cieszyn ul. Ma³a ¹ka 10 tel. (33) , Liceum Profilowane - profile: zarz¹dzanie informacj¹ CZECHOWICE-DZIEDZICE Liceum Ogólnoksztaùcàce im. Marii Sk³odowskiej-Curie Czechowice-Dziedzice ul. Konopnickiej 9, tel./fax (032) tel. (032) Klasy: matematyczno-informatyczna przyrodnicza, spoùeczno-humanistyczna kulturoznawcza, ogólna Jêzyki: angielski, francuski, niemiecki Zespó³ Szkó³ Agrous³ugowych i Licealnych Czechowice-Dziedzice ul. wirki i Wigury 8, tel. (032) II Liceum Profilowane - profile: rolniczo-spo ywczy 11

12 Czechowice-Dz. CzeladŸ Czerwionka-Leszczyny Czêstochowa Technikum ywienia i Gospodarstwa Domowego Nr 1 - zawody: technik ywienia i gospodarstwa domowego Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 3 Zawody: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Jêzyki: angielski Zespó³ Szkó³ Technicznych i Licealnych im. Stanis³awa Staszica Czechowice-Dziedzice ul. Traugutta 11, tel. (32) II Technikum Nr 1 - zawody: technik ekonomista, technik elektronik, technik elektryk technik mechanik, technik logistyk, technik mechatronik, technik informatyk mechanik monter maszyn i urz¹dzeñ, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk elektromechanik, monter elektronik, klasa wielozawodowa Jêzyki: angielski Zespó³ Szkó³ Silesia Nr Czechowice-Dziedzice ul. Nad Bia³k¹ 1e, tel. (032) Liceum Profilowane - profile: zarz¹dzanie informacj¹ Technikum Mechaniczno-Elektryczne Nr 3 Zawody: technik elektryk, technik mechanik CZELAD Zespó³ Szkó³ Nr CzeladŸ ul. Grodziecka 29 tel. (032) , Klasy: (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym) spo³eczno-polityczna - geografia lub wiedza o spo³eczeñstwie, jêzyki obce; humanistyczna - jêzyk polski, historia; medyczno-ekologiczno-chemiczna - biologia chemia; politechniczno-ekonomiczna - matematyka, technologia informacyjna; turystyczno-sportowa - biologia lub geografia j. obce; klasa wojskowa., francuski, rosyjski Technikum - zawody: technik obs³ugi turystycznej, technik hotelarstwa, technik logistyk., rosyjski CZERWIONKA-LESZCZYNY Zespó³ Szkó³ Czerwionka-Leszczyny ul. 3 Maja 42, tel , fax Klasy: (ze zwiekszonym wymiarem godzin) humanistyczna - j. polski, historia, j. angielski; jezykowa - j. polski, historia i j. angielski francuski; biologiczno-chemiczna - biologia i chemia; dziennikarska - j. polski, j. angielski historia; lotnicza - matematyka, informatyka i geografia, bædà prowadzone równiez zajecia dodatkowe z zakresu lotnictwa oraz organizowane beda szkolenia szybowcowe przez Aeroklub ROW Rybnik w Gotartowicach; matematyczno-fizycznoinformatyczna - matematyka, fizyka i informatyka; sportowa - zespolowe gry sportowe - biologia i chemia;, francuski Technikum - zawody: technik ekonomista technik ochrony œrodowiska, technik informatyk technik ywienia i gospodarstwa domowego sprzedawca, mechanik monter maszyn i urz¹dzeñ, elektromechanik, stolarz, kucharz ma³ej gastronomii, zawody rzemieœlnicze Jêzyki: angielski, francuski CZÊSTOCHOWA I LO im. Juliusza S³owackiego Czêstochowa al. Koœciuszki 8 tel , fax: Klasy: Ia - j. polski, historia, wos; Ib - j. polski j. angielski, biologia; Ic - biologia, chemia fizyka i astronomia; Id - j. angielski, geografia; Ie - matematyka, geografia; If - j. niemiecki historia, wos;, rosyjski, ³aciñski II im. R. Traugutta Czêstochowa ul. Kiliñskiego 62 tel , fax

13 Czêstochowa Klasy: IA Humanistyczna - przedmioty w zakresie rozszerzonym: j. polski, historia, wos - przedmioty przeliczane na punkty: j. polski historia, wos, j. obcy obowi¹zkowy; IB Przyrodnicza - przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, fizyka, chemia - przedmioty przeliczane na punkty: j. polski biologia, fizyka i astronomia, chemia; IC Przyrodnicza - przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, fizyka, chemia - przedmioty przeliczane na punkty: j. polski biologia, fizyka i astronomia, chemia; ID Ekonomiczna - przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, wos - przedmioty przeliczane na punkty: j. polski matematyka, geografia, wos; IE Informatyczno-politechniczna - przedmioty w zakresie rozszerzonym: I grupa informatyczna - matematyka, fizyka, informatyka - przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka fizyka i astronomia, informatyka. II grupa politechniczna - matematyka, fizyka - przedmioty przeliczane na punkty: j. polski matematyka, fizyka i astronomia, chemia; IF Jêzykowa - przedmioty w zakresie rozszerzonym: I grupa: j. angielski, j. polski wos - przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, j. angielski, historia, wos. II grupa: j. niemiecki, j. polski, wos - przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, j. niemiecki historia, wos; Jêzyki: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski III LO im. Dr W³adys³awa Biegañskiego Czêstochowa ul. D¹browskiego 75 tel. (34) , IV LO im. Henryka Sieñkiewicza Czêstochowa Al. NMP 56 tel. (34) , Klasy: I. j. angielski, historia; II. j. polski historia; III. biologia, chemia; IV. matematyka fizyka; V. matematyka, informatyka; VI. matematyka, geografia., francuski V LO im. Adama Mickiewicza Czêstochowa ul. Krakowska 29 tel./fax: , Klasy: w zakresie rozszerzonym: j. polski j. angielski, historia, WOS; j. angielski geografia, kulturoznawstwo USA; j. angielski biologia, chemia; j. angielski, geografia matematyka; j. polski, j. angielski, historia WOS; j. angielski lub j. niemiecki, matematyka informatyka Jêzyki: obowiàzkowo dwa jæzyki obce: angielski (zakres rozszerzony), niemiecki (zakres rozszerzony lub zakres podstawowy), francuski (zakres podstawowy). VI LO im. Jaros³awa D¹browskiego Czêstochowa ul. ukasiñskiego 40 tel , Klasy: Ia/r - ratowniczo-medyczna w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, w-f; Ia/s - usportowiona z dyscyplin¹ kierunkow¹ piùka noýna w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, w-f; Ib - humanistyczna w zakresie rozszerzonym: jæzyk polski, historia; Ic - menadýersko-jæzykowa w zakresie rozszerzonym: jæzyk polski, jæzyk angielski historia; Id - kulturoznawcza w zakresie rozszerzonym: jæzyk polski, historia, wiedza o kulturze; Ie - politologiczna w zakresie rozszerzonym: jæzyk polski, geografia, wiedza o spoùeczeñstwie;, francuski, rosyjski VII LO im. Miko³aja Kopernika Czêstochowa ul. Nowowiejskiego 18 tel , fax francuski, rosyjski VIII Samorz¹dowe Czêstochowa ul. Kukuczki 30 tel , Klasy: dziennikarska z jezykiem angielskim: j. angielski, j. polski, WOS, edukacja medialna; politologiczna: historia, WOS, j. angielski lub j. niemiecki; ekologiczna: biologia, geografia, j. obcy, edukacja ekologiczna; humanistycznoprawna: j. polski, WOS, historia; turystycznoeuropejska: historia, WOS, geografia, j. obcy; biznesowa: informatyka, podstawy przedsiebiorczosci, j. obcy., francuski, rosyjski 13

14 Czêstochowa IX LO z Oddzia³ami Sportowymi im. Cypriana Kamila Norwida Czêstochowa ul. Jasnogórska 8 tel./fax: , francuski, rosyjski Techniczne Zak³ady Naukowe im. Gen. W³adys³awa Sikorskiego Czêstochowa ul. Jasnogórska 84/90 tel. (034) , III Liceum Profilowane - profile: elektroniczny, elektrotechniczny, kszta³towanie œrodowiska, mechatroniczny, zarz¹dzanie informacj¹ Technikum Nr 5 - zawody: technik elektronik technik mechanik, technik telekomunikacji technik budownictwa Zespó³ Szkó³ im. Boles³awa Prusa Czêstochowa ul. B. Prusa 20 tel./fax , kom Technikum Nr 11 - zawody: technik elektronik, technik informatyk, technik ochrony úrodowiska, fototechnik, technik geodeta technik mechatronik, technik mechanik Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 9 Zawody: mechanik monter maszyn i urzàdzeñ elektromechanik. Jêzyki: angielski Zespó³ Szkó³ Technicznych Czêstochowa Al. Jana Paw³a II 126/130 tel. (034) , Technikum Nr 12 - zawody: technik budownictwa, technik urz¹dzeñ sanitarnych technik architektury krajobrazu Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 10 Zawody: mechanik pojazdów samochodowych cieœla, murarz, dekarz, monter instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych, technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie Jêzyki: niemiecki Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych Czêstochowa ul. Worcella 1 tel./fax (34) , Technikum Nr 8 - zawody: kucharz, kelner technik organizacji us³ug gastronomicznych technik ywienia i gospodarstwa domowego technik technologii ywnoœci, technik hotelarstwa Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 6 Zawody: kucharz ma³ej gastronomii, cukiernik piekarz Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych Czêstochowa ul. Œw. Augustyna 28/30 tel./fax , tel XVI Klasy: informatyczna - rozszerzona informatyka i j.angielski; humanistyczna - rozszerzony j. polski, historia i WOS; Parlamentarna - rozszerzony j.angielski, historia i WOS; Biologiczno-Chemiczna - z elementami Ratownictwa Medycznego - rozszerzona biologia, chemia. Technikum Nr 3 - zawody: technik handlowiec, technik ekonomista (specjalizacje: finanse i rachunkowoúã, bankowoúã, promocja i reklama, pozyskiwanie i zarzàdzanie funduszami unijnymi, zarzàdzanie maùà firmà gospodarka regionalna i lokalna), technik obs³ugi turystycznej, francuski, rosyjski Zespó³ Szkó³ Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pu³askiego Czêstochowa ul. Targowa 29 tel. (034) , XIV, hiszpañski VI Liceum Profilowane - profile: zarz¹dzanie informacj¹, francuski Technikum Nr 9 - zawody: technik elektronik technik elektryk, technik mechanik, technik telekomunikacji, technik ochrony œrodowiska, francuski Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 7 Zawody: mechanik pojazdów samochodowych elektryk Jêzyki: francuski Zespó³ Szkó³ im. Jana Kochanowskiego Czêstochowa ul. Warszawska 142 tel./fax , 14

15 Czêstochowa X, francuski I Liceum Profilowane - profile: ekonomiczno-administracyjny Technikum Nr 2 - zawody: technik ekonomista, technik handlowiec, francuski, rosyjski Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 1 Zawody: sprzedawca Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych im. Stefana eromskiego Czêstochowa Al. Niepodleg³oœci 16/18 tel , XII, francuski Technikum Nr 6 - zawody: technik hotelarstwa, technik ywienia i us³ug gastronomicznych, technik budownictwa technik us³ug fryzjerskich Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 4 Zawody: fryzjer Jêzyki: angielski Zespó³ Szkó³ im. Gen. W³adys³awa Andersa Czêstochowa ul. Legionów 58 tel./fax (34) , XI Klasy: dziennikarska, przyrodniczokrajoznawcza, usportowiona z dyscyplin¹ kierunkow¹ - pi³ka no na i pi³ka siatkowa mundurowa o profilu stra ackim., francuski, rosyjski w³oski Technikum Nr 4 - zawody: technik cyfrowych procesów graficznych, technik architektury krajobrazu, francuski, rosyjski w³oski Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 2 Zawody: technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie Jêzyki: angielski Zespó³ Szkó³ im. W. S. Reymonta Czêstochowa ul. Krakowska 80 F tel. (034) , XIII, francuski IV Liceum Profilowane - profile: kreowanie ubiorów Jêzyki: angielski, francuski Technikum Nr 7 - zawody: technik technologii odzie y, technik w³ókiennik, francuski, rosyjski Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 5 Zawody: fryzjer, stolarz, krawiec, kaletnik obuwnik Jêzyki: francuski Zespó³ Szkó³ Samochodowo-Budowlanych Czêstochowa ul. Œw. Augustyna 3/7 tel./fax , Technikum Nr 10 - zawody: technik mechanik (specjalnoœæ: obrabiarki sterowane numerycznie), technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 8 Zawody: blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik Medyczne Studium Zawodowe im. Dr W³adys³awa Biegañskiego Czêstochowa ul. D¹browskiego 75 tel. (034) , Zawody: ratownik medyczny, technik farmaceutyczny, technik fizjoterapii Liceum Ogólnoksztaùcàce - Ni sze Seminarium Duchowne Archidiecezji Czêstochowskiej Czêstochowa ul. Piotrkowska 17 tel , fax Klasa: z rozszerzeniem przedmiotów - j. polski historia i wiedza o kulturze. Jêzyki: angielski, francuski, ³acina Katolickie SPSK im. Matki Bo ej Jasnogórskiej Czêstochowa ul. Okólna 113 tel , francuski, ³acina II Prywatne LO im. J.H. Pestalozzi Czêstochowa ul. Krótka 29/31 tel , 15

16 Czêstochowa D¹browa Górnicza Zespó³ Szkó³ w Czêstochowie ZDZ w Katowicach Czêstochowa ul. Jagielloñska 141 tel , tel./fax Liceum Ogólnoksztalcace "mundurowe" Klasy: kszta³cenie ogólne, poszerzony program nauczania jêzyków obcych i przysposobienia obronnego Technikum Fryzjerskie - zawód: technik uslug fryzjerskich fryzjer, kucharz maùej gastronomii Elitarna Szko³a S³u b Ochrony i Biznesu Cobra Czêstochowa ul. Krakowska 29 tel , Zawody: technik archiwista, technik bezpieczeñstwa i higieny pracy, technik administracji, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik spedytor, technik informatyk zarz¹dzanie personelem, rosyjski D BROWA GÓRNICZA I LO im. Waleriana ukasiñskiego D¹browa Górnicza ul. Kopernika 40 tel , w³oski, rosyjski hiszpañski III LO im. Lucjana Szenwalda w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych D¹browa Górnicza ul. B. Prusa 3 tel , rosyjski, francuski II LO im. Stefana eromskiego D¹browa Górnicza ul. Górnicza 17 tel , hiszpañski francuski IV LO im. Krzysztofa Kamila Baczyñskiego w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr D¹browa Górnicza ul. Obroñców Pokoju 7 tel , fax Klasy: biologiczno-medyczna - biologia, chemia fizyka; humanistyczno-spoùeczno-prawna - jæzyk polski, historia, WOS. Jêzyki: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski w³oski V LO im. Kanclerza Jana Zamoyskiego D¹browa Górnicza ul. Czapiñskiego 8, tel , fax , francuski, w³oski ³acina, hiszpañski Zespó³ Szkó³ Sportowych im. Polskich Olimpijczyków D¹browa Górnicza ul. Chopina 34 tel./fax , tel Liceum Sportowe Klasy: ogólna z elementami dziennikarstwa i komunikacji spoùecznej /przedmiot dodatkowy/ - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. polski, j. obcy; sportowa z elementami ochrony úrodowiska i turystyki /przedmiot dodatkowy/ - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. obcy, geografia, zajêcia sportowe LA lub p³ywanie; sportowa z elementami edukacji zdrowotnej z rehabilitacj¹ /przedmiot dodatkowy/ - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. obcy, biologia, zajêcia sportowe pi³ka siatkowa, francuski, rosyjski Zespó³ Szkó³ Technicznych D¹browa Górnicza ul. Królowej Jadwigi 12, tel Liceum Profilowane - profile: ekonomiczno-administracyjny, socjalny Technikum - zawody: technik elektronik technik mechanik Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego D¹browa Górnicza ul. Pi³sudskiego 5 tel , Technikum - zawody: technik ekonomista technik handlowiec, technik organizacji us³ug gastronomicznych, technik logistyk, technik obs³ugi turystycznej, technik us³ug fryzjerskich technik hotelarstwa 16

17 D¹browa Górnicza Gilowice Gliwice sprzedawca, kucharz ma³ej gastronomii, fryzjer cukiernik, francuski, rosyjski Katolickie Stowarzyszenia Przyjació³ Szkó³ Katolickich im. œw. Brata Alberta D¹browa Górnicza ul. ancuckiego 10, tel. (032) Klasy: matematyczno-informatyczno-fizyczna, biologiczno-chemiczna, dziennikarska humanistyczno-filozoficzna, lingwistyczna Jêzyki: szko³a oferuje lektoratowy system nauki jêzyków obcych: jêzyk podstawowy angielski, francuski niemiecki; Jêzyk dodatkowy do wyboru: hiszpañski, ³acina, w³oski, francuski rosyjski, klasyczna greka. Zespó³ Szkó³ Zawodowych Sztygarka im. Stanis³awa Staszica D¹browa Górnicza ul. Legionów Polskich 69 tel. (032) , Technikum - zawody: technik ochrony œrodowiska, technik elektronik, technik mechanik, technik ekonomista, technik informatyk mechanik precyzyjny, monter elektronik Technikum Uzupe³niaj¹ce (na podbudowie ZSZ) Zawody: technik mechanik, technik elektryk Techniczne Zak³ady Naukowe D¹browa Górnicza ul. añcuckiego 10, tel , fax II Liceum Profilowane - profile: zarz¹dzanie informacj¹ Technikum nr 2 - zawody: technik informatyk technik elektronik, technik elektryk, technik mechanik, technik organizacji reklamy, technik telekomunikacji Prywatne im. Marii Sk³odowskiej-Curie Fundacji Serce Szkole D¹browa Górnicza Aleja Pi³sudskiego 4, tel Profile: ogólny, ³acina Gilowice ul. Korfantego 38, poczta MiedŸna tel. (032) francuski GILOWICE GLIWICE Zespól Szkól Ekonomiczno - Uslugowych im. Króla Stanislawa Augusta Poniatowskiego Gliwice ul. Kozielska 1 tel , fax Technikum nr 5 - zawody: technik hotelarstwa kucharz, technik ekonomista, technik obsùugi turystycznej, kelner, technik handlowiec, technik organizacji usùug gastronomicznych, technik ýywienia i gospodarstwa domowego Zasadnicza Szkoùa Zawodowa nr 5 Zawody: kucharz maùej gastronomii, sprzedawca Technikum Uzupelniajace nr 5 - zawody: technik handlowiec, kucharz, francuski I im. E. Dembowskiego w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr Gliwice ul. Zimnej Wody 8 tel./fax: (32) Klasy: Politechniczna (matematyczno-fizyczna) - przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka); Matematyczno-fizycznoinformatyczna - przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, fizyka na poziomie podstawowym z elementami rozszerzenia; Prawniczo-ekonomiczna - przedmioty w zakresie rozszerzonym: historia WOS, geografia; Ekonomiczno-menad erska - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia; Medyczna - przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka na poziomie podstawowym z elementami rozszerzenia); Pre IB - dwujêzyczna, w której realizowana jest innowacja pedagogiczna polegaj¹ca na rocznym przygotowaniu uczniów do dwuletniego programu Matury 17

18 Gliwice Miêdzynarodowej (Diploma Programme). Jêzyki: angielski, francuski, niemiecki II im. Walerego Wróblewskiego w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr Gliwice ul. Wróblewskiego 9 tel. (32) , (32) , fax (32) Klasy: Humanistyczna - przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, historia; przedmioty uzupe³niaj¹ce: przyroda, nauka o spo³eczeñstwie. Matematyczno-przyrodnicza - przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka; przedmioty uzupe³niaj¹ce: historia i spo³eczeñstwo, podstawy j. ³aciñskiego, fizyka doœwiadczalna. Matematyka finansowa geografia ekonomiczna i jêzyk angielski - przedmioty uzupe³niaj¹ce: historia i spo³eczeñstwo, ekonomia w praktyce, nauka o spo³eczeñstwie., francuski, ³aciñski (klasa humanistyczna i matematycznoprzyrodnicza.) Przyrodnicza - przedmioty rozszerzone: biologia, chemia. Fizyka œcis³a - przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka (we wspó³pracy z Politechnik¹ Œl¹sk¹). Matematyczna - przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski. Bankowa - przedmioty rozszerzone: matematyka finansowa, geografia ekonomiczna, przedsiêbiorczoœæ. Humanistyczna - przedmioty rozszerzone: j. polski, historia wiedza o spo³eczeñstwie., francuski ³aciñski (klasy humanistyczne i przyroda) V LO im. Andrzeja Struga w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr Gliwice ul. Górnych Wa³ów 29 tel./fax , Klasy: Matematyczno-fizyczno-informatyczna - przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka informatyka; Politechniczna - przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, geografia; Humanistyczna - przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, WOS; Medyczna - przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, fizyka. Jêzyki nauczane miêdzyoddzia³owo: angielski, niemiecki, francuski, dodatkowo w³oski i ³acina. III LO im. Wicentego Styczyñskiego Gliwice ul. Gierymskiego 1, tel , francuski IV LO im. Józefa Wieczorka w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Gliwice ul. Kozielska 1a, tel , francuski VI w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych z oddzia³ami dwujêzycznymi Gliwice ul. Partyzantów 25, tel , francuski VII w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Gliwice ul. Orl¹t Œl¹skich 25, tel VIII z oddzia³ami integracyjnymi w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr Gliwice ul. Sikornik 34 tel , fax wew Klasy: filmowa, teatralna, integracyjna z zajêciami psychologicznymi Zespóù Szkóù Budowlano-Ceramicznych Gliwice ul. Bojkowska 16, tel Technikum - zawody: technik budownictwa technik urz¹dzeñ sanitarnych, technik dróg i mostów murarz, malarz-tapeciarz, francuski Zespó³ Szkó³ ¹cznoœci im. prof. Stanis³awa Fryzego Gliwice ul. Warszawska 35 tel , Kszta³cimy m³odzie w najbardziej poszukiwanych zawodach Technikum nr 3 (4-letnie) - zawody: Technik spedytor, Technik informatyk, Technik logistyk Technik elektronik Nasza szko³a - inwestycj¹ w Twoj¹ przysz³oœæ! 18

19 Gliwice Zespó³ Szkó³ Ekonomiczno-Technicznych Gliwice ul. Sikorskiego 132, tel Liceum Profilowane - profile: ekonomiczno-administracyjny, zarz¹dzanie informacj¹ mechanik monter maszyn i urz¹dzeñ Zespó³ Szkó³ Mechaniczno-Elektronicznych Gliwice ul. Toszecka 25b tel. (32) , Liceum Profilowane - profile: elektroniczny zarz¹dzanie informacj¹ Technikum - zawody: technik informatyk technik mechanik, technik elektronik, technik elektryk mechanik-monter maszyn i urz¹dzeñ elektromechanik, œlusarz Filomata Zespó³ Szkó³ Filomata Gliwice ul. Bojkowska 20a, tel Klasy: uczniowie wybieraj¹ rozszerzenia indywidualnie - mo na rozszerzyæ ka dy przedmiot z listy maturalnej, francuski, w³oski ³acina Górnoœl¹skie Centrum Edukacyjne w Gliwicach Gliwice ul. Okrzei 20; tel. (32) tel./fax (32) , Technikum Nr 2 - zawody: technik mechanik technik mechatronik, technik analityk, technik ochrony œrodowiska Szko³a Policealna Nr 2 - zawody: technik administracji, technik rachunkowoœci, technik bezpieczeñstwa i higieny pracy Zespó³ Szkó³ Samochodowych im. Genera³a Stefana Roweckiego Grota Gliwice ul. Kiliñskiego 24a tel. (32) Liceum Profilowane - profile: mechaniczne techniki wytwarzania, transportowo-spedycyjny blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Unii Europejskiej Gliwice ul. Jasna 31, tel./fax Liceum Profilowane - profile: us³ugowo -gospodarczy Technikum - zawody: technik hotelarz, technik kucharz, technik obs³ugi turystycznej, francuski I Spo³eczne GTSz Gliwice ul. Robotnicza 4 tel , Klasy: j. polski, matematyka, WOS, historia informatyka, chemia, francuski, rosyjski Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego Gliwice ul. Franciszkañska 5 tel Klasy: przedmioty rozszerzane wed³ug wyboru ucznia Niepubliczne Szko³a Mistrzostwa Sportowego Zwi¹zku Pi³ki Rêcznej w Polsce Gliwice ul. Sikorskiego 134, tel Profil: ogólny Niepubliczne Gliwice ul. Barlickiego 3 tel./fax , Jêzyki: angielski, francuski Œrednia Szko³a Zawodowa Gliwice ul. Rynek 2, tel fax Zawody: technik ekonomista, technik handlowiec 19

20 Gogo³owa Istebna Jastrzêbie Zdrój Zespó³ Szkó³ w Gogo³owej Gogo³owa ul. Wiejska 89, poczta Po³omia tel. (032) Klasy: z rozszerzonym j. polskim; z rozszerzonym j. angielskim. GOGO OWA ISTEBNA Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Istebna 30 tel. (33) , Liceum Profilowane - profile: kszta³towanie œrodowiska, us³ugowo-gospodarczy klasy wielozawodowe, m.in. fryzjer, stolarz kucharz ma³ej gastronomii, blacharz, mechanik samochodowy, cukiernik, piekarz, murarz malarz-tapeciarz i inne, wg. wykazu MEN (warunkiem podjêcia kszta³cenia w danym zawodzie jest znalezienie pracodawcy, u którego mo na odbyæ praktyki zawodowe)., rosyjski dla Doros³ych Nauka w trybie wieczorowym (3 dni w tygodniu); JASTRZÊBIE ZDRÓJ Publiczne LO Sióstr Salezjanek im. Maryi Wspomo ycielki Jastrzêbie Zdrój ul. Kusociñskiego 47 tel. (032) , francuski hiszpañski I LO im. Stanis³awa Staszica w Zespole Szkó³ nr Jastrzêbie Zdrój ul. Graniczna 2 tel. (32) , Klasy: informatyczno-matematyczna: j. obcy matematyka, informatyka; humanistyczna: j. obcy, historia, wos; chemiczno-biologiczna (medyczna): j. obcy, chemia, biologia; matematyczno-fizyczna: j. obcy, matematyka fizyka; geograficzno-jêzykowa (turystyczna): j. obcy, geografia, matematyka; matematyczno -jêzykowa: j. obcy, fizyka, matematyka; matematyczno-geograficzna: matematyka j. obcy, geografia., francuski, w³oski ³acina, hiszpañski III w Zespole Szkó³ Jastrzêbie Zdrój ul. Wroc³awska 6 tel. (032) , francuski, rosyjski Zespó³ Szkó³ Zawodowych Jastrzêbie Zdrój ul. 11 Listopada 45 tel. (032) , IV Liceum Profilowane - profile: kszta³towanie œrodowiska, transportowo - spedycyjny, socjalny Jêzyki: angielski, francuski Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 3 Zawody: fotograf, fryzjer, lakiernik, blacharz samochodowy, operator obrabiarek skrawaj¹cych mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik, stolarz, krawiec, operator urz¹dzeñ przemys³u szklarskiego, cukiernik piekarz, rzeÿnik-wêdliniarz, monter instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych, monter sieci komunalnych, malarz-tapeciarz Jêzyki: rosyjski Zespó³ Szkó³ Handlowych Jastrzêbie Zdrój ul. Wielkopolska 20 tel./fax , Technikum Nr 3 - zawody: technik handlowiec technik obs³ugi turystycznej, technik obs³ugi reklamy Jêzyki: angielski, hiszpañski, francuski Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 2 Zawód: sprzedawca Jêzyki: angielski Zespó³ Szkó³ Nr 2 im. Wojciecha Korfantego Jastrzêbie Zdrój ul. Poznañska 1A tel./fax , tel , II, francuski, rosyjski Technikum Nr 1 - zawody: technik ekonomista technik ywienia i gospodarstwa domowego, kucharz, technik logistyk, technik hotelarstwa, francuski, rosyjski Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 1 Zawody: kucharz ma³ej gastronomii Jêzyki: francuski Zespó³ Szkó³ Nr 4 im. Czes³awa Mi³osza Jastrzêbie Zdrój 20

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY 2015//2016 Proponowane kierunki i profile kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pszczyński

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16 Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/16 Informator 2015/16 Urząd Miasta Katowice www.katowice.eu Skład, łamanie i druk: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie Słowo od autorów. Wybór dalszej drogi kształcenia to bardzo trudna decyzja, szczególnie dla młodego człowieka. Wybór ten rzutować będzie na jego najbliższą przyszłość, a być może na całe życie. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ. BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ. BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Dylematy wyboru gimnazjalisty Decyzja dotycząca wyboru szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań

Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań POZNAŃ 2010 Wydawca: Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań Publikacja współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informator dystrybuowany

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby. Informator szkolnictwa zawodowego w powiecie pszczyńskim

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby. Informator szkolnictwa zawodowego w powiecie pszczyńskim Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Informator szkolnictwa zawodowego w powiecie pszczyńskim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 Oferta publicznych i niepublicznych podmiotów edukacyjnych w ramach projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 1 WIEDZA PLUS

Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 1 WIEDZA PLUS Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim opracowanie powstało w ramach projektu WIEDZA PLUS Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 96 Poznañ, dnia 24 czerwca 2004 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1926 nr XX/129/04 Rady Gminy KaŸmierz z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokoœci

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Informacja o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym i dotującym jest Powiat Wodzisławski Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

nr 04 (54) Kwiecieñ 2014

nr 04 (54) Kwiecieñ 2014 nr 04 (54) Kwiecieñ 2014 miesiêcznik bezp³atny - nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Wywiad z Prezydentem S³awomirem Pajorem Bêd¹ nowe chodniki Plac zabaw z marzeñ ju nied³ugo strona 4-5 strona 3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Szkoła pozytywnego wyboru! Rys historyczny: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych jest

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach

Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i w tych zawodach Uwaga: deklarację/wniosek wypełnia się dla jednej Symbol 343902 Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej S.9. Przygotowanie i organizacja

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl

12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl 12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19 marca 2010 www.targiedukacyjne.pl wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 31-586 Kraków, ul. Centralna 41A tel. 6445932, fax 6446141 biuro@targi.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach Wstęp W dzisiejszym poradnictwie zawodowym coraz częściej mówi się o całożyciowym planowaniu kariery postrzeganym jako proces ukierunkowany na rozwój i warunkujący przyszły sukces oraz spełnienie w sferze

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 zawód do statystyk liczba bezrobotnych do 29 urodzin Bez zawodu 440 Sprzedawca* 246 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 55 Pozostali

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015. NOWOŚĆ!!! KLASA POŻARNICZA w Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Agrobiznesu

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015. NOWOŚĆ!!! KLASA POŻARNICZA w Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Agrobiznesu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie istnieje od 1967 roku i jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną na terenie Gminy Wielka Wieś. Nasza oferta edukacyjna uwzględnia obecnie

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo