Liceum Katolickie w Inowroc³awiu Ul. Plebanka 18, tel Adres internetowy -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liceum Katolickie w Inowroc³awiu Ul. Plebanka 18, tel. 052 355-96-35. E-mail - szkola@katolik.home.pl. Adres internetowy - www.katolik.home.pl."

Transkrypt

1 Uczniowie trzecich klas gimnazjów stoj¹ przed trudnym wyborem, w jakiej szkole œredniej kontynuowaæ naukê. Poni ej przedstawiamy zasób informacji, które byæ mo e u³atwi¹ podjêcie decyzji. I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu Ul. 3 Maja 11-13, tel. (052) , - strona internetowa - Nabór do klas pierwszych: humanistycznej (z rozszerzonym programem nauczania jêzyka polskiego, historii, języka angielskiego oraz wiedzy o kulturze), matematyczno-fizycznej (z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki i języka angielskiego), biologiczno-chemicznej (z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii, a dodatkowo równie fizyki), klasa z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego, niemieckiego oraz geografii, klasa z rozszerzonym programem nauczania wiedzy o spo³eczeñstwie, historii, języka angielskiego oraz edukacją europejsko-prawną. Kółka zainteresowań: m. in. filozoficzne, teatralne, dziennikarskie, turystyki kolarskiej, plastyczne oraz koła naukowych będące kużnią młodych olimpijczyków, a takze SKS - koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, lekkoatletyka. Sukcesy uczniów: finaliœci olimpiad ogólnopolskich z: literatury i jêzyka polskiego, jêzyka rosyjskiego, filozofii, wiedzy o losie Polaków na Wschodzie po 17 wrzeœnia 1939 roku, znajomości Afryki, biologii, ekologii, ekonomii, olimpiady artystycznej, olimpiady mediewistycznej, wiedzy o regionie i przedsiębiorczości, wiedzy o Unii Europejskiej oraz wiedzy o filmie. Uczniowie zdobyli cztery indeksy w olimpiadzie chemicznej oraz wiele innych wyró nieñ w konkursach wojewódzkich. Szkoła odnosi też spore sukcesy w turniejach koszykówki i siatkówki zarówno na szczeblu powiatowym, jak i wojewódzkim. Młodzi koszykarze z Kaspra awansowali do pó³fina³u mistrzostw Polski juniorów do lat ,94 (zdało 100 proc. uczniów) i z języka angielskiego - 74,82 (wszyscy zdali). II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marii Konopnickiej w Inowroc³awiu Ul. Konopnickiej 15, tel strona internetowa - Nabór do klas pierwszych: lingwistyczno-ekonomicznej (rozszerzony j. angielski i geografia, do wyboru jêzyki: francuski, niemiecki i rosyjski), politechnicznej (rozszerzona matematyka i fizyka, j. angielski obowiązkowy, do wyboru języki: francuski, niemiecki i rosyjski), przyrodniczej (rozszerzony program z biologii, chemii i fizyki, j. angielski obowiązkowy oraz do wyboru jêzyki: francuski, rosyjski, niemiecki i łacina), humanistycznej (rozszerzony j. polski i historia, j. angielski obowiązkowy, do wyboru języki: francuski, niemiecki i rosyjski oraz łacina plus zajęcia z filozofii), podstawowej (od klasy II możliwość wyboru zajęć przygotowujących do matury, języki: angielski i rosyjski, oraz rozszerzenie j. rosyjskiego o biznes i marketing).

2 Kółka zainteresowañ: SKS - piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, pływanie i lekka atletyka, kó³ka przedmiotowe (informatyka, j. polski, filozofia, j. włoski, matematyka, teatralne, turystyczne, klub literacki) i olimpijskie (wszystkie przedmioty plus artystyczne z rozszerzoną wiedzą o kulturze). Sukcesy uczniów - finaliści etapu centralnego olimpiad z: j. rosyjskiego, chemii, teologii katolickiej, wiedzy o ekologii, wiedzy o regionie i przedsiębiorczości, finaliści ogólnopolskiego konkursu historycznego IPN, konkursu wiedzy o parlamencie, pięć indeksów w konkursie chemicznym zorganizowanym przez Politechnikę Gdańską, tytuł laureata konkursu wiedzy o mapie, a w sporcie - finaliści halowych mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Liczba punktów uzyskanych w czasie ubieg³orocznej matury z jêzyka polskiego (œrednia) - 56,80 (zda³o 99 proc. uczniów) i z jêzyka angielskiego - 71,86 (wszyscy zdali). III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Królowej Jadwigi w Inowroc³awiu Ul. Narutowicza 58, tel strona internetowa - Nabór do klas pierwszych: z rozszerzonym programem edukacji teatralno-medialnej (z j. francuskim i j. angielskim), z rozszerzonym programem z plastyki i historii sztuki (j. angielski i j. francuski), z rozszerzonym programem z geografii (j. niemieckie i j. angielski), klasa informatyczno-matematyczna (j. angielski i j. niemiecki) oraz klasa z rozszerzonym programem z biologii, chemii, geografii i ochrony œrodowiska (j. angielski i j. rosyjski). Ko³a zainteresowañ: historia sztuki, historia, biologia, informatyka, geografia, fizyka, chemia, j. niemiecki, j. rosyjski, j. ³aciñski, matematyka, kó³ko teatralne, plastyczne, warsztaty ekologiczne, SUS i aerobik. Sukcesy uczniów - laureaci i finaliœci olimpiad z jêzyka polskiego, jêzyka ³aciñskiego, teologii katolickiej, olimpiady geograficznej i nautologicznej, olimpiady artystycznej. Szko³a jest laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Szko³a z tradycj¹ oraz zdobywc¹ pierwszego miejsca w kategorii Plakat - pocztówka. Grupa teatralna Mojra zajê³a II miejsce w Ogólnopolskim Przegl¹dzie Ma³ych Form Teatralnych Arlekinada. Szko³a odnios³a te sukcesy w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Muzeum Auschwitz - Birkenau, w konkursie - W Polsce bije serce œwiata oraz w Miêdzynarodowym Konkursie Logicznym Geniusz Logicus. Uczniowie osi¹gali tez sukcesy na powiatowej i wojewódzkiej arenie sportowej. Liczba punktów uzyskanych w czasie ubieg³orocznej matury z jêzyka polskiego (œrednia) - 55,45 (zda³o 99 proc. uczniów) i z jêzyka angielskiego - 61,95 (zda³o 99 proc. uczniów). Liceum Katolickie w Inowroc³awiu Ul. Plebanka 18, tel Adres internetowy - Szkoła zaprasza do nauki w klasie podstawowej z rozszerzonym nauczaniem jêzyka polskiego i do wyboru: biologii, geografii, historii lub jêzyka angielskiego. Uczniowie maj¹ obowi¹zek podjêcia indywidualnej decyzji o wyborze przynajmniej jednego dodatkowego przedmiotu do nauki w zakresie rozszerzonym ju od klasy pierwszej. W klasach o ma³ej liczbie uczniów (maksymalnie 18 osób), proponowana jest zwiêkszona liczba zajêæ

3 dydaktycznych z matematyki, wiod¹cych przedmiotów i wybranego jêzyka obcego. Kó³ka zainteresowañ: matematyczne, astronomiczne, polonistyczne, historyczne, jêzykowe, biologiczne, chemiczne, geograficzne, warsztaty teatralne i muzyczne oraz lekcje tańca. Sukcesy: dotychczas wszyscy uczniowie w szeœcioletniej historii placówki zdali maturê, uczeń trzeciej klasy zakwalifikowa³ siê etapu wojewódzkiego olimpiady polonistycznej. Liczba punktów uzyskanych w czasie ubieg³orocznej matury z jêzyka polskiego (œrednia) - 54,06 (wszyscy zadali) i z jêzyka angielskiego - 73,53 (zda³o 100 proc. uczniów). Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu ("Chemik") Ul. Poznańska 345, tel strona internetowa - Nabór do: technikum 4-letniego (technik elektronik, technik teleinformatyk, technik ochrony środowiska, technik technologii żywności/technik analityk), liceum ogólnokształcącego 3- letniego (profile: podstawowy z rozszerzoną informatyką, podstawowy z elementami wiedzy europejskiej, podstawowy z elementami przedsiębiorczości i zarządzania oraz podstawowy). Koła zainteresowań: informatyczne, historyczne, chemiczne, elektroniczne i przedsiebiorczości, fizyczne i astronomiczne, humanistyczne, matematyczne, geograficzne, teatralne, artystyczne, SKS (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, lekka atletyka, siłownia), tenisa ziemnego, dziennikarsko-fotograficzne, językowo-teatralne. Uczniowie ZSP nr 1 są uczestnikami, finalistami i laureatami następujących konkursów i olimpiad: wiedzy o samorz¹dzie terytorialnym, wiedzy o Unii Europejskiej, wiedzy o Losach żołnierza i dziejach orła polskiego, wiedzy o Kazimierzu Wielkim i jego czasach, wiedzy o Polsce i swiecie współczesnym, konkursu recytatorskiego Jesień wierszem malowana, konkursu fizycznego i ogólnopolskiego konkursu modelarskiego. Osiągają dobre wyniki w powiatowych i wojewódzkich turniejach piłki nożnej, koszykówki oraz w biegach prze³ajowych. Liczba punktów uzyskanych w czasie ubiegłorocznej matury z języka polskiego (œrednia) - 46,73 (zdało 98 proc. uczniów) i z języka angielskiego - 47,82 (zda³o 88 proc. uczniów). Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu ("Gastronomik") Ul. Sienkiewicza 33, tel strona internetowa - Nabór do klas pierwszych o specjalnościach: technik hotelarstwa, technik kucharz, technik kelner, technik usług fryzjerskich, zawodówki - kucharz małej gastronomii, fryzjer (dla młodocianych), klasy wielozawodowej dla młodocianych (piekarz, cukiernik, krawiec). Koła zainteresowań: dziennikarskie, turystyczne, taneczne, SKS (siatkówka dziewcz¹t i piłka nozna chłopców).

4 W roku szkolnym 2006/2007 uczniowie uczestniczyli w: olimpiadzie barmañskiej (fina³ ogólnopolski), olimpiadzie wiedzy o żywieniu oraz wystawach stołów i wypieków. Liczba punktów uzyskanych w czasie ubieg³orocznej matury z języka polskiego (œrednia) - 40,82 (zdało 95 proc. uczniów) i z języka angielskiego - 36,5 (zdało 69 proc. uczniów). Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3.im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowroc³awiu ("Mechan") Ul. Dworcowa 25, tel.: (0 52) Kierunki kszta³cenia - w technikum: mechanik o specjalności obsługa i naprawa pojazdów samochodowych, mechanik o specjalności obróbka skrawaniem, elektryk, poligraf; w szkole zawodowej: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk. Koła zainteresowań: teatralne, turystyczne, SKS, Szkolny Klub Europejski Młodzi Europy i PCK. Szkoła ma duże osi¹gniêcia sportowe na szczeblu powiatowym i wojewódzkim w piłce ręcznej, siatkówce, piłce nożnej i lekkiej atletyce. Uczeń szkoły zdobył pierwsze miejsce w wojewódzkich zawodach strong man w Brodnicy. Liczba punktów uzyskanych w czasie ubieg³orocznej matury z języka polskiego (średnia) - 40,84 (zdało 94 proc. uczniów) i z języka angielskiego - 40,28 (zdało 78 proc. uczniów). Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc³awiu ("Ekonomik") Ul. Krzymiñskiego 8, tel Strona internetowa - Kierunki kształcenia - czteroletnie technikum z maturą: technikum logistyczne, technikum ekonomiczne (specjalności - zarządzanie małą firmą oraz finanse i rachunkowość), technikum handlowe (specjalność: działalność handlowo-menadżerska); dwuletnia szkoła zawodowa: sprzedawca. Koła zainteresowań: ekonomiczne, plastyczne, muzyczne, dziennikarskie, teatralnorecytatorskie, SKS, Szkolny Klub Europejski, PCK, Ekonomiczne Animalsy. Sukcesy: uczennica została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego, zdobyła piąte miejsce za pracę na temat: Uczestnictwo społeczeństwa polskiego w kulturze. Liczba punktów uzyskanych w czasie ubieg³orocznej matury z języka polskiego (średnia) - 48,03 (zdało 99 proc. uczniów) i z języka angielskiego - 42,68 (zdało 91 proc. uczniów).

5 Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu ("Budowlanka") Ul. Narutowicza 34, tel strona internetowa - Nabór do: technikum budowlanego (4-letnie - technik budownictwa, technik drogownictwa, technik architektury), zasadniczej szkoły zawodowej (2-letnia - malarz-tapeciarz, posadzkarz), zasadniczej szkoły zawodowej (3-letnia - murarz, cieśla, dekarz, monter instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych). Kółka zainteresowań: matematyczne, plastyczne, strzeleckie, informatyczne, religijne, jêzyków obcych, sportowe (koszykówka, siatkówka dziewcz¹t i ch³opców oraz pi³ka no na). W szkole prowadzone są też zajęcia fakultatywne. Uczniowie ZSP nr 5 odnoszą sukcesy w olimpiadzie wiedzy i umiejêtnoœci budowlanych zdobywając czołowe miejsca w województwie. W roku szkolnym 2006/2007 zdobywali najwyższe laury w ramach projektu Młodzieżowy lider nauki, techniki i przedsiębiorczości za najlepsze prace i projekty. Młodzież z ZSP nr 5 uczestniczy w turnieju budowlanym Złota Kielnia zdobywając tytuły mistrza Polski oraz lokaty w ścisłym finale. Liczba punktów uzyskanych w czasie ubieg³orocznej matury z języka polskiego (średnia) - 49,61 (wszyscy zdali) i z języka angielskiego - 51,65 (zdało 98 proc. uczniów). Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy Ul. Kujawska 20, tel strona internetowa - Nabór do: liceum profilowanego (3-letnie ekonomiczno-administracyjne oraz zarządzanie informacją), technikum (4-letnie - technik spedytor, technik informatyk, technik organizacji usług gastronomicznych, technik handlowiec), zasadnicza szkoła zawodowa (2-letnia - sprzedawca, kucharz małej gastronomii, malarz-tapeciarz, lakiernik), zasadnicza szko³a zawodowa (3-letnia - mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, rzeźnik-wędliniarz, elektryk, fryzjer, blacharz samochodowy, piekarz, ślusarz, cukiernik i inne zawody, rolnik i inne zawody), zasadnicza szkoła specjalna (2-letnia - kucharz małej gastronomii, 3-letnia - rzeżnik-wędliniarz i inne zawody). Koła zainteresowań: szkolne koło turystyczno-krajoznawcze, strzeleckie, m³ody sprzedawca, żeglarskie, teatralne i PCK. Osiągnięcia szkoły: dwukrotny awans drużyn dziewcząt i chłopców do Ogólnopolskiego Finału Korespondencyjnej Ligi LA. Uczniowie s¹ medalistami Mistrzostw Świata Europy i Polski w LA. Wysokie zasługi ma na swoim koncie Szkolne Koło żeglarskie i Koło Strzeleckie. Ostatnie sukcesy to zajęcie I miejsca w XLV Konkursie Wiedzy Morskiej. 39,07 (zdało 93 proc. uczniów) i z języka angielskiego - 40,88 (zdało 80 proc. uczniów).

6 Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Juliusza S³owackiego w Kruszwicy Ul. Kasprowicza 7, tel strona internetowa - Nabór do klas: akademickiej przyrodniczo-medycznej, europejskiej, informatycznej, pedagogiczno-psychologicznej, sportowej i o profilu ogólnym. W szkole dzia³a Uczniowski Klub Sportowy Słowak. Uczniowie odnosz¹ sukcesy ogólnopolskie i miêdzynarodowe w wioślarstwie, a także powiatowe i wojewódzkie w koszykówce i siatkówce. LO może pochwalił się zespołem muzycznym. Dzia³aj¹ tam kó³ka przedmiotowe. 53,27 (zdało 99 proc. uczniów) i z języka angielskiego - 52,33 (zdało 98 proc. uczniów). Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach Tel strona intenetowa - Nabór na kierunki: technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik agrobiznesu oraz nowy kierunek - technik hodowca koni. W szkole działają koła zainteresowań - teatralne, jeÿdzieckie, strzeleckie oraz przedmiotowe. Uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych, m. in. z dużymi sukcesami w olimpiadzie wiedzy i umiejętności rolniczych. Zdobywają nagrody w konkursach plastycznych i recytatorskich, a także w zawodach sportowych rangi powiatowej. 41,89 (zdało 90 proc. uczniów) i z języka angielskiego - 43,07 (zdało 93 proc. uczniów). Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu Tel strona internetowa - Nabór do: technikum zywienia i gospodarstwa domowego, technikum technologii żywności, technikum rolniczego, technikum architektury krajobrazu oraz zasadniczej szkoły ogrodniczej. Koła zainteresowań: informatyczne, gastronomiczne, aranżacji wnętrz i otoczenia domów, florystyczne i przedmiotowe. Szkoła odnosi duze sukcesy sportowe, przede wszystkim w strzelectwie. Pochodzą stąd mistrzynie Polski, zwyciężczynie zawodów ogólnopolskich o Srebrny muszkiet oraz uczestniczki mistrzostw Europy. ZSP ma także laureatów olimpiady wiedzy i umiejętności rolniczych. 41,75 (zdało 86 proc. uczniów) i z języka angielskiego - 41,08 (zdało 76 proc. uczniów).

TWÓJ NOWY ZESPÓŁ. Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie

TWÓJ NOWY ZESPÓŁ. Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie TWÓJ NOWY ZESPÓŁ Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie ul. Sikorskiego 9 63-500 Ostrzeszów tel./fax (0-62) 732-07-80 e-mail: sekr_zs1@ostrzeszow.pl www.zs1.ostrzeszow.pl dyrektor:

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY 2015//2016 Proponowane kierunki i profile kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pszczyński

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16 Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/16 Informator 2015/16 Urząd Miasta Katowice www.katowice.eu Skład, łamanie i druk: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Szkoła pozytywnego wyboru! Rys historyczny: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych jest

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum przy ALON 42

Gimnazjum przy ALON 42 Gimnazjum przy ALON 42 00-735 Warszawa, ul. Iwicka 47B tel. 841-15-45, 841-29-05 Sekretariat: sekretariat@alon42.waw.pl Dyrektor: w.zientarski@alon42.waw.pl Informacje o gimnazjum Wszystkich chętnych prosimy

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 I Liceum Ogólnokształcące im.e.dembowskiego Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 14 ul. Zimnej Wody 8 44-100 GLIWICE tel. /fax.:(32) 231-47-32 www.zso10.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Informacja o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym i dotującym jest Powiat Wodzisławski Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2010/2011

Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2010/2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Skład: Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie

Skład: Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ul. Górskiego 7 00-033 Warszawa tel. 22 44 33 500 www.edukacja.warszawa.pl Opracowanie: Mieczysława Nowotniak Barbara Krępska Barbara Drewnowska Projekt okładki: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby. Informator szkolnictwa zawodowego w powiecie pszczyńskim

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby. Informator szkolnictwa zawodowego w powiecie pszczyńskim Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Informator szkolnictwa zawodowego w powiecie pszczyńskim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J 16-400 Suwałki, Plac A. Mickiewicza 3, tel. (0-87) 5665626, 5662851 e-mail: sekretariat@1lo.suwalki.eu, http://www.1lo.suwalki.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014 W każdym obiekcie zabytkowym co jakiś czas prowadzone są prace konserwatorskie czy badawcze, sprawdzające jakość poszczególnych elementów pod kątem ich ewentualnej renowacji. Tak też jest w dawnej Akademii

Bardziej szczegółowo

ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ. BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ. BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Dylematy wyboru gimnazjalisty Decyzja dotycząca wyboru szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego XXVII Liceum Ogólnokształcące im.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Dr Henryka Jordana INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO LICEUM XXVII LO Liceum

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2015/2016 www.zspg4.wejher.pl e-mail: info@zspg4.wejher.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 SPIS TREŚCI I. Wstęp i mapa powiatu...3 II. Sieć szkół i placówek...8 II. 1 Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach Wstęp W dzisiejszym poradnictwie zawodowym coraz częściej mówi się o całożyciowym planowaniu kariery postrzeganym jako proces ukierunkowany na rozwój i warunkujący przyszły sukces oraz spełnienie w sferze

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015. NOWOŚĆ!!! KLASA POŻARNICZA w Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Agrobiznesu

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015. NOWOŚĆ!!! KLASA POŻARNICZA w Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Agrobiznesu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie istnieje od 1967 roku i jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną na terenie Gminy Wielka Wieś. Nasza oferta edukacyjna uwzględnia obecnie

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie Słowo od autorów. Wybór dalszej drogi kształcenia to bardzo trudna decyzja, szczególnie dla młodego człowieka. Wybór ten rzutować będzie na jego najbliższą przyszłość, a być może na całe życie. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Opracowanie: Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Kętrzynie Kętrzyn 2014 Spis treści I. Wstęp 3 II. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo