PROSPEKT INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 PROSPEKT INFORMACYJNY NWAI Obligacji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz może używać skróconej nazwy: NWAI Obligacji SFIO Firma i siedziba Towarzystwa będącego organem Funduszu: FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Towarzystwa: Prospekt Informacyjny został sporządzony na podstawie art. 220 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U z 2013 r., poz. 673). Data i miejsce sporządzenia Prospektu Informacyjnego: 19 października 2012 roku, Kraków Data i miejsce sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego: 30 maja 2014 roku, Kraków - 1 -

2

3

4 ROZDZIAŁ II DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1. FIRMA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA, ADRES TOWARZYSTWA WRAZ Z NUMERAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI, ADRESEM GŁÓWNEJ STRONY INTERNETOWEJ I ADRESEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ Firma: FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Kraków Adres: ul. Zabłocie 25/20, Kraków Telefon: Fax: wew. 106 Internet: DATA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ TOWARZYSTWO. Zgoda na wykonywanie działalności przez Towarzystwo została udzielona decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 marca 2007 roku. 3. OZNACZENIE SĄDU REJESTROWEGO I NUMER, POD KTÓRYM TOWARZYSTWO JEST ZAREJESTROWANE. Towarzystwo zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 4. WYSOKOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO TOWARZYSTWA, W TYM WYSOKOŚĆ SKŁADNIKÓW KAPITAŁU WŁASNEGO NA OSTATNI DZIEŃ BILANSOWY Kapitał własny Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi ,82 PLN i składa się z: Kapitał zakładowy Kapitał (fundusz) rezerwowy Udziały (akcje) własne Kapitał zapasowy Zysk z lat ubiegłych Zysk netto zł zł 0 zł ,76zł 0 zł ,06zł 5. INFORMACJA O OPŁACENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO TOWARZYSTWA Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi zł (słownie: jeden milion złotych) i został opłacony w całości. 6. FIRMA (NAZWA) I SIEDZIBA PODMIOTU DOMINUJĄCEGO WOBEC TOWARZYSTWA, ZE WSKAZANIEM CECH TEJ DOMINACJI ORAZ FIRMA (NAZWA) LUB IMIONA I NAZWISKA ORAZ SIEDZIBA AKCJONARIUSZY TOWARZYSTWA WRAZ Z PODANIEM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest spółka FORUM INTERNATIONAL HOLDINGS S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu. FORUM INTERNATIONAL HOLDINGS S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu posiada bezpośrednio (słownie: pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C Towarzystwa o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), które dają (słownie: dziesięć tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa oraz (słownie: pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych Serii D Towarzystwa o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), które dają (słownie: dziesięć tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa, a które łącznie stanowią 100% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa oraz dają 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa

5 7. IMIONA I NAZWISKA CZŁONKÓW ORGANÓW TOWARZYSTWA ZE WSKAZANIEM PEŁNIONYCH PRZEZ NIE FUNKCJI ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH ZARZĄDZAJĄCYCH FUNDUSZEM 7.1. ZARZĄD TOWARZYSTWA Witold Obszyński Prezes Zarządu Towarzystwa, Mateusz Sarapata Członek Zarządu Towarzystwa, Michał Hulbój Członek Zarządu Towarzystwa RADA NADZORCZA TOWARZYSTWA Wiesław Oleś Przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa, Jakub Tropiło Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa, Mateusz Rodzynkiewicz Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa, Jerzy Gumowski Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa, Michał Tokarski Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa OSOBY FIZYCZNE ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE FUNDUSZEM Pomiędzy Towarzystwem oraz NWAI została zawarta umowa zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu. Osobami fizycznymi zatrudnionymi w NWAI, które zarządzają Funduszem są: Szymon Jędrzejewski doradca inwestycyjny (licencja nr 301), Marta Grzesiak doradca inwestycyjny (licencja nr 321). 8. INFORMACJE O PEŁNIONYCH PRZEZ OSOBY, O KTÓRYCH MOWA W PKT 7, FUNKCJACH POZA TOWARZYSTWEM, JEŻELI TA OKOLICZNOŚĆ MOŻE MIEĆ ZNACZENIE DLA SYTUACJI UCZESTNIKÓW FUNDUSZU Żadna z osób, o których mowa w pkt 7.1. i 7.2. nie pełni poza Towarzystwem funkcji mogących mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników. Żadna z osób, o których mowa w pkt 7.3. nie jest zatrudniona w Towarzystwie. Osoby, o których mowa w pkt 7.3. są zatrudnione w NWAI i nie pełnią poza NWAI funkcji mogących mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników. 9. NAZWY INNYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ TOWARZYSTWO, NIEOBJĘTYCH PROSPEKTEM - FORUM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji - FORUM IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - MERMAID FORUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - MRÓWKA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM XI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - GANT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - COMARCH CORPORATE FINANCE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - SKALSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji - FORUM XVII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM XVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM XX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM XXII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM XXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM XXVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM XXVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM XXIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM XXXII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM XXXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM XXXIV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM XXXV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM 38 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - SYNTHOS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM 40 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - SPD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM 46 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - B8 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - 5 -

6 - FORUM 49 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM 50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM 51 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM 52 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - POLSKI DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - ROOT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 - REZERWA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - UNIFUND Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FAST FINANCE Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - CASUS FINANSE I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - RAPORT 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - RAPORT 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - RAPORT 4 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - PYXIS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM 54 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - RAPORT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Zabezpieczonego Długu Korporacyjnego - 6 -

7 ROZDZIAŁ III DANE O FUNDUSZU 1. DATA ZEZWOLENIA NA UTWORZENIE FUNDUSZU Zezwolenie na utworzenie Funduszu zostało udzielone decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 28 listopada 2012 roku. 2. DATA I NUMER WPISU FUNDUSZU DO REJESTRU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Fundusz został wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 14 lutego 2013 roku, pod numerem RFI CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA Jednostki Uczestnictwa reprezentują jednakowe prawa majątkowe. Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbyte przez Uczestnika na rzecz osób trzecich. Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu. Jednostki Uczestnictwa nie mogą zostać podzielone ani połączone. Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu. 4. PRAWA UCZESTNIKÓW FUNDUSZU Prawa Uczestnika reguluje Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych oraz Statut, w szczególności Uczestnikowi przysługuje prawo do: - żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz, - otrzymania potwierdzenia dokonanego przez Fundusz zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, - otrzymania, na żądanie Uczestnika, Prospektu Informacyjnego wraz z aktualnymi informacjami o jego zmianach, a także rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu, - uzyskania środków pieniężnych należnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz, - otrzymania środków ze zbycia Aktywów Funduszu w przypadku jego likwidacji, - ustanowienia zastawu na Jednostkach Uczestnictwa. Prawa z Jednostki Uczestnictwa powstają z chwilą dokonania wpisu w Rejestrze Uczestników i przysługują osobie wskazanej w Rejestrze Uczestników jako posiadacz Jednostki Uczestnictwa. 5. ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAPISÓW NA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA 5.1. ZASADY, MIEJSCA I TERMINY SKŁADANIA ZAPISÓW NA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA Zapisy na Jednostki Uczestnictwa przy tworzeniu Funduszu będą prowadzone bezpośrednio przez Towarzystwo oraz za pośrednictwem NWAI. Zapisy na Jednostki Uczestnictwa przy tworzeniu Funduszu mogą zostać złożone przez osoby fizyczne, osoby prawne, w tym Towarzystwo i NWAI, oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Zapis na Jednostki Uczestnictwa zostanie dokonany na formularzu, którego wzór udostępni Towarzystwo. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki Uczestnictwa, ponosi osoba wypełniająca formularz. Dla ważności zapisu na Jednostki Uczestnictwa wymagane jest złożenie w terminie przyjmowania zapisów właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu, oraz dokonanie wpłaty. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa nastąpi w terminie określonym przez Towarzystwo, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia Towarzystwu zezwolenia na utworzenie Funduszu. Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów Towarzystwo opublikuje na stronie internetowej Towarzystwa nie później niż na 3 dni przed tym terminem. Zakończenie przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa nastąpi w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa. Przy prowadzeniu zapisów Towarzystwo udostępnia bezpłatnie Prospekt Informacyjny oraz jego skrót. Początkowa wartość Jednostki Uczestnictwa wynosić będzie 100,00 zł (sto złotych)

8 5.2. ZASADY, MIEJSCA I TERMINY DOKONYWANIA WPŁAT NA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA W RAMACH ZAPISÓW Wpłaty do Funduszu zbierane są w drodze zapisów. Zapis jest nieodwołalny i bezwarunkowy, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu. Łączna wysokość wpłat do Funduszu będzie wynosiła co najmniej zł (cztery miliony złotych). Wpłaty do Funduszu mogą być dokonywane: 1) środkami pieniężnymi, lub 2) jeżeli Towarzystwo wyrazi na to pisemną zgodę obligacjami: a) emitowanymi przez podmioty określone w art. 2 Ustawy o obligacjach, Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, b) zdematerializowanymi, oraz c) dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej. Towarzystwo na pisemny wniosek zainteresowanego, udziela albo odmawia zgody na dokonanie wpłaty do Funduszu obligacjami, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez zainteresowanego, w formie pisemnej. Towarzystwo odmawia zgody na dokonanie wpłaty do Funduszu obligacjami wskazanymi we wniosku zainteresowanego w przypadku, gdy: 1) obligacje nie spełniają warunków określonych w pkt 2) lit. a)-c) powyżej, lub 2) gdy wpłata do Funduszu w obligacjach: a) w ocenie Towarzystwa mogłaby niekorzystnie wpłynąć na wyniki inwestycyjne Funduszu; b) prowadziłaby do naruszenia limitów inwestycyjnych Funduszu, lub c) byłaby niezgodna z polityką inwestycyjną Funduszu, lub 3) wartość obligacji mogących być przedmiotem wpłaty do Funduszu obliczona w dniu roboczym następującym po dniu złożenia wniosku, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w 20 Statutu, wynosi mniej niż zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Towarzystwo odmawiając zgody na dokonanie wpłaty do Funduszu obligacjami wskazanymi we wniosku zainteresowanego wskazuje liczbę, rodzaj i emitenta obligacji, których odmowa dotyczy oraz podaje uzasadnienie odmowy. Towarzystwo udzielając zgody na dokonanie wpłaty do Funduszu obligacjami wskazanymi we wniosku zainteresowanego wskazuje liczbę, rodzaj i emitenta obligacji, których zgoda dotyczy. W przypadku dokonania wpłaty do Funduszu obligacjami bez zgody Towarzystwa, obligacje te zostaną niezwłocznie zwrócone na rachunek papierów wartościowych, z którego zostały wniesione. Minimalna kwota wpłat środków pieniężnych do Funduszu wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych). W przypadku wniesienia do Funduszu obligacji, o których mowa powyżej, minimalna wartość wnoszonych obligacji obliczona w dniu roboczym następującym po dniu złożenia w Towarzystwie pisemnego wniosku o udzielenie zgody na ich wniesienie, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w 20 Statutu, wynosi zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wpłaty środków pieniężnych winny być dokonane przelewem na wydzielony rachunek bankowy Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza. Wpłaty obligacjami winny być dokonywane na wydzielony rachunek papierów wartościowych Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza. Wpłaty do Funduszu muszą zostać dokonane w terminie przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa. Za dzień wpłaty uznaje się dzień zaksięgowania odpowiednio środków pieniężnych lub obligacji na wydzielonym rachunku bankowym lub rachunku papierów wartościowych Towarzystwa prowadzonym przez Depozytariusza TERMIN PRZYDZIAŁU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA Towarzystwo w terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, przydziela Jednostki Uczestnictwa. Przydział Jednostek Uczestnictwa nastąpi w oparciu o ważnie złożone zapisy i następuje poprzez wpisanie do - 8 -

9 Rejestru Uczestników liczby Jednostek Uczestnictwa przypadających na dokonaną wpłatę do Funduszu, powiększoną o wartość otrzymanych pożytków i odsetki naliczone przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału. W przypadku dokonania wpłaty do Funduszu obligacjami, wartość dokonanej wpłaty jest równa wartości obligacji obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w 20 Statutu na dzień przydziału i spadek tej wartości poniżej minimalnej wartości wpłaty, o której mowa w pkt. 5.2 nie wstrzymuje przydziału Jednostek Uczestnictwa PRZYPADKI, W KTÓRYCH TOWARZYSTWO JEST OBOWIĄZANE NIEZWŁOCZNIE ZWRÓCIĆ WPŁATY DO FUNDUSZU, WRAZ Z ODSETKAMI OD WPŁAT NALICZONYMI PRZEZ DEPOZYTARIUSZA Towarzystwo w terminie 14 dni od dnia: 1) w którym postanowienie sądu rejestrowego o odmowie wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych stało się prawomocne, lub 2) w którym decyzja Komisji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Funduszu stała się ostateczna, lub 3) wygaśnięcia zezwolenia na utworzenie Funduszu w przypadku, w którym w ciągu 6 miesięcy od dnia doręczenia zezwolenia na jego utworzenie Towarzystwo nie złożyło wniosku o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, lub 4) zakończenia przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa, w ramach których zebrano wpłaty do Funduszu w kwocie mniejszej niż zł (cztery miliony złotych) - zwraca wpłaty do Funduszu wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek bankowy lub rachunek papierów wartościowych Towarzystwa prowadzonych przez Depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z przesłanek określonych powyżej oraz pobrane opłaty manipulacyjne. Zwrot wpłat następuje na rachunki, z których wpłaty zostały wniesione. Ponadto, w przypadku, w którym przydział Jednostek Uczestnictwa nie będzie możliwy ze względu na nieważność zapisu na Jednostki Uczestnictwa, Towarzystwo w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia nieważności zapisu na Jednostki Uczestnictwa zwraca wpłaty do Funduszu wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek bankowy lub rachunek papierów wartościowych Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza do dnia stwierdzenia nieważności zapisu. Zwrot wpłat następuje na rachunki, z których wpłaty zostały wniesione OKREŚLENIE MINIMALNEJ KWOTY WPŁAT DO NOWEGO SUBFUNDUSZU, NIEZBĘDNEJ DO JEGO UTWORZENIA Nie dotyczy ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY W RAMACH ZAPISÓW NA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA, KTÓRE MAJĄ BYĆ ZWIĄZANE Z NOWYM SUBFUNDUSZEM, NIE ZOSTANIE ZEBRANA KWOTA, O KTÓREJ MOWA W PKT 5.5 Nie dotyczy. 6. SPOSÓB I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZBYWANIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa każdego Dnia Wyceny. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa na podstawie zlecenia złożonego przez Klienta lub Uczestnika i wpłat na Jednostki Uczestnictwa dokonanych na wskazany przez Fundusz rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza w przypadku wpłat środkami pieniężnymi, bądź na wskazany przez Fundusz rachunek papierów wartościowych prowadzony przez Depozytariusza - w przypadku wpłat obligacjami. Warunkiem nabycia Jednostek Uczestnictwa w zamian za obligacje jest zgoda Towarzystwa. Wpłaty na Jednostki Uczestnictwa mogą być dokonane następującymi obligacjami: 1) emitowanymi przez podmioty określone w art. 2 Ustawy o obligacjach, Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, 2) zdematerializowanymi, oraz 3) dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej

10 Towarzystwo na pisemny wniosek zainteresowanego, udziela albo odmawia zgody na dokonanie wpłaty na Jednostki Uczestnictwa obligacjami, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez zainteresowanego, w formie pisemnej. Towarzystwo odmawia zgody na dokonanie wpłaty na Jednostki Uczestnictwa obligacjami wskazanymi we wniosku zainteresowanego w przypadku, gdy: 1) obligacje nie spełniają warunków określonych w pkt 1)-3) powyżej, lub 2) gdy wpłata na Jednostki Uczestnictwa w obligacjach: a) w ocenie Towarzystwa mogłaby niekorzystnie wpłynąć na wyniki inwestycyjne Funduszu; b) prowadziłaby do naruszenia limitów inwestycyjnych Funduszu, lub c) byłaby niezgodna z polityką inwestycyjną Funduszu, lub 3) wartość obligacji mogących być przedmiotem wpłaty na Jednostki Uczestnictwa obliczona w dniu roboczym następującym po dniu złożenia wniosku, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w 20 Statutu, wynosi mniej niż zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Towarzystwo odmawiając zgody na dokonanie wpłaty na Jednostki Uczestnictwa obligacjami wskazanymi we wniosku zainteresowanego wskazuje liczbę, rodzaj i emitenta obligacji, których odmowa dotyczy oraz podaje uzasadnienie odmowy. Towarzystwo udzielając zgody na dokonanie wpłaty na Jednostki Uczestnictwa obligacjami wskazanymi we wniosku zainteresowanego wskazuje liczbę, rodzaj i emitenta obligacji, których zgoda dotyczy. W przypadku dokonania wpłaty do Funduszu obligacjami bez zgody Towarzystwa, obligacje te zostaną niezwłocznie zwrócone na rachunek papierów wartościowych, z którego zostały wniesione. Klient lub Uczestnik może złożyć zlecenie bezpośrednio Funduszowi, jak również za pośrednictwem NWAI oraz Dystrybutorów, w formie pisemnej, a także, jeżeli Fundusz ogłosi o takiej możliwości na stronie internetowej oraz telefonicznie lub za pomocą elektronicznych nośników informacji. Zlecenie Klienta lub Uczestnika musi zawierać wskazane przez Fundusz podstawowe dane identyfikacyjne Klienta lub Uczestnika określone przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że realizację zlecenia nabycia Fundusz może uzależnić od przedstawienia dodatkowych informacji w sposób wskazany przez Fundusz, które są wymagane przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276 z późn. zm.). Minimalna kwota wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa, zastrzeżeniem postanowień zdania kolejnego, wynosi: 1) 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) w przypadku pierwszej wpłaty, 2) 100,00 zł (sto złotych) w przypadku każdej kolejnej wpłaty. W przypadku wniesienia do Funduszu obligacji, o których mowa powyżej, minimalna wartość wnoszonych obligacji obliczona w dniu roboczym następującym po dniu złożenia w Towarzystwie pisemnego wniosku o udzielenie zgody na ich wniesienie, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w 20 Statutu, wynosi zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa również na podstawie wpłaty środków pieniężnych przez Uczestnika lub Klienta na rachunek Funduszu, bez konieczności składania dodatkowego zlecenia. W takim przypadku formularz przelewu winien zawierać, poza wskazaniem kwoty środków pieniężnych, za które ma nastąpić nabycie, numer Rejestru danego Klienta lub Uczestnika. Klient powinien dokonać wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w terminie do 90 dni od dnia otwarcia Rejestru. Wpłata dokonana przez Klienta po upływie terminu wskazanego w zadaniu poprzednim zostanie zwrócona Klientowi, a Jednostki Uczestnictwa nie zostaną zbyte. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa na podstawie zlecenia, Klient lub Uczestnik powinien dokonać wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa w terminie 7 dni od dnia złożenia zlecenia nabycia. Zlecenie nabycia będzie realizowane dopiero po dokonaniu wpłaty przez Klienta lub Uczestnika i zaksięgowaniu jej na rachunku Funduszu. Wpłata dokonana przez Klienta lub Uczestnika po upływie terminu wskazanego w zadaniu poprzednim zostanie zwrócona Klientowi lub Uczestnikowi na rachunki, z których wpłaty zostały wniesione, a zlecenie nabycia nie będzie realizowane. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa w najbliższym Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy: - otrzymał zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz informację od Depozytariusza o wpłacie dokonanej na rachunek wskazany przez Fundusz, a także w przypadku wpłat obligacjami zgodę Towarzystwa - w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa na podstawie zlecenia, albo

11 - otrzymał informację od Depozytariusza o wpłacie dokonanej na rachunek wskazany przez Fundusz w przypadku wpłaty środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa bez składania dodatkowego zlecenia, przy czym termin zbycia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie może być dłuższy niż 7 dni licząc od dnia dokonania wpłaty przez Klienta lub Uczestnika. Zbycie przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa następuje w momencie wpisu do Rejestru liczby zbytych Jednostek Uczestnictwa na podstawie zlecenia otrzymanego przez Agenta Transferowego oraz informacji od Depozytariusza o wpłacie dokonanej na rachunek wskazany przez Fundusz, a także w przypadku wpłat obligacjami otrzymanej zgody Towarzystwa - w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa na podstawie zlecenia, albo na podstawie informacji od Depozytariusza o wpłacie dokonanej na rachunek wskazany przez Fundusz - w przypadku wpłaty środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa bez składania dodatkowego zlecenia. Cena zbycia Jednostki Uczestnictwa jest równa Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa z Dnia Wyceny poprzedzającego Dzień Wyceny, w którym następuje zbycie Jednostek Uczestnictwa. Fundusz zbywa taką liczbę Jednostek Uczestnictwa, która jest wynikiem podzielenia kwoty wpłaty przeznaczonej na nabycie, pomniejszonej o ewentualne opłaty, przez cenę zbycia Jednostki Uczestnictwa, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, po zaokrągleniu metodą księgową. W przypadku dokonania wpłaty na Jednostki Uczestnictwa obligacjami, wartość dokonanej wpłaty jest równa wartości obligacji obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w 20 Statutu na dzień zbycia Jednostek Uczestnictwa i spadek tej wartości poniżej minimalnej wartości wpłaty, o której mowa wyżej nie wstrzymuje realizacji zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. Towarzystwo może pobierać opłaty manipulacyjne za zbycie Jednostek Uczestnictwa zgodnie z zasadami określonymi w pkt Prospektu Informacyjnego. Niezwłocznie po dokonaniu zbycia Jednostek Uczestnictwa Fundusz przesyła Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zbycia Jednostek Uczestnictwa. Uczestnik może wyrazić zgodę na doręczanie potwierdzeń w innych terminach lub w inny sposób. W przypadku jakichkolwiek niezgodności na otrzymanym potwierdzeniu, Uczestnik powinien zgłosić je Funduszowi bezpośrednio, lub za pośrednictwem Agenta Transferowego lub Dystrybutora, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zawarcia transakcji. 7. SPOSÓB I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ODKUPYWANIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa każdego Dnia Wyceny. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa na żądanie Uczestnika. Warunkiem odkupu Jednostek Uczestnictwa jest zgłoszenie przez Uczestnika zamiaru żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa co najmniej na 8 Dni Wyceny przed Dniem Odkupu. Zgłoszenie zamiaru żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz brak jego odwołania najpóźniej na 7 dni przed Dniem Odkupu, traktowane będzie jako zgłoszenie żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa dokonane na 7 dni przed Dniem Odkupu. Uczestnik może zgłosić zamiar żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa bezpośrednio Funduszowi, jak również za pośrednictwem NWAI oraz Dystrybutorów, w formie pisemnej, a także, jeżeli Fundusz ogłosi o takiej możliwości na stronie internetowej oraz telefonicznie lub za pomocą elektronicznych nośników informacji. Zgłoszenie zamiaru żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa musi zawierać wskazane przez Fundusz podstawowe dane identyfikacyjne Uczestnika określone przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że realizację zlecenia odkupienia Fundusz może uzależnić od przedstawienia dodatkowych informacji w sposób wskazany przez Fundusz, które są wymagane przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276 z późn. zm.). Zgłoszenie zamiaru żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa może dotyczyć odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa, albo określonej liczby Jednostek Uczestnictwa, których wartość w dniu zgłoszenia zamiaru żądania stanowi co najmniej równowartość 100 zł (sto złotych), albo takiej liczby Jednostek Uczestnictwa, wskutek odkupienia których uzyskana zostanie określona kwota środków pieniężnych, nie niższa jednak niż 100 zł (sto złotych). Jeżeli w wyniku realizacji żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa ich wartość zapisana w Rejestrze spadłaby poniżej 100 zł (sto złotych), żądanie odkupienia rozszerza się na wszystkie Jednostki Uczestnictwa

12 zapisane w Rejestrze. W przypadku odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika, Fundusz zamyka Rejestr po upływie 90 dni. Prawo do zgłoszenia żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa przysługuje Uczestnikom zawsze z wyjątkiem okresu zawieszenia przez Fundusz odkupywania Jednostek Uczestnictwa. Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa w przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych. Żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa może być odwołane wyłącznie za zgodą Towarzystwa. Fundusz dokonuje odkupienia Jednostek Uczestnictwa metodą HIFO, co oznacza, że w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa zbyte Uczestnikowi po najwyższej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa w 7 dniu licząc od dnia zgłoszenia żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa (Dzień Odkupu). Odkupienie przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa następuje w momencie wpisu do Rejestru liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa na podstawie zlecenia otrzymanego przez Agenta Transferowego. Jednostki Uczestnictwa podlegają umorzeniu z mocy prawa z chwilą ich odkupienia przez Fundusz. Cena odkupienia Jednostki Uczestnictwa jest równa Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa z Dnia Wyceny poprzedzającego Dzień Wyceny, w którym następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa. Wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa następuje na zasadach określonych w pkt 9 niniejszego Rozdziału Prospektu Informacyjnego. Towarzystwo może pobierać opłaty manipulacyjne za odkupienie Jednostek Uczestnictwa zgodnie z zasadami określonymi w pkt niniejszego Rozdziału Prospektu Informacyjnego. Niezwłocznie po dokonaniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Fundusz przesyła Uczestnikowi pisemne potwierdzenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Uczestnik może wyrazić zgodę na doręczanie potwierdzeń w innych terminach lub w inny sposób. W przypadku jakichkolwiek niezgodności na otrzymanym potwierdzeniu, Uczestnik powinien zgłosić je Funduszowi bezpośrednio, lub za pośrednictwem Agenta Transferowego lub Dystrybutora, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zawarcia transakcji. W przypadku kolizji zleceń o kolejności realizacji zleceń decyduje kolejność ich otrzymania przez Agenta Transferowego, przy czym w pierwszej kolejności będą realizowane zlecenia niefinansowe: ustanowienia lub odwołania pełnomocnictwa, ustanowienia lub odwołania zastawu na Jednostkach Uczestnictwa, ustanowienia lub odwołania blokady Jednostek Uczestnictwa, ustanowienia lub odwołania osoby uposażonej, dokonania zapisu na wypadek śmierci, zmiany danych, zmiany rachunku bankowego. W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego zleceń różnego typu, rozliczanych tego samego Dnia Wyceny, dotyczących tego samego Rejestru, zlecenia realizowane będą w następującej kolejności, zależnie od rodzaju: zlecenie nabycia, zlecenie transferu, zlecenie odkupienia. W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego tego samego dnia zleceń tego samego rodzaju dotyczących tego samego Rejestru, zlecenia będą realizowane zgodnie z kolejnością, w jakiej zostały otrzymane przez Agenta Transferowego, lub przy braku możliwości ustalenia takiej kolejności w kolejności losowej. 8. SPOSÓB I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMIANY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA NA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA INNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁAT Z TYM ZWIĄZANYCH Nie dotyczy. Na dzień sporządzenia Prospektu Informacyjnego nie istnieje możliwość zamiany Jednostek Uczestnictwa na jednostki inwestycyjne innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY OPERA NGO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy OPERA NGO SFIO ) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, w Warszawie przy Rondzie

Bardziej szczegółowo

Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.

Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. PROSPEKT INFORMACYJNY sporządzony na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PZU

PROSPEKT INFORMACYJNY PZU PROSPEKT INFORMACYJNY PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji () który działał wcześniej pod nazwą: PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Funduszy Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty PROSPEKT INFORMACYJNY Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz inwestycyjny moŝe uŝywać nazwy Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO do dnia 3 sierpnia 2004 roku fundusz inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO)

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: (1) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO) FUNDUSZ JEST SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM OTWARTYM Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI: SUPERFUND RED

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Stabilny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Akcji, 4) SKOK Gotówkowy, 5) SKOK Etyczny

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny. BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Total Profit. (BPH SFIO Total Profit. poprzednia nazwa BPH SFIO Płynnościowy)

Prospekt informacyjny. BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Total Profit. (BPH SFIO Total Profit. poprzednia nazwa BPH SFIO Płynnościowy) Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu jest: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, p. XIV, 00-203 Warszawa strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego; Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Funduszu Inwestycyjnego Otwartego; Legg Mason Senior Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Skrót prospektu informacyjnego

Skrót prospektu informacyjnego Skrót prospektu informacyjnego BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit (BPH SFIO Total Profit) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Rzeczpospolita Polska organem Funduszu jest BPH

Bardziej szczegółowo

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 1/240 UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Oznaczenia Subfunduszy*: 1) UniEURIBOR 2) UniWIBID Plus (dawniej: UniWIBID; subfundusz powstały z przekształcenia UniWIBID Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 20 maja 2014 r. S T A T U T

Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 20 maja 2014 r. S T A T U T Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 20 maja 2014 r. S T A T U T B P H F U N D U S Z U I N W E S T Y C Y J N E G O Z A M K N I Ę T E G O D O C H O D O W Y C H S U R O W C Ó W Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Nazwa Funduszu Fundusz działa pod nazwą PKO Światowy Fundusz Walutowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać zamiennie skróconej nazwy PKO

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony

Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka BZ WBK

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny. Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Prospekt Informacyjny. Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Prospekt Informacyjny Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PROSPEKT INFORMACYJNY INVESTOR PARASOL SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać odpowiednika

Bardziej szczegółowo

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.)

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.) Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. --------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 1/1 UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Oznaczenia Subfunduszy*: 1) UniEURIBOR 2) UniWIBID Plus (dawniej: UniWIBID; subfundusz powstały z przekształcenia UniWIBID Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - skrócona nazwa - Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz Akcji, - Allianz Akcji Plus, - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Open Finance FIO) z wydzielonymi Subfunduszami: Open Finance Pieniężny Open Finance Obligacji Open Finance Stabilnego Wzrostu Open Finance

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty LISTOPAD 2012 Skrót Prospektu Informacyjnego SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Nazwa Funduszu, skrót nazwy ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz

Bardziej szczegółowo