PROSPEKT INFORMACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 PROSPEKT INFORMACYJNY NWAI Obligacji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz może używać skróconej nazwy: NWAI Obligacji SFIO Firma i siedziba Towarzystwa będącego organem Funduszu: FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Towarzystwa: Prospekt Informacyjny został sporządzony na podstawie art. 220 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U z 2013 r., poz. 673). Data i miejsce sporządzenia Prospektu Informacyjnego: 19 października 2012 roku, Kraków Data i miejsce sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego: 30 maja 2014 roku, Kraków - 1 -

2

3

4 ROZDZIAŁ II DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1. FIRMA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA, ADRES TOWARZYSTWA WRAZ Z NUMERAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI, ADRESEM GŁÓWNEJ STRONY INTERNETOWEJ I ADRESEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ Firma: FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Kraków Adres: ul. Zabłocie 25/20, Kraków Telefon: Fax: wew. 106 Internet: DATA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ TOWARZYSTWO. Zgoda na wykonywanie działalności przez Towarzystwo została udzielona decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 marca 2007 roku. 3. OZNACZENIE SĄDU REJESTROWEGO I NUMER, POD KTÓRYM TOWARZYSTWO JEST ZAREJESTROWANE. Towarzystwo zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 4. WYSOKOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO TOWARZYSTWA, W TYM WYSOKOŚĆ SKŁADNIKÓW KAPITAŁU WŁASNEGO NA OSTATNI DZIEŃ BILANSOWY Kapitał własny Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi ,82 PLN i składa się z: Kapitał zakładowy Kapitał (fundusz) rezerwowy Udziały (akcje) własne Kapitał zapasowy Zysk z lat ubiegłych Zysk netto zł zł 0 zł ,76zł 0 zł ,06zł 5. INFORMACJA O OPŁACENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO TOWARZYSTWA Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi zł (słownie: jeden milion złotych) i został opłacony w całości. 6. FIRMA (NAZWA) I SIEDZIBA PODMIOTU DOMINUJĄCEGO WOBEC TOWARZYSTWA, ZE WSKAZANIEM CECH TEJ DOMINACJI ORAZ FIRMA (NAZWA) LUB IMIONA I NAZWISKA ORAZ SIEDZIBA AKCJONARIUSZY TOWARZYSTWA WRAZ Z PODANIEM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest spółka FORUM INTERNATIONAL HOLDINGS S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu. FORUM INTERNATIONAL HOLDINGS S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu posiada bezpośrednio (słownie: pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C Towarzystwa o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), które dają (słownie: dziesięć tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa oraz (słownie: pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych Serii D Towarzystwa o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), które dają (słownie: dziesięć tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa, a które łącznie stanowią 100% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa oraz dają 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa

5 7. IMIONA I NAZWISKA CZŁONKÓW ORGANÓW TOWARZYSTWA ZE WSKAZANIEM PEŁNIONYCH PRZEZ NIE FUNKCJI ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH ZARZĄDZAJĄCYCH FUNDUSZEM 7.1. ZARZĄD TOWARZYSTWA Witold Obszyński Prezes Zarządu Towarzystwa, Mateusz Sarapata Członek Zarządu Towarzystwa, Michał Hulbój Członek Zarządu Towarzystwa RADA NADZORCZA TOWARZYSTWA Wiesław Oleś Przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa, Jakub Tropiło Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa, Mateusz Rodzynkiewicz Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa, Jerzy Gumowski Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa, Michał Tokarski Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa OSOBY FIZYCZNE ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE FUNDUSZEM Pomiędzy Towarzystwem oraz NWAI została zawarta umowa zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu. Osobami fizycznymi zatrudnionymi w NWAI, które zarządzają Funduszem są: Szymon Jędrzejewski doradca inwestycyjny (licencja nr 301), Marta Grzesiak doradca inwestycyjny (licencja nr 321). 8. INFORMACJE O PEŁNIONYCH PRZEZ OSOBY, O KTÓRYCH MOWA W PKT 7, FUNKCJACH POZA TOWARZYSTWEM, JEŻELI TA OKOLICZNOŚĆ MOŻE MIEĆ ZNACZENIE DLA SYTUACJI UCZESTNIKÓW FUNDUSZU Żadna z osób, o których mowa w pkt 7.1. i 7.2. nie pełni poza Towarzystwem funkcji mogących mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników. Żadna z osób, o których mowa w pkt 7.3. nie jest zatrudniona w Towarzystwie. Osoby, o których mowa w pkt 7.3. są zatrudnione w NWAI i nie pełnią poza NWAI funkcji mogących mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników. 9. NAZWY INNYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ TOWARZYSTWO, NIEOBJĘTYCH PROSPEKTEM - FORUM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji - FORUM IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - MERMAID FORUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - MRÓWKA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM XI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - GANT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - COMARCH CORPORATE FINANCE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - SKALSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji - FORUM XVII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM XVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM XX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM XXII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM XXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM XXVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM XXVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM XXIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM XXXII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM XXXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM XXXIV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM XXXV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM 38 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - SYNTHOS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM 40 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - SPD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM 46 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - B8 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - 5 -

6 - FORUM 49 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM 50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM 51 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM 52 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - POLSKI DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - ROOT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 - REZERWA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - UNIFUND Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FAST FINANCE Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - CASUS FINANSE I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - RAPORT 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - RAPORT 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - RAPORT 4 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - PYXIS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - FORUM 54 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - RAPORT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Zabezpieczonego Długu Korporacyjnego - 6 -

7 ROZDZIAŁ III DANE O FUNDUSZU 1. DATA ZEZWOLENIA NA UTWORZENIE FUNDUSZU Zezwolenie na utworzenie Funduszu zostało udzielone decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 28 listopada 2012 roku. 2. DATA I NUMER WPISU FUNDUSZU DO REJESTRU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Fundusz został wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 14 lutego 2013 roku, pod numerem RFI CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA Jednostki Uczestnictwa reprezentują jednakowe prawa majątkowe. Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbyte przez Uczestnika na rzecz osób trzecich. Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu. Jednostki Uczestnictwa nie mogą zostać podzielone ani połączone. Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu. 4. PRAWA UCZESTNIKÓW FUNDUSZU Prawa Uczestnika reguluje Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych oraz Statut, w szczególności Uczestnikowi przysługuje prawo do: - żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz, - otrzymania potwierdzenia dokonanego przez Fundusz zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, - otrzymania, na żądanie Uczestnika, Prospektu Informacyjnego wraz z aktualnymi informacjami o jego zmianach, a także rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu, - uzyskania środków pieniężnych należnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz, - otrzymania środków ze zbycia Aktywów Funduszu w przypadku jego likwidacji, - ustanowienia zastawu na Jednostkach Uczestnictwa. Prawa z Jednostki Uczestnictwa powstają z chwilą dokonania wpisu w Rejestrze Uczestników i przysługują osobie wskazanej w Rejestrze Uczestników jako posiadacz Jednostki Uczestnictwa. 5. ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAPISÓW NA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA 5.1. ZASADY, MIEJSCA I TERMINY SKŁADANIA ZAPISÓW NA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA Zapisy na Jednostki Uczestnictwa przy tworzeniu Funduszu będą prowadzone bezpośrednio przez Towarzystwo oraz za pośrednictwem NWAI. Zapisy na Jednostki Uczestnictwa przy tworzeniu Funduszu mogą zostać złożone przez osoby fizyczne, osoby prawne, w tym Towarzystwo i NWAI, oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Zapis na Jednostki Uczestnictwa zostanie dokonany na formularzu, którego wzór udostępni Towarzystwo. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki Uczestnictwa, ponosi osoba wypełniająca formularz. Dla ważności zapisu na Jednostki Uczestnictwa wymagane jest złożenie w terminie przyjmowania zapisów właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu, oraz dokonanie wpłaty. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa nastąpi w terminie określonym przez Towarzystwo, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia Towarzystwu zezwolenia na utworzenie Funduszu. Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów Towarzystwo opublikuje na stronie internetowej Towarzystwa nie później niż na 3 dni przed tym terminem. Zakończenie przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa nastąpi w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa. Przy prowadzeniu zapisów Towarzystwo udostępnia bezpłatnie Prospekt Informacyjny oraz jego skrót. Początkowa wartość Jednostki Uczestnictwa wynosić będzie 100,00 zł (sto złotych)

8 5.2. ZASADY, MIEJSCA I TERMINY DOKONYWANIA WPŁAT NA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA W RAMACH ZAPISÓW Wpłaty do Funduszu zbierane są w drodze zapisów. Zapis jest nieodwołalny i bezwarunkowy, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu. Łączna wysokość wpłat do Funduszu będzie wynosiła co najmniej zł (cztery miliony złotych). Wpłaty do Funduszu mogą być dokonywane: 1) środkami pieniężnymi, lub 2) jeżeli Towarzystwo wyrazi na to pisemną zgodę obligacjami: a) emitowanymi przez podmioty określone w art. 2 Ustawy o obligacjach, Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, b) zdematerializowanymi, oraz c) dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej. Towarzystwo na pisemny wniosek zainteresowanego, udziela albo odmawia zgody na dokonanie wpłaty do Funduszu obligacjami, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez zainteresowanego, w formie pisemnej. Towarzystwo odmawia zgody na dokonanie wpłaty do Funduszu obligacjami wskazanymi we wniosku zainteresowanego w przypadku, gdy: 1) obligacje nie spełniają warunków określonych w pkt 2) lit. a)-c) powyżej, lub 2) gdy wpłata do Funduszu w obligacjach: a) w ocenie Towarzystwa mogłaby niekorzystnie wpłynąć na wyniki inwestycyjne Funduszu; b) prowadziłaby do naruszenia limitów inwestycyjnych Funduszu, lub c) byłaby niezgodna z polityką inwestycyjną Funduszu, lub 3) wartość obligacji mogących być przedmiotem wpłaty do Funduszu obliczona w dniu roboczym następującym po dniu złożenia wniosku, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w 20 Statutu, wynosi mniej niż zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Towarzystwo odmawiając zgody na dokonanie wpłaty do Funduszu obligacjami wskazanymi we wniosku zainteresowanego wskazuje liczbę, rodzaj i emitenta obligacji, których odmowa dotyczy oraz podaje uzasadnienie odmowy. Towarzystwo udzielając zgody na dokonanie wpłaty do Funduszu obligacjami wskazanymi we wniosku zainteresowanego wskazuje liczbę, rodzaj i emitenta obligacji, których zgoda dotyczy. W przypadku dokonania wpłaty do Funduszu obligacjami bez zgody Towarzystwa, obligacje te zostaną niezwłocznie zwrócone na rachunek papierów wartościowych, z którego zostały wniesione. Minimalna kwota wpłat środków pieniężnych do Funduszu wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych). W przypadku wniesienia do Funduszu obligacji, o których mowa powyżej, minimalna wartość wnoszonych obligacji obliczona w dniu roboczym następującym po dniu złożenia w Towarzystwie pisemnego wniosku o udzielenie zgody na ich wniesienie, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w 20 Statutu, wynosi zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wpłaty środków pieniężnych winny być dokonane przelewem na wydzielony rachunek bankowy Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza. Wpłaty obligacjami winny być dokonywane na wydzielony rachunek papierów wartościowych Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza. Wpłaty do Funduszu muszą zostać dokonane w terminie przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa. Za dzień wpłaty uznaje się dzień zaksięgowania odpowiednio środków pieniężnych lub obligacji na wydzielonym rachunku bankowym lub rachunku papierów wartościowych Towarzystwa prowadzonym przez Depozytariusza TERMIN PRZYDZIAŁU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA Towarzystwo w terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, przydziela Jednostki Uczestnictwa. Przydział Jednostek Uczestnictwa nastąpi w oparciu o ważnie złożone zapisy i następuje poprzez wpisanie do - 8 -

9 Rejestru Uczestników liczby Jednostek Uczestnictwa przypadających na dokonaną wpłatę do Funduszu, powiększoną o wartość otrzymanych pożytków i odsetki naliczone przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału. W przypadku dokonania wpłaty do Funduszu obligacjami, wartość dokonanej wpłaty jest równa wartości obligacji obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w 20 Statutu na dzień przydziału i spadek tej wartości poniżej minimalnej wartości wpłaty, o której mowa w pkt. 5.2 nie wstrzymuje przydziału Jednostek Uczestnictwa PRZYPADKI, W KTÓRYCH TOWARZYSTWO JEST OBOWIĄZANE NIEZWŁOCZNIE ZWRÓCIĆ WPŁATY DO FUNDUSZU, WRAZ Z ODSETKAMI OD WPŁAT NALICZONYMI PRZEZ DEPOZYTARIUSZA Towarzystwo w terminie 14 dni od dnia: 1) w którym postanowienie sądu rejestrowego o odmowie wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych stało się prawomocne, lub 2) w którym decyzja Komisji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Funduszu stała się ostateczna, lub 3) wygaśnięcia zezwolenia na utworzenie Funduszu w przypadku, w którym w ciągu 6 miesięcy od dnia doręczenia zezwolenia na jego utworzenie Towarzystwo nie złożyło wniosku o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, lub 4) zakończenia przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa, w ramach których zebrano wpłaty do Funduszu w kwocie mniejszej niż zł (cztery miliony złotych) - zwraca wpłaty do Funduszu wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek bankowy lub rachunek papierów wartościowych Towarzystwa prowadzonych przez Depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z przesłanek określonych powyżej oraz pobrane opłaty manipulacyjne. Zwrot wpłat następuje na rachunki, z których wpłaty zostały wniesione. Ponadto, w przypadku, w którym przydział Jednostek Uczestnictwa nie będzie możliwy ze względu na nieważność zapisu na Jednostki Uczestnictwa, Towarzystwo w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia nieważności zapisu na Jednostki Uczestnictwa zwraca wpłaty do Funduszu wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek bankowy lub rachunek papierów wartościowych Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza do dnia stwierdzenia nieważności zapisu. Zwrot wpłat następuje na rachunki, z których wpłaty zostały wniesione OKREŚLENIE MINIMALNEJ KWOTY WPŁAT DO NOWEGO SUBFUNDUSZU, NIEZBĘDNEJ DO JEGO UTWORZENIA Nie dotyczy ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY W RAMACH ZAPISÓW NA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA, KTÓRE MAJĄ BYĆ ZWIĄZANE Z NOWYM SUBFUNDUSZEM, NIE ZOSTANIE ZEBRANA KWOTA, O KTÓREJ MOWA W PKT 5.5 Nie dotyczy. 6. SPOSÓB I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZBYWANIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa każdego Dnia Wyceny. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa na podstawie zlecenia złożonego przez Klienta lub Uczestnika i wpłat na Jednostki Uczestnictwa dokonanych na wskazany przez Fundusz rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza w przypadku wpłat środkami pieniężnymi, bądź na wskazany przez Fundusz rachunek papierów wartościowych prowadzony przez Depozytariusza - w przypadku wpłat obligacjami. Warunkiem nabycia Jednostek Uczestnictwa w zamian za obligacje jest zgoda Towarzystwa. Wpłaty na Jednostki Uczestnictwa mogą być dokonane następującymi obligacjami: 1) emitowanymi przez podmioty określone w art. 2 Ustawy o obligacjach, Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, 2) zdematerializowanymi, oraz 3) dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej

10 Towarzystwo na pisemny wniosek zainteresowanego, udziela albo odmawia zgody na dokonanie wpłaty na Jednostki Uczestnictwa obligacjami, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez zainteresowanego, w formie pisemnej. Towarzystwo odmawia zgody na dokonanie wpłaty na Jednostki Uczestnictwa obligacjami wskazanymi we wniosku zainteresowanego w przypadku, gdy: 1) obligacje nie spełniają warunków określonych w pkt 1)-3) powyżej, lub 2) gdy wpłata na Jednostki Uczestnictwa w obligacjach: a) w ocenie Towarzystwa mogłaby niekorzystnie wpłynąć na wyniki inwestycyjne Funduszu; b) prowadziłaby do naruszenia limitów inwestycyjnych Funduszu, lub c) byłaby niezgodna z polityką inwestycyjną Funduszu, lub 3) wartość obligacji mogących być przedmiotem wpłaty na Jednostki Uczestnictwa obliczona w dniu roboczym następującym po dniu złożenia wniosku, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w 20 Statutu, wynosi mniej niż zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Towarzystwo odmawiając zgody na dokonanie wpłaty na Jednostki Uczestnictwa obligacjami wskazanymi we wniosku zainteresowanego wskazuje liczbę, rodzaj i emitenta obligacji, których odmowa dotyczy oraz podaje uzasadnienie odmowy. Towarzystwo udzielając zgody na dokonanie wpłaty na Jednostki Uczestnictwa obligacjami wskazanymi we wniosku zainteresowanego wskazuje liczbę, rodzaj i emitenta obligacji, których zgoda dotyczy. W przypadku dokonania wpłaty do Funduszu obligacjami bez zgody Towarzystwa, obligacje te zostaną niezwłocznie zwrócone na rachunek papierów wartościowych, z którego zostały wniesione. Klient lub Uczestnik może złożyć zlecenie bezpośrednio Funduszowi, jak również za pośrednictwem NWAI oraz Dystrybutorów, w formie pisemnej, a także, jeżeli Fundusz ogłosi o takiej możliwości na stronie internetowej oraz telefonicznie lub za pomocą elektronicznych nośników informacji. Zlecenie Klienta lub Uczestnika musi zawierać wskazane przez Fundusz podstawowe dane identyfikacyjne Klienta lub Uczestnika określone przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że realizację zlecenia nabycia Fundusz może uzależnić od przedstawienia dodatkowych informacji w sposób wskazany przez Fundusz, które są wymagane przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276 z późn. zm.). Minimalna kwota wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa, zastrzeżeniem postanowień zdania kolejnego, wynosi: 1) 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) w przypadku pierwszej wpłaty, 2) 100,00 zł (sto złotych) w przypadku każdej kolejnej wpłaty. W przypadku wniesienia do Funduszu obligacji, o których mowa powyżej, minimalna wartość wnoszonych obligacji obliczona w dniu roboczym następującym po dniu złożenia w Towarzystwie pisemnego wniosku o udzielenie zgody na ich wniesienie, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w 20 Statutu, wynosi zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa również na podstawie wpłaty środków pieniężnych przez Uczestnika lub Klienta na rachunek Funduszu, bez konieczności składania dodatkowego zlecenia. W takim przypadku formularz przelewu winien zawierać, poza wskazaniem kwoty środków pieniężnych, za które ma nastąpić nabycie, numer Rejestru danego Klienta lub Uczestnika. Klient powinien dokonać wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w terminie do 90 dni od dnia otwarcia Rejestru. Wpłata dokonana przez Klienta po upływie terminu wskazanego w zadaniu poprzednim zostanie zwrócona Klientowi, a Jednostki Uczestnictwa nie zostaną zbyte. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa na podstawie zlecenia, Klient lub Uczestnik powinien dokonać wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa w terminie 7 dni od dnia złożenia zlecenia nabycia. Zlecenie nabycia będzie realizowane dopiero po dokonaniu wpłaty przez Klienta lub Uczestnika i zaksięgowaniu jej na rachunku Funduszu. Wpłata dokonana przez Klienta lub Uczestnika po upływie terminu wskazanego w zadaniu poprzednim zostanie zwrócona Klientowi lub Uczestnikowi na rachunki, z których wpłaty zostały wniesione, a zlecenie nabycia nie będzie realizowane. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa w najbliższym Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy: - otrzymał zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz informację od Depozytariusza o wpłacie dokonanej na rachunek wskazany przez Fundusz, a także w przypadku wpłat obligacjami zgodę Towarzystwa - w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa na podstawie zlecenia, albo

11 - otrzymał informację od Depozytariusza o wpłacie dokonanej na rachunek wskazany przez Fundusz w przypadku wpłaty środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa bez składania dodatkowego zlecenia, przy czym termin zbycia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie może być dłuższy niż 7 dni licząc od dnia dokonania wpłaty przez Klienta lub Uczestnika. Zbycie przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa następuje w momencie wpisu do Rejestru liczby zbytych Jednostek Uczestnictwa na podstawie zlecenia otrzymanego przez Agenta Transferowego oraz informacji od Depozytariusza o wpłacie dokonanej na rachunek wskazany przez Fundusz, a także w przypadku wpłat obligacjami otrzymanej zgody Towarzystwa - w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa na podstawie zlecenia, albo na podstawie informacji od Depozytariusza o wpłacie dokonanej na rachunek wskazany przez Fundusz - w przypadku wpłaty środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa bez składania dodatkowego zlecenia. Cena zbycia Jednostki Uczestnictwa jest równa Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa z Dnia Wyceny poprzedzającego Dzień Wyceny, w którym następuje zbycie Jednostek Uczestnictwa. Fundusz zbywa taką liczbę Jednostek Uczestnictwa, która jest wynikiem podzielenia kwoty wpłaty przeznaczonej na nabycie, pomniejszonej o ewentualne opłaty, przez cenę zbycia Jednostki Uczestnictwa, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, po zaokrągleniu metodą księgową. W przypadku dokonania wpłaty na Jednostki Uczestnictwa obligacjami, wartość dokonanej wpłaty jest równa wartości obligacji obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w 20 Statutu na dzień zbycia Jednostek Uczestnictwa i spadek tej wartości poniżej minimalnej wartości wpłaty, o której mowa wyżej nie wstrzymuje realizacji zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. Towarzystwo może pobierać opłaty manipulacyjne za zbycie Jednostek Uczestnictwa zgodnie z zasadami określonymi w pkt Prospektu Informacyjnego. Niezwłocznie po dokonaniu zbycia Jednostek Uczestnictwa Fundusz przesyła Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zbycia Jednostek Uczestnictwa. Uczestnik może wyrazić zgodę na doręczanie potwierdzeń w innych terminach lub w inny sposób. W przypadku jakichkolwiek niezgodności na otrzymanym potwierdzeniu, Uczestnik powinien zgłosić je Funduszowi bezpośrednio, lub za pośrednictwem Agenta Transferowego lub Dystrybutora, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zawarcia transakcji. 7. SPOSÓB I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ODKUPYWANIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa każdego Dnia Wyceny. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa na żądanie Uczestnika. Warunkiem odkupu Jednostek Uczestnictwa jest zgłoszenie przez Uczestnika zamiaru żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa co najmniej na 8 Dni Wyceny przed Dniem Odkupu. Zgłoszenie zamiaru żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz brak jego odwołania najpóźniej na 7 dni przed Dniem Odkupu, traktowane będzie jako zgłoszenie żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa dokonane na 7 dni przed Dniem Odkupu. Uczestnik może zgłosić zamiar żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa bezpośrednio Funduszowi, jak również za pośrednictwem NWAI oraz Dystrybutorów, w formie pisemnej, a także, jeżeli Fundusz ogłosi o takiej możliwości na stronie internetowej oraz telefonicznie lub za pomocą elektronicznych nośników informacji. Zgłoszenie zamiaru żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa musi zawierać wskazane przez Fundusz podstawowe dane identyfikacyjne Uczestnika określone przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że realizację zlecenia odkupienia Fundusz może uzależnić od przedstawienia dodatkowych informacji w sposób wskazany przez Fundusz, które są wymagane przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276 z późn. zm.). Zgłoszenie zamiaru żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa może dotyczyć odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa, albo określonej liczby Jednostek Uczestnictwa, których wartość w dniu zgłoszenia zamiaru żądania stanowi co najmniej równowartość 100 zł (sto złotych), albo takiej liczby Jednostek Uczestnictwa, wskutek odkupienia których uzyskana zostanie określona kwota środków pieniężnych, nie niższa jednak niż 100 zł (sto złotych). Jeżeli w wyniku realizacji żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa ich wartość zapisana w Rejestrze spadłaby poniżej 100 zł (sto złotych), żądanie odkupienia rozszerza się na wszystkie Jednostki Uczestnictwa

12 zapisane w Rejestrze. W przypadku odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika, Fundusz zamyka Rejestr po upływie 90 dni. Prawo do zgłoszenia żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa przysługuje Uczestnikom zawsze z wyjątkiem okresu zawieszenia przez Fundusz odkupywania Jednostek Uczestnictwa. Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa w przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych. Żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa może być odwołane wyłącznie za zgodą Towarzystwa. Fundusz dokonuje odkupienia Jednostek Uczestnictwa metodą HIFO, co oznacza, że w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa zbyte Uczestnikowi po najwyższej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa w 7 dniu licząc od dnia zgłoszenia żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa (Dzień Odkupu). Odkupienie przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa następuje w momencie wpisu do Rejestru liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa na podstawie zlecenia otrzymanego przez Agenta Transferowego. Jednostki Uczestnictwa podlegają umorzeniu z mocy prawa z chwilą ich odkupienia przez Fundusz. Cena odkupienia Jednostki Uczestnictwa jest równa Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa z Dnia Wyceny poprzedzającego Dzień Wyceny, w którym następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa. Wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa następuje na zasadach określonych w pkt 9 niniejszego Rozdziału Prospektu Informacyjnego. Towarzystwo może pobierać opłaty manipulacyjne za odkupienie Jednostek Uczestnictwa zgodnie z zasadami określonymi w pkt niniejszego Rozdziału Prospektu Informacyjnego. Niezwłocznie po dokonaniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Fundusz przesyła Uczestnikowi pisemne potwierdzenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Uczestnik może wyrazić zgodę na doręczanie potwierdzeń w innych terminach lub w inny sposób. W przypadku jakichkolwiek niezgodności na otrzymanym potwierdzeniu, Uczestnik powinien zgłosić je Funduszowi bezpośrednio, lub za pośrednictwem Agenta Transferowego lub Dystrybutora, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zawarcia transakcji. W przypadku kolizji zleceń o kolejności realizacji zleceń decyduje kolejność ich otrzymania przez Agenta Transferowego, przy czym w pierwszej kolejności będą realizowane zlecenia niefinansowe: ustanowienia lub odwołania pełnomocnictwa, ustanowienia lub odwołania zastawu na Jednostkach Uczestnictwa, ustanowienia lub odwołania blokady Jednostek Uczestnictwa, ustanowienia lub odwołania osoby uposażonej, dokonania zapisu na wypadek śmierci, zmiany danych, zmiany rachunku bankowego. W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego zleceń różnego typu, rozliczanych tego samego Dnia Wyceny, dotyczących tego samego Rejestru, zlecenia realizowane będą w następującej kolejności, zależnie od rodzaju: zlecenie nabycia, zlecenie transferu, zlecenie odkupienia. W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego tego samego dnia zleceń tego samego rodzaju dotyczących tego samego Rejestru, zlecenia będą realizowane zgodnie z kolejnością, w jakiej zostały otrzymane przez Agenta Transferowego, lub przy braku możliwości ustalenia takiej kolejności w kolejności losowej. 8. SPOSÓB I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMIANY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA NA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA INNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁAT Z TYM ZWIĄZANYCH Nie dotyczy. Na dzień sporządzenia Prospektu Informacyjnego nie istnieje możliwość zamiany Jednostek Uczestnictwa na jednostki inwestycyjne innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY NWAI Obligacji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz może używać skróconej nazwy: NWAI Obligacji SFIO Firma i siedziba Towarzystwa będącego organem Funduszu: FORUM

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY OPERA FNP SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy OPERA FNP SFIO ) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie przy Rondzie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) 1. - w artykule 3 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit:

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit: ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 20 SIERPNIA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Portfel Obligacj Plus Kod warunków: UB_OGIJ141 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 15 października 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian do Prospektu Informacyjnego Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Wykaz zmian do Prospektu Informacyjnego Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Wykaz zmian do Prospektu Informacyjnego Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 1. Na stronie tytułowej wykreśla się poprzednią nazwę Subfunduszu Akcji Dywidendowych: poprzednia nazwa Dłużnych Papierów

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia Wprowadzenie Nazwa Funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz został utworzony 6 lipca 2007 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 305. Fundusz jest otwartym funduszem

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ZABEZPIECZONY RYNKU POLSKIEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ZABEZPIECZONY RYNKU POLSKIEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ZABEZPIECZONY RYNKU POLSKIEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO lub PZRP

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) 1. w artykule 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Kod OWU: UB_OLIJ143

Bardziej szczegółowo

STATUT NWAI OBLIGACJI SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO NADANY PRZEZ FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1.

STATUT NWAI OBLIGACJI SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO NADANY PRZEZ FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1. STATUT NWAI OBLIGACJI SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO NADANY PRZEZ FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1. Definicje Użyte w niniejszym statucie wyrażenia mają następujące

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Cel inwestycyjny Subfunduszu. Przedmiot lokat Subfunduszu

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Cel inwestycyjny Subfunduszu. Przedmiot lokat Subfunduszu WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami. Subfundusz SKOK Akcji, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 MAJA 2014 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 MAJA 2014 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 MAJA 2014 r. Niniejszym AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o następujących

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY OPERA NGO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy OPERA NGO SFIO ) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, w Warszawie przy Rondzie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu OGŁOSZENIE Zarząd ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DLU/WFE/612/22/5/14/KM z dnia 8 września 2014 roku wyraziła zgodę na zmianę Statutu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 1 lutego 2016 roku o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 25 maja 2012 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DB FUNDS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

PROSPEKT INFORMACYJNY DB FUNDS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PROSPEKT INFORMACYJNY DB FUNDS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy DB Funds FIO ) z wydzielonymi subfunduszami: DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH DB FUND DYNAMICZNYM DB FUND

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Kod OWU: UB_OLIJ114 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E IKE/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo

Rodzaje strategii inwestycyjnych oferowanych przez Firmę Inwestycyjną

Rodzaje strategii inwestycyjnych oferowanych przez Firmę Inwestycyjną Załącznik do Uchwały Zarządu nr 34/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług zarządzania portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz Klienta Detalicznego Rodzaje

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

PROSPEKT INFORMACYJNY EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PROSPEKT INFORMACYJNY EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy EQUES SFIO ) z wydzielonymi subfunduszami: EQUES PIENIĘŻNY EQUES OBLIGACJI EQUES AKTYWNEJ

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r. Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 czerwca 2009 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty Fundusz

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UL/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 Opis FIZ: UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy

Bardziej szczegółowo

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G PPE/Regulamin UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E OFEROWANYCH W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PPE PRO Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE EUROPEJSKICH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE EUROPEJSKICH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Euro Kompas Kod OWU: UB_OLIJ118 Kod Funduszu: FOLOB011 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD1 Kod OWU: UB_OLIJ111 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH6

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH6 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Kod OWU: UB_OLIJ168 Skorowidz informacji zawartych we wzorcu umownym znajduje

Bardziej szczegółowo

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu Zgodnie z 38 ust.1 pkt 2 Statutu Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPłynnościowy, Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY NOVO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (poprzednia nazwa: SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty) (Fundusz może używać skróconej nazwy Novo FIO ) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Dziennik Ustaw Nr 115 6974 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.06.07 14:45:36 +02'00' Poz. 666 666 w. rcl.go v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ, PZU FIO POLONEZ)

PROSPEKT INFORMACYJNY. PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ, PZU FIO POLONEZ) PROSPEKT INFORMACYJNY PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ, ) działającego uprzednio pod nazwą: PZU Otwarty Fundusz Inwestycyjny Papierów Dłużnych

Bardziej szczegółowo

Skrót Prospektu informacyjnego

Skrót Prospektu informacyjnego Twoje inwestycje Skrót Prospektu informacyjnego Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus Subfundusz Aviva Investors Obligacji Subfundusz Aviva Investors Ochrony

Bardziej szczegółowo

STATUT AXA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT AXA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT AXA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Statut określa cele i zasady działalności,,axa Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem. 2 1. Fundusz został

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. AGIO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu: AGIO SFIO

PROSPEKT INFORMACYJNY. AGIO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu: AGIO SFIO AGIO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami: Agio Multistrategia, Agio Kapitał, Agio Agresywny 1, Agio Aktywnej Alokacji (subfundusz powstały z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. NA STRONIE TYTUŁOWEJ DODAJE SIĘ INFORMACJE O DACIE OSTATNIEJ AKTUALIZACJI. NOWA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Siedzibą Funduszu jest miasto Gdańsk (Polska), przy ulicy Pilotów 21. Organem Funduszu jest:

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PTE BANKOWY S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999r., nr 2 z dnia 15.03.2000r.,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 1 sierpnia 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska) Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY INWESTYCYJNY OTWARTY

PROSPEKT INFORMACYJNY INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY IPOPEMA m-indeks FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu: IPOPEMA m-indeks FIO Firma i siedziba Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych: IPOPEMA Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK DEBT & EQUITY. (kod: 2015_PTFIZ_03_v.01)

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK DEBT & EQUITY. (kod: 2015_PTFIZ_03_v.01) Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK DEBT & EQUITY (kod: 2015_PTFIZ_03_v.01) Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta

Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta Informacje wymagane na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), przekazywane przez Money

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu:

Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu 1. Celem

Bardziej szczegółowo