Z prof. Stanisławą Golinowską z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, współzałoŝycielką fundacji CASE, rozmawia Joanna Ćwiek.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z prof. Stanisławą Golinowską z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, współzałoŝycielką fundacji CASE, rozmawia Joanna Ćwiek."

Transkrypt

1 Z prof. Stanisławą Golinowską z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, współzałoŝycielką fundacji CASE, rozmawia Joanna Ćwiek. Rząd w opublikowanym ostatnio planie konsolidacji finansów publicznych ostatecznie zrezygnował z propozycji dotyczącej zmniejszenia składki przesyłanej z ZUS do OFE. MoŜe ten pomysł nie był zbyt dobry, ale przynajmniej jakaś propozycja, która doprowadziłaby do zmniejszenia długu publicznego. Prof. Stanisława Golinowska: Zwiększony dług ZUS - to po prostu przejściowy koszt radykalnej reformy emerytalnej. Od początku było wiadomo, Ŝe taki koszt trzeba ponieść. Wynika to z wprowadzenia kapitałowego segmentu (filaru) do systemu ubezpieczenia emerytalnego w ramach dotychczasowej składki. Część składki emerytalnej została przeznaczona na jego budowanie i skierowana na zasilanie indywidualnych kont ubezpieczonych. Tej części składki brakuje, aby sfinansować bieŝące wypłaty emerytur. Obecnie budŝet państwa refinansuje ZUS-owi składkę odprowadzaną do OFE w wysokości 20 mld PLN. To stanowi 24% całości przychodów ze składki. Podchodząc do tego teoretycznie, moŝna by ten dług traktować jako oddłuŝenie długu ukrytego, który tworzy system repartycyjny, ale w praktyce jest to dług realny, który ktoś musi sfinansować. To dlaczego zrobił się teraz taki problem z tymi pieniędzmi do OFE i generowanym z ich powodu długiem publicznym, skoro od początku było wiadomo, Ŝe ten dług powstanie? Od początku istniały wątpliwości, dotyczące podziału składki i zakresu środków transferowanych do OFE. Wielu ekspertom część składki przeznaczona na drugi filar wydawała się zbyt wysoka. W Polsce odprowadza się 7,3 % naszych wynagrodzeń (do określonego pułapu) do filaru kapitałowego a np. w przywoływanej jako wzór Szwecji - docelowo 4%, a obecnie 2,5%. Pamiętam dwa posiedzenia Rady Strategii Społeczno -Gospodarczej w latach r. (są publikacje z tych posiedzeń), kiedy dyskutowano koncepcję i koszty reformy emerytalnej. Mimo obaw istniało wówczas przekonanie, Ŝe wysokie koszty okresu przejściowego zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z prywatyzacji majątku państwowego. Ponadto istniało przekonanie, Ŝe rozwój gospodarczy kraju - po przezwycięŝeniu kryzysu transformacji - będzie miał wysoką dynamikę. Akurat w 1997 r. mieliśmy jeszcze wysoki wzrost gospodarczy. Wprawdzie zgłaszano obawy związane z dalszym utrzymaniem tak wysokiego jego tempa, ale symulacje dotyczące reformy emerytalnej przygotowane w Biurze Pełnomocnika Rządu przyjmowały wskaźnik wzrostu PKB w wysokości około 5% (wariant najgorszy - 3% PKB). Chyba nie brano pod uwagę sytuacji kryzysowych, a nota bene zbliŝał się wówczas kryzys rosyjski, który juŝ wtedy bardzo zmienił naszą gospodarkę, a szczególnie strukturę naszego eksportu. Twórcy reformy nie brali pod uwagę, Ŝe sytuacja gospodarcza moŝe się aŝ tak bardzo zmienić? Kryzys ekonomiczny i finansowy - to dla kapitałowych systemów emerytalnych, opartych na oszczędzaniu i inwestycjach, najgroźniejszy wirus. Nie tylko zmniejsza się dopływ składki na skutek spadku zatrudnienia ale i obniŝa się stopa zwrotu z inwestowanych składek. Wywołana nim choroba jest bardzo dotkliwa dla systemu. Gdyby ubezpieczony przechodził na emeryturę w okresie ujemnej stopy zwrotu, np. w 2008 r., to wartość zgromadzonego kapitału byłaby niŝsza o ponad 15 %. Mamy wprawdzie instrument minimalnej stopy zwrotu, ale zmniejsza 1

2 on tylko skalę odchylenia, a nie kierunek. W 2009 r. juŝ nie było tak źle. Wartości były dodatnie. Stopa zwrotu inwestycji OFE wynosiła przeciętnie około 8% i w portfelu akcyjnym była nawet wyŝsza niŝ zmiany indeksu na warszawskiej giełdzie. Ostatni kryzys pokazał, jak łatwo mogą stopnieć oszczędności emerytów. I w rezultacie na reformie emerytalnej skorzystały najwięcej PTE. Jednak mimo tego rząd Tuska w planie konsolidacji finansów publicznych Ŝadnej rewolucji emerytalnej nie zapowiedział. W Pani pytaniu zawarte są dwa problemy do wyjaśnienia. Pierwszy dotyczy oceny działania PTE. W obecnej debacie wypowiedziano wiele zarzutów pod adresem PTE i takŝe pod adresem ZUS. A przecieŝ to, jak funkcjonują te instytucje zaleŝy do regulacji, jakie zostały uchwalone przez władze ustawodawcze z inspiracji rządów i w warunkach istnienia nadzoru finansowego. Parlament mógł i oczywiście moŝe nadal wiele zmienić w stosunku do pierwotnego projektu, ale polska reforma emerytalna dokonała się w sytuacji znacznej zgodności społeczno - politycznej, mimo Ŝe nie wszyscy eksperci zgadzali się z wdroŝoną koncepcją a i nie została ona w dodatku przyjęta w sposób całościowy. Nieodpowiedzialne jest więc twierdzenie, Ŝe reforma emerytalna to był jakiś polityczny spisek, dokonany w zdezorientowanym transformacją kraju. Uczciwość natomiast wymaga, aby wyciągać wnioski z doświadczenia, jakie przyniósł 10-letni okres reformowania systemu emerytalnego, a w tym - ocenić funkcjonowanie nowych instytucji (OFE i PTE) oraz starych (ZUS), którym przybyło nowych funkcji. Jeśli chodzi o fundusze emerytalne, to zasadnicze niepowodzenie dotyczy procesu akwizycji. Ten proces działa źle i jest drogi. Inny powaŝny problem - dotyczy reguł inwestowania, ale o tym później. Z kolei ZUS ma ciągle problemy z obsługą oraz kosztami funkcji informacyjno - informatycznej i to dla obu filarów. Ponadto mam pewne wątpliwości czy kredyty komercyjne, z jakich korzysta są dostatecznie uzasadnione i nadzorowane. Obsługa i spłata tych kredytów - to będzie dodatkowy koszt systemu! Dobrze, Ŝe w obecnym planie konsolidacji finansów publicznych zapowiedziano (jak sadzę) wprowadzenie efektywnego nadzoru w tym zakresie. Co do ZUS, to pragnę zwrócić uwagę, Ŝe poniewaŝ to ZUS ściąga całą składkę a następnie jej część transferuje do OFE, to istnieje potencjalne niebezpieczeństwo, Ŝe w jakiejś dramatycznej sytuacji, gdy dotacja z budŝetu państwa byłaby niemoŝliwa, to zebrane środki w całości przeznaczy na wypłatę świadczeń. Wypłata emerytur to główna funkcja tej instytucji, o którą zawsze bardzo dbała, co pokazuje jej ponad 70-letnia historia. Wtedy pod znakiem zapytania staje oszczędzanie na przyszłą emeryturę w ramach systemu prywatnych kont indywidualnych zarządzanych przez PTE. Podsumowując ten watek - reformę emerytalną trzeba korygować; nie ma bowiem idealnych projektów, ale w sposób racjonalny i odpowiedzialny. Krytykujmy ją tak, aby nie podwaŝać zaufania do instytucji, które z takim trudem są budowane i od dobrego działania których zaleŝy poczucie bezpieczeństwa starszych ludzi oraz motywacja młodszych do pracy i działalności w Polsce. Krytykujmy konstruktywnie złe regulacje i procedury, a nie całościowo instytucje, których 'wina jest w tym najmniejsza. Co do drugiej części pytania, to sprawa znów nie jest taka prosta. OtóŜ polska reforma emerytalna została wprowadzona bez wcześniejszego uporządkowania systemu; z załoŝeniem 2

3 tzw. 'ucieczki do przodu. Gdy obserwujemy proces reformowania systemów emerytalnych, to podejścia bywają róŝne. Czesi na przykład zajęli się stopniowym wdraŝaniem rozwiązań nazywanych parametrycznymi: wyrównywaniem uprawnień dla róŝnych grup pracowniczych i wydłuŝaniem wieku emerytalnego. To przynosi znaczne korzyści finansom ubezpieczeń społecznych, szczególnie w sytuacji wysokiej dynamiki starzenia się populacji oraz kryzysu. My natomiast zaczęliśmy od budowania obowiązkowego i drogiego filaru kapitałowego, zostawiając problemy porządkowania uprawnień emerytalnych na później. Dobrze, Ŝe przynajmniej udało się juŝ uchwalić rozwiązanie zwane emeryturami "pomostowymi" W rządowym planie konsolidacji zostały zapisane kolejne kroki niezbędne do dokończenia reformy emerytalnej. Koncentrują się one obecnie głównie na sprawie emerytur dla tzw. słuŝb mundurowych (funkcjonariuszy i Ŝołnierzy). W innych sprawach: emerytur dla rolników oraz podniesienia wieku emerytalnego zapowiedziano debatę i przygotowanie projektów. To są trudne zagadnienia, wkraczające w inne sfery gospodarki i Ŝycia ludzi; z jednej strony dotyczą modelu rozwoju polskiego rolnictwa, a z drugiej - funkcjonowania rodziny i jej funkcji opiekuńczych. Generalnie jednak rozwiązania polegające na przyznawaniu ludziom emerytur po 15-tu latach pracy zamiast odpowiednich rozwiązań ekonomiczno - finansowych, to działanie kosztowne i nieuczciwe wobec młodego pokolenia, które będzie musiało za to płacić. Problem w tym, Ŝe nie moŝna z dnia na dzień powiedzieć ludziom, Ŝe będą pracować nie 15 lat, ale na przykład 25. Trybunał Konstytucyjny uznałby zapewne takie rozwiązanie za niekonstytucyjne i nie martwiłby się za bardzo o deficyt budŝetowy. Polityczna skłonność do tworzenia przywilejów dla branŝ albo słuŝb wynika takŝe z tego, Ŝe pracownikom nie płaci się za ich pracę tak, jakby się im naleŝało. W zamian oferuje się im wcześniejsze świadczenie emerytalne. To tańsze dla pracodawców, bo koszty ponoszą nie oni, ale następne pokolenia. Dlatego jeśli zamierza się im te przywileje odebrać, to w zamian naleŝy zaoferować duŝo wyŝsze pensje oraz rozwiązania, pozwalające na dalszą i inną ścieŝkę kariery. Wtedy wydłuŝenie wieku emerytalnego nie będzie dla nich tak trudne. Ja jednak jakoś nie wyobraŝam sobie sześćdziesięcioletniego policjanta, który goni złodzieja. Albo starszego antyterrorysty. Jeśli będzie sprawny, to dlaczego nie. To nie wiek powinien o tym decydować, a zdolność do danej pracy. W Danii na przykład wszyscy funkcjonariusze przechodzą profesjonale badania zdolności do pracy. Jeśli okazuje się, Ŝe ktoś juŝ czegoś nie moŝe robić, to otrzymuje ofertę na przekwalifikowanie się. To rozwiązanie mieści się w duńskiej koncepcji zwanej flexicurity; nie ma obstawania przy pozostaniu w zawodzie, ale jest przyjazna ścieŝka jego zmiany. Dla mnie równie kontrowersyjna jest sprawa w jaki sposób wydłuŝyć Polakom wiek emerytalny. Bo oczywiście powinniśmy pracować dłuŝej niŝ obecnie, ale prawdą teŝ jest, Ŝe osoby starsze mają ogromny problem ze znalezieniem pracy. Pracodawcy twierdzą, Ŝe są oni mało wydajni. W sytuacji trudnego rynku pracy, a taki właśnie mamy w Polsce, oraz w sytuacji bardzo słabej infrastruktury dla rozwiązań opiekuńczych, dobrze jest wprowadzić elastyczny wiek emerytalny. Bardzo dawno juŝ o tym pisałam. Oznacza to, Ŝe moŝna odejść na emeryturę w jakimś przedziale podziale np. między 65 (albo 63) a 70 (albo 67) rokiem Ŝycia. Czyli jeśli 3

4 dla kogoś, kto ma 65 lat jest zajęcie, to powinien pracować dalej. Jeśli nie ma pracy albo nie chce juŝ dalej być aktywny, idzie na emeryturę. W warunkach elastycznego wieku przechodzenia na emeryturę straciłoby rację bytu rozwiązanie, które mamy dziś: Ŝe osoby po przekroczeniu pewnego wieku mogą równocześnie pracować i pobierać emeryturę. To odciąŝyłoby nieco finanse publiczne ale przede wszystkim uporządkowało tę dziwną z punktu widzenia koncepcji ubezpieczeniowej sytuację. Świadczenie emerytalne powstało i ma rację bytu przecieŝ w związku z tym, Ŝe emeryt juŝ nie pracuje i nie ma dochodów z pracy! Co do wydajności osób starszych, to taki sam stereotyp jak o niŝszych zdolnościach kobiet. Z badań na ten temat wynika, Ŝe największym problemem dla osób 60+ jest gorsze samopoczucie na tle przydawania najwyŝszych wartości zmianie i nowościom, przy pogardzie dla doświadczenia a nawet wiedzy. To gorsze samopoczucie wynika takŝe z większego wysiłku na rzecz utrzymania zdrowia i sprawności. To znakomicie moŝna przezwycięŝyć odpowiednimi działaniami w obszarze zdrowia publicznego, warunków pracy oraz szkoleń. Nota bene szkolenia kierowane są obecnie głównie do młodych pracowników. Tak, jak inwestuje się w młodych pracowników, aby byli bardziej kompetentni, tak powinniśmy inwestować w starszych, aby nie tracili zdolności i chęci do pracy oraz aktywności. Starzenie się populacji a w jego rezultacie zmniejszanie się zasobów pracy, wymusi w końcu tego rodzaju działania. Premier załoŝył teŝ w swoim planie drobne zmiany wobec rolników: bogaci rolnicy mają płacić podatek dochodowy i płacić wyŝszą składkę do KRUS. Nie wiem jednak, czy wynikną z nich jakieś większe oszczędności, bo tych bogatych gospodarstw jest zaledwie kilka procent a KRUS to takŝe pomoc społeczna dla wsi. Na wsi pracuje 15 proc. ludności, która wypracowuje zaledwie 4 proc. PKB. Wieś nie jest w stanie utrzymać aŝ tak duŝej grupy ludzi. Problem ubezpieczenia emerytalnego rolników naleŝy rozwaŝać w szerszym kontekście a mianowicie rozwoju polskiego rolnictwa i warunków Ŝycia na wsi. Przypomnijmy, Ŝe KRUS został wprowadzony z powodów politycznych w 1990 r. To nie było dobre rozwiązanie, bo zatrzymało proces radykalniejszych przemian na wsi. JuŜ wcześniej, bo od końca lat sześćdziesiątych rolnicy zaczęli dostawać emerytury w zamian za przekazywanie swych gospodarstw państwu. Mimo Ŝe działania te nie były dostatecznie efektywne, głównie z powody trudności zagospodarowania oddawanych gruntów, to jednak dzięki temu przeciwdziałano większemu rozdrobnieniu w rolnictwie oraz pogłębianiu biedy na wsi. W latach 90. rolnictwo dotknięte zostało głębokim kryzysem na tle otwarcia gospodarki a główny impet skierowany był na likwidację PGR-ów. Akcesja z UE i dopłaty do rolnictwa stworzyły szanse na powiązanie dopłat z poprawą efektywności oraz ze zmianami modernizacyjnymi na wsi. Nie wykorzystuje się tej szansy dostatecznie. Co do zabezpieczenia dochodów na starość, to trzeba wziąć pod uwagę, Ŝe rolnicy są grupą niezwykle zróŝnicowaną materialnie (zawsze tak było). Rozwiązanie, polegające na likwidacji KRUS oraz stworzeniu analogicznych rozwiązań jak wobec ludności pozarolniczej, to kierunek niedostateczny i obarczony uproszczeniami. MoŜe dotyczyć i to w zmodyfikowany sposób tylko wąskiej grupy zamoŝniejszych rolników. Natomiast dla większości potrzebne są takie zmiany, aby stymulowały tworzenie dochodów w rolnictwie (np. przez dopłatę do składki). Potrzebne są tez zmiany orzecznictwa w systemie rentowym. Musimy jednak mieć świadomość, Ŝe na wsi pozostanie grupa ludzi dla których KRUS będzie pełnił w gruncie rzeczy funkcje pomocy społecznej. Istotne jest w tym jednak, aby 4

5 świadczenia tego rodzaju były uzasadnione, czyli powiązane z podeszłym wiekiem, stanem zdrowia i sytuacją rodzinną. Brak konkretnych pomysłów na reformę KRUS to kolejna luka w planie konsolidacji finansów publicznych. Widzi Pani jeszcze inne braki? Plan konsolidacji zapowiada przygotowanie projektów i debatę. To wcale nie mało, jeśli podejdzie się do tego odpowiedzialnie; potrzebne są zespoły eksperckie i analityczne zaplecze. Na to potrzebne są środki. Tutaj rząd jest raczej powściągliwy. Bardziej polega na swoich urzędnikach niŝ ekspertach. Wśród zapowiedzi mamy teŝ przegląd efektywności funkcjonowania II filaru emerytalnego, a w tym problem inwestycji OFE. Główny element zapowiedzi - to subfundusze o zwiększonym ryzyku dla młodszych ubezpieczonych. Słusznie. Jednak to, co jest szczególnie waŝne dla systemu - to rozwój nowych produktów inwestycyjnych, tak, aby fundusze emerytalne wykorzystać z poŝytkiem dla wzrostu gospodarczego. Polski rynek kapitałowy jest juŝ dla OFE za ciasny. Nie uwaŝam jednak, Ŝe jedynym rozwiązaniem jest zwiększenie im inwestowania na zagranicznych giełdach. Dotychczas nawet obecnego limitu nie wykorzystują. Myślę, Ŝe przede wszystkim powinniśmy zadbać o rozwój rozmaitych narzędzi, które umoŝliwiłyby im inwestowanie w kraju. Mam na myśli np. umoŝliwienie inwestowania w nieruchomości czy infrastrukturę. To istotnie pomogłoby w rozwoju naszej gospodarki. NaleŜy dokładnie przyjrzeć się, jak to zrobiono w latach 80. w Chile. Z doświadczeń tego kraju skorzystaliśmy akurat w obszarze, który nie okazał się efektywny (akwizycja), a nie w obszarze, który rozwojowo daje największe korzyści - nowe produkty inwestycyjne. Charakterystyczną cechą inwestowania naszych OFE jest to, Ŝe są one powaŝnym nabywcą skarbowych papierów wartościowych. Wartość obligacji i bonów skarbowych w portfelach inwestycyjnych OFE wynosiła w ciągu 10-ciu lat ponad 60% tego portfela. NaleŜy dodać, Ŝe strategie inwestycyjne funduszy okazały się bardzo podobne. Inwestowanie w finansowanie długu publicznego w tak duŝej skali, gdy składka dla OFE tworzona jest w przewaŝającym stopniu z dotacji budŝetowej - to sytuacja paradoksalna i bardzo droga. Sadzę, Ŝe ten argument miał istotne znaczenie w propozycji ministra finansów, aby zmniejszyć składkę przekazywaną do OFE o tę jej cześć, która inwestowana jest w państwowe papiery wartościowe. Na zakończenie tego przeglądu problemów wydawałoby mi się, Ŝe w rządowym planie konsolidacji powinny znaleźć się rozwiązania dotyczące wypłat z II -giego filara. To jedna z pilniejszych spraw do rozstrzygnięcia. Minister Fedak proponuje, Ŝeby emerytury i z I i z II filara wypłacał ZUS. Twierdzi, Ŝe to byłoby chyba najtańszym rozwiązaniem. Pani minister proponuje teŝ, aby to były wypłaty jednorazowe. Nie sadzę, Ŝe te obie propozycje są słuszne. Emerytury drugiego filaru są częścią systemu publicznego (obowiązkowego ubezpieczenia i opłacania składek). Państwo w tym systemie przymusza do oszczędności, ale teŝ odpowiada za zabezpieczenie dochodowe osób starszych do końca ich Ŝycia. Tu nie ma miejsca na swobodę, polegającą na moŝliwości dysponowania całym kapitałem na początku okresu emerytalnego, chociaŝ istnieje pokusa administracyjna, aby to zrobić, bo tak jest znacznie łatwiej i taniej tylko chwilowo. 5

6 Wypłaty całego kapitału emerytalnego mogłyby prowadzić do przypadków roztrwonienia kapitału. To są znane zjawiska (moral hazard) i aby uniknąć w przyszłości niepotrzebnych kosztów związanych ze wspieraniem ludzi dochodowo niezabezpieczonych w późniejszym wieku, stosuje się formę emerytury doŝywotniej, tzw. annuity wypłacanej emerytom do końca Ŝycia. Emeryci mają natomiast swobodę w wyborze instytucji, która będzie prowadzić tzw. dekumulację, czyli systematyczne wypłaty z wcześniej zgromadzonego kapitału. W momencie wprowadzania reformy proponowano powstanie zakładów emerytalnych, później rozwaŝano przygotowanie ZUS lub PTE do tej funkcji. Rozstrzygnięcia w tej sprawie są pilnie potrzebne. Uznajmy, Ŝe propozycja dodania jeszcze jednej funkcji ZUS-owi oraz jednorazowe wypłaty - to po prostu jedna z propozycji, która padła w publicznej debacie. 6

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku nr 6 (123) 2014 Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku SPIS TREŚCI OD REDAKCJI..................................... 1

Bardziej szczegółowo

Stenogram z konwersatorium Czwartki u Ekonomistów nt. "Otwarte Fundusze Emerytalne a Finanse Publiczne" - z 11 marca 2010 r.

Stenogram z konwersatorium Czwartki u Ekonomistów nt. Otwarte Fundusze Emerytalne a Finanse Publiczne - z 11 marca 2010 r. Stenogram z konwersatorium Czwartki u Ekonomistów nt. "Otwarte Fundusze Emerytalne a Finanse Publiczne" - z 11 marca 2010 r. Pani prof. Elżbieta Mączyńska Witam wszystkich zgromadzonych. Chciałam bardzo

Bardziej szczegółowo

OBYWATELSKI KONTRRAPORT

OBYWATELSKI KONTRRAPORT OBYWATELSKI KONTRRAPORT Krytyczna analiza rządowego przeglądu systemu emerytalnego Komitet Obywatelski do spraw Bezpieczeństwa Emerytalnego Warszawa Lipiec 2013 Autorzy Maciej Bitner Wealth Solutions,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Inwestycje 12

Spis treści. 1. Inwestycje 12 Spis treści I Ocena przygotowanego przez rząd Planu Stabilności i Rozwoju 5 II Program antykryzysowy PiS 8 Główne załoŝenia: - Cel polityki gospodarczej co najmniej 3,5 % tempo wzrostu PKB w 2009 - Zmiana

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego wynikający z art. 32 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA FOR - FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU. Jak przyspieszyć wzrost gospodarczy, uzdrowić finanse publiczne i dalej budować II filar emerytalny?

FUNDACJA FOR - FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU. Jak przyspieszyć wzrost gospodarczy, uzdrowić finanse publiczne i dalej budować II filar emerytalny? FUNDACJA FOR - FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU Jak przyspieszyć wzrost gospodarczy, uzdrowić finanse publiczne i dalej budować II filar emerytalny? Warszawa, 25 stycznia 2011 1 Autorzy: Lech Kalina FOR Aleksander

Bardziej szczegółowo

2 (CZERWIEC) 2015 Gdyby utrzymać dzisiejszą relację emerytur do płac, w przyszłości każdy pracujący musiałby płacić do ZUS ponad dwa i pół razy więcej

2 (CZERWIEC) 2015 Gdyby utrzymać dzisiejszą relację emerytur do płac, w przyszłości każdy pracujący musiałby płacić do ZUS ponad dwa i pół razy więcej 2 (CZERWIEC) 2015 Gdyby utrzymać dzisiejszą relację emerytur do płac, w przyszłości każdy pracujący musiałby płacić do ZUS ponad dwa i pół razy więcej SPIS TREŚCI 4 5 Szanowni Czytelnicy, łatwo przychodzi

Bardziej szczegółowo

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005 Spis treści Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5

Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5 Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5 WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 1. WSTĘP... 2 2. CO OD KOGO ZALEśY? UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA POZIOMIE LOKALNYM...

Bardziej szczegółowo

W doradztwie podatkowym nie ma miejsca na kapitał obcy

W doradztwie podatkowym nie ma miejsca na kapitał obcy Tytuł: DZIENNIK GAZETA PRAWNA Data: 11-04-2011 Autor: ŁUKASZ ZALEWSKI W doradztwie podatkowym nie ma miejsca na kapitał obcy Fundamentalnym elementem działalności firm doradztwa podatkowego jest zaufanie

Bardziej szczegółowo

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE I GOSPODARKA POLSKI W LATACH 1999-2013

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE I GOSPODARKA POLSKI W LATACH 1999-2013 OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE I GOSPODARKA POLSKI Mirosław Gronicki Janusz Jankowiak Gdynia-Warszawa, 26 kwietnia 2013 Spis treści I. Podsumowanie... 3 II Wprowadzenie... 4 III. Oktrojowanie reformy: skutki...

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

REFORMA OFE, CZYLI JAK UKRYĆ DŁUG PUBLICZNY

REFORMA OFE, CZYLI JAK UKRYĆ DŁUG PUBLICZNY Ekspertyza Polskiego Instytutu Myśli Gospodarczej Autor: Radosław Matys, MBA Ekspert PIMG Warszawa, 28.08.2013 REFORMA OFE, CZYLI JAK UKRYĆ DŁUG PUBLICZNY Konieczność gruntownej reformy otwartych funduszy

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY DLA PROGRAMU INWESTYCJE POLSKIE Gdańsk, grudzień 2012 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańska Akademia Bankowa ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk tel. 58 524 49 01,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE STUDIA REGIONALNE nr 2 3/31 32/2014. Starzejące się społeczeństwo: nowe zadania dla polityk publicznych

MAŁOPOLSKIE STUDIA REGIONALNE nr 2 3/31 32/2014. Starzejące się społeczeństwo: nowe zadania dla polityk publicznych MAŁOPOLSKIE STUDIA REGIONALNE Starzejące się społeczeństwo: nowe zadania dla polityk publicznych Departament Polityki Regionalnej Urz d Marsza kowski Województwa Ma opolskiego Kraków 2014 MAŁOPOLSKIE

Bardziej szczegółowo

jesień życia OFE złota ZUS MGGdzie Emerytura jest najbardziej czy str. str. młodzież i gospodarka technologiczna rewolucja czy chwilowa moda

jesień życia OFE złota ZUS MGGdzie Emerytura jest najbardziej czy str. str. młodzież i gospodarka technologiczna rewolucja czy chwilowa moda Nr 1(7)/2014 MGGdzie jesień życia młodzież i gospodarka Emerytura OFE 5 str. czy ZUS str. jest najbardziej złota 10 Bitcoin str. 8 technologiczna rewolucja czy chwilowa moda 2 spis treści 5 Emerytura OFE

Bardziej szczegółowo

Wstęp... str. 2. Część Pierwsza Propozycje zmian... str. 3. Część Druga Opis sytuacji, dyskusja... str. 12. Program Dla Polski

Wstęp... str. 2. Część Pierwsza Propozycje zmian... str. 3. Część Druga Opis sytuacji, dyskusja... str. 12. Program Dla Polski Program Dla Polski Wersja: 0.78 Data: 16-08-2015 Autor: Jacek Chołoniewski Kontakt z autorem: jch@programdlapolski.info Strona www: www.programdlapolski.info Strona na fb: https://www.facebook.com/programdlapolski

Bardziej szczegółowo

Grzegorz W. Kołodko. Strategia. dla Polski. Moim córeczkom Julii i Gabrysi

Grzegorz W. Kołodko. Strategia. dla Polski. Moim córeczkom Julii i Gabrysi Grzegorz W. Kołodko Strategia dla Polski Moim córeczkom Julii i Gabrysi Honorarium za książkę Autor przekazuje Fundacji Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki" Grzegorz W. Kołodko Strategia dla Polski Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI

ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI Za chwilę dowiesz się o moŝliwościach, których nie dostrzega jeszcze większość inwestorów w Polsce. ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI >>> Jak zbudować majątek zaczynając od zera

Bardziej szczegółowo

Znajomość oczekiwań pracodawców i pracobiorców w zakresie umiejętności i kwalifikacji zawodowych - kluczem do walki z bezrobociem

Znajomość oczekiwań pracodawców i pracobiorców w zakresie umiejętności i kwalifikacji zawodowych - kluczem do walki z bezrobociem Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budŝetu państwa. Znajomość oczekiwań pracodawców i pracobiorców w zakresie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Niektórym ludziom życie się przydarza, inni je tworzą! Krzysztof Żelazowski Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych Doradztwo emerytalne 32 444 6 000 e-mail:

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK RYNKOWY Rynek Akcji

KWARTALNIK RYNKOWY Rynek Akcji Dodatek specjalny: komentarz do zmian w II filarze systemu emerytalnego. Na początku września rząd ogłosił założenia reformy II filara ubezpieczeń społecznych. Ostateczny kształt rozwiązań nie został jeszcze

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK 48/2013 ISSN 1507-4757

KWARTALNIK 48/2013 ISSN 1507-4757 KWARTALNIK 48/2013 ISSN 1507-4757 48 Ubezpieczenia w rolnictwie Materiały i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WARSZAWA 2013 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIAŁY I STUDIA Kwartalnik Nr 48/2013

Bardziej szczegółowo

MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU

MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU 1 prof. d hab. Krzysztof Jasiecki PAN MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU Tekst został wygłoszony w trakcie Seminarium naukowego "Polski kapitalizm" organizowane przez Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Ile kosztują nas wcześniejsze emerytury?

Ile kosztują nas wcześniejsze emerytury? FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU towarzystwo ekonomistów polskich Ile kosztują nas wcześniejsze emerytury? Warszawa, luty 2008 r. Sponsor strategiczny FOR Spis treści Wstęp 4 1. Wyzwania przyszłości 5 2. Świadczenia

Bardziej szczegółowo

nagrody abc inwestowania nr 9 2012 PUBLICEWICZ GADOMSKI ORŁOWSKI fantastyczne jak oszczędzamy O prognozach Po wyborach w Grecji IKE czy IKZE

nagrody abc inwestowania nr 9 2012 PUBLICEWICZ GADOMSKI ORŁOWSKI fantastyczne jak oszczędzamy O prognozach Po wyborach w Grecji IKE czy IKZE GADOMSKI O problemach EURO PUBLICEWICZ jak oszczędzamy ORŁOWSKI O prognozach nr 9 2012 abc inwestowania Magazyn o oszczędz a niu i inwestowaniu uwaga! fantastyczne nagrody w dwóch konkursach BPH TFI Tylko

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+

ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+ ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+ PORADNIK DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW I NIE TYLKO Tomasz Schimanek Joanna Kotzian Magdalena Arczewska Warszawa, marzec 2015 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Business Growth. Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP NAUCZYĆ SIĘ E-COMMERCE Z ALLEGRO

Business Growth. Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP NAUCZYĆ SIĘ E-COMMERCE Z ALLEGRO Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu Business Growth S P E C J A L I S T Y C Z N A P U B L I K A C J A B O S T O N M E D I A MARZEC / KWIECIEŃ 2009 STRONA 11 BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP STRONA

Bardziej szczegółowo