PUBLICZNY PROGRAM EMISJI OBLIGACJE SERII D 5 19 GRUDNIA 2014 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUBLICZNY PROGRAM EMISJI OBLIGACJE SERII D 5 19 GRUDNIA 2014 R."

Transkrypt

1 PUBLICZNY PROGRAM EMISJI OBLIGACJE SERII D 5 19 GRUDNIA 2014 R.

2 Agenda Zastrzeżenia prawne Parametry emisji Informacje o Emitencie Struktura akcjonariatu Najważniejsze projekty Najważniejsze zrealizowane projekt Kluczowe prowadzone inwestycje Planowane inwestycje Portfel nieruchomości Przewagi konkurencyjne Główne czynniki ryzyka i zagrożenia Rynek powierzchni biurowych w Polsce Rynek powierzchni handlowej w Polsce Załączniki: Wybrane skonsolidowane dane finansowe Kontakt

3 Zastrzeżenie prawne Przedmiotowy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny lub reklamowy i nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. W dniu 24 listopada 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy sporządzony przez Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z publicznymi ofertami obligacji emitowanych w ramach programu emisji obligacji do kwoty zł (słownie: sto milionów złotych). Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie (www.capitalpark.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej oferującego obligacje Nobel Securities S.A. (www.noblesecurities.pl).

4 Zastrzeżenie prawne Spółka pod firmą Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent ; Spółka ), rozpoczęła ofertę publiczną (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda ( Obligacje ; Oferta ), emitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji denominowanych w złotych polskich do kwoty zł (słownie: sto milionów złotych) ( Program Emisji Obligacji ) na podstawie zatwierdzonego w dniu 24 listopada 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego ( KNF ) prospektu emisyjnego podstawowego ( Prospekt ) sporządzonego przez Emitenta w związku z Ofertą Publiczną w ramach Programu Emisji Obligacji. Oferta Obligacji przeprowadzana jest zgodnie z art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 730, z późn. zm.) ( Ustawa o obligacjach ) w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) ( Ustawa o ofercie ). Wszystkie terminy użyte w niniejszym materiale, pisane wielką literą, posiadają wyłącznie znaczenie nadane im w Prospekcie i tak też powinny być rozumiane przez Inwestorów. Emitent powierzył Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie ( Noble Securities, Oferujący ), jako firmie inwestycyjnej, pełnienie funkcji jedynego oferującego Obligacje. Obligacje będą obligacjami zwykłymi na okaziciela, zdematerializowanymi. Obligacje, w Dniu Emisji, zostaną zapisane w Ewidencji prowadzonej przez Oferującego. Po zapisaniu Obligacji w Ewidencji Emitent podejmie niezwłocznie niezbędne działania w celu rejestracji Obligacji w KDPW. Emitent będzie się ubiegał o wprowadzenie Obligacji do ASO Catalyst prowadzonego przez GPW i BondSpot. Zwraca się uwagę, że pełne informacje na temat Spółki i Oferty można uzyskać wyłącznie na podstawie zestawienia Prospektu, Podstawowych Warunków Emisji oraz Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii D i ewentualnych aneksów do Prospektu i komunikatów aktualizujących, które zostały udostępnione do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.capitalpark.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej oferującego Nobel Securities S.A. (www.noblesecurities.pl). W niniejszym materiale ( Prezentacja ) zostały wykorzystane informacje pochodzące ze źródeł, które Emitent uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie daje on gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają aktualny stan faktyczny. Prezentacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które są obciążone szeregiem ryzyk i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów, co stanowi ryzyko inwestycyjne. Informacje zawarte w Prezentacji nie były poddane niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą podlegać zmianom lub być nieaktualne lub błędne.

5 Zastrzeżenie prawne Emitent nie ma obowiązku przekazywania aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Emitenta lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Emitenta, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego. Prezentacja nie może być traktowana w szczególności jako: proponowanie nabycia Obligacji, oferta, zaproszenie do negocjacji, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących Obligacji lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Emitenta. Prezentacja nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 121). Prezentacja, ani żaden jej zapis nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. Nr 206, poz. 1715), porady inwestycyjnej, porady prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i adekwatna do poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego Inwestora. Niniejszy materiał może być rozpowszechniany wyłącznie przez Emitenta i nie może być udostępniany ani wykorzystywany przez jakikolwiek inny podmiot bez uprzedniej, pisemnej zgody Emitenta. Emitent zwraca uwagę, że ani niniejszy materiał nie był przedmiotem akceptacji lub zatwierdzenia przez organ nadzoru, w tym przez KNF. Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji nie podlegają ani nie mogą być przekazywane do celów i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, poza terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy materiał stanowi informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 15 października 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) i jest upowszechniany wyłącznie w celu reklamy lub promocji działalności Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie oraz na jej zlecenie (adres do korespondencji w sprawie Prezentacji :

6 5. Najważniejsze dane finansowe Parametry emisji Oprocentowanie WIBOR 3M + 4,3 p.p. WYBRANE DANE ZE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Typ oprocentowania Zmienne Wypłata odsetek Okres do wykupu Zabezpieczenie Cel emisji Wartość emisji Minimalny zapis Wartość nominalna Cena emisyjna Planowany termin pierwszej subskrypcji Planowany termin przydziału pierwszej emisji Co trzy miesiące 3 lata Brak Obniżenie kosztów finansowych poprzez przedterminowy wykup obligacji serii A o wartości nominalnej zł zł Nie mniej niż zł 100 zł Równa wartości nominalnej 5 19 grudnia grudnia 2014

7 Grupa Capital Park Grupa Capital Park jest jedną z czołowych i najbardziej dynamicznie rozwijających się firm inwestujących na rynku nieruchomości w Polsce. Od ponad 10 lat zajmuje się realizacją projektów nieruchomościowych i zarządzaniem nimi, specjalizując się w skomplikowanych projektach deweloperskich o ponadprzeciętnych marżach. 7

8 Grupa Capital Park 2003 Historia Grupy sięga roku 2003, kiedy to Jan Motz i Jerzy Kowalski znani i szanowani w Polsce przedsiębiorcy, mający wieloletnie doświadczenie zawodowe w branży nieruchomości, założyli spółkę Capital Park sp. z o.o. (obecnie CP Management sp. z o.o.) Rozpoczęcie współpracy z Grupą Patron Capital Partners. Wspólny zakup spółki Neptun Film, będącej właścicielem kilkudziesięciu lokali kinowych w Polsce W latach Grupa poszerzyła zakres swojej działalności o nabywanie nowych rodzajów nieruchomości, w tym: nabycie inwestycji Eurocentrum z jednym istniejącym budynkiem Alfa oraz rozpoczętą budową kolejnych trzech budynków, zakup działki w Wilanowie pod budowę inwestycji biurowo-handlowej Royal Wilanów, nabycie terenów po dawnej fabryce Norblina w centrum Warszawy oraz innych gruntów inwestycyjnych w Warszawie, Wilanowie i Łodzi Oddanie do użytku budynku biurowego Racławicka Point w Warszawie i pierwszego Street Mall Vis à Vis w Radomiu Rozpoczęcie budowy Eurocentrum Office Complex (Etap I - budynki Beta i Gamma) w Warszawie Utworzenie pierwszego na polskim rynku nieruchomości funduszu dywidendowego oraz sprzedaż 85% certyfikatów funduszu za łączną kwotę 63,7 mln zł. Debiut Spółki na rynku podstawowych GPW w Warszawie (IPO o wartości 136 mln zł). Rozpoczęcie budowy inwestycji Royal Wilanów Zakończenie budowy I fazy Eurocentrum Office Complex (budynki Beta i Gamma). Budowa Royal Wilanów. Otwarcie drugiego Street Mall Vis à Vis w Łodzi. Dalszy rozwój projektów, m.in. programu Art Norblin.

9 Zarys działalności Głównym przedmiotem działalności Grupy jest inwestowanie w nieruchomości ze znacznym potencjałem wzrostu wartości w różnych segmentach rynku nieruchomości, budowa ich wartości poprzez aktywne zarządzanie projektami, tj. m.in. przez: wyszukiwanie optymalnych funkcji dla nabywanych/posiadanych nieruchomości, opracowywanie funkcjonalnych, ekologicznych i atrakcyjnych dla najemców i nabywców koncepcji i projektów architektonicznych, zmianę warunków zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie pozwoleń na budowę i innych decyzji administracyjnych w procesie deweloperskim, budowę nowych lub przebudowę istniejących obiektów, poprawę zarządzania istniejącymi budynkami zgodnie z najlepszymi światowymi standardami, optymalny dobór najemców dla danej nieruchomości i komercjalizację powierzchni maksymalizującą osiągany stabilny dochód z najmu, optymalizację prowadzonej działalności operacyjnej i nieruchomościowej pod kątem kosztowym i wydobywania największego potencjału z posiadanych nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, portfeli nieruchomości lub produktów inwestycyjnych opartych na nieruchomościach w sposób maksymalizujący zwrot na zaangażowanym kapitale. Grupa osiąga dochody z najmu oraz ze sprzedaży nieruchomości lub produktów inwestycyjnych opartych na nieruchomościach. Istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy mają również zmiany wartości nieruchomości inwestycyjnych zarządzanych przez Grupę. Strategia Grupy na najbliższe lata zakłada koncentrację na działalności związanej z jej aktualnymi projektami deweloperskimi i na budowie wartości, zarówno przez realizację tych projektów, jak i przez aktywne nimi zarządzanie oraz poszukiwanie nowych konkretnych możliwości inwestycyjnych, które mogą zapewnić ponadprzeciętne stopy zwrotu skorygowane o ryzyko.

10 Kluczowe czynniki wzrostu wartości portfela Grupy Oczekuje się, że kluczowym czynnikiem wzrostu wartości portfela Grupy w najbliższych latach będą prowadzone aktualnie procesy inwestycyjne w trzech unikalnych projektach zlokalizowanych w Warszawie: Eurocentrum Office Complex Faza II (Delta) projekt biurowy o łącznej powierzchni najmu w tym etapie ok m 2 zlokalizowany przy Al. Jerozolimskich, którego budowa rozpoczęła się we wrześniu 2014 r., Royal Wilanów projekt biurowo-handlowy o łącznej powierzchni najmu m 2, zlokalizowany w centralnym punkcie Wilanowa, którego budowa rozpoczęła się w sierpniu 2013 r., oraz Art Norblin unikalny projekt wielofunkcyjny, łączący istniejącą zabytkową przestrzeń historycznej fabryki Norblina z nowoczesną architekturą o łącznej powierzchni najmu m 2, zlokalizowany w ścisłym centrum Warszawy, u zbiegu ulic Żelaznej i Prostej, będący obecnie w fazie przygotowań, dla którego Grupa uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę. Eurocentrum Office Complex Royal Wilanów Art Norblin

11 Skład Zarządu Wszyscy członkowie Zarządu zostali powołani w dniu 23 października 2013 roku na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. Jan Motz Prezes Zarządu Posiada 28-letnie doświadczenie w branży nieruchomości. Jest współzałożycielem Grupy i Prezesem Zarządu Capital Park SA od momentu jej zawiązania. Wcześniej był założycielem i udziałowcem spółki Communication One Inc., w skład której wchodziła między innymi spółka Call Center Poland S.A. największe wówczas centrum obsługi klientów. W latach Jan Motz był właścicielem spółki Progressive Development Inc., która realizowała szereg inwestycji i projektów deweloperskich w Stanach Zjednoczonych. Jerzy Kowalski Członek Zarządu Posiada 16-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości. Jest współzałożycielem Grupy oraz Członkiem Zarządu Capital Park SA od momentu jej powstania. W latach był członkiem zarządu i udziałowcem spółki Kinoplex sp. z o.o., zarządzającej siecią Multipleksów w Polsce. Marcin Juszczyk Członek Zarządu Posiada 9-letnie doświadczenie w branży nieruchomości. Jest członkiem zarządu Capital Park SA od momentu jej zawiązania. W latach pracował w Agencji Doradztwa Gospodarczego AM Jesiołowscy jako konsultant, zajmując się wycenami przedsiębiorstw. W latach pracował jako lider projektów w Normax sp. z o.o. (należącej do międzynarodowej grupy doradczej Hogart). W latach pełnił funkcję dyrektora finansowego w Call Center Poland S.A. W latach pełnił funkcję dyrektora finansowego w Grupie, a od 2005 roku jest dyrektorem inwestycyjnym Grupy. Od 2010 roku posługuje się tytułem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Michał Koślacz Członek Zarządu Posiada 10-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości. Jest członkiem zarządu Capital Park SA od momentu jej zawiązania. Od 2005 roku pełni funkcję dyrektora finansowego Grupy Capital Park. W latach był audytorem w firmie Salustro Reydel w Warszawie i Paryżu, gdzie specjalizował się w spółkach z branży nieruchomości oraz budowlanych. Wcześniej w latach pracował w spółce Zakłady Chemiczne Hajduki SA jako analityk finansowy.

12 Struktura akcjonariatu Podmiotem dominującym wobec Capital Park S.A. są Fundusze II i III z grupy Patron Capital Partners, która pośrednio posiada 74,24% kapitału zakładowego Spółki. Grupa Patron Capital Partners to jedna z wiodących grup funduszy inwestujących w nieruchomości w Europie, która zarządza kapitałem o szacunkowej wartości 2,5 mld EUR. Grupa Patron Capital Partners jest strategicznym inwestorem Grupy Capital Park od 2005 roku. Kolejne 2,68% akcji Spółki należy do współzałożyciela Grupy Capital Park, tj. Jana Motza Prezesa Zarządu. Akcjonariat rozproszony (tzw. free float) posiada 23,08% akcji Spółki, w tym głównie czołowe polskie fundusze emerytalne. Udział procentowy w kapitale zakładowym Udział procentowy głosów w Walnym Zgromadzeniu 23,08% 22,49% 2,68% 5,18%* 74,24% 72,33% CP Holdings S.à r.l Jan Motz Pozostali akcjonariusze CP Holdings S.à r.l Jan Motz Pozostali akcjonariusze *Jan Motz posiada akcji imiennych serii F uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki. CP Holdings S.à r.l. podmiot współkontrolowany przez fundusze Patron Capital Partners. Źródło: Emitent

13 Najważniejsze projekty Grupa Capital Park koncentruje swoją aktywność przede wszystkim na warszawskim rynku nieruchomości, gdzie zlokalizowane są jej trzy kluczowe inwestycje: EUROCENTRUM OFFICE COMPLEX powierzchnia: m 2 status prac: Etap I ukończony czerwiec 2014 Etap II - ukończenie III kw ROYAL WILANÓW powierzchnia: m 2 status prac: w budowie planowane ukończenie: III kw ART NORBLIN powierzchnia: m 2 status prac: w przygotowaniu planowane ukończenie: I kw. 2018

14 Najważniejsze zrealizowane projekty Eurocentrum Office Complex (Etap I) Inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie przy Al. Jerozolimskich na odcinku pomiędzy Rondem Zawiszy a Dworcem Zachodnim. W ramach kompleksu funkcjonuje już jeden budynek, opisany dalej jako projekt Eurocentrum Alpha. Emitent rozpoczął budowę I Fazy kompleksu Eurocentrum w drugim kwartale 2012 r. W maju 2014 r. oddano do użytkowania budynki Beta oraz Gamma Etap I (łączna powierzchnia netto najmu około m 2 ). Łączna planowana powierzchnia netto najmu całego kompleksu obiektu ma wynieść około 70 tys. m 2. Prowadzony jest proces podpisywania umów z najemcami. Zalety budynku doceniły takie międzynarodowe firmy jak m.in. Unilever, Imtech Polska, Tebodin, Qumak, CEPD Management (Pelion SA), Randstad Polska, Group One.

15 Najważniejsze zrealizowane projekty Eurocentrum Alpha Budynek stanowiący część Kompleksu Biurowego Eurocentrum Al. Jerozolimskich 124/138 w Warszawie. Budynek został nabyty przez Grupę w 2007 roku. Łączna powierzchnia budynku wynosi m 2. Racławicka Point Biurowiec przy ulicy Racławickiej w Warszawie oddany w 2011 roku. Łączna powierzchnia najmu wynosi m².

16 Najważniejsze zrealizowane projekty Street Mall Vis à Vis Radom Budynek zlokalizowany w Radomiu Gdańsk Cristal Budynek zlokalizowany w Gdańsku.

17 Najważniejsze zrealizowane projekty Warszawa Sobieskiego Budynek zlokalizowany w Warszawie. Powierzchnia budynku wynosi m 2. Rezydencje Pałacowa, Warszawa Rezydencje Pałacowa to inwestycja zlokalizowana w bliskim sąsiedztwie Parku Natolińskiego oraz Miasteczka Wilanów. W ramach pierwszego etapu inwestycji powstały 24 luksusowe wille.

18 Najważniejsze zrealizowane projekty Real Estate Income Assets FIZ AN W 2013 roku Grupa Capital Park stworzyła jeden z pierwszych na polskim rynku nieruchomości fundusz dywidendowy Real Estate Income Assets FIZ AN. Wydzieliła do niego 39 gotowych nieruchomości handlowych typu high-street generujących stabilne przepływy pieniężne. Fundusz zakłada regularną wypłatę dywidendy na poziomie 7% w skali roku. W lipcu i sierpniu 2013 roku Grupa z powodzeniem sprzedała w ofercie prywatnej 85% certyfikatów w Funduszu i uzyskała wpływy ze sprzedaży brutto w wysokości 63,7 mln zł. Grupa pozostaje podmiotem zarządzającym tym portfelem, posiada kontrolę nad funduszem na podstawie umowy o zarządzanie zawartej z Open TFI oraz pozostanie właścicielem nie mniej niż 15% certyfikatów funduszu przez co najmniej 3 lata po dokonanej sprzedaży. Zarząd przewiduje tworzenie kolejnych podobnych funduszy inwestycyjnych, w których Grupa odgrywać będzie aktywną rolę w zarządzaniu portfelem oraz nieruchomościami.

19 Kluczowe prowadzone inwestycje Royal Wilanów Grupa jest właścicielem gruntu położonego w warszawskiej dzielnicy Wilanów, przy ul. Klimczaka, na którym realizuje inwestycję składającą się z powierzchni biurowej, handlowej oraz trzypoziomowego garażu. Łączna powierzchnia biurowa i handlowa najmu ma wynieść około m 2 Hazel Investment sp. z o.o. jednostka zależna od Emitenta uruchomiła kredyt na finansowanie biurowca Royal Wilanów, zlokalizowanego na rogu ulic Klimczaka i Przyczółkowej w Warszawie. Osiągnięto wymagany przez bank poziom wkładu własnego oraz komercjalizacji obiektu, co pozwoliło na uruchomienie pierwszej transzy kredytu. Łączna kwota kredytu inwestycyjnego przyznanego przez PKO Bank Polski SA wynosi 61,1 mln euro.

20 Kluczowe prowadzone inwestycje Eurocentrum Office Complex (Etap II) Faza II projektu Eurocentrum Office Complex rozpoczęła się we wrześniu 2014 r. Na datę Prospektu budowa finansowana jest z wkładu własnego, Grupa jest w trakcie pozyskiwania finansowania bankowego. Eurocentrum Office Complex jest największym, certyfikowanym na poziomie GOLD przez organizację LEED (Leadership in Energy and Environment Design) biurowcem o bardzo przestronnych, nowoczesnych wnętrzach, zaprojektowanym przez jedną z najbardziej znanych i cenionych pracowni architektonicznych w Polsce PRC Architekci sp. z o.o. Ten jeden z największych w Polsce biurowców ekologicznych w budowie jest bardzo efektywny kosztowo dla najemców.

21 Kluczowe prowadzone inwestycje Street Mall Vis a Vis Łódź W dniu 18 lutego 2014 r. Grupa rozpoczęła budowę inwestycji Street Mall Vis à Vis Łódź, stanowiącej kameralne centrum handlowe typu convienience o całkowitej powierzchni najmu m 2. Inwestorem jest spółka celowa Diamante Investments sp. z o.o. jednostka zależna od Emitenta. Obiekt powstał w Łodzi przy ulicy Zgierskiej. Otwarcie centrum nastąpiło w grudniu 2014 r.

22 Planowane inwestycje Art Norblin Unikalny projekt łączący zabytkową przestrzeń historycznej Warszawy z nowoczesną architekturą uzupełniającą projekt o najwyższej jakości funkcje biurowe, usługowe i handlowe. Nieruchomość zlokalizowana u zbiegu ulic Żelaznej i Prostej to ostatnie 2 hektary niezabudowane w sercu stolicy, zabytkowa fabryka o unikalnym klimacie, zlokalizowana przy nowo budowanej linii metra (470 metrów od stacji Rondo Daszyńskiego i 370 metrów od stacji Rondo ONZ). Obecnie Grupa doprowadziła do połączenia terenu z ulicą Prostą, co umożliwi opracowanie korzystnych rozwiązań komunikacyjnych. Projekt posiada wiążącą decyzję o warunkach zabudowy. Grupa uzyskała ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Grupa podpisała również pierwsze umowy najmu, w tym umowę z siecią delikatesów Piotr i Paweł.

23 KLUCZOWE PROWADZONE INWESTYCJE Struktura portfela nieruchomości Grupy VIS A VIS Grupa posiada zdywersyfikowany portfel nieruchomości obejmujący 75 projektów zlokalizowanych w 36 miastach w Polsce, o łącznej powierzchni najmu około 251 tys. m 2, składającej się z projektów biurowych, handlowych, wielofunkcyjnych i pozostałych. Wartość godziwa portfela wynosi około 1,5 mld zł. Ponad połowę wartości portfela stanowiły nieruchomości ukończone. Struktura nieruchomości inwestycyjnych wg wartości Lokalizacja 19% STREET MALL VIS A VIS ŁÓDŹ 6% ul. Zgierska 207/211 A, Łódź Powierzchnia do wynajęcia (m2) 5,646 Oczekiwane zakończenie inwestycji 4 kwartał ,5 mld zł 43% KLUCZOWE DANE: ŁÓDŹ, UL. ZGIERSKA 207/211A Rozpoczęcie prac budowlanych 18 lutego 2014 roku, Otwarcie obiektu 6 grudnia 2014 roku, Podpisane umowy przednajmu na ponad 93 % powierzchni Projekty wielofunkcyjne charakteryzują się połączeniem funkcji biurowej i handlowej. Całkowita powierzchnia użytkowa m2, łącząca powierzchnie handlowe z powierzchnią przeznaczoną na inne cele (np. punkty usługowe - banki lub magazyny) Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 3 kwartały 2014 r., Emitent Źródło: Emitent 32% Biurowe Wielofunkcyjne Handlowe Pozostałe

24 Przewagi konkurencyjne Bezpieczna struktura kapitałowa strukturę finansowania Emitenta charakteryzuje wskaźnik dług netto/kapitały własne na dzień r. na poziomie 0,55. Pozycja gotówkowa na dzień r. Grupa posiadała ponad 112,6 mln zł środków pieniężnych i jednocześnie 40,9 mln zł krótkoterminowego zadłużenia finansowego. Rosnąca wartość portfela nieruchomości dane w mln zł

25 Poziom zadłużenia Grupy Capital Park dane w mln zł % % % 55% 60% % 49% 50% % 30% 20% % * Dług netto Kapitał własny Dług netto/kapitał własny Źródło: Emitent. Dane na dzień r. 0% * Na wzrost kapitałów własnych w 2013 r. w znaczącym stopniu wpłynęły: konwersja pożyczek od udziałowców na kapitał własny (91,2 mln zł), sprzedaż akcji w ramach pierwszej publicznej oferty na GPW w Warszawie (136 mln zł) oraz wynik netto bieżącego okresu (25,6 mln zł).

26 Przewagi konkurencyjne Sprawdzony model biznesowy spółki inwestycyjnej (z podejściem charakterystycznym dla funduszy typu private equity real estate), uzyskującej znaczące, skorygowane o ryzyko, stopy zwrotu z inwestycji - model działania tego typu, uwzględniający analizę wybranych segmentów rynku i pojawiających się na nich okazji, polegający na innowacyjnym, kreatywnym i nieszablonowym podejściu do transakcji zakupu oraz realizacji projektów nieruchomościowych, jest bardziej zbliżony do modelu działania aktywnych inwestorów osiągających sukcesy, takich jak fundusze typu private equity real estate, niż do tradycyjnych deweloperów nieruchomości komercyjnych funkcjonujących na rynku polskim. Bezpieczna struktura kapitałowa, potwierdzona zdolność do pozyskiwania zarówno tradycyjnego, jak i innowacyjnego finansowania z różnych źródeł - struktura kapitałowa Grupy zapewnia bezpieczeństwo w kontekście przyszłego rozwoju i realizacji biznesplanu Grupy. Ze skonsolidowanym wskaźnikiem zadłużenia netto* w wysokości 55% na dzień 30 września 2014 r. Grupa ma zdolność do pozyskiwania dalszego finansowania bankowego dla swoich projektów deweloperskich i pozyskała kredyty budowlano inwestycyjne dla swoich kluczowych projektów będących w budowie, tj. projektu Royal Wilanów oraz Street Mall Vis à Vis Łódź, a także jest w trakcie pozyskiwania finansowania dla projektu Eurocentrum Office Complex Faza II. Zintegrowana i w pełni funkcjonalna platforma operacyjna z wysoko wykwalifikowanym, doświadczonym i zaangażowanym zespołem menedżerskim CP Management sp. z o.o. - Grupa, korzystając ze swoich zasobów i doświadczenia, jest w stanie zaangażować się w: wyszukiwanie projektów, przeprowadzanie niezbędnych badań due diligence potencjalnych nieruchomości, pozyskiwanie finansowania i wymaganych zezwoleń regulacyjnych, opracowywanie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, jak również zarządzanie procesem budowlanym oraz wybudowanymi nieruchomościami, z uwzględnieniem pozyskiwania najemców, a także może samodzielnie poprowadzić proces zakupu i sprzedaży nieruchomości. *Wskaźnik zadłużenia netto (zadłużenie netto, tj. oprocentowane kredyty i pożyczki pomniejszone o środki pieniężne/kapitał własny).

27 Przewagi konkurencyjne Eurocentrum Office Complex, Royal Wilanów i Art Norblin trzy wyjątkowe projekty komercyjne w Warszawie na najbardziej atrakcyjnym rynku nieruchomości w Polsce, w ramach istniejącego bogatego portfela projektów, stanowiące kluczowy czynnik wzrostu wartości Grupy w najbliższych 3-5 latach - Grupa koncentruje swoje działania na realizacji trzech kluczowych projektów zlokalizowanych w Warszawie. Są to projekty Eurocentrum Office Complex budynki Beta, Gamma i Delta, projekt Royal Wilanów oraz projekt Art Norblin. Projekty te obejmują ok m 2 powierzchni do wynajęcia, co odpowiada blisko 70% całkowitej docelowej powierzchni portfela Grupy. Atrakcyjny, zróżnicowany i zrównoważony portfel nieruchomości o powierzchni wynajmu blisko 251 tys. m 2 i wartości około 1,5 mld zł - w portfelu inwestycyjnym zarządzanym przez Grupę znajdują się zarówno zrealizowane projekty, które zapewniają przychody brutto z wynajmu nieruchomości biurowych i handlowych, oraz wiele projektów w budowie i projektów oczekujących na realizację, zapewniających Grupie znaczny potencjał wzrostu wartości. Grupa osiąga również zysk ze sprzedaży, realizując sprzedaż ukończonych obiektów komercyjnych i mieszkaniowych. Patron Capital Partners główny inwestor strategiczny jako źródło najlepszych praktyk (best practices) - Patron Capital Partners jest jednym z największych w Europie inwestorów typu private equity opportunistic fund na rynku nieruchomości, który prowadzi inwestycje w 13 krajach europejskich, dokonał ponad 100 transakcji w ramach 56 inwestycji i programów, zarządza szacunkową kwotą 2,5 mld euro kapitału inwestowanego przez kilka funduszy oraz w ramach wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Jego kapitał pochodzi od czołowych uniwersytetów, instytucji finansowych, prywatnych fundacji oraz osób prywatnych z Ameryki Północnej, Europy, Bliskiego Wschodu oraz Azji. Założyciele z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem biznesowym na polskim i amerykańskim rynku nieruchomości - założyciele Grupy, Jan Motz i Jerzy Kowalski, to przedsiębiorcy z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem biznesowym na polskim i amerykańskim rynku nieruchomości. Są uznanymi oraz cieszącymi się znakomitą reputacją w kręgach biznesowych inwestorami, mają także szerokie kontakty biznesowe.

28 5. Najważniejsze dane finansowe Główne czynniki ryzyka i zagrożenia* WYBRANE DANE ZE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Działalność Grupy podlegała wpływom globalnego kryzysu finansowego i może podlegać dalszym wpływom w przypadku, gdyby nastąpiło pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce - globalny kryzys na rynkach finansowych miał wpływ na sytuację wielu instytucji finansowych, w licznych przypadkach konieczna była interwencja rządów na rynkach kapitałowych w niespotykanej do tej pory skali. Skutkiem tych perturbacji było znaczące ograniczenie dostępności finansowania bankowego dla przedsiębiorców, wzrost oprocentowania kredytów bankowych, a także zmniejszenie wydatków konsumenckich, w wielu przypadkach powodujące złożenie przez najemców wniosków dotyczących czasowych lub stałych obniżek czynszu. Wszystkie te czynniki miały wpływ na rynek nieruchomości i obserwowane na tym rynku spadki wartości nieruchomości. Ryzyko związane z cyklicznością rynku nieruchomości w Polsce - rynek nieruchomości jest rynkiem cyklicznym. W konsekwencji liczba projektów ukończonych przez Grupę, była różna w poszczególnych latach, w zależności od między innymi ogólnych czynników makroekonomicznych, zmian demograficznych dotyczących określonych obszarów miejskich, dostępności finansowania oraz cen rynkowych istniejących i nowych projektów. Utrata najemców może w istotny sposób wpłynąć na wyniki i działalność Grupy - pozyskanie dobrych najemców, a szczególnie najemców kluczowych (tzw. anchor tenants), dla projektów Grupy jest ważne dla zapewnienia sukcesu komercyjnego danej inwestycji. Kluczowi najemcy odgrywają ważną rolę w generowaniu ruchu klientów oraz nadawaniu budynkowi statusu lokalizacji pożądanej przez innych najemców. Terminowa sprzedaż nieruchomości przez Grupę uzależniona jest od wielu czynników, na które Grupa nie ma wpływu - w pewnych okolicznościach szybka sprzedaż jednego lub kilku projektów przez Grupę może być dla niej korzystna. Przykładowo Grupa może zdecydować się na sprzedaż w krótkim terminie, jeżeli uzna, że warunki rynkowe są optymalne, lub jeżeli zwróci się do niej podmiot zainteresowany nabyciem określonej nieruchomości na komercyjnie atrakcyjnych warunkach. * Szczegółowy opis zidentyfikowanych czynników ryzyka i zagrożeń znajduje się w Prospekcie Emisyjnym w części CZĘŚĆ II CZYNNIKI RYZYKA.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2013 ROK. 26 marca 2014 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2013 ROK. 26 marca 2014 r. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2013 ROK 26 marca 2014 r. PLAN PREZENTACJI 1. CAPITAL PARK 2. OTOCZENIE RYNKOWE W 2013 ROKU 3. POSTĘP PROJEKTÓW: - EUROCENTRUM OFFICE COMPLEX - ROYAL WILANÓW - ART NORBLIN - STREET

Bardziej szczegółowo

Obligacje Capital Park S.A. Warszawa, grudzień 2014 roku

Obligacje Capital Park S.A. Warszawa, grudzień 2014 roku Obligacje Capital Park S.A. Warszawa, grudzień 2014 roku 1 Agenda Parametry emisji Informacje o Emitencie Struktura akcjonariatu Najważniejsze projekty Najważniejsze zrealizowane projekty Kluczowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 2014 R. 20 maja 2014 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 2014 R. 20 maja 2014 r. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 2014 R. 20 maja 2014 r. PLAN PREZENTACJI 1. CAPITAL PARK 2. NAJWAŻNIEJSZE ZDARZENIA W I KWARTALE 2014 R. 3. POSTĘP PROJEKTÓW: - EUROCENTRUM OFFICE COMPLEX - ROYAL WILANÓW

Bardziej szczegółowo

Obligacje Capital Park S.A. Warszawa, sierpień 2015 roku

Obligacje Capital Park S.A. Warszawa, sierpień 2015 roku Obligacje Capital Park S.A. Warszawa, sierpień 2015 roku 1 Zastrzeżenia prawne Niniejszy materiał ( Prezentacja ) został przygotowany w związku z ofertą niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III KWARTAŁ 2015. 17 listopada 2015 rok

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III KWARTAŁ 2015. 17 listopada 2015 rok PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III KWARTAŁ 2015 17 listopada 2015 rok Agenda O nas Przewagi konkurencyjne Najważniejsze wydarzenia w IIII kwartale 2015 Otoczenie rynkowe Dane finansowe Portfel nieruchomości Projekt

Bardziej szczegółowo

KNF ZATWIERDZIŁA PROSPEKT CAPITAL PARK

KNF ZATWIERDZIŁA PROSPEKT CAPITAL PARK Komunikat prasowy Warszawa, 14 listopada 2013 r. KNF ZATWIERDZIŁA PROSPEKT CAPITAL PARK Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła dziś prospekt emisyjny Capital Park S.A., doświadczonego i aktywnego inwestora

Bardziej szczegółowo

Capital Park S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Capital Park S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA ANI PODAWANIA DO WIADOMOŚCI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 216 roku 1 maja 216 r. AGENDA GrupaBEST jedenzliderówbranży Najważniejsze wydarzenia w 216 roku Najlepszy kwartał w historii Grupy Wysoki

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna akcji Open Finance S.A. najważniejsze informacje dla podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie

Oferta publiczna akcji Open Finance S.A. najważniejsze informacje dla podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie Oferta publiczna akcji Open Finance S.A. najważniejsze informacje dla podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie List Prezesa Zarządu Open Finance S.A. do osób i podmiotów uprawnionych do otrzymania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 R. 3 września 2015 rok

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 R. 3 września 2015 rok PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 R. 3 września 2015 rok Agenda O nas Przewagi konkurencyjne Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2015 Dane finansowe Otoczenie rynkowe Portfel nieruchomości Projekt

Bardziej szczegółowo

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski.

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski. AGENDA Profil Historia Władze Spółki Zakres działalności Projekty w realizacji Rynek nieruchomości w Polsce Wyniki finansowe Strategia rozwoju Upublicznienie Spółki Struktura akcjonariatu Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki za 2015 rok Podstawowe informacje Grupa Inpro posiada zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym standardzie

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie 01.01.2014 - w tys. zł 01.01.2013-01.01.2014 - w tys. EUR 01.01.2013 - I. Przychody ze sprzedaży 33.155 7.935 7.931 1.879 II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8.062 2.558 1.929 606 III.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r. Aneks nr 3 z dnia 29 lutego 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Silva Capital Group S.A.

Silva Capital Group S.A. SKONSOLIDOWANY i JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Silva Capital Group S.A. za I KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Raport Silva Capital Group S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00 PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Presto S.A.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

I INFORMACJE OGÓLNE Przed korektami: 4. WYBRANE DANE FINANSOWE Tabela 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.2015-31.12.2015 tys. zł 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2015-31.12.2015

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.10.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku Raport kwartalny zawiera: 1) Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 sporządzony zgodnie z 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG S.A. Wyniki 2010 r. Warszawa, 17 marca 2011

Grupa ROBYG S.A. Wyniki 2010 r. Warszawa, 17 marca 2011 Grupa ROBYG S.A. Wyniki 2010 r. Warszawa, 17 marca 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Vantage Development S.A.

Vantage Development S.A. Vantage Development S.A. Prezentacja po wynikach za 1Q15 28 maja 2015 roku 1Q15 Dalsze zwiększanie sprzedaży mieszkao Wyniki finansowe 1Q15 Przychody na poziomie PLN 10.4m (w porównaniu do PLN 22.9m w

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 18 października 2013

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 18 października 2013 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Warszawa, 18 października 2013 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 2 Podsumowanie 1-3Q 2013

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe II kwartał 2008 r.

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe II kwartał 2008 r. Skyline Skonsolidowane wyniki finansowe II kwartał 2008 r. Informacje ogólne Skyline Investment Skyline jest firmą doradczą specjalizującą się w pozyskiwaniu środków finansowych dla firm lub ich właścicieli

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 2013. CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014

Wyniki za 2013. CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014 Wyniki za CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014 Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

BBI Development NFI S.A.

BBI Development NFI S.A. BBI Development NFI S.A. Debiut obligacji na Catalyst Warszawa, 18 maja 2011 Zastrzeżenie: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2014 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2014 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A. 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Sprawozdanie za okres od 1.01.2007 r. do 30.09.2007 r. oraz zakres informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Wyniki 3 kw. 2011. Warszawa, 21 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG. Wyniki 3 kw. 2011. Warszawa, 21 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 21 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna MOSTOSTAL WROCŁAW Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za 2012r. (tj. za okres 01.04.2012 30.06.2012) WROCŁAW, 14 sierpnia 2012r. Nazwa: Forma prawna: Akcyjna Siedziba: 50-127 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

R A Z E M T W O R Z Y M Y W A R T O Ś Ć PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2014 R. 25 marca 2015 r.

R A Z E M T W O R Z Y M Y W A R T O Ś Ć PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2014 R. 25 marca 2015 r. R A Z E M T W O R Z Y M Y W A R T O Ś Ć PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2014 R. 25 marca 2015 r. Agenda O nas Przewagi konkurencyjne Dane finansowe Otoczenie rynkowe Unique selling points Portfel nieruchomości

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Raport kwartalny za III kwartał 2012 r. Wrocław, 12 listopada 2012 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 15 lutego 2016 r. raportu okresowego Funduszu za IV kwartał 2015 r.

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 15 lutego 2016 r. raportu okresowego Funduszu za IV kwartał 2015 r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa 29 lutego 2016 r. Aneks nr 14 z dnia 15 lutego 2016 roku do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EMMERSON CAPITAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT OKRESOWY EMMERSON CAPITAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT OKRESOWY EMMERSON CAPITAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU (dane za okres 01.07.2011 r. 30.09.2011 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 lipca

Bardziej szczegółowo