PUBLICZNY PROGRAM EMISJI OBLIGACJE SERII D 5 19 GRUDNIA 2014 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUBLICZNY PROGRAM EMISJI OBLIGACJE SERII D 5 19 GRUDNIA 2014 R."

Transkrypt

1 PUBLICZNY PROGRAM EMISJI OBLIGACJE SERII D 5 19 GRUDNIA 2014 R.

2 Agenda Zastrzeżenia prawne Parametry emisji Informacje o Emitencie Struktura akcjonariatu Najważniejsze projekty Najważniejsze zrealizowane projekt Kluczowe prowadzone inwestycje Planowane inwestycje Portfel nieruchomości Przewagi konkurencyjne Główne czynniki ryzyka i zagrożenia Rynek powierzchni biurowych w Polsce Rynek powierzchni handlowej w Polsce Załączniki: Wybrane skonsolidowane dane finansowe Kontakt

3 Zastrzeżenie prawne Przedmiotowy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny lub reklamowy i nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. W dniu 24 listopada 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy sporządzony przez Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z publicznymi ofertami obligacji emitowanych w ramach programu emisji obligacji do kwoty zł (słownie: sto milionów złotych). Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie (www.capitalpark.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej oferującego obligacje Nobel Securities S.A. (www.noblesecurities.pl).

4 Zastrzeżenie prawne Spółka pod firmą Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent ; Spółka ), rozpoczęła ofertę publiczną (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda ( Obligacje ; Oferta ), emitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji denominowanych w złotych polskich do kwoty zł (słownie: sto milionów złotych) ( Program Emisji Obligacji ) na podstawie zatwierdzonego w dniu 24 listopada 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego ( KNF ) prospektu emisyjnego podstawowego ( Prospekt ) sporządzonego przez Emitenta w związku z Ofertą Publiczną w ramach Programu Emisji Obligacji. Oferta Obligacji przeprowadzana jest zgodnie z art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 730, z późn. zm.) ( Ustawa o obligacjach ) w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) ( Ustawa o ofercie ). Wszystkie terminy użyte w niniejszym materiale, pisane wielką literą, posiadają wyłącznie znaczenie nadane im w Prospekcie i tak też powinny być rozumiane przez Inwestorów. Emitent powierzył Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie ( Noble Securities, Oferujący ), jako firmie inwestycyjnej, pełnienie funkcji jedynego oferującego Obligacje. Obligacje będą obligacjami zwykłymi na okaziciela, zdematerializowanymi. Obligacje, w Dniu Emisji, zostaną zapisane w Ewidencji prowadzonej przez Oferującego. Po zapisaniu Obligacji w Ewidencji Emitent podejmie niezwłocznie niezbędne działania w celu rejestracji Obligacji w KDPW. Emitent będzie się ubiegał o wprowadzenie Obligacji do ASO Catalyst prowadzonego przez GPW i BondSpot. Zwraca się uwagę, że pełne informacje na temat Spółki i Oferty można uzyskać wyłącznie na podstawie zestawienia Prospektu, Podstawowych Warunków Emisji oraz Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii D i ewentualnych aneksów do Prospektu i komunikatów aktualizujących, które zostały udostępnione do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.capitalpark.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej oferującego Nobel Securities S.A. (www.noblesecurities.pl). W niniejszym materiale ( Prezentacja ) zostały wykorzystane informacje pochodzące ze źródeł, które Emitent uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie daje on gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają aktualny stan faktyczny. Prezentacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które są obciążone szeregiem ryzyk i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów, co stanowi ryzyko inwestycyjne. Informacje zawarte w Prezentacji nie były poddane niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą podlegać zmianom lub być nieaktualne lub błędne.

5 Zastrzeżenie prawne Emitent nie ma obowiązku przekazywania aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Emitenta lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Emitenta, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego. Prezentacja nie może być traktowana w szczególności jako: proponowanie nabycia Obligacji, oferta, zaproszenie do negocjacji, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących Obligacji lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Emitenta. Prezentacja nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 121). Prezentacja, ani żaden jej zapis nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. Nr 206, poz. 1715), porady inwestycyjnej, porady prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i adekwatna do poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego Inwestora. Niniejszy materiał może być rozpowszechniany wyłącznie przez Emitenta i nie może być udostępniany ani wykorzystywany przez jakikolwiek inny podmiot bez uprzedniej, pisemnej zgody Emitenta. Emitent zwraca uwagę, że ani niniejszy materiał nie był przedmiotem akceptacji lub zatwierdzenia przez organ nadzoru, w tym przez KNF. Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji nie podlegają ani nie mogą być przekazywane do celów i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, poza terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy materiał stanowi informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 15 października 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) i jest upowszechniany wyłącznie w celu reklamy lub promocji działalności Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie oraz na jej zlecenie (adres do korespondencji w sprawie Prezentacji :

6 5. Najważniejsze dane finansowe Parametry emisji Oprocentowanie WIBOR 3M + 4,3 p.p. WYBRANE DANE ZE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Typ oprocentowania Zmienne Wypłata odsetek Okres do wykupu Zabezpieczenie Cel emisji Wartość emisji Minimalny zapis Wartość nominalna Cena emisyjna Planowany termin pierwszej subskrypcji Planowany termin przydziału pierwszej emisji Co trzy miesiące 3 lata Brak Obniżenie kosztów finansowych poprzez przedterminowy wykup obligacji serii A o wartości nominalnej zł zł Nie mniej niż zł 100 zł Równa wartości nominalnej 5 19 grudnia grudnia 2014

7 Grupa Capital Park Grupa Capital Park jest jedną z czołowych i najbardziej dynamicznie rozwijających się firm inwestujących na rynku nieruchomości w Polsce. Od ponad 10 lat zajmuje się realizacją projektów nieruchomościowych i zarządzaniem nimi, specjalizując się w skomplikowanych projektach deweloperskich o ponadprzeciętnych marżach. 7

8 Grupa Capital Park 2003 Historia Grupy sięga roku 2003, kiedy to Jan Motz i Jerzy Kowalski znani i szanowani w Polsce przedsiębiorcy, mający wieloletnie doświadczenie zawodowe w branży nieruchomości, założyli spółkę Capital Park sp. z o.o. (obecnie CP Management sp. z o.o.) Rozpoczęcie współpracy z Grupą Patron Capital Partners. Wspólny zakup spółki Neptun Film, będącej właścicielem kilkudziesięciu lokali kinowych w Polsce W latach Grupa poszerzyła zakres swojej działalności o nabywanie nowych rodzajów nieruchomości, w tym: nabycie inwestycji Eurocentrum z jednym istniejącym budynkiem Alfa oraz rozpoczętą budową kolejnych trzech budynków, zakup działki w Wilanowie pod budowę inwestycji biurowo-handlowej Royal Wilanów, nabycie terenów po dawnej fabryce Norblina w centrum Warszawy oraz innych gruntów inwestycyjnych w Warszawie, Wilanowie i Łodzi Oddanie do użytku budynku biurowego Racławicka Point w Warszawie i pierwszego Street Mall Vis à Vis w Radomiu Rozpoczęcie budowy Eurocentrum Office Complex (Etap I - budynki Beta i Gamma) w Warszawie Utworzenie pierwszego na polskim rynku nieruchomości funduszu dywidendowego oraz sprzedaż 85% certyfikatów funduszu za łączną kwotę 63,7 mln zł. Debiut Spółki na rynku podstawowych GPW w Warszawie (IPO o wartości 136 mln zł). Rozpoczęcie budowy inwestycji Royal Wilanów Zakończenie budowy I fazy Eurocentrum Office Complex (budynki Beta i Gamma). Budowa Royal Wilanów. Otwarcie drugiego Street Mall Vis à Vis w Łodzi. Dalszy rozwój projektów, m.in. programu Art Norblin.

9 Zarys działalności Głównym przedmiotem działalności Grupy jest inwestowanie w nieruchomości ze znacznym potencjałem wzrostu wartości w różnych segmentach rynku nieruchomości, budowa ich wartości poprzez aktywne zarządzanie projektami, tj. m.in. przez: wyszukiwanie optymalnych funkcji dla nabywanych/posiadanych nieruchomości, opracowywanie funkcjonalnych, ekologicznych i atrakcyjnych dla najemców i nabywców koncepcji i projektów architektonicznych, zmianę warunków zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie pozwoleń na budowę i innych decyzji administracyjnych w procesie deweloperskim, budowę nowych lub przebudowę istniejących obiektów, poprawę zarządzania istniejącymi budynkami zgodnie z najlepszymi światowymi standardami, optymalny dobór najemców dla danej nieruchomości i komercjalizację powierzchni maksymalizującą osiągany stabilny dochód z najmu, optymalizację prowadzonej działalności operacyjnej i nieruchomościowej pod kątem kosztowym i wydobywania największego potencjału z posiadanych nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, portfeli nieruchomości lub produktów inwestycyjnych opartych na nieruchomościach w sposób maksymalizujący zwrot na zaangażowanym kapitale. Grupa osiąga dochody z najmu oraz ze sprzedaży nieruchomości lub produktów inwestycyjnych opartych na nieruchomościach. Istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy mają również zmiany wartości nieruchomości inwestycyjnych zarządzanych przez Grupę. Strategia Grupy na najbliższe lata zakłada koncentrację na działalności związanej z jej aktualnymi projektami deweloperskimi i na budowie wartości, zarówno przez realizację tych projektów, jak i przez aktywne nimi zarządzanie oraz poszukiwanie nowych konkretnych możliwości inwestycyjnych, które mogą zapewnić ponadprzeciętne stopy zwrotu skorygowane o ryzyko.

10 Kluczowe czynniki wzrostu wartości portfela Grupy Oczekuje się, że kluczowym czynnikiem wzrostu wartości portfela Grupy w najbliższych latach będą prowadzone aktualnie procesy inwestycyjne w trzech unikalnych projektach zlokalizowanych w Warszawie: Eurocentrum Office Complex Faza II (Delta) projekt biurowy o łącznej powierzchni najmu w tym etapie ok m 2 zlokalizowany przy Al. Jerozolimskich, którego budowa rozpoczęła się we wrześniu 2014 r., Royal Wilanów projekt biurowo-handlowy o łącznej powierzchni najmu m 2, zlokalizowany w centralnym punkcie Wilanowa, którego budowa rozpoczęła się w sierpniu 2013 r., oraz Art Norblin unikalny projekt wielofunkcyjny, łączący istniejącą zabytkową przestrzeń historycznej fabryki Norblina z nowoczesną architekturą o łącznej powierzchni najmu m 2, zlokalizowany w ścisłym centrum Warszawy, u zbiegu ulic Żelaznej i Prostej, będący obecnie w fazie przygotowań, dla którego Grupa uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę. Eurocentrum Office Complex Royal Wilanów Art Norblin

11 Skład Zarządu Wszyscy członkowie Zarządu zostali powołani w dniu 23 października 2013 roku na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. Jan Motz Prezes Zarządu Posiada 28-letnie doświadczenie w branży nieruchomości. Jest współzałożycielem Grupy i Prezesem Zarządu Capital Park SA od momentu jej zawiązania. Wcześniej był założycielem i udziałowcem spółki Communication One Inc., w skład której wchodziła między innymi spółka Call Center Poland S.A. największe wówczas centrum obsługi klientów. W latach Jan Motz był właścicielem spółki Progressive Development Inc., która realizowała szereg inwestycji i projektów deweloperskich w Stanach Zjednoczonych. Jerzy Kowalski Członek Zarządu Posiada 16-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości. Jest współzałożycielem Grupy oraz Członkiem Zarządu Capital Park SA od momentu jej powstania. W latach był członkiem zarządu i udziałowcem spółki Kinoplex sp. z o.o., zarządzającej siecią Multipleksów w Polsce. Marcin Juszczyk Członek Zarządu Posiada 9-letnie doświadczenie w branży nieruchomości. Jest członkiem zarządu Capital Park SA od momentu jej zawiązania. W latach pracował w Agencji Doradztwa Gospodarczego AM Jesiołowscy jako konsultant, zajmując się wycenami przedsiębiorstw. W latach pracował jako lider projektów w Normax sp. z o.o. (należącej do międzynarodowej grupy doradczej Hogart). W latach pełnił funkcję dyrektora finansowego w Call Center Poland S.A. W latach pełnił funkcję dyrektora finansowego w Grupie, a od 2005 roku jest dyrektorem inwestycyjnym Grupy. Od 2010 roku posługuje się tytułem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Michał Koślacz Członek Zarządu Posiada 10-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości. Jest członkiem zarządu Capital Park SA od momentu jej zawiązania. Od 2005 roku pełni funkcję dyrektora finansowego Grupy Capital Park. W latach był audytorem w firmie Salustro Reydel w Warszawie i Paryżu, gdzie specjalizował się w spółkach z branży nieruchomości oraz budowlanych. Wcześniej w latach pracował w spółce Zakłady Chemiczne Hajduki SA jako analityk finansowy.

12 Struktura akcjonariatu Podmiotem dominującym wobec Capital Park S.A. są Fundusze II i III z grupy Patron Capital Partners, która pośrednio posiada 74,24% kapitału zakładowego Spółki. Grupa Patron Capital Partners to jedna z wiodących grup funduszy inwestujących w nieruchomości w Europie, która zarządza kapitałem o szacunkowej wartości 2,5 mld EUR. Grupa Patron Capital Partners jest strategicznym inwestorem Grupy Capital Park od 2005 roku. Kolejne 2,68% akcji Spółki należy do współzałożyciela Grupy Capital Park, tj. Jana Motza Prezesa Zarządu. Akcjonariat rozproszony (tzw. free float) posiada 23,08% akcji Spółki, w tym głównie czołowe polskie fundusze emerytalne. Udział procentowy w kapitale zakładowym Udział procentowy głosów w Walnym Zgromadzeniu 23,08% 22,49% 2,68% 5,18%* 74,24% 72,33% CP Holdings S.à r.l Jan Motz Pozostali akcjonariusze CP Holdings S.à r.l Jan Motz Pozostali akcjonariusze *Jan Motz posiada akcji imiennych serii F uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki. CP Holdings S.à r.l. podmiot współkontrolowany przez fundusze Patron Capital Partners. Źródło: Emitent

13 Najważniejsze projekty Grupa Capital Park koncentruje swoją aktywność przede wszystkim na warszawskim rynku nieruchomości, gdzie zlokalizowane są jej trzy kluczowe inwestycje: EUROCENTRUM OFFICE COMPLEX powierzchnia: m 2 status prac: Etap I ukończony czerwiec 2014 Etap II - ukończenie III kw ROYAL WILANÓW powierzchnia: m 2 status prac: w budowie planowane ukończenie: III kw ART NORBLIN powierzchnia: m 2 status prac: w przygotowaniu planowane ukończenie: I kw. 2018

14 Najważniejsze zrealizowane projekty Eurocentrum Office Complex (Etap I) Inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie przy Al. Jerozolimskich na odcinku pomiędzy Rondem Zawiszy a Dworcem Zachodnim. W ramach kompleksu funkcjonuje już jeden budynek, opisany dalej jako projekt Eurocentrum Alpha. Emitent rozpoczął budowę I Fazy kompleksu Eurocentrum w drugim kwartale 2012 r. W maju 2014 r. oddano do użytkowania budynki Beta oraz Gamma Etap I (łączna powierzchnia netto najmu około m 2 ). Łączna planowana powierzchnia netto najmu całego kompleksu obiektu ma wynieść około 70 tys. m 2. Prowadzony jest proces podpisywania umów z najemcami. Zalety budynku doceniły takie międzynarodowe firmy jak m.in. Unilever, Imtech Polska, Tebodin, Qumak, CEPD Management (Pelion SA), Randstad Polska, Group One.

15 Najważniejsze zrealizowane projekty Eurocentrum Alpha Budynek stanowiący część Kompleksu Biurowego Eurocentrum Al. Jerozolimskich 124/138 w Warszawie. Budynek został nabyty przez Grupę w 2007 roku. Łączna powierzchnia budynku wynosi m 2. Racławicka Point Biurowiec przy ulicy Racławickiej w Warszawie oddany w 2011 roku. Łączna powierzchnia najmu wynosi m².

16 Najważniejsze zrealizowane projekty Street Mall Vis à Vis Radom Budynek zlokalizowany w Radomiu Gdańsk Cristal Budynek zlokalizowany w Gdańsku.

17 Najważniejsze zrealizowane projekty Warszawa Sobieskiego Budynek zlokalizowany w Warszawie. Powierzchnia budynku wynosi m 2. Rezydencje Pałacowa, Warszawa Rezydencje Pałacowa to inwestycja zlokalizowana w bliskim sąsiedztwie Parku Natolińskiego oraz Miasteczka Wilanów. W ramach pierwszego etapu inwestycji powstały 24 luksusowe wille.

18 Najważniejsze zrealizowane projekty Real Estate Income Assets FIZ AN W 2013 roku Grupa Capital Park stworzyła jeden z pierwszych na polskim rynku nieruchomości fundusz dywidendowy Real Estate Income Assets FIZ AN. Wydzieliła do niego 39 gotowych nieruchomości handlowych typu high-street generujących stabilne przepływy pieniężne. Fundusz zakłada regularną wypłatę dywidendy na poziomie 7% w skali roku. W lipcu i sierpniu 2013 roku Grupa z powodzeniem sprzedała w ofercie prywatnej 85% certyfikatów w Funduszu i uzyskała wpływy ze sprzedaży brutto w wysokości 63,7 mln zł. Grupa pozostaje podmiotem zarządzającym tym portfelem, posiada kontrolę nad funduszem na podstawie umowy o zarządzanie zawartej z Open TFI oraz pozostanie właścicielem nie mniej niż 15% certyfikatów funduszu przez co najmniej 3 lata po dokonanej sprzedaży. Zarząd przewiduje tworzenie kolejnych podobnych funduszy inwestycyjnych, w których Grupa odgrywać będzie aktywną rolę w zarządzaniu portfelem oraz nieruchomościami.

19 Kluczowe prowadzone inwestycje Royal Wilanów Grupa jest właścicielem gruntu położonego w warszawskiej dzielnicy Wilanów, przy ul. Klimczaka, na którym realizuje inwestycję składającą się z powierzchni biurowej, handlowej oraz trzypoziomowego garażu. Łączna powierzchnia biurowa i handlowa najmu ma wynieść około m 2 Hazel Investment sp. z o.o. jednostka zależna od Emitenta uruchomiła kredyt na finansowanie biurowca Royal Wilanów, zlokalizowanego na rogu ulic Klimczaka i Przyczółkowej w Warszawie. Osiągnięto wymagany przez bank poziom wkładu własnego oraz komercjalizacji obiektu, co pozwoliło na uruchomienie pierwszej transzy kredytu. Łączna kwota kredytu inwestycyjnego przyznanego przez PKO Bank Polski SA wynosi 61,1 mln euro.

20 Kluczowe prowadzone inwestycje Eurocentrum Office Complex (Etap II) Faza II projektu Eurocentrum Office Complex rozpoczęła się we wrześniu 2014 r. Na datę Prospektu budowa finansowana jest z wkładu własnego, Grupa jest w trakcie pozyskiwania finansowania bankowego. Eurocentrum Office Complex jest największym, certyfikowanym na poziomie GOLD przez organizację LEED (Leadership in Energy and Environment Design) biurowcem o bardzo przestronnych, nowoczesnych wnętrzach, zaprojektowanym przez jedną z najbardziej znanych i cenionych pracowni architektonicznych w Polsce PRC Architekci sp. z o.o. Ten jeden z największych w Polsce biurowców ekologicznych w budowie jest bardzo efektywny kosztowo dla najemców.

21 Kluczowe prowadzone inwestycje Street Mall Vis a Vis Łódź W dniu 18 lutego 2014 r. Grupa rozpoczęła budowę inwestycji Street Mall Vis à Vis Łódź, stanowiącej kameralne centrum handlowe typu convienience o całkowitej powierzchni najmu m 2. Inwestorem jest spółka celowa Diamante Investments sp. z o.o. jednostka zależna od Emitenta. Obiekt powstał w Łodzi przy ulicy Zgierskiej. Otwarcie centrum nastąpiło w grudniu 2014 r.

22 Planowane inwestycje Art Norblin Unikalny projekt łączący zabytkową przestrzeń historycznej Warszawy z nowoczesną architekturą uzupełniającą projekt o najwyższej jakości funkcje biurowe, usługowe i handlowe. Nieruchomość zlokalizowana u zbiegu ulic Żelaznej i Prostej to ostatnie 2 hektary niezabudowane w sercu stolicy, zabytkowa fabryka o unikalnym klimacie, zlokalizowana przy nowo budowanej linii metra (470 metrów od stacji Rondo Daszyńskiego i 370 metrów od stacji Rondo ONZ). Obecnie Grupa doprowadziła do połączenia terenu z ulicą Prostą, co umożliwi opracowanie korzystnych rozwiązań komunikacyjnych. Projekt posiada wiążącą decyzję o warunkach zabudowy. Grupa uzyskała ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Grupa podpisała również pierwsze umowy najmu, w tym umowę z siecią delikatesów Piotr i Paweł.

23 KLUCZOWE PROWADZONE INWESTYCJE Struktura portfela nieruchomości Grupy VIS A VIS Grupa posiada zdywersyfikowany portfel nieruchomości obejmujący 75 projektów zlokalizowanych w 36 miastach w Polsce, o łącznej powierzchni najmu około 251 tys. m 2, składającej się z projektów biurowych, handlowych, wielofunkcyjnych i pozostałych. Wartość godziwa portfela wynosi około 1,5 mld zł. Ponad połowę wartości portfela stanowiły nieruchomości ukończone. Struktura nieruchomości inwestycyjnych wg wartości Lokalizacja 19% STREET MALL VIS A VIS ŁÓDŹ 6% ul. Zgierska 207/211 A, Łódź Powierzchnia do wynajęcia (m2) 5,646 Oczekiwane zakończenie inwestycji 4 kwartał ,5 mld zł 43% KLUCZOWE DANE: ŁÓDŹ, UL. ZGIERSKA 207/211A Rozpoczęcie prac budowlanych 18 lutego 2014 roku, Otwarcie obiektu 6 grudnia 2014 roku, Podpisane umowy przednajmu na ponad 93 % powierzchni Projekty wielofunkcyjne charakteryzują się połączeniem funkcji biurowej i handlowej. Całkowita powierzchnia użytkowa m2, łącząca powierzchnie handlowe z powierzchnią przeznaczoną na inne cele (np. punkty usługowe - banki lub magazyny) Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 3 kwartały 2014 r., Emitent Źródło: Emitent 32% Biurowe Wielofunkcyjne Handlowe Pozostałe

24 Przewagi konkurencyjne Bezpieczna struktura kapitałowa strukturę finansowania Emitenta charakteryzuje wskaźnik dług netto/kapitały własne na dzień r. na poziomie 0,55. Pozycja gotówkowa na dzień r. Grupa posiadała ponad 112,6 mln zł środków pieniężnych i jednocześnie 40,9 mln zł krótkoterminowego zadłużenia finansowego. Rosnąca wartość portfela nieruchomości dane w mln zł

25 Poziom zadłużenia Grupy Capital Park dane w mln zł % % % 55% 60% % 49% 50% % 30% 20% % * Dług netto Kapitał własny Dług netto/kapitał własny Źródło: Emitent. Dane na dzień r. 0% * Na wzrost kapitałów własnych w 2013 r. w znaczącym stopniu wpłynęły: konwersja pożyczek od udziałowców na kapitał własny (91,2 mln zł), sprzedaż akcji w ramach pierwszej publicznej oferty na GPW w Warszawie (136 mln zł) oraz wynik netto bieżącego okresu (25,6 mln zł).

26 Przewagi konkurencyjne Sprawdzony model biznesowy spółki inwestycyjnej (z podejściem charakterystycznym dla funduszy typu private equity real estate), uzyskującej znaczące, skorygowane o ryzyko, stopy zwrotu z inwestycji - model działania tego typu, uwzględniający analizę wybranych segmentów rynku i pojawiających się na nich okazji, polegający na innowacyjnym, kreatywnym i nieszablonowym podejściu do transakcji zakupu oraz realizacji projektów nieruchomościowych, jest bardziej zbliżony do modelu działania aktywnych inwestorów osiągających sukcesy, takich jak fundusze typu private equity real estate, niż do tradycyjnych deweloperów nieruchomości komercyjnych funkcjonujących na rynku polskim. Bezpieczna struktura kapitałowa, potwierdzona zdolność do pozyskiwania zarówno tradycyjnego, jak i innowacyjnego finansowania z różnych źródeł - struktura kapitałowa Grupy zapewnia bezpieczeństwo w kontekście przyszłego rozwoju i realizacji biznesplanu Grupy. Ze skonsolidowanym wskaźnikiem zadłużenia netto* w wysokości 55% na dzień 30 września 2014 r. Grupa ma zdolność do pozyskiwania dalszego finansowania bankowego dla swoich projektów deweloperskich i pozyskała kredyty budowlano inwestycyjne dla swoich kluczowych projektów będących w budowie, tj. projektu Royal Wilanów oraz Street Mall Vis à Vis Łódź, a także jest w trakcie pozyskiwania finansowania dla projektu Eurocentrum Office Complex Faza II. Zintegrowana i w pełni funkcjonalna platforma operacyjna z wysoko wykwalifikowanym, doświadczonym i zaangażowanym zespołem menedżerskim CP Management sp. z o.o. - Grupa, korzystając ze swoich zasobów i doświadczenia, jest w stanie zaangażować się w: wyszukiwanie projektów, przeprowadzanie niezbędnych badań due diligence potencjalnych nieruchomości, pozyskiwanie finansowania i wymaganych zezwoleń regulacyjnych, opracowywanie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, jak również zarządzanie procesem budowlanym oraz wybudowanymi nieruchomościami, z uwzględnieniem pozyskiwania najemców, a także może samodzielnie poprowadzić proces zakupu i sprzedaży nieruchomości. *Wskaźnik zadłużenia netto (zadłużenie netto, tj. oprocentowane kredyty i pożyczki pomniejszone o środki pieniężne/kapitał własny).

27 Przewagi konkurencyjne Eurocentrum Office Complex, Royal Wilanów i Art Norblin trzy wyjątkowe projekty komercyjne w Warszawie na najbardziej atrakcyjnym rynku nieruchomości w Polsce, w ramach istniejącego bogatego portfela projektów, stanowiące kluczowy czynnik wzrostu wartości Grupy w najbliższych 3-5 latach - Grupa koncentruje swoje działania na realizacji trzech kluczowych projektów zlokalizowanych w Warszawie. Są to projekty Eurocentrum Office Complex budynki Beta, Gamma i Delta, projekt Royal Wilanów oraz projekt Art Norblin. Projekty te obejmują ok m 2 powierzchni do wynajęcia, co odpowiada blisko 70% całkowitej docelowej powierzchni portfela Grupy. Atrakcyjny, zróżnicowany i zrównoważony portfel nieruchomości o powierzchni wynajmu blisko 251 tys. m 2 i wartości około 1,5 mld zł - w portfelu inwestycyjnym zarządzanym przez Grupę znajdują się zarówno zrealizowane projekty, które zapewniają przychody brutto z wynajmu nieruchomości biurowych i handlowych, oraz wiele projektów w budowie i projektów oczekujących na realizację, zapewniających Grupie znaczny potencjał wzrostu wartości. Grupa osiąga również zysk ze sprzedaży, realizując sprzedaż ukończonych obiektów komercyjnych i mieszkaniowych. Patron Capital Partners główny inwestor strategiczny jako źródło najlepszych praktyk (best practices) - Patron Capital Partners jest jednym z największych w Europie inwestorów typu private equity opportunistic fund na rynku nieruchomości, który prowadzi inwestycje w 13 krajach europejskich, dokonał ponad 100 transakcji w ramach 56 inwestycji i programów, zarządza szacunkową kwotą 2,5 mld euro kapitału inwestowanego przez kilka funduszy oraz w ramach wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Jego kapitał pochodzi od czołowych uniwersytetów, instytucji finansowych, prywatnych fundacji oraz osób prywatnych z Ameryki Północnej, Europy, Bliskiego Wschodu oraz Azji. Założyciele z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem biznesowym na polskim i amerykańskim rynku nieruchomości - założyciele Grupy, Jan Motz i Jerzy Kowalski, to przedsiębiorcy z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem biznesowym na polskim i amerykańskim rynku nieruchomości. Są uznanymi oraz cieszącymi się znakomitą reputacją w kręgach biznesowych inwestorami, mają także szerokie kontakty biznesowe.

28 5. Najważniejsze dane finansowe Główne czynniki ryzyka i zagrożenia* WYBRANE DANE ZE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Działalność Grupy podlegała wpływom globalnego kryzysu finansowego i może podlegać dalszym wpływom w przypadku, gdyby nastąpiło pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce - globalny kryzys na rynkach finansowych miał wpływ na sytuację wielu instytucji finansowych, w licznych przypadkach konieczna była interwencja rządów na rynkach kapitałowych w niespotykanej do tej pory skali. Skutkiem tych perturbacji było znaczące ograniczenie dostępności finansowania bankowego dla przedsiębiorców, wzrost oprocentowania kredytów bankowych, a także zmniejszenie wydatków konsumenckich, w wielu przypadkach powodujące złożenie przez najemców wniosków dotyczących czasowych lub stałych obniżek czynszu. Wszystkie te czynniki miały wpływ na rynek nieruchomości i obserwowane na tym rynku spadki wartości nieruchomości. Ryzyko związane z cyklicznością rynku nieruchomości w Polsce - rynek nieruchomości jest rynkiem cyklicznym. W konsekwencji liczba projektów ukończonych przez Grupę, była różna w poszczególnych latach, w zależności od między innymi ogólnych czynników makroekonomicznych, zmian demograficznych dotyczących określonych obszarów miejskich, dostępności finansowania oraz cen rynkowych istniejących i nowych projektów. Utrata najemców może w istotny sposób wpłynąć na wyniki i działalność Grupy - pozyskanie dobrych najemców, a szczególnie najemców kluczowych (tzw. anchor tenants), dla projektów Grupy jest ważne dla zapewnienia sukcesu komercyjnego danej inwestycji. Kluczowi najemcy odgrywają ważną rolę w generowaniu ruchu klientów oraz nadawaniu budynkowi statusu lokalizacji pożądanej przez innych najemców. Terminowa sprzedaż nieruchomości przez Grupę uzależniona jest od wielu czynników, na które Grupa nie ma wpływu - w pewnych okolicznościach szybka sprzedaż jednego lub kilku projektów przez Grupę może być dla niej korzystna. Przykładowo Grupa może zdecydować się na sprzedaż w krótkim terminie, jeżeli uzna, że warunki rynkowe są optymalne, lub jeżeli zwróci się do niej podmiot zainteresowany nabyciem określonej nieruchomości na komercyjnie atrakcyjnych warunkach. * Szczegółowy opis zidentyfikowanych czynników ryzyka i zagrożeń znajduje się w Prospekcie Emisyjnym w części CZĘŚĆ II CZYNNIKI RYZYKA.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CAPITAL PARK SA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CAPITAL PARK SA za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CAPITAL PARK SA I PÓŁROCZE 2013 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CAPITAL PARK S.A. ZA 2013 Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 - Miejsce i data publikacji: Warszawa 11 marca 2013 r. 1 Spis treści raportu rocznego List Zarządu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2011 roku

Warszawa, marzec 2011 roku Oferta obligacji RobygS.A. Warszawa, marzec 2011 roku 1 Agenda 1. Parametry emisji 2. Profil Emitenta 3. Zrealizowane oraz bieżące projekty 4. Podstawowe dane finansowe 5. Metodologia analizy 6. Cel emisji

Bardziej szczegółowo

23.800.000 0,01 EUR 7.100.000 0,01 EUR

23.800.000 0,01 EUR 7.100.000 0,01 EUR Niniejszy dokument jest tłumaczeniem prospektu sporządzonego przez spółkę AFI Europe N.V. z siedzibą w Amsterdamie ( Spółka ), który 18 listopada 2010 r. został zatwierdzony przez holenderski Urząd Regulacji

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda (LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000253077) Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A.

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i D oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Alma Market SA za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Alma Market SA za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Alma Market SA za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI... 3 2. ZASADY SPORZĄDZANIA ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii S, T2, U1, V, W MCI Management S.A.

Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii S, T2, U1, V, W MCI Management S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii S, T2, U1, V, W MCI Management S.A. Data zatwierdzenia: 23 września 2011 r. Oferujący:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2014 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2014 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2013 ROKU Warszawa, 25 lutego 2014 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 Strona 2 z 46 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych. Oferujący

Bardziej szczegółowo

P R O S P E K T E M I S Y J N Y

P R O S P E K T E M I S Y J N Y P R O S P E K T E M I S Y J N Y Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa, www.ppgsa.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16

RAPORT ROCZNY LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16 1 RAPORT ROCZNY 2 0 0 8 LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16 WŁADZE BANKU 48 OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

GTC Koncentracja na polskich aktywach

GTC Koncentracja na polskich aktywach RAPORT Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 9,68 Cena docelowa (PLN) 9,70 Min 52 tyg (PLN) 5,20 Max 52 tyg (PLN) 10,45 Kapitalizacja (mln. PLN) 3095 EV (mln. PLN) 4128 Liczba akcji (tys. szt.) 319373

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII F ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D, E i F ORAZ PRAW DO AKCJI SERII F SKYLINE INVESTMENT S.A. Oferujący:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Akcji Serii D Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie. KRS 126288 ul. Jasna 10, 00-013 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. Akcji Serii D Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie. KRS 126288 ul. Jasna 10, 00-013 Warszawa _ PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii D Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie KRS 126288 ul. Jasna 10, 00-013 Warszawa Zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada 2009 roku Sporządzony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r. Ząbki, dn. 19 marca 2014 r. 1. Wprowadzenie Informacje podstawowe J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ( Spółka

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Hutmen S.A. w związku z emisją akcji serii D z prawem poboru

Prospekt emisyjny akcji spółki Hutmen S.A. w związku z emisją akcji serii D z prawem poboru Prospekt emisyjny akcji spółki Hutmen S.A. w związku z emisją akcji serii D z prawem poboru Oferujący IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego: 10 stycznia

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA

AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii D i E do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku ENERGA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000271591) Ubieganie się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo