Wybrane aspekty zad u ania si gmin Chosen issues of run up the debt in communes

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane aspekty zad u ania si gmin Chosen issues of run up the debt in communes"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2010 mgr Monika Wakua Akademia Podlaska w Siedlcach Wybrane aspekty zaduania si gmin Chosen issues of run up the debt in communes Streszczenie: Gmina jako podstawowa jednostka samorzdu terytorialnego ma za zadanie zaspokoi potrzeby zamieszkujcej jej terytorium ludnoci. W tym celu powinna posiada dochody budetowe na takim poziomie, który w peni pokryby ponoszone przez ni wydatki. Jednak, jak pokazuje praktyka, nie zawsze wygospodarowane rodki finansowe gminy wystarczaj na finansowanie jej dziaalnoci. W efekcie tego pojawia si deficyt budetowy, którego ródem pokrycia s zazwyczaj rodki zwrotne. Najczciej wykorzystywanymi instrumentami pokrywania niedoborów dochodów s kredyty i poyczki. Abstract: The main task of commune, as a basic unit of public administration, is to satisfy society needs. To accomplish this task it should generate incomes high enough to cover its expenses. However, in many cases, commune s incomes are too low and budget deficit appears. In order to cover it authorities of the communes take out the loans and credits. Wstp Dug publiczny jest to czne finansowe zobowizanie podmiotów sektora publicznego z tytuu zrónicowanych z ekonomicznego i prawnego punktu widzenia zdarze prawno-finansowych, przede wszystkim niedoborów powstaych w wyniku finansowania nadwyki wydatków publicznych ponad dochody publiczne skumulowane w poprzednich okresach. 1 Czci pastwowego dugu publicznego jest dug jednostek samorzdu terytorialnego. Problematyka zaduania si podstawowej jednostki samorzdu terytorialnego, jak jest gmina, naley do bardzo wanych i jednoczenie skomplikowanych problemów wspóczesnej gospodarki i administracji polskiej. Celem niniejszego artykuu jest próba przedstawienia i oceny poziomu zaduenia gmin podregionu ostrocko-siedleckiego w latach E. Chojna-Duch, Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, s. 157.

2 140 M. Wakua Pojcie i zakres dugu gminy Podstawowym zadaniem kadej jednostki samorzdu terytorialnego jest zaspokojenie zapotrzebowania na dobra publiczne zamieszkujcej j ludnoci. Rozdysponowanie zasobów finansowych samorzdów powinno suy zaspokojeniu tych potrzeb. Konsekwencj tego zjawiska jest wzrost popytu na pienidz w tych jednostkach, któremu towarzysz liczne bariery w pozyskiwaniu rodków budetowych z bezzwrotnych róde finansowania (podatki, opaty, subwencje). Dodatkowo naley mie na uwadze sta presj mieszkaców na obnianie danin publicznych. Stay wzrost zapotrzebowania ludnoci na dobra publiczne przyczynia si do wzrostu wydatków budetowych, które nie zawsze znajduj odbicie w moliwociach pozyskiwania dochodów z bezzwrotnych róde. 2 Podmiotowy zakres dugu jednostek samorzdu terytorialnego obejmuje: kredyty i poyczki, wyemitowane papiery wartociowe, przyjte depozyty, wymagalne zobowizania. Zgodnie z art. 89 Ustawy o finansach publicznych 3 gminy mog zaciga kredyty i poyczki oraz emitowa papiery wartociowe na: pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetowego, finansowanie planowanego deficytu budetu, spat wczeniej zacignitych zobowiza, wyprzedzajce finansowanie dziaa finansowanych ze rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej. W zaciganiu dugu powinna obowizywa tzw. zota regua zrównowaonego budetu. Zgonie z ni wadze samorzdowe nie powinny zaciga dugu na finansowanie biecych wydatków budetowych. Dugiem powinny by finansowane wydatki inwestycyjne. Pokrywanie wydatków przeznaczanych na cele inwestycyjne ze zwrotnymi ródami finansowania jest uzasadnione z nastpujcych wzgldów: 4 inwestycje finansowane kredytem zapewniaj równo midzypokoleniow, czyli spata rat kredytu nastpuje w momencie korzystania ju z inwestycji, korzyci z przyspieszonego rozwoju gospodarki przewyszaj koszty kredytu, inwestycja przeprowadzana w dugim okresie i finansowana z bie- cych wpywów jest duo bardziej kosztowna, 2 P. Pijet, 2009, Dug publiczny Polski jako zagroenie dla rozwoju gospodarczego samorzdów. 3 Ustawa o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 r. Dz.U. Nr 157, poz P. Sawkowicz, 2003, Zaduenie samorzdów - podstawy teoretyczne i dowiadczenia Europy Zachodniej, Finanse Komunalne Nr 5, s Seria: Administracja i Zarzdzanie (11)2010 ZN nr 84

3 Wybrane aspekty zaduania si gmin 141 inwestycja przeprowadzana szybko dziki posiadaniu caoci potrzebnych rodków jest mniej wraliwa na zmian kosztów jej wykonania, wynikajc z nieprzewidzianych zmian cenowych na rynku, uzyskanie w caoci niezbdnych rodków umoliwia udzia w programach pomocowych z Unii Europejskiej. W latach 90. w krajach Unii Europejskiej poowa wydatków inwestycyjnych samorzdów bya finansowana ze rodków dunych. W Polsce obecnie sytuacja si poprawia, ale wystpuj równie samorzdy, które dla zapewnia cigoci swojego funkcjonowania zacigaj kredyty i poyczki. Moe to wynika po czci z braku oddzielania w Polsce budetu biecego od budetu majtkowego. Jednostki samorzdu terytorialnego s dobrym klientem dla banków i na ogó nie maj problemu z dostpem do zewntrznych róde zasilania finansowego. Spowodowane jest to ich wysok wiarygodnoci i du pynnoci finansow ze wzgldu na stay dopyw rodków pieninych. Wystpuj jednak i takie wspólnoty, dla których spata, jak i bieca obsuga dugu moe stanowi problem. W Polsce jednostki samorzdu terytorialnego nie s poddawane procedurze upadociowej, co nie oznacza jednak, e s zawsze wypacalne. W przypadku utraty pynnoci finansowej dochodzi do zawieszenia dziaalnoci wadz lokalnych i wprowadzenia zarzdu komisarycznego. Aby unikn takich sytuacji, w Polsce zostay wprowadzone ustawowe ograniczenia dotyczce dziaalnoci kredytowo-poyczkowej samorzdów. Ograniczenia prawne w zaciganiu dugu przez gminy W ustawie o finansach publicznych z jednym z ogranicze zacigania dugu bya relacja wartoci kwoty pastwowego dugu publicznego do PKB. Jeeli: 5 jest ona wiksza ni 50%, a nie wiksza ni 55%, to na kolejny rok relacja deficytu budetu pastwa do dochodów budetu nie moe by wysza ni analogiczna relacja z roku biecego. Relacja ta stanowi górne ograniczenie relacji deficytu kadej JST do jej dochodów, jaka moe zosta uchwalona w budecie JST, jest ona wiksza od 55%, a mniejsza od 60%, to na kolejny rok górne ograniczenie relacji deficytu kadej JST do jej dochodów, jaka moe zosta uchwalona w budecie JST, zostaje zmniejszone przez pomnoenie przez wspóczynnik, który wyliczany jest nastpujco (1): R = (0,6 PDP/PKB) : 0,05, (1) gdzie: PKB - oznacza warto produktu krajowego brutto, a PDP - oznacza kwot pastwowego dugu publicznego, ogoszon za poprzedni rok budetowy, 5 Ustawa o finansach publicznych z r. Dz.U Nr 249 poz ZN nr 84 Seria: Administracja i Zarzdzanie (11)2010

4 142 M. Wakua jest równa lub wiksza od 60%, to poczynajc od siódmego dnia po dniu ogoszenia tej relacji, jednostki sektora finansów publicznych nie mog udziela nowych porcze i gwarancji i w kolejnym roku budetowym obowizuje zakaz udzielania przez nie nowych porcze i gwarancji; w projekcie ustawy budetowej na kolejny rok budetowy oraz w uchwalonych budetach JST kwota wydatków ma by równa kwocie dochodów lub nisza od niej. Wymienionych ogranicze nie stosuje si do kwot deficytu budetu JST sfinansowanych nadwyk budetow z lat poprzednich, a take sfinansowanych emisj papierów wartociowych, zacignitymi kredytami i po- yczkami w zwizku z umow zawart z podmiotem dysponujcym rodkami unijnymi. Kolejnym ograniczeniem w zaciganiu dugu jest to, e czna kwota dugu jednostek samorzdu terytorialnego na koniec okresu obrachunkowego nie moe przekroczy 60% dochodów tej jednostki w danym roku budetowym, a w trakcie jego trwania 60% planowanych dochodów na koniec kadego kwartau. Wymienione ograniczenie na ma zastosowania do emitowanych papierów wartociowych, kredytów i poyczek zaciganych w zwizku umow zawart midzy podmiotem dysponujcym rodkami budetu Unii Europejskiej. Oznacza, to, e limit poziomu dugu nie obejmuje zobowiza powstaych dla zabezpieczenia wkadu wasnego jednostek samorzdowych i sfinansowania zdania w czci refundowanego. Zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku czna kwota zobowiza przypadajcych do realizacji w danym roku budetowym, z tytuu spat kredytów i poyczek, wykupu wyemitowanych przez JST papierów wartociowych (raty + odsetki) oraz zobowiza wynikajcych z udzielonych przez nie porcze i gwarancji, nie moe przekroczy 15% planowanych na dany rok budetowy dochodów JST lub 12%, gdy pastwowy dug publiczny w relacji do PKB przekracza 55%. Ograniczenie to nie obejmuje spat rat kapitaowych kredytów, poyczek oraz wykupu papierów wartociowych zaciganych lub wyemitowanych na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu JST. Limitu tego nie stosuje si równie do wyemitowanych papierów wartociowych oraz kredytów i poyczek, zacignitych w zwizku ze rodkami okrelonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponujcym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójnoci UE, czy te porcze i gwarancji udzielonych samorzdowym osobom prawnym, realizujcym zadania JST z wykorzystaniem rodków pochodzcych z tych funduszy. Od 1 stycznia 2010 roku obowizuje nowa ustawa o finansach publicznych. Zniosa ona limit poziomu dugu jednostek samorzdu terytorialnego. Zgodnie z art. 243 tej ustawy organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego nie moe uchwali budetu, którego realizacja spowoduje, e w roku budetowym oraz w jakimkolwiek roku, nastpujcym po roku budetowym, relacja cznej kwoty przypadajcych w danym roku budetowym: Seria: Administracja i Zarzdzanie (11)2010 ZN nr 84

5 Wybrane aspekty zaduania si gmin 143 spat rat kredytów i poyczek wraz z nalenymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartociowych wraz z nalenymi odsetkami i dyskontem, potencjalnych spat kwot wynikajcych z udzielonych porcze oraz gwarancji, do planowanych dochodów ogóem budetu przekroczy redni arytmetyczn z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów biecych, powikszonych o dochody ze sprzeday majtku oraz pomniejszonych o wydatki biece, do dochodów ogóem budetu. Do tych wylicze stosuje si wzór (2): R + O D Db + n n3 1 * 3 + Sm D n3 Db n3 n1 Wb + Sm n3 D n1 n1 Wb n1 Db + n2 + Sm D n2 n2 Wb n2 + (2) gdzie: R planowana na rok budetowy, czna kwota z tytuu spaty rat kredytów i poyczek, wykupów papierów wartociowych, O planowane na rok budetowy odsetki od kredytów i poyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartociowych, spaty kwot wynikajcych z udzielonych porcze i gwarancji, D dochody ogóem budetu w danym roku budetowym, Db dochody biece, Sm dochody ze sprzeday majtku, Wb wydatki biece, n rok budetowy, na który ustalana jest relacja, n-1 rok poprzedzajcy rok budetowy, na który ustalana jest relacja, n-2 rok poprzedzajcy rok budetowy o dwa lata, n-3 rok poprzedzajcy rok budetowy o trzy lata. Powyszego ograniczenia nie stosuje si do: wykupu papierów wartociowych, spat kredytów i poyczek zacignitych w zwizku z umow zawart na realizacj programu, projektu lub zadania ze rodków unijnych, z wyczeniem odsetek od tych zobowiza, porcze i gwarancji udzielonych samorzdowym osobom prawnym realizujcym zadania JST z wykorzystaniem rodków europejskich w terminie nie duszym ni 90 dni po zakoczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji dokonanych wydatków z tych rodków. ZN nr 84 Seria: Administracja i Zarzdzanie (11)2010

6 144 M. Wakua Nowa ustawa wprowadzia obowizek sporzdzania wieloletniej prognozy finansowej. Powinna ona okrela dla poszczególnych lat nastpujce dane: dochody biece oraz wydatki biece budetu jednostki samorzdu terytorialnego, w tym na obsug dugu, gwarancje i porczenia; dochody majtkowe, w tym dochody ze sprzeday majtku, oraz wydatki majtkowe budetu jednostki samorzdu terytorialnego; wynik budetu jednostki samorzdu terytorialnego; przeznaczenie nadwyki albo sposób sfinansowania deficytu; przychody i rozchody budetu jednostki samorzdu terytorialnego, z uwzgldnieniem dugu zacignitego oraz planowanego do zacignicia kwot dugu jednostki samorzdu terytorialnego. Nowa ustawa wprowadzia obowizek sporzdzania wieloletniej prognozy finansowej, która obejmuje przedsiwzicia przyjte do realizacji oraz uwzgldnia przedsiwzicia planowane i jest przyjmowana w drodze uchway organu stanowicego JST. Analiza ogranicze prawnych w przytoczonych ustawach pozwala na wskazanie sabych i mocnych ich stron. Niewtpliwe sab stron ogranicze poziomu zaduenia jednostek samorzdu terytorialnego w obowizujcej do roku ustawie o finansach publicznych by jeden limit, który obowizywa województwa, powiaty i gminy. Nie brano tu pod uwag wielkoci, potencjau dochodowego i struktury dochodów budetowych poszczególnych szczebli samorzdu. Ustawa ta za punkt odniesienia do oceny zdolnoci do zacigania dugu przyjmowaa poziom dochodów ogóem budetu. W praktyce natomiast instytucje finansowe w celu ustalenia moliwoci zacigania dugu przez jednostki samorzdu terytorialnego wykorzystuj nadwyk operacyjn (rónice pomidzy dochodami biecymi a wydatkami biecymi) 6. Kolejn sab stron omawianego aktu prawnego jest porównywanie poziomu zaduenia i wypat na obsug dugu do dochodów ogóem budetu samorzdowego. Ogranicza to moliwoci zaduenia si samorzdów o dobrej kondycji finansowej. Poziom wypat na obsug dugu jest uzaleniony od stanu finansów publicznych, a konkretnie od poziomu relacji pastwowego dugu publicznego do PKB, przy czym ograniczenie to dotyczy tylko podsektora samorzdowego, Wpywa to niekorzystnie na zdolno JST do zacigania i obsugi dugu, bo jednoczenie ogranicza dziaania w zakresie zarzdzania dugiem, majce na celu zmniejszenie poziomu kosztów obsugi dugu. Mocn stron ustawy, która zacza obowizywa od biecego roku w zakresie ogranicze zacigania dugu, jest wprowadzenie limitu poziomu wypat na obsug dugu. Powinno to skania wadze jednostek samorzdowych do efektywnego zarzdzania dugiem. Wprowadzenie wieloletniej prognozy finansowej mona niewtpliwe uzna za zalet obowizujcego obecnie aktu prawnego. Rola tej prognozy 6 M. Jastrzbska, 2009, Ograniczenia zaduenia jednostek samorzdu terytorialnego w wietle spenienia przez Polsk kryteriów fiskalnych konwergencji, Finanse Komunalne nr 4, s. 20. Seria: Administracja i Zarzdzanie (11)2010 ZN nr 84

7 Wybrane aspekty zaduania si gmin 145 jest nadrzdna w stosunku do innych dokumentów planistycznych w aspekcie finansowym. Zarówno strategia, Wieloletnie Plany Inwestycyjn, jak i strategia zarzdzania dugiem powinny by z ni zgodne. Wprowadzenie tej prognozy powinno przyczyni si do zwikszenia: 7 efektywnoci i skutecznoci zarzdzania finansami jednostek samorzdu terytorialnego, absorpcji rodków europejskich, transparentnoci finansów i prowadzonej polityki finansowej. Wprowadzona od 1 stycznia 2010 roku ustawa posiada równie sabe strony. Za powielenie bdu starej ustawy mona uzna brak zrónicowania limitów zacigania dugu dla poszczególnych szczebli samorzdowych. Z limitu zaduenia jednostek samorzdu terytorialnego wyczono finansowanie przejciowego niedoboru budetu. Moe to skania samorzdy do finansowania dugoletnich inwestycji instrumentami krótkoterminowymi. To z kolei wpywa na przenoszenie dugu na kolejne lata i powoduje ryzyko wzrostu kosztów i obsugi dugu. Ustalony w nowej ustawie limit wypat na obsug dugu zwiksza poziom zdolnoci do zacigania i obsugi dugu nie tylko przez samorzdy o dobrej kondycji finansowej. Zdolno do posiadania i obsugi zaduenia powinna mie charakter trway. Nie powinna ona wynika ze zdarze incydentalnych. Niektóre dziaania jednostek samorzdu terytorialnego polegajce np. na sprzeday majtku przyczyniaj si do podwyszenia ich zdolnoci kredytowej. Sprzeda tych aktywów w przyszoci moe natomiast wpyn na zmniejszenie si dochodów biecych (mniejsze wpywy z najmu), a w konsekwencji na pogorszenie si wyniku operacyjnego. Ocena poziomu zaduenia gmin podregionu ostrocko-siedleckiego Ocena poziomu zaduenia jednostek samorzdu terytorialnego oprócz charakteru prawnego ma równie charakter ekonomiczny. Oceny ekonomiczne polegaj na badaniu zdolnoci kredytowej i pynnoci finansowej. Analiza zdolnoci kredytowej powinna by jednym z celów analiz stanu finansów jednostek samorzdu terytorialnego. Analiza ta jest jednym z instrumentów pozwalajcych na weryfikacj poziomu ryzyka zwizanego z obsug dugu komunalnego gminy. Badanie zdolnoci kredytowej jest procesem polegajcym na cigym monitorowaniu dziaalnoci gminy przez cay okres kredytowania. Najczciej stosowane s trzy grupy kryteriów: jako- ciowe, ilociowe i charakteryzujce inne ryzyka zwizane z finansowaniem jednostek samorzdu terytorialnego. W ocenie jakociowej zwraca si szczególn uwag na cztery podstawowe czynniki: 8 1. Atrakcyjno inwestycyjn JST, 7 Tame, s E. Hellich, 2006, Ocena zdolnoci kredytowej jednostek samorzdu terytorialnego, Finanse Publiczne nr 9, s. 2. ZN nr 84 Seria: Administracja i Zarzdzanie (11)2010

8 146 M. Wakua 2. Zarzdzanie JST, 3. Jako planowania budetowego, 4. Wywizywanie si JST z zobowiza. Po ocenie jakociowej przystpuje si do oceny ilociowej, obejmujcej analiz wybranych wskaników (tab. 1). Tabela 1. Wskaniki zaduenia Table 1. Debt ratio Nazwa wskanika Name of the debt ratio Wskanik zaduenia ogólnego (General debt ratio) Wskanik wielkoci zaduenia na 1 mieszkaca (Debt ratio per capita) Sposób obliczania Formula (zobowizania ogóem /dochody budetowe)*100 (total liability /budet incomes)*100 (zobowizania ogóem/ liczba mieszkaców) (total liability/ number of citizens) ródo: Opracowanie wasne. Source: Own study. Analiza poziomu zaduenia zostanie przeprowadzona w gminach podregionu ostrocko-siedleckiego. Podregion ten pooony jest w województwie mazowieckim zwanym województwem najwikszych rónic. Wystpuj tutaj najwiksze dysproporcje pomidzy podregionami. Ponadto charakterystyczne dla Mazowsza zrónicowanie ulega dalszemu pogbieniu, poniewa procesy polaryzacji maj szerszy zasig w porównaniu z procesami dyfuzji ograniczonymi do km od centrum Warszawy. Podregion ostrocko-siedlecki jest najbiedniejszym o najwikszych zapónieniach rozwojowych oraz najmniejszej atrakcyjnoci lokalizacyjnej podregionem w województwie mazowieckim. W zwizku z tym, e gminom nie wystarcza dochodów na pokrywanie swoich wydatków, musz one zaciga dug. Poziom poszczególnych instrumentów pokrywania niedoborów dochodów publicznych przedstawia tabela 2. Analiza budetów gmin badanego podregionu prowadzi do wniosku, e w roku gmin wiejskich zamkno rok budetowy deficytem. W gminach miejsko-wiejskich sze na dziesi badanych gmin osigno nadwyk budetow. Zdecydowanie gorzej sytuacja przedstawia si w roku 2008 gdzie nadwyk wydatków budetowych nad dochodami wykazao 37 gmin wiejskich. Analizujc poziom zobowiza gmin podregionu ostrocko-sidleckiego (tab. 1) mona stwierdzi, e wyszym jego poziomem odznaczay si gminy miejsko-wiejskie. W gminach wiejskich najwyszy wzrost odnotoway zobowizania wymagalne (21,5%) w roku W tyme roku nastpi niewielki spadek ogólnego poziomu zobowiza we wszystkich typach analizowanych gmin. Moe to wynika z ustabilizowania sytuacji po wprowadzeniu nowej ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego i napywie nowych rodków z Unii Europejskiej. Wród gmin wiejskich wystpuj Seria: Administracja i Zarzdzanie (11)2010 ZN nr 84

9 Wybrane aspekty zaduania si gmin 147 dwie gminy, które w swoich sprawozdaniach nie wykazay adnych zobowiza. Jest to z jednej strony sytuacja pozytywna i oznacza, e gminom tym wystarcza swoich rodków na pokrywanie wydatków budetowych. Z drugiej strony moe wiadczy o tym, e wadze tych jednostek nie posiadaj dostatecznej wiedzy i umiejtnoci wykorzystywania zewntrznych róde finansowania wydatków przeznaczonych na rozwój danej gminy. Tabela 2. Poziom i dynamika podstawowych instrumentów zacigania dugu w latach [rednio na gmin w tys. z] Table 2. Level and dynamics of basic debt instruments in (average per commune in tys. z) Wyszczególnianie (Specification) Poziom (Level) Dynamika 2006=100 (Dynamics 2006=100) Gminy wiejskie (Rural communes) Kredyty i poyczki 96,4 92,0 (Credit and loans) Zobowizania wymagalne ,9 121,5 (Due liability) Pozostae (Other) Razem ,6 99,5 (Total) Gminy miejsko-wiejskie (Urban-rural communes) Kredyty i poyczki 96,4 92,0 (Credit and loans) Zobowizania wymagalne ,4 96,8 (Due liability) Pozostae ,7 141,7 (Other) Razem (Total) ,9 94,6 ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych z Ministerstwa Finansów. Source: Own study on the base given from the Ministry of Finance. Na podmiotow struktur zobowiza zaliczanych do dugu jednostki samorzdu terytorialnego w badanych gminach skadaj si kredyty i po- yczki, zobowizania wymagalne i pozostae, które w znacznej mierze obejmuj przyjte depozyty. Najwikszy udzia w zobowizaniach wliczanych do dugu w gminach wiejskich maj kredyty i poyczki, które w 2008 roku stanowiy 68% wszystkich zobowiza. Natomiast w gminach miejsko-wiejskich znaczce miejsce w strukturze dugu zajmuj zobowizania wymagalne. We wszystkich typach analizowanych gmin praktycznie znikome znaczenie ma ZN nr 84 Seria: Administracja i Zarzdzanie (11)2010

10 148 M. Wakua emisja papierów wartociowych. Moe to wynika z do wysokich kosztów emisji papierów wartociowych, jak równie z niechci wadz samorzdowych do sigania po nowe instrumenty pokrywania swoich niedoborów. Analizujc poziom wskanika ogólnego zaduenia badanych gmin (tab. 3) mona stwierdzi, e jest on niewysoki i daleki od ustawowych ogranicze. Tylko w jednej gminie wiejskiej w 2008 r. wskanik ten wyniós 75%, czyli przekroczona zostaa granica 60%. Najwyszy wskanik poziomu zaduenia w gminach miejsko-wiejskich w tyme roku wyniós 34%. Tabela 3. Poziom wskanika zaduenia badanych gmin w latach Table 3. Level of debt ratio in researched communes in Wskanik zaduenia (Debt ratio) do (to) 20% 20-40% 40-60% wicej ni (more than) 60% Wyszczególnienie (Specification) Gminy wiejskie (Rural communes) Liczba gmin (Number of communes) % gmin (% of communes) Liczba gmin (Number of communes) % gmin (% of communes) ,9 70,3 66,2 28,4 25,7 27,0 4,1 1,4 5,4 2,7 2,7 1,4 Gminy miejsko- wiejskie (Urban-rural communes) ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych z Ministerstwa Finansów. Source: Own study on the base given from the Ministry of Finance Relacja zobowiza do wydatków inwestycyjnych we wszystkich typach badanych gmin przekroczya 100%. wiadczy to o tym, e zobowizania zacigane byy w celu finansowania nie tylko wydatków inwestycyjnych, co z wielu wzgldów jest uzasadnione, ale równie ze rodków uzyskanych z poyczek publicznych finansowane byy wydatki biece, które powinny mie swoje ródo pokrycia w dochodach biecych. Zaduanie si jednostek samorzdu terytorialnego w krajach Unii Europejskiej We wszystkich krajach Unii Europejskiej zaduanie si samorzdów jest dopuszczalne i moe nastpowa w rónych formach. Do najwaniejszych naley zaciganie kredytów i poyczek oraz emisja obligacji komunalnych. Celem zaduania jednostek samorzdowych jest tam przede wszyst- Seria: Administracja i Zarzdzanie (11)2010 ZN nr 84

11 Wybrane aspekty zaduania si gmin 149 kim finansowanie inwestycji samorzdowych. W Norwegii wprowadzony jest zakaz konstruowania budetów samorzdowych z deficytem. Mimo tego zakazu okoo 1/5 samorzdów na koniec roku wykazuje ujemne saldo swojego budetu. Wpywa na to kreatywne planowanie budetu, które pozwala na faktyczne zaduanie si samorzdów w przypadku niedoboru rodków. Tak zacignity dug musi by spacony w przecigu dwóch lat. 9 We Francji, Belgii, Niemczech i Luksemburgu zaciganie kredytów i poyczek jest moliwe tylko i wycznie na cele kapitaowe. W Hiszpanii zwrotnymi rodkami mog by finansowane tylko i wycznie wydatki ustalone w planach inwestycyjnych. 10 W wielu pastwach tj. Austrii, Danii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Anglii zaduanie si w celu finansowania wydatków biecych jest zabronione. W Estonii samorzdy mog zadua si wycznie na cele inwestycyjne, cho nie ma wyodrbnienia budetów biecych i inwestycyjnych. W kraju tym s stosowane powane restrykcje wobec zaduania si samorzdów (limity na wielko i obsug zaduenia s bardzo podobne do polskich). Na Litwie czna kwota zaduenia samorzdu nie moe przekroczy 35% jego rocznych dochodów budetowych. Maksymalna za kwota zaciganego przez jednostki samorzdowe w cigu roku kredytu wynosi 20% dochodów samorzdowych. Nadzór finansowy ze strony pastwa nad samorzdowym dugiem spoczywa na ministrze finansów. Na otwie, zgodnie z obowizujcymi tam regulacjami, przy zaciganiu zobowiza finansowych wymagana jest zgoda ministra finansów, a roczny limit kredytów i gwarancji samorzdowych nie moe przekroczy kwoty ustalonej midzy rzdem a otewskimi wadzami samorzdowymi. Samorzdom w Czechach wolno zadua si zarówno na cele inwestycyjne, jak i biece. Nie istniej tu adne ograniczenia dotyczce limitów zaduenia i jego kosztów obsugi. Podobnie byo i na Sowacji, gdzie poziom zaduenia nie by limitowany, ale od 2005 r. ograniczenia takie zostay uchwalone i zaczy obowizywa. W kraju tym zaduenie samorzdów dopuszczalne jest tylko na cele inwestycyjne. Co prawda, wolno zaciga krótkoterminowe zobowizania na pokrywanie bie- cych deficytów, ale trzeba je spaci w tym samym roku. Dug cakowity jednostek samorzdu terytorialnego nie moe przekroczy 60% rocznych dochodów biecych osignitych w poprzednim roku budetowym, natomiast koszty jego obsugi musz by nisze ni 25% tych dochodów. 11 Analizujc poziom zaduenia w stosunku do PKB w krajach Unii Europejskiej mona stwierdzi, e najwyszy poziom tego wskanika jest we Francji, Danii i Anglii (rys. 1). Najwyszym udziaem dugu w dochodach odznaczay si samorzdy Danii i Wgier. 9 P. Swianiewicz, 2004, Finanse lokalne teoria i praktyka, Municypium S.A., Warszawa, s M. Jastrzbska, 2006, Zaduenie sektora samorzdowego w krajach Unii Europejskiej w latach , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciskiego nr 426, Uniwersytet Szczeciski, Szczecin, s P. Swianiewicz, 2004, Finanse lokalne..., op. cit., s ZN nr 84 Seria: Administracja i Zarzdzanie (11)2010

12 150 M. Wakua Oprócz zacigania kredytów i poyczek, jednostki samorzdu terytorialnego krajów Unii Europejskiej w coraz wikszym stopniu w celu sfinansowania swoich projektów inwestycyjnych emituj obligacje. Rys. 1. Dug samorzdów w stosunku do PKB wybranych Krajów Unii Europejskiej. Fig. 1. Debt of local governments in relation to GNP in chosen countries in European Union ródo: Opracowanie wasne na podstawie: M. Bitner, K. Cichocki, Efektywno zarzdzanie dugiem w samorzdach, Source: Own study on the base: M. Bitner, K. Cichocki, Effectiveness debt management in self-government bodies, W celu utrzymania odpowiedniego poziomu zaduenia stosowane s rónorodne formy limitów. Wyrónia si nastpujce formy kontroli zaduenia: uzyskiwanie zezwole na zaduanie si (nadzorowanie zaduenia ex ante) - ta forma kontroli daje moliwo przewidywania poziomu dugu. Niesie ona jednak ze sob ryzyko nieprzestrzegania limitów i problemów zwizanych z ich wyegzekwowaniem. W tym przypadku limity s corocznie negocjowane przez przedstawicieli samorzdów i rzdu centralnego. S to uzgodnienia dotyczce jednoczenie poziomu deficytu, podatków lokalnych oraz dotacji z budetu pastwa. Powoduje to, e samorzdy nie d do uzyskania jak najwyszych limitów zaduenia, lecz do osignicia okrelonego poziomu dochodów. Wadze centralne tak przydzielaj zezwolenia, aby utrzyma odpowiedni poziom dugu publicznego, dotacji, jak i podatków lokalnych. Takie rozwizanie powoduje zainteresowanie wszystkich stron wieloma aspektami finansów lokalnych oraz zachowaniem równowagi. T form ograniczenia nadmiernego zaduenia stosuje np. Dania i Anglia. limit ex post - tak form kontroli zaduania si samorzdów stosuj Wgry. Nie wystpuje tu zakaz finansowania dugiem wydatków biecych. Limity zaduania si ustalone s na do wysokim poziomie (ok. 70% dochodów jednostki samorzdowej) i nie obejmuj zaduenia krótkoterminowego. Mimo to dug wgierskich samorzdów jest jednym z najniszych w Europie (rys. 1). Podobny system obowizuje we Francji. Stosunek poziomu zaduenia Seria: Administracja i Zarzdzanie (11)2010 ZN nr 84

13 Wybrane aspekty zaduania si gmin 151 Podsumowanie do nadwyki budetowej nie moe by wikszy ni stosunek redniej rocznej spaty. Dodatkowo istniej ograniczenia w udzielaniu porcze i gwarancji oraz w maksymalnym poziomie dugu publicznego. Wysoki poziom zaduenia samorzdów francuskich wynika w duej mierze z zaangaowania si w porczenia inwestycji mieszkaniowych, co do których nie obowizuj normy ostronociowe. 12 Potwierdza to zasad, e luki w systemie ogranicze szybko skutkuj wysokim poziomem zaduenia. Przedstawiona w zarysie analiza stanu zaduenia gmin podregionu ostrocko-siedleckiego pozwala stwierdzi, e ich zaduenie utrzymuje si na w miar staym poziomie. Zdecydowana wikszo jednostek potrafi prowadzi ostron polityk zarzdzania dugiem, nie doprowadzajc swoich finansów do stanu niewydolnoci. Niepokój moe budzi fakt, e cz samorzdów finansuje swoje wydatki biece ze zwrotnych róde zasilajcych ich budety. Gównymi instrumentami pokrywania niedoborów dochodów nad wydatkami s kredyty i poyczki. Wadze podstawowej jednostki samorzdu terytorialnego w znikomym stopniu sigaj po emisj papierów wartociowych w celu pokrycia swojego dugu. Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku zmienia ograniczenia prawne w zakresie zacigania dugu przez jednostki samorzdu terytorialnego. Za moc jej stron mona uzna wprowadzenie wieloletniej prognozy finansowej. Powinno to wpyn na zwikszenie racjonalno zarzdzania finansami tych jednostek. Z przeprowadzonych rozwaa wynika równie, e samorzdy w krajach Unii Europejskiej zaduaj si gównie na cele inwestycyjne. Tam gdzie dopuszczone jest zaduenie na finansowanie biecych wydatków, ustalane s przez pastwo limity zaduenia. Bibliografia Chojna-Duch E., 2004, Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa Hellich E., 2006, Ocena zdolnoci kredytowej jednostek samorzdu terytorialnego, Finanse Publiczne nr 9. Jastrzbska M., 2006, Zaduenie sektora samorzdowego w krajach Unii Europejskiej w latach , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciskiego nr 426, Uniwersytet Szczeciski, Szczecin. Jastrzbska M., 2009, Ograniczenia zaduenia jednostek samorzdu terytorialnego w wietle spenienia przez Polsk kryteriów fiskalnych konwergencji, Finanse Komunalne nr M. Poniatowicz, 2005, Dug publiczny w systemie jednostek samorzdu terytorialnego (na przykadzie miast na prawach powiatów), Wyd, UwB, Biaystok, s ZN nr 84 Seria: Administracja i Zarzdzanie (11)2010

Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe

Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe Prof. dr hab. Elbieta Kornberger-Sokołowska Uniwersytet Warszawski Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe 1. Zgodnie z art. 158 Traktatu ustanawiajcego Wspólnot Europejsk

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2013 dr Adam Marcysiak prof. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Wies aw Dzwonkowski Wies aw opaciuk Marcin Krzemi ski IERiG -PIB

Wies aw Dzwonkowski Wies aw opaciuk Marcin Krzemi ski IERiG -PIB Wiesaw Dzwonkowski Wiesaw opaciuk Marcin Krzemiski IERiG-PIB Wpyw uwarunkowa prawnych, ekonomicznych, rodowiskowych oraz zmian zachodzcych na wiatowym rynku na rozwój rynku zbó, rolin oleistych i wysokobiakowych

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 Warszawa, marzec 2006r. 1 SPIS TRECI Wprowadzenie... 4 1. Kierunki polityki transportowej i misja Rzdu w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BUDETOWY 2005

INFORMATOR BUDETOWY 2005 STAROSTWO POWIATOWE W MISKU MAZOWIECKIM 05-300 Misk Mazowiecki, ul. Kociuszki 3 Tel.: (025) 758 42 05 do 09, fax: wew. 46 INFORMATOR BUDETOWY 2005 http://www.powiatminski.pl Email: starostwo@powiatminski.pl

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny (podatki, opłaty) lub kształtuj ceny w sposób bezporedni

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Milena Karwowska Mgr, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, kierunku Finanse i Rachunkowo CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy pracy

Elastyczne formy pracy ELASTYCZNE FORMY PRACY Elastyczne formy pracy poradnik dla pracowników WydawnictwoWyszejSzkoyEkonomicznejwBiaymstoku Biaystok2007 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego, listopad 2006 r. Strona 1 ELASTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie Inicjatywa ecoda 2 Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce

DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce DODATEK KWARTALNY Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce Tomasz Uryszek Dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- -Socjologiczny, Instytut Finansów, Katedra Finansów Publicznych Spowolnienie

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z magazyn nowoczesna firma kadry w Polsce 2009 marzec 2009 cena 70 z w dobie kryzysu trendy postawy pracownicze trendy hrm 2009 zarzdzanie talentami w firmach szanse i zagroenia firmowych przedszkoli wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona

Bardziej szczegółowo

port I Rap cze 2007 I Pó ó roc IPO Rapo rt przyg otowany y przez Pod p em: patronat IPO.pl Doradca ul. Brani 53 680 W e mail: in Tel.

port I Rap cze 2007 I Pó ó roc IPO Rapo rt przyg otowany y przez Pod p em: patronat IPO.pl Doradca ul. Brani 53 680 W e mail: in Tel. Rap Rapo Pod p porti rt przyg patronat IPO otowany em: IPó y przez óroc : cze2007 IPO.pl Doradca ul.brani 53680W email:in Tel.+487 dlabiznes iborska2/10 Wrocaw nfo@ipo.pl 717255714 su 0 l Wstp Zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo