KULTURA A RYNEK 1. Pod redakcją Sławomira PARTYCKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KULTURA A RYNEK 1. Pod redakcją Sławomira PARTYCKIEGO"

Transkrypt

1 KULTURA A RYNEK 1 Pod redakcją Sławomira PARTYCKIEGO WYDAWNICTWO KUL LUBLIN 2008

2 SPIS TREŚCI Rynek w teoriach kultury Witold Morawski, Dyskursy globalizacyjne: hegemoniczny i refleksyjny 13 Janusz Mariański, Wartości podstawowe gwarancją kultury moralnej społeczeństwa HłiHa EoraaH, O6pa3OBaHHe H HaaHOHajibHaa HHHOBaiiHOHHM CHCTeMa 6enapycH 34 Lech W. Zacher, Transformacje społeczeństw konsumpcyjnych - między techniką a kulturą 40 Sławomir Partycki, Natura - Kultura w Świecie Sieci 55 JIiOAMHJia IlaHKOBa, CoBpeMeHHbie TexHonorHH BnacTH B 3noxy nio6ajih3aiihh BpeMeHH H npoctpahctba 62 Władysław Jacher, Funkcje kultury w strukturze rynku 67 Franciszek J. Mazurek, Czy występuje sprzeczność między religią i nauką - a może w metodach nauk 72 Jan Mazur OSPPE, Projekt «ekonomia wspólnoty» - obecność etyki w regułach wolnego rynku 81 Jolanta Kopka, Rynek europejski w perspektywie religijnej i kulturowej 90 Małgorzata Suchacka, Marek S. Szczepański, Społecznie odpowiedzialny obywatel czyli rzecz o cnotach obywatelskich i menedżerskich 96 Krzysztof Konecki, Roberta Prusa symboliczno-interakcjonistyczna etnografia rynku a budowanie uogólnień. Negocjowalność i konstruowanie symboli w działaniu ekonomicznym ~ Stanisław Kowalczyk, Utylitarno-pragmatyczna koncepcja kultury postmodernizmu Antanas Makśtutis, Aleksejus Malovikas, Rasa Smaliukiene, Juozas Vijeikis and Aleksas Domarkas, Results development of lithuania economy and market under the conditions of globalization 117 BjiaaiiMiip KopoSoB, KyribTypHbie H HHCTHTyuHOHajibHbie acnektbi 3KOHOMHHecKoro B KOHTeKCTe yicpahhckoh nepcnekthbbi ebpohhterpauhh 123

3 6 SPIS TREŚCI Waldemar Czajkowski, Chleb, biżuteria, chemioterapia, kosmologia, opera...: różnorodność produktów a (faktyczna? Pożądana?) Tożsamość logiki poszczególnych rynków 128 AHaTOJiHH Py6aH0B, KaTeropna «6oraTCTBO» KaK coiihokynbtyphbih (j)ehomeh 135 Janusz R. Sobczyk, Historia naturalna homo oeconomicus - od narodzin po cywilizacyjny kryzys współczesności 140 Stanisław Jędrzejewski, Media publiczne na rynku - szansa czy konieczność 146 Kazimierz Albin Kłosiński, Podstawowe zasady poprawnych międzynarodowych stosunków gospodarczych 157 FajiHHa IIlMapjiOBCKaa, IIpeflnocbiJiKH H oprahh3au;hohhbie (J)opMbi Bxo>KaeHHa TpaH3HTHBHtix CTpaH B Me>K/tyHapoflHyK) cetebyio 3K0H0MHKy 162 Janusz Sztumski, Refleksje wokół prób określenia społeczeństwa w jakim żyjemy 167 Ludwik Skiba, Ekonomia, ekonomika, ekonomia polityczna. Zależności i konotacje Bjia/iHMHp Mem»iuHKOB, KariHTaji B couhonorłraeckom acneirre: TeoperanecKoe osochobahhe Hccne^OBaHHa H onepaiihohajibhbie napametpbi 180 Ajib< )pe,n KypaTamBHjiH, TeopHH c6anahchpobahhocth npab H OTBeTCTBeHHOCTH,gari5KHOCTHbrx HHIJ - Heo6xo/iHMafl HaymaH ochoba coiihanbho-3kohomhheckoro nporpecca 187 BHKTOP MoKaHy, CoiiHaubHbie npo6jiembi pe(})opmhpobahha CHCTeMbi 3ApaBOOxpaHeHHfl MonflOBbi 193 B H K T O P BopoHOB, Counojiorna 3KOHOMHHecKoro C03HaHHH H npakthkh: Bonpocbi npeo6pa3obahhh 197 Tatiana Chernyak, Innovations in civil service and in society: Issues on carrying out state reforms 202 Andrzej Niesporek, Kultura globalna i tożsamość. Kilka refleksji teoretycznych 206 Franciszek Danielewski, Patrycjusz Gronczewski, Proces interpretowania kultury jako podstawy ludzkiej aktywności i wiedzy 210 Adam A. Szafrański, Globalizacja a Religia. Studium z Zakresu Antropologii Kultury..216 HaTajibH P/KuGoBCKasi, BO3MO>KHOCTH H npo6jiembi 3KcnopTa o6pa3obahha B ycjiobh5ix rjio6anh3aiihh 224 Wiesław Romanowicz, Społeczna perspektywa ruchu ekumenicznego 230 Barbara Przybylska-Czajkowska, Kultura masowa jako przedmiot troski państwa FamieB M.H., ToMHJiOBa A.C., Ho JI.M., 3KOJiorHHecKaa KynbTypa pocchhckoro 06meCTBa B nephofl CTaHOBJieHHH pbihohhbix OTHOUieHHH 243 Izabela Łucjan, Dialog społeczny jako wyznacznik jakości życia społeczno-gospodarczego 249

4 SPIS TREŚCI 7 HaTajiHH HayiweHKO, TeoperanecKHe OCHOBH CTpaTerHiecKoro napthepctba B ycjiobh»x raoóanbhoh HHTerpaiiHH 253 Robert Pyka, Kultura mitycznego francuskiego egalitaryzmu w konfrontacji z rzeczywistością globalnego rynku - mit wyjątkowości francji a konwergencja globalnego kapitalizmu 259 HoaHHa BHjibiHHUKa-BnpyjiH, HcKyccTBO H pbihok. 3cTeTHHecicaa H 3K0H0MHHeCKaa MbICJIb O npoh3beflehhhx HCKyCCTBa 266 Jan Mróz, Potrzeba bycia zauważanym - wybryk pychy i egotyzmu czy konieczność? A może tęsknota za czymś utraconym? 272 Leszek Kuras, Świadomość, aktywność, odpowiedzialność - czyli o podmiotowości Jacek Kamiński, Bariery badań kulturowego kontekstu negocjacji 287 Wiesław Wątroba, Człowiek lękliwy. Jednostka wobec ponowoczesnych zagrożeń 293 Ajuia Hepy6accKaa, ripo6jiema cnactba B HH<j)opMauHOHHOM o6mectbe 300 Piotr Gindrich, Znaczenie czynników kulturowych i etnicznych w diagnozowaniu i rozpowszechnieniu objawów depresji 303 Wiesław Banach, Definicyjne i metodologiczne aspekty badań nad kulturą gospodarczą : 307 Wojciech Muszyński, Alternatywna ekonomia w ujęciu alterglobalistów. Założenia i realia. c 312 Małgorzata Głowania, Work-life balance: równowaga miedzy życiem prywatnym i zawodowym jako problem socjologiczny 317 Maria Czajkowska, Zaufanie jako składnik kultury empowermentu 320 EjieHa MojiHHa, ^enobeneckhh Kanmaji B BocnpoH3BoacTBeHHoił CHCTeMe peraoha Igor Tsvirkun, Kapitał informacyjny 329 EKaTepHHa Jluciiua, EcTecTBeHHbie MOHononHH B ycnobh$rx HOBOH MHpOBOH 3KOHOMHKH 333 Grzegorz Zabłocki, Ewolucja kultury rynku 337 Procesy, struktury, organizacje gospodarcze Yalentina Simkhovich, Corporate management and corporate social responsibility 345 JliOflMHJia HexopomeBa, HHHOBamroHHaa KyjibTypa H pa3bhthe npe,nnpnatha (oprahh3aiihh) B ycnobhax (J)opMHpoBaHHa «HOBOH 3KOHOMHKH» 350 FajiHna CaHbKo, Ocb6eHHOCTH HHTepHaiiH0HanH3auHH 6ejiopyccKOH SKOHOMHKH 356 Ejiena BaHKeBHH, OpraHH3auHOHHaa KyjibTypa B cobpemehhom MeHe/i»MeHTe 361 Paweł Woroniecki, Zaufanie a kultura organizacyjna korporacji. Szansę i ograniczenia poznawcze 366

5 8 SPIS TREŚCI Janina Stankiewicz, Bartosz Seiler, Hybrydyzacja organizacji obywatelskich; problemy 379 CBJTJiaHa JlanyuiKiHa, 0nTJłMi3auia CTpaTerinHoro ynpabjiihha KOHKypeHTOcnpoMoacHoro BHCOKOTexHOJioriHHoro ninnphcmctba 386 FaJiHHa OjiexH0BHH, /JnaraocTUKa nobe^ehha KOHKypeHTa Ha BHeuiHHx pbmicax 389 Michał Michalski, Menedżer-katolik poszukiwany, czyli żniwo jest wielkie, ale robotników mało" 394 K)Jiia y3yh, (PparMeHTapHicTb reokynbtyph Ta CHMBOJiiHHa fleijehtpajmauia y BipTyajibHift e^hocri ebponh 400 Grażyna Rzeszotarska, Kreacja kapitału ludzkiego w warunkach gospodarki opartej na wiedzy 404 Irina Plotka, Diana Strode, Mara Vidnere, The ethnic identity and social adaptation in different culture spaces for the different groups 409 Ceprefi XapHHKOB, Flapa^Hnua c6anahchpobahhoro pa3bhtha B KOHTeKCTe HepapxHH COUHO-3KOJIOrO-3KOHOMHqeCKHX CHCTeM 413 Ireneusz Maj, Homo Retus 418 Zbigniew Piątek, Możliwości finansowania polskiego przemysłu obronnego w celu zapewnienia konkurencyjności na rynkach europejskich 425 Urszula Lulkiewicz, Kultura organizacyjna a rozwój młodzieżowych organizacji proobronnych na przykładzie Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego Zawisza"..431 Kateryna Novikova-Cybulska, Indywidualizm sieciowy, tożsamość a wspólnota 439 Patrycja Bieńczak, Ruchy społeczne w społeczeństwie informacyjnym 445 Sławomir Gawroński, Orientacja rynkowa jednostek samorządu terytorialnego. Doświadczenia podkarpackich samorządów 449 Ewa Augustyniak, Kultura organizacji, etyka a rynek 454 Antoni Slonimski, Maryna Slonimska, Frontier cooperation of inhabitants and businessmen of the western regions of Belarus (economic and ethnocultural aspects) 459 Katarzyna Sołkowicz, Kulturowe uwarunkowania zarządzania europejskiego przedsiębiorstwem 464 A.H. ILiflCKHHa, JI.B. ILiiicKHHa, AflamaiiHa npe^nph«thh K yaiobham rjio6ajih3hpyk>mehcs SKOHOMHKH 469 HpHHa KojiecHHKOBa, BuHamie AHBimeHflHOH IIOJIHTHKH Ha HHBecraiiHOHHyio nphbjiekatejibhoctb npeflnpnathh 474 Olga Łysenko, Społeczno - gospodarcze uwarunkowania pomarańczowej rewolucji w świetle teorii relatywnej deprywacji Jamesa Daviesa 478 Sebastian Białoskurski, Rynek motocyklowy w Polsce 482

6 SPIS TREŚCI 9 Sebastian Benedykt Krajewski, Wirtualizacja procesów gospodarczych na przykładzie rynku forex 486 Alina Betlej, Przedsiębiorstwo sieciowe - mit czy rzeczywistość? 489 Paweł Zakrzewski, Kompletność instytucjonalna polskiej mniejszości narodowej w Republice Litewskiej 495 OKcana <t>eaopoba, CoBpeMeHHaa flhhamhka pbihka HCABHJKHMOCTH B JlaTBHH 499 Mapima HBaHUOBa, ynpabjiehhe oprahh3au,hohhoh KyjibTypoft rocyaapctbehhbix rpa«flahckhx ciryacamim B cobpemehhoił pocchh 503 Monika Sławińska, Kultura nieufności jako przyczyna i konsekwencja zachowań korupcyjnych 506 Tomasz Szopiński, Tendencje rozwoju e-usług 510 Agnieszka Marek, Kultura organizacyjna jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw 515 Jerzy Kaźmierczyk, Ponb oprahh3auhohhoh KynbTypw B nojibckom KOMMepnecKOM GaHKOBCKOM /jene 519 Anna Iwanicka, Miejsce i rola klienta w systemach zarządzania jakością.... : Magdalena Kulawik, Obcokrajowcy na arabskim rynku pracy. Na przykładzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich 527 Radosław Skrobacki, Innowacyjność mspp w perspektywie relacji pomiędzy ryzykiem i zaufaniem 531 Agata Szydlik-Leszczyńska, Współczesne organizacje i wymagania stawiane ich pracownikom 536 ApaM HaBacap/iHH. KDpbeBHH, 3HepreTHHecicaa 6e3onacHocTb 3aicaBKa3CKHX CTpaH - ycneuihbih onbit ApMeHHH 545

E-gospodarka E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej

E-gospodarka E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej A i no A I Vh E-gospodarka E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej Pod redakcją Sławomira PARTYCKIEGO B 366689 Wydawnictwo KUL Lublin 2009 SPIS TREŚCI Kultura, dystrybucja, konsumpcja Jolanta

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego PrOJEKT dofinansowany przez Mecenas główny Mecenas Wspierający patronat medialny Ekonomia dla przyszłości Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk

Bardziej szczegółowo

I RÓŻNORODNOŚĆ PRZESŁANEK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

I RÓŻNORODNOŚĆ PRZESŁANEK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI Wstęp... 17 ROZDZIAŁ I RÓŻNORODNOŚĆ PRZESŁANEK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Stanisław Sudoł Przedsiębiorczość jej pojmowanie, typy i czynniki ją kształtujące... 29 Mariusz Bratnicki Trwałość i elastyczność

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

I-buki 2014: Tytuł Autor Rok wydania 1 5 Badania marketingowe Redakcja: Krystyna Mazurek- 2005 Łopacińska

I-buki 2014: Tytuł Autor Rok wydania 1 5 Badania marketingowe Redakcja: Krystyna Mazurek- 2005 Łopacińska I D I-buki 2014: Tytuł Autor Rok wydania 1 5 Badania marketingowe Redakcja: Krystyna Mazurek- 2005 Łopacińska 2 2Metody organizacji i zarządzania. Redakcja: Wanda Błaszczyk 2008 7 Kształtowanie relacji

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.2551

Artykuły naukowe 1. G.2551 Artykuły naukowe 1. G.2551 Aktywna polityka rynku pracy w Polsce a jej efektywność / Justyna Kłobukowska // Pieniądze i Więź 2015, vol. 18, nr 1, s. 41-49. POLITYKA ZATRUDNIENIA - POLSKA - 1989-; PRACA

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia Nazwa przedmiotu Społeczeństwo Polskie XX wieku Wykładowca dr Jarosław Chodak Typ przedmiotu(w,ćw, W + CA kw, sem.) Rok studiów I rok studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych Semestr letni Liczba

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 3 marzec 2010 poz. 6640-10124 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów

system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów Gospodarka Polskie system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomice pod redakcją naukową Ryszarda Bartkowiaka i Janusza Ostassewskiego '^ SZKOŁA GŁÓWNA

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO X Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO SEKCJE TEMATYCZNE Prawa człowieka w procesie

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 36246-38739 grudzień 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122.

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. Artykuły naukowe 1. G.113 African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. FUNDUSZ INWESTYCYJNY - AFRYKA; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Modele biznesu w teorii nauk o zarządzaniu...20 3. Nurt rewolucyjny w konstruowaniu modeli biznesu...22

Spis treści. 1. Modele biznesu w teorii nauk o zarządzaniu...20 3. Nurt rewolucyjny w konstruowaniu modeli biznesu...22 Spis treści MODELE BIZNESU I STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTW...17 Rozdział 1 Nurt ewolucyjny i rewolucyjny w konstruowaniu modeli biznesu przedsiębiorstw...19 Adam Jabłoński Wstęp...19 1. Modele biznesu w teorii

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

2 prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Człowiek wobec zagrożeń cywilizacji XXI wieku Socjologia, Praca socjalna 0600-BUCA2C

2 prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Człowiek wobec zagrożeń cywilizacji XXI wieku Socjologia, Praca socjalna 0600-BUCA2C WYKAZ SEMINARIÓW MAGISTERSKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA: ROK I, SEM. 2 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium

Bardziej szczegółowo

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. Status mniejszościowy i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny 3430 Mucha Janusz, Pactwa Bożena [red.] "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych Socjologia 1205 Stanisława Rączkowskiego

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH L.p. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 13 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 2 93673 Aksjologia życia publicznego 978-83-7405-582-6 3 96021 Aksjomaty prawa

Bardziej szczegółowo

MARKETING I RYNEK 10/2014

MARKETING I RYNEK 10/2014 MARKETING I RYNEK 10/2014 Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel. (22) 827 80 01, w. 314 faks (22) 827 55 67 e-mail: mir@pwe.com.pl strona internetowa: www.marketingirynek.pl Wersja

Bardziej szczegółowo

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl katalog wydawniczy 2014/2015 ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 200 odpowiedzi na pytania z marketingu... 22 Abolicja w ZUS. Praktyczne aspekty umorzenia

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 36564-38817 grudzień 2012 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E Świadczenie: zakup i dostawa poniższych książek Zleceniodawca: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Biblioteka, ul. Dolna Brama 8, 80-821

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Bezpieczeństwo międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe : wymiar militarny / Przemysław Żurawski vel Grajewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dr Adam Baszyński Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych 2. Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy motywacja, motywowanie

Bardziej szczegółowo