WSPÓŁCZESNE NARZDZIA PROGRAMISTYCZNE NA USŁUGACH FOTOGRAMETRII I SIP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSPÓŁCZESNE NARZDZIA PROGRAMISTYCZNE NA USŁUGACH FOTOGRAMETRII I SIP"

Transkrypt

1 Artur Janowski Jakub Szulwic WSPÓŁCZESNE NARZDZIA PROGRAMISTYCZNE NA USŁUGACH FOTOGRAMETRII I SIP Streszczenie. Autorzy prezentuj własne dowiadczenia i wyniki bada prowadzone nad wykorzystaniem współczesnych narzdzi programistycznych do tworzenia aplikacji SIP (GIS). Referat jest efektem studiów badawczych prowadzonych przez autorów, zawierajc równoczenie odwołania do aktualnych realizacji informatycznych wdraanych przez autorów na potrzeby projektów geoinformatycznych. W referacie wystpuj odwołania do produktów geomatycznych zbudowanych na potrzeby zada naukowych, procesu dydaktycznego, ale take wykorzystanych w komercyjnych rozwizaniach wspomagajcych fotogrametri i SIP (komercjalizacja nauki). Tre wywodu obejmuje nie tylko połczenie moliwoci bada naukowych z rozwojem projektów komercyjnych, ale jest dowodem na moliwo budowania zaawansowanych i dedykowanych projektów na potrzeby fotogrametrii i systemów informacji przestrzennej bez odwoływania si do komercyjnych narzdzi GIS. W referacie jako cenne wskazane zostaj rozwizania informatyczne zachowujce funkcjonalno na wielu platformach sprztowo-systemowych (multiplatformowo). Znaczenie to zostaje podkrelone w obliczu powstajcej Ustawy o informatyzacji działalnoci niektórych podmiotów realizujcych zadania publiczne, oraz zmianie Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 1. Wprowadzenie Koniec wieku XX i pocztek XXI to okres szczególnie dynamicznego rozwoju dyscyplin naukowych opierajcych swoje istnienie na osigniciach ogólnie pojtej informatyki. Do takich dziedzin wiedzy bez wtpienia nale równie Systemy Informacji Przestrzennej (SIP), które dziki licznym analizom i weryfikacjom znajduj si dzi wród najszybciej rozwijajcych si dziedzin działalnoci człowieka zwikszajc stale sw popularno oraz rzesz odbiorców i uytkowników. Jednak nawet SIP nie s w stanie zdetronizowa technologii teleinformatycznych, które ju od kilkunastu lat zajmuj niepodzielnie zaszczytne pierwsze miejsce w rankingu myli technicznych. Z tego te wzgldu tylko w połczeniu z najnowsz technologi teleinformatyczn mon dopatrywa si dalszego rozwoju SIP, rozwoju o stopniu intensywnoci podobnym do obserwowanego w ostatnich latach XX wieku. Trudno jednak prognozowa dalszy rozwój, nie analizujc historii materii i praw, jakie w niej obowizywały i decydowały o postpie. W przypadku SIP poza rodkami technicznymi (sprzt komputerowy i teleinformatyczny) popularno była zawsze uzaleniona od wielu innych czynników (Rys. 1), wród których na wymienienie zasługuj: oprogramowanie podstawowe (systemy operacyjne) i specjalistyczne (jzyki programowania), postp technologii geoinformacyjnej, rozszerzenie liczby uytkowników i ich potrzeb,

2 rozwój komputerów i urzdze mobilnych, wprowadzanie nowych technologii sieciowych, zmiany obowizujcego prawa. Rysunek 1. Czynniki wypływajce na rozwój SIP. Analizy oprogramowania bazowego SIP dostpne w wielu opracowaniach dowodz, e wikszo współczesnych SIP róni si od swych prekursorów przede wszystkim liczb zaimplementowanych funkcji (jako mutacji i makr ich wczeniejszych wersji) oraz moliwoci obsługi danych zapisanych w rónych formatach. Takie zabiegi twórców oprogramowania maj czyni je bardziej uniwersalnym. Czy tego potrzebuje współczesnych uytkownik, który zmuszony do zakupu oprogramowania o podwyszonej cenie (ze zwikszon liczb funkcji), wykorzystuje je w niewielkiej czci odpowiadajcej jego wskiej i wyspecjalizowanej dziedzinie? Dlatego zestawienie ceny współczesnego oprogramowania i jego rzeczywistego wykorzystania wydaje si wysoce niekorzystne dla uytkownika. W technologii geoinformacyjnej coraz powaniejsz rol zaczynaj odgrywa uytkownicy okrelani mianem uytkowników masowych [Gajderowicz I., 2000]. Jednak przy jednostanowiskowych rozwizaniach SIP liczba ich jest z góry ograniczona. Jednym ze sposobów na szersze otwarcie si SIP jest docenienie i wykorzystanie potencjału, jaki niesie ze sob Internet, a z nim jego uytkownicy czyli internauci współczeni uytkownicy masowi. Konsekwencj zwikszajcej si roli internauty, a take cigłego rozwoju sieci komputerowych, stanie si wyodrbnienie silnej gałzi SIP tzw. WWW-SIP. Przyczynkiem prawnym do rozwoju WWW-SIP moe sta si take nowa Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o ksigach wieczystych i hipotece, która definiuje Krajowy system informacji geograficznej. Stanowi go bd dane zawarte w katastrze nieruchomoci, katastrze obiektów uzbrojenia terenu, mapach topograficznych i inne dane zawarte w pastwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Zbiory informacji przestrzennych, niezbdnych do realizacji zada własnych bd te mogły tworzy organy administracji publicznej, a chocia nie s to materiały stricte geodezyjno-kartograficzne, to jednak mog skutecznie wzbogaci funkcjonalno WWW-SIP. Projektodawcy dopuszczaj bowiem rozpowszechnianie danych Krajowego systemu informacji geograficznej w Internecie tak w celu przegldania, jak i w zakresie pełnej funkcjonalnoci aczkolwiek za zezwoleniem odpowiednich władz.

3 Wpływ na rozwój metod i projektów udostpniajcych informacj przestrzenn uytkownikom masowym bd te miały aktualne uwarunkowania gospodarcze. W chwili obecnej dobiegaj koca due projekty informatyczne prowadzone przez najwiksze polskie podmioty brany teleinformatycznej. Nie bez wpływu na rozwój SIP w Internecie pozostanie rzesza informatyków wykształcona i skupiona w zespołach zaangaowanych dotychczas w takie projekty jak informatyzacja ZUS, tworzenie centralnych baz danych administracji (np. rejestr usług medycznych, rejestr pojazdów) czy informatyzacja najwikszych banków. W tej chwili priorytetem staje si elektroniczna administracja i internetowa platforma rozlicze podatkowych, w które łatwo wkomponowa geodezj i kartografi, a w nich przede wszystkim kataster jako jeden z głównych składników SIP. Fakty te równie znajduj odwołanie w deniu przepisania geodezji z resortu infrastruktury do resortu administracji. Dostrzeenie przez władze pastwa zasadniczej odpowiedzialnoci słub i wykonawców geodezyjnych za jako materiałów wspierajcych system fiskalny Rzeczypospolitej daje szans nie tylko na ponowne zauwaenie administracyjnej roli geodezji, ale włanie przede wszystkim pozwala myle pozytywnie o przyszłoci SIP w Polsce. Fakt rozwoju SIP a przede wszystkim WWW-SIP nie budzi współczenie obaw. Mona zastanawia si nad kierunkiem rozwoju SIP oraz nad doborem optymalnych narzdzi programistycznych do tworzenia aplikacji dla uytkownika SIP. W sukurs mylom przychodzi z jednej strony wielowtkowy rozwój sprztu mogcego stanowi baz i nonik dla informacji oraz aplikacji SIP, a z drugiej uwarunkowania prawne przewidywane do wprowadzenia w najbliszym czasie. Współczesny sprzt, ogólnie nazwany komputerami, obejmuje nie tylko tradycyjne komputery klasy PC i serwery, ale take laptopy i urzdzenia mobilne, wród których po stronie uytkownika masowego znajd si telefony komórkowe i palmphony, czy te urzdzenia typu Palm i PocetPC. Sprzt ten korzysta z szerokiego wachlarza teleinformatycznych transmisji danych gromadzonych i udostpnianych w SIP przez łcza stałe (dostp komutowany, kanały dzierawione) i radiowe (GSM, GPRS, EDGE, UMTS itp.), odwołujc si zasadniczo do internetowych protokołów przesyłania danych (TCP/IP). Tak dua rónorodno wymaga stosowania interplatformowych rozwiza wspartych na stabilnych współczesnych narzdziach programistycznych. Take uwarunkowania prawne wydaj si dawa nadziej na budowanie rozwiza funkcjonujcych na wielu platformach systemowo-sprztowych. Ministerstwo Informatyzacji i Nauki od dłuszego czasu przygotowuje projekt Ustawy o informatyzacji działalnoci niektórych podmiotów realizujcych zadania publiczne. Wród zada publicznych znajduje si Krajowy system informacji geograficznej. Twórcy Planu Informatyzacji Pastwa oraz projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu zgodnie z projektem Ustawy o informatyzacji bd musieli mie na uwadze konieczno zapewnienia spójnoci działania systemów teleinformatycznych uywanych do realizacji zada publicznych oraz pewno sprawnej i bezpiecznej wymiany informacji. Wprowadzenie Ustawy o informatyzacji jest zwizane z inicjatyw e-europa 2005 Społeczestwo Informacyjne dla Wszystkich, w której elektroniczna administracja (e-government) take w dziedzinie geodezji odgrywa istotn rol. Projekt e-europa zakłada, e organy władzy publicznej powinny zapewni powszechny dostp on-line do informacji publicznych oraz umoliwi obywatelom i innym zainteresowanym podmiotom załatwianie swoich spraw z zakresu administracji publicznej w sposób interaktywny, za porednictwem systemów teleinformatycznych. Autorzy projektu Ustawy o informatyzacji szacuj, e koszt

4 dostosowania rejestrów publicznych do minimalnych wymaga okrelonych w Ustawie oscylował bdzie przy kwocie 500 milionów złotych, a wiec jest to kolejna szansa na wsparcie WWW-SIP. Wszystkie te przytoczone fakty s tylko fragmentarycznym przegldem powodów, jakie mog oddziaływa na rozwój SIP/WWW-SIP. Jednak ju przy tym tak ogólnym okreleniu aktualnego rodowiska dla funkcjonowania SIP dobór narzdzi informatycznych pozostaje priorytetowym zadaniem do tworzenia nowoczesnych SIP. 2. Załoenia i analizy Wczeniej zostało ju podkrelone, e projektujc SIP/WWW-SIP mona utosami uytkownika masowego z uytkownikiem Internetu. Odwołanie takie umoliwia wykorzystanie procedur przydatnych dla budowania aplikacji internetowych, a jednoczenie nie powoduje ograniczenia analizy potrzeb i wymaga uytkownika. Proces projektowy przeprowadzony na potrzeby tworzenia autorskich aplikacji WWW- SIP moe zosta ujty w ogólnym zestawieniu kroków postpowania: 1. analiza współczesnych zastosowa Internetu w technologii geoinformacyjnej 2. charakterystyka współczesnych odbiorców technologii geoinformacyjnej ze szczególnym uwzgldnieniem rosncej roli uytkownika masowego: klasyfikacja uytkowników, funkcja jakiej system ma słuy, 3. koncepcje sieciowej (lokalnej LAN i rozległej WAN) wymiany danych SIP: standardy przegldarek internetowych, oprogramowanie niezalene, technologia klient-serwer, 4. analiza istniejcych problemów sieciowej wymiany danych: metadane, optymalizacja transferu (szybko i wielofunkcyjno), bezpieczestwo i autoryzacja dostpu do danych, znaczna polaryzacja kompatybilnoci sprztowoprogramowej, wysokie ceny profesjonalnych i zaawansowanych technologii udostpniania danych, 5. opracowanie wykazu doboru optymalnych technologii dla okrelonych zada sporód dopuszczanych przez standard HTML, 6. okrelenie czynników decydujcych o podjciu decyzji dotyczcych doboru narzdzi przy konstruowaniu aplikacji specjalistycznych typu SIP ukierunkowanych na uytkownika masowego, ze szczególnym uwzgldnieniem: bezpieczestwa danych, masowego dostpu do danych, moliwoci natychmiastowej aktualizacji danych, uniezalenieniem działania od platformy sprztowej i systemowej odbiorcy, niskiej ceny stworzenia systemu i jego eksploatacji. W efekcie prowadzonych bada autorzy zwracaj uwag, i szczególn zainteresowanie i miejsce w tej publikacji naley powici dwóm zagadnieniom.

5 Pierwsze z nich to technologia klient-serwer (rozszerzana do technologii trójwarstwowej). Pozwala ona na najskuteczniejsz realizacj projektów internetowych wspierajcych si na układzie głównego serwera aplikacji i danych oraz odwołujcego si do niego oprogramowania klienckiego. Druga to technologia programowania w jzyku Java, który daje due moliwoci budowania aplikacji interplatformowych, niezalenych od sprztu komputerowego i systemu operacyjnego. 3. Model klient-serwer sieciowej wymiany danych. Technologi klient mona traktowa w oparciu o dwa konteksty: ujcie aplikacyjne (programowym), ujcie sprztowe. W ujciu programowym: klient i serwer s umownymi nazwami typów programów komputerowych. Klient z reguły nie posiada pewnych danych lub metod (funkcji) do ich przetwarzania. Dlatego łczy si z innymi programami w celu pozyskania niezbdnych informacji. Tymi programami, które oferuj klientom posiadany przez siebie dostp do danych i usług s aplikacje noszce nazw serwerów. Zarówno programy klienta jak i serwera mog, ale nie musz, znajdowa si w obrbie zasobów tej samej maszyny, nie stanowi to bowiem o istocie całej koncepcji klient-serwer w ujciu programowym. Natur rozwizania klient-serwer jest przede wszystkim rozdzielenie na poszczególne aplikacje systemu metod oraz dostpu do danych. Taka nomenklatura uywana jest równie w ujciu sprztowym, gdzie klient to maszyna łczca si poprzez sie z odległa maszyn serwera. W tym miejscu przy odnoszeniu si do SIP analizie podlega winien model klient-serwer w rozumieniu software owym, dodatkowo osadzonym w realiach rodowiska internetowego lub intranetowego wspieranego transmisj opart na protokole TCP/IP. Zasada działania takiego systemu zaley od wymiany informacji midzy dwoma rodzajami komponentów układu. Mona równie wyróni dwa rodzaje informacji otrzymywanych przez klienta: informacje zainicjowane zapytaniem lub daniem klienta skierowanym do serwera, który po przetworzeniu danych wysyła odpowied; informacje wysłane do klienta bez jego wyranego dania, bdce wynikiem analiz realizowanych w zasobach serwera, ale zainicjowanych przez inne ni dany klient czynniki np. uaktualnienie widoku bazy danych po transakcji wykonanej przez innego klienta. Ten prosty i skuteczny model został sprawdzony i doceniony przede wszystkim w wielu aplikacjach dostpnych za porednictwem Internetu (serwery WWW, wyszukiwarki internetowe, systemy poczty elektronicznej). Jednak z prostoty jego załoe nie wynika wcale prostota projektowania i póniejszej implementacji. Poza wdroeniem szczegółów połczeniowych projektant powinien zdecydowa o rozkładzie funkcji i danych oraz lokalizacji stanu tj. czy serwer ma by serwerem z tzw. stanem (serwer zapamitujcy i utrzymujcy etapy wykonywany procesów i operacji skorelowanych z danym klientem) czy bez stanu (informacje o postpie i wykonanych pracach przechowywane s na kliencie). Decyzja o lokalizacji stanu zaley od:

6 obcienia, przepustowoci i niezawodnoci sieci od jakoci sieci zaley ilo moliwej do przesłania informacji na drodze klient-serwer (jeli jest ona wysoka, dane mog by składowane na kliencie, odciajc zasoby serwera); iloci klientów przechowywanie informacji o duej iloci połcze z klientami moe negatywnie wpłyn na moc obliczeniowo-dostpow do serwera; stosunek mocy obliczeniowych serwera i klientów naley szuka nawet rozwiza porednich, aby cało systemu prezentowała optymaln funkcjonalno; bezpieczestwo danych jeli dane, na których dokonywane s operacje wymagaj szczególnej ochrony, jedynym rozwizaniem jest zastosowanie serwera nie tylko ze stanem, ale z wszelkimi funkcjami przetwarzania danych. Od podobnych czynników zaley równie czy projektowany system bdzie systemem tzw. cienkiego klienta, czy raczej dwóch bliskich równowadze aplikacji. Klient-serwer z cienkim klientem jest rozwizaniem wysoce podanym, ze wzgldu na: zminimalizowane wymaga sprztowych, uproszczon administracj systemu wszelkie innowacje wprowadzane s z reguły tylko na serwerze, a uaktualnienia aplikacji klienckich wymaga pobrania (czasem równie i zainstalowanie) niewielkiej iloci kodu, bezpieczestwo dane podlegajce ochronie znajduj si w jednym konkretnym miejscu, której łatwiej otacza opiek ni zdecentralizowany system komputerowy, łatwiej te dokonywa konserwacji systemu bazodanowego i ewentualnej jego naprawy. Oczywist wad systemu z cienkim klientem jest due obcienie serwera oraz przy znacznym ograniczeniu wielkoci kodu klienta równie zuboenie jego interfejsu i moliwoci funkcjonalnych. Odchudzanie klientów wymaga jednak rozwagi i głbokiego zastanowienia. Przesada doprowadza bowiem czsto do sytuacji odwrotnej od zamierze: klient nie jest w stanie wykona wszystkich postawionych im wymaga, w efekcie czego projektuje si kolejne dodatkowe aplikacje dedykowane funkcjom do tej pory nieobecnym, a wymaganym w systemie. Konsekwencj tego system obsługuje szereg cienkich aplikacji klienckich zlokalizowanych na tej samej maszynie, w miejscu normalnego tj. nieodchudzonego klienta, absorbujcych wiksze zasoby czasowe i sprztowe, a take trudniejsze w eksploatacji [Janowski A., 2003]. Najpopularniejszym modelem komunikacji w Internecie to model typu jeden do jednego (peer-to-peer). Protokół TCP/IP oferuje takie włanie połczenie midzy dwoma hostami. Programy warstwy zastosowa wykorzystuj tu koncepcj gniazd. Programy te s czci aplikacji rozproszonej. Aplikacja taka składa si z modułów (programów, procesów) rozmieszczonych na rónych komputerach, które współpracuj ze sob komunikujc si przez sie. Problemy z nawizaniem takiego połczenia łatwo rozstrzygn, gdy jako model aplikacji rozproszonej przyjmujemy włanie model klientserwer [Szulwic J., 2003].

7 4. Technologie informatyczne. Jednym z funkcjonalnych rozwiza modelu klient-serwer jest koncepcja klienta sieciowego SIP wspartego na przegldarce internetowej. Moe by zrealizowana w oparciu o kilka z powszechnie współczenie uywanych technologii (rys. 2.; schemat zawiera równie technologie nie bazujce na przegldarkach internetowych, poniewa mog one odwoływa si jednakowo do tych samych zasobów i procesów serwera co przegldarki WWW, zastpujc je w przypadku rozwiza dedykowanych) uznanych przez autorów za godne uwagi przede wszystkim ze wzgldu na oferowan wysok niezaleno platformow (std pominita technologia ActiveX). APLIKACJA JAVA APLIKACJA nie-java JAVA APPLET HTLM JavaScript SIE KOMPUTEROWA SERWER APLIKACJI SERWER WWW SERVLETY JSP ASP PHP BAZA DANYCH CGI Rysunek 2. Współczesne technologie informatyczne w technologii klient-serwer Uycie kadej z nich ma swoje zalety jak i ograniczenia, std ich zastosowanie uzalenione jest od celów stawianych przez projektantów systemów. Zgodnie z rys 2. wykonanie jakichkolwiek operacji na danych w całym systemie moe by wykonane tylko na serwerze lub na komputerze klienta (w przegldarce internetowej). Std technologie webowe mona podzieli (ze wzgldu na miejsce dokonywanych operacji) na technologie klienta i serwera. 5. Technologia interplatformowa Java. Autorzy, konstruujc własne aplikacje, wiele czasu powiecili jzykowi Java. W przykładach prezentowanych w dalszej czci artykułu nie zawsze narzdzie programistyczne wspierało si na Java, jednak projektujc SIP dla uytkownika masowego nie mona pomin rozwaa zwizanych włanie z Java. Zainteresowanie to jest uzasadnione szczególnie z powodu moliwoci wykorzystywania aplikacji tego jzyka po stronie serwera (np. serwlety), oraz klienta w rónych konfiguracjach sprztowych (aplety, midlety, aplikacje).

8 Java, pomimo i wywodzi si wprost z jzyków C/C++, róni si jednak od nich zasadniczo w materii wykonywania kodów programistycznych. Program pisany w jzykach C i C++ jest kompilowany do formy binarnej, która nadaje si do wykonania w okrelonym rodowisku systemowo-sprztowym. Kod ródłowy programu napisanego w Java (zawarty w pliku z rozszerzeniem.java) kompilowany jest do formatu poredniego zwanego kodem bajtowym - bytecode (zawarty w pliku z rozszerzeniem.class), stanowicym podstaw wykonania programu przez interpreter maszyny wirtualnej Java JVM (Java Virtual Machine). Kod bajtowy moe by take tłumaczony bezporednio na instrukcje jzyka maszynowego odpowiedniego procesora przez program JIT (Just-In- Time Compiler). Java pozwala na jednokrotne napisanie, optymalizacj programu i uruchamianie w rónych rodowiskach systemowo-sprztowych wyposaonych jednorazowo w odpowiedni JVM. Bytecode podlega weryfikacji przez weryfikator kodu bajtowego bezporednio przed przekazaniem do wykonania na JVM. Zapewnia to wiarygodno i podnosi bezpieczestwo programów. kod ródłowy Java moduł sprawdzajcy i weryfikujcy kod kompilator Java sie komputerowa LAN/WAN Internet JVM JIT kod bajtowy Java system operacyjny sprzt komputerowy Rysunek 3. Schemat funkcjonowania technologii Java. Aplikacje pisane w Java mog pracowa tylko na platformie JAVA, ale w odmiennych rodowiskach systemów operacyjnych. Składaj si na ni dwa podstawowe elementy: JVM i interfejs programowania Java API. Interpretacja kodu właciwa dla danego systemu operacyjnego (konwersja w locie bytecode do kodu wykonywalnego) wymaga odpowiednich bibliotek. Biblioteki klas, metod, pól, itp. (zalene i niezalene od sprztu) znajduj si w postaci skompilowanej w Java API. JVM oraz Java API tworz platform Javy zwane rodowiskiem uruchomieniowym aplikacji JRE (Java Runtime Engine). 6. Przykłady realizacji i wdroe. Wród realizacji autorskich mona przywoła przykłady aplikacji takie jak agroturystyczna wyszukiwarka internetowa i technologia identyfikacji obiektów na rastrze. Były one przedmiotem oddzielnych publikacji [Janowski A., Szulwic J., 2000, 2004] i stanowiły wydzielone, zamknite w sobie rozwizanie, które tu z przyczyn skromnoci miejsca nie bdzie przytoczone. Wspomnie jednak naley, e rozwizania te wykorzystywały jzyk Java wsparty aplikacjami serwera dedykowanymi dla Windows 2000 Server.

9 Innym przykładem rozwizania z dziedziny SIP jest technologia i program opracowane na potrzeby realizacji koncepcji system APWN (Analiza i Prognozowanie Wartoci Nieruchomoci; grant KBN). Rysunek 4. System APWN: okno stanu serwera. Rysunek 5. System APWN: wybór nieruchomoci filtrem opisowym. APWN to system przeznaczony przede wszystkim dla uytkowników zwizanych z rynkiem nieruchomoci, niekoniecznie majcych dowiadczenia w posługiwaniu si najnowsz technologi. Osnow dla bazy graficznej w APWN jest raster, wzgldem którego w procesie digitalizacji ustalane jest połoenie poszczególnych nieruchomoci tj. współrzdnych X, Y przypisanych im centroidów (Rys. 5.). Internauta uzyskuje dostp do danych gromadzonych i udostpnianych przez system APWN przy uyciu graficznej przegldarki internetowej z implementacj obsługi apletów Java, która stanowi w przypadku APWN jedyny dostpny interfejs. Jednak, aby mógł zamawia i filtrowa dane w sposób interaktywny, na serwerze (komputerze) zawierajcym APWN musi funkcjonowa odpowiednia aplikacja zapewniajca stały kontakt z apletem Java znajdujcym si na wywietlanej przez klienta stronie WWW. Aplikacja ta pełni rol serwera w technologii klient-serwer i całkowicie koordynuje przepływ danych do systemu APWN (tzn. przepływ definicji zapyta stawianych przez uytkownika jak i odpowiedzi udzielanych przez system). System posiada równie moliwo łcznego uycia definicji przestrzennej (poligon), oraz filtra opisowego, którego efektem jest odnalezienie w obszarze zdefininiowanego poligonu

10 obiektów spełniajcych kryteria ustalone przez uytkownika. Moliwe jest równie uzyskanie szczegółowych informacji z bazy opisowej na temat wybranych nieruchomoci wizualizowanych za pomoc niebieskich centroidów. Rysunek 6. System APWN: wybór nieruchomoci filtrem graficznym. Ogólnie system APWN, opierajcy sw budow i działanie na technologii klient-serwer i osadzony w Internecie, pozwala na dokonywanie w łatwy sposób analiz rynku nieruchomoci dla szerokiej rzeszy uytkowników, nie wymagajc przy tym przygotowania informatycznego oraz specjalistycznego sprztu. Kolejna przykładowa aplikacja to System TMW (Systemem Tworzenia Map Wartoci; grant KBN) na potrzeby gospodarki nieruchomociami (Rys. 7. i 8.). Rysunek 7. Prezentacja informacji o wybranym osiedlu. Rysunek 8. Przykład prezentacji wizualnej dla osiedli Olsztyna: moda i presti osiedla ocenione jako najlepsze.

11 Przykład obejmuje miasto Olsztyn i został zrealizowany na podkładzie numerycznej mapy katastralnej. Projekt funkcjonuje jako rozwizanie sieciowe (internetowe) w oparciu o technologi geoinfomacyjn i znajduje zastosowanie przede wszystkim w gospodarce odwołujc si do rzeczywistych wartoci. Nastpna przytoczona aplikacja SIP mobilny (MobileGIS) wykorzystuje technologi midletów Java w połczeniu z moliwociami stosukowo taniej transmisji danych GPRS. Schemat działania (Rys. 7.24) wykorzystuje przedstawione ju modele komunikacji, w których miejsce klienta zajł midlet. 4(#2#).5%# %#&+/ (,! "#$%#&'(%#)* +,!&+-#$.$$ /0(120 $. &#3.!$ Rysunek 9. Schemat funkcjonalny aplikacji SIP mobilny. Midlet nie jest rozwizaniem przeznaczonym wyłcznie dla telefonów komórkowych, ale szczególnie ze wzgldu na jego moliwo połczenia z sieci takie rozwizanie jest najatrakcyjniejsze. Nie musi bowiem zawiera wszystkich danych (wielko midletu jest ograniczona pamici urzdzenia), moe je w zalenoci od potrzeb pobiera z sieci. GPRS / HSCSD Rysunek 10. Wykorzystania telefonu komórkowego do komunikacji w SIP. Prezentowany przykład (Rys. 10.) pozwala na pobieranie interaktywnej mapy woj. warmisko-mazurskiego. Midlet oferuje moliwo zmiany skali prezentowanych informacji oraz poruszenie si po rastrze. Mapa generowana jest dynamicznie, na danie midletu, przez serwlet znajdujcy si na odległym serwerze internetowym. Ze wzgldu

12 na to, e mapa jest rastrem monochromatycznym przedstawiajcym obszar o powierzchni dziewi razy wikszym ni wielko wywietlacza aparatu telefonicznego, wielko bajtowa danych wymaganych do pobrania z sieci jest znikoma i pozwala na kilkukrotn zmian wizualizacji w ramach jednego transferowanego płatnego pakietu GPRS. Wikszo telefonów komórkowych posiada take moliwo pobierania i ogldania dokumentów zgodnych ze standardem WAP. Mog równie one prezentowa obrazy rastrowe, jednak s to dokumenty statyczne, midlety natomiast pozwalaj na interakcyjne wpływanie na prezentowane treci, mogc ograniczy przy tym do minimum płatn wymian danych z serwerem. Nowe generacje telefonów komórkowych, tzw. komunikatory (np. Nokia 9210i) oraz palmtopy (np. A716) nie ograniczaj moliwoci uytkowych do mildetów; uruchamianie pełnych aplikacji i baz danych stworzonych w Java nie stanowi problemu w przypadku komunikatorów. 7. Podsumowanie Wród technik i metod badawczych najskuteczniejszym okazało si zastosowanie dowiadcze w wyniku których najwysz not pozyskała technologia Java ujta w rozwizaniach sieciowych ze szczególnym skłonieniem si w stron Internetu jako medium najdokładniej uosabiajcej potrzeby uytkownika masowego. Internet stanowi dla autora doskonałe rodowisko badawcze dla osadzenia w nim badanego modelu, bdc dostpn, przewidywaln, reprezentatywn i opisan przestrzeni komunikacyjn. Wykorzystujc zdobyte dowiadczenie i przeprowadzone badania słusznym stwierdzeniem wydaje si, i wyczerpaniu uległy moliwoci dalszego rozwoju SIP w oparciu o rozwizania jednostanowiskowe z uwzgldnieniem ich propagacji wród uytkownika masowego. Istnieje konieczno unifikowania tworzonych systemów celem ich wykorzystania na dowolnej istotnej we współczesnym wiecie platformie systemowej, a specyfikacja i technologia Java wydaje si w chwili obecnej najtrafniejszym wyborem. Wanym zagadnieniem w tworzeniu aplikacji SIP dla uytkownika masowego jest upraszczania funkcjonalnoci interfejsów kocowych, ich ergonomizacji w celu zwikszania zainteresowania nimi i udostpnienia ich szerszemu gronu odbiorców Problematyka artykułu moe stanowi istotny element w dziedzinie bada nad rozwojem SIP dla potrzeb uytkownika masowego, tym bardziej, e badania wykonane w jej ramach wsparte s na licznych dowiadczeniach i nowoczesnych rozwizaniach teleinformatycznych a przede wszystkim zostały wdroone, spotykajc si z zainteresowaniem odbiorcy komercyjnego, stały si osnow projektów badawczych i rozpraw doktorskich. Literatura 1. Gajderowicz I., Janowski A., arnowski A., 2000, Tendencje i problemy rozwoju SIP oraz WWW-SIP, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 10, Kraków 2. Janowski A., 2003, Dobór optymalnych narzdzi informatycznych przy konstruowaniu aplikacji SIP przeznaczonych dla odbiorcy masowego, UWM Olsztyn, rozprawa doktorska.

13 3. Janowski A., Szulwic J., 2000, Interaktywna akwizycja opracowa fotogrametrycznych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 10, Kraków. 4. Janowski A., Szulwic J., 2004, Koncepcja analizy geoinformacyjnej obrazów rastrowych w rozwizaniach fotogrametrycznych, GEODEZJA jej nauczanie i wykorzystanie w gospodarce, ISBN , str Szulwic J., 2003, Koncepcja technologii przetwarzania i analizy geoinformacyjnej zdj fotogrametrycznych w rozwizaniach internetowych, UWM Olsztyn, rozprawa doktorska.

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski Zastosowanie systemu agentowego dla wspomagania pracy Biura Obsługi Mieszkaców w Urzdzie Miejskim ze szczególnym uwzgldnieniem funkcjonowania Powiatowego (Miejskiego) Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice

Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice Przegld urzdowych geoportalilskich na tle wybranych geoportali polskich Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice Geoportal - definicja Geoportal - witryna internetowa, zapewniajca dostp

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone Typy przetwarzania Przetwarzanie zcentralizowane Systemy typu mainfame Przetwarzanie rozproszone Architektura klient serwer Architektura jednowarstwowa Architektura dwuwarstwowa Architektura trójwarstwowa

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TECHNOLOGICZNE SYSTEMU INTERNETOWYCH POMIARÓW OBRAZÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH

PODSTAWY TECHNOLOGICZNE SYSTEMU INTERNETOWYCH POMIARÓW OBRAZÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH Artur Janowski Zygmunt Paszotta Jakub Szulwic PODSTAWY TECHNOLOGICZNE SYSTEMU INTERNETOWYCH POMIARÓW OBRAZÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH Streszczenie. Referat zawiera opis załoe technologicznych przyjtych do stworzenia

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Dariusz Brzeziński Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Język programowania prosty bezpieczny zorientowany obiektowo wielowątkowy rozproszony przenaszalny interpretowany dynamiczny wydajny Platforma

Bardziej szczegółowo

"Do aduj si do wiadczeniem Tieto"

Do aduj si do wiadczeniem Tieto Firma Tieto Poland przy wspópracy z Wydziaem Informatyki i Zarzdzania PWR ma przyjemno zaprosi studentów Politechniki Wrocawskiej na letni program praktyk 2011 "Doaduj si dowiadczeniem Tieto" Dla 5 najlepszych

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWY SYSTEM UDOSTPNIANIA OBRAZÓW I PRODUKTÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH

INTERNETOWY SYSTEM UDOSTPNIANIA OBRAZÓW I PRODUKTÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH fotogrametria, internetowe udostpnianie obrazów, geoinformatyka, systemy informacji przestrzennej Michał ŁUCZYCKI 1 Marek MOSZYSKI 2 Jakub SZULWIC 3 INTERNETOWY SYSTEM UDOSTPNIANIA OBRAZÓW I PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa 1 Java Wprowadzenie 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny Rozumiana jako środowisko

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treci 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski Rozwój technologii internetowych wykorzystywanych w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej powiatu warszawskiego zachodniego Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski 2009-09-16 Wisła-Malinka

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU I. ZAKRES wiadectwo innowacyjnoci produktu dla ASTEC Sp. z o.o. dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. ASTEC Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII APPLET- JAVA W TWORZENIU

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII APPLET- JAVA W TWORZENIU KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII APPLET- JAVA W TWORZENIU TORINGU PRZEMIESZCZA I ICH WIZUALIZACJI NA MAPIE CYFROWEJ 05-130 Zegrze, ul. Warszawska 22A Appletu przy projektowaniu i tworzeniu systemu Applet-

Bardziej szczegółowo

Forensic jak nie utraci danych

Forensic jak nie utraci danych Forensic jak nie utraci danych Dariusz Sobolewski CERT Polska Krótko o Forensic w Laboratorium CERT Polska Laboratorium CERT Polska Do głównych celów Laboratorium Forensic CERT Polska naley propagowanie

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Zaliczenie. Literatura. Strony WWW. Wykład 1: Wprowadzenie do baz danych. Semestr 1

Bazy danych. Zaliczenie. Literatura. Strony WWW. Wykład 1: Wprowadzenie do baz danych. Semestr 1 Zaliczenie Bazy Wykład 1: Wprowadzenie do baz Semestr 1 Wykład: Podstawowe informacje z zakresu baz - relacyjne bazy, DDL, SQL, indeksy, architektura baz Pracownia specjalistyczna: projekt bazy, SQL, Access

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 12. Wzorce projektowe czynnociowe State Mediator

WYKŁAD 12. Wzorce projektowe czynnociowe State Mediator WYKŁAD 12 Wzorce projektowe czynnociowe State Mediator Behavioral Design Pattern: State [obj] Umoliwia obiektowi zmian zachowania gdy zmienia si jego stan wewntrzny. Dzieki temu obiekt zdaje si zmienia

Bardziej szczegółowo

Java jako język programowania

Java jako język programowania Java jako język programowania Interpretowany programy wykonują się na wirtualnej maszynie (JVM Java Virtual Machine) Składnia oparta o język C++ W pełni zorientowany obiektowo (wszystko jest obiektem)

Bardziej szczegółowo

Wolne oprogramowanie w zakresie tworzenia i publikacji metadanych

Wolne oprogramowanie w zakresie tworzenia i publikacji metadanych Wolne oprogramowanie w zakresie tworzenia i publikacji metadanych Piotr Pachół WODGiK Katowice Metadane standardy (historia) 2003.02.26 opublikowanie standardu ISO 15836:2003 Information and documentation

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak Sieci konwergentne Andrzej Grzywak Sieci ich klasyfikacja i rozwój WAN MAN LAN SP transmisja modemowa transmisja w paśmie podstawowym transmisja w paśmie szerokim Systemy ISDN Technologia ATM Fast Ethernet

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Mobilne urzdzenia komputerowe Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, 1 Roman WRONA 2 Wydział Odlewnictwa AGH 1. Wprowadzenie. Monitorowanie poboru mocy maszyn i urzdze odlewniczych moe w istotny sposób przyczyni si do oceny technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE KARTOGRAFÓW NA STUDIACH UNIWERSYTECKICH A ZAWODOWE UPRAWNIENIA KARTOGRAFICZNE

KSZTAŁCENIE KARTOGRAFÓW NA STUDIACH UNIWERSYTECKICH A ZAWODOWE UPRAWNIENIA KARTOGRAFICZNE Krzysztof Kałamucki UMCS w Lublinie, Zakład Kartografii i Geomatyki Jolanta Korycka-Skorupa Uniwersytet Warszawski, Katedra Kartografii Waldemar Spallek Uniwersytet Wrocławski, Zakład Geoinformatyki i

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk 1 AGENDA Wprowadzenie Aspekty bezpieczestwa usługi Cloud Computing

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta WYDZ. GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta www.kng.agh.edu.pl Karlova Studánka, 17-19 maja 2012 r. BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA UCZELNI WYŻSZEJ GEOPORTAL

Bardziej szczegółowo

Przegld obowizujcych instrukcji i wytycznych technicznych wraz z okreleniem ich przydatnoci.

Przegld obowizujcych instrukcji i wytycznych technicznych wraz z okreleniem ich przydatnoci. Przegld obowizujcych instrukcji i wytycznych technicznych wraz z okreleniem ich przydatnoci. Ryszard Staniszewski Wstp W społeczestwie informacyjnym przygotowanie do zawodu wystarcza na okres 6-8 lat.

Bardziej szczegółowo

Wstęp Budowa Serwlety JSP Podsumowanie. Tomcat. Kotwasiński. 1 grudnia 2008

Wstęp Budowa Serwlety JSP Podsumowanie. Tomcat. Kotwasiński. 1 grudnia 2008 Adam 1 grudnia 2008 Wstęp Opis Historia Apache kontener serwletów rozwijany w ramach projektu Apache jeden z bardziej popularnych kontenerów Web open source, Apache Software License rozwijany przez ASF

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE. Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa

ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE. Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa PROPOZYCJA ZASAD POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Architektura, oprogramowanie i uytkowanie klastra PCSS. Marek Zawadzki

Architektura, oprogramowanie i uytkowanie klastra PCSS. Marek Zawadzki <mzawadzk@man.poznan.pl> Architektura, oprogramowanie i uytkowanie klastra PCSS Marek Zawadzki Plan prezentacji: klastry krótkie wprowadzenie klaster PCSS budowa jak otrzyma konto na klastrze sposób dostpu

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagielloska 74 03 301 Warszawa. Uczestnicy postpowania o udzielnie zamówienia publicznego

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagielloska 74 03 301 Warszawa. Uczestnicy postpowania o udzielnie zamówienia publicznego MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagielloska 74 03 301 Warszawa Warszawa, dnia 06.11.2007 r. WOA/ZP/D-335-9/07 Uczestnicy postpowania o udzielnie zamówienia publicznego Dotyczy: postpowania

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwizania zania firmy Intergraph dla PODGiK

Kompleksowe rozwizania zania firmy Intergraph dla PODGiK Kompleksowe rozwizania zania firmy Intergraph dla PODGiK Anita Wierzejska, Geodeta Powiatowy, Starostwo Powiatowe w Piasecznie Dariusz Ciela, Kierownik Sprzeday ds. Kluczowych Klientów, Intergraph Polska

Bardziej szczegółowo

Konspekt pracy inżynierskiej

Konspekt pracy inżynierskiej Konspekt pracy inżynierskiej Wydział Elektryczny Informatyka, Semestr VI Promotor: dr inż. Tomasz Bilski 1. Proponowany tytuł pracy inżynierskiej: Komunikator Gandu na platformę mobilną Android. 2. Cel

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Plan prezentacji Wprowadzenie Czym jest serwer danych przestrzennych i na czym polega jego działanie? Miejsce serwera

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja aplikacji Szachy online

Dokumentacja aplikacji Szachy online Projekt z przedmiotu Technologie Internetowe Autorzy: Jakub Białas i Jarosław Tyma grupa II, Automatyka i Robotyka sem. V, Politechnika Śląska Przedmiot projektu: Aplikacja internetowa w języku Java Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Paweł Soczewski Warszawa, 10 kwietnia 2013 Modelowanie świata rzeczywistego Model pojęciowy - conceptual model

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA I ZASTOSOWANIE SYSTEMU INTERNETOWYCH POMIARÓW OBRAZÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH

PREZENTACJA I ZASTOSOWANIE SYSTEMU INTERNETOWYCH POMIARÓW OBRAZÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH Artur Janowski Zygmunt Paszotta Jakub Szulwic PREZENTACJA I ZASTOSOWANIE SYSTEMU INTERNETOWYCH POMIARÓW OBRAZÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH Streszczenie. W referacie zaprezentowane zostaj funkcjonujce rozwizania

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie SYSTEMY SIECIOWE. Michał Simiński

Wprowadzenie SYSTEMY SIECIOWE. Michał Simiński 1 Wprowadzenie SYSTEMY SIECIOWE Michał Simiński 2 Rozwój infrastruktury System scentralizowany System sieciowy I System sieciowy II Rozproszony system sieciowy Podsumowanie System scentralizowany komputer

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Tryby komunikacji między procesami w standardzie Message Passing Interface 2. HTML DOM i XHTML cel i charakterystyka 3. Asynchroniczna komunikacja serwerem HTTP w technologii

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Quality of Service to usuga dziaajca w wielu rodzajach sieci przewodowych

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert.

Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budetu pastwa Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert.

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum.

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum. FV Ando FV Ando to program do wystawiania i edytowania faktur VAT oraz do wszelkich czynnoci zwizanych z procesem fakturowania. FV Ando to program prosty w obsłudze. Dziki niemu wystawianie faktur bdzie

Bardziej szczegółowo

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents AltiumLive Dashboard - sownik Language AltiumLive Dashboard - Glossary Contents Konto (Account) Aktywacja (Activation) Kod aktywacji (Activation Code) Kontakt (Contact) Grupa (Group) Administrator grupy

Bardziej szczegółowo

Organizacja orodków geodezyjnych i kartograficznych w Republice Czeskiej

Organizacja orodków geodezyjnych i kartograficznych w Republice Czeskiej Ing. Jan Macha Katastrální úad pro Moravskoslezský kraj, Opawa Czechy Organizacja orodków geodezyjnych i kartograficznych w Republice Czeskiej Struktura i organizacja resortu: Poziom krajowy Czeski Urzd

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do kompilatorów

Wprowadzenie do kompilatorów Wprowadzenie do kompilatorów Czy ja kiedykolwiek napisz jaki kompilator? Jakie zadania ma do wykonania kompilator? Czy jzyk formalny to rodzaj jzyka programowania? Co to jest UML?, Czy ja kiedykolwiek

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZDZIE GMINY MICHAŁOWO

INSTRUKCJA ZARZDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZDZIE GMINY MICHAŁOWO Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 25/07 Wójta Gminy Michałowo z dnia 15 czerwca 2007r. INSTRUKCJA ZARZDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZDZIE GMINY MICHAŁOWO 1. Wstp

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie zasobów PODGIK w serwisach internetowych Waldemar Izdebski

Wykorzystanie zasobów PODGIK w serwisach internetowych Waldemar Izdebski Wykorzystanie zasobów PODGIK w serwisach internetowych Waldemar Izdebski Od pocztku lat dziewidziesitych XX wieku zaczło si spełnia marzenie geodetów dotyczce tworzenia systemów informacji o terenie, potocznie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Rozwizania Océ dla Geodezji Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Program prezentacji 1. Informacje o firmie Océ 2. Poligrafia dla Geodezji. 3. Najnowsze propozycje Océ w kolorze 2

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów GIS

Wprowadzenie do systemów GIS Wprowadzenie do systemów GIS TLUG 09.06.2007 1 GIS - co to w ogóle za skrót Geographical Information System System Ingormacji Geograficznej System Informacji Przestrzennej System Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS ppłk dr inż. Paweł KANIEWSKI mjr dr inż. Robert URBAN kpt. mgr inż. Kamil WILGUCKI mgr inż. Paweł SKARŻYŃSKI WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce mgr Tomasz Grbski Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce Temat: Dyskusja nad liczb rozwiza równania liniowego i kwadratowego z wartoci bezwzgldn i parametrem. Czas trwania: 45 minut.

Bardziej szczegółowo

Audyt wewntrzny systemu ELA-enT raport

Audyt wewntrzny systemu ELA-enT raport Audyt wewntrzny systemu ELA-enT raport Spis treci 1. O tym dokumencie...1 2. Metoda przeprowadzenia audytu...1 3. Informacje dotyczce projektu...2 4. Zidentyfikowane załoenia i wymagania...2 4.1 Załoenia

Bardziej szczegółowo

Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Page 1 of 12 Ogłosze nr 314923-2016 z dnia r. Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowizkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe Prezentacja specjalności studiów II stopnia Inteligentne Technologie Internetowe Koordynator specjalności Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Tematyka studiów Internet jako zbiór informacji Przetwarzanie:

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Transition Technologies PSC

Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Transition Technologies PSC Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Transition Technologies PSC _www.ttpsc.pl _iot@ttpsc.pl Transition Technologies PSC Sp. z o.o. Łódź, Piotrkowska 276, 90-361 tel.: +48 42 664 97 20 fax: +48

Bardziej szczegółowo

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery http://xqtav.sourceforge.net XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery dr hab. Jerzy Tyszkiewicz dr Andrzej Kierzek mgr Jacek Sroka Grzegorz Kaczor praca mgr pod

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza współfinansowana przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013" SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

Co, kto, kiedy, jak, gdzie? Metadane. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce

Co, kto, kiedy, jak, gdzie? Metadane. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Metadane Metadane sumaryczny opis lub charakterystyka zbioru danych. Odpowiedź na pytania:

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

nauczania GIS na WAT

nauczania GIS na WAT BDOT10k w programach nauczania GIS na WAT WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W Y D Z I A Ł I N Ż Y N I E R I I L Ą D O W E J I G E O D E Z J I E L Ż B I E T A B I E L E C K A Konferencja podsumowująca projekty

Bardziej szczegółowo