ANNALES. Stanisław Sienkiewicz, Sławomir Krzebietke, Teresa Wojnowska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANNALES. Stanisław Sienkiewicz, Sławomir Krzebietke, Teresa Wojnowska"

Transkrypt

1 ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ul. Oczapowskiego 8, - Olsztyn, Poland Stanisław Sienkiewicz, Sławomir Krzebietke, Teresa Wojnowska Fizykochemiczne właściwości gleby w warunkach wieloletniego nawożenia organiczno-mineralnego i mineralnego Physico-chemical properties of soil in conditions of long-term organic-mineral and mineral fertilization ABSTRACT. The aim of the study was to determine changes in the physico-chemical properties of soil caused by long-term manure and mineral fertilization and mineral fertilization. The trials were conducted in 998. They involved the fourth rotation in a long-term field experiment, which was established in 98. In grey-brown podzolic soil formed from loamy clay the following crops were grown in crop rotation: sugar beet, spring barley, maize, spring wheat. Prior to the investigations, the arable layer of soil was slightly acidic. The capacity of the sorptive complex, which was saturated with bases to.%, was. mmol () kg-. The experiment was set up in a random block design with four replications on two fields. On one field mineral fertilization was carried out together with manure fertilization. On the other field, the crops received only mineral fertilizers. Fertilization with different rates of nitrogen, potassium, magnesium and calcium (eight objects) was maintained on the same level on both fields. Soil samples for analyses were taken from the arable soil layer after harvest. The chemical analyses comprised ph, hydrolytic acidity, cation exchange capacity (Ca, Mg, K, and Na ). Mineral fertilizers applied without manure depressed the soil ph, with a particularly strong adverse effect observed in the case of higher nitrogen rates. Manure could largely counteract this negative effect. Likewise, liming, applied with or without manure fertilization, had a positive effect. In the fourth rotation a significant decrease in the soil sorptive capacity, total bases and base saturation of soil was observed when mineral fertilizers were applied alone. Base saturation depended on both manure and mineral fertilization. The ratio of Mg and K in the sorptive complex was better when the crops grown in rotation were fertilized with minerals and manure. KEY WORDS: FYM, mineral fertilization, soil ph, CEC, TEB, BS Annales UMCS, Sec. E,, 9,,.

2 8 Wieloletnie nawożenie, zarówno mineralne jak i organiczne, może znacząco zmieniać środowisko glebowe. Wielu autorów podkreśla niekorzystny wpływ niezrównoważonego nawożenia mineralnego na niektóre elementy żyzności gleby [Mazur, Sądej 99; Kuszelewski i in. 99; Sienkiewicz ]. Wyłączne stosowanie nawozów organicznych nie zapewnia także równowagi składników pokarmowych [Kuszelewski i in. 99; Sienkiewicz ]. Najbardziej korzystne efekty osiąga się stosując obornik łącznie z nawozami mineralnymi [Kuszelewski i in. 99; Urbanowski i in. 999]. Zdaniem Mercika i in. [] nawożenie organiczno-mineralne w porównaniu z wyłącznym nawożeniem mineralnym nie zmienia znacząco zakwaszenia gleby. Właściwe wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami ma bezpośredni wpływ na odżywianie się roślin oraz wysokość i jakość plonu [Łabętowicz i in. 999; Daugëlienë ]. Celem niniejszego opracowania było określenie zmian wybranych właściwości fizykochemicznych gleby w wyniku wieloletniego nawożenia obornikowomineralnego i wyłącznie mineralnego. METODY Doświadczenie założono w 98 roku w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Bałcynach na glebie płowej typowej wytworzonej z gliny lekkiej, zaliczonej do klasy III kompleksu żytniego bardzo dobrego. Niniejsze opracowanie Tabela. Schemat nawożenia mineralnego Table. Design of mineral fertilization Nr No. Obiekt Treatment NPK NPK NPK NPK NPK NPK NPKMg 8 NPKMgCaO NPK NPK NPK NPK NPK NPK NPKMg 8 NPKMgCaO Burak cukrowy Sugar beet Jęczmień jary Spring barley P K Mg N P K Mg Dawka Dose kg ha-,, 8 9,,8 99, 99,,8 8, 8,,8 8, 8, Kukurydza Maize Pszenica jara Spring wheat,9 8,9 8,9 99, 8 9, 8, 99,, 8 8, 99,, 8 8, N

3 9 dotyczy czwartej rotacji zmianowania: burak cukrowy, jęczmień jary, kukurydza, pszenica jara i obejmuje lata 998. Przed rozpoczęciem badań warstwa orna gleby charakteryzowała się odczynem lekko kwaśnym. Pojemność - kompleksu sorpcyjnego wynosiła, mmol () kg i był on w,% wysycony zasadami. Doświadczenie było prowadzone metodą losowanych bloków na dwóch polach w czterech powtórzeniach. Na jednym polu stosowano nawożenie mineralne łącznie z obornikiem, a na drugim rośliny nawożono tylko nawozami mi- neralnymi. Obornik w ilości t ha dawano pod burak cukrowy i kukurydzę. - Wapnowanie zastosowano pod burak cukrowy jesienią w ilości, t CaO ha. Zróżnicowane nawożenie mineralne ukształtowano na jednakowym poziomie na obydwu polach (tab. ). Próby gleb do analiz pobierano po zbiorze roślin z warstwy ornej ( cm). - Analizy chemiczne obejmowały: ph w H O i w mol KCl dm, kwasowość hydrolityczną (metoda Kappena), kationy wymienne ekstrahowano z gleby - roztworem NH Cl, mol dm o ph,, a następnie oznaczono Ca, K i Na metodą ESA, a Mg metodą ASA. Wyniki analiz opracowano statystycznie, wykorzystując program Statistica. WYNIKI W czwartej rotacji prowadzonych badań wystąpiło silne zróżnicowanie właściwości fizykochemicznych gleby w zależności od systemu nawożenia. Gleby z obiektów pozbawionych nawożenia obornikiem charakteryzował wyraźnie niższy odczyn niż z nawożonych obornikiem (ryc. ). W odniesieniu do stanu, kiedy zakładano doświadczenie, ph gleby obniżyło się o, w systemie nawożenia z obornikiem i o, w zmianowaniu z nawozami mineralnymi. Wskazuje to na korzystne działanie obornika w kierunku łagodzenia zakwaszenia. Spośród składników pokarmowych stosowanych w nawozach mineralnych największy wpływ na obniżenie ph wywierał azot. Wapnowanie w obydwu systemach nawożenia jednakowo silnie zmniejszało zakwaszenia. O degradującym działaniu nawozów azotowych znajdujemy informacje w wielu pracach [Mazur 99; Filipek, Kaczor 99; Kaczor, Kozłowska ; Sienkiewicz ]. Natomiast Mercik i in. [] w wieloletnim doświadczeniu nie stwierdzili obniżenia ph w wyniku stosowania nawożenia organiczno-mineralnego, a efekt taki wystąpił po wyłącznym stosowaniu nawozów mineralnych. Wysokość sumy zasad i pojemność kompleksu sorpcyjnego istotnie zależały od systemu nawożenia (tab. ). Gleby z pól, na których co dwa lata stosowano obornik, charakteryzowały znacznie wyższe wymienione wskaźniki. Spośród

4 , Obornik Nawożenie mineralne FYM Mineral fertilization, Nawożenie mineralne Mineral fertilization, ph,,,,, 8 Obiekt Treatment Rycina. ph w mol KCl dm- gleby w zależności od nawożenia Figure. Soil ph in mol KCl dm- in relation to fertilization składników pokarmowych stosowanych w doświadczeniu tylko wapń wpływał istotnie na zmiany powyższych elementów żyzności gleby. Działanie wapnowania dawało wysoce pozytywne efekty odnotowano wzrost sumy zasad i pojemności sorpcyjnej gleby. Mniejsze znaczenie pod tym względem miały takie pierwiastki jak azot, potas i magnez. Odnotowano jednak tendencję do zmniejszania sumy zasad i pojemności sorpcyjnej gleby pod wpływem najwyższych dawek azotu. Wysycenie kompleksu sorpcyjnego zasadami wynosiło od 8, do 88% w zmianowaniu z obornikiem i od, do 8,% w mineralnym systemie nawożenia (tab. ). Największe wartości wskaźnik ten osiągał na obiektach wapnowanych. Wapnowanie działało prawie jednakowo silnie w obydwu seriach doświadczenia; różnica w wysyceniu zasadami gleby z obornikiem i bez tego nawozu na omawianych obiektach była najniższa. Najmniej zasad znajdowało się w kompleksie glebowym po nawożeniu potrojonymi dawkami azotu. Jednak najniższe wysycenie zasadami gleby nawożonej wysokimi dawkami N w zmianowaniu z obornikiem było wyższe od średniej wartości otrzymanej w warunkach wyłącznego nawożenia mineralnego. Na tej podstawie można wnioskować, że kompleks sorpcyjny gleby nawożonej obornikiem cechował się lepszymi właściwościami i stwarzał możliwości bardziej wszechstronnego zaopatrywania roślin w składniki pokarmowe. Wskazuje to na bardziej stabilny kompleks sorpcyjny gleby, która jest regularnie zaopatrywana w materię organiczną w postaci obornika.

5 Tabela. Suma zasad wymiennych (CEC), pojemność sorpcyjna gleby (TEB), wysycenie kompleksu sorpcyjnego zasadami (BS) Table. Cation exchange capacity (CEC), total exchangeable bases (TEB), base saturation (BS) Czynnik I Czynnik II Factor II Średnio Factor I NPK NPK NPK NPK NPK NPK NPKMg NPKMgCaO Mean CEC mmol () kg- A,,,,8 8, 8,9, 8,, B,9 8,,, 8,,,8 8,9, Średnio,,,, 8, 8, 9,, Mean NIR, LSD. czynnik I factor I, NIR, LSD. czynnik II factor II, NIR, LSD. współdziałanie interaction ns TEB mmol () kg- A 8, 8,9 8,8 8, 8, 8, 8, 98, 8, B 9,,9,8,,,, 9,,8 Średnio,,,8,,,, 88, Mean NIR, LSD. czynnik I factor I, NIR, LSD. czynnik II factor II,8 NIR, LSD. współdziałanie interaction ns BS % A,8,9, 8,,,,9 88,, B,, 8,, 9,8 8,9 8,8 8,, Średnio,9 8,,,,,,8 8, Mean NIR, LSD. czynnik I factor I,9 NIR, LSD. czynnik II factor II,8 NIR, LSD. współdziałanie interaction, A Obornik Nawożenie mineralne, A FYM Mineral fertilization, B Nawożenie mineralne, B Mineral fertilization, Korzystny wpływ obornika i wapnowania na sumę zasad i pojemność kompleksu sorpcyjnego stwierdziło również wielu badaczy [Panak i in. 99; Krzywy i in. 99; Mercik i in. ; Sienkiewicz ]. Niemniej spotyka się także publikacje świadczące o braku wpływu obornika na pojemność sorpcyjną gleby [Wiater 999]. Oddziaływanie nawożenia organicznego bądź mineralnego kształtuje również właściwości kompleksu sorpcyjnego. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono wyraźny wpływ obornika na obsadę kompleksu sorpcyjnego poszczegól nymi kationami (ryc. ). Nawóz ten znacznie zwiększał udział kationów Mg i K w kompleksie sorpcyjnym, ograniczając jednocześnie kwasowość gleby. Wzrost ilości K w kompleksie sorpcyjnym następował również wraz ze zwięk szonymi dawkami potasu w nawozach mineralnych, a Mg po zastosowaniu nawożenia tym składnikiem. Wapnowanie w niewielkim stopniu ograniczało

6 Obornik Nawożenie mineralne FYM Mineral fertilization 8 Nawożenie mineralne Mineral fertilization 8 % % % Ca % Mg % % K % Na % 8% 9% % Hh Rycina. Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami Ca, Mg, K, Na i H w % Figure. Cation exchange capacity of Ca, Mg, K, Na and H in % udział Mg w kompleksie sorpcyjnym i bardzo silnie zwiększało ilość kationów Ca. Wzrastające nawożenie azotem powodowało zwiększenie wysycenia kom pleksu sorpcyjnego kationami H, przede wszystkim kosztem Ca i w mniej szym zakresie Mg. Zależność ta silniej ujawniła się w zmianowaniu bez obornika. Mniej korzystne działanie nawożenia mineralnego w porównaniu z organiczno-mineralnym na kationowy skład kompleksu sorpcyjnego znajduje potwierdzenie w pracach innych autorów [Panak i in. 99; Mercik i in. ; Rabikowska, Piszcz ; Sienkiewicz ]. Równoczesne stosowanie obornika i nawozów mineralnych zapewnia większe zrównoważenie wysycenia kompleksu sorpcyjnego. Pozwala to na bardziej efektywne zaopatrywanie roślin w składniki pokarmowe, a tym samym stwarza lepsze warunki do ich wzrostu i rozwoju. Ostatecznym efektem winien być duży plon o pożądanej jakości.

7 WNIOSKI. System nawożenia obornikowo-mineralny w stosunku do mineralnego hamuje proces zakwaszania gleby, zwiększa sumę zasad, pojemność kompleksu sorpcyjnego i jego wysycenie zasadami.. Obornik korzystnie zwiększa udział kationów Mg i K w kompleksie sorpcyjnym.. Wysokie dawki azotu mineralnego stosowane bez obornika i wapnowania oraz niezrównoważone odpowiednim nawożeniem potasem i magnezem znacz nie zmniejszają wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami Ca, M i K. PIŚMIENNICTWO Daugëlienë N.. Soil acidity in relation to mobile phosphorus and potassium contents and yield of the pasture. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 8,. Filipek T., Kaczor A. 99. Dynamika antropogenicznej presji zakwaszenia rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce. Mat. konf. Ochrona i wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski Wyd. IUNG Puławy, czerwca 99,. Kaczor A., Kozłowska J.. Wpływ nawożenia roślin różnymi formami azotu i potasu na odczyn i zasobność gleby w fosfor. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 9, 9. Krzywy E., Krupa J., Wołoszyk C. 99. Wpływ wieloletniego nawożenia organicznego i mineralnego na niektóre wskaźniki żyzności gleby. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, Rol., 9. Kuszelewski L., Łabętowicz J., Szulc W. 99. Współdziałanie nawozów mineralnych z obornikiem w kształtowaniu dynamiki wzrostu i pobierania składników pokarmowych w uprawie jęczmienia jarego i pszenicy ozimej. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, Rol., 8. Łabętowicz J., Kuszelewski L., Korc M., Szulc W Znaczenie nawożenia organicznego dla trwałości plonów i równowagi jonowej gleby lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol.,. Mazur T. 99. Rozważania o degradacji gleb w wyniku nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 8,. Mazur T., Sądej W. 99. Nawożenie a żyzność gleb. Rocz. Gleb., 8. Mercik S., Stepień W., Lenart S.. Żyzność gleb w trzech systemach nawożenia: mineralnym, organicznym i organiczno-mineralnym w doświadczeniach wieloletnich. Cz. I. Właściwości fizyczne i fizykochemiczne gleb. Folia Univ. Agric. Stetin., Agric. 8,. Panak H., Wojnowska T., Sienkiewicz S. 99. Działanie obornika i nawozów mineralnych na żyzność i produktywność gleby. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rol., 9, 9. Rabikowska B., Piszcz U.. Zakres i zasięg zmian odczynu i właściwości sorpcyjnych w glebie płowej pod wpływem długoletniego nawożenia obornikiem i azotem. Folia Univ. Agric. Stetin., Agric. 8, 8. Sienkiewicz S.. Oddziaływanie obornika i nawozów mineralnych na kształtowanie żyzności i produktywności gleby. Wyd. UWM, Rozprawy i monografie,,. Urbanowski S., Jaskulska I., Urbanowska T Zmiany zawartości węgla organicznego oraz makroelementów w glebie pod wpływem wieloletniego nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol.,. Wiater J. 99. Wpływ nawożenia słomą, obornikiem i wapnowania na właściwości fizykochemiczne gleby w ósmym roku uprawy pszenicy ozimej w monokulturze. Rocz. Gleb., /,.

8

ANNALES. Stanisław Sienkiewicz, Sławomir Krzebietke, Jadwiga Wierzbowska, Jerzy Czapla

ANNALES. Stanisław Sienkiewicz, Sławomir Krzebietke, Jadwiga Wierzbowska, Jerzy Czapla ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ul. Oczapowskiego 8, - Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Wpływ nawożenia, uprawy roli i roślin na fizykochemiczne właściwości gleby

ANNALES. Wpływ nawożenia, uprawy roli i roślin na fizykochemiczne właściwości gleby ANNALES UNIVERSITATIS * MARIAE C U R I E - S K Ł O D O W S K A LUBLIN POLONIA VOL. LIX, Nr 1 SECTIO E 2004 1 Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-033

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Wpływ wapnowania, nawożenia azotem i fosforem na wysycenie kompleksu sorpcyjnego gleby kationami wymiennymi

ANNALES. Wpływ wapnowania, nawożenia azotem i fosforem na wysycenie kompleksu sorpcyjnego gleby kationami wymiennymi ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 4 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 1 Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie, ul. Sławinkowska 5, 20-810 Lublin, Poland 2 Katedra Chemii

Bardziej szczegółowo

ZMIANY NIEKTÓRYCH WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNYCH I FIZYKOCHEMICZNYCH CZARNYCH ZIEM KĘTRZYŃSKICH POD WPŁYWEM INTENSYWNEGO NAWOŻENIA AZOTEM

ZMIANY NIEKTÓRYCH WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNYCH I FIZYKOCHEMICZNYCH CZARNYCH ZIEM KĘTRZYŃSKICH POD WPŁYWEM INTENSYWNEGO NAWOŻENIA AZOTEM ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE T. XLVII NR 3/4 WARSZAWA 1996: 41-46 H ENRYK PA N A K, TER ESA W O JNO W SK A, STA N ISŁ A W SIENKIEW ICZ ZMIANY NIEKTÓRYCH WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNYCH I FIZYKOCHEMICZNYCH CZARNYCH ZIEM

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Bogusław Karoń, Grzegorz Kulczycki, Antoni Bartmański. Wpływ składu kompleksu sorpcyjnego gleb na zawartość składników mineralnych w kupkówce

ANNALES. Bogusław Karoń, Grzegorz Kulczycki, Antoni Bartmański. Wpływ składu kompleksu sorpcyjnego gleb na zawartość składników mineralnych w kupkówce ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 2 MARIAE LUBLIN * CURIE- S Ł O D O W S A POLONIA SECTIO E 2004 atedra Żywienia Roślin, Akademia Rolnicza we Wrocławiu ul. Grunwaldzka 5, 50-75 Wrocław, Poland Bogusław

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Stanisław Kalembasa, Andrzej Wysokiński

ANNALES. Stanisław Kalembasa, Andrzej Wysokiński ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE LUBLIN VOL. LIX, Nr 4 * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej, Akademia Podlaska ul. B. Prusa 14, 0810, Poland Stanisław

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2006 ROLNICTWO LXXXIX NR 546. Grzegorz Kulczycki

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2006 ROLNICTWO LXXXIX NR 546. Grzegorz Kulczycki ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2006 ROLNICTWO LXXXIX NR 546 WPŁYW ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA POTASEM I AZOTEM NA PLON ROŚLIN ORAZ WŁAŚCIWOŚCI GLEBY LEKKIEJ THE INFLUENCE OF DIFFERENT

Bardziej szczegółowo

Zawartość składników pokarmowych w roślinach

Zawartość składników pokarmowych w roślinach Zawartość składników pokarmowych w roślinach Poszczególne rośliny różnią się zawartością składników pokarmowych zarówno w organach wegetatywnych, jak i generatywnych. Wynika to z różnych funkcji, jakie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2006 ROLNICTWO LXXXIX NR 546. Grzegorz Kulczycki

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2006 ROLNICTWO LXXXIX NR 546. Grzegorz Kulczycki ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2006 ROLNICTWO LXXXIX NR 546 WPŁYW ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA POTASEM I AZOTEM NA PLON ROŚLIN ORAZ WŁAŚCIWOŚCI GLEBY ŚREDNIEJ THE INFLUENCE OF DIFFERENT

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LVII SECTIO E 2002 1 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin 1, Poland 2 Instytut

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W AŒCIWOŒCI GLEBY ŒREDNIEJ POD WP YWEM NASTÊPCZEGO ODDZIA YWANIA WERMIKOMPOSTU ORAZ ZRÓ NICOWANEGO NAWO ENIA AZOTEM

ZMIANY W AŒCIWOŒCI GLEBY ŒREDNIEJ POD WP YWEM NASTÊPCZEGO ODDZIA YWANIA WERMIKOMPOSTU ORAZ ZRÓ NICOWANEGO NAWO ENIA AZOTEM FRAGMENTA AGRONOMICA 2007 (XXIV) NR 4(96) ZMIANY W AŒCIWOŒCI GLEBY ŒREDNIEJ POD WP YWEM NASTÊPCZEGO ODDZIA YWANIA WERMIKOMPOSTU ORAZ ZRÓ NICOWANEGO NAWO ENIA AZOTEM ROMAN WAC AWOWICZ, WIES AW WOJCIECHOWSKI,

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE OBORNIKA JAKO ŹRÓDŁA S i Mg WE WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMACH NAWOśENIA

ZNACZENIE OBORNIKA JAKO ŹRÓDŁA S i Mg WE WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMACH NAWOśENIA ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 2009 z. 538: 201-206 ZNACZENIE OBORNIKA JAKO ŹRÓDŁA S i Mg WE WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMACH NAWOśENIA Beata Rutkowska, Wiesław Szulc, Wojciech Stępień Zakład Chemii

Bardziej szczegółowo

Wpływ rzutowego i rzędowego nawożenia mocznikiem na wysokość plonu i niektóre cechy jakości bulw ziemniaka

Wpływ rzutowego i rzędowego nawożenia mocznikiem na wysokość plonu i niektóre cechy jakości bulw ziemniaka NR 220 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001 CEZARY TRAWCZYŃSKI Zakład Agronomii Ziemniaka Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Jadwisinie Wpływ rzutowego i rzędowego nawożenia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie azotu z nawozów przez nagoziarnistą i oplewioną formę owsa

Wykorzystanie azotu z nawozów przez nagoziarnistą i oplewioną formę owsa NR 239 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2006 ALEKSANDER SZMIGIEL Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza w Krakowie Wykorzystanie azotu z nawozów przez nagoziarnistą i oplewioną

Bardziej szczegółowo

www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2006

www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2006 WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2006: t. 6 z. specj. (17) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 93 102 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2006 OCENA NASTĘPCZEGO WPŁYWU WAPNOWANIA

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA SŁOMĄ, OBORNIKIEM I WAPNOWANIA NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE GLEBY W ÓSMYM ROKU UPRAWY PSZENICY OZIMEJ W MONOKULTURZE

WPŁYW NAWOŻENIA SŁOMĄ, OBORNIKIEM I WAPNOWANIA NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE GLEBY W ÓSMYM ROKU UPRAWY PSZENICY OZIMEJ W MONOKULTURZE ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE T. LVII NR 3/4 WARSZAWA 1996: 63-74 JÓZEFA W IATER WPŁYW NAWOŻENIA SŁOMĄ, OBORNIKIEM I WAPNOWANIA NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE GLEBY W ÓSMYM ROKU UPRAWY PSZENICY OZIMEJ W MONOKULTURZE

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Józefa Wiater. Zawartość i plon białka pszenicy ozimej w warunkach następczego oddziaływania odpadów

ANNALES. Józefa Wiater. Zawartość i plon białka pszenicy ozimej w warunkach następczego oddziaływania odpadów ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 2 MARIAE LUBLIN * CURIE S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 Katedra Badań Technologicznych, Politechnika Białostocka ul. Wiejska 45A, 15351 Białystok, Poland Józefa

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SIEDLISKU GLEBOWYM WYWOŁANE NASTĘPCZYM WPŁYWEM NAWOŻENIA ORGANICZNEGO I AZOTOWEGO

ZMIANY W SIEDLISKU GLEBOWYM WYWOŁANE NASTĘPCZYM WPŁYWEM NAWOŻENIA ORGANICZNEGO I AZOTOWEGO Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2008 Roman Wacławowicz Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ZMIANY W SIEDLISKU GLEBOWYM WYWOŁANE NASTĘPCZYM WPŁYWEM NAWOŻENIA ORGANICZNEGO

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA ORGANICZNEGO W TRZECIM ROKU PO ZASTOSOWANIU ORAZ DAWEK AZOTU NA WSKAŹNIKI STRUKTURY GLEBY ŚREDNIEJ

WPŁYW NAWOŻENIA ORGANICZNEGO W TRZECIM ROKU PO ZASTOSOWANIU ORAZ DAWEK AZOTU NA WSKAŹNIKI STRUKTURY GLEBY ŚREDNIEJ ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE TOM LV NR 1 WARSZAWA 2004: 193-201 DANUTA PARYLAK, ROMAN WACŁAWOWICZ WPŁYW NAWOŻENIA ORGANICZNEGO W TRZECIM ROKU PO ZASTOSOWANIU ORAZ DAWEK AZOTU NA WSKAŹNIKI STRUKTURY GLEBY ŚREDNIEJ

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE GLEBY ZANIECZYSZCZONEJ ZWIĄZKAMI ROPOPOCHODNYMI PO APLIKACJI SUBSTANCJI NEUTRALIZUJĄCYCH 1

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE GLEBY ZANIECZYSZCZONEJ ZWIĄZKAMI ROPOPOCHODNYMI PO APLIKACJI SUBSTANCJI NEUTRALIZUJĄCYCH 1 ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 2007 z. 520: 433-440 WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE GLEBY ZANIECZYSZCZONEJ ZWIĄZKAMI ROPOPOCHODNYMI PO APLIKACJI SUBSTANCJI NEUTRALIZUJĄCYCH 1 Mirosław Wyszkowski,

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Jan Łabętowicz, Beata Rutkowska, Wiesław Szulc, Tomasz Sosulski

ANNALES. Jan Łabętowicz, Beata Rutkowska, Wiesław Szulc, Tomasz Sosulski ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE LUBLIN VOL. LIX, Nr 2 * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 Zakład Chemii Rolniczej, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,

Bardziej szczegółowo

W PŁYW RODZAJÓW SUBSTANCJI ORGANICZNEJ N A W ŁAŚCIW OŚCI FIZYKOCHEMICZNE GLEBY I ZAWARTOŚĆ W ĘGLA ORGANICZNEGO

W PŁYW RODZAJÓW SUBSTANCJI ORGANICZNEJ N A W ŁAŚCIW OŚCI FIZYKOCHEMICZNE GLEBY I ZAWARTOŚĆ W ĘGLA ORGANICZNEGO ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE TOM LIX NR I WARSZAWA 2008: 128-133 JOLANTA KWIATKOWSKA, ALINA MACIEJEWSKA W PŁYW RODZAJÓW SUBSTANCJI ORGANICZNEJ N A W ŁAŚCIW OŚCI FIZYKOCHEMICZNE GLEBY I ZAWARTOŚĆ W ĘGLA ORGANICZNEGO

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TYPU PROWADZONYCH DOŚWIADCZEŃ N A ZAKWASZENIE GLEBY BRUNATNEJ INFLUENCE OF EXPERIMENT TYPE ON BROWN SOIL ACIDIFICATION

WPŁYW TYPU PROWADZONYCH DOŚWIADCZEŃ N A ZAKWASZENIE GLEBY BRUNATNEJ INFLUENCE OF EXPERIMENT TYPE ON BROWN SOIL ACIDIFICATION ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE TOM LV NR 4 WARSZAWA 2004: 63-69 JACEK KIEPUL WPŁYW TYPU PROWADZONYCH DOŚWIADCZEŃ N A ZAKWASZENIE GLEBY BRUNATNEJ INFLUENCE OF EXPERIMENT TYPE ON BROWN SOIL ACIDIFICATION Stacja Doświadczalna

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH GLEBY W WYNIKU WIELOLETNIEGO NAWOŻENIA GNOJOWICĄ TRZODY CHLEWNEJ, OBORNIKIEM I NAWOZAMI MINERALNYMI

ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH GLEBY W WYNIKU WIELOLETNIEGO NAWOŻENIA GNOJOWICĄ TRZODY CHLEWNEJ, OBORNIKIEM I NAWOZAMI MINERALNYMI ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE T. XLVII NR 3/4 WARSZAWA 1996: 101-108 TEOFIL MAZUR, WIERA SĄDEJ ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH GLEBY W WYNIKU WIELOLETNIEGO NAWOŻENIA GNOJOWICĄ TRZODY CHLEWNEJ, OBORNIKIEM

Bardziej szczegółowo

Zmiany składu chemicznego gleby w polu ziemniaka pod wpływem deszczowania i zróżnicowanego nawożenia mineralnego

Zmiany składu chemicznego gleby w polu ziemniaka pod wpływem deszczowania i zróżnicowanego nawożenia mineralnego Lech Nowak, Agnieszka Kruhlak, Elżbieta Chylińska, Zenobiusz Dmowski Katedra Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska Akademia Rolnicza we Wrocławiu Zmiany składu chemicznego w polu ziemniaka pod wpływem

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ FOSFATAZY I ZAWARTOŚĆ FOSFORU W GLEBIE SPOD WYBRANYCH ROŚLIN UPRAWNYCH NAWOŻONYCH GNOJOWICĄ

AKTYWNOŚĆ FOSFATAZY I ZAWARTOŚĆ FOSFORU W GLEBIE SPOD WYBRANYCH ROŚLIN UPRAWNYCH NAWOŻONYCH GNOJOWICĄ Proceedings of ECOpole DOI: 10.2429/proc.2012.6(1)032 2012;6(1) Joanna LEMANOWICZ 1 i Jan KOPER 1 AKTYWNOŚĆ FOSFATAZY I ZAWARTOŚĆ FOSFORU W GLEBIE SPOD WYBRANYCH ROŚLIN UPRAWNYCH NAWOŻONYCH GNOJOWICĄ ACTIVITY

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE CHROMEM A ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW AZOTU W GLEBIE CHROMIUM CONTAMINATION AND THE CONTENT OF NITROGEN COMPOUNDS IN SOIL

ZANIECZYSZCZENIE CHROMEM A ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW AZOTU W GLEBIE CHROMIUM CONTAMINATION AND THE CONTENT OF NITROGEN COMPOUNDS IN SOIL Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 40, 2009 r. Mirosław Wyszkowski*, Maja Radziemska** ZANIECZYSZCZENIE CHROMEM A ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW AZOTU W GLEBIE CHROMIUM CONTAMINATION AND THE CONTENT OF NITROGEN

Bardziej szczegółowo

Zmiana w czasie parametrów fizycznych, chemicznych i biologicznych charakteryzujących glebę jest bardzo zróŝnicowana. Typ gleby, uziarnienie nie ulega

Zmiana w czasie parametrów fizycznych, chemicznych i biologicznych charakteryzujących glebę jest bardzo zróŝnicowana. Typ gleby, uziarnienie nie ulega Acta Agrophysica, 2007, 10(2), 465-472 KSZTAŁTOWANIE SIĘ CHEMICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI GLEBY POD WPŁYWEM RÓśNYCH SPOSOBÓW NAWOśENIA W ZMIANOWANIU Arkadiusz Stępień, Jan Adamiak Katedra Systemów Rolniczych, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wp³yw popio³ów ze spalania biomasy na w³aœciwoœci fizykochemiczne gleb lekkich

Wp³yw popio³ów ze spalania biomasy na w³aœciwoœci fizykochemiczne gleb lekkich POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 15 Zeszyt 3 2012 ISSN 1429-6675 Edward MELLER*, Eliza BILENDA** Wp³yw popio³ów ze spalania biomasy na w³aœciwoœci fizykochemiczne gleb lekkich STRESZCZENIE. Ze wzglêdu na coraz

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Materiał i metody

Wstęp. Materiał i metody ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 2009 z. 538: 251-256 WPŁYW STOSOWANIA RÓśNYCH NAWOZÓW POTASOWYCH NA PLONY I JAKOŚĆ ROŚLIN Wojciech Stępień, Beata Rutkowska, Wiesław Szulc Katedra Nauk o Środowisku

Bardziej szczegółowo

Odkwaszanie gleb. Wpisany przez Administrator Wtorek, 09 Marzec 2010 09:06 - Zmieniony Środa, 17 Marzec 2010 17:15

Odkwaszanie gleb. Wpisany przez Administrator Wtorek, 09 Marzec 2010 09:06 - Zmieniony Środa, 17 Marzec 2010 17:15 Nadmierne zakwaszenie gleb jest wypadkową działania wielu procesów bardzo często wzajemnie powiązanych. Na glebach nadmiernie zakwaszonych można zaobserwować: - zwiększone wymywanie składników pokarmowych

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Stefania Jezierska-Tys, Klaudia Świca. Wpływ symulowanych kwaśnych opadów na aktywność mikrobiologiczną gleby

ANNALES. Stefania Jezierska-Tys, Klaudia Świca. Wpływ symulowanych kwaśnych opadów na aktywność mikrobiologiczną gleby ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E Katedra Mikrobiologii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Leszczyńskiego, -69 Lublin, Poland Stefania

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY KALAREPY. Wstęp

ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY KALAREPY. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) JÓZEF NURZYŃSKI, KATARZYNA DZIDA, LIDIA NOWAK ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY KALAREPY Z Katedry Uprawy i Nawożenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści - autorzy

Spis treści - autorzy Przedmowa Chemia rolna jest odrębną dyscypliną nauki utworzoną w połowie XIX w., która ukształtowała się wraz z opublikowaniem pierwszych podręczników z zakresu nawożenia oraz rozpoczęciem eksploatacji

Bardziej szczegółowo

THE ASSESSMENT OF CHANGES IN LIGHT SOIL CHEMICAL PROPERTIES IN ORGANIC SYSTEM OF PLANT CULTIVATION WITH IRRIGATION

THE ASSESSMENT OF CHANGES IN LIGHT SOIL CHEMICAL PROPERTIES IN ORGANIC SYSTEM OF PLANT CULTIVATION WITH IRRIGATION Cezary TRAWCZYŃSKI Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Jadwisin ul. Szaniawskiego 15, 05-140 Serock e-mail: c.trawczynski@ihar.edu.pl THE ASSESSMENT OF CHANGES

Bardziej szczegółowo

WPŁYW UWILGOTNIENIA I NAWOŻENIA GLEBY NA ZAWARTOŚĆ MAKROELEMENTÓW W RESZTKACH POŻNIWNYCH PSZENICY JAREJ

WPŁYW UWILGOTNIENIA I NAWOŻENIA GLEBY NA ZAWARTOŚĆ MAKROELEMENTÓW W RESZTKACH POŻNIWNYCH PSZENICY JAREJ WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2010: t. 10 z. 1 (29) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 89 97 Resztki roślinne, pozostałe po sprzęcie roślin, mogą być źródłem substancji organicznej oraz makro- i mikroelementów

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Mariusz Brzeziński. Wpływ zakwaszenia gleby na zawartość glinu w roślinach

ANNALES. Mariusz Brzeziński. Wpływ zakwaszenia gleby na zawartość glinu w roślinach ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 3 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży ul. Wojska Polskiego 161, 18-402 Łomża, Poland Mariusz Brzeziński

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXIII (3) SECTIO E 2008 Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Life Sciences in Lublin ul. Akademicka 15,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ZAWARTOŚCI SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W GLEBIE W UPRAWIE CEBULI NAWOŻONEJ NAWOZAMI AZOTOWYMI

ZMIANY ZAWARTOŚCI SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W GLEBIE W UPRAWIE CEBULI NAWOŻONEJ NAWOZAMI AZOTOWYMI Acta Agrophysica, 2011, 18(2), 297-310 ZMIANY ZAWARTOŚCI SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W GLEBIE W UPRAWIE CEBULI NAWOŻONEJ NAWOZAMI AZOTOWYMI Grażyna Jurgiel-Małecka, Małgorzata Maciejewska, Danuta Brzostowska-Żelechowska

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania dawek nawozów

Zasady ustalania dawek nawozów Zasady ustalania dawek nawozów Celem nawożenia jest uzyskanie w określonych warunkach glebowo -agrotechnicznych największego plonu roślin o określonych parametrach jakości, z zachowaniem optymalnego poziomu

Bardziej szczegółowo

Program zajęć: Przedmiot CHEMIA ROLNA Kierunek: Rolnictwo (studia niestacjonarne) II rok Wykładowca: prof.dr hab. Józefa Wiater Zaliczenie

Program zajęć: Przedmiot CHEMIA ROLNA Kierunek: Rolnictwo (studia niestacjonarne) II rok Wykładowca: prof.dr hab. Józefa Wiater Zaliczenie Program zajęć: Przedmiot CHEMIA ROLNA Kierunek: Rolnictwo (studia niestacjonarne) II rok Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie z oceną TEMATY WYKŁADÓW 20 godzin 1.Definicja chemii rolnej, gleba jako środowisko

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Akademia Rolnicza, ul. Akademicka 15, Lublin

Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Akademia Rolnicza, ul. Akademicka 15, Lublin Acta Agrophysica, 2005, 5(3), 507-512 FIZYKOCHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI GLEBY TORFOWO-MURSZOWEJ NAWADNIANEJ OCZYSZCZONYMI ŚCIEKAMI MIEJSKIMI Wiesław Bednarek Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Akademia Rolnicza,

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Janina Kaniuczak. Wpływ wapnowania i nawożenia mineralnego na zawartość kadmu w bulwach ziemniaków uprawianych w zmianowaniu

ANNALES. Janina Kaniuczak. Wpływ wapnowania i nawożenia mineralnego na zawartość kadmu w bulwach ziemniaków uprawianych w zmianowaniu ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 3 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 Katedra Agroekologii, Uniwersytet Rzeszowski ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Poland Janina Kaniuczak

Bardziej szczegółowo

Wpływ nawozów borowych na plony, zawartość i pobranie boru przez rzepak jary odmiany Star

Wpływ nawozów borowych na plony, zawartość i pobranie boru przez rzepak jary odmiany Star Tom XXI Rośliny Oleiste 2000 Teresa Bowszys, Anna Krauze Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska Wpływ nawozów borowych na plony, zawartość i pobranie boru

Bardziej szczegółowo

W PŁYW TECHNIK APLIKACJI NAW OZÓW N A ZAWARTOŚĆ M INERALNYCH ZW IĄZKÓW AZOTU W GLEBIE

W PŁYW TECHNIK APLIKACJI NAW OZÓW N A ZAWARTOŚĆ M INERALNYCH ZW IĄZKÓW AZOTU W GLEBIE ROCZNIKI GLEBOZNAW CZE TOM LIX NR 1 WARSZAWA 2008: 209-214 HELENA SZTUDER, STANISŁAW STRĄCZYŃSKI W PŁYW TECHNIK APLIKACJI NAW OZÓW N A ZAWARTOŚĆ M INERALNYCH ZW IĄZKÓW AZOTU W GLEBIE EFFECT OF FERTILIZER

Bardziej szczegółowo

FIZYKOCHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI GLEBY NAWOŻONEJ GNOJOWICĄ I JEJ WPŁYW NA PLONOWANIE ZIEMNIAKÓW

FIZYKOCHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI GLEBY NAWOŻONEJ GNOJOWICĄ I JEJ WPŁYW NA PLONOWANIE ZIEMNIAKÓW ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE T. XLVII NR 3/4 WARSZAWA 1996:117-122 STA N ISŁ A W A ST R Ą C Z Y Ń SK A FIZYKOCHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI GLEBY NAWOŻONEJ GNOJOWICĄ I JEJ WPŁYW NA PLONOWANIE ZIEMNIAKÓW Instytut G leb

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Stanisław Kalembasa, Andrzej Wysokiński

ANNALES. Stanisław Kalembasa, Andrzej Wysokiński ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 4 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej, Akademia Podlaska ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM NA ZAKWASZENIE GLEB

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM NA ZAKWASZENIE GLEB Proceedings of ECOpole Vol. 1, No. 1/2 2007 Marzena S. BRODOWSKA 1 i Adam KACZOR 2 WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM NA ZAKWASZENIE GLEB IMPACT OF NITROGEN FERTILIZATION ON SOIL ACIDIFICATION Streszczenie: Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WIELOLETNIEGO ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA NA STRUKTURĘ PLONU I ZANIECZYSZCZENIE ZIARNA PSZENICY OZIMEJ

WPŁYW WIELOLETNIEGO ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA NA STRUKTURĘ PLONU I ZANIECZYSZCZENIE ZIARNA PSZENICY OZIMEJ Fragm. Agron. 32(2) 2015, 20 28 WPŁYW WIELOLETNIEGO ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA NA STRUKTURĘ PLONU I ZANIECZYSZCZENIE ZIARNA PSZENICY OZIMEJ Iwona Jaskulska 1, Tomasz Boczkowski 2, Aleksandra Janiak, Dariusz

Bardziej szczegółowo

NASTĘPCZE DZIAŁANIE NAWOZÓW ZIELONYCH W UPRAWIE MARCHWI FLACORO. Wstęp

NASTĘPCZE DZIAŁANIE NAWOZÓW ZIELONYCH W UPRAWIE MARCHWI FLACORO. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) ROMUALDA JABŁOŃSKA-CEGLAREK, ROBERT ROSA, JOLANTA FRANCZUK, ANNA ZANIEWICZ-BAJKOWSKA, EDYTA KOSTERNA NASTĘPCZE DZIAŁANIE NAWOZÓW ZIELONYCH W UPRAWIE

Bardziej szczegółowo

THE EFFECT OF A 6-YEAR PLANT CULTIVATION IN ORGANIC SYSTEM WITH IRRIGATION ON THE SOIL CHEMICAL PROPERTIES

THE EFFECT OF A 6-YEAR PLANT CULTIVATION IN ORGANIC SYSTEM WITH IRRIGATION ON THE SOIL CHEMICAL PROPERTIES Cezary TRAWCZYŃSKI Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy Oddział Jadwisin ul. Szaniawskiego 15, 05-140 Serock e-mail: c.trawczynski@ihar.edu.pl THE EFFECT OF A 6-YEAR PLANT

Bardziej szczegółowo

PRODUKCYJNA I EKOLOGICZNA OCENA RÓŻNYCH SPOSOBÓW APLIKACJI NAWOZÓW W UPRAWIE PSZENICY ZIMEJ

PRODUKCYJNA I EKOLOGICZNA OCENA RÓŻNYCH SPOSOBÓW APLIKACJI NAWOZÓW W UPRAWIE PSZENICY ZIMEJ Inżynieria Rolnicza 3(91)/2007 PRODUKCYJNA I EKOLOGICZNA OCENA RÓŻNYCH SPOSOBÓW APLIKACJI NAWOZÓW W UPRAWIE PSZENICY ZIMEJ Helena Sztuder Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu, Instytut

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy nawożenia roślin w kontekście ograniczenia skażenia wód. Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach

Aktualne problemy nawożenia roślin w kontekście ograniczenia skażenia wód. Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach Aktualne problemy nawożenia roślin w kontekście ograniczenia skażenia wód Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach Plan prezentacji Podstawy żywienia roślin Potrzeby pokarmowe

Bardziej szczegółowo

Bilans fosforu i potasu w zmianowaniu jako narzędzie efektywnej gospodarki azotem. Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Bilans fosforu i potasu w zmianowaniu jako narzędzie efektywnej gospodarki azotem. Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Bilans fosforu i potasu w zmianowaniu jako narzędzie efektywnej gospodarki azotem Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakres tematyczny 1. Czynniki plonotwórcze hierarchia; 2. Krytyczne

Bardziej szczegółowo

Rosnąca rola nawożenia mineralnego w intensywnej produkcji polowej Dr inż. Witold Szczepaniak

Rosnąca rola nawożenia mineralnego w intensywnej produkcji polowej Dr inż. Witold Szczepaniak Rosnąca rola nawożenia mineralnego w intensywnej produkcji polowej Dr inż. Witold Szczepaniak Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Główne treści wykładu:

Bardziej szczegółowo

Skład chemiczny bulw ziemniaka odmiany Fianna nawożonego międzyplonami i słomą

Skład chemiczny bulw ziemniaka odmiany Fianna nawożonego międzyplonami i słomą NR 257/258 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2010 ANNA PŁAZA FELIKS CEGLAREK BARBARA GĄSIOROWSKA MILENA ANNA KRÓLIKOWSKA MAŁGORZATA PRÓCHNICKA Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

KOSZTY RÓŻNYCH SPOSOBÓW APLIKACJI NAWOZÓW W UPRAWIE PSZENICY OZIMEJ

KOSZTY RÓŻNYCH SPOSOBÓW APLIKACJI NAWOZÓW W UPRAWIE PSZENICY OZIMEJ Inżynieria Rolnicza 3(91)/2007 KOSZTY RÓŻNYCH SPOSOBÓW APLIKACJI NAWOZÓW W UPRAWIE PSZENICY OZIMEJ Helena Sztuder Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa,

Bardziej szczegółowo

Irena Burzyńska* WPŁYW ODCZYNU GLEBY NA WSPÓŁZALEŻNOŚĆ MIĘDZY ZAWARTOŚCIĄ ROZPUSZCZALNYCH FORM CYNKU W UKŁADZIE: GLEBA ROŚLINNOŚĆ ŁĄKOWA

Irena Burzyńska* WPŁYW ODCZYNU GLEBY NA WSPÓŁZALEŻNOŚĆ MIĘDZY ZAWARTOŚCIĄ ROZPUSZCZALNYCH FORM CYNKU W UKŁADZIE: GLEBA ROŚLINNOŚĆ ŁĄKOWA Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 40, 2009 r. Irena Burzyńska* WPŁYW ODCZYNU GLEBY NA WSPÓŁZALEŻNOŚĆ MIĘDZY ZAWARTOŚCIĄ ROZPUSZCZALNYCH FORM CYNKU W UKŁADZIE: GLEBA ROŚLINNOŚĆ ŁĄKOWA EFFECT OF

Bardziej szczegółowo

WPŁYW AGROCHEMICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI GLEB NA PLON ZIARNA I BIAŁKA JĘCZMIENIA JAREGO I OWSA ORAZ ICH MIESZANKI

WPŁYW AGROCHEMICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI GLEB NA PLON ZIARNA I BIAŁKA JĘCZMIENIA JAREGO I OWSA ORAZ ICH MIESZANKI ROCZNIKI GLEBOZNAW CZE TOM LVII NR 3/4 WARSZAWA 2006: 7 2-7 9 KAZIMIERZ NOWOROLNIK, HENRYK TERELAK WPŁYW AGROCHEMICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI GLEB NA PLON ZIARNA I BIAŁKA JĘCZMIENIA JAREGO I OWSA ORAZ ICH MIESZANKI

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Tomasz Sosulski, Stanisław Mercik, Ewa Szara. Bilans azotu w trzech systemach nawożenia

ANNALES. Tomasz Sosulski, Stanisław Mercik, Ewa Szara. Bilans azotu w trzech systemach nawożenia ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 2 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 Zakład Chemii Rolnej, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym SGGW ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wapnowanie. niezbêdne dla gleb i roœlin

Wapnowanie. niezbêdne dla gleb i roœlin Wapnowanie niezbêdne dla gleb i roœlin Czego oczekuje gleba? Gleba jest środowiskiem zaopatrującym korzenie roślin w składniki pokarmowe, tlen i wodę. Właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby

Bardziej szczegółowo

Nawożenie potasem. Mgr inż. Piotr Ledochowski KSC S.A. Dr hab. Mirosław Nowakowski IHAR PIB O/Bydgoszcz. Toruń, r.

Nawożenie potasem. Mgr inż. Piotr Ledochowski KSC S.A. Dr hab. Mirosław Nowakowski IHAR PIB O/Bydgoszcz. Toruń, r. Nawożenie potasem Mgr inż. Piotr Ledochowski KSC S.A. Dr hab. Mirosław Nowakowski IHAR PIB O/Bydgoszcz Toruń, 25-26.06.2015 r. Rola potasu Reguluje gospodarką wodną roślin i zwiększa tolerancję na suszę

Bardziej szczegółowo

Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego

Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego Potas jest niezbędnym składnikiem do wytworzenia wysokiego plonu, w tym głównie cukru (sacharozy). Składnik ten

Bardziej szczegółowo

Dorota Kalembasa*, Beata Wiśniewska* ZAWARTOŚĆ Ti i As W BIOMASIE TRAWY I GLEBIE NAWOŻONEJ PODŁOŻEM POPIECZARKOWYM

Dorota Kalembasa*, Beata Wiśniewska* ZAWARTOŚĆ Ti i As W BIOMASIE TRAWY I GLEBIE NAWOŻONEJ PODŁOŻEM POPIECZARKOWYM Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 49, 2011 r. Dorota Kalembasa*, Beata Wiśniewska* ZAWARTOŚĆ Ti i As W BIOMASIE TRAWY I GLEBIE NAWOŻONEJ PODŁOŻEM POPIECZARKOWYM THE CONTENT OF Ti and As IN THE

Bardziej szczegółowo

Ludwika Martyniak* WPŁYW UWILGOTNIENIA I NAWOŻENIA NPK NA ZAWARTOŚĆ MAGNEZU I JEGO RELACJI DO POTASU W RESZTKACH POŻNIWNYCH I GLEBIE

Ludwika Martyniak* WPŁYW UWILGOTNIENIA I NAWOŻENIA NPK NA ZAWARTOŚĆ MAGNEZU I JEGO RELACJI DO POTASU W RESZTKACH POŻNIWNYCH I GLEBIE Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 40, 2009 r. Ludwika Martyniak* WPŁYW UWILGOTNIENIA I NAWOŻENIA NPK NA ZAWARTOŚĆ MAGNEZU I JEGO RELACJI DO POTASU W RESZTKACH POŻNIWNYCH I GLEBIE EFFECT OF HUMIDIFICATION

Bardziej szczegółowo

NASTĘPCZY WPŁYW WĘGLI BRUNATNYCH I OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ ICH MIESZANIN NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY ŻYCICY WIELOKWIATOWEJ

NASTĘPCZY WPŁYW WĘGLI BRUNATNYCH I OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ ICH MIESZANIN NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY ŻYCICY WIELOKWIATOWEJ WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2006: t. 6 z. 1 (16) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 391 401 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2006 NASTĘPCZY WPŁYW WĘGLI BRUNATNYCH

Bardziej szczegółowo

Działanie nawozowe obornika i międzyplonów wsiewek stosowanych pod burak cukrowy Część II. Jakość przemysłowa buraka cukrowego

Działanie nawozowe obornika i międzyplonów wsiewek stosowanych pod burak cukrowy Część II. Jakość przemysłowa buraka cukrowego NR 222 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 DANUTA BURACZYŃSKA FELIKS CEGLAREK Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Podlaska w Siedlcach Działanie nawozowe obornika i międzyplonów

Bardziej szczegółowo

Znaczenie nawozów zielonych z międzyplonów wsiewek i słomy w uprawie buraka cukrowego Część III. Zawartość makroskładników w roślinach

Znaczenie nawozów zielonych z międzyplonów wsiewek i słomy w uprawie buraka cukrowego Część III. Zawartość makroskładników w roślinach NR 246 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2007 DANUTA BURACZYŃSKA Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Podlaska w Siedlcach Znaczenie nawozów zielonych z międzyplonów wsiewek i słomy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OSADU ŚCIEKOWEGO Z MLECZARNI I WAPNA DEFEKACYJNEGO NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE GLEBY

WPŁYW OSADU ŚCIEKOWEGO Z MLECZARNI I WAPNA DEFEKACYJNEGO NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE GLEBY ROCZNIKI GLEBOZNAW CZE TOM LV NR 1 WARSZAWA 2004: 117-125 TADEUSZ FILIPEK WPŁYW OSADU ŚCIEKOWEGO Z MLECZARNI I WAPNA DEFEKACYJNEGO NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE GLEBY EFFECT OF SEWAGE SLUDGE FROM DAIRY

Bardziej szczegółowo

Agroekologiczne i plonotwórcze działanie wapnowania gleb kwaśnych

Agroekologiczne i plonotwórcze działanie wapnowania gleb kwaśnych Agroekologiczne i plonotwórcze działanie wapnowania gleb kwaśnych prof. dr hab. inż. Jan SIUTA Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy Puławy 26.11.2014 Wprowadzenie Gleby bardzo kwaśne

Bardziej szczegółowo

Wpływ agrotechniki na plonowanie ziemniaków na Dolnym Śląsku * Część I. Nawożenie organiczne i mineralne

Wpływ agrotechniki na plonowanie ziemniaków na Dolnym Śląsku * Część I. Nawożenie organiczne i mineralne NR 232 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 4 KAZIMIERZ CHMURA ZENOBIUSZ DMOWSKI LECH NOWAK ELŻBIETA WILGOSZ Katedra Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska Akademia Rolnicza we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

STĘŻENIE SKŁADNIKÓW MINERALNYCH W WODACH GRUNTOWYCH NA ŁĄKACH TORFOWYCH NAWOŻONYCH GNOJOWICĄ I OBORNIKIEM

STĘŻENIE SKŁADNIKÓW MINERALNYCH W WODACH GRUNTOWYCH NA ŁĄKACH TORFOWYCH NAWOŻONYCH GNOJOWICĄ I OBORNIKIEM WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2004: t. 4 z. 1 (10) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 13945 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2004 STĘŻENIE SKŁADNIKÓW MINERALNYCH W

Bardziej szczegółowo

DŁUGOTRWAŁE ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA ORGANICZNEGO I AZOTOWEGO NA WSKAŹNIKI STRUKTURY ROLI

DŁUGOTRWAŁE ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA ORGANICZNEGO I AZOTOWEGO NA WSKAŹNIKI STRUKTURY ROLI Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2008 Roman Wacławowicz, Ewa Tendziagolska Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu DŁUGOTRWAŁE ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA ORGANICZNEGO

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ WAPNOWANIA ORAZ NAWOŻENIA GLEB LEKKICH-KWAŚNYCH A PLONOWANIE ROŚLIN I WYBRANE WSKAŹNIKI ŻYZNOŚCI GLEBY*

EFEKTYWNOŚĆ WAPNOWANIA ORAZ NAWOŻENIA GLEB LEKKICH-KWAŚNYCH A PLONOWANIE ROŚLIN I WYBRANE WSKAŹNIKI ŻYZNOŚCI GLEBY* Fragm. Agron. 31(3) 2014, 66 74 EFEKTYWNOŚĆ WAPNOWANIA ORAZ NAWOŻENIA GLEB LEKKICH-KWAŚNYCH A PLONOWANIE ROŚLIN I WYBRANE WSKAŹNIKI ŻYZNOŚCI GLEBY* Anna Kocoń 1 Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia, Instytut

Bardziej szczegółowo

Nawożenie warzyw w uprawie polowej. Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice

Nawożenie warzyw w uprawie polowej. Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice Nawożenie warzyw w uprawie polowej Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice Roślinom do prawidłowego wzrostu i rozwoju niezbędne są pierwiastki chemiczne pobrane z gleby i powietrza, nazywane

Bardziej szczegółowo

Mirosław Wyszkowski*, Maja Radziemska* Wpływ kompostu, zeolitu i tlenku wapnia na wybrane właściwości gleby zanieczyszczonej chromem

Mirosław Wyszkowski*, Maja Radziemska* Wpływ kompostu, zeolitu i tlenku wapnia na wybrane właściwości gleby zanieczyszczonej chromem Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 49, 2011 r. Mirosław Wyszkowski*, Maja Radziemska* Wpływ kompostu, zeolitu i tlenku wapnia na wybrane właściwości gleby zanieczyszczonej chromem trój- i sześciowartościowym

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RÓŻNYCH SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA GRUNTÓW N A NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI GLEB EFFECT OF DIFFERENT LAND USES ON SELECTED PROPERTIES OF THE SOILS

WPŁYW RÓŻNYCH SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA GRUNTÓW N A NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI GLEB EFFECT OF DIFFERENT LAND USES ON SELECTED PROPERTIES OF THE SOILS ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE TOM LXI NR 4 WARSZAWA 2010: 227-232 STANISŁAWA STRĄCZYŃSKA1, STANISŁAW STRĄCZYŃSKI2, WIESŁAW WOJCIECHOWSKI3 WPŁYW RÓŻNYCH SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA GRUNTÓW N A NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI GLEB

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PRÓCHNICOTWÓRCZA I ZAWARTOŚĆ MAKROSKŁADNIKÓW W OSADACH ŚCIEKOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

WARTOŚĆ PRÓCHNICOTWÓRCZA I ZAWARTOŚĆ MAKROSKŁADNIKÓW W OSADACH ŚCIEKOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Zbigniew Mazur, Olga Mokra 13 WARTOŚĆ PRÓCHNICOTWÓRCZA I ZAWARTOŚĆ MAKROSKŁADNIKÓW W OSADACH ŚCIEKOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Streszczenie: W pracy podano wyniki fizykochemicznych badań komunalnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZLECENIA. Odebrano z terenu powiatu Raciborskiego próbki gleby i wykonano w Gminie Kornowac:

PRZEDMIOT ZLECENIA. Odebrano z terenu powiatu Raciborskiego próbki gleby i wykonano w Gminie Kornowac: PRZEDMIOT ZLECENIA Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego na terenie Gminy Kornowac o powierzchni 598,25ha.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz i opracowanie : mgr inż. Bronisław Szembowski

Scenariusz i opracowanie : mgr inż. Bronisław Szembowski Probiotechnologia - cele, możliwości, efekty wdrożenia w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych na przykładzie Gospodarstwa Tadeusza Zielonego, Ścinawa Scenariusz i opracowanie : mgr inż. Bronisław Szembowski

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA. Izabela Mazurkiewicz

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA. Izabela Mazurkiewicz ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LVII SECTIO E 2002 Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość, Poland Potencjał redoks w glebie jako wskaźnik

Bardziej szczegółowo

niezbędny składnik pokarmowy zbóż

niezbędny składnik pokarmowy zbóż POTAS niezbędny składnik pokarmowy zbóż kształtujący wielkość i jakość plonu ziarna Dostępność glebowych zasobów potasu dla roślin zbożowych Gleby zawierają duże zasoby potasu (K), nawet do 50 t/ha w warstwie

Bardziej szczegółowo

EFFECT OF LIMING AND USE OF WASTE ORGANIC MATERIALS ON THE CONTENTS OF CALCIUM AND MAGNESIUM IN COCK S-FOOT CULTIVATED ON

EFFECT OF LIMING AND USE OF WASTE ORGANIC MATERIALS ON THE CONTENTS OF CALCIUM AND MAGNESIUM IN COCK S-FOOT CULTIVATED ON Inżynieria Ekologiczna Ecological Engineering Vol. 47, May 216, p. 17 1 DOI: 1.12912/2392629/62865 WPŁYW WAPNOWANIA I STOSOWANIA ODPADOWYCH MATERIAŁÓW ORGANICZNYCH NA ZAWARTOŚĆ WAPNIA I MAGNEZU W KUPKÓWCE

Bardziej szczegółowo

Nawożenie kukurydzy. Adam Majewski Agroservice Kukurydza

Nawożenie kukurydzy. Adam Majewski Agroservice Kukurydza Nawożenie kukurydzy Adam Majewski Agroservice Kukurydza Nawożenie startowe to podstawa powodzenia uprawy kukurydzy Jakie formy nawozu stosować? P2O5 i NH4 (+mikroelementy) plon zwykle wyższy o 0,5-1,5

Bardziej szczegółowo

STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA

STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA Opracowanie wyników i sprawozdania z wykonanych badań

Bardziej szczegółowo

Wapnowanie a aktywność biologiczna gleb

Wapnowanie a aktywność biologiczna gleb Wapnowanie a aktywność biologiczna gleb Prof. dr hab. inż. Stanisław J. Pietr Zakład Mikrobiologii Rolniczej Prośrodowiskowy aspekt wapnowania gleb IV KONFERENCJA - NAUKA BIZNES ROLNICTWO Puławy, 26 listopada

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXV(1) SECTIO E 2010 Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, e-mail:

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA Wyniki badań odczynu gleby i zawartości makroelementów w próbkach gleby przedstawiono w tabelach zasobności gleby: Zestawienie zasobności gleby na obszarze

Bardziej szczegółowo

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 700 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 10 próbkach gleby,

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 700 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 10 próbkach gleby, Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego w Gminie Krzanowice z powierzchni 1670,94 ha. Odebrano z terenu

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pokarmowe 138 161 184 207 230

Potrzeby pokarmowe 138 161 184 207 230 Nawożenie kukurydzy Kukurydza jest rośliną mającą wysokie potrzeby pokarmowe. Najintensywniej pobiera ona azot i potas, ale w porównaniu z innymi roślinami potrzebuje także dużo wapnia i magnezu. Tempo

Bardziej szczegółowo

Komunikat z dnia 2 sierpnia 2010 r.

Komunikat z dnia 2 sierpnia 2010 r. Komunikat z dnia 2 sierpnia 2010 r. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku dotyczący badań agrochemicznych w drugim półroczu 2010 roku I. Opracowywanie i opiniowanie planów nawożenia dla dużych

Bardziej szczegółowo

WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA

WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) ŁUCJA MICHALIK WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA Z Katedry Ogrodnictwa

Bardziej szczegółowo

Jolanta Kozłowska-Strawska* ZMIANY ZAWARTOŚCI CYNKU W ROŚLINACH NAWOŻONYCH RÓŻNYMI FORMAMI SIARKI

Jolanta Kozłowska-Strawska* ZMIANY ZAWARTOŚCI CYNKU W ROŚLINACH NAWOŻONYCH RÓŻNYMI FORMAMI SIARKI Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 40, 2009 r. Jolanta Kozłowska-Strawska* ZMIANY ZAWARTOŚCI CYNKU W ROŚLINACH NAWOŻONYCH RÓŻNYMI FORMAMI SIARKI THE CHANGES OF ZINC CONTENTS IN PLANTS FERTILIZED

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWADNIANIA I NAWOśENIA MINERALNEGO

WPŁYW NAWADNIANIA I NAWOśENIA MINERALNEGO InŜynieria Rolnicza 3/63 Zdzisław Koszański, Ewa Rumasz Rudnicka., S. Karczmarczyk, P. Rychter * Zakład Produkcji Roślinnej i Nawadniania Akademia Rolnicza w Szczecinie *Zakład Biochemii WyŜsza Szkoła

Bardziej szczegółowo

Rozpuszczalne czarne granulki Właściwości fizyczne. Granulacja Ø 2-4 mm

Rozpuszczalne czarne granulki Właściwości fizyczne. Granulacja Ø 2-4 mm Rozpuszczalne czarne granulki Właściwości fizyczne Granulacja Ø 2-4 mm Specjalistyczny nawóz bezchlorkowy zawierający w swoim składzie kwasy fulwowe i huminowe, azot, potas oraz dodatkowo siarkę, materię

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik /

PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik / PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik / Gospodarstwo rolne planuje uprawę buraka cukrowego odmiany Gryf. Materiał siewny stanowią nasiona genetycznie jednonasienne otoczkowane. Pod uprawę

Bardziej szczegółowo

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 899 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 12 próbkach gleby,

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 899 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 12 próbkach gleby, Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego w Gminie Krzyżanowice z powierzchni 1577ha. odebrano z terenu

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA DLA GLEBY, ROŚLIN I ZWIERZĄT

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA DLA GLEBY, ROŚLIN I ZWIERZĄT NOWOCZESNA TECHNOLOGIA DLA GLEBY, ROŚLIN I ZWIERZĄT Prusice 25.06.2014r. Nowoczesna technologia dla gleby, roślin i zwierząt poprawa żyzności gleb i aktywizacja naturalnych procesów fizjologicznych uzdatnianie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MIĘDZYPLONÓW I SŁOMY JĘCZMIENIA JAREGO NA JAKOŚĆ BULW ZIEMNIAKA JADALNEGO

WPŁYW MIĘDZYPLONÓW I SŁOMY JĘCZMIENIA JAREGO NA JAKOŚĆ BULW ZIEMNIAKA JADALNEGO FRAGM. AGRON. 26(4) 2009, 132 139 WPŁYW MIĘDZYPLONÓW I SŁOMY JĘCZMIENIA JAREGO NA JAKOŚĆ BULW ZIEMNIAKA JADALNEGO ANNA PŁAZA, FELIKS CEGLAREK, MILENA A. KRÓLIKOWSKA Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin,

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE I CECHY JAKOŚCIOWE BURAKÓW CUKROWYCH W ZALEŻNOŚCI OD NAWOŻENIA W WIELOLETNICH DOŚWIADCZENIACH *

PLONOWANIE I CECHY JAKOŚCIOWE BURAKÓW CUKROWYCH W ZALEŻNOŚCI OD NAWOŻENIA W WIELOLETNICH DOŚWIADCZENIACH * FRAGM. AGRON. 26(1) 2009, 67 75 PLONOWANIE I CECHY JAKOŚCIOWE BURAKÓW CUKROWYCH W ZALEŻNOŚCI OD NAWOŻENIA W WIELOLETNICH DOŚWIADCZENIACH * STANISŁAW MERCIK 1, STANISŁAW URBANOWSKI 2, STANISŁAW LENART 3

Bardziej szczegółowo