Wykorzystanie teorii grona do budowy modelu lokalizacji w przemyêle rolno-spo ywczym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie teorii grona do budowy modelu lokalizacji w przemyêle rolno-spo ywczym"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 669 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005 Jolanta Teneta-P otkowiak Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Wykorzystanie teorii grona do budowy modelu lokalizacji w przemyêle rolno-spo ywczym 1. Uwagi wst pne Pojęcie lokalizacji działalności gospodarczej oznacza umiejscowienie określonej działalności gospodarczej (obiektu, zespołu obiektów) na danym terenie (obszarze geograficznym). Lokalizować można różną działalność gospodarczą: produkcję przemysłową, produkcję rolną, produkcję leśną, budownictwo mieszkaniowe, obiekty usługowe, infrastrukturę techniczną i inne. W tabeli 1 przedstawiono stare i nowe kryteria lokalizacji. Czynniki lokalizacji określa się jako zespół obiektywnych warunków techniczno-ekonomicznych wyznaczających kierunki działalności gospodarczej. Konsekwencje polityki lokalizacyjnej ujmuje się przede wszystkim w rozmieszczeniu miejsc pracy i zamieszkania oraz w przemianach infrastruktury. Wielkie inwestycje przemysłowe i infrastrukturalne prowadzą w przestrzeni do trudno odwracalnych konsekwencji. Stąd też słuszne decyzje lokalizacyjne wywołują pożądane przemiany, a błędne stają się źródłem zjawisk ujemnych (np. niszczenia środowiska naturalnego). Przemysł rolno-spożywczy jako jedno z podstawowych ogniw gospodarki żywnościowej dopracował się zarówno teorii, jak i praktyki lokalizacji zakładów produkcyjnych. Polityka lokalizacyjna w przemyśle rolno-spożywczym przechodziła różne etapy rozwoju od teorii lokalizacji

2 156 Jolanta Teneta-Płotkowiak Tabela 1. Stare i nowe kryteria lokalizacji Fordyzm Zasoby siły roboczej Koszty robocizny Łatwość nabycia surowców Koszty transportu Infrastruktura transportowa Dostatek mocy Specjalizacja lokalnego przemysłu Niskie podatki Pomoc finansowa władz publicznych Klimat Postfordyzm Zasoby siły roboczej Koszty robocizny Bliskość autostrady Bliskość lotniska międzynarodowego Ponadregionalne połączenie kolejowe Koszty energii Bliskość dostawców Jakość administracji lokalnej Opłaty lokalne Usługi miejscowych banków Wspieranie działalności gospodarczej Jednostki obsługi biznesu, izby gospodarcze Bliskość szkół wyższych Bliskość instytucji badawczych Dobry wizerunek miasta/regionu Komunikacja miejska Mieszkania Zaplecze medyczne Życie kulturalne Możliwości wypoczynku Źródło: G. Gorzelak, Konferencja naukowa 8 9 listopada 2000, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów. klasycznej do teorii równomiernego rozmieszczenia sił wytwórczych. Czynniki lokalizacji różnie oddziaływały na lokalizację przemysłu rolno-spożywczego jako całości i jego branż. Zasada równomiernego rozmieszczania sił wytwórczych wprowadziła do teorii i praktyki lokalizacji przemysłu i przemysłu rolno-spożywczego prymitywne rozumienie rozwoju gospodarki. Zasadniczym celem tej polityki miało być zlikwidowanie dysproporcji w przestrzennym procesie rozwoju gospodarczego między regionami Polski. Zasada równomiernego rozmieszczenia, jak i racjonalnego rozmieszczenia przemysłu rolno-spożywczego tylko w niektórych regionach spełnia swoją rolę, natomiast znaczna część branż tego przemysłu w wyniku koncentracji środków inwestycyjnych doprowadziła do gigantomanii (lata osiemdziesiąte XX w. w Polsce). 2. KonkurencyjnoÊç lokalizacji Wielu teoretyków twierdziło, że znaczenie lokalizacji maleje w miarę zwiększania się mobilności kapitału i techniki i że działalność firm, przedsiębiorstw coraz częściej nabiera charakteru globalnego. Natomiast M. Porter uważa, że

3 Wykorzystanie teorii grona 157 rozwój i pomyślność firm i przedsiębiorstw zależy od miejscowego środowiska, w którym występuje konkurencja 1. Zrozumienie wpływu konkurencji na lokalizację ujawnia nową rolę przedsiębiorstw i firm w kształtowaniu stosunków między biznesem i władzami (szczególnie lokalnymi) oraz w innym myśleniu o polityce państwa. Coraz częściej konkurencja przekracza granice państw i regionów, również firmy i przedsiębiorstwa konkurują między różnymi lokalizacjami, stosując strategie globalne, międzynarodowe (UE), krajowe i regionalne. W większości prac nad konkurencyjnością skupia się uwagę albo na polityce makroekonomicznej (deficycie budżetu państwa, polityce monetarnej, otwieraniu rynków lub prywatyzacji), albo na przewadze względnej wynikającej z bogactwa takich zasobów, jak siła robocza, złoża naturalne i kapitał 2. M. Porter twierdzi, że dostęp do pracy, kapitału i zasobów naturalnych nie decyduje o pomyślności, bo czynniki te stały się powszechnie dostępne. Autorka niniejszego opracowania również przychyla się do tak postawionej tezy. Bowiem konkurencyjność jest wynikiem efektywności, z jaką firmy i przedsiębiorstwa zlokalizowane na danym terenie konkurują. Dlatego też tradycyjny podział na produkcję wysokiej techniki i niskiej techniki lub przetwórstwo (np. przemysł rolno-spożywczy) i usługi mają ograniczoną przydatność w gospodarce, bowiem wszystkie sektory mogą korzystać z nowoczesnej techniki i dużych umiejętności wysokiego poziomu efektywności. M. Porter uważa, że żaden naród nie może być ani nie będzie konkurencyjny w każdym sektorze czy nawet w większości z nich. Polska ma duże szanse być konkurencyjna w ekologicznej rolnej i przetwórstwie rolno-spożywczym, może być dostarczycielką takiej żywności dla Unii Europejskiej. Konkurencyjność narodowa to zjawisko makroekonomiczne będące funkcją wielu zmiennych, z tym że najważniejsza jest efektywność. Należy również zaznaczyć, że handel międzynarodowy (np. eksport z UE dotowanych produktów żywnościowych bardziej zaszkodził polskiemu przetwórstwu rolno-spożywczemu, niż pomógł) i inwestycje zagraniczne mogą zarówno zwiększyć efektywność w danym kraju, jak i jej zagrażać. Żaden kraj nie może być konkurencyjny we wszystkich sektorach. Głównym celem polityki makroekonomicznej powinno być tworzenie wysokiego i rosnącego poziomu życia obywateli, a to zależy od wydajności pracy i kapitału w danym kraju. Należy dodać, że efektywność jest to wytworzona wartość przypadająca na jednostkę pracy lub kapitału i jest zależna od jakości i właściwości produktów, co wpływa na cenę, jaką można uzyskać za te produkty. I tu należy podkreślić fakt, że już dzisiaj żywność produkowana ekologicznie 1 M. Porter, O konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s Tamże, s. 246.

4 158 Jolanta Teneta-Płotkowiak Strategia struktura i rywalizacja firm Warunki czynników Warunki popytu Sektory pokrewne i wspomagające Rys. 1. Wyznaczniki narodowej przewagi konkurencyjnej Źródło: M. Porter, O konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s Kontekst strategii i rywalizacji firm Warunki czynników (nakładów) Miejscowy kontekst zachęcający do odpowiednich rodzajów inwestycji i ciągłego podnoszenia poziomu Nasilona konkurencja między miejscowymi rywalami Warunki popytu Jakość i koszt czynników (nakładów) zasobów naturalnych zasobów ludzkich zasobów kapitałowych infrastruktury administracyjnej infrastruktury naukowej i technicznej Sektory pokrewne i wspomagające Obecność na miejscu zdolnych dostawców Obecność konkurencyjnych pokrewnych sektorów Wyrafinowanymi i wymagający klienci miejscowi Potrzeby klientów wyprzedzające takie, które pojawiają się gdzie indziej Niezwykły miejscowy popyt w sektorach wyspecjalizowanych, które można obsługiwać w skali globalnej Jakość czynników Specjalizacja czynników Rys. 2. Źródła przewagi konkurencji lokalizacji Źródło: M. Porter, O konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 263.

5 Wykorzystanie teorii grona 159 (zdrowa żywność) jest 2 do 3 razy droższa (np. w Unii Europejskiej) od żywności przemysłowej. Ponadto efektywność jest podstawowym wyznacznikiem poziomu życia narodu w długim okresie, jest główną przyczyną osiąganego dochodu narodowego na głowę ludności. Konkurencji nie można rozpatrywać jako statycznej rywalizacji polegającej na minimalizacji kosztów w stosunkowo zamkniętej gospodarce. Konkurencja ma charakter dynamiczny i polega na innowacji oraz na poszukiwaniu strategicznych różnic. Według M. Portera trzy warunki przyczyniają się do tego, że nakłady w postaci czynników same z siebie mają mniejszą wartość; natomiast bliskie powiązania z nabywcami, dostawcami i innymi instytucjami w dużym stopniu przyczyniają się nie tylko do sprawności, lecz także doskonalenia i innowacji. W szerokim rozumieniu konkurencji lokalizacja wpływa na przewagę konkurencyjną poprzez swoje oddziaływanie na efektywność i jej wzrost. Rys. 1 przedstawia wyznaczniki narodowej przewagi konkurencji, natomiast rys. 2 źródła przewagi konkurencyjnej lokalizacji. Poglądy M. Portera w tej dziedzinie mają charakter uniwersalny i można je zastosować również do sektora rolno-spożywczego. 3. Wykorzystanie teorii grona do budowy modelu lokalizacji w przemyêle rolno-spo ywczym Grono stanowi przestrzenną formę organizacyjną, która może być ze swej strony sprawniejszym lub efektywniejszym sposobem gromadzenia nakładów, jeżeli na miejscu są konkurencyjni dostawcy 3. Natomiast gdy brakuje odpowiednich miejscowych dostawców, to zaopatrywanie się u uczestników grona (z zewnątrz i wewnątrz, czyli na miejscu) prowadzi do niższych kosztów, transakcji niż konieczność korzystania z odległych źródeł. Ponadto zaopatrywanie się na miejscu minimalizuje konieczność przechowywania zapasów, eliminuje koszty importu, dyscyplinuje zachowania dostawców, którzy niekiedy żądają nadmiernych cen lub nie dotrzymują zobowiązań, ponieważ jawny i ciągły charakter miejscowych stosunków sprawia, że także takie postępowania dostawców wyrabiają o nich złą opinię u innych uczestników grona. Związki zarówno bliskie, jak i formalne między firmami w miejscowym gronie są dobrym rozwiązaniem dla stron. Również dostęp do nakładów (finansowych i materialnych) wewnątrz grona może być sprawniejszy od integracji pionowej. Zewnętrzne wyspecjalizowane firmy często są efektywniejsze pod względem kosztów i szybciej reagują niż własne jednostki, nie tylko w procesie, ale również w szkoleniu (np. w przemyśle mięsnym doradztwo weterynaryjne czy 3 Tamże, s. 248 i 249.

6 160 Jolanta Teneta-Płotkowiak w przemyśle mleczarskim szkolenie w zakresie podnoszenia jakości mleka itd.). Natomiast pozyskiwanie nakładów u sprzedawców w sąsiedztwie, z którymi firma (zakład, przedsiębiorstwo) nawiązała bliskie stosunki, przynosi korzyści cenowe i jakościowe. Za jedną z korzystnych stron aglomeracji uznaje się rozszerzenie zakresu nakładów możliwych do uzyskania od wyspecjalizowanych dostawców zlokalizowanych w jednej lub blisko położonej miejscowości. Ta teza nadal jest prawdziwa, chociaż globalizacja rynków niekiedy podważa tradycyjne uzasadnienie. Zasięg rynku już nie ogranicza podziału pracy, bo rynek jest międzynarodowy (UE, NAFTA itd.), a dostawcy już nie zawsze muszą sprzedawać na miejscowym rynku przeważającej części swoich towarów. Grona również oferują identyczne korzyści w odniesieniu do wyspecjalizowanych i doświadczonych pracowników. To również obniża koszty poszukiwań i transakcji dokonywanych przez nowych pracowników. Jeśli konkurencyjni dostawcy znajdują się gdzie indziej, może zachodzić potrzeba zaopatrywania się z dalszych odległości. Marketing jest kolejną płaszczyzną komplementarności w obrębie grona. I tu także bliska lokalizacja pokrewnych firm i sektorów (przedsiębiorstw, branż) umożliwia sprawniejsze, wspólne działania marketingowe (np. targi Polagra, wydawanie czasopism branżowych, wspólne delegacje marketingowe). Grona mogą również zwiększyć sprawność zakupów. Zlokalizowanie na danym terenie wielu przedsiębiorstw produkcyjnych na dane wyroby (np. zakładów mięsnych) rodzi zdrową konkurencję między nimi, a nabywcom daje możliwości korzystania z wielu źródeł podczas zakupów. Grona ułatwiają badanie efektywności wewnątrz firmy i branży. Ponadto grona wpływają na innowację i wzrost efektywności w porównaniu z odizolowaną lokalizacją. Uczestnictwo w gronach bardzo często umożliwia uzyskanie przewagi w dostrzeganiu nowych możliwości technicznych, operacyjnych, organizacyjnych lub dostawczych. Przewaga grona odgrywa istotną rolę przy dostrzeganiu zarówno potrzeby, jak i możliwości wprowadzenia innowacji. Dlatego też grona stanowią pewną kombinację konkurencji i współpracy. Konkurencja i współpraca mogą współistnieć, bowiem współpraca w niektórych wymiarach sprzyja skutecznej konkurencji w innych wymiarach. Więcej nowych firm powstaje często w obrębie istniejących gron niż w odizolowanych lokalizacjach, co dla sektora rolno-spożywczego jest bardzo ważne. Zalety grona przy tworzeniu nowych przedsiębiorstw mogą odegrać poważną rolę w przyspieszeniu procesu innowacji w gronie (np. już istniejąca duża firma może wspierać powstające małe zakłady). Teoria grona jest również pomostem między teorią sieci i konkurencją. Grona zlokalizowane na dalszym obszarze geograficznym, których działalność nastawiona jest na zewnątrz, są podstawowym źródłem rozwoju gospodarczego i zamożności w długim okresie. Proces tworzenia grona zależy od skuteczności instytucji oświatowych, normotwórczych i innych, które reagują

7 Wykorzystanie teorii grona 161 Zakłady przetwórstwa rolno- -spożywczego Produkcja roślinna Władze regionalne i samorządowe Maszyny, urządzenia, technologie dla przemysłu rolno- -spożywczego Produkcja zwierzęca Grono rolników Public relations i reklama Urządzenia do zbioru roślinnej Technologie i techniki roślinnej Organizacje badawcze, branżowe, oświatowe i naukowe Pomoc finansowa z Funduszu SAPARD i z Funduszy Strukturalnych Wydawnictwa specjalistyczne i branżowe Przetwórstwo biopaliw na bazie roślinnej Grono obrotu artykułami przemysłu rolno- -spożywczego w kraju Technologie i techniki zwierzęcej Turystyka i agroturystyka Grono obrotu artykułami przemysłu rolno- -spożywczego z zagranicą Rys. 3. Grona dla przemysłu rolno-spożywczego Źródło: opracowanie własne.

8 162 Jolanta Teneta-Płotkowiak na potrzeby grona (jest to bardzo ważny element w lokalizacji przemysłu rolno- -spożywczego). Na szczególną uwagę zasługują: nasilenie miejscowej konkurencji, ogólne środowisko tworzenia nowych przedsiębiorstw w danej lokalizacji oraz skuteczność formalnych i nieformalnych mechanizmów skupienia uczestników grona. Należy dodać, że w gospodarce cechującej się szybkim transportem, dobrą komunikacją oraz dostępem do globalnych rynków lokalizacja pozostaje fundamentalnym czynnikiem konkurencji. Ponadto uznaje się, że zmiany w technice i konkurencji zmniejszyły znaczenie wielu tradycyjnych ról lokalizacji (np. pozyskiwanie zasobów surowców, kapitału czy lokowanie się w pobliżu wielkich rynków). W ocenach wpływu lokalizacji na konkurencje przyjmowano uproszczony pogląd, w jaki sposób firmy konkurują, brano pod uwagę tylko minimalizację kosztów w stosunkowo zamkniętej gospodarce. Natomiast konkurencja ma charakter dynamiczny i polega na innowacji oraz poszukiwaniu strategicznych różnic. Lokalizacja wpływa na przewagę konkurencyjną poprzez oddziaływanie na efektywność. Również stosowanie wysokiej techniki nie gwarantuje automatycznie powodzenia, jeśli sektory mają małą efektywność. Na efektywność firm konkurencyjnych lub sektorów w danej miejscowości może wpływać tzw. jakość środowiska biznesu. Zaliczyć tu można system dróg, stawki podatków od przedsiębiorstw, system prawny itd. Jednakże najważniejsze aspekty środowiska biznesu często odnoszą się do konkretnych gron (np. obecność określonych dostawców albo wydziałów wyższych uczelni i te czynniki można odnieść do przemysłu rolno-spożywczego). Przedmiotem moich rozważań było stworzenie gron (klasterów D. Maillata lub inkubatorów według A. Klasika), które wyzwoliłyby przedsiębiorczość i konkurencyjność regionów ściany wschodniej i nie tylko. Rys. 3 przedstawia model gron przemysłu rolno-spożywczego, który może być finansowany z Funduszy Strukturalnych po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Fundusze te bowiem związane są ściśle z produkcją rolną i przetwórstwem rolno- -spożywczym i ich infrastrukturą. Niezależnie od środków z Funduszy Strukturalnych państwo również powinno pomóc (tanie kredyty, ulgi itd.). Teoretyczny model gron może być stosowany do poszczególnych sektorów przemysłu rolno- -spożywczego (np. w przemyśle mleczarskim, mięsnym, owocowo-warzywnym itd.) i w innych regionach. Mogą one stanowić obok już istniejących inkubatorów (klasterów) szansę rozwoju sektorów przemysłu rolno-spożywczego. Literatura Broszkiewicz R., Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski, Warszawa 1996.

9 Wykorzystanie teorii grona 163 Klasik A., Analiza konkurencyjności i strategie konkurencyjne miast, Katowice 2000 (maszynopis powielony). Porter M., O konkurencji, PWE, Warszawa Competitiveness and the Use of Cluster Theory to Construct a Location Model in Agriculture and the Food Processing Industry The aim of this article is to reveal the changes that occur in the location of business activities and in location factors using the example of agriculture and the food processing industry. The author discusses new and old location factors and their significance for the competitiveness of locations and for competitive advantage that determines, inter alia, effectiveness and growth. The author also shows how cluster theory can be used to construct a location model in agriculture and the food processing industry.

Waldemar W. Budner Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Waldemar W. Budner Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Waldemar W. Budner Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Klastry w gospodarce lokalnej - znaczenie, czynniki i bariery rozwoju Wprowadzenie Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar.

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar. Dr Mariusz-Jan Radło Warszawa, 2008 --- 1 --- Opracowanie przygotowane na użytek programu badawczego "Zmiana znaczenia

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO

ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO t. 1 STUDIA Z ZAKRESU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UKW 2012 Jacek Żbikowski ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO Słowa

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw w poszukiwaniu dobrego klimatu dla przedsiębiorczości

Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw w poszukiwaniu dobrego klimatu dla przedsiębiorczości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dr Anna Hildebrandt Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańsk, 14.06.2012 Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU EKONOMICZNEGO (3)

PRACE INSTYTUTU EKONOMICZNEGO (3) PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE PRACE INSTYTUTU EKONOMICZNEGO (3) REDAKCJA NAUKOWA ROMA FIMIŃSKA-BANASZYK Konin 2012 Tytuł Prace Instytutu Ekonomicznego (3) Autorzy Marian Błażek, Waldemar Budner,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Dolnoœl¹skie Centrum Studiów Regionalnych MIEJSCE INNOWACJI WE WSPÓ CZESNYCH KONCEPCJACH ROZWOJU REGIONALNEGO

Dolnoœl¹skie Centrum Studiów Regionalnych MIEJSCE INNOWACJI WE WSPÓ CZESNYCH KONCEPCJACH ROZWOJU REGIONALNEGO Dolnoœl¹skie Centrum Studiów Regionalnych PRACE NAUKOWE SERIA KONFERENCJE NR 7.2007 MIEJSCE INNOWACJI WE WSPÓ CZESNYCH KONCEPCJACH ROZWOJU REGIONALNEGO TEORIA I PRAKTYKA 2006 Projekt finansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki, innowacje i instytucje a konkurencyjność regionów Europy Środkowej i Wschodniej

Kapitał ludzki, innowacje i instytucje a konkurencyjność regionów Europy Środkowej i Wschodniej Zeszyt 49 anna golejewska Kapitał ludzki, innowacje i instytucje a konkurencyjność regionów Europy Środkowej i Wschodniej Human capital, innovation and institutions versus the competitiveness of regions

Bardziej szczegółowo

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Redakcja naukowa Joanna Kołodziejczyk Instytut Spraw

Bardziej szczegółowo

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej 387 dr Paweł Dziekański Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Informacja jako dobro ekonomiczne będące

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH PROGRAMÓW WSPARCIA ŚRODKAMI UNII EUROPEJSKIEJ

ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH PROGRAMÓW WSPARCIA ŚRODKAMI UNII EUROPEJSKIEJ dr Antoni Huczek Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Krakowie ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH PROGRAMÓW WSPARCIA ŚRODKAMI UNII EUROPEJSKIEJ Streszczenie: W artykule omówiono znaczenie małych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Działalność promocyjna gmin w kontekście wspierania przedsiębiorczości (na przykładzie miasta Tarnobrzeg)

Działalność promocyjna gmin w kontekście wspierania przedsiębiorczości (na przykładzie miasta Tarnobrzeg) P r z e d s i ę b i o r c z o ś ć Edukacja Nr 8 Rola przedsiębiorczości w edukacji Agnieszka Buś-Bidas Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Działalność promocyjna gmin w kontekście

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S W IELOFUNKCYJNY RO ZW Ó J OBSZARÓW W IEJSKICH

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S W IELOFUNKCYJNY RO ZW Ó J OBSZARÓW W IEJSKICH A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOM ICA 170, 2003 Janina Saw icka* W IELOFUNKCYJNY RO ZW Ó J OBSZARÓW W IEJSKICH 1. PO JĘ C IE W IELOFUNKCYJNEGO ROZW O JU Na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1

SPIS TREŚCI. Rozdział 1 3 4 SPIS TREŚCI Wstęp... 9 Rozdział 1 METODYKA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH PRZEMYSŁU ROLNO SPOŻYWCZE- GO W SEKTORZE AGROBIZNESU 1.1. Cel i zakres badań... 21 1.2. Przedmiot analizy i hipotezy badawcze... 24

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE KLASTRÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE KLASTRÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE KLASTRÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Zespół badawczy w składzie: prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, mgr inż. Wojciech Dyba Publikacja na podstawie ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Praca zbiorowa pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON INTERNATIONAL MARKETS opportunities for development

Bardziej szczegółowo