REWOLUCJA INNOWACYJNA W POLSKIEJ NAUCE I DYDAKTYCE. Jan Filip Staniłko III Kongres Obywatelski Warszawa, 17 maja 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REWOLUCJA INNOWACYJNA W POLSKIEJ NAUCE I DYDAKTYCE. Jan Filip Staniłko III Kongres Obywatelski Warszawa, 17 maja 2008"

Transkrypt

1 REWOLUCJA INNOWACYJNA W POLSKIEJ NAUCE I DYDAKTYCE Jan Filip Staniłko III Kongres Obywatelski Warszawa, 17 maja 2008

2 Czekając na nowego Kołłątaja Polskie uczelnie są w stanie rozkładu analogicznym do stanu sprzed reform Kołłątaja w latach 60. XVIIIw. Projekt ten pokazuje, co w Polsce musi się zmienić, aby była ona urządzona na miarę wyzwań XXI. wieku. Dobiegła końca pierwsza faza transformacji chaotyczny okres dostosowawczy. Musimy przejść do następnego etapu. Polska nauka i edukacja potrzebują dziś prawdziwie radykalnych zmian. Potrzebna jest wizja i wola! I już samo ich posiadanie będzie poważną zmianą.

3 Koniec starych porządków. Bardzo bolesna zmiana instytucji i kultury Albo Polska stanie się wyzwaniem na miarę aspiracji pokolenia Polek i Polaków wchodzących w wiek dojrzały i da im pełną możliwość działania na miarę ich talentów i wiedzy. Albo ugrzęźnie na długie lata w uścisku broniących partykularnych interesów korporacji i syndykatów, w tyranii status quo i stanie się zakładnikiem lęków starzejącego się pierwszego pokolenia dzieci PRL

4 Innowacyjność to siła Dzisiaj jednym z fundamentalnych celów istnienia i działania państwa jest obok zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa, sprawiedliwości czy warunków dobrobytu innowacyjność sama w sobie. Wprowadzenie nowoczesnej, systemowej polityki innowacyjności jest dla polskiego państwa zmianą rewolucyjną prawdziwym skokiem cywilizacyjnym.

5 Kapitalizm lokalnych przedsiębiorców + Kapitalizmu dużych firm globalnych = Innowacja, czyli dobry pomysł, który ktoś kupi

6 Przedsiębiorcy i duże firmy Dobry model kapitalizmu to połączenie kapitalizmu przedsiębiorców i kapitalizmu dużych firm. Średni i mali przedsiębiorcy dokonują przełomowych innowacji (oni mają najlepsze pomysły i nie boją się ryzykować), ale rozwijaniem i rozpowszechnianiem ich dobrych pomysłów zajmują wielkie firmy (to one posiadają odpowiedni kapitał i zaplecze badawcze). Przedsiębiorcy ryzykują i realizują przełomowe pomysły, wielkie firmy kupują je i rozwijają prowadząc badania inkrementalne.

7 Państwo warunek dobrego kapitalizmu: Instytucje publiczne muszą zapewnić: możliwość łatwego zakładania i zamykania firm, dobrze funkcjonujący system finansowy oraz elastyczny rynek pracy Instytucje publiczne muszą nagradzać użyteczną aktywność przedsiębiorczą prawa własności muszą być egzekwowane, a warunki kontraktów przestrzegane (sądownictwo) Instytucje publiczne i reguły rządzenia muszą bardziej zachęcać polityków do działań zmierzających do powiększenia bogactwa narodowego (zwiększanie tortu), niż do jego redystrybucji (dzielenia tortu) Instytucje publiczne muszą zapewnić przedsiębiorcom i dużym firmom trwałe zachęty do innowacji i wzrostu sprawnie funkcjonować muszą procedury antymonopolowe i antytrustowe oraz wspierana musi być wolna wymiana.

8 Kto wygrywa i kogo wspieramy? Ludzie z nowymi pomysłami Ludzie nie bojący się ryzyka Ludzie przedsiębiorczy Ludzie społecznie zaangażowani Ludzie rozumiejący rolę mobilności w rozwoju wiedzy

9 1. Nowa filozofia i kultura rządzenia 2. Nowe instytucje publiczne 3. Nowe polityki publiczne 4. Nowe narzędzia zarządzania publicznego

10 Myślenie w kategoriach systemów innowacji Celem wszystkich sektorów działania państwa jest stworzenie przyjaznego otoczenia dla rozwoju innowacyjności. Horyzontalnie zintegrowana i spójna polityka innowacyjności Uwolnienie potencjału zawartego w innych sektorach, niż sam sektor B+R. Budżetowanie zadaniowe

11 Rewolucja w sektorze rządowym 1. Spójność horyzontalna jednolita strategia przekraczająca granice sektorowe/ministerialne, 2. Spójność wertykalna egzekwowanie zdyscyplinowanej realizacji ministerialnych planów działania przez poszczególnych ministrów 3. Analiza międzysektorowa i skoordynowany system raportowania mechanizm ujednolicania i integrowania wiedzy o zmianach.

12 Koordynacja, integracja, wiedza: 1. Praktyki koordynacyjne polegają na zarządzaniu zdecentralizowaną realizacją centralnych priorytetów. 2. Integracja polityk publicznych oznacza, że muszą się one wzajemnie wspierać i uzupełniać. 3. Wpisanie procesu pozyskiwania istotnych danych o skutkach działań (ewaluacja i raportowanie) w proces podejmowania decyzji. Innymi słowy, wiedza musi być wbudowana w proces decyzyjny decyzje muszą być podejmowane na podstawie możliwie pełnych informacji

13 Kultura zmian: Reformowanie musi polegać na przyznaniu wysokiego poziomu samoorganizacji w ramach szerokich, ale spójnych, jasnych i ostro egzekwowanych celów strategicznych. Zmianę poprzedzać musi proces jej otwartego tworzenia i tłumaczenia (wszystkim stakeholders) w formie publikacji zielonych i białych ksiąg. Ministerstwo powinno zarządzać edukacją i nauką za pomocą wyznaczania celów i rezultatów, osiąganych w określonych terminach oraz koordynacji działań.

14 Nowe instytucje centralne: Polityki naukowe realizują wyspecjalizowane agencje: Narodowe Centrum Standardów Edukacyjnych (określa standardy i akredytuje nie koniecznie audytuje) Narodowe Centrum Badań Edukacyjnych (dostarcza danych i analiz dla polityk publicznych) Narodowe Centrum Finansowania Edukacji (zarządza finansowaniem uczelni i studentów) Narodowe Centrum Nauki (zarządza finansowaniem badań naukowych, oryginalność preferowana) Rada Główna Nauki (konsultuje priorytety naukowobadawcze skład naukowo przemysłowy)

15 Narzędzia finansowania publicznego: Rozwój finansowania nie celowego: Dotacja podstawowa/bazowa (kalkulowana zasadniczo na postawie ilości uczących się studentów) Granty badawcze (wolne konkursy w krajowych priorytetach) Granty dydaktyczne (powinny premiować istotność, społeczną lub gospodarczą wartość nauczanych przedmiotów dziedzictwo i rozwój) Granty infrastrukturalne (budynki i laboratoria) Granty biblioteczne (budowa zasobów bibliotecznych)

16 Zasady finansowania publicznego: Pieniądze publiczne idą za studentem. Podstawowa dotacja bazowa powinna pokrywać co najwyżej 75 80% kosztów studiów 20 25% czesne. Im więcej zdobytych środków nie publicznych, tym większa dotacja publiczna. Pozwoli to w naturalny sposób wyłonić krajowych championów naukowych bez konieczności ich arbitralnego wyboru. Programy finansowania uczelni powinny być programami kilkuletnimi, tak aby zapewnić stabilność istnienia szkoły i procesu inwestycyjnego.

17 Krajowe portale informacyjne: Muszą powstać krajowe fora komunikacyjne: Konkursy na stanowiska Konkursy na granty Dorobek naukowy Szukanie partnerów biznesowych Popularyzowanie nauki Narodowy portal czasopism naukowych

18 1. Regionalizacja odpaństwowienie 2. 3 typy szkół badawcze, zawodowe, college e sztuk wyzwolonych 3. Nowy model zarządzania 4. Likwidacja państwowych dyplomów 5. Obowiązkowa współpłatność

19 Regionalizacja: Uczelnie wyższe powinny być zarządzane i nadzorowane przez województwa samorządowe. Pozwoli to: lepiej zintegrować je z otoczeniem społecznogospodarczym, uelastycznić ofertę edukacyjną lokalne potrzeby, zbliżyć bezpośredni nadzór do poziomu realizacji zadań, uczynić szkoły napędem wzrostu i integracji regionów, budować obszary metropolitalne

20 3 typy instytucji i misji: Uniwersytety, uniwersytety kwalifikowane i uczelnie badawcze na bazie PAN (badania i dydaktyka) Politechniki / wyższe szkoły zawodowe (szkolenie techniczne od poziomu technika do inżyniera) College e sztuk wyzwolonych (elitarne szkoły uczące twórczego myślenia, kultury wysokiej i społecznego zaangażowania, połączenie liceów i studiów 1 go stopnia, 3+3). 3 odmienne misje i zadania, które powinny stać się przedmiotem ich dumy i źródłem standardów doskonałości.

21 Nowy model zarządzania: Rada powiernicza kieruje szkołą wyższą i nadzoruje ją bezpośrednio z ramienia właściciela. Prezydent uczelni wybiera go rada powiernicza i deleguje mu bezpośrednie uprawnienia kierownicze (zarządzanie, zatrudnianie, inwestycje itp.). Rektor uczelni jest głową i reprezentantem korpusu akademickiego, odpowiada za sprawy dydaktyczne. Audytor wewnętrzny, podlegający radzie powierniczej. Pracownicy naukowi i dydaktyczni zatrudniani na indywidualnych kontraktach, na stanowiskach Zatrudnianie pracowników naukowych odbywa się przez jawne i ogłaszane na poziomie centralnym konkursy.

22 Nastawienie na jakość (od TKM do TQM) Zlikwidować dyplomy państwowe (być może poza stopniem doktora) i zastąpić je dyplomami uczelni. Płaca zależy od dorobku, oceny studentów, liczby patentów itp. Podczas audytu akredytacyjnego ocenie powinien podlegać stopień realizacji misji edukacyjnej danego typu szkoły, tak aby nie wpaść w pułapkę przechyłu akademickiego. Kryteria akredytacyjne powinny generalnie jakościowe. Krajowa Struktura Kwalifikacji ustandaryzowany zestaw informacji mówiących, jakiego rodzaju efekty edukacyjne muszą być zrealizowane w ramach zaliczenia konkretnych przedmiotów Krajowa Struktura Modularna katalog ustandaryzowanych kompetencji i umiejętności praktycznych nabywanych w trakcie kształcenia technicznego od poziomu szkoły zawodowej do technicznych tytułów naukowych.

23 Finansowanie: Wszyscy studenci płacą niewygórowane czesne (np. w wysokości średniej pensji krajowej rocznie) Wsparcie regresywnym systemem stypendiów socjalnych dla 30% studentów i przystępnych kredytów studenckich dla wszystkich Uczelnie wyższe mają status organizacji non profit są zwolnione z podatków Prywatne darowizny dla uczelni zwolnione z podatków Uczelnie poprzez swoje fundacje muszą zdobywać sponsorów

24 Finansujemy to, co jest rzeczywiście potrzebne a nie to, co jest gotowe do sfinansowania

25 Instrumenty finansowe: Duże ulgi podatkowe na fundusze B+R tworzone przez przedsiębiorców. Duże ulgi podatkowe na inwestycje venture capital oraz inwestycje w uniwersyteckie firmy odpryskowe. Publiczne wsparcie finansowe dla procedur patentowych w systemach USA, UE i Japonii Tanie kredyty innowacyjne, publiczny fundusz venture capital dla MSP Tanie kredyty patentowe i publiczny fundusz patentowy dla MSP

26 Instytucje i procedury: Prawo do 30% udziałów uczelni w firmach spin off Podział dochodów z patentów wytworzonych na uczelniach między naukowcem a uczelnią: Centra transferu technologii przy uczelniach Regionalne punkty kontaktowe dla lokalnych przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniami Dofinansowanie projektów z Programów Ramowych UE wyłącznie w priorytetach umieszczonych w Narodowym Programie Ramowym Narodowe Centrum Prawa Własności Intelektualnej (+ sprawny system patentowy)

27 Polityki publiczne: Musimy stworzyć swoje własne jasne priorytety i naukowe polityki publiczne oraz spójne wieloletnie strategie inwestycyjne dla badań naukowych Dojście do 2.5% PKB wydatków na B+R przez 10 lat Narodowy program informacyjny dla przedsiębiorców jak budować przewagę na innowacyjności Promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży i młodych naukowców Funkcje agencji wspierających przedsiębiorczość innowacyjną (NFK, PARP, ARP) zintegrowane w jednolitej polityce innowacyjnej z funkcjami Narodowym Centrum Nauki. Instrumenty muszą się wzajemnie wzmacniać

28 Jan Filip Staniłko Instytut Filozofii Uniwersytet Jagielloński

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

PAKT DLA NAUKI PAKT DLA NAUKI

PAKT DLA NAUKI PAKT DLA NAUKI PAKT DLA NAUKI 1 czyli jak nauka może służyć społeczeństwu Obywatelski projekt zmian w nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce Opr acowanie zbiorowe pod redakcją Anny Muszewskiej, Łuk asza Niesiołowskiego-Spanò,

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025 STRATEGIA ROZWOJU Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na lata 2015-2025 PIŁA, grudzień 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 1. UWARUNKOWANIA PROGRAMOWE STRATEGII... 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 Poznań, luty 2013 Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Tykarski Opracowanie: Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Autorzy Mirosława Pluta-Olearnik Wstęp, rozdziały: 1 (p. 1.1, 1.2), 2, 4 Janusz Olearnik rozdziały: 1 (p. 1.3), 3 Jolanta Góra rozdział 5 Magdalena Jakubowicz

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zarząd Województwa Śląskiego Program Wykonawczy 2005-2008 Wyobrażenia tworzą rzeczywistość Katowice, wrzesień 2005r. Strona 2 Spis Treści Spis Treści...2 Wstęp...3 Śląska Deklaracja na rzecz rozwoju Kreatywnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU NAUKI W POLSCE DO 2015 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU NAUKI W POLSCE DO 2015 ROKU Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU NAUKI W POLSCE DO 2015 ROKU Warszawa, kwiecień, 2008 r. SPIS TREŚCI ABSTRAKT...3 WPROWADZENIE...4 1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 2 (LXXIII) 2012 Natalia Gorynia Pfeffer * WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI NARODOWY SYSTEM INNOWACJI Pod koniec

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘĆ KLUCZOWYCH STRATEGII. 1. Konsolidacja Iberoamerykańskiej Przestrzeni Wiedzy (z hiszp. EIC)

DZIESIĘĆ KLUCZOWYCH STRATEGII. 1. Konsolidacja Iberoamerykańskiej Przestrzeni Wiedzy (z hiszp. EIC) DZIESIĘĆ KLUCZOWYCH STRATEGII 1. Konsolidacja Iberoamerykańskiej Przestrzeni Wiedzy (z hiszp. EIC) W ostatnich latach wprowadzono i wspierano inicjatywy istotne z perspektywy tworzenia EIC, jednak ich

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

ZARYS MODELU DOSKONALENIA ZARZADZANIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH

ZARYS MODELU DOSKONALENIA ZARZADZANIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH Tadeusz Wawak Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej 1 ZARYS MODELU DOSKONALENIA ZARZADZANIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH Streszczenie W ramach reformy szkolnictwa wyższego od marca 2011 roku wdrażane są

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 0 SPIS TREŚCI: I. Wstęp. Charakter i cele programu str. 2 II. Diagnoza stanu obecnego. Istniejące bariery w rozwoju umiędzynarodowienia str. 6 III. Kierunki

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA ŚWIATOWE DOŚWIADCZENIA

INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA ŚWIATOWE DOŚWIADCZENIA INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA ŚWIATOWE DOŚWIADCZENIA Warszawa, 2005 Autorzy: Aleksander Bąkowski Tomasz Cichocki Grzegorz Gromada Jacek Guliński Sylwia Kmita Tomasz Krzyżyński Urszula Marchlewicz

Bardziej szczegółowo