NASADZENIA KOMPENSACYJNE EKONOMICZNA, EKOLOGICZNA I SPOŁECZNEA WARTOŚĆ DRZEW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASADZENIA KOMPENSACYJNE EKONOMICZNA, EKOLOGICZNA I SPOŁECZNEA WARTOŚĆ DRZEW"

Transkrypt

1 NASADZENIA KOMPENSACYJNE EKONOMICZNA, EKOLOGICZNA I SPOŁECZNEA WARTOŚĆ DRZEW Autorzy: mgr inż. Mariusz Krynicki dr inż. Marzena Suchocka, SGGW w Warszawie IGPIM Kwiecień

2 Spis rozdziałów: Wprowadzenie... 3 Wybrane korzyści płynących z drzew:... 5 Analiza zasadności usunięcia drzewa Najlepsze praktyki w kraju i za granicą Próby zastosowania metod kompensacji Cel, zakres i miejsca zastosowania metody opartej na kosztach odtworzenia IGPIM Szkody cześciowe Niezbędne działania dla prawidłowego funkcjonowania metody wyceny drzew Rozważania prawne: czy można przyjąć stosowne regulacje w drodze uchwał lub innych aktów prawnych Rozwiązania, które mogą być ujęte w ustawie Podsumowanie

3 Wprowadzenie Niewątpliwie, obecnie istnieje problem wzmożonej wycinki drzew (lub nieuzasadnionych przypadków wydawania decyzji zezwalających na ich usuwanie), a równocześnie sporadyczne stosowanie nasadzeń zamiennych (kompensacyjnych), które są w dodatku wykonywane w sposób nie kontrolowany (i nieodpowiedni). Sama procedura wydawania zezwoleń na usuwanie drzew/krzewów w wielu przypadkach jest sprowadzana do minimum, a problem kompetencji urzędnika marginalizowany (z jednej strony poprzez niedocenianie jego roli, a z drugiej piastowania tego urzędu przez osoby przypadkowe - zdarza się że urzędnik nawet nie przeprowadza oględzin w terenie, tylko wydaje zezwolenie z za biurka ). Nasadzenia zastępcze są wykonywane niechlujnie (jedynie jako zrealizowanie nałożonego obowiązku), co niestety często determinowane jest przez kulejące prawo (art.83 ust.3 ustawy o ochronie przyrody stanowi jedynie że [ ] Wydanie zezwolenia [ ]może być uzależnione od [ ]zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów [ ] ) 1, a w ślad za tym orzecznictwo (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 maja 2014 roku II SA/Gl 1875/13 [ ] Niewątpliwie przepis ten nie uzależnia zezwolenia od posadzenia drzew określonego gatunku i o określonych parametrach [ ] W związku z tym nałożenie na stronę obowiązku [ ] stanowi przekroczenie granic uznania [ ] 2 ; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 marca 2013 roku II SA/Bd 29/13 [ ] Orzeczenie organu o nałożeniu obowiązku dokonania nasadzenia zastępczego może sprowadzać się jedynie do wyszczególnionego w przepisie art. 83 ust. 3 u.o.p. elementu - tj. związanego z określeniem ilości drzew lub krzewów, które mają być nasadzone. Z art. 83 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody wynika, że organ administracji może uzależnić wydanie zezwolenia na usunięcie drzew od zastąpienia ich innymi drzewami. Jednocześnie podkreślić należy, iż przepis ten nie daje organowi umocowania do określenia gatunku, wieku oraz parametrów drzew (obwodu pnia, wysokości, czy też innych cech), jakie mają być nasadzone [ ] Innymi 1 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z roku 2013, poz.627, ze zmianami) 2 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 maja 2014 roku II SA/Gl 1875/13, LEX nr

4 słowy jedynym warunkiem określonym przez ustawodawcę jest ilość drzew lub krzewów posadzonych w miejsce usuwanych, która nie może być mniejsza od usuwanych [ ] ) 3. Nasadzenia zastępcze jeżeli już są wykonywane, to najczęściej w wymiarze jednej sadzonki za jedno drzewo, co nie zapewnia należytej kompensacji i powoduje trend zmniejszania się majątku trwałego miast w aspekcie jakim są drzewa. Ogół czynników takich jak brak świadomości kierowników jednostek samorządowych (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów) na temat roli swoich podwładnych (urzędników) w ochronie drzew, skomplikowania przedmiotu jakim jest przecież żywy organizm drzewo (a co za tym idzie potrzebą szerokiego zakresu wiedzy i doświadczenia w prawidłowej ocenie stanu drzewa, w tym ciągłego kształcenia się i konieczności poświęcania odpowiedniej ilości czasu dla wykonywania tego zakresu obowiązków służbowych, posiadanie odpowiedniego potencjału technicznego), w połączeniu z niedostosowanymi do rzeczywistości przepisami prawa w tym zakresie, oddaje obraz ubożejącego krajobrazu naszych miast (nadmiernego wycinania drzew i niestety konsekwentnego braku nasadzeń zastępczych). Jest to spowodowane przede wszystkim ignorancją decydentów w odniesieniu do spraw dotyczących ochrony przyrody (m.in. poprzez nakładanie na pracowników zajmujących się wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew/krzewów zbyt szerokich zakresów obowiązków, które determinują późniejszy rozkład czasu pracy danego urzędnika, jaką może on poświęcić na sprawy związane z ochroną drzew, a tym samym wykonywanie tych obowiązków pośpiesznie czyli i pobieżnie, co skutkuje wydawanymi pochopnie decyzjami zezwalającymi na usunięcie drzew). Ci sami włodarze miast / gmin, poprzez swoją krótkowzroczność nie uważają za zasadne kierowania pracowników zajmujących się tą tematyką na specjalistyczne szkolenia, a jeżeli to już się wydarzy, to kolejne zgłoszenia zapotrzebowania na szkolenia nie są mile widziane i postrzegane jako marnowanie gminnych pieniędzy (należy w tym miejscu zaznaczyć, że urzędnicy powinni uczestniczyć w takich szkoleniach, szczególnie po to, aby dowiedzieć się o nowych zasadach diagnostyki, pielęgnacji drzew czy poznać nowe technologiczne rozwiązania i możliwości zabezpieczania drzew pamiętajmy że operujemy na żywym organizmie i wiedza na ten temat ciągle się rozwija i ulega zmianom). W Polsce nadal pokutuje przeświadczenie, że jeżeli fragment 3 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 marca 2013 roku II SA/Bd 29/13, LEX nr

5 drzewa (np. część korony) zagraża to zagraża całe drzewo i należy je usunąć, a przecież mamy do dyspozycji szereg rozwiązań technicznych dzięki którym można uratować drzewo, wykonując odpowiednie cięcia bądź instalując w koronach drzew wiązania czy odciągi, lub wokół niego podpory itp. Brak takiej wiedzy w połączeniu z nieodpowiednim rozpoznaniem symptomów zachwiania statyki drzewa, powoduje wydanie zezwolenia na jego usunięcie, gdyż urzędnik boi się pozostawić takie drzewo w środowisku (usunięcie drzewa na wszelki wypadek), ponieważ nie potrafi obiektywnie ocenić stanu drzewa (zdiagnozować go). Wybrane korzyści płynących z drzew: Komisja ONZ uznała, że Zrównoważony rozwój to zaspokajanie potrzeb społeczeństwa bez ograniczania potrzeb przyszłych pokoleń W tym kontekście zmniejszające się zasoby drzew pomniejszają szanse przyszłych pokoleń na zdrowe środowisko życia. W społeczeństwach powoli wykształca się świadomość korzyści płynących z drzew. Przejawia się to np. wzrostem wartości działek z dobrze urządzonym krajobrazem lub promowaniem tych gałęzi gospodarki, które są związane z krajobrazem, drzewami i naturą, jak turystyka lub formy rekreacji związane z terenami otwartymi. Jako niektóre korzyści związane ze wzrostem i funkcjonowaniem drzew można wymienić (za Szczepanowska 2007): Regulację temperatury powietrza Oczyszczanie zanieczyszczenia powietrza i korzystny wpływ na zdrowie Ograniczanie spływu wód powierzchniowych Ograniczenie hałasu Drzewa i ich skupiska są ostoją dzikiej przyrody Ich obecność wiąże się również z korzyściami społecznymi. Poniżej opisane zostały niektóre z nich. Oczyszczanie powietrza Drzewa redukują zanieczyszczenia pyłowe i gazowe znajdujące się w powietrzu oraz pochłaniają dwutlenek węgla wydalając życiodajny tlen. Zdrowe, 10-metrowe, wysokie drzewo produkuje średnio około 118 kg tlenu rocznie. Przeciętny człowiek konsumuje netto 5

6 176 kg tlenu w ciągu roku. Zatem dwa średniej wielkości, zdrowe drzewa mogą dostarczyć tlenu potrzebnego jednej osobie (McPherson 2004). 100 drzew usuwa 454 kg. zanieczyszczeń rocznie, w tym 181 kg. CO2 i 136 kg zanieczyszczeń pyłowych. Na ulicy pozbawionej drzew może być trzykrotnie więcej pyłów w powietrzu, niż na ulicy zadrzewionej i dziesięciokrotnie więcej niż w pobliskim parku. Obliczono, że w dużym mieście jak Chicago, drzewa usunęły w ciągu sezonu wegetacyjnego 5575 ton zanieczyszczeń. Wartość tej jednorocznej pracy wyniosła ponad 10 mln dolarów. Drzewa, szczególnie iglaste, wzbogacają również powietrze o substancje lotne, które mają charakter bakteriobójczy, stymulujący proces oddychania i krążenia oraz regulujący działanie układu nerwowego u ludzi. Należy jednak podkreślić, że rezultaty oczyszczania powietrza przez duże drzewa są razy większe niż przez małe. Ograniczanie spływu wód powierzchniowych Polska obok Czech i Belgii ma najmniejsze zasoby wód powierzchniowych w przeliczeniu na mieszkańca w Europie. Nasze zasoby są porównywalne do zasobów Egiptu oraz południowej Hiszpanii. Jednym z powodów niedoborów wody w naszym kraju jest bardzo szybki spływ powierzchniowy. Woda opadowa spływa w miastach po nieprzepuszczalnych nawierzchniach, w terenach otwartych odprowadzana jest systemem rowów melioracyjnych. Drzewa w znacznym stopniu mogą ograniczać spływ wód opadowych. W czasie opadów liście przechwytują wodę, która pozostaje w obrębie korony, pod koroną w resztkach organicznych oraz w tkankach drzewa. Cześć wody wyparowuje nie osiągając gruntu lub powoli skapuje z liści i gałązek lub spływa wzdłuż pnia i gałęzi. Drzewa redukując natężenie i tępo spływu powierzchniowego mają wpływ na zmniejszenie niebezpieczeństwa powodzi. Możliwość magazynowania wody w obrębie korony dużego drzewa określa się na 280 do 450 litrów. Przy czym powierzchnia liści 100-letniego buka, odpowiada 6-7 lipom o średnicy korony ok. 10 m i aż 1700 młodym bukom o średnicy korony 1m. 6

7 Pokrycie koronami drzew redukuje spływ wód opadowych, co wpływa na oszczędność budowy instalacji burzowych. Badania w stanie Arkansas dowiodły, że zwiększenie powierzchni zajmowanej przez drzewa z 27 do 40% spowodowało spadek o 31 % spływu wód powierzchniowych. W rejonie Baltimore-Waszyngton (USA) obliczono oszczędności z redukcji spływu wód powierzchniowych na ponad 4,68 bilionów $. Dodatkowe pozytywne działanie drzew, zwłaszcza szybko rosnących polega na ich zdolnościach detoksyfikacyjnych, które np. polegają na oczyszczaniu wody m.in. z metali ciężkich. Drzewa wpływają na poprawę mikroklimatu miast Drzewa obecne w krajobrazie miast poprawiają lokalny mikroklimat, powodują zmniejszenie prędkości wiatru. Poprawiają to komfort życia mieszkańców, na posesji na której rosną, ale również na terenach sąsiadujących (ryc. 1). temperatura powietrza 32 C pod koronami drzew 28 C asfalt 52 C beton 42 C odkryty trawnik 35 C Ryc. 1 Modyfikacja mikroklimatu przez drzewa, które przykładowo obniżają ekstrema temperatury w upalne dni letnie. 7

8 Obecność drzewa zapobiega nadmiernemu nasłonecznieniu latem co jest istotne biorąc pod uwagę, że beton budynków i nawierzchni rozgrzewa się do 70 C. Okolica jest mniej narażona na ekstrema temperatury (upał latem i niskie temperatury zimą) co wpływa na oszczędność zużycia energii elektrycznej. Drzewa na terenie miasta wpływają również mitygująco na miejską wyspę ciepła, zmniejszając jej zasięg i uciążliwość dla mieszkańców. Ograniczenie hałasu Badania wykazują, że właściwie posadzone drzewa i krzewy redukują nawet o 50% odczucie hałasu. Skuteczność barier z roślinności jest w dużym stopniu związana z percepcją walorów krajobrazowych. Subiektywne odczucie natężenia hałasu jest niwelowane przez wrażenia estetyczne zwiększenie psychologicznej skuteczności bariery akustycznej jest możliwe nawet o 75%. Wizualne walory barier z roślinności uważa się za ważniejsze dla zmniejszenia odczucia słuchowego hałasu, niż surowe bariery sztuczne Ostoja dzikiej przyrody Tereny zadrzewione przyciągają ptaki i innych przedstawicieli dzikiej przyrody. Badania awifauny wykazały, że na terenach pokrytych co najmniej w 50% przez drzewa i inną roślinność występowały różne gatunki ptaków. Tereny te zasiedlane są też przez wiewiórki. Na terenach bez drzew dominują myszy i szczury. Korzyści społeczne Mieszkańcy dużego miasta zapytani, jakie z 25 różnych rzeczy są ważne dla ich szczęścia wybrali drzewa i kwiaty ze względu na ich piękno i pozytywne oddziaływanie psychologiczne. Stwierdzono, że otoczenie przyrodnicze poprawia nastój, zwiększa poczucie wartości, poprawia koncentrację, wpływa na lepsze stosunki międzyludzkie i tworzenie wspólnoty mieszkańców. Pacjenci szpitali zdrowieją szybciej po operacjach, kiedy ich pokój ma widok z okna na drzewa. Stwierdzono łagodzące działanie zieleni na dzieci z ADHD oraz agresję osób z chorobą Alzheimera. W Wielkiej Brytanii, Holandii i USA stwierdzono wpływ parków założonych wokół domów na zmniejszenie przestępczości o 38 do 55% oraz na stymulowanie organizacji grup mieszkańców dla utrzymania tych terenów. Właściwie posadzone drzewa wpływają na 8

9 bezpieczeństwo ruchu przez zmniejszenie monotonii trasy i redukcje oślepiania ze strony pojazdów. Wielkie i silne drzewa są odbierane jako dziedzictwo narodowe i nadają miejscom (często w powiązaniu z architekturą) monumentalna jakość. Wpływ drzew na wartość rynkową działek Ceny sprzedażne działek i domów odzwierciedlają korzyści, które kupujący wiąże z właściwościami danej posesji. Obejmują one również zasoby drzew znajdujące się na działkach, wzdłuż sąsiednich ulic i na terenie sąsiadujących parków. Indywidualna gotowość (chęć) do płacenia za zadrzewione działki odzwierciedla wartość korzyści, które są oczekiwane od tego zadrzewionego środowiska, Wartość terenów zieleni uwidaczniają ceny parceli. Organizacja Gallupa przeprowadziła badania w 50 stanach USA, na podstawie których stwierdzono, iż zieleń, a zwłaszcza drzewa, na terenach działek oferowanych do sprzedaży zwiększają średnio o około 15% wartość posesji (Neely, 1988). Według innych autorów, ludzie są zdecydowani płacić znacznie więcej, nawet ponad 27%, za zadrzewioną działkę budowlaną, w relacji do terenów pozbawionych drzew (Currid, 2000). Podobnych informacji dostarczają prace zespołu Plant Publicity Holland Zielone miasto (2005), które potwierdzają wzrost wartości miejsc zamieszkania ze względu na zieleń w granicach od 4 do 33%. Badania holenderskie stu mieszkań w miejscowości Apeldoorn dostarczyły informacji, że zarówno widok na zieleń, jak i niewielka odległość (do 400 m) od terenów zieleni podnosi wartość mieszkań do 14%. Nie tylko drzewa na obszarze działki, ale także parki i zadrzewione aleje wpływają na wzrost wartości sąsiednich posesji mieszkalnych. Również atrakcyjność centr handlowych zwiększa się dzięki obecności drzew, czy innej roślinności w swoim otoczeniu. Nawet drzewa uliczne mogą oddziaływać na wartość sąsiednich budynków i posesji. Np. w Los Angeles linia tramwajowa została zlikwidowana i na tym miejscu posadzono drzewa i założono trawniki. W ciągu siedmiu lat wartość przyległych pawilonów handlowych wzrosła dwudziestokrotnie, co było nieporównywalnie więcej niż analogicznych pawilonów, lecz nie posiadających zieleni w swoim otoczeniu (Kiełbaso, 1975 za Baldwinem, 1958) 9

10 Ustalenie udziału konkretnych, pojedynczych drzew w wartości gruntu nastręcza znacznie większe trudności, niż w przypadku budynków, które tracą wartość z upływem lat, podczas gdy w zakresie rozwoju drzew ma miejsce zarówno zwiększanie, jak i zmniejszanie ich wartości użytkowej. Ponadto liczba czynników wpływających na zmianę wartości użytkowej drzew, które są żywymi organizmami, jest znacznie większa, niż w przypadku elementów budowlanych. W związku z tymi trudnościami, w wycenie wartości drzew na terenie UE i USA stosuje się zazwyczaj wartość opartą na kosztach odtworzenia drzewa tzw. metodę cenowokosztową. Powyżej przedstawione zostały niektóre korzyści płynące z obecności drzew. Drzewo spowolnia spływ powierzchniowy wód opadowych przez ich pobieranie ale również czasowe zatrzymywanie na liściach w czasie opadów. Ponadto poprawiają one jakość powietrza, obniżają niedogodności związane z ruchem pojazdów (hałas, zanieczyszczenia), Zapewniają również nawilżanie powietrza i jego oczyszczanie co wpływa korzystnie na samopoczucie i zdrowie mieszkańców oraz działają relaksacyjnie. Poza tym drzewa są siedliskiem licznych organizmów. Ptaki zamieszkujące korony żywią się owadami co zmniejsza ich uciążliwość. Utrata dorosłego drzewa rosnącego na terenie miasta jest stratą dla mieszkańców i ekosystemu. Dlatego też należy dołożyć wszelkich starań aby zostało zachowane a w przypadku konieczności wycinki zastąpione w odpowiednim wymiarze. Należy podkreślić, że usługi ekosystemu pełnione przez duży buk możliwe są do zastąpienia przez 1700 młodych sadzonek. Im większe drzewa są sadzone w ramach kompensacji przyrodniczej tym mniejsza ich liczba jest konieczna do zastąpienia drzewa wycinanego. W tym kontekście praktyka sadzenia jednego drzewa, przykładowo o wysokości 1,5m za usuwanie dużego o wysokości 20 m, jako nasadzenia zastępczego wydaje się rażąco nieadekwatna. Należy się zastanowić nad wprowadzeniem zasad nasadzeń zastępczych, które mogą w zgodny z zasadami sprawiedliwości społecznej sposób rekompensować mieszkańcom stratę drzew na terenach zurbanizowanych. Analiza środowiska przyrodniczego wokół drzewa Ustawa dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z roku 2013, poz.627, ze zmianami) art.2 ust.1 pkt 7,8,9 nakłada obowiązek ochrony przyrody. Wspomniana ustawa w artykule 2 ust.1 stwierdza, że ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów: 10

11 pkt1) pkt4) pkt7) pkt8) pkt9) tworów i składników przyrody siedlisk przyrodniczych krajobrazu zieleni w miastach i wsiach zadrzewień. Ponadto w ust.2 precyzuje, że celem ochrony przyrody jest: pkt1) utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów; pkt2) zachowanie różnorodności biologicznej; pkt4) zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony; pkt5) ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień; pkt7) kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody. Ta sama ustawa stanowi, że samorządowymi organami ochrony przyrody są w szczególności wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta (art.91 ust1 pkt3, 4), którzy mają stać na straży przyrody. W związku z tym, że wydanie decyzji w oparciu o art.83 ust.1 ustawy o ochronie przyrody powinno być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania dowodowego na okoliczność stanu środowiska przyrodniczego, analiza taka powinna dotyczyć obszaru większego niż obszar nieruchomości. W przypadku drzew szczególnie cennych lub kiedy drzewo jest jedynym, dojrzałym egzemplarzem w sąsiedztwie i z tego powodu jest on szczególnie cenny, musi być chronione w szczególny sposób a jego usunięcie jest stratą, która jest niemożliwa do kompensacji. Przykładowo w przypadku pokazanego na ryc. 2 dębu nie jest możliwe zastąpienie drzewa. W opisywanym przypadku inne drzewa w okolicy to głównie drzewa owocowe (Malus sp., Pyrus sp.) oraz pojedyncze młode świerki (Picea sp.). W związku z powyższym drzewo jest ważnym siedliskiem dla fauny (ptaki, małe ssaki i inne). Ponadto pełni szereg usług ekosystemów. Usunięcie drzewa (największe drzewo w sąsiedztwie) spowoduje znaczną 11

12 stratę przyrodniczą dla okolicy. Pozostałe drzewa to, jak wspomniano, niewielkie i nieliczne świerki, młode drzewa owocowe. Nie stanowią one dużej wartości przyrodniczej i mają mniejszy wpływ na poprawę warunków mikroklimatycznych oraz zapewnienie innych usług ekosystemowych. Odnowienie drzewa o podobnych walorach i odtworzenie tych korzyści możliwe jest w perspektywie 100 lat. W tym kontekście brak tego konkretnego drzewa będzie poważną stratą dla środowiska i dlatego powinno ono być chronione w szczególny sposób. Jego zastąpienie, czyli rekompensata za utracone dobro publiczne i przyrodnicze, jest w tym przypadku niemożliwa lub trudna do osiągnięcia. Ryc. 2 Widok na okolicę drzewa będącego przedmiotem opracowania (wskazane strzałką). Analiza zasadności usunięcia drzewa Drzewo może być usunięte na wniosek właściciela terenu na którym rośnie lub za jego zgodą (Ustawa o ochronie przyrody, Dz.U. z roku 2013, poz.627, ze zmianami) 4. Przy czym często zapominamy o art. 125 ustawy o ochronie przyrody, który to reguluje przypadki, w których drzewa i krzewy mogą zostać usunięte. Przepis ten zezwala na niszczenie roślin (w tym ich unicestwienie czyli wycięcie) jedynie w związku z: realizacją zadań uzasadnionych potrzebami ochrony przyrody, prowadzeniem badań naukowych lub 4 Art ) Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek: 1) posiadacza nieruchomości za zgodą właściciela tej nieruchomości 12

13 edukacją, racjonalną gospodarką, prowadzeniem akcji ratowniczej, bezpieczeństwem powszechnym, bezpieczeństwem sanitarnym, ochroną życia i zdrowia ludzi, zapobieganiem skutkom klęski żywiołowej. Z kolej art. 5 ust. 1 pkt 5, lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U. z roku 2013, poz.1409, ze zmianami) stanowi, że obiekt budowlany należy projektować, budować, użytkować i utrzymywać zgodnie z przepisami, (w tym, ale nie tylko) technicznobudowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności odpowiednich warunków ochrony środowiska. W związku z tym, że zezwolenie na usuwanie drzew nie może być sprzeczne z obowiązującymi zasadami prawa, postanowieniami Konstytucji, normami, ustawami i aktami prawa, orzeczenia sądowe wyraźnie podkreślają, że najważniejsze wydaje się wyważenie interesów wnioskodawcy występującego z żądaniem wydania zezwolenia na usunięcie oraz - interesu publicznego przemawiającego za zachowaniem jak największej liczby drzew, ważnych pod względem przyrodniczym na terenach zurbanizowanych. W związku z powyższym organ wydający pozwolenie na usunięcie drzewa ma prawo uznać, że nie kwalifikuje się ono do wycięcia (art. 75 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska z 21 kwietnia 2001 r.). W ten sposób realizować cel ochrony przyrody w zakresie kształtowania właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację i informację (wyrok WSA w Warszawie z 16 lutego 2007 r.). Natomiast usunięcie drzewa, będącego bardzo dużą stratą dla społeczeństwa i biocenozy powinno być zastąpione ekwiwalentem przyrodniczym w celu zapewnienia odpowiednich warunków ochrony środowiska. W związku z powyższym ważnym jest określenie rozwiązań prawnych, jakie może podjąć powiat/gmina, aby wycinki drzew i nasadzenia kompensacyjne były prowadzone według najlepszej wiedzy. Nasadzenia zastępcze muszą uwzględniać pozytywny wpływ drzew na tkankę miejską pod względem ekologicznym, ekonomicznym i społecznym. 1. Najlepsze praktyki w kraju i za granicą W celu zobrazowania czynników dotyczących drzew i terenów zieleni zawartych w polskich przepisach prawnych przedstawiono ich enumerację (Szczepanowska i in. 2010): 13

14 Cele i rola drzew: 1. Cele sadzenia drzew na terenach zieleni i w zadrzewieniach: ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe. 2. Rola drzew w pasie drogowym: bezpieczeństwo ruchu drogowego, estetyka, pozytywne oddziaływanie na środowisko. Ogólne funkcje drzew: 3. Ogólne funkcje drzew: ochronne, estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne, osłonowe. 4. Funkcje drzew jako obiektów przyrodniczych (w tym najważniejszych obiektów zadrzewieniowych i terenów zieleni) określane są w Studium Uwarunkowań i Kierunków Przestrzennego Zagospodarowania Gminy oraz w miejscowym planie przestrzennego zagospodarowania. Szczegółowe funkcje drzew: 5. Drzewa chronią wartości kulturowe krajobrazu. 6. Drzewa chronią przed oślepianiem przez pojazdy nadjeżdżające z kierunku przeciwnego. 7. Drzewa chronią drogi przed zawiewaniem i zaśnieżaniem. 8. Drzewa chronią przyległe tereny przed nadmiernym hałasem. 9. Drzewa chronią przyległe tereny przed zanieczyszczeniem powietrza 10. Drzewa chronią wody i powierzchniowe utwory geologiczne. 11. Drzewa chronią przed negatywnym wpływem drogi na przyrodę, krajobraz, grunty rolne i leśne. 12. Przyrodnicze nawiązanie do charakteru terenu przylegającego do pasa drogowego. 13. Zarezerwowanie minimum 10% powierzchni na tereny zieleni (dotyczy inwestycji Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej). Lokalizacja: 14. Lokalizacja drzew na terenie uzdrowisk. 15. Lokalizacja drzew wzdłuż nieuregulowanych cieków wodnych. 16. Lokalizacja drzew na terenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków. 17. Lokalizacja drzew w miejscu mającym status obiektu ochrony przyrody. 14

15 18. Lokalizacja drzew na terenie obiektu objętego ochroną gatunkową roślin i zwierząt lub ochroną siedlisk przyrodniczych. Zwolnienia od opłat: 19. Wiek drzewa: do 10 lat nie wymaga zezwolenia na usunięcie. 20. Obwód drzewa 100 cm w przypadku topoli nierodzimej - zwalnia od opłat 21. Drzewa zlokalizowane w pasie drogowym dróg przebudowywanych (usuwanie drzew bez opłat) Przesłanki do usunięcia drzew lub zwolnienia ich z opłat 22. Drzewa zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego, w kolizji z drogami i urządzeniami drogowymi (element lokalizacji lub kondycji). 23. Drzewa w kolizji z urządzeniami przeciwpowodziowymi (element lokalizacji). 24. Drzewa kolidujące z groblami stawów rybnych (element lokalizacji). 25. Drzewa zagrażające ruchowi kolejowemu, w kolizji z urządzeniami kolejowymi (element lokalizacji lub kondycji). 26. Drzewa stanowiące przeszkody lotnicze (element lokalizacji) Drzewa zagrażające bezpieczeństwu żeglugi. (element lokalizacji) 28. Drzewa zagrażające ludziom lub mieniu (element kondycji i lokalizacji) 29. Drzewa nie rokujące szansy na przeżycie (element kondycji). 30. Odrębne traktowanie topoli nie rodzimych. Próby zastosowania metod kompensacji Elementy wypisane z obowiązujących przepisów prawnych (powyższe zestawienie punkty 1-30), dotyczące drzew na terenach zieleni i w zadrzewieniach, nie mają odzwierciedlenia w dotychczas stosowanych zasadach obliczania opłat za usuwanie drzew. Aktualnie obowiązujące stawki jednostkowe operują zaledwie kilkoma parametrami wyceny jak: grupa gatunkowa, stawka za 1 cm obwodu na wysokości 1,3 m oraz współczynnikiem różnicującym stawki w zależności od przedziału obwodu drzewa. Jedynie w przypadku drzew znajdujących się w uzdrowiskach, na terenach zabytkowych lub na terenach zwartej zabudowy wsi i miast, w przepisach obowiązuje zwiększenie opłaty za 15

16 usuwane drzewa o 100%. Stawki opłat nie nawiązują do tych czynników, które w przepisach są ważne i powinny wpływać na szacowaną wartość drzew i związane z nią rozporządzenia wykonawcze. Chodzi zwłaszcza o brak łączności nie tylko między ustaleniami poszczególnych resortów, a obowiązującą metodą wyceny drzew, ale również brak koordynacji między dwoma podstawowymi aktami prawnymi, jak ustawa Prawo ochrony środowiska i Ustawa o ochronie przyrody. Nawiązując do analizy 12 zagranicznych metod wyceny drzew, jako podstawowe uznać należy uwzględnienie w metodzie wyceny czynników lokalizacji i kondycji drzew, co jest włączone do wszystkich zagranicznych metod. Dzięki temu możliwe będzie usprawnienie procedury wydawania opłat i ustanawiania kar oraz znaczne zmniejszenie sytuacji konfliktowych (na podstawie Synteza badań i założenia merytoryczne metody wyceny drzew dla warunków polskich, 2009, Halina B. Szczepanowska, Andrzej Latos, z wprowadzeniem późniejszych zmian). Poza wspomnianą powyżej metodą wyceny wartości drzew opartej na kosztach odtworzenia (metoda IGPIM) kompensacja była realizowana poprzez próby przeliczania wielkości drzewa usuwanego na gabaryty drzew usuwanych. Przykładem takich praktyk mogą być procedury wprowadzane na terenie Nowego Jorku (ryc. 3). Na terenie naszego kraju samorząd Krakowa wprowadził dobrą praktykę lokalnego Wydziału Ochrony Środowiska dotyczącą nasadzeń zastępczych. Ustalono, że za usuwane drzewo nasadzane są zastępcze o sumie obwodów odpowiadających obwodowi tego usuwanego. W Niemczech w sytuacji, kiedy nie ma miejsca na nasadzenia zastępcze na działce z której usuwane są drzewa, co dzieje się często, pieniądze za drzewo usunięte wpłacane są do banku drzew i przeznaczane na pielęgnację drzew już posadzonych lub poprawę warunków siedliskowych tych które będą sadzone. Może to oznaczać również np. środki na zaprojektowanie i wykonanie rozwiązań projektowych umożliwiających rozwój np. nawierzchnie przepuszczalne, podwieszane chodniki czy podłoża strukturalne. 16

17 Ryc. 3 Ewolucja kompensacji przyrodniczej za usuwanie drzew na terenach publicznych w Nowym Jorku (Szczepanowska 2009) Cel, zakres i miejsca zastosowania metody opartej na kosztach odtworzenia IGPIM Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody oraz Ustawą prawo ochrony środowiska metoda wyceny wartości drzew oparta na kosztach odtworzenia może być stosowana jako podstawa wyznaczania opłat i kar za usuwanie i niszczenie drzew. Metoda ta pozwala na określenie rzeczywistych kosztów kompensacji przyrodniczej. Założenia tej metody powstały pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Barbary Szczepanowskiej w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa i opublikowane zostały w następujących pozycjach: Szczepanowska H. B. i in., 2009: Wycena wartości drzew na terenach zurbanizowanych, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa. 17

18 Szczepanowska H. B., Latos A. 2009: Synteza badań i założenia merytoryczne metody wyceny drzew dla warunków polskich, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa. Szczepanowska H. B., Sitarski M., Suchocka M., 2009: Wyznaczanie współczynników lokalizacji do metody wyceny drzew na terenach zurbanizowanych, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa. Szczepanowska H. B., 2008: Wycena wartości drzew na terenach zurbanizowanych. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa. Przedstawione poniżej założenia metody opracowano na podstawie ekspertyzy: Opracowanie nowej metody określania wartości drzew wraz ze współczynnikami różnicującymi oraz merytorycznym uzasadnieniem metody i zasadnością jej wprowadzenia do obiegu prawnego z listopada 2010 roku (Szczepanowska i in. 2010). Ekspertyza ta została zamówiona przez GDOŚ na potrzeby nowelizacji przepisów Ustawy o ochronie przyrody, nad którymi prace obecnie trwają. Metoda wyceny drzew IGPIM stanowi proste narzędzie służące do określania wartości drzew. Jest oparta na zbadanych kryteriach wielu metod wyceny drzew stosowanych za granicą, które zostały zweryfikowane i uzupełnione badaniami własnymi IGPIM w celu opracowanie oryginalnej metody dostosowanej do warunków polskich. Metoda wyceny dotyczy drzew znajdujących się na terenach zieleni oraz na terenach zadrzewień, (określonych wg definicji zawartych w art. 5 ustawy o ochronie przyrody z dnia z dn r., Dz.U. z roku 2013, poz.627, ze zmianami) Metoda obejmuje wycenę zarówno drzew pojedynczych, jak też drzew rosnących w grupach, rzędach oraz zadrzewień, znajdujących się na terenach publicznych lub prywatnych i dotyczy drzew rosnących, niezależnie od tego, w jaki sposób drzewa te wyrosły na terenach objętych wyceną. Zgodnie z Ustawą o ochronnie przyrody, omawiana metoda wyceny nie dotyczy drzew, których główną funkcją jest dostarczanie owoców lub drewna (sady owocowe, lasy użytkowe itp.), z wyjątkiem drzew owocowych nie wykorzystywanych na cele produkcyjne, stanowiących dla danego krajobrazu istotne elementy, np. drzewa w parkach zabytkowych czy w zadrzewieniach przydrożnych. Metoda nie obejmuje drzew stanowiących pomniki przyrody. Metoda wyceny drzew powinna mieć zastosowanie do: 18

19 określania zakresu kompensacji przyrodniczej dokonywanej w formie opłat za usunięcie drzew na terenach publicznych i prywatnych, lub w formie nasadzeń zastępczych; określania zakresu szkody i wysokości kary za usuwanie drzew bez zezwolenia lub za niszczenie drzew; określania wartości drzew przy pracach inwentaryzacyjnych i projektowych; określania wartości drzew na terenach inwestycyjnych w celu podejmowania decyzji lokalizacyjnych chroniących środowisko przyrodnicze; określania zakresu i wyceny częściowych (mechanicznych) uszkodzeń drzew; określania wartości drzew w sprawach roszczeniowych o odszkodowania. Merytoryczne podstawy metody wyceny drzew Metoda wyceny drzew jest oparta na polskich ustaleniach prawnych, stwierdzających, że: drzewa i inne rośliny, podobnie jak budynki i inne urządzenia trwałe, stanowią części składowe gruntu od chwili zasadzenia lub zasiania (art. 48 Kodeksu Cywilnego). Zgodnie z powyższym, drzewa (i inne rośliny trwałe) stanowią części składowe działek i jako elementy trwałe pełnią określoną funkcję użytkową, a tym samym uczestniczą w tworzeniu wartości użytkowej danego terenu. Przy założeniu, że drzewa podnoszą wartość działek, ich usunięcie, zniszczenie lub uszkodzenie stanowi szkodę rzeczową, która powinna być naprawiona w świetle przepisów prawa. Naprawienie szkody powinno być dokonane w naturze, tj. przez posadzenie analogicznego lub zbliżonego drzewa, lub gdy to nie jest możliwe, rekompensata powinna być zrealizowana w formie pieniężnej. Podstawą rekompensaty finansowej za dokonaną szkodę są rzeczywiste koszty odtworzenia drzewa, tj. koszty porównywalnego drzewa zastępczego. Koszty odtworzenia drzewa, są najbardziej obiektywną i najsilniejszą merytorycznie częścią wyceny drzew (Koch i in., 1997, Cullen i in. 2002) i stanowią podstawę wszystkich zbadanych zagranicznych metod wyceny drzew. Wartość Podstawowa (WP) 19

20 Zasadniczą część kosztów otworzenia drzewa stanowi tzw. wartość podstawowa (WP), określająca koszty wyprodukowania, posadzenia i pielęgnacji drzew uzyskane na podstawie obowiązujących, aktualnych cenników, norm i specyfikacji. Wartość ta dotyczy drzewa o wielkości standardowej dostępnej powszechnie w obrocie handlowym w danym kraju i obejmuje teoretycznie obliczoną wartość drzewa wzorcowego tj. drzewa o wysokim standardzie jakościowym, zdrowego, rozwiniętego zgodnie z cechami gatunku, prawidłowo posadzonego i pielęgnowanego, zlokalizowanego we właściwym miejscu. Wartość ta stanowi podstawę wyceny drzew o wszystkich wielkościach, zarówno drzew standardowych, które mogą być odtworzone w formie nasadzeń zastępczych, jak również drzew starszych o wielkościach ponad-standardowych. Dla warunków polskich, jako drzewa możliwe do nabycia (tj. znajdujące się w obrocie materiałem szkółkarskim), przyjęto grupy drzew o wielkości obwodów pnia od 6/10 cm do maksymalnej wielkości 20/25 cm. Dla tych grup drzew została określona wartość podstawowa (WP), oparta na bazie bieżących cen katalogowych produkcji materiału szkółkarskiego oraz kalkulacji kosztorysowej prac dotyczących sadzenia i pielęgnacji drzew wg norm i cen obowiązujących w Polsce. Wartość podstawowa (WP) zawiera wszystkie koszty uzyskania rosnącego drzewa wzorcowego o wyżej podanych wielkościach obwodu pnia. Są to: koszty nabycia drzewa (obliczone na podstawie cen detalicznych materiału szkółkarskiego uzyskanych z zakładów produkcyjnych); koszty transportu ze szkółek na miejsce sadzenia drzewa (przyjęto średnią odległość 15 km) oraz koszty użycia niezbędnego sprzętu; koszty posadzenia drzewa oraz koszty pośrednie (uzyskane na podstawie obowiązujących norm i cen z firm realizujących nasadzenia drzewa w kraju); koszty trzyletniej pielęgnacji drzew wraz z kosztami ryzyka i odsetkami (wg kosztów tych prac uzyskanych z firm prowadzących prace pielęgnacyjne na terenach zieleni). Aby uzyskać najbardziej adekwatne stawki opłat za usuwane drzewa przeprowadzono w tym przypadku analizę kosztów odtworzenia drzew na. bazie cen II kwartału 2010 roku, tj. określenia wartości podstawowej (WP) dla ponad 70 rodzajów i gatunków drzew 20

Wycinka drzew i krzewów

Wycinka drzew i krzewów Urząd Miejski w Miastku Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i KARTA USŁUGI WGN_01S Wersja Nr 6 Ochrony Środowiska Wycinka drzew i krzewów Data zatwierdzenia: 09.03.2011 WYMAGANE DOKUMENTY DO

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA ZEZWOLEŃ NA USUWANIE DRZEW LUB KRZEWÓW, W TYM NAKŁADANIA OBOWIĄZKU WYKONANIA NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH

PROBLEMATYKA ZEZWOLEŃ NA USUWANIE DRZEW LUB KRZEWÓW, W TYM NAKŁADANIA OBOWIĄZKU WYKONANIA NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH PROBLEMATYKA ZEZWOLEŃ NA USUWANIE DRZEW LUB KRZEWÓW, W TYM NAKŁADANIA OBOWIĄZKU WYKONANIA NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH Podstawy prawne usuwania drzew lub krzewów z terenu nieruchomości 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów

Pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów Pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów Pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów składa posiadacz nieruchomości. Jeżeli posiadacz

Bardziej szczegółowo

Projekt zmian w prawie w zakresie ochrony zadrzewień i terenów zieleni

Projekt zmian w prawie w zakresie ochrony zadrzewień i terenów zieleni Opracowania wyjściowe: Projekt zmian w prawie w zakresie ochrony zadrzewień i terenów zieleni ekspertyza pt. Opracowanie nowej metody określania wartości drzew wraz ze współczynnikami różnicującymi oraz

Bardziej szczegółowo

d) zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na wycinkę (np. w postaci podpisu na wniosku).

d) zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na wycinkę (np. w postaci podpisu na wniosku). Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów składa posiadacz nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym do wniosku

Bardziej szczegółowo

fax 619 24 84, e-mail: igpim@igpim.pl SYNTEZA PRACY OBIEGU PRAWNEGO umowa nr 585/10/Wn50/NE-PR-Tx/D z dnia 28 października 2010 r.

fax 619 24 84, e-mail: igpim@igpim.pl SYNTEZA PRACY OBIEGU PRAWNEGO umowa nr 585/10/Wn50/NE-PR-Tx/D z dnia 28 października 2010 r. INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA - IGPiM - INSTITUTE OF SPATIAL MANAGEMENT AND HOUSING - IGPiM - ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa 45, Targowa St., 03-728 Warsaw, Poland telefon: (22) 619

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wycinka drzew KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW/KRZEWÓW?

Wycinka drzew KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW/KRZEWÓW? Wycinka drzew W dniu 17 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, ze zm.). Znosi ona, częściowo (!),obowiązek uzyskania

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia. października 2007 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 Na podstawie art. 85 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI INWENTARYZACJA ZIELENI DO PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 007013F, UL. CEGLANEJ I UL. KALINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DROSZKÓW 1) Podstawa opracowania. mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000, stanowiąca

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce.

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. Tab. 1. Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. GATUNEK Kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące obecnie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew Informacje ogólne Kto wydaje zezwolenie Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N AŁĄCNIK 3C - WYKA DREW DO IELĘGNACJI L nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr /N 1 1 2 2 3 3 zwarta grupa krzewów - - - - - - - - - 20 4 2 5 pozostawić betula pendula 40 126 4 16 5

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

PODANIE. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn ul. Piłsudskiego 21 98 355 Działoszyn. Działoszyn,

PODANIE. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn ul. Piłsudskiego 21 98 355 Działoszyn. Działoszyn, (imię i nazwisko) (adres właściciela zadrzewień) Działoszyn, (numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta i Gminy Działoszyn ul. Piłsudskiego 21 98 355 Działoszyn PODANIE Proszę o wydanie zezwolenia na wycięcie

Bardziej szczegółowo

JESIEŃ 2017 / WIOSNA 2018

JESIEŃ 2017 / WIOSNA 2018 SZKÓŁKA DRZEW Stanisław Komsta Klementowice 161A, 24-170 Kurów GPS: 51 22.131' N 22 06.469' E tel. 509 39 40 30, fax 81 882 33 63 http://www.komsta.info/ JESIEŃ 2017 / WIOSNA 2018 MATERIAŁ W POJEMNIKACH

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW

NOWE ZASADY USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW NOWE ZASADY USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW Urząd Gminy w Słupcy informuje, że od dnia 28.08.2015r., w związku z zapisami ogłoszonymi w Dz. U. z 28.07.2015 r., poz. 1045 dotyczącymi zapisów ustawy z dnia 25.06.2015

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Usuwanie drzew i krzewów zmiana przepisów

Usuwanie drzew i krzewów zmiana przepisów Usuwanie drzew i krzewów zmiana przepisów Wójt Gminy Gózd informuje, że z dniem 28 sierpnia 2015r. weszły w życie istotne zmiany prawne w zakresie ochrony oraz usuwania drzew i krzewów do ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady dotyczące usuwania drzew i krzewów

Nowe zasady dotyczące usuwania drzew i krzewów Nowe zasady dotyczące usuwania drzew i krzewów W Dz. U. z 28.07.2015 r., poz. 1045 została ogłoszona ustawa z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. W art.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m 2.

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m 2. 2016 2017 Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Uchylenie obowiązku

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia na wniosek:

I N F O R M A C J A. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia na wniosek: I N F O R M A C J A Urząd Gminy Brzeziny informuje, że w dniu 01.01.2017 r. weszły w życie zmiany ustawy o ochronie przyrody dotyczące usuwania drzew i krzewów, które wprowadza art. 1 ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1.

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1. Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [ 2 ] Współczynnik c obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,5 231,28 115,64 2 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ROŚLINY IGLASTE. 2/ cm. 2/ cm. 1,90 zł 2/ cm. 2/ cm

ROŚLINY IGLASTE. 2/ cm. 2/ cm. 1,90 zł 2/ cm. 2/ cm www.sadzonki.org e-mail: sklep@sadzonki.org tel. 503 332 334 Jodła kaukaska (Abies nordmanniana) Jodła szlachetna (Abies nobilis) Jodła kalifornijska (Abies concolor) Jodła pospolita (Abies alba) Jodła

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady zezwoleń, opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów

Nowe zasady zezwoleń, opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów Nowe zasady zezwoleń, opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów Nowe zasady zezwoleń, opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów 28 sierpnia 2015 r. wchodzą w życie duże zmiany ustawy o ochronie przyrody (UOP)

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach dotyczących usuwania i przycinania drzew

Zmiany w przepisach dotyczących usuwania i przycinania drzew Zmiany w przepisach dotyczących usuwania i przycinania drzew 2016.05.12 Przypominamy, że dnia 28 sierpnia 2015 r. weszły w życie duże zmiany ustawy o ochronie przyrody dotyczące usuwania drzew i krzewów,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów nie jest wymagane w przypadku usuwania:

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów nie jest wymagane w przypadku usuwania: Usuwając drzewa i krzewy, które są niezwykle istotnymi elementami krajobrazu oraz otaczającego nas środowiska, powinniśmy zawsze mieć na uwadze obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE. 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA III. OPIS PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ 1. Skład gatunkowy projektowanych nasadzeń 2. Tabela nasadzeń

Bardziej szczegółowo

tel Cena Cena Cena szt szt szt.

tel Cena Cena Cena szt szt szt. www.sadzonki.org e-mail: sklep@sadzonki.org tel. 503 332 334 Jodła kaukaska (Abies nordmanniana) Jodła szlachetna (Abies nobilis) Jodła kalifornijska (Abies concolor) Jodła pospolita (Abies alba) Jodła

Bardziej szczegółowo

JESIEŃ 2016 / WIOSNA 2017

JESIEŃ 2016 / WIOSNA 2017 SZKÓŁKA DRZEW Stanisław Komsta Klementowice 161A, 24-170 Kurów GPS: 51 22.131' N 22 06.469' E tel. 509 39 40 30, fax 81 882 33 63 http://www.komsta.info/ JESIEŃ 2016 / WIOSNA 2017 Nazwa łacińska Nazwa

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

VI Ogólnopolski. Kongres Zarządców Nieruchomości

VI Ogólnopolski. Kongres Zarządców Nieruchomości Nowe zasady przeprowadzania wycinki drzew i krzewów na terenach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych odpowiedzialność zarządzających nieruchomością, zezwolenia, opłaty i kary. Klaudiusz Kawecki WYROK

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Iława, kwiecien 2013r. 1. Podstawa opracowania: Zlecenie Burmistrza miasta Iława. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. Wizja

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

3,5m 2 krzewy w wieku

3,5m 2 krzewy w wieku Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki L.p. Gatunek (rodzaj) Obwód pnia [cm] φ korony [m] zasięg korony [m 2 ] Wys. [m] Uwagi Informacja o wycince 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

ZMIANA USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY od r.

ZMIANA USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY od r. ZMIANA USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY od 01.01.2017 r. Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz.2134 z późn zm.) Od 1 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Dane ogólne Nazwa opracowania Inwestor Autor opracowania Podstawa opracowania

Spis treści 1. Dane ogólne Nazwa opracowania Inwestor Autor opracowania Podstawa opracowania 1 Spis treści 1. Dane ogólne... 3 1.1 Nazwa opracowania.... 3 1.2 Inwestor... 3 1.3 Autor opracowania... 3 1.4 Podstawa opracowania.... 3 1.5 Cel i zakres opracowania.... 3 2. Warunki formalno prawne...

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew lub krzewów

Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew lub krzewów Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów Karta informacyjna Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew lub krzewów Data ostatniej aktualizacji karty 2015-10-05 13:08:29 Odnośnik do e- formularza Opis

Bardziej szczegółowo

Opracowali: inż. Maria Wnęk mgr inż. Stanisław Wnęk ul. K. Wallenroda 57/ Kraków. Wykonano w czerwcu 2011 r.

Opracowali: inż. Maria Wnęk mgr inż. Stanisław Wnęk ul. K. Wallenroda 57/ Kraków. Wykonano w czerwcu 2011 r. Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami gospodarczymi i preliminarzem opłat na terenie projektowanej inwestycji przy Al. Mickiewicza 30

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

A ALIZA PORÓW AWCZA WYCE Y DRZEW WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCEJ USTAWY I METODY IGPIM/SGGW

A ALIZA PORÓW AWCZA WYCE Y DRZEW WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCEJ USTAWY I METODY IGPIM/SGGW Człowiek i Środowisko 39 (2) 2015, s. 29 47 Agnieszka Kosiba A ALIZA PORÓW AWCZA WYCE Y DRZEW WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCEJ USTAWY I METODY IGPIM/SGGW Słowa kluczowe: drzewo, lokalizacja, kondycja, metody wyceny,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody Zmiany w ustawie o ochronie przyrody ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Z dniem 28 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów

Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów Podstawa prawna Art. 83-90 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 2134 ze zm.), Część III ust.44

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. Mazow.08.194.7028 ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Właściciel nieruchomości / właściciel urządzeń Imię i nazwisko lub nazwa:

Właściciel nieruchomości / właściciel urządzeń Imię i nazwisko lub nazwa: ... Miejscowość i data URZĄD GMINY GŁOWACZÓW ul. Rynek 35 26-903 Głowaczów WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów Podstawa prawna: Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm] 1 Rosa spp. grupa: róża spp. 2 Rosa spp. grupa: róża spp. 111+97+1 Salix spp. wierzba spp. 3 02+94 15 9 średni redukowana korona 4 subsp. Syriaca śliwa mirabelka 22+12 7 3 dobry Acer platanoides klon pospolity

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU URZĄD MIASTA w Słupcy ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca Tel. (063) 277 27 27, Fax. (063) 277 26 69, www.miasto.slupca.pl, www.bip.slupca.pl e-mail: um@miasto.slupca.pl czynny pon. - pt. w godz.: 7.30 15.30

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. w miejscowości. na działce nr..., obręb geodezyjny. 2. Dane dotyczące ilości i gatunku drzew/krzewów przeznaczonych do usunięcia:

..., dnia.. w miejscowości. na działce nr..., obręb geodezyjny. 2. Dane dotyczące ilości i gatunku drzew/krzewów przeznaczonych do usunięcia: .. (imię i nazwisko / nazwa posiadacza nieruchomości)..., dnia.... (adres / siedziba).. (telefon). (imię i nazwisko / nazwa właściciela nieruchomości lub urządzeo, o których mowa w art. 49 1 Kodeksu cywilnego)

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego. Mazow.08.194.7031 ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści: Spis treści: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. PRZEDMIOT UMOWY... 4 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 4. STAN ISTNIEJĄCY... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ e-mail Konto / NIP Ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów tel. 0-32 623 00 49 fax. 0-32 625 06 23 www.biurokonstruktor.com.pl biuro@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ Inwestor: Gmina Skawina Rynek 1 32-050 Skawina Biuro projektowe: 30-710 Kraków ul. Krzywda 12A/BS5 www.serpentyna.pl biuro@serpentyna.pl Tel. kom.: 501 194 278 Tel./fax: (12) 657 26 01 Temat inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz.

Opracowano na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. Opracowano na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) W poniższym tekście jednolitym zmiany wprowadzone nową ustawą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr Opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik 2 Przedmiotem usługi jest wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzewostanu rejon Białystok, Łomża (Białystok, ul. Kawaleryjska 70, Łomża, Al. Legionów 133, Łomża, ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/179/2016 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/179/2016 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/179/2016 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów konserwatorsko-pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych

Bardziej szczegółowo

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI zmiany obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r.

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI zmiany obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r. USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI zmiany obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r. Usuwając drzewa i krzewy, które są niezwykle istotnymi elementami krajobrazu oraz otaczającego nas środowiska,

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO ROZPOZNAJEMY DRZEWA NA PODSTAWIE SYLWETKI OKREŚLANIE WIEKU DRZEW Oblicz wiek mierzonych drzew korzystając z dostępnych niżej sposobów. Średni obwód drzewa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... O Autorach...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... O Autorach... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... O Autorach... Wstęp... XI XV XIX XXI Rozdział I. Obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (Marek Grzywacz)... 1 1. Uwagi ogólne... 1 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Rozbudowa ul. Zdroje w Czerwonaku poprzez dobudowę chodnika od posesji nr 56 do ul. Źródlanej

PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Rozbudowa ul. Zdroje w Czerwonaku poprzez dobudowę chodnika od posesji nr 56 do ul. Źródlanej PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Rozbudowa ul. Zdroje w Czerwonaku poprzez dobudowę chodnika od posesji nr 56 do ul. Źródlanej Lokalizacja: działki nr 138, 37, 23/4, 23/2, 20, 19, 39, 38/2; obręb 0002 Czerwonak,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia. października 2010 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2011 Na podstawie art. 85 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca:... Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa /miejscowość/ /data/ WNIOSEK. o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew / krzewów

Wnioskodawca:... Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa /miejscowość/ /data/ WNIOSEK. o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew / krzewów Wnioskodawca:...... Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa /miejscowość/ /data/ Adres... Nr telefonu Burmistrz Gminy Rymanów WNIOSEK o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew / krzewów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: REGON: Tel.

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: REGON: Tel. BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski 72 200 Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: 856 156 67 37 REGON: 320158012 Tel. +48 663 792 302 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Temat: Przebudowa ulicy

Bardziej szczegółowo

U s t a w a z dnia... o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw. Art. 1.

U s t a w a z dnia... o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw. Art. 1. 1 U s t a w a z dnia... o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.) wprowadza

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wysokość (cm) Cena DRZEWA IGLASTE

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO Zamawiający: Urząd Gminy w Brzeźniu ul. Wspólna 44 98275 Brzeźnio Wykonawca: Mgr inż. arch. kraj. Paweł Dzierżek Szymanowice

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA: Imię i nazwisko, nazwa posiadacza nieruchomości, właściciela urządzeń o których mowa w art Kodeksu cywilnego:

WNIOSKODAWCA: Imię i nazwisko, nazwa posiadacza nieruchomości, właściciela urządzeń o których mowa w art Kodeksu cywilnego: URZĄD GMINY JAŚLISKA 38 485 Jaśliska 171.. miejscowość, data Na podstawie art. 83 oraz art. 86 ust. 1 i 2 oraz art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 poz.627

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany przepisów w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień

Planowane zmiany przepisów w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień Planowane zmiany przepisów w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień Źródło: http://sadybamazury.wordpress.com/galerie/ Marek Kajs Departament Zarządzania Zasobami Przyrody GDOŚ Etap prac legislacyjnych

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015 OBIEKT BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 PRZY ULICY INŻYNIERSKIEJ 54 WE WROCŁAWIU ADRES ul. Inżynierska 54, Wrocław KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kat.

Bardziej szczegółowo

sierpnia 2006 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. z 2006 roku nr 104 poz. 2916)

sierpnia 2006 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. z 2006 roku nr 104 poz. 2916) Załącznik nr 3 Pomniki przyrody zlokalizowane w Tarnowskich Górach Gatunek Akty prawne Obwód Lokalizacja Orzeczenie nr 00068 PWRN w Stalinogrodzie z 11.06.1955 roku Rozporządzenie Nr 47/06 Wojewody Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/295/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/295/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 6699 UCHWAŁA NR XIV/295/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie pomników przyrody, położonych

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

DZIELNICOWY PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WARSZAWA-TARGÓWEK Rok szkolny 2008/2009

DZIELNICOWY PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WARSZAWA-TARGÓWEK Rok szkolny 2008/2009 DZIELNICOWY PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WARSZAWA-TARGÓWEK Rok szkolny 2008/2009 AKCJA : POMNIKI PRZYRODY październik- listopad 2008 Jednym z podstawowych celów ochrony gatunkowej jest zachowanie różnorodności

Bardziej szczegółowo