NASADZENIA KOMPENSACYJNE EKONOMICZNA, EKOLOGICZNA I SPOŁECZNEA WARTOŚĆ DRZEW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASADZENIA KOMPENSACYJNE EKONOMICZNA, EKOLOGICZNA I SPOŁECZNEA WARTOŚĆ DRZEW"

Transkrypt

1 NASADZENIA KOMPENSACYJNE EKONOMICZNA, EKOLOGICZNA I SPOŁECZNEA WARTOŚĆ DRZEW Autorzy: mgr inż. Mariusz Krynicki dr inż. Marzena Suchocka, SGGW w Warszawie IGPIM Kwiecień

2 Spis rozdziałów: Wprowadzenie... 3 Wybrane korzyści płynących z drzew:... 5 Analiza zasadności usunięcia drzewa Najlepsze praktyki w kraju i za granicą Próby zastosowania metod kompensacji Cel, zakres i miejsca zastosowania metody opartej na kosztach odtworzenia IGPIM Szkody cześciowe Niezbędne działania dla prawidłowego funkcjonowania metody wyceny drzew Rozważania prawne: czy można przyjąć stosowne regulacje w drodze uchwał lub innych aktów prawnych Rozwiązania, które mogą być ujęte w ustawie Podsumowanie

3 Wprowadzenie Niewątpliwie, obecnie istnieje problem wzmożonej wycinki drzew (lub nieuzasadnionych przypadków wydawania decyzji zezwalających na ich usuwanie), a równocześnie sporadyczne stosowanie nasadzeń zamiennych (kompensacyjnych), które są w dodatku wykonywane w sposób nie kontrolowany (i nieodpowiedni). Sama procedura wydawania zezwoleń na usuwanie drzew/krzewów w wielu przypadkach jest sprowadzana do minimum, a problem kompetencji urzędnika marginalizowany (z jednej strony poprzez niedocenianie jego roli, a z drugiej piastowania tego urzędu przez osoby przypadkowe - zdarza się że urzędnik nawet nie przeprowadza oględzin w terenie, tylko wydaje zezwolenie z za biurka ). Nasadzenia zastępcze są wykonywane niechlujnie (jedynie jako zrealizowanie nałożonego obowiązku), co niestety często determinowane jest przez kulejące prawo (art.83 ust.3 ustawy o ochronie przyrody stanowi jedynie że [ ] Wydanie zezwolenia [ ]może być uzależnione od [ ]zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów [ ] ) 1, a w ślad za tym orzecznictwo (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 maja 2014 roku II SA/Gl 1875/13 [ ] Niewątpliwie przepis ten nie uzależnia zezwolenia od posadzenia drzew określonego gatunku i o określonych parametrach [ ] W związku z tym nałożenie na stronę obowiązku [ ] stanowi przekroczenie granic uznania [ ] 2 ; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 marca 2013 roku II SA/Bd 29/13 [ ] Orzeczenie organu o nałożeniu obowiązku dokonania nasadzenia zastępczego może sprowadzać się jedynie do wyszczególnionego w przepisie art. 83 ust. 3 u.o.p. elementu - tj. związanego z określeniem ilości drzew lub krzewów, które mają być nasadzone. Z art. 83 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody wynika, że organ administracji może uzależnić wydanie zezwolenia na usunięcie drzew od zastąpienia ich innymi drzewami. Jednocześnie podkreślić należy, iż przepis ten nie daje organowi umocowania do określenia gatunku, wieku oraz parametrów drzew (obwodu pnia, wysokości, czy też innych cech), jakie mają być nasadzone [ ] Innymi 1 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z roku 2013, poz.627, ze zmianami) 2 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 maja 2014 roku II SA/Gl 1875/13, LEX nr

4 słowy jedynym warunkiem określonym przez ustawodawcę jest ilość drzew lub krzewów posadzonych w miejsce usuwanych, która nie może być mniejsza od usuwanych [ ] ) 3. Nasadzenia zastępcze jeżeli już są wykonywane, to najczęściej w wymiarze jednej sadzonki za jedno drzewo, co nie zapewnia należytej kompensacji i powoduje trend zmniejszania się majątku trwałego miast w aspekcie jakim są drzewa. Ogół czynników takich jak brak świadomości kierowników jednostek samorządowych (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów) na temat roli swoich podwładnych (urzędników) w ochronie drzew, skomplikowania przedmiotu jakim jest przecież żywy organizm drzewo (a co za tym idzie potrzebą szerokiego zakresu wiedzy i doświadczenia w prawidłowej ocenie stanu drzewa, w tym ciągłego kształcenia się i konieczności poświęcania odpowiedniej ilości czasu dla wykonywania tego zakresu obowiązków służbowych, posiadanie odpowiedniego potencjału technicznego), w połączeniu z niedostosowanymi do rzeczywistości przepisami prawa w tym zakresie, oddaje obraz ubożejącego krajobrazu naszych miast (nadmiernego wycinania drzew i niestety konsekwentnego braku nasadzeń zastępczych). Jest to spowodowane przede wszystkim ignorancją decydentów w odniesieniu do spraw dotyczących ochrony przyrody (m.in. poprzez nakładanie na pracowników zajmujących się wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew/krzewów zbyt szerokich zakresów obowiązków, które determinują późniejszy rozkład czasu pracy danego urzędnika, jaką może on poświęcić na sprawy związane z ochroną drzew, a tym samym wykonywanie tych obowiązków pośpiesznie czyli i pobieżnie, co skutkuje wydawanymi pochopnie decyzjami zezwalającymi na usunięcie drzew). Ci sami włodarze miast / gmin, poprzez swoją krótkowzroczność nie uważają za zasadne kierowania pracowników zajmujących się tą tematyką na specjalistyczne szkolenia, a jeżeli to już się wydarzy, to kolejne zgłoszenia zapotrzebowania na szkolenia nie są mile widziane i postrzegane jako marnowanie gminnych pieniędzy (należy w tym miejscu zaznaczyć, że urzędnicy powinni uczestniczyć w takich szkoleniach, szczególnie po to, aby dowiedzieć się o nowych zasadach diagnostyki, pielęgnacji drzew czy poznać nowe technologiczne rozwiązania i możliwości zabezpieczania drzew pamiętajmy że operujemy na żywym organizmie i wiedza na ten temat ciągle się rozwija i ulega zmianom). W Polsce nadal pokutuje przeświadczenie, że jeżeli fragment 3 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 marca 2013 roku II SA/Bd 29/13, LEX nr

5 drzewa (np. część korony) zagraża to zagraża całe drzewo i należy je usunąć, a przecież mamy do dyspozycji szereg rozwiązań technicznych dzięki którym można uratować drzewo, wykonując odpowiednie cięcia bądź instalując w koronach drzew wiązania czy odciągi, lub wokół niego podpory itp. Brak takiej wiedzy w połączeniu z nieodpowiednim rozpoznaniem symptomów zachwiania statyki drzewa, powoduje wydanie zezwolenia na jego usunięcie, gdyż urzędnik boi się pozostawić takie drzewo w środowisku (usunięcie drzewa na wszelki wypadek), ponieważ nie potrafi obiektywnie ocenić stanu drzewa (zdiagnozować go). Wybrane korzyści płynących z drzew: Komisja ONZ uznała, że Zrównoważony rozwój to zaspokajanie potrzeb społeczeństwa bez ograniczania potrzeb przyszłych pokoleń W tym kontekście zmniejszające się zasoby drzew pomniejszają szanse przyszłych pokoleń na zdrowe środowisko życia. W społeczeństwach powoli wykształca się świadomość korzyści płynących z drzew. Przejawia się to np. wzrostem wartości działek z dobrze urządzonym krajobrazem lub promowaniem tych gałęzi gospodarki, które są związane z krajobrazem, drzewami i naturą, jak turystyka lub formy rekreacji związane z terenami otwartymi. Jako niektóre korzyści związane ze wzrostem i funkcjonowaniem drzew można wymienić (za Szczepanowska 2007): Regulację temperatury powietrza Oczyszczanie zanieczyszczenia powietrza i korzystny wpływ na zdrowie Ograniczanie spływu wód powierzchniowych Ograniczenie hałasu Drzewa i ich skupiska są ostoją dzikiej przyrody Ich obecność wiąże się również z korzyściami społecznymi. Poniżej opisane zostały niektóre z nich. Oczyszczanie powietrza Drzewa redukują zanieczyszczenia pyłowe i gazowe znajdujące się w powietrzu oraz pochłaniają dwutlenek węgla wydalając życiodajny tlen. Zdrowe, 10-metrowe, wysokie drzewo produkuje średnio około 118 kg tlenu rocznie. Przeciętny człowiek konsumuje netto 5

6 176 kg tlenu w ciągu roku. Zatem dwa średniej wielkości, zdrowe drzewa mogą dostarczyć tlenu potrzebnego jednej osobie (McPherson 2004). 100 drzew usuwa 454 kg. zanieczyszczeń rocznie, w tym 181 kg. CO2 i 136 kg zanieczyszczeń pyłowych. Na ulicy pozbawionej drzew może być trzykrotnie więcej pyłów w powietrzu, niż na ulicy zadrzewionej i dziesięciokrotnie więcej niż w pobliskim parku. Obliczono, że w dużym mieście jak Chicago, drzewa usunęły w ciągu sezonu wegetacyjnego 5575 ton zanieczyszczeń. Wartość tej jednorocznej pracy wyniosła ponad 10 mln dolarów. Drzewa, szczególnie iglaste, wzbogacają również powietrze o substancje lotne, które mają charakter bakteriobójczy, stymulujący proces oddychania i krążenia oraz regulujący działanie układu nerwowego u ludzi. Należy jednak podkreślić, że rezultaty oczyszczania powietrza przez duże drzewa są razy większe niż przez małe. Ograniczanie spływu wód powierzchniowych Polska obok Czech i Belgii ma najmniejsze zasoby wód powierzchniowych w przeliczeniu na mieszkańca w Europie. Nasze zasoby są porównywalne do zasobów Egiptu oraz południowej Hiszpanii. Jednym z powodów niedoborów wody w naszym kraju jest bardzo szybki spływ powierzchniowy. Woda opadowa spływa w miastach po nieprzepuszczalnych nawierzchniach, w terenach otwartych odprowadzana jest systemem rowów melioracyjnych. Drzewa w znacznym stopniu mogą ograniczać spływ wód opadowych. W czasie opadów liście przechwytują wodę, która pozostaje w obrębie korony, pod koroną w resztkach organicznych oraz w tkankach drzewa. Cześć wody wyparowuje nie osiągając gruntu lub powoli skapuje z liści i gałązek lub spływa wzdłuż pnia i gałęzi. Drzewa redukując natężenie i tępo spływu powierzchniowego mają wpływ na zmniejszenie niebezpieczeństwa powodzi. Możliwość magazynowania wody w obrębie korony dużego drzewa określa się na 280 do 450 litrów. Przy czym powierzchnia liści 100-letniego buka, odpowiada 6-7 lipom o średnicy korony ok. 10 m i aż 1700 młodym bukom o średnicy korony 1m. 6

7 Pokrycie koronami drzew redukuje spływ wód opadowych, co wpływa na oszczędność budowy instalacji burzowych. Badania w stanie Arkansas dowiodły, że zwiększenie powierzchni zajmowanej przez drzewa z 27 do 40% spowodowało spadek o 31 % spływu wód powierzchniowych. W rejonie Baltimore-Waszyngton (USA) obliczono oszczędności z redukcji spływu wód powierzchniowych na ponad 4,68 bilionów $. Dodatkowe pozytywne działanie drzew, zwłaszcza szybko rosnących polega na ich zdolnościach detoksyfikacyjnych, które np. polegają na oczyszczaniu wody m.in. z metali ciężkich. Drzewa wpływają na poprawę mikroklimatu miast Drzewa obecne w krajobrazie miast poprawiają lokalny mikroklimat, powodują zmniejszenie prędkości wiatru. Poprawiają to komfort życia mieszkańców, na posesji na której rosną, ale również na terenach sąsiadujących (ryc. 1). temperatura powietrza 32 C pod koronami drzew 28 C asfalt 52 C beton 42 C odkryty trawnik 35 C Ryc. 1 Modyfikacja mikroklimatu przez drzewa, które przykładowo obniżają ekstrema temperatury w upalne dni letnie. 7

8 Obecność drzewa zapobiega nadmiernemu nasłonecznieniu latem co jest istotne biorąc pod uwagę, że beton budynków i nawierzchni rozgrzewa się do 70 C. Okolica jest mniej narażona na ekstrema temperatury (upał latem i niskie temperatury zimą) co wpływa na oszczędność zużycia energii elektrycznej. Drzewa na terenie miasta wpływają również mitygująco na miejską wyspę ciepła, zmniejszając jej zasięg i uciążliwość dla mieszkańców. Ograniczenie hałasu Badania wykazują, że właściwie posadzone drzewa i krzewy redukują nawet o 50% odczucie hałasu. Skuteczność barier z roślinności jest w dużym stopniu związana z percepcją walorów krajobrazowych. Subiektywne odczucie natężenia hałasu jest niwelowane przez wrażenia estetyczne zwiększenie psychologicznej skuteczności bariery akustycznej jest możliwe nawet o 75%. Wizualne walory barier z roślinności uważa się za ważniejsze dla zmniejszenia odczucia słuchowego hałasu, niż surowe bariery sztuczne Ostoja dzikiej przyrody Tereny zadrzewione przyciągają ptaki i innych przedstawicieli dzikiej przyrody. Badania awifauny wykazały, że na terenach pokrytych co najmniej w 50% przez drzewa i inną roślinność występowały różne gatunki ptaków. Tereny te zasiedlane są też przez wiewiórki. Na terenach bez drzew dominują myszy i szczury. Korzyści społeczne Mieszkańcy dużego miasta zapytani, jakie z 25 różnych rzeczy są ważne dla ich szczęścia wybrali drzewa i kwiaty ze względu na ich piękno i pozytywne oddziaływanie psychologiczne. Stwierdzono, że otoczenie przyrodnicze poprawia nastój, zwiększa poczucie wartości, poprawia koncentrację, wpływa na lepsze stosunki międzyludzkie i tworzenie wspólnoty mieszkańców. Pacjenci szpitali zdrowieją szybciej po operacjach, kiedy ich pokój ma widok z okna na drzewa. Stwierdzono łagodzące działanie zieleni na dzieci z ADHD oraz agresję osób z chorobą Alzheimera. W Wielkiej Brytanii, Holandii i USA stwierdzono wpływ parków założonych wokół domów na zmniejszenie przestępczości o 38 do 55% oraz na stymulowanie organizacji grup mieszkańców dla utrzymania tych terenów. Właściwie posadzone drzewa wpływają na 8

9 bezpieczeństwo ruchu przez zmniejszenie monotonii trasy i redukcje oślepiania ze strony pojazdów. Wielkie i silne drzewa są odbierane jako dziedzictwo narodowe i nadają miejscom (często w powiązaniu z architekturą) monumentalna jakość. Wpływ drzew na wartość rynkową działek Ceny sprzedażne działek i domów odzwierciedlają korzyści, które kupujący wiąże z właściwościami danej posesji. Obejmują one również zasoby drzew znajdujące się na działkach, wzdłuż sąsiednich ulic i na terenie sąsiadujących parków. Indywidualna gotowość (chęć) do płacenia za zadrzewione działki odzwierciedla wartość korzyści, które są oczekiwane od tego zadrzewionego środowiska, Wartość terenów zieleni uwidaczniają ceny parceli. Organizacja Gallupa przeprowadziła badania w 50 stanach USA, na podstawie których stwierdzono, iż zieleń, a zwłaszcza drzewa, na terenach działek oferowanych do sprzedaży zwiększają średnio o około 15% wartość posesji (Neely, 1988). Według innych autorów, ludzie są zdecydowani płacić znacznie więcej, nawet ponad 27%, za zadrzewioną działkę budowlaną, w relacji do terenów pozbawionych drzew (Currid, 2000). Podobnych informacji dostarczają prace zespołu Plant Publicity Holland Zielone miasto (2005), które potwierdzają wzrost wartości miejsc zamieszkania ze względu na zieleń w granicach od 4 do 33%. Badania holenderskie stu mieszkań w miejscowości Apeldoorn dostarczyły informacji, że zarówno widok na zieleń, jak i niewielka odległość (do 400 m) od terenów zieleni podnosi wartość mieszkań do 14%. Nie tylko drzewa na obszarze działki, ale także parki i zadrzewione aleje wpływają na wzrost wartości sąsiednich posesji mieszkalnych. Również atrakcyjność centr handlowych zwiększa się dzięki obecności drzew, czy innej roślinności w swoim otoczeniu. Nawet drzewa uliczne mogą oddziaływać na wartość sąsiednich budynków i posesji. Np. w Los Angeles linia tramwajowa została zlikwidowana i na tym miejscu posadzono drzewa i założono trawniki. W ciągu siedmiu lat wartość przyległych pawilonów handlowych wzrosła dwudziestokrotnie, co było nieporównywalnie więcej niż analogicznych pawilonów, lecz nie posiadających zieleni w swoim otoczeniu (Kiełbaso, 1975 za Baldwinem, 1958) 9

10 Ustalenie udziału konkretnych, pojedynczych drzew w wartości gruntu nastręcza znacznie większe trudności, niż w przypadku budynków, które tracą wartość z upływem lat, podczas gdy w zakresie rozwoju drzew ma miejsce zarówno zwiększanie, jak i zmniejszanie ich wartości użytkowej. Ponadto liczba czynników wpływających na zmianę wartości użytkowej drzew, które są żywymi organizmami, jest znacznie większa, niż w przypadku elementów budowlanych. W związku z tymi trudnościami, w wycenie wartości drzew na terenie UE i USA stosuje się zazwyczaj wartość opartą na kosztach odtworzenia drzewa tzw. metodę cenowokosztową. Powyżej przedstawione zostały niektóre korzyści płynące z obecności drzew. Drzewo spowolnia spływ powierzchniowy wód opadowych przez ich pobieranie ale również czasowe zatrzymywanie na liściach w czasie opadów. Ponadto poprawiają one jakość powietrza, obniżają niedogodności związane z ruchem pojazdów (hałas, zanieczyszczenia), Zapewniają również nawilżanie powietrza i jego oczyszczanie co wpływa korzystnie na samopoczucie i zdrowie mieszkańców oraz działają relaksacyjnie. Poza tym drzewa są siedliskiem licznych organizmów. Ptaki zamieszkujące korony żywią się owadami co zmniejsza ich uciążliwość. Utrata dorosłego drzewa rosnącego na terenie miasta jest stratą dla mieszkańców i ekosystemu. Dlatego też należy dołożyć wszelkich starań aby zostało zachowane a w przypadku konieczności wycinki zastąpione w odpowiednim wymiarze. Należy podkreślić, że usługi ekosystemu pełnione przez duży buk możliwe są do zastąpienia przez 1700 młodych sadzonek. Im większe drzewa są sadzone w ramach kompensacji przyrodniczej tym mniejsza ich liczba jest konieczna do zastąpienia drzewa wycinanego. W tym kontekście praktyka sadzenia jednego drzewa, przykładowo o wysokości 1,5m za usuwanie dużego o wysokości 20 m, jako nasadzenia zastępczego wydaje się rażąco nieadekwatna. Należy się zastanowić nad wprowadzeniem zasad nasadzeń zastępczych, które mogą w zgodny z zasadami sprawiedliwości społecznej sposób rekompensować mieszkańcom stratę drzew na terenach zurbanizowanych. Analiza środowiska przyrodniczego wokół drzewa Ustawa dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z roku 2013, poz.627, ze zmianami) art.2 ust.1 pkt 7,8,9 nakłada obowiązek ochrony przyrody. Wspomniana ustawa w artykule 2 ust.1 stwierdza, że ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów: 10

11 pkt1) pkt4) pkt7) pkt8) pkt9) tworów i składników przyrody siedlisk przyrodniczych krajobrazu zieleni w miastach i wsiach zadrzewień. Ponadto w ust.2 precyzuje, że celem ochrony przyrody jest: pkt1) utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów; pkt2) zachowanie różnorodności biologicznej; pkt4) zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony; pkt5) ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień; pkt7) kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody. Ta sama ustawa stanowi, że samorządowymi organami ochrony przyrody są w szczególności wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta (art.91 ust1 pkt3, 4), którzy mają stać na straży przyrody. W związku z tym, że wydanie decyzji w oparciu o art.83 ust.1 ustawy o ochronie przyrody powinno być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania dowodowego na okoliczność stanu środowiska przyrodniczego, analiza taka powinna dotyczyć obszaru większego niż obszar nieruchomości. W przypadku drzew szczególnie cennych lub kiedy drzewo jest jedynym, dojrzałym egzemplarzem w sąsiedztwie i z tego powodu jest on szczególnie cenny, musi być chronione w szczególny sposób a jego usunięcie jest stratą, która jest niemożliwa do kompensacji. Przykładowo w przypadku pokazanego na ryc. 2 dębu nie jest możliwe zastąpienie drzewa. W opisywanym przypadku inne drzewa w okolicy to głównie drzewa owocowe (Malus sp., Pyrus sp.) oraz pojedyncze młode świerki (Picea sp.). W związku z powyższym drzewo jest ważnym siedliskiem dla fauny (ptaki, małe ssaki i inne). Ponadto pełni szereg usług ekosystemów. Usunięcie drzewa (największe drzewo w sąsiedztwie) spowoduje znaczną 11

12 stratę przyrodniczą dla okolicy. Pozostałe drzewa to, jak wspomniano, niewielkie i nieliczne świerki, młode drzewa owocowe. Nie stanowią one dużej wartości przyrodniczej i mają mniejszy wpływ na poprawę warunków mikroklimatycznych oraz zapewnienie innych usług ekosystemowych. Odnowienie drzewa o podobnych walorach i odtworzenie tych korzyści możliwe jest w perspektywie 100 lat. W tym kontekście brak tego konkretnego drzewa będzie poważną stratą dla środowiska i dlatego powinno ono być chronione w szczególny sposób. Jego zastąpienie, czyli rekompensata za utracone dobro publiczne i przyrodnicze, jest w tym przypadku niemożliwa lub trudna do osiągnięcia. Ryc. 2 Widok na okolicę drzewa będącego przedmiotem opracowania (wskazane strzałką). Analiza zasadności usunięcia drzewa Drzewo może być usunięte na wniosek właściciela terenu na którym rośnie lub za jego zgodą (Ustawa o ochronie przyrody, Dz.U. z roku 2013, poz.627, ze zmianami) 4. Przy czym często zapominamy o art. 125 ustawy o ochronie przyrody, który to reguluje przypadki, w których drzewa i krzewy mogą zostać usunięte. Przepis ten zezwala na niszczenie roślin (w tym ich unicestwienie czyli wycięcie) jedynie w związku z: realizacją zadań uzasadnionych potrzebami ochrony przyrody, prowadzeniem badań naukowych lub 4 Art ) Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek: 1) posiadacza nieruchomości za zgodą właściciela tej nieruchomości 12

13 edukacją, racjonalną gospodarką, prowadzeniem akcji ratowniczej, bezpieczeństwem powszechnym, bezpieczeństwem sanitarnym, ochroną życia i zdrowia ludzi, zapobieganiem skutkom klęski żywiołowej. Z kolej art. 5 ust. 1 pkt 5, lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U. z roku 2013, poz.1409, ze zmianami) stanowi, że obiekt budowlany należy projektować, budować, użytkować i utrzymywać zgodnie z przepisami, (w tym, ale nie tylko) technicznobudowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności odpowiednich warunków ochrony środowiska. W związku z tym, że zezwolenie na usuwanie drzew nie może być sprzeczne z obowiązującymi zasadami prawa, postanowieniami Konstytucji, normami, ustawami i aktami prawa, orzeczenia sądowe wyraźnie podkreślają, że najważniejsze wydaje się wyważenie interesów wnioskodawcy występującego z żądaniem wydania zezwolenia na usunięcie oraz - interesu publicznego przemawiającego za zachowaniem jak największej liczby drzew, ważnych pod względem przyrodniczym na terenach zurbanizowanych. W związku z powyższym organ wydający pozwolenie na usunięcie drzewa ma prawo uznać, że nie kwalifikuje się ono do wycięcia (art. 75 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska z 21 kwietnia 2001 r.). W ten sposób realizować cel ochrony przyrody w zakresie kształtowania właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację i informację (wyrok WSA w Warszawie z 16 lutego 2007 r.). Natomiast usunięcie drzewa, będącego bardzo dużą stratą dla społeczeństwa i biocenozy powinno być zastąpione ekwiwalentem przyrodniczym w celu zapewnienia odpowiednich warunków ochrony środowiska. W związku z powyższym ważnym jest określenie rozwiązań prawnych, jakie może podjąć powiat/gmina, aby wycinki drzew i nasadzenia kompensacyjne były prowadzone według najlepszej wiedzy. Nasadzenia zastępcze muszą uwzględniać pozytywny wpływ drzew na tkankę miejską pod względem ekologicznym, ekonomicznym i społecznym. 1. Najlepsze praktyki w kraju i za granicą W celu zobrazowania czynników dotyczących drzew i terenów zieleni zawartych w polskich przepisach prawnych przedstawiono ich enumerację (Szczepanowska i in. 2010): 13

14 Cele i rola drzew: 1. Cele sadzenia drzew na terenach zieleni i w zadrzewieniach: ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe. 2. Rola drzew w pasie drogowym: bezpieczeństwo ruchu drogowego, estetyka, pozytywne oddziaływanie na środowisko. Ogólne funkcje drzew: 3. Ogólne funkcje drzew: ochronne, estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne, osłonowe. 4. Funkcje drzew jako obiektów przyrodniczych (w tym najważniejszych obiektów zadrzewieniowych i terenów zieleni) określane są w Studium Uwarunkowań i Kierunków Przestrzennego Zagospodarowania Gminy oraz w miejscowym planie przestrzennego zagospodarowania. Szczegółowe funkcje drzew: 5. Drzewa chronią wartości kulturowe krajobrazu. 6. Drzewa chronią przed oślepianiem przez pojazdy nadjeżdżające z kierunku przeciwnego. 7. Drzewa chronią drogi przed zawiewaniem i zaśnieżaniem. 8. Drzewa chronią przyległe tereny przed nadmiernym hałasem. 9. Drzewa chronią przyległe tereny przed zanieczyszczeniem powietrza 10. Drzewa chronią wody i powierzchniowe utwory geologiczne. 11. Drzewa chronią przed negatywnym wpływem drogi na przyrodę, krajobraz, grunty rolne i leśne. 12. Przyrodnicze nawiązanie do charakteru terenu przylegającego do pasa drogowego. 13. Zarezerwowanie minimum 10% powierzchni na tereny zieleni (dotyczy inwestycji Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej). Lokalizacja: 14. Lokalizacja drzew na terenie uzdrowisk. 15. Lokalizacja drzew wzdłuż nieuregulowanych cieków wodnych. 16. Lokalizacja drzew na terenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków. 17. Lokalizacja drzew w miejscu mającym status obiektu ochrony przyrody. 14

15 18. Lokalizacja drzew na terenie obiektu objętego ochroną gatunkową roślin i zwierząt lub ochroną siedlisk przyrodniczych. Zwolnienia od opłat: 19. Wiek drzewa: do 10 lat nie wymaga zezwolenia na usunięcie. 20. Obwód drzewa 100 cm w przypadku topoli nierodzimej - zwalnia od opłat 21. Drzewa zlokalizowane w pasie drogowym dróg przebudowywanych (usuwanie drzew bez opłat) Przesłanki do usunięcia drzew lub zwolnienia ich z opłat 22. Drzewa zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego, w kolizji z drogami i urządzeniami drogowymi (element lokalizacji lub kondycji). 23. Drzewa w kolizji z urządzeniami przeciwpowodziowymi (element lokalizacji). 24. Drzewa kolidujące z groblami stawów rybnych (element lokalizacji). 25. Drzewa zagrażające ruchowi kolejowemu, w kolizji z urządzeniami kolejowymi (element lokalizacji lub kondycji). 26. Drzewa stanowiące przeszkody lotnicze (element lokalizacji) Drzewa zagrażające bezpieczeństwu żeglugi. (element lokalizacji) 28. Drzewa zagrażające ludziom lub mieniu (element kondycji i lokalizacji) 29. Drzewa nie rokujące szansy na przeżycie (element kondycji). 30. Odrębne traktowanie topoli nie rodzimych. Próby zastosowania metod kompensacji Elementy wypisane z obowiązujących przepisów prawnych (powyższe zestawienie punkty 1-30), dotyczące drzew na terenach zieleni i w zadrzewieniach, nie mają odzwierciedlenia w dotychczas stosowanych zasadach obliczania opłat za usuwanie drzew. Aktualnie obowiązujące stawki jednostkowe operują zaledwie kilkoma parametrami wyceny jak: grupa gatunkowa, stawka za 1 cm obwodu na wysokości 1,3 m oraz współczynnikiem różnicującym stawki w zależności od przedziału obwodu drzewa. Jedynie w przypadku drzew znajdujących się w uzdrowiskach, na terenach zabytkowych lub na terenach zwartej zabudowy wsi i miast, w przepisach obowiązuje zwiększenie opłaty za 15

16 usuwane drzewa o 100%. Stawki opłat nie nawiązują do tych czynników, które w przepisach są ważne i powinny wpływać na szacowaną wartość drzew i związane z nią rozporządzenia wykonawcze. Chodzi zwłaszcza o brak łączności nie tylko między ustaleniami poszczególnych resortów, a obowiązującą metodą wyceny drzew, ale również brak koordynacji między dwoma podstawowymi aktami prawnymi, jak ustawa Prawo ochrony środowiska i Ustawa o ochronie przyrody. Nawiązując do analizy 12 zagranicznych metod wyceny drzew, jako podstawowe uznać należy uwzględnienie w metodzie wyceny czynników lokalizacji i kondycji drzew, co jest włączone do wszystkich zagranicznych metod. Dzięki temu możliwe będzie usprawnienie procedury wydawania opłat i ustanawiania kar oraz znaczne zmniejszenie sytuacji konfliktowych (na podstawie Synteza badań i założenia merytoryczne metody wyceny drzew dla warunków polskich, 2009, Halina B. Szczepanowska, Andrzej Latos, z wprowadzeniem późniejszych zmian). Poza wspomnianą powyżej metodą wyceny wartości drzew opartej na kosztach odtworzenia (metoda IGPIM) kompensacja była realizowana poprzez próby przeliczania wielkości drzewa usuwanego na gabaryty drzew usuwanych. Przykładem takich praktyk mogą być procedury wprowadzane na terenie Nowego Jorku (ryc. 3). Na terenie naszego kraju samorząd Krakowa wprowadził dobrą praktykę lokalnego Wydziału Ochrony Środowiska dotyczącą nasadzeń zastępczych. Ustalono, że za usuwane drzewo nasadzane są zastępcze o sumie obwodów odpowiadających obwodowi tego usuwanego. W Niemczech w sytuacji, kiedy nie ma miejsca na nasadzenia zastępcze na działce z której usuwane są drzewa, co dzieje się często, pieniądze za drzewo usunięte wpłacane są do banku drzew i przeznaczane na pielęgnację drzew już posadzonych lub poprawę warunków siedliskowych tych które będą sadzone. Może to oznaczać również np. środki na zaprojektowanie i wykonanie rozwiązań projektowych umożliwiających rozwój np. nawierzchnie przepuszczalne, podwieszane chodniki czy podłoża strukturalne. 16

17 Ryc. 3 Ewolucja kompensacji przyrodniczej za usuwanie drzew na terenach publicznych w Nowym Jorku (Szczepanowska 2009) Cel, zakres i miejsca zastosowania metody opartej na kosztach odtworzenia IGPIM Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody oraz Ustawą prawo ochrony środowiska metoda wyceny wartości drzew oparta na kosztach odtworzenia może być stosowana jako podstawa wyznaczania opłat i kar za usuwanie i niszczenie drzew. Metoda ta pozwala na określenie rzeczywistych kosztów kompensacji przyrodniczej. Założenia tej metody powstały pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Barbary Szczepanowskiej w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa i opublikowane zostały w następujących pozycjach: Szczepanowska H. B. i in., 2009: Wycena wartości drzew na terenach zurbanizowanych, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa. 17

18 Szczepanowska H. B., Latos A. 2009: Synteza badań i założenia merytoryczne metody wyceny drzew dla warunków polskich, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa. Szczepanowska H. B., Sitarski M., Suchocka M., 2009: Wyznaczanie współczynników lokalizacji do metody wyceny drzew na terenach zurbanizowanych, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa. Szczepanowska H. B., 2008: Wycena wartości drzew na terenach zurbanizowanych. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa. Przedstawione poniżej założenia metody opracowano na podstawie ekspertyzy: Opracowanie nowej metody określania wartości drzew wraz ze współczynnikami różnicującymi oraz merytorycznym uzasadnieniem metody i zasadnością jej wprowadzenia do obiegu prawnego z listopada 2010 roku (Szczepanowska i in. 2010). Ekspertyza ta została zamówiona przez GDOŚ na potrzeby nowelizacji przepisów Ustawy o ochronie przyrody, nad którymi prace obecnie trwają. Metoda wyceny drzew IGPIM stanowi proste narzędzie służące do określania wartości drzew. Jest oparta na zbadanych kryteriach wielu metod wyceny drzew stosowanych za granicą, które zostały zweryfikowane i uzupełnione badaniami własnymi IGPIM w celu opracowanie oryginalnej metody dostosowanej do warunków polskich. Metoda wyceny dotyczy drzew znajdujących się na terenach zieleni oraz na terenach zadrzewień, (określonych wg definicji zawartych w art. 5 ustawy o ochronie przyrody z dnia z dn r., Dz.U. z roku 2013, poz.627, ze zmianami) Metoda obejmuje wycenę zarówno drzew pojedynczych, jak też drzew rosnących w grupach, rzędach oraz zadrzewień, znajdujących się na terenach publicznych lub prywatnych i dotyczy drzew rosnących, niezależnie od tego, w jaki sposób drzewa te wyrosły na terenach objętych wyceną. Zgodnie z Ustawą o ochronnie przyrody, omawiana metoda wyceny nie dotyczy drzew, których główną funkcją jest dostarczanie owoców lub drewna (sady owocowe, lasy użytkowe itp.), z wyjątkiem drzew owocowych nie wykorzystywanych na cele produkcyjne, stanowiących dla danego krajobrazu istotne elementy, np. drzewa w parkach zabytkowych czy w zadrzewieniach przydrożnych. Metoda nie obejmuje drzew stanowiących pomniki przyrody. Metoda wyceny drzew powinna mieć zastosowanie do: 18

19 określania zakresu kompensacji przyrodniczej dokonywanej w formie opłat za usunięcie drzew na terenach publicznych i prywatnych, lub w formie nasadzeń zastępczych; określania zakresu szkody i wysokości kary za usuwanie drzew bez zezwolenia lub za niszczenie drzew; określania wartości drzew przy pracach inwentaryzacyjnych i projektowych; określania wartości drzew na terenach inwestycyjnych w celu podejmowania decyzji lokalizacyjnych chroniących środowisko przyrodnicze; określania zakresu i wyceny częściowych (mechanicznych) uszkodzeń drzew; określania wartości drzew w sprawach roszczeniowych o odszkodowania. Merytoryczne podstawy metody wyceny drzew Metoda wyceny drzew jest oparta na polskich ustaleniach prawnych, stwierdzających, że: drzewa i inne rośliny, podobnie jak budynki i inne urządzenia trwałe, stanowią części składowe gruntu od chwili zasadzenia lub zasiania (art. 48 Kodeksu Cywilnego). Zgodnie z powyższym, drzewa (i inne rośliny trwałe) stanowią części składowe działek i jako elementy trwałe pełnią określoną funkcję użytkową, a tym samym uczestniczą w tworzeniu wartości użytkowej danego terenu. Przy założeniu, że drzewa podnoszą wartość działek, ich usunięcie, zniszczenie lub uszkodzenie stanowi szkodę rzeczową, która powinna być naprawiona w świetle przepisów prawa. Naprawienie szkody powinno być dokonane w naturze, tj. przez posadzenie analogicznego lub zbliżonego drzewa, lub gdy to nie jest możliwe, rekompensata powinna być zrealizowana w formie pieniężnej. Podstawą rekompensaty finansowej za dokonaną szkodę są rzeczywiste koszty odtworzenia drzewa, tj. koszty porównywalnego drzewa zastępczego. Koszty odtworzenia drzewa, są najbardziej obiektywną i najsilniejszą merytorycznie częścią wyceny drzew (Koch i in., 1997, Cullen i in. 2002) i stanowią podstawę wszystkich zbadanych zagranicznych metod wyceny drzew. Wartość Podstawowa (WP) 19

20 Zasadniczą część kosztów otworzenia drzewa stanowi tzw. wartość podstawowa (WP), określająca koszty wyprodukowania, posadzenia i pielęgnacji drzew uzyskane na podstawie obowiązujących, aktualnych cenników, norm i specyfikacji. Wartość ta dotyczy drzewa o wielkości standardowej dostępnej powszechnie w obrocie handlowym w danym kraju i obejmuje teoretycznie obliczoną wartość drzewa wzorcowego tj. drzewa o wysokim standardzie jakościowym, zdrowego, rozwiniętego zgodnie z cechami gatunku, prawidłowo posadzonego i pielęgnowanego, zlokalizowanego we właściwym miejscu. Wartość ta stanowi podstawę wyceny drzew o wszystkich wielkościach, zarówno drzew standardowych, które mogą być odtworzone w formie nasadzeń zastępczych, jak również drzew starszych o wielkościach ponad-standardowych. Dla warunków polskich, jako drzewa możliwe do nabycia (tj. znajdujące się w obrocie materiałem szkółkarskim), przyjęto grupy drzew o wielkości obwodów pnia od 6/10 cm do maksymalnej wielkości 20/25 cm. Dla tych grup drzew została określona wartość podstawowa (WP), oparta na bazie bieżących cen katalogowych produkcji materiału szkółkarskiego oraz kalkulacji kosztorysowej prac dotyczących sadzenia i pielęgnacji drzew wg norm i cen obowiązujących w Polsce. Wartość podstawowa (WP) zawiera wszystkie koszty uzyskania rosnącego drzewa wzorcowego o wyżej podanych wielkościach obwodu pnia. Są to: koszty nabycia drzewa (obliczone na podstawie cen detalicznych materiału szkółkarskiego uzyskanych z zakładów produkcyjnych); koszty transportu ze szkółek na miejsce sadzenia drzewa (przyjęto średnią odległość 15 km) oraz koszty użycia niezbędnego sprzętu; koszty posadzenia drzewa oraz koszty pośrednie (uzyskane na podstawie obowiązujących norm i cen z firm realizujących nasadzenia drzewa w kraju); koszty trzyletniej pielęgnacji drzew wraz z kosztami ryzyka i odsetkami (wg kosztów tych prac uzyskanych z firm prowadzących prace pielęgnacyjne na terenach zieleni). Aby uzyskać najbardziej adekwatne stawki opłat za usuwane drzewa przeprowadzono w tym przypadku analizę kosztów odtworzenia drzew na. bazie cen II kwartału 2010 roku, tj. określenia wartości podstawowej (WP) dla ponad 70 rodzajów i gatunków drzew 20

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

fax 619 24 84, e-mail: igpim@igpim.pl SYNTEZA PRACY OBIEGU PRAWNEGO umowa nr 585/10/Wn50/NE-PR-Tx/D z dnia 28 października 2010 r.

fax 619 24 84, e-mail: igpim@igpim.pl SYNTEZA PRACY OBIEGU PRAWNEGO umowa nr 585/10/Wn50/NE-PR-Tx/D z dnia 28 października 2010 r. INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA - IGPiM - INSTITUTE OF SPATIAL MANAGEMENT AND HOUSING - IGPiM - ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa 45, Targowa St., 03-728 Warsaw, Poland telefon: (22) 619

Bardziej szczegółowo

Projekt zmian w prawie w zakresie ochrony zadrzewień i terenów zieleni

Projekt zmian w prawie w zakresie ochrony zadrzewień i terenów zieleni Opracowania wyjściowe: Projekt zmian w prawie w zakresie ochrony zadrzewień i terenów zieleni ekspertyza pt. Opracowanie nowej metody określania wartości drzew wraz ze współczynnikami różnicującymi oraz

Bardziej szczegółowo

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce.

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. Tab. 1. Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. GATUNEK Kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące obecnie

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew Informacje ogólne Kto wydaje zezwolenie Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza

Bardziej szczegółowo

PODANIE. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn ul. Piłsudskiego 21 98 355 Działoszyn. Działoszyn,

PODANIE. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn ul. Piłsudskiego 21 98 355 Działoszyn. Działoszyn, (imię i nazwisko) (adres właściciela zadrzewień) Działoszyn, (numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta i Gminy Działoszyn ul. Piłsudskiego 21 98 355 Działoszyn PODANIE Proszę o wydanie zezwolenia na wycięcie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW

NOWE ZASADY USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW NOWE ZASADY USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW Urząd Gminy w Słupcy informuje, że od dnia 28.08.2015r., w związku z zapisami ogłoszonymi w Dz. U. z 28.07.2015 r., poz. 1045 dotyczącymi zapisów ustawy z dnia 25.06.2015

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

VI Ogólnopolski. Kongres Zarządców Nieruchomości

VI Ogólnopolski. Kongres Zarządców Nieruchomości Nowe zasady przeprowadzania wycinki drzew i krzewów na terenach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych odpowiedzialność zarządzających nieruchomością, zezwolenia, opłaty i kary. Klaudiusz Kawecki WYROK

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody Zmiany w ustawie o ochronie przyrody ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Z dniem 28 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew lub krzewów

Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew lub krzewów Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów Karta informacyjna Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew lub krzewów Data ostatniej aktualizacji karty 2015-10-05 13:08:29 Odnośnik do e- formularza Opis

Bardziej szczegółowo

DZIELNICOWY PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WARSZAWA-TARGÓWEK Rok szkolny 2008/2009

DZIELNICOWY PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WARSZAWA-TARGÓWEK Rok szkolny 2008/2009 DZIELNICOWY PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WARSZAWA-TARGÓWEK Rok szkolny 2008/2009 AKCJA : POMNIKI PRZYRODY październik- listopad 2008 Jednym z podstawowych celów ochrony gatunkowej jest zachowanie różnorodności

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy Prawo ochrony środowiska.

o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy Prawo ochrony środowiska. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Druk nr 856 KOMISJA ŚRODOWISKA Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 76 ust. 1

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia. października 2010 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2011 Na podstawie art. 85 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca:... Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa /miejscowość/ /data/ WNIOSEK. o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew / krzewów

Wnioskodawca:... Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa /miejscowość/ /data/ WNIOSEK. o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew / krzewów Wnioskodawca:...... Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa /miejscowość/ /data/ Adres... Nr telefonu Burmistrz Gminy Rymanów WNIOSEK o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew / krzewów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str.

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str. Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE.... str. 4 2. RYSUNKI. str. 378 2.1. SPIS RYSUNKÓW. str. 378 Strona 1 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dzi.U.2013 poz. 627 z późn. zm.)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dzi.U.2013 poz. 627 z późn. zm.) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dzi.U.2013 poz. 627 z późn. zm.) Art. 83. 1. Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989...

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989... Spis treści: Część opisowa Podstawa opracowania... 2 Zakres opracowania i lokalizacja... 2 Opis zieleni istniejącej... 2 Metody prac inwentaryzacyjnych... 2 Gospodarka drzewostanem...... 2 Tabela inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

Oferta wiosna 2016. drzewa

Oferta wiosna 2016. drzewa Oferta wiosna 2016 drzewa nazwa wysokość pojemnik info ACER CAMPESTRE 10/12;250-30 C 40 12/14;250-30 C 40 6/8;180-200 C 26 8/10;200-225 C 40 ACER NEGUNDO 'AURATUM' 80-100 C 5 ACER NEGUNDO 'FLAMINGO' 10/12;P-80

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Oferta wiosna 2015. drzewa

Oferta wiosna 2015. drzewa Oferta wiosna 2015 drzewa nazwa wysokość pojemnik ACER CAMPESTRE 10/12;200-22 C 40 12/14;200-22 C 40 6/8;180-200 8/10;200-225 C 40 ACER NEGUNDO 16/18;250-27 B+S ACER PLATANOIDES 10/12;225-25 B+S 10/12;275-30

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W 2011 Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W edek Agor Wykonie: Czysta Energia PV Sebastian Machnowski Warszawa, luty 2011 1. OPIS OPRACOWANIA.... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU L.p. Botaniczna nazwa polska drzewa/ nazwa łacińska 1. ligustr pospolity/ 2. ligustr pospolity/ 3. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 4. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 5. lipa drobnolistna/

Bardziej szczegółowo

Obliczenie miąższości i wartości drewna drzew rosnących przy ulicy Sikorskiego w Krośnie

Obliczenie miąższości i wartości drewna drzew rosnących przy ulicy Sikorskiego w Krośnie Obliczenie miąższości i wartości drewna drzew rosnących przy ulicy Sikorskiego w Krośnie Przy obliczaniu posługiwano się Tablicami miąższości kłód odziomkowych i drzew stojących M.Czuraj, PWRiL, Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI PROJEKT BUDOWLANY Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0 na odcinku węzeł Chrząstkowo węzeł Ostrowiec WYCINKA ZIELENI STADIUM : BRANŻA : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

Bardziej szczegółowo

Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa

Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa Inwentaryzacja dendrologiczna szczegółowa wraz z gospodarką drzewostanem oraz określenie zakresu prac porządkowych w zabytkowym parku w Krzydłowicach na dz. nr 682/6, o powierzchni 4,9798 ha, gmina Grębocice,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA Tom I Tom II Tom III Tom IV Tom V Projekt Zagospodarowania Terenu Projekt budowlano-wykonawczy branża drogowa Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna Inwentaryzacja zieleni

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec INWESTOR: Samodzielny Szpital Miejski w Sosnowcu TEMAT: Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Przebudowa ulicy Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m, Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki

METRYKA PROJEKTU. Przebudowa ulicy Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m, Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki P R O J E K T O W A N I E I W Y K O N A W S T W O T E R E N Ó W Z I E L E N I S Z E Ś Ć Marcin Czyżowski Ul. Powstańców Śląskich /, -08 Opole NIP: 7-0-7-01, REGON: 1711 Tel: (77) -0-, 1--11 Email: szesc@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA KONCEPCJA

UPROSZCZONA KONCEPCJA UPROSZCZONA KONCEPCJA dotycząca WYKONANIA PRAC Z ZAKRESU ZAZIELENIENIA TERENÓW WOKÓŁ BOISKA ORLIK 2012 przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6, 98-220 Zduńska

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja zieleni Inwentaryzacja zieleni Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej miasta Mikołów. sieci wodociągowej. - Inwentaryzacja zieleni. Inwentaryzacja została przeprowadzona w związku z wykonywaniem projektu

Bardziej szczegółowo

Wykaz pomników przyrody. Wymiary. wysokość (m) 2,90 850

Wykaz pomników przyrody. Wymiary. wysokość (m) 2,90 850 Wykaz pomników przyrody L.p. Obiekt poddany ochronie o Nazwa pomnika przyrody nazwa gat. pol., nazwa gat. łac., nazwa własna lub rodzaj skały nazwa własna granit skandynawski Głaz Podchorążych wysokość

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA SKWERU PRZY PLACU BRONIEWSKIEGO W SŁUPSKU TOM I INWENTARYZACJA ZIELENI, OCENA BIOLOGICZNA DRZEW

REWITALIZACJA SKWERU PRZY PLACU BRONIEWSKIEGO W SŁUPSKU TOM I INWENTARYZACJA ZIELENI, OCENA BIOLOGICZNA DRZEW Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna mr aeroplan UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/90/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - Dąb Kłecko

UCHWAŁA NR XVI/90/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - Dąb Kłecko UCHWAŁA NR XVI/90/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - Dąb Kłecko Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ETAP II Plac Polonii Amerykańskiej

ETAP II Plac Polonii Amerykańskiej S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e Studio Projektowo - Graficzne SZEŚĆ ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01; REGON: 531297121 Tel : (77) 454-40-29; 691-525-131 data:

Bardziej szczegółowo

Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640)

Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640) Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody ego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640) Lp. 1 miński Cegłów Kiczki Własność Gminy Cegłów / Szkoła Podstawowa w Kiczkach drzewo Wiąz szypułkowy

Bardziej szczegółowo

Drewno jest wspaniałe Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn w Biedrusku 06.09.2013 r. Struktura drewna. dr inż. Edward Roszyk

Drewno jest wspaniałe Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn w Biedrusku 06.09.2013 r. Struktura drewna. dr inż. Edward Roszyk Drewno jest wspaniałe Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn w Biedrusku 06.09.2013 r. Struktura drewna dr inż. Edward Roszyk Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Technologii Drewna Katedra Nauki o Drewnie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

ZASADY UDZIELANIA ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW ZASADY UDZIELANIA ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW I. Jednostka prowadząca Biuro Zieleni Miejskiej Urząd Miasta Puławy ul. Lubelska 5, pok.: 18, 19 tel. (81) 880 45 29 (kierownik) (81) 880 45-50 II.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4152 Warszawa, 21 marca 2005 r.

Druk nr 4152 Warszawa, 21 marca 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 4152 Warszawa, 21 marca 2005 r. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666 Plan wyrębu " P K I " B R O N I S Ł A W W A L U G A 4 1-7 0 9 R U D A Ś L. U L. N I E D U R N E G O 3 0 T E L. / F A X. ( 0-3 2 ) 2 4-4 4-6 6 6 e - m a i l : W a l u g a @ w p. p l ; NAZWA ZAMÓWIENIA,

Bardziej szczegółowo

Rejestr pomników przyrody Krakowa Stan na 09.12.2015 r.

Rejestr pomników przyrody Krakowa Stan na 09.12.2015 r. Rejestr pomników przyrody Krakowa Stan na 09.12.2015 r. () 0672 126101-001 001 14/I/2 platan klonolistny (Platanus acerifolia) drzewo 1966-12-16 Dec. RL-op-8311/127/66 PWRN w Krakowie z dn. 16.12.1966

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl ADRES: UL. GĄSAWSKA 7 64-500 SZAMOTUŁY NIP: 787-195-55-27 REGON: 301 403 140 STADIUM DOKUMENTACJI: ADRES DO KORESPONDENCJI: BIURO INŻYNIERSKIE KULIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadania pn. Zastosowanie nasadzeń rodzimych i użytkowych gatunków roślin w miejscach publicznych Gminy Smołdzino

Sprawozdanie z realizacji zadania pn. Zastosowanie nasadzeń rodzimych i użytkowych gatunków roślin w miejscach publicznych Gminy Smołdzino Sprawozdanie z realizacji zadania pn. Zastosowanie nasadzeń rodzimych i użytkowych gatunków roślin w miejscach publicznych Gminy Smołdzino Przedmiotem realizacji zadania było przeprowadzenie rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Podwórko. Jedno miejsce, wiele pomysłów. mgr inż. architekt krajobrazu Ewa Szadkowska

Podwórko. Jedno miejsce, wiele pomysłów. mgr inż. architekt krajobrazu Ewa Szadkowska Podwórko. Jedno miejsce, wiele pomysłów mgr inż. architekt krajobrazu Ewa Szadkowska Plan prezentacji Co zawiera projekt zieleni, na co zwrócić uwagę w rozmowie z architektem Etapy pracy nad projektem:

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody W Gdyni

Pomniki Przyrody W Gdyni Pomniki Przyrody W Gdyni Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej odznaczające

Bardziej szczegółowo

M E T R Y K A P R O J E K T U

M E T R Y K A P R O J E K T U Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński ul. Strażaków 15, Gierałtowice 47-208 Reńska Wieś NIP 749-125-36-93 tel./fax. (77) 4828180 M E T R Y K A P R O J E K T U NAZWA ZADANIA: PROJEKT PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach Stanowisko

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚĆ BLIŻSZA LOKALIZACJA. Działka numer ewidencyjny. Lipa drobnolistna Tilia cordata 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze.

POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚĆ BLIŻSZA LOKALIZACJA. Działka numer ewidencyjny. Lipa drobnolistna Tilia cordata 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze. U załącznika 1 ów położonych na terenie 08.09.07. Lipa drobnolistna Tilia cor 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze 31 Klon pospolity Acer platanoides 377 2 ów położonych na terenie 08.09.07. 2 mławski Dzierzgowo

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Kraków 27 stycznia 2010 r. Źródła prawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003); Ustawa o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR INWENTARYZACJA ZIELENI STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK

TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR INWENTARYZACJA ZIELENI STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR Opracowanie: INWENTARYZACJA ZIELENI Przedsięwzięcie: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 218 STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK Zamawiający / Inwestor:

Bardziej szczegółowo

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM STAN NA 2007 ROK Nr ew. Obiekt Obwód cm Wysokość m Gmina Lokalizacja Rok uznania 179/67-5 373-566 23-25 Elbląg ctwo Jagodno, oddz. 293npark w Krasnym Lesie Orzec.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA AKTYWIZUJĄCE DZIECI I MŁODZIEŻ Zadania dla pojedynczego ucznia. Mój pomnik przyrody. wyszukiwanie pomników

ZADANIA AKTYWIZUJĄCE DZIECI I MŁODZIEŻ Zadania dla pojedynczego ucznia. Mój pomnik przyrody. wyszukiwanie pomników ZADANIA AKTYWIZUJĄCE DZIECI I MŁODZIEŻ Zadania dla pojedynczego ucznia Mój pomnik przyrody wyszukiwanie pomników Pomnik przyrody to pojedynczy twór przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o

Bardziej szczegółowo

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM Biuro Projektów Komunikacyjnych TRAKT-PROJEKT 03-475 Warszawa ul. Groszkowskiego 5/73 Tel. (022) 618 32 05 kom. 602 433 808 e-mail: TRAKT-PROJEKT@neostrada.pl NIP: 113-081-27-77 REGON: 140594270 ================================================================

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DRZEW W KONTEKŚCIE JAKOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE

OCHRONA DRZEW W KONTEKŚCIE JAKOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE konferencja ZIELEŃ MIEJSKA KATOWICE 2013 13-14 czerwca 2013 r. OCHRONA DRZEW W KONTEKŚCIE JAKOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE JAKOŚĆ ŻYCIA A TERENY ZIELENI (DRZEWOSTAN) MIASTO ZDROWE I ZRÓWNOWAŻONE TERENY ZIELENI

Bardziej szczegółowo

W aktualnie obowiązującej ustawie o ochronie przyrody problematyka pielęgnacji drzew zawarta jest w dwóch artykułach:

W aktualnie obowiązującej ustawie o ochronie przyrody problematyka pielęgnacji drzew zawarta jest w dwóch artykułach: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Marki, uprzejmie informuje posiadaczy nieruchomości o obowiązku właściwego utrzymania drzew i krzewów Obowiązkiem posiadacza terenu jest utrzymywanie

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenie atmosfery i terenu wpływa pośrednio na rozwój lasu. Naruszona bowiem zostaje równowaga chemiczna i zmieniony odczyn ph w środowisku

Zanieczyszczenie atmosfery i terenu wpływa pośrednio na rozwój lasu. Naruszona bowiem zostaje równowaga chemiczna i zmieniony odczyn ph w środowisku Ochrona lasów Zanieczyszczenie atmosfery i terenu wpływa pośrednio na rozwój lasu. Naruszona bowiem zostaje równowaga chemiczna i zmieniony odczyn ph w środowisku glebowym. Działanie bezpośrednie, jak

Bardziej szczegółowo

1. Zestawienie drzew do przesadzenia w ramach realizacji przebudowy ul. Miłoszyckiej

1. Zestawienie drzew do przesadzenia w ramach realizacji przebudowy ul. Miłoszyckiej 1. Zestawienie drzew do przesadzenia w ramach realizacji przebudowy ul. Miłoszyckiej Drzewa należy przesadzić na teren dz. 59 i 64 AM-11 obręb Kowale przy ul. Kowalskiej we Wrocławiu. Rośliny należy sadzić

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Środowisku

System Informacji o Środowisku System Informacji o Środowisku Nr karty Rodzaj / temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja 504/2016 terminie do dnia 31.05.2016 r.: 6 sztuk drzew gatunku świerk pospolity

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy Trzebnica

Burmistrz Gminy Trzebnica ... /miejscowość, data/ Burmistrz Gminy Trzebnica Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na podstawie art. 83b ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZIELENI BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA KRAKOWA - WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA (stan prawny na 01.01.2013)

OCHRONA ZIELENI BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA KRAKOWA - WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA (stan prawny na 01.01.2013) OCHRONA ZIELENI BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA KRAKOWA - WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA (stan prawny na 01.01.2013) DO ZADAŃ WYDZIAŁU W ZAKRESIE OCHRONY ZIELENI NALEŻY: 1. Wydawanie decyzji (pozytywnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 października 2015 r. Poz. 3879 UCHWAŁA NR XVII/84/15 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany liczby drzew wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

... Słupca, dn..r. Imię i nazwisko / nazwa... adres...

... Słupca, dn..r. Imię i nazwisko / nazwa... adres... ... Słupca, dn..r. Imię i nazwisko / nazwa... adres... Kontakt::. BURMISTRZ SŁUPCY ul. Pułaskiego 21 62 400 Słupca W N I O S E K O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU Z TERENU NIERUCHOMOŚCI.

Bardziej szczegółowo

*Co warto wiedzieć o gospodarowaniu zielenią na swojej nieruchomości

*Co warto wiedzieć o gospodarowaniu zielenią na swojej nieruchomości *Co warto wiedzieć o gospodarowaniu zielenią na swojej nieruchomości Ludwik Samosiej, specjalista ds. ochrony przyrody w OT PKWŁ Zieleń wokół domu. Kiedy zaczynamy realizację swoich marzeń o budowie własnego

Bardziej szczegółowo

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI PRAWNE I SPOŁECZNO- GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA OCHRONY PRZYRODY NA OBSZARACH NATURA 2000 Zdzisław Cichocki, Małgorzata Hajto, Agnieszka Kuśmierz FORMY PRAWNEJ

Bardziej szczegółowo

Jar Abisynia i Promenada II na terenie Skarpy Wiślanej (działka 484/9 i 484/10, obr. 8) ul. Kazimierza Wielkiego (działka 469/4 i 473/1, obr.

Jar Abisynia i Promenada II na terenie Skarpy Wiślanej (działka 484/9 i 484/10, obr. 8) ul. Kazimierza Wielkiego (działka 469/4 i 473/1, obr. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPZ WYKAZ ILOŚCIOWY DRZEW DO NASADZENIA NA TERENIE MIASTA PŁOCKA JESIEŃ 201 r. Lp. DRZEWA NAZWA ŁACIŃSKA LOKALIZACJA NASADZEŃ * WYMAGANIA JAKOŚCIOWE MATERIAŁU ROŚLINNEGO (SZT.) 1 Acer

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków Zawartość opracowania:

Bardziej szczegółowo

Szkody wyrządzone przez burze w Ogrodzie Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Autorzy: Ewa Jerzak1, Bogdan H.

Szkody wyrządzone przez burze w Ogrodzie Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Autorzy: Ewa Jerzak1, Bogdan H. Szkody wyrządzone przez burze w Ogrodzie Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Autorzy: Ewa Jerzak1, Bogdan H. Chojnicki2 1 Ogród Dendrologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.

Bardziej szczegółowo

W opisie stanu drzew i sposobu postępowania w trakcie prac budowlanych użyto symboli, które zostały wyjaśnione poniżej:

W opisie stanu drzew i sposobu postępowania w trakcie prac budowlanych użyto symboli, które zostały wyjaśnione poniżej: Inwentaryzacja drzew kolidujących z projektowanym kolektorem sanitarnym o długości 5,6 km w Gminie Kamionka Wielka dla miejscowości Jamnica, Mystków, Mszalnica. Autor: Na zlecenie: MGGP S.A w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody Ochrona przyrody ma w Polsce długie tradycje. Według niektórych źródeł pierwsze decyzje związane z nią pochodzą z X wieku - np. w sprawie ochrony bobrów. W kolejnych wiekach zaczęto chronić nadmiernie

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Strony 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości i rysunków 2 3. Opis techniczny 3 20 4. Rysunki 21 26 SPIS RYSUNKÓW

L.p. Nazwa Strony 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości i rysunków 2 3. Opis techniczny 3 20 4. Rysunki 21 26 SPIS RYSUNKÓW INWESTOR Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 tel. 71 777-70-00 www.wroclaw.pl Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ul. Na Grobli 14/16 50-4rocław PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem

Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem REWALORYZACJA ZAŁOŻENIA PARKOWEGO W BUKOWCU ETAP I.1. Rewaloryzacja wzgórza z pawilonem (herbaciarnią) Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA DLA PARKU WIEJSKIEGO NA TERENIE OSJAKOWSKIEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA DLA PARKU WIEJSKIEGO NA TERENIE OSJAKOWSKIEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA DLA PARKU WIEJSKIEGO NA TERENIE OSJAKOWSKIEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO Część II: Ekspertyza dendrologiczna wraz z gospodarką drzewostanem Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DZIAŁEK NR 14/5, 11 i 1 PRZY UL. DOLNEJ WE WROCŁAWIU zleceniodawca: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław kierownik

Bardziej szczegółowo

Lasy w Polsce. Agata Konefeld. Klasa 6a

Lasy w Polsce. Agata Konefeld. Klasa 6a Lasy w Polsce Agata Konefeld Klasa 6a Spis treści Co to właściwie jest las?... 3 Piętrowa budowa lasu, pospolite zwierzęta oraz rośliny w nich występujące... 4 NajwaŜniejsze funkcje lasu... 6 Las naturalny,

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Projektów Programowych, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa fdp.samorzad@prezydent.

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Projektów Programowych, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa fdp.samorzad@prezydent. Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 r. ul. Akacjowa 10 lok. 10, 02-534 Warszawa biuro@ladnamazowszu.org.pl kontakt@kostrzewa-zorbas.pl Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Projektów Programowych,

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

Oferta jesień 2015 wiosna 2016

Oferta jesień 2015 wiosna 2016 Oferta jesień 2015 wiosna 2016 Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych BETULA mgr inż. Wojciech Kimel ul.pisarska 26 43-344 Bielsko-Biała (Hałcnów) tel./fax (033) 810-76-34 tel. kom. 0601 50-84-15 mail: wojciech.kimel@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu na trasie przebudowy KOLEKTORA ODRA FS etap III, (K53a-K88)

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu na trasie przebudowy KOLEKTORA ODRA FS etap III, (K53a-K88) Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19 lok. 1 tel. 071 343 18 68 wew. 61 mail: bpbk@bpbk.pl Temat: Inwestor: Odcinek: Szczegółowa inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PROBLEM LOKOWANIA INWESTYCJI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A LOKALIZACJA INWESTYCJI Koherencja lokalizacyjna każdej działalności właściwe miejsce (poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów 6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów - drzewa stare 100-150 lat - drzewa pomnikowe - powyżej 150 lat Nr Botaniczna nazwa polska Wysokość korony [m] Rozpiętość korony [m] Średnica pnia [cm] Uwagi

Bardziej szczegółowo

Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym. Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym. Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Przestrzeń powierzchni ziemi widziana z pewnego punktu ( widok okolicy )

Bardziej szczegółowo

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM STAN NA 2007 ROK Nr ew. c Gina Lokalizacja Rok uznania 309 2 głazy- granity 700; 600 0,5; 0,7 Dąbrówno L-ctwo Naproek oddz. 185 (1965) R-X-309/64 11.03.1964

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Zabytkowe Ogrody Kanonickie we Fromborku

Zabytkowe Ogrody Kanonickie we Fromborku Zabytkowe Ogrody Kanonickie we Fromborku gm. Frombork, woj. warmińsko-mazurskie INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WRAZ Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM I ANALIZĄ UKŁADU KOMPOZYCJI opracowanie: mgr inż. Marta Akincza,

Bardziej szczegółowo

Opracował Grzegorz Stawarz

Opracował Grzegorz Stawarz POMNIKI PRZYRODY GMINY PILZNO Opracował Grzegorz Stawarz Pilzno 2007 Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody Ŝywej i nieoŝywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej,

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

dr Rafał Szymczyk Olsztyn 7.01.2011r.

dr Rafał Szymczyk Olsztyn 7.01.2011r. Inwentaryzacja bioty porostów chronionych na drzewach przeznaczonych do wycięcia w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Jelonki Rychliki od km 14+500 do km 22+815 dr Rafał Szymczyk

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Inwentaryzacja zieleni przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Inwentaryzacja zieleni przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Wykonał: inżynier architekt krajobrazu Sebastian Machnowski Czysta Energia PV Warszawa, luty 2013 1.

Bardziej szczegółowo