Gdy konsument współtworzy wartość firmy użytkownik w mediach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdy konsument współtworzy wartość firmy użytkownik w mediach"

Transkrypt

1 Jan Kreft Uniwersytet Gdański Gdy konsument współtworzy wartość firmy użytkownik w mediach Uwagi wstępne You Tube, Facebook, i wiele innych firm medialnych łączy unikatowa cecha związana z redefinicją tworzenia wartości w kontekście obieranych przez firmy medialne strategii. Polega ona na przejmowaniu przez odbiorców mediów części zadań, które wcześniej przypadały na firmy medialne. Dotychczasowi bierni odbiorcy telewidzowie, czytelnicy, słuchacze dzięki cyfryzacji przejęli na siebie rolę dostawców i dystrybutorów medialnych treści. Wyzwaniem strategicznym firm medialnych jest w tej sytuacji zrozumienie, jak użytkownicy mediów mogą tworzyć wartość i jak skonfigurować system biznesu, by czynili to jak najlepiej. Strategicznym celem jest natomiast mobilizowanie użytkowników, by zaangażowali się w nowe medialne aktywności (tworzenie filmów, programów komputerowych itp.) i dzielili się nimi z innymi użytkownikami, by robili to jak najczęściej rekomendując takie postępowanie innym użytkownikom mediów. Przyczynią się wówczas do wzrostu wartości firm medialnych. Aktywni użytkownicy w strategii firm medialnych Powszechny dzięki cyfryzacji, wysokiej jakości dostęp do medialnych treści w dogodnym dla użytkowników czasie i miejscu, w atrakcyjnej formie, z ofertą selekcji zróżnicowanych, globalnie tworzonych medialnych treści, pozwala na systematyczną redefinicję roli i relacji oraz organizacyjnych praktyk medialnego biznesu. W takich warunkach dotychczasowy odbiorca mediów przyjmuje na siebie część zadań, która wcześniej przypadała na firmę medialną i staje się nie tylko klientem, ale dostawcą i elementem dystrybucji medialnego kontentu współtwórcą wartości. Wartości te powstają również we współpracy z użytkownikami mediów w ramach rozbudowanych relacji, nawet jeśli ich tworzenie nie jest przez tych użytkowników uświadomione, jak można bowiem przypuszczać korzystanie z usług nowych mediów nie jest traktowane przez użytkowników jako kreowanie wartości dodanej. Wartości te powstają w bardzo niekiedy rozbudowanej sieci interakcji, uczestnicy sieci dążą do uczestniczenia w nowych konfiguracjach a granice organizacji

2 ulegają zatarciu. Ponieważ w praktyce każda, nawet największa i głęboko zintegrowana wertykalnie firma medialna wytwarza jedynie część funkcji kreujących wartość dla użytkowników, ważne jest rozpoznanie powstawania wartości w strategicznych ich lokalizacjach, także poza granicami firm. Podejście sieciowe Do nawiązywania współpracy z innymi podmiotami skłania firmy medialne złożone otoczenie kształtowane przez technologiczne, ekonomiczne i społeczne zmiany skłania. Zakres tej współpracy przestaje być limitowany geograficznie i prawnie, erozji ulegają kolejne bariery, powstają rozległe, skomplikowane a przede wszystkim dynamiczne struktury. Ze względu na rozliczne więzi pomiędzy podmiotami rynkowymi można je rozpatrywać jako składnik dynamicznych sieci relacji, jako podmioty zmuszone do utrzymywania tych relacji i zarządzania nimi. Takie rozumienie funkcjonowania podmiotów rynkowych jest skutecznie adaptowane do nauki o zarządzaniu i również same przedsiębiorstwa zaczęły być postrzegane jako dynamiczne sieciowe nie hierarchiczne struktury, organizacje sieciowe w których ważną rolę odgrywają relacje 1. Sieciowość oddaje zatem nie tylko klarownie morfologię współczesnego społeczeństwa, ale logika usieciowienia dotyczy także procesów produkcyjnych, doświadczenia, władzy i kultury, a organizacje sieciowe stanowią dominującą formę organizacji gospodarczej oraz globalnych rynków finansowych i projektów biznesowych. Podejście sieciowe wyróżnia bowiem także rozumienie funkcjonowania organizacji jako elementu życia społecznego, a nie tylko gospodarczego i uwzględnia całość tworzących sieć kontaktów z otoczeniem 2. Sama sieć jest w takim podejściu modelem bądź metaforą przedstawiającą znaczną zazwyczaj liczbę powiązanych ze sobą jednostek. W węższym rozumieniu dotyczy wertykalnych i horyzontalnych powiązań między przedsiębiorstwami, w szerszym także diagonalnych połączeń z podmiotami wspierającymi działalność gospodarczą, np. agencjami reklamowymi, regulatorami rynku, instytucjami badawczymi i finansowymi itd. 1 M. S., Białasiewicz (red.), Podstawy nauki o organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2008, s M. Ratajczak Mrozek, Istota podejścia sieciowego, Przegląd Organizacji", 2009/4, s.18.

3 Sieci wartości Koncepcja wartości mająca swe źródło jeszcze w antycznych rozważaniach nad dobrem człowieka jest współcześnie obecna m.in. w zarządzaniu poprzez wartość (ang. value based management VBM), które oznacza podporządkowanie procesów zarządzania i aspiracji firm nadrzędnemu celowi jakim jest maksymalizowanie wartości firm przez skupienie procesu decyzyjnego na głównych czynnikach kształtujących wartość 3. Z sukcesem w działalności firm medialnych wiąże się tworzenie wartości dla klienta poprzez dostarczanie produktów i usług jak najlepiej odpowiadających oczekiwaniom i potrzebom w sposób bardziej efektywny od konkurentów. Proces poprzez który taka wartość powstaje łączy cały zakres aktywności firm i był tradycyjnie konceptualizowany jako łańcuch wartości, który ukazuje wartość dodaną do produktu lub usługi na każdym etapie ich powstawania, przemiany, zarządzania nimi, marketingu i sprzedaży oraz dystrybucji 4. Dyskusja na temat tworzenia sieci wartości koncentrowała się początkowo na uwzględnieniu zmian technologicznych w koncepcji łańcucha, choćby w postaci cyfrowego łańcucha umożliwiającego osiągnięcie wysokiego poziomu zadowolenia i rentowności firm 5. P. Kothandaraman i D.T. Wilson nazwali swą koncepcję tworzeniem wartości w sieci skupiając się na kluczowych firmach dostarczających wartość końcowym odbiorcom 6. Uwzględniano także nowe rozwiązania w opisie sieci dostaw 7, ponadto prace badawcze nawiązywały do teoretycznych założeń zrównoważonej karty wyników. Kolejne badania uwzględniany już aktywne zaangażowanie klientów i alianse strategiczne 8, a Y. Benkler wzbogacił koncepcję sieci m.in. o społeczną produkcję nie nastawioną na zysk 9. Dopiero jednak prace A. Bien i N. Cawella przeniosły dyskusję w sferę sieci wartości i sieci biznesowych uwzględniających relacje pomiędzy firmą a zewnętrznymi partnerami T. Copeland, T. Koller, J.Murrin, Wycena. Mierzenie i kształtowanie wartości firm, Wig Press, Warszawa, 1997, s R.G. Picard, The Economics and Financing of Media Companies, Fordham University Press, New York, 2002, s. 33; R.G. Picard, Competitive Advantage, The Free Press, New York, s D. Bovet, J. Martha, Value Nets, Wiley, New York, 2000, s P. Kothandaraman, D.T. Wilson, The Future of Competition: Value-Creating Networks, Industrial Marketing Management 2001, vol. 30, no. 4, s C. Parolini, The value net: A tool for competitive strategy, Wiley, Chichester, 1999, s R. Normann, R. Ramirez, From value chain to value constellation: designing interactive strategy, Harvard Business Review, 1993, no. 71., s ; C. Christensen, The Innovator s, op.cit.. 9 Y. Benkler, Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, A. Biem, N. Caswell, A value network model for strategic analysis, 41st Hawaii International Conference on System Sciences, 2008, s. 1-7.

4 Wartość nasycona relacjami Współcześnie zatem miejsce statycznych związków wpisanych w koncepcję linearnego łańcucha wartości zajmuje sieć wartości 11. Koncepcja ta zakłada, że we współczesnych mediach wartości powstają z kompleksowych interakcjach zachodzących pomiędzy wieloma społecznymi, ale i technicznymi zasobami. Interakcja tych zasobów tworzy przesłanki dla powstania wartości w znaczeniu ekonomicznym, przy czym wartość ta jest rozumiana bardzo szeroko. Wartości te obejmują wiedzę, produkt, usługę, innowację, społeczną wartość, a nawet inteligencję 12. Mogą to być wartości społeczne, psychologiczne, estetyczne i moralne, mogą się zwiększać bądź zmniejszać pod wpływem zagęszczenia opcji udostępnianych odbiorcom. Elementami takiej sieci wartości mogą być także badania, rozwój, projektowanie, produkcja, promocja, dystrybucja itd. Jest to tworzenie wartości na molekularnym poziomie, jeśli bowiem spojrzymy na rzeczywisty mechanizm biznesu, dostrzeżemy że uczestniczy w nim wiedza, a transakcje obejmują wiele niewidocznych elementów 13. Nowa logika kreowania wartości w działalności firm medialnych wynika z obserwacji, że produkt i usługa są wynikiem skomplikowanych działań: bardzo wielu drobnych transakcji i instytucjonalnych rozwiązań pośród dostawców, klientów, pracowników i menedżerów, zespołów technicznych i specjalistów. A Tto, co uważamy za produkty są w istocie zamrożonymi aktywnościami, przejawiającymi się w relacjach pomiędzy uczestnikami systemu tworzenia wartości. Jedną z konsekwencji tego nowego podejścia jest podział na fizyczne produkty i usługi niematerialne, choć w dobie powszechnej cyfryzacji mediów bardzo trudno poczynić rozróżnienie pomiędzy nimi i coraz częściej oferta firm medialnych jest kombinacją jednych i drugich. Przydatnym terminem na opisanie nowego rodzaju tworzenia wartości jest zatem nasycenie relacjami jako miara możliwości dostępu wiedzy i innych zasobów, które należy uwzględniać w każdym momencie kreowania wartości. Wartość staje się bardziej nasycona, gdy pojawia się coraz więcej możliwości tworzenia wartości w przypadku poszczególnej oferty. 11 J. Saukkonen, Value Constellation System (VCS) Modelling as a Tool of Bridging Corporate Today and Future, Helsinki, 2005, s Ibidem, s V. Allee, Value Creating Networks: Organizational Issues and Challenges, The Learning Organization Special Issue on Social Networks and Social Networking, 2009, vol. 6, issue 6, s. 428.

5 Z szerszej perspektywy traktowanie użytkowników jako współtworzących wartość wpisuje się w uwzględnianie wartości niematerialnych, takich jak reputacja, kapitał społeczny i kompetencje użytkowników. Wpisuje się także w szeroki proces homo centrycznego podejścia do praktyki biznesowej. Znaczenie takiego podejścia wzrasta, gdy rośnie wpływ dzielenia się wiedzą i tworzenia społecznych sieci oraz komunikacyjnych przepływów, choć zbadanie wpływu tych zjawisk na wyniki firm nadal jest istotnym wyzwaniem. O ile bowiem zaawansowane są analizy sieci jako opis działania grup, organizacji czy nawet po części relacji biznesowych i rozpoznawane są mechanizmy wspierania dyfuzji innowacji, efektywności i dzielenia się wiedzą, to w ograniczonym wymiarze analizowany jest ich wpływ na efektywność firm i ich finansowe wyniki, a zwłaszcza na tworzenie wartości 14. Wpływ na koncepcje strategii Wartość wielu współczesnych produktów jest sumą cząstkowych wartości dodawanych w sieciowym procesie produkcji przez współpracujących ze sobą partnerów sieciowych i w ten sposób nabiera nowego kolektywnego charakteru 15. Od firmy wymaga to nowego sieciocentrycznego podejścia, albowiem to od siły sieci, od współpracy z użytkownikami członkami usieciowionego społeczeństwa, a nie tylko korzyści uzyskanych dla korporacji, zależy jej powodzenie rynkowe 16. Pod wpływem powyższych zmian w wysoko konkurencyjnym środowisku mediów strategia nie polega już przede wszystkim na pozycjonowaniu zróżnicowanej działalności wzdłuż łańcucha wartości. Firmy nie dodają już jedynie wartości, ale na nowo ją opracowują we współpracy z różnymi podmiotami (w tym z użytkownikami mediów), wcześniejszymi konkurentami, dostawcami i partnerami biznesowymi. Miejsce sekwencyjnych działań w ramach łańcucha wartości zajmują równoczesne działania i wartości powstają dzięki aktywności każdego z uczestników sieci. Organizacje natomiast koncentrują się na tworzeniu systemu wartości, a nie na tworzeniu kolejnej firmy w poszczególnych branżach. Uczestnicy sieci porozumiewają się i współpracują kształtując właściwe aktywności (co pozwala im działać taniej, szybciej i lepiej) tworząc wartość dla poszczególnych części i dla całej sieci. Najważniejszym wyzwaniem strategicznym firmy medialnej jest w takiej nowej sytuacji zrozumienie, jak użytkownicy mogą tworzyć wartość i jak skonfigurować 14 Ibidem, s S. Łobejko, Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2010, wstęp. 16 Ibidem.

6 system biznesu by czynili to jak najlepiej. Celem firmy jest zatem mobilizowanie użytkowników, by zaangażowali się w aktywności, których nigdy wcześniej nie robili, na przykład nagrywali treści medialne (filmy, programy komputerowe itp.) i dzielili się nimi z innymi użytkownikami, by robili to jak najczęściej rekomendując takie postępowanie innym użytkownikom mediów. Strategię można zatem określić w takich nowych warunkach jako systematyczne społeczno biznesowe innowacje / ciągłe projektowanie i przebudowę złożonych biznesowych systemów. Przykładem takiej działalności jest oferowanie użytkownikom mediów narzędzi dzięki którym uczestniczą oni w portalach społecznościowych wymieniając się w nich informacjami, opiniami, rekomendacjami, treściami słowem całym nowo tworzonym przez nich kontentem stanowiącym o tym, co w nowych mediach, decyduje o ich wartości, czyli ruchu w sieci i liczbie oraz dynamice zachowań użytkowników. Firmy medialne w takiej sieci dążą nieustannie do takiej konfiguracji konstelacji firm i reprezentowanych przez nie zasobów, by połączyć staro medialne wartości z wartościami nowo medialnymi (interakcji z użytkownikami mediów), możliwości produkcji i dystrybucji treści medialnych z ich dostępem i możliwościami wkomponowania w logikę działania nowych mediów. Dla firm medialnych sieć wartości jest w istocie wielkim narzędziem poszerzenia perspektyw. Koncentrując się na własnej działalności firmy optymalizują i korygują własną działalność i tracą możliwość identyfikacji problemów gdziekolwiek indziej w systemie. Aby organizacje były skuteczne, powinny zważać, aby ich tworzenie wartości współgrało z logiką tworzenia wartości dla użytkownika poprzez wspólne rozwiązywanie problemów. Zgodnie z ideą sieci wartości zamiast identyfikować i spełniać potrzeby, lepiej koncentrować się na identyfikacji i oferowaniu użytkowników najbardziej pożądanych przez nich aktywności. Wówczas osiągnąć można znacznie mniejsze koszty jednostkowe, optymalizować ryzyko i lepiej zarządzać ryzykiem 17. System tworzenia wartości polega na 18 : Tworzeniu systemu działań tworzących wartości dla klientów. Przepływie materiałów, informacji, zasobów finansowych i dzięki wzajemnym relacjom. 17 R. Normann, R. Ramirez, From, op.cit., s C. Parolini, The value net, op.cit., s. 62.

7 Aktywności użytkowników, o ile satysfakcjonują ich potencjalne postrzegane wartości. Aktywności te mogą być regulowane przez rynek, hierarchię (przedsiębiorstwo) lub przez sieć. W systemie mogą uczestniczyć różne rynkowe podmioty (firmy, organizacje społeczne) przejmując odpowiedzialność za niektóre aktywności i każdy z nich może uczestniczyć w więcej niż jednym systemie. Skuteczność i konkurencyjność takiego systemu zależy od ustanowienia trwałych relacji i sojuszy z innymi podmiotami. Uczestnicy systemu muszą być przekonani o potrzebie uczestniczenia w nim i muszą się porozumieć co do sposobu podziału wartości jaką wspólnie tworzą. Strategiczny sojusz w ramach systemu może zatem powstać tylko wówczas, gdy wszyscy jego uczestnicy wierzą, że na nim skorzystają 19. Firma medialna jest zatem czymś więcej niż łączem w łańcuchu wartości, a staje się centrum sieci usług i produktów ustalającym i systematycznie modelującym wartości i kształtującym model biznesu. Z myślą o tworzeniu wartości organizowany jest podział pracy i jest projektowana współpraca oferowana użytkownikom mediów niektórzy z nich stają się dostawcami treści medialnych, dostawcy są jednocześnie klientami, a odbiorcy mediów stają się jak określił to A. Toffler - prosumentami (aktywnymi konsumentami), czyli jednocześnie producentami i konsumentami. Firmy medialne są w takiej sieci relacji centralną gwiazdą sieci usług produktów, zarządzania, dostaw i przedsiębiorczości 20. Podsumowanie Przedstawiona powyżej nowa logika powstawania wartości na medialnym rynku ma szereg istotnych konsekwencji dla funkcjonowania firm medialnych: 1. Gdy wartości nie powstają jedynie w łańcuchu tylko w sieciach firm medialnych i użytkowników/twórców mediów celem działalności biznesowej nie jest jedynie dostarczenie wartości odbiorcom, ale również zmobilizowanie i organizowanie użytkowników w celu kreowania wartości dodanej. 19 Ibidem. 20 J. Bierówka, Zasada wzajemności w społeczeństwie informacyjnym, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2009, s

8 2. Medialne propozycje stają się coraz bardziej skomplikowane i pojedyncza firma czy nawet korporacja jest rzadko w stanie przygotować je samodzielnie. Dynamika zmian i hiperkonkurencja skłania je do nawiązywania zazwyczaj krótkotrwałych (płynnych) relacji biznesowych. 3. Sposobem na tworzenie wartości jest współpraca, a źródłem przewagi konkurencyjnej jest zdolność do zbudowania z innymi firmami i użytkownikami systemu tworzenia wartości i utrzymanie jego działania. 4. Firma medialna jest bardziej konkurencyjna, gdy jest w stanie zmobilizować większą aktywność użytkowników / współtwórców medialnych treści i nawiązać najkorzystniejszą w danym momencie konstelację relacji biznesowych. 5. Firmy nie tworzą wartości jedynie dzięki temu, że są zbiorem coraz większych kompetencji, ale dzięki temu że użytkownicy mediów są coraz bardziej kompetentni. Aby to uzyskać powinny stale oceniać i przebudowywać relacje z użytkownikami. 6. Firmy są zmuszone do uczenia i szkolenia użytkowników i mobilizowania ich do działania, czyniąc z nich ostatecznych arbitrów sukcesu lub porażki. Jednocześnie to aktywność dotychczasowych użytkowników zachęca i inspiruje innych użytkowników do nauki i pozyskiwania wiedzy, do nabywania kolejnych kompetencji dotyczącej użytkowania na przykład nowych technologii medialnych stosownym przykładem jest przełamywanie kolejnych barier wykluczenia cyfrowego. 7. Do najważniejszych wyzwań strategicznych należy integracja wiedzy i relacji dobre dopasowanie kompetencji i użytkowników. Aby wykorzystać ustanowione relacje, korporacja musi stale powiększać wiedzę. Uwagi powyższe wpisują się w wizje M. McLuhana zakładającego, że wzbogacenie mediów o potencjał technologii informacyjnych wyzwoli potężne moce podobne do tych, jakie uzyskuje się w wypadku rozszczepienia jądra atomu lub syntezy jądrowej 21. To moce autonomii użytkowników, autonomii tak w sensie kantowskim ( niezależność, jako najwyższa zasada moralności i jakość woli bycia prawem dla siebie ), jak i w sensie proponowanym przez J.S. Milla ( wolności myślenia i dyskusji ). 21 M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2004, s. 91.

9 Moce te, tworzenie platform Web 2.0 poprzez kreowanie społecznych relacji, budowę społeczności, wymianę plików, informacji, interaktywne blogi itd. wyzwalane są jednak przede wszystkim w ramach działania nowo medialnych firm z których niemal wszystkie są nastawione na maksymalizację korzyści dla akcjonariuszy, osiąganie zysku. Słowem obecność internautów w medialnej sieci polega na bardziej bądź mniej skomercjalizowanemu korzystaniu z usług korporacji, tak starych, jak i nowych mediów. Słowa kluczowe: Media, strategia, wartość Streszczenie Liczne firmy medialne łączy unikatowa cecha związana z redefinicją tworzenia wartości w kontekście obieranych strategii. Polega ona na przejmowaniu przez odbiorców mediów części zadań, które wcześniej przypadały na firmy medialne. Dotychczasowi bierni odbiorcy telewidzowie, czytelnicy, słuchacze dzięki cyfryzacji przejęli na siebie rolę dostawców i dystrybutorów medialnych treści. Wyzwaniem strategicznym firm medialnych jest w tej sytuacji zrozumienie, jak użytkownicy mediów mogą tworzyć wartość i jak skonfigurować system biznesu, by osiągnąć maksymalną wartość dla użytkownika. Key words: Media, value, strategy Summary Numerous media companies have a unique feature combined with the redefinition of value creation in the context of HUSKED strategy. It involves the taking by the public media of the tasks that previously were a media company. Existing passive recipients - viewers, readers, listeners - thanks to digitization took on the role of suppliers and distributors of media content. Strategic challenge for media companies in this situation is to understand how media users can create value and how to configure the business, to do the best.

Zarządzanie współtworzeniem wartości w mediach od łańcucha do konstelacji

Zarządzanie współtworzeniem wartości w mediach od łańcucha do konstelacji Zarządzanie współtworzeniem wartości w mediach od łańcucha do konstelacji, Problemy Zarządzania, 2013, vol. 11, nr 4(44) s. 160-171. Jan Kreft Zarządzanie współtworzeniem wartości w mediach od łańcucha

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej Industrial networking for IP commercialization

w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej Industrial networking for IP commercialization Współpraca praca przemysłowa w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej Industrial networking for IP commercialization Luk Palmen Kraków, 5 września 2008 Dlaczego współpraca praca przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja Dr Grzegorz Baran, Instytut Spraw Publicznych UJ Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych Teza cele konstrukcja realizacja Teza Zakorzenienie modelu działania organizacji publicznej

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU GRY STRATEGICZNE BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne Zarządzanie strategiczne Zajęcia w ramach specjalności "zarządzanie strategiczne" prowadzić będą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno dydaktycznej, jak i naukowej. Doświadczenia te

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych.

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych. 1 W sposobach przekazywania wiedzy istotne są proporcje, dlatego warto poznać przekrój nowoczesnych metod oraz narzędzi cyfrowych i online, które pomogą trenerom prowadzić skuteczne szkolenia i wzbogacą

Bardziej szczegółowo

Bank innowacyjny w erze cyfrowej

Bank innowacyjny w erze cyfrowej Bank innowacyjny w erze cyfrowej Wprowadzenie do panelu dyskusyjnego Grzegorz Kuliszewski 09 czerwca 2017 Horyzonty Bankowości Transformacja poprzez ewolucję i tworzenie nowych modeli biznesowych Możliwości

Bardziej szczegółowo

Cel, wizja, misja, wartości

Cel, wizja, misja, wartości Cel, wizja, misja, wartości NASZA STRATEGIA Cel, wizja, misja, wartości Kierujemy się jasną, długoterminową strategią. To fundament, który ułatwia nam podejmowanie właściwych decyzji, pozwala koncentrować

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ( PGE, Spółka ) informuje, że w dniu 6

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW Jak rekrutować najlepszych pracowników TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: CENA: Dobór właściwej strategii

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA 1. Klaster / Klastering Strona 1 Rys historyczny Inicjatywy klastrowe powstają w wyniku polityki rozwoju gospodarczego lub też w wyniku wydarzeń, które skłaniają

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ?

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? PRZYJDŹ NA SPECJALIZACJĘ SOCJOLOGIA GOSPODARKI I INTERNETU CZEGO WAS NAUCZYMY? CZYM JEST SOCJOLOGIA GOSPODARKI Stanowi działsocjologii wykorzystujący pojęcia, teorie i metody socjologii

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Proces budowania strategii Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Strategia nie jest badaniem obecnej sytuacji, ale ćwiczeniem polegającym na wyobrażaniu

Bardziej szczegółowo

Wykład 12. Łańcuch wartości jako narzędzie strategiczne

Wykład 12. Łańcuch wartości jako narzędzie strategiczne Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 12 Łańcuch wartości jako narzędzie strategiczne Plan wykładu Przewaga konkurencyjna Łańcuch wartości Wartość organizacji Przewaga konkurencyjna

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Opis specjalności: Celem specjalności Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie jest wykształcenie specjalistów posiadających kompetencje pozwalające im

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY. Warsztaty przygotowania biznes planu

WARSZTATY. Warsztaty przygotowania biznes planu WARSZTATY Warsztaty przygotowania biznes planu Celem warsztatów jest rozwój wiedzy i umiejętności potrzebnych do: I. Przygotowania biznes planu w trakcie warsztatów II. Rozwoju działalności firmy w kolejnych

Bardziej szczegółowo

Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji!

Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji! Zmień taktykę- przejdź do ofensywy. Staw czoła cyfrowej transformacji. Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji! Prezentacja wyników badania IDC w Polsce na tle badań globalnych

Bardziej szczegółowo

Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie

Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie TEMATYKA ZAJ ĘĆ prof.andrzej Sznajder Charakterystyka Nowej Gospodarki, cyfrowi konsumenci, rozwój Internetu na świecie, wpływ Internetu i technologii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Specjalność stanowi zbiór 5 przedmiotów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie zarządzania marketingiem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

Rozwój Gospodarczy Miast GOSPODARKA 4.0 GOSPODARKA 4.0. Zenon Kiczka Przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej

Rozwój Gospodarczy Miast GOSPODARKA 4.0 GOSPODARKA 4.0. Zenon Kiczka Przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej Rozwój Gospodarczy Miast GOSPODARKA 4.0 kgm@kig.pl www.kgm.kig.pl Przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej Najważniejszym elementem i sprawcą większości rewolucyjnych zmian

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23 Spis treści Wstęp 17 O Autorach 23 Część I. Pracownicy jako kapitał 27 1. Istota i struktura kapitału ludzkiego 29 1.1. Charakterystyka kapitału ludzkiego jako elementu kapitału intelektualnego 29 1.2,

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne?

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne? POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing http://www.varbak.com/fotografia/olbrzym-zdj%c4%99%c4%87-sie%c4%87-paj%c4%85ka; 15.10.2012 Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing dr Anna Jęczmyk Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badania poziomu integracji sieci gospodarczych w Wielkopolsce dr inż. Paulina Golińska r.

Podsumowanie badania poziomu integracji sieci gospodarczych w Wielkopolsce dr inż. Paulina Golińska r. Podsumowanie badania poziomu integracji sieci gospodarczych w Wielkopolsce dr inż. Paulina Golińska 25.03.2011 r. Wprowadzenie - luka badawcza W Wielkopolsce w przeciągu ostatnich 5 lat obserwować można

Bardziej szczegółowo

Jak powinno uczyć się przedsiębiorstwo rolne w czasach New Normal? Andrzej Jacaszek wydawca Harvard Business Review Polska

Jak powinno uczyć się przedsiębiorstwo rolne w czasach New Normal? Andrzej Jacaszek wydawca Harvard Business Review Polska Jak powinno uczyć się przedsiębiorstwo rolne w czasach New Normal? Andrzej Jacaszek wydawca Harvard Business Review Polska Czyli jak osiągnąć sukces w polskim agrobiznesie? 2 Strategiczna zdolność do zmiany

Bardziej szczegółowo

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój Marek Jabłoński Adam Jabłoński Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój 1. Wstęp. Współcześni menedŝerowie zmagający się z rosnącą konkurencją oraz gwałtownym spadkiem cen, walcząc o przetrwanie szukają

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42 Spis treści Od Autora 11 Rozdział 1 Istota i przewartościowania pojęcia logistyki n 1.1. Przegląd i interpretacja znaczących definicji logistyki 17 1.2. Ewolucja i przewartościowania przedmiotu, celów

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan AKTUALNE PROBLEMY POLITYKI KONKURENCJI KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI XX-LECIA UOKiK KONKURENCJA JAKO FUNDAMENT GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska

Bardziej szczegółowo

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Xevin Consulting agencja strategiczna doradzająca klientom pragnącym wykorzystać Nowe Media i innowacyjne rozwiązania w marketingu i sprzedaży. Spółkę

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM

ZARZĄDZANIE W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM ZARZĄDZANIE W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM - WYKŁAD 1 DR KATARZYNA BAŁANDYNOWICZ-PANFIL CEL PRZEDMIOTU Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami zarządzania przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym.

Bardziej szczegółowo

dla Banków Spółdzielczych

dla Banków Spółdzielczych dla Banków Spółdzielczych Sprostać wyzwaniom Wyzwania w obszarze ZKL Działanie w ciągłym procesie zmian i szybko podejmowanych decyzji oraz wysokie oczekiwania kwalifikacyjne i kompetencyjne wobec pracowników

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Struktury organizacyjne. Marek Angowski

Struktury organizacyjne. Marek Angowski Struktury organizacyjne Marek Angowski Pojęcie struktury organizacyjnej Struktura organizacyjna - jest to system zarządzania składający się z powiązanych ze sobą elementów i procesów organizacji oraz zachodzących

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW JERZY BIELINSKI (red.) KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW w świetle Strategii Lizbońskiej CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE Spis treści Wstęp 7 Część 1 Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.)

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.) 1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) Kulturowe i społeczne uwarunkowania kierowania ludźmi Style kierowania Menedżer a przywódca Ewolucja koncepcji przywództwa Zachowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 11 ROZDZIAŁ I... 15 Wybrane metody wyceny kapitału ludzkiego charakterystyka... 15

Spis treści Wstęp... 11 ROZDZIAŁ I... 15 Wybrane metody wyceny kapitału ludzkiego charakterystyka... 15 Wstęp... 11 ROZDZIAŁ I... 15 Wybrane metody wyceny kapitału ludzkiego charakterystyka... 15 Wiesława Hap Wstęp... 15 1. Pojęcia i elementy składowe kapitału ludzkiego... 16 2. Kapitał ludzki jako źródło

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI

Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI OHHO Media to prężenie rozwijająca się, warszawska agencja kreatywna, działająca w obszarze mediów tradycyjnych i cyfrowych.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT 2012 Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT Krzysztof Tomkiewicz Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 AGENDA Nowe modele biznesowe Analiza łańcucha wartości Kapitał informacyjny

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 1. PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 1.1. Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (Celina

Bardziej szczegółowo

Strategia konkurencji

Strategia konkurencji Strategia konkurencji jest sposobem zdobywania wybranej przewagi konkurencyjnej, w celu osiągnięcia zamierzonej pozycji konkurencyjnej. Zmiana pozycji konkurencyjnej jest wyznacznikiem efektywności strategii

Bardziej szczegółowo

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb oraz silnemu wsparciu technologicznemu,

Bardziej szczegółowo

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji 2010 Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji Paweł Czyż Warszawa, maj 2010 WPROWADZENIE Ewolucja teorii wzrostu gospodarczego i podejścia do innowacji Od podejścia neoklasycznego

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Strategiczne planowanie marketingowe jest częścią ogólnego strategicznego planowania w. Istnieje ścisły związek między procesem planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Konferencja Regionalny Ekosystem Innowacji Wspólny rynek dla biznesu i nauki Chorzów, 10 października 2012 r. RSI komunikuje politykę innowacyjną

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest Zarządzanie firmą Celem specjalności jest przygotowanie jej absolwentów do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego i wyższego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw. Słuchacz specjalności

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Marketing internetowy dr Kamila Szymańska Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki 11 kwietnia 2017 r. Osoba prowadząca Dr Kamila Szymańska Absolwenta studiów magisterskich i

Bardziej szczegółowo

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb oraz silnemu wsparciu technologicznemu,

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

Otoczenie. Główne zjawiska

Otoczenie. Główne zjawiska Otoczenie Coraz bardziej rozległe (globalizacja, wzrost wymiany informacji) Różnorodne (wyspecjalizowane organizacje, specyficzne nisze rynkowe) Niestabilne (krótki cykl życia produktu, wzrost konkurencji,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW Prezentacja przedstawiona podczas VIII Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, Warszawa 25-27.09.2013 www.oskko.edu.pl/kongres/ SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW DR ROMAN

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Klastry- podstawy teoretyczne

Klastry- podstawy teoretyczne Klastry- podstawy teoretyczne Dr inż. Anna Szerenos Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Innet Plan prezentacji Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo