Please purchase PDF Split-Merge on to remove this watermark.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark."

Transkrypt

1 Wi kszoêç ludzi naszej cywilizacji, tych, którzy uwa ajà siebie za Êwiat ych - nie odczuwa jednak potrzeby osobistego wnikania w cokolwiekowi Êwiatli ograniczajà si do sceptycznych uêmiechów - to jest przecie o wiele wygodniejsze! Informacje o rzeczywistym stanie rzeczy zaczerpn liêmy z pewnego programu telewizyjnego. O wojnie w Iraku byliêmy wszak równie rzetelnie informowani, czy nie? Teraz chcielibyêcie zapewne si dowiedzieç, dlaczego o tym wszystkim pisz. Jeszcze nie ujawni swoich motywów. Musicie, drodzy Czytelnicy, przeczytaç wi cej... PrzenieÊmy si teraz - jak si zdaje, naêladujàc hrabiego Saint Germain - do odleg ej epoki, w dwunaste stulecie, i przekonamy si, czym by a... ARKA PRZYMIERZA Arka Przymierza! Có to za poj cie! Szuka jej nie tylko Indiana Jones, bo przecie i niemieccy narodowi socjaliêci, którzy byli za pan brat z ciemnymi si ami, i rycerze króla Artura, i wielu innych. Napisano o niej sporo ksià ek i sformu owano wiele hipotez na temat tego, czym by a - albo nadal jest - Arka Przymierza! Aby trafiç na trop owej tajemnicy, musimy cofnàç si do roku 1094 n.e. Jak co dzieƒ, m ody Francuz Bernard z Clairvaux, którego papieskie kolegium póêniej kanonizowa o (sta si wi c Êwi tym Bernardem), uda si rano na modlitw do kaplicy zamku, w którym mieszka. Ale tego dnia by o inaczej ni zwykle. Z wewn trznej potrzeby Bernard zatrzyma si w kaplicy nieco d u ej ni pozostali mieszkaƒcy zamku i doêwiadczy wizji. Jak stwierdzi, ukaza mu si anio Bo y, który poleci mu udaç si do Ziemi Âwi tej, do Jerozolimy, wykopaç ukrytà przez króla Salomona w krypcie Êwiàtyni, znajdujàcej si w pobli u Âwiàtyni na Skale, Ark Przymierza, a nast pnie przewieêç jà statkiem do Francji. Z póêniejszych zapisków Bernarda z Clairvaux dowiadujemy si, e Ark Przymierza - po przej ciu jej - polecono mu dostarczyç statkiem do po udniowej Francji, w okolice dzisiejszej Nicei. Zosta on uprzedzony, e w aêciwe miejsce, ysà gór (Mont Chauye), zobaczy z pok adu statku, gdy ten znajdzie si tu obok przylàdka Ferrat. Po przywiezieniu tam Arki Przymierza, mia on w ÊciÊle okreêlonym miejscu, w którym istnieje grota, wznieêç piramid o okreêlonych wymiarach i ukierunkowana tak, jak wyznaczono. Na có tyle zachodu? Bernard wyjaênia, e - wed ug s ów anio a - chodzi o o to, by treêç ukrytà w Arce Przymierza na nowo uczyniç przedmiotem ludzkiego myêlenia, jako e ludzkoêç dojrza a znowu do zrozumienia praw kosmicznych, a ponadto ludzie potrafià dostrzec realnoêç istnienia Boga oraz to, e ich dusze powsta y dzi ki pot dze my- Êli Bo ej. Oprócz tego Bernard dowiedzia si od anio a, e w Arce Przymierza spisana zosta a wiedza o sensie i celu wszelkiego istnienia - co ostatni raz objawiono ludzkoêci wiele tysi cy lat temu. Ale e w owych czasach Jerozolima znajdowa a si we w adaniu Seld uków i ich su tana, by a wi c miastem muzu maƒskim, nie pozwalano chrzeêcijanom odwiedzaç miejsc Êwi tych. Có wobec tego poczàç? To, co przeczytacie za chwil, przypomina thriller szpiegowski, ale dzia o si naprawd. Otó kolejnoêç wydarzeƒ by a nast pujàca: Skoro Arka Przymierza nie mog a zniknàç z miejsca ukrycia bez niczyjej pomocy, nale a o jakimê sposobem tam dotrzeç. Dlatego w aênie Bernard postanowi wtajemniczyç w to, e doêwiadczy wizji i e otrzyma pewne polecenie, ówczesnego papie a Urbana II, po czym podj to decyzj o wezwaniu chrzeêcijan do Êwi tej wojny, by w jej trakcie dotrzeç do Jerozolimy. Gdy wtajemniczono oêmiu dalszych rycerzy, mi dzy innymi Hugona z Payens, papie Urban II oêwiadczy 23 listopada 1095 roku w Clermont, przemawiajàc do ogromnego t umu, który chcia podburzyç, i niewierni Persowie zniszczyli i zbezczeêcili Êwi te miejsce w Ziemi Âwi tej ogniem, mieczem i grabie à. Owego dnia - wed ug zgodnych relacji historyków - uda o si papie owi tak podburzyç t um, e wierni, wezwani przezeƒ do odebrania Êwi tych miejsc niewiernym barbarzyƒcom, rzucali si na ziemi, bili si w piersi, wyznawali swoje grzechy i krzyczeli: Âmierç poganom! Póêniej papie wskaza ludziom trzymany w r ku krzy i poleci, by mieli go na ramionach i piersiach, aby przypomina im, e w przypadku Êmierci dla Chrystusa trafià do królestwa niebieskiego. Owo przes anie pomkn o w Êwiat niczym huragan, wicher - wsz dzie naszywano na odzie krzy e i ludzie spieszyli do Kolonii, bo w aênie tam powstawa a ogromna armia pod dowództwem fanatyków religijnych. I oto w marcu 1096 roku pierwsza wyprawa, w której wzi o udzia oko o 100 tysi cy ludzi - przewa nie ubogich m czyzn, kobiet i dzieci, i to bez broni wyruszy a z Kolonii, by wyzwoliç Ziemi Âwi tà. Sama myêl o tym jest ju absurdalna, ale widaç tu, jak atwo mo na manipulowaç masami ludzkimi. (Mimo najlepszych ch ci nie potrafi si oprzeç pokusie wskazania w tym miejscu na nasze czasy: za przyk ad niech pos u y 53

2 wojna w Zatoce Perskiej w 1991 roku, kiedy to, chcàc uzyskaç poparcie Amerykanów dla wojny, pokazywano im fotomonta e, na których iraccy o nierze wyjmowali z inkubatorów niemowl ta i rzucali je na ziemi. W styczniu 1992 roku wysz a na jaw to samoêç osoby, która to wszystko rzekomo widzia a: by a nià córka Sauda Nasira al-sabaha, ambasadora Kuwejtu w Stanach Zjednoczonych. Zosta a ona przygotowana do odegrania roli Êwiadka przez agencj Hill & Knowiton. Prezesem tej firmy by Craig Fuller, zwolennik prezydenta Busha, w przesz oêci szef jego sztabu wyborczego. Dalsze Êledztwo wykaza o ewidentne k amstwo lekarzy z Kuwejtu, bo jakoby wykradzione inkubatory znajdowa y si na swoich miejscach. Ale to dodaj tylko na marginesie. Ta gra ma d ugà tradycj, a ludzie ciàgle dajà si zwodziç, mimo e z ca à butà, widocznà zw aszcza w krajach zachodnich, podajà si za Êwiat ych i trzeêwo myêlàcych. I jeszcze niejeden raz zostanà oszukani...) Powróçmy jednak do wypraw krzy owych. Tamten mot och, nad którym nie sposób by o zapanowaç, ju w kraju burzy dzielnice ydowskie, grabiàc i zabijajàc ludzi, ale mimo to dotar w czasie owej pierwszej krucjaty a do Azji Mniejszej. Ale w Civetot wpad w tureckà zasadzk i dosz o do rzezi, z której ocala o zaledwie 3 tysiàce osób. Po tamtej pierwszej wyprawie, zainicjowanej spontanicznie w reakcji na s owa papie a Urbana II, nastàpi a druga krucjata, którà w Bo e Narodzenie 1096 roku rozpocz a pierwsza zorganizowana armia rycerzy chrze- Êcijaƒskich, ruszajàc na Wschód pod wodzà kilku europejskich w adców. Choç na Wschód kierowa o si coraz wi cej rycerzy z giermkami, armii krzy owców uda o si dopiero 7 czerwca 1099 roku, a wi c trzy lata póêniej, stanàç u wrót Jerozolimy. Gotfryd z Bouillon, który obok Hugona z Payens dowodzi wojskiem krzy owców, 15 lipca wymóg na egipskim gubernatorze kapitulacj - w zamian za obietnic swobodnego odejêcia z miasta razem ze Êwità. Natomiast ludnoêç Jerozolimy zosta a potraktowana mniej agodnie: po odejêciu gubernatora chrzeêcijaƒscy krzy owcy wybili niemal e wszystkich mieszkaƒców miasta, przy czym liczb ofiar szacuje si na oko o 50 tysi cy osób. Krzy owcy walczyli a do roku w sumie 18 lat - i odzyskali dla Êwiata chrzeêcijaƒskiego prawie ca à Ziemi Âwi tà. Gdy w Jerozolimie znowu zapanowa spokój, udali si rycerze na miejsce wskazane Bernardowi z Clairvaux w jego wizji i znaleêli tam krypt, którà zacz li odkopywaç. Najpierw natkn li si na wiele rzeêb i przedmiotów s u àcych kultowi. Kiedy jednak kopali g biej, w innym pomieszczeniu krypty odnaleêli tak zwanà Ark Przymierza, na którà sk ada o si 19 kamiennych sarkofagów. By y w nich skórzane zwoje pe ne inskrypcji i rysunków. Oprócz tego sarkofagi mieêci y w sobie modele wykonane z materia ów, których nie uda o si rozpoznaç a do naszych czasów, jak te w specjalny sposób szlifowane kryszta y, pewne urzàdzenia mechaniczne, których zastosowanie nie by o w tamtej epoce znane, a tak e wiele innych przedmiotów, nieznanych ówczesnym ludziom. Obejrzawszy to wszystko, rycerze zamkn li krypt i postanowili poczekaç na stosowniejszà por do przetransportowanie ca ej zawartoêci. Ostateczne zwyci stwo pozwoli o na proklamowanie Królestwa Jerozolimy, którego w adcà zosta Gotfryd z Bouillon, a gdy ten po roku zmar, zastàpi go jego brat Boldwin. Boldwin I zasiada na tronie do ywotnio, do roku Zapewne ju za jego panowania odbywa si o ywiony, choç czasem potajemny, handel z Francjà. WÊród szlachty przyj tej do wojska krzy owców by - wspomniany tu ju - m ody rycerz Hugo z Payens, siostrzeniec hrabiego Szampanii, Hugona, osobistoêci bardzo wp ywowej, a zarazem jednego z zakulisowych inspiratorów ca ej tej akcji. Hugo z Payens wyruszy na owà wypraw krzy owà razem ze swoim o czterdzieêci lat starszym przyjacielem i mentorem, Janem z Vezelay, pochodzàcym z Burgundii benedyktynem. Jan, szeêçdziesi cioletni rycerz-zakonnik, pozosta w Jerozolimie i póêniej by znany jako Jan Jerozolimski, mistyk i autor proroctw, które d ugo ujawniano wy àcznie pewnym kr gom osób wtajemniczonych. Jan Jerozolimski - podobnie jak póêniej Nostradamus - ubra cz Êç wiedzy, która zosta a odkryta, w form wierszowanà, aby z jej pomocà przygotowaç ludzi na to, co by o nieuniknione. Ale o tym powiemy wi cej w dalszych partiach ksià ki. W przeciwieƒstwie do Jana, Hugo z Payens wkrótce powróci do Francji, zafascynowany tajemnà wiedzà ydowskà i mahometaƒskà, a przede wszystkim wstrzàêni ty zakazanà prawdà, którà zas ysza : Jezus ponoç nie zmar na krzy u! Nowy król, Boldwin II, udzieli poparcia grupie rycerzy, którzy nazywali siebie ubogimi rycerzami Chrystusa i Êwiàtyni Salomona, i da im schronienie w pa acu na Górze Âwiàtynnej, zapewne nie bez kozery! Od wyrazu oznaczajàcego Êwiàtyni, tempie, powsta a nazwa: templariusze. Hugo z Payens zosta pierwszym wielkim mistrzem tego zakonu. I wreszcie w roku 1119 templariusze przewieêli owe sarkofagi na Mont Chauve w okolicy Nicei, tak jak to zosta o wskazane w wizji. Tam, w ÊciÊle 54

3 okreêlonym miejscu, wed ug wskazówek, jakie otrzyma Bernard z Ciairvaux, wznieêli nad grotà piramid z kamieni zebranych na tej górze, piramid istniejàcà po dziê dzieƒ, choç trudno jà rozpoznaç i nie atwo do niej dotrzeç. Rycerze umieêcili wszystko wewnàtrz piramidy, po czym przystàpili do badania zawartoêci sarkofagów i treêci zapisów. Powsta jednak problem: dokonano ich nieznanym pismem, jak si póêniej okaza o, pochodzàcym z Atlantydy. OsobiÊcie wàtpi, eby owe sarkofagi mog y byç to same z Arkà Przymierza opisanà w Starym Testamencie, bo tam jest raczej mowa o pojedynczym przedmiocie noszonym przez ydów. Ale templariusze byli, jak si zdaje, przekonani o tym, e znaleêli prawdziwà Ark Przymierza. W dalszym ciàgu ksià ki b d mówi ju tylko o pismach pochodzàcych z Atlantydy jako zawartoêci sarkofagów, bo je w aênie mieêci y one w sobie ponad wszelkà wàtpliwoêç. Wprawdzie niektórzy historycy sàdzà, e owe sarkofagi by y wczeêniej ukrywane w Egipcie, byç mo e na nizinie Gizy, ale nie ma na to dowodów. Zak ada si, e ydzi znaleêli je tam i zabrali do Jerozolimy, ale z powodu tajemniczego pisma nie mogli wykorzystaç treêci zwojów. Natrafiono tak e na dawne mapy. Kopia jednej z tych starodawnych tajnych map zosta a póêniej odkryta w Konstantynopolu: by a to sensacyjna mapa Êwiata autorstwa Piriego Reisa, która oprócz Europy i Afryki przedstawia a obie Ameryki oraz nieoblodzonà Antarktyd! Rys. 45: Pochodzàca z 1664 roku mapa Atlantydy autorstwa Athanasinsa Kirchera. Nie wiadomo, na czym Kircher opart swoje wyliczenia. Czy Atlantyda znajdowa a si w aênie tam i czy faktycznie mia a takà powierzchni? Bernard z Clairvaux prze y jeszcze jednà wizj, podczas której polecono mu otworzyç si, we wn trzu piramidy, na percepcj kosmicznego pola duchowoêci (kroniki Akaszy), aby mo na mu by o ukazaç przebieg ca ego dzie a stworzenia - od poczàtku do koƒca - i aby dzi ki temu potrafi zrozumieç nie tylko prawa rzàdzàce yciem duchowym, ale równie pismo i j zyk mieszkaƒców Atlantydy. Dopiero ta nowa wizja sprawi a, e Bernard móg w miar zrozumiale objaêniç swoim towarzyszom treêç zapisów, po czym wszyscy oni uzyskali mo liwoêç wykorzystania wiedzy pochodzàcej z Atlantydy. Jej mieszkaƒcy spisali ca à swà wiedz j zykiem geometrycznym, bo przecie nie wiedzieli, kto natknie si kiedyê na ich zapisy i jakim j zykiem b dzie si wtedy mówiç. Posiadajàc ten w aênie klucz, mo na rozszyfrowaç znaczenie ka dej litery i ka dej nazwy w dowolnym j zyku. Tak przyswoili sobie owà wiedz templariusze, poznajàc zarazem plan stworzenia i mogàc pojàç mechanizmy ycia. Najistotniejsze jednak by o to, e w tamtych pismach zawarto ca à histori ludzkoêci, z uwzgl dnieniem naszej przysz oêci, i okaza o si to wszystko zgodne z Objawieniem Êw. Jana, czyli e naszà cywilizacj czeka taki koniec albo raczej taka zag ada, jakà opisano w Apokalipsie. Szczegó owo omawiamy t kwesti w rozdziale Nowy ad Êwiata. Dzi ki poznaniu tekstów z Atlantydy rycerze zostali wtajemniczeni w kosmiczne prawa fizykalne, zgodnie z którymi powsta i przetrwa nasz wszechêwiat. Dowiedzieli si, e wszelkie istoty (dusze) powsta y dzi ki Stwórcy (Bogu), który rzeczywiêcie istnia, i e wszystkie istoty stworzy a moc myêli Bo ej. Ponadto poj li on 55

4 Rys. 46: Ta mapa Êwiata pochodzi z roku 1513, a sporzàdzi jà admira Piri Reis. Zawarto tu wiele szczegó ów, które wówczas, jak si twierdzi, nie mog y jeszcze by znane - na przyk ad Antarktyd pokazano bez oblodzenia. Mapa ta jest nieco mylàca, jakby wykonana na podstawie obrazu z lotu ptaka. Kartograf podaje, e zosta a ona skompilowana z 20 map dawniejszych, pochodzàcych z czasów Aleksandra Wielkiego (ur. w 356 r. p.n.e.) i ukazujàcych caty Êwiat. Na mapie widaç po àczenie làdowe Ziemi Ognistej z Antarktydà. Te dwa terytoria by y po àczone przed 11 tysiàcami lat. Kto sporzàdzi mapy wzorcowe? i sens koniecznej integracji dusz stworzonych przez Boga istot z materià i zrozumieli, e idea stworzenia Êwiata tylko tak mog a byç realizowana. To ostatnie stwierdzenia uzupe nimy pewnymi objaênieniami: Teksty z Atlantydy informujà o istnieniu tak zwanej miazgi pierwotnej - kosmicznego pola duchowoêci, które sk ada si z najmniejszych czàstek, jakie w ogóle wyst pujà: z tak zwanych neutrino-mionów, oraz o tym, e istoty stworzone dzi ki mocy myêli Bo ej objawiajà si za poêrednictwem tych w aênie czàstek (neutrino-mionów) miazgi pierwotnej (kosmicznego pola duchowoêci). Owe neutrino-miony àczà si ze sobà zgodnie z okreêlonymi prawami fizykalnymi w taki sposób, e powstaje materialnie istniejàca statyczna jednoêç, którà dzisiejszy cz owiek uwa a za dusz. W tej jednoêci, z o onej z czàstek duszy, zawarty jest nie tylko ca y plan teraêniejszego ycia, lecz ujmuje ona tak e wszystkie ywoty cz owieka od czasu stworzenia jego materialnej istoty, albo inaczej: wszystkie te egzystencje, które prze y on jako pewien zintegrowany z materià uk ad biologiczny, przy czym owe ywoty majà swojà holograficznà manifestacj informacyjnà w ka dej czàstce duszy - jako cz stotliwoêç drgaƒ. Rys. 47: Ta mapa pochodzi z roku, a sporzàdzi jà admira Piri Reis. Zawarto tu wiele szczegó ów, które wówczas, jak si twierdzi, nie mog y byç jeszcze znane - na przyk ad Antarktyd pokazano bez oblodzenia. Mapa ta jest nieco mylàca, jakby wykonana na podstawie obrazu z lotu ptaka. Kartograf podaje, e zosta a oma skomplilowana z 20 map dawniejszych, pochodzàcych z czas Aleksandra Wielkiego (ur. 356 r. p.n.e.) i ukazujàcych ca y Êwiat (!). Na mapie widaç po àczenie làdowe Ziemi Ognistej z Antarktydà. Te dwa terytoria by y po àczone przed 11 tysiàcami lat. Kto sporzàdzi mapy wzorcowe? Oznacza to, e Stwórca stworzy cz owieka czy te jego dusz tak, by sam cz owiek uzyska moc myêli i dzi ki temu sta si równie stwórcà. Templariusze dowiedzieli si, e ca y kosmos jest wype niony czàstkami o pewnej strukturze i e nie ma w nim pustych przestrzeni. Wspó czesna fizyka kwantowa okreêla owe czàstki jako neutrino-elektrony, neutrino-miony oraz neutrina tau. Neutrino-miony sk adajàce si na kosmiczne pole duchowoêci, czyli pole wiadomoêci (inne nazwy to: pole eteryczne, kronika Akaszy i pole morfogenetyczne), sà tymi czàstkami, które za sprawà mocy myêli zmieniajà swà cz stotliwoêç drgaƒ w takim stopniu, e obraz myêli uzyskuje w nich swà manifestacj holograficznà i jest nià w aênie odmienna cz stotliwoêç drgaƒ. 56

5 Owo wzajemne oddzia ywanie bo przecie wszystkie czàstki sà ze sobà powiàzane i wszystko uczestniczy w ciàg ej wzajemnej wymianie - ma ten skutek, e w kosmicznym polu duchowoêci wyst puje - zale ne od drgaƒ - absolutne wzajemne powiàzanie tego, co w owym polu istnieje. Oznacza to, i na system biologiczny cz owieka zawsze, o ka dej porze, oddzia ujà, pozytywnie albo negatywnie, cz stotliwoêci drgaƒ w jego otoczeniu. W sumie mamy tu dowód s usznoêci tego, co wcià powtarzali dawni mistycy: Wszystko jest jedno- Êcià, a jednoêç jest wszystkim. Neutrino-miony stanowià noêniki obrazów ludzkich myêli. Oznacza to, i ka dy obraz myêlowy, stworzony przez cz owieka, promieniuje na kosmiczne pole duchowoêci. Je eli myêl cz owieka nie ma odniesienia do teraêniejszoêci i nie podlega zwrotnemu promieniowaniu jako feedback, czyniàcy z niej jakàê aktualnà form ycia lub sytuacj, to staje si owa myêl cz Êcià sk adowà kosmicznego pola duchowoêci i dopóty oddzia uje na byt cz owieka, dopóki nie przemieni si ten cz owiek w jakàê form materialnà albo prze ytà sytuacj yciowà. Wyraêmy to proêciej: templariuszom zosta o objawione to, e moc myêlenia, dzi ki której cz owiek tworzy formy w asnych myêli, jest jego najwa niejszym atrybutem. Ka da zrodzona myêl staje si cz Êcià sk adowà kosmicznego pola duchowoêci za sprawà przeniesienia cz stotliwoêci rozprzestrzenia si, na kszta t kuli, na ca y kosmos i tym samym jest wspó odpowiedzialna za wszystko, co si w kosmosie dzieje. Dlatego w aênie cz owiek, który sam przecie te sk ada si tylko z atomów i czàsteczek (struktur tych ostatnich stanowià ncutrino-miony), jest, ze swymi myêlami, wspó odpowiedzialny za stan Êwiata w sensie negatywnym bàdê pozytywnym. Helga Hoffmann-Schmidt pisze o tym w swojej znakomitej ksià ce Das Yermdchtnis von Atlantis (Dziedzictwo Atlantydy), która zawiera tak e oryginalnà wiedz templariuszy: Poj li oni, ze cz owiek sk ada si z systemów, w których dusza o charakterze duchowo-materialnym, spichlerz myêli, czyli psyche, i dato fizyczne stanowià trzy odr bne obszary, a jestestwo cz owieka, zintegrowane z materialnà duszà, musi, zgodnie z zasadà rezonansu, przyoblekaç si w coraz to inne cia o fizyczne trwa to, dopóki nie zniknà wszelkie formy myêli, które stworzy sam cz owiek, bez odniesienia do teraêniejszoêci, i dopóki nie zdezaktualizuje si potrzeba urzeczywistniania,czyli materializacji owych form. Ponadto przyj li oni do wiadomoêci coê, co uêwiadomili sobie wczeêniej staro ytni m drcy nale àcy do wielu kultur oraz yjàcy w ró nych epokach mistycy, a mianowicie to, e WSZYSTKO JEST JEDNOÂCIÑ i JEDNOÂå JEST WSZYSTKIM; e ca y kosmos wype niajà niewyobra alnie drobne czàstki, których struktur wspó tworzà dwie piramidy stykajàce si szczytami. We wspó czesnej fizyce okreêla si te czàstki jako neutrino-miony, neutrina tau oraz neutrino-elektrony, które w sumie tworzà kosmiczne pole duchowoêci i wype niajà topole bez jakiejkolwiek pró ni. Oznacza to, i WSZYSTKO, co istnieje - oboj tnie, czy mówimy o rzeczach materialnych, czy o niematerialnych - zawdzi cza swà egzystencj temu kosmicznemu polu duchowoêci oraz istnieje w tych czàstkach, jest wzajemnie powiàzane i wspó zale ne. Wszystko jasne? Wiem, e w aêciwie nie atwo to zrozumieç, ja sam zresztà przeczyta em bez ma a tysiàc stron tekstów dotyczàcycli Atlantydy, ale nie chc Was dalej m czyç cytatami. Sprowadzajàc to wszystko do jednego zdania, mo na powiedzieç, e owa wiedza z Atlantydy dowodzi tego, i cz owiek posiada moc myêli, dzi ki czemu sam jest stwórcà - otó to, stanowi on nie tylko czàstk Êwiata stworzonego, lecz i czàstk Stwórcy! Jest to najwa niejsze zdanie w ca ej ksià ce, z którym si póêniej zgodzimy. Prosz powtórzyç sobie to zdanie: JesteÊmy nie tylko cz Êciami Êwiata stworzonego, lecz i cz Êciami Stwórcy, posiadamy wi c moc, predyspozycje i Êrodki potrzebne do tego, eby coê stworzyç! Inaczej mówiàc: duch panuje nad materià! Pojàwszy to i uzyskawszy wiedz o mo liwoêciach wykorzystania myêli, a wi c dzia ania kreatywnego - przystàpili templariusze do uczynienia owych si przydatnymi dla nich, którzy mieli do spe nienia pewnà misj - powinni byli pokierowaç ludzkoêcià zgodnie z zasadà rezonansu. Wykorzystali oni piramid, tam bowiem mogli - pod pewnymi warunkami - nawiàzaç kontakt duchowy z innymi istotami (posiadajàcymi cia o fizyczne lub nieobdarzonymi nim), piramida stanowi a wi c centrum komunikacyjne, a ponadto pozwala a otworzyç si m kosmiczne pole duchowoêci, tak jak niegdyê otwierali si na nie mieszkaƒcy Atlantydy. Ci ostatni te naêladowali w tym obce im istoty. Moim zdaniem dysponowali oni czymê, co nazwa bym mechanicznym Êrodkiem komunikacji - rodzajem stacji nadawczo-odbiorczej, umo liwiajàcej nawiàzywanie kontaktu z innymi istotami obdarzonymi inteligencjà. Pisma, które templariusze wydobyli z sarkofagów, wyjaêni y bowiem niedwuznacznie, i : 1. zanim zaludni a si Atlantyda, istnia a niejedna cywilizacja o wysokim stopniu zaawansowania technicz- 57

6 nego, mi dzy innymi posiadajàca umiej tnoêç odbywania lotów kosmicznych. Tote i mieszkaƒcom Atlantydy, i tamtym wczeêniejszym cywilizacjom udawa o si nawiàzywaç kontakt z inteligentnymi mieszkaƒcami innych konstelacji, po czym podejmowano intensywnà wymian. 2. w pismach z Atlantydy natrafiono na konkretnà informacj o pochodzeniu owych inteligentnych istot pozaziemskich - z Syriusza! Tamte pisma opowiadajà tak e o tym, e przybysze z Syriusza dokonywali manipulacji genetycznych na Ziemi, chcieli bowiem nieco przyspieszyç przyrost liczby jej mieszkaƒców. Uwa acie to pewnie za ma o wiarygodne i ch tnie zapoznalibyêcie si z jakimê dowodem... To aden problem, przypomnijmy sobie na przyk ad Dogonów. Owo afrykaƒskie plemi, yjàce w Mali, ju ponad 700 lat dysponuje wiedzà, którà NASA uzyska a dopiero w 1970 roku, i to tylko dzi ki nowoczesnej technice satelitarnej. Od ponad 700 lat Dogonowie twierdzà, e znajdujàca si poni ej lewego kraƒca Oriona gwiazda Syriusz posiada niewielkà gwiazd, która okrà- a Syriusza raz na 50 lat i sk ada si z najg stszej materii, jaka istnieje we wszechêwiecie. Poniewa nasze teleskopy nie potrafi y wytropiç tamtej ma ej gwiazdy, dogoƒska opowieêç zosta a uznana przez etnologów za mit. W 1970 roku wys ano w przestrzeƒ kosmicznà teleskop, który wykry wreszcie pewnà bia à kar owatà gwiazd, przy swoich 55 kilogramach na centymetr szeêcienny niewiarygodnie ci kà i okrà ajàcà Syriusza raz na 50,1 lat. Gdy Dogonów odwiedzali naukowcy, by zapytaç o êród o owej wiedzy, cz onkowie plemienia wyjaênili, e oko o 70 lat temu wylàdowa statek kosmiczny, którego za oga wykopa a wielkà dziur i nape ni a jà wodà, po czym owe istoty - amfibie - zeskoczy y z pok adu statku do jeziora, wysz y na drugi brzeg i podzieli y si z Dogonami pewnymi tajemnicami dotyczàcymi kosmosu. Z relacji tamtych istot wynika o, e Syriusz jest zaludniony przez dwie ró ne rasy: ras amfibii oraz t, którà dziê okreêlamy jako Homo sapiens, ale wzrost owych ludzi si ga czterech metrów. Podobnà histori opowiadajà Aztekowie. Wed ug ich opowieêci, wiele tysi cy lat temu nad jeziorem Titicaca pojawi y si statki kosmiczne, z ich pok adu zeskoczyli do jeziora ludzie-ryby, osiàgn li brzeg i opowiedzieli t samà histori, której wys uchali Dogonowie. Mówiàc o przybyszach z Syriusza, okreêlamy ich tutaj jako amfibie, a wi c istoty mogàce yç i na làdzie, i pod wodà. Przypomnijmy sobie w tym miejscu badania przeprowadzone przez Muldaszewa oraz mieszkaƒców Atlantydy, którzy yli w jaskiniach samadhi - jak wyglàdali tamci ludzie? Powieki, a tak e r ce i nogi owych amfibii - z p etwami - pozwala y im szybko p ywaç pod wodà, poza tym mia y te istoty nosy przypominajàce wentyle - tak jak delfiny... Czy to mo liwe, by mieszkaƒcy Atlantydy utrzymywali faktycznie o ywione kontakty z istotami z Syriusza, co wi cej, nasuwa si pytanie o to, czy Atlantyda - albo mo e Ziemia w czasach istnienia Atlantydy - by a kolonià Syriusza? O p etwach posiadanych przez kosmitów, których Inkowie nazywali wirakocza, informujà tak e teksty znad jeziora Titicaca; p etwy widaç równie na portretach Manco Capaka, za o yciela peruwiaƒskiego miasta Cuzco. Ciekawe, prawda? Rys. 48: Trajektoria Syriusza-B wed ug rysunku wykonanego przez Dogonów Rys. 49: Wspótczesny wykres astronomiczny orbity Syriusza-B. Informacje o latach dotyczà pozycji, które Syriusz-B ka dorazowo w spornych latach zajmuje. Dogonowle nie umieszczajà Syriusza poêrodku swojego rysunku, lecz przenoszà go w pobli e Jednego z punktów tamtego elipsoidalnego tworu - o dziwo, Dogonom ten szczegó jest znanyjest i to od 700 lat! 58

7 Trzeba jednak odnotowaç i to, e w pismach z Atlantydy, które by y analizowane przez templariuszy, jest mowa o istotach pozaziemskich niepochodzàcych z Syriusza, a przecie ró niàcych si od nas wyglàdem. Znalezione w sarkofagach pisma z Atlantydy informujà o epoce i ludziach sprzed czasu istnienia Atlantydy, a wi c o yciu w I.emurn (tej nazwy sam wczeêniej u y em), która w owych pismach wyst puje jako Lumania. Tamci ludzie odznaczali si bardzo wysokim wzrostem, a ponadto osiàgn li wysoki poziom techniczny. Dochodzi o jednak do wojen mi dzy mieszkaƒcami Lumanii a ludêmi z innych kontynentów, czyli spadkobiercami dawniejszych cywilizacji. Ci ostatni próbowali podporzàdkowaç sobie mieszkaƒców Lumanii. Gdy Lumaƒczycy pos u yli si - w obronie w asnej - technologiami pozyskiwania energii, p k a skorupa ziemska, spod powierzchni wydoby y si ogromne iloêci lawy i nastàpi a gigantyczna powódê, przy czym fala powodziowa okaza a si tak pot na, e zmieni a punkty ci koêci globu dosz o do przemieszczenia biegunów. Spowodowa o to zag ad ca ej niemal ludnoêci Ziemi. Ocaleli tylko niektórzy mieszkaƒcy regionów górskich. Cz Êç ludzi, co ciekawe, zosta a ewakuowana statkami kosmicznymi przez jakieê istoty obcego pochodzenia. O tych istotach, nieokreêlonych bli ej w tekstach z sarkofagów, z którymi mog em si zapoznaç, czytamy: Znalaz szy si na macierzystych statkach obcych istot, których postacie nie przypomina y bynajmniej postaci naszych stwórców (przybyszów z Syriusza - przyp. aut.), ani te naszego wyglàdu, zrozumieli ci fizyczni ludzie, którzy ocaleli, e nie sà jedynymi istotami yjàcymi w tym wszechêwiecie. Wszystko to, co owi ludzie poznali umys em oraz przekonanie si o odmiennoêci i znacznie wy szym poziomie techniki istot, które ich ocali y, stawszy si niejako kosmicznymi bogami, pozwoli! o na stworzenie kultury pod ug praw pochodzàcych od naszego Prastwórcy, nazwanego przez owych ludzi Bogiem. Rys. 50: Jan van Helsing na tropach Jana Chrzciciela. Tutaj w towarzystwie o. Ireneusza z koptyjskiego klasztoru Êw. Makarego w Egipcie, miejsca przechowywania relikwii Jana Chrzciciela Skàd pochodzi y tamte istoty? Czy by z Oriona? Wskazywa by na to nast pujàcy artefakt - jeden z tych, które niepokojà archeologów. Dosz o wi c do ponownego zasiedlenia Ziemi. Owa epoka kojarzy si nam z Atlantydà, która - trzeba to powiedzieç - by a nie tylko kontynentem, ale ca à epokà. W tamtych czasach ludzie yli na owym niewielkim kontynencie poêrodku Atlantyku i w innych cz Êciach globu. Ale ów wyspowy kontynent mi dzy Amerykà Po udniowà i Afrykà posiada wówczas najlepiej rozwini tà cywilizacj, póêniej jednak stopniowo si pogrà- a w oceanie. Wyobraêmy sobie: w XII wieku dziewi ciu templariuszy Êl czy przy Êwiecach albo lampach naftowych, bo pràdu przecie nie by o, nad prastarymi tekstami, dowiadujàc si tego i owego o kosmicznym polu duchowoêci oraz o istotach pozaziemskich... I w aênie trzeba powróciç do tego, co owi rycerze wyczytali w tekstach z Atlantydy - niech zainteresuje nas... Rys. 51: Przedstawiony tu kamieƒ w kszta cie piramidy zosta odkryty dok adnie trzydzieêci lat temu w Ekwadorze. Stanowi on Êcis e odwzorowanie piramidy ukazanej na banknocie dolarowym (patrz: rys. 76). 59

8 Istniejà podobno trzy takie kamienie: jeden w posiadaniu rodziny Rothschildów, drugi w Muzeum Czarów (w Brukseli) i ten, który tutaj przedstawiamy. Na spodniej powierzchni widaç Oriona i takie oto zdanie: Stàd przyb dzie syn Stwórcy. TAJEMNA WIEDZA TEMPLARIUSZY To, co teraz przeczytacie, nie jest wymys em - zaczerpnà em to z pism przechowanych w sarkofagach. Niewielkà czàstk owej wiedzy ujawni a - po Êmierci templariusza, który by jej stra nikiem - Helga Hoffmann- Schmidt w publikacji wydanej w asnym sumptem w minimalnym nak adzie, chcàc udost pniç jà znawcom przedmiotu i cz onkom ló. Moja prezentacja opiera si wi c po cz Êci na samych pismach, po cz Êci zaê na osobistych rozmowach z wielkim przeorem templariuszy austriackich i z wielkim mistrzem pewnej lo y masoƒskiej, równie wtajemniczonym w owà wiedz. Wed ug przekazów templariuszy, wcielenia rycerzy wtajemniczonych w roku 1114 yjà nadal wêród nas, choç anonimowo, a ich zadaniem jest kierowanie ludzkoêcià a do zakoƒczenia tego etapu ewolucji, kierowanie zgodne z zasadà rezonansu i s u àce spe nieniu si planu Bo ego. Ale trzeba zwróciç uwag na odmiennà sytuacj tych wcieleƒ i osób znajdujàcych si w stanie samadhi, które pozostajà w jednym ciele: otó za ka dym razem, gdy cia o jednego z owych pi ciu templariuszy wyzbywa si swej fizycznej si y, dusza przenosi si do innego cia a, zawczasu na t zmian przygotowanego. W j zyku angielskim okreêla si takà w drówk duszy jako walk-in. Tym samym pierwotna wiedza, nabyta w chwili wtajemniczenia, zostaje zachowana, a prócz tego owi rycerze opanowujà wiedz pojawiajàcà si v kolejnych epokach. Helga Hoffmann-Schmidt przedstawia takie oto, wielce interesujàce, fakty: W 1946 roku francuski naukowiec i badacz, Roger Lhamoy, odnalaz 19 kamiennych sarkofagów Arki Przymierza w podziemiach, stanowiàcego ju tylko ruiny, zamku templariuszy w Gisors (miedzy Pary em a Rouen), a jego tamtejsze prace wykopaliskowe poprzedzi a wizja, dzi ki której ujrza miejsce swoich poszukiwaƒ. Natknà si on ponadto na 30 wielkich kufrów (z napisami wykonanymi przez templariuszy) oraz na posàgi przedstawiajàce Jezusa i 12 aposto ów. Ale zanim Lhamoy zdà y otworzyç sarkofagi i kufry, ca y ten skarb zosta zarekwirowany przez francuskà policje politycznà i wojsko, po czym nadano mu klauzul tajemnicy paƒstwowej. Blisko 25 lat póêniej cz Êç dokumentów trafi a do ràk 5 osób yjàcych (byç mo e nadal) w ró nych krajach. Jak wiadomo, piàtka templariuszy sprawujàcych przywództwo stanowi grono osób, na których spoczywa najwi kszy ci ar odpowiedzialnoêci za poszczególne sfery naszej egzystencji, a wiec za gospodark, religie, polityk, ycie spo eczne i nauk, tote przekazanie dokumentów odbyto si z uwzgl dnieniem zakresów odpowiedzialnoêci owych 5 osób. Po Êmierci templariusza, w którego gestii le a a nauka, Helga Hoffmann-Schmidt ujawni a cz Êç tamtej wiedzy. Jeden z moich najserdeczniejszych przyjació jest równie dziedzicem pewnej cz Êci owej wiedzy oraz dokumentów, które pozosta y po templariuszach i które podda - i nadal poddaje - analizie naukowej. Dzi ki niemu dowiedzia em si o istnieniu takiej wiedzy, a prócz tego dane mi by o - w jego obecnoêci - zapoznaç si z technologiami, które nie mieszczà si w naszej wyobraêni. Mój przyjaciel jest profesorem fizyki oraz wynalazcà: razem z pewnym moim kolegà opracowa b dàcà czymê wi cej ni maszynà - technologi bezpo- Êredniego uzyskiwania energii elektrycznej i cieplnej, jak te oêwietlenia z eteru, czyli inaczej, z pola neutrinomionowego. Od mojego przyjaciela, który by bliskim znajomym ów tego templariusza, dowiedzia em si o pewnych fascynujàcych faktach. Otó ów templariusz zetknà si w czasie wyprawy na Antarktyd z pewnà dotàd nieznanà cywilizacjà, jakoby istniejàcà pod ziemià. Pokrywa si to z moimi - zasygnalizowanymi tu wczeêniej - ustaleniami dotyczàcymi badaczy biegunów, którzy - wszyscy bez wyjàtku - mieli za sobà zadziwiajàce prze ycia powy ej 77 stopnia szerokoêci geograficznej. Bratanek admira a Byrda, którego w 1990 roku odwiedzi em w Phoenix (w Arizonie), by przeprowadziç z nim wywiad, potwierdzi, e jego stryj dotar do bieguna pó nocnego samolotem i e znalaz tam wejêcie do podziemi, w których znalaz a schronienie co najmniej jedna cywilizacja cechujàca si wysokim poziomem rozwoju. Admira Byrd i drugi pilot, Floyd Bennett, zauwa yli nagle, e ich samolot jest eskortowany przez dwa latajàce spodki, które uda o im si sfilmowaç, przy czym - wed ug ich opisu - na tych spodkach widnia y swastyki, co Harley Byrd, bratanek admira a, potwierdzi w rozmowie ze mnà. Ale zostawmy ten temat. Powróçmy do zasobu wiedzy templariuszy. Teksty zawierajà histori Atlantydy i cywilizacji wczeêniejszych, przy czym zawsze rozgrywa o si to samo. Ewolucja, a do osiàgni cia wysokiego poziomu techniki, wykorzy- 60

9 stywanej potem dla w asnych celów - przez egoistów lub przez elity w adzy. Owe cywilizacje degenerowa y si i upada y wskutek wojen, które we wszystkich przypadkach pociàga y za sobà totalnà zag ad. Wed ug dokumentów, znajdujemy si w podobnej sytuacji, która, jak mówià fakty, nie rozwinie si inaczej ni tyle razy przedtem - ca kowicie zgodnie z objawieniem Êw. Jana. Teksty z Atlantydy nie zawierajà konkretnych wskazówek co do mo liwoêci uchronienia si - sugerujà tylko, i ocalejà ludzie rozumni, majàcy dobre serce i umiejàcy kierowaç si w asnà intuicjà - by nadaç lepszy kszta t nowemu Êwiatu. Zatem upadek czy zag ada obecnej cywilizacji nie jawi si jako coê, co powinno wywo ywaç al, albo czemu warto by zapobiec, lecz zostaje uznana za etap rozwoju dusz, które dziê majà swoje wcielenia. Owe teksty widzà w tym wr cz konieczny proces oczyszczenia - porównywalny z dietà odchudzajàcà albo z oddzieleniem ziarna od plew. Z tamtych pism mo na by o, co najwa niejsze, wyciàgnàç wniosek, i z istnieje pewien wielki plan kosmiczny, tak zwany plan ST orzenia - jakby matryca (matrix) dla Stwórcy - w pismach z Atlantydy okreêlany jako projekt A-Omega. Oto czego dowiadujemy si o nim z oryginalnych dokumentów (by tamte teksty sta y si bardziej zrozumia- e, wprowadziliêmy pewne, niewielkie zmiany). W tych pismach znajdziecie Êwiat o prawdy, je eli dojrzeliêcie duchowo i jesteêcie w posiadaniu mocy tolerancji, dzi ki której istnieje mi oêç do wszelkich form ywych. Zgodnie z wolà naszego Prastwórcy, trzeba jeszcze raz ujawniç prawiedz oprawach kosmosu i prawach, od których zale y wszelki byt, aby rasa ludzka swoim rozumem ogarn a - zrozumia a - sens i cel wszelkiego egzystowania na tym Êwiecie. Zostaje to ujawnione dla dobra ludzi, i by poj li, e ich jestestwo, jako duch z àczone z naturalnà i materialnà duszà, jest - zgodnie z prawami kosmicznymi - niezniszczalne i ma boskie pochodzenie. Wtedy tylko, gdy pojmà, e sami sà stwórcami swego otoczenia i naturalnego Êrodowiska, i e, skoro stanowià wielkà wspólnot istnieƒ duchowych, wzajemnie sà za siebie odpowiedzialni, b dà oni jako indywidua mieç szans na powrót do królestwa Pana - Stwórcy, by w Êwietle prawdy, uwolnieni od materii, yç pod postaciami istot duchowych. Ka dy z nas nosi w sobie jednakà, przemo nà ÊwiadomoÊç tego, ze JESTEM. Wszechmogàcà si, w aêciwà Bogu, si, dzi ki której mo na dokonaç wszystkiego. Ka dy bowiem potrafi stworzyç wszystko, czego mu potrzeba, mocà swoich myêli, czerpaç bezpoêrednio z zasobu si kosmicznych. Warunkiem takiego wykorzystania owej wielkiej si y, by dzieci Bo e nie cierpi y, jest wasza uleg oê wobec nakazów naszego Prastwórcy, albowiem tylko ona pozwala obróciç nieskoƒczonà boskà energie, która istnieje w przestrzeni kosmicznej, na nieszkodliwe uduchowienie materii. Od niepami tnych czasów istnieje projekt A-Omega, gwoli uduchowienia kosmicznej materii przenoszony przez naszego Stwórc ze wszechêwiata do wszechêwiata. Równie my, mieszkaƒcy Ziemi, jesteêmy tylko czàstkà tego wielkiego dzie a, a przyczyniamy si w nim, mocà naszych myêli, do powiàzania energii kosmosu z materià, aby sta y si one zwartà jednoêcià. Taki jest sens wszelkiej egzystencji. Projekt A-Omega stanowi ycie zgodne z zasadà rezonansu, a to oznacza, i cz owiek musi w sobie samym rozpoznaç stwórc, bo przecie posiada moc myêli, musi pojàç, e sam jest sprawcà wszelkich sytuacji yciowych, tak jak uczy nas ludowa màdroêç: Co zasiejesz, to zbierzesz! Pisma templariuszy wyjaêniajà, e zasada rezonansu nie jest zasadà ustalonà arbitralnie, lecz pewnym procesem fizycznym, przyczyniajàcym si do tego, e wszystko, co pomyêlimy, zostaje przez nas samych urzeczywistnione, a wi c zmaterializowane. Owo wszystko obejmuje ka dà bez wyjàtku sytuacj yciowà: chorob, wypadek, wielki sukces, dziwnych ludzi w kr gu naszych znajomych i tak dalej. Celem jest wi c pe ne podporzàdkowanie sobie mocy myêli, aby wykorzystywaç jà ju tylko na sposób s u- àcy kreacji - mowa tu o mi oêci, która nie ocenia i nie osàdza. Ale poniewa cz owiek mo e poznaç nast pstwa wytwarzania form myêlowych jedynie wówczas, gdy wszelkich efektów - pozytywnych i negatywnych - doêwiadcza w asnym cia em, jesteêmy podporzàdkowani zasadzie rezonansu, abyêmy si nauczyli spo ytkowywaç nasze myêli coraz Êwiadomiej i z coraz wi kszà mi- oêcià - tak jak to czyni Jezus. Na ogó cz owiek w swoich powracajàcych wcieleniach przywyka do utrzymywania kontroli nad mocà swych myêli, pozwalajàcej mu poznaç skutki w asnego myêlenia i w asnych czynów, za sprawà cierpienia, którego sam sobie przysparza nieêwiadomym yciem i dzia aniem. G ównie poprzez cierpienie pojmuje cz owiek z czasem, e powinien okazaç si godnym swojej egzystencji w roli stwórcy i swego zrównania z Bogiem - skoro posiada najwi kszà moc kreatywnà, jaka istnieje. I gdy uêwiadomimy sobie, e ka dy cz owiek na tej i na wszystkich innych planetach nosi w swym wn trzu takà samà moc sprawczà i kiedyê osiàgnie ten sam cel - bo przecie oddzia ujà na niego jednakowe prawid owoêci i podobnie przebiega proces dojrzewania - osàdzanie go, czy w ogóle formu owanie ocen dotyczàcych 61

10 poszczególnego cz owieka nie b dzie Êwiadczy o o mi oêci. Skoro tak, to ka dy cz owiek mo e - jeêli tylko tego zapragnie - uratowaç jedynie siebie. Nikt nic zdo a wtedy zmieniç Êwiata. Âwiat, czyli pewnà zbiorowoêç, zmieniamy wy àcznie wówczas, gdy my sami stajemy si inni. Ka dy z nas mo e - czy to w dobrej, czy w z ej wierze - uczyniç coê jedynie dla siebie i za to tylko odpowiada przed naszym Stwórcà, ale i przed sobà samym. Z chaosu (grec. - nie ad wynik y z braku duchowoêci) musi ka dy z nas wydobywaç si samotnie. Sami wytworzyliêmy chaos i okolicznoêci naszego ycia, i tylko my mo emy przywróciç ad - poprzez poznanie siebie i triumf nad sobà, a tak e poprzez dzia anie. Có jednak ka e nam wcià zbaczaç z w aêciwej dla nas drogi? Od siebie samych oddalajà nas fa szywe wyobra enia i zawiêç. Mo e ktoê powiedzieç, e dzieje si tak za sprawà Z ego - Lucyfera czy jak go tam nazwiemy - i w aênie ta postaç jest przecie tà, która dodaje pikanterii naszemu yciu. Nie zdalibyêmy sobie sprawy z naszych s abych stron, gdyby nikt nie rzuca nam wyzwania, gdyby nikt nie wskazywa nam cieni w naszych wn trzach, gdyby nie mia kto ich oêwietliç jako niosàcy Êwiat o i w ten sposób uêwiadomiç nam, gdzie jeszcze trzeba coê uporzàdkowaç, pod jakim wzgl dem nie jeste- Êmy doskonali. Oznacza to, i celem ostatecznym jest zawsze wszechogarniajàca mi oêç - mi oêç do siebie samych i do wszystkiego, co stworzone. Oznacza to równie, i na poczàtek musz sobie zdaç spraw z w asnych s abych punktów. Skoro ju rozpozna em swoje minusy, czuj si sprowokowany do pracy nad sobà, która musi trwaç, póki nie dorosnà, póki nie dojrzejà na tyle, e nowa pokusa ju nie podzia a. Ale tymi sprawami praktycznymi zajmiemy si póêniej - bardziej szczegó owo. Mo na wi c stwierdziç, e nasz Stwórca nie jest Bogiem karzàcym; tego, e nie jest dyktatorem, który tylko rzàdzi ludêmi zmuszanymi do pracy, niewolnikami, dowiód, obdarzywszy nas wolnà wolà, oraz mo liwoêcià autokreacji, zale nej od naszego swobodnego wyboru. Zasada rezonansu jest najlepszym dowodem na to, e Stwórc staç na mi oêç, szacunek i tolerancj dla istot przezeƒ stworzonych. Chce byç z nas dumny, tak jak rodzice odczuwajà dum z tego, e ich dziecko rozsàdnie pokierowa o swoim yciem. Stwórca pozostawia nam wybór szcz Êcia lub cierpienia - zale nie od tego, co w swoim yciu stworzymy. Wszystkiego bowiem, co pomyêlimy, b dziemy musieli kiedyê sami doêwiadczyç. Jakie wo anie w lesie, takie echo! GdybyÊmy potrafili po prostu si pogodziç z tym, co nas obecnie spotyka, niczego nie oceniajàc i powstrzymujàc si od osàdzania, gdybyêmy umieli na to przystaç, wówczas nasze ycie przemieni oby si stopniowo w raj. Zabrzmi to pewnie jak wyêwiechtany frazes, ale z pism pochodzàcych z Atlantydy dowiadujemy si, i receptà na ycie doskona e jest ycie tu i teraz. Nie nale y wracaç myêlami do przesz oêci ani te wybiegaç zbyt daleko w przysz oêç, lecz zaczynaç od tego, co w danej chwili ma si przed sobà: od problemów zawodowych, nowego zwiàzku z m czyznà czy kobietà, k opotów, jakie majà nasze dzieci, choroby babci oraz pokonywania w asnych l ków - im zw aszcza trzeba stawiç czo o. Taki w aênie jest poczàtek ycia i poczàtek zmian! Powróçmy jednak do naszych templariuszy, którzy to wszystko odkryli, a prócz tego poj li coê bardzo wa nego, co na zawsze zachowali w pami ci, i cz owiek przyby kiedyê z kosmosu i tam - pewnego dnia - powróci! Tak, ale tego dowiaduje si nie pan, który samolotem lub z pr dkoêcià ponad 200 km na godzin mknie po autostradzie, pan, dla którego telefon komórkowy, Internet, a zw aszcza telewizja jest czymê najzwyklejszym na Êwiecie; dowiadujà si tego nasi templariusze - a ci yli w XII wieku! Owi rycerze zapoznali si z tym wszystkim w epoce, w której nie istnia Hollywood z jego filmami fantastycznonaukowymi, nie by o ksià ek Ericha von Danikena i w ogóle ma o kto umia czytaç albo pisaç. Dla sporej cz Êci ludnoêci Êwiata Ziemia stanowi a jeszcze obiekt p aski, a tymczasem widzimy garstk rycerzy, którzy zapoznajà si z budowà naszego Uk adu S onecznego, z dawnymi cywilizacjami, dowiadujà si o istnieniu statków powietrznych i lotach ku innym gwiazdom. Niesamowite! Z jednej strony, KoÊció przystàpi w aênie do nawracania tych, którzy nie kwapili si do przyj cia wiary chrzeêcijaƒskiej, i w imi tego wdawa si w wojny. Z drugiej strony by o tak, i w aênie inicjatorzy owych wojen stwierdzali, e wszystko, co odkryli nieco wcze- Êniej, przekreêla dotychczasowy obraz Êwiata! Odkryta wiedza zaprowadzi aby ich natychmiast - dos ownie natychmiast! - na stos. By o wi c oczywiste, e trzeba t wiedz zachowaç w tajemnicy, za o yç tajnà organizacj i dzia aç zza kulis. Utworzono lo, której kràg wewn trzny stanowili templariusze znajàcy ca à prawd. Wszyscy inni - poza kr giem wewn trznym - znali tylko cz Êç prawdy. W tej sytuacji postanowiono za g ównà tajemnic uznaç inny sekret - prawd o rodzinie Jezusa. 62

11 Tym tematem zajm si nieco dalej. Najpierw jednak przyjrzyjmy si wzrostowi znaczenia templariuszy, który nastàpi, gdy wykorzystali oni wiedz z sarkofagów dla swojej korzyêci. U Helgi Hoffmann-Schmidt czytamy: Poniewa templariusze yli ÊciÊle wed ug praw pochodzàcych od Boga, naszego Stwórcy, i praw kosmicznych, w bardzo krótkim czasie przyswoili sobie tak ogromnà wiedze i weszli w posiadanie tylu dóbr materialnych, e znaleêli si wêród najpot niejszych ludzi Êwiata, mogli wi c pokierowaç losami ludzkoêci, tak jak nakazywa o - i nakazuje - ich zadanie. Bernard z Clairvaux u y swoich wp ywów w kurii, by skierowaç do papie a proêb o nadanie garstce rycerzy, którzy w Jerozolimie pozostawali pod jego opiekà, odr bnej regu y - statutu okreêlajàcego normy zachowaƒ. Chodzi o o legitymizacj templariuszy oraz o to, by uzyskali oni niepodwa alny status. Sta o si tak 31 stycznia 1128 roku, kiedy Hugo z Payens zosta zaproszony na sobór w Troyes, któremu przewodniczy, jako legat papieski, kardyna Albano. Zasiadali tam te arcybiskupi Reims i Sens, ponadto biskupi w liczbie dziesi ciu oraz grupa opatów, do których nale a Bernard. ProÊba templariuszy zosta a spe niona: owi rycerze mieli odtàd prawo do wyró niajàcego ich stroju - wczeêniej by to po prostu bia y habit - i w asnego statutu. Dla ówczesnego Êwiata stali si rycerzami i zakonnikami z odr bnà regu a, a owej legitymacji dokona KoÊció, który póêniej okaza si wspó odpowiedzialny za brutalnà likwidacj zakonu, co nastàpi o w 1307 roku. Bogactwo i pot ga templariuszy Dalszy ciàg wydarzeƒ jest czymê wyjàtkowym w dziejach. Mam na myêli bardzo szybki wzlot i taki -niemo liwy do powstrzymania - upadek pot nego zakonu. Oficjalne przyznanie templariuszom odr bnej regu y, czego dokonano w roku 1128, sprawi o, e ich wp yw polityczny i bogactwo szybko si powi kszy y. Nagle zyskali oni poparcie wielu wp ywowych w aêcicieli ziemskich. Pieniàdze i inne dobra nap ywa y z ca ego katolickiego Êwiata. Gdy Hugo z Payens i Andrzej z Montbard po dwóch latach wracali do Jerozolimy, wieêli nie tylko b ogos awieƒstwo papie a (statut), ale tak- e sporo pieni dzy, precjozów i aktów w asnoêci ziemi, a ponadto podà a o za nimi stu kilkudziesi ciu zwerbowanych rycerzy. Ju w 1130 roku templariusze posiadali majàtki ziemskie we Francji, w Austrii, Holandii, Hiszpanii, Portugalii oraz w Szkocji - w tym ostatnim kraju dlatego, e ma onka Hugona z Payens, Katarzyna St. Clair, by a szkockà szlachciankà. Trzeba odnotowaç fakt, e w ciàgu zaledwie kilkudziesi ciu lat templariusze stali si najpot niejszà i najbogatszà organizacjà w Europie. Klasztory i komturie tego tajemniczego stowarzyszenia wyrasta y jak grzyby po deszczu, a to dzi ki wspó dzia aniu templariuszy z zakonem cystersów. W okresie kulminacyjnym - za taki uwa a si dziê, o ile dok adne datowanie w ogóle jest mo liwe, lata na czele zakonu templariuszy sta wielki mistrz Bertrand z Blanchefort, co by o faktem zdumiewajàcym. Pochodzi on z po udniowofrancuskiej dynastii katarów. Zdumiewa to, bo przecie templariusze uchodzili ofcjalnie za katolików - sytuacja, w której na czele katolickiego zakonu staje katar jest tak samo osobliwa, jak przemiana katolika w ydowskiego rabina. CzterdzieÊci lat póêniej katarzy - po d ugoletniej wojnie przeciw nim - zostali niemal e ca kowicie wyt pieni przez - chrzeêcijaƒskà armi papieskà. Templariusze mieli szcz Êliwà r k do pieni dzy. W pierwszym tomie ksià ki Banken, Brot und Bomben (Banki, chleb i bomby) pisze o tym Stefan Erdmann: Templariusze byli pierwszymi po yczkodawcami, a wi c bankierami, w Êwiecie zachodnim. Wspó czesny system obrotu pieni dzmi ma d ugà historie, która rozpocz - a si kilkaset lat przed naszà erà. Zanim wprowadzono pieniàdze, ludzie utrzymywali si z handlu ywnoêcià - wymieniali dobra na dobra albo towar na z oto. Rozwój komunikacji, powstawanie nowych szlaków handlowych oraz umi dzynarodowienie polityki ekspansji sprawi y, e zwi kszy si, co oczywiste, tak e zasi g handlu, wymiany towarowej. Transportowano coraz wi ksze iloêci towarów i coraz dalej. Ros y przy tym zyski. System wymiany naturalnej okaza si niepraktyczny, bo transport wielkich iloêci towarów na wymian, i to dalekimi trasami, by bardzo ucià liwy. Ponadto ka dy, kto mia przy sobie sporo z otych i srebrnych monet, nara a si na niema e niebezpieczeƒstwo, cz sto bowiem dochodzi o do napadów. Najbezpieczniejszym rozwiàzaniem dla kupców by a rezygnacja z wo enia ze sobà z otych i srebrnych monet, zamiast tego woleli pozostawiaç w tej czy innej miejscowoêci odpowiednià sum pieni dzy. Tak powsta y pierwsze kasy handlowe, które przechowywa y majàtek kupców i strzeg y go, póki ci ludzie byli w podró y, prowadzàc odtàd swoje interesy z o wiele mniejszym ryzykiem. Potwierdzenie dla kupca mia o form ostemplowanego i podpisanego pokwitowania - by to tak zwany list wartoêciowy. 63

12 Taki rozwój sytuacji nieco póêniej stworzy bankierom pewne niespodziewane mo liwoêci. Przechowywany przez nich kapita (w postaci z otych i srebrnych monet), który kwitowano listami wartoêciowymi, przyjmujàc na siebie pewne zobowiàzania wobec w aêcicieli, z czasem znacznie si powi kszy. Bankierzy zacz li wi c udzielaç po yczek, wykorzystujàc zdeponowane z oto, co by o ewidentnym oszustwem, bo owo z oto nale a- o do innej osoby - w aêciciela. Niebawem kupcy przywykli do regulowania naleênoêci pokwitowaniami. By o ich w obiegu coraz wi cej, tak wiec we wszystkich miastach mogli wymieniaç si pokwitowaniami. W taki sposób powsta y nowoczesne banki, które y y z przyjmowania i wydawania pokwitowaƒ, osiàgajàc wysokie zyski. Narodzi si banknot, z oto bowiem przemieni o si w pieniàdze. Tyle o powstaniu banków za sprawà listów wartoêciowych. Skutki tego by y dalekosi ne, o czym w ksià ce Machtwechsel aufder Erde (Zmiana w adzy globalnej) pisze Armin Risi: Nagle przysz o obliczaç wartoêç wszystkich towarów i us ug w pieniàdzu papierowym. Wkrótce ju tylko banknoty pozosta y w obiegu. Trzeba by o ustalaç ceny i zarobki. Ile pieni dzy warte sà zwój jedwabiu, prosie, sà- eƒ drewna, dzieƒ pracy? Wszystko uzyskiwa o swà wartoêç pieni nà. Praca i dobra, inaczej mówiàc - ludzie popadli w zale noêç od pieni dzy, a zarazem od tych, którzy umo liwiali ich przep yw: od bankierów. Banki ju od dawna wydawa y pokwitowania bez pokrycia. Przechowujemy tu tysiàc skrzyƒ nape nionych z otem. ZastawiliÊmy ju te skrzynie u po yczkobiorców, ale nie w postaci z ota, lecz jako papiery wartoêciowe. Wypo yczyliêmy wiec tysiàc skrzyƒ pe nych z ota i tyle ich posiadamy! Czemu by wiec ta gra nie mia a trwaç? Kupcy i po yczkobiorcy byli tak mocno przekonam o uczciwoêci i s ownoêci bankie rów, e po prostu zak adali, i pokwitowanie ma pokrycie. Nikt tego nie móg sprawdziç, bo z oto w postaci pokwitowaƒ by o w powszechnym obiegu, ale ju nienamacalne. DziÊ to oszustwo jest od dawna dzia aniem uprawnionym. Pieniàdze papierowe muszà mieç pokrycie w z ocie tylko do pewnej wysokoêci stopy procentowej. Wszystkie banki paƒstwowe zadrukowujà papier, nadajàc mu okreêlonà wartoêç handlowà. Wi ksza czeêç b dàcych w obiegu pieni dzy to nie banknoty, a tylko wirtualne liczby wprowadzone do pami ci komputera. Ta gra liczbowa jest (20,s ) jednak z udzeniem, które w ka dej chwili mo e prysnàç jak baƒka mydlana. Templariusze a gotyk W epoce rozkwitu zakonu templariuszy, a tak e zakonu cystersów, upowszechni a si architektura po dziê dzieƒ niema) àca sobie równych - architektura gotycka. SpecjaliÊci nadal próbujà si doszukaç jakiejê fazy po- Êredniej mi dzy gotykiem a romantyzmem. Od roku 1130 do 1260 wzniesiono a osiemdziesiàt katedr, cechujàcych si pi knem fascynujàcym, a zarazem tajemniczym, mistycznym, na przyk ad Notre Dam w Pary u czy katedry w Strasburgu, Amiens, Rouen, Reims i Chartres. Trzema najs awniejszymi budowlami templariuszy sà: Westminster Abbey w Londynie, katedra boloƒska i mediolaƒska. Katedry te to mistrzowskie dzie a architektury, w których perfekcyjnie zastosowano zasady Êwi tej geometrii. DziÊ miliony turystów stajà we wn trzach tych cudów architektury i zastanawiajà si, czy sà one faktycznie dzie ami ràk ludzkich. Wydajà si i w naszych czasach tajemnicze - nie mniej zagadkowe ni poczàtek epoki gotyku. Nag e odrodzenie si Êwi tej geometrii w pierwszych dziesi cioleciach XII wieku trzeba oczywiêcie powiàzaç z odkryciem pism z Atlantydy. Druga tajemnica Oprócz odkrycia sarkofagów istnia a jeszcze jedna tajemnica, która stanowi a czynnik zespalajàcy rycerzy Êwiàtyni. By a nià pewna historia opowiadana w Jerozolimie, póêniej rzekomo potwierdzona dowodami: prawdziwa historia ukrzy owania Jezusa. Po zdj ciu z krzy a mia zostaç ukryty przez uczniów w bezpiecznym miejscu i do y s dziwego wieku. Wed ug tej opowieêci Jezus jeszcze d ugo podró owa po Êwiecie (przede wszystkim do Indii oraz do Tybetu), zmar we Francji i jest pochowany u boku swej ówczesnej ma onki, Marii Magdaleny. Us ysza em to w 2003 roku w Klagenfurcie, w trakcie rozmowy z wielkim przeorem templariuszy. Nie ujawni mi on miejsca pochówku Jezusa i Marii Magdaleny, wspomnia jednak o tym, e rokrocznie odbywa si tam spotkanie templariuszy - ku czci Jezusa. Ucieczka Marii Magdaleny z Palestyny po ukrzy owaniu Jezusa i szukanie przez nià schronienia w koloniach ydowskich w po udniowej Francji sà wielce prawdopodobne. Niepotwierdzona definitywnie legendy Marii jest nadal przedmiotem kontrowersji mi dzy KoÊcio m a jego oponentami. Wiele przemawia za zgodnoêcià tej legendy z prawdà historycznà. 64

13 Najbardziej zdumiewajàcym elementem owej tajemnicy sprzed wieków jest jednak stwierdzenie, e Maria nie przyby a na po udnie Francji samotnie, lecz z dzieckiem albo nawet z kilkorgiem dzieci, bo przecie by a onà Jezusa. Niektórzy utrzymujà wr cz, e wiele budowli gotyckich pod wezwaniem naszej Pani (Notre Dame), mieszczàcych w sobie czarne Madonny, nazwano tak nie na czeêç Maryi, matki Jezusa, lecz byç mo e na czeêç Marii Magdaleny z Dzieciàtkiem - dzieckiem Jezusa! Do poglàdu templariuszy na sytuacj rodzinnà Jezusa przychylali si katarzy, którzy zw aszcza w XIII i XIV wieku stanowili powa ne zagro enie dla papiestwa. Przekonania katarów mia y swoje uzasadnienie w tym, co g oszono w kr gach czcicieli Marii Magdaleny i co by o istotnie najgroêniejsze dla KoÊcio a katolickiego. Dlatego papiestwo niezw ocznie przedsi wzi o akcj represyjnà wobec katarów. Zatem z punktu widzenia KoÊcio a katolickiego kres kataryzmu, który nastàpi w XIV wieku na skutek u ycia wojsk, jest zrozumia y. Katarzy podzielili wi c los templariuszy. Wspólne posiadanie tajemnej wiedzy o rodzinie Jezusa dawa o poczucie wi zi - tak e w sporze z KoÊcio em - i doprowadzi o nawet do sytuacji, w której, o czym by a ju mowa, w najlepszym okresie istnienia zakonu templariuszy na jego czele stanà katar (wielki mistrz Bertrand z Blanchefort). Autorzy klasycznej ju ksià ki na ten temat, zatytu owanej Derheilige Gral und seine Erben (Âwi ty Graal i jego dziedzice) - Michael Baigent, Richard Leigh i Henry Lincoln - doszli do pewnej, niebudzàcej wàtpliwoêci konkluzji, która pociàgn a za sobà nast pujàcà hipotez : (...) ona Jezusa (Maria Magdalena) po ucieczce z Palestyny znalaz a, razem z rodzinà, azyl na po udniu Galii, gdzie ród ten doczeka si kolejnych pokoleƒ, yjàc w jednej ze wspólnot ydowskich. W V wieku spowinowaci si - prawdopodobnie poprzez ma eƒstwo - z frankijskà rodzinà królewskà i zapoczàtkowa dynastie Merowingów. W 496 KoÊció zawar pewien uk ad z tà dynastià, a to pozwala przypuszczaç, e prawdziwe pochodzenie Merowingów by o KoÊcio owi znane. Autorzy ksià ki odtworzyli tak e drzewo genealogiczne potomków Jezsa, si gajàce w ciàgu kolejnych stuleci poprzez Merowingów do krzy owców i dalej, a do naszych czasów. Upadek templariuszy W historiografii znajdujemy wiele wskazówek dotyczàcych przyczyn upaku templariuszy i przeêladowania tego zakonu, ale za niewàtpliwà g ównà przyczyn trzeba uznaç ich bogactwo, dzi ki któremu stali si pot gà politycznà. Ju w roku 1187 wojska templariuszy musia y po swojej kl sce przekazaç Jerozolim pod w adanie su tana Saladyna. Tamta pora ka zapoczàtkowa a ich s abni cie, bo te poniesiono znaczne straty w ludziach. Musieli wi c zejêç ze sceny. Stefan Erdmann opisuje tamtà sytuacj nast pujàco: Jak si zdaje, cele polityczne templariuszy straci y dla nich znaczenie, gdy trzeba by o oddaç Jerozolim. I w Palestynie, i w Europie dokonywa si powolny upadek. Ale mimo pewnego zmniejszenia swej pot gi templariusze mieli jeszcze wp ywy i zachowali bogactwo. W 1291 roku pad a ich ostatnia twierdza na wybrze u Akkon, a tak e ostatnie bastiony w Palestynie, co zmusi o pokonanych templariuszy do ucieczki na Cypr. W 1293 roku nowym wielkim mistrzem zosta Jacques de Molay. Gdy w roku 1307 Molay udawa si ponownie do Pary a, zaostrza si ju konflikt z królem Francji (Filipem Pi knym), który widzia w templariuszach zagro enie. Z jednej strony, mia on wiele szacunku dla templariuszy, bo mimo znacznych strat w ludziach, poniesionych w toku walk o ostatnie bastiony zamorskie, powróci o do Francji niema o doskonale wyszkolonych o nierzy. Z drugiej strony, Filip wiedzia, e zakon templariuszy nie jest ju tak groêny, jak w najlepszym swoim okresie. Zakon templariuszy mia ponad tysiàc siedzib. Wi kszoêç ich imponujàcych posiad oêci znajdowa a si we Francji; ich paryska centrala stanowi a jakby odr bnà dzielnice. Tymczasem król Francji czyni w ca ym kraju przygotowania do niespodziewanej, druzgocàcej rozprawy z zakonem. OczywiÊcie kusi go tez majàtek templariuszy - zamierza nim zaw adnàç po wyeliminowaniu zakonu. W tej sytuacji ukryto najwa niejsze dokumenty, pisma z Atlantydy i ró ne artefakty. Niema o templariuszy zbieg o z Francji, by poszukaç azylu w bezpiecznych regionach Portugalii, Anglii oraz Szkocji, gdzie wp ywy papiestwa by y niezbyt wielkie. Cz Êç z nich wstàpi a tam póêniej do istniejàcych ju ló masoƒskich, dzia ali te, w nowym charakterze, na rzecz reformacji, bioràc odwet za przeêladowania, jakich doznali ze strony KoÊcio a katolickiego. 65

14 Inna grupa templariuszy za o y a w Portugalii odnowiony zakon o zmienionej nazwie, zakon rycerzy Chrystusa, i dzi ki Klemensowi V doczeka a si rehabilitacji. W Portugalii templariusze znowu stali si pot nà organizacjà. Jeszcze inni rycerze Êwiàtyni zbiegli, skorzystawszy ze swej flotylli, za morze. Templariusze posiadali przecie wspania à flotyll, która wieczorem 12 paêdziernika 1307 roku sta a w porcie La Rochelle. Nazajutrz, 13 paêdziernika, dotar do portu oddzia wojsk królewskich, ale ca a flotylla, liczàca prawdopodobnie osiemnaêcie okr tów, znikn a bez Êladu. Co si z nià sta o, nie wiadomo do dziê! Wed ug pewnych spekulacji, mieliby owi templariusze zbiec do Nowego Âwiata - posiadali wszak mapy làdów i mórz ca ego globu. Inni templariusze ca kiem oficjalnie wyruszyli do Nowego Âwiata - do La Merica (Ameryki). Istniejà potwierdzenia tego faktu: w miasteczku Westford (Massachusetts), niedaleko od wybrze a Atlantyku, jest ska a, w której wyryto wizerunek rycerza. Jego strój okazuje si podobny do uniformu templariuszy. Zaskakuje to, e na tarczy owego rycerza widaç aglowiec, a nad nim S oƒce, Ksi yc i pi cioramiennà gwiazd - od strony S oƒca w kierunku Ksi yca, w kierunku zachodnim! Gwiazda zaranna - Wenus - nosi a w j zyku staromandejskim nazw : Merica. Z odnalezionych tekstów i dawnych map templariusze dowiedzieli si o istnieniu krainy pod gwiazda Merikà, którà w swojej ojczystej francuszczyênie nazwali po prostu La Merica. Oficjalny edykt królewski dotyczàcy rozprawienia si z templariuszami zosta wydany 13 paêdziernika 1307 roku. W samej Francji przeprowadzono równoczeênie akcje represyjne w ponad tysiàcu oêrodków zakonu, wiele osób uwi ziono. Zaledwie kilka tygodni póêniej eliminacja templariuszy zyska a poparcie g owy KoÊcio a, papie a Klemensa V, który nakaza aresztowania cz onków zakonu w ca ej Europie, w àcznie z Cyprem. Oskar ono ich przede wszystkim o bluênierstwa i herezj! Jakoby wyrzekli si Chrystusa i opluli krzy. Chocia wiele zeznaƒ wymuszono torturami, za dowiedzione uwa a si to, e poglàd templariuszy na Jezusa Chrystusa nie by bynajmniej zgodny z oficjalnà doktrynà KoÊcio a katolickiego. Mimo e zakon doczeka si uznania przez KoÊció (poprzez nadanie mu regu y), templariusze mieli odmienne przekonania (choç ukrywali je), z których uczyniono im teraz zarzut. Stefan Erdmann opowiada o tym, co spotka o ostatniego wielkiego mistrza templariuszy - o chrzeêcijaƒskim potraktowaniu go przez KoÊció. Czy nie nale y przebaczaç nieprzyjacio om? Filip IV poleci - by o to 18 marca 1314 roku - spaliç w Pary u na stosie wielkiego mistrza templariuszy, Jacques'a de Molay i dwóch innych zakonników. Stojàc w p omieniach, de Molay wykrzycza pod adresem papie a i króla groêb, która z czasem sta a si jednoznacznym potwierdzeniem ówczesnej pot gi templariuszy: Klemensie, niesprawiedliwy s dzio - tak brzmia y jego s owa - wzywam ci, byê za czterdzieêci dni stanà przed tronem Najwy szego S dziego. Filipie, ty staniesz tam nie póêniej ni za rok. Na koniec pad y s owa przekleƒstwa: Vekam, Adonoi! - PomÊcij to, Panie! I papie, i król zmarli w tym e roku 1314! Nast pc Êwi tego Piotra zaledwie miesiàc po egzekucji zmog a ob o na choroba zakaêna - prawdopodobnie dyzenteria. Przyczyna Êmierci Filipa, która nastàpi a pod koniec roku, nie jest znana. GdybyÊcie chcieli dog bnie poznaç dzieje templariuszy, mi dzy innymi ich powiàzania z lo ami (zw aszcza z lo à Prieure de Sion), polecam dwutomowà ksià k Stefana Erdmann a Banken, Brot und Bomben (Banki, chleb i bomby), która pozwoli Wam odbyç takà podró w przesz oêç, jakiej dotychczas nie dane by o Wam prze yç. W tym kontekêcie trzeba teraz postawiç kolejne pytanie... Rys. 52: Jacques de Mole. ia stosie KIM BY NOSTRADAMUS? Najs ynniejszym jasnowidzem, który by równoczeênie wizjonerem, astrologiem i alchemikiem, jest niewàtpliwie Francuz Nostradamus, wbrew powszechnej opinii bynajmniej nie dziwak stroniàcy od Êwiata, lecz s awny lekarz, nastawiony na korzystanie z ycia. Przypatrzmy si przez chwil jego yciu: 66

15 Nostradamus urodzi si 14 grudnia 1503 roku jako syn ydowskiego notariusza w Saint-Remy w Prowansji. W aêciwe jego nazwisko brzmia o: Michel de Notre Dame. Pierwsze lata ycia sp dzi w domu dziadka ze strony matki, Jeana de St. Remy. Tego przodka Nostradamusa trzeba zaliczyç do wtajemniczonych, poniewa by on osobistym lekarzem i cz owiekiem cieszàcym si najwi kszym zaufaniem króla Prowansji - Renego, który nosi ponadto tytu ksi cia Andegawenii i króla Jerozolimy. Ów dziadek zapozna Nostradamusa z tajemnà wiedzà ydów. Po Êmierci swego dziadka i nauczyciela Michel podjà najpierw w Awinionie studia w dziedzinie retoryki i filozofii. Od 1529 roku studiowa w Montpellier medycyn i tam w 1532 roku doktoryzowa si. Michel poêlubi zamo nà wdow nazwiskiem Anna Gemella, dzi ki czemu móg w 1549 roku osiàêç w prowansalskim mieêcie Salon - jako lekarz i mag. W roku 1555 og osi g ównà cz Êç swoich przepowiedni, a reszt wizji, si gajàcych dok adnie od rokul555 do 3797, opublikowa jego uczeƒ, Jcan de Chavigny; by o to w 1556 roku, po Êmierci Nostradamusa. Trzeba tu zwróciç uwag Czytelników na to, e w latach Nostradamus kilkakrotnie przez d u szy czas przebywa w lotaryƒskim opactwie Orwal i by goêciem klasztoru w Chambery. Opactwo Orwal nale- a o do zakonu, który obejmowa klasztor Êw. Bernarda, samego Bernarda z Ciairvaux. Badacz ycia Nostradamusa, Gerard de Sede twierdzi, e w czasie swego osiemnastomiesi cznego pobytu w Orwal zosta Nostradamus wtajemniczony w pewien przera ajàcy sekret. Wed ug Gerarda de Sede, wtedy w aênie Nostradamus popad w zale noêç od doskonale zorganizowanego tajnego stowarzyszenia o nazwie Prieure de Sion, które przej o sukcesj po zakonie templariuszy. Je eli przyjàç informacje podane przez tego badacza za dobrà monet, to trzeba za o yç, e Nostradamus uzyska zarazem dost p do tajemnic templariuszy - zw aszcza do tych, które dotyczy y Atlantydy, w tekstach Nostradamusa znalaz y si bowiem pewne wiadomoêci o wyglàdzie mieszkaƒców Atlantydy i ówczesnych warunków ycia na Ziemi (czerwone niebo, uznanie ludzi z Atlantydy za amfibie itd. - patrz: rozdzia o Muldaszewie). Byç mo e wyjaênia to tak e, dlaczego Nostradamus by w stanie prorokowaç kilkaset czy nawet kilka tysi cy lat naprzód - móg on znaç koleje losów ludzkoêci, z którymi templariusze zapoznali si dzi ki tekstom z Atlantydy. Je eli Nostradamus rzeczywiêcie zosta wtajemniczony, to nasuwa si jeszcze jedno pytanie: czy jakimê innym osobom dane by o posiàêç owà wiedz? Jak sadzicie? Czy tamta wiedza przepad a bezpowrotnie, czy mo e pewna niewielka grupa nosicieli tajemnicy przyswoi a sobie owà wiedz i dosz a do jeszcze wi kszej pot gi ni ta, która sta a si niegdyê udzia em templariuszy? Zapytajmy wi c... Rys. 53: Michel de Notre Dame (Nostradamus), wizjoner, lekarz, tak e uzdrowiciel, ponadto astrolog; y w latach na po udniu Francji. Jako wizjoner nie ma sobie równych w Êwiecie zachodnim. JAKIE BY Y DALSZE LOSY TEMPLARIUSZY I PISM Aby rozwiàzaç t tajemnic, chcia bym zaprosiç Was do odbycia razem ze mnà podró y w czasie: ZnaleêliÊmy si w przesz oêci odleg ej o niemal e tysiàc lat od naszej epoki. Jak przedstawia o si ówczesne ycie? Nie by o elektrycznoêci, dróg asfaltowych, nie znano oczywiêcie samochodów ani samolotów. Podró owano powozami ciàgni tymi przez konie albo krowy; wod grzano na piecu kuchennym; nie by o te takich ubikacji, jakie znamy, a wi c ze sp uczkami itd.; nie istnia y telefony komórkowe ani adne inne Êrodki telekomunikacji. Nieliczni tylko ludzie posiadali wykszta cenie, umieli czytaç i pisaç. A ówczesne ksià ki - ma o kogo by o na nie staç - porusza y tematy inne ni dzisiejsze, nie mówiàc ju o tym, e tamte najcz Êciej pisane by y po acinie. Ale i w owych czasach istnieli ludzie, którzy mieli za sobà wiele podró y. Wprawdzie nie tak dalekich, jak nasze, zwiedzano jednak ciep e kraje i zdarza o si, e tam powierzano komuê pisma przekazujàce ciekawà wiedz. Wybierajàc si - myêlami - w owà przesz oêç, powinniêmy jednak wziàç pod uwag i to, e wówczas niezbyt delikatnie obchodzono si z ludêmi o innych przekonaniach - tak e o innych przekonaniach religijnych... 67

16 Raz, dwa i koniec... By y to przecie czasy Inkwizycji, czasy palenia czarownic na stosie. Istnia y ju wtedy stowarzyszenia, które nosi y takie nazwy jak: tajne lo e, lo e masoƒskie i kluby dyskusyjne. Spotykali si tam ludzie wykszta ceni i majàcy za sobà wiele podró y, by dyskutowaç o poglàdach odbiegajàcych od tych, które zyskiwa y powszechnà akceptacj - byli wêród nich oficerowie, aptekarze, lekarze i nauczyciele. Spotykali si tu równie chrzeêcijanie nale àcy do ró nych zgromadzeƒ (franciszkanie, dominikanie...), bankierzy, jak te podró nicy, archeolodzy, fizycy, chemicy, wynalazcy, ludzie interesu. W ówczesnych lo ach wymieniano si Êwie ymi doêwiadczeniami, przy czym to, o czym rozmawiano, w adnym wypadku mia o oczywiêcie dotrzeç do opinii publicznej. Wiedza, którà si dzielono, by a w wi kszo- Êci wiedzà heretyckà, sprzecznà z tradycyjnym pojmowaniem historii, religii oraz polityki. I tak na przyk ad od archeologów otrzymywano wiadomoêci o piramidach, które ca kowicie przeczy y ówczesnemu poglàdowi na rozwój poszczególnych cywilizacji. Przypominajà mi si w tym kontekêcie tak e odkrycia dokonane w Stonehenge na po udniu Anglii, w miejscu nagromadzenia okreêlonego rodzaju kamieni. Równie tam znaleziono artefakty pochodzàce z Atlantydy. Oprócz tego karpaccy górnicy natkn li si na tablice z inskrypcjami i pewne urzàdzenia - które dziê okreêlilibyêmy jako maszyny - stanowiàce pozosta oêç po jakiejê dawniejszej kulturze, przy czym ówczeêni ludzie ze wzgl du na pewne czynniki zewn trzne (byç mo e nastanie epoki lodowcowej) kopali w górach ogromne tunele i szyby, aby móc w nich przez d u szy czas przetrwaç. Rys. 56 i 55: Starodawne maszyny znajdowano te gdzie indziej, przyk adem jest prehistoryczny komputer z Antikythery. Odkryli go w 1901 roku greccy nurkowie. Amerykaƒskie Towarzystwo Filozoficzne dopatruje si w tym artefakcie sprzed tysi cy lat przek adni ze skomplikowanà kombinacjà kó z batych Rys. 56, 57, 58 i 59: P askorzeêba znajdujàca si w Êwiàtyni Hathor w Denderze przedstawia coê, co przypomina arówk. Przedmiot ten - z wykorzystaniem dok adnych wymiarów zawartych w egipskich tekstach z owej Êwiàtyni - zosta zrekonstruowany przez Reinharda Habecka. Nie jest to co prawda arówka, dochodzi jednak do wy adowania elektrycznego w pró ni - powstaje uk Êwietlny. Przy ciênieniu wynoszàcym ok. 40 tor od jednej cz Êci metalowej (elektrody) do drugiej przechodzi faliste pasmo Êwietlne - tak jak to przedstawiono na p askorzeêbie 1. kap an, 2. zjonizowane pary 3. wy adowanie elektryczne (wà ), 4. uj cie (lotos), 5. przewód ( odyga lotosu), 6. bóg powietrza, 7. izolator (d ed), 8. noêiciel Êwiat a thot z no ami 9. symbol napi cia, 10. napi cie dwukierunkowe (dodatnia polaryzacja w osów), 11. êród o energii ( pràdnica elektrostatyczna?) 68

17 Rys. 60 i 61: Bateria sprzed dwóch tysi cy lat! Te elementy s u àce do galwanizacji odkryto w 1936 roku w pobli u Bagdadu, w trakcie prac wykopaliskowych. Eksperyment przeprowadzony w 1978 roku przez dyrektora Roemer-Pelizens-Museum w Hildesheim oraz chemika z firmy Bosch wykaza, e owe przedmioty przydatne do uprawiania kultu dzia ajà na zasadzie ogniw elektrycznych i jeszcze dziê dzia ajà dajàc napi cie 0,5 V 1. gliniany pojemnik, 2. beton, 3. kwas umieszczony w walcu, 4. miedziany walec, 5. zakoƒczenie elaznego pr ta, 6. cz Êç zabetonowana, 7. elazny pr t Rys. 62, 63 i 64: Oko o 500 roku n.e. znalaz y si w Kolumbii te statki powietrzne, w których archeologowie dopatrujà sià ptaków albo owadów. Ale in ynierowie znajàcy si na lotnictwie uznali po obejrzeniu tych artefaktów, e zawierajà one nowoczesne aerodynamiczne elementy konstrukcyjne, które w przyrodzie nie wyst pujà. Potwierdzi to w 1995 roku Peter Belting, niemiecki pilot i modelarz: stworzy on niespe na metrowe modele owych pojazdów i przesz y one wszelkie oczekiwania. Start, làdowanie, jazda po ziemi, a nawet p tle - wszystko odbyto si bez jakichkolwiek komplikacji aerodynamicznych Oto dwa przyk ady tajnych wiadomoêci, które nie powinny by y w adnym wypadku trafiç do ogó u ludzi. Inny przyk ad to wiedza egipska, pochodzàca ze zwojów znalezionych przez pierwszych archeologów w tamtejszych grobowcach: informujà one o budowie naszego Uk adu S onecznego, a tak e o istnieniu tajemnej Êwi tej geometrii (geometrii rozwoju - przyrody, ludzi, pszczó, drzew - wszystkiego), przy czym dok adnie wyjaêniajà one, jak owà geometri mo na stosowaç w budownictwie. Ju sama znajomoêç budowy Uk adu S onecznego i okràg ego kszta tu Ziemi nara a a na Êmiertelne niebezpieczeƒstwo. Nauczano wówczas, e Ziemia mo e byç tylko p aska i basta. Jest teraz, w przybli eniu, rok Wiemy ju, co stanowi o tajemnic templariuszy i jakà pot gà stali si oni dzi ki temu sekretowi. I oto rozpocz y si przeêladowania, wielu cz onków zakonu spotka a Êmierç z r ki kata. Ale cz Êç templariuszy zbieg a do krajów oêciennych i tam zdo a a si zadomowiç. Tworzono co prawda nowe wspólnoty templariuszy, niektórzy z nich jednak wstàpili do ju istniejàcych ló wolnomularskich. 69 Rys. 65, 66 i 67: Przyk ady zastosowaƒ Êwi tej geometrii: wspó czynnik phi w przyrodzie (szkielet aby), w sztuce (grecki posàg) i w architekturze (japoƒska Êwiàtynia)

18 Tym samym pewnà cz Êç wiedzy z Atlantydy posiad y wtajemniczone osobistoêci, od dawna wp ywowe i dysponujàce tajemnà wiedzà. Cz onkowie ló poznali wi c dog bnie Êwi tà geometri, bo przecie stanowi fundament dla wi kszoêci tekstów z Atlantydy. Jednym z tych, którym si ona przyda a, by w oski malarz, rzeêbiarz i wynalazca, Leonardo da Vinci ( ), s awny nie tylko dzi ki zastosowaniu w malarstwie z otego ciecia, lecz przede wszystkim dzi ki znaczàcym wynalazkom - odzi podwodnej, maszynom latajàcym, mechanicznemu warsztatowi tkackiemu, ruchomym mostom czy te pompom. Wi kszoêç wynalazków Leonarda stanowi y tylko rysunki, ale tak czy inaczej chcia oby si zapytaç, skàd zaczerpnà on swà wiedz. Masoni (wolnomularze) natomiast poznali struktur DNA, posiedli wiedz o Atlantydzie oraz o istnieniu innych cywilizacji w kosmosie. Co zaê dotyczy Abrahama, Moj esza, Mahometa i Jezusa, wolnomularze twierdzili, i nie wszystkie zdarzenia z ycia tamtych postaci rozegra y si tak, jak zapisano w ksi gach. Dlatego w aênie przez w adze paƒstwowe i koêcielne byli oni uwa ani za Êmiertelnych wrogów i swoje poglàdy wyra ali tylko wobec cz onków ló. Mamy tu dwa aspekty, którymi b dziemy si jeszcze zajmowaç: 1. Dzi ki przyjmowanym do ló templariuszom wolnomularze posiedli ogromnà wiedz o naszej planecie, o budowie kosmosu oraz pewnych artefaktach technicznych, a co najwa niejsze, wiedz o mocy myêli i pot dze myêlenia, inaczej mówiàc, o mo liwoêciach manifestowania yczeƒ i urzeczywistnianiu zamierzeƒ, które nie zosta yby zrealizowane przez ludzi nieêwiadomych mechanizmów ycia, jak równie 2. dowiedzieli si o tym, e pocz cie ludzkoêci dokona o si ongiê w kosmosie i e tam ludzkoêç powróci. Z tego w aênie wzgl du nieunikniony by nast pujàcy tok myêlenia: je eli za o yç, e wylàdujà tu kiedyê kosmici - z Syriusza, Oriona, Aldebarana, z planety Nibiru czy jakiejê innej - co nale a oby wtedy zrobiç? A przede wszystkim, co oni by zrobili? Czy wylàdowaliby w Chinach, w Ameryce, w ksi stwie X, czy mo e w hrabstwie Y? Czy nie by oby tak, e ka dy cz owiek próbowa by dla w asnej korzyêci nawiàzaç kontakt z przedstawicielami wy szej cywilizacji? Postawiwszy sobie te pytania, podj to decyzj o stworzeniu planu przygotowania ludzkoêci na dzieƒ X. Wyraêmy to proêciej: jak doprowadziç do tego, by Êwiat nie by ju podzielony - na wiele religii i krajów uwik anych w ziemskie wojny? Rys. 69: Leonardo da Vinci Rys. 70: Szkic starego m czyzny. Leonardo da Vinci na o y na w aêciwy obraz siatk prostokàtów, stosujac tzw. z ote ci cie. Chodzi o o zapanowanie nad Êwiatem, aby powsta globalny rzàd, który móg by utrzymywaç kontakt z innymi cywilizacjami i aby ustali a si normalna wymiana z Ziemià. Tamta myêl o globalnym rzàdzie by a w aêciwie pozytywna. Opracowano plan obalenia istniejàcych dynastii królewskich i rzàdów - poprzez rewolucje oraz ró ne intrygi - w celu osiàgni cia tego, co dziê okreêla si jako nowy ad Êwiata (nieco dalej wnikniemy g biej w t kwesti ). Wszystko dobrze si zapowiada o - do ló nale a o wówczas sporo màdrych i uczonych m ów (byli wêród nich politycy, nawet monarchowie i prezydenci paƒstw), którzy mieli jeden wspólny cel. Ale oto dokona a si zmiana struktury ló, spowodowana przez za o enie nowej lo y, znanej pod nazwà bawarskiego zakonu iluminatów, co zosta o zrealizowane w 1770 roku przez Adama Weishaupta, i to na zlecenie Banku Rothschildów (jak twierdzi a kochanka jednego z Rothschildów - Ayn Rand). Owa lo a wprowadzi a nowe stopnie i przyciàga a wy szych rangà masonów, kuszàc ich rzekomo nowà wiedzà i jeszcze wi kszà pot gà, ale kry si za tym plan iêcie szataƒski (za chwil poznacie szczegó y). Pojawi y si teraz rzeczywiste problemy: czeêç wiedzy templariuszy, jak te dokumenty i artefakty z sarkofagów, przej li iluminaci - oni z kolei dowiedzieli si o istnieniu Atlantydy, pewnych wczeêniejszych cywilizacji ziemskich oraz cywilizacji kosmicznych, poznali tak e mechanizmy ycia i nowe myêli. 70

19 Mechanizmy te dzia ajà, gdy w okreêlonym celu korzysta si z mocy myêli - oboj tnie, czy konstruktywnie, czy dla zniszczenia czegoê. DziÊ mechanizmy wykorzystywania owej mocy okreêla si jako czarna i bia à magi. Ró nià si te dwa rodzaje magii tylko motywacjà, a mechanizmy i zasady dzia ania sà identyczne. Ale pisma templariuszy dostarczy y iluminatom tak e wiedzy o z o ach surowców, mogli wi c od razu przystàpiç do ich eksploatacji. Wszyscy znamy jej efekty - monopoliêci ulokowali si na Wall Streat i w londyƒskim City, czyli w tamtejszej dzielnicy finansjery; okreêla si t dzielnic jako najbogatszà mil kwadratowà na Êwiecie - jest ona paƒstwem w paƒstwie, podobnie jak Watykan. Je eli nie ca kiem rozumiecie, drodzy Czytelnicy, co czy te kogo mam na myêli, to na w aêciwy trop naprowadzà Was zapewne te oto s owa Oskara Lafontaine'a: O Êwiatowej polityce decyduje imperium rzàdzone przez wielkich finansistów. Przypomnijmy sobie w tym miejscu coê, co powiedzia em na poczàtku ksià ki: e mo emy tu zaobserwowaç takà sytuacj, w której wiedza tajemna czy te nierozg aszana staje si bronià, bo, z jednej strony, nie dociera do zbiorowoêci, z drugiej zaê strony jest dla w asnych celów wykorzystywana przez tych, którzy jà posiadajà. Teraz - o ile nie znacie moich wczeêniejszych ksià ek - zechcecie pewnie wiedzieç, kim sà owi iluminaci i w imi czego dzia ajà. Przyjrzyjmy si wi c jeszcze raz mrocznemu Êwiatu wspó czesnych tajnych ló i wielkim dzisiejszego Êwiata z ich tajemnà wiedzà i zobaczmy, co czeka naszà planet w najbli szych latach... NOWY AD ÂWIATA W dwóch moich poprzednich ksià kach o tajnych stowarzyszeniach szczegó owo, wyjaêni em, jak zrodzi a si idea nowego adu Êwiata, kto w aêciwie za nià sta i tak dalej. Tutaj chcia bym i sobie, i Czytelnikom oszcz dziç ponownego przedstawiania dowodów. Zakaz kolporta u w Niemczech sprawi, e tamte ksià ki nie sà ju dost pne, ale z wszelkimi szczegó ami mo na si zapoznaç poprzez lektur dwutomowej ksià ki Stefana Erdmanna pod tytu em Banken, Brot und Bomben (Banki, chleb i bomby). Tu chcemy si zajmowaç kwestiami naprawd wa nymi, wystarczy wi c krótka prezentacja faktów. Tym, którzy po raz pierwszy zapoznajà si z tajnymi stowarzyszeniami, chcia bym przedstawiç ich dzia anie nieco bardziej poglàdowo i pokrótce omówiç struktur lo y. Na ogó lo e majà struktur koncentrycznà, co oznacza, e istnieje wewn trzny kràg osób b dàcych w posiadaniu ca ego zasobu wiedzy. Szerszy od tego kr gu jest kolejny stopieƒ, obejmujàcy ludzi niewiedzàcych wszystkiego, ale jednak wi cej ni ci, których zaliczono do nast pnego kr gu (stopnia), a wi c ludzie posiadajàcy wi kszà wiedz ani eli osoby nale àce do kolejnego kr gu. Mo na to zobrazowaç za pomocà piramidy - na jej szczycie znajdujà si ludzie wtajemniczeni we wszystko, ale nast pnemu kr gowi przekazujà oni wy àcznie tyle wiedzy, ile - w ich rozumieniu - ten mniej znaczàcy kràg powinien posiadaç. Rys. 71 i 72: Po lewej stronie widzimy piramid iluminackà z poszczególnymi stopniami wed ug interpretacji dokonanej przez Gary'ego Allena. Po prawej stronie znajduje si portret Adama Weishaupta, za o yciela bawarskiego zakonu iluminatów Bawarskiemu zakonowi iluminatów czy raczej osobistoêciom, które za nim sta y, zale a o na os abieniu dotychczasowych ló masoƒskich, które strzeg y wiedzy templariuszy - chodzi o o uzyskanie dost pu do tajemnej wiedzy z sarkofagów, ale tak e o przeciàgni cie pot nych braci z ló wolnomularskich na swojà stron. Nie wydaje si to Wam przekonujàce? Przeczytajmy wi c razem list, który ówczesny wielki mistrz obrzàdku szkockiego masonerii, a zarazem za o yciel Ku-Klux-Klanu, Albert Pike ( ), przes a 22 stycznia 71

20 1870 roku ze Stanów Zjednoczonych do Giuseppe Mazziniego, który sta wtedy na czele bawarskich iluminatów. Pik uprawia czarnà magi, opanowa szesnaêcie j zyków staro ytnych, by czcicielem Lucyfera i geniuszem: Musimy wszystkim zwiàzkom umo liwiç dalsze istnienie, z zachowaniem dotychczasowych systemów organizacji centralnych i ró nych rodzajów korespondowania wysokich stopni jednego obrzàdku, a tak e obecnych form organizacyjnych. Ale musimy te stworzyç ryt nadrz dny, który nie powinien byç znany i do którego to obrzàdku b dziemy powo ywaç wybranych przez nas masonów wy szych stopni. Ze wzgl du na naszych wspó obywateli konieczne jest Êcis e przestrzeganie tajemnicy przez tych ludzi. Ów najwy szy obrzàdek pozwoli nam rzàdziç ca à masonerià; stanie si on centralà mi dzynarodowà, tym pot niejszà, e nie b dzie znane jej kierownictwo. Interesujàce, prawda? A teraz dowiedzmy si, jakim duchem chcia on natchnàç nowych cz onków. Informuje o tym kolejny list Alberta Pike'a, z 15 sierpnia 1871 roku, kilka lat temu wystawiony w Muzeum Brytyjskim i niewàtpliwie pozwalajàcy poznaç sposób myêlenia autora: Rozwià emy r ce nihilistom i ateistom; sprowokujemy straszliwà katastrof, która uêwiadomi wszystkim spo eczeƒstwom, jakie mogà byç skutki absolutnego ateizmu, czyli przyczyny okrucieƒstw i krwawych zamieszek. Wtedy ogó obywateli bedzie musia - broniàc si przed rewolucyjnà mniejszoêcià - wyt piç tych niszczycieli cywilizacji. Poza tym wi kszoêç obywateli, mimo prawowiernoêci rozczarowana chrzeêcijaƒstwem i dlatego pozbawiona orientacji, b dzie szukaç jakiegoê nowego idea u, nie wiedzàc, kogo czy co czciç. Wówczas ludzie dojrzejà do iluminacji, której dostàpià dzi ki rozg oszeniu na ca ym Êwiecie nieskazitelnej nauki Lucyfera, wreszcie ujawnionej. Objawienie jej nastàpi, gdy minie czas powszechnej reakcji, która po o y kres Rys. 73: Giuseppe Mazzini i chrzeêcijaƒstwu, i ateizmowi. Dalej w tym e liêcie czytamy: Oto co trzeba powiedzieç masom: Czcimy Boga, ale Rys. 74: Albert Pike naszego Boga czci si bez popadania w zabobon. Wam, wielkim instruktorom generalnym, polecamy powiedzieç braciom 32., 31. i 30. stopnia: religia wolnomularzy powinna staraniem nas wszystkich, którzy jesteêmy wtajemniczonymi najwy szych stopni, zachowaç czystoêç doktryny Lucyferowej. (...) Lucyfer to Bóg; Adonai o niestety równie Bóg. Albowiem zgodnie z odwiecznà zasadà nie ma Êwiat a bez cienia, pi kna bez brzydoty, bieli bez czerni. Absolut mo e istnieç tylko pod postaciami dwóch bóstw: mrok jest t em dla Êwiat oêci. Plan Mazziniego i Pike'a okaza si niestety realny. Lucyferowy duch bardzo szybko zadomowi si na najwy szych szczeblach ló (bracia ni szych stopni nic o tym nie wiedzieli) - wêród ludzi, którzy niegdyê walczyli w imi Chrystusa i za najwa niejsze przykazanie mieli zasad rezonansu i okazywania mi oêci. Ma o tego: jeszcze w tym samym roku uzgodnili oni mi dzy sobà sposób zapanowania nad Êwiatem, a mianowicie poprzez trzy wojny Êwiatowe. Dà àc do stworzenia nowego adu Êwiata (novus ordo seclorum), nale a o zainscenizowaç I wojn Êwiatowà, aby carska Rosja wpad a w r ce bawarskich iluminatów. Póêniej Rosja mia aby si staç straszakiem przydatnym do tego, eby bawarskim iluminatom by o atwiej realizowaç ich globalne cele. II wojn Êwiatowà zamierzano wywo aç poprzez manipulowanie ró nicami poglàdów mi dzy niemieckimi racjonalistami a zwolennikami syjonizmu politycznego. Mia- o z tego wyniknàç poszerzenie rosyjskiej strefy wp ywów oraz utworzenie paƒstwa Izrael. III wojna Êwiatowa - wed ug owego planu - powinna mieç swà przyczyn w sprowokowanych rozdêwi kach mi dzy syjonistami i Arabami. Zamierzano doprowadziç do konfliktu globalnego. PoÊrednià przyczyn III wojny Êwiatowej mia oby stanowiç podjudzanie nihilistów i ateistów przeciwko sobie nawzajem, aby w ten sposób wywo aç przewrót spo eczny, którego dokonano by nadzwyczaj brutalni i bestialsko. Wyeliminowawszy chrzeêcijaƒstwo i ateizm, zastàpiono by je prawdziwà doktrynà Lucyferowà i upieczono by tym samym dwie pieczenie na jednym ogniu. Plan wywo ania pierwszych dwóch wojen Êwiatowych spe ni si - mo emy to potwierdziç. Co si tyczy trzeciej, ca y Êwiat dzi ki telewizji CNN live jest Êwiadkiem prób wywo ania jej poprzez sztuczne utrzymywanie za ewi konfliktu w Iraku oraz w Izraelu i Palestynie. To stwierdzenie wydaje si Wam zbyt Êmia e? A co powiecie, drodzy Czytelnicy po zapoznaniu si z komentarzem Wesleya Ciarka, by ego naczelnego dowódcy si zbrojnych NATO, który powiedzia : Przestrzegam Europejczyków przed udzeniem si, e Stany Zjednoczone mia yby - tworzàc nowy ad Êwiata -jakiekolwiek 72

Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800.

Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800. CZAS WALKI DUCHOWEJ Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800. rocznicy urodzin b. Salomei. Jest

Bardziej szczegółowo

K r z y s z t o f S i d o r e k

K r z y s z t o f S i d o r e k Krzysztof Sidorek ZIEMKIEWICZ H RENESANS ANIO ÓW H HERBERT H POWRÓT BOGINI H TKACZUK H POEMAT JAK MALOWID O H KRULIKOWSKA H HAZARD H PAMI TAJCIE O MOIM OGRODZIE H SIDOREK H NGUYEN VIET DUNG nr 27, 2000/2001

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski Tytu orygina u: Free Culture. How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity Copyright Lawrence Lessig, 2004 All rights reserved The Penguin Press a member of Penguin

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZEWSKI PALECZNY POGRANICZA SZTUK SUSID SO TAN CIEÂLAK FOTOGRAFIA A NOWE MEDIA. cena 15 z

GRZEGORZEWSKI PALECZNY POGRANICZA SZTUK SUSID SO TAN CIEÂLAK FOTOGRAFIA A NOWE MEDIA. cena 15 z cena 15 z GRZEGORZEWSKI PALECZNY POGRANICZA SZTUK SUSID SO TAN CIEÂLAK FOTOGRAFIA A NOWE MEDIA Kwartalnik Aspiracje, wydawany przez Akademi Sztuk Pi knych w Warszawie ukazuje si od 2004 roku. Powsta dzi

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

6 Przedsi biorczoêç Wielkopolan

6 Przedsi biorczoêç Wielkopolan W numerze 1 Z ostatniej chwili 2 O nas... Rozbiór Wielkopolski 3 List z kancelarii Premiera 5 Ruch Regionalny Wielkopolan - Deklaracja 6 Deklaracja gospodarcza 7 Prawda po trzy z ote od ebka 8 OÊwiadczenia

Bardziej szczegółowo

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi issn 1506-7378 nr 4 /17 rok IV kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada Depresja niejedno ma imi Psychologia i psychiatria

Bardziej szczegółowo

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m o d z i k u p u j à Kampania edukacyjna Moje konsumenckie ABC jest wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Pod redakcjà Justyny Wenglorz. Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich. Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz

Pod redakcjà Justyny Wenglorz. Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich. Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz Pod redakcjà Justyny Wenglorz Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz Projekt graficzny ok adki i strony tytu owej Bo ena Sawicka Wydawca Witold Sartorius

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury W dzisiejszym Êwiecie mamy do czynienia z dwoma typami uczestnictwa w kulturze, która na wi kszoêci obszarów naszej planety pozostaje jeszcze kulturà analogowà,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania ISSN-1732-2928 nr6 AMAZONKI wrzesieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY JeÊli myêlisz, e jesteê pokonany,

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

Kryzys ma wielkie oczy

Kryzys ma wielkie oczy ÂRODA 23 STYCZNIA 2008 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 15 (15812) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Kryzys ma wielkie oczy Zwyczajnie jak wszystko, kryzys

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

FAKTY I INTERPRETACJE

FAKTY I INTERPRETACJE K O N F E R E N C J E I P N ANT YPOLSK A AKCJA OUN-UPA 1943 194 4 FAKTY I INTERPRETACJE WARSZAWA 2002 ANTYPOLSKA AKCJA OUN-UPA 1943 1944 FAKTY I INTERPRETACJE KONFERENCJE IPN TOM 4 INSTYTUT PAMI CI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA

ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA AL-AHSA ISLAMIC CENTER Przekład: Monika Meziani ~ 0 ~ PRZEDMOWA Chrze cija stwo i islam to dwie wielkie religie na wiecie, ka da z nich ma ponad miliard

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) W YDANIE MAGAZYNOW E SOBOTA PONIEDZIA EK 8 10 KWIETNIA 2006 r. DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Profanacja kaplicy Ostrobramskiej i koêcio

Bardziej szczegółowo