Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie"

Transkrypt

1 Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

2

3 Pomysłodawcami utworzenia organizacji zrzeszającej podkarpackich przedsiębiorców byli: Adam Góral Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Asseco Poland S.A., Jerzy Krzanowski Współwłaściciel firmy Nowy Styl Sp. z o.o. w Krośnie i Antoni Śliżak Pełnomocnik Zarządu BLUE LINE Sp. z o.o. w Warszawie O/Łańcut. Powstanie organizacji poprzedziły miesiące odbytych spotkań, przygotowań i narad. Historia PKB P O D K A R P A C K I K L U B B I Z N E S U W zamierzeniach chodziło o to, aby powstało Stowarzyszenie, które nie tylko będzie wspomagać przedsiębiorczych menedżerów, ale także otwarte będzie na firmy o średniej i małej wielkości. Podkarpacki Klub Biznesu (bo taką nazwę przyjęło Stowarzyszenie) do rejestru został wpisany przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie w październiku 2000 roku, zaś 11 grudnia tego roku w Sali Kongresowej Hotelu Rzeszów uroczyście zainaugurowano jego działalność. Jerzy Krzanowski Współwłaściciel firmy Nowy Styl Sp. z o.o. w Krośnie Chcielibyśmy przede wszystkim podsuwać nowe pomysły i sposoby rozwiązywania pojawiających się problemów. Nie chcemy skupiać się na szukaniu inwestora czy rynku zbytu dla konkretnej firmy. Ale Członkom PKB będzie łatwiej dzięki licznym naszym kontaktom pomóc w znalezieniu partnera lub inwestora. Informacje o zrzeszonych firmach dzięki systemom informacyjnym docierać będą w różne miejsca świata. Bo właśnie jednym z zadań Klubu będzie promowanie swych Członków i działanie na ich rzecz. nia zagranicznych inwestorów, słaba promocja przedsiębiorczości to zjawiska, z którymi nie chcemy i nie powinniśmy się godzić. W momencie zagrożenia naszego regionu nie stać nas na spory polityczne. Poprzez wspólne inicjatywy chcemy zintegrować tych, którzy rozumieją, na czym polega gospodarka rynkowa oraz mechanizmy funkcjonowania państwa demokratycznego. Antoni Śliżak Pełnomocnik Zarządu BLUE LI- NE Sp. z o.o. w Warszawie O/Łańcut W realiach podziału terytorialnego mamy 16 małych ojczyzn. Musi istnieć organizacja, kojarząca się z tą częścią Polski, złożona z ludzi, którym leży na sercu dobro tego regionu. Jeżeli potrafili oni stworzyć firmy i dobrze je poprowadzić, to sądzę, że należy z ich mądrości skorzystać. Aby zapobiec marginalizacji Podkarpacia musieliśmy podjąć działania zmierzające do integracji. Dla dobra regionu, wspólnie z politykami i to niezależnie od orientacji politycznej chcemy rozwiązywać problemy ekonomiczne i podatkowe związanie z prowadzeniem biznesu. Adam Góral Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Asseco Poland S.A. Nasza inicjatywa jest reakcją na sytuację regionu, z którym każdy z nas związał swoją przyszłość. Wzrastające bezrobocie, spadek zysków firm, brak umiejętności przyciąga- Podkarpacki Klub Biznesu zrzesza około 100 przedsiębiorców podkarpackich oraz blisko 500 przedstawicieli firm poprzez Izby Gospodarcze. Obszarem działania obejmuje cały region Podkarpacia. 3

4 Cele PKB PODKARPACKI KLUB BIZNESU POWSTAŁ PRZEDE WSZYSTKIM PO TO, BY WSPIERAĆ I INTEGROWAĆ ŚRODOWISKO PRZEDSIĘ- BIORCÓW I PRACODAWCÓW PODKARPACIA, ORGANIZOWAĆ WSPÓLNE GRUPY ZAKUPOWE ORAZ BUDOWAĆ PRESTIŻ I SIŁĘ PODKARPACKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Podstawowe zadania Klub realizuje przez: występowanie w obronie interesów Członków, współpracę z organami władzy w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla regionu i Członków Klubu, uczestnictwo w konsultacjach społecznych, opracowywanie oraz przedkładanie opinii, ekspertyz i zapytań w sprawach dotyczących środowiska przedsiębiorców, organizowanie i prowadzenie systemu usług doradczych i konsultingowych, prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji w zakresie problematyki gospodarczej oraz prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie systemu informacji służącej nawiązaniu kontaktów gospodarczych, organizację misji gospodarczych dla Członków Klubu, a także spotkań oraz innych imprez klubowych, promocyjnych, bankietów i wystaw, działalność wydawniczą stałych oraz specjalistycznych materiałów informacyjnych i reklamowych, działalność promocyjną na rzecz Klubu, działalność o charakterze charytatywnym, wymianę doświadczeń wśród Członków Klubu. Ponadto Podkarpacki Klub Biznesu utrzymuje ożywione kontakty z innymi, podobnymi organizacjami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi działającymi w Polsce i za granicą. 4

5 5 lat działalności PKB Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Podkarpackiego Klubu Biznesu odbyło się w marcu gocjacje w sprawie powołania Grup Zakupowych Z początkiem roku rozpoczęły się rozmowy i ne roku. Podczas jego obrad zatwierdzono dla wszystkich Członków Klubu. Podpisano między innymi plan działalności, regulaminy pierwszą umowę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym dotyczącą grupowych ubezpieczeń ma- funkcjonowania organów statutowych oraz wybrano władze Klubu. Działalność Klubowa rozpoczęła się od analizy potrzeb, co do oczekiwań bardzo korzystne stawki ubezpieczenia, pozwalajątkowych. Firmy zrzeszone w PKB otrzymały przedsiębiorców wobec powstałej organizacji. jące na duże oszczędności z tego tytułu. Jednocześnie trwały konsultacje na temat powołania kolejnych grup, które z powodzeniem dzisiaj funkcjonują na regionalnym rynku. P O D K A R P A C K I K L U B B I Z N E S U W ramach podejmowanych działań integracji podkarpackich przedsiębiorców, ludzie biznesu spotykają się corocznie, na zakończenie lata na jesiennych piknikach, które dodatkowo uatrakcyjniane są występami znanych polskich artystów. Na te spotkania zapraszane są osoby ze świata polityki, kultury, biznesu. Podkarpacki Klub Biznesu gościł między innymi Magdę Vašaryową Ambasador Republiki Słowacji, Henrykę Bochniarz Prezydenta Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Leszka Balcerowicza Prezesa NBP. W harmonogram cyklicznych imprez na stałe wpisała się także, organizowana od czterech lat Wielka Gala Podkarpackiego Klubu Biznesu, połączona z konkursem o Nagrodę Gospodarczą PKB i aukcją charytatywną na rzecz podkarpackich domów dziecka. 5

6 Struktura organizacyjna PKB WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW RADA PROGRAMOWA KLUBU KOMISJA REWIZYJNA RADA KLUBU ZARZĄD KLUBU BIURO ZARZĄDU KLUBU DZIAŁ PROJEKTÓW GRUPY ZAKUPOWE DZIAŁ KONSULTINGU SCHEMAT ORGANIZACYJNY 6

7 NAJWYŻSZĄ WŁADZĄ KLUBU JEST WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW. DO JEGO NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ NALEŻY: uchwalanie programu działania Klubu oraz wieloletnich planów ekonomicznych, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, powołanie i odwołanie Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i powoływanych Członków Rady Programowej Klubu. P O D K A R P A C K I K L U B B I Z N E S U Bieżącą pracą Podkarpackiego Klubu Biznesu kieruje Zarząd w składzie: Prezes Zarządu Adam Góral, Wiceprezes Zarządu Jerzy Krzanowski, Wiceprezes Zarządu Wojciech A. Fedko, Wiceprezes Zarządu Stanisław Sroka, Członek Zarządu Danuta Czach, Członek Zarządu Wiesław Kijowski, Członek Zarządu Aleksander Baczyk. Zarząd reprezentuje Klub na zewnątrz i działa w jego imieniu. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę finansową Klubu. Organem doradczym Zarządu jest Rada Klubu, którą tworzą wszyscy Założyciele Podkarpackiego Klubu Biznesu. Opiniuje ona strategię rozwoju PKB, plany jego działania i tematykę spotkań oraz przedstawia Walnemu Zgromadzeniu uwagi i wnioski dotyczące działalności. Dokonuje też wpisu nowych Członków Zwyczajnych. W Stowarzyszeniu działają ponadto Członkowie Honorowi, którzy szczególnie zasłużyli się dla Klubu oraz Członkowie Wspierający będący osobami prawnymi, zainteresowanymi działalnością Klubu i deklarujący pomoc finansową na realizację celów i zadań Klubu. 7

8 Nagroda Gospodarcza KONKURS O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ PODKARPACKIEGO KLUBU BIZNESU TO CENNA FORMA WSPIERANIA I POPULARY- ZACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA PODKARPACIU. Główną jego ideą jest wyłonienie najlepszej firmy Podkarpacia, współzawodnictwo firm w zakresie osiągniętych wyników działalności gospodarczej, prezentacja podmiotów gospodarczych o korzystnym wizerunku ekonomicznym, ich promocja, a także uznanie ich wkładu w rozwój i umocnienie pozycji Podkarpacia. 8

9 Małgorzata Kucharska Dyrektor Zarządzający PKB Przyznawana przez Podkarpacki Klub Biznesu Nagroda stała się już rozpoznawalnym i cennym wyróżnieniem w środowisku przedsiębiorców, gdyż inicjatywa organizowania takiego Konkursu wyszła właśnie od nich i również przez nich są oceniane firmy biorące udział w Konkursie. Laureatami zostają firmy, których wizytówką jest profesjonalizm, dynamika rozwoju oraz uczciwość biznesowa. To takie firmy przyczyniają się do wzrostu gospodarczego naszego regionu oraz kreują pozytywny wizerunek województwa na forum krajowym i zagranicznym. Konkurs z jednej strony ma na celu ocenić sytuację ekonomiczną podkarpackich firm, a z drugiej promować odpowiedzialność przedsiębiorców za przychodową stronę budżetu państwa. Wyboru dokonuje się poprzez zastosowanie metod statystycznych, łączne ujęcie kilku wskaźników ekonomicznych stanowiących podstawę ich oceny. Dzięki temu laureatami naszego Konkursu zostają firmy o prawdziwie dobrej sytuacji ekonomicznej. Konkurs rozstrzygany jest w czterech kategoriach: siły ekonomicznej, aktywności eksportowej, wielkości ponoszonych obciążeń podatkowych, Dobroczyńca roku. W Konkursie biorą udział małe, średnie i duże firmy z terenu województwa podkarpackiego. Zwycięzców wyłania Kapituła Konkursu na podstawie ankiet zgłoszeniowych. W skład Kapituły wchodzą osoby ze świata nauki i biznesu. Od czterech lat w jej pracach uczestniczą: prof. dr hab. Adam Noga Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prof. dr hab. Stanisław Wydymus Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, dr Krzysztof Kaszuba Kanclerz i Dziekan Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, dr Bogdan Ludwiczak Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie oraz dr Antoni Magdoń Dyrektor Regionalnego Banku Pekao S.A. w Lublinie. Corocznie rozdaniu Nagród PKB towarzyszą aukcje prac znanych, podkarpackich artystów. Licytacja podarowanych dzieł odbywa się podczas Wielkiej Gali Podkarpackiego Klubu Biznesu. Od samego początku aukcja organizowana jest głównie z myślą o wychowankach Domów Dziecka w województwie podkarpackim. Do tej pory, ze sprzedaży ofiarowanych prac zebrano ponad 220 tysięcy złotych. Zostały one przekazane do Domów Dziecka: w Łące, Przemyślu, Sanoku, Stalowej Woli, Strzyżowie, Wolicy k. Jasła i Żyznowie oraz na cele fundacji na rzecz Budowy Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży. Małgorzata Kucharska P O D K A R P A C K I K L U B B I Z N E S U 9

10 Przedsiębiorca Podkarpacki Od czterech lat cyklicznie ukazuje się biuletyn Podkarpackiego Klubu Biznesu Przedsiębiorca Podkarpacki. Służy on przede wszystkim prezentacji firm zrzeszonych w Klubie. Na jego łamach poruszane są tematy o charakterze poradnikowym, między innymi z zakresu doradztwa prawnego i finansowego, ubezpieczeń gospodarczych. Oprócz aktualnych wiadomości klubowych w biuletynie ukazują się bieżące, ważne informacje z firm Członków Podkarpackiego Klubu Biznesu (dotyczące osiągnięć, nagród, nowych, ważnych kontraktów). W Przedsiębiorcy Podkarpackim poruszane są też aktualne problemy z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej z odniesieniem do naszego regionu. Przedsiębiorca Podkarpacki dociera do blisko 20 tysięcy czytelników. 10

11 W Podkarpackim Klubie Biznesu pracuje stabilna, dobrze przygotowana kadra pracowników, która na co dzień uczestniczy w bieżącej pracy Klubu. Wspólne działania na rzecz innych, działających na regionalnym rynku podmiotów gospodarczych, administracji publicznej, a także prowadzenie promocji i lobbingu to statutowe zadania, które Klub spełnia z bardzo dobrym wynikiem. Dla osiągnięcia tych celów powołano szereg struktur umożliwiających większą integrację podkarpackich przedsiębiorców oraz zbudowanie silnej grupy regionalnego biznesu. Są to: Oferta III. Dział Konsultingu tworzą pracownicy Podkarpackiego Klubu Biznesu oraz zewnętrzni konsultanci powołani do realizacji projektów. Dzięki wdrażaniu programów badawczych, szkoleniowych i doradczych spełniają oczekiwania i potrzeby firm stowarzyszonych (przy ich współudziale) w zakresie podnoszenia kwalifikacji i kształcenia kadr. Działające w Dziale Zespoły Doradcze świadczą na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw usługi doradcze w zakresie prawa, finansów, ubezpieczeń społecznych oraz pozyskiwania środków z funduszy europejskich. P O D K A R P A C K I K L U B B I Z N E S U I. Grupy Zakupowe powołane po to, by przedsiębiorcy mogli skuteczniej funkcjonować nie tylko na rynku regionalnym, ale również krajowym i europejskim przede wszystkim poprzez obniżenie kosztów prowadzenia działalności. Funkcjonowanie zintegrowanego systemu wspólnych zakupów stwarza możliwości uzyskania większych efektów zarówno pod względem cenowym, jak i logistycznym. O rozwoju Podkarpackiego Klubu Biznesu oraz powiększaniu jego oferty decydują sami Członkowie Klubu. II. Dział Projektów powstał do realizacji zadań w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr podkarpackiego sektora MŚP oraz promowania idei przedsiębiorczości wśród zrzeszonych przedsiębiorców. Biuro prowadzi działalność przez efektywne pozyskiwanie środków i realizację zadań w oparciu o programy pomocowe UE. Ponadto Biuro Projektów prowadzi działania w celu wzmocnienia pozycji Podkarpackiego Klubu Biznesu jako instytucji okołobiznesowej oraz współpracuje z sektorem MŚP w zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych do funduszy unijnych. Pracownicy Podkarpackiego Klubu Biznesu 11

12 Grupy Zakupowe W CELU ZWIĘKSZENIA SIŁY PRZETARGOWEJ CZŁONKÓW KLUBU WOBEC DOSTAWCÓW PODKARPACKI KLUB BIZNESU POWOŁAŁ GRUPY ZAKUPOWE DAJĄCE MOŻLIWOŚĆ PROWA- DZENIA SYSTEMU WSPÓLNYCH ZAKUPÓW. Uzyskiwane z tego tytułu rabaty nie są do osiągnięcia indywidualnie, nawet przez największe firmy. Dzięki temu wszyscy zainteresowani ofertą wspólnych zakupów, zwłaszcza firmy małe i średnie otrzymują bardzo korzystne warunki. Robert Dankiewicz Dyrektor Działu Rozwoju PKB Rozmiar korzyści z Grup Zakupowych niewątpliwie największy jest dla podmiotów małych i średnich. Jednym z założeń działalności Podkarpackiego Klubu Biznesu jest pomoc słabszym. Nie byłoby to jednak możliwe bez udziału podmiotów o ugruntowanej pozycji na rynku i stosunkowo dużym potencjale. Dzięki temu właśnie»mniejsi«zyskują więcej, mając tym samym szansę stać się większymi. Uzyskiwane korzyści nie zawsze mają wymiar wyłącznie finansowy. Bardzo ważny jest aspekt posprzedażowy jakość obsługi, elastyczne podejście do oczekiwań klienta. Wspólne zakupy dają na tej płaszczyźnie możliwość wywierania większego nacisku na dostawców. Robert Dankiewicz 12

13 W strukturach Podkarpackiego Klubu Biznesu funkcjonują: I. Grupa Zakupowa Ubezpieczenia Majątkowe świadcząca ubezpieczenia majątkowe i mienia Członków Klubu. Osiągane oszczędności: nie mniej niż 5%, w każdym przypadku negocjowane indywidualnie. P O D K A R P A C K I K L U B B I Z N E S U II. Grupa Zakupowa Ubezpieczenia Życiowe prowadząca ubezpieczenia życiowe Członków Klubu oraz ich pracowników. Osiągane oszczędności: dla pracowników ok. 20%. III. Grupa Zakupowa Telefonia komórkowa prowadząca sprzedaż usług oraz kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych. Dla Członków Klubu przygotowano specjalne rozwiązania taryfowe, optymalne do potrzeb upusty i rabaty. Osiągane oszczędności: 15% - 35% (w zależności od operatora). IV. Grupa Zakupowa Paliwa dająca możliwość zakupu po preferencyjnych, korzystnie wynegocjowanych, zarówno cenach, jak i warunkach zakupu paliwa. Osiągane oszczędności: 10 gr /1 litr. V. Grupa Zakupowa Materiały biurowe dostarczająca materiały biurowe, eksploatacyjne oraz urządzenia biurowe. VI. Grupa Zakupowa Bilety lotnicze prowadząca sprzedaż biletów lotniczych na połączenia międzynarodowe. Członkowie PKB mogą korzystać ze specjalnych upustów cenowych na połączenia międzynarodowe. Obecnie trwają prace nad kolejnymi grupami zakupowymi: telefonią stacjonarną, samochodami, docelowo energetyką. 13

14 Dział Konsultingu W RAMACH PODKARPACKIEGO KLUBU BIZNESU DZIAŁAJĄ ZE- SPOŁY DORADCZE. UDZIELAJĄ ONE BEZPŁATNIE, SWOIM CZŁONKOM PROSTYCH PORAD. USŁUGI ZŁOŻONE SĄ ODPŁAT- NE, PRZY CZYM PROPONOWANE CENY SĄ NIŻSZE OD RYNKO- WYCH. W strukturach Klubu działają Zespoły Doradztwa: Prawnego oraz Finansowego. Zespół Doradztwa Prawnego obejmuje przede wszystkim: analizy prawne podmiotów gospodarczych, konsultacje w zakresie przekształceń prawnych i organizacyjnych podmiotów gospodarczych, przygotowywanie projektów umów z kontrahentami, opracowywanie dokumentacji wewnętrznej (uchwał, protokołów i regulaminów funkcjonowania podmiotów prawnych), przygotowanie i realizację przetargów na zlecenie podmiotów gospodarczych i instytucji, obsługę prawną podmiotów gospodarczych, zakładanie spółek osobowych i kapitałowych, opiniowanie i rozwiązywanie skomplikowanych problemów prawnych, doradztwo prawne w zakresie: prawa gospodarczego, prawa cywilnego i prawa pracy. Pracom Zespołu Doradztwa Prawnego przewodniczą: adwokaci Andrzej Gerlach i Andrzej Gotfryd. 14

15 Zespół Doradztwa Finansowego świadczy usługi doradztwa podatkowego i rachunkowości. Doradztwo Zespołu Podatkowego dotyczy porad m.in. z zakresu: skutków podatkowych założenia firmy, transakcji gospodarczych i zmiany formy organizacyjno-prawnej jednostki gospodarczej, zasad kontaktów z organami skarbowymi, postępowania podczas kontroli skarbowej, procedur odwoławczych od decyzji podatkowych, wyboru form opodatkowania, rozliczeń prawno- -skarbowych. Doradztwo Zespołu Rachunkowości obejmuje zagadnienia m.in. z zakresu: zasad prowadzenia i organizacji rachunkowości, technik prowadzenia ksiąg rachunkowych, organizacji obiegu dokumentów, inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, sprawozdawczości finansowej. Pracom Zespołu Doradztwa Finansowego przewodniczy biegły rewident Krzysztof Cieśla. Rafał Żmuda Specjalista ds. Funduszy Unijnych PKB Opracowanie projektu o dotację to złożony proces, w trakcie którego należy odpowiednio przygotować wniosek, biznesplan oraz szereg załączników, które jako całość stanowią projekt aplikacyjny. Aby skutecznie ubiegać się o uzyskanie dotacji potrzebna jest bardzo dobra znajomość dokumentów programowych oraz wytycznych dotyczących konkretnych działań. W praktyce tylko nielicznym przedsiębiorstwom udaje się spełnić wszystkie warunki niezbędne do otrzymania funduszy europejskich. Dlatego w ubieganiu się o dotację warto skorzystać z fachowej pomocy specjalistów, aby uniknąć szeregu popełnianych błędów, które powodują często odrzucenie wniosku już w pierwszym etapie jego rozpatrywania przez komisje oceniające. P O D K A R P A C K I K L U B B I Z N E S U Podkarpacki Klub Biznesu prowadzi także konsulting dla sektora MŚP w zakresie pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej. Uruchomienie środków finansowych z Funduszy Strukturalnych spowodowało znaczny wzrost zainteresowania przedsiębiorców w zakresie procedur ubiegania się o takie wsparcie. Dlatego też doradztwo związane z opracowaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych jest najbardziej rozwiniętym działaniem w Klubie. Rafał Żmuda 15

16 Dział Projektów PODKARPACKI KLUB BIZNESU MA DUŻE DOŚWIADCZENIE W TWORZENIU I PROWADZENIU PROJEKTÓW SZKOLENIO- WYCH I DORADCZYCH, FINANSOWANYCH TAK ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, JAK I BANKU ŚWIATOWEGO ORAZ ŚRODKÓW POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ. Specjaliści Podkarpackiego Klubu Biznesu uczestniczyli w unijnych programach przedakcesyjnych nabywając w tym zakresie wiedzę i praktyczne umiejętności. Ewa Stefańska-Kaczan, Dyrektor Działu Projektów PKB Dział Projektów odpowiedzialny jest za pozyskiwanie środków zewnętrznych przeznaczonych na wspieranie przedsiębiorczości oraz rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Realizowane przez Podkarpacki Klub Biznesu przedsięwzięcia ukierunkowane są na rozwój eksportu i kojarzenie partnerów gospodarczych, tworzenie nowych miejsc pracy, przeciwdziałanie bezrobociu, organizowanie konferencji i seminariów tematycznych, ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do wiedzy oraz regionalne badania rynku pracy. Ewa Stefańska-Kaczan PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ PODKARPACKI KLUB BIZNESU: samorządowej województwa podkarpackiego (z powiatów: rzeszowskiego, łańcuckiego, przeworskiego, leżajskiego, brzozowskiego, strzyżowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, kolbuszowskiego i niżańskiego) do podejmowania działań, które pozwolą na niwelowanie zjawiska bezrobocia. Dzięki realizacji projektu przeszkolono ok. 100 osób oraz sporządzono 9 planów rozwoju przedsiębiorczości. II. Szkolenie i doradztwo w zakresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Projekt realizowany był na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, a finansowany przez Bank Światowy i budżet państwa. Termin realizacji to listopad grudzień 2001 rok. W ramach projektu przeszkolono 296 bezrobotnych w powiatach: przemyskim, lubaczowskim, jarosławskim, rzeszowskim, łańcuckim, przeworskim, leżajskim, brzozowskim, ropczycko-sędziszowskim, kolbuszowskim i niżańskim. Uczestnicy (mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich lub miast poniżej 15 tysięcy mieszkańców) zapoznali się z problematyką zarządzania i organizowania małej firmy, przepisów prawnych i finansowych, poznali także podstawy marketingu i elementy rachunkowości. I. Szkolenie i doradztwo dla samorządów powiatowych i gminnych w zakresie przygotowania i realizacji przez te jednostki programów mających na celu ograniczenie bezrobocia i rozwój przedsiębiorczości. Projekt realizowany był na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie od listopada do grudnia 2001 roku, a finansowany przez Bank Światowy i budżet państwa. Jego celem było przygotowanie przedstawicieli administracji III. Centra Wspierania Przedsiębiorczości To projekt finansowany przez Bank Światowy i budżet państwa, realizowany od listopada 2002 do października 2003 roku. W ramach projektu przeszkolono ok osób i udzielono blisko 500 porad. Centra Wspierania Przedsiębiorczości zlokalizowane były w Woli Dalszej k. Łańcuta, w Brzozowie, Sędziszowie i Lubaczowie. Ich głównym zadaniem było wspieranie inicjatyw gospodarczych, głównie poprzez przygotowanie 16

17 osób z terenów wiejskich do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Centra świadczyły bezpłatne usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne osobom zagrożonym ubóstwem. Celem szkoleń było nabycie wiedzy m.in. z zakresu prawa gospodarczego, marketingu czy zasad zarządzania własną firmą. IV. Utworzenie w województwie podkarpackim instytucji zarządzania projektami, PHA- RE 2000 SSG Termin realizacji to październik 2002 lipiec 2003 rok. Projekt koncentrował się na stworzeniu w ramach PKB regionalnego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Zarządzania Projektami (IPMA). Celem było zapoznanie firm, w jaki nowoczesne organizacje prowadząc firmę korzystają z idei zarządzania projektem. V. PKB z powodzeniem zrealizował cykl szkoleń dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwem Zarządzanie Projektem, w którym wzięło udział 13 firm, w cyklu 11 spotkań. Od 2002 roku Klub w organizowanych seminariach przeszkolił ok. 420 przedstawicieli podkarpackich firm. Zdobyte doświadczenie daje rękojmię powodzenia realizacji planowanego przedsięwzięcia i uzyskania zakładanych efektów. VI. Polsko-Słowackie Centrum Wymiany Informacji Gospodarczej Projekt realizowany od października 2004 do sierpnia 2005 roku, finansowany ze środków unijnych Wspólnego Funduszu Małych Projektów Phare CBC Polska Słowacja 2002 projekt adresowany był do małych i średnich przedsiębiorstw, chcących rozszerzyć swoją działalność o eksport na Słowację. Umowa na realizację projektu podpisana została we wrześniu 2004 r. z Euroregionem Karpackim (dysponentem funduszu). W ramach projektu w językach: polskim, słowackim i angielskim wydane zostały broszury informacyjne przewodniki dla firm zainteresowanych rozpoczęciem lub rozszerzeniem działalności eksportowej zarówno w kraju, jak i za granicą. Sporządzona została także baza danych o regionalnych eksporterach z Polski i Słowacji. VII. Aktywizacja działalności zawodowej w wybranych obszarach województwa podkarpackiego Projekt dofinansowany z Programu Phare 2002 Aktywne formy zapobiegania bezrobociu i realizowany w okresie grudzień 2004 lipiec 2005 rok. PKB był liderem projektu, który realizowano w czterech powiatach we współpracy z: Powiatowym Forum Gospodarczym w Strzyżowie, Stowarzyszeniem Porozumienie Samorządowe w Sędziszowie Małopolskim oraz Regionalnym Towarzystwem Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej. Głównym celem projektu było stworzenie szans dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich powrót na rynek pracy przez bezpłatne szkolenia skierowane do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych powyżej 6 miesięcy oraz opuszczających zakłady karne, zamieszkałych na terenie powiatów: kolbuszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego i strzyżowskiego. W szkoleniach: komputerowym podstawowym i zaawansowanym, obsłudze kas fiskalnych, zarządzaniu własnym przedsiębiorstwem i technikach sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz kursie spawalnictwa wzięło udział blisko 400 osób. Uczestnicy szkoleń otrzymali certyfikaty ukończenia kursu, a najlepsi uczestnicy odbyli staże zawodowe w wybranych firmach województwa. P O D K A R P A C K I K L U B B I Z N E S U 17

18 PROJEKTY PODKARPACKIEGO KLUBU BIZNESU W TRAKCIE REALIZACJI: tecznych praktyk w walce z dyskryminacją i wykluczeniem na rynku pracy. I. Wsparcie PKB w zakresie wzmocnienia struktur i wprowadzenia nowych usług Projekt dofinansowany z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, realizowany od maja 2005 do maja 2006 roku. Głównym celem projektu jest poprawa dostępu przedsiębiorców do wysokiej jakości usług przez wsparcie Podkarpackiego Klubu Biznesu w zakresie wzmocnienia struktury wewnętrznej oraz poprawę jakości świadczenia i wprowadzenia nowych usług. Cel ten realizowany jest przez zakup wyposażenia technicznego dla PKB, szkolenia menedżerskie oraz specjalistyczne z zakresu rozliczania projektów unijnych dla pracowników PKB, opracowanie nowych usług świadczonych przez PKB (doradztwo z zakresu marketingu i ubezpieczeń) oraz promocję Klubu. II. Od lipca 2005 roku, w szerokim Partnerstwie Regionalnym realizowany jest projekt Partnerstwo na Rzecz Aktywizacji Zawodowej ANI- MATOR, finansowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. W przedsięwzięciu, którego celem jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom mającym szczególne trudności z integracją na rynku pracy, uczestniczy 16 instytucji, m.in.: ośrodki pomocy społecznej, regionalne agencje rozwoju, wyższe uczelnie oraz organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy. We wstępnej fazie projektu przeprowadzana jest analiza rynku pracy Podkarpacia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań pracodawców. Projekt realizowany jest we współpracy z 10 innymi krajami Unii Europejskiej. Współpraca ta polega na stałej wymianie doświadczeń i wypracowywaniu wspólnych, najbardziej wartościowych i sku- III. KUŹNIA KADR to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Projekt ma na celu podniesienie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, które są Członkami Podkarpackiego Klubu Biznesu, nie tylko na rynku krajowym, ale również na rynku międzynarodowym, a zwłaszcza europejskim poprzez zapewnienie pracownikom tych firm dostępu do wiedzy oraz nabywania przez nich umiejętności wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań i stosowania dobrych praktyk na ich stanowiskach pracy. W projekcie przewiduje się przeprowadzenie 259 szkoleń dla blisko 1800 pracowników z 44 tematów z zakresu finansów, zarządzania, prawa i windykacji, nowych technologii, marketingu i sprzedaży, wiedzy na temat UE, komunikacji interpersonalnej oraz technik informatycznych Ponadto prowadzone będą kursy językowe, kładące nacisk na ich techniczny i biznesowy charakter. Kursy językowe mają przygotować ich uczestników do egzaminów uznawanych na rynku międzynarodowym. Tematyka szkoleń została tak dobrana, aby odpowiadała faktycznym potrzebom szkoleniowym firm, biorącym udział w projekcie. 18

19 19 P O D K A R P A C K I K L U B B I Z N E S U

20 Seminaria i szkolenia Podkarpacki Klub Biznesu organizuje cykliczne spotkania dla firm zrzeszonych w Klubie. Są to głównie seminaria związane z tematyką prawa gospodarczego i finansowego, eksportu, zarządzania projektem, przepisów BHP. W zorganizowanych przez Klub seminariach uczestniczyli m.in. Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Henryka Bochniarz, Prezes NBP Leszek Balcerowicz, Minister Finansów Andrzej Raczko, Wiceminister Finansów Wiesław Ciesielski, a także przedstawiciele izb skarbowych oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Inną sferą działalności Podkarpackiego Klubu Biznesu są szkolenia organizowane pod potrzeby zainteresowanych firm, obejmujące między innymi zagadnienia z zakresu gospodarki, finansów i marketingu. Stała oferta szkoleniowa, skierowana do zainteresowanych przedsiębiorstw obejmuje następujące bloki tematyczne: Systemy jakościowe, Nowe technologie, Rachunkowość i podatki, Zarządzanie i organizacja pracy w przedsiębiorstwie, Prawo i windykacje, Marketing i sprzedaż, Europejskie warsztaty przedsiębiorczości, Komunikacja interpersonalna, Techniki informatyczne. 20

21 Asseco Poland S.A. 22 Agencja Radio Bieszczady Sp. z o.o. 24 Bać-Pol Sp. z o.o. 118 Bafra Sp. z o.o. 25 Baltic Wood S.A. 26 Bank Pekao S.A. Region Płd.-Wsch. 27 Blue Line Sp. z o.o. w Warszawie O/ Łańcut 28 BOG-MAR P.P.U.H. 29 Centrum Promocji Biznesu 30 Corem & Studio Zakład Sp. z o.o. 32 Danuta i Ryszard Czach Sp. z o.o. 34 Delphi Poland S.A. O/ Krosno 35 Elektrownia "Stalowa Wola" S.A. 36 Elektromontaż Rzeszów S.A. 38 Ferrbud Sp. z o.o. 39 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. 40 Fabryka Okien Szewpol plus Sp. z o.o. 42 Fabryka Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. 44 Fibris S.A. 46 Firma Handlowa ELA 47 Firma Rest 48 Franciszek Kasowski i Spółka 49 Foto-Hurt Sp. z o.o. 50 GAWEŁ Sp. z o.o. 52 Herb Sp. z o.o. 53 HORTINO Z.P.O.W. Sp. z o.o. 54 ICN Polfa Rzeszów S.A. 56 Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd 57 Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. 58 Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A. 60 Lider Trading Sp. z o.o. 62 Model Opakowania Sp. z o.o. 63 Moore Stephens Józef Król Sp. z o.o. 64 mpunkt Polska Sp. z o.o. 65 Prezentacja Firm Nowy Styl Sp. z o.o. 66 NTB Sp. z o.o. 68 Oficyna Wydawnicza Press Media 70 Podkarpacka Izba Gospodarcza 71 Podkarpacka Hurtownia Aptekarska 72 Podkarpacki Bank Spółdzielczy 74 Polikat S.A. 76 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane REMBUD Sp. z o.o. 77 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - O/ Sanok 78 PKO BP S.A. 80 PPH Transsystem S.A. 82 PPHU Specjał 84 Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku 85 Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu 86 Resgraph Sp. z o.o. 89 Rafineria Jasło S.A. 90 Resbud S.A. 92 Schenker Sp. z o.o. 94 Solar-Bin S.A. 98 SURET Sp z o.o. 99 T&T Logistics Sp z o.o. 100 Talens Polska Sp. z o.o. 101 Towarzystwo ALTUM 102 TEKPUD Sp. z o.o. 104 Trans-Wiert Sp. z o.o. 117 Widamid Sp. z o.o. 106 Xerrex Sp. z o.o. 107 YANKO Sp. z o.o. 108 ZEFiR-Hlx Sp. z o.o. 109 Zakład GRABO Waldemar Irzyk 110 Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A. 112 Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. 114 Żagiel S.A. O/ Rzeszów 116 P O D K A R P A C K I K L U B B I Z N E S U Prezentacje przygotowane na podstawie ankiet nadesłanych przez firmy. 21

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu.

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. Załącznik do uchwały nr VI/78/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2003 r. Sprawozdanie z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. (za okres od 16 lipca

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA ADRESACI WARSZTATÓW DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY: wszystkie

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r.

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. www.rigp.pl Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. REGIONALNA IZBA GOSPODRACZA POMORZA Jest organizacją samorządu gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa od 8 lipca br., w ramach złożonego w 2004 r. Wniosku do Krajowej Izby Gospodarczej, uczestniczy w profesjonalnym projekcie pt: KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Branding to strategia wykorzystania wizerunku do budowania

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin XI edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu jest prowadzony przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Przemyślu i funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA Prezentacja DGA S.A. w kilku słowach DGA jest pierwszą w Polsce grupą konsultingową, która łączy działalność związaną z doradztwem biznesowym, zarządczym,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Fundacja Inkubator ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź tel. 042 633 16 55, fax: 042 633 87 13 www.inkubator.org.pl e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl Fundacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW Lp. TREŚĆ ZADANIA TERMIN WYKONANIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1 Prezentowanie stanowiska przedsiębiorców. 1.1 Współpraca z parlamentarzystami

Bardziej szczegółowo

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Mariusz Rudzki Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji Departament Gospodarki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu.

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.K. Jesteśmy grupą nowoczesnych kancelarii prawnych stworzoną przez Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I A I N I C J A T Y W S P O Ł E C Z N O G O S P O D A R C Z Y C H W Ś W I D W I N I E I. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

biorczości ci i Aktywizacji Zawodowej w tym Inkubatora Przedsiębiorczo dla rozwoju przedsiębiorczo biorczości ci w regionie

biorczości ci i Aktywizacji Zawodowej w tym Inkubatora Przedsiębiorczo dla rozwoju przedsiębiorczo biorczości ci w regionie Rola Centrum Przedsiębiorczo biorczości ci i Aktywizacji Zawodowej w tym Inkubatora Przedsiębiorczo biorczości ci dla rozwoju przedsiębiorczo biorczości ci w regionie I Forum Gospodarcze w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski powiat jeleniogórski Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim To projekt, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

KONKURS GDYŃSKI BIZNESPLAN

KONKURS GDYŃSKI BIZNESPLAN KONKURS GDYŃSKI BIZNESPLAN 1. Geneza projektu 2. Cele projektu krótkoterminowe długoterminowe 3. Grupa docelowa projektu 4. Przebieg realizacji projektu 5. Korzyści z udziału w konkursie GENEZA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa www.zpp.net.pl Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ZPP zrzesza pracodawców małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 250 pracowników, niezależnie od branży w jakiej

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH 1 KIM JESTEŚMY? KIM JESTEŚMY 2 O NAS Profesjonalny Outsourcing Partnerski dla Instytucji Finansowych. NASZĄ MISJĄ jest uwalnianie biznesu

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r.

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/342/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2000r. Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES ETAP

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES ETAP Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES ETAP Partner Wiodący:, Ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań, Partner:, Ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo, Projekt pn. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie

Bardziej szczegółowo

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy KLINIKA biznesu pl Menadżer finansowy Virtual spot Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny Klinika Biznesu rozwój i innowacja rozwój i innowacja Czy projekt jest dla Ciebie? Tak, jeżeli jesteś MIKRO

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak

MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak Kraków, 8 kwietnia 2009 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Rok 1993: Agencję tworzą: z inicjatywy Wojewody Krakowskiego i Agencji

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 21 października 4 listopada 2015 Miejsce: Łódź Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Prezydenta Gabriela

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Załącznik do uchwały Senatu WSEI nr 5 z dnia 27.09.2006r. REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Akademicki

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego OFERTA WSPÓŁPRACY w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r.

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r. Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej Poznań, 09.05.2017 r. Plan prezentacji: I. Źródła informacji o Funduszach Europejskich. II. Zasady

Bardziej szczegółowo

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 29 maja 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 29 maja 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl EXPO XXI, 29 maja 2014, Warszawa www.zpp.net.pl Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ZPP zrzesza pracodawców małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 250 pracowników, niezależnie od branży w jakiej

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego tylko w poprzednim roku przeszkoliła prawie 500 osób z regionu płockiego.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego tylko w poprzednim roku przeszkoliła prawie 500 osób z regionu płockiego. OFERTA SZKOLENIOWA Izba Gospodarcza Regionu Płockiego to niezależna organizacja powołana, by chronić i reprezentować interesy przedsiębiorców. Została powołana, z inicjatywy 67 przedsiębiorców z regionu

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Dolina Karpia -szansa na przyszłość

Dolina Karpia -szansa na przyszłość Dolina Karpia -szansa na przyszłość Partnerski Program Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny

Bardziej szczegółowo

F R R R. Fundacja R ozw oju R egionu R abka 2002-2006

F R R R. Fundacja R ozw oju R egionu R abka 2002-2006 F R R R Fundacja R ozw oju R egionu R abka 2002-2006 Co zrobiono od roku 2002 Zarząd F undacji R R R pełnił swoje obowiązki w składzie: Krzysztof P isiewicz P rezes Jan P yka V-ce P rezes Marek Świder

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2. Forma prawna prowadzonej działalności Związek pracodawców 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 I. CELE PRZYZNAWANIA NAGRODY GOSPODARCZEJ W PLEBISCYCIE GWIAZDY BIZNESU Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (zwany dalej: Organizatorem),

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo