Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie"

Transkrypt

1 Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

2

3 Pomysłodawcami utworzenia organizacji zrzeszającej podkarpackich przedsiębiorców byli: Adam Góral Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Asseco Poland S.A., Jerzy Krzanowski Współwłaściciel firmy Nowy Styl Sp. z o.o. w Krośnie i Antoni Śliżak Pełnomocnik Zarządu BLUE LINE Sp. z o.o. w Warszawie O/Łańcut. Powstanie organizacji poprzedziły miesiące odbytych spotkań, przygotowań i narad. Historia PKB P O D K A R P A C K I K L U B B I Z N E S U W zamierzeniach chodziło o to, aby powstało Stowarzyszenie, które nie tylko będzie wspomagać przedsiębiorczych menedżerów, ale także otwarte będzie na firmy o średniej i małej wielkości. Podkarpacki Klub Biznesu (bo taką nazwę przyjęło Stowarzyszenie) do rejestru został wpisany przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie w październiku 2000 roku, zaś 11 grudnia tego roku w Sali Kongresowej Hotelu Rzeszów uroczyście zainaugurowano jego działalność. Jerzy Krzanowski Współwłaściciel firmy Nowy Styl Sp. z o.o. w Krośnie Chcielibyśmy przede wszystkim podsuwać nowe pomysły i sposoby rozwiązywania pojawiających się problemów. Nie chcemy skupiać się na szukaniu inwestora czy rynku zbytu dla konkretnej firmy. Ale Członkom PKB będzie łatwiej dzięki licznym naszym kontaktom pomóc w znalezieniu partnera lub inwestora. Informacje o zrzeszonych firmach dzięki systemom informacyjnym docierać będą w różne miejsca świata. Bo właśnie jednym z zadań Klubu będzie promowanie swych Członków i działanie na ich rzecz. nia zagranicznych inwestorów, słaba promocja przedsiębiorczości to zjawiska, z którymi nie chcemy i nie powinniśmy się godzić. W momencie zagrożenia naszego regionu nie stać nas na spory polityczne. Poprzez wspólne inicjatywy chcemy zintegrować tych, którzy rozumieją, na czym polega gospodarka rynkowa oraz mechanizmy funkcjonowania państwa demokratycznego. Antoni Śliżak Pełnomocnik Zarządu BLUE LI- NE Sp. z o.o. w Warszawie O/Łańcut W realiach podziału terytorialnego mamy 16 małych ojczyzn. Musi istnieć organizacja, kojarząca się z tą częścią Polski, złożona z ludzi, którym leży na sercu dobro tego regionu. Jeżeli potrafili oni stworzyć firmy i dobrze je poprowadzić, to sądzę, że należy z ich mądrości skorzystać. Aby zapobiec marginalizacji Podkarpacia musieliśmy podjąć działania zmierzające do integracji. Dla dobra regionu, wspólnie z politykami i to niezależnie od orientacji politycznej chcemy rozwiązywać problemy ekonomiczne i podatkowe związanie z prowadzeniem biznesu. Adam Góral Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Asseco Poland S.A. Nasza inicjatywa jest reakcją na sytuację regionu, z którym każdy z nas związał swoją przyszłość. Wzrastające bezrobocie, spadek zysków firm, brak umiejętności przyciąga- Podkarpacki Klub Biznesu zrzesza około 100 przedsiębiorców podkarpackich oraz blisko 500 przedstawicieli firm poprzez Izby Gospodarcze. Obszarem działania obejmuje cały region Podkarpacia. 3

4 Cele PKB PODKARPACKI KLUB BIZNESU POWSTAŁ PRZEDE WSZYSTKIM PO TO, BY WSPIERAĆ I INTEGROWAĆ ŚRODOWISKO PRZEDSIĘ- BIORCÓW I PRACODAWCÓW PODKARPACIA, ORGANIZOWAĆ WSPÓLNE GRUPY ZAKUPOWE ORAZ BUDOWAĆ PRESTIŻ I SIŁĘ PODKARPACKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Podstawowe zadania Klub realizuje przez: występowanie w obronie interesów Członków, współpracę z organami władzy w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla regionu i Członków Klubu, uczestnictwo w konsultacjach społecznych, opracowywanie oraz przedkładanie opinii, ekspertyz i zapytań w sprawach dotyczących środowiska przedsiębiorców, organizowanie i prowadzenie systemu usług doradczych i konsultingowych, prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji w zakresie problematyki gospodarczej oraz prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie systemu informacji służącej nawiązaniu kontaktów gospodarczych, organizację misji gospodarczych dla Członków Klubu, a także spotkań oraz innych imprez klubowych, promocyjnych, bankietów i wystaw, działalność wydawniczą stałych oraz specjalistycznych materiałów informacyjnych i reklamowych, działalność promocyjną na rzecz Klubu, działalność o charakterze charytatywnym, wymianę doświadczeń wśród Członków Klubu. Ponadto Podkarpacki Klub Biznesu utrzymuje ożywione kontakty z innymi, podobnymi organizacjami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi działającymi w Polsce i za granicą. 4

5 5 lat działalności PKB Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Podkarpackiego Klubu Biznesu odbyło się w marcu gocjacje w sprawie powołania Grup Zakupowych Z początkiem roku rozpoczęły się rozmowy i ne roku. Podczas jego obrad zatwierdzono dla wszystkich Członków Klubu. Podpisano między innymi plan działalności, regulaminy pierwszą umowę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym dotyczącą grupowych ubezpieczeń ma- funkcjonowania organów statutowych oraz wybrano władze Klubu. Działalność Klubowa rozpoczęła się od analizy potrzeb, co do oczekiwań bardzo korzystne stawki ubezpieczenia, pozwalajątkowych. Firmy zrzeszone w PKB otrzymały przedsiębiorców wobec powstałej organizacji. jące na duże oszczędności z tego tytułu. Jednocześnie trwały konsultacje na temat powołania kolejnych grup, które z powodzeniem dzisiaj funkcjonują na regionalnym rynku. P O D K A R P A C K I K L U B B I Z N E S U W ramach podejmowanych działań integracji podkarpackich przedsiębiorców, ludzie biznesu spotykają się corocznie, na zakończenie lata na jesiennych piknikach, które dodatkowo uatrakcyjniane są występami znanych polskich artystów. Na te spotkania zapraszane są osoby ze świata polityki, kultury, biznesu. Podkarpacki Klub Biznesu gościł między innymi Magdę Vašaryową Ambasador Republiki Słowacji, Henrykę Bochniarz Prezydenta Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Leszka Balcerowicza Prezesa NBP. W harmonogram cyklicznych imprez na stałe wpisała się także, organizowana od czterech lat Wielka Gala Podkarpackiego Klubu Biznesu, połączona z konkursem o Nagrodę Gospodarczą PKB i aukcją charytatywną na rzecz podkarpackich domów dziecka. 5

6 Struktura organizacyjna PKB WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW RADA PROGRAMOWA KLUBU KOMISJA REWIZYJNA RADA KLUBU ZARZĄD KLUBU BIURO ZARZĄDU KLUBU DZIAŁ PROJEKTÓW GRUPY ZAKUPOWE DZIAŁ KONSULTINGU SCHEMAT ORGANIZACYJNY 6

7 NAJWYŻSZĄ WŁADZĄ KLUBU JEST WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW. DO JEGO NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ NALEŻY: uchwalanie programu działania Klubu oraz wieloletnich planów ekonomicznych, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, powołanie i odwołanie Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i powoływanych Członków Rady Programowej Klubu. P O D K A R P A C K I K L U B B I Z N E S U Bieżącą pracą Podkarpackiego Klubu Biznesu kieruje Zarząd w składzie: Prezes Zarządu Adam Góral, Wiceprezes Zarządu Jerzy Krzanowski, Wiceprezes Zarządu Wojciech A. Fedko, Wiceprezes Zarządu Stanisław Sroka, Członek Zarządu Danuta Czach, Członek Zarządu Wiesław Kijowski, Członek Zarządu Aleksander Baczyk. Zarząd reprezentuje Klub na zewnątrz i działa w jego imieniu. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę finansową Klubu. Organem doradczym Zarządu jest Rada Klubu, którą tworzą wszyscy Założyciele Podkarpackiego Klubu Biznesu. Opiniuje ona strategię rozwoju PKB, plany jego działania i tematykę spotkań oraz przedstawia Walnemu Zgromadzeniu uwagi i wnioski dotyczące działalności. Dokonuje też wpisu nowych Członków Zwyczajnych. W Stowarzyszeniu działają ponadto Członkowie Honorowi, którzy szczególnie zasłużyli się dla Klubu oraz Członkowie Wspierający będący osobami prawnymi, zainteresowanymi działalnością Klubu i deklarujący pomoc finansową na realizację celów i zadań Klubu. 7

8 Nagroda Gospodarcza KONKURS O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ PODKARPACKIEGO KLUBU BIZNESU TO CENNA FORMA WSPIERANIA I POPULARY- ZACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA PODKARPACIU. Główną jego ideą jest wyłonienie najlepszej firmy Podkarpacia, współzawodnictwo firm w zakresie osiągniętych wyników działalności gospodarczej, prezentacja podmiotów gospodarczych o korzystnym wizerunku ekonomicznym, ich promocja, a także uznanie ich wkładu w rozwój i umocnienie pozycji Podkarpacia. 8

9 Małgorzata Kucharska Dyrektor Zarządzający PKB Przyznawana przez Podkarpacki Klub Biznesu Nagroda stała się już rozpoznawalnym i cennym wyróżnieniem w środowisku przedsiębiorców, gdyż inicjatywa organizowania takiego Konkursu wyszła właśnie od nich i również przez nich są oceniane firmy biorące udział w Konkursie. Laureatami zostają firmy, których wizytówką jest profesjonalizm, dynamika rozwoju oraz uczciwość biznesowa. To takie firmy przyczyniają się do wzrostu gospodarczego naszego regionu oraz kreują pozytywny wizerunek województwa na forum krajowym i zagranicznym. Konkurs z jednej strony ma na celu ocenić sytuację ekonomiczną podkarpackich firm, a z drugiej promować odpowiedzialność przedsiębiorców za przychodową stronę budżetu państwa. Wyboru dokonuje się poprzez zastosowanie metod statystycznych, łączne ujęcie kilku wskaźników ekonomicznych stanowiących podstawę ich oceny. Dzięki temu laureatami naszego Konkursu zostają firmy o prawdziwie dobrej sytuacji ekonomicznej. Konkurs rozstrzygany jest w czterech kategoriach: siły ekonomicznej, aktywności eksportowej, wielkości ponoszonych obciążeń podatkowych, Dobroczyńca roku. W Konkursie biorą udział małe, średnie i duże firmy z terenu województwa podkarpackiego. Zwycięzców wyłania Kapituła Konkursu na podstawie ankiet zgłoszeniowych. W skład Kapituły wchodzą osoby ze świata nauki i biznesu. Od czterech lat w jej pracach uczestniczą: prof. dr hab. Adam Noga Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prof. dr hab. Stanisław Wydymus Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, dr Krzysztof Kaszuba Kanclerz i Dziekan Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, dr Bogdan Ludwiczak Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie oraz dr Antoni Magdoń Dyrektor Regionalnego Banku Pekao S.A. w Lublinie. Corocznie rozdaniu Nagród PKB towarzyszą aukcje prac znanych, podkarpackich artystów. Licytacja podarowanych dzieł odbywa się podczas Wielkiej Gali Podkarpackiego Klubu Biznesu. Od samego początku aukcja organizowana jest głównie z myślą o wychowankach Domów Dziecka w województwie podkarpackim. Do tej pory, ze sprzedaży ofiarowanych prac zebrano ponad 220 tysięcy złotych. Zostały one przekazane do Domów Dziecka: w Łące, Przemyślu, Sanoku, Stalowej Woli, Strzyżowie, Wolicy k. Jasła i Żyznowie oraz na cele fundacji na rzecz Budowy Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży. Małgorzata Kucharska P O D K A R P A C K I K L U B B I Z N E S U 9

10 Przedsiębiorca Podkarpacki Od czterech lat cyklicznie ukazuje się biuletyn Podkarpackiego Klubu Biznesu Przedsiębiorca Podkarpacki. Służy on przede wszystkim prezentacji firm zrzeszonych w Klubie. Na jego łamach poruszane są tematy o charakterze poradnikowym, między innymi z zakresu doradztwa prawnego i finansowego, ubezpieczeń gospodarczych. Oprócz aktualnych wiadomości klubowych w biuletynie ukazują się bieżące, ważne informacje z firm Członków Podkarpackiego Klubu Biznesu (dotyczące osiągnięć, nagród, nowych, ważnych kontraktów). W Przedsiębiorcy Podkarpackim poruszane są też aktualne problemy z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej z odniesieniem do naszego regionu. Przedsiębiorca Podkarpacki dociera do blisko 20 tysięcy czytelników. 10

11 W Podkarpackim Klubie Biznesu pracuje stabilna, dobrze przygotowana kadra pracowników, która na co dzień uczestniczy w bieżącej pracy Klubu. Wspólne działania na rzecz innych, działających na regionalnym rynku podmiotów gospodarczych, administracji publicznej, a także prowadzenie promocji i lobbingu to statutowe zadania, które Klub spełnia z bardzo dobrym wynikiem. Dla osiągnięcia tych celów powołano szereg struktur umożliwiających większą integrację podkarpackich przedsiębiorców oraz zbudowanie silnej grupy regionalnego biznesu. Są to: Oferta III. Dział Konsultingu tworzą pracownicy Podkarpackiego Klubu Biznesu oraz zewnętrzni konsultanci powołani do realizacji projektów. Dzięki wdrażaniu programów badawczych, szkoleniowych i doradczych spełniają oczekiwania i potrzeby firm stowarzyszonych (przy ich współudziale) w zakresie podnoszenia kwalifikacji i kształcenia kadr. Działające w Dziale Zespoły Doradcze świadczą na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw usługi doradcze w zakresie prawa, finansów, ubezpieczeń społecznych oraz pozyskiwania środków z funduszy europejskich. P O D K A R P A C K I K L U B B I Z N E S U I. Grupy Zakupowe powołane po to, by przedsiębiorcy mogli skuteczniej funkcjonować nie tylko na rynku regionalnym, ale również krajowym i europejskim przede wszystkim poprzez obniżenie kosztów prowadzenia działalności. Funkcjonowanie zintegrowanego systemu wspólnych zakupów stwarza możliwości uzyskania większych efektów zarówno pod względem cenowym, jak i logistycznym. O rozwoju Podkarpackiego Klubu Biznesu oraz powiększaniu jego oferty decydują sami Członkowie Klubu. II. Dział Projektów powstał do realizacji zadań w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr podkarpackiego sektora MŚP oraz promowania idei przedsiębiorczości wśród zrzeszonych przedsiębiorców. Biuro prowadzi działalność przez efektywne pozyskiwanie środków i realizację zadań w oparciu o programy pomocowe UE. Ponadto Biuro Projektów prowadzi działania w celu wzmocnienia pozycji Podkarpackiego Klubu Biznesu jako instytucji okołobiznesowej oraz współpracuje z sektorem MŚP w zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych do funduszy unijnych. Pracownicy Podkarpackiego Klubu Biznesu 11

12 Grupy Zakupowe W CELU ZWIĘKSZENIA SIŁY PRZETARGOWEJ CZŁONKÓW KLUBU WOBEC DOSTAWCÓW PODKARPACKI KLUB BIZNESU POWOŁAŁ GRUPY ZAKUPOWE DAJĄCE MOŻLIWOŚĆ PROWA- DZENIA SYSTEMU WSPÓLNYCH ZAKUPÓW. Uzyskiwane z tego tytułu rabaty nie są do osiągnięcia indywidualnie, nawet przez największe firmy. Dzięki temu wszyscy zainteresowani ofertą wspólnych zakupów, zwłaszcza firmy małe i średnie otrzymują bardzo korzystne warunki. Robert Dankiewicz Dyrektor Działu Rozwoju PKB Rozmiar korzyści z Grup Zakupowych niewątpliwie największy jest dla podmiotów małych i średnich. Jednym z założeń działalności Podkarpackiego Klubu Biznesu jest pomoc słabszym. Nie byłoby to jednak możliwe bez udziału podmiotów o ugruntowanej pozycji na rynku i stosunkowo dużym potencjale. Dzięki temu właśnie»mniejsi«zyskują więcej, mając tym samym szansę stać się większymi. Uzyskiwane korzyści nie zawsze mają wymiar wyłącznie finansowy. Bardzo ważny jest aspekt posprzedażowy jakość obsługi, elastyczne podejście do oczekiwań klienta. Wspólne zakupy dają na tej płaszczyźnie możliwość wywierania większego nacisku na dostawców. Robert Dankiewicz 12

13 W strukturach Podkarpackiego Klubu Biznesu funkcjonują: I. Grupa Zakupowa Ubezpieczenia Majątkowe świadcząca ubezpieczenia majątkowe i mienia Członków Klubu. Osiągane oszczędności: nie mniej niż 5%, w każdym przypadku negocjowane indywidualnie. P O D K A R P A C K I K L U B B I Z N E S U II. Grupa Zakupowa Ubezpieczenia Życiowe prowadząca ubezpieczenia życiowe Członków Klubu oraz ich pracowników. Osiągane oszczędności: dla pracowników ok. 20%. III. Grupa Zakupowa Telefonia komórkowa prowadząca sprzedaż usług oraz kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych. Dla Członków Klubu przygotowano specjalne rozwiązania taryfowe, optymalne do potrzeb upusty i rabaty. Osiągane oszczędności: 15% - 35% (w zależności od operatora). IV. Grupa Zakupowa Paliwa dająca możliwość zakupu po preferencyjnych, korzystnie wynegocjowanych, zarówno cenach, jak i warunkach zakupu paliwa. Osiągane oszczędności: 10 gr /1 litr. V. Grupa Zakupowa Materiały biurowe dostarczająca materiały biurowe, eksploatacyjne oraz urządzenia biurowe. VI. Grupa Zakupowa Bilety lotnicze prowadząca sprzedaż biletów lotniczych na połączenia międzynarodowe. Członkowie PKB mogą korzystać ze specjalnych upustów cenowych na połączenia międzynarodowe. Obecnie trwają prace nad kolejnymi grupami zakupowymi: telefonią stacjonarną, samochodami, docelowo energetyką. 13

14 Dział Konsultingu W RAMACH PODKARPACKIEGO KLUBU BIZNESU DZIAŁAJĄ ZE- SPOŁY DORADCZE. UDZIELAJĄ ONE BEZPŁATNIE, SWOIM CZŁONKOM PROSTYCH PORAD. USŁUGI ZŁOŻONE SĄ ODPŁAT- NE, PRZY CZYM PROPONOWANE CENY SĄ NIŻSZE OD RYNKO- WYCH. W strukturach Klubu działają Zespoły Doradztwa: Prawnego oraz Finansowego. Zespół Doradztwa Prawnego obejmuje przede wszystkim: analizy prawne podmiotów gospodarczych, konsultacje w zakresie przekształceń prawnych i organizacyjnych podmiotów gospodarczych, przygotowywanie projektów umów z kontrahentami, opracowywanie dokumentacji wewnętrznej (uchwał, protokołów i regulaminów funkcjonowania podmiotów prawnych), przygotowanie i realizację przetargów na zlecenie podmiotów gospodarczych i instytucji, obsługę prawną podmiotów gospodarczych, zakładanie spółek osobowych i kapitałowych, opiniowanie i rozwiązywanie skomplikowanych problemów prawnych, doradztwo prawne w zakresie: prawa gospodarczego, prawa cywilnego i prawa pracy. Pracom Zespołu Doradztwa Prawnego przewodniczą: adwokaci Andrzej Gerlach i Andrzej Gotfryd. 14

15 Zespół Doradztwa Finansowego świadczy usługi doradztwa podatkowego i rachunkowości. Doradztwo Zespołu Podatkowego dotyczy porad m.in. z zakresu: skutków podatkowych założenia firmy, transakcji gospodarczych i zmiany formy organizacyjno-prawnej jednostki gospodarczej, zasad kontaktów z organami skarbowymi, postępowania podczas kontroli skarbowej, procedur odwoławczych od decyzji podatkowych, wyboru form opodatkowania, rozliczeń prawno- -skarbowych. Doradztwo Zespołu Rachunkowości obejmuje zagadnienia m.in. z zakresu: zasad prowadzenia i organizacji rachunkowości, technik prowadzenia ksiąg rachunkowych, organizacji obiegu dokumentów, inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, sprawozdawczości finansowej. Pracom Zespołu Doradztwa Finansowego przewodniczy biegły rewident Krzysztof Cieśla. Rafał Żmuda Specjalista ds. Funduszy Unijnych PKB Opracowanie projektu o dotację to złożony proces, w trakcie którego należy odpowiednio przygotować wniosek, biznesplan oraz szereg załączników, które jako całość stanowią projekt aplikacyjny. Aby skutecznie ubiegać się o uzyskanie dotacji potrzebna jest bardzo dobra znajomość dokumentów programowych oraz wytycznych dotyczących konkretnych działań. W praktyce tylko nielicznym przedsiębiorstwom udaje się spełnić wszystkie warunki niezbędne do otrzymania funduszy europejskich. Dlatego w ubieganiu się o dotację warto skorzystać z fachowej pomocy specjalistów, aby uniknąć szeregu popełnianych błędów, które powodują często odrzucenie wniosku już w pierwszym etapie jego rozpatrywania przez komisje oceniające. P O D K A R P A C K I K L U B B I Z N E S U Podkarpacki Klub Biznesu prowadzi także konsulting dla sektora MŚP w zakresie pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej. Uruchomienie środków finansowych z Funduszy Strukturalnych spowodowało znaczny wzrost zainteresowania przedsiębiorców w zakresie procedur ubiegania się o takie wsparcie. Dlatego też doradztwo związane z opracowaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych jest najbardziej rozwiniętym działaniem w Klubie. Rafał Żmuda 15

16 Dział Projektów PODKARPACKI KLUB BIZNESU MA DUŻE DOŚWIADCZENIE W TWORZENIU I PROWADZENIU PROJEKTÓW SZKOLENIO- WYCH I DORADCZYCH, FINANSOWANYCH TAK ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, JAK I BANKU ŚWIATOWEGO ORAZ ŚRODKÓW POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ. Specjaliści Podkarpackiego Klubu Biznesu uczestniczyli w unijnych programach przedakcesyjnych nabywając w tym zakresie wiedzę i praktyczne umiejętności. Ewa Stefańska-Kaczan, Dyrektor Działu Projektów PKB Dział Projektów odpowiedzialny jest za pozyskiwanie środków zewnętrznych przeznaczonych na wspieranie przedsiębiorczości oraz rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Realizowane przez Podkarpacki Klub Biznesu przedsięwzięcia ukierunkowane są na rozwój eksportu i kojarzenie partnerów gospodarczych, tworzenie nowych miejsc pracy, przeciwdziałanie bezrobociu, organizowanie konferencji i seminariów tematycznych, ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do wiedzy oraz regionalne badania rynku pracy. Ewa Stefańska-Kaczan PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ PODKARPACKI KLUB BIZNESU: samorządowej województwa podkarpackiego (z powiatów: rzeszowskiego, łańcuckiego, przeworskiego, leżajskiego, brzozowskiego, strzyżowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, kolbuszowskiego i niżańskiego) do podejmowania działań, które pozwolą na niwelowanie zjawiska bezrobocia. Dzięki realizacji projektu przeszkolono ok. 100 osób oraz sporządzono 9 planów rozwoju przedsiębiorczości. II. Szkolenie i doradztwo w zakresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Projekt realizowany był na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, a finansowany przez Bank Światowy i budżet państwa. Termin realizacji to listopad grudzień 2001 rok. W ramach projektu przeszkolono 296 bezrobotnych w powiatach: przemyskim, lubaczowskim, jarosławskim, rzeszowskim, łańcuckim, przeworskim, leżajskim, brzozowskim, ropczycko-sędziszowskim, kolbuszowskim i niżańskim. Uczestnicy (mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich lub miast poniżej 15 tysięcy mieszkańców) zapoznali się z problematyką zarządzania i organizowania małej firmy, przepisów prawnych i finansowych, poznali także podstawy marketingu i elementy rachunkowości. I. Szkolenie i doradztwo dla samorządów powiatowych i gminnych w zakresie przygotowania i realizacji przez te jednostki programów mających na celu ograniczenie bezrobocia i rozwój przedsiębiorczości. Projekt realizowany był na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie od listopada do grudnia 2001 roku, a finansowany przez Bank Światowy i budżet państwa. Jego celem było przygotowanie przedstawicieli administracji III. Centra Wspierania Przedsiębiorczości To projekt finansowany przez Bank Światowy i budżet państwa, realizowany od listopada 2002 do października 2003 roku. W ramach projektu przeszkolono ok osób i udzielono blisko 500 porad. Centra Wspierania Przedsiębiorczości zlokalizowane były w Woli Dalszej k. Łańcuta, w Brzozowie, Sędziszowie i Lubaczowie. Ich głównym zadaniem było wspieranie inicjatyw gospodarczych, głównie poprzez przygotowanie 16

17 osób z terenów wiejskich do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Centra świadczyły bezpłatne usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne osobom zagrożonym ubóstwem. Celem szkoleń było nabycie wiedzy m.in. z zakresu prawa gospodarczego, marketingu czy zasad zarządzania własną firmą. IV. Utworzenie w województwie podkarpackim instytucji zarządzania projektami, PHA- RE 2000 SSG Termin realizacji to październik 2002 lipiec 2003 rok. Projekt koncentrował się na stworzeniu w ramach PKB regionalnego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Zarządzania Projektami (IPMA). Celem było zapoznanie firm, w jaki nowoczesne organizacje prowadząc firmę korzystają z idei zarządzania projektem. V. PKB z powodzeniem zrealizował cykl szkoleń dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwem Zarządzanie Projektem, w którym wzięło udział 13 firm, w cyklu 11 spotkań. Od 2002 roku Klub w organizowanych seminariach przeszkolił ok. 420 przedstawicieli podkarpackich firm. Zdobyte doświadczenie daje rękojmię powodzenia realizacji planowanego przedsięwzięcia i uzyskania zakładanych efektów. VI. Polsko-Słowackie Centrum Wymiany Informacji Gospodarczej Projekt realizowany od października 2004 do sierpnia 2005 roku, finansowany ze środków unijnych Wspólnego Funduszu Małych Projektów Phare CBC Polska Słowacja 2002 projekt adresowany był do małych i średnich przedsiębiorstw, chcących rozszerzyć swoją działalność o eksport na Słowację. Umowa na realizację projektu podpisana została we wrześniu 2004 r. z Euroregionem Karpackim (dysponentem funduszu). W ramach projektu w językach: polskim, słowackim i angielskim wydane zostały broszury informacyjne przewodniki dla firm zainteresowanych rozpoczęciem lub rozszerzeniem działalności eksportowej zarówno w kraju, jak i za granicą. Sporządzona została także baza danych o regionalnych eksporterach z Polski i Słowacji. VII. Aktywizacja działalności zawodowej w wybranych obszarach województwa podkarpackiego Projekt dofinansowany z Programu Phare 2002 Aktywne formy zapobiegania bezrobociu i realizowany w okresie grudzień 2004 lipiec 2005 rok. PKB był liderem projektu, który realizowano w czterech powiatach we współpracy z: Powiatowym Forum Gospodarczym w Strzyżowie, Stowarzyszeniem Porozumienie Samorządowe w Sędziszowie Małopolskim oraz Regionalnym Towarzystwem Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej. Głównym celem projektu było stworzenie szans dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich powrót na rynek pracy przez bezpłatne szkolenia skierowane do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych powyżej 6 miesięcy oraz opuszczających zakłady karne, zamieszkałych na terenie powiatów: kolbuszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego i strzyżowskiego. W szkoleniach: komputerowym podstawowym i zaawansowanym, obsłudze kas fiskalnych, zarządzaniu własnym przedsiębiorstwem i technikach sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz kursie spawalnictwa wzięło udział blisko 400 osób. Uczestnicy szkoleń otrzymali certyfikaty ukończenia kursu, a najlepsi uczestnicy odbyli staże zawodowe w wybranych firmach województwa. P O D K A R P A C K I K L U B B I Z N E S U 17

18 PROJEKTY PODKARPACKIEGO KLUBU BIZNESU W TRAKCIE REALIZACJI: tecznych praktyk w walce z dyskryminacją i wykluczeniem na rynku pracy. I. Wsparcie PKB w zakresie wzmocnienia struktur i wprowadzenia nowych usług Projekt dofinansowany z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, realizowany od maja 2005 do maja 2006 roku. Głównym celem projektu jest poprawa dostępu przedsiębiorców do wysokiej jakości usług przez wsparcie Podkarpackiego Klubu Biznesu w zakresie wzmocnienia struktury wewnętrznej oraz poprawę jakości świadczenia i wprowadzenia nowych usług. Cel ten realizowany jest przez zakup wyposażenia technicznego dla PKB, szkolenia menedżerskie oraz specjalistyczne z zakresu rozliczania projektów unijnych dla pracowników PKB, opracowanie nowych usług świadczonych przez PKB (doradztwo z zakresu marketingu i ubezpieczeń) oraz promocję Klubu. II. Od lipca 2005 roku, w szerokim Partnerstwie Regionalnym realizowany jest projekt Partnerstwo na Rzecz Aktywizacji Zawodowej ANI- MATOR, finansowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. W przedsięwzięciu, którego celem jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom mającym szczególne trudności z integracją na rynku pracy, uczestniczy 16 instytucji, m.in.: ośrodki pomocy społecznej, regionalne agencje rozwoju, wyższe uczelnie oraz organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy. We wstępnej fazie projektu przeprowadzana jest analiza rynku pracy Podkarpacia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań pracodawców. Projekt realizowany jest we współpracy z 10 innymi krajami Unii Europejskiej. Współpraca ta polega na stałej wymianie doświadczeń i wypracowywaniu wspólnych, najbardziej wartościowych i sku- III. KUŹNIA KADR to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Projekt ma na celu podniesienie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, które są Członkami Podkarpackiego Klubu Biznesu, nie tylko na rynku krajowym, ale również na rynku międzynarodowym, a zwłaszcza europejskim poprzez zapewnienie pracownikom tych firm dostępu do wiedzy oraz nabywania przez nich umiejętności wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań i stosowania dobrych praktyk na ich stanowiskach pracy. W projekcie przewiduje się przeprowadzenie 259 szkoleń dla blisko 1800 pracowników z 44 tematów z zakresu finansów, zarządzania, prawa i windykacji, nowych technologii, marketingu i sprzedaży, wiedzy na temat UE, komunikacji interpersonalnej oraz technik informatycznych Ponadto prowadzone będą kursy językowe, kładące nacisk na ich techniczny i biznesowy charakter. Kursy językowe mają przygotować ich uczestników do egzaminów uznawanych na rynku międzynarodowym. Tematyka szkoleń została tak dobrana, aby odpowiadała faktycznym potrzebom szkoleniowym firm, biorącym udział w projekcie. 18

19 19 P O D K A R P A C K I K L U B B I Z N E S U

20 Seminaria i szkolenia Podkarpacki Klub Biznesu organizuje cykliczne spotkania dla firm zrzeszonych w Klubie. Są to głównie seminaria związane z tematyką prawa gospodarczego i finansowego, eksportu, zarządzania projektem, przepisów BHP. W zorganizowanych przez Klub seminariach uczestniczyli m.in. Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Henryka Bochniarz, Prezes NBP Leszek Balcerowicz, Minister Finansów Andrzej Raczko, Wiceminister Finansów Wiesław Ciesielski, a także przedstawiciele izb skarbowych oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Inną sferą działalności Podkarpackiego Klubu Biznesu są szkolenia organizowane pod potrzeby zainteresowanych firm, obejmujące między innymi zagadnienia z zakresu gospodarki, finansów i marketingu. Stała oferta szkoleniowa, skierowana do zainteresowanych przedsiębiorstw obejmuje następujące bloki tematyczne: Systemy jakościowe, Nowe technologie, Rachunkowość i podatki, Zarządzanie i organizacja pracy w przedsiębiorstwie, Prawo i windykacje, Marketing i sprzedaż, Europejskie warsztaty przedsiębiorczości, Komunikacja interpersonalna, Techniki informatyczne. 20

21 Asseco Poland S.A. 22 Agencja Radio Bieszczady Sp. z o.o. 24 Bać-Pol Sp. z o.o. 118 Bafra Sp. z o.o. 25 Baltic Wood S.A. 26 Bank Pekao S.A. Region Płd.-Wsch. 27 Blue Line Sp. z o.o. w Warszawie O/ Łańcut 28 BOG-MAR P.P.U.H. 29 Centrum Promocji Biznesu 30 Corem & Studio Zakład Sp. z o.o. 32 Danuta i Ryszard Czach Sp. z o.o. 34 Delphi Poland S.A. O/ Krosno 35 Elektrownia "Stalowa Wola" S.A. 36 Elektromontaż Rzeszów S.A. 38 Ferrbud Sp. z o.o. 39 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. 40 Fabryka Okien Szewpol plus Sp. z o.o. 42 Fabryka Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. 44 Fibris S.A. 46 Firma Handlowa ELA 47 Firma Rest 48 Franciszek Kasowski i Spółka 49 Foto-Hurt Sp. z o.o. 50 GAWEŁ Sp. z o.o. 52 Herb Sp. z o.o. 53 HORTINO Z.P.O.W. Sp. z o.o. 54 ICN Polfa Rzeszów S.A. 56 Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd 57 Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. 58 Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A. 60 Lider Trading Sp. z o.o. 62 Model Opakowania Sp. z o.o. 63 Moore Stephens Józef Król Sp. z o.o. 64 mpunkt Polska Sp. z o.o. 65 Prezentacja Firm Nowy Styl Sp. z o.o. 66 NTB Sp. z o.o. 68 Oficyna Wydawnicza Press Media 70 Podkarpacka Izba Gospodarcza 71 Podkarpacka Hurtownia Aptekarska 72 Podkarpacki Bank Spółdzielczy 74 Polikat S.A. 76 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane REMBUD Sp. z o.o. 77 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - O/ Sanok 78 PKO BP S.A. 80 PPH Transsystem S.A. 82 PPHU Specjał 84 Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku 85 Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu 86 Resgraph Sp. z o.o. 89 Rafineria Jasło S.A. 90 Resbud S.A. 92 Schenker Sp. z o.o. 94 Solar-Bin S.A. 98 SURET Sp z o.o. 99 T&T Logistics Sp z o.o. 100 Talens Polska Sp. z o.o. 101 Towarzystwo ALTUM 102 TEKPUD Sp. z o.o. 104 Trans-Wiert Sp. z o.o. 117 Widamid Sp. z o.o. 106 Xerrex Sp. z o.o. 107 YANKO Sp. z o.o. 108 ZEFiR-Hlx Sp. z o.o. 109 Zakład GRABO Waldemar Irzyk 110 Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A. 112 Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. 114 Żagiel S.A. O/ Rzeszów 116 P O D K A R P A C K I K L U B B I Z N E S U Prezentacje przygotowane na podstawie ankiet nadesłanych przez firmy. 21

Nr marzec 2008, www.pkb.net.pl. Aspekty prawa wspólnotowego. str. 7

Nr marzec 2008, www.pkb.net.pl. Aspekty prawa wspólnotowego. str. 7 Konferencja Animatora str. 4 Nr marzec 2008, www.pkb.net.pl Aspekty prawa wspólnotowego str. 7 Pomagajmy sobie na drodze str. 15 Pełnych radosnej nadziei, miłości i zdrowia Świąt Wielkiej Nocy oraz bliskich

Bardziej szczegółowo

Nr czerwiec/ lipec 2008, www.pkb.net.pl. Artyści i biznesmeni dzieciom. str. 10

Nr czerwiec/ lipec 2008, www.pkb.net.pl. Artyści i biznesmeni dzieciom. str. 10 Wspólnie dla Podkarpacia str. 2 Nr czerwiec/ lipec 2008, www.pkb.net.pl Artyści i biznesmeni dzieciom str. 10 Jest nas coraz więcej na drodze str. 15 Nagrody Gospodarcze PKB dla najlepszych W piątkowy

Bardziej szczegółowo

Nr czerwiec 2010, www.pkb.net.pl. Zwycięskie firmy... str. 4

Nr czerwiec 2010, www.pkb.net.pl. Zwycięskie firmy... str. 4 Nr czerwiec 2010, www.pkb.net.pl Laureaci Nagrody Gospodarczej PKB Zwycięskie firmy... Foto Gala PKB str. 3 str. 4 str. 6 IXGala PKB Nagrody Gospodarcze PKB rozdane W piątek 11 czerwca br., podczas Gali

Bardziej szczegółowo

5 pytań do.. Zmieniamy Podkarpacie PKB 2006

5 pytań do.. Zmieniamy Podkarpacie PKB 2006 5 pytań do.. Nr grudzień 2006, www.pkb.net.pl PKB 2006 Zmieniamy Podkarpacie Wywiad z Zygmuntem Cholewińskim Marszałkiem Województwa Podkarpackiego. str. 5 Minął rok... str. 10-11 Wpływ PKB na rozwój Podkarpacia.

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON INTERNATIONAL MARKETS opportunities for development

Bardziej szczegółowo

Program działania na rok 2012

Program działania na rok 2012 Program działania na rok 2012 (przyjęty uchwałą nr 29/2011 Rady Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu 15 grudnia 2011 r.) Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści I. Wstęp...3 II. Działalność statutowa...4

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Firma nie może istnieć sama dla siebie...

Firma nie może istnieć sama dla siebie... DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY www.grupamediapartner.com NR 5 (109) 30 maja 2008 r. Firma nie może istnieć sama dla siebie... Rozmawiamy ze Zbigniewem Raconiem prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

Firmy wstrzymują inwestycje

Firmy wstrzymują inwestycje Lubuskie Forum Gospodarcze: Jakie będzie województwo w 2030? Firmy wstrzymują inwestycje mówi Jeremi Mordasewicz FUNDUSZE UE Mapa przedsiębiorcy PRAWO Sądzić się polubownie PROJEKT Biznes i nauka FOTORELACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167)

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167) NR 10 (167) WROCŁ AW, PA ŹDZIERNIK 2006 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 Krzysztof Bramorski (w środku)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Fundusz pożyczkowy. Konferencja

Fundusz pożyczkowy. Konferencja Związki pracodawców walczą o drogi wodne Nr 2 (7)/2010 PROJEKT Czym jest flexicurity? OPZL Pożyczki w ofercie Brak euro złagodził kryzys mówi Jolanta Fedak Powstanie Interior J. Jasiñski w zarz¹dzie Konfederacji

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE MAZOWIECKA FIRMA ROKU str. 112 str. 156 PERŁY MEDYCYNY str. 126 ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 1 (55) Styczeń/Luty 2012 PROGNOZY Z OBAWAMI str. 38 EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI str.

Bardziej szczegółowo

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2009-2011 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku Spis treści 2 Społecznie odpowiedzialni najlepsze praktyki Nasz BANK Etyczny i bezpieczny 5 7 9 14 17 Etyczny i bezpieczny O raportowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 4 (58) Lipiec/Sierpień 2012 20 LAT PROMOCJI POLSKIEJ MARKI str. 70 ANKOL ROZWÓJ Z ROZMACHEM I SUKCESAMI str. 94 SUKCES ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39

gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39 Pojęcie zysku w BGK nie może być identyczne z pojęciem zysku w innej instytucji finansowej, bo BGK nie jest instytucją, która by pracowała na zysk. gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39

Bardziej szczegółowo

RUSZAMY NA OBIECUJĄCE RYNKI Rozmowa z Mirosławem A. Bieszki, Prezesem Zarządu Santander Consumer Banku

RUSZAMY NA OBIECUJĄCE RYNKI Rozmowa z Mirosławem A. Bieszki, Prezesem Zarządu Santander Consumer Banku NR 11 (168) WROCŁ AW, L I S T O PA D 2 0 0 6 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 RUSZAMY NA OBIECUJĄCE

Bardziej szczegółowo

w rozwój Barwnie, gwarnie i wesoło www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Wsparcie dla przedsiębiorczych Kapitał na rozwój

w rozwój Barwnie, gwarnie i wesoło www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Wsparcie dla przedsiębiorczych Kapitał na rozwój www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój xxx Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 2(10)/2012 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-937363-7-9

ISBN: 978-83-937363-7-9 2014 Wydawca: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ul. Gombrowicza 19 01-682 Warszawa telefon: +48 22 684 03 90 faks: +48 22 864 03 61 www.fdpa.org.pl ISBN: 978-83-937363-7-9 2015 Copyright by

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU B3SYSTEM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU B3SYSTEM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU B3SYSTEM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU Warszawa 2010-1 - 1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa (firma): B3System Spółka Akcyjna Skrót firmy: B3System S.A. Siedziba: Warszawa Adres:

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI Załącznik do uchwały Nr 512/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006r. LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla MIASTA OSTROŁĘKI na lata 2006-2010 *************************************************************************

Bardziej szczegółowo