Neurotransmitery i neuromodulatory

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Neurotransmitery i neuromodulatory"

Transkrypt

1 Audiofonologia Tom V 1993 Problemy teorii i praktyki e Problems oftheory and Practice Laboratorium Neurobiologii Sluchu, Instytut Narodowy Zdrowia i Badań Medycznych, Zespój 254, Uniwersytet Montpellier II Francja Neurotransmitery i neuromodulatory W ślimaku u ssaków* Neurotransmitters and Neuromodulators ofmammalian Cochlea Summary The author presents a review of actual data dealing with some neurotransmittcr and modu~ lator candidates tested in mamma1ian cochlea. The substances under analysis could play these roles in che organ ofcorti. This paper is based on the matejials available before the end ofmay The emphasis is placed on Lhe hypolhesis of an excitalol)' amino acidergic (glutamatergic) neurotransmission of inner hair cells. The majorily of data have heen gained in recent years il). this field. The srudy has desciibed some possible functiona1 interacuons between some neurotransmiuers and neuromodulators, which take place in the cochlea. Streszczenie Autor przedstawia przegląd aktualnych danych dotyczących niektórych przypuszczalnych neurotransmiterów i modulatorów istniejących w ślimaku u ssaków. Analizowane przez niego substancje mogą spełniać właśnie taką rolę w narządzie Cortiego. Praca jest oparta na materiałach opublikowanych przed majem 1992 r. Główny akcent został polożony na hipotezie o pobudzającym działaniu kwasu aminowego (glutamatergicznego) w procesie neurotransmisji wewnętrznych komórek rzęskowatych. Z tej dziedziny opublikowano w ostat~ nich latach wiele prac. W artykule zostały też opisane wybiórczo funkcjonalne interakcje zachodzące pomiędzy niekt6t)'mi neurotransmilerarni i neurornooulatorami w ślimaku. -Artykuł zosrał przygotowany przez Amora specjalnie dla "Audiofonologii" jako skrócona wersja pracy, która ukazala się w czasopiśmie "Physiological Review" (1993 vol. 73 No 2 s ). Stanowi on obszerną rozprawę opartą na przeglądzie bogatej, najnowszej literatury z tej dziedziny. W artykule zostal zachowany zapis bibliograficzny przyjęty przez Autora.

2 8 Od końca lat siedemdziesiątych XX w. odnotowuje się bardzo istotny postęp w dziedzinie badań nad obwodowym słyszeniem. Dowodzą tego rezultaty badań rejesaujące funkge wewnątrzkomórkowych komórek rzęskowatych [138, 572, 573], dane dotyczące doslr'!ianiasię dokładnego błony podstawowej [348, 612] oraz dane na temat dwóch typów ruchów zewnętrznych komórek rzęskowatych (OHC) in vitro [106, 778]. Wiele z tych badań przemawia za istnieniem aktywnych mechanizmów odpowiedzialnych za wysoki stopień wrażliwości i wybiórczość częstotliwości ślimaka. Te aktywne mechanizmy, jak będzie dalej wykazane, wprowad.z'!ią pewną nieliniowość w funkgach ślimaka, która może zostać zarejestrowana w zewnętrznym przewodzie słuchowym jako efekt znieksztalcania wskutek otoakustycznych emisji [347]. Mechanizmy te ulatwi'!ią także zrozutnienie, w jaki sposób zewnętrzne komórki rzęskowate (OHC) mogą wpływać na proces przewodzenia na poziomie wewnętrznych komórek rzęskowatych (lhc), a także na wzrost tempa rozładowania ich afferentnych unerwień. Wszystkie te dane zostały wyczerpująco omówione i przedyskutowane [494]. Równolegle z postępami w badaniach nad ~ologią rozszerzyła się znacznie nasza wiedza na temat neurotransmiterów ślimakowych, chociaż dotyczy ona głównie struktur anatomicznych. Celem niniejszej pracy nie jest przedstawienie dokładnego przeglądu danych dotyczących neurotransmiterów i neuromodulatorów mających wpływ na procesy przebiegające w ślimaku. Aby uzyskać bardziej szczegó ło we informacje, Czytelnik powinien sięgnąć do wyczerpujących przeglądów, publikowanych regularnie w ciągu ostatnich dwudziestu lat [np. 69, , 354, 355, 357]. Prezentowany przegl ąd dotyczy substancji, które mogą odgrywać rolę neurotransmiterów lub neuromodulatorów w narządzie Cortiego. W tych przypadkach, gdzie udało się zebrać wystarczające dane, konsekwencje ich funkgonowania zostaną omówione dalej. Natomiast substancje, które w świ e tle dotychczas zebranych informacji nie odgrywają roli transmiterów funkcji w narządzie Cortiego, są zestawione w tab!. 1. Przegląd ten oparty jest na materiałach dostępnych przed końcem maja 1992 r. i ogranicza się jedynie do ślimaka u ssaków, choć liczne badania dotyczyły także narządów filogenetycznie (np. linia boczna, brodawka podstawna) lub embriologicznie (np. błędnik u ssaków) pokrewnych. Obecnie dane uzyskane z tych związanych z komórkami narządów są traktowane jako natomiast rozstrzygają uzupełniające lub jako inspiracja do dalszych badań, ce dane na temat śl imaka u ssaków są dość ubogie i fragmentaryczne. Jako wstęp do naszych rozważań przedstawione będą informacje na temat neuronalnych obwodów w ślimaku. Dane odnoszące się do całości szlaków wstępujących i zstępujących (afferentnych i efferentnych) dotyczących narządu Cortiego wskazują obecnie na istnienie dwóch oddzielnych sensoryczno -neuronałnych struktur, którymi są wewnętrzne komórki rzęskowate (IHC) wraz z ich unerwieniem oraz zewnętrzne komórki rzęskowate (OHC), także z ich unerwieniem. Ponadto włókna sympatyczne również unerwiają ślimak, Neurotransmitery i neuromodulatory w ślimaku u ssaków 9 chociaż nie wchodzą do narządu Cortiego. To sympatyczne unerwienie jedynie krótko będzie tu omówione. Następnie zostaną zaprezentowane i przedyskutowane zagadnienia związane z neuroaktywnymi substancjami w narządzie Cortiego, a także przypuszczalne neurotransmitery pomiędzy komórkami rzęskowatymi a włóknami ósmego nerwu. Akcent zostanie położony na hipotezie o pobudzającej neurotransmisji kwasu aminowego (glumatergicznego) w wewnętrznych komórkach rzęskowatych, opierając się na niedawno opublikowanych doniesieniach. Tabl. l. Neuro~klywne substancje prawdopod~bnie n!e odgrywające roli neurotransmiterów am neul"omodulatorów w narządzie Coruego u ssaków Substancje neuroaktywne Numer pozycji z Bibliografri NorePinefryna i epinefryna Rejestrage CAP , 130, 356 Rejestracje jednostki afferentnej , 356 lmmunocytochemia , 309, 336, 592, 709 Histofluorescencja, histochemia... 86, ,223,560, 658,659,692,693,721 Radioautografia Glicyna Rejestracje CAP ,217,360,515 Rejestracje jednostki afferentnej Ilościowa mikrochemia Immunocylochemia ~ RadioaUlografia jj-endorjina hnmunocytochemia ,219,476 Serotonina Rejestracje CAP i jednoslki afferemnej , 359 Histofluorescencja Radioautografia Somastostatyna Immunocytochemia , 188 Substancja P Rejestracje CAP lmmunocytochemia , 192,766 Oktopamina Rejestrage CAP Wyjaśnienia dotyczące podejścia metodologicznego: Pod nazwą danej substancji podane są metody stosowane w badaniu ich funkcji. CAP oznacza złożone działanie potencjału nerwu słuchowego. Glicyna może modulować

3 10 transmisję wewnętrznych komórek rzęskowatych na poziomie receptora postsynaptycznego (N-metyl-D-aspartat). Zostaną też przedstawione dane dotyczące rozmaitych substancji mogących odgrywać rolę neurotransmiterów lub neuroregulatorów efferentnych (np. acetylocholina, kwas - y-aminobutynynowy - GABA, dopamina, enkefalina, dynorfina oraz peptyd kalcytoniny związanej z genem - CGRP). Niezależnie od tego omówione zostaną niektóre inne molekuły mające wpływ neuroaktywizujący w ślimaku u ssaków lub związane z komórkami włoskowatymi. To ich powiązanie ma niekiedy jeszcze dość dyskusy.iny charakter, lecz zasługuje na to, by je nieco bliżej omówić. W ostatniej części mniej będzie podsumowujących stwierdzeń na temat ostatnio rozwijających się badań w tej dziedzinie, podane zostaną natomiast kierunki przyszłych badań dotyczących podstawowych mechanizmów transmisji międzykomórkowej w ślimaku oraz ich powiązań fizjopatologicznych z neurotransmiterami afferentnymi i efferentnymi. Przedstawione też będą prawdopodobne konsekwencje wspólistnienia z sobą niektórych transmiterów równolegle z danymi sugerującymi, że w ślimaku może występować mechanizm transmisji związany z parakriną. Przedstawione będą również dane, które sugerują istotną rolę glutamatu w niektórych uszkodzeniach obserwowanych pod wpływem anoksji i w urazach wskutek halasu, a także rolę aminoglikozydów w ototoksyczności. Należy stwierdzić, że chociaż stopień organizacji narządu Cortiego mieszczący się w dwóch oddzielnych kategoriach struktur sensoryczno-neuronalnych wydaje się prawdziwy w odniesieniu do znacznej części ślimaka wraz z jego kodami dla wysokich i średnich częstotliwości, to jednak sytuacja ślimakowego kodowania dla niższych częstotliwości jest chyba odmienna. Występują tarń zarówno afferentne (530),jak i efferentne (260, 730) poziomy i obserwuje się różnice dotyczące niższej części ślimaka. Wiele danych przemawia za słusznością neurochemicznego zróżnicowania podstawowej w przeciwieństwie do wyższej (apex) części narządu Cortiego. Wzory unerwień przedstawione w części A i B narządu Cortiego (zob. rys. l, s. 11) są głównie oparte na danych uzyskanych od gryzoni,lecz odnoszą się także do wyżej zorganizowanych ssaków oraz do naczelnych. Główne różnice dotyczą wyraźniejszego środkowobocznego komponentu w bocznym systemie efferentnym, który jest znacznie mniejszy w porównaniu z tym samym komponentem u gatunków nie będących gryzoniami. Zarówno w schemacie A, jak i B unerwienia odnoszą się do poziomu podstawy ślimaka. Inaczej przedstawia się sytuacja na poziomach górnych (apex), zwłaszcza w odniesieniu do wzorów unerwienia OHC. Biegun podstawy IHC ma zapewniony kontakt dzięki radialnym zakończeniom dendrytów (afferentnych) neuronów słuchowych o dużym rozmiarze, typu dużego (I), rworzących 95% neurona1nej populacji zwoju spira1nego. Poza swą częścią końcową neurony te nie są mielinizowane na całej swej długości. Wchodzą Rys. 1. Neurotransmitery i neuromodulatory w ślimaku u ssaków 11 A LEFT RIGHT B ""lał...,.nt ITypel_1 LAterl' EffeNnt -- _1Id1 En_nt 3 SplnlAtf_nt (T,..._on' O :0 ~O O -- O :0 O O Schem,atyczne przedstawienie afferentnych i efferentnych (oliwkowo-kochlearnych) unerwjen n,arządu Cortiego. A - wewnętrzne komórki rzęskowate (IHC) i zewnętrzne komórki.~ęskow~te (OHC), pień mózgu na poziomie wyższego układu oliwkowego (SOG) lj~dro ślimakowe (en). Left (lewa w;ś.ć ślimaka); unerwienia!he. Right (praw~ strona sb.mała) : unerwienia OHC; B - ujęc1c horyzontalne narządu Cortiego ukazuj<lce zróżnicowany przebieg i możliwości unerwienia tego narządu O

4 12 one do komorowej części jądra ślimakowego. W obrębie wewnętrznej wiązki spiralnej końcowe części dendrytów neuronów typu I są połączone p= nieumielinizowane neurony tworzące boczne efferenule unerwienie. Przerywana łinia w schemacie B oznacza, że boczne synapsy efferenule mająjedynie charakter prz<jściowy i nie przedstawi~ą aktualnego przebiegu włólden (nie ma-jak dotąd - danych wskazujących na przebieg tych włólden w okolicy ślimaka). U większości gatunków gryzoni boczne neurony efferenule łączą się wyłącznie ze znajdującą się po tej samej stronie boczną wyższą oliwką (LSO). U niektórych innych gatunków (np. u świnki morsldej) male grupy neuronów przeciwstawnych do bocznej LSO także wchodzą do okolicy ruc. Ze względu na to, że obejmują one mniej niż 5% ogólnego unerwienia bocznego efferenulego, nie zostały uwzględnione na schemacie. Biegun podstawy ruc ma połączenia dzięld zakończeniom spiralnym dendrytów typu malego (II), obejm~ących tyłko 5%. ogólnej liczby neuronów spiralnego zwoju. Wysył~ą one swoje niemielinizowane wypustki do jądra ślimakowego (CN). U większości gatunków gryzoni biegun podstawy OHC jest n~częściej powiązany za pomocą szeroldch zakończeń środkowych neuronów efferenulych. Ogólnie biorąc, przeciwboczne projekcje są częstsze niż jednoboczne, a jedne i drugie są mielinizowane. MSO - środkowa wyższa oliwka, Pi - wewnętrzny filar komórid, Pe - zewnętrzny filar komórid, TB - cialo trapezoidalne, TM - błona osłaniająca, IV - czwarta komora. Środkowa perykaria, większa niż boczna efferenula, jest najczęści<j znajdywana po obu stronach w środkowych częściach SOC. Mimo pozornej prostoty w organiza"ji narz.1du Cortiego neurotransmisja i neuromodulaga przebiegające w jego obrębie wykazują wielką złożoność. Niezależnie od domniemanych neuroaktywnych substancji sympatycznych i nie zlokalizowanych molekuł przejawiających neuroaktywne efekty w ślimaku lub w związanych z nim narządach posiadających komórki włoskowate przyn~mniej siedem neuroaktywnych substancji zostało zidentyfikowanych i okreśłono ich powiązanie z poszczególnymi synaptycznymi miejscami w narządzie Cortiego (zob. tab!. 2). Te domniemane transmitery i neuromodulatory nie zostały określone na podstawie taldch samych kryteriów. W rzeczywistości dane empiryczne przemawiają w sposób zdecydowany jedynie za kilkoma z nich (np. za acetylocholiną i glutamatem), nawet jeśli ich konsekwencje funkgonalne lub mechanizmy dzialania pozost~ą nadal nie jasne. W każdym razie różne dane przedstawione w niniejszej pracy pozwalają wysunąć szereg hipotez dotyczących możliwych konsekwencji patofizjologicznych procesów transmisji związanych z glutamatem i acetylocholiną. Dane te odnoszą się także do bardziej podstawowych zagadnień związanych ze śliulaldem. Należą do nich m.in.: l) prawdopodobny mechanizm dyfuzji, za pomocą którego mogą oddziaływać niektóre neuroaktywne substancje; 2) funkcjonalne konsekwencje współistnienia ldlku neurotransmiterów i 3) odmienne wzory unerwienia OHC w górnej okolicy ślimaka. Neurotransmitery i neuromodulatory w ślimaku u ssaków 13 Tabl. 2. Spełnione, kryter!a dla niektórych neuroaktywnych substancji w okolicy synaps w narządzie Coruego u ssaków Substancje i spełnione kryteria Glutamat Obecność Synteza Wyzwalanie Receptory Skutki farmakologiczne Brak aktywagi Acetylocholina Obecność Synteza Wyzwalanie Receptory i skutki farw makologiczne Brak aktywacji Zebrane dane Wewnętrzne komórki rzęskowate W wewnętrznych komórkach rzęskowatych (IHC). Prekursorem jest pobieranie glutaminu. Stymulowane K +, zależne od Ca 2 +, zależne od temperatury; stymulowane hałasem (?). Nie-NMDA l (preferowanie AMPA 2?) oraz NMDA (aktywizowane tylko przez głośne dźwięki?). Clutamat ijego agonistyczne substancje powodują obniżenie CAP i pobudząją radialne. drogi afferentne. Pobudzeniu ze strony substancji agonistycznt:i towarzyszy następnie całkowite zahaffiowaw nie wskutek rozwoju toksyczności związanej z pobudzeniem. Spadek CAP - zablokowarue radialnych dróg afferentnych przez subsrancje antagonistyczne. Zablokowanie toksyczności związan~ z pobudzeniem przez substan<je antagonistyczne. Pobór gleju i zamiana w glutaminę. W narządzie Cortiego. Unerwienia efferentne Aktywność cholino-acetyltransferazy (ChAT) poddanej próbom i zlokalizowanej w bocznych i środkowych zakończeniach nerwów i w perykarii. Stymulowane jest przez elektryczne pobudzanie skrzyżowanew go pęczka ohwkowo--kochlearnego (tylko części środkowej efferentnej). Stymulowanejest także przez K+ i weratridinę. Rozległe elektrofizjologiczne efekty. Zmiany w amplituw a~ dzie 2Fl - F2,Pod wpływem zniekształceń akustycznych, ~ -8 w których posredniczą receptory nikotynowe. Zewnętrzw.~ S ne strumienie K w OHC, w których pośredniczą recep-.9 ~~ tory nikotynowe (podobne do mięśmowych?). Stymufaw F:i'] t cja ze strony inozytolu fosfatu przez muskarynę Mg M--gttl (obejmuje także recepto~ presynaptyczne?). Wywołany.g,t;; acetylochoiiną wzrost Ca w OHC (w którym pośredmw czą receptory nikotynowe i muskarynowe?). Wzrost spontaniczny acetylocholiny i glutamatu wywołuje promieniste afferentne pobudzenie. Ze strony mrna koóo- wanie obejmujące neuronalne receptory nikotynowe w neuronach zwoju spiralnego typu I (tylko w drogach bocznych efferentnych?). Aktywność acetylocholiny (AChE) poddanej próbom i zlokali zowanej w eff~!entnych synapsach bocznych i środkowych oraz w perykam.

5 14 Neurotransmitery i neuromodtilatory w ślimaku u ssaków 15 GABA Obecność Synteza Wyzwalanie Receptory Skutki farmakologiczne Brak aktywacji Dopamina Obecność Synteza Wyzwalanie Receptory i skuoo farmakologiczne. Enkefalina ObecnoŚĆ Synteza Wyzwalanie Receptory i skutki farmakologiczne I>ynorfiny Obecność Wyzwalanie CGRP Obecność Synteza W bocznych i środkowych (tylko w subpopulagacb?) zakończeniach efferentnych i w perykarii. Występowanie dekarboksylazy kwasu glutaminowego (GAD) w bocznych I środkowych (tylko w subpopulacji?) zai<ończema efferentnych i w peryurii. Stymulowane K+, zależne od Ca 2 i od Mł, zależne od temperatury; stymulowane hałasem. GABA. receptory w ORC. Riperpolaryzacja ORC. Spadek acetylocholiny i wywolane glutamatem radialne wyładowanie afferentne (natomiast w bocznycb szl'lkach jedynie eiterentne?). Dotyczy tylko dróg eiterentnycb. W tkankach kochlearnych. Występowanie tyrosiny hydroksylazy w bocznych zakończeniach efferentnych i w perykarii (... aromatyczna dekarboksylaza kwasu aminowego w zakończeniach). Stymulowane halasem i regulowane przez receptory D2 (?). Prawdopodobnie 0.. Spadek CAP wsku~ek oddzialywań. ag!>" nistem 02. Zahamowanie wywolanego lschemlą obrzmlema radialnych, afferentnych dendrytów przez działanie pokrewnymi D2. W bocznycb zakończeniacb eiterentnych i w perykarii. mrna kodowanie dla r.reproenkefaliny w bocznej i środk!>" wej efferentnej perykani. Stymulowane hałasem; stymulowane K+ i zależne od Ca 2 +, Zahamowanie cyklazy adenylatu dokonwące się za ~średnic~ twem ~ i II-receptorów. Mobilizacja Ca w ORC (.). W bocznych efferentnych zakończeniac~ i w perykarii. Stymulowane K+, W bocznych i środkowych etterentnych zakończeniach i w pcrykarii. mrna kodujące dla CGRP w bocznej i środkowej perykarii. WY-iaśnienia: 1 - NMDA - N-metyl-D-aspartat; 2 - AMP kwas amin!>"3-hydroxy-5-me'1'l0-4- izoksazolepropionikowy. Wszystkie kryteria zostały przynajmniej CZęŚCIOWO spełnione w odniesiemu do subslailgi ~żej wymienionych mających funkcje neuroaktywne (transmisja lub modutacja), zidentyfikowanych przy synapsach w narządzie Cortiego u ssaków, Znaki zapytania oznaczają, że niektóre dane mają charakter kontrowersyjny lub nie zostały jeszcze w pełni potwierdzone. Zmianx w amplitudzie 2Ft - F2 dotyczą częstotliwości dźwięku emitowanego przez slimak i rejestrowanego przez mikrofon w uchu zewnętrznym. 1_ PATOLOGICZNE STANY W ŚUMAKU ZWIĄZANE Z PODRAżNIENIEM KWASEM AMINOWYM Czynniki patologiczne, takie jak hipoksja, anoksja/ischemia oraz urazy akustyczne doprowadzają do podobnych form uszkodzenia ślimaka. Dla wxjaśnienia tego zjawiska, w którym oddziaływanie nadmiernego hałasu powoduje w konsekwencji hipoksję/ischemię w ślimaku, zaproponowano wspólne mechanizmy toksyczności [275, 442]. Obniżone dostarczanie tlenu do ślimaka może wiązać się ze zmniejszonym dopływem do niego krwi, a wiadomo, że oddziaływanie przez okres min. głośnego dźwięku, przekraczającego 110 db, powoduje obniżenie dopływu krwi [482,597,598, 700] i spadek P02 w płynach ucha wewnętrznego [597, 701], co nie ma jednak istotnego wpływu na tętnicze ciśnienie krwi lub przepływ krwi w skórze [482, 598]. Hipoteza ta jednak pozostaje kontrowersyjna ze względu na to, że obniżenie przepływu krwi w ślimaku i P02 endolimfy, chociaż jest znaczne, nie jest w sposób istotny skorelowane z rozleglością zmian morfologicznych i funkcjonalnych obserwowanych w uszkodzonych wskutek halasu ślimakach [700, 701]. Oczywiste są natomiast w obu patologicznych stanach inne morfologiczne zmiany, które mogą mieć wspólny mechanizm poza zmianami obserwowanymi w komórkach rzęskowatych. Te inne morfologiczne zmiany obejmują obrzmienie dendrytów poniżej IHG, które bywa czasami odwracalne [14, 41, 52, 517, 525, 535, 548, 652, 655, 657, 701], następnie dalsze zwyrodnienie mielinowych włókien w spiralnej blaszce kostnej [276, 655, 657] i po dłuższym okresie ubytek aż do 90% neuronów zwoju spiralnego, któremu często towarzyszy też ubytek IHC [655, 657, 737]. Obrzmienie dendrytów poniżej IHC często stanowi podstawowe morfologiczne uszkodzenie obserwowane w narządzie Cortiego w okresie min. od wystąpienia warunków powodujących uraz wskutek anoksji/ischemii [52, 517] lub głośnego dźwięku [548]. Obrzmienie to jest także obserwowane u ludzkich płodów usuwanych przy sztucznych poronieniach ze względów leczniczych oraz u płodów martwych, które zmarły na kilka godzin przed usunięciem ich z macicy [380, 381]. Obrzmienie dendrytów poniżej IHC jest traktowane obecnie jako pierwszy objaw autolizy występującej post mottem

6 16 w narządzie Cortiego u ludzi [380, 381, 463, 660, 661] razem z obrzmieniem mitochondrii w neuronach spiralnego zwoju [463, 660]. Te pierwszoplanowe skutki występujące w neuronach spiralnego zwoju i procesy zachodzące w dendrytach są szczególnie widoczne u pacjentów zmarłych wskutek hipoksji [463]. DegeneracY.ine formy neuronów zwoju spiralnego i dotyczące ich procesy obwodowe są podobne do tych, jakie obserwuje się in vivo pod wpływem kainatu, AMPA i glutamatu monosodu. Sugeruje to, że w procesach zwyrodnieniowych ślimaka spowodowanych głośnym dźwiękiem lub anoksją/ischemią występuje pewien próg związany z glutamatem, który może świadczyć o neurotoksycznych zjawiskach obejmujących neurony zwoju spiralnego i procesy zachodzące w ich dendrytach [204,517,525,535]. Ten próg związany z głutamatem może być szczególnie istotny w ubytkach neuronalnych występujących w starczym osłabieniu słuchu [535]. Hipoteza ta, wzmacniana wyraźnie przez dane eksperymentalne [47, 186, 209,268,274,314,418,422,431,565], wskazuje na nadmierne wyzwalanie glutamatu jako główny czynnik w powstawaniu i rozwijaniu się procesów neurodegeneracy.inych, obserwowanych w różnych stanach patologicznych [122]. Wyzwalanie takie może mieć miejsce podczas nadmiernego pobudzenia nerwowego (toksyczność pobudzeniowa) lub po obumarciu neuronu wskutek anoksji/ischemii [431, 565], w następstwie urazów mózgu [209] lub pod wpływem starzenia się [418]. Wyzwalanie glutamatu synaptyczne [87, 565] lub niesynaptyczne, czyli niezależne od Ca 2 + [568, 593, 676], może doprowadzać do akumulowania się tak dużych ilości pozakomórkowego glutamatu, że mechanizmy odpowiedzialne za regulację jego wchłaniania (np. w ślimaku odbywa się to przy udziale bocznych włókien efferentnych, komórek glejowych oraz komórek wyściełających brzegi perylimry w błonach podstawowych i Reissnera) prawdopodobnie przestają dzialać. Nadmiar pozakomórkowego glutamatu prowadzi do przedłużonego otwierania się wejść postsynaptycznych receptorów jonowych, powodując szeroki napływ kationów (Na+, K+, Ca+) i pozostawiając swobodne wejścia dla CI". Powstaje brak równowagi osmotycznej i wskutek tego woda dostaje się do elementów postsynaptycznych - zarówno do dendrytów jak i ciala neuronalnego - doprowadzając do rozległego obrzmienia [487, 566]. Ta zależność od CI"jest charakterystyczna dla szybko rozwijającej się neurotoksyczności pod wpływem dzialania kwasu aminowego. Z drugiej strony obserwuje się zależność od Ca+ w przypadkach wolniej rozwijającej się neurotoksyczności, z którą łączą się zależne od Ca + wewnątrzkomórkowe proteazy i lipazy [120, 121, 236, 460]. Występujące w ślimaku obrzmienie dendrytowe obserwowane podczas lub wkrótce po wystąpieniu czynników urazowych (głośne dźwięki, anoksja/ ischemia, kwasy aminowe pobudzają co-toksyczne) wiąże się prawdopodobnie z pierwszym mechanizmem, nato- Neurotransmitery i neuromodulatory w ślimaku li ssaków 17 miast ubytki włókien mielinowych i neuronów zwoju spiralnego są raczej łączone z mechanizmami zależnymi od Ca 2 +. Badania ukierunkowane na identyfikację receptorów pośredniczących przy konsekwencjach neurotoksycznych takich stanów patofi~ologicznych, jak anoksja/ ischemia, urazy mózgu i hypoglikemia wykazały, że istotne znaczenie mają receptory pobudzających kwasów aminowych, zwłaszcza typu NMDA. W wielu modelach konkurency.ini i niekonkurency.ini antagoniści NMDA hamują neuronalne procesy degeneracy.ine [65, 66, 126, 209, 239, 255, 382, 432, 485, 486, 565, 567, 633, 634, 750]. Ze względu na to, że l) receptory NMDA są w stosunku do IHC postsynaptyczne [184, 213, 515] i 2) NMDA powoduje ubytki neuronalne w kulturach neuronów zwoju spiralnego [385], może dziać się tak, że antagoniści NMDA będą hamować uszkodzenia w ślimakach w warunkach anoksji/ischemii oraz powodowane urazem akustycznym. Zgodnie z tym antagonista w stosunku do NMDA, jakim jest D-AP-5 (50 )lm), wykazywał zablokowanie obrzmienia radialnych dendrytów afferentnych występujące w izolowanych i wolno przepuszczalnych ślimakach świnek morskich i myszy afryk a ńskich [623]. Obrzmienie to było prawdopodobnie związane z Ca 2 +, ponieważ było blokowane przez l mm Cd 2 +.Jednakże obserwacje te nie zostały potwierdzone, gdy usiłowano powtórzyć badania stosując D-AP-5 (1 mm) oraz MK-801 (100 )lm) jako antagonistów w warunkach, w których potencjalne oddzialywania były zablokowane przez 0.3 )lm tetrodoksyny [624]. Podobnie w innym modelu dotyczącym poważnej ischemii przy pozostawieniu ślimaka in situ 50 )lm D-AP-5 nie wykazywalo skutków ochraniających po ischemii trwającej 20 min. [534]. Z drugiej strony dostępne dane wyraźnie sugerują, że uszkodzenia występujące w neuronach I typu zwoju spiralnego, obserwowane pod wpływem anoksji/ischemii, mogą także mieć miejsce przez funkcjonowanie receptorów nie-nmda. Obecnie stwierdzono, że kainat [243, 244, 337, 385, 530, 532,539] oraz AMPA [518] wywierają poważne neurotoksyczne efekty, które przyn'!imniej w stosunku do AMPA mogą być antagonizowane przez nitrokwinoksalinę (DNQX) [518]. W związku z t.1 możliwością powiązania nie-nmda receptorów z patofizjologicznymi procesami ślimaka niedawno doniesiono, że DNQX (500 )lm) kompletnie zablokowała obrzmienie radialnych dendrytów występujące podczas ischemii [517]. Jednakże przy takiej koncentracji DNQX może jednocześnie zablokować usytuowanie glicyny w receptorach NMDA [732]. Ze względu na występującą w ślimaku tak znaczną jej koncentrację DNQX wybiórczo blokuje nie-nmda receptory (50 )lm), hamując obrzmienie większości radialnych afferentnych dendrytów, pozostawiając jednocześnie bez osłony dendryty łączące się z IHC w rdzeniowej części ślimaka [534]. To umiejscowienie było omawiane w obserwacjach przedstawionych przez Libermana i współpracowników [395,

7 18 397, 40 l, 402], a dotyczących niskiego spontanicznego tempa i wysokiego progu afferentnych jednostek łączących tę stronę IHC w ślimaku u kota. Ponieważ efekty NMDA i związanych z nią czynników blokujących były najwyrażniejsze przy wysokim natężeniu stymułacji [515], a potem ujawniały się w niskim spontanicznym tempie poszczegółnych jednostek [184], prawdopodobne jest, że najwięcej farmakologicznych wpływów czynniki NMDA wywierały na postsynaptyczne dendryty radialne afferentne w rdzeniowej okolicy IHC. W związku z tym, aby można było w pełni zapobiec obrzmieniu dendrytów kontaktujących się z rdzeniową okolicą IHC w warunkach wcześniej wprowadzonej 20-minutowej ischemii, trzeba zadziałać kombinacją DNQX (50 11M) i D-AP-5 (50 11M) [534]. To zaangażowanie obu typów receptorów w zjawiskach patofizjołogicznych takich, jak anoksja/ischemia w ślimaku pokrywa się z opisywanymi wymaganiami zarówno wobec NMDA, jak i nie -NMDA antagonistów mających zablokować występowanie zwyrodnienia neuronalnego w siatkówce oka u szczurów poddanych ischemii in vivo [453] oraz w neuronach nowej kory u myszy z hodowli, które były pozbawione tlenu i głukozy przez okres min. [340]. 11. KOEGZYSTENCJA EFFERENTNYCH NEUROTRANSMlTERÓW I NEUROMODULATORÓW I PRAWDOPODOBNE JEJ KONSEKWENCJE Dane wyżej przedstawione wskazują na to, że bardzo znaczna liczba neurotransmiterów lub neuromodulatorów może być wykorzystywana przez unerwienia efferentne. Może to sugerować, że odrębne subpopulacje efferentnych neuronów tworzą oddzielne unerwienia, które można odróżniać od ich przypuszczalnych części przekazujących sygnały. Może być jednak i tak, że te neuronalne przekaźniki współistnieją w tym samym układz i e efferentnych neuronów lub są obecne we wszystkich neuronach tworzących efferentne unerwienie. Wiele immunocytochemicznych wyników badań wspiera hipotezę o współistnieniu efferentnych neurotransmiterów/neuromodulatorów. U szczura i świnki morskiej w bocznej wyższej oliwce boczne efferentne neurony zawier.yące acetylocholinę,jak lo wykazały substancje immunobarwiące agonistów ChAT lub reakcja histochemiczna AChE, zawierają także enkefaliny [2, 9, 12], dynorfiny [2] lub CGRP [717]. Subpopulacja zbliżona do Met-enkefaliny immunoreaktywnej bocznej efferentnej perykarii jest także immunoreaktywna wobec peptydów dynorfin [2, 15] i proponowane są modele koegzysten<ji dla Met-enkefaliny i CGRP [706]. Niedawno zaob- Neurotransmitery i neuromodulatory w ślimaku u ssaków 19 serwowaliśmy, że ok. 80% agonistów ChAT immunoreaktywnych neuronów w bocznej wyższej oliwce u świnki morskiej było także immunoreaktywnych zarówno w stosunku do Met-enkefaliny,jak i CGRP [587]. Ta koegzystencja ChAT (Met-enkefaliny) CGRP w bocznej efferentnej perykarii zostala wykryta w bocznej wyższej oliwce u szczura [587], co zostalo następnie potwierdzone na mrna przy zastosowaniu in situ techniki hybrydyzacji [584, 588]. Łączy się z tym fakt, że znaczna część populacji neuronalnej w bocznym unerwieniu efferentnym zawiera acetylocholinę i trzy rodziny peptyd. W przyszłych eksperymentach współistnienie ChAT, GAD, Met-enkefaliny i CGRP w bocznych efferentnych neuronach może być wykazywane na podstawie danych uzyskanych dzięki immunofluorescencji i hybrydyzacji in situ [584, 588].Jeśli chodzi o dopaminę -jak dotąd - nie wiemy niczego na temat jej wzorców współistnienia. Istnieje wciąż pewna kontrowersja co do tego, czy w efferentnym unerwieniu OHC są jednocześnie zlokalizowane acetylocholina i GABA. Prawdopodobieństwo współistnienia acetylocholiny z GABA początkowo wydawało się nie do utrzymania ze względu na ich oczywistą kompłementarną lokalizację w poszczególnych częściach ślimaka. Natomiast były doniesienia stwierdzające, że u szczura wszystkie zakończenia efferentne w OHC były immunobarwiące dla GAD [139] i dla ChAT [139, 561] bez względu na ich lokalizację w różnych częściach ślimaka. Te późniejsze wyniki badań mogły zatem świadczyć o współistnieniu acetylocholiny i GABA we wszystkich efferentnych neuronach mających połączenia synaptyczne z OHC. Dane te jednak pozostają w konflikcie z calokształtem danych dotyczących zlokalizowania substancji neuroaktywnych agonistów ChAT i GABA/GAD w okolicy OHC, a zwłaszcza GABA/GAD. W każdym razie rezultaty immunofluorescencji wykazały, że immunoreaktywność agonistów GAD substancji występowala w subpopulacji agonistów ChAT immunoreaktywnych neuronów jądra brzusznego ciała trapezoidalnego (VNTB) u szczura i prawdopodobnie w cholinergicznych środkowych drogach efferentnych [588]. Z drugiej strony koegzystencja CGRP i acetylocholiny jest możliwa,jeśli bierzemy pod uwagę ich rozmieszczenie w okolicy OHC w ślimaku. W literaturze z tego zakresu były przedstawiane dane na temat immunoreaktywności agonistów CGRP w mniejszej populacji agonistów ChAT immunoreaktywnych neuronów położonych w części głowowej jądra brzusznego ciała trapezoidalnego u szczurów i świnek morskich, a także w części ogonowej jądra brzusznego bocznej wstęgi u świnki morskiej [584]. Takie wzorce łokalizacyjne były proponowane dla podstawowej części ślimaka w odniesieniu do środkowych zakończeń efferentnych [587]. Może to sugerować, że neurony w głowowej części VNTB zdolne są łączyć się z OHC w podstawowej połowie ślimaka. Nie przeprowadzano jeszcze żadnych eksperymentów dotyczących funkcjonalnych konsekwencji współistnienia,jaka może mieć miejsce w efferen-

8 20 tnych neuronach. Trzeba przede wszystkim wspomnieć, że w immunocyto chemicznych eksperymentach wiele neuronów nie przejawia antycial, z którymi hipotetycznie mogłyby współistnieć. Pozwala to sądzić, że boczne i środkowe efferentne neurony mogą w zróżnicowany sposób przejawiać działanie swych przekaźników, by mogły one przystosowywać się do stanu funkcjonalnego narządu Cortiego, a nawet do poszczególnych jego części. Wyłaniają się tu pewne hipotezy dotyczące ślimaka i nawiązujące do funkcjonalnych interakcji pomiędzy przekaźnikami neuronalnymi, które obserwowano w innych częściach układu nerwowego [36, 1l0, 372]. Opierając się na faktach dotyczących in vitro hydrolizy enkefalin za pomocą AChE [124], można się spodziewać, że enkefaliny mogą mieć związek in vivo z degradacją AChE. Może to mieć wpływ na wzrost skuteczności acetylocholiny w synapsie przez obniżenie tempa jej hydrolizy. Hipoteza może być jednak zawodna, tym bardziej że otrzymane in vivo rezultaty, na jakich się opiera [124], z wielkim trudem można zweryfikować. Zaobserwowane fakty mają, być może, związek z procesami peptydazy,jakie występowały w ocenianych próbkach AChE [1l9]. Można też analizować inne funkcjonalne interakcje pomiędzy acetylocholiną a enkefalinami w ślimaku. Najczęściej opisywany jest efekt opioidalny, dający presynaptyczne obniżenie wyzwalania się acetylocholiny [24, 25, 54, 272, ,364,377, 458,556,572], przebiegające prawdopodobnie przez hamujący wpływ na kanaly Ca 2 + związane z wyzwalaniem się neurotransmitera [54, 377, 556]. Jednakże to presynaptyczne dzialanie hamujące opioidów, opisywane w pracach, które nie dotyczyły wyłącznie problematyki transmisji, nie jest specyficzne dla acetyłocholiny. Obserwowano je także w odniesieniu do innych neurotransmiterów, np. dopaminy [414, 458, 672]. Niezależnie od tych spekulacji na temat hamowania przez opioidy procesu wyzwalania się współistniejących z sobą neurotransmiterów można przjdąć alternatywę, że opioidy przenikają do płynu pozakomórkowego, aby zahamować wyzwalanie się neurotransmiterów z otoczenia bocznych zakończeń efferentnych. Może to powodować podwyższenie wskaźnika sygnal/szum w danej synapsie przez spadek aktywności w otaczających ją synapsach. Oczywiście te przypuszczalne presynaptyczne efekty opioidalne występujące w bocznych synapsach efferentnych nie podważają istnienia innych mechanizmów dzialania (np. postsynaptycznych). Omawianie tu jednak innych możliwych interakcji opioidów z różnymi przypuszczalnymi transmiterami ślimakowymi, bez podstaw eksperymentalnych, miałoby zbyt spekulatywny charakter. Peptyd kalcytoniny związany z genem, który koegzystuje z acetylocholiną w neuronach ruchowych [230,457,682], był opisywany jako przyczyniający się do wzrostu liczby postsynaptycznych receptorów nikotynowych w tkankach mięśniowych rozwijających się u młodych osobników. Receptory te były Neurotransmitery i neul'omodulatory w ślim a ku u ssaków 21 wykrywane za pomocą 12 5 I-bungarotoksyny [229, 230, 467]. Ten nekrotroficzny efekt jest prawdopodobnie związany ze stymulacją transkrypcji genu lub ze stabilizacją mrna, ponieważ CGRP powodowala wzrost poziomu mrna kodującego w odniesieniu do ex-subjednostki tego receptora [229, 491]. To dzialanie CGRP było możliwe dzięki pośrednictwu ze strony aktywacji cyklazy adenylatu [229, 230, 378, 684], doprowadzając do fosforylacji ex-subjednostki receptora [439]. Ta metaboliczna kaskada może dzięki CGRP przyczyniać się do wzrostu odwrażliwienia receptorów nikotynowych u myszy z hodowli przez zmniejszanie częstotliwości otwierania kanałów jonowych [459]. Opisywana sekwencja zjawisk związanych z CGRP może odnosić się zarówno do ślimaków dojrzałych, jak i będących w trakcie rozwoju. W ślimaku u szczurów dojrzewanie CGRP oraz immuno r eaktywność ChAT przebiega w podobnym czasie, przynajmniej w odniesieniu do środkowego efferentnego unerwienia, w którym obserwuje się po raz pierwszy te procesy podczas pierwszego tygodnia życia po urodzeniu [433, 434]. Późniejsze dane uzyskane przez innych autorów [561, 702, 703] mogą wynikać z tego, że nie oddziaływano odczynnikami we wczesnych stadiach rozwoju, na co już wskazywali inni [433]. Możn a przjdąć, że w okresie synaptogenezy OHC, która u szczura zaczyna się także w końcu pierwszego tygodnia życia [389], CGRP bierze udzial w stabilizacji "cholinergicznej" środkowych efferentnych synaps i odbywa się to przez wczesną regulację receptorów nikotynowych. W przypadku dorosłych osobników CGRP może dzialać w podobny sposób, wspomagając skutki działania acetylocholiny, tak jak to ma miejsce w mięśniach prążkowanych [683], lub modulując te efekty. Pierwszej sytuacji odpowiada opis dotyczący wyizolowanych komórek rzęskowatych basi/ar papilla kurczęcia, które gdy stykały się w warunkach inkubacji z CGRP, to mobilizacja Ca 2 + powodowana wprowadzaniem acetylocholiny malala trzykrotnie [621]. Natomiast do drugiej sytuacji dotyczącej możliwej modulacji efektów acetylocholiny odnoszą się dane pochodzące od bocznej linii Xenopus i wykazujące, że skutki elektrycznej stymulacji efferentnej ujawniające się w afferentnym wyładowaniu zawierają komponent cholinergiczny (100 ms trwające wyłączenie, po którym następuje trwający 100 ms wzrost tempa wyładowania) oraz wolniej przebiegające podrażnienie, trwające do kilku minut, przypisywane działaniu CGRP [617]. Gdy brane są pod uwagę dane podobne, lecz dotyczące współistnienia acetylocholiny i GABA w centralnym układzie nerwowym [90, 91, 117, 140, 367, 713), to nie wydaje się czymś niezwyklym ich współistnienie w neuronach oliwkowo-kochlearnych. Rzadkie sąjednak dane dotyczące ich funkcjonowania; Stwierdzono, że zakończenia cholinergiczne w korze mózgowej człowieka [84] i w hippocampus u szczura [83] mają wysokie powinowactwo z transporterem GABA, który - gdy jest uaktywniony - doprowadza do zwiększonego wyzwalania się acetylocholiny.

9 22 Można zatem przypuszczać, że GABA moduluje wyzwalanie współistniejącego z nim transmitera przez własne pobieranie substancji. W siatkówce szczura obserwowano wspólne wyzwalanie się acetylocholiny i GABA za pośrednictwem gwiaździstych rozładowań komórek amakryny [488]. To wyzwalanie się było powodowane różnymi bodźcami i wykazywało odmienne cechy. Rozbłyskające światło i poruszające się laseczki wyzwalały jedynie acetylocholinę. Dopiero 30 mm K+ rnogło wywołać wyzwalanie się obu substancji. Ponadto jeśli wyzwalanie się acetylocholiny było zależne od Ca2+jMg2+, to wyzwalanie się GABA wywoływane K+ nie było zależne od tych kationów. Mogło być ono skutkiem homowymiany, w której pośredniczył transporter. Wspomniani autorzy [488] przr.jmują, że to wyzwalanie się GABA oparte na udziale transportera ma wysoki wskaźnik spoczynkowy i może łączyć się ze spontaniczną aktywnością komórek zwoju horyzontalnego w soczewce. Czy te wyżej omawiane dane pozostają w zgodzie ze współistnieniem acetylocholiny i GABA w efferentnych neuronach oliwkowo-kochlearnych? Jedyne dostępne nam wyniki badań mają wciąż charakter wstępnych doniesień [212] i dotyczą tylko bocznych efferentnych dróg. We wspomnianej pracy, opartej na mikro jontoforezie, możliwość współistnienia acetylocholiny i GABA nie była brana pod uwagę. Chociaż materiały dotyczące ślimaka sugerują funkcjonalną interakcję pomiędzy acetylocholiną a GABA, to jednak pewne różnice zachodzące w ich mechanizmach są oczywiste. Stwierdzono, że GABA nie ma wpływu na spontaniczną aktywność rejestrowaną w radialnych jednostkach afferentnych w przeciwieństwie do tego, co obserwowano w odniesieniu do soczewki [488]. Z drugiej strony GABA obniżala wyładowywanie tych radialnych jednostek afferentnych spowodowane wprowadzaniem acetylocholiny. Natomiast wzrost aktywności acetylocholiny w zakończeniach mózgowych bywa przypisywany zwiększonemu wyzwalaniu acetylocholiny wywoływanemu pobieraniem GABA [83, 84]. Podsumowując można powiedzieć, że - podobnie jak w innych okolicach mózgu i siatkówki - funkcjonalne interakcje pomiędzy acetylocholiną i GABA mają miejsce w ślimaku, przynajmniej na poziomie oliwkowo-kochlearnym. Mechanizmy tych interakcji wydają się odmienne od tych, które występują w mózgu i w siatkówce. Wyłania się potrzeba przeprowadzania eksperymentów mających na celu uchwycenie konsekwencji współistnienia z sobą wielu neurotransmiterów biorących udzial w fizjologicznych procesach w ślimaku. Chciałbym podziękować serdecznie Pracownikom Laboratorium Neurobiologii Słuchu (Instytut Narodowy Zdrowia i Badań Medycznych, Zespół Uniwersytet Montpellier II). Wśród tych, którym winien jestem szczególną wdzięczność, znajdują się: R. Pujol, M. Lenoir ij.-l. Puet, służący mi swymi komentarzami i dyskusją. S. Safieddine pomagał mi w opracowaniu bibliografii. Do grona tych, którym chciałbym podziękować za pomoc, należą też: S. Ladrech, N. Renard i P. Sibleyras, a do E. MayaL kieruję słowa wdzięczności za przygotowanie angielskiej wersji tej pracy. Neurotransmitery i neuromodulatory w ślimaku u ssaków 23 BffiLIOGRAFIA (Zachowujemy oryginalny zapis bibliograficzny z artykułu) 1. ABOU-MAD!, L.ldl"llli;iculion par TranspOrt Ril~ d1łfa.s1 B/ue, el Caractlfri.satum por IntT/l.u'Iohistojlu.o'l'łMltt dn,veuroq~ Ęfflimll$ O:i1JOCot~teaiTU du Rat II! d" Cdxlye (iu c)"tle the!ls). Montpdher: Umveniti d~s Science. et Tethniqucs dl: LanguedlX, ABOU-MADI, L., P. PONTAROT'l'I. G. TRAMU, A. CUPO, AN"D M. EYBALlN. CMxistentc or putative neuroaetive lubitaneh in lateraj olivlxochlur neurons in guinea pig and rat Htar. Ru.. 30: ~6, ADAMS, J. C. Cytolog)' ol periolivary cellt and the organiution ol theit projections in the tat J. Comp. Nev.rol. 215: 27&-289, ADAMS, J. C. Celb oc otigin ol cochjn.r ellerents in human labmact!. Pror. Annu. MeeL As.ro.::. Rn. OtoI4rvnuoŁ 9th Clearwaler Broch FL 1986, P ADAMS, J. C., E. A. MROZ, AND W. F. SEWELL. A possible neurotransmitt.er role for CGRP in a hair-cell sensoryorgan. Bmi" R~ 419: , ADAMS, J. C.. AND E. MUGNAINI. Oistribution or cho!eeystokinin-!ike immunoreaetivity in ttle brainstem auditory system. Anll.. Nr Acad. $ci. ~~8: , AGRUP, L., O. BAGG~R-SJOBACK, P.,O. BERGGRE:N. )[. HULTCRANTZ, AND M. KOHLER. Cytoplasmk lm Ca ' eoncentration in non sensory epithelia in the inner ear (Abstratt). Proc.. Woruhop IlIlIer Ear Biel. :!81h Tiiłyin9t p AKOE\', G. G. N., ANDRIANDV, T. SZABO,,um B. BROMM. Neuropllarmacologieal anałysis ol synaptic transmission in the Lorenlinian ampulla or the skau! Raja clovata. J. COIIl}l Phy,iol A SeIu,Veuro./. Behav. Physiol 168: ALTSCHULER, R. A.,J. FEX, M. H. PARAKKAL, AND F. ECK ENSTEIN. Colocalitation or enkephalin like and cho1ine acetr! transferase like immunoreactiyities in olivocochlear neuruns'ijt ttle F:Uinea pig. J. HUlochem. Cytochf!1TL 32: , ALTSCHULER, R. A., D. W. HOFFMAN, K. A. REEKS. A!'C J. FEX. Lodiution ol dynorphin B-lih and (T neo endorphin-łih immunoreactivities in the guinea pig org:!.n ot Corti. liet". Re... 17: :!~9-2S8, ll. ALTSCHULER. R. A. B. KACHAR.J..1. RUBIO, M.. 1. P.IRAK KAL. AND J. FEX. ImmunocytochemicaJ localization ol cholille aettyltransterase--iike immunoructivity in the guinca pig co. emea. Bruin Ret. 338: 1-11,l ALTSCHULER, R. A., M. H. PARAKKAL,ANOJ. FEX. Localillticn ol tnktphajin-like immunoreactiyity in acetylcholinester_ ase'po!itive tells in the fuinea-plg later:\! superior oliv:lty tomple,; tha.t project to the cechlea. Ne"ro;;cience 9: 621-tk:O,l9S ALTSCHULER, R. A.. M. H. PARAKKAL, J. A. RUBlO, D. W. HOFFMAN. A.ND J. FEX. Enkephalin-tike immunorc:\ctivity in the pinea pig organ ot Corti: ultrastructural and lesion studi~'$. HtQr. Ret. 16: ALTSCHULER, R. A., Y. RAPHAEL, c. A. PROSEN, n. F. DO. LAN.um" D. B. MODDY. Acoustit stimujation and oyerstimul:l. tion in the cochlea: a comparison betwecn bll!al and apic"l turnj oc the clxhlea. In: Noise [nduced Heariny W1J. editell by A. L. Dancer, D. Henderson, R. J. Sałvi, and R. P. Hamernik. St Louis, MO: Mosby, p ALTSCHULER. R. A., K. A. REEKS, J. FEX, AND D. W. HOFł' MAN. LIteral olivlxochlear neurons contain both enkcjlh.llin and dynorphin immunoreactivities: immunocytuchemital co-lo. caliution ItudiH. J. Histoche!lL CVtochf!1ll. 36: 197-SO-2, 19S ALTSCHULER, R. A., C. E. SHERIDAN,J. W. HORN, AND R.J. WENTHOLD. ImmunlXytlXhemical localiuuion oc Iflulamate immunoreattjvity in the guinea pig rochlea. JIeur. Htll. ~2: 16i- 174, AMANO, H.. '1'. YAMASHITA, N. HARADA. M. OHTANI. AND T. KUMAZAWA. The efteet of neuroptptides on the talcium movement in the outer hait celi (Abstractj. PTTIf, WI/rhhf/{I blll!!r far Bio/. mh $lockhtjim 19!J(). p AMARA, S. G., J. L. ARRIZA, S. E. Lł:FF, L. W. SWANSO~, R. M. EVANS, AND M. G. ROSENFELD. Exprcssion in brain Vr:l mhsenger RN.-\. encodinł-;: a noye) ncuropcptide homuloj!ou~ tu talcitonin gene're!atcd pcjltide. Scit'ILCt Jtj",h. DC2'2'J: ]O!~]. li.)'j ANDlNE, P., K. A. RUDOLPHI, B. B. FREDHOLM,... ND H. HAGBERG. Ellects ol propentofylline (HWA 235) on extr~ccllular purin" and exciutory amino aeids in CAl or rat hipjxlcampu, durinl: transient ischemia. Br. J. Phonmlro/. 100: i!l~ SIS, ANNIKO. M., AND W. ARNOLD. Awylcholine rcccf-otor localiz.l-

10 24 tion in humin adult cochlear and vestibular hlir tell. Ada ~ /4ry!Igoll11: 49)..199, ANNONl,J. M.. S. L. COCHRAN,,um W. PRECHT. PhumICO!' ogy Dr the vtstibulu hait tell alftren! fiber.ynapse in the (ror. J. Neuroeri 4: , AOKt, E.. R. SEMBA. H. KEINQ. K. KATO, ANO S. KASHIWA MATA. Glycine like immunoreactivitr in the rat auditory pathvlay. Bro.i" Ret. 442: 63~71, 19S ARAN, J. M. EIKtrophysiologyof cothlear toxicity.ln:allłi~ IlfCOIlide Ototorici/v. tdittd by S. A. LeTnlr, G. J. Matl, ud J. E. HawkiM, Jr. BoSIon: Liule, Brown, 1981, p. 31-:'.0. U. ARAUJQ, D. M., AI'I'D B. COLiIER. EfI'et! ol endogenous opioid peptides on 3cetylcholine rele.se trom tlle cal superior cen'iell ganglion: stleetive effect ol. heptapeptide. J. Neunw:i. 7: ,1987. ts. AREN AS. E., J. ALBERCH, R. SANCHEZ ARROYOS, AND J. MARSA1... Effett or opioids un acetykholine releue evoked by K' or glutamit add from rat neostriatal11ices. Brom Ru 523: 51-56, ARNOLD, W., H. J. ALfERMATT, R. ARNOLD, J. O. GEBBERS, ANO J. LA ISSUE. Somutotatin jsoma tostatinlikel im munoreactivl! c~ns in the activity human inner ear. ArciL Otola'1l'" gol. Head Neck Surf). 112: , ASCHOF'F',.-1.., M. MOLLER, ANO H. OTT. Origin or cochlea erferentl in some gtrbi! species. Erp. Broi" Ru 71: a. 28. ASCHOFF, A.,.um J. OsrWALD. Ditłerent origina or cochlear efferents in sorne bat species, ratł, and guinea pig,. J. Comp. Nevro/.. 264: 56-72, ASCHOFF', A., ANO J. OSTWALD. Distribution ol eft'erenłs and olivlrcollicular neurons in the brainstem or rat and guinea pig. Exp. Brain Re$, 71: , ASHKENAZr. A., E. G. PERALTA, J. W. WINSLOW,J. RAMACHANDRAN, AND D.J. CAPRON. F'unctional divenity ol muscarinic receptor subt)'pej in cellular signal transduction and grou, th. Tmllu Phof""f1l.llC)/. Sri lo, SlIppI.: 16-21, ASHMORE, J. F., G. D. HOUSLEY, ANO P. J. KOLSfON. 'I'wo eontroi systems for the outer hair celi motor. In: Adwuu i1l Bioocie71cu, AuditQF1l Ph"siolOtl1/ond Perreption. edited by Y. Calais, L. Dcmany, and K. Horner. Oxlord, UK: Pergamon, 1992, vol. 83, p ASHMORE, J. F., AND H. OHMOR1. Control of intracellularu.lcium by AfP in isolated outer hair ttl1s ot lhe guinea pigcochlea.. J. PIt'l$iol. latłd. 428: BARCHAS, J. D., H. -,. KIL, G. R. ELLIO'I'T, R. B. HOLMAN, AND S. J. WATSON. Behaviotal neurochemistry: neuroregulaton and behavioral statuo Sciente Wa.sh. DC.200: , BAREGGI, R., P. NARDUCCI, V. GRILL, F. MALLARDI. M. ZWEYER, AND P. FUSAROLI. Localiz:1tion ol an aminoglyeoside (streptomyein) in the innerear arter its systemie administration. _J" histochemical study using liuorescenee micro!lcopy. HWoch.m utry 84: 237-2~O, BARNARD, E. A., AND C. DEMOLIOU MASON.Molecularproperti~ oc opioid recepton. B,. Met/.. BIIIL 3.9: 37-45, BARfFAI, f., K. IVERFELDT, ANO G. FISONE. Regulation oc the releue couisting neuro!ransmitten. Anllu, Re'!). Phar"f/I(J col. To:licoL 28: , BARfOLAMI, S.,J. GUIRAMAND, F. LEBRUN, R. PUJOL, AND M. RECASENS. Inhibition or in05itol phosphates lormation by ototollic drui' in!he rat cochlea jabstract). Proc.. Worksllop /nliet Ea, Bici.. 2/J11I Tiibingen. /991, p. II!. 38. BARfOLAMI, S., J. GUIRAMAND, M. LENOIR, R. PUJOL, AND M. RECASENS. Carbachol-indueed inositol phosphate fo rma tion durin!: rat coch le;!, dcl'elopmcnt. Heu,. Rex. 47: , !J. BARfOL,\MI, S., J. GUIRAMANO, E. MA YAT, M. LENOIR, R. PUJOL, AND M. RECASENS. MI rnu~carinic receljtor-mtdiatotd (Ps turnuver in th~ rat cochlea: choractcrization, ontqkcncsis and $cn1itiyity to neomycin (Abstraet). P",c. W(n-blu)p bil/er &r Bici.. :mh SlodJwlJt! J'OO, p BARTOLAMI, S., M. PLANCHE, C. RIPOLL, R. PUJOL, AND M. LENOIR. Elłectl oc ototoxie moleculu and selettin dntruction on the inotitol pluhphate,il(nalling pllthway eoupled to eochlear muscarinic receptors (Abstraet). Proc.. Symp. Mol. BieL Heari'fl{) and Deajnm La Jol/a, CA 1992, p. 72. or ~1. BEAGLEY, H. A. Acounic trauma in the guinea pig.li. Electron microscopy. Ineluding the morpholoo oc celi junctiol\s in the organ ol Corti. Acta OUHoryJlgol. 60: 4' , ~2. BEATTIE, J., AlmJ. K. MOORE. Immunohistochemical demonjtration ol neurotrarlmitter charaeteriatica or olivocochlear neu rons (Abatract). Proc.,411,,11. Meet. AłJOC. ReJ.. OI'oła~ Wit SŁ PelmłJurp Beach FL 1991, p. 20. ~3, BE:KKERS, J. M.. AND C. F. STEVENS. NMDA and non-nmda tectptors are co-iocaliud at individual excitatory synapses in eulturtd rat hippoearnpus. ND.l.v.rt l.tjfid 341: 23G-233, H. BENSON, T. E., ANO M. C. BROWN. Synapsn tormed by olivo cochlnr uon branches in the rnousf eochlear nudeuj.j. evm", Neum 295: 52-70, BENUCK, M., M. J. HERG, ANO N. MARKS. Met-enkephalinArg'_Phe1 metabolism: conversion to Met-tnkephalin by brain and kidney dipeptidyl carboxypeptidases. Biodtnlt. BiopJr.'Jł. Ru.. GontIllIU\. 99: , BENUCK, M., M. J. BERG, ANO N. MARKS. Mcmbrane-bound enzymes and their role in proets.sing ol the dynorphins and or the proenkephalin oct.apeptide Met-tnkephalin Arg-G!y-!..eu. Ntur odieni. Rn.. 9: 733-7~9, BENVENIS'TE, H., J. DREJER, A. SCHOUSBOE, ANO N. H. D(EMER. Elevation ol the extraeellular concentrations or glutamate and upartate in rat hippocampus during transient cere brai ischtmia monitoted by intraccrebral mierodialysis.j. Ne.., ochem. 43: , ~8. BERGLUND, A.-M.. AIJD D. K. RYUGO. Hair celi innervation by spiral Ranlj:lion neuron' in the moust. J. Comp. Nt'IlrU. 255: , BERRlDGE, M. J., AND R. F. IRVINE. Inositni phosphatt!! and cell signaihng. Nalllre Umd. 341: , BERTOLINO, M., S. VICINI, J. MAZZEnA, AND E. COSfA. Phencydidine Ind glycine modulne NMDA-activlted high conduetance tationic channel! by atting at difje~nt sitno Neurosd. Lett 84.: , BESAGNI, O., A. MINN.AND J. GA YET. fransportde la L glutamine danj les terminaisons nerveust1 [solen du cervuu du Rat. C. R.. Amd. Sci. &1-. fil Sci. VU 293: 85-88, BILLETT, T. E., P. fhorne, ANOJ. B. GAVIN. fhe nature and progression ol injufy in the organ of (Arti during ischemil. Hea'. Ru 4.1: , $3. BISHOP, A. L., ANO O. W. HENSON, Jll fhe effmnt cochlear projectionj or the superior olivarycomplex in Ule mualached bal Hea,. Rn. 31; , BIXBY, J. L.. AND N. C. SPITZER. Enkephalin redum quantal wntent at the frog neuromu5cular junction. NaltI,e Lond. 301: BLACKSTONE, C. D., S. J. MOSS, L. J. MARTIN, A.l. LEVEY, D. L. PRICE, AND R. L. HUGANIR. Biochemic.1 eharacteriution and localiution of a non-n-metllyl-o-lspartate glutamate receptor in rat brain. J. Neurochem. 58: , BLEDSOE, S. C., Jll, AND R. P. BOBBlN. Eft'ects oc D'Qaminoadipate on excitation oc alferrnt fiben in the latrralline of Xe7IopIIJ 14evi#. Neuror;ci. LetL 32: , BLEDSOE. S. C., JR., R. P. BOBBlN, ANO D. M. CHIHAL. Kainie acid: an eva!uation oc its action on cochlea.r potentia.ls. Hea,. Ru. 4: , 198\. 58. BLEDSOE, S. C., J..., R. P. BOBBlN, AND D. M. CHIHAL. fechniqllł Cor studying sollnd-induced release Dr endogenoos amino acid, Crom tiie luinea pig cochln (Abstract). Proc. A1Iurt..!fuł.. A.uu:. Rn Otcia11flłOOi.,tA SL. Pelmbv.ro BeocA FL I!JSI, p BLEDSOE:, S. C., J... R. P. BOBBtN, R. TlIALMANN. ANO I. THALMANN. S t imulu~-induced rel~ue or endo,!enous amino acids rrom 11tin. cuntaininl( the later31-line orkan in X(]lml)u.~ /a!!ijit. E-rp. Bmiu ReJ. 40: , 1!J8O. 60. BLEDSOE, S. C., JR., D. M. CHIHAL. R. P. BOBBlN. ANDD. N. MORGAN. Cumparativc actions ol j!lut.1.male :\nd rclated sub stancts on the lateral!ine ol Xlf7WjIIU luetu. Q.mcp. Biochtrlfl. Pltyriol. CCump. PlwnH.llcvl. 75: , BLE:DSOE, S. C., JI., AND J. D. McLAREN. Potusium-indueul, nlcium dependent relem of, lutamate and other primity lmines lrom the XeMJnU lateralline (Abstratt). Proc. Ann"- Neurotransmitery i neuromodulatory W ślimaku u ssaków MM. Auoe Ra. 0t0la1"}'ft9Ol. 11/.11 Cltar'\OCUr BI4CA FL lu1, p. 3& BLEOSOE, S. C~ JI., J. D. McLAREN,.um S. J. ALLEN. Evieence that L-homocystrine II.LI/inic acid as an excitatory amino icid transmitter in the Xenopw: lateral line (Abstraet). Proc. Annu, Meet Auoe. Res. Otola~ 14th SI.. Prtmburg Beaclt.FL m~p.1l. 63. BLEDSOE, S. C., h.. J. D. McLAREN, ANDJ. R. MEYER. Potu,ium-ineueM releue ol endogenous Idutamate and two as yet unidtntified substanca from the lauralline ot Xł'!IOpW Iaevił. Broi1ł Ru!,$l: m-1ft, J98ł. 64. BLEDSOE, S. C.,JR., R. J. SINARD,AND S. J. ALLEN. An.lysi! oc histamine as l hair-cell transmitter in the lateralline oc XeMpus 1fU"Vir. HeoT. ReJ. 38: , BOAST, C. A., S. C. GERHARDT, AND P.JANAK. Systemie AP7 reducts ischemic damage in!lerbils. In: EzcilolOt'J/ Ami7lO Acid TrolUlllWion, edited by f. P. Hitu, D. Lodge, Ind H. Mc!..ennan. New York: Li$5, 1987, P BOAST,C. A., S. C. GERHARDT, G. PASTOR, J. LEHMANN, P. E. ETIENNE, A..'tD J. M. LIEBMAN. The N-methyl,o-L5partau 3ntagonists CGS and CPP redlice ischemic brain damagt in gerbił!. Brain Ru 442: , BOBBlN, R. P. Glutamate and aspartate mimie the alłcrent transmitter in the cochlea. Erp. Broin Res. 34: , BOBBlN, R. P., S. C. BLEDSOE, JR., AND D. M. CHI HAL EB"ett5 of exdtatory amino aeid antagonists on guine. pig eochlear potentialj (Abstract). Proc. A1ł"v.. Meet. Assoc. Ru. CItoUJTJI1If1Oi..uh Sl PtkrłłN.rp Beo.cA FL 198J, p BOBBlN, R. P., S. C. BLEDSOE, JR., AND G. L. JENISON. Neul"Otunsmitten ol the eochlea a.nd latualline ofian. In: HeariflO Sciemu. Reci711 A4WUU, edited by C. I. Berlin. San Diego: College Hill, 1984, p BOBBlN, R. P., AND G. CEASAR. Kynurenie acid and "y-d-glutamylaminomtthylsulconic leid auppress the eompound action potential ol the auditory nerve. Hm'. Re:a. 25: 17-81, BOBBlN, R. P~ G. CEASAR,.AND M. FALLON. Potusium induced re!eue oc GABA and other!ubstanees Crom thegoinea pig cochlel. HeaT. Rer. 46: , BOBSIN, R. P.. G. CEASAR, AND M. FALLON. Cbanging cation levels (Mi", Ca", Na') alten the releue oc glutamate, GABA and other substaneta from the guinea pig cochlea. Heor. Ru 54: 135-1~4, BOBBlN, R. P., AND M. FALLON. Charaeteristics of an unidentified amine prtsent in perilymph {Abstract}. Proc. Aftftv.. Meet...tUf)(;. R,.. ~oiarynqol 1S1" SI. p~ Beod& FL /99t. p BOBBlN, R. P., M. FALLON, J.-L. PUEL, G. BRYANT, S. C. BLEDSOE. JR., G. ZAJIC, AND J. SCHACHT. Aeetylcholine, car' bachol. and GABA induce no detectable change in the length of isolated outer hair cells. HeGT. Ret. 47: 39-52, BOBBlN, R. P., AND P. S. GUTH. Evidenee tiiat "y-aminobutyrie acid is not!he inhibitory transmitter at the erossed ojivocochlear nerve-hair celi junction. NntropłWJ~9: ~, BOBBlN, R. p...um f. KONISHI. Acety!choJine mimics crossed olivoco(hlear bundle stimulation. Nf1.t"IIre Lond. 231: , BOBBlN, R. P., AND f. KONISHI. Action nr cholinergie and antieholinergic drugs at the crolsed olivo-cochlear bundle-hair cell junction. Ada Otlr/a,...,.gol. 77: S5-65, BOBBlN, R. P., AND M. H. fhomp$on. Elłectl ot putative transmitters on afjerent tochlear tranjmission. AlI1t. 0tcI.. RlailllJl. Laryngol. 8"1: 18.H90, BODIAN, D. Synap5n involving audito ry nerve fibtrs in primate cochlu. Proc. HalL Acod. Sci. USA 15: , 1978.!lO. BODlAN, D. Electron microlcopic atlas oc the simian coch!ea. Hea,. ReJ.!ł: 201~246, BODlAN, D., AND G. GUCER. Denervation study of,ynaps" of organ of Corti of OId World monkeys. J. Dmtp. Nevm 192: ,1980. sz. BOLZ. J., P. THIER,.om N. BRECHA. l.ocalir.ation of upartate amin~ransle raae and cytochrome oj.idue in the cat retina. Nł1I.rotci U/Ł S3: , , BONANNO, G.,,Ual M. RAlfERI. Presen«oC a "y-aminobutyric acid JGABA) uptake system on cholinergic terminais of rat hip- 25 pocarnpus; tvwedet for a neuronal coexistena= ol acetyjcholine.nd GABA! J PIu!T1łłM.tJł. E%11 TMr. 240: 290ł-297, BONANNO, G~ A. RUEU,E, G. C. ANDRIOLI,... lm M. RAITERI. Cholinergic nervt terminal. ochuman cerebral cortex posseu a GABA transporter whose activation induces release oc acetylcholine. Brain ReJ. 539: , M, BONNER. f. 1. New lubtypes oc muscarinic acetyleholinł receptors. Tnmds PluJrmacoI. Sci. 10, $tlppl.: 11-15, BORG, E.. O. OENSERf, AND AFLOCK. Syn.ptie vhides in tiie cochlea..act4 0t0-141")'11gol78: , 197~. 81. BOSLEY, f. M., P. L. WOODHAMS, R. D. GORDON, AND R. BALA2$. Effett5 oc anoxia on the stimu!ated releam ot amino scid neurotransmiutl'! in the cerebellum in vitro. J. Nevrocltern. 40: , BOULfER. J., M. HOLLMANN, A. O'SHEA-GREENFIELD, M. HARTLEY, E. OENER(S, C. MARON, AND S. HEINEMANN. Moletular cloning and lunction.l uprt:!sioll oc glutamate receptor,ubunit genes. Scina! WasJt, OC 249: , BOWKER, H. M., ANO A. G. CHAPMAN. Adeno.ine analogues. fhe temperatur. dfpendence or tiie anticonvulsant elłect and inhibition or JH-o-upartate release..8ioc1ieifl P1to.r-macol. 35: , BRASHEAR, H. R., L. ZABORSZKY, AND L. HEIMER. Distribution of GABAergie and cholinergic neurons in the rat diagonal band. Nnt1"OSCii7lC.e 17: ~39-~51, BRECHA, N., D. JOHNSON, L. PElCHL, AND H. WASSLE.Gholinergic amu.ri ne cells ol the rabbit retina contain glutamate decarboxyllh and "y aminobutyrate immunoructivity. Proc. Hall. AQld. Sci. USA 85: BRECHTELSBAUER, P. B., J. PRAZMA, C. G. GARRE'M", AND H. C. PILLSBURY III. Immunocytochemicallocaliution or tyrosine hydrokylase in the gerbil eochlea (Absu.ct). Proc.. Ann" Meet. AulX Rn.. CItoUJ1')'II9Ol13th SŁ PeUTrburp Btol;h FL 1990, p BREDBERG, G. UltruŁructural Ceatures oc the smali nerve end inp high up on the outer hair cells.ln: PsycJwpltllS'iC! OM PhlPiol Otl1/of Hearillg, edited by E. F. Enn. and J. P. WilIOn. New York: Academic, 1977, p BROWN, M. C. Morphology ol labeled al'rerent fiben in the goinea pig cochlea. J. Comp. Nw.rol. 260: 591-6().(, BROWN, M. C. Morphology oc labeled eft'erent fibers in the goima pig cochlta. J. Comp. Nw.rol. 260: , BROWN, M. C. MorpholOi)' Ind rtsponse properties or single olivocochlur 6btn in the pinea pi,. Hea,. Rn. ~o: , BROWN, M. C~ A. M. BERGLUNO, N. Y.-S. KIANG,.um D. K. RYUGO. Central trajectorin ol type II spiral ganglion neurons. J. Dmlp. Neurol. 278: , BROWN, M. C., ANO J. V. LEDWITH III. Projections of thin (type-ii) Ind thlek jt),pt 1) auditory-nerve fiben into the cochlur nucleu, oc the moust. Heo,. &s. 49: , BROWN, M. C.. M. C. LIBERMAN, f. E. BE:NSON, ANO D. K. RYUGO. Brains!em branchn Crom olivooochlear axons in ats and rodenu. J Coap. Nntrol. 278: , BROWN, M. C., AKD A. L. NU'M'ALL. EB"erent control of cochlur inner hait cell rnpon5es in the guinn pig. J. PhyJiol. lam.. 354: , BROWN, M. C., A. L. NUTI'ALL, Alm R. f. MASTA. lntracellula! recordings Crom cochlur inner hair cells: eft"etu or $timulation ol the croued olivocochlur el'rtrtntł. Scienu Wadl. DC222: & BROWN, M. C., S. PIERCE, AND A. M. BERGLUND. Cochlear nucl~u, branches ol thick (media!) olivocochlur fiben in thf mouu: a cochleotnpic proj«tion. J. CtmIp. NeHmL :loj: , 1991, BROWN, R. D. Inftuenee oc ehronic treatment with neomycin and kanamycin on NI suppression produted by contral;l~ral olivckochlur bundle stimulation in ats. Acta Ot(~lłll'lJflgd , BROWN, R. D., AND E. A. OAIGNEAULT. Neomycin: ototo.icitj and the cochlear efjmnts. Acta ~o-/ar-vn9ol76: , BROWN ELL, W. E. MicTOlcopic observatioil or eochlur hair cel' motility. Scc"niJtQ EI«tn.IrI Mil:ro«... 3: ~06,I9S4. BROWNELL, W. E., C. R. BADER, D. BERfRANO, AND Y. DE

11 RIBAUPIERRE. Evoked mfthanical f"pon," ol isolated eoch Itlr outer hait etlll. ~ WUA. DC227: 1s.4-196,l985. BRUNS, V" AND E. SCHMIESZEK. Coehlur innervation in the ffłater horseshoe bat: demonstration ol In &eoultie rovel HfOr. lus. 3: 21-43, BRYANT, G. M. g. E. BARRON, C. H.NORRIS,AND P. S. GUTH. Adenosine ił a modulator oc hait ctll-alferent neurotranlmi.sion. Htor, Iłu.. 30: , BURGER. P. M., E.MEHL, P. L. CAMERON, P. R. MAYCOX. M. BAUMERT, F. LOTI'SPEICH, P. DE CAMILLI.um R. JAHN. Syn.ptie vesides immunoisolated from rat cerebral cortu eonlain high lłvel oc,lutamate. NeuTO'll 3: , CAMPBELL, G. Cotransmiuion. Alln1L Rfl1J, Plulrnuu:ol.. TaricoL : CAMPBELL, J. p" AND M. M. HENSON. Olivoeochlear neuron. in the brainstem or the mouse. HeaT. Re&. 35: , CANLON, B., J. CARTAUD..um J.-P. CHANGEUX. Lotaliza113. Uf, Neurotransmitery i neuromodulatory W tion of Q-bunllarotoxin binding sites on outer hair cells from the guinea-pig coehlea. Acta PhynoL &and. 137: , CAPP8, M. J., AND A. J. DUVALL III. Ototoxicity and the olivoeoehleu bu.ndle.larvngottopt 87: lloo-llob, lm. CARLISLE, L., J. ABERDEEN, A. FORGE, AND G. BURNSTOCK. Neural buia for rqulation ol eoehlear blood flow: peptidergic and adrenergie innervation of the spiral mo(liolar artery Gf the iuinea pig. Heur. Res. 43: ~ CARPENTER, M. B., L. CHANG, A. B. PEREIRA, L. B. HERSH, G. BRUCE, AND J.-Y WU. Vestibular and coehlear efrerent neuron! in the monkey identi6ed by immunocytochemical methoo Brai" Ru -108; 2'15-280, CARRASCO, V. N., J. PRAZMA, J. E. FABER, R. J. TRJANA,.um H. C. PlLLSBURY. Cochlear mieroeirculatign. Effed of adnnergic agoniats on arteriole diametet. Arm Qtolaryngol Heod Neck Surp. ll6: m-m, CHAN-PALA Y, V., A. G. ENGEL, J.-Y. WU, AND S. L. PALAY. Coexistenee in human and primate neuromuaeular junctions of entymes synthesizing aeetylcholine, eatecholamine, taurine, and -y-aminobutyric acid. Prot. No.tl. Acad. Sci. lisa 79: "' CHAVKIN, C., S. J. HENRIKSEN, G. R. SIGGINS, AND F. E. BLOOM. Selective inac:tivation of opioid recept.ors in tat bippocampus demonstrates that dynorphin-a and -B may ut on p-reeeptors in the CAl region. Broilł Ra. 331: , CHECLER, F., AND J.-P. VINCENT. Peptidas;c activities usoeiate!! with ac:etyleholinesterase are due to eontaminating en- zymes. J. Neurochem. 53: , CHOI, D. W. CIuŁamate neurotoxieity in cortieal cell eulture is caleium dependent. NeuroscL Leli. 58: , CHD!, D. W. lonie dependence of glutamate nellrotoxieity in eortical celi culture. J. Nev.rosci 7: 36S-379, CHOI, D. W., UIO S. M. ROTHMAN. Theroleofg!utamateneurotoxicity in hypoxie-isehemic neuronal death. AMII. &u Neuroset. 13: , CHU, T. S., AND M. ORLOWSKI. Soluble metalloendopeptidme from rat brain: aetion on enkephalin-containing peptides and other bioaetive peptides. EnJocrinolcw 116: , 19& CHUBB, 1. W., E. RANIERl, G. H. WHITE, AND A. J. HODGSON. The enkephalina an amongst the peptides hydroh'ud by puril\ed aeetyjcholinestm.se. NeuTOlłCimcc 10: 1369~1377, CLARK, B., AND P. MOBBS. Transmitter-operated channels in rabbit retinal astrotytu studied in situ by whole-cell patch c1amping. J. NeuT03ci. 12: , CLARK, G. D., AND S. M. ROTHMAN. Blockade ol excitatory amino aeid re«ptors protects anokie hippoeampals!ices. NeuN):1Cit7lCe 21: 66S-671, CODY,A. R.. AND I. J. RUSSELL.Outer haircells in themammalian eochlea and noise-indueed hearing Nature Ll1rvJ. 315: , CODY, A. H., AND t J. RUSSELL. The responses oc hair eelb in the bual turn ol the łfuinea-pigeoehlea t.o tonu.j. PIl~ Lond. 383: , COLLlNGRIOGE, G. I., C. E. HERRON, AND R. A. J. LESTER Frequeney-dependent N-methyl-o-upartate recept.or-mediated \( synaptic tranamiuion in rat hippocampus. J. Pllyaiol. Lond. 399: , COMIS, S. D., AND G. LENG. Aetion of putative neurotransmit ten in the ruinea pig eoehlea. E:r:p. Brui1ł~ 36: , CORRAOE'rrl, R., G. LOCONTE, F. MORONI, M. B. PASSANt, AND G. PEPEU. Adenosine decreases aspartate and glutamate nleast (rom rat hippoeampal slices. Eur. J. PhanrwaX. 104: 19-26,198(. COUSILLAS, H., K. S. COLE, AND B. M. JOHNSTONE. Efrect ol api der venom on eoeh lur nerve aetiyity ron,istent with ilutamaterric transmiasion of hair eel1-afferent dendrite synap:!le. Hem'. Ra. 36: :n3-220, COYLE, J. T. Neurotoxie action of kainie aeid. J. Neurochem. 41: 1-11,1983. CULL-CANDY, S. G., AND M. M. USOWICZ. Multiple-eonduc' tanee channels activated by excitatory amino aeids in eerebellar neurons. Na!ure Lcm4. 325: ,1987. DAIGNEAULT, E. A. Pharmacology o! the et)chlear ellerents. In: PharmarolOW ol Htaring-Erperime7lłal and CłiTliccl Ba.set, edited by R. D. Brown and E. A. Daigneault. New York: Witey-In tet5cience, 1981, p DALLOS, P. Responae charactetistics Gl mammalian eochleal hair eells. J. Neurosci. 5: , DALLOS, P. NeurobiolOi)' ol eoclear inner and outer hair eells intraee\1ular recordings. Hear. Res. 22: ,1986. DALLOS, p.. J. SANTOS-SACCHI, AND A. FLOCK. Intracellulal recordings from cochlear outer hait tells. Scien.ce Wash. OC 218: , DANNHOF, B. J., B. ROTH. AND v. BRUNS. Anatemieal mapping oc choune aeetyltransferase (ChAT)-like and glutamate de earboxylase {GAD)-Iike immunoreactivity in outer halr cel1 ef lerents in adult rats. Celi 7'Wue Res. 266: 89-95, DAVIDOFF, M. S., AND W. SCHULZE. Coexi!tenee oc CABA and ehoune aeetyltranscerase (ChAT)-like immunoreaetivity ir the hypoglosul nucleus of\he rat. HU/ClChemu/I1I86: 25-33,1988 DAVIES, J. D., AND J. C. WATKINS. Selective antagonism ol amino aeid-indueed and syuptic exeitation in the cat spina: cord. J. PIlIlłioL J,.md. 297: ,1979. DAVIES, W. E. The absenee oc substance P from guinea pig audi tory structures.. Arch. OU»-Ili'/l()olaryngol. 234: , 1982DAVIES, W. E., I. S. KAY, AND O. V. BIRNSO. Taurine Cunetior in the auditory s)'!tem. In: Taunne: FunctioM.l NeurochemutT"JI PIlIl~, and Qlrdiologv:edited by H. Puantes-Morales. N~ York: Witey-LiS!, 1990, p DAVIES, W. E., AND C. OWEN; The natun oc neurotran8mitten in thł mammalian 10IVer auditory system. In: Auditory Biochemi!try, edited b)' D. G. Drescher. Springfield, IL: Thomas, 19S5, p?a DE BARRY,J., O. K. LANGLEY, G. VINCENDON, AND G. COM BOS. L-Glutamate and L-glutamine uptake in adult rat eerebel lum: an autoradiographic!tudy. Neuro.science7: , 1982 DE BOER. P., B. H. C. WESTERINK, H. ROLLEMA, J ZAAGSMA, AND A. S. HORN. An M,-like mu:scuinic autore<:eptor regulates the in vivo rdeue oc acetyleho!ine in rat striatum Eur. J. Pllarma.coL 179: , DECHESNE, C. J., D. R. HAMPSON, G. GOPING, K. WHEA TON, AND R. J. WENTHOLD. Identifieation and localiution of i kainate bindinr protein in the frog inner ear by electrtln mieros capy immunocytochemistry. Brain Res. 545: , DE GROOT, J. C. M. J., E. H. HUIZING, AND J. E. VELDMAN Eady ultrastructural effects of ientamicin cochleatoxicity. Acu Ot/)olnMjltgol. 111: 2'13-280,1991. DE LEO, J., P. SCHUBERT, AND G. W. KREU'rZBERG. Protte tion against ischemie brain damaj!e uling propentofyl1ine in ger hils. Stroke 19: ,1988. DE LEO,J., L. TOTH, P. SCHUBERT,K. RUDOLPHI, ANOG. W KREU'rZBERG. Ischemia-induced neuronal cel! death, calciulj accumulation, and IIllial r"ponse in the hippoeampus ol the mon golian gerbil and protection by propentolylline (HWA 285). J Cereb. BIoal Flbw Metab. 7; ,1987. DENSERT, O. Adrenergie innervation in the rabbitcochlea. Act( 00>~'V'''' 78, <1, ślimaku u ssaków DENSERT, O. The effect of 6-hydroxydopamine on the rabbit 171. DULON, D., P. MOLLARD, ANDJ. M. ARAN. Extracellular ATP cocblea. Aaa ()((>ol4r"!1ftdol. 79: , elenlh eyt050lie Ca' in coehlear inner halr etlb. NeuroReport DENSERT, O., AND J... FLOCK. An electron-mierweopic nudy of 2: 69-72, adrenergie inneryuions in the cochlea. Act4 OtD-l4ryngoL 77: 172. DULON, D., G. ZAJIC, J.-M. ARAN, ANDJ. SCHACHT. Amino ,1974. a:lyeoside antibiotics impair ealcium entry but not viability and OESMEDT, J. E., AND P. MONACO.!he pharmaeologyof atenmotility in isolated eoehlear hait (elb. J. NeuTOłCi. Re.. 24: 338trifugal inhibitory pathway in the cat's acouatie system. Proc. 346,1989. Fin//nt. Plvlrnuu:ol. Meeling 1961, p DULON, D., G. ZAJIC,ANDJ. SCHACHT. Increasingintracel1u155. DIXON, D. M., AND J. R. TRAYNOR. Formation of (Leu5Jlar freecalcium inducescireumferantial conctractions in i!olated enkephalin from dynorphin A(l-8) by rat central nervouł tiseochlear outer hair cells. J. Neuf'Ollci. 10: , sue in vitro. J. Neurochem. 54: l74. DUPONT,J., M. GEFFARD, A. CALAS, AND J.-M. ARAN.lmmu156. DOI, K., N. MORI. T. MATSUNAGA. AND T. TSUMOTO. Blotknohist()(hemical evidenee for GABAergic cell bodies in the meade ol synaptie transmission from hair celi! to auditory allerent dial nucleus of the trapezoid body and in the lateral vestibular nerve, by 6 cyano 2,3-dihydroKy-7-nitroquinoxaline, a seleetive nuc1eus in tht guinea pig brainstem. Neurotri Leli. 111: non NMDA receptor antagonisto Eur. Arch. O!o-rltiNo-!aT"Jl7lllOł. l"". 248; 25-30, DUVALL, A. J., HI, K. S. ROBINSON, ANDS.J. FElST. Cochlear 157. DOI, K., K. WADA,N. YOKOTANI.ANDR.JWENTHOLD.Analpermeability ot nt1lmycin and gentamicin: an immunohistochemrsis of g!utamate receptors in rat and guinea pig cochlea using ical study. Eur. Arch. OW-, hiju)-laryngo{. 248: , PCR amplification (Abstract). Proc. Svmp. Mol. Bio/.. He4ring 176. DUX. E., J. FASTBOM, U. UNGERSTEDT, K. RUDOLPHI. AND and Deafnf)lJllA Jolla CA 199t, p.68. B. B. FREDHOLM. Protectiye ellect oc adenosine and anovel , K., N. YOKOTANI, C. HUNTER, K. WADA, ANIl R. J xanthine derivativc propcntofy11ine on the celi damage a(ter biwenthold. DNA amplifieation oc 5ubunits oc the AMPA-$elateral carotid ocdusion in the gerbils. Brni" Ra 516: , lective Klutamate receptor Cami1y ol the rat and guinea pig co chlea (Abstraet). Proc. AII7IIt Meet A.$SOC.. Res. Otula~ 15th 177. EBEL, A., G. AYAD, S. SIMLER, V. STEFANOVIC. R. COLSŁ Petmłlllrg Beadt FL 199t, p. 19. LINS, AND P. MANDEL. Activity of cholinergie system enzymes 159. DOI. T., AND H. OHMORl. Aeetylcholine hyperpolarim guineain the eochlea of mice aensitized for audiogenk seizure. Life Sci. pig coehlear outer hair eells by activating a potas9ium eonduc17: , Iance (Abstraet). Proc. Woruhop bl!lc" Ear Sio/.. 28tll TiibingeT! 178. EBEL, A., V. STEFANOVIC, S. STMLER, H. RANDRIANARI 1991, p. B. SOA, AND P. MANDEL. Aetiyity ot cholinergie system enzym" ISO. DOLAN, D. F., L. XI, AND... L. NU'ITALL. Characterization of in the cochln oc audiogenie seizure 5useeptible mice. Erperieniia an EPSP-Hke potential reeorded remotely (rom the round win Bau/38: 48-49, dow. J. ACOU8t. Soc. Am. 86: , EBERLEIN, W.G., W. ENGEL, G. MIHM, K. RUDOLF,B. WET161. DOLPHIN, A. C. AND E. R. ARCHER. An adenosine agonist inzet, M. ENTZEROTH, N. MA YER. AND H. N. DOODS. Struchibits and a cyclic AMP analogue enhances the releue of glutature-aetivity relationships and pharmacologieal profile of selecmate but not GABA from slices ol rat dentate (Yeul. Neurotei. tive tricyclic antimuscarinics. Trend.t Pllar7rUlCOl. Sci. 10, Suppl.: Leu. 43: 49-54, , , DOODS, H. N., M.-J. MATHY, D. DAVIDESKO, K. J. VAN 180. ECKENSTEtN, F., AND M, V. SOFRONIEW. Identification of CHARLDOP.-\.. DEJONCE,AND P. A. VANZWfETEN. Seleetiv central cholinergie neurons eontaining both choline acetyltransity of mu:scarinie antagonists in radioligand and in yivo experiferase and acetylcholinesterase and oc central neuron, containments lor the putative MI' MI and Mz receptors. J. PhanMcol ing only aeetyleholinesterase. J. NeurolCi. 3: , &p. TIter. 242: , EGE&1ERG, J., B. BETTLER. I. HERMANS-BORGMEYER DRESCHER, D. G., S. UPADHYAY, E. R. WILCOX, ANDJ. FEX. AND S. HEINEMANN. Cloning ol a edna Cor a glutamate receppcr analysi! and moleeular cloning of neurotransmitter re<:eptor aubunit activated by kainate but not AMPA. NaluT!! Umd. tor subtypes (rom the mouje cochlea (Abstraet). Proc. Svmp. Mol. 351: , Biol. Heanf/{J and Dw.fnm l4 JoIla CA 199f. p EHINGER, B. Glial and neuronal uptake ol GABA, g!utamle 164. DRESCHER. M. J. AND D. G. DRESCHER. Amino acids, includaeid, glutamine and glutathione in the rabbit reeina. Exp. Eve ing neurotrsnsmitter eandidates, in a hair eell-cnriched fraction Re$. 25: ,1977. Crom the lateralline oc XeIIOJI'II.ł!awU. Comp. BiocItem. PIl~ A 183. EHINGER, B. AND B. PALCK. AutoradiQKraphy of some su~ Comp. Physiol.. 86: ,1987. peceed nellrgtransmitter,ubstanees: GABA, glyeine, glutamie 165. DRESCHER. M. J., D. G. DRESCHER. AND J. S. HATFIELD. acid, histamine, dopamine, and L-DOPA. Bram ReI. 33: , Potusium evoked release ol endogenous primary amine-con1971. taining compounds from the traut saccular mllcula and uccular 184. EHRENBERCER, K., AND D. FELIX. Glutamate reeeptors in nerve in yitro. Braill Res. 417: 39-50, afferent coehlear neurotransmiasion in guinea pigs. Hear. Res DRESCHER. M. J. D. G. DRESCHER, ANDJ. E. MEDINA. Ef52: 73-80, feets of sound stimulation at ~veralleyels on roneentrations ot 185. EMMERLING, M. R., AND H. M. SOBKOWICZ. Differentiation primary amines, inc1uding neurotransmitter undidates in perland distribution ol acetylcholinesterue mo!ecular {orllll in the Iymph of the i uinea pil{ inner ear. J. Neuroc.hem..(1: , mouse coeh!ea. Hear. Ru. 32: , ERECINSKA, M., O. NELSON, D. F. WILSON, AND r. A DRESCHER, M. J., J. E. MEDINA, AND D. G. DRESCHER. SILVER. Neurotransmitter amino acids in the CNS.1. ReI(ionał Hillh-resolution analysis oc physiological amino aeida and nchang" in amino acid levels in rat during ischemia and reperfulated compounds in ten-microliter sampies of guinea pig peri siqn. Bmin H/!1l. 304: 9-22, Iymph hy thc use of hilzh-performance lif[uid chromatojcraphy EVANS, M. C.,J. H. SWAN, AND B.S. MELDRUM. An adcnosinc Amu Biocht'1lt 116: 21l analul!uc, 2-chlurua(lenu~ine, prolcds aj(ainsllonk h'rnl de\'c10l" 168. DUCE, 1. R.. AND P. KEEN. Sck'Ctive uptake o( IJHkl:lutamine ment of ischacmie eell loss in thc rat hil)pocamllu~. NCllrtJIICi. and rłh~lutamate into neuron! and satellite eells ol doml root Udt. 83: 2H7-29"l, HII!7. ganklia in vitro. Nl'Uroscitmce!l: 8ti1-866, HI&! EVBALlN, M. A/I/"nch,' Mf1rplIQlmique rfn NCI!/'IIlrt.!II$/IIt'Ue"I"lI 169. DULON, D., J.-M. ARAN, AND J. SCHACHT. [K')-depolariution de lu Cochk:e (1II eycle thesi,). Marseille: Universite de Droil. induces motility in outer hair cells by an osmotie meehanism. d'economie et liu Sciencn d'aix Marseille, Hear. Res. 32: , EYBALIN, M. /..,e$ SubIiIla7łCU Neurooc/.iTJeł dt!lł SfPilimłtlt 170. DULON, D., AND R. MOATAZ. Rising extracellullt K ions aetie.ffimlls de 14 Cocllltie (Doctorat d'etat thesia). Montpellier: Unvates Ca" channels in supporting eeua of the organ opf Corti ivenite des Science! et Teehniqlles du Languedoc, 1!lS7. (Abstraet). Proc:. Amłu, MeeŁ Auoc:. Ra. OI:ola1')'!l9OL ISlh St EYBALIN, M., L. ABOU-MAOI, J. ROSSIER, AND R. PUJOL. PelerwurrI Benclt FL 199i, p Eleetron microscopie localiution of N-terminal proenkephalin

12 28 (synenkephalin) immunostainin. in the ruinea pil orr.n ol Corti. Broi" Ra. 358: am-3s EYBALlN, M...uroR.A. ALTSCHIJLER. ImmunMleetron mie~ IeOpie loealiution ol neurotran.mitttn in th, cochlll l Elft FELlX, D., P, AMBOHL. AJolD K. EHRENBERCER. The tfl'erent modulation ot inner h.ir cetl.frerents (Abatract). Proc. Wvrk lmp l"fim &.,. Bid. Ulh 'l'1ibi""", 1991, p FELlX, D., AND K. EHRENBERCER. A microiontophoretic ttoii Micrott. 15.: , EYBALIN, M., A. CALAS, P. PRADELLES,.om R. PUJOL. Ap-Pf1)Che morpbololiqu. des ntilrotranlmetłłun c«hlhim (Ab,tract). J. PA~ Po';' 77: 62A, EYBALlN. M. A. CALAS.um R. PUJOL. Radioautographic study ol the sympathetic filie", in the coc:hl.&. Acta 0t0-1o'l'llQOl 96: 69-14, EYBALlN, M., G. CHARACHON. AND N. RENARD. Dopaminer gic laterat.jłefent [nnerv.tion ol the ruinea pil cochlu.: immunoeleetron micl'ołtopy ot cateeholamine'1lynthesisinl' en ~ymes and.flect ol 6-hydroxydopamine. Nnf'tJICintA In pruł EYBALIN, M" A. CUPO,AND R. PUJOI.. Loealisation ultrutrue turalł dts immunorhction,.. un.nticorps met łnk~ph.line danll'orpne d. Corti. C R. Acod. $ci &r. 1lI $ci Vie296: EYBALIN, M., A. CUPO, AND R. PUJOL. Enktphalinl in thł Nr eblea. In: MecAo"iI'Iu oj Htori7l/l, edited by W. R. Weo.ter.nd L. M. Aitltin. CJayton, Austrllia: Monuh Uni,. Prus. 1983, p. sa EYBALtN, M. A.A. CUPO,.umR. PUJOL. Met'"łnltepbaHn char' ac:teriution in th. eochlea: high performance liquid chrom.togr.phy and immunoeltctron microseopy. Broi" Ra. 306: , stud,. ol lhe role oc tleit.tory amino acid. It Ule afrerent Iyn apset ot mlmmllian inner hlir celb. Ewr. Aro\. ~TAi~'l"" gol. 248: 1 3, ferkany, J. W., R. ZACZEK, AND J. T. COYLE. Klinic acid stimulltes ucitatory Imino lcid neurołr.nsmiuer releue at presynaptic receptora. Nal",,. Land. 298: , FERRACUTI, f., M. ZOLI, M. ARONSSON, L. F. ACNAT!, M. GOLDSTEIN, D. FILER, AHD K. FUXE. Oistribution ol Ilutamic acid decarbo.yłue mn.enget RN A-cont.ininl nerve celi popu la tion. or the mile rat brlin. J. Chem NiUrrxJNaŁ 3: , FEX, J. E!łmnt inhibition in the cocblea by the oli'104:ochlear bundl'.lo: Hta.ring MtduJ"inIu in VlTttbraln, ediud by A. V. S. De Reuck and J. Knishl London: Churchill, 1968, p FEX. J. Neurophlrm.eology Ind potentill, or the inner ur. In: Batic Mech4"if,wu ol Hturi1lg, edittd by A. R. Meller. New York: Academie, 1973, p FEX, J., AND J. C. ADAMS. (ł Bun8arotoxin blockl remsibly cholinerric inhibition in the eochlea. Brai" ReJ. 159:... ~«,I, EYBALtN, M., A. CUPO, ANO R. PUJOI.. Met enkephahn Arg' Cly' Leul in the orl.n ol Corti: high performanee liquid chroma tography.nd immunoej«tron microseopy. Broi"!la. 331: , EVBALIN, M., C. PARNAUD, M. GEFFARD, AJolD R. PUJOL. Immunoel«tron mieroaeopy identifies severll typn or GASA eonuining e/fłrfnt Iynlpan in the guinn'pig ortln of Coru. N~ 24: 29 38, EYBAUN, li., AND R. PUJOL. A radioauto(l'lpb)e studyofrh) L-glutamlte Ind {'H} L-slUbmine uptake in tht luinła pis cochl.a. N",roscincł 9: 863 8'1l EYBALlN. M.,.um R. PUJOL. (mmunolluo~enct "ith Met enkephllin Ind Leu enkephaun antibodies in th. luinea pil tochin. Heor. Ra. 13: 185-1"0, EYBALIN, M.,.um R. PUJaL. Immunolocaliution d. II choline aeetyltran.lerue dlnt deua types de synapih elurenth de I'or pne de Corti. C R. Acod. $ci Ser. l/i Sci. V'II 301: , EYBALIN, M., AJrlD R. PUJOL. ChoJioe acetyltranlferase (ChAT) immunoelectroo microscopy di.tinguishes at leut Ulree typa ol eff~nt synlpseł in the orgao or Corti.. &p. Broili R.. 65: , 198' EYBALIN. M., ANO R. PUJOL. Coehlear nturoadive łubatanm. ArdL {)to..,.aijloolcryxgol 246: 22&-23(, OS. EVBALIN, M. R. PUJOL, AJolD J. BOCKAERT. Opioid r~pton inhibit the adenyl.t. eycllle in guinea pig eochltal. Broi" Ru.. 421: J , EYBALIN, M.. G. REBILLARD, T. JARRY, um A. CUPO. Etrect of noise Itvel on the Met-enkephalin eontent ol luinea pis eochlea. Broin ReJ. 418: 1sg.192, :m. EYBALIN, M.. N. RENARO, O. P. OnERSEN, J. STORM MATHISEN, AlfD R. PUJOL.lmmunoeleetron miuoleopic Iouliu.tion ol (lutam.1ł in th. 011l:.n ot Corti (Abstratł). Ewr. J. NrvnJfCi. 2. Słl.ppL 3: EYBAUN. M.. N. RENARD. O. P. OTTERSEN. J. STORM MATHlSEN, ANI) R. PUJOL. Ultrastructural immunoloealiu. tion ot IIlutamlte in!h. liiinea pili organ or Corti (Abstract). Prnc. A7ł7I'" MM Auoc:. Rea. OtoklfY'I(JIJL lua SL Petmburg Btad! FL J991. p FADEN, A.I., P. DEMEDIUK, S. S. PANTER. AND R. VINK. The role oc e.citatory amino acid.lnd NMDA mtpton in traum.tic brahl injury. Sci"," Wa..l OC 2«: , FALLON, J. H., AND K. B. SEROOGY. Vi,ull.nd.uditot)' p.th "ays eontain choleey,tokinin: evidence trom immunollllor5' ct1'l«ind telrocrade tucin" N",nJfCi.lAtL ts: 8t 8'I FEKETE, D. M.. E.K. ROUJIJ.ER. M. C. LrSERMAN,AHDD. K. RYUGO.11Ie tentrai projecuofll ol intta«liularlylabeled ludi tory nem fibcn in e.ti. J. CmN.p. Nrvrol 229: Im FEX, J., AłłD R. A. ALTSCHULER. Enkephalin likc immunortlc tivity nc olivoeochlear nefye librn in cochlea ol luinea pig and cat Pror. NIltL Ac:ad. Sd USA 78: , FEX, J., ANO R. A. ALTSCHULER. CIutamie acld decarbo~ylm immunort.ctiyity oc olivocochlear neurons in the orran ol Corti oc guinn pii and rat.liea.r. Ru. 15: FEX, J., R. A. ALTSCHULER, B. KACHAR. R. J. WENTHOLD, ANDJ. M. ZEMPEL. CABA,isulHud by immunocylochtmi.try in the ruintl pil cochlea in uon. Ind endin" of efrerent neu rons. Broift!la. 366: , 19$ FEX, J., R. A. ALTSCHULER, R. J. WENTHOLO,.um M. H. PARAKKAL. Asp'rllte Iminotnosferase immunoreaetiyity in cochlu ol liuinea pisoheo.;. ReJ. 7: , FEX, J. K. FUXE,.um G. LENNERSTRAND. Abnnce of mono aminea in olivo cochlur libres in cal Acta PIt>;lid. &cnd. 64: 25ll-262, t. FEX, J., B. KACHAR, J. A. RUBIO, M. H. PARAKKAL, ANO R. A. ALTSCHULER. Glutaminase like immunoreactivity in th~ organ ol Cort; oc pinn pig. Hea.r. Rea. 17: , FEX, J., AND M. R. MARTIN. Luk ot ellect ol olrq aminoadi pate, 111 ucitatory amino acid antagonisto on Clt luditory nerve respon5łs to soundl. Nt'II.tOpAo~ 19: 8()9.811, FEX. J.. AND R. J. WENTHOLD. Choline IcetyllranaCerue, Klu' tamate deearbo.ylase and tyrosine hydroxyla.se in the coehlea and Ihe coehlear nucleu. of the suinea pig. Broi" Ru. 109: 57S585,1976. m. FLOCK, J... a FLOCK, AHD M. ULFENDHAL. Mechanism. ol movement in outu hair celi, and a pouible strudural buis. Arch. Oto-rkilłO'larvngol. 243: 83-90, FONNUM, F. Neurochemical studieson glutamate-mediat~ neu rotransmission. In: E%CiUUory AmillO Acids, edited by a S. Mel' drum, F. Moroni. Ind J. H. Woodl. New York: Raven, 1991, p FONTAlNE, B.. A. KLARSFELD, ANDJ. P. CHANCEUX. Calci tonin li:ene-re lałed peptide and mllkle activity tefiilate aeetyl choline receptor Q subunit mrna levels by distinct intracełlular path"iys. J. CłU Bio/. HIS: , FONTAINE, B., A. KLARSFELD, T. HOKFELT, AND J. P. CHANGEUX. Calcitonin eene related peptide, a Pfpticle prl'hnt in spinal cord motoneurons, incru!" the number of.:ltttylcholine reeeptors in primary cultur" of chick embr)'o myotulw~. Nn.ro.ri UłŁ 71: 59 65, FROEHLICH, P., L. COLLET, J. M. CHANAL, AND A. MOR CON. Variability or the inlluence oc a,isuii t:uk on Ihe activt mierom«hanical properties ot the cochlea. 8mi" Rtr. 508: , FUKUDA, K., T. KUBO. A. MAEDA,I. AKIBA, H. BUJO,J. NA IW. M. MISHlNA. H. HIGASHIDA. E. NEHER. A. MARTY. AJoID S. NUMA. Seleetivł e!rector eouplins ol muscarin)e actlyl Neurotransmitery i neuromodulatory choline receplor subtypn. Tr-'s PltaMllntU. Sd 10, S",ppI.: ~-IO,I FUXE, K., AIłtl L. F. ACNATI (Editorl). Vołl/.III' Tra_UriOII ift!lt, Brai", NoueJ Meeltallinfufar NłUrol 7'mntllłi#iOll. Ad\ICI1ICC i" Nftt'OJCince. New York: Raven, 1991, vol. I, p (. CALLEY, N., R. KLINKE, W. OERTEL, M. PAUSE, AND W. H. STORCH. The.flect or intracochlearly Idminiltend Ictt11CMlin.. blockinl( arents on Ihe eflerent '1n.pies or Ihe coehlea. Brai" Ru. &4: 55--1) CALLEY, N ~ R. KLINKE, M. PAUSE, AND W. H. STORCH. The elfeci oc Fluedil (gallamine ttiethiodide) on the ellerent end i n~ in the eochlea. P}lut(}eTS Arek. l:lo: H,l GARTHWAITE, G., F. HAJOS, AND J. GARTHWAITE.100ic nquirementl lot neurotoxic ellecu ot ucit.tory amino Icid ana 10fUes in rai cerebellar slic". N",rosciłłICł 18: CARZON.J., P. SANCHEZ BLASQUEZ, V. HOLLT,N. M. LEE, AND Ił. H. LOH. Endogenou. opioid peptidn:compar'live evalu. tinn ot their rtl:eptor affinities io the mguu brain. Lifo Sri 33, SlIppł. I: 291 ~ Il. CIFFORD, 111. L~ AND J. J. CUINAN, Ja. Efreets oc el«triul "imulltion oc medial olivocochlelf neurons on ip:sillterll and eonualalttal t"ochlear nturons. Hea,. Res. 29: , ClLI.. R.,.\. C. FOSTER, AJoID G. :-ł. WOODRUFF. Srsttmic ad minimatinn n( MK WI procetts Igain.t ikhemia induced hippocampal nturodtgeneration in lhe eerbil. J. N",rotei. 7: (9, GIL LOYZAGA. P., H. COUSILLAS,A. ESQUIFINO,M. REME ZAL, A. ARCE, AND L. MORENO, Evidence (or i.loplmine telease during!ound Slimulation (Abstract). Proe. Worbhop blmr' Ear Biol.l!SUt Tlibtugen 1991, p CIL,LOYZACA. P.,.\. CUPO, AND M. EYBALIN. Mel enktpha lin Ind Mtt-enktphalin Arr' Clyl Ltu' immunolluornt:tnct in the de~elopins guinea-pigorlan of Corti. De!;. BroinRa. 4.2:: 1-t%~ 1-ł5,I988. W ślimaku u ssaków 29 tunderase and acety1cholinnterw in eentrilus:alllbyrinthin. bundles ol flit. HNr. Rcs. 14: , 1984, 2M. GODFREY, D. A.,.um C. D, ROSS. Enlymn or acetylcholine metabolism in Ihe r.t cochlea. Allil 0t0I. RkiflOl..l.oryngoI. 94: ,19& GOLDBERG, M. P.. J. H. WEISS, P. c. PHAM, AłłD D. W. CHor. N'meth,I'D-upartatt r~pton mediate hypo.ic neutonal in jury in corueal c:ulture. J. PA.ormacoL Erp. TAcr. 243: GOLDSTEIN, A. BiolOll:)' and ehemijtry of the dynorphin PłP tidu. In: TlI. PtpI.idu. edittd by S. Udenlriend and J. Meien holer, Orlando, FI.: Aeadernic , vol 6, p ~5, 257. COVAERTS, P. J. J. CLAES. P. H. VAN DE HEYNING, P. C. JORENS, J. MARQUET, AND M. E. DE BROE. AminOfllyeoside-induced ototoxicity. Torico/.!AU. 52: , GRENNINCLOH. G., A. RIENITZ. B. SCHMI'IT, C. METHFES SEL. M. ZENSEN, K. BEYREUTHER, E. D. CUNDELFINGER,.um H. BEITZ. The strychnine--binding subunit oc the slyeine receptor sho.",. homology with nieotinic ac:etyltholine ttcepton. NaJvrt LotuL 328: , CRlfFITHS. R. Cysteine sulphin.te (CSA) u III ucitatory amino atid tran.miuer clodidate in Ihe mammllian tentrai ner \'OU' s)'tttm. Pro(}. Nn.roł:!id (hj: 35: 3\3-323, GUINAN, J. J. JA., W. B. WARR, AND B. E. NORRIS. Differen till olivoeochlur projections from Illeral versus mediallonesof the superior n!iyary cnmplu. J. ComJ1 Newro/. 221: , GUJNAN, J. J., JR., W. B. WARR, AND B. E. NORRIS. Topoguphic 'orsaniution ol the olivocochlu r projeetionl!rom the Ilter.1 Ind medial zonn ot the superior ol[vsry compiel J. Comll Nrvrol. 226: 21-27, 19Sł GUIRAMAND, J., M. LENOIR. R. PUJOL, AJolD M. RECASENS. Ototoxie and nephrotoxic drup inhibit aioniłt indueed inolitol phosphatt formltion io rat brlin synlptonturosomes. Toricol. LttL 51: , CUIRAMAND, J.. E. MAYAT, S. BARTOLAMI, 111. LENOIR. J. F. RUMIGNY. R. PUJOL. AlfD M. RECASENS. A M, muscl' rinie receptor coupled to inositol phosphate COtmation in the rat eochlu! BiocAnl. PA4rma.col. 39: , mo. l$i.. CULLEY, R. L.,J. FEX. AND R.J. WENTHOLO. Uptak.ofputa tive tranlmiuers in the orgln of CorU, Acta ()t()olarvnpol 88: 177 Z41 CIL LOYZAC.\, P., AND N. PARES HERBUTE. HPLC deteetion of dopamine and noradren.line in the coehlea ol &dult Ind dłyel opinii rata. De!;. Braill Res. 48: 157 1IiO, CJL LOVZACA, P., AHD R. PUJOL. Neurotoxicity oc kainie acid in the rat cochlea durink eady developmental stlltl. Ewr. Ardi. Ot()OTki~laryngol. 248: 40 48, GIL-LOYZACA, P., AHD R. PUJOL. Klinie acid toxieity on toch 182, lnr type 1neuronl. In: Procudi'ltgloftA. FourlemA WorId ColI 265. GUTH, P. S., AJoID B. MELAMED. Neurotransmission in the audi gru.s oj 0t0rltilloW1'l{Ilgo{cg>J and Head am Nm S"'~ Modrid lot)' system: a primer for phsrmaeoloiists. Aft"'" Rru. Plwrma Jm, edited by T. Sacristin, J. J. Alvlrn Vicenl, F. Antoli a:i ToricoŁ 22.: 383,112, C.ndela. and L. Rubio. Amsterd.m: Kluger, 1990, p GUTH, P. S., C. H. NORRIS.ANO R. P. BOBBlN. Thepl!srmacol 2~5. CIL LOYZACA, P.. M. A. VIC&NTE TORRES, A. ARCO, M. P. oto' ot tunsmwion in the peripheralluditory Iystem. PIwMll4' FERNANOEZ.AND A. ISQUlFINO. The normaldecrweofcoeh col. Rn.. 28: 9S--12S tur do pamine concentration Ilurin. noiu uimulltion is modi 267. GUTH.P.S., W. F.SEWELL,AJolDM. TACHIBANA. Thepharma fied by pitibedil fabstraet). Proc. bil Ca1echolami1U SV*JI. na eology oc axhlear atrerents Ind eochlur nudeu. In: Plwrl'lUJ,l;Ol Anutrrd'nllł Im. p. lu. GW oj Heori'llg.Erperimnr.t4l and Qinic4l &3u, edited by R. D GlNZBERC, R. D., AND D. K. MOREST. A study olcocblear in Brown.nd E. A. Daignuull New York: Wiley lntencience, n!fyuion in the youni cat wilh the ColSi metho~:i. Htur. Res. 10: 1981, p , GB. HACSERC, H., P. ANDERSSON, I. KJELLMER, K. THIR INGER, AKD M. THORDSTEIN. Extracellular oyerro'tł' or gluta 247. ClNZBERG. R. D.. AND D. K. MOREST. Fine Slructute ol coch łur innervltion in the ut. Hea.,.. /la. 1..: 1()9.127, m.te, upartate. GABA, Ind tauline in the eortuand basalian' 248. Cl'ITER, A. H., AJoID H. P. ZENNER.., Aminobutyric acid recepslia ol (eta111mb! durini hypoxi. isehemi. Nrurott:i. Uł.Ł 78: tor a~tiyltion ol outtr hlir cells in the luinea pi, coehlea. E1l1' , 198'l. Arek. Ot()orAiJWoforywgol. U9: , S. HAJOS, F., C. GARTHWAlTE,.um J. GARTHWAITE. Rem. ible.nd irrtversible neuronal damlse tauin by e.ttitatory 249. CLEJCH. O.. B. M. JOHNSTONE, AIłtl D. ROBERTSON. Effects ot auditory afl'ttent aet['lity in view ol iu proposed ucitatory Imino.cid anłlogues in ral eerebellar slices. NrvtOJCinc. 18: ,1986. tranlmitttt role in the mammali.n cochlea. HłQr. /la. "5: ,1990. t10. HAMMER, R. C. P. BERRJE. N. J. M. BIRDSALL. A.S. V. BUR ~. CODFREY. D. A.. 1. A. CARTER, S. J. BERCER. AND F. M. CEN, AND E. C. HULME. Pirenzepine distinkuishes betwccn difmatschinsky. T.t!vds of pubtiye transmiuer amino acidł in ferent łubcluses of muscarinic rectptors. NulWrf LoRd. 283: 91). the liuinell pik cnchlca. 1. liuloch~,1&. CU1uc"-. 24: , COD~'REY. D. A., AND M. L. HEANEV. Immunoreactivity lor 271. HARLAN. R. E., B. Q. SHlVERS, G. J. ROMANO, R. D. choline acclyllransferm in the rat cochlear nueleui and supe HOWELLS, AKD D. W. PFAFF. Loc.liu.tion oc pteproenkeph. rior olive fabstuctl. Proc.-hlłl&. Mm APOC. Ra. Ot~ lin mrna in the ut brain and spinal cord by in situ hybridiu' SL Pttmburg BIIOCA FL um, p. 10. tion. J. CoIIIp. N",rol258: 159-UW,l CODFREY, D. A.. J. J. KRZANOWSKI, JI., AND F. M. MAT HARSING, L. G.. JI., A. Z. RONAJ, G. T. SOMOGYI, H. UME SCHJNSKY. Activities oc enlymes ol tlie c.holinergie s)'tum in ZAWA. S. BAJUsz. A.ND E. S. VIZI. Mtt' enktph.lin A!1' Phe' i.ahibition ol noradujllline a"d Ictlylcholine tllłue (rom pt. the luinu pik cochlea. J. Hi.JloeMIII. CyC«łtm. 2..: " GODFREV, D. A., J. L. PARK, AND C. D. ROss. Cholin. IUtyl "pheral ort'ni. J. AłIloII. Plt4r"1f11UCl...: 3H3,198t m

13 HASHIMOTO, S., R. S. KIMURA,.\.NO T. TAKASAKA. Com puttr-.ided thr.dimensional recon.struttion or tli, inner haif celb and their ntryt endinp id the pinea pi, cochl,a. Actc OtolaJ')'I\I7Of. 109: , '. HAUPTM,AN. M., D. NELSON, D. F. WILSON, ANO M. ERE ClNSKA. Neuroltanlmitter amino aeld. in tli, CNS. II. Som, chani" in.mino aeid level. in rat brain synaptosomtl during and.!ter in vitro anoxi. and atimulated llchemia. BM Ru. 304: 23-35, '15. HA WKINS. J. E. J/I.. The role or vuoeonstriction in lioi..ll1 dute<! hnring lon,alul. Otol. Rhi1lOl.. ~ 80: , HA WKINS,J. E.,Jł., AND L. G.JOHNSSON. P.tttrlUl ofsensori' neural degeneration in human urs uposed to nolst. In: Effecu oj Hafu 011 Heo.rifIQ. edited by D. Hendmon. R. P. Hamernik, D. S. Dos.njll, andj. H. Mili New York: Rann, 19'76, p. 9HIO. m. HA WKINS, J. E., Ja., A.NO L. G. JOHNSSON. HiltopatholOK)' oc cochlear and vestibułar ototoxieity in laboratory animali. In: A,"inogl~, Ototaricity, edited by S. A. Lerner, G. J. Maa, and J. E. Hawkint, Jr. Boston: Little, Brown, 1981, p.17& HA YASH!DA, T. An immunohistochemical method tor the atudy ot aminoglycoside ntotoxicity in che JIIinta pigcochle& using aecalcilied froun sections. Ardt. ()to.r.o\il\()-~ 246: 161HW,l HELFERT, R. H., AND I. R. SCHWARTZ. Morphnlocical teatures ot live neuronal cłwes in the gerbillaten.! superiorolive.aiii. J. Anat 179: 65-69, HELFERT, R. H., I. R. SCHWARTZ, AND A. F. RYAN. Ultrl' structurll characteriution nt gerbil olivocochlear neurolll based on differential uptake of ~H D-upartic add and a 'lo'heateerm agelutinin horseradish peroxidase eonjugate from the cochlea.. J. Neuf'OlCi. 8: , HELFERT, R. H.. R. J. WENTHOLD, R. A ALTSCHULER, AND J. M. BONNEAU. GABA and glycine immunnreactivity in the guinea pi, superior olivary complex. Brai'lł Ra. 501: , '''' HENN, F. A., M. N. GOLDSTEIN,.um A. HAMBERGER. Uptake of the nwrotrlnsmitttr candidate glutamate by glia. Na łun" LoM. 249: , HERNDON, R. M., ANO J. T. COYLE. Selective destruction ot neurons by a transmitter agonitl Science WaM. De 198: 71-72, lm HERRON, C. E., R. A. J. LESTER, E. J. COAN, ANO G. L. COLLlNGRlDGE. Frtquency dependent involvement ol NMDA reeepton in the hippocampus: anovel,ynlptic mechanism.nalwre Ltmd. 322: , S. HEWLE'IT, w. A., ANO J. D. BARCHAS. Regional interactions oc opioid peptides atl' Ind 8sites in rat brain. PeptideJ 4: 853-S58, HICKS, T. P., J. G. HALL.AND H. McLENNAN. Rankinlof mitatory amino Icid. by the antaa:onists,iutamic.cid diethyl "Ur Ind D-a aminoldipic acid. ec.. J. PhyrioL PharTlUlCOl. 56: , HIEL, H., H. BENNANI, J. P. ERRE, C. AUROUSSEAU, AND J.-M. ARAR Kinetics oc,entamicin in eochlear hlir cel" Ifter chronic treltmenł Acta Qto.laP')'ll9OL 112: , HILLERDAL, M., ANO S. E. ANDERSSON. 'nie elfects of uleitonin gennelated peptide on the blond Holi' ot the upper respiratory trut and the middle and inner ur. Ada 0t0-la1'lf'l9Ol. 108: 94-l00,I~ HILLERDAL, M., AND S. E. ANDERSSON. The elfects ol ealei tonin gene-related peptide (CCRP) on cochlesr and muton! blond 11011' in the albino rabbil HlGr. Ra. 52: , HOFFMAN, D. W. Opioid mechanisms in the inner ur. In: Neu robiolou!i (I[ Hearing: Th.e Cochletl. edited by R. A. Altschuler, R. P. Bobbin, and D. W. Hoffman. New York; Raven, 1986, p. 37\ HOFFMAN, D. W., R.A. ALTSCHULER,ANDJ.FEX. High per' tormance liquid chromltographic identi6cation ot enkephalin' like peptid" in the (OChlea, Hear. Res. 9: 11-79, HOFFMAN, D. W., R D. EDKINS, ANO K. L. JONES-KING. Releue ot enkephalins and dynorphinl at the olivocochlear.yn Ipseł in the eoehlea (Abttract).?rot:. AItIHl. Meet Aaoc:. Ra. ~ lłth St. P~ BIOdł FL IlU, p HOFFMAN, D. W., P. D. GARDNER,AND R.A. ALTSCHULER. Localiution ot enkephllin.ynthesizing cel1l in rat audi tory brainstem by in litu hybridiution (Abltraet). Proc. Altltu. MM. A.uoe. Res. ()(olary7lgd. ma St. Petmburg Btadt FL 199!, P HOFFMAN,D. W" M. F, HASSETT,D. R. LANDRY, M, R. BRIMIJOlN, J.l(D P. D. GARDNER. Localiution of enkephaliniynthesizing cella in ral guinel pig and chinehilla brainstem with in situ hybridization (AbstracU. Proc. Anllu. MHl. ASloc. Ra. 0t0la'l"'QOl. Uth St. Prtmbłlrp Beach PL lm, p HOFFMAN, D. W., AND K. L. JONES. Cochlear perfusion in situ to study neurochemical mecha.nisnt5 at a multitransmitter synapse (Abstriet). Proc. AIl/tlt. Meet. Assoc. Re& OtofunJlł{lOl. l1ih Cleonroter Ikoch PL 1988, p HOFFMAN, D. W., K. L. JONES KING, ANO R. A. ALTSCHULER. Putative neurotransmitters in che uteochlea at several ages. Braill Ru. 46(1: , HOFFMAN, D. W., J. RUBlO, R. A. ALTSCHULER, ANOJ. FEX. Several distinet reeeptor bind ing enkephalins in olivoeoehlear fibers Ind terminais in the orgln of Corti. Broili Re& 322: 59-65, HOFFMAN, D. W., C. WITWORTH, AND L. P. RYBAK. Neurotransmitter related release or opioid peptides into cochlelt per tusllte (Abstract). Proc MM,43.'lOC. Ra Otolanplfll}l. 9th CleaTWuler BeacA FI p HOFFMAN, D. W., N. ZA:.ltR. J. RUBlO, R. A. ALTSCHULER, ANOJ. FEX. Proenkephalin and prodynorphin'related neuropeptides in the cochlel. Henr. Rer. 17: 47-50, HOKFELT, T.. AND AWU~GDHA1.. Applitatinn ofeytochemical techniques to the study of suspected transmilter substances in the nervous ty1tem.ln:.-ł.dva)jc~ i. Birxhe!llistrIJ and Psych()pha~, edited by E. Costa and P. Grtengard. New York: Rlven,l972. vo\. 6, p.i HOLLMANN, M.. A. O'SHEA-CREENFIELD, S. W. ROGERS, AND S. HEINEMANN. Cloning by funetional expression of a membet ot the gluta mate reeeptor familr.nalure Lonri 342: , HOLLT, V., B. R. SEIZINGER, J. GARZON, ANO H. H. LOR. Receptor seltttivities of the threeopioid peptide flmilies. In: Biochem.icol am Clillicol Asped3 o[ Neuropepti.des: Sl/llthe!~, Proetui"" am Ge!Ie Słructure, edited by G. Koch and D. Richter. New York: Academie, 1983, p HONORE, T., J. DR&lER,.uro M. NIELSEN. Calcium discrimi nstes two ('Hrkainate binding sites with ditrerent molecular tamt sites in rat brain membran". Neurosci. Utt 65: 47-52, HONORE, T., AND M. NIWEN. Complex strueture of quisqua late sentitive glutamate receptors in rat cortex. Neurorci Le«. 54: 27-32, HOUSLEY, G. D., ANDJ. F. ASHMORE. Direct measurementof the Iction of acetylcholine on isolated outer hair celi! oc the guinea pig cochlea. Proc. R. Soc. LoIId. B BiaL &i. 244: , HOUSLEY, G. D., S. SATCHER, M. KRAFT, AlW A. F. RYAN. Detection of sn a.cetylcholine receptor in the rat inner ear using polymera.se chain reaction (Abstract). Proc. Symp. Mol. BioL Hearing n!ld Deofn.eu la Jollo. CA 1991, p HOUSLEY, G. D., C. H. NORRIS, AND P. S. GUTH. Histamine and related substances inhuence neurotransmission in the scmi eireular ~anal. Hear. Res. 35: 87-98, HOZA WA, K., AND R. S. KIMURA. Elferent and sympatheti~ nervou5 systems of cochlta of fuinea pig and monkey (Abstract). Proc. AIłIlU, Mee/. A.'lSOC. Ru. Otolal'lftlf}Oł. 1/111 ClrorwuJer BeucJl FL lm,p HOZA WA, K., AHO R. S. l\imura. Chn!inerl(ic and nor:ldrcncrgic nervous systems in the cynomoigul munke~' eochlea.aeluot/j ln"v'lgol lio: 46-55, 1990: 310. HUGHES, J., T. W. SMITH. M. W. KOSTERLITZ, L. A. FOTHERGlLL. B. A. MORGAN. ANO H. R. MORRIS. Idcntitication or two rellted pentapeptides [rom the brain with potentopiate ago' nist activity. NaJl/.n" Lt:md. 258: , HULTCRANTZ, E., AND C. ANGELBORG. Cochlear blood circuiltion ltudied wilii micl'olphern, ORL BlUtI.w: 65-76, HUXTABLE, R. J. Taurine in the central nervoul system and the Neurotransmitery i neuromodulatory W mlmmatian aetions of taurine. Prog. NRrobicl. O%f. 32: , ślimaku u ssaków JONES, B. E., AND A. BEAUDET. Oistribution ol acetylcholine and catechollmine nturons in the cat brainstem: a choline ue tyltransferue and tyrosine hydroxylase immunohi,tochemicii 72: , study. J. Comp. Nturri 261: IKONOMIDOU, c., M. T. PRICE, J. L MOSINGER, G, FRIER 336. JONES, N., J. FEX, ANO R A. ALTSCHULER. Tyrosine hydroxyolch, J. LABRUYERE, K. S. SALLES, AND J. W. OLNEY. Hy lase immunoteactivity identiliea pouible catecholaminergic pobaric-ischemic conditinns produce glutamate-like cytopathot Hbers in the organ of Corti. Hear. Ra. 30: 33-38, 1987, ogy in inclnt rat brain.! Neut'OłCi. 9: , i JUlZ.J. M.,J. RUEDA,J. A. MERCHAN, ANO M. L SALA. The :115. ISHlDA, A. T., ANO J. NEYTON. Quisquallte and L-glutam.te elfects ot kainic acid on the eochlear,anglion ol the rit. HM1'. inhibit retinal horizontal eell responses to kainate. Proc. NalL Ru. 40: 65-74, Acud. &i USA 82: , JUNG. T. T. K., P. S. KIM. D. H, KIM, S. K. MILLER, ANO B lurato, S. Elferent lnnervation of the cochln. In: Ha'llllbookof VASQUEZ. Etrect of soliium salicylate on levels of cate<:holsetwjr?1 Ph~oIcgu. A uditory S~"", A1ItItomy-Ph~ (&s.r), amines in the perilymph (Abstrict). Proc. AIłIlU. Meet. A'SIOt: edited by W. D. Keide! and W. D. Netr. Berlin: Springer Yerlag, Re3. Otol4ry71gd. ISth St. Petenłw.rg BeucA PL 1990, p '101. VIl, p , 339. KAKEHATA, S., N. AKAIKE, AND T. TAKASAKA. ACh acti 317. lurato, S., L. LUCIANO, E. PANNESE,ANO E. REALE. HistoVlltes inositol phosphate casclde vii anovel mukarinic n«ptor chemical!oealitation of acetykholinesterue (AChE) activity in in dissocilted outer hair celi. ot guinea pig eochlea (AhlItract). the inner ear...lew Ofo./.an;nool. SI/.PpL m 1-50,1971. Proc. S/(IIIp. Mol. BiaL Heanftg alld Deo['U$$lA Jolla. CA 1992, p lurato, S., C. A. SMITH, D. H. ELDREDGE, D. HENDERSON, 71. C. CARR, Y. UENO, S. CAM~RON, A~ R. RICHTER. Distribu KAKU, D. A., M. P. GOLDBERG, AND D. W. CHO!. Antagonism tion of the erossed olivoeochlear bundle in the chinchi!la's coof non NMDA receptors augments the nwroprotective elfe<:t of chlea.! Comp. NlUrol. 182: 57-76,1978. NMDA rueptor bloekade in cortical culturts subjected to pro 319. JACKSON, H., AND P. N. R. USHERWOOD. Spider toxins as longed deprivation of oxygen and glucose. Brom Res. 5.14: 344tools for dilse<:ting elements of ueitltory amino aeid trlnsmis347,1991. sion. Tren.tbJ Neurrm 11: , KAKU, Y., J. C. FARMER, Ja., AND W. R. HUDSON. Ototoxic 320. JAHR, C. E.. AJoIO C. F. STEVENS. Glutamate activates multiple drug effects on cochlear histochemistry. Ardt. OtalarJlllool. 98: single channel eonductances in hippoumpal neuron!. Nature , LoIIli. 325: , KANEKO, T.. K. ITOH, R. SHIGEMOTO, AND N. MIZUNO. Glu 321. JAMES. I. F., AND A. GOLDSTEtN. Site-dire<:ted alkylation of taminase-like immunorelctivity in the lower brlinstem Ind cere' multiple opioid rmptors. I. Binding selectivity. MoL PluJ.nrwol. bellum ol the Idult ral Nev.rorcie!ta 32: 79-98, 1~. 25: , KANEKO, T., Y. URADE. Y. WATANABE, AND N. MIZUNO JAMES, W. M.,~. A. CHEATHAM. ANO W. L. KLEIN. MusuProrluction, cltarlcterization, and immunohistochemical appli rinic awylcholine recepklr binding in the guinea pig eochlea. ution ol monoelonll antibodies to glutaminase purilied from rat Htor. Ra. 9: , brlin. J. Nev.TOłCi. 7: , JANSSEN, R. Glutamate neurotoxicity in the rat (()Chlea ia In KAWAl. Y., K. TAKAMI, S. SHIOSAKA, P. C. EMSON, C. J. tagoniud by kynurenic add and MK 801 (Abstract). Proc. A1IlW. HlLLYARD, S. GIRGIS, I. MACINTYRE, AND M. TOHYAMA. Mee~ Assoc. Ru. Otclaryngoi. l.ur St. PItersW.rg Beadt fl 1991, Topogrlphic localization of elleitonin gene rt!lated peptide in the p.i27. rit brlin; In immunohistochemieal anllysis. Newrw:i.ence 15: JANSSEN, R., L. SCHWEITZER, ""ld K. F.JENSEN. Glutamste ,1985. neur010lcidty in the developing rit coehlea: physiologicsl Ind 345. KA Y, r. S.. ANO W. E. DAVIES. The elfeet ol Łaurine supplemen. morphologieal approlches. Brai. Ra. 552: 25&-26(, tation on the ototokicity ol neomycin in guinn pip. EI/.r. Areh JANUSZEWICZ VON LUBITZ. D. K. E., J. M. DAMBROSIA, ()(o.,him-larynqol 247: 37-39, ANO D. J. REDMOND. Protective elfects of cyc!ohexyl adenosine M6. KEINANEN, K., W. WISDEN. B. SOMMER, P. WERNER, A. in trealment of cerebral ischemia in gerbil!. Neurosci.ence 30: HERB, T. A. VERDOORN, B. SAKMANN, ANO P. H. SEEBURG , A lamiły ot AMPA-selective,lu Łam_te recepton. Scitnlce Wruh JASSER, A., ANO P. S. GUTH. The syntha;s of acetykholine by OC 249: , the olivocochlear bundle. J. Neurochelll 20: , KEMP, D. T. Stimullted aeoustic emissions trom within the hu 327. JENISON, G. L., AND R. P. BOBBlN. Quisqualate ucites,pirai man auditory s~tem. J. Arout. Soc. AIIL 64: , gan,lion nfurons of the RUinea pig. Hea,. Ra. 20: , KHANNA, S. M., AND D. G. B. LEONARD. Basilir membrane 328. JENlSON, G. L., R. P. BOBBlN, ANO R. THALMANN. Potas tuning in the cat eochlea. &ince WaUi. OC215: ,1982. sium induced release of endogenous amino acids in the guinea 349. KlANG, N. Y. S., J. M. RHO, C. C. NORTHROP, M. C. LIBER pig cochlel. J. Neurocllem. 44: , MAN, AND D. K. RYUGO. Hair-eell innervation by spiral gan 329. JENISON, G. L., S. WINBERY, ANO R. P. BOBBIN. ('.(Impuative glion cells in Idult cal Scince WaM. De 217: 175-l'n, &clions of quisqualate snd N'methyl-D-aspartate, excitaklry 350. KILBINGER, H. Presynlptie mukarinie rt«ptors modulating Imino acids agonists, on guinea pig cochlear potentials. Comp. acetylcholine release. Ttmds PhanlUlCCl. Sci 5: , 198(. Biodtem. Phrsjol. C Comp. PIwrma.col. 84: , KISKIN, N. 1., O. A. KRISHTAL. ANO A. Y. TSYNDRENKO. Ex 330. JENSEN, A. M., AND S. Y. CHIU. Differentilt intracellu!ar ca!citatory amino acids recepton in hippocampal neuron!: kainate dum responses to glutamate in type llnd type 2 cultured brain faila to desensitiu them. NftrolCi. IAt. 63: , t986. astroeyte:s. J Neuro.tci 11: , KISVARDAY, Z. F., A. COWEY, A. J. HODGSON, AND P. SO331. JHAMANDAS, K., AND J. ELLIO'IT. Inve:stigstion of Iction ot MOGYI. Tlle relationship betwetll GASA immunllreaetivity and enkephalin on the spontaneous and evoked rele." of acdylcholabellinr by local uptake ofrh)gaba in thł striate cortex o[ the line trom rat conieal and atriaul slices. Br. J. Pharmacol. 71: monkey. Erp. Broilł Res. 62: 89-98, , KITAJfRl, M., T. YAMASHITA, Y. TOHYAMA. T. KUMA 3:ł2. JHAMANDAS, K.. J. SAWYNOK, AND M. SUTAK. Enkephalin ZAWA, N. TAKEDA, Y. KAWASAKI. T. MATSUNAGA, S. ejtl'!.:ts on rl'!ease of brain acetylcholine. Natl/re Lmul. 269: 433GIRGIS, C. J. HILLYARD, I. MACINTYRE, P. C. EMSON, S SHIOSAKA, AND M. TOHYAMA. Localiution of calcitonin 333. JHAMANDAS, K.. AND M. SUTAK. Aetion of enkephalin ana ~ne'rellted peptide in the organ of Corti ot the rac an immuno logues and morphim on brain acetylcholine release: ditrerentill histochemical study. Broilł Res. 358: ,1985. reversal by naloxone and an opiatt pentapeptide. Br.! PJrat1ll KLINKE, R. NeuroCransmitten in the coch!ea and the eochlear col 71: , nucieul. Acta ~o-/.arpqol91: , JOHNSON, J. W., ANO P. ASCHER. Glycine potentiates the 355. KLlNKE. R. Neurotransmission in the inner ear. Hecr. Ret. 22: NMDA r"panu in cultured mol,lłe brain neuron,. N(J("" Lvrtd. 2$5-243, 1986, 325; , KLINKE, R., ANO E. F. EYANS. Evidem that cltecholamines '''' HUXTABLE, R. J. Physiological Iction of taurine. PAyrid Rev.

14 32 are not the a/l'erent transmitter in'th cochlea. Exp. Brai" Re&. 28: 3Hj 324, :;1. KLJNKE, R.,.um N. GALJ..EY. EfI'mnt innervation oc veatibu lu and auditory Tfl:eptors. Ph.ysiot. &Ii. 54: , S8. KLlNKE. R., AND W. OERTEL. Evidenee thlt GABA ił not tlle alterent tranlmiuer in tlle cochlea. Erp. Braill!la. 28: , KLINKE. R., ANO W. DERTEL. Evidence tllał S-HT ia not tlle :liłerent tran.!jmitter in tlle eochlea, Erp. Brailt Ra. 30: 141-1~3. 1m KLINKE. R., AND W. OERTEL. Amino acids-putative ah'erent transmitter in the cochłe.? Erp.. Brom Ru. 30: , lm KNIGHT. M., C. PLOTKIN, AND C. A. TAMMINGA. Brain endopeptidase generate! enkephlin from striatal pretunors. Pep. tidts 3: m-468, KOELLE. G. B. SigniJicance ol acetylcholinesteraae in central synaptk transmission. Federation Proc. 28: %-100, KOHONEN, A. Effttt ol some ototoxie drugs upon th~ pattern and innervation o! cochlear sensory cells in the guinea pii. Acta CJto.lo.nJ1!OOl $uppi. 208: 1-70, &l. KONISH1, S., A. '!'SUNOO, AND M. OTSUKA. Enkephalins presynaptically inhibit choli nergic transmission i nsympathetic ganglia. Nal.ure 1hnd. ~;t , Ht KONISHI, T. Action o! tubocurarine and atropine on the crossed olivo-cochlear bu ndl~. Acta CJto.lo.ryngoL 74: , KONISH1, T., AND J. Z. SLEPIAN. ElJect! o! the electriealstimulation of the crossed olivocochlear bund!e on cochleu potential! recorded wicb intractlcblear electrodes in guinea pigs. J. ACOI/.St. Soc.,-lm. 49: , KOSAKA, T.. M. TAUCHI, AND J. L. DAH!.. Cholinergie neurons ctlntaining GABA-like and/or g!utamic aeid decarboxylase-like immunoreactivitits in various brain region! of the ral Erp. Brain liu. 70: , KOSTERLITZ, H. W. Opioid peptides and their receptors. Proc. R. $oc. Umd. B BioL Sci. 225: 27-40, 19% KRUGER, L., P. W. MANTYH, C. STERNINI, N. C. BRECHA, AND C. R. MANTYH. Calcitonin gene-relattd peptide (CGRP) in the rat central nervclus system: pauerns ol immunoructivity and receptor binding sites. Brain Res. 463: 223-U4, KUBOTA, Y., S.INACAKl. S. SHIMADA, S. GIRGIS, M. ZADf, I. MACINTYRE, M. TOHYAMA, AND S. KITO. Ontogeny of the calcitclnin gene-related peptide in the nervous system of rat brain stem: an immunohistoehemical ana\ysis. Neu~ 26: , KUJAWA, S. G., M. FALLON, ANDR. P. BOBBlN. Intracoehlear application or acetykholine altm SDund-induced mechanical events within the cochlear paftition (Abstract). Proc. An1l"MeeŁ.4ssoc. Res. OIolaT'lflłgd Wh St. PelerWwrg BrodI FL 1991, p.i27. KUPF'ERMANN, L Functional studies ol cotransmiulon. PhIJ,' id. Rev. 71: ,199l KURIYAMA, H., O. H. JENKINS, R. J. WENTHOLD, ANO R. A. ALTSCHULER. Glutamate rtuptor subunits in Ihe rat cochlu (Abstract). Proc. $ymp. MoL Biol Hecring and ~ 1..4 JoIJ4 m CA 1992, p KURIYAMA, H.. S. SHIOSAKA, M. SEKITANI, Y. TOHYAMA, M. KITAJIRI, T. YAMASHITA, T. KUMAZAWA,ANDM. TORYAMA. Electron microscopie observation of caleitonin gene-re-lated peptide-like immunclreactivity in the organ of Corti of the rat. Bmin Re:/. 517: 7&--80, 'S. KUSAKARl. J., E. ARAKAWA, M. ROKUGO, K. OHYAMA, AND N. INAMURA. Effect of kainie aeid upon N11atency. Larun{JI.IIICtlpt'94: , LANDRY. D. R., M. R. BRIMIJOIN. P. D. GARDNER, R. A. ALTSCHULER, AND D. W. HOFFMAN. Molecullir neurobiol~i cal,tudi~ using in situ hybridil.ltion 10 visuajiu synthesis of olivocochlear neurotran,milters and tlleir reeeptors (Abstract). Proc. AllItu. Mł1ł!Ł ASIIQC. Re.. ()(oia-rv!lqol 13th $L Pelmb8rg Beach FL mo, p. l 377. LAPCHAK, P. A., D. M. ARAUJO, ANO B. COLLIER. Rerulation of endogenoua acetylcholine release from mammalian brain slices by opiate reeeptors: hippocampu., striatom and certbrai eorte;( of guinea-pjg and rat. Nev.~ 31: , LAUFER, R., AND J.-P, CHANGEUX. Calcitonin gene-related peptide elevates eydie AMP Itvels in chick skeletal muacle: pouible neurotrophic role for a C1ltXiating neuronal mnsenger. EMBO J. 6: , LAVIGNE-REBILLARD, M., ANO R. PUJOL. Developmen~ ol the audi tory hair celi surface in the human fetule!. A scanning electron mieroseopy słudy. Altat. EmbryoL m: , LAVIGNE-REBILLARD, M., AND R. PUJOL. Hair eell innerntion in the Cetal buman eotblea. Acta (JW-lo.ryIłQO/. Jl)S: , LAVIGNE-REBILLARD, M., AND R. PUJOL. Auditory hait cells in human fetuses: synaptogenesis and eiliogenesis. J. Electrrm Microsc. 15: l1s 122,l LA WRENCE, J. J., T. A. FULLER. AND J. W. OLNEY. MK-8G1 and PCP prote<:t against isehemie neuronal degeneration in tbe gerbil hippocampus. Soc. Neumri Abs/r. 13: 1079, LEE, K. S., P. SCHUBERT, AND U. HEINEMANN. TIIe antieonvulsive action of adenosine: a postsynaptic, dendritie action by a possible endogenous antieonvulsanl Brnilt RI!$. 321: , 198< LEE, K. S., P. SCHUBERT, M. REDDINGTON, AND G. W. KREUTZBERG. AdenOlline receptor density and the depression ol evoked ne~lflmal activity in the rat hippocampus in vitro. Neuf'OBd.. Lett 37: 81-85, LEFEBVRE, P. P., T. WEBER, P. LEPRINCE, J. M. RIGO, P. DELREE, B. RQGISTER, AND G. MOONgN. Kainate and NMDA toxlcity for cuitured developing and adult rat spiral ganglion neutons: lurther evidence COt a glutamatergic excitatory neurotransmission at the inner hair celi synapse. BrainRe5. 555; 7S 83, 1991, 386. LEHTOSALO, J. I.. J. YLIKOSKI, L. ERANKO, O. ERANKO, AND P. PANULA. Immunohistochemicallocalization of unique enkepha!in sequenees contained in preproenkephalin A in the guinea pigcoehlea. Hear. Res. 16: , LENorR, M., AND J.-L. PUEL. Dose-dependentchanges in the rat cochlea following aminoglycollide intoxieation. n. Histologieal study. Hear. Res. 26: , LENOIR, M., J.-L. PUEL, ANO R. PUJOL. Stereocilia and tectorial membrane development in the rat cochln. AIIGt. Embrvol 175: , LENOIR, M., A. SHNERSON, AND R. PUJOL. Cochlear reeeptclr development in the rat with emphasis on synaptogenesis. AMt. Embryol. 160: , LEPAGE, E. L. Funetional role ol tbe olivo-coch!nr bundle: a motor unit ctlntrol system in the mammalian eoehlea. Hear. ReB. 38: , LERNER, S. A., G. J. MATZ, AND J. E. HA WKtNS, JR. (Editors). AminogłJJCOSide Ototoricity. Boston: Little, Brown, 1981, p LEVEY, A. I., B. H. WAlNER, E.J. MUFSON, AND M.-M. MESULAM. Co-łocalitation of acetylcholinesterase and choline acetyltransferue in the rat cerebrum. NeuroscieTla! 9: 9-22, LEVEY, A. 1., B. H. WAlNER, D. B. RYE, E. J. MUFSON, AND M.-M. MESULAM. Choline acetyltransferue immunoreaetive neuron, intrinsie to rodent eortu and distinetion from acetylcholinesterase--positive neurons. Neuroscience 13; , LIBERMAN, M. C. Auditory-nerve rhponsn frclm cats raised in [ow nclise cbamber. J. Acou.aL $oc. A1II. 63: , LIBERMAN, M. C. Morphologieal differences among radial allerent fiben in the eat cocblea: an electron-microscopic study of serial sections. Hear. Res. 3: 45-63, LIBERMAN, M. C. Efferent synapsn in tht inner hair celi area of the cat cochlea: an electron micrcl8copie study of serial sectiona. HeGr. Ru 3: , LIBERMAN, M. C. Single-neuron labelling in the Clt auditory nerve. SciIl'llU WII.d. OC 216: 12: , LIBERMAN, M. C. The eochlear rrequency map for tbe eat: labelling auditory-nerve fibers of known characteri~tic frequency. 1. ACWIL $oc, A1II. 72: lhi-1449, LIBERMAN, M. C. Effects ol chronie eochlear dt-efferentation on auditory-nerve response. Hecr. Re:/. 49: , LlBERMAN, M. C., AND M. C. BROWN. Physiology andanatomy or,ingle olivoeochlear neuron! in the cat. Hear. Res. 24: 17-36, LtBERMAN, M. C.. L. W. DODDS, AND S. PtERCE. Afferent and Neurotransmitery i neuromodulatory W ślimaku u ssaków 33 ellerent innervation or the cat cochlea: quantitative anatyais 422. MAYER, M. 1.., ANO G. L. WESTBROOK. Cellular mechanisms underlying excitotoxicity. TrflluU Neurosci. ID: 59-61,1987. with light and eleetron microseopy.j. Comp. Neurol301: , 423. MAYER, M. L.,ANO G. L. WESTBROOK. The physiologyof ueit1990. atory amino actds in the vertebrate central nervous system. Prog LIBERMAN, M. C., ANO M. E. OLIVER. MorphClmetry ol intraneurdji.ol 0'lf. 28: 197-Z76, cellularly labeled neurons of the auditory nerve: eorrt[ation with 424. McLENNAN, H. The autoradiclgraphic localiation ol L-('H}funetional properties. J. CoI1lP. Neurol 223: &, glutamate in rat brain tissue. Brnin Ra 115: , LIN, X., R. l. HUME, AND A. L. NUTI'ALL. EfJects ol neomyein and I{1!ntamiein on the eledrical ptoperties oc.outer hair eella of 425. McLENNAN, H., AND D. LODGE. The antagonism oc amino acidindueed excitation ot spinal neurones in the cat. Brmn Ba 169: the guinea pig in vitro (Abstraet). Proc. Annu. Mm AS!OC. Ru Oto/arynooL 15th St. Peterrburg Beadl F'L 1991, p , LIN, Y., ANOJ. W. PHILLIS. Oeoxyttlformyein and oxypurinol- 42ti. MEDINA, J. E., AND D. G. DRESCHER. The amino-acid content o! perilymph and cerebrospinal Ruid {rom guinea-pigs and the protection againlt focal ischemic brain injury in the rat. Bmin elt'eet of noise on tbe amino-acid eomposition of ptrilymph. ReI. 571; , lm. NeuroKience 6: , 198L 405. LISTON, D. R., J. J. VANDERHAEGHEN, AND J. ROSSIER MEISTER, A. Biochemistry ef glutamate: glutamine and KlutaPresence in brain of,ynenkephalin, a proenkephalin-immunortthione. In: G/ulamie..lem: Adva1lCtl$ in Biochemis1rv altd Phllsiol active protein which does not contain enkephalin. Nature Lurtd. ()(JY, edited by L. J. Filier, Jr.. S. Garattini, M. R. Kare, W. A. 302: 62-65, 19S3. Reynolds, and R. J. Wurtman. New York: Raven. 19'19, p LISY. V.. F. STASTNY, S. MURPHY, AND B. HAJKOVA. Glutamate uptake in eerebral cortn siku redueed in the presenee of a 428. MEISTER, A. Catalytic mechanism ol glutamine synthetase: overview of glutamine metaoolism. In: Glula71lil1e..J,{etabolism, gamma-g]utamyl transpeptidase inhibitor. E:q.oerientia Base] 39: enzymologij, a"lld Begulati01l. edited by J. Mora and R. Pa[acios. m,i983. New York: Academic, 1980, p LI'ITMAN. T" R. P. BOBBlN. M. FALLON. ANO J.-L. PUEL. Tlle quinclulinediones DNQX. CNQX and two related eclngeners sup MELAMED, B., C. NORRIS. G. BRY ANT, AWf) P. S. GUTH. Amino acid content of guinea pig perilymph collttted under eon' press hair cel1-to-allditof}' nerve transmiuion. Heo.r. Res. 40: 45ditions of Quiet or sound stimulation. Hear. ReI. 7: 13-18, , MELCHIORRE, C., A. MINARINI, P. ANGELI, D. GIARDINA, 408. L~.ANO, 1., A. MARTY,J. W. JONHSON, P. ASCHER, AND B. H. U. GULINI, AND W. QUAGLIA. Polymethy!ene tetraaminh as GAHWILLER. Patch-damp recording CIf amino acid-activated muscarinic receptor probes. TrendJ Phann.Ol:Oi. Sd. 10, SuppL: rhponses in "organotypic" sliee eultures. Proc. NatL Acad. Set 55 59, USA 85: LOOGE, D., D. R. CURTIS, G. A. R. JOHNSTON, AND J. C MELDRUM, B. Excitatory amino acids and anoxie/ischaemic brain damage. 1're'IId, NeulWri 8: , BORNSTEIN. fn vivo inactivation of quisqu,late: studin in the m. MELDRUM.B. S., M. C. EVANS,J. H.SWAN, AND R. P.SIMON. cat spinal eord. Braill Re8. 182: , Protection against hypoxiclischaemic brain damage with excit410. LODGE, D.. AND K. M. JOHNSON. NClncompetitive exeitatory atory amino acid antagoniit!. Med. BioL 65: ,1987. amino acid receptor antagonists. TrentU Pho.nruu:o/. Sci. 11: MERCHAN PEREZ, A., P.GIL-LOYZAGA, AND M. EYBALIN. 86,1990. Immunocytochemical detection of calcitonin gene-relattd pep411. LOH, H. H., AND A. P. SMITH. Molecular characterization of tide in the po,tnltal developing rat eochlea. Im. J. Dev. Neurosci. opioid receptors. Amlu, Rt'II. Pha1'l1l4Cd ToricoL 30: , 8: , "12. LOMBARDlNI, J. B. Taurine: retinal {unction. Brain Res. ReTJ MERCHAN-PEREZ, A., P. GIL LOYZAGA, AND M. EYBALIN. P03tnatal development of CGRP-immllnoreaetive fibers in the 16: rat rochlea. In: Proceedings ollhe Fourtenth World OJrr.qrns ol 413. LU.S. M.,L. SCHWEITZER, N. B. CANT,ANDN.B. DAWBARN. Otorhi'lUJla.~ al1d Head and Ne«Surgerv Mrulrid 1989, Immunoreactivity to calcitonin gene-related peptide in the supeedited by T. Sacristan. J. J. A1Vllrtl-Vicent. F. Antoli-Cłndelr., rior olivary complex and cochlea of cat and rat. Hear. Res. 31: and L. Rubio. Amsterdam: Kluger, 1m, p , LUBETZKI, C.. )I. F. CHESSELET, Ah'D J. GLOWfNSKI. Modu MERCHAN-PEREZ, A., P. GIL-LOYZAGA, AND M. EYBALIN. Immunocytochemicr.1 detection ol glutamate decarboxylase in lation of dopamine release in rat stristal silces by delta opiate the postnatal developing rat cochlea. bił J. DeII. Neurmci. 8: 6!.1agnnists. J. Pho.M'lUlroL Erp. 282: , , MAGNAN, J., S. J. PATERSON, A. TAVANI, AND H. W. KOSTERLITZ. The bindingspectrum of narcoticanalgesicdrugs with 436. MERCHAN-PEREZ, A., P. GIL-LOYZAGA, AND M. EYBALIN. Ontogeny of GAD- and GABA immunoreactivitin in the rat codifferent agonist and antagoni5t properties. NaunV1ł &hmiede chin. Eur. Arch. OCo-rhino--lo.ryngol. 248: 4-7,1990. berg', Arch. Pharmacol. 319: , MAGNUSSON, K. R., A. A. LARSON. J. E. MADI.. R. A. ALT MERCHAN-PEREZ. A., P. GIL-LOYZAGA, J. LOPEZ-SANCHEZ, M. EYBALlN, AND P. FERNANDEZ-MATEOS. OntogSCHULER, AND A. J. BEITZ. Co-localiution of fixative-modieny of choline aeetyltran,cerase-like immunoreactivity in the orfied glutamate and glutaminase in neurons of the spinal trigemigan ol Corti (Abstrsct). Proc.. Worbhop In1ter Ear Sial. 28th. nal nudeu! of the rat: an immunohistochemical and immunora7'ltbi1lgm /991, p. 90. diochemical analy,is. J. 0mIp. NeuroL 247: , MALEY, B. E., M. L. FRICK, A. I. LEVEY, B. H. WAlNER, AND 438. MICHAELSON, D. M., S. AVISSAR, Y. KLOOG, AND M. SOKOLOVSKY. Meebanism of acetylcholine releue: possible involver. P. ELDE. Jmmunohistochemistryof choline acetyltransferast ment ol prnynaptic muscarinie receptors in regulaticln ol acetylin the guinta pig brain. Neurosri LetL 134: , choune teleue and protein phosphory!ation. Proc. NnlL Arod MARAGOS, W. F. J. T, GREENAMYRE, J. B. PENNEY, JIt., Sci. USA 76: , AND A. B. YOUNG. GluUmate dysfunction in Alzheimer's dis439. MILES, K., P. GREENGARD, ANO R. L. HUGANIR. Calcitonin ease: a hypothesis. Tre'IId!i Neurlw::i. 10: 65-68, 1981 gene-rclatcd peptide relo(lllates phopborylation of the nicotinic ~19. MARTIN. M. R. Badofen and the brain stem auditory evoked acctylcholine rec~p tor in rat myntuhn. NC/inm 2: 15l7-15:!4, polentia\. Exp. Nem'/Ń. 76: 675-6!!0, : MATSUNAGA, T., K. 00[, N. TAKEOA, N. MORI,ANO M. TOHYAMA. EITect uf calcitonin J(ene-~lated peptide (CGRP) on HO. MILl.ER, R. J. How rio opiates aet! Trl'1ld.1 Neumsci. 7: 1M-I&;. compound action potentia.! of the auditory ner\'e oc I-,'uinea pij(s (Ab!traet). Collegill7lt Oto-Rhi'lll>-Larljlłf}(,ulfJicI'm AlllicitilU! Sa- 4~1. MINN, A. AND D. BESAGN!. Uptake nf L-glutamin~ into synaptosomcs.!s the.,"i:lutamyl cyele involved! Life Sci. 33; , crum Halunu J/lran /91#i, p. 30. m. MAXWELL, D. J., W. M. CHRISTIE, A. O. SHORT, J. STORM1983. MATHISEN, AND O. P. OTrERSEN. Central boutons of glomet MISRAHY, F. A., E. W. SHINABARGER, AND J. E. ARNOLD. Changu in eochlear endolymphatie oxygtn availability, action uli in the spinal cord of the cat are enricllcd with t.-glutamatepatential and mieropllonid during and following uphy!;a, hyplike immunmactivity. Neuf'OllCience 36: , ner.

15 Neurotransmitery i neuromodulalory 34 olti.. and uposuu to loud sounds. J. ACOIUL Soc. Am. 30: 701-7(1(, l... 4ł3. MIYASHITA. K., T. NAKAJIMA,A,ISHlKAWA, ANDT.MIYA TAKE. An adenosine uptake b1oeker, propentofylline. reducet atut.amate releue in rerbil hippocampui follo...in' transient forebrain ischemia. NnrocM:m. Ra. 17: , MIZUKAWA. K., P. L. McGEER, H. TACO. J. H. PENG, E. G. McGEER..uro H. KIMURA. The cholinergic l)'3ttm oc the human hindbrain łtudied by eltoline acetyltransfulu immunohi,tocltemistry and aeetyleholinnłttue histochemiatry. Brain Ra MIZUKOSHI, O.,.um J. F. DAL y, OxYien conaumption in normai and kanamyein damlged eochleae. Acta ~larvnool 64: 4554, MONTERD. V. M., AND R. J. WENTHOLD. Quantitative immun oggld analysi. reveals hirh glutamatt levels in retina\ and eortj caj 'ynaptk terminais in the lateral genitulate nudui ol the m macaque. N/l'UTO!Cience 31: , MONYER, H.. P. H. SEEBURG, AND W. WISDEN. Glutamatt operated Chil!HlelS: devejopmentally early and miltuu forms ariu by alternative spliting. Neu.TO'!I &: 799~810, MOORE, E. J., D. M. CAIRD. AND R. KUNKE. El'recl.l ol intra coehlear inlusion ol 'M'X and GDEE on brain stem auditory evoked potentials (Abstract). Proc. AlIlIII. Meet. A&łOC: Ra. Ot&laTVJłQOl. 11th Cleoru'llUr Btach FL 1988, p MOORE. E. D. CAIRD, H. LÓWENHEIM, AND R. KLINKE. Ellects oc tetrodotoxin and trajl!lmitter blockers on auditory evoked potentials in the ett (Ahstract). Proc. AlIlIII. MM. A.uoc. Re.. CItol4r/(11goL nta St. Peterrburg BeacA FL 1989, p MOORE. J. K. AND R. Y. MOORE. Glutamie acid deurboxylue liu immunonactivity in brainitem auditory nuclei ol the rat. J Comp. NI!UTOl. 2&0: ' MORIYOSHI, K. M. MASU, T.ISHII. R. SHIGEMOTO, N. MIZUNO, AND S. NAKANISHI. Molecular doning and characteriudon ol the rat NMDA reteptor. Nat1l.re Lcmd. 354: 31-3' MORLEY. B. J. K. M. SPANGLER, H. L. SCHNEIDER, AND E. JA VEL. Selettive degeneration ol a putative eholinergic path way in the chinchilla cochlea lollowiai in[usion with ethylcholine uiridinium ion. Broili Ra. 5«:!U-l!~ , MOSINGER,J. L.. M. T. PRICE, H, y, BAI,H.XIAO,D.F. WOZ NIAK. AND J. W. OLNEY. Blockade or botb NMDA Ind nonnmda rectptora is required for optimal prottction again.t.ischemic neuronal degeneration in the in vivo adult mammalian retina. E::p. Neurol.. 113: 10-17, &4. MOUNTAIN, D. C. Changn in endolymphltic potential and crosw.l olivocochlear-bundle stimulation alter cochlur methanks. Sci~ WIlłh. DC210: 71-72, MROZ, E. A., K. R. NISSIM, AND C. P. LECHENE. lonie balance in dissoeiated goldfish hair cells is affeeted by incubation mldil and by ouabain (Abstract). Proc. AnIUl. Mm Auoc. Ra. Otola,.. Y'łQOL mit St. Petmbllrg BeadI PL 1990, p MROZ, E. A., AND W. F. SEWELL. Pharmacological alterltiona ol the activity ol afferent fiber! innervating hair cells. Hetlr. Res. 38: , S7. MUGNAINI, E.,.um W. H. OERTEL. An atlu ol the distribu tion ol GABAergic neuron! and terminab in the rat CNS as re'ealed by GAD immunocytochemistry.ln: Ha7ldboolc ofciumt.i.t:.tj Nftlroo"llaUnlłv. GABA ajld N~ in lite CNS, edited by A. BjiSrkJund and T, HoklelŁ Amsterdam: Elsevier,l985, vol. 4, pl. I. p. ł3&-fi MULnER, A. H., G. WARDEH, F. HOGENBOOM, AND A. L. FRANKHUY2EN. r- and 6 opioid receptors ag1)nists differrntially inhibit striatal dopamine and acetykholine releue. NoIure Lond. 308: , MULLE, C. P. BENOIT. C. PINSET, M. ROA, AND J. P. CHANGEUX. Calcitonin Kene-rełated peptide enbanees the rale oc desensitiution ol the nicotinie acetyleholine receptor in cultured mouh mulcie cells. Proc.. NaU Acad. $ci.. USA 85: 5Tl8-5732, &0, MURPHY, T. H., A. T. MALQUF, A.SASTRE,R. L.SCHNAAR, ANDJ. T. GOYLE. Caleium-dependentglutamate eytotoxicityin a neuronll cellline. Bram Ra. 444: , 1988, 4&1. NADLER. J, V., B. W, PERRY, AND C. W, CD'TMAN. Selectivł reinnervation ol hippocampalarra CAl and!he lascia dentata alter destruction ol CA3-CA4 a/lennu with kainie Icid. Brain Ra. 182: 1-9, &2.. NADLER, J. V~ B. W, PERRY, C. GENTRY, AND C. W, CQTMAM. Losa and reacquisition ol hippocampallyn'apm atler,elettive destruetion of CA3-CA4 alłerrnl.l witb kainie lcid. Brai"lł Ra. 191: , NADOL, J. B., JIl, AND B. BURGESS. A study ol postmortem lul.dlysis in the humin organ ol Corti. J. Comp. Nl!UroL 237: , &4. NAKAGAWA, T.. N. AKAIKE, T, KIMITSUKI, S. KOMUNE, AHb T. ARIMA. ATP-induced cumnt in isolated outer hair ceba ol iuinea pig cochlel J. Nl!Uf"f"I1)It.yrid. 63: , 1990, 4SS. NAKAGA WA, T., S. KAKEHATA, N. AKAIKE, S. KOMUNE, T. TAKASAKA, AND T. UEMURA. Ca.teium channel in iaolated ouler hair cells oc guinu pig cochjea. Nl!Urosn LetŁ 125: 81-84, NAKAGAWA. T., S. KOMUNE. T. UEMURA, AND N. AKAIKE, Excitatory amino aeid response in isollted spiral ganglion celi. ol guinea-pig eochlel J. Neurophvftoi. ss: , NEW, H. V., AND A. W. MUDGE. Caleitonin gene-related peptide r~lates muscle lcety1choline receptor syn!hesia. Nal.uTe Lt:md. 323: , 198& NIEDZIELSKI, A., T. ONO, ANO J. SCHACHT. Cholinergic regu' Iltion ol the phosphoinositide second messenger system in the guinea pig organ ol Corti. Hlar. Res. 59: , &9. NIEDZIELSKI, A~ AND J. SCHACHT. PI purinoceptors stimu lite inositol phosphlte release in the organ ol Corti. NeuroReport 3: 2'13~275, lm '70. NISTRI, A. Glutamate. In: Neu.rotrol1S7lłitter ActiOlU in th.e VerWbralcI NłfWUI Sptem, edited by M. A. Rogawski and J. L. BarIer. New York: Plenum. 19M, p. HlI NOHMt, M., P. SHINNICK GALLAGHER, P. W. CEAN, J. P. GALLAGHER, AND C, W, COOPER. Ca1citonin Ind cakitonin gene'related peptide enhlnce caldum-dependent potentials. Broi,. luj. 361: 34&-350, NORMAN, J. A~..um J.-Y. CHANG. Proteolytic convenion of [Met}enkephalin-Arg'-G1y'-Leu by brain synaptic membranes. J. Biel. Chem. 260: , (73. NORRIS, C. R, AND P. S. GUTH. The releue of acetylcholine (ACh) by the cros.sed olivo-cochlear bundle (COCH). Acta O/cr/ar. ~ T/: , NORRIS, C. H., p, S. GUTH, AND R C. HASTINGS. The in!usion or picrotoxin, bkuculline, a.rninooxylcetic acid, and several putaon transmittera on a/lerent transmission (Abstratt). Federo tion Proc. 35: 621, NORRIS, C. H., P. S. GUTH, AND D. B. QUINE. The effeets o! histamine on the semieircular cana! ol the lrog (Abstract). Proc. Alt1\1/. Meet. Auoc. Ra. OtolaryngoL lata Clearwcte-r Beach FL 1987, p (7&. NOWAK, R., A. DORM, H.-G. BERNSTEIN, A, RlNNE, H, J. SCHOLTZ, AND M. ZIEGLER. Immunocytochemica! deteetion or peptides in the guinu pig coehlea, ArdI. Oto-rllino-/aryngol. 243: 36-38, NOWAK, R., A. DORN, H.-G. BERNSTEIN, H. J. SCHOLTZ, AND A. KOITSCHEV. Diuribution ol tome peptides in the guinu pili" cochlu. An immunohistochemical study (Abetractj. Proc. An"IHL Meet. A.wx:. Ra. OtolarynqoL J()(h ~TWQIer Beadi FL 1981, p (78, NOWAK. R.. U. ZELCK. R. RATHSACK, P. OEHME:H. 1. SCHOLTZ, A. KOITSCHEV, AND B. BELEITES. Postnatal devel opment ol subetan(e P in the inner ur ol the guinea pig. Ewr. An:h. ()(o.rhijw.laryngol. 247: , O'BRIEN, R. J.. AND G. D. FISCHBACH. Characteriution or ueitatory amino acid receptors expressed by embryonic chick motoneurons in vitro. J. Nftl1"OICi.. &: , OHLSEN, K. A~ D. L. BALDWIN. A. L. NU1TALL. ANO J. M, MILLE:R. Influence ot topieally Ipplied adrenerkie agents on coehlear blood Iłow. Circ. Ra. 69: , OHMORI, Y.,ANDK.KURIYAMA.Negltiveeouplingo! -Y'aminobutyric acid (GABA) B receptor with phoephatidylinoeiłoi turnover in the braill. Nftroo:An.. /1IL 15: , OKAMOTO, A., T. TAMURA, K. YOKOYAMA, N. KOBAYASHI, ~87. ~88. ~ S ANO M. HASEGAWA. E/lKtol loudaoundexpusureon thecoch lur blood flow. Acta Ot&-/orynuol- 109: , OKU, R., T. NANAYAMA, ANO M. SATOH. Calcitonin (ene re-lated peptide modulltes calcium mobiliution in synaptosomn ol rat spinal dorsll horn, Brain RA. 475: 35&-360, Ol..NEY. J. W. Excitotoxic amino aeids. Neu:A Pltflłiol. Sci. 1: 19~ 23, QLNEY, J. W., C. IKONOMIDOU. J. L. MOSINGER, AND G. FRIERDlCH. MK-801 prevent5 h)'pobarie-ischemic neuronal degeneration in infant rat brain. J. Neurosci. 9: , OLNEY,J. W., M. '1'. PRICE, T. A. FULLER.J. LAHRUYERE,1.. SAMSON. M. CARPENTER, AND K. MAHAN. The anti-exeitotoxic effkts ol certain anesthetics, analgesic5 and sedative-hypnolic'!. Nturollri. ult SS: 29~34.198&. OLNEY.J. W., M. T. PRICE, L. SAMSON, ANOJ. LABRUYERE. The role ol specific ions in glutamate neurotoxieity. Nftlrosci ult lis: liii-ii, 198&. O'MALLEY, D. M., J. H. SANDELL, AND R. H. MASLAND. Co telease of lutylcholine and GABA by the starburst amacrine cells. J. Neuro«:i. 12: ONO, T., ANDJ. SCHACHT. Acoustic stimulation incream phosphoinositide breakdown in the guinea pig eoehlea. Neurochem. bil 14: OSEN, K. K., E. MUGNAINI, A. L. DAHL. AND A. H. CHRlSTI'ANSEN. Histochemicallocaliution ol aeetylcholinesterue in the cochlear and superior olivary nuelei. A reappraiu.l with em' phasis on the eoehlear granule celi system. Areh. l/4l Biel. 122: W ślimaku u ssaków 35 outer hair uli, [Abstriet). Pm:..4urlll. MeeL Auoc. Res. Otola,. vnool Wit SI. PelendMrg Beodł FL 1991, p ().(, PLINKERT, P. K" H. P. ZENNER, AHO E. HEILBRONN. A nico tinic acetylcholinc receptor-like a-bungarotoxin-bindin~ site on outer hair cella. HtrI1'. Ra 53: 123~130. 1!1.l POSTMA, D. S., J. B. PECORAK,J. PRAZMA, S. L. LOGUE. AND N. D. FISCHER. Outer hair eelllosl and alte1"ltions in Klycogen due to tobramydn sulrate. Arek. OIolal'V'l/1OL 102: , SOli. POTTER.A.J., M.J. DRESCHER. AND D. G. DRESCHER. Potassium-stimulated efflux or radioiibeled products lormed lrom L["C(U)}-glutamine in vitro by the Slccule ol the rainbow trout (Salmo gaimlłerii R.l. CU1I1]1 BiochellI. Ph/piol. A Gomp. PltyW;JI. 84: , PRIG!ONI,I., G. RUSSO, P. V... LLI. AHD S. MASE'ITO. Pre- and post5ynólptic e.xdtatory action or glutamate 3gonists on lrog vestibular r!ceptor!. Hear. Rn. 46: 253-2&0, PROCTOR, W. R., AND T. V. DUNWIDDIE. Adenosine inhibits ulcium spikes in hippocampal pyramidal neurones in \'itro. Neurosci. Leli. 35: 197~201, PUEL. J.'L., S. C. BLEDSOE. JI., R. P. BOBBlN, G. CEASAR, AND M. FALLON. Comparative actions ol salycitate on the amphibian lateralline Ind guinea pig cochlu. COIIIP. Biocltem. Phy!' jol. C Comp. Pltarmacol. 93: 73-80, PUEL. J.-L., R. P. BOBBlN, AHO M. FALLON. The active prochs is affected lil"!t by intense sound exposure. Hoo.r. Ra. 37: m. PUEL, J.-L.. R. P. BOBBlN, AND M. FALLON. 2 Amin0-4-phos , phonobutyrie acid receptors are not involved in synaptk transósterlund. M., B. FONTAINE, A. DEVILLERS-THIERY, B. minion from hair cells to luditory neuron. Hear. Ra. 37: GEOFFROY,.um J. P. CHANGEUX. Acetylcholine receptor ex1988. pression in primlry cultures of embryonic chick myotubes PUEL, J.-L., R. P. BOBBIN, AHO M. FALLON. Suppression ol Discoordinlte rerulation ol (1"-, -y- and &'subunit gene expression auditory nu\'e actinty in the guinea pig cochlea by 1-(p-bromoby calcitonin gene related peptide and by mu5cle e!ectrieal adivbenzoyl)-pipemine 2,3-dicarboxylie acid. Brain Res. 487: 9~15, ity. NeutOlJCierla 32: 279~287,19M OYAMA, Y., N. AKAIKE, AND D. O. CARPENTER. Strychnine 513. PUEL, J.-L., P. BONFILS, AND R. PUJOL. Selective attention detreues the voltage dependent Cal + currentofboth AplVria and modifiu the active micromechanical properties ol!he cochlea. lrog ganglion cells. CeU. Mol Nn.robiol. 8: 307~314, Braill Ra '41: , PATEY, G. A. CUPO, H. MAZARGUlL, J.-L. MORGAT, ANOJ. 514, PUEL, J.-L., C. GERVAIS D'ALOIN, R. PUJOL, S. LADRECH, ROSSIER. Relem ol proenkephalin-derived opioid peptides AND M. EYBALIN. Electropbysiological e/lect ol & dopaminergie from rlt,tria tum in vitro and their rapid deg1"ldation. Nft~ Dl agonist (piribedil) in the JUiMa pig cochlea (Abstract). Proc. scit"llct' 15: ,1985. Worbltop lilii" &r Biel. i9t1t Engelberg 1992, p. 57. PATUZZI, R., AND D. ROBERTSON. Tuning in the mammalian 515. PUEL, J.-L. S, LADRECH, R. CHABERT, R. PUJOL, AND M. eochlel. PltyrioL Rw. 68: , EYBALIS. Electrophysiological evi!ience Cor the presence ol PEICHL. L., AND J. BOLZ. Kainie lcid induces sprouting ol retinmda reteptors in the guinel pig coehlea. }flar. Ra. 51: 255nil neuroni. ScieItce Ił'a.th. IX 223: 503-5().(, ,1991. P"ERKINS, R. E.. AND D. K. MOREST. A study ol cochlur inner516. PUEL. J.-L., M. LENOIR. AND A. UZIEL. Dose-dependent vltion patte(ns in cat and rat with the Golgi method and Nochanges in the rat cochlea following aminoglycoside intoxication. mltski optic!. J. Comp. NI!UTOl. 163: l. Physiological,tudy. Henr. En. 26: , PEYRET, D., M. GEFF ARO. ANDJ.-~1. ARAN. GABA immunoreactivity in the primary nuclei ol the luditory central nervous 511. PUEL, J. L.. ANO R. PUJOL. Selective ilutamatt antagonists bloek the e:<.citotollicity caused by either glutamate agonists or system. Hear. Rer.. 23: 1l5~12l, by ischemil. In: Advanctll in BioscieItCeS. Audi/ory PhY3iolcgy PILLSBURY. H. c., D. CARVER, K. SCRUGGS, S. PULVER, L. allil Perceptiolt, edited by Y. Cauls, L. Demany, and K. Horner. DE: SERRES, M. BLEYNAT, V. CARRASCO, AHDJ. PRAZMA. Oxlord, UK: Pergamon, 1992, vol. 83, p. 589~598. Histochemiul demon~tration ot the adrtnergic innervation oc the coehlear microvasculature by glyoxylic add (Abstract). Pm: PUEL, J.-L., R. PUJOL. S. LADRECH, AND M. EYBALlN. (1"Amino-3-hydroxy 5-methyl-4 isoxlzole propionic aeid (AMPA) Annl(. Men A.unc. Rer.. Otularyngol. lfth. St. Petersburg BeadI FL electrophysiological Ind neurotoxic effects in the guinea pig co1989, p. 39. chlel. Neuro«iellCt4S: &3-72, 11l91. PIN, J.-P., J. BOCKAERT, AND M. RECASENS. The CaH/CI' dependent L~sH]glutamate binding: a new reteptor or I partieu- 5L9. PUEL.J.-L., R. PUJOL, R. LEDUCQ, S. LADRECH. AND M. EYBALlN. Elfetl protetteun d'anlagonistes du glutamate sur lar trlnsport proce,,! FEBS [,e(l 175: :11-36,1984. I'ischemie cochleair~ chetle eobaye (Abstriet). PrtX. 1$1 Culloąl.e PIN,J.-P., B.J. VAN-VLIE."I'. ANDJ. BOCKAERT. Complex interde la Sujt/e def Neul'OliC;e11Cf!$ Strosbou," 19fJt. p. AI2!l. aetion betw~n quisqulllte and kainate receptors u re\'ealed hy GABA rtleaae rrom!triatal neuronl in primary eulture. EKr. J PUEL, J.'L., AND G. REnJLLARD. EH"ect or contralater:\l sounll ~timuhllion nn Lhe distonion product 2FL-Fi- cvir!cncc that the PII1I1"IIIucIJ1. lit , 1!189. ml'tlial ~lrcfl'nt sy~tem is involverl. J..-tl'IK.~L s.~~,liii. 87: 16j().. PLINKER'l', P. K. A. H. GITI'ER. U. ZIMMERMANN, T. 1635, 19<,)0. KIRCHNER. S. TZARTOS, AND H. P. ZENNER. Vilualiution and functional tl!sting o! acety1choline reeeptor-like moletules in 521. PUEL, J.'L., G. REBILLARD, P. BONFILS, ANO R. PUJOL. Ellect ol I'ilua! selective attention on otoacoustic emission~. In: eochlear outu hair celi!. Hoor. Rex. 44: 25~34, Gur.lW!nr Mf.'("hutłi~lIU. cdited by J. P. Wilson and D. T. Kemp. PLlNKERT, P. K., H. MOHLER, AND H. P. ZENNER. A lubpolondon: Plenum. 1989, p. :m-319. pulation oc outer hair cells posseuini CABA retepton with tongtopic organiution. An:h. Otó-rhinl>/aryngol. 24&: 417-<122, 19M PUEL, J.-L., G. REBILLARD, ANO R. PUJOL. Active mechanisms and cochlear eh"erents. Tn: AdwlICt'ł in AluliolOQ1J. GochPLINKERT, P. K., ANO H. P. ZENNER. Chmcteriution Ind leor MedlJlximu alld OUlacowrtic Emi$.1ioN:ł, edited by F. Grantonotopie otglnization ofpoatsynaptic receptors on mlmmalian

16 36 dori. G. Cian!rone, and D. T. Kemp. Basel: Karger, 1990, vol. 7, p PUJOL, R. Synaptic plasticity in the developing roc:hlcl In: The Bioiaw ofchoyl(jt m 0t0la'l'llQOl.ow, edited by R. J. Rubell. T. R. Van de: Watet, and E. W Rubel, Amsterdam; Elsevier, 1986, p. 47 ~ PUJO!., R. Period! Dr sensilivity to antibiotie treatment. Acl4 OCa-/.a1"J{llgOL Skppl. 429: 29-33, PUJOL, R. Sensitivt de.velopmenta! period and atoustic trauma: ruts and hypothese5. In: NC1i3,.lndlłUd Hroring Lou, ~ited by A. L. Daneet, D. Henderson, R. J. Salvi, and R. P. Hamernik. St. Loui MO: Mosby, 1991, p PUJOL, R., AND M. ABONNENC. Reeeptor maturation Ind synaptogenesis in the golden hamsler cochlea. Arc1t. ow.r!ri1ll>-1a,... vnqd 217: 1-12, PUJOL, R., E. CARLIER, AND C. DEV(GNE. Different paltem! or cochlear innervation dudlig the dcvelopment in the kittens. J. Co'IIIJA Neurol.. ll7: '78. ;)28. PUJOL, R.. E. CARLIER. AND C. DEVIGNE. Significance oc pfesynaptic (ormations in the very early stages ol cochlnr synaptogenesis. NeuroJCi. LetL 15: , PUJOL, R., C. GERVAIS D ALD!N. M. EYBALIN, F. TRrBIL LAC, AJ-ID J. L. PUEL. Effeet ol a dopaminergie Dl agonist (pili bedill upon ischemia induced neul1ltollicity in the guinea pig cochlea (Abstraet). Proc. Workskop [n1l6t &T BioL mil Engelberg 1992; p PUJOL. R., P. GIL-LOYZAGA. AND M. LENOIR. Oistribution of the two types of afferent dendrith in the developing cochlea: a kainie acid study (Abstract). Proc. Annu. Meet. Auoc. R~ Otc>/.arynqcl. 10th Clearwaler Beach. FL p PUJOt., R.. AND M. LENOIR. The four types of synap!les in the organ of Corti. In: Neurobiology oj Hearing: Tha Cochlea, edited by R. A. Altschuler, R.P. Bobbin. and D. W. Hnffman.New York: Raven, p PUJOL, R., M. LEHOIR. D. ROBERTSON. M. EYBALIN, AND B. M. JOBNSTONE. Kainie acid selectively alters audirory dendrites connected with cochlear inner hair cells. Hear. Ru. 18: PUJOL, R.. AND R. MARTY. Postnatal maturation in the eochlea nc the cat. J. lamp. Neurol. 139: , PUJOL, R., J.-L. PUEL...um M. EYBALrN. Implication ol nonnmda and NMDA receprors in cochlear ischemia. NeuroReport 3: , PUJOL. R., G. REBILLARD, J.-L. PUEL, M. LENDIR, M. EYBA LIN,.um M. RECASENS. Glutamate neurotoxicity in the cechin: a po!llible consequen«ol ischemic or anoxic conditinnł occuring in aging. Acta Oto-larv1&l1OL StlppL 476: 32-36, PUTNEY. J. W. JR., H. 'l'akemura, A. R. HUGHES, D. A. HORSTMAN, AND O. THASTRUP. How do inositol phosphates rrgulate calcillm signaling! faseb J. 3: , KAJAN, R. Electrical stimulation ot ehe inlerior colliellluł at low rates protects the cochlea lrom allditory desensitiution. Bmin &s. 506: , RAPHAEL. Y.. M. LENOIR, R. WROBLEWSKI,.um R. PUJOL. The ~nsory epithelium and its innervation in the mole rat cochlea. J. ComJA Neum : , ~. RASSENDREN, F. A., P. LORY, J. P. PIN,J. BOCKAERT. AND J. NARGEOT. A specific quisqualate agonist inhibita kaillau responses induced in Xt'!t0pu300cytes injected with rat brain RNA. NeuroecL Leu. 99: , RA YMOND, J., D. DEMEMES, AND A. NIEOULLON. NtIlrotransmitters in vestibular pathwayi. In: Proqrw i. Brai. &. _rda. Vulibldo--Spi7lGl Contm/ oj POII/ure am Loeomo/ion. edited by O. Pompelano and J. H. J. Allum. Amsterdam: EI~vier. 1988, vol. 76, p RA YMOND, J., ANO G. DESMADRYL. Neuroroxic efl'eets ot u citarory amino acid agtlniauand auenuation by NMDA antagoni.u in the vestibular recepron (Abstract). Proc. Wcrishop InUT Ea.r Biol.!fik ParU 1989, p. P REBILLARD, G. AND G. M. BRYANT. Elłecu ot in vivo perlu lion oc glutam.te dehydrogenase in the pinn pil eochlea on the VUlth nem compound action potentia!. Brai'll!ta. 494: , RECASENS, M., E. MAYAT,.um J. GUIRAMAND. Excitatory aminn acid rttepton and phoaphoinositide brtakdown: facts and perpectiyes. In: CuTTmt AłJ*U oj IM NruTOlCierim, edited by N. N. Osborne, London: M'acmillan, 1991, vo!. 3, p RECASENS, M~ V. VARGA, D. NANOPOULOS, F. SAADOUN, G. VINCENDON,.um J. BENAVIDES. Evidence (or cy.teine ulfinate u a neurotransmitter. Brai" Rn. 239: , 1982S45. REDBURN, D. A. GABA and glutamateu retina neurotran.smitted in the rabbit retin.. In: Glutamate lu a NnrołraMmitter. edited by G. Di Chiara and G. L. Gelsa. New York: Rann, 1981, p RICHRATH, W., H. KRAUS,.um H. G. FROMME. Lokaliution von 'H...,. Aminobutterdurt in der Cochlea. LicH und elektronenoptische Autoudiographie. Arch.. Otc>-rllino-/aryngol. 208: , ROBERTS, R. C., AND C. E. RIBAK. GABAergic neurons and Ilon terminal, in the buinstem audirory nudei nc the gerbil 1. Comp. Neurol. 258: , ROBERTSON, D. Functional significance ot dendritic swelling after Inud soundł in the guinea pig cocblea. Hear. Ru. 9: ROBERTSON, D. Horseradish peroxidue injeetinn ol physiologi cali)' characterized afferent and efferent neurones in the guinea pigspiral ganglinn. HeaT. Re:!. 15: 1l3-121, ROBERT80N, D. Brainatem locatinn of efłerent neurnnes prn jecting to the guinea pig cochln. Hear. Re:!. 20: 79-84, ROBERTSON, D., C.-J. ANDERSON, AND K. S. COLE. Segrega. tion of e/luent projections ro different turns nf the guinea pig cochlea. Hear. Res. 25: 69-76, 198'l ROBERTSON. D., K. S. COLE. AND K. CORBETI'. Quantitative Htimate oc bi!aterally prnjecting medial ojivocochlear neurones in the guinea pig brainstem. Hear. Ru.. 'li: , ROBERTSON, D~ K. S. COLE..um A. R. HARVEY. Brainstem organization ot efl'ennt projections ro the guinea pig ~ochlea studied using the Huorescent tncen fast blue and diamidino ye!. lnw. Erp. Braill Ru. &6: 449~57, SM. ROBERTSON, D., ANO M. GUMMER. Physiologieal and mnrphnlegial characteriution oc eb'erent neuronu in the guinea pig cochlea. HtlJ.r. Ra. 20: 63-77, ROBERTSON, D.,.um B. M.JOHNSTONE. Efferent transmitter luhstance in the mammalian cochlea: aingle neuron support Cor acetylcholine. Hear. Rf!ł. 1: 31-34,1978. S56.. ROGERS, H.,.um G. HENDERSON. Activation of )I' and ~ npioid receptoni present on the same nerye terminais depresa tranlmitter release in the mouse hypogutric ganglion. Br. J. Pfto~ 101: , ROSENBERG, P. A. Aecumulation nf extracellular glutamate and neuronal death in utrocyte-poor cortical cultures expoeed ro glutamine. Głia 4: , ROSENFELD. M. G.. J.-J. MERMOD, S. G. AMARA, L. W. SWANSON, P. E. SA WCHENKO, J. RIVIER, W. W. VALE,.um R. M. EV ANS. Produetion of anovel neuropeptide encoded by the calcironin gene via tissue-ipedfic RNA procwing. Nalure Lmul. 324: , ROSS, C. D., AND D. A. GODFREY. Oi.tributionl ol upartate I.minotraMferue and malatedehydrogenaseactivities in rat retinallayers. 1. H~tochem. (;Ytochntt. 33: 6'24-630, ROss. M. D. FluorftCtncl and electron microscopic observatinns ot the general viueral, efferent innervation ot the inner lit. Acta Oto-loryllQOl. Suppl. 286: 1-18, ROTH, B.,B. DANNHOF,.um V. BRUNS.ChAT-like immunoreactiyity of o\ivocoehlear fibres on rat outer hair celll during the poiitnatal development Anat. EmhrJIoL 183: , S62. ROTHE, F., AND G. WOLF. Deyelopmenlal changel in 'Y-gluta' myltr:an3peptidue activity in nervou! ti!llues with relutnee to amino acid transmission Pl"OCel8es. Nnrotei. Lett. 62: 107-t12, ROTHMAN, R. B., J. B. LONG, V. BYKOV, A. E. JACOBSON, K. C. RICE..um J. W. HOLADA Y. Beta-FNA bind! irrevenibly to the opilte receptor complex: in viyo and in vitro evidenct. J. plujtfitljd Erp. ner. 247: , ROTHMAN, R. B.,.um T. C. WESTFALI.. Alloeteric eoupling Neurotransmitery i neuromodulatory w ślimaku u ssaków between morphine and enkephalin receptoni in vitro. Mol. PharJMCtIl. 21: , ROTHMAN, S. M. Synlptic release of excitarory amino aeid neu rotransmitter mediatu anoxic neuronal death. 1. Neurosci. 4: , ROTHMAN, S. M. The neurotoxicity o( excitatory amino licids is produced by p:wive thloride inhux. J. Neu"ro1Ci. S: ~89, ROTHMAN, S. M., J. H. THURSTON. R. E. HAUHART, G. D. CLARK. AND J. S. SOLOM ON. Ketaminc protccts hippocampal neurons from ano~ia in vitro. Nl:t4rtl11Ciel/ce21: ~. RUBIO. I.. M. TORRES. M. T. MIRAS PORTUGAL. AND J, SAN CHEZ-PRIETO. Galo-independent release or Klutamate during in vitro linnxia in iwlated nerve terminais. J. Neurochem. 57: ;)69. RUDOLPHI. K. A.. M. KEIL. AND H. J. H1NZE. Elfect of theoph yl1ine nn ischaemically induced hippocampal damage in mnngolian gerbils: a behavioural and hi,topathnlogicloi! 'tudy. J. Cereb. B/rod F'loll' Jletub. 7: ;);0. RUEDA, J.. C. DE LA SEN. J. M. JUJZ. AND J. A. MERCHAN. Neuronallnss in the spiral Kanl(lion oc young rats. Acta Oto-/.ar!fIlrJUI. 104: m RUSSELL. J. J.. A. R. CODY, AND G. P. RrCHARDSON. The responsn or inner and outu hair cells in the basal Wrn nf the guinea-pil: cochlea and in the mouse cochlea grown in vitro. Hear. Res. 22: ;)72. RUSSELL, (. J.. Al'ID P. M. SELLICK. Intracellular studies nf hair cells in the mammalian eochlea. J. Phyriol. Inna.. 284: RUSSELL.I.J.. AND P. M. SELLICK. Low frequency characteril' tles o( intracellularly record~ receptor potentiab in guinea pig cochlear hair cells. J. Phyriol. Łona.. l38: RYAN. A. F.. D. BRUMM, AND M. KRA rt. Octllrrence and distribution ol non NMDA glutamate receptor mrnas in the co' chlea. NeuroReport. 2: ;75. RYAN. A. F., E. M. KEITHLEY, Z.-X. WANG, AND I. R. SCHWARTZ. Colbter.1t trom the lateral and medial olivocochlen neuron! innervatc difłerent regions ot the cochlear nuc1eus and adjaeent brainstem. 1. Comp. Neurol. 300: , S16. RYAN. A. F., L. LIN, D. BRUMM. AND M. KRArT. Expreeion ol non-nmda glutamate recepror mrnas in the rat eochlea using PCR and hybridiutinn histochemistry (Abstract). Proc. Sym.p. Mol. Bio/. Hearing and ljeufnm la Jr:iJ4 CA 19m. p. 43. ;)77. RYAN: A. F., AND!. R. SCHWARTZ. Preferential glutamine uptake by cochlur hair eehs: impjications for the allerent CQthlear tnnsmi tter. Broi" ReI. 290: RYAN, A. F.. AND 1. R. SCHWARTZ. Niperotic acid: precerential accumulatinn in the cochlea by GABA uptake system~ and selective retrog:rade transport to brainstem. Brain RA 399: RYAN. A. F., I. R. SCHWARTZ, R. H. HELFERT. E. KEITHLEY, AND Z. X. WANG. Selective retrograde labeling or lateral olivocuchlear neurons in the brainstem based on preferentialupuke ni 'H-trupartic acid in the cochlea. J. 1Am11 Nhm : 606-6l6, RYAN, A. F.. D. M. SIMMONS,A. G. WA'ITS, ANDL. W. SWANSON. Enkephl!in mrna production by cochlear and vestibular efferent neurom in the gerbil brainstcm. &p. Broi" Res. 87: RYAN. A. F., Z. X. WANG, AND I. R. SCHWARTZ. A enmpm.tive Itudy ol amino-lcid uptake in the cochlea: jl'erbil, cat, guinea pili: and chinchilla. (Abstraet). Pmc. Aunu. Met1. A,,-'IIlC. Res. Dt()li"!JlłfJfll. UJ/h Cw.lr"~I/l'r BmcA FI. I!M'7. fi. 6Hi2. ;-182. RYUGO. D. K., L. W., DODDS. T. E. BENSON, AND N. Y. S. KlANG. Unmyelinated alon! o( the auditnry nerve in cats. J. Omą!, Nl'lmi. 308: 209-ttl, RYUGO. D. K.. AND E. M. ROUlLLER. Central projectionl ol intracellularly I:r.beled :l.uditory ncrve fiben in eats: morphometric correl.tiom with pbysiological properties. J. ComJA NeuruL 271: ,l SAF1EDDlNE, S.. AND M. EYBALIN. Coexi,tence oc efferent neurottan'mitters. Immunocytochemical and in situ hybridiu- 37 tion Itudits (Abstract). Proc. Svmp. Mol.. Biot. Henringand!hoJ. Le. JoU.a CA 1m, p SAFIEDDlNE, S., AND M. EYBALIN. mrna encoding NMDA and AMPAlkainl.le receptoni dettcted by in situ hybridiution in the rat cochlea (Abstn.ct). Proc. SvmJA Mol.. Biol.. Heo.ri1lD and Dtąf1lelS La Jol/.a CA lm, p SAFIEDDINE, S., AND M. EYBALlN. In situ h)'bridiutinn of mrnas encoding NMDA and AMPA/kainate receptors in spiral ganglinns or guinea pigs and ratl (Abstract). Proc. Worbltop In ner Ear Biol.. ttjth Eltoe/berv 19!łt, p SAFIEDDlNE. S.. AND M. EYBALIN. Triple immunolluorucence evidence ror a eoexistence or acetylcholine, enkephalins and calcitonin gene nlated peptide within efferent (olivocoeh lear) neurons or rats and guinea. pigs. Su.r. J. Neurosci. 4: SAFIEDD1NE, S., AND M. EYBALlN. Immunocytochemical and in situ bybridiution studiu of the coexistence of etrerent cochlear neurotransmitters (Abstract). Proc. WorWop l1\fler Ear Bid. t9th E1!!Jelberg 1!Jrr!. p SAHLEY. T.. R. B. KALISH. F. E. MUSlEK, AND D. W. HOFF MAN. Effects ol opioid be drug5 on auditory evnked potentials luggest a roje nf lateral oll\'ocochlear dynorphins in iuditory lunction. HMr. Rell. 55: SAHLEY. T.. F. E. MUSlEK, AND D: W. HOFFMAN. Lateral efferents ma~' modull.te auditory sensitivity through npioid neu ropeptide (Abstractl. Proc..-II/nu, MuL Auoc. Ru Otola17Jlłgol SL Pelmłru.rv Be(lrh FL 199i, p SAlTO, K. Fine structure ol the sensory epithe!ium nf the guinea pig organ nr Corti: I.lferent and efferent synapses ot hair celll. J. UUranruct. Ret. 71: , SANCHEZ-GARZON, M., G. TRAMU. Y. TILLE'T. P. PONTAROTrI. AND M. EYBALIN. NeuropeptidH in tbe sympathetic inncrvations or the cnchlea. In: AdllOnce$ in Otc>-Rhi1lo-Lary1lfl()Iogy. lnller Ear Palhobiology. edited by M. Ciges and A. Campos. Basel: Karger.l990, vnl. 45, p SANCHEZ PRIETO, J., AND P. GONZALEZ. Occurence of a large Cal> independent release oc glutamate during anoxia in isolated nerve terminais (synaprosomes). J. Neurockem.. 50: :124, ~. SANTOS-SACCHl, J., AND J. P. D1LGER. Whole celi eurrents and mechanical responses n( isolated outer hair cells. Hear. Ru. 35: 143,,150, SCHACHT, J. Molecular mtchanisms o( drug induced hearing loss. Hear. Rell. 22: , 198ti SCHACHT, J., AND H.-P. ZENNER. Evidence that pho!phoinnsitides mediate motility in cechlear outer hair cells. Hew. Ru. 31: las-i60, SCHEIBE, F., H. HAUPT. AND C. LUDWIG. Acute efłects ot sound at dillerent intensities on cochlear ollygen lension and blood Row (Ab5tract). Proc. Worbla.op bt1l6t Ea.r Biol. tria Stock hełm p. :ro SCHEIBE, F., H. HAUPT, A. L. NUTIALL, AND C. LUDWIG. Laler Doppler meuurement.s of cochlear bjood liow during loud sound presentation. ElJ,r. Arch. Oto-rhi'/l{)-/.aT/lflgol. 247: SCHIFF, S. J., J. C. SZERB. AND G. G. SOMJEN. Glutamine can enhance synaptic transmissinn in hippocampal slices. Broin Re3. 343: , SCHOFFELMEER, A. N. M.. H. A. HANSEN,J. C. STOOF, AND A. H. MULDER.lnhibition or dopamine-stimulated cyclic AMP eihux rrnm rat neostriata! slices by activation nf mu and deltanpioid rcceptors: a permissive rnle (nr 0 2 dopamine receptors. ElJ,r. J. PhrtrmllCfll. 118: : , 19!iS SCHOFFEUIEER, A. N. M., F. HOGENBOOM, AND A. H. MULDER. Inhibition or dopamine sensitiye adenylatecyclase by opioids: pouible inyolvtment ol physically auociated mu and delta opioid te(eptors. Naull:IJ7ł &hnlinjebero'! Arclt.. Phamwcd. 335: 27B-2:Sł SCHOFFELMEER, A, N. M., Y. H. YAO, T. L. GIOANNINNI, J. M. HILLER. D. OFRI, B. P. ROQUES, AND E. J. SIMON. Crosslinking oc human p I~-endorphin to opioid receptors in rat 11rialal membranes: biochemical evidence tor tbe existenct oc a liai

17 38 mu/delta opioid recepto" complex.j. PAtlnMCOl. Erp. n.r.253: , SCHON F AND J. S. KELLY. A.Ut(lradiolraphie loeali... tion ol ['HJ;ABA ~nd('hklutam.te over lltellite llial cel!j.8tgijłru 66: Ot. SCHUKNECHT, H. F.,J. A. CHURCHlU., AND R. DORAN. TIIe 1ocaliution oc a«t)'lcholinesterue in the eochlea. An:l ()(olm. pgol 69: 549-5& SCHURR. A., D. C. CHANGARIS,»ID B. M. RłODR. Glutamine protectj nłlllonłl fundion lilin't «rebrai hypolia: ł study Ul ' ing the in vitro hippoe.ampal.iiee preparation. Broi" Ra. UZ: , SCHWARTZ. I. R.,.um A. F. RYAN. Differentiallabelinlj: or sensory celi and n~urll papul.tions in the gulnea pil orlln Dr Corti following amino.cid incubationł. Hexsr. Ra. 9: , SCHWARTZ.I. R. AND A. F. RYAN. Amino l(id llbelln, patterns lit the e!fertnł innerv.lion oc the cochlea: In łlectnm mitroscopic autoradior:raphie Itudy. J. Comll Newm. 246: 500-SI2, l SCHWARZ, D. W. p~ K. SATOH.I. E. SCHWARZ, K.IłU"UłD II. C. FIBIGER. Cholint'1it inntnltion of ~t rat', labyrinth. Erp. Brai" ReI. 64: 19-2ti, SCHWARZ, D. W. F.,.um I. E, SCHWARZ. Retrograde trani' port of ['Hp-upartlte llbel by cochlear Ind vt3tibullt łfl'errnt nrurom. Ali!. J. ()tql.o.~ 8: &-11, tO. SCHWARZ, D. W. F., I. E. SCHWARZ, K. HU,.um S. R. VIN CENT. RetrOiradt transport ofrh}-gaba by lateral olivocochlur nrurom. HIGr. Ru 32: , l1. SEGAL, M. Glutlmltt Intalonists in rat hippoc:amput. Br. J. Phof"lllGolXll 58: , SEWCK, P. M., R. PATU7.Z1,ANDB. M.JOHNSTONE. Ytuurement ol builn mtmbrane morion in!he luinłl'pil uliiii tht M!iUbluer ttchniqul. HłOT. Res. 72: 131-IU,I982. 6t3. SEWElL, W. F.. AND E. A. KROZ. NeurolCtłYł subltln<:tt in inner elr utracts. J. Nnroaci. 7: , U,. SEWELL. w. F..,oII) E. A. MROZ.lsolation oc nturo&ctiye lubstanm Crom hlir ull utracu. Soc. Nłll.rotei. Abetr. 13: SEWELL, W. F.. łjld E. A, MROZ. Neurolctive suhltlnca Crom extratts oc retinl Ind inner ear (AbltrlCt). Proc. Anllll. MM Aaoc:. Ra. 0Wla1l"'QOl. 18tASl. Petmbll:rp lletjd FL 1990, P. lis SEWELL. W. F., C. H. NORRIS, M. TACHlBANA,.um P. S. GU'l'H. Detection ol III auditory Deryt-IctiYltiq tubltance. ~ WGIA. OC 2m: , SEWELL, W. F..,oII) P. A. STARR. EfI'edl ol cakltonin'lel\ł' "l.ted peptide and efl'erent nel"ve stimulation on a.fi'.rent traiti mission in tbe laterallin. orpd.1 Nftroph~ 65: 115&-II69, SEWELL. W. F~ P. A. STARR, AMO E. A. MROZ. Calcitonin gtn~rtlaled peptide ICGRP) m.y be In txtitatory efl'erent neu' rotransmitter IAbttraet). Proc. A1tIIu, MeeL Auoc:. Ra. 0!d4""". gol lita St. Pt:lI:r'łłN.rg BMdt FL 1989, p SHANK, R. P.,I.NO M. H. APRISON. Glutamine uptakł Ind metabolism by the isolated toad brain: evidence pertainin, to iu pj'1)jjost<l role u. tral\lmitter precunor.1 N~ 28: , 19'TI. 6aJ. SHAPIRO, B. I. EfI'ec.b o( strychnine 1'11'1 tli. potlłtium CO!'Iductanee or Ulł CfOI node oc Ran.,itr. J. Ga. PAvrio{ 69: ", 1m SHIGEMOTO, T., AMO H. OHMOR!. MUlClrinic ł.loniłu and ATP increlse thf intra«liul.r Calo concentratign in chick coch lrar hair «lis. J. PAwm;. lm.d..no: 127-I.f.8, 1!l9O. &22. SHNERSON, A.. C. DEVIGNE, AND R. PUJOL. AIINelattd changes in!he C5TBLl6J mou" cochlu.li. UI~rutrueturallind inp. Dn. Broi" Eta. 2: 17-88, SIEGEL, J. H. AetintiGn GC NMDA recepto" cauhi ellinll' Gl radial afl'erent dendrita in isolated cochleu (AblttlCt). Proc. A"1łII.1rI«t.Amc Eta. ~ lwzst. PftmbvrgBew;AFL lltl, p. lio SIEGEL. J. H., A!CD M. L. GOLDBERGER. CIUHI oc glutamat. ~torl mponsible for swe!linl Gf radial alłerent dendrittt durin, lente iachemiaiabltract). Proc. A,,"1/. Mm AIICIC. Ret. Otolar;-ngoL WA S~ Pelersbtlrg BeocA FL lm, p , SIEGEL, J. H.,.um D. O. KIM. Elłerent control oc cochlear me chanies! 01iyocochlrar bundl. Itimulatinn alłects eochlur bioehemical nonlinurity. Hf/lr. Ra. 6: t11 t ti. SILVERMAN, J, O.,.um L. KRUGER. Ca.lcitonin lene related peptide immllngrtlttin innel"vltigd GC Ult rat head with empha sis Gn specilliteclsensory.tructura. I ~p. Nev.rol. 280: , SIMMONS, D. D. A critical period Gf duli IfI'erent innerntign Gl DUter hlir ttlla (AbttrlCtl. Proc. Aftftll. MeeL A.uoc. Ra. ()tql.o.r yiłgo/. WA St. Petmburu &tlea FL mi, p SIMMONS, D. D., AtrI) M. C. LIBERMAN. Alferent inneryation GC outer hair erhi in adult cali. J. Lilht microscopic 1Inalysi$ of libm labeled with hgrleradi,h perollidase. J. Comp. Nev.rol. 270: , SIMMONS, D. D., A.1m M. C. LIBERMAN. Alferent innervation Gl DUter hair cellt in adult caa.li. Eltctron microscopit.n.lysis ol liben labeled... ith hnrseradish peroxidut. J. Comp. Nt:łI.roL 2'lO: , SIMMONS. D. D., L. ~IAXSON GIESEKE, A.MOD. HAM. Difl'er tntial elłects of klinic.cid OR the deyelopilll poitratal coch~a (Abltract). Proc. A".u, J/ttt,.I.ssoc. Re;. 0t0lD~ J$tA St. P~rg Beoch FL Jm. p.6t SIMMONS, D. D., L. >la~son-glesekg, T. W. HENDRIX, K. MORRIS, AIm S. J. WILLIAMS. Postnata.l mltutltign GC spirll glnglion neuronl: I hgrseradith pergllidase study. Heor. Re& 55: SIMMONS, D. D., J. RAJI KUBBA, AIm R. S. STRAUSS. Postna tal immungnac:tivitr to (lldtonin iene-rtlated peptide in the laterllluperior oliye (Abstuct). Proc. An~,'Im.4.uoc. &t. Otolary!lQOllSill SL. PeltrthtJ.rg Beod& FL lm, p. M SIMON, R. P ~ J. H. SW.tN, T. GRIFFlTHS, AMO B. S. MElr ' DRUM. Blotkade nl.v.methrl Ooup,l rtau rłcłfltors may prote«ł.llinst isc:htmit dam"t in the brain. ScieIIce Wa.s.l DC226: , SIMON, R. p.. K. S. K. YOUNG, S. STOUT,Ah'DJ. CHENG. lnhibi tlgn nf excitatory neurgtransmisaign with kyourfnate reducu brtin edtma In neonltallngxi.. NtImJfCi. LeU. 71: , SIMONOS, W. F. Thc mglecular buls of Gpioid receptor functlon. E7Ulocr. Rev. 9: , SKOFITSCH, G.. AIm D. M. JACOBOWITZ. Caleitonin gene re l.led peptide: detailed immunohiltochemical distributign in the centnl.mrvous tystem. pept.ida 6: 121-7(5, SLEPECKY, N., M. ULFEl'lDAHL..um A.. FLOCK. ShGrteninl aod elonlltinn GC ilolated outer hlir c,ells in rłsponse to applkatinn GC pota.ssium IIUdln.te, aeetylchgline a.nd eatinniw1 Cerri tin. HIGr. Rea. 34: , SLlWlNSKA-KOWALSKA, M~ M. PARAKKAL, M. E. SCHNEIDER,.um J. FEX. CGRP like immudgrtaetiyjty In the guinta pii Gtlan oc Corti: Ilight and electron microscopic nudy. HIGr. Rts. 42: 83-96, SMITH, C. A. InntfvatiGn nr the eochlet oc the guinta pig by Ule Gf tht GGlgi stain. Ali'" 0t0L Rhifllll. Lary!lgol. 84: 4.f.3...f.58, SMITH, C. A...um G. [.. RASMUSS8N. Re«nt obsłryationt on the oliyocochlur bundle. Anlt. 0t0L RAifllll. Larpqol.. 18:489~506, SU. SMITH. C. A.. AIłD F. S. SJOSTRAND. Structure Gt the nem endings Gn the uterntl hir celll ol the guinet pil cochlłlls.tuditd by seri.l sectinn.. J. liunutrllct. Ra. 5: U. SMITH, D. W~ R. J. MOUNT,.uroJ. W. CAlJ.AHAN. Selettiye damage to coehlłlt elłtrtnu by the chgline neurotollin tthylcholine mustard atiridinium ign IAF64A) in the ~hinchilll. Htflr.!la 42: ll3-iis, SMITH, D. W., R. J. ~OU~T, AIm J. W. CALLAHAN. Dose dependent seltctiye damlit to chinchilla cochlnr elłerents by the thglingtoxin AF&lA (Abstraet). Proc. Aft1l11. Mul. ASloc, Res. ()(ola1')'llc1ol ma SI. Ptfer1b"q Beadt. FL /990, P SNYD8R, T. C.. T. T. K. JUNG,.um S. K. MILLER. EfI'tct GC round windo... membrane applia.tioll Gf oxymeuz,oline on cocll lear blood IIGw in chlnchilla.s (AblttlCt).Proc. AIł!III. Mul.. ASIOC. Re.. ~ JSUa St. PetenOttrg Btodt FL lm, p SOBKOWIC2. H. M., Mm M. EMMERLING. De:velGpment ol a~' Neurotransmitery i neuromodulatory W ślimaku u ssaków 39 io old... Grld mgniey Ind,teal.pe (Abstract). Proc. Altftll. MM. Auoc:. Ra. Otola~ ma SL PrlmbIIrg Btod& FL lm, p, STRUTZ, J. EfI'erent innerntion ol the cochlel Aft'" 0C0l. RIIinol Lar;-ngoL 00: 1SS-160,l STRUTZ. J., AND K. BIELENBERG. Elłrrent acoustic neurons within tht lateul łupengr Glivaą nuclłlls oc the luinu pig. BmiJ! Ru 299: 17~-l71, STRUTZ. J.,.um W. SPAT"L. Superior oji.,lry and utrlolinry origin nl centrilu,ll innervation GC the eochlu in luinu pil. A honeradish perollidue study. Nnrwc:i. LetL l : , SUBRAMANIAN, N.. P. MITZNEGG, w. SPROGEL, W. DOMSCHKE, S. OOMSCHKE, E. WONSCH, AND [.. DEMLlNG. Inlluence ot enkephllin on K* eyoied efllox Gf putatiye neurn tranlmitten in rat brain. Selediye inhibitign Gt acetylcholine and dopamine nielle. NnllJ!V7' ScA",iedeberp~ AreII. PłułnnacoL 299: , SUGlYAMA, K.. A. BRUNORI. AND M. L. MA YER. Olial uptake GC ucitatgry aming acids inhuences neuron.l lul"vival id tultu ra ot mouse hippocampus. N~ 32: SUPATIApONE, S., L. D. FRICKER,ANDS. H. SNYDER. PuriIi Cltion and characuriu.lion Gl a membrane-boulld enieph.lid fgrmin, ca.rbollypeptidase, ~enkephllin-connrtase.8 J. Nell.rf>. caf'ifl 42: , SVENNEBY, G., AND J. STORM MATHlSEN. Immllnological studiu on phosphate activaled gluta.minue. In: Glłltalllillt. GIli' łamali, and GABA ill tlrł Celltrat NervrJll.l Svstł1lł, rditrd by L. 176,1971. Hertz., E. O. Kv.mme, Ind A. Schousboe. Ne... YGrk: Lin, 1983, p SPOENDLIN, H. Degeneration behayigr oc tht cochlear nerve.,4,rch. Klill. Ezp. OAre'll NaJeII KeAllropjMi1k. 200: , , SPOENDLIN, H. Innmation dtn!iti" oc the cochln. Ada Ott> SZATKOWSKI. M., B. BARBOUR, AND. D. ATTWELL. NGn-yesiculn reltue GC Ilutamate (rom ilill cetls by uyersed electroiarvnuo( 73: 2$-248,1972. gtnie Ilutamate uptaie. Nntllte lhhll. 348: , ~. SPOENDLIN, H. Anatomieal ehanla (GUOWinl yarious noise 677. TACHIBANA, M., um K. KURIYAMA..,. Aminobutyric aód in exp!.lsurrs. In: EJJetb oj NM 0Il Hton'!IQ, tdited bj D. Hender the Iower auditory pa.thway ol thł guinea pil. Broili Ra. 69: 370lOn, R. P. Hamernik, D. S. Oosanjh, Ind J. H. Mili.. New Yorle RaYfD, 1976, p ( SPOENDLIN, H...'-uIGnomic inntrutign of the inner ur. In: Ad 678. TACHIBANA. M ~ H. MORIOKA, M. MACHrNO, T. AMAGAI, AMO O. MlZUKOSHI. AmiftOilycoside bindinl sites in Ule co t'onoet jft ()(t>-raiil(rla~, ędited by L. RlJedi. Basel: (hlta u rtyuled by neomycin-sold labemnl. His/ocUlllUtrr 85: Karier, 1981, yol. 27, p. H3. :Ml1-304, SPOENDLIN, Ił. FacUlrs inducinl retroe:nde d'lener.lion or the cochlear ntrvt. An1L 0C0l. RAifllll. LaryqqoL 93, Sttppl. 112: 619. TACHIBANA, M., H, MORlOKA, M. MACHINO,.um O. MIZUKOSH!. Bindinllites Gl tn aminoglyco$ide in the cochlea eum76-81,1984. inrd by immunotytochemistry. HislocAemisłrv 83: 231-UO, SPOENDLIN, H., ANO W. LICHTENSTEIGER. n, adrentrgic 680. TACHIBANA, M., H. MORIOKA, M. MACHINO, W, OSHIMA, inner'łltion of the!abyridth. Ada ()(t>-l4rynqol 61: , F. MIZUKOSHI, O. MIZUKOSHl.um T. YOSHIOKA. I..oealiu 659. SPOENDLIN, H., A.1m W. L1CHTENSTEIGER. Tbe sympathetie tion GC ŁriphOlphoinositide in the eochlea. Hist«1trnciltrr 81: nerve supply tg Łhe inner ur. AreA. Kli", Erp. OArn N4#7ł ,1984. KeAtłoPJMillI89: , SPOENDUN, H., AND A. SCHROTI'. The błock tll rcace method 681. TACHIBANA, M., H. SENUMA,.um K. KUMAMOTO. Enkepha lin like immllnoreacli.,ity in cochlłlr eljerenta. in the bat, RAill()o fgr tuluation G( human iddertlrs.acca OCo-/arv!Igof. S"ppI. 436: lopaiu ferrv"'eąlliltłlm. HłOT. Ra. 59: 14-16, S-36, lilii. SPOENDLlN, H.. Mm A. SCHRO'IT. The Ipiullanllion and the 682. TAKAMI. K.. Y. KAW.", S. SHIOSAKA, Y. LEE, S. GIRGIS, C. J. HILLYARD, I. MACINTYRE, P. EMSON, AND M. TOH innervatign GC the human organ Gr Corti. Acla ()(t>-lar;-ngollds: YAMA. ImmunGhi.tochemical eyidener for the couistence ol ,1988. ealcitonio ged~related peptide- and choline lcetyjtranslerue6{i2. STElNBACH, A. B., A!CD M. V. L. BENNETI'. Elłects oc dinlent like immungreactiyity in neuron! or the rlł hypoe:iois11, fadal ionl and druli 1'11'1 synaptit transmitsion in ph:uic receptors in a and ambiguus nuclei. Broili R4 32S: , mgrmyrid ~th. J. Gen. PA~sioL 58: , STONE, T. W.. AND J. H. CONNICK. Quinnlinic acid a.nd other 683. TAKAMI. K., Y. KAWAl, S. UCHIOA, M. TOHYAMA, Y.SHIQ. TANI. H. YOSHIDA, P. EMSON, S. GIRGlS, C. J. HILl.YARD, kynu renines in the central nervoussyltem. Nn~ 15: 591.um I. MAClNTYRE. EfI'ects GC cakitonin Ifnt rellted peptide 617,1985. OD contractign ol striated musele in the mouse. Nt:łI.rotri. LttL. 60: STOPP, P. E. The distributign nc the nli'to-cochlelt bundle Ind , ;ti poqiblł role in frtqutncy/ intensity codillg. In: HeGrię-PA., TAKAMORI.!Ił.. AND H. YOSHIKAWA. EfI'ect ol calcitonin sidcgi(;oi &.ta allil P~yM, tdited by R. Klinie and R. lene-nlated peptide on Ikeletal mukle vi. spki~c bindini site H.,tmann. Berlin: Springet, 1983, p and G protein. J. Nnml. Sci. 90: , S. STOPP, P. E. The prgblem oc obtaining reprodueiblequantitative data G( the Glivocochltar pathway :u utmplilitd in the I,'uine:t 685. TAKEDA, N., K. 001, N. MORI, H. YAMAZAKI, M. TOHYAMA, AND T. MA TSUNAGA, Localization and line slructurts or ellei pili. ElIr. Arrlt. Ow rhilll>/ar'ljllgol. 241: 29-32, 19!)(). tonin liene related peptide ICGRPHike immungrcactiyt nerve 6b6. STOPP, P. E., AND S. D. COMIS. AlJerent llnd tf(erent innerv:l' fibret in the organ ot Corti Gt guinea pi", by immulłl'lłli.toche tion Gr thc lrj inu pi" coch lu: a lillht microscopic and histochemio al study. Nell.1'OIICience3: , lm. miltry. "cła ()(o-/arynool. 103: , TROMINGER, N. 1..., S. M. SILVER, T. C. TRUSCO'rr, UlD J. C TAKEDA, N., M. KITAJIRI,S. GIRGIS, C. J. HII..LYARD, I. MA CINTYRE, P. C. EMSON, S. SHIQSAKA, M. TOHYAJiIA, AND T. GOLDSTEIN. Tlle celb GC oti,in nr the Gliyocochlear bundle in MATSUNAGA. Tht prnen~ ot calcitonin Ifne rtlated peptide ne... and old wgrld mgnkett (Abstraet). AII4L R«. 199: U6A, in th. Gti'fOCOchlear bundle in rat Er,1 Braill Ra. 61: , STROMINGER, R. N., N. [.. STROMINGER, S. M, SILVER. A!CD S. M. PARNES. The spatialloc:aliu,tinn Gl Gli\'OCO(hlur neurgnl 687. TANAKA, M~ K. HDZAWA, K. IKEDA, AHD T. TAKASAKA. tylcholinuterue'positiye neurgnl1 pathways in the cochlu Gf the mouse. J. Ntu1OCVł.oL 18: , 1! SOBKOWIC2, H. M., M. R. EMMERLING, AND D. S, WHln.oN. Developmtnt oc (ochln.t eflerenta in thł pgltn.tal mduse (Abłtract). Proe AllIIII. Mul. Assoc. Ra. 0t0ia1'}'llgOl. Wh ClecrwaUr Bttld FL 1988, p SOMOGYI, P., N. ESHHAR, V. I. TEICHBERG, A!CD J. B. D. ROBERT$. Subcellular localisltign nc a pu~li" kainlle receptor in Bt'1mann ltial telll using a monoclonll Inlibody in the ehitk Ind Iilh cerekuar (firtu. Nnro.ci~ 35: 9-30, SOMOGYI, P., K. HALASY, J. SOMOGYI, J. STORM MATHI SEN, AND O. P. OTTERSEN. Quantilitlllion ot immunolgld labelling rtytlls tnrichment ot glutamate in molsy and p.rallel libre terminais in cat ~mbellum, NeutOłC'imce 19: , 19B SONTHEIMER, H., H. KETrENMANN, K. H. BACKUS, AND M. SCHACHNER. Glutamlte Gpenl N. /K thannels in cultured utrocytu. Glia l: , swa, E., M. E. PEREZ, AND R. VEGA. Naloxone induces an ucitatory elłkt Gn the vłstibu lar system Pfimlty alłłftnts. Sx..Vewrrxri. Abłlr. U: 331, SPOENDLIN, H. Innervatinn patterns Gf the nrtan GC Corti Gf the cal Ad4 Oto-laryNDOL 67: , SPOENDLIN. H. Primary structural thanges in the nrgln of Corti ~fttr aeou5lic o\'entimulation. Ada ()(t>-larvngol 71: 166-

18 40 Neurotransmitery i neuromodulatory W ślimaku u ssaków IGARASHI..uro G. C. THOMPSON.lmmunoątochtmie;d,tudy oc catecholaminergie inntrvation in the guinu pil cothlea. Acl4 ~ SlIppL 441: 36-45, USAMI, S~ M. IGARASH1.um G. C. THOMPSON. Lilht- and e!ectron mierolcopic study ot y-aminobutyrie acid-like immunoreactiyity in the liiinea pil oraan ol Corti. ORL &MISO: Y. AGIO,.\11'0 F. CESSELlN. Dynorphin levels in parkin.onian 711. USOWICZ. M. M., V. GALLO. AND S. G. CULL,CANDY. Multiple patients: Lcul'enkephalin production from cither proenkephalin conduetanet channels in type 2 eerebellu utrocytea lctivated by excitltory amino acids. V~llre lnnd. 339: , A Dr prooynorphin in human brain. Broi. Ru. 341: , &90. TAQUET, H., F.JAVOY-AGID, M. HA MON, J.-C LECRANO. Y VALLI, P., G. ZUCCA.1. PRIGlONI. L. BOlTA, C CASELLA, AGIO. ANO F. CESSELIN. Parkinson', disease _trects difftrand P. S. GUTH. The efl'ector c1utamate on thefrol umicin:ular canat. Broi" Res. 330: S5. ently Metł and Leu' tnkephalin in the human braiii. Broi" Ru 713. VANEY, O. I.. AND H. M. YOUNG. GABA like immunoructivity 280: , TEICHBERG. V. J. Glial alutamate receptors-likely lew" in in ehalinergic amacrine cells or the rabbit retiu. Broin Res. 438: brain signiling. FASEB 15: , TERA YAMA, Y., E. HOLZ, AtlD C BECK, Adrmrgie innerva VAN MEGEN, Y.J. B., A. B. M. KLAASSEN,J. F. ROORIGUES DE MIRANDA, AWD W. KUIJPERS. Otolinergic muscarinie retion oc the cochlea...hul 0t1Il. RhiJWl. Wrv'lgol. 15: 69-86, ceptors in rat cottllea. BroiN Ra 414: TERA YAMA. Y.. K. YAMAMOTO, AND T. SAKAMOTO. Elt( tron micr05copie observations on the postganglionie sympathetic 115. VARRO, A. ldentifieation and eharaeteriu,tion or anovel CCK liben in the guinu pig cothlea. A7I7\. ()(ol Rhi7loL wryngol 11: like immunoructin peptide in pig CNS. NfW.rocMm.llłL 14: ,1w.! I10.I!I THALMANN, R., T, H. COMEGYS, J. E. DEMOTI', AtlD I VATER, M., M. LENOiR.o!D R. PUJOL. Ultlutruetun ol the hont!lhoe bit', orgln ot Corti. 11. Trlnsmission elt(tron microsthalmann. Steep II:radientll oc amino acids between.eochlear endolymph and puilrmph. L4ryNqOS1:Dpt 91: , capy. J. Comp. Newrol 318: , t THALMANN. R.. T. H. COMEGYS, ANO I. THALMANN. Amino m. VE'ITER, O. E., J. C. ADAMS, Alf DE. MUGNAINI. Chemical1y distinct rat oliyotothlear neurons. SVIlnp"t 1: 21-43,1991. acid profiles in inner ear Ruids and eerebrospinal fluid, wryrlgolcopt 92: '2. n8. VETTER. D. E.,AND E. ~IUGNAINI. An ev.luatian of retrograde tracinl melhod. for the identillcation of chemiellly distinet coc:h 696. THALMANN. R~ T. MIYOSHI,J. KUSAKARl, AND I.ISE. Nor lur derent neurons. Arcl. lial Biol. 128: 331-3S3, maland abnotmal enerl)' metabolitm ol the inner tir. 0t0ta'l'7l' gol Qilł. Nqrth A/IL 8: , VEUlLLET, E., L. COLLET, A..'ID R. DUCLAUX. Etrectol rontra!ateral acoujtic łtimulation on active eochlur mieromechanical 697. THOMPSON, G. C., A. M. CORTEZ. AWD M.IGARASHt. GABA propertiea in human łubjectll: dependence on stimulus variabies. like immunoreaetivity in the squirrel organ ot Corti..8Ni" Rn. J. Neurophyriol. 65: : ' TIlOMPSON. G. C.. A. M. CORTEZ,ANOD. M. K. LAM. Localin VrNCENT, S. R. Distribution oc tyrosine hydroxylue-, dopamine tion oc GABA immunoreactiyity in the IUditory braillltem or IJ-hydrot:ylm-, Ind phenylethanollm ioe-n mtthyllranscerase guinea pip. Brai71 Ra. 339: 11HZ!, 19S5.. immunoreactive neurons in the brain or the hamster M~ 699. THOMPSON, G. C, AND A. M. THOMPSON. Olivocochlu.r neuhu IlVrntli.t.1 QmlJl Newro/. 268: , ron5 in the sq\lirrel monkey brainstem,j, Co!IIp. Nf!łIroL 254: VINNIKOV, Y. A.. V.A. GOVYRIN,G. R.LEONTEVA,AND V.F. ANICHIN. The adrenergie innervation ofthe organ orcorti (En glilh trlnłlation: eon5ultants Buruu, NY). DoIcL Akud. Nauk THORNE, P. R., AND A. L. NU'ITAu.. Laser Doppler measurtments of eochlear blood Ro.. during loud!ound elpo!ure in the 111: , guinea pig. Htar. R4 21: l-10, VIZI, E. S. N07I-łJ/1Ul,xit ["ldadiou Iktlłltm Nt1lf'f1U' Mod.lIlo 101. THORNE. P. R., AWD A. L. NIJTl'ALL. Alttrations in 0lJlena tioft oj Ntv.rocAeMiaJl rrniumiaimr. P~ am Cli1li tion ot cochlear endolymph durinl toud lound uposun. Aet4 OtoaJl.41J)«'tt New York: 'Wiley,I9S4, p l.aryitqol. 101: VON ILBERG, C.. H. SPOENOLIN, AND W. ARNOLD. 'Autora10'2. TOHYAMA, Y., H. KIY AMA, M. KITA)IRI, T. VAMASHITA. T. dio(flphical dijtriouiion or 1«I1\y applied dihydrostreptomycin in the inner nr. Acta Oto-~ 11: , KUMAZA WA. AND M. TOHYAMA. Ontoreny oc caldt.onin lenerejated peptide in the orlan or Corti or the ral Dftt Bron. Ru. nt. WACKYM, P. A.. P. POPPER, K. WADA, R. J. WENTHOLD. 45: AND P. E. MICEVYCH. Expression ol a2,a3, a4, and ff.l neulonal 103. TOHYAMA. Y., H. KIYAMA, M. KITAJIRI. T. YAMASHITA. T. njeotinie receptor 5ubunit mrnas in Ihe rat auditory system KUMAZA WA, AND M. TOHYAMA. Ontoleny ol calcitonin gene (Abstractl. Proc. SymJl Mol. Bid Hea""q and I>tafr.ut L4Joil4 related peptide in rat cochlu and superior olivary compler (AbCA 1991, p.49. stract). Proc. Workahop I...". Ear Biol.!6th PON F'nl'ltct 198', p WADA, K., C. J. DECHESNE, S. SHIMASAKI, R. G. KING, K. KUSANO, A. BUONANNO, D. R. HAMPSON, C. BANNER, R. J TOKUNAGA, A. Superior olivary and lattrallemniscal ntllrom WENTHOLD,.um Y. NAKATANL Seąuence and uprtsllion oc. projectinl to the cochlea in th, guinu pig. Nłtlrotci. Ra 6: 1D(rot brain complementary DNA encoding a ltainate-bindinl pro30, tein. NoJ.wre lnnd. 342: , Im TRAN BA HUY. P., AłlD D. DEFFRENNES. Amino,lycalide oto 126. WAELBROECK, M., M. GILLARD. P. ROBBERECHT, AND J. tolicity: influence of doslle regimen on drog uptak, Ind carrell' CHRISTOPHE. Musearinic receptor heteroeeneity in rat ćenlral tion bttll/etn membrane bindilli and some elinical leatures. Ada nervowlsy5tem. I. BindinR of four ulectiye lntagonists to thru 0t0-/a1)'7łDOl105: , mulearinic receptor subelusn: I comj)łlrj,on "ith M2 cardiac muscuinic receptors oc the C trpe. Mri. Pltnf'lłl4Di 32: 91-99, '106. UDDMAN, R., R. EKMAN. R. HAKANSON. G. SKAGERBERG, AND F. SUNDLER Calcitonin Ilene-relat~d peptide in the inner 198'l. ear. In: JNSERM SlImTJllllilll1ł. RlVulalonJ Peptidcl in ~ti~'t WANIEWSKI. R. A.. ANO D. L. MARTIN. Chmcteriution or Nr:T'1Jt1l1Jl \111ft Endocrille Sy.IIIltU. ~dit.ed by M. J. M. Lewin and S. L glutlmic acid transport b)' (Homa celts in cutlure: tvidence for Sonlil. Amsterdam: EtHvier. 19S5. vol. 25, p. 2M sodium independent, chloridh1ependen! hitlh :lffinity inrui. J UDDMAN. R.. O. NINOYU. AI'ID F. SUNDLER. Adreneryie and Nev.nw:i 4: I~. peptidertic inntrvation ot. cochlear blood vwels. Are.\. Or/) WARR, W. 8. Otivocochtnr and vtttibular e!terenl nturom ol rhim-/oryngol 236: 1-14,1982. the ttline brain stem: theit lotation, morpholo(1)' and number 108. ULFENDHAL, M. Motility or auditory hlir celll. ActA Ph~ determintd by ntrograde Ilonll transport Ind acetykholinea5cgnd. 130: terul! histochemiatry.j. Comp. NnlroL 161: 159*182, USAMI, S., J. HOZAWA, M. TAZAWA, T. YOSHIHARA, M WARR, w. B., AND J. E. BECK. Termin.1 arbort oc lateral and Nicotinic acet)'lcho1inc receptor detected in orllan of Corli of guinea pig (A bstraet). Prnc. WOI"bkop Itllll'r &.r Bial. 'lala 7'iibłngetl mi. p TANAKA. y~ AłłD Y. KATSUKI. Pharmlco!O\Iical in~tstill' tion. ot tochlelr re:5ponsts and olollvocothlnr inhibition. J. Nn.f'I11ŃllflioL 29: 9-t-I08,l TAQUET, R, F. JAVOY AGIO, P. CrRAUD, J.-C. LEGRAND, medial olivocochlear alonł in the organ o( Cotti or the rll demonitraled by transport ol biotytin trom the superior olive (Abstraet) Pro<. A7I1l1I. MHL..tu«' R... 0ccł0'l'7lQOL /SIla St. PIImfnlrp Beodł FL 1991, p WARR. W. B., AlrIDJ.J. GUJNAN. Ja. Etrtnmt innervation oc the org.n ol Corti: t...o separate systems. Braj" Ra 173: , WARREN, E. H.,Il[, AND M. C. LIBERMAN. Efłectllolcontrllat erll sound on auditory-nerve retponu. I. Contributions of eochlur etrerenlł. HlGr. Ru. 37: 89-IIM, WATKINS, J. C, P. KROGSGAA'RD-LARSEN, AND T. HONORE. Sll'1lcturr activity nlationshipa in ehe dcvelopment ol ucitatory Imino acid receptor Igonists Ind competiti'lt antagonists. 1'rends PhaM1lamL.xi. 11: 25-33, WATSON, M.. W, R. ROESKE. T. W. VICKROY, T. L. SMITH. K. AKIYAMA, K. GULYA. S. P. DUCKLES. M.SERRA, A. ADEM, A. NORDBERG. D. R. GEHLERT, J. K. WAMSLEY, AtlD H. I. YAMAMURA. Biochemical and functiona! buis oc putatiye mwlcarinie receptor lubtypes and itll implications. TreNdI Ph4YJ1ła col. Sci 1. SuppL: , WATSON. M., W. R. ROESKE, AND H. I. YAMAMURA. f H} pirenupine 5clectively identillea l high lffinity populltion ol muscarinic eholinercic rc<:eptors in lhe rat «rebrai cortex. Li/' $ci 31: WA'I'SON, S.. ANDA. ABBOTT (Editors). Receptor nomenclature 5uppl~ ment. Trenrh Pltar-tltClall. Sci II. Swppl.: l-lo, fi. WEBER, P. C., S. M. PARNES. ANO N. L. STROMINGER. The canine olivocochlur bund!e aris~1 (rom Hveral distinct łubnu dei ol the superior olivary eomplu. 0rd0'l"'l1Ol HIOd Ntck SIIrp. 97: m-152,198' WEBSTER, M., AI'ID D. B. WEBSTER. Spiral ganglion neuron 10ss following organ oc Corti loss: a quantitative study. Brai71 RQ.. 212: 17-30, WEBSTER. W. R.. C. BATINI, C. BUlSS1':RET DELMAS, C. COMP01NT, M. GUEGAN, AND M. THOMASSET. CoI«aliution ol calbindin and GABA in medial nucleu. ol ehe trapeloid body ol ehe rat. Nt:uTOlCl 111: , WEILER, M. H., U. MISGELD, ANO D. K. CHEONG. Presynaptie musearinie modulatio n o( nieotinie ~lcitation in the rat neostriatum. Brai" Rn. 296: 1II-120, WELCH, S. P., C. W. COOPER, AND W. L. DEWEY. An investi lation ol the antinociceptive activity oc calcitonin gene'nllted peptide alone and in combination... ith morphine: etlrrejation to -~ uptake by synlptosomh. 1 Pharmacol. Erp. TAer. 244: 28 33, WENTHOLD. R.J.. AI'ID R. A. ALTSCHULER. Immunor:ytochem istry ol upartlte aminotramlerue and g!utaminm. In: ",iv, O/lIlGmalt alłd GABA ilt file ~rv.i Nrr1XNI S,.,tm. edited by L. Herta, E. KVlmme, E. G. McGeer,and A. Schou.boe. New York: Li", p WENTHOLO, R. J" D. W. HOFFMAN, AND R. A. ALTSCHULER. Neutottansmitten ot the cochlu Ind cochlcar nucleus: immunocytothtmical evidence. Ali\, J. OrcIarynqoL 1: , WENTHOl..D, R. J.. K. K. SKAGGS, AI'ID R. A. ALTSCHULER. Immu/'lOC)'toehemieallocalitaHon or uj)łlrtate aminottanalerue Ind glutaminah immunoreaetivities in the cerebellum. Brai" Ra. 363: , WERNER. P., M. VOIGT, K. KEINANEN, W. WISDEN. AlfO P, H. SEEBURG. Cloning oc a put.ative high.affinity kainate rtce»tor upressed predominantly in hippoc.ampat CA3 celi,. NuINr"e l.otut. 351: 142 1H WERSALL. J. Struetural damage to the orxan oc Corti and the \'estibular ~ljithelia caustd by amin~lycosit!e antihiolies in thc guinu pig. In: A7NiNug{yrosidr ()(u/uricilll. Loditcd by S. A. l.erncr, G. J. Mau, 3nd J. E. Hawkins. Jr. Boston: Litlle. Brown, HISI. p (6. ~HIPPLE. M. R., AND D. G. DRESCHER. Mu.xarinie meptors In lhe cochlur nucleu, aad auditory nerve oc the ruinea pitl.1 Nłtlrochent. 43: , WHiTE, J. S. AND W. B. WARR. The dual origin oc the olivo' uu. "ea 41 cochlear bundle in the albino ral J. Comp. NWiTol. 219: , WHITLQN, D. S., AlID H. M. SOBKOWICZ. GABA-likl immunoi'ucti'lity in the eochln oc!he developing mduje. J. NftY'Oą/Col. 18: 5OS-518, WIEDERHOLO, M. L. Physiology oc the olivocochlelr ')'Item. In: Nt:u~ oj Htari"g: T1Ie Cochleo. edited by R. A. Alt sehuler, R. P. Bobbin, and D. W. Hoffman. New York: Raven, 1986, p ' WIELOCH, T. Hypoelycemia-indueed neuronal dam"e pre'lented by an N methyl o-upartate antq:onisl &iftl:it Wa.sh, OC 230: WIET, G. J., D. A. GODFREY, J. D. DONN, AlID C. D. ROSS. Quantit.tive meuurement or choline acetyltranslerue Ictivity in the elt cochlea (Abstract). Proc. Allil.1/. Mm ASIOC. RQ.. DcoI.aryngoL lm $t. Petm.bt.rp Bea.cA FL J989, p WIET, G. J~ D. A. GODFREY, C. D. ROSS.um J. D. DUNN. QUlnlilative dittribution ol upartate aminolralls(erm and glutaminm activitih in the rat cochlea. HtoT. Ra. 24: 13'HSG, '1. WIET, G. J.. D. A. GODFREY, J. A. RUBIO, AWD C. D. ROSS. Quantitative distributiul\s or uparta.te aminotrln,reraae and IlUlaminase aclivities in the guinu pig eochlea. A111t. Ot«RAiflOl. LopVlłl)Ol 99: , WILLIAMS,S. E., H. P. ZENNER. A1fDJ. SCHACHT. 'MIrte molecular steps oc aminojiycollide ototolicity demonstraled in outer hlir cel1s. Htaf. ReJ. 30: U-lS, '/55. WILSON, J. L., M. M. HENSON, AtlD O. W. HENSON,JR. Course.nd distribulion ol etrerent Ilbers in!he cochlel ol the molist. HfOr. Ra. 55: , WINBERY. S~ G. CEASAR. AND R. P. BOBBlN. Potassium evoked release ot endob;łnoui amino acid. from i5ttlated guinea pig cothlea (AbslrlCt). Proc t. Mm Auoc. Rei. Oto/aJ1l1lgoL 11th Cl'tan«lter Be4di PL p WlNTER.l. M., D. ROBERTSON, ANO K. S. COLE. Descending projections lrolll auditory bi'ailujtem nuclei to the codilea and cochlnr nuejeus ot the guinea pig.1 Comp. Nnrol. 280: '1, ''''. '/58. WI'IT, C. M., AND W. E. BROWNELL. A competitive Iludy oc acetyleholine receptor-like bindinr sites on cothlear outer hlk cells (Abstract). Proc. A1I1łU. MUł. A.uoc. Ra. OtolaryngoL ma $t. PfI.f:rJbuTg Beocl. FL l'n. p WOJCIK, W. J~.um N. H. NEFF.l-Aminobutyrie acid B rec:ep tort an neptively coopled to adenylate eyclue in brain. and in' the cerebellum theae receptors may be usociated wilh granule etus. Mol. Pltarmacol. 25: 24-28, WOLF, G., K. RiCHTER, G. SCHONzEL, AlID W. SCHOPP. Histochemieally demonstrable achvity oc phosphate'activlted glutaminue in the poetnltally developing rat hippocampus. [k". Broi" R.a. 41: 10H WRJGHT, C. G.. AND R. E. PRESTON. Otgeneration and distribution ol efferent netve fibtrs in the guine. pig organ oc Corti. A light Ind scanning electron microaropic study. Broi" Ra. 58: 3759, WYLLlE, D. J. A" A. MATHIE, C J. SYMONDS, A1fD S. G. CtJLL.-CANDY. Actjvation ol I!utamlte receptors and Iluta mate uptake in identified maeroglial ctlls in rat cerebellar culturh. J. Phvrid lhnd. 432: 23&--258, YAMASHITA, T., H. AMANO, M. OHTANI, N. HARADA. AI'ID T. KUMAZA WA. Calcium kinetia in eochlear inner hair eel1s ol ehe guintl pi&' (AbsttlCt). Proc. WorbMp Inner E4r Biol. ut! 1'lihillgn 1991, p. l. 1~. YANG, F. S~ AND J. S. HAN. Gentamiein inducpd altt'rations oc luteinie dehydrogenah activity in the 0l'lan ol CorU~. revealcd by non-decalcifitd troun settionl of the guint:\ pilt/. s eochtn, Ellr. Arclt. OIo-r.\illlHa1')'!ll1Ol2~8: , YAZULLA, S., K. STUDHOLME, AND J. Y. WU. Comparative dittrihution of 'H-GABA uptake and GA D immunoreactiyity in (IOldllsh retinalamacrine cellł: a doublt-labelanal)'5is. J. CoMp. N..wroL 244: , n.ikoąki, J., L. ERANKO. AND H. PAIVARINTA. Subltanee

19 42 P-lik. immunoreactivjty in the rabbit inner ear.l. Lof'V1łl1Ol. orol 98: , YLIKOSKI, J.. S. PARTANEN.um T. PALVA. Adrenertic inneryatinr oc the eijhth nerye and vatibulu end Or'Jan. in man. Arch. Oto-rAinc>-14rpQoI. 224: YLIKOSKI, J., S. PARTANEN, AJrlO T. PALVA. Adrenergie innery.tion oc blood vessel. A /l.uoreacence mieroacopie study oc the eighlh nery' and inner earstructum in man. Areh. 0Id4rvx. gd. 105: ,19'19. 76!1. YLIKOSKI, J., U. PlRVOLA, O. HAPPOU. P. PANULA,.uroI. VIRTANEN. Immunohiatochemiul demonstration of neuroutiv. lubstances in th. inner.ar oc rat and pinu pi,. Act4 ~ /GryIIgOlIO'1:.f , YOUNG. A. B.. AJlD G. E. FAGG. Exeitł.tory amino aeid reeeptors in the brain: membran. binding and fmptor autoradi0graphi. approaches. 7'reIW Pho.f"'III4COL Sci 11: , YOUNG, E. A., J. M. WALKER, M. E. LEWIS, R. A. HOUGHTEN,J. H. WOOD.um łl AKIL.['H)Iynorphin A binding ud, selectivity or prooynorphin peptides in rat, guinea'pig and monkey brain. &1'. J. Ph4ntUJetJl. 121: , m YOUNG, I. A...um S. C. BLEDSOE, JJL Actions oc acldic lulrur(ontaining amino acids on arendt nerve activity in the X67IOPIU Ilteralline (AbstrlCt). Proc.. Amm Meet Aaroc Ra. ~ 1st! SI. Petmburg Bau:Ą PL 1991, P. 19. TI3. YUDKOFF, M.,I.HISSIM,.um D. PLEASURE. Astrocyte metaboliam or (IJNklutamine: Implications for the glutamine gluta mate tycie. J. N~ 51: , TI(. ZACZEK, R., S. ARLIS, A. MARKL. T. MURPHY, H. DRUCKER,.um J. T. COYLE. Charlcteri.ties ot chloridhiependenl in(orporation ot glutamlte inło brain membranes argue again.t I receptor binding site. NfIj~ 26: , 198'7. TI5. ZACZEK, R., M. BALM, S. ARLIS, H. DRUCKER. AND J. T. COYLE. Qui'Qulllte-senaitive, chlorid~dependent trinsport ol glulamlte into rat brain aynlptolomet. J. N~ Ra. 18: 42S431, 198'J. 'MS. ZAMIR. N., M. PALKOVITS, E. WEBER, E. MEZEY,.um M.J. BROWNSTEIN. A dynorphinetgic pathway ol Leu'enkephllin production in rit aubstalltil niira. NrUurt LeM. 307; , m. l... ZAMIR, N., E. WEBER, M. PALKOVITS, AND M. J. BROWNSTEIN. Dillerentill proceuing ol prodynorphin and proenke phalin in.pecific regiom ol eh. rat brain. Proc. NalL Acud. Sri USA 81: , 19& ZENNER, H. P, Molile responses in outer hait cells. HeG1'. Re&. 22: 83-90, ZENNER. H. P. Motility ol OUler hlh- cells as an acti'e, actin mldilled procus. Act4 ~la,...,.gol 105; 39-44, ZENNER, R. P., AND R ZENNER VWlpnasin and isoprgter' enol actinte adenylate cyclase in the pinea pil inner ear. ArcJa. ~rhilw-la~ 222: , lm ZENNER, H. P., U. ZIMMERMANN, AND U. SCHMI'iT. Revel'1... ible (OliŁtaction oc mammllilll"cochleu hair cellt. H.ar. Re&. 18: , ZUCKER, C., S. YAZULLA,.um J.-Y. WU. Non-comspondence ot (IJi)GABA uptake and GAD localilation in goldfish am&crine cells. DnUlI ReJ. 298: , m. TIumacżył: Tadeusz Gałkowski Uniwersytet War.szawski

Mechanoreceptory (dotyk, słuch) termoreceptory i nocyceptory

Mechanoreceptory (dotyk, słuch) termoreceptory i nocyceptory Mechanoreceptory (dotyk, słuch) termoreceptory i nocyceptory Iinformacja o intensywności bodźca: 1. Kodowanie intensywności bodźca (we włóknie nerwowym czuciowym) odbywa się za pomocą zmian częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Sen i czuwanie rozdział 9. Zaburzenia mechanizmów kontroli ruchowej rozdział 8

Sen i czuwanie rozdział 9. Zaburzenia mechanizmów kontroli ruchowej rozdział 8 Sen i czuwanie rozdział 9 Zaburzenia mechanizmów kontroli ruchowej rozdział 8 SEN I CZUWANIE SEN I RYTMY OKOŁODOBOWE FAZY SNU CHARAKTERYSTYKA INDUKOWANIE SNU MECHANIZM I STRUKTURY MÓZGOWE RYTMY OKOŁODOBOWE

Bardziej szczegółowo

Biologiczne mechanizmy zachowania

Biologiczne mechanizmy zachowania Biologiczne mechanizmy zachowania Przekaźnictwo chemiczne w mózgu mgr Monika Mazurek IPs UJ Odkrycie synaps Ramon y Cajal (koniec XIX wieku) neurony nie łączą się między sobą, między nimi jest drobna szczelina.

Bardziej szczegółowo

Dźwięk i słuch. Percepcja dźwięku oraz funkcjonowanie narządu słuchu

Dźwięk i słuch. Percepcja dźwięku oraz funkcjonowanie narządu słuchu Dźwięk i słuch 1 Percepcja dźwięku oraz funkcjonowanie narządu słuchu Broszura ta jest pierwszą z serii broszur firmy WIDEX poświęconych słuchowi oraz tematom z nim związanym. Od fal dźwiękowych do słyszenia

Bardziej szczegółowo

Nauka o słyszeniu Wykład II System słuchowy

Nauka o słyszeniu Wykład II System słuchowy Nauka o słyszeniu Wykład II System słuchowy Anna Preis, email: apraton@amu.edu.pl 12.10.2016 neuroreille.com lub cochlea.eu Plan wykładu Anatomia i funkcja systemu słuchowego Ucho zewnętrzne Ucho środkowe

Bardziej szczegółowo

Błona komórkowa grubość od 50 do 100 A. Istnieje pewna różnica potencjałów, po obu stronach błony, czyli na błonie panuje pewne

Błona komórkowa grubość od 50 do 100 A. Istnieje pewna różnica potencjałów, po obu stronach błony, czyli na błonie panuje pewne Błona komórkowa grubość od 50 do 100 A Istnieje pewna różnica potencjałów, po obu stronach błony, czyli na błonie panuje pewne napięcie elektryczne, zwane napięciem na błonie. Różnica potencjałów to ok.

Bardziej szczegółowo

Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia. zajecia 6 :

Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia. zajecia 6 : Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia zajecia 6 : 12.11.15 Kontakt: michaladammichalowski@gmail.com https://mmichalowskiuwr.wordpress.com/ I gr 08:30 10:00 (s. Cybulskiego; 08.10. 19.11.) II gr

Bardziej szczegółowo

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA Daniel McLaughlin, Jonathan Stamford, David White FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA Daniel McLaughlin Jonathan Stamford David White Przekład zbiorowy pod redakcją Joanny Gromadzkiej-Ostrowskiej

Bardziej szczegółowo

Neuromodulacja akustyczna CR

Neuromodulacja akustyczna CR Neuromodulacja akustyczna CR W redukcji szumu usznego powstałego wskutek hiperaktywności włókien horyzontalnych neuronów kory słuchowej. Neurologia akustyczna CR jest wykorzystywana w naszej klinice do

Bardziej szczegółowo

Droga impulsu nerwowego w organizmie człowieka

Droga impulsu nerwowego w organizmie człowieka Droga impulsu nerwowego w organizmie człowieka Impuls nerwowy Impuls nerwowy jest zjawiskiem elektrycznym zachodzącym na powierzchni komórki nerwowej i pełni podstawową rolę w przekazywaniu informacji

Bardziej szczegółowo

Molekuły Miłości. Borys Palka Katarzyna Pyzik. www.agh.edu.pl

Molekuły Miłości. Borys Palka Katarzyna Pyzik. www.agh.edu.pl Molekuły Miłości Borys Palka Katarzyna Pyzik www.agh.edu.pl Zakochanie Przyczyną Hormonalnych Zmian Grupa zakochanych, 24 osoby (12 mężczyzn, 12 kobiet ) Grupa kontrolna, 24 osoby (12 mężczyzn, 12 kobiet)

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny układ nerwowy - AUN

Autonomiczny układ nerwowy - AUN Autonomiczny układ nerwowy - AUN AUN - różnice anatomiczne część współczulna część przywspółczulna włókna nerwowe tworzą odrębne nerwy (nerw trzewny większy) wchodzą w skład nerwów czaszkowych lub rdzeniowych

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU HALO, NEURON. ZGŁOŚ SIĘ.

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU HALO, NEURON. ZGŁOŚ SIĘ. SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU HALO, NEURON. ZGŁOŚ SIĘ. SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie. II. Części lekcji. 1. Część wstępna. 2. Część realizacji. 3. Część podsumowująca. III. Karty pracy.

Bardziej szczegółowo

Tkanka nerwowa. Komórki: komórki nerwowe (neurony) sygnalizacja komórki neurogleju (glejowe) ochrona, wspomaganie

Tkanka nerwowa. Komórki: komórki nerwowe (neurony) sygnalizacja komórki neurogleju (glejowe) ochrona, wspomaganie Komórki: komórki nerwowe (neurony) sygnalizacja komórki neurogleju (glejowe) ochrona, wspomaganie Tkanka nerwowa Substancja międzykomórkowa: prawie nieobecna (blaszki podstawne) pobudliwość przewodnictwo

Bardziej szczegółowo

Budowa i zróżnicowanie neuronów - elektrofizjologia neuronu

Budowa i zróżnicowanie neuronów - elektrofizjologia neuronu Budowa i zróżnicowanie neuronów - elektrofizjologia neuronu Neuron jest podstawową jednostką przetwarzania informacji w mózgu. Sygnał biegnie w nim w kierunku od dendrytów, poprzez akson, do synaps. Neuron

Bardziej szczegółowo

Wykład 3. metody badania mózgu I. dr Marek Binder Zakład Psychofizjologii

Wykład 3. metody badania mózgu I. dr Marek Binder Zakład Psychofizjologii Wykład 3 metody badania mózgu I dr Marek Binder Zakład Psychofizjologii ośrodkowy układ nerwowy (OUN) mózgowie rdzeń kręgowy obwodowy układ nerwowy somatyczny układ nerwowy: przewodzi informacje z i do

Bardziej szczegółowo

CZYNNOŚĆ BŁĘDNIKA, MECHANORECEPTORÓW I BÓL A D R I A N A S C H E T Z

CZYNNOŚĆ BŁĘDNIKA, MECHANORECEPTORÓW I BÓL A D R I A N A S C H E T Z CZYNNOŚĆ BŁĘDNIKA, MECHANORECEPTORÓW I BÓL A D R I A N A S C H E T Z NARZĄD CORTIEGO RZĘSKI ZEWNĘTRZNA KOMÓREK SŁUCHOWYCH JORASZ, U., WYKŁADY Z PSYCHOAKUSTYKI, WYDAWNICTWO NAUKOWE UAM, POZNAŃ 1998

Bardziej szczegółowo

w kontekście percepcji p zmysłów

w kontekście percepcji p zmysłów Układ nerwowy człowieka w kontekście percepcji p zmysłów Układ nerwowy dzieli się ę na ośrodkowy i obwodowy. Do układu nerwowego ośrodkowego zalicza się mózgowie (mózg, móżdżek i pień mózgu) oraz rdzeń

Bardziej szczegółowo

Śmierć mózgu. Janusz Trzebicki I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM

Śmierć mózgu. Janusz Trzebicki I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM Śmierć mózgu Janusz Trzebicki I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM Proces śmierci Przerwanie czynności neurologicznych OUN Zatrzymanie czynności serca Zatrzymanie czynności oddechowej Śmierć

Bardziej szczegółowo

Układ nerwowy. Centralny układ nerwowy Mózg Rdzeń kręgowy Obwodowy układ nerwowy Nerwy Zwoje Zakończenia nerwowe

Układ nerwowy. Centralny układ nerwowy Mózg Rdzeń kręgowy Obwodowy układ nerwowy Nerwy Zwoje Zakończenia nerwowe Układ nerwowy Centralny układ nerwowy Mózg Rdzeń kręgowy Obwodowy układ nerwowy Nerwy Zwoje Zakończenia nerwowe Tkanka nerwowa Komórki nerwowe NEURONY Komórki glejowe Typy neuronów Czuciowe (afferentne)

Bardziej szczegółowo

GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF THE SEVERE HEAD INJURY

GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF THE SEVERE HEAD INJURY GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF THE SEVERE HEAD INJURY PROBLEMATYCZNY SUKCES NAGRODA NOBLA 1906 Santiago Ramony Cajal, Camilo Golgi jak rozwój został zakończony, źródła wzrostu i regeneracji aksonów oraz

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Marta Kamińska

Dr inż. Marta Kamińska Nowe techniki i technologie dla medycyny Dr inż. Marta Kamińska Układ nerwowy Układ nerwowy zapewnia łączność organizmu ze światem zewnętrznym, zezpala układy w jedną całość, zprawując jednocześnie nad

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy biologiczne i psychologiczno społeczne regulujace zachowanie człowieka. Dariusz Mazurkiewicz

Mechanizmy biologiczne i psychologiczno społeczne regulujace zachowanie człowieka. Dariusz Mazurkiewicz Mechanizmy biologiczne i psychologiczno społeczne regulujace zachowanie człowieka Dariusz Mazurkiewicz Podejście biologiczne: Zachowanie człowieka jest zdeterminowane czynnikami natury biologicznej: neuroprzekaźniki

Bardziej szczegółowo

Temat: Przegląd i budowa tkanek zwierzęcych.

Temat: Przegląd i budowa tkanek zwierzęcych. Temat: Przegląd i budowa tkanek zwierzęcych. 1. Czym jest tkanka? To zespół komórek o podobnej budowie, które wypełniają w organizmie określone funkcje. Tkanki tworzą różne narządy, a te układy narządów.

Bardziej szczegółowo

Neurologia dla studentów wydziału pielęgniarstwa. Bożena Adamkiewicz Andrzej Głąbiński Andrzej Klimek

Neurologia dla studentów wydziału pielęgniarstwa. Bożena Adamkiewicz Andrzej Głąbiński Andrzej Klimek Neurologia dla studentów wydziału pielęgniarstwa Bożena Adamkiewicz Andrzej Głąbiński Andrzej Klimek Spis treści Wstęp... 7 Część I. Wiadomości ogólne... 9 1. Podstawy struktury i funkcji układu nerwowego...

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 1.6.2016 L 144/27 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/863 z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające załączniki VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Satała, Tomasz Lenda, Beata Duszyńska, Andrzej J. Bojarski. Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, ul.

Grzegorz Satała, Tomasz Lenda, Beata Duszyńska, Andrzej J. Bojarski. Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Grzegorz Satała, Tomasz Lenda, Beata Duszyńska, Andrzej J. Bojarski Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Smętna 12, Kraków Plan prezentacji: Cel naukowy Podstawy teoretyczne Przyjęta metodyka

Bardziej szczegółowo

Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia. zajecia 8 :

Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia. zajecia 8 : Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia zajecia 8 : 19.11.15 Kontakt: michaladammichalowski@gmail.com https://mmichalowskiuwr.wordpress.com/ I gr 08:30 10:00 II gr 10:15 11:45 III gr 12:00 13:30

Bardziej szczegółowo

Niebezpieczni współpracownicy?

Niebezpieczni współpracownicy? Niebezpieczni współpracownicy? Toksyczny wpływ leków znieczulenia ogólnego na ośrodkowy układ nerwowy. European Journal of Anaesthesiology 2007 M. Perouansky Opracował: lek. Rafał Sobański Toksyczne działanie

Bardziej szczegółowo

Wyższy Urząd Górniczy

Wyższy Urząd Górniczy Wyższy Urząd Górniczy Zagrożenie hałasem w górnictwie Zagrożenie hałasem w górnictwie Katowice 2010 Copyright by Wyższy Urząd Górniczy, Katowice 2010 Opracowanie Departament Warunków Pracy WUG Opracowanie

Bardziej szczegółowo

voice to see with your ears

voice to see with your ears voice to see with your ears Łukasz Trzciałkowski gr00by@mat.umk.pl 2007-10-30 Zmysł słuchu to zmysł umożliwiający odbieranie (percepcję) fal dźwiękowych. Jest on wykorzystywany przez organizmy żywe do

Bardziej szczegółowo

Transport przez błony

Transport przez błony Transport przez błony Transport bierny Nie wymaga nakładu energii Transport aktywny Wymaga nakładu energii Dyfuzja prosta Dyfuzja ułatwiona Przenośniki Kanały jonowe Transport przez pory w błonie jądrowej

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ UBYTEK SŁUCHU

ZROZUMIEĆ UBYTEK SŁUCHU ZROZUMIEĆ UBYTEK SŁUCHU Ubytek słuchu i jego pierwsze symptomy Ubytek słuchu (niedosłuch) jest zaburzeniem funkcjonowania układu słuchowego, objawiającym się ograniczeniem zdolności do słyszenia dźwięków.

Bardziej szczegółowo

Czynności komórek nerwowych. Adriana Schetz IF US

Czynności komórek nerwowych. Adriana Schetz IF US Czynności komórek nerwowych Adriana Schetz IF US Plan wykładu 1. Komunikacja mędzykomórkowa 2. Neurony i komórki glejowe jedność architektoniczna 3. Czynności komórek nerwowych Komunikacja międzykomórkowa

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

8. Narządy zmysłów. 1. Budowa i działanie narządu wzroku. 2. Ucho narząd słuchu i równowagi. 3. Higiena oka i ucha

8. Narządy zmysłów. 1. Budowa i działanie narządu wzroku. 2. Ucho narząd słuchu i równowagi. 3. Higiena oka i ucha 8. Narządy zmysłów 1. Budowa i działanie narządu wzroku 2. Ucho narząd słuchu i równowagi 3. Higiena oka i ucha 4. Zmysły powonienia, smaku i dotyku Senses the ability to perceive information from the

Bardziej szczegółowo

a/ narząd słuchu b/ narząd statyczny

a/ narząd słuchu b/ narząd statyczny Ucho Ucho = narząd przedsionkowoślimakowy a/ narząd słuchu b/ narząd statyczny I. Ucho zewnętrzne: 1/ małŝowina uszna 2/ przewód słuchowy zewnętrzny - szkielet: chrzęstny, kostny - skóra: włosy, gruczoły

Bardziej szczegółowo

grupa a Klasa 7. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (0 1)

grupa a Klasa 7. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (0 1) grupa a Regulacja nerwowo-hormonalna 37 pkt max... Imię i nazwisko Poniższy test składa się z 20 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.... Za rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 013/014 Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna Forma

Bardziej szczegółowo

NARZĄD WZROKU

NARZĄD WZROKU NARZĄD WZROKU Oko można porównać do kamery cyfrowej, wyposażonej w: system soczewek (rogówka, soczewka, ciało szkliste) automatyczną regulację ostrości obrazu (akomodacja) automatyczną regulację przesłony

Bardziej szczegółowo

Układ nerwowy składa się z ośrodkowego (centralnego) i obwodowego układu nerwowego. Zapewnia on stały kontakt organizmu ze środowiskiem zewnętrznym

Układ nerwowy składa się z ośrodkowego (centralnego) i obwodowego układu nerwowego. Zapewnia on stały kontakt organizmu ze środowiskiem zewnętrznym Budowa i funkcje Układ nerwowy składa się z ośrodkowego (centralnego) i obwodowego układu nerwowego. Zapewnia on stały kontakt organizmu ze środowiskiem zewnętrznym oraz integrację narządów wewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

Co działa na nerwy rdzeniowi kręgowemu? Marta Błaszkiewicz

Co działa na nerwy rdzeniowi kręgowemu? Marta Błaszkiewicz Co działa na nerwy rdzeniowi kręgowemu? Marta Błaszkiewicz Rdzeń kręgowy > część ośrodkowego UN > bodźce z mózgowia do obwodowego UN > Ф 1cm, 30g, 45cm > poniżej L2: ogon koński Uszkodzenia rdzenia kręgowego

Bardziej szczegółowo

Działania służby medycyny pracy w aspekcie profilaktyki narażenia na hałas w miejscu pracy

Działania służby medycyny pracy w aspekcie profilaktyki narażenia na hałas w miejscu pracy Działania służby medycyny pracy w aspekcie profilaktyki narażenia na hałas w miejscu pracy Katarzyna Skręt Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie Hałas Dźwięk wrażenie słuchowe, spowodowane falą

Bardziej szczegółowo

BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA II JĄDRA PODSTAWY KRESOMÓZGOWIA I KONTROLA RUCHOWA

BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA II JĄDRA PODSTAWY KRESOMÓZGOWIA I KONTROLA RUCHOWA BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA II JĄDRA PODSTAWY KRESOMÓZGOWIA I KONTROLA RUCHOWA MECHANIZMY KONTROLI RUCHOWEJ SYSTEMY ZSTĘPUJĄCE Korowe ośrodki motoryczne Kora motoryczna (planowanie, inicjacja i kierowanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Fizjologia, biochemia

Fizjologia, biochemia 50 Fizjologia, biochemia sportu Krioterapia powoduje lepszą krążeniową i metaboliczną tolerancję oraz opóźnia narastanie zmęczenia w trakcie wykonywania pracy mięśniowej przez zawodników sportów wytrzymałościowych.

Bardziej szczegółowo

Efekt Lombarda. Czym jest efekt Lombarda?

Efekt Lombarda. Czym jest efekt Lombarda? Efekt Lombarda Na podstawie raportu Priscilli Lau z roku 2008 na Uniwersytecie w Berkeley wykonanego na podstawie badań w laboratorium Fonologii. Autor prezentacji: Antoni Lis Efekt Lombarda Czym jest

Bardziej szczegółowo

OKO BUDOWA I INFORMACJE. Olimpia Halasz xd Bartosz Kulus ; x

OKO BUDOWA I INFORMACJE. Olimpia Halasz xd Bartosz Kulus ; x OKO BUDOWA I INFORMACJE Olimpia Halasz xd Bartosz Kulus ; x OCZY - narządy receptorowe umożliwiające wykrywanie kierunku padania światła i jego intensywności oraz, wraz ze wzrostem złożoności konstrukcji,

Bardziej szczegółowo

Mózgowe porażenie dziecięce - postepowanie rehabilitacyjne BEATA TARNACKA

Mózgowe porażenie dziecięce - postepowanie rehabilitacyjne BEATA TARNACKA Mózgowe porażenie dziecięce - postepowanie rehabilitacyjne BEATA TARNACKA Podziały Patofizjologiczna: spastyczność, atetoza, ataksja, atonia, drżenie Topograficzna: monoplegia, paraplegia, hemiplegia,

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

ROLA WAPNIA W FIZJOLOGII KOMÓRKI

ROLA WAPNIA W FIZJOLOGII KOMÓRKI ROLA WAPNIA W FIZJOLOGII KOMÓRKI Michał M. Dyzma PLAN REFERATU Historia badań nad wapniem Domeny białek wiążące wapń Homeostaza wapniowa w komórce Komórkowe rezerwuary wapnia Białka buforujące Pompy wapniowe

Bardziej szczegółowo

Układ nerwowy. /Systema nervosum/

Układ nerwowy. /Systema nervosum/ Układ nerwowy /Systema nervosum/ Autonomiczny układ nerwowy Autonomiczny układ nerwowy = = wegetatywny -jest częścią UN kontrolującą i wpływającą na czynności narządów wewnętrznych, w tym mięśni gładkich,

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 stycznia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 stycznia 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 stycznia 2016 r. (OR. en) 5215/16 ADD 1 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 12 stycznia 2016 r. Do: Sekretariat Generalny Rady COMPET 8 ENV 11 CHIMIE

Bardziej szczegółowo

Przygotowała: prof. Bożena Kostek

Przygotowała: prof. Bożena Kostek Przygotowała: prof. Bożena Kostek Ze względu na dużą rozpiętość mierzonych wartości ciśnienia (zakres ciśnień akustycznych obejmuje blisko siedem rzędów wartości: od 2x10 5 Pa do ponad 10 Pa) wygodniej

Bardziej szczegółowo

Plan. Sztuczne systemy immunologiczne. Podstawowy słownik. Odporność swoista. Architektura systemu naturalnego. Naturalny system immunologiczny

Plan. Sztuczne systemy immunologiczne. Podstawowy słownik. Odporność swoista. Architektura systemu naturalnego. Naturalny system immunologiczny Sztuczne systemy immunologiczne Plan Naturalny system immunologiczny Systemy oparte na selekcji klonalnej Systemy oparte na modelu sieci idiotypowej 2 Podstawowy słownik Naturalny system immunologiczny

Bardziej szczegółowo

TEST - BIOLOGIA WERONIKA GMURCZYK

TEST - BIOLOGIA WERONIKA GMURCZYK TEST - BIOLOGIA WERONIKA GMURCZYK Temat: Układ nerwowy i hormonalny Zadanie 1. Zaznacz poprawną odpowiedź. Co to są hormony? a) związki chemiczne wytwarzane w gruczołach łojowych, które regulują pracę

Bardziej szczegółowo

SIECI NEURONOWE Liniowe i nieliniowe sieci neuronowe

SIECI NEURONOWE Liniowe i nieliniowe sieci neuronowe SIECI NEURONOWE Liniowe i nieliniowe sieci neuronowe JOANNA GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA Wykłady w dużej mierze przygotowane w oparciu o materiały i pomysły PROF. RYSZARDA TADEUSIEWICZA BUDOWA RZECZYWISTEGO NEURONU

Bardziej szczegółowo

OBWODOWY UKŁAD NERWOWY

OBWODOWY UKŁAD NERWOWY KRĘGOSŁUP Cechy dzięki którym chroni rdzeń : Elastyczność połączeń międzykręgowych sprężystości krążków Krzywizny kręgosłupa Obszerne światło kanału kręgowego i OBWODOWY UKŁAD NERWOWY Nerwy łączą się z

Bardziej szczegółowo

Jak pracują systemy implantów ślimakowych?

Jak pracują systemy implantów ślimakowych? 56 Jak funkcjonują implanty ślimakowe i implanty... Jak pracują systemy implantów ślimakowych? Systemy implantów ślimakowych są to techniczne protezy słuchu, które mogą w znacznym stopniu zastąpić brakującą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

II. Metoda pracy Praca z podręcznikiem i atlasem, opis, wyjaśnianie, rozmowa dydaktyczna, obserwacja, prezentacje, gra dydaktyczna, pokaz.

II. Metoda pracy Praca z podręcznikiem i atlasem, opis, wyjaśnianie, rozmowa dydaktyczna, obserwacja, prezentacje, gra dydaktyczna, pokaz. Scenariusz lekcji I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń: a) zna funkcje narządu słuchu i równowagi; b) wie, że ucho jest narządem zmysłu odbierającym bodźce akustyczne i zmiany położenia ciała; c) zna części

Bardziej szczegółowo

Fizjologia człowieka

Fizjologia człowieka Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Promocji Zdrowia Zakład: Biomedycznych Podstaw Zdrowia Fizjologia człowieka Osoby prowadzące przedmiot: Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Jastrzębski

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWY MODEL TRANSMISJI SYNAPTYCZNEJ

ANALOGOWY MODEL TRANSMISJI SYNAPTYCZNEJ Ćwiczenie nr 17 ANALOGOWY MODEL TRANSMISJI SYNAPTYCZNEJ Aparatura Komputer wraz z neurosymulatorem, Cobra3. Przebieg ćwiczenia W ramach ćwiczenia przeprowadzone zostaną następujące badania: A. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA II JĄDRA PODSTAWY KRESOMÓZGOWIA I KONTROLA RUCHOWA

BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA II JĄDRA PODSTAWY KRESOMÓZGOWIA I KONTROLA RUCHOWA BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA II JĄDRA PODSTAWY KRESOMÓZGOWIA I KONTROLA RUCHOWA MECHANIZMY KONTROLI RUCHOWEJ SYSTEMY ZSTĘPUJĄCE Korowe ośrodki motoryczne Kora motoryczna (planowanie, inicjacja i kierowanie

Bardziej szczegółowo

Tkanka nerwowa. pobudliwość przewodnictwo

Tkanka nerwowa. pobudliwość przewodnictwo Komórki: komórki nerwowe (neurony) - sygnalizacja, neurosekrecja komórki neurogleju (glejowe) - ochrona, wspomaganie Tkanka nerwowa Substancja międzykomórkowa: prawie nieobecna (blaszki podstawne) pobudliwość

Bardziej szczegółowo

Stosowanie metod alternatywnych dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia REACH

Stosowanie metod alternatywnych dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia REACH Nr ref.: ECHA-11-FS-06-PL ISBN-13: 978-92-9217-610-5 Stosowanie metod alternatywnych dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia Jednym z głównych powodów opracowania i przyjęcia rozporządzenia był

Bardziej szczegółowo

7 IV ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

7 IV ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 7 IV ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA DEPRESJA Depresja: przyczyny, objawy, rodzaje depresji, leczenie Przyczyny depresji są różne. Czasem chorobę wywołuje przeżycie bardzo przykrego zdarzenia najczęściej jest to

Bardziej szczegółowo

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy do zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy do zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy do zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu 1 Wnioski naukowe Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

System aepex ocena głębokości znieczulenia na miarę XXI wieku?

System aepex ocena głębokości znieczulenia na miarę XXI wieku? A n n a D u r k a System aepex ocena głębokości znieczulenia na miarę XXI wieku? Studenckie Koło Naukowe Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej II Zakład Anestezjologii i Intensywnej

Bardziej szczegółowo

Streszczenie projektu badawczego

Streszczenie projektu badawczego Streszczenie projektu badawczego Dotyczy umowy nr 2014.030/40/BP/DWM Określenie wartości predykcyjnej całkowitej masy hemoglobiny w ocenie wydolności fizycznej zawodników dyscyplin wytrzymałościowych Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Co to jest termografia?

Co to jest termografia? Co to jest termografia? Słowo Termografia Pochodzi od dwóch słów "termo" czyli ciepło i "grafia" rysować, opisywać więc termografia to opisywanie przy pomocy temperatury zmian zachodzących w naszym organiźmie

Bardziej szczegółowo

BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA II

BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA II BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA II MÓZGOWE MECHANIZMY FUNKCJI PSYCHICZNYCH 1.1. ZMYSŁY CHEMICZNE (R.7.3) 1.2. REGULACJA WEWNĘTRZNA (R.10) Zakład Psychofizjologii UJ ZMYSŁY CHEMICZNE Chemorecepcja: smak,

Bardziej szczegółowo

SEN I CZUWANIE NEUROFIZJOLOGIA

SEN I CZUWANIE NEUROFIZJOLOGIA SEN I CZUWANIE NEUROFIZJOLOGIA Sen i Czuwanie U ludzi dorosłych występują cyklicznie w ciągu doby dwa podstawowe stany fizjologiczne : SEN i CZUWANIE SEN I CZUWANIE Około 2/3 doby przypada na czuwanie.

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Fixer Nowy koktail liftingujący

Fixer Nowy koktail liftingujący Fixer Nowy koktail liftingujący Zmarszczki Zmarszczki mimiczne powstają w wyniku skurczu licznych i delikatnych mięśni twarzy, które zmieniają położenie pod wpływem mimiki twarzy. Z upływem czasu, utrata

Bardziej szczegółowo

Inne koncepcje wiązań chemicznych. 1. Jak przewidywac strukturę cząsteczki? 2. Co to jest wiązanie? 3. Jakie są rodzaje wiązań?

Inne koncepcje wiązań chemicznych. 1. Jak przewidywac strukturę cząsteczki? 2. Co to jest wiązanie? 3. Jakie są rodzaje wiązań? Inne koncepcje wiązań chemicznych 1. Jak przewidywac strukturę cząsteczki? 2. Co to jest wiązanie? 3. Jakie są rodzaje wiązań? Model VSEPR wiązanie pary elektronowe dzielone między atomy tworzące wiązanie.

Bardziej szczegółowo

Lek od pomysłu do wdrożenia

Lek od pomysłu do wdrożenia Lek od pomysłu do wdrożenia Lek od pomysłu do wdrożenia KRÓTKA HISTORIA LEKU KRÓTKA HISTORIA LEKU KRÓTKA HISTORIA LEKU KRÓTKA HISTORIA LEKU KRÓTKA HISTORIA LEKU KRÓTKA HISTORIA LEKU KRÓTKA HISTORIA LEKU

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Neurofizjologia Neurophysiology Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki Zespół dydaktyczny Dr hab. Grzegorz Formicki Prof. dr hab. Peter Massanyi Dr

Bardziej szczegółowo

BTL -4000 Smart & Premium Elektroterapia Nowe rodzaje prądów. BTL -4000 Smart & Premium. Nowe rodzaje prądów

BTL -4000 Smart & Premium Elektroterapia Nowe rodzaje prądów. BTL -4000 Smart & Premium. Nowe rodzaje prądów BTL -4000 Smart & Premium Elektroterapia 1. Prąd Kotz`a średniej częstotliwości, bipolarny. Prąd Kotz`a jest jednym z grupy prądów, z których pochodzi rosyjska stymulacja, stąd prąd Kotz`a może być również

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Fizjologia ogólna i fizjologia wysiłku

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Fizjologia ogólna i fizjologia wysiłku SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Neurophysiology

KARTA KURSU. Neurophysiology KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Neurofizjologia Neurophysiology Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki Zespół dydaktyczny Dr hab. Grzegorz Formicki Prof. dr hab. Peter Massanyi Dr

Bardziej szczegółowo

gdzie: c prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu L długość kanału słuchowego

gdzie: c prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu L długość kanału słuchowego Rys. 2-4. Przewód słuchowy (a), wykres wzmocnienia poziomu ciśnienia akustycznego (SPL) w przewodzie słuchowym (b) f o = c 4 L = 343[m/s] 4 0,025[m] = 3430[Hz] gdzie: c prędkość rozchodzenia się dźwięku

Bardziej szczegółowo

Neurorehabilitacja. oparta na dowodach naukowych. Redakcja wydania I polskiego Ryszard Kinalski

Neurorehabilitacja. oparta na dowodach naukowych. Redakcja wydania I polskiego Ryszard Kinalski Neurorehabilitacja oparta na dowodach naukowych Redakcja wydania I polskiego Ryszard Kinalski Neurorehabilitacja oparta na dowodach naukowych Farsin Hamzei Ferdinand Binkofski Giovanni Buccino Denis Ertelt

Bardziej szczegółowo

Poznawcze znaczenie dźwięku

Poznawcze znaczenie dźwięku Poznawcze znaczenie dźwięku Justyna Maculewicz Uniwersytet im. A. Mickiewicza, kognitywistyka (IV rok) akustyka (II rok) e-mail: justynamaculewicz@gmail.com Klasyczne ujęcie słyszenia jako percepcji zdarzeń

Bardziej szczegółowo

EEG Biofeedback. Metoda EEG-Biofeedback wykorzystuje mechanizm sprzężenia zwrotnego do treningu i usprawniania pracy mózgu

EEG Biofeedback. Metoda EEG-Biofeedback wykorzystuje mechanizm sprzężenia zwrotnego do treningu i usprawniania pracy mózgu EEG Biofeedback Metoda EEG-Biofeedback wykorzystuje mechanizm sprzężenia zwrotnego do treningu i usprawniania pracy mózgu EEG Biofeedback to skuteczna metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN

BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (137) 2006 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (137) 2006 ARTYKUŁY - REPORTS Anna Sochan*, Anna Sokalska** BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Czy substancje zaburzające gospodarkę hormonalną stanowią szczególną grupę chemikaliów?

Czy substancje zaburzające gospodarkę hormonalną stanowią szczególną grupę chemikaliów? Czy substancje zaburzające gospodarkę hormonalną stanowią szczególną grupę chemikaliów? 4 KONGRES ŚWIATA PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO Sopot, 2013 Dorota Wiaderna Biuro do spraw Substancji Chemicznych CO DETERMINUJE

Bardziej szczegółowo

Cel modelowania neuronów realistycznych biologicznie:

Cel modelowania neuronów realistycznych biologicznie: Sieci neuropodobne XI, modelowanie neuronów biologicznie realistycznych 1 Cel modelowania neuronów realistycznych biologicznie: testowanie hipotez biologicznych i fizjologicznych eksperymenty na modelach

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Szacuje się, że wysokie ciśnienie krwi jest przyczyną

Bardziej szczegółowo

Ruch zwiększa recykling komórkowy Natura i wychowanie

Ruch zwiększa recykling komórkowy Natura i wychowanie Wiadomości naukowe o chorobie Huntingtona. Prostym językiem. Napisane przez naukowców. Dla globalnej społeczności HD. Ruch zwiększa recykling komórkowy Ćwiczenia potęgują recykling komórkowy u myszy. Czy

Bardziej szczegółowo

ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G

ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G PRACE instytutu LOTNiCTWA 221, s. 115 120, Warszawa 2011 ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G i ROZDZiAŁU 10 ZAŁOżEń16 KONWENCJi icao PIotr

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Trener Marcin Węglewski ROZGRZEWKA PRZEDMECZOWA W PIŁCE NOŻNEJ

Trener Marcin Węglewski ROZGRZEWKA PRZEDMECZOWA W PIŁCE NOŻNEJ ROZGRZEWKA PRZEDMECZOWA W PIŁCE NOŻNEJ Na optymalne przygotowanie zawodników do wysiłku meczowego składa się wiele czynników. Jednym z nich jest dobrze przeprowadzona rozgrzewka. (Chmura 2001) Definicja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę*

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PPT Zał. nr 4 do ZW 33/0 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Przetwarzanie informacji wzrokowej - procesy wzrokowe Nazwa w języku angielskim Processing of visual information vision process

Bardziej szczegółowo

dr hab. prof. AWF Agnieszka Zembroń-Łacny DOPING GENOWY 5 CIEMNA STRONA TERAPII GENOWEJ

dr hab. prof. AWF Agnieszka Zembroń-Łacny DOPING GENOWY 5 CIEMNA STRONA TERAPII GENOWEJ dr hab. prof. AWF Agnieszka Zembroń-Łacny DOPING GENOWY 5 CIEMNA STRONA TERAPII GENOWEJ GENY PRZECIWBÓLOWE dekarboksylaza kwasu glutaminowego GAD i kwas -aminomasłowy GABA proopiomelanokortyna POMC endorfiny,

Bardziej szczegółowo

Czucie bólu z zębów człowieka. dr n. med. Marcin Lipski dr n. med. Jarosław Zawiliński

Czucie bólu z zębów człowieka. dr n. med. Marcin Lipski dr n. med. Jarosław Zawiliński Czucie bólu z zębów człowieka dr n. med. Marcin Lipski dr n. med. Jarosław Zawiliński Nerwy Nerw trójdzielny Nerw szczękowy i nerw żuchwowy Gałęzie zębowy ww nerwów Miazga Włókna aferentne czuciowe Włókna

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 013/014 Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna Forma

Bardziej szczegółowo

LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N

LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N Załącznik nr 42 do zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu: LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N 25.8 Inne zaburzenia

Bardziej szczegółowo