Lokata SGB przynios a szcz Êcie klientowi KDBS str. 1. str. 3 Letnie Targi Ogrodnicze w Marszewie odbywa y si w czerwcu z udzia em SGB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokata SGB przynios a szcz Êcie klientowi KDBS str. 1. str. 3 Letnie Targi Ogrodnicze w Marszewie odbywa y si w czerwcu z udzia em SGB"

Transkrypt

1 Lokata SGB przynios a szcz Êcie klientowi KDBS str. 1 str. 3 Letnie Targi Ogrodnicze w Marszewie odbywa y si w czerwcu z udzia em SGB str. 4-7 Z cyklu z wizytà u Bank Spó dzielczy w Dzier oniowie str Sponsoring w bankach spó dzielczych str. 11 Najstarszy bank spó dzielczy naszej Grupy BS w Golubiu-Dobrzyniu str E-bankowoÊç Karty kredytowe dla klientów Spó dzielczej Grupy Bankowej str. 23 str. 21 Konkurs ubezpieczeniowy str. 22 Fundusze inwestycyjne str. 31 Obs uga klienta i sprzeda us ug bankowych

2 najwa niejsze wydarzenia Wystartowa i zyska 1 Lokata SGB nagrod g ównà samochód Honda wygra klient KDBS. Lokalne Âwi to Spó dzielczoêci w Jarocinie 1 i Ogólnopolskie w Stalowej Woli 2 SGB na Letnich Targach Rolno-Ogrodniczych AGROMARSZ w Marszewie 3 dzia alnoêç handlowa Ekspansja us ug bankowoêci elektronicznej w bankach spó dzielczych cz Umowy zrzeszeniowe pomi dzy GBW S.A. i Concordia Polska TUW podpisane 19 Konkurs ubezpieczeniowy KUBA 2008 rozpocz ty 21 Fundusze inwestycyjne atrakcyjna forma pomna ania dochodów banków spó dzielczych 22 z ycia SGB Lokalny lider 4 Bank Spó dzielczy w Dzier oniowie 15 sierpnia br. ukoƒczy 57 lat dzia alnoêci Lubi wyzwania 5 Rozmowa z El bietà Nowakowskà Akkermans, prezesem Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Dzier oniowie Sponsoring Banków Spó dzielczych i polityka sponsorowania 8 Charakterystyka kart kredytowych oferowanych przez Banki SGB 23 Oferta kart p atniczych SGB poszerzy a si w ostatnim czasie o nowe karty kredytowe Visa oraz MasterCard dla osób fizycznych. W konsekwencji podj tych przez GBW SA dzia aƒ karta kredytowa MasterCard jest równie oficjalnà kartà Champions League (Ligi Mistrzów) w pi ce no nej. Spó dzielcza Grupa Bankowa pozyska a nowà lini kredytowà obj tà pomocà unijnà 23 Ma e i mikroprzedsi biorstwa to beneficjenci linii kredytowej CEB/KfW dystrybuowanej za poêrednictwem Gospodarczego Banku Wielkopolski SA i banków spó dzielczych SGB w ramach Pomocniczego Programu Dzia aƒ Unii Europejskiej O historii Banku Spó dzielczego w Golubiu-Dobrzyniu z okazji 145-lecia powstania Banku lecie GBS Mi dzyrzecz 12 prawo Kilka s ów o hipotece lecie BS w Rzepinie 13 Bank Spó dzielczy w Dzierzgoniu kolejny krok w stron klienta 14 Izba Muzealna Banku Spó dzielczego w Jarocinie 15 Szachy pi kny sport 16 integracja Europy Program rozwoju obszarów wiejskich na lata zaakceptowany przez Komisj Europejskà cz Kolejna edycja konkursu DziÊ oszcz dzam w SKO, jutro w Banku Spó dzielczym 16 Nowa placówka Banku Spó dzielczego w Goleniowie 16 nauka Oko w oko z klientem 31 Aktywna sprzeda INFORMATOR Spó dzielczej Grupy Bankowej nr 4/135/2007 spis treêci RADA PROGRAMOWA Jerzy Ró yƒski Stanis aw Ormiƒski (przewodniczàcy) cz onek Rady wiceprezes zarzàdu Nadzorczej GBW SA GBW SA przewodniczàcy RN BS Koronowo REDAKCJA redaktor ISSN X nak ad 1500 szt. Pismo bran owe Tadeusz Drabik cz onek Rady Zrzeszenia prezes GBS w Choszcznie Zbigniew Lorenc cz onek Rady Zrzeszenia prezes BS w Szubinie ADRES REDAKCJI Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Norwida 14, Poznaƒ tel , fax Rafa Marciniak cz onek Rady Zrzeszenia prezes BS w Piotrkowie Kuj. Gra yna Nader dyrektor Biura Marketingu GBW SA Czes aw Banaszewski dyrektor I Oddzia u GBW SA w Poznaniu WYDAWCA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA ul. Miel yƒskiego 22, Poznaƒ tel , fax

3 Wystartowa i zyska Honda pojecha a do Dobrzynia Zadzwoni do mnie prezes banku i spyta czy jestem w dobrym humorze, poprosi abym si rozpr y i usiad, wówczas poinformowa mnie, e wygra em samochód opowiada z przej ciem g ówny zwyci zca w loterii promocyjnej Lokaty SGB Startujesz i zyskujesz. Laureat po odbiór g ównej nagrody pojawi si wraz ze swoim szwagrem. Z przej cia nie by em pewien czy zdo am prowadziç samochód powiedzia. Uroczyste przekazanie samochodu Hondy Civic odby o si w Poznaniu. Zwyci zca jest klientem Kujawsko Dobrzyƒskiego Banku Spó dzielczego z siedzibà we W oc awku, oddzia Dobrzyƒ nad Wis à. W banku posiadam konto od zawsze powiedzia laureat odbierajàc kluczyki Mam do niego blisko, op aty mi odpowiadajà. Cz sto korzystam z us ug banku. Bohater uroczystoêci jest szcz Êliwym ojcem czworga dzieci: Kingi oraz Huberta, Norberta i Roberta. W aênie rozpoczà budow domu dla rodziny, nadwy k gotówki zainwestowa w Lokat SGB. To jego pierwsza wygrana w yciu. Jak zapewni w przysz o- Êci nadal b dzie bra udzia w loteriach promocyjnych organizowanych przez Spó dzielczà Grup Bankowà. W loterii Startujesz i zyskujesz nagrody pieni ne w wysokoêci 10 tysi cy z otych trafi y do klientów Banków Spó dzielczych w Ârodzie Wielkopolskiej i S awnie. Biuro Marketingu Fot. BM Lokalne Obchody Âwi ta Spó dzielczoêci w Jarocinie W dniu 8 lipca 2007 roku w Jarocinie, lokalne spó dzielnie obchodzi y dzieƒ spó dzielczoêci. Obchody Âwi ta Spó dzielczoêci sà jednà z imprez rocznicy 750 lecia powstania miasta Jarocina. Wspó organizatorami imprezy by y spó dzielnie: Bank Spó dzielczy w Jarocinie, Spó dzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko W asnoêciowa, Okr gowa Spó dzielnia Mleczarska, Stoiska gospodarzy festynu Gminna Spó dzielnia Samopomoc Ch opska, Spó dzielnia Handlowo-Produkcyjna Zgoda, Spó dzielnia Inwalidów Wspó praca, Spó dzielnia Ogrodnicza Eurowit, Spó dzielnia Inwalidów Prosna, Spó dzielnia Pracy Kominiarzy, Spó dzielczy Zak ad Us ugowo Handlowy Kó ek Rolniczych w Mieszkowie, Spó dzielnia Kó ek Rolniczych w Golinie, Rolnicza Spó dzielnia Produkcyjna z Filarowa Witajàc zgromadzonych Prezes Banku Spó dzielczego w Jarocinie Jan Grzesiek powiedzia : Dzisiejsza uroczystoêç jest tym bardziej szczególna gdy àczy w sobie dwa znaczàce wydarzenia. Pierwsze z nich to obchody 750-lecia Miasta Jarocina a drugie to ponad 140- letnia historia spó dzielczoêci na Ziemi Jarociƒskiej. Tradycje i historie spo eczeƒstw tworzà ich ponadczasowà wartoêç, która jest potwierdzeniem naszej to samoêci, àcznoêci, wspó dzia ania i wspó istnienia a tak e formà pokazania swojego miejsca w otaczajàcej nas rzeczywistoêci. Z okazji Dnia Spó dzielczoêci pragniemy w ten oto sposób przybli yç wysi ek kilku pokoleƒ Polaków w tworzeniu tych spó dzielni. UznaliÊmy, e najlepszà formà pokazania naszego dorobku 1 najwa niejsze wydarzenia

4 Przedstawiciele w adz samorzàdowych oraz zaproszeni goêcie jest wspólne Êwi towanie w gronie klientów, cz onków i pracowników podczas zabawy i w przyjacielskiej atmosferze. Na co dzieƒ mamy stycznoêç z Jarociƒskimi Spó dzielniami i nie zastanawiamy si nad ich historià, osiàgni ciami, bo po prostu sà jak chleb powszedni i zawsze sà blisko gotowe s u- yç i pomagaç. A na zakoƒczenie swojego wystàpienia powiedzia : MyÊl gospodarcza i finansowa zawarta w ideach spó dzielczoêci dorównuje rozwiàzaniom europejskim. Wypracowana ponad 180 lat temu w Polsce a 140 lat temu na Ziemi Jarociƒskiej nieprzerwanie s u y lokalnemu Êrodowisku. Podczas oficjalnych uroczystoêci spó dzielcom wr czano odznaczenia za zas ugi dla Spó dzielczoêci nadane przez Krajowà Rad Spó dzielczà: odznaczenie z ràk wiceprezesa KRS Zdzis awa Kaczmarczyka otrzyma a Spó dzielnia Ogrodnicza EUROWIT w Jarocinie odebra Prezes Józef Taszarek. Wojewoda Wielkopolski Tadeusz Dziuba odznaczy odznakà honorowà nadanà przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ZAS U ONY DLA ROLNICTWA : Jana Abramowicza, Mieczys awa Giertycha, Ma gorzat opatyƒskà, Janusza Namys owskiego. Odznaczenia Zas u ony dla Spó dzielczoêci Mleczarskiej otrzymali: Gra yna Bukowska, Renata Koz owska, Justyna Krystkowiak, Halina Krzaczkowska, Zbigniew Kubiak, Jacek Màdrzak, Dorota Skrzypczak, Piotr Stró yƒski. W Êwi cie udzia wzi li przedstawiciele w adz samorzàdowych, klienci, cz onkowie oraz zaproszeni przedstawiciele zaprzyjaênionych firm i instytucji. Impreza zorganizowana przez spó dzielców by a imprezà o charakterze masowym pokazujàcà ich aktualny dorobek i przedstawiajàcà firmy dzia ajàce jako spó dzielnie, ich histori, rozwój i plany dzia- ania na przysz oêç. Swoje stoisko oprócz wszystkich spó dzielni mia o tak e: Wydawnictwo fundacji 750 lecia Jarocina w festiwalowym namiocie nabyç mo na wydawnictwa zwiàzane z Jubileuszem 750 lecia Jarocina. Szczególnie polecano histori Jarocina zawartà w komiksie a zatytu owanà Lustro czasu jeden z autorów komiksu, jarocinianin Jacek Kowalski by goêciem Festynu. W trakcie Festynu wystàpi a Orkiestra D ta z erkowa pod dyrygenturà kapelmistrza Pana Jerzego Nowackiego, wielu uczestników zaanga owa o si w gry i zabawy organizowane przez Stowarzyszenie Na rzecz Dzieci i M odzie y T cza z Radlina, wys uchano koncertu grupy wokalno instrumentalnej RAZEM, zespo u SOUL Stowarzyszenia Ostatnich UÊmiechni tych Ludzi i muzycznej gwiazdy wieczoru 2 PLUS 1. Sponsorem imprezy by a Grupa Telekomunikacyjna INO- TEL S.A. Poznaƒ nowoczesny operator telekomunikacyjny z us ug którego mieszkaƒcy Jarocina b dà mogli korzystaç ju w najbli szym czasie. K i Ogólnopolskie w Stalowej Woli najwa niejsze wydarzenia 2 XI Krajowe Âwi to Spó dzielczoêci Bankowej i 80-lecie Banku Spó dzielczego w Stalowej Woli obchodzono w dniach 7 i 8 lipca. Program obchodów obfitowa w wiele ró norodnych mniejszych imprez. Pierwszy dzieƒ Âwi ta Spó dzielczoêci Bankowej poêwi cono VIII edycji konkursu Bank Spó dzielczy w s u bie spo ecznoêci lokalnej i V edycji rankingu Najlepszy Bank Spó dzielczy w Polsce. Dyplomy i certyfikaty dla nagrodzonych wr cza Prezes KZBS Eugeniusz Laszkiewicz. Tak e pierwszego dnia w Miejskim Domu Kultury rozpocz y si obchody 80 rocznicy Banku Spó dzielczego w Stalowej Woli. Drugiego dnia obchodzono Âwi to Spó dzielczoêci Bankowej. W po udnie w Konkatedrze poêwi cono sztandar Banku oraz z o ono kwiaty pod pomnikiem Jana Paw a II i Eugeniusza Kwiatkowskiego. W uroczystej Gali brali udzia m.in. Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, pose Artur Zawisza, Prezes KRS Alfred Domagalski, Dyrektor Dariusz Twardowski, ze strony Spó dzielczej Grupy Bankowej w obchodach Êwi ta uczestniczy Wiceprezes Zarzàdu Zygmunt Mi tki. Mieszkaƒcy Stalowej Woli licznie uczestniczyli w spó dzielczej imprezie.

5 SGB na Letnich Targach Rolno-Ogrodniczych AGROMARSZ w Marszewie cje, pokazy a tak e kiermasz ogrodniczy. SpecjaliÊci z OZ WODR w Marszewie przygotowali 15 demonstracyjnych poletek, na których dumnie prezentowa o si 189 rodzajów roêlin w tym: zbo a, ziemniaki, buraki czy rzepak. GoÊciem specjalnym tegorocznych Targów by klient Banku Spó dzielczego w Pleszewie, Pan Stanis aw Lesieƒ z Czajkowa w gminie Blizanów Mistrz Agroligi 2006, który wygra plebiscyt na najlepsze gospodarstwo w Polsce. Organizatorzy Targów z Wielkopolskim Zwiàzkiem Hodowców Koni równolegle organizujà podczas targów Regionalnà Wystaw Koni Hodowlanych. W tym roku swoje konie prezentowa o 19 wystawców, hodowców z terenu Wielkopolski po udniowej z gmin: Baranów, Dobrzyca, Go uchów, Jarocin, Kalisz, Kobylin, Pleszew, Raszków, Rozdra ew, Sulmierzyce, erków. W kategorii: Koƒ rasy czystej krwi arabskiej zwyci czynià zosta a klacz O Hara (po Ortografii i Pamirze) wystawiona przez Pana Bronis awa Vogta z Pleszewa. W dniach czerwca br. Banki Spó dzielcze z terenu Wielkopolski po udniowej czyli BS Dobrzyca, BS Jarocin, SBL K pno, BSZK Koêminek, BS Krotoszyn, BS Pleszew, BS Raszków, SBL Skalmierzyce i RBS Lututów przy wspó pracy z Oddzia em GBW SA w Ostrowie Wielkopolskim zaprezentowa y swojà ofert podczas Letnich Targów Rolno-Ogrodniczych AGROMARSZ odbywajàcych si w ramach Marszewskich Dni Pola `2007. Marszewskie Dni Pola odbywajà si corocznie pod honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego. Program Targów obejmuje prezentacje kolekcji odmian roêlin rolniczych, promocje Êrodków produkcji, wystaw sprz tu rolniczego, konsultacje, porady i informacje, szkolenia, prelek- Stoisko Spó dzielczej Grupy Bankowej zosta o dostosowane do tematu imprezy i aktualnej pory roku. Oprócz materia ów reklamowych SGB do aran acji wykorzystano pnie brzozy, zbo a, kwiaty polne, gliniane garnki, meble ogrodowe oraz charakterystyczne ju nape niane helem balony SGB, dzi ki którym Grupa by a widoczna na ca ych Targach. Banki SGB uczestniczàce w Targach ufundowa y 10 nagród rzeczowych w postaci drobnego sprz tu AGD, a organizatorzy przy licznie zgromadzonych widzach i przez radiow ze podkreêlali fakt udzia u Banków SGB w sponsorowaniu imprezy, a charakterystycznie opakowane w kolory firmowe SGB (bia o-zielone) i opisane nazwà banku sponsora nagrody bardzo korzystnie wyró nia y si podczas wr czania. GBW SA Oddzia w Ostrowie Wlkp. 3 najwa niejsze wydarzenia

6 Lokalny lider Bank Spó dzielczy w Dzier oniowie 15 sierpnia br. ukoƒczy 57 lat dzia alnoêci z ycia SGB 4 W Kotlinie Dzier oniowskiej, u podnó a Gór Sowich po- o ony jest Dzier oniów. Miasto liczy oko o 38 tysi cy mieszkaƒców. Niemal ka dy z nich bezb dnie wskazuje drog do tutejszego Banku Spó dzielczego. Do centrali Banku jedzie si ulicà Daszyƒskiego, wysadzanà po obu stronach liêciastymi drzewami. Ju z daleka uwag przykuwa budynek o niestandardowej architekturze. Wyglàdem przypomina zamek z dwiema oszklonymi wie- ami, w których odbija si b kitne niebo i drzewa. Mi dzy nimi neon z logo Banku i Spó dzielczej Grupy Bankowej. Przed budynkiem obszerny parking, po lewej stronie bankomat, szerokie przeszklone drzwi otwierane na fotokomórk. Nie ma schodów budowla jest przyjazna osobom niepe nosprawnym. Nim klient wejdzie do Êrodka, wita go misja banku: Âwiadczenie kompleksowych, profesjonalnych i efektywnych us ug finansowych na rynku lokalnym w sposób zapewniajàcy zaspokojenie potrzeb Udzia owców i Klientów Banku, jak równie podejmowanie i wpieranie inicjatyw majàcych na celu rozwój lokalnego Êrodowiska i jego spo eczno- Êci. Po prawej stronie sala operacyjna. Przestronne wn trze, Êciany w przyjemnych dla oka kolorach. Przyjemny ch ód, który daje klimatyzacja. W rogu kàcik dla dzieci, aby si nie nudzi y, gdy rodzice za atwiajà bankowe sprawy. Prosz zauwa yç, e stanowiska do obs ugi klienta sà podwójne, w po owie majà wysokie blaty, w po owie sto y przy których klient mo e usiàêç, a wszystko po to, eby u atwiç obs ug t umaczy doradca klienta i kontynujàc Kiedy klient chce tylko o coê spytaç, nie musi siadaç, wystarczy, e si oprze o lad, gdy ma spraw mo e usiàêç i porozmawiaç. Po prawej stronie sala operacyjna przeznaczona do obs ugi klientów biznesowych. Tu równie stonowane kolory, wygodne meble, du o zielonych roêlin doniczkowych. Na pi trze znajdujà si m.in. gabinety Cz onków Zarzàdu. Gabinet Pani Prezes Akkermans jest urzàdzony ze smakiem. Nie ma w nim niepotrzebnych ozdób ani przepychu. Meble bez ostrych kantów, na Êcianie zdj cie Wielkiego Kanionu. Zauwa y Pan, e mam puste biurko? uêmiecha si Pani Prezes. RzeczywiÊcie biurko wyglàda jakby nikt przy nim nie pracowa. W ogóle na pó kach nie ma adnego dokumentu, kartki, ksià ki. Wszystko jest pouk adane w szafkach, a szafki równie projektu szefowej, otwierajà si tylko w po owie. Dokumenty sà u o one wed ug pilnoêci za atwienia. Skromne, ale harmonijne zaprojektowanie gabinetu to fascynacja Pani Prezes filozofià feng shui. Fasad budynku Centrali BS Dzier oniów zdobià przeszklone wie e w których odbija si niebo! Oddzia w Pieszycach... Druga placówka Banku mieêci si równie w atrakcyjnym miejscu w Pieszycach, przy ul. KoÊciuszki. Lokalizacja jest o tyle korzystna, e niemal wszyscy narciarze i turyêci jadàc do Kamionek w Góry Sowie przeje d ajà przez Pieszyce i cz sto korzystajà z bankomatu nale àcego do Banku Spó dzielczego. W górach znajduje si a pi ç stoków narciarskich, z tego dwa sà oêwietlone, co roku zje d a tutaj mnóstwo narciarzy. Z uroków gór korzystajà równie turyêci, co niektórzy w drujà na najwy szy szczyt Gór Sowich liczàcà 1015 m.n.p.m. Wielkà Sow. Wchodzàc do placówki, uwag przykuwa stand z obecnie trwajàcej kampanii reklamowej Wygrywaj w Banku Spó dzielczym. W czym mog pomóc? pyta klienta m oda dziewczyna, pracownik placówki. Przywiàzujemy olbrzymià wag do jakoêci obs ugi t umaczy Pani Prezes W naszym Banku pracujà ludzie z pasjà, odpowiednim wykszta ceniem. Pracownicy Banku stale podnoszà swoje kwalifikacje, firma inwestuje du e Êrodki w szkolenie kadry. Pewnym nowatorskim rozwiàzaniem jest funkcjonowanie w Banku tzw. wewn trznego trenera, który m.in. dba o trzymanie wysokiego poziomu obs ugi. i w Bielawie Bank Spó dzielczy w regionie W cyklu Z wizytà u Bank Spó dzielczy w regionie redaktorzy Informatora SGB udali si na Dolny Âlàsk. Tutaj niedaleko Gór Sowich, w Dzie oniowie dzia a Bank Spó dzielczy. Niedawno bank gruntownie przebudowa swojà siedzib. Przypomnijmy, e w naszym cyklu prezentujemy banki SGB, które z ró nà cz stotliwoêcià goszczà na amach Informatora SGB. Wszystkie przyczyniajà si do umacniania pozycji Spó dzielczej Grupy Bankowej na rynku us ug finansowych. Z równym zaanga owaniem swoje obowiàzki wykonujà pracownicy oddzia u w Bielawie turystycznej miejscowo- Êci, po o onej kilka kilometrów od Dzier oniowa. Niektórzy wczeêniej pracowali w du ych bankach komercyjnych, przeszli do Banku Spó dzielczego, g ównie dzi ki dobrej atmosferze pracy i mo liwoêciom rozwoju zawodowego. Oddzia banku w Bielawie mieêci si na osiedlu 25-lecia najwi kszym w mieêcie. Klienci majà do dyspozycji kilka stanowisk obs ugi oraz wrzutni elektronicznà i bankomat. W sumie BS Dzier oniów Êwiadczy swoje us ugi poprzez cztery placówki. Na razie nie otwieramy nowych punktów obs ugi mówi Pani Prezes zale y nam na utrzymaniu pozycji lokalnego lidera w us ugach bankowych, ale nie poprzez rozwój obszarowy, ale za pomocà zwi kszania udzia u w rynku, na którym obecnie dzia amy. ROS

7 Lubi wyzwania Rozmowa z El bietà Nowakowskà Akkermans, prezesem Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Dzier oniowie Pani Prezes, jeszcze niedawno centrala Banku Spó dzielczego w Dzier oniowie w niczym nie przypomina a siedziby nowoczesnego banku. MieÊci a si w parterowym budynku nawiàzujàcym wyglàdem bardziej do sklepu ni banku. Prosz nie przesadzaç, ówczesna bry a budynku by a adekwatna do potrzeb i poziomu rozwoju Banku. DziÊ Bank jest w zupe nie innym miejscu rozwoju. Gruntownie przebudowaliêmy budynek. Pojawi o si pi tro, bry po dwóch stronach zdobià przeszklone wie e. Obecnie jest on tak zaprojektowany, e w razie potrzeby mo emy dobudowywaç kolejne elementy. Budynek jest przystosowany do obs ugi osób niepe nosprawnych, ma klimatyzacj, spe nia europejskie standardy. Zauwa y em, e wokó centrali znajduje si obszerny parking. Obecnie klienci sà bardzo wymagajàcy, wielu z nich zw aszcza przedsi biorcy traktujà samochód nie jako luksus ale codzienne narz dzie pracy. Klient nie mo e przyje d aç do Banku i martwiç si, e nie b dzie mia gdzie zaparkowaç. Specjalnie powi kszyliêmy parking, za skrawek ziemi przed bankiem zap aciliêmy miastu oko o 350 tysi cy z otych, ale uwa am, e by a to koniecznoêç. Obecnie parking mieêci 48 samochodów, to nasza przewaga konkurencyjna nad innymi bankami, których w sàsiedztwie jest kilka. Wspomnia a pani o wydatkach, generalny remont centrali te musia byç kosztowny. Bank chyba dobrze prosperuje, skoro staç go na takie inwestycje. W aênie firmy zakoƒczy y publikacj wyników za II kwarta br. Jak wyglàda sytuacja ekonomiczna Banku Spó dzielczego w Dzier oniowie po pierwszym pó roczu 2007 roku?! Historia Banku Spó dzielczego w Dzie oniowie Poczàtki bankowoêci spó dzielczej w Kotlinie Dzier oniowskiej nie sà tak odleg e jak w innych cz Êciach kraju, na przyk ad w Wielkopolsce. Bank Spó dzielczy w Dzier oniowie liczy dok adnie 57 lat, zosta utworzony 15 sierpnia 1950 roku. Bank powo ano z inicjatywy najbardziej przedsi biorczych i wp ywowych mieszkaƒców powiatu. G ównym celem Banku by o wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych. Od dnia powstania Bank stabilnie si rozwija, nale y do najbardziej znaczàcych Banków Spó dzielczych na Dolnym Âlàsku. W latach podlega Bankowi Gospodarki ywnoêciowej. Jeszcze przed wprowadzeniem w ycie ustawy o restrukturyzacji banków spó dzielczych i BG S.A., która m.in. pozwoli a na powstawanie banków regionalnych, Bank Spó dzielczy w Dzier oniowie by jednym ze wspó za o ycieli Gospodarczego Banku Wielkopolski SA Banku Regionalnego z siedzibà w Poznaniu. W 1992 roku zosta cz onkiem grupy za o ycielskiej Gospodarczego Banku Po udniowo Zachodniego we Wroc awiu. W latach Bank przeprowadza restrukturyzacj (bez pomocy ustawowej). Otwiera nowe placówki w Bielawie i Pieszycach. Ca y czas pr nie si rozwija. K adzie du y nacisk na szkolenia kadry mened erskiej i pracowniczej. W tym celu wspó pracuje nie tylko z Bankowym OÊrodkiem Doradztwa i Edukacji w Poznaniu, ale równie z korzysta ze szkoleƒ w bankowoêci w Holandii, Francji, Niemczech a nawet w Stanach Zjednoczonych. W 2001 roku instaluje pierwszy bankomat. W grudniu 2006 roku koƒczy gruntownà przebudow centrali w Dzier oniowie. DziÊ Bank prowadzi dzia alnoêç na terenie powiatu dzier oniowskiego. Posiada oddzia y w Pieszycach i Bielawie, w tym drugim mieêcie dzia a tak- e filia Banku. Pani prezes El bieta Nowakowska Akkermans w swoim ogrodzie z kotkiem Czarnuszkiem Sàdz, e wyniki mo na uznaç za bardzo dobre. WypracowaliÊmy tys. zysku brutto mimo wycofania z obrotu kwoty ponad tys. z, którà przeznaczyliêmy na rozbudow centrali Banku i dodatkowego parkingu na kolejne 31 samochodów. W wywiadzie dla Nowoczesnego Banku Spó dzielczego powiedzia a Pani m.in. e Bank wspiera ma e, rodzinne firmy. Czy nadal dla Banku g ównymi klientami jest sektor Ma ych i Ârednich Przedsi biorstw? Taka tendencja jest utrzymana. Bank obs uguje wed ug stanu na r klientów biznesowych w tym MSP 3.486, na koniec 2006 r w tym MSP Corocznie klientami Banku zostajà firmy, które stawiajà pierwsze kroki w biznesie np. w 2006 r. 246, w 2005 r Bardzo dbamy, aby oferta naszego Banku by a najatrakcyjniejsza i by a pierwszym wyborem klienta. Dla kogo jeszcze jest Bank Spó dzielczy w Dzier oniowie? Kto jest g ównym klientem Banku? Poza klientami MSP Bank prowadzi obs ug rolników (1430 rachunków bie àcych na r.) oraz osób fizycznych (6.385 ROR, rachunków depozytowych na r.) Mo na u yç okreêlenia, e dywersyfikacja wed ug Grup Klienta jest wzorcowa, adna z grup nie wyst puje w istotnej przewadze. Ratusz w Dzier oniowie wybudowany w XIII wieku, s u y jako dom handlowy, obecnie siedziba w adz miasta 5 z ycia SGB

8 z ycia SGB Dzier oniów to nie jest zbyt du e miasto, ale dzia a tutaj kilka banków komercyjnych. Jak bank radzi sobie na tym konkurencyjnym rynku? W jaki sposób wyró niacie swojà ofert? Dzier oniów liczy ok. 38 tys. ludnoêci i dalszym ciàgu boryka si z problemem strukturalnego bezrobocia m.in. po by ych Zak adach Radiowych DIORA czy olbrzymich prz dzalniach. Problemu nie rozwiàza a te podstrefa ekonomiczna, dlatego bardziej kreatywne osoby bazujà na samozatrudnieniu a bank ma dla nich specjalnà ofert. Konkurencja na lokalnym rynku bankowym jest bardzo du a, w samym Dzier oniowie ma swoje placówki dziewi ç banków komercyjnych, ok. dziesi ç placówek SKOK, co najmniej pi ç biur poêredników kredytowych oraz niepoliczone ju punkty przyjmowania op at. Ta ÊwiadomoÊç jest podstawà sta ej aktywnoêci, która polega m.in. na tworzeniu atutów Banku dla spo ecznoêci lokalnej. Jakie to atuty? Wspomn o niektórych, bo nie sposób wymieniç wszystkiego. Sukcesywnie wzbogacamy ofert produktowà w celu kompleksowego zaspokojenia potrzeb w sferze rozliczeƒ i finansowania dzia alnoêci gospodarczej i sfery konsumpcyjnej. Systematycznie modyfikujemy ju istniejàce us ugi, uwzgl dniajàc potrzeby klientów poprzez: stosowanie nowatorskich rozwiàzaƒ i indywidualne podejêcie do klienta. W naszym banku dostosowujemy produkt do oczekiwaƒ ka dego klienta. Stosujemy promocje dla nowych produktów. A czy mocnà stronà jest szybkie podejmowanie decyzji? OczywiÊcie, w biznesie czas to pieniàdz, u nas Klient ma zagwarantowanà szybkà odpowiedê, poniewa jest on dla nas priorytetem. Bez klientów nie ma banku. Poza tym oferowane przez nas us ugi i produkty sà proste i czytelne. Stosowane przez nas regulaminy sà przejrzyste, nie wprowadzamy klientów w b àd np. nie wspominajàc o dodatkowych kosztach produktu. Klient doskonale wie w jakiej wysoko- Êci b dzie p aci raty, ile zap aci prowizji itp. Musz dodaç, gwarantujemy te mo liwoêç negocjacji cen obs ugi bankowej (w tym cen kredytów) po spe nieniu obiektywnie okre- Êlonych kryteriów. Zwykle banki SGB konkurujà te cenà np. niskimi prowizjami za regulowanie rachunków za energi czy telefon. Równie je stosujemy. Nasze op aty i prowizje zwiàzane z bankowym obrotem gotówkowym i przelewami bezgotówkowymi sk adanymi w placówkach banku sà najkorzystniejsze na lokalnym rynku. Ostatnio coraz popularniejsze w bankowoêci staje si nie tylko obs uga klienta, ale równie doradztwo. Jak wspomnia am na poczàtku naszej rozmowy, dziê klienci sà bardzo wymagajàcy, oczekujà obs ugi na najwy szym poziomie. Dlatego te wcià udoskonalmy proces obs ugi. WprowadziliÊmy system zarzàdzania relacjami z klientami poprzez przypisanie im indywidualnych doradców. Oddzia banku w Bielawie W adze banku stawiajà na edukacj, na zdj ciu P. Prezes wyjaênia, jak dzia a bankomat Wdro yliêmy nowà struktur organizacyjnà wydzielajàc w pionie handlowym Banku Wydzia Obs ugi Klienta Biznesowego, w którym realizowane sà wszystkie procesy zwiàzane z kompleksowà obs ugà g ównie klientów MSP, poniewa stanowià oni 89,5% wszystkich klientów biznesowych Banku oraz Wydzia Obs ugi Klienta Prywatnego. Czyli budujecie d ugotrwa e relacje w klientami? To dla nas norma. Bank Spó dzielczy w Dzier oniowie 15 sierpnia br. obchodzi 57 urodziny. Tu dzia amy i tu prowadzimy biznes, jesteêmy naturalnie zakorzenieni w tym Êrodowisku, musimy budowaç dobre relacje z klientami. Nie zachowujemy si jak wiele firm w Polsce, które dziê drenujà rynek, maksymalizujà zyski, potem zamykajà biznes i to samo robià np. na Ukrainie. Wspomnia a pani, e Bank jest cz Êcià Êrodowiska, w którym funkcjonuje, a czy anga uje si w akcje charytatywne. Czy wspiera lokalnà spo ecznoêç? Strategicznym celem banku w ramach lokalnych akcji charytatywnych i sponsoringowych jest wspieranie i pomoc dla dzieci i m odzie y corocznie pozytywnie rozpatrujemy kilkadziesiàt wniosków. Nie traktujemy tego wsparcia jako elementu kampanii reklamowej czy wizerunkowej, dlatego te nie nag aêniamy tych faktów. Bank nie tylko pomaga, ale na pewno przyczynia si do rozwoju miasta i regionu. Staramy si nie stosowaç pomocy bo pomoc tworzy stosunek zobowiàzaniowy a my stwarzamy stosunki partnerskie i wspó pracy, takie relacje sà korzystniejsze dla obu stron. Integrujemy si ze Êrodowiskiem lokalnym i wspieramy inicjatywy lokalne nie tylko finansowo np. prowadzimy lekcje dla dzieci wiejskich aby zrozumia y po co jest bank? Podobno prowadzicie edukacj bankowà tak e w lokalnych mediach? Zarzàd BS Dzier oniów, stojà od lewej Wiceprezes ds. finansowych Aneta Rakoczy, Prezes El bieta Nowakowska Akkermans, Prezes Zarzàdu Zwiàzku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz i Wiceprezes ds. handlowych El bieta Wróblewska 6

9 Opinie klientów Bo ena Furmankiewicz, w aêcicielka salonu fryzjerskiego Ceriotti, mieszkanka Dzier oniowa Dlaczego korzystam z us ug Banku Spó dzielczego w Dzier oniowie? Jestem zaskoczona tym pytaniem, nie spodziewa am si, e b d udziela a wywiadu w czasie wizyty w Banku. Prosz daç mi chwilk, musz pomyêleç. Ju wiem! Chyba g ównie dlatego, e dobrze si w nim czuj. Za atwianie spraw w tym Banku sprawia mi autentycznà przyjemnoêç. Personel cechuje wysoka kultura osobista. Sala operacyjna jest przestronna, przyjazna dla klientów. MyÊl, e moja opinia o Banku nie jest odosobniona. W swojej pracy mam codzienny kontakt z klientkami. Cz sto rozmawiamy o codziennych sprawach: zakupach, op atach, rachunkach. Niejednej poleci am us ugi Banku Spó dzielczego w naszym mieêcie. Ryszard Hubisz, pracownik OÊrodka Doradztwa Rolniczego w Dzier oniowie, mieszkaniec Dzier oniowa W ODR cz sto odwiedzajà nas rolnicy oraz osoby zwiàzane z sektorem rolno-spo ywczym. Zwykle rolnicy korzystajà z us ug banków, wià e si to przede wszystkim z kredytami oraz dop atami na jakie mogà liczyç z Unii Europejskiej. Wiem z doêwiadczenia, e sà zadowoleni z us ug Banku Spó dzielczego w Dzier oniowie. Otrzymujà w nim nie tylko kredyty ale równie us ugi doradcze. Prywatnie mia em konto osobiste w innym banku. Jednak, gdy pewnego dnia bank znowu podwy szy op at za prowadzenie konta to przela o czar goryczy i postanowi em zakoƒczyç wspó prac. Przenios em rachunek do Banku Spó dzielczego i nie a uj swojej decyzji. Tomasz Piàtkowski, rolnik, mieszkaniec Pi awy Dolnej Z bankiem jestem zwiàzany od lat. Za co ceni pracowników? Za szybkoêç w dzia aniu. Na przyk ad teraz jestem w Banku, eby za atwiç szybki kredyt. Mam do sprzedania oko o tysiàca ton pszenicy, od pewnego czasu ceny pszenicy idà mocno w gór. Nie musz ju dziê sprzedawaç, mog poczekaç, bo otrzymam kredyt z Banku na bie àcà dzia alnoêç. To dla mnie bardzo korzystne rozwiàzanie. KiedyÊ zaciàgnà- em kredyt w innym banku, musia em za o yç chyba ze trzy rachunki i za ka dy pobierali op at, pracownicy namawiali mnie, ebym przyprowadzi do banku jeszcze dwóch innych klientów, to mi si bardzo nie podoba o. Zrezygnowa em z ich us ug. Swoje gospodarstwo te rozwinà em dzi ki pomocy Banku Spó dzielczego. Sukcesywnie dokupowa em ziemi, dzi ki atrakcyjnym po yczkom z Banku, dziê gospodaruj na ok. 400 hektarach. Pomagajà mi moi trzej synowie. To prawda, od dwóch lat, co tydzieƒ ja albo Wiceprezes ds. handlowych, goêcimy na antenie Radia Sudety. Wyja- Êniamy s uchaczom m.in. w jaki sposób bezpiecznie korzystaç z kart p atniczych, na co zwracaç uwag przy podpisywaniu umowy kredytowej z bankiem. DziÊ wiele firm parabankowych balansuje na cienkiej linie mi dzy etykà a Êwiadomym wprowadzaniem klientów w b àd. Poza tym przedstawiciele Banku biorà udzia w spotkaniach organizowanych przez lokalne w adze a cz sto inicjowanych przez Bank. Banki SGB oferujà nowoczesne produkty depozytowo- -kredytowe. Klienci majà do dyspozycji palet mi dzynarodowych kart p atniczych. Banki stawiajà na bankowoêç elektronicznà. BS w Dzier oniowie przesy a wyciàgi klientom na poczt elektronicznà... I to jest fakt. Stawiamy na nowatorskie, ale sprawdzone rozwiàzania. àczymy tradycyjne kana y dystrybucji (placówki bankowe) z nowoczesnymi np. stref samoobs ugowà banku czynnà 24-h, dost p do kont bankowych za poêrednictwem internetu, serwisu SMS, kart p atniczych i bankomatów, w tym w Centrali Banku z opcjà wp atomatu. Pani Prezes pomówmy przez chwil o Pani. Kieruje Pani bankiem od 1989 roku. Co uwa a Pani za swój najwi kszy sukces? Bankiem kieruj od 19-tu lat, funkcj podj am w 1988 r. kiedy Bank mia sum bilansowà 136 tys. z, a kapita y nieca e z (90 % udzia y cz onkowskie). Obecnie Bank ma sum bilansowà tys. z a kapita y tys. EURO. (160 tys. udzia y cz onkowskie). To osiàgn li- Êmy dzia ajàc na terenie nieca ego powiatu, bez jakiejkolwiek pomocy zewn trznej. Sami restrukturyzowaliêmy trudne kredyty z lat 90 tych (niezale ne zrzeszenie GBPZ pozbawione by o pomocy restrukturyzacyjnej). Nie uczestniczyliêmy w procesach àczeniowych po prostu postawiliêmy na wzrost a nie rozwój. Do wszystkiego dochodziliêmy sami. DziÊ mamy nowoczesnà rozbudowanà central i trzy placówki w obr bie powiatu. Mój sukces to pewnie to, e mam szcz Êcie wykonywaç zawód, który jest mojà pasjà i jeszcze mi za to p acà. Czy kobiecie szefowi atwiej kierowaç bankiem ni m czyênie? Ciàgle jeszcze odczuwam, e miarà wartoêci cz owieka sà spodnie a kobiety oceniane sà bardziej krytycznie, du o liberalniejsze podejêcie jest do m czyzn ale dla mnie to kolejne wyzwanie, a ja lubi wyzwania. Jak Pani godzi obowiàzki domowe z zawodowymi? Mam bardzo du e wsparcie i wyrozumia oêç ze strony m a (te szefowa w bankowoêci, wi c rozumie) syn ju ma w asnà rodzin, a ja z natury swej pracoholik, godz dom i prac. Jak Pani trafi a do bankowoêci spó dzielczej? Prosz opowiedzieç o przebiegu swojej kariery zawodowej. Moja kariera zawodowa jest iêcie amerykaƒska a ca a dotyczy Naszego Banku Spó dzielczego. Zaczyna am w 1977 roku jako kasjer w najmniejszym jednoosobowym punkcie kasowym, równoczeênie rozpocz am studia, wychowywa- am syna i kolejno awansowa am przechodzàc przez wszystkie stanowiska w banku aby w 11 tym roku pracy objàç jego kierownictwo. Jak Pani sp dza wolny czas? Jakie ma Pani hobby? Wi kszoêç wolnego czasu poêwi cam pracy w ogrodzie. Ogród to moja druga pasja. W mojej ocenie jest najwdzi czniejszm materia em twórczym. Tu równie przychodzà mi na myêl najciekawsze pomys y bankowe te. Równie, ale ju wspólnie z m em zwiedzamy najdalsze zakàtki Êwiata. A jaki kraj w którym Pani ostatnio by a zrobi na Pani najwi ksze wra enie? Japonia. Chyba mam coê wspólnego z mieszkaƒcami Kraju Kwitnàcej WiÊni. Oni sà bardzo zdyscyplinowani, punktualni i szanujà innych, nawet adwersarzy. Pracujà podobnie jak ja w jednym zak adzie pracy przez ca e ycie. Sà pouk adani i zdyscyplinowani. Prosz zauwa yç, e w czasie naszej rozmowy ani razu nie zadzwoni telefon, ten czas po- Êwi ci am na mi à rozmow z Panem. Ja równie dzi kuj za przyjemnà rozmow i ycz dalszych sukcesów. Roman Szewczyk 7 z ycia SGB

10 z ycia SGB 8 Letnia aktywnoêç Banku Spó dzielczego w Dzierzgoniu w obszarze sponsoringu lokalnych imprez: Powitanie Lata. Impreza, która zorganizowana by a przez Dzierzgoƒski Dom Kultury, odby a si nad jeziorem Kuksy w dniu r. Dni Dzierzgonia, które odby y si w dniach r. Bank Spó dzielczy w Dzierzgoniu jest sponsorem Dzierzgoƒskiego Klubu Koncert Zbigniewa Wodeckiego z okazji Dni Dzierzgonia Sportowego PowiÊle. Logo Banku wyst puje na koszulkach sportowych i w formie banera reklamowego zawieszonego przy p ycie boiska sportowego Wspó wspiera finansowo równie szko y i so ectwa. W maju 2007: Bank sponsorowa organizacj obchodów Dni Gminy, Dnia Kobiet w Bàgardzie zwiàzanych z otwarciem nowo powsta ej Êwietlicy przy Ochotniczej Stra y Po- arnej, przyznano dotacj Gimnazjum w Dzierzgoniu na wyposa enie pracowni komputerowej, ufundowno Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu ksià kowe nagrody dla klas aktywnie oszcz dzajàcych w Szkolnej Kasie Oszcz dnoêci. Dzi ki dzia aniom sponsorskim Banku, cz Êciej pojawia si reklama Banku Spó dzielczego w Dzierzgoniu. Zauwa- alna obecnoêç Banku w Êrodowisku to nie tylko banery, koszulki, dyplomy czy dedykacje do ksià ek, to budowanie marki Banku, budowanie emocjonalnej wi zi klient Bank poprzez wspomaganie rozwoju edukacyjno kulturalnego w mieêcie i gminie Dzierzgoƒ. Bank Spó dzielczy w Radomsku ju od lat aktywnie uczestniczy, nie tylko w yciu miasta Radomska ale tak e regionu. Wspiera charytatywnie wi kszoêç lokalnych instytucji kulturalnych, sportowych i artystycznych, czego przyk adem sà: DNI RADOMSKA 2007 Bank Spó dzielczy w Radomsku Oficjalnym Sponsorem. Impreza rekreacyjna po àczona z wystawà promocyjno-handlowà, zorganizowana przez Urzàd Miasta Radomska w dniach czerwca 2007 roku. Dni Radomska to najwi ksza impreza plenerowa, która na sta e wesz a do kalendarza imprez miejskich. REGATY OGÓLNOPOLSKIE I MI DZYNARODOWE organizowane w Kruszwicy w sezonie sportowym czerwiec 2007 przez Klub WioÊlarski Gop o Kruszwica. Miejski OÊrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Tuszynie Bank Spó dzielczy w Radomsku sponsorem Pikniku Country PRZEPUSTKA DO MRÑGOWA Gwiazdà imprezy by artysta amerykaƒski Dean Collins, a ca oêç poprowadzi Korneliusz Pacuda nestor muzyki country w Polsce. Impreza Sportowa zorganizowana przez Cz stochowski Klub Motocyklowy W ókniarz w sezonie 2007 w czerwcu. WAKACYJNY FESTYN POWIA- TOWY w Krz towie zorganizowany po raz pierwszy przez Starostwo Powiatowe w Radomsku i Komend Powiatowà Policji w dniu 15 lipca 2007roku. Festyn ma byç imprezà cyklicznà odbywajàcà si co roku w innej gminie. G ównymi atrakcjami by y koncerty s ynnych artystów i liczne pokazy m.in. sprawnoêciowe na motocyklach, tresury psów, prezentowane przez Policjantów. DNI WIELUNIA ( r.) zorganizowane przez Wieluƒski Dom Kultury. III Edycja Mi dzynarodowego Festiwalu Chóralnego WSCHÓD ZACHÓD ZBLI ENIA ( r.). DNI PIOTRKOWA TRYBUNAL- SKIEGO ( r.) Bank Spó dzielczy w Radomsku Sponsorem koncertu poêwi conego Tadeuszowi Nalepie. Wymienione wydarzenia sà tylko jednymi z wi kszych, zorganizowanych przy wspó udziale Banku Spó dzielczego w Radomsku, w miesiàcach wakacyjnych czerwiec lipiec Na sierpieƒ i wrzesieƒ planowana jest równie pomoc finansowa, np. w dniach 8-9 wrzesieƒ 2007 roku Festyn BURSZTYNOWYM SZLAKIEM, organizowany przez Starostwo Powiatowe Wieluƒ Bank Spó dzielczy w Radomsku b dzie jednym z wi kszych sponsorów. Bank Spó dzielczy w Radomsku Kujawski Bank Spó dzielczy w Aleksandrowie Kujawski poinformowa Redakcj o sponsorowaniu Festynu Âredniowiecznego. W dniach 7-8 lipca 2007 r. odbywa- y si XXIV DNI M ODOÂCI w Racià ku. Podczas imprezy odby si Festyn Âredniowieczny przed ruinami zamku: pokazy walk rycerskich Dàb Pomorza, bicie monet, palenisko oraz warsztat tkacki. Zorganizowana zosta- a równie dyskoteka z atrakcjami, Piknik z Gwiazdà Blue-Box oraz wiele konkursów z nagrodami dla dzieci i doros ych, malowanie twarzy, weso e miasteczko i wiele innych atrakcji. Kolejnà imprezà, w której Kujawski Bank Spó dzielczy w Aleksandrowie Kujawskim bra udzia to Gminno-Powiatowe Do ynki w dniu 19 sierpnia 2007 r. na stadionie gminnym w Chrostkowie. Punkt konsultacyjny Banku stoisko z wszelkimi informacjami na temat dzia alnoêci Banku oraz rodzajami oferowanych us ug przez KBS w Aleksandrowie Kujawskim cieszy si du ym zainteresowaniem uczestników Âwi ta Plonów. AKADEMIA S O CA aktywny wypoczynek, rekreacja i zabawa Bank Spó dzielczy w Gryficach w àczy si w organizacj letniej imprezy o charakterze kulturalno rekreacyjnym w nadmorskich miejscowoêciach powiatu. W miesiàcach wakacyjnych w Rewalu, Pobierowie i Pogorzelicy oraz Niechorzu, Trz saczu i Pustkowie odbywa y si zaj cia AKADEMII S O CA. Spó dzielcza Grupa Bankowa oraz Bank Spó dzielczy w Gryficach jako wspó sponsorzy uczestniczyli w tej wakacyjnej, s onecznej imprezie. Jednà z wielu imprez AKADEMII S O CA by y Dni powiatu gryfickiego: kraina gryfitów i Êwi to Êledzia ba tyckiego w dniach 6 i 7 lipca w Niechorzu. W obchodach Êwi ta powiatu uczestniczyli nie tylko mieszkaƒcy, ale licznie odpoczywajàcy tu wczasowicze i turyêci przebywajàcy w tym okresie nad ch odnym ale s onecznym Morzem Ba tyckim. Przez ca y lipiec na nadmorskim obszarze powiatu gryfickiego odbywa y si w ramach AKADEMII S O CA imprezy Strefy S oƒca sportowe (turnieje, rozgrywki, zawody) i rozrywkowe (festiwal piosenki morskiej Sekstans 2007).

11 Bank Spó dzielczy w Pleszewie jest sponsorem wielu imprez, koncertów, spotkaƒ kulturalnych i zawodów sportowych w mieêcie i okolicach. Szczególnie w okresie letnim, który charakteryzuje si zwi kszonà aktywnoêcià instytucji organizujàcych imprezy o charakterze masowym. Bank wspó uczestniczy i anga uje si w ich organizowanie, stajàc si cz sto g ównym sponsorem. Wsparcie finansowe Banku dotyczy imprez so eckich, klubowych i parafialnych oraz organizowanych przez stowarzyszenia i lokalne samorzàdy. Chór Harmonia, Pleszewski festiwal piosenki dzieci i m odzie- y oraz VII Dzieci ca olimpiada sportowa organizowana przez ZHP i Dzieƒ Dziecka to tylko kilka imprez spoêród kilkudziesi ciu, które odby y si podczas wakacyjnych miesi cy, których sponsorem by Bank. Bez rozg osu wsparcie finansowe otrzyma y Wspólnota Wiara i Âwiat o Pleszew, która zwróci a si o dofinansowanie na zorganizowanie obozu dla dzieci niepe nosprawnych i GZRiOR Pleszew o dofinansowanie dzia alnoêci oêwiatowo-kulturalno szkoleniowej. K Bank Spó dzielczy w K odawie by wspó sponsorem nast pujàcych inicjatyw lokalnego Êrodowiska. Wsparcie finansowe otrzyma y: Gospodarstwa Agroturystyczne gm. K odawa na zorganizowanie imprezy promujàcej powiat, gmin oraz przedsi biorczoêç na wsi i promowanie turystyki na terenie dzia ania BS. Regionalny Przeglàd Dzieci cych i M odzie owych Zespo ów Tanecznych O lampk solnà, organizowanego przez Gminny OÊrodek Kultury w K odawie. Dofinansowano loteri fantowà, organizowanà przez Szko Podstawowà w Bierzwiennej D ugiej podczas Festynu Szkolnego, oraz przygotowano nagrody dla Laureata III Festiwalu Piosenki Integracyjnej w Rdutowie organizowanego przez Gmin Chodów Ponadto: loteri fantowà, organizowanà przez Gimnazjum nr 3 w Rysinach Kolonii podczas Festynu Szkolnego pod nazwà Powitanie Wakacji. loteri fantowà organizowanà przez Gminny OÊrodek Kultury w K odawie podczas obchodów Dni K odawy. loteri fantowà organizowanà przez Szko Podstawowà w Luboƒku podczas Festynu z okazji Âwi ta Szko y. Dochód z imprezy zosta przeznaczony na cele i potrzeby szko y. Bank Spó dzielczy w asinie w miesiàcu lipcu by organizatorem i sponsorem lokalnego spotkania zorganizowanego z okazji Dnia Spó dzielczo- Êci, w dniu r., natomiast w miesiàcu sierpniu by wspó sponsorem Festynu rodzinnego, na którym wystàpi Pan Zbigniew Wodecki. Festyn zorganizowa a Parafia p.w. Êw. Wawrzyƒca w Szczepankach. Pobiedzisko GoÊliƒski Bank Spó dzielczy w Pobiedziskach wspiera Akcj Lato uczestniczàc w dofinansowaniu obozów dla dzieci i m odzie y organizowanych przez Gmin Pobiedziska i OÊrodek Kultury i Sportu w Pobiedziskach. Bank by wspó sponsorem Jarmarku Âw. Jakuba, który odbywa si w dniu 21 lipca 2007 r. w Murowanej GoÊlinie. B dzie równie dofinansowywaç do ynki gminne w gminie Pobiedziska, Murowana Go- Êlina i Swarz dz. W czerwcu Bank wspólnie z GBW SA sponsorowa imprezy plenerowe SKOKI KONNE w Swarz dzu oraz uczestniczy w Festynie Parafialnym w Kobylnicy. Bank Spó dzielczy w Tczewie od lat wielkà uwag przywiàzuje do wspó pracy ze Êrodowiskiem, w którym funkcjonuje i z którego wywodzi si oko o 1500 udzia owców. W celu umocnienia pozycji w Êrodowisku lokalnym Bank bardzo aktywnie wspiera ró ne przedsi wzi cia w rodzaju imprez sportowych, m odzie owych i dzieci cych. Przeznacza te Êrodki na dzia alnoêç ró nego rodzaju stowarzyszeƒ, fundacji. Ka dego roku na dzia alnoêç spo eczno-wychowawczà, charytatywnà, kulturalnà, sporto- 9 z ycia SGB

12 wà, nauki, oêwiaty i wychowania przeznacza Êrodki finansowe, które wspomagajà dzia alnoêç szkó, klubów sportowych, stra y po arnych, Ko a Gospodyƒ Wiejskich, Rady So eckie. Wyrazem tego sà podzi kowania, które nap ywajà do siedziby banku oraz kolejne wyró nienie Krajowego Zwiàzku Banków Spó dzielczych -Bank Spó dzielczy w s u bie spo ecznoêci lokalnej oraz Darczyƒca Roku. Bank Spó dzielczy w Tczewie jest g ównym sponsorem X Grand Prix Tczewa w Siatkówce Pla owej. Impreza organizowana jest w lipcu i sierpniu w ka dy czwartek przez Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji. Jak co roku w lipcu odbywa si Powiatowy Turniej Kó Gospodyƒ Wiejskich organizowany przez Powiatowy Zespó Doradztwa Rolniczego w Tczewie, którego Bank jest wspó sponsorem. Bank dofinansowuje równie publikacj Kociewskiej Ksià ki Kucharskiej. Przedsi wzi cie to realizowane jest przez Kociewskie Forum Kobiet. Ponadto od kilku lat Bank jest sojusznikiem i niezawodnym przyjacielem przy organizacji In Memoriam Festiwal Grzegorza Ciechowskiego. Jest to impreza poêwi cona pami ci Grzegorza Ciechowskiego poety, kompozytora, muzyka producenta muzycznego, który urodzi si w Tczewie i tu rozpoczyna swojà artystycznà karier. Zespó Caritas z terenu Miasta i Gminy Tczewa oraz Gminy Subkowy organizuje turnusy wakacyjne dla dzieci i m odzie y, które Bank dofinansowuje. W kalendarzu imprez miejskich znajdujà si XV TCZEWSKIE DO YN- KI DZIA KOWE Bank jest równie sponsorem. Bank Spó dzielczy w Strzelnie majàc na uwadze propagowanie wizerunku Banku w Êrodowisku lokalnym i regionie systematycznie w àcza si w organizowanie imprez o charakterze sportowym, kulturalno-oêwiatowym i rekreacyjnym. W okresie wakacyjnym, tj. w miesiàcach lipcu i sierpniu br. Bank wystàpi w roli sponsora ni ej wymienionych imprez: Drugi Gminny Turniej Wsi organizowany przez GOKiR w Jeziorach Wielkich Polski Zwiàzek Niewidomych pomoc w organizacji wycieczki dla dzieci niewidomych. Mistrzostwa Polski w Rekreacyjnym Narciarstwie Wodnym organizowanym przez Ochotniczà Stra Po arnà i Rad So eckà w Ostrowie w dniach r. Âwi to Plonów Do ynki Gminne-Jeziora Wielkie 2007r. organizowane przez GZRKiOR oraz Gminnà Rad Kobiet w dniu r. Bank Spó dzielczy w Starogardzie Gdaƒskim by sponsorem kilkunastu wydarzeƒ i imprez: IV Krajowe Dni Ziemniaka w Lubaniu k/koêcierzyny, Jubileusze: Ko a Gospodyƒ Wiejskich w Kr gu i w Suminie, Festyn w Dàbrówce zorganizowany przez Klub Sportowy Dàbrowiak, Jubileusz 60 lecia istnienia Kó ka Rolniczego w Suminie, Âwi to Kawaleryjskie organizowane przez Zarzàd Stowarzyszenia Szwadron Kawalerii im. Pu ku Szwole erów Rokitniaƒskich Raut Kawaleryjski w OÊrodku Hubertus w Rokocinie, oraz udzia mieszkaƒców Starogardu Gdaƒskiego w pielgrzymce na Jasnà Gór. BS Starogard Gd. z ycia SGB! 10 Dzia ania sponsorskie prowadzone przez Banki uzale nione sà od polityki prowadzonej przez Bank w zakresie marketingu, tradycji sponsorskich Banku oraz aktywnoêci osób i instytucji na obszarze funkcjonowania Banku. Banki uczestniczà w nast pujàcych obszarach sponsoringu: sport imprezy, dru yny, kultura i sztuka instytucje kulturalne, wystawy, festiwale, imprezy, ekologia ochrona przyrody, sfera spo eczna domy dziecka, zwiàzki kombatanckie oêwiata wsparcie szkó i przedszkoli. Nale a oby pami taç, e obecnie stosowanie sponsoringu ma uzasadnienie z uwagi na zwi kszajàce si zainteresowanie masowà rozrywkà oraz wzrostem ÊwiadomoÊci spo ecznej. Banki Spó dzielcze realizujàc swojà polityk marketingowà w zakresie promocji stosujà sponsoring lokalnie, odpowiednio do skali swojego dzia ania. Celem dzia aƒ sponsoringowych Banków jest osiàgni cie spo ecznego poparcia dla prowadzonej dzia alnoêci. Od Banków firm dzia ajàcych w oparciu o spo eczne zaufanie, oczekuje si istotnego zaanga owania spo ecznego, a od Banków Spó dzielczych istniejàcych i funkcjonujàcych dzi ki i dla spó dzielców udzia owców, tym bardziej wymaga si wspó dzia ania w obszarze spo- eczno-gospodarczym, poniewa prowadzenie dialogu ze spo eczeƒstwem jest ich spo ecznym obowiàzkiem. Banki Spó dzielcze SGB wspierajà sport, kultur oraz oêwiat i wychowanie dzieci i m odzie y. Sponsorujà kluby i dru yny sportowe, szko y, domy dziecka i placówki wychowawcze oraz lokalne wydarzenia, akcje i imprezy np. z okazji Êwiàt miast i wsi, w wielu z nich uczestniczàc tak e jako organizator lub wspó organizator. Borykajàcym si z niedostatkiem Êrodków finansowych instytucjom kulturalnym, sportowym i oêwiatowym, wsparcie i pomoc Banków pozwala rozwijaç dzia alnoêç statutowà. Banki poprzez sponsoring wzmacniajà swój wizerunek i tworzà w aêciwy klimat do rozwoju dzia alnoêci handlowej. Prospo eczne dzia ania Banków sà na ogó w Êrodowisku zauwa ane, Banki sà pozytywnie odbierane przez lokalne spo eczeƒstwo, utrwalajà swojà mark Banku przyjaznego, budujà trwa e wi zi z klientami, korzystajàc przy tym z przyjaznego publicity w lokalnej prasie i telewizji. Prezes Banku Spó dzielczego w Jarocinie Jan Grzesiek twierdzi e: udzielajàc pomocy Bank wyra a solidarnoêç i trosk o rozwój nie tylko gospodarczy naszej spo ecznoêci lokalnej ale tak e o przysz oêç intelektualnà naszej ma ej ojczyzny. Poza lokalnym Êrodowiskiem zauwa alne sà dzia ania niewielu Banków Spó dzielczych. Natomiast regionalnie czy ponadregionalnie spnsorinowego zaanga owania Banków Spó dzielczych obecnie niestety nie da si zauwa yç. Prawie niezauwa alnie, nie szerzej ni lokalnie, odbywa si wiele ciekawych i atrakcyjnych imprez kulturalnych i sportowych (festiwale muzyczne, wystawy, turnieje i konkursy) sponsorowanych przez Banki Spó dzielcze Spó dzielczej Grupy Bankowej o których mówi si i pisze niewiele, a które mog yby stanowiç podstaw dla grupowych dzia aƒ sponsorskich.

13 O historii Banku Spó dzielczego w Golubiu- -Dobrzyniu z okazji 145-lecia powstania Banku 30 czerwca 2007 roku na golubskim Zamku uroczyêcie obchodzono rocznic powstania Towarzystwa RzemieÊlniczego, które da o poczàtek obecnemu Bankowi Spó dzielczemu. Zamek w Golubiu-Dobrzyniu 17 maja 1862 r. w Golubiu nad Drw cà Towarzystwo RzemieÊlnicze powsta e z inicjatywy A. Faustmanna i przy pomocy M. yskowskiego daje poczàtek obecnego Banku Spó dzielczego. W okresie I wojny Êwiatowej Bank trwa w stagnacji, nie przerywa jednak obs ugi. Mimo spadku liczby cz onków i potrzeb na kredyty, sejmik lokalny zaleca w roku 1915 ograniczenie po yczek. Chce w ten sposób stworzyç dla Banku jak najwi cej rezerw gotówkowych, liczàc si z powojennymi zawirowaniami bankowymi. W roku odzyskania niepodleg oêci golubska Spó dzielnia podupad a finansowo. O ywienie dzia alnoêci golubskiego Banku nast puje dopiero w roku Hossa trwa jednak- e ok. 3 lata do 1929 r., kiedy nachodzi zwiastun ogólnego kryzysu gospodarczego. Na mocy dekretu Hitlera, Golub i Dobrzyƒ wcielono do Rzeszy jako Okr g Gdaƒsk Prusy Zachodnie. Okupant ca kowicie zlikwidowa golubskà spó dzielczoêç bankowà. Przepad majàtek Banku wraz z wi kszoêcià jego dokumentacji. Franciszkowi Golusowi uda o si przechowaç nieliczne, drobne materia y bankowe i akcesoria, które przejà jego syn Eugeniusz. Dzia alnoêç Banku wznowiono w 2 lata po wojnie. W marcu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z udzia em 11 ocala ych przedwojennych pracowników przystaje na nazw Spó dzielni Bank Ludowy. Dekret z paêdziernika 1948 r. o reformie bankowej stanowi, e golubski Bank Ludowy musia przyjàç szyld Gminna Kasa Spó dzielcza, zosta a ona ÊciÊle podporzàdkowana Bankowi Rolnemu, a nast pnie NBP. W tym okresie przeniesiono siedzib Banku do bardziej korzystnego miejsca z placu 1 Maja 16 pod nr r. golubski BS prze y kolejny renesans organizacyjny. Wszed w struktury Êwie o powsta ego BG. Rozszerzy swà dzia alnoêç na obs ug gospodarki rolnej i rzemios a poprzez m. in. udzielanie po- yczek na zakup nieruchomoêci rolnych w obrocie prywatnym, kredytowanie indywidualnych producentów, kó ek rolniczych i spó ek wodnych. Stara si byç Bankiem samowystarczalnym, nie korzystajàcym z funduszy refinansujàcych. Nale y dodaç i statutowà powinnoêcià ówczesnego Banku, oprócz rozbudowy sfery gospodarczo-finansowej, by y dzia ania o charakterze spo ecznikowskim, g ównie wêród m odzie y. W roku 1990 BG przesta pe niç dla BS-ów funkcj centrali organizacyjnej, finansowej i rewizyjnej. Golubski Bank na zasadzie dobrowolnej ju umowy pozostawa w jego strukturach, aby w roku 1996 zasiliç szeregi utworzonego Pomorsko-Kujawskiego Banku Regionalnego S.A. w Bydgoszczy. Bank zwyci sko wyszed z trudnego okresu transformacji poczàtku lat dziewi çdziesiàtych. 30 kwietnia 1996 roku nastàpi o po àczenie BS w Golubiu z BS w Wàbrzeênie i BS w Ksià kach by o to pierwsze po àczenie Banków Spó dzielczych zrzeszonych w P-KBR S.A. W 2002 roku Bank podpisa z GBW SA Umow Zrzeszenia i jest cz onkiem Spó dzielczej Grupy Bankowej. Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Pan Edmund Chlebowski, rozpoczynajàc uroczystoêç obchodów 145 lecia, powiedzia : U podstaw dzia alnoêci Banku Spó dzielczego w Golubiu-Dobrzyniu od poczàtku le y zaspokajanie potrzeb na us ugi finansowe klientów w zdecydowanej wi kszoêci b dàcych jego udzia owcami. Silnà stronà tego banku jest dobra znajomoêç regionalnych realiów ekonomicznych i finansowych oraz ponad wiekowa tradycja i co za tym idzie zaufanie klientów. Na obecny jego kszta t i znaczenie w yciu dwóch miast i okolicznych wsi pracowa o wielu ofiarnych dzia aczy samorzàdowych, ale o poprawnym dzia aniu banku w du ej mierze zawsze decydowa a dobrze przygotowana za oga. Przewodniczàcy powita w imieniu Rady Nadzorczej, Zarzàdu oraz przyby ych Przedstawicieli i pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Banku, Zaproszonych GoÊci, którzy zaszczycili swà obecnoêcià uroczysto- Êci jubileuszowe: Paw a Paw owskiego 11 z ycia SGB

14 Prezesa Zarzàdu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA, Micha a Bubnowskiego Dyrektora Generalnego Krajowego Zwiàzku Banków Spó dzielczych, Romana Tasarza Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia, Edwarda D bca Wójta Gminy w Golubiu-Dobrzyniu, Stanis awa Szarowskiego Wójta Gminy w D bowej àce, El biet Górzyƒskà Przewodniczàcà Rady Nadzorczej Banku Spó dzielczego w Brodnicy, Kazimierza Wolfram Zast pc Przewodniczàcego Rady Nadzorczej Banku Spó dzielczego w Brodnicy, Józefa Dàbrowskiego Przewodniczàcego Rady Nadzorczej Banku Spó dzielczego w Kowalewie Pomorskim, Zbigniewa Krasickiego Prezesa Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Kowalewie Pomorskim, Bogus awa Zaworskiego Wiceprezesa Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Kowalewie Pomorskim, El biet oƒ Prezesa Banku Spó dzielczego w Gr bocinie, Daniel Ryckà Prezesa Banku Spó dzielczego w Nowem, Rafa a Marciniaka Prezesa Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Piotrkowie Kujawskim. Jubileusz dzia alnoêci Banku by doskona ym momentem do z o enia podzi kowaƒ dla cz onków Banku, zas u onych cz onków Rady Nadzorczej i pracowników oraz w adz samorzàdowych. W trakcie uroczystoêci wr czono odznaczenia wêród których by y: Krzy zas ugi im. Ks. Piotra Wawrzyniaka, Zas u ony Dzia acz Ruchu Spó dzielczego im Fr. Stefczyka oraz Z otà odznak Spó dzielczej Grupy Bankowej przyznanà Stanis awowi Buliƒskiemu. UroczystoÊç zakoƒczy nocny pokaz fajerwerków, który w scenerii golubskiego zamku wyglàda imponujàco. K fot. autor 130-lecie GBS Mi dzyrzecz z ycia SGB 12 Na rynku w Pszczewie 29 lipca br. trwa wspania y Festyn, z okazji 130 rocznicy powstania Banku Spó dzielczego Na uroczystoêciach 130 lecia bankowoêci spó dzielczej na Ziemi Pszczewskiej Prezes Zbigniew Górny wita : P. Eugeniusza Laszkiewicza Prezesa Zarzàdu KZBS P. Zygmunta Mi tkiego Wiceprezesa Zarzàdu GBW SA P. Grzegorza Gabryelskiego Starost Powiatu Mi dzyrzeckiego P. Zofi Plewa Przewodniczàcà Rady Powiatu Mi dzyrzeckiego P. Bogus awa Maciejczaka Sekretarza Starostwa Powiatowego w Mi dzyrzeczu P. Waldemara Górczyƒskiego Wójta Pszczewa, gospodarza tego terenu P. Krzysztofa Solarewicza Z-c Burmistrza Mi dzyrzecza P. Jaros awa Kaczmarka Burmistrza Trzciela P. Leszka Zimnego Wójta Bledzewa P. Tadeusza Jasionka Wójta Przytocznej P. Ryszarda Walkowiaka Wójta Szczaƒca Przewodniczàcych rad i skarbników Miast i Gmin Pani Miros awa Âwiderska-Rosó wprowadzi a zebranych w histori Banku, si gajàcà roku 1877, kiedy to 2 lutego w rejestrze spó dzielczym w Sàdzie Obwodowym w Mi dzyrzeczu pod numerem 3 zosta zapisany Bank Ludowy w Pszczewie. Powstanie Banku by o odpowiedzià na systematyczne zabiegi germanizacji jakim ludnoêç tych terenów by a poddawana od 1793 r. tj. po II rozbiorze Polski. W okresie tym nast powa a planowa germanizacja Pszczewa, do którego zacz to sprowadzaç ludnoêç niemieckà. Zakazywano u ywania j zyka polskiego w koêciele, urz dach, sàdach i szko ach. Polska ludnoêç nie poddawa a si jednak biernie temu uciskowi i wytrwale walczy a o swoje prawa narodowe i spo eczne. Statut Banku Ludowego w Pszczewie by wykaligrafowany w j zyku polskim i niemieckim na 36 stronach kancelaryjnego papieru. Bank dzia a jako Towarzystwo, którego celem by o prowadzenie interesu bankowego dla wzajemnego dostarczania Êrodków pieni nych potrzebnych w rzemioêle, przemyêle i gospodarstwie. Obecny Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Mi dzyrzeczu kontynuuje tradycje pszczewskiego Banku Ludowego. Po kolejnych wojnach i czasach ma o sprzyjajàcych bankowoêci spó dzielczej, w 1989 roku nastàpi a reorganizacja bankowoêci spó dzielczej. W roku 1990 Bank wystàpi z BG i wraz z grupà 128 banków spó dzielczych powo a do ycia Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu, w którym zrzeszony jest do dnia dzisiejszego. Zmieniona zosta a nazwa z Banku Spó dzielczego w Mi dzyrzeczu na Gospodarczy Bank Spó dzielczy Mi dzyrzecz.

15 Bank, poszukujàc dróg umo liwiajàcych poszerzenie terenu dzia ania, podwy szenie kapita ów oraz umocnienie pozycji na rynku bankowym, po àczy si w grudniu 1994 roku z Gospodarczym Bankiem Spó dzielczym w Trzcielu a w nast pnych latach: w grudniu 1996 r. z Bankiem Spó dzielczym w Bledzewie w sierpniu 1998 r. z Bankiem Spó dzielczym w Zbàszynku w grudniu 2001 r. z Bankiem Spó dzielczym w Przytocznej. Bank w dzisiejszym kszta cie, to Bank, w którym àczy si nowoczesnoêç dzia ania z tradycjà, Bank, z ponad 2,5 tys! CEREMONIA SZTANDAROWY GBS MI DZYRZECZ Sztandar Gospodarczego Banku Spó dzielczego Mi dzyrzecz jest symbolem tradycji i wi zi mieszkaƒców naszych ziem z ideami g oszonymi przez ks. Piotra Wawrzyniaka, prekursora bankowoêci spó dzielczej na ziemiach zachodnich naszego kraju. Sztandar towarzyszyç b dzie Bankowi w najwa niejszych i uroczystych wydarzeniach oraz momentach szczególnych dla bankowej wspólnoty. U ywanie sztandaru i sposób zachowania si wobec niego, b dà wa nà cz Êcià naszej symboliki bankowej. Sztandar uzewn trznia szczytne wartoêci duchowe i moralne bankowoêci spó dzielczej, dlatego nale à si mu honory i szacunek. Wyra ajà si one w ceremoniale stosowanym w wystàpieniach ze sztandarem. Przekazanie nagrody g ównej cz onków, który aktywnie uczestniczy w yciu lokalnych spo ecznoêci poprzez 15 placówek, 75 pracowników, z funduszami w asnymi ponad 10 mln z i sumà bilansowà wynoszàcà ponad 90 mln z, Bank, który prowadzi blisko 20 tys. rachunków swoich klientów. Podczas uroczystoêci obchodów 130 lecia Bank otrzyma sztandar nadany przez Rad Nadzorczà. Na r ce Ks. Zygmunta Mokrzyckiego Proboszcza Parafii Pszczew z o ono specjalne podzi kowanie za udzia w ceremonii poêwi cenia sztandaru oraz odprawionà Msz Âwi tà. Uczestnicy uroczystoêci otrzymali upominki Raport Banku i p yt z muzykà organowà kompozytora i wykonawcy Józefa Skrzeka nagrywanà w koêciele w Pszczewie. 60-lecie BS w Rzepinie Rok 2007 jest dla Banku Spó dzielczego w Rzepinie rokiem szczególnym. Mija w aênie szeêçdziesiàta rocznica powstania Banku i to w aênie w tym roku, w efekcie wyt onej pracy, BS w Rzepinie samodzielnie osiàgnie trzeci, wymagany prawem, próg kapita owy. OkolicznoÊci te sk oni y w adze Banku oraz zaanga owanych udzia owców do zorganizowania uroczystoêci, które podkreêli y rang i wag obu tych wydarzeƒ. GoÊcie i gospodarze festynu w Lubiechni Wielkiej Na uznanie zas u yli spó dzielcy z Lubiechni Wielkiej, z której to wywodzà si pierwsi cz onkowie Banku Spó dzielczego w Rzepinie, którzy w 1947 roku tworzyli i organizowali bank. Dzi ki ich zaanga owaniu 28 lipca br. odby si w Lubiechni Wielkiej festyn z okazji okràg ej rocznicy powstania Banku. Imprez kulturalnà poprzedzi i uêwietni turniej pi ki no nej o puchar Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Rzepinie. S owa uznania i podzi kowania wszystkim uczestnikom z o y a Pani Krystyna Bujnowska, Wiceprezes Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Rzepinie, nagradzajàc równie zwyci skà dru yn. WÊród imprez sk adajàcych si na uroczystoêci rocznicowe warto wymieniç biesiad zorganizowanà w Nowym M ynie, nieopodal Rzepina, gdzie w zabawie, prócz organizatorów, uczestniczyli cz onkowie Rady Nadzorczej, pracownicy wszystkich oddzia ów oraz zaproszeni goêcie. Wszystkim zgromadzonym za dotychczasowà prac i pomoc podzi kowa Pan Wac aw ejmo Prezes Zarzàdu Banku. Z o y on równie wyrazy uznania za poêwi cenie i determinacj w realizacji strategicznego celu, jakim by o osiàgni cie trzeciego progu kapita owego. Do podzi kowaƒ do àczy Pan W adys aw Rogowski Przewodniczàcy Rady Nadzorczej, który pogratulowa wszystkim osiàgni tych wyników. Uczestnicy obu imprez swà postawà dowiedli, e cenià sobie wspó prac z Bankiem Spó dzielczym w Rzepinie oraz e sà zadowoleni z tej wspó pracy. BS Rzepin 13 z ycia SGB

16 Bank Spó dzielczy w Dzierzgoniu kolejny krok w stron klienta Wychodzàc naprzeciw potrzebom klientów Bank Spó dzielczy w Dzierzgoniu w dniu otworzy nowy punkt kasowy, który zlokalizowany jest w markecie Sokó. Klienci dokonujàc zakupów w sklepie jednoczeênie mogà byç obs u eni w kasie banku w zakresie us ug finansowo- -rozliczeniowych. Oferta stanowi du e u atwienie dla klientów, zaoszcz dza sporà iloêç czasu w okresie, gdzie czas jest na wag z ota. Proponowane us ugi to: wp aty, wyp aty z rachunku, przelewy, sp aty kredytów. Klienci majà mo liwoêç op acania mediów: wody, gazu, energii i itp. Za oga punktu udziela informacji o us ugach i produktach Banku. Z perspektywy kilku miesi cy funkcjonowania, ocenia si e utworzenie punktu by o dobrym pomys em i sprawdza si w praktyce. Dost pnoêç produktów bankowych pozytywnie wp ywa na budowanie marki Banku Spó dzielczego jak równie Marketu Sokó w Dzierzgoniu. Bank Spó dzielczy w Dzierzgoniu mo e pochwaliç si, i w roku 2006 osiàgnà bardzo dobre wyniki ekonomiczne. Suma bilansowa wzros a o 130,99 % rok do roku i wynios a z. Fundusze w asne wzros y o 129,8 % i wynios y z. Nale noêci wzros y o 144,8 % i wynios y z. Zobowiàzania wzros y o 129,9% i wynios y z. Przychody utrzyma y si na poziomie 100%. Warto podkreêliç, i wypracowany przez Bank zysk netto w roku 2006 w wysokoêci , 82 z pozwoli na uzyskanie wymagane prawem bankowym 1mln euro ju wiosnà Jest to obecnie jeden z wi kszych acz nie ostatnich sukcesów Banku Spó dzielczego w Dzierzgoniu. Pragniemy podkreêliç, i Bank wysoko ceni sobie wspó prac klientów oraz cz onków. Czego wynikiem jest przyznana dywidenda dla udzia owców w wysokoêci netto 4,41%. Dodatkowo Bank Spó dzielczy w Dzierzgoniu zaanga owa si w zorganizowanie dla akcjonariuszy i klientów balu sylwestrowego i wycieczki turystyczno rekreacyjnej (dofinansowanà w 50%) do Austrii. Zainteresowanie by o ogromnie. Z propozycji Banku skorzysta o 170 osób. Polityka Banku w zakresie wspó pracy z lokalnym Êrodowiskiem sprzyja zacieênianiu wi zi z akcjonariuszami i klientami. W konsekwencji jeszcze bardziej zbli a Bank do klienta dajàc poczucie zadowolenia opartego na zasadach partnerskiej wspó pracy. Prezes Zarzàdu Pan Edward Gajewski tà drogà pragnie serdecznie podzi kowaç pracownikom Banku za osiàgni cia i wykonanie zadaƒ w roku A podzi kowania specjalne sk ada akcjonariuszom i klientom. BS Pruszcz Gdaƒski turystom z ycia SGB Pierwsza po owa roku up yn a w Banku Spó dzielczym w Pruszczu Gdaƒskim pod znakiem ci kiej pracy, której nadrz dnym celem jest rozwój Banku. W tym procesie szczególnà uwag poêwi cono turystom, którzy w okresie wakacyjnym niezwykle licznie odwiedzajà Pomorze. Magnesem dla przyje d ajàcych sà zarówno przepi kne kaszubskie jeziora jak i Ba tyk. Te czynniki spowodowa y, e przy planowaniu tegorocznego rozwoju sieci placówek, oprócz obs ugi sta ych mieszkaƒców, uwzgl dniono tak e wzmo ony ruch turystyczny w okresie wakacyjnym. Aby maksymalnie tà sytuacj wykorzystaç, du y nacisk po o ono, aby placówki powstajàce w miejscach atrakcyjnych turystycznie by y uruchomione przed wakacjami. Dzi ki tym za o eniom i ich sumiennej realizacji, dziê mo na powiedzieç, e Bank Spó dzielczy w Pruszczu Gdaƒskim, a tym samym ca e zrzeszenie Spó - 14 dzielczej Grupy Bankowej wychodzi naprzeciw turystom odwiedzajàcym Pomorze. SpoÊród trzech do tej pory otwartych placówek, dwie mieszczà si w bezpoêrednim sàsiedztwie nabrze a. Filia w Gdaƒsku-Przymorzu, otwarta w marcu tego roku, dzia a w najdalej wysuni tym w stron morza punkcie tego du ego osiedla. Z kolei otwarta w maju Filia w Gdaƒsku-Sobieszewie, znajduje si w samym centrum ruchu turystycznego na Wyspie Sobieszewskiej. Sàsiadujàce z placówkà restauracje i sklepy z pamiàtkami powodujà, e zarówno w dzieƒ jak i wieczorami w tym miejscu skupia si ycie wyspy. Tegorocznà ekspansj rozpocz o otwarcie Filii w Gdaƒsku Wrzeszczu, która swà dzia alnoêç rozpocz a 12 lutego 2007 roku. MieÊci si ona w centrum miasta i sàsiaduje z g ównymi arteriami komunikacyjnymi prowadzàcymi do dzielnic

17 W poprzednim numerze Informatora zamieêciliêmy OÊwiadczenie Rady Programowej ds. Spó dzielczoêci Bankowej, w sprawie najstarszych banków spó dzielczych w Polsce, dzisiaj przybli amy Paƒstwu Bank Spó dzielczy Spó dzielczej Grupy Bankowej który nale y do grupy tych najstarszych, spó dzielczych instytucji finansowych w Polsce. Golub-Dobrzyƒ tu relacja z uroczystych obchodów 145 rocznicy powstania oraz fotoreporta z Koêmina z Izby Pamiàtek bankowoêci spó dzielczej. Oryginalne pisma i dokumenty bankowe, ksi gi rachunkowe, rejestry i sprawozdania oraz urzàdzenia wspomagajàce prac bankowców zgromadzono w pomieszczeniu zwanym Izbà Pami ci w Oddziale BS Jarocin w Koêminie. Niezwyk a ekspozycja znajduje si w pi knym zabytkowym budynku do którego prowadzà okaza e schody i jeszcze bardziej okaza e, pi knie odrestaurowane drzwi. Budynek banku w Koêminie, a zw aszcza jego wysoka, kolumnowa sala operacyjna wprowadzajà wchodzàcych w klimat bankowoêci sprzed lat. Podczas i po obejrzeniu ekspozycji odnosi si wra enie, e czas si zatrzyma, i za biurkiem ujrzymy dys- nadmorskich takich jak Brzeêno, Przymorze czy Jelitkowo. Bezpo- Êrednio przy placówce przebiega wa na linia tramwajowa, bardzo popularna wêród mieszkaƒców Gdaƒska podà ajàcych nad morze. Wszystkie nowo otwierane placówki sà wyposa ane w bankomaty, z ca odobowym dost pem. Najwi kszym powodzeniem cieszy si bankomat zlokalizowany w Gdaƒsku-Sobieszewie, gdy jest to pierwsze urzàdzenie tego typu w tej miejscowoêci, co wielu turystów uwa a o za najwi kszà wad Wyspy Sobieszewskiej. Fakt ten tak e cieszy miejscowych hotelarzy, restauratorów i sklepikarzy. Ka da z wy ej wymienionych trzech placówek prowadzi obs ug walutowà, na czym korzystajà turyêci zagraniczni. JesteÊmy dumni z faktu, e wraz z realizacjà biznesowych celów Banku, pomagamy spo- ecznoêci lokalnej. Obecnie Bank przygotowuje otwarcie kolejnych dwóch placówek, które zlokalizowane b dà znacznie bli ej Centrali Banku, i skupià si na obs udze mieszkaƒców Pruszcza i okolic. W ramach dzia alnoêci prospo- ecznej Bank Spó dzielczy w Pruszczu Gdaƒskim stale wspomaga lokalne inicjatywy. Imprezy takie jak Dni Pruszcza, III Ogólnopolska Biesiada Tràbki w Tràbkach, postrzegane jako wa ne atrakcje turystyczne, tradycyjnie organizowane by y przy czynnym udziale naszego Banku. W nawiàzaniu do tematu niniejszego artyku u na szczególnà uwag zas uguje organizowany ju po raz piàty Jubileuszowy Przywidzki Festyn Pla owy Siedem Stron Powiatu Przywidz Jest to du- a i popularna impreza, którà cenià sobie liczni turyêci odwiedzajàcy Przywidz. Ta malownicza miejscowoêç, w której Bank posiada Punkt Kasowy, to wa ne miejsce na mapie turystyki kaszubskiej. Latem popularnoêcià cieszà si okoliczne pi kne i czyste jeziora, zimà atrakcjà jest stok narciarski z wyciàgiem, w budowie którego zresztà Bank tak e mia swój udzia. Izba Muzealna Banku Spó dzielczego w Jarocinie tyngowanego Pana w zar kawkach z monoklem na oku, ale w pewnym momencie migajàce ekrany monitorów i agodny dêwi k telefonu komórkowego burzà to wra enie i przypominajà, e nie jest to XIX lecz XXI wiek. Wiele ze zgromadzonych w Koêminie przedmiotów stanowi w asnoêç Banku Spó dzielczego w Pleszewie, nale àcego do grupy najstarszych spó dzielni w Wielkopolsce (w roku 1862 powo ano do ycia Prywatnà Kas Oszcz dnoêci i Po yczek Wekslowych w Pleszewie). Inne zgromadzone dokumenty dotyczàce m.in. Goliny i Koêmina nale à do Banku Spó dzielczego w Jarocinie, który sta si ich w aêcicielem po po- àczeniu Banków (Jarociƒski Bank powsta w 1868 roku jako Kasa Oszcz dnoêci i Po yczek w Jarocinie ju w przysz ym roku obchodzi b dzie 140 lecie). W latach na obszarze Wielkopolski powsta y pierwsze spó dzielnie kredytowe, które funkcjonowa y w oparciu o przepisy prawa. Tutaj zrodzi a si idea integrowania ruchu spó dzielczego, która przeniesiona zosta a na teren ca ego kraju pisze Franciszek Kolbusz w s owie wst pnym w pracy zbiorowej pod redakcjà Stefana Ochociƒskiego, wydanej przez PWN w 1985 roku pt. Wielkopolski system spó dzielczoêci bankowej. Dokumenty znajdujàce si w muzealnej izbie BS w Jarocinie stanowià cenne êród o informacji o polskim i wielkopolskim ruchu spó dzielczym, Êwiadczà o historii banków spó dzielczych i historii Polski. K 15 z ycia SGB

18 Szachy pi kny sport W dniach m odzi szachiêci z UMKS Na Pi terku Poznaƒ startowali po raz pierwszy w historii klubu w Dru ynowych Mistrzostwach Polski Juniorów I Liga. Impreza odby a si w goêcinnych progach Hotelu Sudety w Szklarskiej Por bie i wzi o w niej udzia 12 najlepszych krajowych zespo ów juniorskich. Wyjazd szachistów z klubu Na Pi terku Poznaƒ na tak elitarny turniej by mo liwy m.in. dzi ki wsparciu finansowemu otrzymanemu ze strony Spó dzielczej Grupy Bankowej. Sponsorowana przez Spó dzielczà Grup Bankowà dru yna prezentowa a si bardzo efektownie podczas ca ego turnieju w specjalnie zamówionych na imprez koszulkach firmowych. Po zaci tej 10 dniowej rywalizacji ze znacznie wy ej notowanymi dru ynami, szachiêci z Pi terka zaj li ostatecznie 9 miejsce i wywalczyli tym samym awans do nowo utworzonej 10-dru ynowej EKSTRALIGI JUNIO- RÓW. Zawody te odb dà si w przysz ym roku w Gorzowie Wlkp. Dru yna UMKS Na Pi terku Poznaƒ startowa a w Szklarskiej Por bie w nast pujàcym sk adzie: 1. Adam Âcibior kapitan 2. Remigiusz Ch ciƒski 3. Jan Musia kiewicz 4. Pawe Musia kiewicz 5. Damian Goliƒski 6. Jagoda Go ek 7. Maria Warcho Zawodnicy przebywali na zawodach pod opiekà trenera Magdaleny ysiak-pó torak i wiceprezesa klubu Jacka Handke. Kolejna edycja konkursu DziÊ oszcz dzam w SKO, jutro w Banku Spó dzielczym Konkurs DziÊ oszcz dzam w SKO, jutro w Banku Spó dzielczym organizowany przez Gospodarczy Bank Wielkopolski SA we wspó pracy z Fundacjà Rozwoju Spó dzielczo- Êci Uczniowskiej oraz w porozumieniu z Krajowà Radà Spó dzielczà i Ministerstwem Edukacji Narodowej od kilku lat cieszy si nies abnàcym zainteresowaniem. Celem konkursu jest popularyzacja praktyki oszcz dzania wêród dzieci i m odzie y w szko ach podstawowych i gimnazjach oraz pog bianie wi zi Êrodowisk szkolnych z Bankami Spó dzielczymi. Wkrótce og oszona zostanie kolejna edycja konkursu na rok szkolny 2007/2008. Konkurs przebiega b dzie zgodnie z zasadami regulaminu, który zak ada podzia uczestników konkursu na dwie kategorie, tj.: Szkolnych Kas Oszcz dnoêci dzia ajàcych przy szko ach podstawowych i gimnazjach liczàcych do 150 uczniów Szkolnych Kas Oszcz dnoêci dzia ajàcych przy szko ach podstawowych i gimnazjach liczàcych 150 i wi cej uczniów. W zakoƒczonej niedawno edycji konkursu 2006/2007 udzia zdeklarowa y 263 Szkolne Kasy Oszcz dnoêci funkcjonujàce przy szko ach podstawowych i gimnazjach, z których 174 przed o y o sprawozdania z udzia u w konkursie. Uczestnicy konkursu oceniani byli za dzia alnoêç w kilku obszarach, takich jak: systematycznoêç oszcz dzania, propagowanie idei oszcz dzania poprzez organizacj imprez tematycznych, konkursów, quizów oraz prowadzenie kroniki dzia alnoêci SKO. W imieniu organizatorów konkursu dzi kujemy Opiekunom Szkolnych Kas Oszcz dnoêci za zaanga owanie oraz wysi ek w o ony w propagowanie idei oszcz dzania oraz zapraszamy do udzia u w konkursie w roku szkolnym 2007/2008. Biuro Marketingu GBW SA Nowa placówka Banku Spó dzielczego w Goleniowie z ycia SGB Bank Spó dzielczy w Goleniowie do niedawna realizowa swojà statutowà dzia alnoêç w szeêciu placówkach: centrali, pi ciu oddzia ach oraz poprzez liczne punkty kasowe. W celu realizacji zasady bank bli ej klienta, BS w Goleniowie podjà decyzj o powi kszeniu sieci swoich placówek i otwarciu filli na terenie powiatu stargardzkiego. Nowa placówka banku w Dobrzanach, mieêci si w zakupionym lokalu ciàgu handlowego, przy g ównej ulicy Dobrzan, noszàcej miano Staszica, pod nr 32. W funkcjonalnych pomieszczeniach, z wygodnà salà obs ugi klienta z do- 16 godnym dojêciem, Filia oferowaç b dzie pe en zakres us ug bankowych. Placówka wyposa ona jest w urzàdzenia usprawniajàce prac bankowców m.in. w multisejf. Usytuowanie i lokalizacja nowej placówki nie jest przypadkowa, Dobrzany sà miastem, które prawa miejskie posiad y przed 1336 rokiem, obecnie sà siedzibà miejsko-wiejskiej gminy. Stanowià centrum dla okolicznych malowniczych wsi le àcych na Pojezierzu Iƒskim wêród lasów i jezior przy trasie do Szczecina.

19 Ekspansja us ug bankowoêci elektronicznej w bankach spó dzielczych cz. 1 Us ugi bankowoêci elektronicznej sà dzisiaj tak powszechne, e ich oferowanie oraz zakres sta y si miarà presti u banku, jego elastycznoêci i dba oêci o klienta. Wprowadzenie ich do oferty banku daje mo liwoêç poszerzenia rynku, skuteczniejszego zaspokajania potrzeb klientów i lepszego z nimi kontaktu oraz obni enia kosztów operacyjnych. Phone banking i home/office banking od dawna stanowià ofert banków. Relatywnie niskie koszty realizacji tych us ug i naturalny, wysoki poziom ich bezpieczeƒstwa spowodowa y ich szybkie wdro enie. Ekspansja us ug bankowoêci elektronicznej nie mo e jednak odbywaç si bez niezb dnego rozpoznania potrzeb rynku. Dylematy banków spó dzielczych zwiàzane sà z wprowadzaniem nowych kana ów bankowoêci elektronicznej, a w szczególnoêci kana u internetowego i dotyczà kosztów wdro enia, kosztów bie àcej obs ugi ale tak e zapewnienia bezpieczeƒstwa transakcji i wreszcie rachunku wyników dla tego przedsi wzi cia. Decyzja o uruchomieniu wybranych kana ów bankowoêci elektronicznej musi uwzgl dniaç lokalne uwarunkowania dzia ania banku spó dzielczego oraz byç poparta rachunkiem ekonomicznym. Presti zwiàzany z uruchomionymi us ugami internet bankingu, SMS bankingu i WAP musi owocowaç realnym wzrostem wyniku finansowego, zarówno przez obni enie kosztów funkcjonowania banku jak i wzrost dochodów np. z prowizji. Pomimo tego, i dost pnoêç zaawansowanego oprogramowania bankowego pozwala realizowaç wszystkie funkcje bankowoêci elektronicznej nawet ma ym, jednooddzia owym bankom spó dzielczym efektywne wdro enie nawet tylko wybranych kana ów wymaga szczegó owego rozpoznania potrzeb klientów w tym zakresie. G ównymi czynnikami ograniczajàcymi ekspansje us ug bankowoêci elektronicznej w segmencie klientów banków spó dzielczych sà: ogólna sytuacja ekonomiczna regionu, w tym stan rynku pracy stopa bezrobocia, Êrednia p aca, struktura demograficzna, nasycenie regionu dzia ania banku us ugami telekomunikacyjnymi oraz ich jakoêç. Istotnym czynnikiem natury spo eczno kulturowej majàcym negatywny wp yw na rozwój rzeczywistego zapotrzebowania jest wcià jeszcze bardzo du e przywiàzanie do gotówki. Dodatkowymi czynnikami hamujàcymi rozwój us ug bankowoêci elektronicznej sà równie koszty sprz tu komputerowego i telekomunikacyjnego oraz koszty us ug àcznoêci. Kolejnym, niemniej wa nym czynnikiem cz sto wstydliwie przemilczanym jest niski poziom edukacji spo eczeƒstwa w zakresie nowych technologii. BankowoÊç elektroniczna prowadzi do zmian organizacyjnych w obs udze bankowej oraz sposobu zarzàdzania bankiem, pozwala racjonalizowaç zatrudnienie, wprowadzaç i rozwijaç nowe us ugi bankowe, np. doradztwo. Eliminacja r cznego wprowadzania cz Êci dokumentów usprawnia funkcjonowanie back office i umo liwia racjonalizacj zatrudnienia. Znaczenie bankowoêci elektronicznej b dzie ros o w miar jak technologia stanie si taƒsza i atwiej dost pna, szczególnie na obszarach wiejskich i ma ych miast. Zmiana pokoleniowa jaka dokonuje si w rolnictwie i sektorze MSP zwiàzanym z obs ugà rolnictwa wp ywa na wzrost zainteresowania nowoczesnymi technologiami i kompleksowymi us ugami bankowymi. KorzyÊci osiàgni te w wyniku wprowadzenia nowych us ug to przede wszystkim ugruntowanie wizerunku banku jako nowoczesnego i otwartego na nowe technologie a tak- e podniesienie jakoêci obs ugi klientów. Przyj o si powszechnie, e bankowoêç elektroniczna to forma dostarczania i realizacji us ug bankowych (obs ugi produktów bankowych) za pomocà zdalnych kana ów dost pu, zapewnianych przez technologie informacyjno komunikacyjne, bez koniecznoêci osobistego kontaktu klienta z bankiem. Takie rozumienie poj cia bankowoêci elektronicznej definiuje trzy jego charakterystyczne cechy: g ównym wyró nikiem jest stosowanie mediów elektronicznych; p aszczyznà zastosowania jest kontakt i interakcja klienta z bankiem; stanowi integralnà cz Êç banku, a w szerszym kontekêcie bankowoêci. 1 Brak jednorodnej definicji bankowoêci elektronicznej. Cz sto jest ona definiowana jako ca oêciowa koncepcja, zak adajàca wykorzystanie w praktyce operacyjnej systemów informatyczno komunikacyjnych do usprawnienia i przyspieszenia obiegu pieniàdza bezgotówkowego. Natomiast najszerzej chyba rozumiane poj cie bankowoêci elektronicznej widnieje w raporcie EDS, którego autorzy uwa ajà jà za wszelkie rozwiàzania biznesowe i technologiczne umo liwiajàce interakcje banku i jego klientów przy u yciu urzàdzeƒ technicznych przekazujàcych dane kana ami elektronicznymi, przy jednoczesnym zintegrowaniu takiego kana u wymiany us ug i informacji w strukturze organizacyjnej i technologicznej banku. Ta definicja jest najtrafniejszà próbà opisania bankowoêci elektronicznej, gdy nie ogranicza ona tego poj cia do tylko niektórych us ug bankowoêci elektronicznej jak bankowoêci internetowej czy home bankingu, ale daje pe en obraz i zakres tego rodzaju bankowoêci. Specyficzne cechy us ugi bankowej, do których zalicza si przede wszystkim: atwoêç kopiowania wynikajàcà z braku ochrony treêci i formy produktów bankowych; wysoki stopieƒ skomplikowania us ug; aktywnà rol klienta przy tworzeniu us ugi bankowej. w zasadniczy sposób wp ywajà na kszta t i zakres oferowanych przez bank spó dzielczy us ug bankowoêci elektronicznej. Cechami charakterystycznymi bankowoêci elektronicznej, ró niàcymi jà od tradycyjnych us ug bankowych sà przede wszystkim: odmiejscowienie klient wykonuje operacje poprzez kana y dost pu, z lokalizacji, gdzie sam si znajduje, 17 dzia alnoêç handlowa

20 dzia alnoêç handlowa 18 nieograniczona w czasie dost pnoêç do us ug, brak poêrednictwa personelu banku, w pewnym zakresie ograniczone funkcjonalnie w stosunku do klasycznych us ug, zwiàzana z niezb dnym poziomem automatyzmu. jednorodnoêç z ka dego miejsca, o ka dym czasie us ugi mogà byç Êwiadczone w ten sam sposób, powiàzanie z osobà z nich korzystajàcà kontakt klienta z bankiem jest ca kowicie zdehumanizowany i ostateczny kszta t us ugi zale y od osoby z niej korzystajàcej. Obecny poziom rozwoju cywilizacyjnego coraz bardziej ugruntowuje pozycj us ug bankowych w obszarze podstawowych potrzeb klientów. Im wy szy poziom tego rozwoju, tym wi ksza zale noêç klientów od us ug bankowych i finansowych. Zasadnicza kwestia nie dotyczy wi c tego, czy klienci b dà korzystaç z us ug bankowych, lecz gdzie, w jaki sposób i na jakich zasadach b dà to robiç. Oczekiwania klientów wzgl dem banku zwiàzane z bankowoêcià elektronicznà dotyczà przede wszystkim: niezawodnoêci klienci oczekujà, e bank obs u y ich w sposób dok adny, zgodny z ofertà i ca kowicie bezpieczny; dost pnoêci klienci oczekujà, e us ugi b dà dost pne przez satysfakcjonujàcy zestaw alternatywnych kana ów dost pu; przydatnoêci klienci oczekujà us ug, których zarówno rezultat, jak i proces realizacji jest u yteczny i zgodny z oczekiwaniami; Relacja klient bank, u yta w przedstawionym zestawieniu jako symboliczna, w praktyce dekomponuje si na wszelkie mo liwe interakcje zachodzàce mi dzy klientem a personelem banku, kana ami dost pu i obs ugujàcymi je urzàdzeniami technicznymi, ze szczególnym uwzgl dnieniem technologii informacyjno komunikacyjnych. Rozwój bankowoêci elektronicznej wià e si bezpoêrednio z zaspokojeniem wymagaƒ klientów. Oczekiwane przez nich korzyêci sà zró nicowane, majà bowiem zwiàzek z operacjami charakterystycznymi dla ich aktywnoêci gospodarczej. Do korzyêci nale y zaliczyç przede wszystkim: szybszy dost p do informacji finansowej; ograniczenie czasoch onnych, bezpoêrednich kontaktów z oddzia em prowadzàcym rachunek; udost pnienie nowych produktów bankowych; przyspieszenie transakcji p atniczych i przep ywu strumieni pieni nych; efektywniejsze gospodarowanie Êrodkami na rachunku; zmniejszenie obcià enia w asnego systemu drukowania dokumentów papierowych; popraw bezpieczeƒstwa dysponowania Êrodkami pieni nymi. Wprowadzenie do oferty banku us ug bankowoêci elektronicznej pozwala klientowi na realizacje potrzeby odczuwania wygody, dogodnoêci realizacji swoich operacji finansowych, potrzeby nowoczesnoêci i nowoêci oraz nieskr powanego dost pu do informacji. Do podstawowych korzyêci banku zwiàzanych z wprowadzaniem us ug bankowoêci elektronicznej, mo na zaliczyç przede wszystkim: mo liwoêç szybkiej obs ugi klienta; mo liwoêç lepszego dopasowania do potrzeb i wymagaƒ klienta; oszcz dnoêç kosztów zwiàzana z tworzeniem rozbudowanej sieci oddzia ów; oszcz dnoêç kosztów zwiàzana z obs ugà klienta eliminacja zagro eƒ zwiàzanych z tradycyjnymi przest pstwami bankowymi. 2 DoÊwiadczenia ostatnich lat, zwiàzane z narastajàcym problemem przest pczoêci komputerowej, w tym przest pstw zwiàzanych z nieuprawnionym dost pem do konta internetowego, b dàcych wynikiem zarówno s aboêci technicznej systemu bezpieczeƒstwa transakcji banku jak i lekcewa enia podstawowych zasad przez klientów bankowoêci elektronicznej wskazujà, e miejsce tradycyjnych przest pstw bankowych zajmujà przest pstwa nowych technologii. Nale y ponadto podkreêliç, e specyfika bankowoêci elektronicznej wymaga istnienia instrumentów identyfikacyjno autoryzacyjnych, umo liwiajàcych klientowi dost p do us ug bankowych obs ugujàcych dany produkt bankowy. Czasy, kiedy mo na by o dokonywaç operacji bankowych tylko przy tradycyjnym okienku kasowym, ju dawno min - y. Banki zda y sobie spraw z tego, e tradycyjna forma komunikacji z klientami nie zaspokaja ich potrzeb oraz jest dla nich niewygodna. Klienci zazwyczaj musieli poêwi ciç czas na dotarcie do oddzia u banku, potem staç w kolejce, sam bank równie ponosi wi ksze koszty obs ugi. Powoli rozwini to jednak nowe metody dost pu do informacji o rachunkach oraz nowe sposoby dokonywania operacji. BankowoÊç samoobs ugowa (self banking) jest najstarszà z form bankowoêci elektronicznej. W tym przypadku us ugi bankowe sà realizowane przez bankowe punkty samoobs ugowe bankomaty, z których mo na korzystaç za pomocà bankowych kart p atniczych lub, coraz rzadziej, kart dost powych (bankomatowych) umo liwiajàcych autoryzacj zlecenia. Poczàtkowo bankomaty by y przystosowane jedynie do najprostszych operacji typu wyp ata gotówki (bankomaty typu CD Cash Dispenser). Stopniowo funkcjonalnoêç bankomatów by a rozszerzana, w wyniku czego pojawi y si maszyny wielofunkcyjne (ATM Automated Teller Machine) realizujàce dodatkowo np. funkcj wrzutni nocnej. W przypadku urzàdzeƒ samoobs ugowych pojawia si sprawa ich lokalizacji. Podstawowym celem jest udost pnienie w tej formie podstawowych us ug bankowych w miejscach o du ym przep ywie potencjalnych klientów (centra handlowe, dworce, deptaki miejskie itp.) oraz w czasie, gdy nie pracujà oddzia y bankowe (w budynkach tych oddzia ów lub ich sàsiedztwie). Jednà z zauwa alnych tendencji jest wprowadzanie urzàdzeƒ samoobs ugowych do wn trza oddzia ów bankowych, do tzw. stref samoobs ugowych, zlokalizowanych przy wejêciu i dost pnych przez ca- à dob. Rozwiàzaniem bardzo bliskim bankowoêci samoobs ugowej, równie wykorzystujàcym idee autoryzacji za po- Wykres 1 Udzia poszczególnych Zrzeszeƒ w sektorze spó dzielczym ogó em pierêcieƒ zewn trzny, udzia liczby bankomatów Zrzeszeƒ w sektorze BS ogó em pierêcieƒ wewn trzny 60% 55% 10% 35% 26% 14% SGB MRB BPS Opracowanie w asne na podstawie:

Spółdzielcza Grupa Bankowa. Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA

Spółdzielcza Grupa Bankowa. Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA Zarządu Banku Spółdzielczego w Krotoszynie z działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE. zawierają

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE. zawierają POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE zawierają Gmina Sadowie z siedzibą w Sadowiu reprezentowana przez: Pana Stanisława Olszańskiego Wójta Gminy Sadowie Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

XV edycja konkursu. Sposób na sukces

XV edycja konkursu. Sposób na sukces Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu XV edycja konkursu Sposób na sukces Dział Przedsiębiorczości Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki Wrocław 25 listopad 2014 XV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI FINANSOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Tekst jednolity Regulaminu sporządzony w dniu 05.03.2013 r. Preambuła Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI-186-08 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29.05.2008 roku S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Centrum Kultury i

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1 Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska Tarapacz, Jacek Frankowski s.c. 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/3, Poznań, 16.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENTRUM DORADZTWA UNIJNEGO S.C. zaprasza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com 20 lat na rzecz przedsiębiorczości Działamy od 1994 roku Skupiamy przedsiębiorców i menedżerów Działamy w województwie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zbiórek publicznych w Hufcu ZHP Ziemi Wodzisławskiej 1. Przyjmuje się Regulamin zbiórek publicznych

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE - KOLNO. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych / Działania na Rzecz ES w gminie Kolno

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE - KOLNO. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych / Działania na Rzecz ES w gminie Kolno DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE - KOLNO L.p. Nazwa Liczba Tematyka Godzina 1. Uaktualnienie lub stworzenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych lub Strategii Działania na Rzecz ES 1 strategia 2. Animacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje:

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje: Uchwała nr 2/15 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura ZPRP oraz niektórych uchwał Zarządu Związku Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Protokół z posiedzenia Komisji Oceniającej z dnia 24 kwietnia 2007r.

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Protokół z posiedzenia Komisji Oceniającej z dnia 24 kwietnia 2007r. Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Protokół z posiedzenia Komisji Oceniającej z dnia 24 kwietnia 2007r. Postępowanie oceniające dotyczyło ofert, które wpłynęły na otwarte

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Realizator projektu: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ AKTUALNOŚCI PERSPEKTYWA FINANSOWA 2004 2006 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007 2013 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014 2020 INNE STRONY DOTYCZĄCE ŚRODKÓW UNIJNYCH PERSPEKTYWA

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA Opracowała Anna Mróz 1 Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu ofertę autorskiego projektu GKS Bełchatów, która dotyczy działań podjętych przez nasz klub

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2012/2013

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2012/2013 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2012/2013 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Jasło 15.11.2014 r. Protokół

Jasło 15.11.2014 r. Protokół Protokół Jasło 15.11.2014 r. z zebrania działkowców ROD Nasz Ogródek w Jaśle w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez KLUB INTEGRACJI DLACZEGO KLUB INTEGRACJI? wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM. pt. Laurka na urodziny Dzielnicy Zamkowej

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM. pt. Laurka na urodziny Dzielnicy Zamkowej KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM pt. Laurka na urodziny Dzielnicy Zamkowej zorganizowany w ramach projektu edukacyjnego Odkryj Dzielnicę Zamkową z okazji jubileuszu setnej rocznicy powstania

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA IV EDYCJA KAJAKÓW

OFERTA SPONSORSKA IV EDYCJA KAJAKÓW OFERTA SPONSORSKA IV EDYCJA KAJAKÓW 2 0 1 6 6-7 sierpnia Spływ 500 KAJAKÓW w skrócie: wyjątkowe wydarzenie sportowo-rekreacyjne o bardzo rozwojowym charakterze dotychczas 3 edycje spływu; stale rosnąca

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość)

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej... Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym pieczęć Wnioskodawcy... (nr akt i data wpływu kompletnego wniosku) W N I O S E K o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo