Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki"

Transkrypt

1 Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze m.in.: Udzielanie zgody przez Prezesa URE na budowę gazociągu bezpośredniego wybrane problemy Kodeksy sieci instrument regulacji rynku gazu w UE Obowiązki sprzedawcy z urzędu System wsparcia odbiorców wrażliwych 03/2014 NR 3 (89) 30 września 2014 ISSN X

2 Spis treści Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki 3/ Wybrane problemy udzielania przez Prezesa URE zgody na budowę gazociągu bezpośredniego 8/ Kodeksy sieciowe jako podstawowy instrument regulacji rynku gazu w Unii Europejskiej 17/ Zakres obowiązku nałożonego na sprzedawcę z urzędu 28/ System wsparcia odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Zmarnowana szansa czy dobry początek? 36/ Komunikat Prezesa URE Nr 25/ / Informacja Prezesa URE Nr 26/ / Informacja Prezesa URE Nr 27/ / Informacja Prezesa URE Nr 28/ / Komunikat Prezesa URE Nr 29/ / Informacja Prezesa URE Nr 30/ / Informacja Prezesa URE Nr 31/ / Informacja Prezesa URE Nr 32/ / Informacja Prezesa URE Nr 33/ / Informacja Prezesa URE Nr 34/2014 Szanowni Państwo! Budowa gazociągu bezpośredniego, przed wydaniem pozwolenia na budowę na podstawie przepisów prawa budowlanego, wymaga uzyskania w drodze decyzji zgody Prezesa URE. Główne przesłanki udzielenia takiej zgody zostały określone szczegółowo w ustawie Prawo energetyczne. W prezentowanym w niniejszym Biuletynie artykule Piotra Jarmowicza przybliżone zostały wybrane aspekty problematyki udzielania przez regulatora zgody na budowę takiego gazociągu, z uwzględnieniem kwestii związanych z przesłankami wydania przedmiotowej decyzji. Autor przedstawił ponadto cel i funkcje gazociągu bezpośredniego, a także problem parametrów jakościowych paliwa gazowego transportowanego takim gazociągiem. Coraz większą rolę w kształtowaniu zarówno aktualnej, jak i przyszłej struktury wewnętrznego rynku energii odgrywają kodeksy sieciowe. Karolina Golonka w swoim artykule zawarła najważniejsze informacje dotyczące genezy kodeksów, procedur i zasad ich ustalania oraz zagadnień regulowanych przez nie obecnie i poddawanych regulacjom w przyszłości. Państwa uwadze polecamy także materiał Huberta E. Zadrożniaka podnoszący temat obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej w źródle odnawialnym, nałożonego Prawem energetycznym na sprzedawcę z urzędu, czyli na przedsiębiorstwo posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom paliw lub energii w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy. Artykuł to wnikliwe studium obowiązującego prawa, które jak przedstawia autor jednoznacznie wskazuje na zobligowanie zobowiązanych przedsiębiorstw do zakupu całej oferowanej energii wytworzonej w OZE. Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne z września 2013 r., wprowadziła rozwiązania składające się łącznie na system wsparcia odbiorców wrażliwych. Alicja Pawłowska w swoim materiale przybliża ten temat, skupiając się na kwestiach skuteczności i proporcjonalności systemu wsparcia tych odbiorców na gruncie krajowym. Przedstawione zostały m.in.: geneza wprowadzenia tego systemu (ramy unijne), funkcjonowanie krajowego systemu ochrony odbiorców wrażliwych wraz z jego oceną, a także propozycje pewnych rozwiązań na przyszłość. W bieżącym numerze publikujemy ponadto sporą dawkę informacji i komunikatów Prezesa URE, a także dane tabelaryczne dotyczące zatwierdzonych taryf dla ciepła i decyzji w sprawie koncesji. Redakcja 45/ Informacja Prezesa URE Nr 35/ / Tabele informacyjne taryfy dla ciepła, koncesje WYDAWCA Urząd Regulacji Energetyki ADRES REDAKCJI Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, tel. (0-22) , faks: (0-22) , FOTO materiały fotograficzne wykorzystano za zgodą właścicieli praw autorskich Nota copyright do artykułów zamieszczonych w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki przysługuje autorom tych artykułów

3 WYBRANE PROBLEMY UDZIELANIA PRZEZ PREZESA URE ZGODY NA BUDOWĘ GAZOCIĄGU BEZPOŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ODBIORCA NA RYNKU ENERGETYCZNE ENERGII Wybrane problemy udzielania przez Prezesa URE zgody na budowę gazociągu bezpośredniego Piotr Jarmowicz Ustawa Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) daje zainteresowanym podmiotom możliwość wystąpienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie udzielenia zgody na budowę gazociągu bezpośredniego, rozumianego jako gazociąg, który został zbudowany w celu bezpośredniego dostarczania paliw gazowych do instalacji odbiorcy z pominięciem systemu gazowego (art. 3 pkt 11e ww. ustawy). Zgodnie z art. 7a ust. 3 ustawy Prawo energetyczne budowa gazociągu bezpośredniego, przed wydaniem pozwolenia na budowę, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, wymaga uzyskania zgody Prezesa URE, udzielanej w drodze decyzji. Główne przesłanki udzielenia takiej zgody określone zostały w art. 7a ust. 4 ww. ustawy. W niniejszym artykule przedstawione zostały wybrane aspekty problematyki udzielania przez Prezesa URE zgody na budowę gazociągu bezpośredniego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z przesłankami wydania takiej decyzji. Jak wynika z przedstawionej definicji gazociąg bezpośredni nie tylko umożliwia bezpośrednie dostarczanie paliw gazowych do instalacji odbiorcy, ale także gazociąg taki został zbudowany z pominięciem systemu gazowego. Pojęcie systemu gazowego zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 23 ustawy Prawo energetyczne jako sieci gazowe, instalacje magazynowe lub instalacje skroplonego gazu ziemnego oraz przyłączone do nich urządzenia i instalacje, współpracujące z tymi sieciami lub instalacjami. Zauważyć tu należy, że ww. pojęcie odnosi się w szczególności do pojęcia sieci gazowe, a zatem obejmuje sieci (instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji paliw, należące do przedsiębiorstwa energetycznego art. 3 pkt 11 ustawy), sieć przesyłową (sieć gazową wysokich ciśnień, z wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu przesyłowego art. 3 pkt 11a ustawy) oraz sieć dystrybucyjną (sieć gazową wysokich, średnich i niskich ciśnień, z wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego art. 3 pkt 11b ustawy). Odnotować tu także należy, że rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego 1), w zakresie określenia warunków przyłączenia do sieci gazowej, odnosi się także do przyłączania do sieci gazowej gazociągów bezpośrednich (por. 1 pkt 2 in fine, 5 oraz załącznik do rozporządzenia). Zatem należy wysnuć wniosek, że gazociąg bezpośredni jako taki nie może być częścią gazowej sieci dystrybucyjnej ani przesyłowej. Gazociąg bezpośredni stanowi więc element infrastruktury funkcjonujący niezależnie od sieci gazowych, przy czym w momencie ewentualnego przyłączenia do tych sieci traci swój bezpośredni charakter. Jak wynika z definicji gazociągiem takim może być transportowane paliwo gazowe. Ustawodawca zatem posługuje się tu pojęciem szerszym znaczeniowo niż gaz ziemny. W świetle definicji paliw gazowych (gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia art. 3 pkt 3a ustawy Prawo energetyczne), stwierdzić więc można, że gazociągiem bezpośrednim transportowane mogą być, poza gazem ziemnym, także biogaz oraz tzw. gazy specjalne, niebędące gazem ziemnym, w szczególności gazy wytwarzane metodami przemysłowymi 2) oraz powstający w procesie zgazowania węgla tzw. gaz syntezowy. 1) Dz. U. z 2014 r. poz. 1059, dalej: rozporządzenie systemowe. 2) Por. Polska Norma PN-C-0475:2011 Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania; zastępująca PN-C-0470:2002. nr 3 (89) 30 września 2014 Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki 3

4 PRZEDSIĘBIORSTWA ODBIORCA NA RYNKU ENERGETYCZNE ENERGII WYBRANE PROBLEMY UDZIELANIA PRZEZ PREZESA URE ZGODY NA BUDOWĘ GAZOCIĄGU BEZPOŚREDNIEGO Cel i funkcje gazociągu bezpośredniego Podstawowy cel budowy gazociągu bezpośredniego, w świetle jego definicji, jest oczywisty i sprowadza się do zapewnienia transportu paliwa gazowego bezpośrednio, czyli z pominięciem systemu gazowego (sieci dystrybucyjnych bądź sieci przesyłowej), do danego odbiorcy. Co przy tym ważne, w świetle definicji gazociągu bezpośredniego oraz definicji legalnych takich pojęć jak przesyłanie paliw gazowych (por. art. 3 pkt 4 lit. a ustawy Prawo energetyczne: przesyłanie transport paliw gazowych sieciami przesyłowymi w celu ich dostarczania do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci przesyłowych) oraz dystrybucja paliw gazowych (por. art. 3 pkt 5 lit. a ustawy Prawo energetyczne: dystrybucja transport paliw gazowych sieciami dystrybucyjnymi w celu ich dostarczania odbiorcom), transportowanie paliwa gazowego via gazociąg bezpośredni nie może być określane jako przesyłanie ani dystrybucja tego paliwa. Zatem na działalność taką nie jest wymagana koncesja na przesyłanie bądź koncesja na dystrybucję paliw gazowych. W konsekwencji funkcją posiadania statusu gazociągu bezpośredniego przez daną instalację jest brak konieczności wyznaczenia przez Prezesa URE operatora systemu dla tej instalacji nie znajdzie tu zatem zastosowania art. 9h ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, statuujący obowiązek wyznaczenia operatora m.in. dla sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej, na wniosek właściciela tej sieci. Dlatego też właściciel gazociągu bezpośredniego, w zakresie eksploatowania tej instalacji, nie podlega szeregowi obowiązków związanych z posiadaniem statusu koncesjonariusza i operatora w zakresie przesyłania bądź dystrybucji paliw gazowych, w szczególności takich jak: obowiązki operatorskie operatora systemu gazowego, określone w art. 9c ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, obowiązek zapewnienia wszystkim odbiorcom oraz przedsiębiorstwom zajmującym się sprzedażą paliw gazowych, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych, na zasadach i w zakresie określonym w ustawie (art. 4 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne, zasada Third Party Access), obowiązek opracowania taryfy dla świadczonych usług w zakresie transportu paliwa gazowego i przedstawienia taryfy Prezesowi URE do zatwierdzenia. Skonstatować także można, że właściciel gazociągu bezpośredniego, w zakresie eksploatowania tej instalacji, jak już wykazano nie stanowiącej elementu sieci gazowej, nie będzie podlegać ograniczeniom w poborze gazu ziemnego w rozumieniu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym 3), które to ograniczenia dotyczą odbiorców przyłączonych do sieci gazowej przesyłowej i sieci dystrybucyjnych 4). Okoliczność ta może być szcze- 3) Dz. U. z 2012 r. poz. 1190, z późn. zm. 4) Por. rozporządzenie Rady Ministrów z 19 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. Nr 178, poz. 1252). gólnie istotna dla odbiorców przemysłowych, dla których z uwagi na specyfikę wykonywanej i charakterystyki poborów wynika, że wprowadzenie ograniczeń ustawowych 5) (w szczególności na poziomie dziesiątego stopnia zasilania) oznaczać może zamknięcie produkcji i oczywiste straty finansowe. Przesłanki udzielenia zgody na budowę gazociągu bezpośredniego Ustawa Prawo energetyczne w art. 7a ust. 4 wskazuje, że Prezes URE, udzielając zgody na budowę gazociągu bezpośredniego uwzględnia: wykorzystanie zdolności przesyłowych istniejącej sieci gazowej, odmowę świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych istniejącą siecią gazową podmiotowi występującemu o uzyskanie zgody oraz nieuwzględnienie złożonej przez niego skargi na tę odmowę. Odnośnie określonych w art. 7a ust. 4 ustawy Prawo energetyczne okoliczności branych z urzędu pod uwagę przy wydawaniu przedmiotowej zgody, stwierdzić należy, że literalna wykładnia ww. przepisu wskazuje, że Prezes URE obowiązany jest wydać taką zgodę po stwierdzeniu zaistnienia co najmniej jednej z tych okoliczności. 5) Polegających na zmniejszeniu poboru gazu ziemnego do poziomu ustalonego dla tego odbiorcy w danym stopniu zasilania od 2 do 10 w opracowanym przez danego operatora planie wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, zatwierdzonym przez Prezesa URE. 4 Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 3 (89) 30 września 2014

5 WYBRANE PROBLEMY UDZIELANIA PRZEZ PREZESA URE ZGODY NA BUDOWĘ GAZOCIĄGU BEZPOŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ODBIORCA NA RYNKU ENERGETYCZNE ENERGII W postępowaniu przed Prezesem URE w sprawie udzielenia zgody na budowę gazociągu bezpośredniego, w opinii autora, powinny zostać zbadane w szczególności następujące przesłanki i okoliczności: budowa gazociągu w celu bezpośredniego dostarczania paliw gazowych do instalacji odbiorcy z pominięciem systemu gazowego badanie dokumentacji technicznej i prawnej ze szczególnym, odpowiednim do uwarunkowań konkretnej sprawy, uwzględnieniem definicji takich pojęć jak: gazociąg bezpośredni, paliwa gazowe, instalacje, sieci, sieć przesyłowa, sieć dystrybucyjna, sieć gazociągów kopalnianych (złożowych, kolektorowych i ekspedycyjnych), system gazowy, punkt wejścia do systemu gazowego, punkt wyjścia z systemu gazowego, odbiorca, wykorzystanie zdolności przesyłowych (rozumianych wedle autora jako zdolności transportowe vide infra) istniejącej sieci gazowej okoliczność ta powinna być badana w odniesieniu do skonkretyzowanych przez inwestora/wnioskodawcę parametrów planowanego gazociągu bezpośredniego, w szczególności w zakresie ilości paliwa gazowego, które będzie transportowane gazociągiem, parametrów jakościowych tego paliwa oraz przewidywanej charakterystyki poboru tego paliwa przez odbiorcę, uwzględnienie wymogów w zakresie parametrów jakościowych danego paliwa gazowego, które ewentualnie miałoby być wprowadzone do sieci gazowej, odmowa świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji paliwa gazowego istniejącą siecią gazową podmiotowi występującemu o uzyskanie zgody oraz nieuwzględnienie złożonej przez niego skargi na tę odmowę badanie rozstrzygnięć podjętych przez operatorów oraz ewentualnych decyzji Prezesa URE podjętych w trybie art. 8 ustawy Prawo energetyczne 6) w ww. zakresie. De lege lata, zdaniem autora, odnośnie przesłanek określonych w art. 7a ust. 4 ustawy Prawo energetyczne zauważyć należy, że użyte w art. 7a ust. 4 pkt 1 tej ustawy pojęcie zdolności przesyłowych należy rozumieć jako zdolności transportowe ewentualnie zdolności przesyłowe lub dystrybucyjne istniejącej sieci gazowej, inaczej bowiem należałoby dojść do nieracjonalnego wniosku, że gazociąg bezpośredni nie może być częścią jedynie sieci przesyłowej, co stałoby w sprzeczności z pozostałymi relewantnymi przepisami ustawy Prawo energetyczne w tej sprawie (por. przywołane wyżej definicje gazociągu bezpośredniego, systemu gazowego, sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej) oraz kłóciłoby się z przepisami rozporządzenia systemowego, mówiącymi o możno- 6) Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne w sprawach spornych dotyczących odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, umowy o świadczenie usług transportu gazu ziemnego, umowy o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych, umowy, o której mowa w art. 4c ust. 3, umowy o świadczenie usługi skraplania gazu ziemnego oraz umowy kompleksowej, a także w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii rozstrzyga Prezes URE, na wniosek strony. ści przyłączenia do sieci czyli zarówno do sieci przesyłowej, jak i do sieci dystrybucyjnych gazociągów bezpośrednich (por. 1 pkt 2 in fine i 5 rozporządzenia w związku z załącznikiem do tego rozporządzenia pn.: Wymagania techniczne w zakresie przyłączania do sieci instalacji skroplonego gazu ziemnego, instalacji magazynowych, sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych oraz gazociągów bezpośrednich ). Problem parametrów jakościowych paliwa gazowego transportowanego gazociągiem bezpośrednim W opinii autora przesłanki określone w art. 7a ust. 4 ustawy Prawo energetyczne powinny być rozpatrywane łącznie z kwestią wymogów w zakresie parametrów jakościowych danego paliwa gazowego, które ewentualnie miałoby być wprowadzone do sieci gazowej. Parametry jakościowe paliw gazowych przesyłanych sieciami przesyłowymi i dystrybucyjnymi gazowymi określone zostały w 38 ust. 1 rozporządzenia systemowego. Natomiast parametry, jakie musi posiadać biogaz rolniczy wprowadzony do sieci dystrybucyjnej gazowej określa 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 24 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących wytwarzanego biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej 7). 7) Dz. U. z 2011 r. Nr 187, poz nr 3 (89) 30 września 2014 Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki 5

6 PRZEDSIĘBIORSTWA ODBIORCA NA RYNKU ENERGETYCZNE ENERGII WYBRANE PROBLEMY UDZIELANIA PRZEZ PREZESA URE ZGODY NA BUDOWĘ GAZOCIĄGU BEZPOŚREDNIEGO Odnotować tu należy, że parametry określone w 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 24 sierpnia 2011 r. stanowią właściwie kopię parametrów określonych 38 ust. 1 rozporządzenia systemowego, z zastrzeżeniem odnoszenia się jedynie do biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej. Odpowiednie postanowienia w zakresie parametrów jakościowych paliw gazowych wprowadzanych do sieci zawierają także opracowywane przez operatorów Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci, odpowiednio sieci przesyłowej (IRiESP) i sieci dystrybucyjnych (IRiESD). Problem stanowi to, że paliwa gazowe inne niż gaz ziemny, ze względu na swoją charakterystykę chemiczną w związku z wymogami jakościowymi określonymi w ww. rozporządzeniach oraz transponowanych do poszczególnych instrukcji ruchu nie mogą zostać, co do zasady, bez uprzedniego uzdatnienia wprowadzone do sieci gazowej. Co przy tym istotne, jak wskazują postanowienia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci, spełnianie przez paliwo gazowe (o którego dystrybucję lub przesyłanie występuje wnioskodawca) parametrów jakościowych określonych w danej Instrukcji stanowi warunek konieczny dla uzyskania technicznych warunków przyłączenia do danej sieci gazowej 8). Okoliczność ta jest istotna w świetle relewantnych przepisów statuujących charakter 8) Por. w szczególności pkt 3.3, oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dostęp: Jak wskazują postanowienia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci, spełnianie przez paliwo gazowe (o którego dystrybucję występuje wnioskodawca) parametrów jakościowych określonych w danej Instrukcji stanowi warunek konieczny dla uzyskania technicznych warunków przyłączenia do danej sieci gazowej ex ante rozstrzygnięcia Prezesa URE w sprawie gazociągu bezpośredniego. Z treści przywołanych przepisów wynika bowiem, że zgoda udzielana przez Prezesa URE na budowę gazociągu bezpośredniego ma charakter uprzedni wobec jego budowy ergo może dotyczyć jedynie gazociągu projektowanego. Co więcej, obowiązujące prawo nie przewiduje procedury uznawania elementów istniejącej infrastruktury gazowej za gazociąg bezpośredni. Zatem brak spełniania przez dane paliwo gazowe parametrów jakościowych wymaganych dla paliwa wprowadzanego do danej sieci może skutkować odmową wydania warunków przyłączenia, a tym bardziej odmową świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji takiego paliwa, przez co zrealizowana byłaby przesłanka wydania zgody na budowę gazociągu bezpośredniego z art. 7a ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne. Możliwa jest również sytuacja, gdzie inwestor (wnioskodawca o wydanie zgody na budowę gazociągu bezpośredniego) mając właśnie na względzie wymogi co do parametrów jakościowych paliwa gazowego wprowadzanego do sieci, które wymagałyby od niego jego uzdatnienia, chcąc uniknąć zbędnych, z punktu widzenia biznesowego, kosztów budowy instalacji uzdatniania (mogących przy instalacjach dużej skali wynosić kilka milionów złotych), korzystając przy tym ze swobody wykonywania gospodarczej poprzez realizację założenia biznesowego co do transportu paliwa gazowego gazociągiem bezpośrednim, w ogóle nie występował do właściwego operatora z wnioskiem o świadczenie usług przesyłania/dystrybucji paliwa gazowego, a operator ten siłą rzeczy nie wydał temu inwestorowi odmowy świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych istniejącą siecią gazową. Zdaniem autora w takiej sytuacji fakt braku spełniania przez dane paliwo gazowe parametrów jakościowych wymaganych dla paliwa wprowadzanego do danej sieci można odnosić także do przesłanki określonej w art. 7a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo energetyczne, sformułowanej jako wykorzystanie zdolności przesyłowych istniejącej sieci gazowej. W ocenie autora bowiem użyte w art. 7a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo energetyczne pojęcie zdolności przesyłowych istniejącej sieci gazowej powinno być odnoszone nie tylko do teoretycznej zdolności istniejącej sieci gazowej danego operatora, rozumianej jako zdolność/przepustowość techniczna (maksymalna ciągła przepustowość systemu przesyłowego/ dystrybucyjnego, w ramach której operator może świadczyć usługi przesyłania/dystrybucji paliwa gazowego), lecz przede wszystkim powinno być odczytywane in concreto, czyli 6 Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 3 (89) 30 września 2014

7 WYBRANE PROBLEMY UDZIELANIA PRZEZ PREZESA URE ZGODY NA BUDOWĘ GAZOCIĄGU BEZPOŚREDNIEGO ODBIORCA NA RYNKU ENERGII PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNE Foto: Archiwum Polskiej Spółki Gazownictwa Uwagi końcowe w odniesieniu do skonkretyzowanych przez inwestora/wnioskodawcę parametrów planowanego gazociągu bezpośredniego, w szczególności w zakresie parametrów jakościowych paliwa gazowego, które będzie transportowane planowanym gazociągiem. Zastosowanie takiego podejścia w analizowanej sytuacji, wedle poglądu autora, w sytuacji stwierdzenia braku spełniania przez paliwo gazowe wymogów jakościowych dla gazu sieciowego, powinno skutkować uznaniem, że istnieje brak zdolności transportowych istniejącej sieci gazowej, przez co spełniona byłaby przesłanka wydania zgody na budowę gazociągu bezpośredniego, określona w art. 7a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo energetyczne. Budowa gazociągu bezpośredniego może być rozwiązaniem problemów w dostarczaniu paliw gazowych na terenach słabo zgazyfikowanych, daje także możliwości efektywnego ekonomicznie zasilania odbiorców w paliwa gazowe inne niż gaz ziemny, wykorzystywane przez nich na potrzeby technologiczne lub grzewcze. Dodatkowo, jako że gazociąg bezpośredni z samej definicji funkcjonuje poza systemem gazowym, ewentualne zakłócenia w dostawach gazu do polskiego systemu gazowego nie powinny mieć wpływu na ciągłość dostaw poprzez gazociąg tego typu. Piotr Jarmowicz Specjalista w Departamencie Rynków Paliw Gazowych i Ciekłych URE nr 3 (89) 30 września 2014 Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki 7

8 INTEGRACJA EUROPEJSKA KODEKSY SIECIOWE JAKO PODSTAWOWY INSTRUMENT REGULACJI RYNKU GAZU W UE Kodeksy sieciowe jako podstawowy instrument regulacji rynku gazu w Unii Europejskiej Karolina Golonka Kodeksy sieci odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu aktualnej, a w szczególności przyszłej struktury wewnętrznego rynku energii. Dlatego też warto powiedzieć kilka słów na temat ich genezy, zasad ustalania oraz zagadnień, które już regulują i tych, które w przyszłości będą prawdopodobnie regulować. Zgodnie z art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (dalej: TUE) 1) jednym z celów Unii jest wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz solidarności między Państwami Członkowskimi 2). Jednym z przejawów realizacji tego celu jest budowa wewnętrznego rynku, który rozumiany jest jako obszar bez granic wewnętrznych, w którym jest zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału, zgodnie z postanowieniami Traktatów 3). W ramach ustanawiania i funkcjonowania wewnętrznego rynku energii polityka UE ma na celu: 1) Dz.U.UE.L ) TUE, art. 3 ust. 3. 3) TFUE, art. 26 ust. 2. 1) zapewnienie funkcjonowania rynku energii, 2) zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii, 3) wspieranie efektywności energetycznej i oszczędności energii, jak również rozwoju nowych i odnawialnych form energii, 4) wspieranie wzajemnych połączeń między sieciami energii 4). Działania w celu realizacji idei wewnętrznego rynku gazu podejmowane są od 1999 r. Instytucje unijne mogą wyznaczać kierunki tworzenia wewnętrznego rynku gazu dzięki zastosowaniu zasady pomocniczości zawartej w art. 5 ust. 3 TUE: zgodnie z zasadą pomocniczości, w dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej kompetencji, Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez Państwa Członkowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym i jeśli ze względu na rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej 5) (dalej: TFUE) określa dziedziny, w których Unia Europejska ma wyłączne kompetencje oraz te, 4) TFUE, art. 194 ust. 1. 5) Dz.U.UE.L w których kompetencje są dzielone pomiędzy Unią Europejską a państwami członkowskimi. Zgodnie z tym podziałem rynek wewnętrzny oraz energia należą do tej drugiej kategorii 6), w związku z czym może być w stosunku do nich zastosowana zasada pomocniczości 7). Łącznie z zasadą pomocniczości często w aktach ustawodawczych odnoszących się do regulacji rynku gazu występuje również zasada proporcjonalności, jako że projekty aktów ustawodawczych są uzasadniane w odniesieniu do zasad pomocniczości i proporcjonalności 8). Zgodnie z tą zasadą zakres i forma działania Unii nie wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów Traktatów. Obecnie państwa członkowskie są na etapie wdrażania III pakietu energetycznego, którego założenia zawarte zostały m.in. w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE 9). W punkcie 1 preambuły dyrektywy 2009/73/WE wskazano, że rynek wewnętrzny gazu ziemnego powinien zapewnić prawdziwą możliwość wyboru wszystkim konsumentom w Unii Europejskiej, stworzyć nowe możliwości gospodarcze oraz zwiększyć poziom handlu transgranicznego, aby w ten sposób osią- 6) Art. 4 ust. 2 TFUE. 7) Na zasadę pomocniczości oraz konieczność jej zastosowania do realizacji celów rozporządzenia 715/2009 wskazuje również punkt 37 preambuły tego rozporządzenia. 8) Art. 5 Protokołu 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności. 9) DZ.U.UE.L , dalej: dyrektywa 2009/73/WE. 8 Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 3 (89) 30 września 2014

9 KODEKSY SIECIOWE JAKO PODSTAWOWY INSTRUMENT REGULACJI RYNKU GAZU W UE INTEGRACJA EUROPEJSKA gnąć zwiększenie wydajności, konkurencyjne ceny i wyższe standardy usług oraz przyczynić się do bezpieczeństwa dostaw i stabilności. Dyrektywa 2009/73/WE wyznacza główne kierunki oraz zasady, na bazie których powinien być budowany wewnętrzny rynek gazu ziemnego. Aktem prawnym, będącym bezpośrednią podstawą do tworzenia kodeksów sieci jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/ ). Celem rozporządzenia 715/2009 jest 11) : 1) ustanowienie niedyskryminacyjnych zasad określających warunki dostępu do systemów przesyłowych gazu ziemnego z uwzględnieniem specyfiki rynków krajowych i regionalnych w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego gazu; 2) ustanowienie niedyskryminacyjnych zasad określających warunki dostępu do LNG oraz instalacji magazynowych z uwzględnieniem specyfiki rynków krajowych i regionalnych; 3) ułatwienie powstania właściwie funkcjonującego i przejrzystego rynku hurtowego charakteryzującego się wysokim poziomem bezpieczeństwa dostaw gazu i zapewnienie mechanizmów na rzecz harmonizacji zasad dostępu do sieci dotyczących transgranicznej wymiany gazu. Rozporządzenie 715/2009 zobowiązuje operatorów systemów przesyłowych do powołania 10) DZ.U.UE.L , dalej: rozporządzenie 715/ ) Art. 1 rozporządzenia 715/2009. europejskiej sieci operatorów systemów przesyłowych gazu 12) (ang. European Network of Transmission System Operators for Gas ENTSOG) w celu promowania dokończenia budowy i funkcjonowania rynku wewnętrznego gazu ziemnego oraz transgranicznego handlu tym gazem i zapewnienia optymalnego zarządzania, skoordynowanej eksploatacji sieci przesyłowej gazu ziemnego oraz jej właściwego rozwoju technicznego 13). Zadaniem ENTSOG jest opracowywanie na wniosek Komisji Europejskiej (dalej: Komisja, KE) kodeksów sieci 14) w następujących obszarach: 1) zasady bezpieczeństwa i niezawodności sieci; 2) zasady przyłączania do sieci; 3) zasady dostępu stron trzecich; 4) zasady wymiany danych i rozliczeń; 5) zasady interoperacyjności; 6) procedury operacyjne w sytuacjach awaryjnych; 7) zasady alokacji zdolności i zarządzania ograniczeniami; 8) zasady dotyczące wymiany handlowej w odniesieniu do technicznej i eksploatacyjnej organizacji usług dostępu do sieci i bilansowania systemu; 9) zasady przejrzystości; 10) zasady dotyczące bilansowania, w tym związane z siecią zasady dotyczące procedury nominacji, zasady dotyczące opłat za niezbilansowanie oraz zasady dotyczące bilansowania 12) Art. 5 rozporządzenia 715/ ) Art. 4 rozporządzenia 715/ ) Art. 8 ust. 1 rozporządzenia 715/2009. operacyjnego między systemami operatorów systemów przesyłowych; 11) zasady dotyczące zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych; 12) efektywność energetyczna sieci gazowych 15). Procedura ustanawiania kodeksów sieci Kodeksy sieci są opracowywane dla kwestii transgranicznych związanych z siecią oraz kwestii integracji rynku i pozostają bez uszczerbku dla praw państw członkowskich do ustanowienia krajowych kodeksów sieci nie mających wpływu na handel transgraniczny 16). Podmiotami, które są w szczególności zaangażowane w tworzenie kodeksów sieciowych są: Komisja Europejska, ENTSOG oraz Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ang. Agency for the Cooperation of Energy Regulators ACER). Przygotowując kodeks sieci ENTSOG zobowiązany jest do prowadzenia konsultacji projektu na wczesnym etapie w sposób otwarty i przejrzysty oraz z udziałem wszystkich właściwych uczestników rynku 17). Procedura przeprowadzania konsultacji opisana jest w art. 28 regulaminu prac ENTSOG 18). 15) Art. 8 ust. 6 rozporządzenia 715/ ) Art. 8 ust. 7 rozporządzenia 715/ ) Art. 10 ust. 1 rozporządzenia 715/ ) Regulamin dostępny jest na stronie ENTSOG pod adresem nr 3 (89) 30 września 2014 Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki 9

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Strona 1 z 8 z siedzibą w Warszawie codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci Warszawa, sierpień 2016 r. Strona 2 z 8 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. DEFINICJE I SKRÓTY... 3 3. PODSTAWA PRAWNA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ UNIHUT S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: Spis treści I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD raz struktura IRiESD...4

Bardziej szczegółowo

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od dnia.

Bardziej szczegółowo

Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych

Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych Radosław Walaszczyk Radca prawny Główny specjalista

Bardziej szczegółowo

Aukcje przepustowości na platformie GAZ-SYSTEM Aukcje

Aukcje przepustowości na platformie GAZ-SYSTEM Aukcje Aukcje przepustowości na platformie GAZ-SYSTEM Aukcje Warszawa, 8.12.2014 r. 1 GAZ-SYSTEM Aukcje nowa platforma aukcyjna GAZ-SYSTEM podstawy prawne Kodeks sieci dot. mechanizmów alokacji zdolności w systemach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD...3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

IRiESP zmiany w zakresie przydziału przepustowości WARSZTATY DLA UCZESTNIKÓW RYNKU. Warszawa, czerwiec 2016

IRiESP zmiany w zakresie przydziału przepustowości WARSZTATY DLA UCZESTNIKÓW RYNKU. Warszawa, czerwiec 2016 IRiESP zmiany w zakresie przydziału przepustowości WARSZTATY DLA UCZESTNIKÓW RYNKU Warszawa, czerwiec 2016 1 Grid Connection Point GAZ-SYSTEM/ONTRAS (GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS) 1 kwietnia 2016 roku, punkty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Zakłady Chemiczne ZACHEM Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: data: wersja strona 2 z 11 SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chorzowie; Aleja Różana 2; 41-501 Chorzów INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia 2014 roku SPIS TREŚCI I.A.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) GAZ-SYSTEM S.A.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) GAZ-SYSTEM S.A. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa, 24 lipiec 2012 r. 1 Założenia nowej IRiESP 1. Ułatwienie nowym podmiotom wejścia na rynek gazu. 2. Umożliwienie handlu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 października 2014 r.

Warszawa, dnia 16 października 2014 r. Warszawa, dnia 16 października 2014 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 38/2014 w sprawie opracowywania przez operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatora systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 4 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O OBROCIE GAZEM ZIEMNYM I JEGO PRZESYLE za I kwartał 2013 r.

INFORMACJA O OBROCIE GAZEM ZIEMNYM I JEGO PRZESYLE za I kwartał 2013 r. Warszawa, dn. 29 kwietnia 2013 r. INFORMACJA O OBROCIE GAZEM ZIEMNYM I JEGO PRZESYLE za I kwartał 2013 r. Wstęp Niniejsza informacja przedstawia ogólną sytuację na hurtowym rynku gazu ziemnego w I kwartale

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 października 2013 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Marek Woszczyk

Warszawa, dnia 23 października 2013 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Marek Woszczyk Warszawa, dnia 23 października 2013 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Marek Woszczyk Informacja Nr 32/2013 w sprawie opracowywania przez operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatora

Bardziej szczegółowo

Platforma GSA funkcjonująca zgodnie z zapisami CAM NC

Platforma GSA funkcjonująca zgodnie z zapisami CAM NC Platforma GSA funkcjonująca zgodnie z zapisami CAM NC Warszawa, 7.06.2016 r. 1 GAZ-SYSTEM Aukcje platforma aukcyjna GAZ-SYSTEM Przygotowując się do implementacji wymogów Europejskiego Kodeksu dotyczącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: 30 września 2015 SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Obowiązuje: 01.10.2014 str. 1 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD oraz struktura IRiESD...

Bardziej szczegółowo

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Rola Regulatora na konkurencyjnym rynku

Rola Regulatora na konkurencyjnym rynku Departament Promowania Konkurencji Rola Regulatora na konkurencyjnym rynku Warszawa, 18 października 2007 r. Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: dpk@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 62 33, fax (+48

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 4 marca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O OBROCIE GAZEM ZIEMNYM I JEGO PRZESYLE za styczeń czerwiec 2013 r.

INFORMACJA O OBROCIE GAZEM ZIEMNYM I JEGO PRZESYLE za styczeń czerwiec 2013 r. Warszawa, dn. 30 lipca 2013 r. INFORMACJA O OBROCIE GAZEM ZIEMNYM I JEGO PRZESYLE za styczeń czerwiec 2013 r. Wstęp Niniejsza informacja przedstawia ogólną sytuację na hurtowym rynku gazu ziemnego w miesiącach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: 01.01.2014 r. Opracował: SPIS TREŚCI Józef Chorążykiewicz I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/8

Kancelaria Sejmu s. 1/8 Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Nowy Model Rynku Gazu

Nowy Model Rynku Gazu Nowy Model Rynku Gazu Warszawa, 07 luty 2012r. 1 Założenia modelu 1. Umożliwienie nowym podmiotom wejścia na rynek gazu. 2. Umożliwienie handlu gazem w oderwaniu od fizycznej lokalizacji w sieci w węźle

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3135 Warszawa, 22 lipca 2004 r.

Druk nr 3135 Warszawa, 22 lipca 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-107-04 Druk nr 3135 Warszawa, 22 lipca 2004 r. Pan Józef Oleksy Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Prezesa URE na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej

Rola i zadania Prezesa URE na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej Departament Promowania Konkurencji Rola i zadania Prezesa URE na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej Warszawa, 18 października 2007 r. Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: dpk@ure.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ODBIORCY KOŃCOWI NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE:

ODBIORCY KOŃCOWI NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE: ODBIORCY KOŃCOWI NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE: 1997-2016-2030 TARGI ENERGII Panel: Rynek energii elektrycznej zadania odbiorców końcowych, operatorów systemu i przedsiębiorstw energetycznych:

Bardziej szczegółowo

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne Wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne Autor: Urząd Regulacji Energetyki W dniu 11 września wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne zwana małym trójpakiem energetycznym. Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

Relacje umowne OSD OSP Po 1 października 2015r.

Relacje umowne OSD OSP Po 1 października 2015r. Relacje umowne OSD OSP Po 1 października 2015r. Warszawa, 21 kwietnia 2015r. Międzyoperatorska Umowa Przesyłowa Relacje OSP OSD po 1 października 2015r. 2 Entry Entry OSP Exit do OSD 1 OSD 1 Exit Exit

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy Prawo energetyczne. Kraków 2010 r.

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy Prawo energetyczne. Kraków 2010 r. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy Prawo energetyczne Kraków 2010 r. 1 Zgodnie z art. 46 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2006 r. Nr 155,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw gazu

Bezpieczeństwo dostaw gazu HES II Bezpieczeństwo dostaw gazu Marek Foltynowicz Listopad 2006 1 Bezpieczeństwo energetyczne Bezpieczeństwo energetyczne stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Kwestie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zadań realizowanych przez Prezesa URE

Kwestie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zadań realizowanych przez Prezesa URE Kwestie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zadań realizowanych przez Prezesa URE dr Małgorzata Nowaczek Zaremba Dyrektor Południowo Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z

Bardziej szczegółowo

Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki

Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki 2 Legalizacja liczników w procesie wdrażania smart meteringu w Polsce Potrzeba prac nad wdrożeniem inteligentnego opomiarowania w Polsce - Formalna Polityka

Bardziej szczegółowo

Projekt zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Projekt zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej v 15 Strona 1 z 8 Projekt zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 1. Data udostępnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY WOŹNIKI NA LATA 2012-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY WOŹNIKI NA LATA 2012-2030 05. Paliwa gazowe 5.1. Wprowadzenie... 1 5.2. Zapotrzebowanie na gaz ziemny - stan istniejący... 2 5.3. Przewidywane zmiany... 3 5.4. Niekonwencjonalne paliwa gazowe... 5 5.1. Wprowadzenie W otoczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. korzystania z usług publicznych świadczonych przez. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim.

Regulamin. korzystania z usług publicznych świadczonych przez. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim. Załącznik do Zarządzenia Nr 18/14 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 grudnia 2014 r. Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki Warszawa, 2015 r. UZP/DKD/WKZ/421/51( KNZ/24/15 dot. KZ/162/14 )/15/GK Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki Określenie postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 13681 Poz. 1392 USTAWA. z dnia 16 września 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 13681 Poz. 1392 USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 234 13681 Poz. 1392 Art. 1. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Unit 3-03/ Kompetencje Unii. Zasady strukturalne

Unit 3-03/ Kompetencje Unii. Zasady strukturalne Unit 3-03/09.11.2016 Kompetencje Unii. Zasady strukturalne Fragmenty z podręcznika: Zasady działania UE: pkt 73-74 Zasada przyznania kompetencji (kompetencje wyłączne i dzielone; kompetencje wyraźnie i

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 19 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009

Na podstawie art. 19 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 Na podstawie art. 19 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych 8 Rynek energii Taryfy przedsiębiorstw energetycznych Z ostatniej chwili Biuletyn Branżowy URE Definicja taryfy (Prawo energetyczne) Taryfa zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2015 r. DRO-III-0700-13/1/15 DRO/1320/15. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 2015 r. DRO-III-0700-13/1/15 DRO/1320/15. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, 2015 r. DRO-III-0700-13/1/15 DRO/1320/15 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiedzi na interpelację Pana Posła Kazimierza Ziobro z 16 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Sławomir Siejko Konferencja Gospodarka jutra Energia Rozwój - Środowisko Wrocław 20 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Regulator

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. URE

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. URE USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny na dzień 2 lipca 2007 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 2

Bardziej szczegółowo

PGE Obrót S.A. TARYFA W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E DLA FIRM (PWA,PWB) ( Taryfa )

PGE Obrót S.A. TARYFA W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E DLA FIRM (PWA,PWB) ( Taryfa ) PGE Obrót S.A. TARYFA W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E DLA FIRM (PWA,PWB) ( Taryfa ) zatwierdzona uchwałą Zarządu nr 519/56/IX/2017 PGE Obrót Spółka Akcyjna z dnia 25.07.2017 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Projekt, z dnia 29 sierpnia 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I. WPROWADZENIE Z dniem 24 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny na dzień 31 grudnia 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych 27.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 91/15 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych (Tekst

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 27 listopada 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013

Bardziej szczegółowo

Dz.U.06.89.625 tekst jednolity z późn. zm.

Dz.U.06.89.625 tekst jednolity z późn. zm. Dz.U.06.89.625 tekst jednolity z późn. zm. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Dz.U.06.89.625 2006.07.24 zm. Dz.U.06.104.708 art. 167 2006.09.20 zm. Dz.U.06.158.1123 art. 1 2007.01.01

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 1 lipca 2011 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2012.1059 2013.09.11 zm. Dz.U.2013.984 art. 1 2013.11.24 zm. Dz.U.2013.1238 art. 2 2014.01.01 zm. Dz.U.2013.984 art. 1 2014.04.30 zm. Dz.U.2014.490 art. 1 2014.05.09 zm. Dz.U.2014.457 art. 2 2014.07.22

Bardziej szczegółowo

Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (TPA)

Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (TPA) Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (TPA) Warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli gminnej administracji samorządowej woj. zachodniopomorskiego Północno Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Odbiorcy z TPA na rynku energii elektrycznej

Odbiorcy z TPA na rynku energii elektrycznej Odbiorcy z TPA na rynku energii elektrycznej Władysław Mielczarski Politechnika Łódzka, Instytut Badań Systemowych PAN Przedstawiany artykuł został zainspirowany dyskusjami w czasie konferencji Rynki Energii

Bardziej szczegółowo

Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE

Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE Warszawa 22.10.2015r Polska jest dobrym kandydatem na pozycję lidera rozwoju wysokosprawnej

Bardziej szczegółowo

Usługa dystrybucyjna. Warszawa, 16 października 2014 r.

Usługa dystrybucyjna. Warszawa, 16 października 2014 r. Usługa dystrybucyjna Warszawa, 16 października 2014 r. Agenda 1. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) 2. Umowa o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (UD) 3. Pojedyncze

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 kwietnia 2016 r. do: 18 maja 2016 r. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1 Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Monitoring rynku energii elektrycznej

Monitoring rynku energii elektrycznej Monitoring rynku energii elektrycznej Opracowano w Departamencie Promowania Konkurencji URE (Biuletyn URE 6/2001) Proces przekształceń rynkowych, jaki przechodzi obecnie sektor elektroenergetyczny w Polsce

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2012.1059 t.j. Dz.U.2013.984 Dz.U.2013.1238 Dz.U.2014.457 Dz.U.2014.490 Dz.U.2014.900 Dz.U.2014.942 Dz.U.2014.1101 Dz.U.2014.1662 Dz.U.2015.151 Dz.U.2015.478 Dz.U.2015.942

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 15.10.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 273/5 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 984/2013 z dnia 14 października 2013 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY przez Odbiorcę przyłączonego do sieci elektroenergetycznej Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY przez Odbiorcę przyłączonego do sieci elektroenergetycznej Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY przez Odbiorcę przyłączonego do sieci elektroenergetycznej Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu 1. Procedura pierwszej zmiany Sprzedawcy przez Odbiorcę

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 17 grudnia 2009 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 17 grudnia 2009 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 17 grudnia 2009 r. Druk nr 724 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE

Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE Leszek Prachniak Dyrektor Działu Notowań leszek.prachniak@tge.pl Warszawa 26.06.2013 Rynek giełdowy - rynkiem konkurencyjnym www.tge.pl Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/194 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

DEBATA: Klient na rynku energii forum odbiorców energii. M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06

DEBATA: Klient na rynku energii forum odbiorców energii. M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06 WYBRANE ZAGADNIENIA PROBLEMOWE konkurencja w elektroenergetyce liberalny rynek energii elektrycznej w Polsce zasada TPA jak korzystać z możliwości wyboru dostawy? oczekiwania i problemy klientów spory

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce

Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce Departament Energetyki Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce Zakres tematów Uregulowania unijne Regulacje krajowe Cele i Perspektywy Podsumowanie Uregulowania unijne Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.5.2014 L 139/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 492/2014 z dnia 7 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1.Pojęcie i charakter prawa podatkowego UE

1.Pojęcie i charakter prawa podatkowego UE 1.Pojęcie i charakter prawa podatkowego UE Prawo podatkowe UE próba definicji Prawo podatkowe UE jest przede wszystkim zbiorem przepisów będących instrumentem realizacji celów Traktatu o funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/194 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DO ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NR

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DO ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NR UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DO ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NR zawarta w w dniu pomiędzy: Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, ul. Świerklańska 2A, 47-120 Zawadzkie,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2012.1059 Dz.U.2013.984 Dz.U.2013.1238 Dz.U.2013.984 Dz.U.2014.490 Dz.U.2014.457 Dz.U.2014.900 Dz.U.2014.942 Dz.U.2013.984 Dz.U.2014.1101 Dz.U.2014.1662 Dz.U.2015.151 Dz.U.2015.478

Bardziej szczegółowo

adw. dr Mariusz Swora (WPiA UAM Poznań)

adw. dr Mariusz Swora (WPiA UAM Poznań) adw. dr Mariusz Swora (WPiA UAM Poznań) Konferencja Rynek energii w Polsce BIG BANG roku 2010 13 kwietnia 2011, Warszawa Obowiązek publicznego obrotu energią elektryczną w nowelizacji ustawy Prawo energetyczne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 1 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. z 2012, poz. 1059 j.t.) Rozdział 1 Przepisy ogólne 2 na dzień 25 września 2012 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE A. Zmiany, które

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej WYBRANE ASPEKTY (FUNDAMENTY) Południowy Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach

Rynek energii elektrycznej WYBRANE ASPEKTY (FUNDAMENTY) Południowy Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach Rynek energii elektrycznej WYBRANE ASPEKTY (FUNDAMENTY) Południowy Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach Katowice, 2013 UCZESTNICY RYNKU AKTORZY Wytwarzanie zakup Obrót DZIŚ Przesyłanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 1 stycznia 2012 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych

Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych Małgorzata Górecka Wszytko Północno Zachodni Oddziału Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r.

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r. Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR 20.04.2017 r. Rynek redukcji mocy - DSR Agenda: 1. Operatorskie środki zaradcze zapewnienie bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Rynek gazu w Polsce. Warszawa. 30 czerwca 2011

Rynek gazu w Polsce. Warszawa. 30 czerwca 2011 Rynek gazu w Polsce Warszawa 30 czerwca 2011 Agenda 1. Otoczenie regulacyjne w Polsce 2. Perspektywy rozwoju rynku gazu w Polsce Page 2 1. Otoczenie regulacyjne w Polsce ramy regulacyjne Rynek gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 3 sierpnia 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Magdalena Tokaj specjalista Kielce 2011 r. Wytwarzanie zakup Obrót Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan. Bronisław Komorowski

Szanowny Pan. Bronisław Komorowski Warszawa, 2008 r. UZP/DP/O-JDU/ Szanowny Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W odpowiedzi na zapytanie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Kazimierza Gwiazdowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

Zmiany w sprawozdaniu finansowym spółki energetycznej. na podstawie art. 44 ustawy Prawo energetyczne

Zmiany w sprawozdaniu finansowym spółki energetycznej. na podstawie art. 44 ustawy Prawo energetyczne Zmiany w sprawozdaniu finansowym spółki energetycznej na podstawie art. 44 ustawy Prawo energetyczne Poznań, 14 listopada 2016 roku www.premiumaudyt.pl 1 1. Wprowadzenie Program spotkania 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Łódź, dnia 23 października 2015 roku. Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015

Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Łódź, dnia 23 października 2015 roku. Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015 Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015 Łódź, dnia 23 października 2015 roku Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 22 października 2015 roku wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r.

Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r. Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r. Polski rynek gazu - cechy. Jak dotąd większość polskiego rynku gazu objęta jest regulacją, prawie wszyscy

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r.

Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r. Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Kodeksy sieciowe wybrane zagadnienia i wyzwania

Kodeksy sieciowe wybrane zagadnienia i wyzwania Kodeksy sieciowe wybrane zagadnienia i wyzwania Rafał Gawin Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, URE X Forum Obrotu, Iława, 5-7 czerwca 2017 r. Zagadnienia 1. Czym są kodeksy sieciowe? 2.

Bardziej szczegółowo

Współpraca z gminami w kontekście planowania energetycznego. Łódź r.

Współpraca z gminami w kontekście planowania energetycznego. Łódź r. Współpraca z gminami w kontekście planowania energetycznego Łódź 28 03 2008 r. 1. Wprowadzenie Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, obowiązująca od 4 grudnia 1997 r. (wraz ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stosowania regulaminu nr 41 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego

Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego Kraków, 17.03.2003 r. Nasz znak: OR Vll.0036/ 4./03 Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego Odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez Pana w dniu 24 lutego 2003r, dotyczącą kwot

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA. Toruń, dnia 11 kwietnia 2013 r. Dr Paweł Nowicki. Katedra Prawa Europejskiego. Wydział Prawa i Administracji

OPINIA PRAWNA. Toruń, dnia 11 kwietnia 2013 r. Dr Paweł Nowicki. Katedra Prawa Europejskiego. Wydział Prawa i Administracji Toruń, dnia 11 kwietnia 2013 r. Dr Paweł Nowicki Katedra Prawa Europejskiego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Grupa Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Warszawa, 23 października 2012 1 GAZ-SYSTEM Fakty i liczby Operator krajowego systemu przesyłowego() Utworzony w kwietniu 2004 ona podstawie Dyrektywy

Bardziej szczegółowo