Przetwornik temperatury Model 3144P Smart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przetwornik temperatury Model 3144P Smart"

Transkrypt

1 , Wersja BA Przetwornik temperatury Smart

2

3 Przetwornik temperatury Smart rewizja: HART rewizja opisów: Dev. v3, DD v2 UWAGA Przed przyst¹pieniem do obs³ugi urz¹dzenia nale y dok³adnie zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Pe³ne zrozumienie i zastosowanie siê do zawartych w instrukcji procedur gwarantuje bezpieczeñstwo personelu oraz prawid³owe dzia³anie urz¹dzeñ. W razie jakichkolwiek niejasnoœci nale y skontaktowaæ siê z biurem przedstawicielskim firmy Emerson Process Management. Telefon: (48) UWAGA Urz¹dzenie NIE s¹ przeznaczone do pracy w aplikacjach nuklearnych. Stosowanie urz¹dzeñ nieposiadaj¹cych atestów do pracy w aplikacjach nuklearnych mo e byæ przyczyn¹ niedok³adnych pomiarów. Szczegó³owe informacje mo na uzyskaæ w biurze przedstawicielskim firmy Emerson Process Management. Przetworniki temperatury Rosemount Smart s¹ chronione wieloma patentami amerykañskimi. Liczne patenty w wielu krajach.

4

5 Spis treœci ROZDZIA 1 Wstêp ROZDZIA 2 Instalacja ROZDZIA 3 Przygotowanie do eksploatacji Informacje ogólne Instrukcja obs³ugi Przetwornik Wp³yw czynników œrodowiskowych Ogólne Elektryczne Œrodowiskowe Monta Zgodnoœæ oprogramowania Ró nice miêdzy i Modelami 3144 / 3244MV Komunikaty dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy Ostrze enia Przygotowanie do eksploatacji Prze³¹czenie pêtli na sterowanie rêczne Ustawienie prze³¹czników Monta Instalacja Typowa instalacja amerykañska Typowa instalacja europejska Wspó³praca z konwerterem Model 333 HART Tri-Loop WskaŸnik LCD Instalacja sieciowa Okablowanie Okablowanie polowe Pod³¹czenie czujnika Pod³¹czenie zasilania Zasilanie Przepiêcia Uziemienie Informacje ogólne Komunikaty dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy Ostrze enia Komunikator Model 275 HART Uaktualnienie oprogramowania komunikatora Model 275 HART. 3-2 Schemat menu Skróty klawiszowe AMS Wprowadzanie zmian w AMS Przegl¹d danych konfiguracyjnych Sprawdzenie wyjœæ Konfiguracja

6 Instrukcja obs³ugi Konfiguracja wyjœcia urz¹dzenia Informacje o urz¹dzeniu Filtrowanie pomiarów Diagnostyka i obs³uga Komunikacja sieciowa Wykorzystanie konwertera HART Tri-Loop ROZDZIA 4 Obs³uga i konserwacja DODATEK A Dane techniczne DODATEK B Atesty do pracy w obszarach zagro onych wybuchem Komunikaty dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy Ostrze enie Kalibracja Kalibracja cyfrowa przetwornika Sprzêt Diagnostyka komunikatora HART Diagnostyka przy wykorzystaniu AMS Konserwacja Z³o enie obudowy czêœci elektronicznej Wymiana modu³u elektroniki Komunikaty diagnostyczne wskaÿnika LCD Ekrany diagnostyczne programu AMS Komunikator Model 275 HART Komunikaty diagnostyczne Program AMS Komunikaty diagnostyczne Dane techniczne A-1 Funkcjonalne A-1 Konstrukcyjne A-3 Metrologiczne A-4 Rysunki wymiarowe A-7 Specyfikacja zamówieniowa A-9 Przetwornik A-9 Wykaz czêœci zamiennych A-10 Znakowanie A-10 Sprzêtowe A-10 Programowe A-10 Zespó³ zewnêtrznego zespo³u uziemienia A-11 Konfiguracja A-11 Standardowa A-11 U ytkowanika A-11 Instalacja w obszarach zagro onych wybuchem B-1 Atesty amerykañskie B-1 Atesty europejskie B-2 Atesty australijskie B-3 Atesty japoñskie B-4 Atest brazylijski B-4 Atest ³¹czony B-4 Dodatkowe atesty B-4 Schematy instalacyjne B-5 Spis treœci-2

7 DODATEK C Safety Instrumented System (SIS) Informacje ogólne C-1 Czêstotliwoœæ awarii C-2 z i bez czujnika rezystancyjnego C-2 z i bez czujnika termoelektrycznego C-2 Instalacja C-3 Prze³¹czniki C-3 Zmiana ustawienia prze³¹cznika C-3 Spis treœci-3

8 Instrukcja obs³ugi Spis treœci-4

9 Rozdzia³ 1 Wstêp Informacje ogólne strona 1-1 Wp³yw czynników strona 1-2 Ró nice miêdzy przetwornikami i Modelami 3144 / 3244MV strona 1-4 INFORMACJE OGÓLNE Instrukcja Przetwornik Niniejsza instrukcja ma za zadanie pomoc w instalacji, obs³udze i naprawach przetworników temperatury Rosemount Smart. Rozdzia³ 1: Wstêp Rozdzia³ 2: Instalacja Rozdzia³ 3: Przygotowanie do pracy Rozdzia³ 4: Obs³uga i naprawy Dodatek A: Dane techniczne Dodatek B: Atesty do pracy w obszarach zagro onych wybuchem Dodatek C: Systemy bezpieczne - Safety Instrumented Systems (SIS) Przetworniki temperatury Rosemount Smart s¹ urz¹dzeniami mikroprocesorowymi akceptuj¹cymi sygna³y z wielu ró nych typów czujników i przetwarzaj¹cymi je na sygna³y analogowe i cyfrowe. Przetworniki ³¹cz¹ w sobie trwa³oœæ urz¹dzeñ Emerson Process Management z mo liwoœciami elektroniki cyfrowej. Przetworniki te stanowi¹ idealne rozwi¹zanie w przypadku aplikacji wymagaj¹cych wyoskiej precyzji pomiarów i zdalnej komunikacji. Ka dy z przetworników mo e komunikowaæ siê z komunikatorem HART. Komunikator s³u y do konfiguracji, testowania lub formatowania przetwornika, tak jak wszystkich innych urz¹dzeñ mikroprocesorowych firmy Rosemount. Co wiêcej, komunikator HART mo e komunikowaæ siê z przetwornikiem ze sterowni systemu, przy wykorzystaniu zacisków przetwornika lub z dowolnego punktu pêtli pr¹dowej, jeœli tylko miêdzy zaciskami zasilania przetwornika a zasilaczem obecna jest rezystancja od 250 do 1100 omów. Specjalne funkcje przy pod³¹czeniu dwóch czujników obejmuj¹ funkcjê Hot Backup, alarm p³yniêcia, pomiary temperatury œredniej lub ró nicy temperatur oraz jednoczesne generowanie czterech zmiennych procesowych, poza sygna³em analogowym.

10 Instrukcja obs³ugi WP YW CZYNNIKÓW ZEWNÊTRZNYCH Informacje ogólne Elektryczne Œrodowiskowe Czujniki elektryczne temperatury, takie jak czujniki termoelektryczne i rezystancyjne, generuj¹ niewielki sygna³ proporcjonalny do mierzonej temperatury. Przetwornik zamienia ten niewielki sygna³ z czujnika na standardowy sygna³ 4 20 ma dc, który jest wzglêdnie nieczu³y na d³ugoœæ przewodów i zak³ócenia elektryczne. Ten sygna³ jest przesy³any do sterowni systemu w uk³adzie dwuprzewodowym. Prawid³owa instalacja elektryczna jest gwarancj¹ unikniêcia b³êdów zwi¹zanych z rezystancj¹ doprowadzeñ czujnika i zak³óceniami elektrycznymi. W œrodowiskach o du ym poziomie zak³óceñ elektrycznych nale y zastosowaæ kable ekranowane. Do komunikacji z komunikatorem HART konieczna jest obecnoœæ w pêtli pr¹dowej rezystancji z zakresu od 250 do 1100 omów. Schematy po³¹czeñ przedstawiono na ilustracji 2-10 na stronie Wp³yw temperatury Przetwornik dzia³a zgodnie ze specyfikacj¹ w zakresie temperatur otoczenia od -40 do 85 C. Ciep³o z medium procesowego przep³ywa z os³ony czujnika do obudowy przetwornika. Jeœli przewidywana temperatura przetwornika jest w pobli u lub powy ej temperatury dopuszczalnej, to nale y rozwa yæ zastosowanie dodatkowej izolacji os³ony lub z³¹czki wkrêtnej przed³u enia lub mo liwoœæ zdalnego monta u przetwornika. Na ilustracji 1-1 przedstawiono przyk³adowe zale noœci miêdzy wzrostem temperatury obudowy przetwornika a d³ugoœci¹ przed³u enia os³ony. Ilustracja 1-1. Wzrost temperatury obudowy przetwornika w funkcji d³ugoœci przed³u enia w instalacji testowej. Wzrost temperatury g³ówki ponad temperaturê otoczenia ( C) Temperatura 815 C Temperatura 540 C Temperatura 250 C D³ugoœæ wyd³u enia (cale) A Przyk³ad: Maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury otoczenia (T) mo na obliczyæ odejmuj¹c maksymaln¹ temperaturê otoczenia (A) od dopuszczalnej temperatury otoczenia dla czujnika (S). Na przyk³ad, niech A = 40 C. T = S - A T = 85 C - 40 C T = 45 C 1-2

11 Instrukcja obs³ugi Dla temperatury procesowej 540 C (patrz ilustracja 1-1), wyd³u enie 3.6 cala powoduje wzrost temperatury obudowy (R) o 22 C, co daje margines bezpieczeñstwa 23 C. 6 calowe wyd³u enie (R = 10 C) daje wiêkszy margines bezpieczeñstwa (35 C) i zmniejsza b³êdy zwi¹zane z wp³ywem temperatury lecz wymaga koniecznoœci podparcia przetwornika. Jeœli zastosowano os³onê z izolacj¹ ciepln¹, to d³ugoœæ wyd³u enia mo e byæ zmniejszona o d³ugoœæ izolacji. Wilgoæ lub œrodowiska korozyjne Przetworniki posiadaj¹ dwukomorowê obudowê zapewniaj¹c¹ odpornoœæ na wilgoæ i korozjê. Uszczelniony modu³ elektroniki zamontowany jest w komorze oddzielonym od komory przy³¹czy elektrycznych. Pierœcienie uszczelniaj¹ce zabezpieczaj¹ wnêtrza komór po za³o eniu pokryw. W œrodowisku o du ej wilgotnoœci istnieje mo liwoœæ gromadzenia siê skroplin w rurach os³onowych i przenikanie ich do wnêtrza obudowy. UWAGA Ka dy przetwornik jest wyposa ony w tabliczkê zawieraj¹c¹ informacjê na temat atestów. Przetwornik nale y zainstalowaæ zgodnie ze wszystkimi w³aœciwymi normami i atestami oraz schematami instalacyjnymi (patrz Dodatek B: Atesty do prac w obszarze zagro onym wybuchem). Sprawdziæ, czy obszar w którym pracuje przetwornik jest zgodny z posiadanymi przez niego certyfikatami. Jeœli urz¹dzenie z kilkoma atestami zosta³o zainstalowane, to nie mo e byæ ponownie instalowane z wykorzystaniem innych posiadanych atestów. Aby tak siê nie sta³o, konieczne jest trwa³e oznaczenie atestu na naklejce, zgodnie z którym przetwornik zosta³ zainstalowany. Monta Przy wyborze miejsca instalacji i pozycji nale y uwzglêdniæ wymagania dostêpu do przetwornika. Strona przy³¹czy elektrycznych obudowy Przetwornik nale y zamontowaæ tak, by dostêp do przy³¹czy elektrycznych nie by³ utrudniony. Zapewniæ odpowiedni przeœwit do zdjêcia pokrywy. Przepusty kablowe powinny znajdowaæ siê od do³u obudowy. Strona obwodów elektronicznych obudowy Przetwornik nale y zamontowaæ tak, by dostêp do obwodów elektronicznych nie by³ utrudniony. Zapewniæ odpowiedni przeœwit do zdjêcia pokrywy. Nie nale y zapomnieæ o dodatkowej przestrzeni, jeœli przetwornik wyposa ony jest we wskaÿnik ciek³okrystaliczny Przetwornik mo e byæ montowany bezpoœrednio na czujniku lub zdalnie. Przy u yciu opcjonalnej obejmy monta owej przetwornik mo e byæ zamocowany na p³askiej powierzchni lub na rurze 2 calowej (patrz Opcjonalne obejmy monta owe na stronie A-8). Zgodnoœæ oprogramowania Wymiana przetworników mo e byæ przyczyn¹, dla której oprogramowanie nie bêdzie w pe³ni zgodne z istniej¹cym oprogramowaniem w komunikatorze HART. 1-3

12 Instrukcja obs³ugi Komunikator Model 275 HART i program AMS zawieraj¹ce opisy urz¹dzeñ (device descriptors) przetworników Modele 3144 i 3244MV sprzed grudnia 2001 nie w pe³ni obs³uguj¹ nowe funkcje Modelu 3144P. Opisy urz¹dzeñ komunikatora HART rewizje Dev v3,dd v2 umo liwiaj¹ pe³n¹ obs³ugê przetwornika. Opisy urz¹dzeñ (DD) dostêpne s¹ z nowymi komunikatorami lub mog¹ byæ zapisane do istniej¹cych komunikatorów w lokalnych biurach Emerson Process Management. Szczegó³owe informacje: patrz rozdzia³ 3. RÓZNICE MIÊDZY PRZETWORNIKAMI MODEL 3144P A MODELAMI 3144 / 3244MV The following table identifies the differences between the and Models 3144 and 3244MV Temperature Transmitters. Nowy Poprzednie wersje Model 3144 i 3244MV Wersja sprzêtowa 3 Wersja sprzêtowa 2 Wersja oprogramowania 3 Wersja oprogramowania 1 Dodane wejœcia czujników: DIN Typ L, DIN Typ brak U i poszerzony zakres dla Typu N Wartoœci alarmowe definiowane przez u ytkownika Zwiêkszona kompensacja EMF 2- i 3-przewodowa Pierwsza dobra temperatura jako zmienna procesowa Korekcja doprowadzeñ w przypadku czujnków 2-przewodowych Zwiêkszona odpornoœæ na zak³ócenia elektromagnetyczne i filtrowanie sygna³u zwiêkszaj¹ce stabilnoœæ pomiarów temperatury Mo liwoœæ wyboru konfiguracji dwuczujnikowej w warunkach polowych Sygna³y analogowe i poziomy alarmowe zgodne z NAMUR przy kodzie opcji A1 i CN brak brak brak brak Model 3144 pojedynczy czujnik Model 3244MV konfiguracja dwuczujnikowa 1-4

13 Rozdzia³ 2 Instalacja Informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy strona 2-1 Przygotowanie do eksploatacji strona 2-2 Monta strona 2-3 Instalacja strona 2-4 Okablowanie strona 2-9 Przekazanie do eksploatacji strona 2-15 INFORMACJE DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA PRACY Instrukcje i procedury opisane w niniejszym rozdziale mog¹ wymagaæ zachowania szczególnych œrodków ostro noœci przez personel obs³ugi. Informacje dotycz¹ce czynnoœci mog¹cych stanowiæ zagro enie bezpieczeñstwa pracy oznaczono symbolem ostrze enia ( ). Przed wykonaniem oznaczonych tym symbolem czynnoœci nale y zapoznaæ siê z poni szymi ostrze eniami. Ostrze enia OSTRZEŻENIE Niezastosowanie siê do poni szych wskazówek mo e spowodowaæ œmieræ lub zranienie personelu obs³ugi: Prace instalacyjne mog¹ wykonywaæ tylko osoby odpowiednio przeszkolone. Wybuch mo e spowodowaæ œmieræ lub zranienie personelu: Nie wolno zdejmowaæ pokrywy g³ówki przy³¹czeniowej w atmosferze zagro onej wybuchem przy w³¹czonym zasilaniu elektrycznym. Przed pod³¹czeniem komunikatora HART Model 275 w atmosferze zagro onej wybuchem nale y upewniæ siê, czy wszystkie urz¹dzenia pracuj¹ce w pêtli pr¹dowej zosta³y zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeñstwa lub przeciwwybuchowoœci. Upewniæ siê, e posiadane atesty s¹ adekwatne do obszaru, w którym pracuje przetwornik. Wymagania atestów przeciwwybuchowoœci s¹ spe³nione tylko wtedy, gdy wszystkie pokrywy g³ówki przy³¹czeniowej s¹ dok³adnie dokrêcone. Nieszczelnoœci mog¹ byæ przyczyn¹ œmierci lub zranienia personelu obs³ugi: Przed podaniem ciœnienia procesowego zainstalowaæ i dokrêciæ os³ony lub czujniki. Nie wolno demontowaæ os³ony i czujnika podczas pracy instalacji technologicznej. Pora enie elektryczne mo e byæ przyczyn¹ œmierci lub zranienia personelu. Jeœli czujnik zainstalowany jest w pobli u Ÿróde³ wysokiego napiêcia, to w przypadku uszkodzenia lub nieprawid³owej instalacji, na przewodach i zaciskach przetwornika mo e wyindukowaæ siê wysokie napiêcie: Zachowaæ szczególn¹ ostro noœæ przy kontakcie z przewodami i zaciskami.

14 Instrukcja obs³ugi PRZYGOTOWANIE DO EKSPLOATACJI Podstawowe zmienne przetwornika musz¹ byæ skonfigurowane, aby móg³ on dzia³aæ prawid³owo. W wielu przypadkach, wszystkie te zmienne s¹ konfigurowane fabrycznie. Konfiguracja mo e byæ konieczna, jeœli przetwornik nie jest skonfigurowany lub gdy zmienne konfiguracyjne wymagaj¹ zmiany. Przygotowanie do eksploatacji sk³ada siê z testów przetwornika i weryfikacji danych konfiguracyjnych Przetworniki mog¹ byæ przygotowane do eksploatacji przed lub po instalacji. Zaleca siê sprawdzenie przetworników w warunkach warsztatowych przy wykorzystaniu komunikatora HART Model 275 lub programu AMS, co umo liwia sprawdzenie poprawnoœci dzia³ania wszystkich elementów przetwornika. W celu sprawdzenia przetwornika w warunkach warsztatowych, nale y pod³¹czyæ komunikator HART lub program AMS w sposób pokazany na ilustracji 2-10 na stronie Przed wykonaniem pod³¹czeñ w atmosferze zagro onej wybuchem nale y sprawdziæ, czy wszystkie urz¹dzenia pracuj¹ce w pêtli pod³¹czone s¹ zgodnie z normami iskrobezpieczeñstwa lub niepalnoœci. Komunikator HART mo na pod³¹czyæ w dowolnym punkcie pêtli sygna³owej. Najproœciej jest pod³¹czyæ komunikator do zacisków oznaczonych COMM w listwie przy³¹czeniowej przetwornika. Pod³¹czenie do zacisków TEST nie umo liwi nawi¹zania komunikacji cyfrowej. Nale y unikaæ nara ania uk³adów elektronicznych przetwornika na dzia³anie czynników œrodowiskowych, dlatego zaleca siê ustawienie wszystkich prze³¹czników przetwornika w warunkach warsztatowych. Przy wykorzystaniu komunikatora HART, wszystkie zmiany wkonfiguracji musz¹ zostaæ wys³ane do przetwornika przez naciœniêcie klawisza Send (F2). Przy wykorzystaniu AMS zmiany s¹ wprowadzone po klikniêciu przycisku Apply. Szczegó³owe informacje na temat wspó³pracy komunikatora HART Model 275 z przetwornikiem przedstawiono w rozdziale 3. Ilustracja 2-1. Schemat instalacji START Kalibracja warsztatowa Nie Tak KONFIGURACJA PODSTAWOWA WERYFIKACJA INSTALACJA POLOWA Jednostki Wartoœci graniczne Typ czujnika Symulacja wejœæ czujnika Zgodnoœæ ze specyfikacj¹? Tak Ustawienie prze³. i zwór Monta przetwornika Okablowanie przetwornika Liczba przewodów Nie W³¹czenie zasilania T³umienie Patrz Rozdzia³ 1: Konserwacja Sprawdzenie szczelnoœci Koniec 2-2

15 Prze³¹czenie pêtli na sterowanie rêczne Ustawienie prze³¹czników Jeœli wys³ane lub ¹dane dane mog¹ wp³yn¹æ na dzia³anie pêtli lub sygna³ wyjœciowy przetwornika, to nale y prze³¹czyæ sterowanie urz¹dzeñ pracuj¹cych w pêtli na sterowanie rêczne. Komunikator HART lub program AMS ¹da w razie potrzeby prze³¹czenia pêtli na sterowanie rêczne. Potwierdzenie tego komunikatu nie prze³¹cza sterowania na rêczne. ¹danie stanowi tylko przypomnienie; prze³¹czenie pêtli na sterowanie rêczne stanowi oddzieln¹ operacjê. Bez wskaÿnika LCD 1.Jeœli przetwornik jest zainstalowany, to prze³¹czyæ sterowanie urz¹dzeñ pracuj¹cych w pêtli na sterowanie rêczne. 2.Zdj¹æ pokrywê obudowy od strony uk³adów elektronicznych przetwornika. Nie wolno zdejmowaæ pokryw w atmosferze zagro onej wybuchem przy pod³¹czonym zasilaniu elektrycznym. 3.Ustawiæ prze³¹cznik w ¹danej pozycji (patrz ilustracja 2-1). 4.Za³o yæ pokrywê przetwornika.wype³nienie wymagañ przeciwwybuchowoœci wymaga szczelnego dokrêcenia obu pokryw. 5.Prze³¹czyæ sterowanie urz¹dzeñ pracuj¹cych w pêtli na sterowanie automatyczne. Ze wskaÿnikiem LCD 1.Jeœli przetwornik jest zainstalowany, to prze³¹czyæ sterowanie urz¹dzeñ pracuj¹cych w pêtli na sterowanie rêczne. 2.Zdj¹æ pokrywê obudowy od strony uk³adów elektronicznych przetwornika. Nie wolno zdejmowaæ pokryw w atmosferze zagro onej wybuchem przy pod³¹czonym zasilaniu elektrycznym. 3.Zdj¹æ pokrywê, odkrêciæ œruby mocuj¹ce wskaÿnik LCD i ostro nie go wyj¹æ. 4.Ustawiæ prze³¹cznik w ¹danej pozycji (patrz ilustracja 2-1). 5.Ostro nie umieœciæ wskaÿnik LCD zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na prawid³owe po³¹czenie z³¹cza 10 szpilkowego. 6.Dokrêciæ œruby mocuj¹ce wskaÿnik LCD. 7.Za³o yæ pokrywê przetwornika.wype³nienie wymagañ przeciwwybuchowoœci wymaga szczelnego dokrêcenia obu pokryw. 8.Prze³¹czyæ sterowanie urz¹dzeñ pracuj¹cych w pêtli na sterowanie automatyczne. Tabela 2-1. Lokalizacja prze³¹czników przetwornika. Lokalizacja prze³¹czników Prze³¹cznik poziomu alarmowego i blokady Schemat prze³¹czników Z³¹cze Failure Mode Security wskaÿnika LCD P³yta czo³owa wskaÿnika LCD G33A, 0001B01B

16 Instrukcja obs³ugi Tabela 2-2. Wartoœci standardowe i zgodne z NAMUR Prze³¹cznik zabezpieczenia przetwornika Przetwornik wyposa ony jest w prze³¹cznik blokady zapisu zabezpieczaj¹cy przed przypadkow¹ lub niepowo³an¹ zmian¹ danych konfiguracyjnych. Prze³¹cznik poziomu alarmowego Przetwornik monitoruje swoje dzia³anie wykonuj¹c automatyczne procedury diagnostyczne. Jeœli procedury te wykryj¹ uszkodzenie czujnika lub niesprawnoœæ przetwornika, to zostaje wygenerowany sygna³ alarmowy (wysoki lub niski, w zale noœci od ustawienia prze³¹cznika poziomu alarmowego). Wartoœci poziomów sygna³ów alarmowcyh i nasycenia zale ¹ od konfiguracji przetwornika, standardowej lub zgodnej z normami NAMUR. Wartoœci te mog¹ byæ definiowane przez u ytkownika zarówno w warunkach warsztatowych, jak i polowych przy u yciu komunikatora HART. Wartoœci graniczne s¹ nastêpuj¹ce I 23 dla stanu alarmowego wysokiego 3. 5 I 3.75dla stanu alarmowego niskiego Wartoœci standardowe (nastawa fabryczna) Wartoœci zgodne z norm¹ NAMUR Stan alarmowy wysoki ma I 23.0 ma Stan alarmowy wysoki 21 ma I 23.0 ma Stan nasycenia I 20.5 ma Stan nasycenia wysoki I 20.5 ma wysoki Stan nasycenia niski I 3.90 ma Stan nasycenia niski I 3.8 ma Stan alarmowy niski I 3.75 ma Stan alarmowy niski I 3.6 ma MONTA Jeœli to mo liwe, to przetwornik nale y zainstalowaæ w wysokich punktach przebiegu os³on rurowych, co zapewni, e wilgoæ nie bêdzie dostawa³a siê do wnêtrza obudowy. W niektórych aplikacjach wykorzystuj¹cych uszczelniane os³ony kablowe mo liwy jest monta pokazany na ilustracji 2-3. Co pewien czas nale y zdejmowaæ pokrywê przetwornika i badaæ stan techniczny przetwornika (czy nie ma œladów korozji lub wilgoci). Ilustracja 2-2. Nieprawid³owa instalacja os³on rurowych. Os³ony rurowe Os³ony rurowe A, 0429B Ilustracja 2-3. Zalecany sposób monta u. Uszczelnienie Z³¹czka z wyd³u eniem Os³ona rurowa okablowania polowego Os³ona Nakrêtka czujnika Odlewana uszczelka os³ony (jeœli wymagana) B 2-4

17 Jeœli przetwornik montowany jest bezpoœrednio na czujniku, to wykonaæ monta zgodnie z ilustracj¹ 2-4. Jeœli przetwornik jest montowany zdalnie od czujnika, to zastosowaæ os³ony rurowe miêdzy czujnikiem a przetwornikiem. Przepusty przetwornika umo liwiaj¹ pod³¹czenie d³awików kablowych 1 /2 14 NPT, M (CM 20), PG 13.5 (PG 11) lub JIS G 1 /2 (M (CM 20), PG 13.5 (PG 11) lub JIS G 1 /2 na adapterze). Prace instalacyjne mog¹ wykonywaæ tylko osoby przeszkolone. Przetwornik mo e wymagaæ dodatkowego podparcia w instalacjach o du ych drganiach, w szczególnoœci przy zastosowaniu d³ugich os³on lub przed³u eñ. W aplikacjach o du ych drganiach zaleca siê monta przetwornika na rurze, przy zastosowaniu opcjonalnej obejmy. INSTALACJA Typowa instalacja amerykañska 1. Umocowaæ os³onê do œcianki zbiornika. Zainstalowaæ i dokrêciæ os³ony. Sprawdziæ szczelnoœæ po³¹czeñ. 2.Zainstalowaæ wszystkie konieczne z³¹czki i przed³u enia. Gwinty uszczelniæ silikonem lub taœm¹ (jeœli jest to wymagane). 3.Wkrêciæ czujnik w os³onê lub bezpoœrednio w przy³¹cze procesowe (w zale noœci od wymagañ instalacji). 4.Sprawdziæ szczelnoœæ wszystkich po³¹czeñ. 5.Zainstalowaæ przetwornik na zespole os³ona/czujnik. Wszystkie gwinty uszczelniæ silikonem lub taœm¹ (jeœli jest to wymagane). 6.Zainstalowaæ d³awik kablowy w przepuœcie kablowym przetwornika (przy monta u zdalnym) 7.Prze³o yæ kable do wnêtrza obudowy przetwornika. 8.Okablowanie polowe doprowadziæ do strony przy³¹czy obudowy przetwornika. 9.Przewody czujnika pod³¹czyæ do listwy zaciskowej przetwornika do pod³¹czenia przewodów czujnika (schemat pod³¹czeñ znajduje siê wewn¹trz pokrywy przetwornika). Przewody zasilania pod³¹czyæ do zacisków przetwornika. 10.Za³o yæ i dokrêciæ obie pokrywy przetwornika.wype³nienie wymagañ przeciwwybuchowoœci wymaga szczelnego dokrêcenia obu pokryw. Ilustracja 2-4. Typowa instalacja amerykañska. Os³ona Przed³u enie Z³¹czka wkrêtna D³ugoœæ przed³u enia Uwaga: Wymiary podano w calach (milimetrach). 3.2 (81) Os³ona rurowa do okablowania polowego (zasilanie dc) B

18 Instrukcja obs³ugi UWAGA Norma amerykañska wymaga zastosowania dodatkowej bariery lub uszczelnienia (poza uszczelnieniem g³ównym czujnika), aby zabezpieczyæ siê przed przedostaniem medium procesowego do os³ony rurowej i do sterowni systemu. Przy obs³udze mediów agresywnych i gro ¹cych wybuchem zaleca siê instalacjê przez profesjonalny i przeszkolony personel. Typowa instalacja europejska 1.Umocowaæ os³onê do œcianki zbiornika lub instalacji technologicznej. Zainstalowaæ i dokrêciæ os³ony i czujniki. Sprawdziæ szczelnoœæ po³¹czeñ. 2.Umocowaæ g³ówkê przy³¹czeniow¹ do os³ony. 3.W³o yæ czujnik do os³ony i pod³¹czyæ go do g³ówki przy³¹czeniowej (schemat po³¹czeñ znajduje siê wewn¹trz g³ówki przy³¹czeniowej). 4.Zamontowaæ przetwornik na rurze o œrednicy 2 cale (50 mm) lub w panelu przy wykorzystaniu obejmy monta owej (obejmê B4 przedstawiono na ilustracji 2-4). 5.Umocowaæ d³awiki kablowe do kabla ekranowanego biegn¹cego z g³ówki przy³¹czeniowej do przepustu przetwornika. 6.Poprowadziæ kabel ekranowany z drugiego przepustu przetwornika znajduj¹cego siê z ty³u przetwornika do sterowni systemu. 7.Przeprowadziæ przewody kabla ekranowanego przez przepusty kablowe w g³ówce przy³¹czeniowej i przetworniku. Pod³¹czyæ i dokrêciæ d³awiki kablowe. 8.Pod³¹czyæ przewody kabla ekranowanego do listwy zaciskowej w g³ówce przy³¹czeniowej (wewn¹trz g³ówki przy³¹czeniowej) i do listwy zaciskowej do pod³¹czenia przewodów czujnika (wewn¹trz obudowy czujnika). Nie dotykaæ przewodów ani zacisków. Ilustracja 2-5. Typowa instalacja europejska. D³awik kablowy Rura 2-calowa Obejma monta owa B4 Kabel ekranowany z czujnika do przetwornika Kabel ekranowany z przetwornika do sterowni B05B 2-6

19 Instalacja z wykorzystaniem konwertera Model 333 HART Tri-Loop Przetwornik pod³¹czony do dwóch czujników mo e wspó³pracowaæ z konwerterem sygna³u HART na sygna³ analogowy Model 333 HART Tri-Loop, w celu uzyskania niezale nych pr¹dowych sygna³ów analogowych 4 20 ma dla ka dego z czujników. Przetwornik mo e zostaæ skonfigurowany do generowania czterech z nastêpuj¹cych szeœciu zmiennych procesowych: Czujnik 1 Czujnik 2 Ró nica temperatur Temperatura œrednia Pierwsza dobra temperatura Temperatura zacisków przetworników. Konwerter HART Tri-Loop separuje sygna³ cyfrowy i generuje oddzielne pr¹dowe sygna³y analogowe 4 20 ma dla dowolnych trzech zmiennych procesowych. Podstawowe informacje o instalacji podano na ilustracji 2-6. Szczegó³owe informacje mo na znaleÿæ w instrukcji obs³ugi konwertera Model 333 HART Tri-Loop (numer ). Ilustracja 2-6. Schemat instalacji konwertera HART Tri-Loop (1) START Rozpakowaæ Tri-Loop ZAINSTALOW AÆ HART URUCHOMIÆ TRI-LOOP Zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi HART Zapoznaæ siê z warunkami instalacji Skonfigurowa æ Tri-Loop do wspó³pracy z przetwornikie m Model Nie Zainstalowaæ Model 3244MV (strona 2-2) Czy przetwornik Tak Zamontowaæ Tri-Loop na szynie DIN Pod³¹czyæ do zacisków wejœciowych Czy test wypad³ Tak Nie Patrz instrukcja obs³ugi HART Wybraæ tryb nadawania w przetworniku Po³¹czyæ Tri-Loop Channel 1 ze sterowni¹ KONIEC Wybraæ tryb Command 3 w przetworniku OPCJA: Po³¹czyæ Tri-Loop Channel 2 OPCJA: Po³¹czyæ Tri-Loop Channel 3 (1) Informacje o konfiguracji - patrz rozdzia³ Zastosowanie konwertera HART Tri-Loop na stronie 3-24.

20 Instrukcja obs³ugi WskaŸnik LCD Przetworniki zamówione z opcj¹ wskaÿnika LCD (kod opcji M5) s¹ dostarczane z zainstalowanym wskaÿnikiem LCD. Instalacja wskaÿnika LCD na zainstalowanym ju przetworniku wymaga wykorzystania ma³ego œrubokrêta i zespo³u wskaÿnika LCD, który obejmuje: WskaŸnik LCD Wyd³u ona pokrywa z pierœcieniem uszczelniaj¹cym Œruby mocuj¹ce (2 szt.) ¹cznik 10-wtykowy W celu instalacji wskaÿnika LCD wykonaæ poni sz¹ procedurê. Po zainstalowaniu wskaÿnika LCD nale y go skonfigurowaæ. Patrz rozdzia³ Opcje wskaÿnika LCD na stronie Jeœli przetwornik jest zainstalowany, to prze³¹czyæ sterowanie urz¹dzeñ pracuj¹cych w pêtli na sterowanie rêczne. 2.Zdj¹æ pokrywê obudowy od strony uk³adów elektronicznych przetwornika. Nie wolno zdejmowaæ pokryw w atmosferze zagro onej wybuchem przy pod³¹czonym zasilaniu elektrycznym. 3.Sprawdziæ, czy prze³¹cznik zabezpieczenia przetwornika jest w pozycji 1HH. Jeœli wy³¹cznik jest w pozycji 1P, to nie bêdzie mo liwa konfiguracja wskaÿnika LCD. Jeœli konieczne jest zabezpieczenie przetwornika, to w pierwszej kolejnoœci nale y skonfigurowaæ przetwornik, a nastêpnie zainstalowaæ wskaÿnik. 4.W³o yæ ³¹cznik w gniazdo 10-wtykowe na p³ytce uk³adów elektroniki. 5.Ustawiæ wskaÿnik LCD w ¹danej pozycji. WskaŸnik mo e byæ obracany co 90 stopni dla u³atwienia odczytu wskazania. WskaŸnik musi byæ ustawiony tak, by jedno z czterech gniazd 10-wtykowych pasowa³o do ³¹cznika. 6.W³o yæ zespó³ wskaÿnika LCD na ³¹cznik.Wkrêciæ cztery œruby mocuj¹ce wskaÿnik LCD. 7.Umocowaæ pokrywê wyd³u on¹; dokrêciæ co najmniej jedn¹ trzeci¹ obrotu po uzyskaniu kontaktu pierœcienia uszczelniaj¹cego z obudow¹. Wype³nienie wymagañ przeciwwybuchowoœci wymaga szczelnego dokrêcenia obu pokryw. 8.W³¹czyæ zasilanie. UWAGA Dopuszczalne temperatury dla wskaÿnika LCD: Praca: 20 do 85 C Sk³adowanie: 45 do 85 C Praca wielokana³owa Mo liwe jest pod³¹czenie kilku przetworników do jednej linii zasilaj¹cej, tak jak pokazano na ilustracji 2-7. W takim przypadku ca³y system pomiarowy mo e zostaæ uziemiony w jednym punkcie - ujemnym zacisku zasilacza. Przy tego typu po³¹czeniach nale y rozwa yæ celowoœæ pod³¹czenia UPS lub zasilania akumulatorowego na wypadek zaniku zasilania. Diody przedstawione na ilustracji 2-7 maj¹ za zadanie blokowanie niepo ¹danego ³adowania lub roz³adowania akumulatorów zasilania awaryjnego. 2-8

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

Przetwornik i zespół do monitorowania temperatury Rosemount 248

Przetwornik i zespół do monitorowania temperatury Rosemount 248 00809-0114-4825, wersja BB Sierpień 2005 Przetwornik i zespół do monitorowania temperatury Rosemount 248 www.rosemount.com 00809 0100 4825, Rev BB Przetwornik i zespół do monitorowania temperatury Rosemount

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Karta katalogowa 404753 Strona 1/6 JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Typ 404753 II 1/2 G Ex ia IIC T4 do T6 (IP65) II 1/2 D Ex ia IIIC T100 C do T60 C

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

2-przewodowy przetwornik programowalny

2-przewodowy przetwornik programowalny 6333 2-przewodowy przetwornik programowalny 2-przewodowy przetwornik programowalny 6333 PRetrans Spis treœci Instrukcje bezpieczeñstwa... 3 Deklaracja zgodnoœci... 4 Aplikacje...5 Charakterystyka techniczna...

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

Safety Instrumented Systems (SIS)

Safety Instrumented Systems (SIS) Safety Instrumented Systems (SIS) Certyfikaty...................................... strona S 2 Identyfikacja przetworników 3051S SIS............... strona S 2 Instalacja.......................................

Bardziej szczegółowo

MESO - H MESO - HX MESO - L

MESO - H MESO - HX MESO - L INSTRUKCJA OS UGI The Transmitter Company PRZETWORNIK TEMPERATURY Z PROTOKO EM HART MESO - H MESO - HX MESO - L PRZEDSIÊIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxBlock 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci Model 3420 Interfejs Fieldbus INTERFEJS FIELDBUS MODEL 3420: Monitorowanie procesów technologicznych przy zastosowaniu zaawansowanych urz¹dzeñ FOUNDATION fieldbus Interfejs do istniej¹cych systemów z protoko³ami

Bardziej szczegółowo

2-przewodowy przetwornik programowalny

2-przewodowy przetwornik programowalny 5333 2-przewodowy przetwornik programowalny 2-przewodowy przetwornik programowalny 5333 PRetop Spis treœci Instrukcje bezpieczeñstwa... 3 Deklaracja zgodnoœci... 4 Aplikacje...5 Charakterystyka techniczna...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K Impulsowo-pr¹dowy przetwornik z zintegrowanym wyœwietlaczem LC. 1. Opis 2. Monta. Pod³¹czenia elektryczne 4. Programowanie i wyœwietlacz

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK 5000 Instrukcja obs³ugi INS-001-003 130x180 Regulator temperatury pompy DK 5000 Wskazówki bezpieczeñstwa i zalecenia instalacyjne Regulator przeznaczony jest do pracy z pompami

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI REGULATOR MOCY Z WYJŒCIEM PWM AR 600 GP APAR - BIURO HANDLOWE. Rok za³o enia 1985

INSTRUKCJA OBS UGI REGULATOR MOCY Z WYJŒCIEM PWM AR 600 GP APAR - BIURO HANDLOWE. Rok za³o enia 1985 APAR - BIURO HANDLOWE 02-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax 0-22 607-99-50 E-mail: info@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury

Regulatory temperatury Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie CE. Regulacja PID + FUZZY

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I SYGNA ÓW STANDARDOWYCH TYPU P20

PRZETWORNIK TEMPERATURY I SYGNA ÓW STANDARDOWYCH TYPU P20 PRZETWORNIK TEMPERATURY I SYGNA ÓW STANDARDOWYCH TYPU P20 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 5 4. MONTA... 6 4.1. Sposób

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev.

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev. A-073 ELREMET EN ISO 900 R LINCOLN ELECTRIC R LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 9 A 58-263 Bielawa tel./074/ 64 6 00 fax /074/ 64 6 080 serwis: /074/ 64 6 88 http://www.bester.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 00809-0214-4728, wersja NB Wrzesień 2012. Przetwornik temperatury Rosemount 644 z protokołem HART

Instrukcja obsługi 00809-0214-4728, wersja NB Wrzesień 2012. Przetwornik temperatury Rosemount 644 z protokołem HART Instrukcja obsługi Przetwornik temperatury Rosemount 644 z protokołem HART Instrukcja obsługi Przetwornik temperatury Rosemount 644 Wersja sprzętowa 644 30 1 1 Wersja urządzenia 7 8 9 Wersja HART 5 5

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max)

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max) 9 Warszawa ul. Wolumen 6 m. tel. ()596 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl Przetwornica napiêcia sta³ego DA (A max) DA W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V +IN V, V6, V, V, 5V, 6V, 7V5, 9V, V, V wejœcie

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 PKWiU 33.20.43-30.00 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki przetwornikowe mocy przeznaczone s¹ do pomiaru mocy czynnej i biernej w sieciach energetycznych pr¹du przemiennego.

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 PKWiU 33.20.43-30.00 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki przetwornikowe mocy przeznaczone s¹ do pomiaru mocy czynnej i biernej w sieciach energetycznych pr¹du przemiennego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej.

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej. 1 Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator pompy c.o. HYDROS 100 przeznaczony jest do automatycznego za³¹czania i wy³¹czania pompy obiegowej c.o. w zale noœci od ustawionej temperatury. Zespó³ regulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca Szafa zasilajàco-sterujàca SLZ SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Budowa Rysunek 1. Schemat Szafki zasilaj¹co steruj¹cej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL

Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL 539 Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL 2 AQUATHERM 1. Wstêp Niniejsza Instrukcja s³u y do zapoznania odbiorców z warunkami prawid³owej eksploatacji ciep³omierzy AT 539 SUPERCAL w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

POWERLINE , 15-31,

POWERLINE , 15-31, K A R T A P R O D U K T U POWERLINE 3-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do wspó³pracy z urz¹dzeniami zasilanymi z trzyfazowej sieci energetycznej

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 DANE TECHNICZNE Klasa dok³adnoœci 1, Zakresy pomiarowe, moc pobierana, wymiary ramki

Bardziej szczegółowo

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C D D 9 Warszawa ul. Wolumen m. tel. ()9 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl PRZETWORNIA NAPIÊIA STA EGO D (max. A) W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V. Typowe napiêcia wyjœciowe V, V, 7V, 9V, V,.8V,

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY LICZNIK STATYCZNY TYPU LS30

TRÓJFAZOWY LICZNIK STATYCZNY TYPU LS30 TRÓJFAZOWY LICZNIK STATYCZNY TYPU LS30 Instrukcja obs³ugi 1 2 TRÓJFAZOWY LICZNIK STATYCZNY TYPU LS30 INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI: 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW LICZNIKA... 5 3. KONSTRUKCJA LICZNIKA...

Bardziej szczegółowo

Przetwornik z PROFIBUS PA / FOUNDATION FIELDBUS

Przetwornik z PROFIBUS PA / FOUNDATION FIELDBUS 5350 Przetwornik z PRFIBUS PA / FUNDATIN FIELDBUS Przetwornik z PRFIBUS PA / FUNDATIN FIELDBUS 5350 PRetop Spis treœci Instrukcje bezpieczeñstwa... 3 Deklaracja zgodnoœci... 4 Aplikacje...5 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB Modu³ MPW-4 przeznaczony jest do domykania po kolei lub parami 4 szyb podnoszonych elektrycznie, sterowanych +12V i/lub

Bardziej szczegółowo

napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji

napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji PARAMETRY TECHNICZNE Parametry zasilania napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ 50Hz wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji 2,8kV 60s Parametry uk³adu pomiarowego znamionowe napiêcie baterii 220V=

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA!

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA! INFORMATOR TECHNICZNY Informator techniczny nr ASTRAADA/09/09/22 -- grudzień 2009 Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przemienników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON (kolor) CDV - 6NTM OPIS MONITOR 1. Przycisk stanu wyj¹tkowego 2. Ochrona 1 3. Ochrona 2 4. W³amanie 5. WskaŸnik zasilania 6. Telefon 7. Monitor 8. WskaŸnik wyjœcie

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza Regulatory sta³ego u powietrza KVD SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator KVD umo liwia utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Opis elementów regulatora

Opis elementów regulatora Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator HYDROS 200 przeznaczony jest do automatycznego za³¹czania i wy³¹czania pompy obiegowej centralnego ogrzewania, pompy ³aduj¹cej podgrzewacz ciep³ej wody u ytkowej

Bardziej szczegółowo

2-przewodowy przetwornik programowalny

2-przewodowy przetwornik programowalny 5331 2-przewodowy przetwornik programowalny 2-przewodowy przetwornik programowalny 5331PRetop Spis treœci Instrukcje bezpieczeñstwa... 3 Deklaracja zgodnoœci... 4 Aplikacje...5 Charakterystyka techniczna...

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê przy obni eniu temperatury poni ej nastawionej.

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê przy obni eniu temperatury poni ej nastawionej. 1 Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator pompy c.o. DELTA 100 przeznaczony jest do a u t o m a t y c z n e g o z a ³ ¹ c z a n i a i wy³¹czania pompy obiegowej c.o. Zespó³ regulator - pompa jest

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Detektor przenośny typ GD-7

Detektor przenośny typ GD-7 URZĄDZENIA DO MIERZENIA I WYKRYWANIA STĘŻEŃ GAZÓW Detektor przenośny typ GD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE k/poznania ul. Pocztowa 13 tel./fax +48 (061) 814-6557, 814-6290, 814-7149

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu

Bardziej szczegółowo

POWERLINE , 15-31,

POWERLINE , 15-31, K A R T A P R O D U K T U POWERLINE 3-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do wspó³pracy z urz¹dzeniami zasilanymi z trójfazowej sieci energetycznej

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obs³ugi

Skrócona instrukcja obs³ugi Skrócona instrukcja obs³ugi Technologia Led&Laser Modele: XJ-A130/A135/A140/A145/A150/A155 XJ-A230/A235/A240/A245/A250/A255 Szczegó³owa instrukcja monta u, ustawienia oraz obs³ugi dla ka dego z wymienionych

Bardziej szczegółowo

SCI6. Polski...Strona WB-01

SCI6. Polski...Strona WB-01 SCI6 Polski...Strona 63 0099001290WB-01 POLSKI Model: SCI6 Prostownik akumulatorowy / urz dzenie podtrzymuj ce stan akumulatorów PODR CZNIK U YTOWNIKA Ryzyko wydzielania gazów wybuchowych. elektrycznym.

Bardziej szczegółowo

Przetwornica napiêcia sta³ego DC3 C (3A, 36W max)

Przetwornica napiêcia sta³ego DC3 C (3A, 36W max) 01912 Warszawa ul. Wolumen 6 m.43 tel. (22)2450962 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl Przetwornica napiêcia sta³ego D3 (3A, 36W max) IN Oznaczenie napiêcia wyjœciowego OUT Dane techniczne przetwornicy

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

MODU BATERII ZEWNÊTRZNYCH

MODU BATERII ZEWNÊTRZNYCH MB 4821 MODU BATERII ZEWNÊTRZNYCH MB 4821 Instrukcja Obs³ugi ver. 2.0 Producent: FIDELTRONIK Zbigniew FIDELUS Zak³ad Produkcyjny 34-200 Sucha Beskidzka ul. Beniowskiego tel./fax (033) 874-98-00 (033) 874-98-01

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIKI MOCY Typu P33P

PRZETWORNIKI MOCY Typu P33P PRZETWORNIKI MOCY Typu P33P P33P - przetwornik mocy czynnej 3-fazowej 3-przewodowej w sieci obci¹ onej niesymetrycznie P33B - przetwornik mocy biernej 3-fazowej 3-przewodowej w sieci obci¹ onej niesymetrycznie

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206

Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206 Instrukcja monta u Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206 RBPL listopad 99 Do po³¹czenia kot³a stoj¹cego z zasobnikiem wody u ytkowej STORACELL 6 720 610 135-00.1R Prawid³owe dzia³anie gwarantuje jedynie

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji elektrycznej PSU XL PRIVA-LITE SYSTEMS.

Przewodnik instalacji elektrycznej PSU XL PRIVA-LITE SYSTEMS. SYSTEMS www.glassolutions.eu ? T 1. Informacje ogólne 2 2. Opis 2 3. Instalacja 3 4. Pod³¹czenie przewodów przed³u aj¹cych do zasilacza 3-4 5. Uziemienie obramowania uziemiaj¹cego 5 6. Pod³¹czenie prze³¹cznika/odbiornika

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 495 820 04. 2001r. Rozdzielacze umo liwiaj¹ zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianê kierunku p³yniêcia strumienia cieczy,

Bardziej szczegółowo

MODEL 123 INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR

MODEL 123 INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR MODEL 123 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 000, fax 032/ 205 33 77 e-mail: introl@introl.pl,

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY Typu RE53. Instrukcja obs³ugi

REGULATOR TEMPERATURY Typu RE53. Instrukcja obs³ugi REGULATOR TEMPERATURY Typu RE53 Instrukcja obs³ugi 1 LUBUSKIE ZAK ADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL Spó³ka Akcyjna ul. Sulechowska 1 65-950 Zielona Góra REGULATOR TEMPERATURY TYPU RE53 instrukcja obs³ugi

Bardziej szczegółowo