Przetwornik temperatury Model 3144P Smart

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przetwornik temperatury Model 3144P Smart"

Transkrypt

1 , Wersja BA Przetwornik temperatury Smart

2

3 Przetwornik temperatury Smart rewizja: HART rewizja opisów: Dev. v3, DD v2 UWAGA Przed przyst¹pieniem do obs³ugi urz¹dzenia nale y dok³adnie zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Pe³ne zrozumienie i zastosowanie siê do zawartych w instrukcji procedur gwarantuje bezpieczeñstwo personelu oraz prawid³owe dzia³anie urz¹dzeñ. W razie jakichkolwiek niejasnoœci nale y skontaktowaæ siê z biurem przedstawicielskim firmy Emerson Process Management. Telefon: (48) UWAGA Urz¹dzenie NIE s¹ przeznaczone do pracy w aplikacjach nuklearnych. Stosowanie urz¹dzeñ nieposiadaj¹cych atestów do pracy w aplikacjach nuklearnych mo e byæ przyczyn¹ niedok³adnych pomiarów. Szczegó³owe informacje mo na uzyskaæ w biurze przedstawicielskim firmy Emerson Process Management. Przetworniki temperatury Rosemount Smart s¹ chronione wieloma patentami amerykañskimi. Liczne patenty w wielu krajach.

4

5 Spis treœci ROZDZIA 1 Wstêp ROZDZIA 2 Instalacja ROZDZIA 3 Przygotowanie do eksploatacji Informacje ogólne Instrukcja obs³ugi Przetwornik Wp³yw czynników œrodowiskowych Ogólne Elektryczne Œrodowiskowe Monta Zgodnoœæ oprogramowania Ró nice miêdzy i Modelami 3144 / 3244MV Komunikaty dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy Ostrze enia Przygotowanie do eksploatacji Prze³¹czenie pêtli na sterowanie rêczne Ustawienie prze³¹czników Monta Instalacja Typowa instalacja amerykañska Typowa instalacja europejska Wspó³praca z konwerterem Model 333 HART Tri-Loop WskaŸnik LCD Instalacja sieciowa Okablowanie Okablowanie polowe Pod³¹czenie czujnika Pod³¹czenie zasilania Zasilanie Przepiêcia Uziemienie Informacje ogólne Komunikaty dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy Ostrze enia Komunikator Model 275 HART Uaktualnienie oprogramowania komunikatora Model 275 HART. 3-2 Schemat menu Skróty klawiszowe AMS Wprowadzanie zmian w AMS Przegl¹d danych konfiguracyjnych Sprawdzenie wyjœæ Konfiguracja

6 Instrukcja obs³ugi Konfiguracja wyjœcia urz¹dzenia Informacje o urz¹dzeniu Filtrowanie pomiarów Diagnostyka i obs³uga Komunikacja sieciowa Wykorzystanie konwertera HART Tri-Loop ROZDZIA 4 Obs³uga i konserwacja DODATEK A Dane techniczne DODATEK B Atesty do pracy w obszarach zagro onych wybuchem Komunikaty dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy Ostrze enie Kalibracja Kalibracja cyfrowa przetwornika Sprzêt Diagnostyka komunikatora HART Diagnostyka przy wykorzystaniu AMS Konserwacja Z³o enie obudowy czêœci elektronicznej Wymiana modu³u elektroniki Komunikaty diagnostyczne wskaÿnika LCD Ekrany diagnostyczne programu AMS Komunikator Model 275 HART Komunikaty diagnostyczne Program AMS Komunikaty diagnostyczne Dane techniczne A-1 Funkcjonalne A-1 Konstrukcyjne A-3 Metrologiczne A-4 Rysunki wymiarowe A-7 Specyfikacja zamówieniowa A-9 Przetwornik A-9 Wykaz czêœci zamiennych A-10 Znakowanie A-10 Sprzêtowe A-10 Programowe A-10 Zespó³ zewnêtrznego zespo³u uziemienia A-11 Konfiguracja A-11 Standardowa A-11 U ytkowanika A-11 Instalacja w obszarach zagro onych wybuchem B-1 Atesty amerykañskie B-1 Atesty europejskie B-2 Atesty australijskie B-3 Atesty japoñskie B-4 Atest brazylijski B-4 Atest ³¹czony B-4 Dodatkowe atesty B-4 Schematy instalacyjne B-5 Spis treœci-2

7 DODATEK C Safety Instrumented System (SIS) Informacje ogólne C-1 Czêstotliwoœæ awarii C-2 z i bez czujnika rezystancyjnego C-2 z i bez czujnika termoelektrycznego C-2 Instalacja C-3 Prze³¹czniki C-3 Zmiana ustawienia prze³¹cznika C-3 Spis treœci-3

8 Instrukcja obs³ugi Spis treœci-4

9 Rozdzia³ 1 Wstêp Informacje ogólne strona 1-1 Wp³yw czynników strona 1-2 Ró nice miêdzy przetwornikami i Modelami 3144 / 3244MV strona 1-4 INFORMACJE OGÓLNE Instrukcja Przetwornik Niniejsza instrukcja ma za zadanie pomoc w instalacji, obs³udze i naprawach przetworników temperatury Rosemount Smart. Rozdzia³ 1: Wstêp Rozdzia³ 2: Instalacja Rozdzia³ 3: Przygotowanie do pracy Rozdzia³ 4: Obs³uga i naprawy Dodatek A: Dane techniczne Dodatek B: Atesty do pracy w obszarach zagro onych wybuchem Dodatek C: Systemy bezpieczne - Safety Instrumented Systems (SIS) Przetworniki temperatury Rosemount Smart s¹ urz¹dzeniami mikroprocesorowymi akceptuj¹cymi sygna³y z wielu ró nych typów czujników i przetwarzaj¹cymi je na sygna³y analogowe i cyfrowe. Przetworniki ³¹cz¹ w sobie trwa³oœæ urz¹dzeñ Emerson Process Management z mo liwoœciami elektroniki cyfrowej. Przetworniki te stanowi¹ idealne rozwi¹zanie w przypadku aplikacji wymagaj¹cych wyoskiej precyzji pomiarów i zdalnej komunikacji. Ka dy z przetworników mo e komunikowaæ siê z komunikatorem HART. Komunikator s³u y do konfiguracji, testowania lub formatowania przetwornika, tak jak wszystkich innych urz¹dzeñ mikroprocesorowych firmy Rosemount. Co wiêcej, komunikator HART mo e komunikowaæ siê z przetwornikiem ze sterowni systemu, przy wykorzystaniu zacisków przetwornika lub z dowolnego punktu pêtli pr¹dowej, jeœli tylko miêdzy zaciskami zasilania przetwornika a zasilaczem obecna jest rezystancja od 250 do 1100 omów. Specjalne funkcje przy pod³¹czeniu dwóch czujników obejmuj¹ funkcjê Hot Backup, alarm p³yniêcia, pomiary temperatury œredniej lub ró nicy temperatur oraz jednoczesne generowanie czterech zmiennych procesowych, poza sygna³em analogowym.

10 Instrukcja obs³ugi WP YW CZYNNIKÓW ZEWNÊTRZNYCH Informacje ogólne Elektryczne Œrodowiskowe Czujniki elektryczne temperatury, takie jak czujniki termoelektryczne i rezystancyjne, generuj¹ niewielki sygna³ proporcjonalny do mierzonej temperatury. Przetwornik zamienia ten niewielki sygna³ z czujnika na standardowy sygna³ 4 20 ma dc, który jest wzglêdnie nieczu³y na d³ugoœæ przewodów i zak³ócenia elektryczne. Ten sygna³ jest przesy³any do sterowni systemu w uk³adzie dwuprzewodowym. Prawid³owa instalacja elektryczna jest gwarancj¹ unikniêcia b³êdów zwi¹zanych z rezystancj¹ doprowadzeñ czujnika i zak³óceniami elektrycznymi. W œrodowiskach o du ym poziomie zak³óceñ elektrycznych nale y zastosowaæ kable ekranowane. Do komunikacji z komunikatorem HART konieczna jest obecnoœæ w pêtli pr¹dowej rezystancji z zakresu od 250 do 1100 omów. Schematy po³¹czeñ przedstawiono na ilustracji 2-10 na stronie Wp³yw temperatury Przetwornik dzia³a zgodnie ze specyfikacj¹ w zakresie temperatur otoczenia od -40 do 85 C. Ciep³o z medium procesowego przep³ywa z os³ony czujnika do obudowy przetwornika. Jeœli przewidywana temperatura przetwornika jest w pobli u lub powy ej temperatury dopuszczalnej, to nale y rozwa yæ zastosowanie dodatkowej izolacji os³ony lub z³¹czki wkrêtnej przed³u enia lub mo liwoœæ zdalnego monta u przetwornika. Na ilustracji 1-1 przedstawiono przyk³adowe zale noœci miêdzy wzrostem temperatury obudowy przetwornika a d³ugoœci¹ przed³u enia os³ony. Ilustracja 1-1. Wzrost temperatury obudowy przetwornika w funkcji d³ugoœci przed³u enia w instalacji testowej. Wzrost temperatury g³ówki ponad temperaturê otoczenia ( C) Temperatura 815 C Temperatura 540 C Temperatura 250 C D³ugoœæ wyd³u enia (cale) A Przyk³ad: Maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury otoczenia (T) mo na obliczyæ odejmuj¹c maksymaln¹ temperaturê otoczenia (A) od dopuszczalnej temperatury otoczenia dla czujnika (S). Na przyk³ad, niech A = 40 C. T = S - A T = 85 C - 40 C T = 45 C 1-2

11 Instrukcja obs³ugi Dla temperatury procesowej 540 C (patrz ilustracja 1-1), wyd³u enie 3.6 cala powoduje wzrost temperatury obudowy (R) o 22 C, co daje margines bezpieczeñstwa 23 C. 6 calowe wyd³u enie (R = 10 C) daje wiêkszy margines bezpieczeñstwa (35 C) i zmniejsza b³êdy zwi¹zane z wp³ywem temperatury lecz wymaga koniecznoœci podparcia przetwornika. Jeœli zastosowano os³onê z izolacj¹ ciepln¹, to d³ugoœæ wyd³u enia mo e byæ zmniejszona o d³ugoœæ izolacji. Wilgoæ lub œrodowiska korozyjne Przetworniki posiadaj¹ dwukomorowê obudowê zapewniaj¹c¹ odpornoœæ na wilgoæ i korozjê. Uszczelniony modu³ elektroniki zamontowany jest w komorze oddzielonym od komory przy³¹czy elektrycznych. Pierœcienie uszczelniaj¹ce zabezpieczaj¹ wnêtrza komór po za³o eniu pokryw. W œrodowisku o du ej wilgotnoœci istnieje mo liwoœæ gromadzenia siê skroplin w rurach os³onowych i przenikanie ich do wnêtrza obudowy. UWAGA Ka dy przetwornik jest wyposa ony w tabliczkê zawieraj¹c¹ informacjê na temat atestów. Przetwornik nale y zainstalowaæ zgodnie ze wszystkimi w³aœciwymi normami i atestami oraz schematami instalacyjnymi (patrz Dodatek B: Atesty do prac w obszarze zagro onym wybuchem). Sprawdziæ, czy obszar w którym pracuje przetwornik jest zgodny z posiadanymi przez niego certyfikatami. Jeœli urz¹dzenie z kilkoma atestami zosta³o zainstalowane, to nie mo e byæ ponownie instalowane z wykorzystaniem innych posiadanych atestów. Aby tak siê nie sta³o, konieczne jest trwa³e oznaczenie atestu na naklejce, zgodnie z którym przetwornik zosta³ zainstalowany. Monta Przy wyborze miejsca instalacji i pozycji nale y uwzglêdniæ wymagania dostêpu do przetwornika. Strona przy³¹czy elektrycznych obudowy Przetwornik nale y zamontowaæ tak, by dostêp do przy³¹czy elektrycznych nie by³ utrudniony. Zapewniæ odpowiedni przeœwit do zdjêcia pokrywy. Przepusty kablowe powinny znajdowaæ siê od do³u obudowy. Strona obwodów elektronicznych obudowy Przetwornik nale y zamontowaæ tak, by dostêp do obwodów elektronicznych nie by³ utrudniony. Zapewniæ odpowiedni przeœwit do zdjêcia pokrywy. Nie nale y zapomnieæ o dodatkowej przestrzeni, jeœli przetwornik wyposa ony jest we wskaÿnik ciek³okrystaliczny Przetwornik mo e byæ montowany bezpoœrednio na czujniku lub zdalnie. Przy u yciu opcjonalnej obejmy monta owej przetwornik mo e byæ zamocowany na p³askiej powierzchni lub na rurze 2 calowej (patrz Opcjonalne obejmy monta owe na stronie A-8). Zgodnoœæ oprogramowania Wymiana przetworników mo e byæ przyczyn¹, dla której oprogramowanie nie bêdzie w pe³ni zgodne z istniej¹cym oprogramowaniem w komunikatorze HART. 1-3

12 Instrukcja obs³ugi Komunikator Model 275 HART i program AMS zawieraj¹ce opisy urz¹dzeñ (device descriptors) przetworników Modele 3144 i 3244MV sprzed grudnia 2001 nie w pe³ni obs³uguj¹ nowe funkcje Modelu 3144P. Opisy urz¹dzeñ komunikatora HART rewizje Dev v3,dd v2 umo liwiaj¹ pe³n¹ obs³ugê przetwornika. Opisy urz¹dzeñ (DD) dostêpne s¹ z nowymi komunikatorami lub mog¹ byæ zapisane do istniej¹cych komunikatorów w lokalnych biurach Emerson Process Management. Szczegó³owe informacje: patrz rozdzia³ 3. RÓZNICE MIÊDZY PRZETWORNIKAMI MODEL 3144P A MODELAMI 3144 / 3244MV The following table identifies the differences between the and Models 3144 and 3244MV Temperature Transmitters. Nowy Poprzednie wersje Model 3144 i 3244MV Wersja sprzêtowa 3 Wersja sprzêtowa 2 Wersja oprogramowania 3 Wersja oprogramowania 1 Dodane wejœcia czujników: DIN Typ L, DIN Typ brak U i poszerzony zakres dla Typu N Wartoœci alarmowe definiowane przez u ytkownika Zwiêkszona kompensacja EMF 2- i 3-przewodowa Pierwsza dobra temperatura jako zmienna procesowa Korekcja doprowadzeñ w przypadku czujnków 2-przewodowych Zwiêkszona odpornoœæ na zak³ócenia elektromagnetyczne i filtrowanie sygna³u zwiêkszaj¹ce stabilnoœæ pomiarów temperatury Mo liwoœæ wyboru konfiguracji dwuczujnikowej w warunkach polowych Sygna³y analogowe i poziomy alarmowe zgodne z NAMUR przy kodzie opcji A1 i CN brak brak brak brak Model 3144 pojedynczy czujnik Model 3244MV konfiguracja dwuczujnikowa 1-4

13 Rozdzia³ 2 Instalacja Informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy strona 2-1 Przygotowanie do eksploatacji strona 2-2 Monta strona 2-3 Instalacja strona 2-4 Okablowanie strona 2-9 Przekazanie do eksploatacji strona 2-15 INFORMACJE DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA PRACY Instrukcje i procedury opisane w niniejszym rozdziale mog¹ wymagaæ zachowania szczególnych œrodków ostro noœci przez personel obs³ugi. Informacje dotycz¹ce czynnoœci mog¹cych stanowiæ zagro enie bezpieczeñstwa pracy oznaczono symbolem ostrze enia ( ). Przed wykonaniem oznaczonych tym symbolem czynnoœci nale y zapoznaæ siê z poni szymi ostrze eniami. Ostrze enia OSTRZEŻENIE Niezastosowanie siê do poni szych wskazówek mo e spowodowaæ œmieræ lub zranienie personelu obs³ugi: Prace instalacyjne mog¹ wykonywaæ tylko osoby odpowiednio przeszkolone. Wybuch mo e spowodowaæ œmieræ lub zranienie personelu: Nie wolno zdejmowaæ pokrywy g³ówki przy³¹czeniowej w atmosferze zagro onej wybuchem przy w³¹czonym zasilaniu elektrycznym. Przed pod³¹czeniem komunikatora HART Model 275 w atmosferze zagro onej wybuchem nale y upewniæ siê, czy wszystkie urz¹dzenia pracuj¹ce w pêtli pr¹dowej zosta³y zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeñstwa lub przeciwwybuchowoœci. Upewniæ siê, e posiadane atesty s¹ adekwatne do obszaru, w którym pracuje przetwornik. Wymagania atestów przeciwwybuchowoœci s¹ spe³nione tylko wtedy, gdy wszystkie pokrywy g³ówki przy³¹czeniowej s¹ dok³adnie dokrêcone. Nieszczelnoœci mog¹ byæ przyczyn¹ œmierci lub zranienia personelu obs³ugi: Przed podaniem ciœnienia procesowego zainstalowaæ i dokrêciæ os³ony lub czujniki. Nie wolno demontowaæ os³ony i czujnika podczas pracy instalacji technologicznej. Pora enie elektryczne mo e byæ przyczyn¹ œmierci lub zranienia personelu. Jeœli czujnik zainstalowany jest w pobli u Ÿróde³ wysokiego napiêcia, to w przypadku uszkodzenia lub nieprawid³owej instalacji, na przewodach i zaciskach przetwornika mo e wyindukowaæ siê wysokie napiêcie: Zachowaæ szczególn¹ ostro noœæ przy kontakcie z przewodami i zaciskami.

14 Instrukcja obs³ugi PRZYGOTOWANIE DO EKSPLOATACJI Podstawowe zmienne przetwornika musz¹ byæ skonfigurowane, aby móg³ on dzia³aæ prawid³owo. W wielu przypadkach, wszystkie te zmienne s¹ konfigurowane fabrycznie. Konfiguracja mo e byæ konieczna, jeœli przetwornik nie jest skonfigurowany lub gdy zmienne konfiguracyjne wymagaj¹ zmiany. Przygotowanie do eksploatacji sk³ada siê z testów przetwornika i weryfikacji danych konfiguracyjnych Przetworniki mog¹ byæ przygotowane do eksploatacji przed lub po instalacji. Zaleca siê sprawdzenie przetworników w warunkach warsztatowych przy wykorzystaniu komunikatora HART Model 275 lub programu AMS, co umo liwia sprawdzenie poprawnoœci dzia³ania wszystkich elementów przetwornika. W celu sprawdzenia przetwornika w warunkach warsztatowych, nale y pod³¹czyæ komunikator HART lub program AMS w sposób pokazany na ilustracji 2-10 na stronie Przed wykonaniem pod³¹czeñ w atmosferze zagro onej wybuchem nale y sprawdziæ, czy wszystkie urz¹dzenia pracuj¹ce w pêtli pod³¹czone s¹ zgodnie z normami iskrobezpieczeñstwa lub niepalnoœci. Komunikator HART mo na pod³¹czyæ w dowolnym punkcie pêtli sygna³owej. Najproœciej jest pod³¹czyæ komunikator do zacisków oznaczonych COMM w listwie przy³¹czeniowej przetwornika. Pod³¹czenie do zacisków TEST nie umo liwi nawi¹zania komunikacji cyfrowej. Nale y unikaæ nara ania uk³adów elektronicznych przetwornika na dzia³anie czynników œrodowiskowych, dlatego zaleca siê ustawienie wszystkich prze³¹czników przetwornika w warunkach warsztatowych. Przy wykorzystaniu komunikatora HART, wszystkie zmiany wkonfiguracji musz¹ zostaæ wys³ane do przetwornika przez naciœniêcie klawisza Send (F2). Przy wykorzystaniu AMS zmiany s¹ wprowadzone po klikniêciu przycisku Apply. Szczegó³owe informacje na temat wspó³pracy komunikatora HART Model 275 z przetwornikiem przedstawiono w rozdziale 3. Ilustracja 2-1. Schemat instalacji START Kalibracja warsztatowa Nie Tak KONFIGURACJA PODSTAWOWA WERYFIKACJA INSTALACJA POLOWA Jednostki Wartoœci graniczne Typ czujnika Symulacja wejœæ czujnika Zgodnoœæ ze specyfikacj¹? Tak Ustawienie prze³. i zwór Monta przetwornika Okablowanie przetwornika Liczba przewodów Nie W³¹czenie zasilania T³umienie Patrz Rozdzia³ 1: Konserwacja Sprawdzenie szczelnoœci Koniec 2-2

15 Prze³¹czenie pêtli na sterowanie rêczne Ustawienie prze³¹czników Jeœli wys³ane lub ¹dane dane mog¹ wp³yn¹æ na dzia³anie pêtli lub sygna³ wyjœciowy przetwornika, to nale y prze³¹czyæ sterowanie urz¹dzeñ pracuj¹cych w pêtli na sterowanie rêczne. Komunikator HART lub program AMS ¹da w razie potrzeby prze³¹czenia pêtli na sterowanie rêczne. Potwierdzenie tego komunikatu nie prze³¹cza sterowania na rêczne. ¹danie stanowi tylko przypomnienie; prze³¹czenie pêtli na sterowanie rêczne stanowi oddzieln¹ operacjê. Bez wskaÿnika LCD 1.Jeœli przetwornik jest zainstalowany, to prze³¹czyæ sterowanie urz¹dzeñ pracuj¹cych w pêtli na sterowanie rêczne. 2.Zdj¹æ pokrywê obudowy od strony uk³adów elektronicznych przetwornika. Nie wolno zdejmowaæ pokryw w atmosferze zagro onej wybuchem przy pod³¹czonym zasilaniu elektrycznym. 3.Ustawiæ prze³¹cznik w ¹danej pozycji (patrz ilustracja 2-1). 4.Za³o yæ pokrywê przetwornika.wype³nienie wymagañ przeciwwybuchowoœci wymaga szczelnego dokrêcenia obu pokryw. 5.Prze³¹czyæ sterowanie urz¹dzeñ pracuj¹cych w pêtli na sterowanie automatyczne. Ze wskaÿnikiem LCD 1.Jeœli przetwornik jest zainstalowany, to prze³¹czyæ sterowanie urz¹dzeñ pracuj¹cych w pêtli na sterowanie rêczne. 2.Zdj¹æ pokrywê obudowy od strony uk³adów elektronicznych przetwornika. Nie wolno zdejmowaæ pokryw w atmosferze zagro onej wybuchem przy pod³¹czonym zasilaniu elektrycznym. 3.Zdj¹æ pokrywê, odkrêciæ œruby mocuj¹ce wskaÿnik LCD i ostro nie go wyj¹æ. 4.Ustawiæ prze³¹cznik w ¹danej pozycji (patrz ilustracja 2-1). 5.Ostro nie umieœciæ wskaÿnik LCD zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na prawid³owe po³¹czenie z³¹cza 10 szpilkowego. 6.Dokrêciæ œruby mocuj¹ce wskaÿnik LCD. 7.Za³o yæ pokrywê przetwornika.wype³nienie wymagañ przeciwwybuchowoœci wymaga szczelnego dokrêcenia obu pokryw. 8.Prze³¹czyæ sterowanie urz¹dzeñ pracuj¹cych w pêtli na sterowanie automatyczne. Tabela 2-1. Lokalizacja prze³¹czników przetwornika. Lokalizacja prze³¹czników Prze³¹cznik poziomu alarmowego i blokady Schemat prze³¹czników Z³¹cze Failure Mode Security wskaÿnika LCD P³yta czo³owa wskaÿnika LCD G33A, 0001B01B

16 Instrukcja obs³ugi Tabela 2-2. Wartoœci standardowe i zgodne z NAMUR Prze³¹cznik zabezpieczenia przetwornika Przetwornik wyposa ony jest w prze³¹cznik blokady zapisu zabezpieczaj¹cy przed przypadkow¹ lub niepowo³an¹ zmian¹ danych konfiguracyjnych. Prze³¹cznik poziomu alarmowego Przetwornik monitoruje swoje dzia³anie wykonuj¹c automatyczne procedury diagnostyczne. Jeœli procedury te wykryj¹ uszkodzenie czujnika lub niesprawnoœæ przetwornika, to zostaje wygenerowany sygna³ alarmowy (wysoki lub niski, w zale noœci od ustawienia prze³¹cznika poziomu alarmowego). Wartoœci poziomów sygna³ów alarmowcyh i nasycenia zale ¹ od konfiguracji przetwornika, standardowej lub zgodnej z normami NAMUR. Wartoœci te mog¹ byæ definiowane przez u ytkownika zarówno w warunkach warsztatowych, jak i polowych przy u yciu komunikatora HART. Wartoœci graniczne s¹ nastêpuj¹ce I 23 dla stanu alarmowego wysokiego 3. 5 I 3.75dla stanu alarmowego niskiego Wartoœci standardowe (nastawa fabryczna) Wartoœci zgodne z norm¹ NAMUR Stan alarmowy wysoki ma I 23.0 ma Stan alarmowy wysoki 21 ma I 23.0 ma Stan nasycenia I 20.5 ma Stan nasycenia wysoki I 20.5 ma wysoki Stan nasycenia niski I 3.90 ma Stan nasycenia niski I 3.8 ma Stan alarmowy niski I 3.75 ma Stan alarmowy niski I 3.6 ma MONTA Jeœli to mo liwe, to przetwornik nale y zainstalowaæ w wysokich punktach przebiegu os³on rurowych, co zapewni, e wilgoæ nie bêdzie dostawa³a siê do wnêtrza obudowy. W niektórych aplikacjach wykorzystuj¹cych uszczelniane os³ony kablowe mo liwy jest monta pokazany na ilustracji 2-3. Co pewien czas nale y zdejmowaæ pokrywê przetwornika i badaæ stan techniczny przetwornika (czy nie ma œladów korozji lub wilgoci). Ilustracja 2-2. Nieprawid³owa instalacja os³on rurowych. Os³ony rurowe Os³ony rurowe A, 0429B Ilustracja 2-3. Zalecany sposób monta u. Uszczelnienie Z³¹czka z wyd³u eniem Os³ona rurowa okablowania polowego Os³ona Nakrêtka czujnika Odlewana uszczelka os³ony (jeœli wymagana) B 2-4

17 Jeœli przetwornik montowany jest bezpoœrednio na czujniku, to wykonaæ monta zgodnie z ilustracj¹ 2-4. Jeœli przetwornik jest montowany zdalnie od czujnika, to zastosowaæ os³ony rurowe miêdzy czujnikiem a przetwornikiem. Przepusty przetwornika umo liwiaj¹ pod³¹czenie d³awików kablowych 1 /2 14 NPT, M (CM 20), PG 13.5 (PG 11) lub JIS G 1 /2 (M (CM 20), PG 13.5 (PG 11) lub JIS G 1 /2 na adapterze). Prace instalacyjne mog¹ wykonywaæ tylko osoby przeszkolone. Przetwornik mo e wymagaæ dodatkowego podparcia w instalacjach o du ych drganiach, w szczególnoœci przy zastosowaniu d³ugich os³on lub przed³u eñ. W aplikacjach o du ych drganiach zaleca siê monta przetwornika na rurze, przy zastosowaniu opcjonalnej obejmy. INSTALACJA Typowa instalacja amerykañska 1. Umocowaæ os³onê do œcianki zbiornika. Zainstalowaæ i dokrêciæ os³ony. Sprawdziæ szczelnoœæ po³¹czeñ. 2.Zainstalowaæ wszystkie konieczne z³¹czki i przed³u enia. Gwinty uszczelniæ silikonem lub taœm¹ (jeœli jest to wymagane). 3.Wkrêciæ czujnik w os³onê lub bezpoœrednio w przy³¹cze procesowe (w zale noœci od wymagañ instalacji). 4.Sprawdziæ szczelnoœæ wszystkich po³¹czeñ. 5.Zainstalowaæ przetwornik na zespole os³ona/czujnik. Wszystkie gwinty uszczelniæ silikonem lub taœm¹ (jeœli jest to wymagane). 6.Zainstalowaæ d³awik kablowy w przepuœcie kablowym przetwornika (przy monta u zdalnym) 7.Prze³o yæ kable do wnêtrza obudowy przetwornika. 8.Okablowanie polowe doprowadziæ do strony przy³¹czy obudowy przetwornika. 9.Przewody czujnika pod³¹czyæ do listwy zaciskowej przetwornika do pod³¹czenia przewodów czujnika (schemat pod³¹czeñ znajduje siê wewn¹trz pokrywy przetwornika). Przewody zasilania pod³¹czyæ do zacisków przetwornika. 10.Za³o yæ i dokrêciæ obie pokrywy przetwornika.wype³nienie wymagañ przeciwwybuchowoœci wymaga szczelnego dokrêcenia obu pokryw. Ilustracja 2-4. Typowa instalacja amerykañska. Os³ona Przed³u enie Z³¹czka wkrêtna D³ugoœæ przed³u enia Uwaga: Wymiary podano w calach (milimetrach). 3.2 (81) Os³ona rurowa do okablowania polowego (zasilanie dc) B

18 Instrukcja obs³ugi UWAGA Norma amerykañska wymaga zastosowania dodatkowej bariery lub uszczelnienia (poza uszczelnieniem g³ównym czujnika), aby zabezpieczyæ siê przed przedostaniem medium procesowego do os³ony rurowej i do sterowni systemu. Przy obs³udze mediów agresywnych i gro ¹cych wybuchem zaleca siê instalacjê przez profesjonalny i przeszkolony personel. Typowa instalacja europejska 1.Umocowaæ os³onê do œcianki zbiornika lub instalacji technologicznej. Zainstalowaæ i dokrêciæ os³ony i czujniki. Sprawdziæ szczelnoœæ po³¹czeñ. 2.Umocowaæ g³ówkê przy³¹czeniow¹ do os³ony. 3.W³o yæ czujnik do os³ony i pod³¹czyæ go do g³ówki przy³¹czeniowej (schemat po³¹czeñ znajduje siê wewn¹trz g³ówki przy³¹czeniowej). 4.Zamontowaæ przetwornik na rurze o œrednicy 2 cale (50 mm) lub w panelu przy wykorzystaniu obejmy monta owej (obejmê B4 przedstawiono na ilustracji 2-4). 5.Umocowaæ d³awiki kablowe do kabla ekranowanego biegn¹cego z g³ówki przy³¹czeniowej do przepustu przetwornika. 6.Poprowadziæ kabel ekranowany z drugiego przepustu przetwornika znajduj¹cego siê z ty³u przetwornika do sterowni systemu. 7.Przeprowadziæ przewody kabla ekranowanego przez przepusty kablowe w g³ówce przy³¹czeniowej i przetworniku. Pod³¹czyæ i dokrêciæ d³awiki kablowe. 8.Pod³¹czyæ przewody kabla ekranowanego do listwy zaciskowej w g³ówce przy³¹czeniowej (wewn¹trz g³ówki przy³¹czeniowej) i do listwy zaciskowej do pod³¹czenia przewodów czujnika (wewn¹trz obudowy czujnika). Nie dotykaæ przewodów ani zacisków. Ilustracja 2-5. Typowa instalacja europejska. D³awik kablowy Rura 2-calowa Obejma monta owa B4 Kabel ekranowany z czujnika do przetwornika Kabel ekranowany z przetwornika do sterowni B05B 2-6

19 Instalacja z wykorzystaniem konwertera Model 333 HART Tri-Loop Przetwornik pod³¹czony do dwóch czujników mo e wspó³pracowaæ z konwerterem sygna³u HART na sygna³ analogowy Model 333 HART Tri-Loop, w celu uzyskania niezale nych pr¹dowych sygna³ów analogowych 4 20 ma dla ka dego z czujników. Przetwornik mo e zostaæ skonfigurowany do generowania czterech z nastêpuj¹cych szeœciu zmiennych procesowych: Czujnik 1 Czujnik 2 Ró nica temperatur Temperatura œrednia Pierwsza dobra temperatura Temperatura zacisków przetworników. Konwerter HART Tri-Loop separuje sygna³ cyfrowy i generuje oddzielne pr¹dowe sygna³y analogowe 4 20 ma dla dowolnych trzech zmiennych procesowych. Podstawowe informacje o instalacji podano na ilustracji 2-6. Szczegó³owe informacje mo na znaleÿæ w instrukcji obs³ugi konwertera Model 333 HART Tri-Loop (numer ). Ilustracja 2-6. Schemat instalacji konwertera HART Tri-Loop (1) START Rozpakowaæ Tri-Loop ZAINSTALOW AÆ HART URUCHOMIÆ TRI-LOOP Zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi HART Zapoznaæ siê z warunkami instalacji Skonfigurowa æ Tri-Loop do wspó³pracy z przetwornikie m Model Nie Zainstalowaæ Model 3244MV (strona 2-2) Czy przetwornik Tak Zamontowaæ Tri-Loop na szynie DIN Pod³¹czyæ do zacisków wejœciowych Czy test wypad³ Tak Nie Patrz instrukcja obs³ugi HART Wybraæ tryb nadawania w przetworniku Po³¹czyæ Tri-Loop Channel 1 ze sterowni¹ KONIEC Wybraæ tryb Command 3 w przetworniku OPCJA: Po³¹czyæ Tri-Loop Channel 2 OPCJA: Po³¹czyæ Tri-Loop Channel 3 (1) Informacje o konfiguracji - patrz rozdzia³ Zastosowanie konwertera HART Tri-Loop na stronie 3-24.

20 Instrukcja obs³ugi WskaŸnik LCD Przetworniki zamówione z opcj¹ wskaÿnika LCD (kod opcji M5) s¹ dostarczane z zainstalowanym wskaÿnikiem LCD. Instalacja wskaÿnika LCD na zainstalowanym ju przetworniku wymaga wykorzystania ma³ego œrubokrêta i zespo³u wskaÿnika LCD, który obejmuje: WskaŸnik LCD Wyd³u ona pokrywa z pierœcieniem uszczelniaj¹cym Œruby mocuj¹ce (2 szt.) ¹cznik 10-wtykowy W celu instalacji wskaÿnika LCD wykonaæ poni sz¹ procedurê. Po zainstalowaniu wskaÿnika LCD nale y go skonfigurowaæ. Patrz rozdzia³ Opcje wskaÿnika LCD na stronie Jeœli przetwornik jest zainstalowany, to prze³¹czyæ sterowanie urz¹dzeñ pracuj¹cych w pêtli na sterowanie rêczne. 2.Zdj¹æ pokrywê obudowy od strony uk³adów elektronicznych przetwornika. Nie wolno zdejmowaæ pokryw w atmosferze zagro onej wybuchem przy pod³¹czonym zasilaniu elektrycznym. 3.Sprawdziæ, czy prze³¹cznik zabezpieczenia przetwornika jest w pozycji 1HH. Jeœli wy³¹cznik jest w pozycji 1P, to nie bêdzie mo liwa konfiguracja wskaÿnika LCD. Jeœli konieczne jest zabezpieczenie przetwornika, to w pierwszej kolejnoœci nale y skonfigurowaæ przetwornik, a nastêpnie zainstalowaæ wskaÿnik. 4.W³o yæ ³¹cznik w gniazdo 10-wtykowe na p³ytce uk³adów elektroniki. 5.Ustawiæ wskaÿnik LCD w ¹danej pozycji. WskaŸnik mo e byæ obracany co 90 stopni dla u³atwienia odczytu wskazania. WskaŸnik musi byæ ustawiony tak, by jedno z czterech gniazd 10-wtykowych pasowa³o do ³¹cznika. 6.W³o yæ zespó³ wskaÿnika LCD na ³¹cznik.Wkrêciæ cztery œruby mocuj¹ce wskaÿnik LCD. 7.Umocowaæ pokrywê wyd³u on¹; dokrêciæ co najmniej jedn¹ trzeci¹ obrotu po uzyskaniu kontaktu pierœcienia uszczelniaj¹cego z obudow¹. Wype³nienie wymagañ przeciwwybuchowoœci wymaga szczelnego dokrêcenia obu pokryw. 8.W³¹czyæ zasilanie. UWAGA Dopuszczalne temperatury dla wskaÿnika LCD: Praca: 20 do 85 C Sk³adowanie: 45 do 85 C Praca wielokana³owa Mo liwe jest pod³¹czenie kilku przetworników do jednej linii zasilaj¹cej, tak jak pokazano na ilustracji 2-7. W takim przypadku ca³y system pomiarowy mo e zostaæ uziemiony w jednym punkcie - ujemnym zacisku zasilacza. Przy tego typu po³¹czeniach nale y rozwa yæ celowoœæ pod³¹czenia UPS lub zasilania akumulatorowego na wypadek zaniku zasilania. Diody przedstawione na ilustracji 2-7 maj¹ za zadanie blokowanie niepo ¹danego ³adowania lub roz³adowania akumulatorów zasilania awaryjnego. 2-8

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci Model 3420 Interfejs Fieldbus INTERFEJS FIELDBUS MODEL 3420: Monitorowanie procesów technologicznych przy zastosowaniu zaawansowanych urz¹dzeñ FOUNDATION fieldbus Interfejs do istniej¹cych systemów z protoko³ami

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 Pb www.compit.pl COMPIT ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Czêstochowa, tel./fax 034 362 88 95 Str. 1 ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

Bardziej szczegółowo

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77

Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 Spis treœci Dziêkujemy Pañstwu za zakup naszego urz¹dzenia Modem USB GPRS/EDGE typu ED77.Urz¹dzenie to wykorzystuje najnowsze technologie bezprzewodowej pakietowej

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury Rosemount 644

Przetwornik temperatury Rosemount 644 00825-0214-4728, wersja DB Przetwornik temperatury Rosemount 644 z protokołem 4 20 ma HART (wersja 5 i 7) Uwaga Przed instalacją przetwornika należy sprawdzić, czy systemy nadrzędne zawierają właściwą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego Rozdzia³ 4 Nowa funkcja! Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 118 Nowa funkcja! ¹czenie siê z innym komputerem za pomoc¹ narzêdzia Pomoc zdalna 129 Inne zasoby pomocy technicznej 139 Kontaktowanie siê

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo