URZÑDZENIA FISKALNE KOMPLEKSOWA OFERTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZÑDZENIA FISKALNE KOMPLEKSOWA OFERTA"

Transkrypt

1 T e c h n o l o g i e s p r z e d a y URZÑDZENIA FISKALNE KOMPLEKSOWA OFERTA Najpopularniejsze kasy fiskalne na polskim rynku Novitus Centrum Technologii Sprzeda y firmy Comp SA jest wiodàcym producentem i dostawcà kompleksowych rozwiàzaƒ elektroniczno-informatycznych wspomagajàcych prac handlu, us ug i logistyki. Novitus jest liderem na polskim rynku urzàdzeƒ fiskalnych i jednoczeênie ich najwi kszym polskim eksporterem. Pozycja lidera i zaufanie ów zobowiàzujà nas do dostarczania wy àcznie najlepszych rozwiàzaƒ. Pomagajà nam w tym nowoczesne technologie, niezawodne pomys y oraz wiedza o potrzebach naszych ów. Novitus posiada najszerszà na rynku ofert urzàdzeƒ fiskalnych, w tym kas i drukarek fiskalnych z kopià elektronicznà. Poczàwszy od najmniejszych urzàdzeƒ mobilnych, poprzez urzàdzenia dla ma ych i Êrednich punktów handlowo-us ugowych, a na kompleksowych rozwiàzaniach systemowych dla supermarketów koƒczàc. Novitus to marka, która wyznacza nowe standardy. Novitus Centrum Technologi Sprzeda y

2 grupa kasy fiskalne spis treêci model kasy proste mobilne NANO E kasy proste MA A MA A PLUS MA A PLUS E FRIGO II+ kasy Êrednie kasy systemowe drukarki fiskalne kasy specjalizowane kopia elektroniczna kategoria SENTO E SOLEO PLUS SOLEO PLUS E kopia papierowa strona PS 3000 plus PS 3000 net PS 4000 E drukarki mobilne DEON E 8 drukarki stacjonarne apteczne BONO E BONO APTEKA E DELIO E DELIO PRIME DELIO PRIME E DELIO APTEKA E kasy do taksówek VEGA Taxi Zamieƒ stosy papieru na czas dla ów Kopia elektroniczna to genialnie prosty pomys : karta pami ci cyfrowej zamiast papierowej rolki kopii paragonu. Kasy oraz drukarki fiskalne z kopià elektronicznà wyposa one sà w jednà stacj mechanizmu drukujàcego, drukujàcà orygina y paragonów, raporty, itp. Kopia wszystkich wydruków zapisywana jest natomiast nie na rolce papieru, a na karcie pami ci SD. KorzyÊci wynikajàce z dodatkowej funkcjonalnoêci urzàdzeƒ z kopià elektronicznà to przede wszystkim: mniejsze zu ycie papieru, ograniczenie czasu potrzebnego na wymian papieru w trakcie pracy, oszcz dnoêci zwiàzane z brakiem koniecznoêci przechowywania papierowych rolek, mo liwoêç przeglàdania, analiz i kopiowania danych, uzyskanie dost pu do zaawansowanych zabezpieczeƒ wi ksze bezpieczeƒstwo danych, zachowana kompatybilnoêç z dotychczasowymi urzàdzeniami fiskalnymi (obs uga i oprogramowanie). 2

3 kasy fiskalne Zalety kopii elektronicznej kasy proste mobilne oszcz dnoêç ochrona Êrodowiska atwoêç odczytu wygoda w u ytkowaniu bezpieczeƒstwo danych Kopia elektroniczna pozwala znacznie zredukowaç koszty zakupu rolek papieru, ich przechowywania, a w niektórych przypadkach tak e transportu. Wy - ko rzystywana przez urzàdzenia Novitus karta SD eliminuje koniecznoêç druku kopii para gonów, któ - rych koszty mogà si gaç w przypadku du ych pla - cówek sieciowych milionów z otych rocznie. Miliony rolek papieru termicznego ka dego roku trafiajà do magazynów. Tam latami oczekujà na ewentualnà, w praktyce sporadycznie wyst pujàcà, kontro - l skarbowà. Po tym okresie trafiajà na Êmie tnik, a w nie co lepszym, lecz nadal rzadkim przypad ku do po wtór nego przetworzenia. A ka da rolka to ka - wa ek drzewa i proces technologiczny nieobo j tny Êrodo wisku. Kart SD te trzeba wyprodu ko waç, jednak jedna karta zast puje tysiàce rolek, a po - nadto, po obowiàzkowym okresie przechowywania danych zapisa nych na karcie, mo na jà ponownie w do wol ny sposób wykorzystaç. Dane zapisywane sà na karcie w sposób jawny, otwar tym tekstem. Mo na je w bardzo prosty spo - sób wy szu kiwaç, przeglàdaç i raportowaç. Pomo e przy tym odpowiednie oprogramowanie do àczane do ka dego urzàdzenia z kopià elektronicznà. Tej funkcjonalnoêci nie da si nawet porównaç do próby odczytania da nych z przechowywanej od kilku lat rolki z zapisanymi kopiami paragonów. I nie chodzi tu tylko o fizyczny dost p do konkretnych zapisów, ale równie o ich jakoêç, czyli nieczytelnoêç danych na rolce, wynikajàcà z niskiej klasy u ytego papieru i wa - runków przecho wywania. Jedna standardowa karta SD o pojemoêci 2 GB mieêci informacje o ponad milionie paragonów. Rozwiàzuje tym samym problem przechowywania rolek papieru, k opotliwy z powodu wysokich standar - dów dotyczàcych temperatury, zaciemnienia i wilgotnoêci magazynów. Karta SD, którà nawet dziecko mo e zmieêciç w d oni, nie wymusza specjalnych wa - run ków przechowywania. Urzàdzenia Novitus z ko - pià elektronicznà to wygoda tak e dla ów. Kasy i drukarki fiskalne z kartà SD, szczególnie te z mechanizmami wrzuç i pracuj, pozwalajà na b yskawicznà wymian rolki, co przek ada si na szybkoêç obs ugi i zadowolenie ów. Wszystkie dane na karcie zabezpieczone sà przed zniszczeniem czy utratà. Nawet zagubienie lub uszkodzenie karty (co w praktyce nie jest atwe) nie oznacza straconych informacji urzàdzenia marki Novitus oferujà procedury odzyskiwania danych w takich przypadkach. Urzàdzenia Novitus umo liwiajà te zabezpieczenie karty has em dzi ki czemu staje si niewidoczna w innych urzàdzeniach czy kompute rach. Czytnik kart SD zabezpieczony jest specjalnà nak adkà, co dodatkowo zabezpiecza przed kradzie à i odczytem danych z karty. NANO E To obecnie najpopularniejsza kasa fiskalna na rynku. Zgrabne, funkcjonalne i zaawansowane technologicznie urzàdzenie z elektronicznà kopià paragonu jest kwintesencjà sztuki fiskalnej. NANO E znajduje zastosowanie w wielu miejscach: ma ych i Êrednich sklepach, gabinetach lekarskich, punktach us ugowych oraz w sprzeda y mobilnej, w której szczególnie doceniane sà niewielkie gabaryty i ergonomia kasy. Uznanie u ytkowników kasa NANO E zdoby a àczàc w sobie zgrabna i lekkà konstrukcj z nowoczesnymi rozwiàzaniami technicznymi. Pomimo bogatej funkcjonalnoêci kasa jest wyjàtkowo prosta, wr cz intuicyjna w obs udze, a wysokiej jakoêci podzespo y zapewniajà jej niezawodnoêç na najwy szym poziomie. WÊród wielu funkcji u ytkowych kasy znajdujà si m.in. funkcja obs ugi wielu walut, obs uga us ug BUS oraz wypo yczalni, parkingów itp. NANO E posiada bardzo wydajny akumulator bez zasilania zewn trznego mo e wydrukowaç nawet paragonów 30-to liniowych. NANO E mo e komunikowaç si z innymi urzàdzeniami bezprzewodowo poprzez opcjonalne àcze bluetooth. wykonana jest z silikonu, co zabezpiecza elektronik przed zanieczyszczeniami lub przypadkowym zalaniem. liczba towarów pojemnoêç bufora ON-LINE liczba ów 8 opakowania 64 elektroniczna kopia karta SD NOVITUS, 2 GB (pojemnoêç ok. 1 mln paragonów) termiczny, typu wrzuç i pracuj Fujitsu FTP mm alfanumeryczna, switchowa, silikonowa, zabezpieczajàca przed zalaniem 23 klawisze w tym 4 funkcyjne klawisze szybkiej sprzeda y 8 (4 w dwóch poziomach) + 10 w trybie szybka sprzeda alfanumeryczny, podêwietlany, niebieski LCD, 2 x 16 znaków alfanumeryczny, podêwietlany, niebieski LCD, 2 x 16 znaków 1 x RS232, 1 x USB (Bluetooth opcja) komputer, czytnik,, modem, terminal EFT tak (aktywna) Absolutny, bezkonkurencyjny hit 2011 zasilacz zewn trzny 230 V/12 V, 1 A akumulator,2 V, 2 Ah 0,65 kg 94 mm 229 mm kasa fiskalna o najwi kszej sprzeda y w 2011 roku. 58 mm infolinia

4 kasy fiskalne kasy proste MA A MA A PLUS kasy proste MA A PLUS E MA A Kasy fiskalne MA A, MA A PLUS to urzàdzenia z papierowà kopià paragonu dedykowane ma ym punktom sprzeda y. Dzi ki zastosowanemu mechanizmowi Fujitsu typu wrzuç i pracuj wymiana papieru jest wyjàtkowo prosta i zajmuje kilka sekund. Czytelne wyêwietlacze oraz intuicyjna klawiatura u atwià codziennà prac obs ugujàcym. Ponadto, dzi ki niewielkim gabarytom, kasa mieêci si nawet na niewielkiej powierzchni lady sklepowej. MA A PLUS to rozbudowana wersja kasy MA A, poprzez poszerzenie bazy towarowej, liczby ów i iloêci z àcz komunikacyjnych, dedykowana jest dla u ytkowników o wi kszych wymaganiach. Kasa fiskalna MA A PLUS E to urzàdzenie z elektronicznà kopià paragonu, dedykowana dla ma ych punktów sprzeda y. Wysoka jakoêç zastosowanych podzespo ów sprawià, e zarówno poczàtkujàcy jak i wieloletni u ytkownik kas fiskalnych znajdzie w nich to, czego obecnie mo na wymagaç od urzàdzeƒ fiskalnych. FunkcjonalnoÊç elektronicznej kopii znacznie zmniejsza zu ycie papieru, usprawnia obs ug (wymiana papieru) oraz pozwala na bezpieczne przechowywanie danych. MA A MA A PLUS liczba towarów liczba ów 4 8 opakowania 16 termiczny, typu wrzuç i pracuj FUJITSU FTP x 28 mm alfanumeryczna 19 liczba towarów liczba grup towarowych 42 liczba ów 8 opakowania 64 elektroniczna kopia karta SD NOVITUS, 2 GB (pojemnoêç ok. 1 mln paragonów) termiczny, typu wrzuç i pracuj FUJITSU FTP mm alfanumeryczna 19 podêwietlany, zielony LCD, podêwietlany, niebieski LCD, 2 x 16 znaków 2 x 16 znaków 1 x RS232 2 x RS232 komputer, czytnik,, modem, terminal EFT tak (aktywna) podêwietlany, niebieski LCD 2 x 16 znaków podêwietlany, niebieski LCD 2 x 16 znaków 2 x RS232 komputer, czytnik,, modem, terminal EFT tak (aktywna) zasilacz zewn trzny 230 V / 9 V, 00 ma akumulator 6 V, 3 Ah zasilacz zewn trzny 230V / 9V, 00mA akumulator 6V, 3Ah 1,5 kg 194 mm 194 mm 1,5 kg 215 mm 215 mm 105 mm 105 mm 4 Bogata oferta czytników kodów kreskowych R czne czytniki kodów kreskowych QSI i QSL marki Datalogic to najcz Êciej wybierane przez ów czytniki, doskonale sprawdzajàce si w handlu detalicznym. Novitus oferuje pe nà gam czytników nast pujàcych marek: QSL

5 kasy fiskalne kasy proste FRIGO II+ kasy Êrednie SENTO E NOWOÂå FRIGO II+ to jedno z najpopularniejszych urzàdzeƒ na polskim rynku kas fiskalnych z papierowà kopià paragonu. Niewielkie rozmiary oraz ergonomiczne rozmieszczenie elementów sprawiajà, e praca na niej jest wygodna, nawet w placówkach dysponujàcych ograniczonà powierzchnià obs ugi a. Kas wyposa ono w dodatkowà klawiatur szybkiej sprzeda y, co korzystnie wp ywa na szybkoêç i komfort pracy. Zastosowane tradycyjne i sprawdzone rozwiàzania technologiczne gwarantujà wysokà niezawodnoêç kasy oraz satysfakcj u ytkownika. FRIGO II + najlepiej sprawdza si w ma ych i Êredniej wielkoêci punktach handlowo-us ugowych. Kasa fiskalna SENTO E to najnowsze urzàdzenie Novitus z elektronicznà kopià paragonu stworzone z myêlà o ma ych i Êrednich punktach sprzeda y. Dzi ki tej kasie mo na stworzyç niewielki system sprzeda y w swoim punkcie handlowym lub us ugowym. e graficzne dla a i operatora oraz du a szybkoêç dzia ania i programowania wyró niajà jà spoêród konkurencji. Kasa posiada zarówno tradycyjne z àcza RS232 jak i USB, równie typu host do pod àczenia zewn trznych urzàdzeƒ wspomagajàcych prowadzenie sprzeda y. Mechanizm Fujitsu typu wrzuç i pracuj bardzo usprawnia operacj wymiany papieru w kasie, a czas wydruku paragonów i raportów jest bardzo krótki. Dodatkowe klawisze funkcyjne pozwalajà zaprogra mo waç na nich towary szybkiej sprzeda y lub cz sto u ywane funkcje. Kasa umo liwia ustalenie waluty g ównej, w jakiej prowadzona jest sprzeda oraz jej zmiany z wyprzedzeniem na innà. Kasa ma mo liwoêç wydrukowania w nag ówku paragonu znaku graficznego, a nazwy towarów mo e drukowaç a do. liczba towarów liczba grup towarowych 42 liczba ów 8 opakowania 64 liczba towarów 000 pojemnoêç bufora ON-LINE liczba grup towarowych 42 liczba ów 16 opakowania 64 elektroniczna kopia karta SD NOVITUS, 2 GB (pojemnoêç ok. 1 mln paragonów) termiczny CITIZEN LT286 2 x 28 mm termiczny typu wrzuç i pracuj FUJITSU FTP mm klawisze szybkiej sprzeda y alfanumeryczna, 35 klawiszy 16 x 2 poziomy klawisze szybkiej sprzeda y alfanumeryczna, 33 klawisze 14 x 2 poziomy alfanumeryczny, podêwietlany LCD, 1 x 16 znaków alfanumeryczny, podêwietlany LCD, 2 x 16 znaków podêwietlany, niebieski, graficzny LCD, 132 x 32 piksele podêwietlany, niebieski, graficzny LCD, 132 x 32 piksele 1 x RS232 komputer, czytnik,, modem, terminal EFT tak (6 V lub aktywna) 2 x RS232, 1 x USB, 1 x USB host komputer, czytnik (równie USB),, modem (równie GPRS), terminal EFT, drukarka zamówieƒ tak (aktywna) zasilacz zewn trzny 230 V/9 V, 00 ma, akumulator 6 V, 3,4 Ah zasilacz zewn trzny 230 V/12 V, 500 ma, akumulator 6 V, 3 Ah 338 mm 2,2 kg 299 mm 1,8 kg 245 mm 212 mm 90 mm 100 mm AP-1 15MX G310T PS-50 Wysokiej jakoêci wagi elektroniczne SolidnoÊç i renoma najpopularniejsze wagi elektroniczne stosowane w handlu detalicznym. DIBAL to Êwiatowej renomy producent wag prostych, kalkulacyjnych, etykietujàcych oraz przemys owych systemów wa àcych. Novitus jest jedynym autoryzowanym dystrybutorem tej marki w Polsce. CAS to Êwiatowy lider urzadzeƒ wa àcych przeznaczonych do handlu. Novitus jest autoryzowanym dystrybutorem marki CAS w Polsce. 5

6 kasy fiskalne kasy Êrednie SOLEO PLUS kasy Êrednie SOLEO PLUS E T kas z papierowà kopià paragonu wyró nia niezawodny i solidny mechanizm drukujàcy typu wrzuç i pracuj, dzi ki któremu zak adanie nowych rolek papieru jest proste i zajmuje kilka sekund. SOLEO PLUS wyró nia si równie du à bazà towarowà, wspó pracuje z komputerem w trybie on-line, posiadajà bardzo du à iloêç z àcz komunikacyjnych, w tym z àcze USB, umo liwia równoczesnà wspó prac z wieloma urzàdzeniami peryferyjnymi, posiada dodatkowà klawiatur szybkiej sprzeda y (QWERTY), obs uguje protoko y FTP, PPP, TCP/IP. Ponadto w kasie mo na znaleêç wiele innych funkcji pozwalajàcych na stworzenie systemu obs ugi sprzeda y spotykanego w najbardziej zaawansowanych technologicznie marketach i sieciach handlowych. Kasa SOLEO PLUS E to urzàdzenie z kopià elektronicznà dla bardzo wymagajàcych, Êrednich punktów sprzeda y. Ergonomia oraz funkcjonalnoêç kasy SOLEO PLUS E, by y dotàd spotykane jedynie w najdro szych kasach systemowych. Kasa fiskalna SOLEO PLUS E wyró nia si najwi kszà bazà towarowà w tym segmencie kas ka demu towarowi mo na przyporzàdko waç dwa kody. Wspó pracuje z komputerem w trybie on-line, posiada du à iloêç z àcz komunikacyjnych w tym z àcze USB, umo liwia równoczesnà wspó prac z wieloma urzàdzeniami peryferyjnymi (np. drukarkà zamówieƒ), posiada dodatkowà klawiatur szybkiej sprzeda y, umo liwia korzystania z kart rabatowych z kodem kreskowym oraz prowadzenie stanów magazynowych. liczba towarów liczba kodów dowiàzanych liczba ów opakowania 64 pojemnoêç bufora ON-LINE termiczny, typu wrzuç i pracuj FUJITSU FTP mm alfanumeryczna klawisze szybkiej sprzeda y 4 x 2 liczba towarów liczba kodów dowiàzanych liczba ów opakowania 64 pojemnoêç bufora ON-LINE elektroniczna kopia karta SD NOVITUS, 2 GB (pojemnoêç ok. 1 mln paragonów) termiczny, typu wrzuç i pracuj Fujitsu FTP mm alfanumeryczna klawisze szybkiej sprzeda y 4 x 2 graficzny, podêwietlany, niebieski, wysuwany, obrotowy, 132 x 32 pixele do 4 linii tekstu graficzny, podêwietlany, niebieski, 132 x 64 pixele do 8 linii tekstu graficzny, podêwietlany, niebieski, wysuwany, obrotowy, 132 x 32 piksele do 4 linii tekstu graficzny, podêwietlany, niebieski, 132 x 64 piksele do 8 linii tekstu 5 x RS232, 1 x USB komputer, czytnik,, modem, terminal EFT, drukarka zamówieƒ, serwer wydruku tak, 12 V 5 x RS232, 1 x USB komputer, czytnik,, modem, terminal EFT, drukarka zamówieƒ, serwer wydruku tak, 12 V zasilacz zewn trzny 230 V/15 V, 1 A akumulator 12 V, 2,1 Ah zasilacz zewn trzny 230 V/15 V, 1 A akumulator 12 V, 2,1 Ah 300 mm 2,5 kg 300 mm 2,5 kg 300 mm 300 mm 120 mm 120 mm Szeroki wybór drukarek etykiet 6 Novitus oferuje pe nà gam drukarek etykiet marek: Najpopularniejsze drukarki etykiet stosowane w handlu detalicznym GK420 LP2824

7 kasy fiskalne kasy systemowe kasy systemowe PS 4000 E PS 3000 plus PS 3000 net PS ne t Seria PS 3000 to wysoki standard fiskalnych kas systemowych z papierowà kopià paragonu. Urzàdzenia przeznaczone sà do du ych placówek handlowych i supermarketów. Kasy posiadajà bardzo rozbudowany funkcjonalnie program pracy, umo liwiajàcy rozleg à konfiguracj nawet dla najbardziej wymagajàcych u ytkowników. Wysoka ergonomia i funkcjonalnoêç kas w po àczeniu ze sprawdzonà technologià i elektronikà wp ywajà na du à popularnoêç tych urzàdzeƒ. Kasy wspierajà akceptacj p atnoêci kartami p atniczymi wykorzystujàc komunikacj z terminalami p atniczymi lub z pin-padem. Dzi ki du ej iloêci z àcz komunikacyjnych kasy mogà równoczeênie wspó pracowaç z pi cioma urzàdzeniami zewn trznymi typu: komputer, wagi elektroniczne, skanery, terminal p atniczy, pin-pad, modem. PS 3000 net posiada kart sieciowà Ethernet pozwalajàcà na komunikacj kasy równie z komputerami i serwerami poprzez sieç internet. liczba towarów liczba stawek PTU liczba grup towarowych liczba ów pojemnoêç bufora ON-LINE opakowania PS 3000 plus / dwustacyjna drukarka termiczna CITIZEN LT483 2 x 49 mm klawisze szybkiej sprzeda y PS 3000 net / alfanumeryczna (2 x 4 poziomy + 8) alfanumeryczny, podêwietlany, wysuwany, obrotowy LCD, 2 x 16 znaków alfanumeryczny, podêwietlany LCD, 4 x 20 znaków 5 x RS232, 4 x RS232 + Ethernet komputer, czytnik,, modem, terminal EFT tak, 24 V PS 4000 E to pierwsza na rynku systemowa kasa fiskalna z kopià elektronicznà. Urzàdzenie przeznaczone jest do du ych placówek handlowych i supermarketów. Kasa posiada rozbudowany funkcjonalnie program pracy umo liwiajàcy rozleg à konfiguracj nawet dla bardzo wymagajàcych u ytkowników. Urzàdzenie jest wyposa one w : 3 x RS232, 1 x PS2, 1 x Ethernet 100 Mb/s oraz du à baz towarowà. PS 4000 E posiada 129 programowalnych klawiszy (funkcyjne lub kodów bezpoêrednich). Przy pomocy kasy mo na prowadziç ewidencj stanów magazynowych zaprogramowanych towarów. Urzàdzenie posiada tak e funkcj inwentaryzacji. PS4000 E dzi ki rozbudowanemu systemowi kontroli praw dost pu u ytkowników identyfikowanych has em i/lub elektronicznym kluczem skim mo e prowadziç ewidencj pracy 50 ów i 30 sprzedawców / liczba towarów liczba stawek PTU liczba grup towarowych liczba ów pojemoêç bufora ON-LINE opakowania 64 18/ elektroniczna kopia karta SD NOVITUS, 2 GB (pojemnoêç ok. 1 mln paragonów) klawisze szybkiej sprzeda y zasilacz zewn trzny 230 V/28 V, 1,5 A akumulator 2 x 12 V, 1,2 Ah 4,5 kg alfanumeryczna (30 x 4 poziomy + 9) alfanumeryczny, podêwietlany, wysuwany, obrotowy LCD, 2 x 16 znaków alfanumeryczny, podêwietlany LCD, 4 x 20 znaków drukarka termiczna CITIZEN LT286 5 mm 3 x RS232, 1 x PS2, 1 x Ethernet komputer, czytnik,, modem, terminal EFT, modem, pinpad, drukarka zamówieƒ tak, 24 V zasilacz zewn trzny 230 V/24 V, 1,25 A akumulator 12 V, 2 Ah 3,5 kg 330 mm 330 mm 326 mm 326 mm 159 mm 159 mm Profesjonalne i niezawodne kolektory danych Najcz Êciej wybierane kolektory danych przez punkty handlu detalicznego Memor CPT8001 Novitus oferuje pe nà gam kolektorów nast pujàcych marek:

8 drukarki fiskalne drukarki mobilne Czym ró ni si drukarka fiskalna od kasy fiskalnej? DEON E Kasa fiskalna to urzàdzenie, które mo e dzia aç samodzielnie. Rejestracj sprzeda y na kasie realizuje si poprzez wprowadzanie kodów sprzedawanych towarów (lub us ug) bezpoêrednio z klawiatury lub za pomocà skanera. Nazwy sprzedawanych towarów/us ug oraz ich stawki VAT nale y wczeêniej zaprogramowaç w pami ci kasy. Drukarka fiskalna natomiast, to fiskalne uzupe nienie stanowiska sprzeda y opartego na komputerze i oprogramowaniu realizujàcym sprzeda. Paragon wystawiany jest w programie komputerowym, drukarka jedynie drukuje gotowy paragon, rejestrujàc sprzeda w swojej pami ci. Drukarki fiskalne dopracowane w ka dym detalu DEON E to przenoêna drukarka z elektronicznà kopià paragonu. Niewielkie rozmiary, lekka konstrukcja, ergonomiczna obudowa z plastiku odpornego na uderzenia oraz mo liwoêç pracy w trudnych warunkach atmosferycznych, funkcja zaawansowanego zarzàdzania energià, bardzo wydajny wewn trzny akumulator, mo liwoêç wydrukowania nawet 2,5 tysiàca paragonów bez zasilania zewn trznego to tylko nieliczne cechy funkcjonalne tego urzàdzenia. Dzi ki zastosowaniu mechanizmu drukujàcego typu clamshell wymiana rolki paragonu jest dziecinnie prosta, odbywa si na zasadzie: wrzuç i pracuj. DEON E jest pierwszà na rynku drukarkà z alfanumerycznà klawiaturà. Po zamontowaniu opcjonalnego modu u bluetooth mo na korzystaç z przenoênej pracy drukarki komunikujàc si z komputerem, laptopem lub palmtopem bez dodatkowych przewodów. PodÊwietlana klawiatura switchowa, jest pokryta silikonowà nak adkà zabezpieczajàcà przez zalaniem. liczba towarów liczba stawek PTU liczba ów elektroniczna kopia bez ograniczeƒ, zale na od programu magazynowego karta SD NOVITUS, 2GB (pojemnoêç ok. 1 mln paragonów) termiczny, jednostacyjny, typu wrzuç i pracuj Fujitsu FTP mm alfanumeryczna, switchowa, silikonowa, zabezpieczajàca przed zalaniem 23 w tym 4 z przypisanymi funkcjami alfanumeryczny, podêwietlany, niebieski LCD, 2 x 16 znaków alfanumeryczny, podêwietlany, niebieski LCD, 2 x 16 znaków Najlepiej zaprojektowane drukarki dla detalu 1 x RS232, 1 x USB (Bluetooth opcja) komputer, palmtop, laptop itp. tak (aktywna) zasilacz zewn trzny 230 V/12 V, 1 A akumulator,2 V, 2 Ah 0,65 kg 94 mm 229 mm 58 mm Sprawdzone oprogramowanie dla Twojego biznesu 8 Pewny system sprzeda owo-magazynowy dla handlu Insoft sp. z o. o. nale y do Grupy Comp SA Profesjonalny system obs ugi punktów gastronomicznych Nowoczesny system zarzàdzania hotelem Niezwykle sprawne narz dzie do zarzàdzania obiektem SPA

9 drukarki fiskalne drukarki stacjonarne drukarki apteczne BONO E BONO APTEKA E drukarki stacjonarne DELIO E BONO E Drukarki z elektronicznà kopià charakteryzujàce si nowoczesnoêcià zastosowanych technologii, zamkni te w por cznej i ergonomicznej obudowie. Sà dedykowane do ma ych i Êrednich punktów handlowych, prowadzàcych sprzeda z poziomu komputera, w których drukarki sà fiskalnym uzupe nieniem systemu sprzeda y. Zastosowanie elektronicznej kopii paragonu znacznie obni a koszty eksploatacji urzàdzenia, paragony drukowane sà na jednym, szerokim papierze bez równoczesnego zadrukowywania drugiej rolki papieru kopià. Zastosowanie mechanizmu drukujàcego typu wrzuç i pracuj powoduje, e operacja wymiany papieru jest dziecinnie prosta. Wysokiej jakoêci mechanizm drukujàcy, znanej firmy SEIKO, bardzo szybko i cicho drukuje paragony oraz niezb dne raporty i faktury VAT. BONO APTEKA E jest drukarkà fiskalnà dedykowanà do pracy w aptekach, punktach aptecznych, oraz wsz dzie tam, gdzie konieczne jest oznaczenie na paragonie refundacji. Mo e drukowaç dodatkowe opisy towarów/leków na paragonie oraz inne wydruki apteczne: opis recepty, zamówienie na lek robiony, receptur leku itp. liczba towarów liczba ów bez ograniczeƒ elektroniczna kopia karta SD NOVITUS, 2 GB (pojemnoêç ok. 1 mln paragonów) Drukark DELIO E z elektronicznà kopià paragonu docenià szczególnie du e placówki, o szerokim asortymencie i wysokim obcià eniu punktu skiego. SzybkoÊç dzia ania i cicha praca zapewniajà wysoki komfort obs ugi a. Dzi ki optymalizacji wydruków i zastosowaniu jednego nowoczesnego, termicznego mechanizmu drukujàcego i rejestracji kopii wydruków na karcie SD, drukarka DELIO E jest urzàdzeniem tanim w eksploatacji. DELIO E posiada wiele funkcji usprawniajàcych dzia anie placówki handlowej. Drukarka, oprócz nowoczesnego, nagradzanego na wielu wystawach wzorniczych wyglàdu, charakteryzuje si bardzo du à trwa oêcià i szybkoêcià mechanizmu drukujàcego. liczba towarów liczba ów bez ograniczeƒ elektroniczna kopia karta SD NOVITUS, 2 GB (pojemnoêç ok. 1 mln paragonów) termiczny, typu wrzuç i pracuj SEIKO LTPC mm (do 60 mb.) jednostacyjna drukarka termiczna CITIZEN LT281 5 mm (do 60 mb.) membranowa 4 + klawisz nawigacyjny switchowa 4 + klawisz nawigacyjny graficzny, podêwietlany, niebieski, wysuwany, obrotowy LCD, 132 x 64 piksele graficzny, podêwietlany, niebieski LCD, 132 x 32 piksele alfanumeryczny, podêwietlany, niebieski, obrotowy LCD, 2 x 20 znaków wspólny z wyêwietlaczem a 2 x RS232, 1 x USB komputer, terminal EFT, PinPad tak, V 1 x RS x USB (dwukana owe) komputer, terminal EFT, PinPad, tak, 24 V zewn trzne zasilacz zewn trzny 230 V/24 V, 1,25 A akumulator 6 V, 3 Ah zasilacz zewn trzny 230 V/28 V, 1,5 A akumulator 2 x 12 V, 0,8 Ah 215 mm 146 mm 1,5 kg 14 mm 2,8 kg 190 mm 145 mm 325 mm 255 mm 240 mm Profesjonalne krajalnice do handlu TGSP TGC Profesjonalne krajalnice to naturalne uzupe nienie bogatej propozycji Novitus dla handlu. Oferta krajalnic obejmuje wysokiej jakoêci urzàdzenia w oskiej marki OMS, posiadajàcej ponad 30 letnie doêwiadczenie w produkcji tego typu urzàdzeƒ. 9

10 drukarki fiskalne drukarki stacjonarne drukarki stacjonarne drukarki apteczne DELIO PRIME DELIO PRIME E DELIO APTEKA E DELIO PRIME E Urzàdzenie z papierowà kopià paragonu àczàce w sobie wszystkie poszukiwane przez wymagajàcych u ytkowników cechy: szybkoêç, niezawodnoêç oraz funkcjonalnoêç. Jej szczególne cechy docenià du e placówki, o szerokim asortymencie i bardzo wysokim obcià eniu punktu skiego. SzybkoÊç dzia ania (26 linii tekstu/s) i cicha praca zapewniajà wysoki komfort obs ugi a. Z àcze USB, trzy z àcza RS232 oraz funkcja udost pniania portów innym urzàdzeniom oraz aplikacjom wp ywa na usprawnienie codziennej pracy. Dzi ki optymalizacji wydruków i zastosowaniu nowoczesnego, dwustacyjnego, termicznego mechanizmu drukujàcego DELIO PRIME jest urzàdzeniem o niskich kosztach eksploatacji. liczba towarów liczba stawek PTU liczba ów Najwy szej klasy, wyjàtkowo szybkie i funkcjonalne drukarki fiskalne realizujàce rejestracj kopii wydruków na elektronicznym noêniku danych. Drukark fiskalnà DELIO PRIME E docenià wi ksze placówki, o szerokim asortymencie i bardzo wysokim obcià eniu punktu skiego. Cechy u ytkowe drukarki (np. drukowanie faktur VAT bezpoêrednio na swoim mechanizmie drukujàcym), jej parametry oraz zastosowane nowoczesne, a zarazem sprawdzone rozwiàzania, zapewniajàce wysokà niezawodnoêç, plasujà DELIO PRIME E poêród drukarek o najwy szym standardzie. Wyjàtkowe wzornictwo drukarki przekona tych, którzy przywiàzujà du à uwag do wystroju wn trza sklepu/punktu obs ugi. DELIO APTEKA E to apteczna wersja drukarki DELIO PRIME E, spe niajàca wszystkie wymagania stawiane urzàdzeniom fiskalnym pracujàcym w aptekach, punktach aptecznych i hurtowniach farmaceutycznych bez ograniczeƒ dwustacyjna drukarka termiczna CITIZEN LT483 2 x 49 mm liczba towarów liczba stawek PTU liczba ów elektroniczna kopia bez ograniczeƒ karta SD NOVITUS, 2 GB (pojemnoêç ok. 1 mln paragonów) jednostacyjna drukarka termiczna CITIZEN LT281 5 mm (do 60 mb.) switchowa 4 + klawisz nawigacyjny switchowa 4 + klawisz nawigacyjny alfanumeryczny, podêwietlany, niebieski, obrotowy LCD, 4 x 20 znaków wspólny z wyêwietlaczem a alfanumeryczny, podêwietlany, niebieski, obrotowy LCD, 4 x 20 znaków wspólny z wyêwietlaczem a 3 x RS x USB (dwukana owe) komputer, terminal EFT, PinPad tak, 24 V zasilacz zewn trzny 230 V/28 V, 1,5 A akumulator 2 x 12 V, 0,8 Ah 2,8 kg 14 mm 3 x RS x USB (dwukana owe) komputer, terminal EFT, PinPad tak, 24 V zasilacz zewn trzny 230 V/28 V, 1,5 A akumulator 2 x 12 V, 0,8 Ah 14 mm 255 mm 325 mm 255 mm 325 mm 240 mm 2,8 kg 240 mm Kompleksowa oferta z zakresu elektronicznych transakcji 10 Novitus oferuje terminale p atnicze akceptacji kart p atniczych sprzeda do adowaƒ telefonów komórkowych lojalnoêciowe flotowe

11 kasy fiskalne specjalizowane kasy do taksówek Osiàgni cia Novitus VEGA Taxi VEGA Taxi wspó pracuje z taksometrami: TX 06 fiskalny, Ka dy rok istnienia na rynku marki Novitus zaznaczony jest nagrodami, wyró nieniami i tytu ami. Sà one odzwierciedleniem uznania zarówno ze strony specjalistów w tej bran y, jak i samych u ytkow - ników. Nagrody sà przyznawane konkretnym produktom lub ca ej firmie za twórczà innowacyjnoêç w podejêciu do tworzonych produktów. CEZAR fiskalny (CB ELECTRONICS) Dobry wzór 2011 podczas Konkursu Dobry Wzór 2011, drukarka fiskalna DEON E zdoby a g ównà nagrod w kategorii Strefa Pracy. Konkurs organizowany jest przez Instytut Wzornictwa Przemys owego, pod patro natem Ministra Gospodarki. Drukarka DEON E opatrzona znakiem Novitus zosta a uznana za produkt wyjàtkowy pod wzgl - dem wzornictwa, jakoêci i funkcjonalnoêci. VEGA Taxi jest profesjonalnà kasà fiskalnà przeznaczonà do pracy w taksówkach. Kopie paragonów archiwizuje w formie papierowej. Kasa zosta a od podstaw zaprojektowana pod kàtem specyfiki pracy taksówkarzy, zgodnie z ich sugestiami oraz przy zastosowaniu technologii w dziedzinie mikroelektroniki. Jest to jedna z najmniejszych kas fiskalnych na rynku. Wymiary urzàdzenia sugerujà, i jest to raczej kalkulator, podczas gdy w rzeczywistoêci jest to nowoczesne i w pe ni funkcjonalne urzàdzenie fiskalne. Kas VEGA Taxi mo na atwo zamontowaç w dowolnym miejscu pojazdu, za pomocà specjalnego uchwytu, tak aby jej obs uga by a wygodna, komfortowa oraz nie wp ywa a negatywnie na bezpieczeƒstwo jazdy. Wyjàtkowy niski profil kasy (g bokoêci kasy ustawionej w pozycji pionowej), znacznie ni szy ni innych specjalizowanych kas dost pnych na rynku, powoduje, i niezale nie od sposobu monta u, VEGA Taxi zajmuje znikomà przestrzeƒ w samochodzie. Paramtery danych liczba stawek VAT konfigurowalnych jako normalna, zwolniona, rycza towa i rycza t liczba ów/kierowców 10 liczba numerów samochodów taxi 10 rabaty tabela 10 rabatów cena umowna za kurs tak liczba towarów 64 temperatura pracy od 25 C do +55 C termiczny CITIZEN MLT288 5 mm membranowa liczba wierszy 8 pasa er/taksówkarz komunikacyjne instalacja samochodowa 4 mm alfanumeryczny, podêwietlany LCD, 2 x 16 znaków, niebieski 192 mm 90 mm 1 x RS232 komputer, taksometr zakres V akumulator 6 V, 940 mah 460 g Innowacja Roku 2011 NANO E wyró niona zosta a god em Innowacja Roku 2011, a marka Novitus otrzyma a tytu Laureata konkursu. Kapitu a konkursu doceni a kas NANO E jako produkt àczàcy w sobie innowacyjne rozwiàzania technologiczne z nowocze - snym wzornictwem. Innowacyjnà technologi docenili te klienci to najlepiej sprzedajàce si urzàdzenie fiskalne w 2011 roku na polskim rynku. Teraz Polska w 2009 roku Novitus zosta wyró niony God em Promocyjnym Teraz Polska. To presti owe wyró nienie otrzyma za drukarki fiskalne serii DELIO. Kapitu a doceni a zastosowanà technologi, prze omowe wzornictwo w tej bran y, wysokà jakoêç i sukcesy rynkowe produktu. Pierwszy raz god o Teraz Polska" Novitus otrzyma w 2001 roku za pierwszà przenoênà kas fiskalnà na rynku polskim. Designer Roku drukarka DELIO PRIME zo sta a uznana za produkt wyjàtkowy pod wzgl dem wzorniczym, a jej projektant zosta w aênie za ten projekt nagrodzony najwy szym tytu em Designer Roku. Drukarka DELIO PRIME to nie jedyne urzàdzenie zaprojektowane przez Designera Roku jego dzie em sà te kasy SOLEO, MA A, NANO E i drukarki fiskalne DEON E oraz BONO E. Lider Rynku niezwykle cenny dla Novitus jest fakt, e a siedmiokrotnie otrzyma zaszczytny tytu Lidera Rynku najlepszej w Polsce firmy w zakresie produkcji i dystrybucji elektronicznych kas sklepowych z pami cià fiskalnà. Po raz pierw szy tytu ten zosta przyznany w 2003 r. Utrzymujàc niezmien nie najwy szà pozycj w zakresie produkcji i handlu urzàdzeniami fiskalnymi tytu Lidera Rynku Novitus otrzyma tak e w latach: 2005, 2006, 200, 2009, 2011 i Euro Leader Novitus a szeêciokrotnie by nagra dza ny tytu em Euro Leadera. Tym samym Kapitu a Konkursu doceni a sukcesy eks por towe marki. Urzàdzenia Novitus mo na spot kaç w kilkunastu krajach zarówno w Europie, jak i na innych kontynentach. Ostatni raz tytu Euro Leadera marka otrzyma a w 2012 roku. Akcesoria i materia y eksploatacyjne Novitus proponuje szerokà palet akcesoriów do urzàdzeƒ sprzedawanych w ramach w asnej oferty oraz innych wspomagajàcych prac punktów handlowych. Oferta obejmuje setki ró nych pozycji, w tym m.in. wysokiej jakoêci szuflady kasowe, ró norodne kable po àczeniowe, metkownice, rolki papieru termicznego, etykiety, pokrowce, uchwyty i wiele innych. Wi cej informacji na stronie 11

12 kompleksowe rozwiàzania dla handlu, us ug i logistyki Urzàdzenia fiskalne kasy fiskalne drukarki fiskalne urzàdzenia z kopià elektronicznà specjalizowane kasy do TAXI Automatyczna identyfikacja czytniki kodów kreskowych drukarki kodów kreskowych kolektory danych czytniki kart magnetycznych drukarki kart magnetycznych weryfikatory cen RFiD Wagi elektroniczne wagi kalkulacyjne wagi etykietujàce wagi pomostowe wagi przemys owe Rozwiàzania systemowe /12 POS sprzeda y lojalnoêciowe p atnicze obs ugi gastronomii obs ugi hoteli i SPA zarzàdzania magazynem etykiety elektroniczne Pozosta e metkownice taksometry zasilacze materia y eksploatacyjne oprogramowanie Us ugi szkolenia serwis wdro enia Autoryzowany przedstawiciel Novitus Centrum Technologi Sprzeda y Nowy Sàcz ul. Nawojowska 118 tel faks znajdê najbli szego przedstawiciela: infolinia Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego. FIS 03/2012

kasa fiskalna SENTO E

kasa fiskalna SENTO E Kasa fiskalna SENTO E to bardzo nowoczesna kasa dedykowana małym i średnim punktom handlowo usługowym, realizująca rejestrację kopii wydruków na elektronicznym nośniku danych (karta SD). Mała i poręczna

Bardziej szczegółowo

Sztuka dopasowania ElastycznoÊç w dzia aniu

Sztuka dopasowania ElastycznoÊç w dzia aniu T e c h n o l o g i e s p r z e d a y Sztuka dopasowania ElastycznoÊç w dzia aniu Urzàdzenia fiskalne kompleksowa oferta Najpopularniejsze kasy fiskalne na polskim rynku Novitus Centrum Techno logii Sprzeda

Bardziej szczegółowo

Najnowsza przenośna kasa fiskalna Novitusa: małe wymiary - ogromne możliwości!

Najnowsza przenośna kasa fiskalna Novitusa: małe wymiary - ogromne możliwości! Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Strona główna > NANO E NANO E Zobacz specjalne serwisy poświęcone fiskalizacji nowych grup podatkowych w 2015 roku: www.kasawgabinecie.pl [5] - lekarzy i

Bardziej szczegółowo

MAŁA PLUS E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl)

MAŁA PLUS E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Strona główna > MAŁA PLUS E MAŁA PLUS E Kasa fiskalna MAŁA PLUS E to najnowsza technologia dedykowana dla małych punktów sprzedaży realizująca rejestrację

Bardziej szczegółowo

Kasa Novitus Nano E Med

Kasa Novitus Nano E Med Kasa Novitus Nano E Med 1. Najnowocześniejsza, najbardziej zaawansowana technologicznie tego typu kasa na rynku, spełnia najnowsze wymagania Ministerstwa Finansów dotyczące urządzeń fiskalnych (kopia elektroniczna,

Bardziej szczegółowo

SOLEO PLUS E. Cechy wyróżniające kasę SOLEO E PLUS: Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl)

SOLEO PLUS E. Cechy wyróżniające kasę SOLEO E PLUS: Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Strona główna > SOLEO PLUS E SOLEO PLUS E Kasa fiskalna SOLEO PLUS E to rozbudowana wersja kasy SOLEO E, doposażona w funkcjonalność spotykaną jedynie w

Bardziej szczegółowo

BONO E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl)

BONO E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Strona główna > BONO E BONO E Drukarka fiskalna Bono E z homologacją Prezesa Głównego Urzędu Miar i z programem 2.06 posiada nowe funkcjonalności, sprawiające,

Bardziej szczegółowo

drukarka fiskalna DEON e med

drukarka fiskalna DEON e med Drukarka fiskalna DEON E med to nowoczesna technologia, zamknięta w poręcznej i ergonomicznej obudowie, dedykowana do pracy w przychodniach medycznych, gabinetach lekarskich itp., z użyciem komputera,

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna FAREX "Perła"

Kasa fiskalna FAREX Perła OFERTA CENOWA Kasa fiskalna FAREX "Perła" Zalety i funkcje Mała i lekka - zapewnia wygodę użytkowania w terenie i mieści się w schowku auta. Klawiatura - hermetyczna, dotykowa, nie obawia się mokrych i

Bardziej szczegółowo

kasa fiskalna DATECS MALUCH E.KO

kasa fiskalna DATECS MALUCH E.KO kasa fiskalna DATECS MALUCH E.KO Kasa fiskalna DATECS MALUCH E.KO to jedyne urządzenie z kopią elektroniczną na rynku wśród kas małych mobilnych, która pomieści 40 m długości rolkę papieru! Dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2007 HURT & DETAL. Ogólnopolskie pismo rynku FMCG www.hurtidetal.pl DODATEK

Czerwiec 2007 HURT & DETAL. Ogólnopolskie pismo rynku FMCG www.hurtidetal.pl DODATEK Czerwiec 2007 HURT & DETAL Ogólnopolskie pismo rynku FMCG www.hurtidetal.pl Nowoczesny Sklep DODATEK 1 Kasy fiskalne Nowoczesny Sklep BRAVO BRAVO Bazar sprzedaż mobilna, mały punkt Kasa fiskalna BRAVO

Bardziej szczegółowo

Kasa Fiskalna Bursztyn + Fiskalizacja cena 979 zł netto*

Kasa Fiskalna Bursztyn + Fiskalizacja cena 979 zł netto* Kasa Fiskalna Bursztyn cena 979 zł netto* z tytułu zakupu pierwszego urządzenia rejestrującego.) ZALETY I FUNKCJE: Lider segmentu małych kas fiskalnych - sprawdzona od lat przez wielu użytkowników. Gotowa

Bardziej szczegółowo

NANO E Najnowsza przenośna kasa fiskalna Novitusa: małe wymiary - ogromne możliwości!

NANO E Najnowsza przenośna kasa fiskalna Novitusa: małe wymiary - ogromne możliwości! 23.05.2011r. W naszej ofercie posiadamy kasy i urządzenia fiskalne najważniejszych i największych producentów na polskim rynku tj.: NOVITUS www.novitus.pl, ELZAB www.elzab.com.pl, POSNET www.posnet.com.pl.

Bardziej szczegółowo

Kasy fiskalne ELZAB JOTA 2K

Kasy fiskalne ELZAB JOTA 2K 848,70 zł 1 390 zł 848,70 zł 1 390 zł Biały/pomarańczowy Czarny/pomarańczowy Popiel./zielony Kasy fiskalne ELZAB JOTA 2K ELZAB Jota to praktyczna kasa o niewielkich rozmiarach stanowiąca optymalne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

KASY FISKALNE. Kasa fiskalna Farex Perła

KASY FISKALNE. Kasa fiskalna Farex Perła Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

Kasy fiskalne ELZAB JOTA 2K

Kasy fiskalne ELZAB JOTA 2K 848,70 zł Cena sprzedazy netto: 1 390 zł 1 709,70 zł 848,70 zł Cena sprzedazy netto: 1 390 zł 1 709,70 zł Biały/pomarańczowy Czarny/pomarańczowy Popiel./zielony Kasy fiskalne ELZAB JOTA 2K ELZAB Jota to

Bardziej szczegółowo

kasa fiskalna NANO e med

kasa fiskalna NANO e med Kasa fiskalna NANO e med to nowoczesna technologia, zamknięta w poręcznej i ergonomicznej obudowie dedykowana dla osób prowadzących działalność medyczną: lekarza lub pielęgniarki w gabinecie, oraz pracy

Bardziej szczegółowo

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www: tel: (42)

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www:    tel: (42) ELCOM EURO-50TE MINI Kategorie Kasy małe / przenośne Kasy z kopią elektroniczną Dla lekarzy Dla prawników Dla biur rachunkowych Marka ELCOM Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź www: www.elpro.com.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA TORELL NA WYBRANE URZĄDZENIA FISKALNE

OFERTA TORELL NA WYBRANE URZĄDZENIA FISKALNE DO: Izba Adwokacka w Warszawie Okręgowa Rada Adwokacka OFERTA TORELL NA WYBRANE URZĄDZENIA FISKALNE Od roku 1993 firma TORELL jest wiodącym dostawcą urządzeń fiskalnych, kas, drukarek oraz stanowisk POS.

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www: tel: (42)

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www:    tel: (42) ELCOM EURO-50TE MINI PLUS Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź www: www.elpro.com.pl e-mail: sklep@elpro.com.pl tel: (42) 664-06-00 Cena 1 079,00 PLN Kasa EURO-50TE Mini PLUS jest najnowszą odsłoną

Bardziej szczegółowo

CENNIK PEŁNY nr 01/2012

CENNIK PEŁNY nr 01/2012 Kasy fiskalne BRAVO MAŁA MAŁA PLUS FRIGO II+ MAŁA PLUS E (kopia elektroniczna) Urządzenia fiskalne NANO E (kopia elektroniczna) (dostępne również w wersji Lex i Med) SOLEO SOLEO PLUS SOLEO PLUS E (kopia

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 15543.602_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 Nie tylko przyjemny ch ód Podstawowym zadaniem klimatyzatorów jest ch odzenie pomieszczeƒ, ale urzàdzenia Saunier Duval majà tak e funkcj grzania. Ponadto klimatyzatory

Bardziej szczegółowo

CENNIK - URZĄDZENIA FISKALNE

CENNIK - URZĄDZENIA FISKALNE Kasy fiskalne BRAVO Urządzenia fiskalne Wymiary:140*288*96, Liczba PLU:2300, Liczba działów towarowych: 42, Klawisze szybkiej obsługi:10, Mechanizm drukujący: CITIZEN LT286 - termiczny, Zasilanie: sieć

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

Oferta Przejdź do: Prezentacja firmy Kasy fiskalne Oferta promocyjna. Kasy fiskalne dla adwokatów

Oferta Przejdź do: Prezentacja firmy Kasy fiskalne Oferta promocyjna. Kasy fiskalne dla adwokatów Oferta Przejdź do: Prezentacja firmy Kasy fiskalne Oferta promocyjna Kasy fiskalne dla adwokatów Oferta Przejdź do: Prezentacja firmy Kasy fiskalne Oferta promocyjna Jesteśmy solidnym partnerem dla Państwa

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna Novitus Next

Kasa fiskalna Novitus Next Dane aktualne na dzień: 25-05-2017 01:21 Link do produktu: http://www.adimar.pl/kasa-fiskalna-novitus-next-p-1.html Kasa fiskalna Novitus Next Cena Dostępność 2 693,70 zł Dostępny Opis produktu Ekran dotykowy

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Wygoda i niezawodność

Wygoda i niezawodność Kotły niekondensacyjne Wygoda i niezawodność GAZOWY WISZÑCY KOCIO JEDNO- LUB DWUFUNKCYJNY Thema Classic C 25 E Thema Classic C As 25 E Thema Classic F 21 E Thema Classic F As 21 E Komfort i oszcz dnoêç

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

CENNIK PEŁNY nr 04/2014

CENNIK PEŁNY nr 04/2014 Wagi proste DIBAL PS-50 DIBAL G-300 wodoszczelna klawiatura membranowa. Dwa podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące masę. Zasilanie akumulatorowe (DC 6V)) lub z zasilacza DC 9V 800mA. Waga jest standardowo

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA AKUMULATOROWE

NARZ DZIA AKUMULATOROWE NARZ DZIA AKUMULATOROWE Klucz udarowy Wyjàtkowa seria narz dzi akumulatorowych zaprojektowanych specjalnie do najci szych prac w warsztatach samochodowych i wsz dzie tam gdzie potrzeba. Narz dzia akumulatorowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA KASĘ FISKALNĄ INNOVA PRESTO DLA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KIELCACH

OFERTA NA KASĘ FISKALNĄ INNOVA PRESTO DLA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KIELCACH OFERTA NA KASĘ FISKALNĄ INNOVA PRESTO DLA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KIELCACH Oferta dotyczy zakupu kas fiskalnych wraz z usługą wdrożeniową oraz opieką serwisową PROFIL DOSTAWCY INNOVA S.A. Firma

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę Plaston Plaston to szwajcarska firma, z ponad 50-letnim doświadczeniem i fabrykami zlokalizowanymi na terenie Szwajcarii i Unii Europejskiej. Jest wyłącznym, globalnym dostawcą od ponad 40 lat opakowań

Bardziej szczegółowo

Bogactwo funkcji kas Bingo

Bogactwo funkcji kas Bingo Bogactwo funkcji kas Bingo Dobrze znane i cenione przez polskich przedsiębiorców kasy fiskalne z linii Bingo to urządzenia dedykowane niewielkim punktom sprzedaży. Kasy Bingo mają zróżnicowane funkcje

Bardziej szczegółowo

25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI

25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI OTWARCIE NOWEGO SKLEPU WÜRTH 25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI 25-lecie istnienia firmy na polskim rynku, a także 70. urodziny spółki-matki stały się okazją do otwarcia nowego sklepu Würth w Gdańsku.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 22.10

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 22.10 SYSTEM FIRMA WERSJA 22.10 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA oznaczoną numerem 22.10. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

Szczególnie efektywnie. Szerokość papieru i tryb wydruku

Szczególnie efektywnie. Szerokość papieru i tryb wydruku Posnet Thermal HD to zupełnie nowa jakość na rynku drukarek fiskalnych. Nowoczesne i unikalne rozwiązania technologiczne zastosowane w tej konstrukcji czynią z drukarki Thermal HD idealne narzędzie do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM APTEKA ILC. Zastanawiasz się, jak usprawnić swoją Aptekę?

PROGRAM APTEKA ILC. Zastanawiasz się, jak usprawnić swoją Aptekę? PROGRAM APTEKA ILC APTEKA ILC - Z Aptekarską Dokładnością Zastanawiasz się, jak usprawnić swoją Aptekę? Chciałbyś mieć więcej swobody w obsłudze swoich Klientów i planowaniu działań marketingowych? Potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich.

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. Znak Postępowania: ZGM/OZ-343-187/2015. Załącznik nr 1a Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

1 889,00 PLN brutto 0,00 PLN netto

1 889,00 PLN brutto 0,00 PLN netto SERVECOM.pl KOMPUTERY i MULTIMEDIA ul. Kopernika 2, 42-217 Częstochowa INFOLINIA +48 34 390 66 99 / 801 999 099 Posnet Revo - Kasa Fiskalna z mozliwością podłączenia wagi 1 889,00 PLN brutto 0,00 PLN netto

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 1565 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci Elegancki design, atwo obs ugi, wielofunkcyjne,

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO FIS POS BISTRO OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS BISTRO jest to system gastronomiczny, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w punktach gastronomicznych i restauracjach.

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

Opis kasy komputerowej MiniPOS.

Opis kasy komputerowej MiniPOS. Opis kasy komputerowej MiniPOS. MiniPOS to zupełna nowość na rynku urządzeń fiskalnych. Funkcjonalność nowoczesnej drukarki fiskalnej połączona z komputerem przenośnym PDA zamknięta w zwartej obudowie

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy Altus 40 RTS jest kompatybilny ze wszystkimi dost pnymi nadajnikami RTS, w àczajàc bezprzewodowà automatyk s oneczno-wiatrowà oraz programator

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Strategia

Segment detaliczny. Strategia P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST RFID? SKŁADNIKI SYSTEMU. W podstawowej konfiguracji system składa się z:

CO TO JEST RFID? SKŁADNIKI SYSTEMU. W podstawowej konfiguracji system składa się z: CO TO JEST RFID? RFID (ang. Radio-frequency identification) jest to system kontroli przepływu towarów w oparciu o zdalny, poprzez fale radiowe, odczyt i zapis danych z wykorzystaniem specjalnych układów

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

KREATOR MOTION. drukarka 3D

KREATOR MOTION. drukarka 3D KREATOR MOTION drukarka 3D 3DKreator Sp. z o.o. ul. Celna 9; 30-507 Kraków 3DKreator.com Email: biuro@3dkreator.com Tel. +48 12 307 23 77 P&S Consulting Sp. z o.o. Xerox Business Partner ul. Wierzbowa

Bardziej szczegółowo

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny.

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny. 1. ZAKŁADANIE FIRMY Zakładając nową firmę należy wprowadzić informacje, które będą wykorzystywane w trakcie pracy. Na ich podstawie program zaproponuje m.in. odpowiedni plan kont, układ bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik numer 6 do zapytania ofertowego nr PO-225-237-1/15 PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU 1. Grupa 1 - Telefon klasy średniej typu smartfon 15 sztuk (wymagane min. 2 modele, w tym 1 Dual SIM)

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

FER.042.5.2015/M.Sobczyk

FER.042.5.2015/M.Sobczyk FER.042.5.2015 Częstochowa, 29.01.2015 r. Zapytanie ofertowe ( wartość do 30 000 ) W związku z realizacją projektu Złap staż, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Océ TDS700. Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie. Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy. Informacja o systemie.

Océ TDS700. Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie. Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy. Informacja o systemie. Océ TDS700 Informacja o systemie Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Océ TDS700. System stworzony dla Ciebie i przez Ciebie

Bardziej szczegółowo

Cena dostępna na telefon

Cena dostępna na telefon POSNET TERMINAL FISKALNY HD 847 Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź www: www.elpro.com.pl e-mail: sklep@elpro.com.pl tel: (42) 664-06-00 Kategorie Terminale fiskalne Cena dostępna na telefon

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji To samoêç w wirtualnym Êwiecie Zestaw cryptocertum www.certum.pl Od 1998 roku Unizeto Technologies SA w ramach utworzonego Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM Êwiadczy us ugi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 2. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta

Bardziej szczegółowo

Cennik ważny od r.

Cennik ważny od r. Cennik ważny od 01.07.2014 r. WANA 1 1-3 szt. (rabat 35%) 2 4 szt. i > (rabat 40%) PERŁA kasa fiskalna homologacja 2014 949 NIP klienta na paragonie 24 znaki w nazwie towaru baza towarowa 3000 PLU hermetyczna

Bardziej szczegółowo

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @...

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @... Formularz ofertowy. Pieczęć Wykonawcy OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @... Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Laserowa drukarka monochromatyczna pozwalajàca równie drukowaç w kolorze

Laserowa drukarka monochromatyczna pozwalajàca równie drukowaç w kolorze Laserowa drukarka monochromatyczna pozwalajàca równie drukowaç w kolorze Innowacyjna seria drukarek firmy Epson AcuLaser 2600 nie zapewnia tylko szybkiego, profesjonalnego drukowania monochromatycznego.

Bardziej szczegółowo

ELZAB Mera E nowości. monochromatyczny lub kolorowy. 32 linie/s. kopia elektroniczna

ELZAB Mera E nowości. monochromatyczny lub kolorowy. 32 linie/s. kopia elektroniczna ELZAB Mera E nowości kopia elektroniczna mechanizm z funkcją easy load automatyczny obcinacz papieru wydruk faktur VAT (dla modelu Mera EFV) LCD graficzny: monochromatyczny lub kolorowy efektywna szybkość

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty cennik us ugi Dost p do internetu DSL tp Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polskà S.A. Tabela 1 Op aty instalacyjne 1. Instalacja us ugi dost p do Internetu DSL TP dla wszystkich opcji modem podstawowy.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR VAT I PROWADZENIA EWIDENCJI I REJESTRÓW SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG W DLA CELÓW ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS jest to system kasowy, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w sklepach detalicznych i punktach handlowych. Może również obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo