URZÑDZENIA FISKALNE KOMPLEKSOWA OFERTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZÑDZENIA FISKALNE KOMPLEKSOWA OFERTA"

Transkrypt

1 T e c h n o l o g i e s p r z e d a y URZÑDZENIA FISKALNE KOMPLEKSOWA OFERTA Najpopularniejsze kasy fiskalne na polskim rynku Novitus Centrum Technologii Sprzeda y firmy Comp SA jest wiodàcym producentem i dostawcà kompleksowych rozwiàzaƒ elektroniczno-informatycznych wspomagajàcych prac handlu, us ug i logistyki. Novitus jest liderem na polskim rynku urzàdzeƒ fiskalnych i jednoczeênie ich najwi kszym polskim eksporterem. Pozycja lidera i zaufanie ów zobowiàzujà nas do dostarczania wy àcznie najlepszych rozwiàzaƒ. Pomagajà nam w tym nowoczesne technologie, niezawodne pomys y oraz wiedza o potrzebach naszych ów. Novitus posiada najszerszà na rynku ofert urzàdzeƒ fiskalnych, w tym kas i drukarek fiskalnych z kopià elektronicznà. Poczàwszy od najmniejszych urzàdzeƒ mobilnych, poprzez urzàdzenia dla ma ych i Êrednich punktów handlowo-us ugowych, a na kompleksowych rozwiàzaniach systemowych dla supermarketów koƒczàc. Novitus to marka, która wyznacza nowe standardy. Novitus Centrum Technologi Sprzeda y

2 grupa kasy fiskalne spis treêci model kasy proste mobilne NANO E kasy proste MA A MA A PLUS MA A PLUS E FRIGO II+ kasy Êrednie kasy systemowe drukarki fiskalne kasy specjalizowane kopia elektroniczna kategoria SENTO E SOLEO PLUS SOLEO PLUS E kopia papierowa strona PS 3000 plus PS 3000 net PS 4000 E drukarki mobilne DEON E 8 drukarki stacjonarne apteczne BONO E BONO APTEKA E DELIO E DELIO PRIME DELIO PRIME E DELIO APTEKA E kasy do taksówek VEGA Taxi Zamieƒ stosy papieru na czas dla ów Kopia elektroniczna to genialnie prosty pomys : karta pami ci cyfrowej zamiast papierowej rolki kopii paragonu. Kasy oraz drukarki fiskalne z kopià elektronicznà wyposa one sà w jednà stacj mechanizmu drukujàcego, drukujàcà orygina y paragonów, raporty, itp. Kopia wszystkich wydruków zapisywana jest natomiast nie na rolce papieru, a na karcie pami ci SD. KorzyÊci wynikajàce z dodatkowej funkcjonalnoêci urzàdzeƒ z kopià elektronicznà to przede wszystkim: mniejsze zu ycie papieru, ograniczenie czasu potrzebnego na wymian papieru w trakcie pracy, oszcz dnoêci zwiàzane z brakiem koniecznoêci przechowywania papierowych rolek, mo liwoêç przeglàdania, analiz i kopiowania danych, uzyskanie dost pu do zaawansowanych zabezpieczeƒ wi ksze bezpieczeƒstwo danych, zachowana kompatybilnoêç z dotychczasowymi urzàdzeniami fiskalnymi (obs uga i oprogramowanie). 2

3 kasy fiskalne Zalety kopii elektronicznej kasy proste mobilne oszcz dnoêç ochrona Êrodowiska atwoêç odczytu wygoda w u ytkowaniu bezpieczeƒstwo danych Kopia elektroniczna pozwala znacznie zredukowaç koszty zakupu rolek papieru, ich przechowywania, a w niektórych przypadkach tak e transportu. Wy - ko rzystywana przez urzàdzenia Novitus karta SD eliminuje koniecznoêç druku kopii para gonów, któ - rych koszty mogà si gaç w przypadku du ych pla - cówek sieciowych milionów z otych rocznie. Miliony rolek papieru termicznego ka dego roku trafiajà do magazynów. Tam latami oczekujà na ewentualnà, w praktyce sporadycznie wyst pujàcà, kontro - l skarbowà. Po tym okresie trafiajà na Êmie tnik, a w nie co lepszym, lecz nadal rzadkim przypad ku do po wtór nego przetworzenia. A ka da rolka to ka - wa ek drzewa i proces technologiczny nieobo j tny Êrodo wisku. Kart SD te trzeba wyprodu ko waç, jednak jedna karta zast puje tysiàce rolek, a po - nadto, po obowiàzkowym okresie przechowywania danych zapisa nych na karcie, mo na jà ponownie w do wol ny sposób wykorzystaç. Dane zapisywane sà na karcie w sposób jawny, otwar tym tekstem. Mo na je w bardzo prosty spo - sób wy szu kiwaç, przeglàdaç i raportowaç. Pomo e przy tym odpowiednie oprogramowanie do àczane do ka dego urzàdzenia z kopià elektronicznà. Tej funkcjonalnoêci nie da si nawet porównaç do próby odczytania da nych z przechowywanej od kilku lat rolki z zapisanymi kopiami paragonów. I nie chodzi tu tylko o fizyczny dost p do konkretnych zapisów, ale równie o ich jakoêç, czyli nieczytelnoêç danych na rolce, wynikajàcà z niskiej klasy u ytego papieru i wa - runków przecho wywania. Jedna standardowa karta SD o pojemoêci 2 GB mieêci informacje o ponad milionie paragonów. Rozwiàzuje tym samym problem przechowywania rolek papieru, k opotliwy z powodu wysokich standar - dów dotyczàcych temperatury, zaciemnienia i wilgotnoêci magazynów. Karta SD, którà nawet dziecko mo e zmieêciç w d oni, nie wymusza specjalnych wa - run ków przechowywania. Urzàdzenia Novitus z ko - pià elektronicznà to wygoda tak e dla ów. Kasy i drukarki fiskalne z kartà SD, szczególnie te z mechanizmami wrzuç i pracuj, pozwalajà na b yskawicznà wymian rolki, co przek ada si na szybkoêç obs ugi i zadowolenie ów. Wszystkie dane na karcie zabezpieczone sà przed zniszczeniem czy utratà. Nawet zagubienie lub uszkodzenie karty (co w praktyce nie jest atwe) nie oznacza straconych informacji urzàdzenia marki Novitus oferujà procedury odzyskiwania danych w takich przypadkach. Urzàdzenia Novitus umo liwiajà te zabezpieczenie karty has em dzi ki czemu staje si niewidoczna w innych urzàdzeniach czy kompute rach. Czytnik kart SD zabezpieczony jest specjalnà nak adkà, co dodatkowo zabezpiecza przed kradzie à i odczytem danych z karty. NANO E To obecnie najpopularniejsza kasa fiskalna na rynku. Zgrabne, funkcjonalne i zaawansowane technologicznie urzàdzenie z elektronicznà kopià paragonu jest kwintesencjà sztuki fiskalnej. NANO E znajduje zastosowanie w wielu miejscach: ma ych i Êrednich sklepach, gabinetach lekarskich, punktach us ugowych oraz w sprzeda y mobilnej, w której szczególnie doceniane sà niewielkie gabaryty i ergonomia kasy. Uznanie u ytkowników kasa NANO E zdoby a àczàc w sobie zgrabna i lekkà konstrukcj z nowoczesnymi rozwiàzaniami technicznymi. Pomimo bogatej funkcjonalnoêci kasa jest wyjàtkowo prosta, wr cz intuicyjna w obs udze, a wysokiej jakoêci podzespo y zapewniajà jej niezawodnoêç na najwy szym poziomie. WÊród wielu funkcji u ytkowych kasy znajdujà si m.in. funkcja obs ugi wielu walut, obs uga us ug BUS oraz wypo yczalni, parkingów itp. NANO E posiada bardzo wydajny akumulator bez zasilania zewn trznego mo e wydrukowaç nawet paragonów 30-to liniowych. NANO E mo e komunikowaç si z innymi urzàdzeniami bezprzewodowo poprzez opcjonalne àcze bluetooth. wykonana jest z silikonu, co zabezpiecza elektronik przed zanieczyszczeniami lub przypadkowym zalaniem. liczba towarów pojemnoêç bufora ON-LINE liczba ów 8 opakowania 64 elektroniczna kopia karta SD NOVITUS, 2 GB (pojemnoêç ok. 1 mln paragonów) termiczny, typu wrzuç i pracuj Fujitsu FTP mm alfanumeryczna, switchowa, silikonowa, zabezpieczajàca przed zalaniem 23 klawisze w tym 4 funkcyjne klawisze szybkiej sprzeda y 8 (4 w dwóch poziomach) + 10 w trybie szybka sprzeda alfanumeryczny, podêwietlany, niebieski LCD, 2 x 16 znaków alfanumeryczny, podêwietlany, niebieski LCD, 2 x 16 znaków 1 x RS232, 1 x USB (Bluetooth opcja) komputer, czytnik,, modem, terminal EFT tak (aktywna) Absolutny, bezkonkurencyjny hit 2011 zasilacz zewn trzny 230 V/12 V, 1 A akumulator,2 V, 2 Ah 0,65 kg 94 mm 229 mm kasa fiskalna o najwi kszej sprzeda y w 2011 roku. 58 mm infolinia

4 kasy fiskalne kasy proste MA A MA A PLUS kasy proste MA A PLUS E MA A Kasy fiskalne MA A, MA A PLUS to urzàdzenia z papierowà kopià paragonu dedykowane ma ym punktom sprzeda y. Dzi ki zastosowanemu mechanizmowi Fujitsu typu wrzuç i pracuj wymiana papieru jest wyjàtkowo prosta i zajmuje kilka sekund. Czytelne wyêwietlacze oraz intuicyjna klawiatura u atwià codziennà prac obs ugujàcym. Ponadto, dzi ki niewielkim gabarytom, kasa mieêci si nawet na niewielkiej powierzchni lady sklepowej. MA A PLUS to rozbudowana wersja kasy MA A, poprzez poszerzenie bazy towarowej, liczby ów i iloêci z àcz komunikacyjnych, dedykowana jest dla u ytkowników o wi kszych wymaganiach. Kasa fiskalna MA A PLUS E to urzàdzenie z elektronicznà kopià paragonu, dedykowana dla ma ych punktów sprzeda y. Wysoka jakoêç zastosowanych podzespo ów sprawià, e zarówno poczàtkujàcy jak i wieloletni u ytkownik kas fiskalnych znajdzie w nich to, czego obecnie mo na wymagaç od urzàdzeƒ fiskalnych. FunkcjonalnoÊç elektronicznej kopii znacznie zmniejsza zu ycie papieru, usprawnia obs ug (wymiana papieru) oraz pozwala na bezpieczne przechowywanie danych. MA A MA A PLUS liczba towarów liczba ów 4 8 opakowania 16 termiczny, typu wrzuç i pracuj FUJITSU FTP x 28 mm alfanumeryczna 19 liczba towarów liczba grup towarowych 42 liczba ów 8 opakowania 64 elektroniczna kopia karta SD NOVITUS, 2 GB (pojemnoêç ok. 1 mln paragonów) termiczny, typu wrzuç i pracuj FUJITSU FTP mm alfanumeryczna 19 podêwietlany, zielony LCD, podêwietlany, niebieski LCD, 2 x 16 znaków 2 x 16 znaków 1 x RS232 2 x RS232 komputer, czytnik,, modem, terminal EFT tak (aktywna) podêwietlany, niebieski LCD 2 x 16 znaków podêwietlany, niebieski LCD 2 x 16 znaków 2 x RS232 komputer, czytnik,, modem, terminal EFT tak (aktywna) zasilacz zewn trzny 230 V / 9 V, 00 ma akumulator 6 V, 3 Ah zasilacz zewn trzny 230V / 9V, 00mA akumulator 6V, 3Ah 1,5 kg 194 mm 194 mm 1,5 kg 215 mm 215 mm 105 mm 105 mm 4 Bogata oferta czytników kodów kreskowych R czne czytniki kodów kreskowych QSI i QSL marki Datalogic to najcz Êciej wybierane przez ów czytniki, doskonale sprawdzajàce si w handlu detalicznym. Novitus oferuje pe nà gam czytników nast pujàcych marek: QSL

5 kasy fiskalne kasy proste FRIGO II+ kasy Êrednie SENTO E NOWOÂå FRIGO II+ to jedno z najpopularniejszych urzàdzeƒ na polskim rynku kas fiskalnych z papierowà kopià paragonu. Niewielkie rozmiary oraz ergonomiczne rozmieszczenie elementów sprawiajà, e praca na niej jest wygodna, nawet w placówkach dysponujàcych ograniczonà powierzchnià obs ugi a. Kas wyposa ono w dodatkowà klawiatur szybkiej sprzeda y, co korzystnie wp ywa na szybkoêç i komfort pracy. Zastosowane tradycyjne i sprawdzone rozwiàzania technologiczne gwarantujà wysokà niezawodnoêç kasy oraz satysfakcj u ytkownika. FRIGO II + najlepiej sprawdza si w ma ych i Êredniej wielkoêci punktach handlowo-us ugowych. Kasa fiskalna SENTO E to najnowsze urzàdzenie Novitus z elektronicznà kopià paragonu stworzone z myêlà o ma ych i Êrednich punktach sprzeda y. Dzi ki tej kasie mo na stworzyç niewielki system sprzeda y w swoim punkcie handlowym lub us ugowym. e graficzne dla a i operatora oraz du a szybkoêç dzia ania i programowania wyró niajà jà spoêród konkurencji. Kasa posiada zarówno tradycyjne z àcza RS232 jak i USB, równie typu host do pod àczenia zewn trznych urzàdzeƒ wspomagajàcych prowadzenie sprzeda y. Mechanizm Fujitsu typu wrzuç i pracuj bardzo usprawnia operacj wymiany papieru w kasie, a czas wydruku paragonów i raportów jest bardzo krótki. Dodatkowe klawisze funkcyjne pozwalajà zaprogra mo waç na nich towary szybkiej sprzeda y lub cz sto u ywane funkcje. Kasa umo liwia ustalenie waluty g ównej, w jakiej prowadzona jest sprzeda oraz jej zmiany z wyprzedzeniem na innà. Kasa ma mo liwoêç wydrukowania w nag ówku paragonu znaku graficznego, a nazwy towarów mo e drukowaç a do. liczba towarów liczba grup towarowych 42 liczba ów 8 opakowania 64 liczba towarów 000 pojemnoêç bufora ON-LINE liczba grup towarowych 42 liczba ów 16 opakowania 64 elektroniczna kopia karta SD NOVITUS, 2 GB (pojemnoêç ok. 1 mln paragonów) termiczny CITIZEN LT286 2 x 28 mm termiczny typu wrzuç i pracuj FUJITSU FTP mm klawisze szybkiej sprzeda y alfanumeryczna, 35 klawiszy 16 x 2 poziomy klawisze szybkiej sprzeda y alfanumeryczna, 33 klawisze 14 x 2 poziomy alfanumeryczny, podêwietlany LCD, 1 x 16 znaków alfanumeryczny, podêwietlany LCD, 2 x 16 znaków podêwietlany, niebieski, graficzny LCD, 132 x 32 piksele podêwietlany, niebieski, graficzny LCD, 132 x 32 piksele 1 x RS232 komputer, czytnik,, modem, terminal EFT tak (6 V lub aktywna) 2 x RS232, 1 x USB, 1 x USB host komputer, czytnik (równie USB),, modem (równie GPRS), terminal EFT, drukarka zamówieƒ tak (aktywna) zasilacz zewn trzny 230 V/9 V, 00 ma, akumulator 6 V, 3,4 Ah zasilacz zewn trzny 230 V/12 V, 500 ma, akumulator 6 V, 3 Ah 338 mm 2,2 kg 299 mm 1,8 kg 245 mm 212 mm 90 mm 100 mm AP-1 15MX G310T PS-50 Wysokiej jakoêci wagi elektroniczne SolidnoÊç i renoma najpopularniejsze wagi elektroniczne stosowane w handlu detalicznym. DIBAL to Êwiatowej renomy producent wag prostych, kalkulacyjnych, etykietujàcych oraz przemys owych systemów wa àcych. Novitus jest jedynym autoryzowanym dystrybutorem tej marki w Polsce. CAS to Êwiatowy lider urzadzeƒ wa àcych przeznaczonych do handlu. Novitus jest autoryzowanym dystrybutorem marki CAS w Polsce. 5

6 kasy fiskalne kasy Êrednie SOLEO PLUS kasy Êrednie SOLEO PLUS E T kas z papierowà kopià paragonu wyró nia niezawodny i solidny mechanizm drukujàcy typu wrzuç i pracuj, dzi ki któremu zak adanie nowych rolek papieru jest proste i zajmuje kilka sekund. SOLEO PLUS wyró nia si równie du à bazà towarowà, wspó pracuje z komputerem w trybie on-line, posiadajà bardzo du à iloêç z àcz komunikacyjnych, w tym z àcze USB, umo liwia równoczesnà wspó prac z wieloma urzàdzeniami peryferyjnymi, posiada dodatkowà klawiatur szybkiej sprzeda y (QWERTY), obs uguje protoko y FTP, PPP, TCP/IP. Ponadto w kasie mo na znaleêç wiele innych funkcji pozwalajàcych na stworzenie systemu obs ugi sprzeda y spotykanego w najbardziej zaawansowanych technologicznie marketach i sieciach handlowych. Kasa SOLEO PLUS E to urzàdzenie z kopià elektronicznà dla bardzo wymagajàcych, Êrednich punktów sprzeda y. Ergonomia oraz funkcjonalnoêç kasy SOLEO PLUS E, by y dotàd spotykane jedynie w najdro szych kasach systemowych. Kasa fiskalna SOLEO PLUS E wyró nia si najwi kszà bazà towarowà w tym segmencie kas ka demu towarowi mo na przyporzàdko waç dwa kody. Wspó pracuje z komputerem w trybie on-line, posiada du à iloêç z àcz komunikacyjnych w tym z àcze USB, umo liwia równoczesnà wspó prac z wieloma urzàdzeniami peryferyjnymi (np. drukarkà zamówieƒ), posiada dodatkowà klawiatur szybkiej sprzeda y, umo liwia korzystania z kart rabatowych z kodem kreskowym oraz prowadzenie stanów magazynowych. liczba towarów liczba kodów dowiàzanych liczba ów opakowania 64 pojemnoêç bufora ON-LINE termiczny, typu wrzuç i pracuj FUJITSU FTP mm alfanumeryczna klawisze szybkiej sprzeda y 4 x 2 liczba towarów liczba kodów dowiàzanych liczba ów opakowania 64 pojemnoêç bufora ON-LINE elektroniczna kopia karta SD NOVITUS, 2 GB (pojemnoêç ok. 1 mln paragonów) termiczny, typu wrzuç i pracuj Fujitsu FTP mm alfanumeryczna klawisze szybkiej sprzeda y 4 x 2 graficzny, podêwietlany, niebieski, wysuwany, obrotowy, 132 x 32 pixele do 4 linii tekstu graficzny, podêwietlany, niebieski, 132 x 64 pixele do 8 linii tekstu graficzny, podêwietlany, niebieski, wysuwany, obrotowy, 132 x 32 piksele do 4 linii tekstu graficzny, podêwietlany, niebieski, 132 x 64 piksele do 8 linii tekstu 5 x RS232, 1 x USB komputer, czytnik,, modem, terminal EFT, drukarka zamówieƒ, serwer wydruku tak, 12 V 5 x RS232, 1 x USB komputer, czytnik,, modem, terminal EFT, drukarka zamówieƒ, serwer wydruku tak, 12 V zasilacz zewn trzny 230 V/15 V, 1 A akumulator 12 V, 2,1 Ah zasilacz zewn trzny 230 V/15 V, 1 A akumulator 12 V, 2,1 Ah 300 mm 2,5 kg 300 mm 2,5 kg 300 mm 300 mm 120 mm 120 mm Szeroki wybór drukarek etykiet 6 Novitus oferuje pe nà gam drukarek etykiet marek: Najpopularniejsze drukarki etykiet stosowane w handlu detalicznym GK420 LP2824

7 kasy fiskalne kasy systemowe kasy systemowe PS 4000 E PS 3000 plus PS 3000 net PS ne t Seria PS 3000 to wysoki standard fiskalnych kas systemowych z papierowà kopià paragonu. Urzàdzenia przeznaczone sà do du ych placówek handlowych i supermarketów. Kasy posiadajà bardzo rozbudowany funkcjonalnie program pracy, umo liwiajàcy rozleg à konfiguracj nawet dla najbardziej wymagajàcych u ytkowników. Wysoka ergonomia i funkcjonalnoêç kas w po àczeniu ze sprawdzonà technologià i elektronikà wp ywajà na du à popularnoêç tych urzàdzeƒ. Kasy wspierajà akceptacj p atnoêci kartami p atniczymi wykorzystujàc komunikacj z terminalami p atniczymi lub z pin-padem. Dzi ki du ej iloêci z àcz komunikacyjnych kasy mogà równoczeênie wspó pracowaç z pi cioma urzàdzeniami zewn trznymi typu: komputer, wagi elektroniczne, skanery, terminal p atniczy, pin-pad, modem. PS 3000 net posiada kart sieciowà Ethernet pozwalajàcà na komunikacj kasy równie z komputerami i serwerami poprzez sieç internet. liczba towarów liczba stawek PTU liczba grup towarowych liczba ów pojemnoêç bufora ON-LINE opakowania PS 3000 plus / dwustacyjna drukarka termiczna CITIZEN LT483 2 x 49 mm klawisze szybkiej sprzeda y PS 3000 net / alfanumeryczna (2 x 4 poziomy + 8) alfanumeryczny, podêwietlany, wysuwany, obrotowy LCD, 2 x 16 znaków alfanumeryczny, podêwietlany LCD, 4 x 20 znaków 5 x RS232, 4 x RS232 + Ethernet komputer, czytnik,, modem, terminal EFT tak, 24 V PS 4000 E to pierwsza na rynku systemowa kasa fiskalna z kopià elektronicznà. Urzàdzenie przeznaczone jest do du ych placówek handlowych i supermarketów. Kasa posiada rozbudowany funkcjonalnie program pracy umo liwiajàcy rozleg à konfiguracj nawet dla bardzo wymagajàcych u ytkowników. Urzàdzenie jest wyposa one w : 3 x RS232, 1 x PS2, 1 x Ethernet 100 Mb/s oraz du à baz towarowà. PS 4000 E posiada 129 programowalnych klawiszy (funkcyjne lub kodów bezpoêrednich). Przy pomocy kasy mo na prowadziç ewidencj stanów magazynowych zaprogramowanych towarów. Urzàdzenie posiada tak e funkcj inwentaryzacji. PS4000 E dzi ki rozbudowanemu systemowi kontroli praw dost pu u ytkowników identyfikowanych has em i/lub elektronicznym kluczem skim mo e prowadziç ewidencj pracy 50 ów i 30 sprzedawców / liczba towarów liczba stawek PTU liczba grup towarowych liczba ów pojemoêç bufora ON-LINE opakowania 64 18/ elektroniczna kopia karta SD NOVITUS, 2 GB (pojemnoêç ok. 1 mln paragonów) klawisze szybkiej sprzeda y zasilacz zewn trzny 230 V/28 V, 1,5 A akumulator 2 x 12 V, 1,2 Ah 4,5 kg alfanumeryczna (30 x 4 poziomy + 9) alfanumeryczny, podêwietlany, wysuwany, obrotowy LCD, 2 x 16 znaków alfanumeryczny, podêwietlany LCD, 4 x 20 znaków drukarka termiczna CITIZEN LT286 5 mm 3 x RS232, 1 x PS2, 1 x Ethernet komputer, czytnik,, modem, terminal EFT, modem, pinpad, drukarka zamówieƒ tak, 24 V zasilacz zewn trzny 230 V/24 V, 1,25 A akumulator 12 V, 2 Ah 3,5 kg 330 mm 330 mm 326 mm 326 mm 159 mm 159 mm Profesjonalne i niezawodne kolektory danych Najcz Êciej wybierane kolektory danych przez punkty handlu detalicznego Memor CPT8001 Novitus oferuje pe nà gam kolektorów nast pujàcych marek:

8 drukarki fiskalne drukarki mobilne Czym ró ni si drukarka fiskalna od kasy fiskalnej? DEON E Kasa fiskalna to urzàdzenie, które mo e dzia aç samodzielnie. Rejestracj sprzeda y na kasie realizuje si poprzez wprowadzanie kodów sprzedawanych towarów (lub us ug) bezpoêrednio z klawiatury lub za pomocà skanera. Nazwy sprzedawanych towarów/us ug oraz ich stawki VAT nale y wczeêniej zaprogramowaç w pami ci kasy. Drukarka fiskalna natomiast, to fiskalne uzupe nienie stanowiska sprzeda y opartego na komputerze i oprogramowaniu realizujàcym sprzeda. Paragon wystawiany jest w programie komputerowym, drukarka jedynie drukuje gotowy paragon, rejestrujàc sprzeda w swojej pami ci. Drukarki fiskalne dopracowane w ka dym detalu DEON E to przenoêna drukarka z elektronicznà kopià paragonu. Niewielkie rozmiary, lekka konstrukcja, ergonomiczna obudowa z plastiku odpornego na uderzenia oraz mo liwoêç pracy w trudnych warunkach atmosferycznych, funkcja zaawansowanego zarzàdzania energià, bardzo wydajny wewn trzny akumulator, mo liwoêç wydrukowania nawet 2,5 tysiàca paragonów bez zasilania zewn trznego to tylko nieliczne cechy funkcjonalne tego urzàdzenia. Dzi ki zastosowaniu mechanizmu drukujàcego typu clamshell wymiana rolki paragonu jest dziecinnie prosta, odbywa si na zasadzie: wrzuç i pracuj. DEON E jest pierwszà na rynku drukarkà z alfanumerycznà klawiaturà. Po zamontowaniu opcjonalnego modu u bluetooth mo na korzystaç z przenoênej pracy drukarki komunikujàc si z komputerem, laptopem lub palmtopem bez dodatkowych przewodów. PodÊwietlana klawiatura switchowa, jest pokryta silikonowà nak adkà zabezpieczajàcà przez zalaniem. liczba towarów liczba stawek PTU liczba ów elektroniczna kopia bez ograniczeƒ, zale na od programu magazynowego karta SD NOVITUS, 2GB (pojemnoêç ok. 1 mln paragonów) termiczny, jednostacyjny, typu wrzuç i pracuj Fujitsu FTP mm alfanumeryczna, switchowa, silikonowa, zabezpieczajàca przed zalaniem 23 w tym 4 z przypisanymi funkcjami alfanumeryczny, podêwietlany, niebieski LCD, 2 x 16 znaków alfanumeryczny, podêwietlany, niebieski LCD, 2 x 16 znaków Najlepiej zaprojektowane drukarki dla detalu 1 x RS232, 1 x USB (Bluetooth opcja) komputer, palmtop, laptop itp. tak (aktywna) zasilacz zewn trzny 230 V/12 V, 1 A akumulator,2 V, 2 Ah 0,65 kg 94 mm 229 mm 58 mm Sprawdzone oprogramowanie dla Twojego biznesu 8 Pewny system sprzeda owo-magazynowy dla handlu Insoft sp. z o. o. nale y do Grupy Comp SA Profesjonalny system obs ugi punktów gastronomicznych Nowoczesny system zarzàdzania hotelem Niezwykle sprawne narz dzie do zarzàdzania obiektem SPA

9 drukarki fiskalne drukarki stacjonarne drukarki apteczne BONO E BONO APTEKA E drukarki stacjonarne DELIO E BONO E Drukarki z elektronicznà kopià charakteryzujàce si nowoczesnoêcià zastosowanych technologii, zamkni te w por cznej i ergonomicznej obudowie. Sà dedykowane do ma ych i Êrednich punktów handlowych, prowadzàcych sprzeda z poziomu komputera, w których drukarki sà fiskalnym uzupe nieniem systemu sprzeda y. Zastosowanie elektronicznej kopii paragonu znacznie obni a koszty eksploatacji urzàdzenia, paragony drukowane sà na jednym, szerokim papierze bez równoczesnego zadrukowywania drugiej rolki papieru kopià. Zastosowanie mechanizmu drukujàcego typu wrzuç i pracuj powoduje, e operacja wymiany papieru jest dziecinnie prosta. Wysokiej jakoêci mechanizm drukujàcy, znanej firmy SEIKO, bardzo szybko i cicho drukuje paragony oraz niezb dne raporty i faktury VAT. BONO APTEKA E jest drukarkà fiskalnà dedykowanà do pracy w aptekach, punktach aptecznych, oraz wsz dzie tam, gdzie konieczne jest oznaczenie na paragonie refundacji. Mo e drukowaç dodatkowe opisy towarów/leków na paragonie oraz inne wydruki apteczne: opis recepty, zamówienie na lek robiony, receptur leku itp. liczba towarów liczba ów bez ograniczeƒ elektroniczna kopia karta SD NOVITUS, 2 GB (pojemnoêç ok. 1 mln paragonów) Drukark DELIO E z elektronicznà kopià paragonu docenià szczególnie du e placówki, o szerokim asortymencie i wysokim obcià eniu punktu skiego. SzybkoÊç dzia ania i cicha praca zapewniajà wysoki komfort obs ugi a. Dzi ki optymalizacji wydruków i zastosowaniu jednego nowoczesnego, termicznego mechanizmu drukujàcego i rejestracji kopii wydruków na karcie SD, drukarka DELIO E jest urzàdzeniem tanim w eksploatacji. DELIO E posiada wiele funkcji usprawniajàcych dzia anie placówki handlowej. Drukarka, oprócz nowoczesnego, nagradzanego na wielu wystawach wzorniczych wyglàdu, charakteryzuje si bardzo du à trwa oêcià i szybkoêcià mechanizmu drukujàcego. liczba towarów liczba ów bez ograniczeƒ elektroniczna kopia karta SD NOVITUS, 2 GB (pojemnoêç ok. 1 mln paragonów) termiczny, typu wrzuç i pracuj SEIKO LTPC mm (do 60 mb.) jednostacyjna drukarka termiczna CITIZEN LT281 5 mm (do 60 mb.) membranowa 4 + klawisz nawigacyjny switchowa 4 + klawisz nawigacyjny graficzny, podêwietlany, niebieski, wysuwany, obrotowy LCD, 132 x 64 piksele graficzny, podêwietlany, niebieski LCD, 132 x 32 piksele alfanumeryczny, podêwietlany, niebieski, obrotowy LCD, 2 x 20 znaków wspólny z wyêwietlaczem a 2 x RS232, 1 x USB komputer, terminal EFT, PinPad tak, V 1 x RS x USB (dwukana owe) komputer, terminal EFT, PinPad, tak, 24 V zewn trzne zasilacz zewn trzny 230 V/24 V, 1,25 A akumulator 6 V, 3 Ah zasilacz zewn trzny 230 V/28 V, 1,5 A akumulator 2 x 12 V, 0,8 Ah 215 mm 146 mm 1,5 kg 14 mm 2,8 kg 190 mm 145 mm 325 mm 255 mm 240 mm Profesjonalne krajalnice do handlu TGSP TGC Profesjonalne krajalnice to naturalne uzupe nienie bogatej propozycji Novitus dla handlu. Oferta krajalnic obejmuje wysokiej jakoêci urzàdzenia w oskiej marki OMS, posiadajàcej ponad 30 letnie doêwiadczenie w produkcji tego typu urzàdzeƒ. 9

10 drukarki fiskalne drukarki stacjonarne drukarki stacjonarne drukarki apteczne DELIO PRIME DELIO PRIME E DELIO APTEKA E DELIO PRIME E Urzàdzenie z papierowà kopià paragonu àczàce w sobie wszystkie poszukiwane przez wymagajàcych u ytkowników cechy: szybkoêç, niezawodnoêç oraz funkcjonalnoêç. Jej szczególne cechy docenià du e placówki, o szerokim asortymencie i bardzo wysokim obcià eniu punktu skiego. SzybkoÊç dzia ania (26 linii tekstu/s) i cicha praca zapewniajà wysoki komfort obs ugi a. Z àcze USB, trzy z àcza RS232 oraz funkcja udost pniania portów innym urzàdzeniom oraz aplikacjom wp ywa na usprawnienie codziennej pracy. Dzi ki optymalizacji wydruków i zastosowaniu nowoczesnego, dwustacyjnego, termicznego mechanizmu drukujàcego DELIO PRIME jest urzàdzeniem o niskich kosztach eksploatacji. liczba towarów liczba stawek PTU liczba ów Najwy szej klasy, wyjàtkowo szybkie i funkcjonalne drukarki fiskalne realizujàce rejestracj kopii wydruków na elektronicznym noêniku danych. Drukark fiskalnà DELIO PRIME E docenià wi ksze placówki, o szerokim asortymencie i bardzo wysokim obcià eniu punktu skiego. Cechy u ytkowe drukarki (np. drukowanie faktur VAT bezpoêrednio na swoim mechanizmie drukujàcym), jej parametry oraz zastosowane nowoczesne, a zarazem sprawdzone rozwiàzania, zapewniajàce wysokà niezawodnoêç, plasujà DELIO PRIME E poêród drukarek o najwy szym standardzie. Wyjàtkowe wzornictwo drukarki przekona tych, którzy przywiàzujà du à uwag do wystroju wn trza sklepu/punktu obs ugi. DELIO APTEKA E to apteczna wersja drukarki DELIO PRIME E, spe niajàca wszystkie wymagania stawiane urzàdzeniom fiskalnym pracujàcym w aptekach, punktach aptecznych i hurtowniach farmaceutycznych bez ograniczeƒ dwustacyjna drukarka termiczna CITIZEN LT483 2 x 49 mm liczba towarów liczba stawek PTU liczba ów elektroniczna kopia bez ograniczeƒ karta SD NOVITUS, 2 GB (pojemnoêç ok. 1 mln paragonów) jednostacyjna drukarka termiczna CITIZEN LT281 5 mm (do 60 mb.) switchowa 4 + klawisz nawigacyjny switchowa 4 + klawisz nawigacyjny alfanumeryczny, podêwietlany, niebieski, obrotowy LCD, 4 x 20 znaków wspólny z wyêwietlaczem a alfanumeryczny, podêwietlany, niebieski, obrotowy LCD, 4 x 20 znaków wspólny z wyêwietlaczem a 3 x RS x USB (dwukana owe) komputer, terminal EFT, PinPad tak, 24 V zasilacz zewn trzny 230 V/28 V, 1,5 A akumulator 2 x 12 V, 0,8 Ah 2,8 kg 14 mm 3 x RS x USB (dwukana owe) komputer, terminal EFT, PinPad tak, 24 V zasilacz zewn trzny 230 V/28 V, 1,5 A akumulator 2 x 12 V, 0,8 Ah 14 mm 255 mm 325 mm 255 mm 325 mm 240 mm 2,8 kg 240 mm Kompleksowa oferta z zakresu elektronicznych transakcji 10 Novitus oferuje terminale p atnicze akceptacji kart p atniczych sprzeda do adowaƒ telefonów komórkowych lojalnoêciowe flotowe

11 kasy fiskalne specjalizowane kasy do taksówek Osiàgni cia Novitus VEGA Taxi VEGA Taxi wspó pracuje z taksometrami: TX 06 fiskalny, Ka dy rok istnienia na rynku marki Novitus zaznaczony jest nagrodami, wyró nieniami i tytu ami. Sà one odzwierciedleniem uznania zarówno ze strony specjalistów w tej bran y, jak i samych u ytkow - ników. Nagrody sà przyznawane konkretnym produktom lub ca ej firmie za twórczà innowacyjnoêç w podejêciu do tworzonych produktów. CEZAR fiskalny (CB ELECTRONICS) Dobry wzór 2011 podczas Konkursu Dobry Wzór 2011, drukarka fiskalna DEON E zdoby a g ównà nagrod w kategorii Strefa Pracy. Konkurs organizowany jest przez Instytut Wzornictwa Przemys owego, pod patro natem Ministra Gospodarki. Drukarka DEON E opatrzona znakiem Novitus zosta a uznana za produkt wyjàtkowy pod wzgl - dem wzornictwa, jakoêci i funkcjonalnoêci. VEGA Taxi jest profesjonalnà kasà fiskalnà przeznaczonà do pracy w taksówkach. Kopie paragonów archiwizuje w formie papierowej. Kasa zosta a od podstaw zaprojektowana pod kàtem specyfiki pracy taksówkarzy, zgodnie z ich sugestiami oraz przy zastosowaniu technologii w dziedzinie mikroelektroniki. Jest to jedna z najmniejszych kas fiskalnych na rynku. Wymiary urzàdzenia sugerujà, i jest to raczej kalkulator, podczas gdy w rzeczywistoêci jest to nowoczesne i w pe ni funkcjonalne urzàdzenie fiskalne. Kas VEGA Taxi mo na atwo zamontowaç w dowolnym miejscu pojazdu, za pomocà specjalnego uchwytu, tak aby jej obs uga by a wygodna, komfortowa oraz nie wp ywa a negatywnie na bezpieczeƒstwo jazdy. Wyjàtkowy niski profil kasy (g bokoêci kasy ustawionej w pozycji pionowej), znacznie ni szy ni innych specjalizowanych kas dost pnych na rynku, powoduje, i niezale nie od sposobu monta u, VEGA Taxi zajmuje znikomà przestrzeƒ w samochodzie. Paramtery danych liczba stawek VAT konfigurowalnych jako normalna, zwolniona, rycza towa i rycza t liczba ów/kierowców 10 liczba numerów samochodów taxi 10 rabaty tabela 10 rabatów cena umowna za kurs tak liczba towarów 64 temperatura pracy od 25 C do +55 C termiczny CITIZEN MLT288 5 mm membranowa liczba wierszy 8 pasa er/taksówkarz komunikacyjne instalacja samochodowa 4 mm alfanumeryczny, podêwietlany LCD, 2 x 16 znaków, niebieski 192 mm 90 mm 1 x RS232 komputer, taksometr zakres V akumulator 6 V, 940 mah 460 g Innowacja Roku 2011 NANO E wyró niona zosta a god em Innowacja Roku 2011, a marka Novitus otrzyma a tytu Laureata konkursu. Kapitu a konkursu doceni a kas NANO E jako produkt àczàcy w sobie innowacyjne rozwiàzania technologiczne z nowocze - snym wzornictwem. Innowacyjnà technologi docenili te klienci to najlepiej sprzedajàce si urzàdzenie fiskalne w 2011 roku na polskim rynku. Teraz Polska w 2009 roku Novitus zosta wyró niony God em Promocyjnym Teraz Polska. To presti owe wyró nienie otrzyma za drukarki fiskalne serii DELIO. Kapitu a doceni a zastosowanà technologi, prze omowe wzornictwo w tej bran y, wysokà jakoêç i sukcesy rynkowe produktu. Pierwszy raz god o Teraz Polska" Novitus otrzyma w 2001 roku za pierwszà przenoênà kas fiskalnà na rynku polskim. Designer Roku drukarka DELIO PRIME zo sta a uznana za produkt wyjàtkowy pod wzgl dem wzorniczym, a jej projektant zosta w aênie za ten projekt nagrodzony najwy szym tytu em Designer Roku. Drukarka DELIO PRIME to nie jedyne urzàdzenie zaprojektowane przez Designera Roku jego dzie em sà te kasy SOLEO, MA A, NANO E i drukarki fiskalne DEON E oraz BONO E. Lider Rynku niezwykle cenny dla Novitus jest fakt, e a siedmiokrotnie otrzyma zaszczytny tytu Lidera Rynku najlepszej w Polsce firmy w zakresie produkcji i dystrybucji elektronicznych kas sklepowych z pami cià fiskalnà. Po raz pierw szy tytu ten zosta przyznany w 2003 r. Utrzymujàc niezmien nie najwy szà pozycj w zakresie produkcji i handlu urzàdzeniami fiskalnymi tytu Lidera Rynku Novitus otrzyma tak e w latach: 2005, 2006, 200, 2009, 2011 i Euro Leader Novitus a szeêciokrotnie by nagra dza ny tytu em Euro Leadera. Tym samym Kapitu a Konkursu doceni a sukcesy eks por towe marki. Urzàdzenia Novitus mo na spot kaç w kilkunastu krajach zarówno w Europie, jak i na innych kontynentach. Ostatni raz tytu Euro Leadera marka otrzyma a w 2012 roku. Akcesoria i materia y eksploatacyjne Novitus proponuje szerokà palet akcesoriów do urzàdzeƒ sprzedawanych w ramach w asnej oferty oraz innych wspomagajàcych prac punktów handlowych. Oferta obejmuje setki ró nych pozycji, w tym m.in. wysokiej jakoêci szuflady kasowe, ró norodne kable po àczeniowe, metkownice, rolki papieru termicznego, etykiety, pokrowce, uchwyty i wiele innych. Wi cej informacji na stronie 11

Sztuka dopasowania ElastycznoÊç w dzia aniu

Sztuka dopasowania ElastycznoÊç w dzia aniu T e c h n o l o g i e s p r z e d a y Sztuka dopasowania ElastycznoÊç w dzia aniu Urzàdzenia fiskalne kompleksowa oferta Najpopularniejsze kasy fiskalne na polskim rynku Novitus Centrum Techno logii Sprzeda

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK NOWY S CZ, KWIECIE 2008 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Spółce... 2 2. Notowania akcji NOVITUS SA... 3 3. Czynniki ryzyka i zagro e... 3 4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Kasa Fiskalna Bursztyn + Fiskalizacja cena 979 zł netto*

Kasa Fiskalna Bursztyn + Fiskalizacja cena 979 zł netto* Kasa Fiskalna Bursztyn cena 979 zł netto* z tytułu zakupu pierwszego urządzenia rejestrującego.) ZALETY I FUNKCJE: Lider segmentu małych kas fiskalnych - sprawdzona od lat przez wielu użytkowników. Gotowa

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

kasa fiskalna SENTO E

kasa fiskalna SENTO E Kasa fiskalna SENTO E to bardzo nowoczesna kasa dedykowana małym i średnim punktom handlowo usługowym, realizująca rejestrację kopii wydruków na elektronicznym nośniku danych (karta SD). Mała i poręczna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU NOWY S CZ, SIERPIE 2009 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej... 2 2. Zmiany w strukturze Grupy... 4 3.

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r.

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 205 Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej Jakub Henryk Górka Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. Sk adam serdeczne podzi kowania za opiek i wnikliwe uwagi przy pisaniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM w logistyce dystrybucji Pawe Zajàc SYSTEMY INFORMATYCZNE W poszukiwaniu KORZYSTNYCH rozwiàzaƒ Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM si gnà ok. 20 miliardów dolarów do 2005 r. Wed ug wielu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 KONKURS! Do wygrania: cyfrowy aparat fotograficzny 3 zestawy upominków firmy GG Profits str. 35 Przeglàdy aktualnych ofert: sieci warsztatowe

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 7 (57) Lipiec-Sierpieƒ 2003 ISSN 1505-781X Ig a w stogu siana Technologia dla ludzi Internetowe biuro rachunkowe Badania eksploracyjne Biuletyn dla ma ych i Êrednich

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów STERN WEBER POLSKA Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt przeglàd produktów marzec 2012 DLACZEGO STOMATOLODZY W POLSCE NAJCZ ÂCIEJ WYBIERAJÅ NASZE UNITY? NOWOCZESNA FABRYKA UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE

Spis treêci W SKRÓCIE Szanowni Czytelnicy, Dzi kujemy bardzo, e wzi liêcie do r ki nasz biuletyn. Mamy nadziej, e ka dy znajdzie dla siebie ciekawà informacj, która zach ci Paƒstwa do kontaktu z nami. Przedstawiamy te najêwie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZERO2. Projektowanie serwisy WWW multimedia poligrafia. E-business e-promocja e-handel hosting

PROJEKT ZERO2. Projektowanie serwisy WWW multimedia poligrafia. E-business e-promocja e-handel hosting Projektowanie serwisy WWW multimedia poligrafia E-business e-promocja e-handel hosting E-konsulting badania rynku IT strategie rozwoju analizy projektów W du ym skrócie o nas Pot ga wiedzy Wiedza to ogó

Bardziej szczegółowo

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych Usługi finansowe Rational WebSphere Information Tivoli software software Management softw are Dystrybutorzy PartnetWorld Usługi IT Lotus software Terminale kasowe System Storage System p System x Interaktywny

Bardziej szczegółowo