Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji"

Transkrypt

1

2 Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c Gliwice tel Helion Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji Autor: Christopher Negus Tłumaczenie: Robert Górczyński ISBN: Tytuł oryginału: Linux Bible 2011 Edition: Boot up to Ubuntu, Fedora, KNOPPIX, Debian, opensuse, and 13 Other Distributions Format: , stron: 768 Opanuj możliwości najważniejszych dystrybucji Linuksa? Odkryj cały potencjał tego bezpłatnego systemu operacyjnego! Zainstaluj i optymalnie skonfiguruj bezpieczne środowisko pracy Opanuj zadania administracyjne i funkcje serwerowe Linuksa Wykorzystaj narzędzia programistyczne do tworzenia własnych aplikacji W tym roku upływa już dwadzieścia lat od dnia, kiedy fiński programista Linus Torvalds przedstawił światu swój stworzony hobbystycznie system operacyjny Linux. Niezwykłe możliwości i stabilność tego niekomercyjnego systemu, a przy tym ogromny entuzjazm i wsparcie społeczności całego świata gotowej do jego dalszego rozwijania, od samego początku budziły spory niepokój Microsoftu. Jak pokazał czas, obawy te okazały się słuszne? Linux wyrósł w końcu na największego i najsłynniejszego konkurenta komercyjnego systemu Windows, a przy tym na ulubieńca programistów i administratorów. Obecnie wiele giełd papierów wartościowych, telefonów komórkowych i serwerów internetowych z powodzeniem działa pod kontrolą tego bezpłatnego systemu operacyjnego. A dzięki utworzeniu i stałemu rozwojowi wielu rozmaitych dystrybucji Linux wyszedł poza kręgi specjalistów IT i dziś doskonale sprawdza się także na komputerach firmowych i osobistych. Słynny ekspert w dziedzinie Linuksa, Christopher Negus, poprowadzi Cię od zagadnień podstawowych, takich jak sposób rozpoczęcia pracy z wybraną przez Ciebie dystrybucją i poprawna konfiguracja środowiska pracy, do coraz trudniejszych, takich jak praca z grafiką, dokumentami i plikami multimedialnymi. Kolejne rozdziały przedstawiają szczegółowo wszelkie zadania administracyjne i potężne funkcje serwerowe Linuksa, a na koniec poznasz praktyczne interfejsy i narzędzia programistyczne pozwalające na tworzenie własnych aplikacji. Opanujesz zatem całą wiedzę niezbędną do właściwej instalacji, doskonałej konfiguracji i pełnego wykorzystania funkcjonalności Linuksa i jego najlepszych dystrybucji! Oto wybrane zagadnienia przedstawione w tej obszernej książce: rozpoczęcie pracy z system Linux i wybór odpowiedniej dystrybucji, konfigurowanie optymalnego środowiska pracy, aplikacje służące do obsługi poczty elektronicznej i przeglądania internetu, narzędzia do odtwarzania różnych plików multimedialnych, podstawowe narzędzia graficzne, polecenia i pliki administracyjne, dodawanie partycji, tworzenie systemów plików oraz montowanie systemów plików, konfiguracja połączeń przewodowych i bezprzewodowych z sieciami LAN oraz z internetem, techniki zabezpieczania systemów Linux, konfiguracja serwera WWW i uruchomianie serwera poczty, interfejsy oraz środowiska programistyczne, tworzenie własnych aplikacji za pomocą narzędzi programistycznych.

3 Spis tre ci O autorze O recenzencie Wprowadzenie Cz I Pierwsze kroki w systemie Linux Rozdzia 1. Rozpocz cie pracy z systemem Linux Pierwsze kroki...30 Czym jest system Linux?...31 Rozpocz cie przygody z systemem Linux...32 Rozpoczynamy!...32 Zrozumienie systemu Linux...37 Dlaczego Linux jest tak wyj tkowy?...40 Podsumowanie...42 Rozdzia 2. Konfiguracja doskona ego rodowiska Linux Rozpocz cie pracy w rodowisku Linux...45 Krok 1. Wybór komputera...45 Wybór sprz tu komputerowego...45 Wybór osprz tu sieciowego...46 Krok 2. Instalacja systemu Linux...47 Rozpocz cie pracy z Fedor...47 Przygotowanie do instalacji dodatkowego oprogramowania...48 Sprawdzanie dost pno ci oprogramowania...49 Krok 3. Konfiguracja systemu...51 Krok 4. Dodawanie aplikacji...53 Wybór aplikacji biurowych...54 Gry...55 Aplikacje multimedialne...56 Aplikacje internetowe...56 Inne aplikacje...57 Krok 5. Migracja z systemu Windows...58 Przeniesienie plików z systemu Windows do Linuksa...58 Podsumowanie...60

4 8 Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji Cz II rodowisko graficzne Rozdzia 3. Poznajemy rodowisko graficzne Zrozumienie rodowiska graficznego...63 Uruchamianie rodowiska graficznego...64 Uruchomienie w rodowisku graficznym...65 Uruchomienie w graficznym ekranie logowania...65 Uruchomienie w rodowisku tekstowym...67 Korzystanie ze rodowiska KDE...68 Korzystanie z pulpitu KDE...69 Zarz dzanie plikami za pomoc mened erów plików Dolphin i Konqueror...73 U ywanie mened era plików Dolphin...73 U ywanie mened era plików i przegl darki internetowej Konqueror...78 Zarz dzanie rodowiskiem KDE...81 Konfiguracja pulpitu...83 Korzystanie ze rodowiska GNOME...85 Korzystanie z mened era okien Metacity...87 Korzystanie z paneli GNOME...89 Korzystanie z mened era plików Nautilus...94 Efekty 3D za pomoc AIGLX...96 Zmiana ustawie rodowiska GNOME...99 Opuszczanie rodowiska GNOME Konfiguracja rodowiska graficznego Konfiguracja X Wybór mened era okien Wybór w asnego mened era okien Dodatkowe informacje Podsumowanie Rozdzia 4. Poczta i przegl danie internetu Korzystanie z poczty elektronicznej Wybór klienta poczty elektronicznej Przeniesienie konta pocztowego z systemu Windows Rozpocz cie pracy z poczt elektroniczn Dostosowanie dzia ania klienta poczty Poczta elektroniczna w programie Thunderbird Zarz dzanie poczt elektroniczn w programie Evolution Obs uga poczty elektronicznej za pomoc programu SeaMonkey Mail Praca z tekstowymi klientami poczty Wybór przegl darki internetowej Poznanie pakietu SeaMonkey Korzystanie z przegl darki Firefox Konfiguracja przegl darki Firefox Zabezpieczanie przegl darki Firefox Wskazówki dotycz ce u ywania przegl darki Firefox U ywanie kontrolek przegl darki Firefox Usprawnienie przegl darki Firefox poprzez dodanie paska narz dziowego ustawie Dodatkowe mo liwo ci przegl darki Firefox Korzystanie z tekstowych przegl darek internetowych Podsumowanie...146

5 Spis tre ci 9 Rozdzia 5. Odtwarzanie muzyki, wideo, przegl danie zdj i gry w Linuksie Serwery multimedialne Odtwarzanie plików muzycznych i wideo za pomoc programu Totem Dodawanie obs ugi plików muzycznych i wideo do odtwarzacza Totem U ywanie programu Totem jako odtwarzacza filmów Odtwarzanie muzyki w Linuksie Odtwarzanie muzyki za pomoc programu Rhythmbox Odtwarzanie muzyki za pomoc XMMS Zarz dzanie muzyk w urz dzeniu ipod za pomoc gtkpod Nagrywanie i kopiowanie muzyki Tworzenie p yty CD Audio za pomoc polecenia cdrecord Zgrywanie p yt CD za pomoc narz dzia Grip Odtwarzanie wideo Analiza kodeków Ogl danie wideo za pomoc xine Praca z grafik Zarz dzanie grafik za pomoc programu Mened er zdj Shotwell Operacje na grafice za pomoc programu GIMP Przej cie zrzutu ekranu Gry w Linuksie Ogólny opis gier w Linuksie Wyszukiwanie gier dla Linuksa Sk d czerpa informacje o grach w Linuksie? Ogólny opis gier komercyjnych w Linuksie Korzystanie z oprogramowania Cedega Podsumowanie Cz III Administracja systemem Rozdzia 6. Podstawowa administracja systemem Graficzne narz dzia administracyjne Administracja za pomoc przegl darki internetowej Administracja graficzna w ró nych dystrybucjach Korzystanie z konta u ytkownika root Uzyskanie uprawnie u ytkownika root z poziomu pow oki (polecenie su) Nadanie ograniczonych uprawnie administracyjnych Nadanie uprawnie administracyjnych za pomoc sudo Zrozumienie polece administracyjnych, plików konfiguracyjnych oraz plików dzienników zdarze Polecenia administracyjne Administracyjne pliki konfiguracyjne Pliki administracyjnych dzienników zdarze Korzystanie z innych loginów administracyjnych Podsumowanie Rozdzia 7. Instalacja systemu Linux Wybór dystrybucji Linuksa Pobieranie dystrybucji systemu Linux Szukanie innej dystrybucji Linuksa Zrozumienie w asnych potrzeb...207

6 10 Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji Pobieranie dystrybucji Wypalanie dystrybucji na p ycie CD Zagadnienia dotycz ce instalacji Informacje dotycz ce posiadanej konfiguracji sprz towej Uaktualnienie lub instalacja od pocz tku Instalacja obok innego systemu operacyjnego Instalacja Linuksa w rodowisku wirtualnym Opcje procesu instalacji Partycjonowanie dysku twardego U ywanie programów uruchamiaj cych LILO i GRUB Konfiguracja sieci Konfiguracja innych funkcji administracyjnych Podsumowanie Rozdzia 8. Uruchamianie polece z poziomu pow oki Uruchamianie pow oki U ywanie wiersza polece pow oki U ywanie okna terminalu U ywanie terminali wirtualnych Wybór pow oki U ywanie pow oki bash (i wcze niejszej sh) U ywanie pow oki tcsh (i wcze niejszej csh) U ywanie pow oki ash U ywanie pow oki ksh U ywanie pow oki zsh Poznawanie pow oki Sprawdzanie sesji logowania Sprawdzanie katalogów oraz praw dost pu Sprawdzanie aktywno ci systemu Zako czenie pracy z pow ok U ywanie pow oki w systemie Linux Po o enie polece Ponowne uruchamianie polece czenie i dzielenie polece Tworzenie w asnego rodowiska pow oki Konfiguracja pow oki Zarz dzanie procesami aktywnymi oraz dzia aj cymi w tle Praca z systemem plików Linuksa Tworzenie plików i katalogów Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie plików U ywanie edytora tekstowego vi w Linuksie Rozpocz cie pracy w edytorze vi Poruszanie si po pliku Wyszukiwanie tekstu U ywanie liczb w poleceniach Dalsze informacje na temat edytora vi Podsumowanie...286

7 Spis tre ci 11 Rozdzia 9. Administracja systemem Linux Tworzenie kont u ytkowników Dodawanie u ytkowników za pomoc polecenia useradd Ustalanie ustawie domy lnych u ytkownika Modyfikacja ustawie u ytkownika za pomoc polecenia usermod Usuni cie u ytkownika za pomoc polecenia userdel Konfiguracja sprz tu Zarz dzanie wymiennym sprz tem komputerowym Praca z wczytywanymi modu ami Monitorowanie wydajno ci systemu Zdalna administracja systemem Podsumowanie Rozdzia 10. Zarz dzanie dyskami oraz systemami plików Partycjonowanie dysku twardego Montowanie systemów plików Obs ugiwane systemy plików Korzystanie z pliku fstab do zdefiniowania montowanych systemów plików Korzystanie z polecenia mount do montowania systemów plików Korzystanie z polecenia umount Korzystanie z polecenia mkfs do utworzenia systemu plików Dodawanie dysku twardego Sprawdzanie ilo ci wolnego miejsca Wy wietlanie dost pnej powierzchni dyskowej za pomoc polecenia df Sprawdzanie zu ycia miejsca na dysku za pomoc polecenia du Okre lanie zu ycia miejsca na dysku za pomoc polecenia find Podsumowanie Rozdzia 11. Konfiguracja sieci Nawi zywanie po czenia z sieci Nawi zywanie po czenia komutowanego Dost p szerokopasmowy dla pojedynczego komputera Dost p szerokopasmowy dla wielu komputerów czenie serwerów Nawi zywanie po czenia za pomoc innego wyposa enia Nawi zywanie po czenia z internetem za pomoc Ethernetu Konfiguracja Ethernetu podczas instalacji systemu Konfiguracja Ethernetu w rodowisku graficznym U ywanie interfejsu graficznego narz dzia Konfiguracja sieci w Fedorze Identyfikacja innych komputerów (w z y i DNS) Zrozumienie po czenia z internetem Nawi zywanie po czenia z internetem za pomoc po czenia komutowanego Pobieranie informacji Utworzenie po czenia komutowanego PPP Tworzenie po czenia komutowanego za pomoc kreatora po czenia z internetem Uruchamianie po czenia PPP Uruchamianie po czenia PPP na danie Sprawdzanie po czenia PPP Nawi zywanie po czenia z internetem za pomoc sieci bezprzewodowej Podsumowanie...349

8 12 Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji Rozdzia 12. U ywanie narz dzi sieciowych Narz dzia do przegl dania internetu Transfer plików Pobieranie plików za pomoc wget Transfer plików za pomoc curl Transfer plików za pomoc polece FTP U ywanie narz dzi SSH do transferu plików U ywanie narz dzi systemu Windows do transferu plików Wspó dzielenie zdalnych katalogów Wspó dzielenie zdalnych katalogów poprzez NFS Wspó dzielenie zdalnych katalogów poprzez Samb Wspó dzielenie zdalnych katalogów za pomoc SSHFS Czat z przyjació mi poprzez IRC U ywanie tekstowych klientów poczty Zarz dzanie poczt za pomoc klienta mail Zarz dzanie poczt za pomoc klienta mutt Podsumowanie Rozdzia 13. Bezpiecze stwo systemu Linux Lista kontrolna bezpiecze stwa Linuksa Wyszukiwanie zasobów dotycz cych bezpiecze stwa danej dystrybucji Wyszukiwanie ogólnych zasobów dotycz cych bezpiecze stwa Bezpieczne korzystanie z Linuksa U ywanie zabezpieczenia w postaci has a Wybór dobrego has a Korzystanie z pliku hase shadow Korzystanie z plików dzienników zdarze Rola demona syslogd Przekierowanie komunikatów zdarze do serwera zdarze za pomoc syslogd Zrozumienie komunikatów pliku dziennika zdarze U ywanie narz dzi bezpiecznej pow oki Uruchamianie us ugi ssh U ywanie polece ssh, sftp i scp U ywanie polece ssh, scp i sftp bez hase Zabezpieczanie serwerów Linux Nadzór dost pu do us ug za pomoc os on TCP Zrozumienie techniki ataków Ochrona przed atakami typu DoS Ochrona przed rozproszonymi atakami typu DDoS Ochrona przed atakami intruzów Zabezpieczanie serwerów za pomoc SELinux Ochrona serwerów sieciowych za pomoc certyfikatów i szyfrowania U ywanie narz dzi bezpiecze stwa systemu Linux uruchamianego z no nika Zalety zwi zane z bezpiecze stwem dystrybucji dzia aj cych z no nika Korzystanie z narz dzia INSERT do wykrywania kodu typu rootkit Podsumowanie...419

9 Spis tre ci 13 Rozdzia 14. Tworzenie u ytecznych skryptów pow oki Zrozumienie skryptów pow oki Uruchamianie i usuwanie b dów ze skryptów pow oki Zrozumienie zmiennych pow oki Wykonywanie operacji arytmetycznych w skryptach pow oki U ywanie konstrukcji programistycznych w skryptach pow oki Pewne u yteczne programy zewn trzne Wypróbowanie pewnych prostych skryptów pow oki Podsumowanie Cz IV Serwery w systemie Linux Rozdzia 15. Serwer 439 Komponenty serwera WWW (Apache, MySQL i PHP) Apache MySQL PHP Konfiguracja serwera Instalacja Apache Instalacja PHP Instalacja MySQL Dzia anie serwera Edycja plików konfiguracyjnych serwera Apache Dodawanie serwera wirtualnego do serwera Apache Dane u ytkownika i ustawienie modu u UserDir Instalacja aplikacji sieciowej Coppermine Photo Gallery Rozwi zywanie problemów z serwerem B dy konfiguracyjne B dy braku dost pu i wewn trzny b d serwera Zabezpieczanie komunikacji internetowej za pomoc protoko ów SSL i TLS Generowanie w asnych kluczy Konfiguracja serwera Apache w celu obs ugi SSL i TLS Podsumowanie Rozdzia 16. Serwer poczty Wewn trzne dzia anie internetowego serwera poczty elektronicznej Informacje o wykorzystanym systemie oraz oprogramowaniu Przygotowanie systemu Konfiguracja DNS dla dostawy bezpo redniej Konfiguracja dla pobierania poczty z komputera pocztowego Instalacja i konfiguracja oprogramowania serwera poczty Instalacja pakietów Exim i Courier Instalacja ClamAV i SpamAssassin Testowanie i rozwi zywanie problemów Sprawdzanie plików dzienników zdarze Najcz ciej wyst puj ce b dy (i sposoby ich rozwi zywania) Konfiguracja klientów poczty Konfiguracja Fetchmail Konfiguracja poczty web mail Zabezpieczanie komunikacji za pomoc SSL i TLS Podsumowanie...479

10 14 Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji Rozdzia 17. Serwer wydruku System CUPS Konfiguracja drukarek Administracja systemem CUPS za pomoc interfejsu przegl darki U ywanie narz dzia konfiguracji drukarki Praca z serwerem CUPS Konfiguracja serwera CUPS (plik cupsd.conf) Uruchamianie serwera CUPS R czna konfiguracja opcji drukarki CUPS Korzystanie z polece druku Drukowanie za pomoc polecenia lpr Wy wietlanie stanu za pomoc polecenia lpc Usuwanie zada wydruku za pomoc polecenia lprm Konfiguracja serwera wydruku Konfiguracja drukarki wspó dzielonej CUPS Konfiguracja drukarki wspó dzielonej Samba Podsumowanie Rozdzia 18. Serwer plików Konfiguracja serwera plików NFS Pobieranie NFS Wspó dzielenie systemów plików NFS U ywanie systemów plików NFS Odmontowanie systemów plików NFS Inne operacje, które mo na wykona za pomoc NFS Kwestie bezpiecze stwa zwi zane z NFS Konfiguracja serwera plików Samba Pobieranie i instalacja serwera Samba Konfiguracja serwera Samba za pomoc narz dzia SWAT Praca z plikami i poleceniami serwera Samba U ywanie wspó dzielonych katalogów Samba Rozwi zywanie problemów zwi zanych z serwerem Samba Podsumowanie Cz V Wybór i instalacja dystrybucji systemu Linux Rozdzia 19. Dystrybucja Ubuntu Ogólny opis Ubuntu Wydania Ubuntu Instalator Ubuntu Ubuntu jako komputer biurkowy Ubuntu jako serwer Produkty uboczne Ubuntu Wyzwania stoj ce przed Ubuntu Instalacja dystrybucji Ubuntu Rozpocz cie pracy z dystrybucj Ubuntu Wypróbowanie rodowiska graficznego Instalacja dodatkowego oprogramowania Wi cej informacji na temat Ubuntu Podsumowanie...564

11 Spis tre ci 15 Rozdzia 20. Dystrybucje Fedora i Red Hat Enterprise Linux Zag bianie si w funkcje Instalator Red Hat (Anaconda) Produkty pochodne, zestawy instalacyjne i p yty typu live CD Oprogramowanie w formacie RPM Package Management Najnowsze technologie rodowiska graficznego Narz dzia do konfiguracji systemu Poznanie dystrybucji Red Hat Enterprise Linux Red Hat Network i serwery Satellite Red Hat Enterprise Virtualization Przetwarzanie w chmurach i Red Hat Poznanie dystrybucji Fedora Wzrastaj ca spo eczno wspieraj ca Fedor Do czenie do grup SIG Fedory Fora i listy dyskusyjne Instalacja systemu Fedora Rozpocz cie instalacji Uruchomienie narz dzia Agent instalacji Podsumowanie Rozdzia 21. Dystrybucja Debian GNU/Linux Opis systemu Debian GNU/Linux Pakiety Debiana Narz dzia Debiana do zarz dzania pakietami Wydania Debiana Uzyskanie pomocy w Debianie Instalacja systemu Debian GNU/Linux Wymagania sprz towe oraz planowanie instalacji Uruchomienie instalatora Zarz dzanie systemem Debian Konfiguracja po cze sieciowych Zarz dzanie pakietami za pomoc narz dzia APT Zarz dzanie pakietami za pomoc narz dzia dpkg Instalacja zestawów pakietów (zada ) za pomoc narz dzia tasksel Alternatywy, zmiany i uniewa nienia Zarz dzanie konfiguracj pakietu za pomoc narz dzia debconf Podsumowanie Rozdzia 22. Dystrybucje SUSE Linux i opensuse Linux Zrozumienie systemów SUSE Linux Enterprise i opensuse Zawarto systemu SUSE Instalacja i konfiguracja za pomoc narz dzia YaST Zarz dzanie pakietami RPM Automatyczne uaktualnienie oprogramowania Instalacja systemu opensuse Rozpocz cie pracy z systemem SUSE Podsumowanie...617

12 16 Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji Rozdzia 23. Dystrybucja PCLinuxOS Rozpocz cie pracy z PCLinuxOS Poznajemy system PCLinuxOS Instalacja dodatkowych aplikacji Instalacja systemu PCLinuxOS Rozpocz cie instalacji Konfiguracja po instalacji Remastering systemu PCLinuxOS Podsumowanie Rozdzia 24. Dystrybucje systemu Linux dzia aj ce z no nika Ogólny opis dystrybucji Linuksa dzia aj cych z no nika Wybór dystrybucji Linuksa dzia aj cej z no nika Zrozumienie systemu KNOPPIX Prezentacja systemu Linux z p yty live CD Dystrybucje ratunkowe oraz zwi zane z bezpiecze stwem Dystrybucje demonstracyjne Dystrybucje multimedialne Prostsze rodowiska graficzne Dystrybucje startowe do specjalnych celów Dostosowanie do w asnych potrzeb dystrybucji dzia aj cej z no nika Utworzenie p yty live CD za pomoc Fedory Podsumowanie Cz VI Programowanie w systemie Linux Rozdzia 25. Programowanie rodowisk i interfejsów Zrozumienie rodowiska programistycznego Korzystanie ze rodowisk programistycznych Linuksa rodowisko programistyczne w Linuksie Graficzne rodowiska programistyczne Tekstowe rodowisko programowania Interfejsy programowe Linuksa Tworzenie interfejsów tekstowych Tworzenie interfejsów graficznych Interfejs programowania aplikacji (API) Podsumowanie Rozdzia 26. Narz dzia i dodatki programistyczne Dobrze zaopatrzony pakiet narz dziowy Korzystanie z kompilatora GCC Kompilacja wielu plików kodu ród owego Opcje kompilatora GCC Automatyzacja kompilacji za pomoc make Biblioteki narz dziowe Polecenie nm Polecenie ar Polecenie ldd Polecenie ldconfig Zmienne rodowiskowe i pliki konfiguracyjne...705

13 Spis tre ci 17 Kontrola kodu ród owego Kontrola kodu ród owego za pomoc RCS Kontrola kodu ród owego za pomoc CVS Usuwanie b dów za pomoc debuggera GNU Uruchamianie narz dzia GDB Przegl danie kodu w debuggerze Analiza danych Ustawianie punktów kontrolnych Praca z kodem ród owym Podsumowanie Dodatki Dodatek A No niki Dystrybucje Linuksa na p ycie DVD Fedora Linux KNOPPIX Linux Slackware Linux Ubuntu Linux AntiX Linux BackTrack 3 Linux Security Suite Gentoo Linux opensuse Linux PCLinuxOS Inside Security Rescue Toolkit Puppy Linux Debian GNU/Linux Damn Small Linux SystemRescueCd Coyote Linux Tiny Core Linux SLAX CentOS Tworzenie p yty CD lub DVD z systemem Linux Pobieranie kodu ród owego Dodatek B Powszechna Licencja Publiczna Skorowidz

14 Rozdzia 2. Konfiguracja doskona ego rodowiska Linux W tym rozdziale: Komputer dla systemu Linux. Instalacja systemu Linux. Konfiguracja rodowiska pracy. Dodawanie aplikacji do systemu. Migracja z systemu Windows. Przed porzuceniem systemu Windows lub Mac na rzecz Linuksa jako podstawowego systemu biurowego w pierwszej kolejno ci trzeba si upewni o mo liwo ci instalacji wszystkich wymaganych aplikacji. Oznacza to konieczno sprawdzenia: mo liwo ci uruchamiania aplikacji potrzebnych do wykonywania pracy, odtwarzania plików multimedialnych, a tak e przeprowadzania komunikacji poprzez internet; mo liwo ci przeniesienia pracy oraz wszystkich elementów potrzebnych do jej wykonywania (dokumenty, pliki muzyczne, arkusze kalkulacyjne itd.) ze starego systemu do nowo zainstalowanego Linuksa. Otrzymanie doskona ego rodowiska pracy w Linuksie wymaga w o enia nieco wysi ku. Dzi ki wykorzystaniu podstawowej instalacji systemu Linux, po czenia z internetem oraz informacji zawartych w niniejszej ksi ce Czytelnik powinien by w stanie skonfigurowa system w sposób podobny do posiadanej wcze niej instalacji Windows b d Mac, a pod niektórymi wzgl dami otrzyma nawet znacznie lepsze rodowisko pracy. W tym rozdziale zostanie dok adnie omówiony proces instalacji systemu Linux oraz jego konfiguracji, dzi ki czemu proces migracji do Linuksa powinien by maksymalnie atwy. Proces b dzie przedstawiony na przyk adzie konkretnej dystrybucji systemu Linux. Czytelnik pozna kolejne kroki prowadz ce do otrzymania wygodnego systemu biurowego, a tak e sugerowane sposoby jego optymalizacji.

15 44 Cz I Pierwsze kroki w systemie Linux Informacje przedstawione w rozdziale pochodz z wielu róde, w tym tak e z dokumentu The Perfect Desktop znajduj cego si na witrynie Wprawdzie w rozdziale skoncentrowano si na Fedorze, ale na wymienionej witrynie znajduj si równie odpowiednie dokumenty przeznaczone m.in. dla dystrybucji Ubuntu, PCLinuxOS oraz innych. Poniewa cz oprogramowania przedstawiona w rozdziale oraz wymienionych dokumentach zawiera elementy, które nie s w pe ni wolne, nale y zapozna si z ramk Wykraczaj c poza wolne oprogramowanie, zawieraj c informacje na temat tych elementów. Wykraczaj c poza wolne oprogramowanie Za ka dym razem podczas dodawania oprogramowania do systemu nale y sobie zada pytanie dotycz ce jako ci, bezpiecze stwa oraz licencji danego oprogramowania. Z o liwe oprogramowanie mo e pozwoli z ym ludziom na uzyskanie dost pu do komputera u ytkownika. Z kolei kiepsko utworzone oprogramowanie mo e znacznie obni y wydajno dzia ania systemu. Natomiast oprogramowanie zawieraj ce elementy, które nie s w pe ni wolne (kod w asno ciowy b d opatentowane pomys y), mo e narazi u ytkownika na problemy z prawem. Ograniczenie si do oprogramowania dostarczanego wraz z dystrybucj systemu Linux, które zosta o szczegó owo sprawdzone pod wzgl dem jako ci i licencji (jak ma to miejsce w przypadku oprogramowania dostarczanego w ramach projektu Fedora), to najlepszy sposób zachowania bezpiecze stwa i sprawnie funkcjonuj cego systemu. Warto w tym miejscu przypomnie, e wykroczenie poza wymienione bezpieczne granice mo e si wi za z ryzykiem. Przedstawione w tym miejscu wskazówki maj jedynie charakter informacyjny. Podczas omawiania oprogramowania, które Czytelnik mo e chcie instalowa w systemie Linux, autor b dzie zwraca uwag, je li oprogramowanie nie b dzie w pe ni wolne. Tego rodzaju oprogramowanie mo e zalicza si do wielu kategorii, mi dzy innymi: Chronione patentami wprawdzie cz oprogramowania zosta a w ca o ci ponownie utworzona jako wolne oprogramowanie, to jednak pewna osoba b d firma mog a opatentowa jakie koncepcje zastosowane w danym oprogramowaniu. Na przyk ad dost pne jest wolne oprogramowanie pozwalaj ce na odtwarzanie plików audio w formacie MP3, ale firma pobiera op aty zwi zane z patentem dotycz cym kodeka MP3. Bezp atne, ale nie wolne podstawowe za o enia oprogramowania open source obejmuj mo liwo przegl dania, modyfikowania i bezp atnego rozpowszechniania kodu ród owego. Wyst puje jednak kod w asno ciowy, na przyk ad pozwalaj cy na odtwarzania plików Flash lub odczyt dokumentów PDF firmy Adobe, który pozostaje bezp atny, cho z ograniczeniami w innych obszarach. Aplikacje w asno ciowe u ytkownik móg zakupi program dzia aj cy w systemie Windows i stwierdzi, e ta aplikacja jest mu niezb dna do pracy w nowym rodowisku Linuksa. Je eli nie mo na znale odpowiednika tego programu dla systemu Linux, aplikacj t bardzo cz sto mo na uruchomi za pomoc oprogramowania wine (dostarczaj cego rodowiska pozwalaj cego na u ywanie aplikacji Windows) lub poprzez uruchomienie pe nego systemu Windows dzi ki mo liwo ci wirtualizacji systemu operacyjnego w Linuksie. Jednak mo liwo uruchamiania danej aplikacji w systemie Linux mo e by nieobs ugiwana (lub nawet nielegalna), wi c u ytkownik nie b dzie móg modyfikowa b d rozprowadza tej aplikacji. Kiedy tego rodzaju zagro enia pojawi si podczas przedstawiania materia u, Czytelnik zostanie poinformowany o ryzyku zwi zanym z u ywaniem oprogramowania, które nie jest w pe ni wolne; zostan tak e wskazane ewentualne rozwi zania.

16 Rozdzia 2. Konfiguracja doskona ego rodowiska Linux 45 Rozpocz cie pracy w rodowisku Linux Warto pami ta o jednym: je eli Czytelnik nie b dzie potrafi skonfigurowa Linuksa podobnie jak u ywanego obecnie systemu Windows lub Mac, to prawdopodobnie nie b dzie w stanie u ywa systemu Linux do codziennej pracy. Z tego powodu w tym rozdziale zostan przedstawione krok po kroku procesy tworzenia doskona ego rodowiska do pracy w Linuksie. Nie ka de oprogramowanie i nie wszystkie ustawienia rodowiska b d od razu doskonale dopasowane do wymaga u ytkownika. Jednak dzi ki omówieniu dost pnych opcji w zakresie dodawania aplikacji, optymalizacji systemu i przeniesienia danych (dokumentów, plików muzycznych itd.) do systemu Linux Czytelnik nie powinien t skni za poprzednim systemem operacyjnym. Wprawdzie w ksi ce jest wielokrotnie podkre lana wolno wyboru systemu Linux i sposobu jego u ywania, to jednak procedura tworzenia doskona ego rodowiska zostanie przedstawiona na przyk adzie konkretnej dystrybucji Linuksa. Nast pnie, maj c opanowane podstawy przedstawione w tym rozdziale, Czytelnik b dzie móg zastosowa informacje znajduj ce si w pozosta ej cz ci ksi ki do dowolnie wybranej dystrybucji. Aby utworzy rodowisko omówione w tym rozdziale, b dzie potrzebny komputer po- czony z internetem. Nast pnie Czytelnik zainstaluje dystrybucj Fedora znajduj c si na p ycie DVD do czonej do ksi ki. Je eli jednak Czytelnik chce rozpocz przygod z Linuksem, u ywaj c innej dystrybucji, wówczas mo e zainstalowa inny system Linux (lista dystrybucji do czonych do ksi ki znajduje si w dodatku A). W wielu przypadkach informacje znajduj ce si w tym rozdziale mo na wykorzysta do otrzymania tych samych wyników w innej dystrybucji. Krok 1. Wybór komputera Dystrybucje systemu Linux (w tym wiele do czonych do niniejszej ksi ki) mog dzia a na niemal dowolnym komputerze, pocz wszy od wyposa onego w procesor 486 a po najnowsze serwery klasy przemys owej. Jednak w celu uzyskania najlepszych wyników zalecane jest u ycie komputera PC o nieco wi kszych mo liwo ciach. Wybór sprz tu komputerowego W tabeli 2.1 wymieniono zalecenia dotycz ce komputera, na którym ma by zainstalowana dystrybucja Fedora znajduj ca si na p ycie DVD do czonej do ksi ki. W zale no ci od przeznaczenia systemu Linux mo e wyst pi potrzeba u ycia dodatkowego sprz tu komputerowego. Przyk adowo u ytkownik mo e chcie doda kamer internetow, skaner, g o niki, drukark lub zewn trzn pami masow. Jednak komponentem, którego dodanie wi e si z najwi kszym wyzwaniem, jest karta sieci bezprzewodowej.

17 46 Cz I Pierwsze kroki w systemie Linux Tabela 2.1. Wybór komputera dla dystrybucji Fedora Wymaganie Procesor Pami Pami masowa Opis Nale y wybra procesor minimum Pentium Pro 400 MHz. Wprawdzie to minimum, ale do wygodnej pracy zalecany jest procesor pracuj cy z cz stotliwo ci co najmniej 1 GHz. Na p ycie znajduj si 32-bitowe wersje systemów Linux, ale one dzia aj równie z procesorami 64-bitowymi. (64-bitowe wersje dystrybucji mo na pobra samemu z witryn producentów dystrybucji). Minimalna zalecana ilo pami ci RAM to 512 MB, ale niektóre wi ksze aplikacje nie dzia aj zbyt dobrze w komputerze wyposa onym w mniej ni 1 GB pami ci RAM. Aplikacje s u ce do takich zada, jak edycja wideo lub projektowanie CAD/CAM, mog wymaga jeszcze wi cej pami ci RAM. (Obecnie komputer u ywany przez zaawansowanego u ytkownika posiada przeci tnie od 2 do 4 GB pami ci RAM). Zalecane jest przygotowanie przynajmniej 5 GB wolnej pami ci na dysku (im wi cej, tym lepiej). Aby uzyska tak ilo pami ci masowej, komputer: nie powinien posiada zainstalowanego systemu operacyjnego (b d zawiera system przeznaczony do usuni cia) lub posiada wolne miejsce na dysku twardym, które nie jest u ywane przez inny system operacyjny (nie chodzi tutaj o wolne miejsce w partycji Windows to musi by miejsce, które nie jest przypisane adnej partycji), lub posiada port USB, do którego mo na pod czy nap d pami ci masowej USB. Na potrzeby Linuksa mo na zakupi pendrive USB o pojemno ci 8 lub 16 GB. (W przypadku takiego rozwi zania przygotowany nap d USB b dzie mo na pó niej wykorzystywa do uruchamiania niemal ka dego komputera wyposa onego w port USB. Wprawdzie taki system b dzie dzia a wolniej od zainstalowanego na dysku twardym, ale i tak szybciej od uruchomionego z p yty live CD). Inny osprz t Potrzebne b d nap d DVD i karta sieciowa. Komputer musi umo liwia rozruch z p yty DVD, a kart sieciow nale y po czy z internetem. Ponadto, cho system Linux mo e dzia a bez wymienionych dalej komponentów, to jednak przedstawiona tutaj procedura zak ada u ycie klawiatury, monitora i myszy. Wybór osprz tu sieciowego Po przygotowaniu komputera przeznaczonego dla Linuksa trzeba si upewni o dost pno- ci po czenia z internetem. Po czenie przewodowe niemal zawsze i bez adnych problemów dzia a od razu. Gorzej jest jednak w przypadku kart sieci bezprzewodowych. Pewne karty sieci bezprzewodowej dzia aj od razu w Linuksie. Przyk adowo sterowniki kart sieci bezprzewodowej dla Linuksa s umieszczone w Fedorze oraz innych dystrybucjach. Niektóre mog wymaga uaktualnienia oprogramowania firmware, natomiast inne b d u ywa sterowników dostarczonych z systemem. Karty sieci bezprzewodowej Intel IPW to przyk ady kart wymagaj cych do prawid owego dzia ania uaktualnienia oprogramowania firmware. Kilka wyda wstecz wydawcy Fedory, Ubuntu oraz kilku innych dystrybucji ugi li si i do czyli oprogramowanie firmware przeznaczone dla kart sieci bezprzewodowych Intel IPW.

18 Rozdzia 2. Konfiguracja doskona ego rodowiska Linux 47 Je eli posiadana przez Czytelnika karta sieci bezprzewodowej nie dzia a, czasami warto oszcz dzi sobie problemów i zaopatrzy si w kart, która jest bezproblemowo obs ugiwana przez system Linux. Wi cej informacji na temat kart sieci bezprzewodowych obs ugiwanych w Linuksie mo na znale na stronie W celu zmuszenia do prawid owego dzia ania karty sieci bezprzewodowej, która nie jest obs ugiwana w Linuksie, przydatne mog si okaza dwa projekty. Pierwszy z nich to Linuxant DriverLoader (http://www.linuxant.com/driverloader) przeznaczony dla kart nieposiadaj cych wymaganego firmware. Natomiast drugi, NDISwrapper (http://sourceforge.net), zawiera informacje o sposobach u ycia sterowników Windows w systemie Linux. Krok 2. Instalacja systemu Linux Na p ycie DVD do czonej do ksi ki znajduje si wiele dystrybucji systemu Linux, mi dzy innymi pe ne wersje Fedory, Ubuntu, PCLinuxOS oraz inne. L ejsze dystrybucje Linuksa to mi dzy innymi Damn Small Linux, Puppy Linux oraz SLAX. W przedstawionej poni ej procedurze wykorzystano dystrybucj Fedora. Istnieje wiele powodów, dla których w omawianym przyk adzie u yto dystrybucji Fedora. Oprogramowanie znajduj ce si w Fedorze zosta o dok adnie sprawdzone i mo na je dalej rozpowszechnia. A zatem jedynie od u ytkownika zale y, czy w systemie zostanie zainstalowane jakiekolwiek oprogramowanie, które nie jest w pe ni wolne. Ponadto Fedora zosta a opracowana na bazie Red Hat Enterprise Linux, czyli najpopularniejszego na wiecie systemu Linux o jako ci przemys owej. Dlatego te umiej tno ci nabyte podczas pracy z Fedor mo na bardzo atwo wykorzysta w pó niejszym okresie, na przyk ad w pracy na stanowisku profesjonalnego programisty oprogramowania, analityka systemów b d administratora systemów. Rozpocz cie pracy z Fedor Poni ej wymieniono podstawowe kroki pozwalaj ce na instalacj Fedory na dysku twardym komputera, jak równie kilka operacji przygotowuj cych system do dodawania oprogramowania w dalszej cz ci ca ego procesu: 1. Przygotowanie sprz tu komputerowego. W pierwszej kolejno ci nale y zaopatrzy si w komputer, wskazówki na temat jego parametrów przedstawiono w tabeli Rozpocz cie instalacji. Do nap du DVD trzeba w o y p yt DVD do czon do ksi ki, a nast pnie ponownie uruchomi komputer. Na wy wietlonym ekranie rozruchowym trzeba wybra opcj fedora. 3. Przeprowadzenie instalacji. Nast pnie, korzystaj c z informacji przedstawionych w rozdziale 20., nale y zainstalowa system Fedora, uruchomi ponownie komputer po instalacji, przeprowadzi procedur pierwszego uruchomienia i po raz pierwszy zalogowa si do systemu. (Nie wolno zapomnie hase utworzonych dla u ytkownika root oraz zwyk ego u ytkownika przeznaczonego do codziennej pracy z systemem).

19 48 Cz I Pierwsze kroki w systemie Linux 4. Konfiguracja po czenia z internetem. W przypadku przewodowego po czenia z internetem u ytkownik mo e ju mie skonfigurowane po czenie z internetem. Aby to sprawdzi, trzeba uruchomi przegl dark internetow Firefox i spróbowa odwiedzi dowoln witryn. W celu nawi zania po czenia z sieci bezprzewodow nale y klikn ikon mened era sieci wy wietlan w górnym panelu i wybra sie. Je eli adna z wymienionych metod nie dzia a, trzeba przej do rozdzia u 11., w którym przedstawiono informacje dotycz ce konfiguracji interfejsów sieciowych. 5. Aktualizacja systemu. W systemie nale y wybra opcj System/Administracja/ Aktualizacja oprogramowania. (Warto zwróci uwag na podawan ilo wolnego miejsca wymaganego do przeprowadzenia aktualizacji i upewni si, e si j posiada). Klikni cie przycisku Zainstaluj aktualizacje spowoduje rozpocz cie pobierania pakietów i ich instalacj. Przygotowanie do instalacji dodatkowego oprogramowania Repozytorium Fedory zawiera jedynie to oprogramowanie, które jest w pe ni wolne i mo e by bez problemów rozpowszechniane. Jednak w pewnych sytuacjach mo e wyst pi konieczno wykroczenia poza repozytorium Fedory. Wcze niej nale y dok adnie zrozumie, czym s repozytoria firm trzecich: w porównaniu do repozytoriów Fedory charakteryzuj si mniej cis ymi wymaganiami w zakresie rozpowszechniania i wykorzystywania patentów; mog wprowadza pewne konflikty mi dzy oprogramowaniem; mog zawiera oprogramowanie, które nie jest w pe ni open source, ale pozostaje bezp atne do u ytku osobistego, a jego rozpowszechnianie mo e by niemo liwe; mo e spowolni proces instalacji wszystkich pakietów (poniewa metadane s pobierane dla ka dego u ywanego repozytorium). Z wymienionych powodów autor odradza w czanie jakichkolwiek repozytoriów dodatkowych lub w czenie jedynie repozytorium RPM Fusion. Wspomniane repozytorium RPM Fusion to po czenie kilku popularnych repozytoriów firm trzecich dla Fedory (Freshrpms, Livna.org oraz Dribble). Wi cej informacji na temat tego repozytorium mo na znale w dokumencie FAQ (http://rpmfusion.org/faq). Procedura w czenia wymienionego repozytorium przedstawia si nast puj co: 1. Pierwszy krok to uruchomienie narz dzia Terminal. 2. Teraz trzeba wyda polecenie su- i poda has o u ytkownika root. 3. Nast pnie nale y poda poni sze polecenie (poniewa jest zbyt d ugie, aby zmie ci o si w jednym wierszu, musia o zosta podzielone na dwa; nale y si upewni, e zosta o wprowadzone bez adnych spacji mi dzy wierszami): # rpm -Uvh rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm

20 Rozdzia 2. Konfiguracja doskona ego rodowiska Linux 49 Repozytorium RPM Fusion zawiera takie elementy, jak na przyk ad kodeki wymagane do odtwarzania plików multimedialnych w wielu popularnych formatach. W czenie repozytorium nast puje po wydaniu poni szego polecenia (ponownie jest to pojedyncze polecenie, które nie zmie ci o si w jednym wierszu, a mi dzy wierszami nie ma adnej spacji): # rpm -Uhv rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm Wi kszo innych repozytoriów firm trzecich mo e zawiera oprogramowanie interesuj ce Czytelnika, ale niezaliczaj ce si do kategorii open source. W czanie tego rodzaju repozytoriów zostanie przedstawione w dalszej cz ci rozdzia u, gdy Czytelnik dowie si, jak doda repozytorium Skype i oprogramowanie firmy Adobe. Sprawdzanie dost pno ci oprogramowania Rysunek 2.1. Sprawdzanie repozytoriów u ywanych przez Fedor Gdy repozytoria zosta y ju zdefiniowane i s dost pne, istnieje mo liwo wy wietlenia dost pnych pakietów oprogramowania oraz wybrania tych, które maj zosta zainstalowane. Z menu System/Administracja nale y wybra opcj Dodaj/usu oprogramowanie. Na ekranie zostanie wy wietlone okno pozwalaj ce na dodawanie i usuwanie oprogramowania. W wy wietlonym oknie trzeba wybra opcj System/ ród a oprogramowania. Na rysunku 2.1 pokazano przyk adowe okno ród a oprogramowania. Na rysunku wida, e w czone jest podstawowe repozytorium Fedora oraz Fedora Updates. Ponadto w czone s równie repozytoria RPM Fusion (zarówno Free, jak i Nonfree). Repozytoria Updates zawieraj pakiety oprogramowania, które zosta o uaktualnione od chwili pierwszego wydania danej wersji Fedory. Na tym etapie system Linux powinien by gotowy do przeprowadzenia optymalizacji systemu oraz instalacji wymaganego oprogramowania dodatkowego z repozytoriów Fedory. Jednak przed przej ciem do tych zada warto po wi ci chwil na zapoznanie si

Linux : Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji : biblia : wiedza obiecana / Christopher Negus ; [tł. Robert Górczyński]. New York, cop.

Linux : Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji : biblia : wiedza obiecana / Christopher Negus ; [tł. Robert Górczyński]. New York, cop. Linux : Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji : biblia : wiedza obiecana / Christopher Negus ; [tł. Robert Górczyński]. New York, cop. 2011 Spis treści O autorze 19 O recenzencie 20 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze 9. O recenzentach 10. Przedmowa 13. Rozdział 1. Oto Linux Mint 17_

Spis treści. O autorze 9. O recenzentach 10. Przedmowa 13. Rozdział 1. Oto Linux Mint 17_ O autorze 9 O recenzentach 10 Przedmowa 13 Rozdział 1. Oto Linux Mint 17_ Dlaczego Linux? 18 Czym jest dystrybucja? 19 Czy Linux jest trudny do opanowania? 21 Cechy wyróżniające dystrybucję Mint 22 Wersje

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu,

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 20 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji Instalacja PS IMAGO PS IMAGO jest rozwiązaniem zawierającym rozszerzenie funkcjonalności systemu IBM SPSS Statistics i nie działa jako produkt niezależny. Produkt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL

Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL LAMP jest to po prostu serwer stron www, pracujący na Linux-ie z zainstalowanym apache, językiem php oraz bazą danych MySQL. System ten stosuje ogromna większość hostingów

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji

Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji Rozdział 1 Przeglądarka internetowa Internet Explorer (32-bit)... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 9.01.001 Instrukcja instalacji Program Płatnik wersja 9.01.001 SPIS TREŚCI 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik............................ 3 2. Wymagania systemowe programu..................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW:

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: Aby korzystać z Wydziałowego VPNa należy, w skrócie, na komputerze zdalnym z którego chcemy się łączyć mieć zainstalowane 3 certyfikaty (ROOT-CA, SUB-CA-01 i certyfikat osobisty)

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji To samoêç w wirtualnym Êwiecie Zestaw cryptocertum www.certum.pl Od 1998 roku Unizeto Technologies SA w ramach utworzonego Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM Êwiadczy us ugi

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Szkolenia są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 1 Do SIWZ

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION Plik instalacyjny mo na uzyska ze stron firmy Oracle http://otn.oracle.com, wybieraj c w rozwijanym menu DOWNLOADS Database. Aby pobra interesuj c nas

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE Od nas samych zależy czy nasz komputer jest dobrze zabezpieczony w sieci, dlatego poniżej przedstawimy Państwu kilka możliwości na ochronę komputera podłączonego do Internetu.

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Biuletyn techniczny Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Aktualizacja dokumentu: 2011-06-22 COMARCH CDN XL wersja 10.2 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu OptiMore Importer Rejestru VAT Instrukcja obsługi programu Wstęp Program OptiMore Importer Rejestru VAT jest przeznaczony do importowania wpisów do rejestru VAT na podstawie danych zawartych w pliku źródłowym.

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2 MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA ver 1.2 1 PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA Do pracy na systemie MySource Matrix zalecane jest używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Instalacja oprogramowania Industrial Application Server 2.1

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Instalacja oprogramowania Industrial Application Server 2.1 Informator Techniczny nr 71 28-11-2006 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Industrial Application Server 2.1 CD-Rom instalacyjny z oprogramowaniem Industrial Application Server zawiera

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa musi być zainstalowana. Sprawdzamy to poprzez uruchomienie menadŝera sprzętu.

Karta sieciowa musi być zainstalowana. Sprawdzamy to poprzez uruchomienie menadŝera sprzętu. Konfiguracja połączenia PPPoE w systemie Windows XP (na przykładzie wersji XP Home Edition PL) Karta sieciowa musi być zainstalowana. Sprawdzamy to poprzez uruchomienie menadŝera sprzętu. następnie klikamy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do zasobów szkolnego serwera poprzez sieć Internet - zadania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Wyślij sterownik. Podręcznik administratora

Wyślij sterownik. Podręcznik administratora Wyślij sterownik Podręcznik administratora Styczeń 2013 www.lexmark.com Przegląd 2 Przegląd Aplikacja Wyślij sterownik umożliwia łatwe uzyskanie sterownika dla wybranego modelu drukarki. Aplikacja wysyła

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin.

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin. Instalacja Plugin Co to jest Plugin? Plugin, czyli wtyczka, są to dodatkowe programy, które użytkownik instaluje w dekoderze, w zależności od swoich własnych potrzeb, czy preferencji. Programy te są dostępne

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/08_05/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Tworzenie i edycja zasad grup - zadanie 6 (PD2) Zadanie 6a Modyfikacja zasad grup

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator mkomp Systemy Informatyczne Małgorzata Hyla 41-914 Bytom, Plac Żeromskiego 11/7 tel. +48 793-59-59-49 NIP 645-160-80-37 REGON 241529060 Opis instalacji systemu Intranet Komunikator Wersja 2.0 Systemy firmy

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny Odtwarzacz wideo MP4 jest pełnym odtwarzaczem multimedialnym. Oznacza to, że odtwarza fotografie i e-booki tekstowe, nagrywa i odtwarza żywe audio

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ INSTALACJA PROGRAMU SKYPE 1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ 2. Wybierz przycisk Pobierz Skype'a dla pulpitu Windows. 3. Zapisz

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo