BEZPIECZNE MACIERZYŃSTWO PIĄTY MILENIJNY CEL ROZWOJU SUKCESY I PORAŻKI. Raport Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPIECZNE MACIERZYŃSTWO PIĄTY MILENIJNY CEL ROZWOJU SUKCESY I PORAŻKI. Raport 2010. Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny"

Transkrypt

1 BEZPIECZNE MACIERZYŃSTWO PIĄTY MILENIJNY CEL ROZWOJU SUKCESY I PORAŻKI Raport 2010 Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

2

3 BEZPIECZNE MACIERZYŃSTWO PIĄTY MILENIJNY CEL ROZWOJU SUKCESY I PORAŻKI Raport 2010

4 Raport został opracowany w ramach projektu Prawdziwy rozwój przez zdrowie współfinansowanego przez Unię Europejską. Celem projektu jest promocja i upo wszechnienie informacji nt. Milenijnych Celów Rozwoju w zakresie problemów zdrowia w krajach rozwijających się oraz uświadomienie rządom państw udzielających finansowego wsparcia, że likwidacja ubóstwa jest nierozerwalnie związana z poprawą zdro wia, w tym zdrowia reprodukcyjnego kobiet w najuboższych krajach świata. Badania pod kierunkiem: Marco Simonelli Z udziałem: Hamaton Mselenge Mdegela ( przykład Tanzanii) Paul Bukuluki Wako (przykład Ugandy) Sharad Raj Onta (przykład Nepalu) Wydawca polskiej wersji Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Nowolipie 13/ Warszawa tel./fax: ISBN Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Niniejsza publikacja zostala zrealizowana w ramach projektu Prawdziwy rozwój przez zdrowie, wspólfinansowanego przez Unię Europejską. Za treśc publikacji jest odpowiedzialna organizacja koordynujaca projektem, AIDOS oraz jej partnerzy, i w żaden sposób nie odzwierciedla opinii Unii Europejskiej.

5 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 02 CZĘŚĆ 1 Pomoc publiczna na zdrowie reprodukcyjne Wkład finansowy krajów ofiarodawców na poprawę zdrowia reprodukcyjnego 09 CZĘŚĆ 2 Zdrowie matki - trzy przykłady jako przedmiot analizy TANZANIA Finasowania zdrowia reprodukcyjnego Powody śmiertelności matek Dostęp do usług na rzecz planowania rodziny w Tanzanii Wyniki uzyskane w sektorze zdrowia matki UGANDA Finansowanie zdrowia reprodukcyjnego Zdrowie matki Macierzyństwo a uwarunkowanie kulturowe i społeczne w Ugandzie Dostęp do usług na rzecz planowania rodziny NEPAL Fundusze finansowe na zdrowie reprodukcyjne Zdrowie okołoporodowe w Nepalu: od stagnacji gospodarczej do legalizacji aborcji Legalizacja aborcji w Nepalu Dostęp do środków antykoncepcyjnych 31 WNIOSKI i REKOMENDACJE 32 BIBLIOGRAFIA 37

6 2 WPROWADZENIE Prawdziwy Rozwój przez Zdrowie - projekt współfinansowanym przez Unię Europejską, ma na celu rozpowszechnianie i promocja i Milenijnych Celów Rozwoju dotyczących zdrowia: zredukowanie o 2/3 śmiertelności dzieci, o 3/4 śmiertelności matek oraz walka z HIV/AIDS, malarią i innymi chorobami. Założeniem projektu jest uwrażliwienie rządów na problemy zdrowotne krajów rozwijających się. Poprawa zdrowia obywateli krajów rozwijających się jest niezbędnym warunkiem likwidacji ubóstwa. Pierwszy raport pt. Zdrowie i prawa seksualne i reprodukcyjne w krajach rozwijających się powstały w 2008 roku pokazał rozbieżności pomiędzy deklaracjami krajowymi i międzynarodowymi a rzeczywistymi kierunkami finansowania usług z zakresu zdrowia reprodukcyjnego. Analiza wykazała, że zdrowie reprodukcyjne nie jest priorytetem w finansowaniu i ogólnym kierunku polityki rozwojowej. w polityce międzynarodowej dot. zrównoważonego rozwoju dominuje stanowisko, że należy finansować i wspomagać walkę z konkretnymi chorobami np. malarią czy gruźlicą. W nowym raporcie chodzi o przedstawienie sytuacji w zakresie zdrowia reprodukcyjnego w niektórych krajach rozwijających się. Analiza danych dotyczących postępu w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju wskazuje, że jesteśmy jeszcze bardzo daleko od osiągnięcia któregokolwiek celu związanego ze zdrowiem, a zwłaszcza tych dotyczących macierzyństwa i opieki okołoporodowej oraz śmiertelności niemowląt i dzieci. Dane są nadal alarmulące i tragiczne: 536 tysięcy kobiet umiera rocznie z powodu komplikacji okołoporodowych, a 68 tysięcy umiera z powodu nielegalnych aborcji. Jeśli nic się nie zmieni to osiągnięcie Celu 5 będzie niemożliwe. Według źródeł Funduszu Ludnościowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNFPA) wskażnik śmiertelności matek obniżył się o 1% w latach wobec zakładanych 5,5%. Celem prezentowanego raportu jest zidentyfikowanie przyczyn zbyt małego postępu w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju dot. zdrowia. Raport zajmuje się analizą pomocy przeznaczonej na poprawę zdrowia reprodukcyjnego w krajach rozwijających się. Pierwsza cześć Raportu pokazuje kierunki finasowania usług zdrowotnych w krajach rozwijających się. W ostatnim dziesięcioleciu wysokość funduszy dla rozwoju znacz nie się zwiększyła, w tym także na wydatki związane ze zdrowiem reprodukcyjnym. Przyczyniły się do tego zapewne Mijenijne Cele Rozwoju. Fundusze na usługi dot. zdrowia reprodukcyjnego są wciaż niewystarczające. Wg. Funduszu Ludno ściowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNFPA) zaspakajają zaledwie 1/3 potrzeb w tym zakresie. Należy jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że w roku % funduszy na zdrowie reprodukcyjne zostało przeznaczonych na walkę z chorobami przenoszonymi drogą płciową, w tym HIV/AIDS. Takie działanie było zdecydowanie niekorzystne dla usług z dziedziny zdrowia reprodukcyjnego.

7 3 W drugiej części są przedstawione przykłady z Tanzanii, Ugandy i Nepalu. Te trzy kraje zostały wybrane na podstawie danych statystycznych dot. śmiertelności matek, dostępu do usług na rzecz zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, i w związku z analizą odpowiednio sukcesów i/lub porażek w osiągnięciu piątego Milenijnego Celu Rozwoju. w tych trzech przypadkach, mimo, że w ostatnich latach zanotowano ciągły wzrost pomocy finansowej na rzecz zdrowia reprodukcyjnego, występuje jeszcze bardzo wysoki wskaźnik śmiertelności matek. To może być związane ze złym zarządzaniem i administrowaniem funduszami na usługi dot. zdrowia reprodukcyjnego. Zauważono to w szczególności w przy padku Ugandy i Tanzanii. Bezpośrednie powody wysokiego wskaźnika śmiertelności w przypadku tych trzech krajów są głównie związane z nieodpowiednimi strukturami i infrastrukturami organizacji usług medycznych na poziomie krajowym oraz z faktem, że priorytety donatorów często nie odpowiadają potrzebom lokalnym. Do tego dochodzą czynniki społeczno-kulturowe, które w niektórych przypadkach powodują jeszcze trudniejszy dostęp do usług medycznych.

8 4 UWAGA METODOLOGICZNA Panoramiczny przegląd przepływu pomocy przeznaczonych dla sektora usług dla ludności i zdrowia reprodukcyjnego, przedstawiony w pierwszej części, głównie bazuje na danych zawartych w raporcie Financial Resource Flows for Population Activities in 2007 opublikowanym przez UNFPA i NIDI 1, Mapping European Development Aid & Population Assistance - Euromapping 2009 opublikowanym przez DSW i EPF 2 oraz w bazie danych Creditor Reporting System (CRS) DAC. W klasyfikacji Komitetu Pomocy Publicznej d/s Rozwoju działalność dot. zdrowia matki i zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego wchodzą w skład sektora Opieka nad ludności i Zdrowia Reprodukcyjnego (Population Pol/ Progr. & Reproductive Health), a nie sektora dot. Zdrowia. i dokładniej, w ramach sektora Opieka dla Ludności i Zdrowia Reprodukcyjnego znajdują się następujące pod sektory: Usługi administracyjne - takie jak: spis ludności, rejestracja urodzeń, dane dot. migracji, badania i analizy demograficzne, badania nad zdrowiem reprodukcyjnym, działalność nie oznaczona konkretnie na rzecz ludnosci. Usługi na rzecz zdrowia reprodukcyjnego zawierają następujące dziedziny działalności: promocja zdrowia repodukcyjnego, opieka okołoporodowa, leczenie bezpłodności; zapobieganie i opieka przy poronieniach; zapewnienie bezpieczeństwa macierzyństwa. Planowanie rodziny zawiera następujące rodzaje działalności: 1 z 1997 UNFPA we współpracy z Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) wystartowała z projektem The Resource Flows Project w celu monitoringu przepływu globalnych finansów na działalność opieki nad ludnością. 2 Europejska mapa pomocy na rozwój i opiekę dla ludności, opublikowana pod kierunkiem AIDOS Włoskie Stowarzyszenie Kobiety na Rzecz Rozwoju, usługi dot. planowania rodziny łącznie z poradniami; czynności zw. z informacją, edukacją; dystrybucja środków antykoncepcyjnych; szkolenia i kursy. Choroby przenoszone drogą płciową łącznie z HIV/AIDS wszystkie działania związane z informacją, edukacją; testy; zapobieganie, leczenie. Szkolenie personelu w zakresie zdrowia reprodukcyjnego zawiera edukację i szkolenie personelu medycznego w zakresie usług dot. zdrowia reprodukcyjnego. Pod-sektory nie odpowiadają dokładnie pod-kategoriom określonym przez Międzynarodową Konferencję na temat Ludności i Rozwoju w Kairze Wg. klasyfikacji ICPD, w sektorze dot. opieki dla ludności i zdrowia reprodukcyjnego rzeczywiście są zawarte następujące pod-kategorie: Usługi dot. planowania rodziny - dystrybucja środków antykoncepcyjnych; edukacja w zakresie informowania na temat planowania rodziny i w zakresie tematów dot. ludności i rozwoju; rozwój kompetencji w skali krajowej za pośrednictwem wspomagania kursów i szkoleń; rozwój infrastruktury; obsługa systemów informacji; usługi na rzecz podstawowej statystyki; koncentracja wysiłków nad zapewnieniem leczenia na dobrym poziomie. Podstawowe usługi na rzecz zdrowia reprodukcyjnego opieka okołoporodowa; aborcja; szkolenia na temat zdrowia reprodukcyjnego (włącznie z chorobami przenoszonymi drogą płciową), życia seksualnego, odpowiedzialnego ojcostwa/macierzyństwa, niebezpiecznych praktyk seksualnych; odpowiednie usługi doradcze, diagnoza i leczenie chorób przenoszonych drogą płciową oraz innych infekcji systemu rozrodczego, zapobieganie niepłodności i odpowiednie leczenie, tam, gdzie jest możliwe. Program dot. zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciową, HIV/AIDS szkolne programy edukacyjne i za pośrednictwem mass mediów; promocja wstrzemięźliwości oraz odpowiedzialnych zachowań seksualnych; dystrybucja prezerwatyw. Podstawowe badania, analizy danych, analizy polityki na rzecz ludności i rozwoju rozwój analiz, badań; szkolenia. W raporcie wykorzystamy zarówno klasyfikację OCSE/DAC jak też klasyfikację ICPD, wymieniając za każdym razem system klasyfikacji, do którego się odnosimy. W drugiej części raportu, poświęconej analizie usług medycznych w Tanzanii, Ugandzie i Nepalu postarano się o przekazanie realnej, wynikającej z praktyki analizy, oddając głos pracownikom służby zdrowia oraz ekspertom z publicznego resortu zdrowia, zatrudnionym na poziomie lokalnym. w tym celu został przygotowany formularz z pytaniami, aby dokonać analizy źródeł porażki przy osiąganiu piątego Milenijnego Celu Rozwoju. Następnie formularz został przedstawiony wybranym za pośrednictwem organizacji zajmujących się projektem Prawdziwy Rozwój przez Zdrowie ekspertom do spraw zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego tych trzech krajów. Informacje zawarte w odpowiedziach stworzyły bazę do rozwinięcia drugiej części raportu.

9 5

10 6 CZĘŚĆ 1 Pomoc publiczna na zdrowie reprodukcyjne

11 7 Pomocy publiczna na rzecz rozwoju znacznie powiększyła się w latach r. Również wydatki na zdrowie, poczynając od końca lat dziewięćdziesiątych, zdecydowanie zwiększyły się, niewątpliwie dzięki wkładom finansowym różnych globalnych instytucji i organizacji. Pierwszy zdecydowany wzrost został zanotowany w 1993 r., przy okazji określania kosztów dot. działalności na rzecz zdrowia reprodukcyjnego dla zbliżającej się Międzynarodowej Konferencji na temat Ludności i Rozwoju (ICPD) w Kairze w 1994 r., natomiast jeszcze bardziej widoczny wzrost nastąpił w roku W szczególności, w latach r., fundusze na zdrowie reprodukcyjne wzrastają rocznie średnio o ok. 30%. w 2006 doszło do pewnego załamania, odnotowa no tylko 4% wzrost funduszy, natomiast już w 2007 nastąpił 12% wzrost. Mimo stałego wzrostu finansowania, wysokość funduszy pozostaje poniżej potrzeb. UNFPA określiła potrzeby fianansowe na zdrowie reprodukcyjne w roku 4 World Health Organization, World Health Statistics Report 2009 ; cfr. anche United Nations, Millennium Development Goals Report UNFPA, State of World Population Report 2008: Reaching common ground: culture, gender and human rights (www.unfpa.org/swp/) na ok. 68 miliardów dolarów. Jeśli nawet zasoby finansowe na zdrowie, począwszy od realizacji Milenijnych Celów Rozwoju, wzrastają, poza spadkiem w 2007, należy podkreślić, że fundusze te przeznaczone są na na poszczególne choroby głównie na HIV/AIDS i malarię. Uzyskano niezaprzeczalne sukcesy przy osiągnięciu szóstego Celu zwalczanie HIV/AIDS, malarii i innych chorób - co do piątego, poprawa zdrowia matek jesteśmy jeszcze bardzo daleko od mety. W krajach rozwijających się, a szczególnie na kontynencie afrykańskim, wg. Światowej Organizacji Zdrowia, mo żliwość przeżycia matki i noworodka nie różni się od sytuacji sprzed piętnastu lat. 4 Wg.UNFPA osiągnięcie piątego Milenijnego Celu Rozwoju jest poważnie zagrożone, jako że śmiertelność matek na poziomie globalnym pomiędzy 1990 i 2005r. rocznie zmniejszyła się o mniej niż 1%, w porównaniu z wielkością 5,5% ustaloną dla osiągnięcia Milenijnego Celu Rozwoju 5. Żeby zrozumieć, z czego wynika to niepowodzenie należy przeanalizować rozdział finansów wewnątrz sektorów zdrowia, a w szczególności sektora zdrowia reprodukcyjnego. I rzeczywiście jeśli chodzi o zdrowie reprodukcyje, to z 4 kategorii ta, która dot. leczenia i zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciową, w tymhiv/aids, uzyskała większą część zasobów finansowych. (Wyk. 1). Jak pokazuje Wykres nr 1, wydatki na zapobieganie i leczenie chorób przenoszonych drogą płciową, włącznie z HIV/AIDS w 1997 r. wynosiły 18% zasobów przeznaczonych dla sektora zdrowia reprodukcyjnego,wzrosły tak, że w 2007r. stanowiły 75% całości, a wydatki na usługi dot. zdrowia reprodukcyjnego ciągle spadały, przechodząc z 27% z całości zasobów w 1997 na 7% w 2007r. Strefy szczególnie dotknięte przez progresywny wzrost funduszy na rzecz chorób przenoszonych drogą płciową to są usługi dot. planowania rodziny, które w 1997 otrzymały 40% całości zasobów przenaczonych na zdrowia reprodukcyjne (i z tego otrzymały aż 55% w 1995 r.), zeszły do najniższej wartości procentowej, bo tylko 5% w 2007 r.

12 8 Wykres 1: Rozdział zasobów finansowych w sektorze zdrowia reprodukcyjnego, lata (Źródło: opracowanie Euromapping 2009 na podstawie danych UNFPA/NIDI) Choroby przenoszone drogą płciową i HIV/AIDS Podstawowe usługi z zakresu zdrowia reprodukcyjnego Usługi dot. planowania rodziny Podstawowe badania Tabela 1: Rozdział zasobów finansowych w sektorze opieki dla ludności i zdrowia reprodukcyjnego, na działania; lata , w milionach US $ i w procentach. Źródło: UNFPA i NIDI, Financial Resource Flows for Population Activitiesw 2007r. Usługi dot. planowania rodziny Usługi podstawowe dot. zdrowia reprodukcyjnego MST i HIV/AIDS Podstawowe badania RAZEM (w milionach dolarów, wartość bieżąca) (40%) (43%) (37%) (29%) (30%) (23%) (11%) (9%) (7%) (5%) (5%) (27%) (22%) (30%) (29%) (24%) (25%) (28%) (22%) (17%) (20%) (17%) (18%) (20%) (23%) (32%) (39%) (42%) (48%) (57%) (72%) (70%) (75%) (15%) (15%) (11%) (9%) (8%) (10%) (13%) (12%) (4%) (5%) (3%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 6 UNFPA/NIDI, Financial Resource Flows for Population Activities in 2007, p. 32 Podsumowując, dziesięciolecie , kiedy finansowanie walki z chorobami przenoszonymi drogą płciową i HIV/AIDS wzrosło z 294 milionów dolarów na ponad 6 miliardów dolarów, to fundusze naplanowanie rodziny obniżyły się z 663 do 438 milionów dolarów. Wg. UNFPA 6, ten ciągły spadek finansowania na działalność dot. planowania rodziny jest wyjątkowo niepokojący. Gdyby finansowanie planowania rodziny wzrosło to zapewno obniżyłaby się ilość niechcianych ciąż, nielegalnych aborcji, śmiertelność matek i niemowląt.

13 9 1.1 Wkład finansowy krajów ofiarodawców na poprawę zdrowia reprodukcyjnego Wg. analizy UNFPA w okresie , USA, przy ponad 13 miliardach dolarów, stała się głównym krajem - donatorem na zdrowie reprodukcyjne. w tym samym okresie, wśród europejskich donatorów wyróżnia się Wielka Brytania, która przy ciągłym rocznym wzroście finansowania ( w 2007 r. ponad miliard dolarów) miała wkład w ilości 4 miliardów dolarów, a na drugim miejscu Holandia z 2,4 miliardami dolarów (tabela nr 2). W trakcie ostatnich trzech międzynarodowych konferencji parlamentarnych w sprawie wprowadzenia programu działania Międzynarodowej Konferencji na temat Ludności i Rozwoju mających miejsce w Ottawie (2002), Strasburgu (2004) i Bangkoku (2006) europejscy parlamentarzyści doszli do porozumienia co do konieczności przeznaczenia przez każdy kraj przynajmniej 10% z całości własnej pomocy publicznej na rozwój na zdrowie reprodukcyjne. Poza USA, w okresie r., wśród krajów europejskich tylko Irlandia, Holandia i Belgia, Wielka Brytania Norwegia i Swecja przekroczyły lub się przybliżyły do tego progu, natomiast Niemcy i Włochy, przy procentowych wielkościach niższych odpowiednio od 2% i od 1%, są jeszcze bardzo daleko od tej wartości. Jak widzieliśmy poprzednio, większa część finansowań dla sektora pomocy ludności i zdrowia reprodukcyjnego została przeznaczona na walkę z chorobami przenoszonych drogą płciową włącznie z HIV/AIDS, na które, od 2005r. wydano ponad 70% całości finansów wewnątrz sektora.

14 10 Tabela 2: Główne kraje donatorzy dla sektora opieki dla ludnosci i zdrowia reprodukcyjnego (suma kanałów bilateralnych, wielolateralnych, wielobilateralnych i własne fundusze ONG), lata , wartość w milionach US$ (opracowanie danych ActionAid, listopad 2009, źródło UNFPA/NIDI Financial Resource Flows for Population Activities w 2007 ) Tot USA 962,9 1807,6 1807,6 3010,6 2535,6 3065, ,1 Wielka Brytania 168,8 589,6 570,1 711,6 863,7 1137,3 4041,1 Holandia 164,3 275,4 442,1 479,2 546,8 552,5 2460,3 Japonia 180,1 128,0 278,6 339,0 371,0 313,0 1609,7 UE 184,8 228,7 159,2 226,4 290,3 318,0 1407,4 Szwecja 61,1 80,0 196,8 219,6 369,5 366,1 1293,1 Norwegia 80,7 91,6 166,2 188,4 300,4 264,9 1092,2 Kanada 82,8 56,6 101,1 318,1 300,8 231,1 1090,5 Francja 83,6 56,5 205,5 182,8 250,7 307,1 1086,2 Niemcy 106,7 132,0 141,6 181,6 151,9 193,1 906,9 Dania 73,8 59,5 89,7 92,3 103,9 138,9 558,1 Irlandia 11,7 26,7 26,0 63,7 143,6 121,0 392,7 Australia 21,2 38,9 54,8 73,4 95,4 99,3 383,0 Hiszpania 3,2 29,9 37,0 66,8 67,4 139,4 343,7 Belgia 44,1 26,4 49,8 56,4 75,6 55,9 308,2 Szwajcaria 23,4 31,5 31,8 40,2 36,4 36,9 200,2 Finlandia 24,3 23,6 27,4 23,6 50,9 38,8 188,6 Włochy 22,6 27,0 24,1 7,9 3,9 38,3 123,8 Luksemburg 7,4 8,2 13,2 12,9 20,6 28,8 91,1 Nowa Zelandia 3,2 5,9 8,0 15,2 17,6 13,8 63,7 Grecja 5,8 9,2 6,3 10,4 13,6 12,1 57,4 Austria 1,5 2,7 3,5 4,8 7,9 7,9 28,3 Portugalia 0,5 1,1 3,9 5,2 6,8 5,7 23,2 Razem 2318,5 3736,6 4444,3 6330,1 6624,3 7485, ,4

15 11 Tabela 3: Klasyfikacja krajów donatorów wg. pomocy z zakresu planowania rodziny i zdrowia reprodukcyjnego (kanał bilateralny), wartość w milionach US$, całość wpłaty na lata (opracowanie danych ActionAid na podstawie database CRS/DAC, listopad 2009) USA 1197,2 Wielka Brytania 385,8 Niemcy 230,2 Holandia, 148,5 Szwecja 139,4 Kanada 87,8 Hiszpania 73,4 Australia 35,2 Norwegia 35,0 Japonia 19,7 Tabela 4: Całość wkładów w milionach US$ na planowanie rodziny i usługi z zakresu zdrowia reprodukcyjnego ze strony Agencji Wielolateralnej, lata (Opracowanie danych Actionaid na podstawie bazy CRS/DAC, Listopad 2009) Luksemburg 12,4 Finlandia 11,3 Belgia 10,2 Nowa Zelandia 7,2 Dania 5, UNFPA 882,6 EC 160,2 UNICEF 75,1 UNDP 0,1 UNAIDS 0 GFATM 0 Austria 4,1 Włochy 3,1 Szwajcaria 2,6 Francja 1,3 Irlandia 0,6 Grecja 0,2 Portugalia 0,0 W okresie r., na poziomie wielolateralnym analiza danych database CRS z DAC pokazuje jak wobec całości trochę więcej niż miliard dolarów wydanych przez agencje wielolateralne na planowanie rodziny i usługi dot. zdrowia reprodukcyjnego, ponad 880 milionów pochodzi wyłącznie z UNFPA (Tabela nr 4).

16 12 Wynika, że (Tabela 5) wyłącznie na planowanie rodziny i usługi dot. zdrowia reprodukcyjnego USA stale pozostaje największym ofiarodawcą, nawet jeśli ich wkład w porównaniu z wkładem bilateralnym, nie ulega zmianie. Tłumaczy się to faktem, że USA w okresie nie wpłaciło praktycznie nic do UNFPA. Administracja George W. Busha rzeczywiście w 2002 r. zamroziła wkłady dla agencji, tego typu zachowanie usprawiedliwiając prawną klauzulą, znaną jako nowelizacja Kemp-Kasten, która zabrania finansowania organizacji, które podtrzymują lub uczestniczą w programach wymuszanej aborcji lub niechcianej sterylizacji 7. Nowy Prezydent USA, Barack Obama, w czasie pierwszego tygodnia prezydentury oświadczył, że USA powróci finansowania na rzecz UNFPA 8. Wielka Brytania pozostaje drugim największym ofiarodawcą, ale w tej klasyfikacji podnoszą się pozycje krajów takich jak Niemcy, Norwegia i Szwecja, natomiast obniżają się Francji, Japonii i Irlandii: ewidentne, że koncentrują wielki procent własnych finansowań wyłącznie na zapobieganie i leczenie chorób przenoszonych drogą płciową, włącznie z HIV/AIDS. Tabela 5: Klasyfikacja krajów donatorów na planowanie rodziny i usługi dot. zdrowia reprodukcyjnego: wkłady bilateralne do UNFPA, lata , wartości w milionach US$ (Opracowanie dane ActionAid na podstawie database CRS/DAC, listopad 2009) USA 1197,5 Wielka Brytania 520,6 Holandia 422,5 Niemcy 297,5 Szwecja 285,1 Norwegia 172,9 Japonia 161,4 Kanada 129,9 Dania 112,0 Hiszpania 86,6 Finlandia 73,8 Australia 41,5 Szwajcaria 37,2 Belgia 24,1 Irlandia 17,1 Luksemburg 16,6 Włochy 15,6 Nowa Zelandia 14,3 Francja 8,9 7 Więcej informacji cfr. nasz poprzedni Raport Polityki odrozniajace sie, p Press Release, 23 January 2009: UNFPA Welcomes Restoration of U.S. Funding (http://www.unfpa.org/public/ News/pid/1562) Austria 6,8 Portugalia 0,5 Grecja 0,2

17 13

18 14 CZĘŚĆ 2 Zdrowie matki - trzy przykłady jako przedmiot analizy

19 TANZANIA Finasowania zdrowia reprodukcyjnego Tabela 6: Tanzania, rozdział finansów otrzymanych na sektor opieki dla ludności i zdrowie reprodukcyjne, wartości w milionach US $, wartość bieżąca (Opracowanie dane ActionAid na podstawie database CRS/DAC, listopad 2009). obsługa administracyjna Usługi dot. zdrowia reprodukcyjnego Planowanie rodziny Choroby przenoszo ne drogą płciową, włącznie z HIV/AIDS szkolenie personelu w zakresiezdrowia reprodukcyjnego Razem: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , _ 0, , , , , , Razem 660, W Tanzanii fundusze krajów donatorów przeznaczone na zdrowie reprodukcyjne, ciągle wzrastały w latach , z 35 milionów dolarów w 1997 r. na ponad 223 w 2007 r. 9 Jednak, pomimo bardzo pozytywnego wzrostu finansowania, wg. szacunkow rządowych 10 9 UNFPA, Financial Resource Flows for Population Activities 10 National Bureau of Statistics (NBS) [Tanzania] and ORC Macro. 2005, Tanzania Demographic and Health Survey , Dar es Salaam, Tanzania. in wskaźnik śmiertelności matek w latach nie tylko nie zmniejszył się, ale wzrósł z 529 na 578 zgonów na 100 tys. dzieci urodzonych 11. Jak można wyjaśnić fakt, że 11 Wg. UNICEF (www.unicef.org/infobycountry/tanzania_statistics.html) w każdym razie chodzi o pod-szacunek jako, że naniesione dane nie biorą pod uwagę sygnałów, które nie dotarły czy błędnych klasyfikacji; okresowo UNICEF, Światowa Organizacja Zdrowia i Fundusz Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Ludności dokonują przeglądu tych danych i produkują nowe wartości dot. grona matek, poza przygotowaniem szacunków dla krajów, które nie mają do dyspozycji danych krajowych. Jeśli chodzi o Tanzanię, dane z najświeższej weryfikacji dot. roku 2005, mowią o śmiertelności równej 950/ ciągłemu wzrostowi pomocy na opiekę dla ludności i zdrowie reprodukcyjne nie towarzyszy żadna poprawa w zakresie zdrowia matki? Odpowiedź można wydedukować, analizując dane dotyczące przeznaczonych finansów na różne podsektory opieki dla ludności i zdrowia reprodukcyjnego. Można zauważyć rzeczywiście, że jeśli chodzi

20 16 Figura 2a: Tanzania, przepływ finansów dla sektora opieki dla ludności i zdrowia reprodukcyjnego, w latach , wartości w milionach US$, wartość bieżąca. (Opracowanie danych ActionAid na podstawie database CRS/DAC, listopad 2009) leczenie chorób przenoszonych drogą płciową łacznie z HIV/AIDS obsługa administracyjna usługi w zakresie zdrowia reprodukcyjnego planowanie rodziny szkolenie personelu w zakresie usług na rzecz zdrowia reprodukcyjnego Figura 2b: Tanzania, podział w procentach na działalność sektora - zdrowie reprodukcyjne w latach (Opracowanie danych ActionAid na podstawie database CRS/DAC, listopad 2009). leczenie chorób przenoszonych drogą płciową,łacznie z HIV/AIDS 93,0% planowanie rodziny 1,4% usługi dot. zdrowia reprodukcyjnego 2,4% obsługa administracyjna 3,1% szkolenie personelu w zakresie usług na rzecz zdrowia reprodukcyjnego 0,1%a o Tanzanię, to w latach największa część tych funduszy została przeznaczona na walkę z chorobami przenoszonych drogą płciową, włącznie z HIV/AIDS. Fundusze wzrosły z 24 do 194 milionów dolarów w okresie Natomiast fundusze przeznaczone na działalność dot. planowania rodziny i na usługi związane ze zdrowiem reprodukcyjnym pozostały na ciągłym niskim poziomie, a wręcz w niektórych latach uległy drastycznym cięciom. (Tabela 6 i Figura 2a) Jeśli te opracowania wykonuje się z uaktualnianiem wartości (co oznacza poprawki, biorąc pod uwagę inflację), zauważamy, że wydatki na rzecz zdrowia reprodukcyjnego i planowania rodziny zamiast wzrastac z latami, to zmniejszyły się.

21 Powody śmiertelności matek W Tanzanii, ponad 75% zgonów matek następuje w trakcie bólów porodowych i w czasie porodu lub chwilę po porodzie. Większość tych zgonów przypisuje się opóźnieniu w dotarciu do szpitala lub złej jakości otrzymanej pomocy medycznej, często z powodu braku wykwalifikowanego personelu czy odpowiedniego wyposażenia. Właściwa pomoc medyczna mogłaby wpłynąć na znaczny spadek śmiertelności matek. I mimo, że w Tanzanii 94% kobiet otrzymuje opiekę wykwalifkowanego personelu przynajmniej raz w czasie ciąży i 62% odbywa cztery wizyty polecane przez Światową Organizację Zdrowia, to tylko ok. 15% otrzymuje właściwe leczenie przed porodem i w trakcie pierwszych trzech miesięcy ciąży 13. Tylko 50% ciężarnych kobiet wykonuje badania w celu sprawdzenia hemoglobiny 14 i analizy moczu, a tylko 70% mierzy się ciśnienienie. z tych powodów większa część kobiet z niskim wskaźnikiem hemoglobiny nie otrzymuje leków z hematyną i jest bardzo 13 National Bureau of Statistics (NBS) [Tanzania] and ORC Macro. 2005, Tanzania Demographic and Health Survey , Dar es Salaam, Tanzania. 14 W czasie ciąży te badania są bardzo ważne i powinny być wykonywane przy każdej wizycie. Sama ciąża powoduje zmniejszenie hemoglobiny i kobieta ciężarna potrzebuje pomocy ze strony opieki przed-porodowej dla podwyższenia poziomu hemoglobiny. wysokie prawdopodobieństwo zgonu w czasie bólów porodowych z powodu nawet małego krwawienia. Ponadto poprzez mierzenie ciśnienia i analizę moczu można by uniknąć śmierci z powodu eklampsji (rzucawki ciążowej). Wysoki wskaźnik śmiertelności matek w Tanzanii mógłby być zredukowany rownież dzięki odpowiednim procedurom medycznym stosowanym przez położne w nagłych wypadkach. Ambulatoria i ośrodki zdrowia obecne w kraju 15, powinny umieć stosować podstawową opiekę położniczą w nagłych wypadkach, natomiast szpitale powinny stosować metody leczenia w nagłych wypadkach (Comprehensive Emergency Obstetric Care - CEmOC) 16. Niestety w Tanzanii poniżej 20% struktur medycznych jest w stanie świadczyć tylko podstawowe usługi położnicze w nagłych wypadkach i większa część ambulatoriów nie jest w stanie świadczyć żadnej z sześciu podstawowych inter- 15 Sanitarny system w Tanzanii przewiduje piramidalny model, którego struktura wygląda następująco: stanowisko sanitarne w wiosce, ambulatorium, centrum sanitarne, szpital okręgowy, szpital regionalny, główny szpital. 16 BEmOC zawiera 6 funkcji: podawanie droga pozajelitowa leków domacicznych, przeciwkonwulsyjnych, antybiotyków, usunięcie łożyska (MRP), wyciągnięcie za pośrednictwem położniczej przyssawki i ręcznego zasysania (MVA). Ponadto CEmOC zawierają, poza podstawowymi funkcjami, również cesarskie cięcie i transfuzje krwi w nagłych wypadkach. wencji w nagłych przypadkach, ponieważ mają ograniczone zapasy antybiotyków, leków przeciwkonwulsyjnych, pozajelitowych i domacicznych. Jeśli chodzi natomiast o szpitale okręgowe, to tylko kilka z nich jest w stanie dokonać cesarskiego cięcia 17. Brak wykwalifikowanego personelu medycznego i odpowiednich warunków sanitarnych w Tanzanii jest stanem alarmującym. Bardzo liczne ambulatoria, które powiny świadczyć podstawowe zabiegi położnicze w nagłych wypadkach, są często obsługiwane przez jednego pracownika medycznego, bez wykształcenia klinicznego, który jest w stanie jedynie przeprowadzić elementarne zabiegi takie jak sterylizacja narzędzi medycznych, przemiał śmieci, magazynowanie leków oraz rejestrowanie pacjentek. Ponadto istniejący personel medyczny zaspakaja tylko 45% potrzeb w tym zakresie. Tylko jeden lekarz i cztery pilęgniarki przypadają na 10 tysięcy mieszkańców 18. Wiele ośrodków zdrowia, głównie w strefach wiej- 17 Procent cesarskich cięć cesarskich w Tanzanii wynosi 3%, dużo poniżej w porównaniu z procentem 5-15% polecanym przez OMS. Te dane podkreślają nieodpowiedni dostęp leczenia położniczego w nagłych przypadkach (CEmOC), co powoduje wysoki wskaźnik śmiertelności i zachorowań w okresie ciąży i porodu.

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas"

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 355 final KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas" PL PL 1. WPROWADZENIE Europejska inicjatywa obywatelska

Bardziej szczegółowo

Małe dzieci w Polsce Nr 1 (38) 2012

Małe dzieci w Polsce Nr 1 (38) 2012 Małe dzieci w Polsce Nr 1 (38) 2012 1 Autorzy 4 7 13 Wstęp Populacja małych dzieci w Polsce Szymon Wójcik, Fundacja Dzieci Niczyje Polska rodzina w ciąży 1. Opieka nad matką i dzieckiem w czasie ciąży,

Bardziej szczegółowo

PRAWA REPRODUKCYJNE W POLSCE

PRAWA REPRODUKCYJNE W POLSCE PRAWA REPRODUKCYJNE W POLSCE skutki ustawy antyaborcyjnej RAPORT WRZESIEŃ 2007 Praca zbiorowa pod redakcją Wandy Nowickiej Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Federacja uzyskała Specjalny Status

Bardziej szczegółowo

PRAWA KOBIET W SFERZE PROKREACJI

PRAWA KOBIET W SFERZE PROKREACJI BIBLIOGRAFIA 1. Aktualne dane statystyczne o kobietach, oprac. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 1999 r. 2. Dane Centrum Organizacji i Ekonomii Służby

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r.

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. Bruksela, dnia 15 maja 2013 r. Sprawozdanie nr 42/2013 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. (Edukacja, nauka, zatrudnienie, środowisko i klimat) 1. EDUKACJA - Postępy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. UNICEF Innocenti Report Card 12

Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. UNICEF Innocenti Report Card 12 UNICEF Innocenti Report Card 12 Dzieci w krajach wysokorozwiniętych Dzieci recesji Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych Innocenti Report Card 12 został

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne Iga Magda Krzysztof Szczygielski Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Dzieci się liczą. Informacje o stanie zagrożenia bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce

Dzieci się liczą. Informacje o stanie zagrożenia bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce Dzieci się liczą Informacje o stanie zagrożenia bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce Kwartalnik Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka (ISSN 1644-6526) znajduje się na liście punktowanych czasopism

Bardziej szczegółowo

Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA

Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA Standardy edukacji seksualnej w Europie Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem Biuro Regionalne Światowej Organizacji

Bardziej szczegółowo

Stop unikaniu opodatkowania przez korporacje Przewodnik sprawiedliwość podatkowa a rozwój

Stop unikaniu opodatkowania przez korporacje Przewodnik sprawiedliwość podatkowa a rozwój Stop unikaniu opodatkowania przez korporacje Przewodnik sprawiedliwość podatkowa a rozwój Instytut Globalnej Odpowiedzialności IGO jest organizacją pozarządową typu think and do tank, reprezentującą perspektywę

Bardziej szczegółowo

W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NUMER 5 /271/ MAJ 2014 www.doipip.wroc.pl W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH KAMPANIA KRAJOWEGO CENTRUM DS. AIDS 10 LAT W UNI EUROPEJSKIEJ HISTORIA

Bardziej szczegółowo

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015 Druga edycja Indeksu daje nowe możliwości analityczne. Oprócz porównań międzywojewódzkich, jesteśmy po raz pierwszy w stanie zaobserwować zmiany zachodzące w czasie, w tym samym województwie. Indeks Sprawności

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Polska pomoc rozwojowa

Polska pomoc rozwojowa Polska pomoc rozwojowa Niezależne badanie przeprowadzone przez organizacje pozarządowe Grupa Zagranica Warszawa 2007 Raport: Polska pomoc rozwojowa 1/35 Raport jest wynikiem pracy grupy roboczej ds. monitoringu

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Stępniak Agnieszka Tomaszewska UBÓSTWO ENERGETYCZNE A EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. analiza problemu i rekomendacje

Aleksandra Stępniak Agnieszka Tomaszewska UBÓSTWO ENERGETYCZNE A EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. analiza problemu i rekomendacje Aleksandra Stępniak Agnieszka Tomaszewska UBÓSTWO ENERGETYCZNE A EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA analiza problemu i rekomendacje Wy daw ca: Fundacja In sty tut na rzecz Eko ro zwo ju ul. Na bie la ka 15, lok.

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

Polityka Zdrowotna. PAźDZIERNIK 2006. Polityka zdrowotna i system ochrony zdrowia w Polsce

Polityka Zdrowotna. PAźDZIERNIK 2006. Polityka zdrowotna i system ochrony zdrowia w Polsce Polityka Zdrowotna VI PAźDZIERNIK 2006 Polityka zdrowotna i system ochrony zdrowia w Polsce Adresy do korespondencji: 1. 00-669 Warszawa, ul. E. Plater 9/11 III p., tel. (022) 628 99 30, fax (022) 628

Bardziej szczegółowo

Niniejszą publikację dedykujemy Promotorom - prof. zw. dr. hab. Władysławowi Janaszowi oraz dr hab. Idze Rudawskiej, prof. US.

Niniejszą publikację dedykujemy Promotorom - prof. zw. dr. hab. Władysławowi Janaszowi oraz dr hab. Idze Rudawskiej, prof. US. Niniejszą publikację dedykujemy Promotorom - prof. zw. dr. hab. Władysławowi Janaszowi oraz dr hab. Idze Rudawskiej, prof. US. Sylwia Bąkowska Segment i Sektor Kreatywny w Metropolii Szczecińskiej Szczecin

Bardziej szczegółowo

Skąd się bierze bezrobocie?

Skąd się bierze bezrobocie? Skąd się bierze bezrobocie? Wiktor Wojciechowski Zeszyt 2 Warszawa, 2008 Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Analiza źródeł zastanych

Analiza źródeł zastanych Projektwspółfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza źródeł zastanych wykonana w ramach projektu Wzmocnienie potencjału szkół zawodowych. Kadry dla innowacyjnego

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA Pod redakcją Bogdana Wojtyniaka Pawła Goryńskiego i Bożeny Moskalewicz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny Warszawa 212

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 grudzień 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Niepełnosprawność zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I/2013(6)

Słowo wstępne. Niepełnosprawność zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I/2013(6) Słowo wstępne Niepełnosprawność nie musi stanowić przeszkody na drodze do sukcesu. Praktycznie przez całe dorosłe życie cierpiałem na stwardnienie zanikowe boczne. Jednakże choroba ta nie przeszkodziła

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem WROCŁAW, 03 PAŹDZIERNIKA 2011 R. SPONSORZY:

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia..(poz..) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo