Redakcja: Monika Paw³owska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Redakcja: Monika Paw³owska"

Transkrypt

1

2

3

4

5 Bezpieczeñstwo danych osobowych Redakcja: Monika Paw³owska Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Sk³ad i ³amanie: Kolonel Druk i oprawa: Bia³ostockie Zak³ady Graficzne S.A., Bia³ystok ISBN

6 Spis treści Wstęp... IX Wykaz skrótów... XI Wykaz literatury... XV Wprowadzenie... XXV Rozdział I. Konstytucyjne aspekty dostępu do informacji Ogólna charakterystyka konstytucyjnej wolności dostępu do informacji Elementy pojęciowe Państwo prawa Zasada praworządności Zasada nadrzędności Konstytucji i hierarchiczności źródeł prawa Zasada lex retro non agit (zasada nieretroakcji) Wolność informacyjna początki sieci globalnej Fundamenty konstytucyjnej wolności informacyjnej Realizacja jawności informacyjnej Rozdział II. Etiologia ochrony danych osobowych Ogólna charakterystyka ewolucji ochrony danych osobowych Ewolucja ochrony danych osobowych na płaszczyźnie międzynarodowej Dokumenty Rady Europy Rezolucja z r. o ochronie danych w sektorze prywatnym Rezolucja z r. ochronie danych w sektorze publicznym Konwencja 108 Rady Europy z r Inne dokumenty Rady Europy Dokumenty Unii Europejskiej Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (95/46/WE) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2000/31/WE) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2002/58/WE) Konwencja z Schengen (System Informacyjny z Schengen) Karta Praw Podstawowych V

7 Spis treści VI Dokumenty Europejskiej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Rekomendacja OECD z r Dokumenty ONZ Kodeks Postępowania Funkcjonariuszy Porządku Prawnego Rezolucja 45 (95) Zgromadzenia Ogólnego ONZ Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) Rozdział III. Ochrona danych osobowych w polskim systemie prawnym Ochrona danych osobowych w ujęciu konstytucyjnym Ogólna charakterystyka przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Polskie prawo a regulacje wspólnotowe Uwagi wstępne Zakres regulacji elementy podstawowe Podstawowe zasady przetwarzania danych Dane sensytywne i ich przetwarzanie Obowiązki administratora Prawa i obowiązki osoby zainteresowanej Metody ochrony i kontroli przetwarzania danych osobowych Dostęp do danych osobowych Nadzór nad przetwarzaniem danych rejestracja zbiorów danych Zasady odpowiedzialności Organ nadzoru Przekazywanie danych do państwa trzeciego Ochrona danych osobowych w przepisach szczególnych Prawo bankowe Prawo o aktach stanu cywilnego Prawo oświatowe Prawo ubezpieczeń społecznych Ochrona danych osobowych na podstawie polskiej ustawy o ochronie danych osobowych Teoretyczne koncepcje ochrony danych osobowych Koncepcja przedmiotowa Koncepcja podmiotowa Koncepcja celowościowa (funkcjonalna) Dane osobowe jako przedmiot praw Prawno-autorski zakres ochrony danych Inne formy ochrony danych Przedmiotowy zakres ustawy o ochronie danych osobowych Podmiotowy zakres ustawy o ochronie danych osobowych Osobowość prawna a ochrona danych osobowych

8 Spis treści 5.6. Organy ochrony danych osobowych Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uregulowania prawne Organizacja i funkcjonowanie Biura GIODO Prawa i obowiązki Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Zasady przetwarzania danych osobowych Przesłanki przetwarzania danych osobowych Obowiązek informacyjny Zasady przetwarzania danych sensytywnych Dane pracownicze Przetwarzanie powierzone zasady powierzenia Udostępnianie danych i odmowa udostępniania Prawa i obowiązki podmiotów ustawowych Prawa i obowiązki Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i inspektorów Inspektorzy Prawa i obowiązki administratora danych osobowych rola administratora bezpieczeństwa informacji Prawa i obowiązki osób, których dane dotyczą Zasady rejestracji zbiorów danych Odpowiedzialność Odpowiedzialność z tytułu naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych Pojęcie bezprawności działań na zbiorach danych Karnoprawna ochrona danych osobowych sankcje Odpowiedzialność cywilna Transfer danych osobowych Zabezpieczenie danych osobowych Rozdział IV. Bezpieczeństwo jako element prawnej ochrony danych osobowych Bezpieczeństwo w polskich przepisach prawa Definicje bezpieczeństwa Bezpieczeństwo danych osobowych a zarządzanie bezpieczeństwem Gwarancje bezpieczeństwa danych osobowych Pojęcie atrybutów bezpieczeństwa Poufność Rozliczalność Integralność Autentyczność Elementy bezpieczeństwa informacji Wrażliwość Podatność Ryzyko i jego analiza, a ryzyko szczątkowe Dokumentacja bezpieczeństwa danych osobowych VII

9 Spis treści 4.1. Polityka bezpieczeństwa Cechy poprawnej polityki bezpieczeństwa Instrukcja zarządzania systemem informatycznym Elementy konieczne instrukcji Metodologia tworzenia instrukcji Rozdział V. Dane osobowe a inne tajemnice prawnie chronione Tajemnica państwowa i służbowa Zasady ochrony informacji niejawnych Zasada legalizmu Zasada obiektywizmu i bezstronności Zasada ograniczonego dostępu do informacji Zasada numerus clausus informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową Zasada hierarchiczności organów ochrony Zasada kontroli Zasada instancyjności Zasada pierwszeństwa informacji niejawnych Odtajnianie tajemnicy państwowej i służbowej Ochrona danych medycznych Inne tajemnice zawodowe jako element gwarancji praw jednostki Tajemnica adwokacka i radcowska Tajemnica radcowska Tajemnica adwokacka i obrończa Tajemnica bankowa Tajemnica handlowa tajemnica przedsiębiorstwa Rozdział VI. Postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych Właściwość przepisów proceduralnych Postępowanie przed administratorem danych Postępowanie przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Postępowanie nakazowe Postępowanie rejestracyjne Postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na transfer danych za granicę Indeks rzeczowy VIII

10 Wstęp Ustawa o ochronie danych osobowych z r. wprowadziła do polskiego systemu prawnego wiele nowych rozwiązań. Musimy przyznać, iż budzące wątpliwość przepisy w każdej sytuacji utrudniają odbiór społeczny przepisów prawa częstokroć prawnikom, a co dopiero przeciętnym obywatelom, którzy gubią się w gąszczu odniesień i interpretacji. Bardzo istotną kwestią jest także rozumienie rozwiązań prawnych w kwestii danych osobowych w przepisach europejskich. W Konwencji Nr 198 z r. danymi osobowymi są informacje dotyczące konkretnej osoby lub takiej osoby, którą można zidentyfikować, a cechą wyróżniającą jest możliwość ustalenia tożsamości na podstawie dostarczonej informacji (tzw. identyfikowalność osoby). Jednak ta możliwość jest ograniczona nakładem środków, których należy użyć, aby osobę zidentyfikować. Przy dużych nakładach sił i środków prawdopodobieństwo zidentyfikowania osoby wzrasta, co powoduje zbytnie rozszerzenie granic ochrony, co z kolei nie jest wskazane. Dlatego też przyjęto, że osoba fizyczna nie może zostać uznana za identyfikowalną, jeżeli ustalenie jej tożsamości wymagałoby nieproporcjonalnie dużo czasu, kosztów i działań. Obecnie kryterium kosztów, jako tego służącego do zidentyfikowania jednostki, przestaje mieć uznanie. W opracowywanych dokumentach Rady Europy przyjmuje się, że brak jest obiektywnego wskaźnika, na podstawie którego można by określić, czy koszty są proporcjonalne do efektów działań. Zarówno Dyrektywa 95/46 WE, jak i Konwencja, gwarantują, iż państwa członkowskie Unii zapewniają ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, szczególnie ich prawo do prywatności wobec przetwarzania danych o charakterze osobowym. Konwencja przewiduje jednak możliwość rozszerzenia ochrony na dane dotyczące ugrupowań, stowarzyszeń, fundacji, spółek, korporacji i innych organizacji skupiających bezpośrednio lub pośrednio osoby fizyczne, ale co warto zauważyć, posiadanie osobowości prawnej nie ma tutaj znaczenia co może zostać w naszym ustawodawstwie uznane za co najmniej kontrowersyjny pomysł (na ten temat będę wypowiadał się w dalszej części opracowania). Bardzo istotną informacją jest fakt, iż legislatorzy europejscy pragnęli odnosić przepisy Konwencji nie tylko do zbiorów danych, ale także do informacji o charakterze osobowym, które są przedmiotem przetwarzania zautomatyzowanego. Generalnie rzecz ujmując, to od tego zautomatyzowanego przetwarzania zrodziły się obawy o zakres dopuszczalności ingerencji w takie dobra osobiste jak dane osobowe. Konwencja przez zautomatyzowane przetwarzanie rozumie operacje wykonywane w całości lub części przy pomocy procedur zautomatyzowanych: rejestracja danych, zastosowanie do tych danych operacji logicznych i/lub arytmetycznych, ich modyfikacja, usuwanie, wyprowadzanie lub rozpowszechnianie. Dyrektywa mówi już o operacji lub zespole operacji wykonanych z pomocą lub IX

11 Wstęp bez pomocy procedur automatycznych (odnosi się więc także do przetwarzania ręcznego) zastosowanych wobec danych o charakterze osobowym. Dotyczy zatem gromadzenia, rejestracji, zorganizowania, przechowywania, adaptacji, zmiany, wyprowadzania, zapoznawania, używania, komunikowania przez transmisję, rozpowszechniania lub jakiejkolwiek formy przekazania, łączenia, blokowania, wymazania lub niszczenia. Chciałbym w tym miejscu złożyć podziękowania Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych za zgodę na wykorzystanie części materiałów pochodzących ze strony internetowej urzędu. Chciałbym też zaznaczyć, iż badania, które zaowocowały powstaniem tej książki prowadzone były przez osiem lat pracy praktycznej na stanowiskach związanych z ochroną informacji. Za każdym jednak razem zadania stawiane przez życie okazywały się nieść nowe wyzwania, a tym samym i dostarczały nowych doświadczeń związanych z praktycznym ujmowaniem problematyki bezpieczeństwa danych osobowych. Chciałbym, aby ta praca stanowiła kolejny krok w poznaniu problematyki bezpieczeństwa informacji, dając tym samym możliwość rozwoju tej jakże ciekawej dziedziny prawa. Wybór orzecznictwa mający stanowić wsparcie oraz zamieszczone akty prawne stanowią jedynie wycinek bogatych już nawet w Polsce badań nad danymi osobowymi. Niezliczone komentarze, orzeczenia, wreszcie powstające monografie pokazują, w jak różny sposób można postrzegać tę problematykę. Mam nadzieję, że pozycja ta wzbogaci tę już i tak długą listę, stanowiąc cenne źródło dla odbiorców tak komentarzy, poglądów, jak i praktyków w tej dziedzinie. Mariusz Polok X

12 Wykaz skrótów 1. Akty normatywne DostępInfU... ustawa z r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz ze zm.) DziałUbezpU... ustawa z r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz ze zm.) EKPC... Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności IuKDG... Gesetz zur Regelung der rahmenbedinungen für Informations und Kommunikationsdienste (ustawa niemiecka o usługach informacyjnych i komunikacyjnych z r.) KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK... ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 535 ze zm.) KP... ustawa z r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA... ustawa z r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) KPC... ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK... ustawa z r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KRKU... ustawa z r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. Nr 50, poz. 580 ze zm.) NIKU... ustawa z r. o Najwyższej Izbie Kontroli (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701) OchrDanOsobU... ustawa z r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) OchrInfU... ustawa z r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz ze zm.) PrAdw... ustawa z r. Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz ze zm.) PrNot... ustawa z r. Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 ze zm.) PrPras... ustawa z r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) RadPrU... ustawa z r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz ze zm.) XI

13 Wykaz skrótów SGospU... ustawa z r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz ze zm.) ŚwDrElektrU... ustawa z r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz ze zm.) TDDSG... Teledienste Datenschutzgesetz (ustawa niemiecka o ochronie danych osobowych przy usługach teleinformatycznych; część ramowej ustawy IuKDG) TDSV... Telekommunikations Datenschutzverordnung (rozporządzenie niemieckie o ochronie danych w telekomunikacji) ZNKU... ustawa z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory CRI... Computer und Recht International CuR... Computer und Recht Dz.U.... Dziennik Ustaw Ent. L.R... Entertainment Law Rewiev ETPC... Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu FCLJ... Federal Communication Law Journal IRIS... IRIS Rechtliche Rundschau der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle KPP... Kwartalnik Prawa Prywatnego KuR... Kommunikation und Recht M.P.... Monitor Polski MMR... Multimedia und Recht, Zeitschrift für Informations -, Telekommunikations und Medienrecht MoP... Monitor Prawniczy NP... Nowe Prawo ODO. Biuletyn ABI... Ochrona Danych Osobowych. Biuletyn Administratorów Bezpieczeństwa Informacji ONSA... Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ONZ... Organizacja Narodów Zjednoczonych OSA... Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN... Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNAP... Orzecznictwo Sądu Najwyższego: Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC... Orzecznictwo Sądu Najwyższego: Izba Cywilna OSNKW... Orzecznictwo Sądu Najwyższego: Izba Karna i Izba Wojskowa OTK... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PiP... Państwo i Prawo PiZS... Praca i Zabezpieczenie Społeczne PiŻ... Prawo i Życie PPH... Przegląd Prawa Handlowego PUG... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego PUSiG... Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych XII

14 Wykaz skrótów RPEiS... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny ZNUJ... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 3. Inne skróty ABI... Administrator Bezpieczeństwa Informacji EOG... Europejski Obszar Gospodarczy GATS... General Agreement on Trade in Services GATT... General Agreement on Tarrifs and Trade GIODO... Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych KEL... Kodeks etyki lekarskiej MPPGSiK... Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych MPPOiP... Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych NIA... Naczelna Izba Aptekarska NIK... Najwyższa Izba Kontroli NSA... Naczelny Sąd Administracyjny OECD... Organizacja Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju RE... Rada Europy RP... Rzeczpospolita Polska SN... Sąd Najwyższy SOKiK...Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tekst jedn.... tekst jednolity TK... Trybunał Konstytucyjny UE... Unia Europejska WIPO... World Intellectual Property Organisation WIPR... World Intellectual Property Report WTO... World Trade Organisation XIII

15

16 Wykaz literatury Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa Adamski A., Prawo karne komputerowe, Warszawa Adamski A., Przestępczość komputerowa. Materiały z konferencji naukowej, Toruń Adamski A., Przestępczość w cyberprzestrzeni, Prawne środki przeciwdziałania zjawisku w Polsce na tle projektu Rady Europy, Toruń Adamski A., Przestępczość w cyberprzestrzeni, Toruń Aldhouse F. G. B., Data protection, privacy and the media, Communications Law 1999, vol. 4, no. 1. Aleksandrowicz T. R., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa Babiarz P., Udostępnianie przez bank danych klientów, MoP 2001, Nr 5. Balicki R., Rzecznik Praw Obywatelskich, w: Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak. Banaszak B., Prawa jednostki i systemy ich ochrony, Wrocław Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa Banaszak B., Wygoda K., Polish Legal Regulations Concerning the Protection of Personal Data in Light of the Law of 29 August 1997, w: Constitutional Essays, red. M. Wyrzykowski, Warszawa Banaszak B., Wygoda K., Regulacja prawna ochrony danych osobowych w Polsce w świetle ustawy z r. i standardów europejskich, w: Ochrona danych osobowych (zbiór referatów wygłoszonych na poświęconej problematyce ochrony danych osobowych konferencji naukowej w dniach r.), red. M. Wyrzykowski, Warszawa Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków Barta J., Markiewicz R., Internet a prawo, Kraków Barta J., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych, Komentarz, Warszawa Barta J., Markiewicz R., Ustawa o ochronie baz danych. Komentarz, Warszawa Barta J., Markiewicz R., Zmienić przepisy, zanim zaczną obowiązywać, Rzeczpospolita z r. Berners-Lee T., Fielding R., Erystyk H., Hypertext Transfer Protocol HTTP/1.0, RFC 1945 r. XV

17 Wykaz literatury Białas A., Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i irmie, Warszawa Białas A., Podstawy szyfrowania, Bielsko-Biała Bierć A., Ochrona prawna danych osobowych w sferze działalności gospodarczej w Polsce aspekty cywilnoprawne, w: Ochrona danych osobowych (zbiór referatów wygłoszonych na poświęconej problematyce ochrony danych osobowych konferencji naukowej w dniach r.), red. M. Wyrzykowski, Warszawa Bierć A., Sytuacja prawna administratora bezpieczeństwa informacji jako podmiotu obowiązanego do kontroli stanu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie, w: Prawa i obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, red. A. Bierć, Warszawa Błaś A., W sprawie kontroli sądowej czynności faktycznych podejmowanych przez administrację publiczną, w: Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, red. E. Knosala, A. Matan, G. Łaszczyca, Kraków Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław Boć J., Prawo do prywatności i jego ochrona w prawie konstytucyjnym, w: Przetwarzanie i ochrona danych, red. G. Szpor, Katowice Bogusz M., Pojęcie aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o NSA, Samorząd Terytorialny 2000, Nr 1 2. Borowicz J., Obowiązek prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji osobowej i organizacyjnej z zakresu danych osobowych, PiZS 2000, Nr 3. Brieskorn N., Ochrona danych osobowych a zagrożenia prywatności, w: Ochrona danych osobowych, red. M. Wyrzykowski, Warszawa Browning G., Elektroniczna demokracja, Warszawa Buchała K., Zoll A., Polskie prawo karne, Warszawa Byczkowski M., Polityka bezpieczeństwa informacji a ochrona danych osobowych. Część III. Postępowanie w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych sytuacje kryzysowe, ODO. Biuletyn ABI 2000, Nr 8. Byczkowski M., Polityka bezpieczeństwa informacji a ochrona danych osobowych. Część IV. Zarządzanie systemem informatycznym przeznaczonym do przetwarzania danych osobowych, ODO. Biuletyn ABI 2000, Nr 9. Carey P., Adress are they personal data?, Entertainment Law Review 2000, Nr 1. Cartou L., Clergerie J. L., Gruber A., Rambaud P., L Union européenne, 4ème édition, Paris Cendrowski J., Kośla R., UOP: Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych w aspekcie przepisów o ochronie informacji niejawnych, Materiały konferencji NetSec 99, Chorzów Cendrowski J., Ochrona informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych, cykl artykułów w IT Security Magazine, Cendrowski J., Tajemnice prawnie chronione i informacje niejawne, IT Security Magazine 1999, Nr 1. XVI

18 Wykaz literatury Cendrowski J., Polityka bezpieczeństwa a ochrona danych osobowych, cz. I i II, IT Security Magazine 2002, Nr 5 6 (9 10). Chaciński J., Prawa podmiotowe a ochrona dóbr osobistych, Lublin Chorąży K., Taras W., Wróbel A., Postępowanie administracyjne. Podręcznik, Kraków Ciszak P., Przestępstwo, policjant, komputery i co dalej?, Winsecurity Magazine 2001, Nr 1. Ciupa S., Wybrane strategie zabezpieczenia informacji zagadnienia cywilnoi administracyjnoprawne, cz. 1, OI 2002, Nr 3. Ciupa S., Zakres i zasady dostępu zakładowej organizacji związkowej do danych osobowych pracowników w związku z prowadzeniem działalności związkowej w indywidualnych sprawach pracowniczych, ODO. Biuletyn ABI 2001, Nr 22 i 24. Cornwall H., Dataheft. Computer Fraud, lndustrial Espionage and lnformation Crime, London Cornwall H., The Hacker s Handbook, Londyn Czachórski W., System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa Czechowski R., Sienkiewicz P., Przestępcze oblicza komputerów, Warszawa Dawidowicz W., Zarys procesu administracyjnego, Warszawa Dierks T., Allen C., The TLS-Protocol Version 1.0. RFC 2246, Doda Z., Gaberle A., Dowody w procesie karnym, Warszawa Dolnicki B., Prawne zagadnienia reglamentacji administracyjnej w gospodarce narodowej, Administracja 1998, Nr 4. Drachal J., Mzyk E., Niewiadomski Z., Prawo administracyjne. Część procesowa, Warszawa Drozd A., Prawo podmiotu zatrudniającego do pozyskiwania informacji o kandydacie na pracownika, Warszawa Drozd A., Zakres zakazu przetwarzania danych osobowych, PiP 2003, Nr 2. Drzewiecki Z., Ustawa o ochronie danych osobowych w pigułce, w: Praktyczne konsekwencje obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych, Seminarium Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego, Warszawa Eco U., Czy komputer pożre książkę?, Gazeta Wyborcza z r. Ehmann E., Helich M., EG Datenschutzrichtlinie Kurzkommentar, Köln Ellger R., Der Datenschutz im grenzüberschreitenden Datenverkehr, Baden-Baden Fajgielski P., Ochrona danych osobowych w telekomunikacji aspekty prawne, Lublin Fajgielski P., Podstawy dopuszczalności przetwarzania danych osobowych, w: Współczesne problemy prawa publicznego. Studia z prawa publicznego, t. 1, red. S. Fundowicz, Lublin Fedorowicz H., Akt wirtualny zamiast na papierze. Notariat czekają elektroniczne zmiany, Rzeczpospolita z r. Fielding R., Gettys J., Mogul J., Frystyk H., Masinter L., Leach P., Berners-Lee T., Hypertext Transfer Protocol HTTP/1.1, Internet draft standard RFC 2616, June 1999, XVII

19 Wykaz literatury Filar M., Lekarskie prawo karne, Kraków Filipek J., Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, wyd. 2, Kraków Fisher B., Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji, Kraków Fleszer D., Prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych, Glosa 2004, Nr 1. Frey D., Weryikacja odmowy, Rzeczpospolita z r. Friedman L. M., The horizontal society. New Haven, Yale University Press Gajek F., Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych relacja pomiędzy szpitalem a Kasami Chorych, Prawo i Medycyna 2000, Nr 5. Gauthronet S., Nathan F., On-line services and data protection and the protection of privacy, Study for the Commission of the European Community 1998 (DG XV), powielony maszynopis. Goik Z., Forma udostępniania (odmowy udostępniania) danych osobowych, Radca Prawny 2000, Nr 1. Górzyńska T., Kilka słów o prawie do informacji i zasadzie jawności, w: Państwo prawa, administracja i sądownictwo, praca dedykowana prof. dr hab. Januszowi Łętowskiemu, red. A. Wróbel, S. Kiewlicz. Górzyńska T., Prawo do informacji a konstytucja, Rzeczpospolita z r. Górzyńska T., Zasada jawności w administracji, PiP 1988, Nr 6. Grabowska M., Ogonowska A., Wprowadzenie do problematyki integracji europejskiej, w: Informacja Unii Europejskiej. Informacja drukowana, elektroniczna, audiowizualna, videotext i telewizja satelitarna, red. M. Grabowska, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa Grajewski J., Paprzycki L., Płachta M., Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Kraków Gruszecki K., Sądowa kontrola administracji w zakresie czynności materialnotechnicznych, Przegląd Sądowy 2000, Nr 3. Grzegorczyk T., Dowody w procesie karnym, Warszawa Grzybowski S., Ochrona dóbr według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa Gwiazda A., Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych, ODO. Biuletyn ABI 2000, Nr 3. Gwiazda A., Środki prawnej ochrony przed naruszeniem danych osobowych, ODO, Biuletyn ABI 2000, Nr 2. Habryn A. (red.), Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w praktyce, Poznań Habuda A., Konstrukcje prawne uznania administracyjnego (na przykładzie prawa osobowego obywateli), Edukacja Prawnicza 2001, Nr 3. Harla A., Termin dane osobowe uwagi de lege lata i de lege ferenda na gruncie ustawy z r. o ochronie danych osobowych, Palestra 2001, Nr 1. Harrington J., Data Protection Adresses Revisited; is the DPA Workable, Entertainment Law Review 2000, Nr 7. Hauser R., Przetwarzanie danych osobowych: cel i środki, Rzeczpospolita z r. Hauser R., Terminy załatwiania spraw w k.p.a. w doktrynie i orzecznictwie sądowym, RPEiS 1997, Nr 1. XVIII

20 Wykaz literatury Heather R., Data Protection Act 1998, A Practical Guide, London Hołda Z., Ochrona praw człowieka, Lublin Huk A., Tajemnica zawodowa lekarza, Prokuratura i Prawo 2001, Nr 6. Iwanowicz-Palus G., Prawa pacjenta w Polsce, Prawo i Medycyna 2000, Nr 8. Izdebski H. (red.), Dostęp do informacji publicznej. Wdrażanie ustawy, Urząd Służby Cywilnej, Warszawa Jackowski M., Ochrona danych medycznych, Warszawa Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa Jakubek M., Prawo bankowe. Wprowadzenie, zbiór przepisów, Lublin Jakubski K. J., O rejestracji zbiorów danych osobowych uwag kilka, IT Security Magazine 1999, Nr 2. Jakubski K. J., Sieci komputerowe a przestępczość Materiały konferencyjne Trzeciego Forum Teleinformatyki Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, Legionowo r. Jamiołkowski A., Hackerzy z etyką, Rzeczpospolita z r. Jankowski A., Adresy z makulatury, PiŻ 2000, Nr 5. Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa Jarocki R., Lekarskie tajemnice stanu, Rzeczpospolita z r. Jasudowicz T., Ochrona danych. Standardy europejskie. Zbiór materiałów, Toruń Kaczmarek A., Obowiązki administratorów danych osobowych przetwarzających dane osobowe w systemach informatycznych rejestrujących usługi medyczne, w: Ochrona danych medycznych i ich przetwarzanie, Warszawa Kaczmarek A., Sibiga G., Ochrona danych osobowych w systemie informatycznym, Radca Prawny 2000, Nr 3. Kamiński R., Internet poza prawem, Wprost Intermedia, dodatek do tygodnika Wprost 2000, Nr 5. Kisielewicz A., Ochrona danych osobowych w praktyce orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego, Glosa 2001, Nr 2. Klensin J., Simple Mail Transfer Protocol, RFC 2821, Kmiecik Z. R., Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, Kraków Koczanowski J., Ochrona dóbr osobistych osób prawnych, Kraków Koelman K., Bygrave L., Privacy, Data Protection and Copyright: Their Interaction In the Context of Electronic Copyright Management Systems, Amsterdam Konarski X., Internet i prawo w praktyce, Warszawa Kopff A., Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego (zagadnienia konstrukcyjne), Studia Cywilistyczne 1971, t. XX. Kopff A., Ochrona życia prywatnego jednostki w świetle doktryny i orzecznictwa, Prace prawnicze, Kraków 1982, Nr 100. Korff D., EC study on implementation of data protection directive. Comparative summary of national laws, Commission of the European Communities, Study Contract ETD 2001/ B5 3001/A/49. Korff D., Study on the protection of the rights and interests of legal persons with regard o the processing of personal data relating to such persons, Commission of the European Communities, Study Contract ETD/97/B5 9500/78. XIX

POLECANE POZYCJE Z DZIEDZINY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

POLECANE POZYCJE Z DZIEDZINY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POLECANE POZYCJE Z DZIEDZINY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 2001 1. Barta J., Markiewicz R.: Handel elektroniczny i ochrona własności intelektualnej. [w:] Radca Prawny, 2001 r. Nr 1. 2. Barta J., Markiewicz

Bardziej szczegółowo

JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA

JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA MONOGRAFIE PRAWNICZE JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA Redaktor naukowy GRAŻYNA SZPOR TOM IV ZNACZENIE ORZECZNICTWA MAŁGORZATA JAŚKOWSKA (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRAŻYNA SZPOR (Redaktor

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA WSTĘP. B. Ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej str. 34

CZĘŚĆ PIERWSZA WSTĘP. B. Ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej str. 34 Spis treści Wykaz skrótów str. 11 Od autorów str. 19 CZĘŚĆ PIERWSZA WSTĘP A. Wprowadzenie str. 23 B. Ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej str. 34 I. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN 978-83-7483-351-6 Spis treści Str. Nb. Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 1 Rozdział I. Czym są

Bardziej szczegółowo

Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji

Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji Kazusy Katarzyna Celiƒska-Grzegorczyk Wojciech Sawczyn Andrzej Skoczylas pod redakcjà Andrzeja Skoczylasa Wydanie 2 Kazusy

Bardziej szczegółowo

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MONOGRAFIE PRAWNICZE ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MAŁGORZATA SIERADZKA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA ZMOWY PRZETARGOWE

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Zbigniew Czarnik Wojciech Maciejko Paweł Zaborniak Wydanie 1 Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Wojciech Maciejko rozdziały 1, 2, 3, 7 Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów Wstęp... 19

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów Wstęp... 19 Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów 15 Wstęp 19 1 Podstawowe pojęcia z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych 37 11 Wprowadzenie 37 12 Dane osobowe 39 121 Geneza definicji danych osobowych

Bardziej szczegółowo

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej? ő 1. Ochrona prawna ijej rodzaje ő 2.

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

Kontrola pracownika przez pracodawcę

Kontrola pracownika przez pracodawcę MONOGRAFIE PRAWNICZE Kontrola pracownika przez pracodawcę Magdalena Stępak-Miczek Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAGDALENA STĘPAK-MICZEK KONTROLA PRACOWNIKA PRZEZ PRACODAWCĘ Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Wolności i prawa jednostki w. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Red.: Mariusz Jabłoński Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Koncepcja konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Inne źródła i opracowania Wykaz aktów prawnych Wstęp

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Inne źródła i opracowania Wykaz aktów prawnych Wstęp Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... Inne źródła i opracowania... Wykaz aktów prawnych... Wstęp... XIII XV XXIX XXXIX Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Znaczenie problematyki

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w praktyce

Ochrona danych osobowych w praktyce Ochrona danych osobowych w praktyce WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Ochrona danych osobowych w praktyce - studia podyplomowe w WSB w Bydgoszczy W świetle najnowszych zmian ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Od autorów... 21

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Od autorów... 21 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów... 13 Od autorów... 21 CZĘŚĆ PIERWSZA Wstęp... 23 A. Wprowadzenie... 25 B. Ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej... 37 I. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne część ogólna

Prawo cywilne część ogólna Marcin Hałgas Piotr Kostański Prawo cywilne część ogólna pytania kazusy tablice 4. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo cywilne część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia

Bardziej szczegółowo

Ochrona wrażliwych danych osobowych

Ochrona wrażliwych danych osobowych Pełnosprawny Student II Kraków, 26-27 listopada 2008 r. Ochrona wrażliwych danych osobowych Daniel Wieszczycki Datasec Consulting Podstawowe akty prawne Konwencja Rady Europy Nr 108 z dnia 28 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17. ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne organy ochrony prawa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17. ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne organy ochrony prawa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp......................................................... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17 1. Pojęcie organu... 17 2. Klasyfikacja organów... 21 2.1.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Komentarz Mateusz Pacak Wydanie 1 Stan prawny na 1 grudnia 2012 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Anna

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych Akademia Prawa Stanisław Hoc / Tomasz Szewc Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 2. wydanie C.H.Beck AKADEMIA PRAWA Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych W sprzedaży: A. Balicki

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w praktyce

Ochrona danych osobowych w praktyce Ochrona danych osobowych w praktyce WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Studia podyplomowe Ochrona danych osobowych w praktyce w WSB w Toruniu W świetle najnowszych zmian ustawy o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICE ZAWODOWE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH

TAJEMNICE ZAWODOWE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH TAJEMNICE ZAWODOWE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH Mariusz Krzysztofek Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Stan prawny na 1 października 2015 r. Wydawca Grzegorz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...7 Wprowadzenie...11 Dział I PRZEPISY WSPÓLNE...14 Rozdział 1. Przepisy ogólne...14 Rozdział 1a. Prawa pacjenta...120 Rozdział 2. Szpitale...151 Rozdział 3. Inne zakłady opieki

Bardziej szczegółowo

Ustawa o świadku koronnym

Ustawa o świadku koronnym Ustawa o świadku koronnym Komentarz Andrzej Kiełtyka Bolesław Kurzępa Andrzej Ważny pod redakcją Andrzeja Ważnego Wydanie 1 Stan prawny na 1 sierpnia 2013 roku Warszawa 2013 Komentarz do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Agata Harast-Sidowska Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Agata Harast-Sidowska

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI. Nowelizacja Ustawy o ochronie danych osobowych (UODO) z 1 stycznia 2015 r. informacje wstępne:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI. Nowelizacja Ustawy o ochronie danych osobowych (UODO) z 1 stycznia 2015 r. informacje wstępne: Kancelaria Lex Artist Ul. Oświatowa 14/8 01-366 Warszawa Tel. +48 22 253 28 18 e-mail: kancelaria@lex-artist.pl OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI ZAKRES DZIAŁAŃ SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA W jakich aktach

Bardziej szczegółowo

Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9

Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9 Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9 Eugeniusz Ochendowski, 978-83-72856-89-0, TNOIK 2013 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 15 DZIAŁ I ZAGADNIENIA OGÓLNE Administracja publiczna i prawo administracyjne...

Bardziej szczegółowo

ADMISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

ADMISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ADMISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ZAKRES DZIAŁAŃ SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA Nowe regulacje dot. Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI): o kompetencje; o status w hierarchii Administratora danych;

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI. zadania: przepisami; Nowe kompetencje GIODO: Administratora danych; Przekazywanie danych do państw trzecich:

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI. zadania: przepisami; Nowe kompetencje GIODO: Administratora danych; Przekazywanie danych do państw trzecich: ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ZAKRES DZIAŁAŃ SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA Nowe regulacje dot. Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI): o kompetencje; o status w hierarchii Administratora danych;

Bardziej szczegółowo

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Informacji Prawnej Opisane poniżej funkcjonalne wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Pojęcie danych medycznych i zasady ich ochrony (Mariusz Jagielski)

Rozdział I. Pojęcie danych medycznych i zasady ich ochrony (Mariusz Jagielski) Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Pojęcie danych medycznych i zasady ich ochrony (Mariusz Jagielski) 1. Problemy ze zdefiniowaniem pojęcia dane medyczne 1.1. Wprowadzenie 1.2. Przykłady

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Us³ugi detektywistyczne Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: G. Gozdór USTAWA O OCHRONIE OSÓB I MIENIA Krótkie Komentarze Becka M. Szyd³o SWOBODA DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZEJ Monografie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

Prawo i bezpieczeństwo przekazu medycznych danych osobowych zgodnie z dyrektywą europejską i polskim ustawodawstwem

Prawo i bezpieczeństwo przekazu medycznych danych osobowych zgodnie z dyrektywą europejską i polskim ustawodawstwem Prawo i bezpieczeństwo przekazu medycznych danych osobowych zgodnie z dyrektywą europejską i polskim ustawodawstwem Dr n. med. Leszek Sikorski Centrum Systemów w Informacyjnych Ochrony Zdrowia Legionowo

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Wykaz skrótów... 13

Wstęp... 9. Wykaz skrótów... 13 Spis treści Wstęp... 9 Wykaz skrótów... 13 Rozdział 1. Polski model dostępu do informacji w administracji publicznej. Zagadnienia ogólne (Grzegorz Rydlewski)... 14 1.1. Doktrynalne i normatywne aspekty

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck Akademia Prawa Zdzisław Muras Podstawy prawa 3 wydanie CHBeck AKADEMIA PRAWA Podstawy prawa W sprzedaży: S Gurgul PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd 9 Duże Komentarze Becka K Flaga-Gieruszyńska PRAWO

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa Projekt okładki Jan Straszewski ISBN: 978-83-62250-34-9 Copyright by Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska Adres wydawcy Uczelnia Techniczno-Handlowa

Bardziej szczegółowo

AUTORZY. Stanisław Bułajewski (S.B.) Część II rozdziały: 2, 6, 7 Część III wybór tez i orzeczeń

AUTORZY. Stanisław Bułajewski (S.B.) Część II rozdziały: 2, 6, 7 Część III wybór tez i orzeczeń AUTORZY Stanisław Bułajewski (S.B.) Część II rozdziały: 2, 6, 7 Część III wybór tez i orzeczeń Marcin Dąbrowski (M.D.) Część I Część II rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5, 8 Część III wybór tez i orzeczeń Monika

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1 KOMENTARZ Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Dorota Habrat WYDANIE 1 Warszawa 2014 Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opracowanie redakcyjne: Wojciech

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej... 1 1. Uwagi wprowadzające... 2 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Ewa Plesnarowcz-Durska. Stan prawny na 2 stycznia 2014 roku

KOMENTARZ. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Ewa Plesnarowcz-Durska. Stan prawny na 2 stycznia 2014 roku KOMENTARZ Prawo o ustroju sądów administracyjnych Ewa Plesnarowcz-Durska W Y DA N I E 1 Stan prawny na 2 stycznia 2014 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Grażyna Polkowska-Nowak Opracowanie redakcyjne:

Bardziej szczegółowo

Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia

Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia Warszawa, 2 / /, 2 0 /ć f RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz 1.501.14.2014.KMŁ Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia Zaniepokoiły mnie pojawiające się sygnały o szerokiej dostępności danych 0

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Zagadnienie osobowości prawnej... 15 1. Dyskusje dotyczące znaczenia pojęć... 15 2. Dychotomiczny podział podmiotów prawa...

Bardziej szczegółowo

Anna Fogel PRAWNA OCHRONA PRZYRODY W LOKALNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Anna Fogel PRAWNA OCHRONA PRZYRODY W LOKALNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym Anna Fogel PRAWNA OCHRONA PRZYRODY W LOKALNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Stan prawny na dzień 01.11.2011 r. Warszawa 2011 1 Anna Fogel Wydawca:

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Lp. Tytuł Ilość

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Lp. Tytuł Ilość Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr do SIWZ Załącznik Nr do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie w prenumeracie prasy (dzienników i periodyków) z datą wydawniczą 20 r. Termin

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1 Wprowadzenie XI Część I. Prawoznawstwo 1 Tabl. 1. Pojęcie państwo 3 Tabl. 2. Cechy państwa 4 Tabl. 3. Teorie powstania państwa 5 Tabl. 4. Funkcje państwa 6 Tabl. 5. Typ i forma państwa 7 Tabl. 6. Aparat

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI. Nowelizacja Ustawy o ochronie danych osobowych (UODO) z 1 stycznia 2015 r. informacje wstępne:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI. Nowelizacja Ustawy o ochronie danych osobowych (UODO) z 1 stycznia 2015 r. informacje wstępne: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI ZAKRES DZIAŁAŃ SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA W jakich aktach prawnych można znaleźć odpowiedzi na pytania związane z ochroną? źródła prawa; Nowelizacja przepisów z zakresu

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty ochrony danych osobowych Ilu Kowalskich żyje na świecie?

Wybrane aspekty ochrony danych osobowych Ilu Kowalskich żyje na świecie? Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, za dane te uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Najważniejszym aktem normatywnym, który

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13 Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Rozwój nauki prawa administracyjnego w Polsce... 15 1. Początki nauki prawa administracyjnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Uwagi wprowadzające... 71

Spis treści. 1. Uwagi wprowadzające... 71 Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XI XVII Wykaz orzecznictwa... XXXVII Opis założeń badawczych oraz wprowadzenie w strukturę pracy... 1 Rozdział I. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa... 10 1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIX Literatura... XXIII Rozdział I. Ewolucja podstaw prawnych działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce... 1 1. Zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program szkolenia

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program szkolenia Program szkolenia Tytuł szkolenia Dostęp informacji publicznej. Tryb wnioskowy oraz Biuletyn Informacji Publicznej - program szkolenia dla członków organizacji pozarządowych Miejsce Daty szkoleo STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne P I Informatorium P I / 1 Bibliografie, Encyklopedie, Słowniki, Skorowidze P I / 2 Ustawodawstwo. Wydawnictwa urzędowe. - Dzienniki Ustaw RP; - Monitor Polski- Dziennik Urzędowy RP; P I / 3 Zbiory orzecznictwa

Bardziej szczegółowo

Spis autorów. Wstęp dr Izabela Kraśnicka. Rozdział I prof. UJ dr hab. Fryderyk Zoll, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak

Spis autorów. Wstęp dr Izabela Kraśnicka. Rozdział I prof. UJ dr hab. Fryderyk Zoll, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak Spis autorów Wstęp dr Izabela Kraśnicka Rozdział I prof. UJ dr hab. Fryderyk Zoll, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak Rozdział II A. Marta Janina Skrodzka B. Magdalena Bober Rozdział III A. Katarzyna Ryłko

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PRAWA PRACY. redakcja naukowa. Zbigniew Góral. Krzysztof Stefański CZAS PRACY

BIBLIOTEKA PRAWA PRACY. redakcja naukowa. Zbigniew Góral. Krzysztof Stefański CZAS PRACY BIBLIOTEKA PRAWA PRACY redakcja naukowa Zbigniew Góral Krzysztof Stefański CZAS PRACY Warszawa 2013 Stan prawny na 15 czerwca 2013 r Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Joanna Maź Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1 Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne Larysa Ludwiczak Wydanie 1 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Joanna Ośka Opracowanie redakcyjne: Agata Raczkowska

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie przez zakłady ubezpieczeń danych chronionych tajemnicą ubezpieczeniową: propozycja wstępna standaryzacji

Udostępnianie przez zakłady ubezpieczeń danych chronionych tajemnicą ubezpieczeniową: propozycja wstępna standaryzacji Udostępnianie przez zakłady ubezpieczeń danych chronionych tajemnicą ubezpieczeniową: propozycja wstępna standaryzacji Jacek Jurzyk Dyrektor ds. Strategii Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Przestępczości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15 1. Uwagi ogólne... 15 2. Zakres pracy... 16 3. Problemy badawcze i metodologiczne... 18 4. Układ pracy...

Spis treści. Wstęp... 15 1. Uwagi ogólne... 15 2. Zakres pracy... 16 3. Problemy badawcze i metodologiczne... 18 4. Układ pracy... Wykaz skrótów... 11 Przedmowa do wydania drugiego... 13 Wstęp... 15 1. Uwagi ogólne... 15 2. Zakres pracy... 16 3. Problemy badawcze i metodologiczne... 18 4. Układ pracy... 20 ROZDZIAŁ 1. Pojęcie, rodzaje

Bardziej szczegółowo

I. konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Europejska konwencja praw człowieka)

I. konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Europejska konwencja praw człowieka) Ochrona danych osobowych. KOMENTARZ Autor: Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R. CZĘŚĆ PIERWSZA Wstęp A. wprowadzenie B. ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej I. konwencja o ochronie praw człowieka

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji. Opracował: Mariusz Hoffman

Bezpieczeństwo informacji. Opracował: Mariusz Hoffman Bezpieczeństwo informacji Opracował: Mariusz Hoffman Akty prawne dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Styczeń 2015 issn 2391-5781 nr 4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Aktualności, Orzecznictwo, Studia przypadków, Opracowania Organizacja ochrony danych po nowelizacji Nowe zadania i pozycja ABI w organizacji Ułatwienia

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OMÓWIENIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA (GDPR)

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OMÓWIENIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA (GDPR) 30 września Warszawa Warsaw Trade Tower Chłodna 51 NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE Założenia i zakres oddziaływania unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Status i rola Data Protection

Bardziej szczegółowo

REPETYTORIA C H BECK. Prawo publiczne gospodarcze

REPETYTORIA C H BECK. Prawo publiczne gospodarcze REPETYTORIA C H BECK Prawo publiczne gospodarcze W sprzeda y: A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 8 Studia Prawnicze M. Stec, T. Mróz PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE Studia Prawnicze A. Cieœliñski WSPÓLNOTOWE PRAWO

Bardziej szczegółowo

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa Projekt okładki Agata Krupiowska ISBN: 978-83-944504-2-7 Copyright by Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska Adres wydawcy Wyższa Szkoła Prawa

Bardziej szczegółowo

Szkolenie podstawowe z ustawy o ochronie danych osobowych dla wolontariuszy świadczących pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej

Szkolenie podstawowe z ustawy o ochronie danych osobowych dla wolontariuszy świadczących pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Szkolenie podstawowe z ustawy o ochronie danych osobowych dla wolontariuszy świadczących pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Akty prawne z zakresu ochrony

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ewa Marcisz. Stan prawny na 28 kwietnia 2014 roku

KOMENTARZ. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ewa Marcisz. Stan prawny na 28 kwietnia 2014 roku KOMENTARZ Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Ewa Marcisz W Y DA N I E 2 Stan prawny na 28 kwietnia 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne.

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Rodzaje danych (informacji) m.in.: Dane finansowe Dane handlowe Dane osobowe Dane technologiczne Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Przetwarzane dane mogą być zebrane

Bardziej szczegółowo

jawność i jej ograniczenia

jawność i jej ograniczenia MONOGRAFIE PRAWNICZE jawność i jej ograniczenia Redaktor naukowy Grażyna Szpor TOM VII Postępowanie administracyjne Czesław Martysz (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRAŻYNA SZPOR (Redaktor

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. Nowelizacja Ustawy o ochronie danych osobowych (UODO) z dnia 1 stycznia 2015 r.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. Nowelizacja Ustawy o ochronie danych osobowych (UODO) z dnia 1 stycznia 2015 r. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ZAKRES DZIAŁAŃ SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA Nowelizacja przepisów z zakresu ochrony Nowelizacja Ustawy o ochronie (UODO) z dnia 1 stycznia 2015 r.: przyczyny

Bardziej szczegółowo

ustawa o dostępie do informacji publicznej

ustawa o dostępie do informacji publicznej ustawa o dostępie do informacji publicznej Komentarz Irena Kamińska Mirosława Rozbicka-Ostrowska KOMENTARZE PRAKTYCZNE Zamów książkę w księgarni internetowej 3. WYDANIE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 1 listopada

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie

Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie Paweł Włoczewski Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie Zakres podstawowy w klasie I PROGRAM NOWA ERA Mariusz Menz W centrum uwagi Podręcznik: Arkadiusz Janicki, W centrum uwagi. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Zdzisław Krzemiński. Alimenty i ojcostwo. Komentarz

Zdzisław Krzemiński. Alimenty i ojcostwo. Komentarz Zdzisław Krzemiński Alimenty i ojcostwo Komentarz Zdzisław Krzemiński Alimenty i ojcostwo Komentarz 3. wydanie Warszawa 2008 Stan prawny na 1 stycznia 2008 Wydawca: Izabela Dorf Sk³ad i ³amanie: Studio

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRACY KOMENTARZ. Praca zbiorowa pod redakcją dr. Janusza Żołyńskiego. Wydanie I uzupełnione

KODEKS PRACY KOMENTARZ. Praca zbiorowa pod redakcją dr. Janusza Żołyńskiego. Wydanie I uzupełnione Edyta Bielak-Jomaa Andrzej Jabłoński Joanna Jasiewicz Małgorzata Mędrala Paweł Pettke Piotr Prusinowski Ewa Wronikowska Marcin Wujczyk Janusz Żołyński KODEKS PRACY KOMENTARZ Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział I Prawo do mieszkania jako zagadnienie konstytucyjnoprawne zarys problematyki...

Spis treści. Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział I Prawo do mieszkania jako zagadnienie konstytucyjnoprawne zarys problematyki... Wykaz skrótów... 11 Słowo wstępne... 17 Rozdział I Prawo do mieszkania jako zagadnienie konstytucyjnoprawne zarys problematyki... 21 Rozdział II Międzynarodowe standardy ochrony prawa do mieszkania...

Bardziej szczegółowo

Publicznoprawna ochrona informacji

Publicznoprawna ochrona informacji Akademia Prawa Tomasz Szewc Publicznoprawna ochrona informacji Wydawnictwo C. H. Beck Akademia Prawa Publicznoprawna ochrona informacji W sprzeda y: M. Ahlt, M. Szpunar PRAWO EUROPEJSKIE, wyd. 4 Podrêczniki

Bardziej szczegółowo

Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne

Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne Robert Rynkun-Werner Wydanie 1 Warszawa 2011 Opracowanie redakcyjne: Robert Stępień Redakcja techniczna: Agnieszka Szeszko Projekt okładki i stron tytułowych:

Bardziej szczegółowo

1. Zbigniew Lasocik, Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa, 2013.

1. Zbigniew Lasocik, Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa, 2013. Źródło: http://www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/osrodek-badan-handlu-lu/6405,publikacje-osrodka-badan-handlu-ludzmi-uw.ht ml Wygenerowano: Sobota, 23 lipca 2016, 23:53 A A A Publikacje Ośrodka Badań

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...7 Wstęp...9 Rozdział 1. System opieki zdrowotnej w Polsce...11 Rozdział 2. Charakter prawny relacji między podmiotami uczestniczącymi w systemie...20 1. Charakter prawny stosunku

Bardziej szczegółowo

OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH ENERGETYKI SIECIOWEJ

OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH ENERGETYKI SIECIOWEJ MONOGRAFIE PRAWNICZE OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH ENERGETYKI SIECIOWEJ TOMASZ DŁUGOSZ Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE TOMASZ DŁUGOSZ OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 15 kwietnia 2011 r. DOLiS/DEC-304/11 dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Tworzenie i wewnętrzna struktura sądów powszechnych III. Sądownictwo administracyjne...

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Tworzenie i wewnętrzna struktura sądów powszechnych III. Sądownictwo administracyjne... Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Zasady ustrojowe sądownictwa... 1 1. Rozumienie konstytucyjnych zasad prawnych... 1 2. Zasada demokratycznego państwa prawnego...

Bardziej szczegółowo

LexisNexis Polska Sp. z o.o.

LexisNexis Polska Sp. z o.o. Redaktor prowadzący: Agnieszka M. Zagozda Opracowanie redakcyjne: Michał Dymiński Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Copyright by LexisNexis Polska

Bardziej szczegółowo

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW ZASADY EDYCJI TEKSTÓW 1. Zasady ogólne - objętość artykułu: 20 32 tys. znaków - czcionka: Times New Roman, 12 pt - odstępy miedzy wersami: 1,5 wiersza - odstępy między akapitami: 0 pt - marginesy: standardowe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ochronie danych osobowych : vademecum dyrektora i nauczyciela placówki oświatowej / Dariusz Skrzyński. wyd. 2.

Przewodnik po ochronie danych osobowych : vademecum dyrektora i nauczyciela placówki oświatowej / Dariusz Skrzyński. wyd. 2. Przewodnik po ochronie danych osobowych : vademecum dyrektora i nauczyciela placówki oświatowej / Dariusz Skrzyński. wyd. 2. Warszawa, 2016 Spis treści CZĘŚĆ I - OGÓLNE ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w jednostkach oświaty. Adam Balicki

Ochrona danych osobowych w jednostkach oświaty. Adam Balicki Niniejsza publikacja wyczerpująco omawia takie zagadnienia jak: regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące jednostki oświatowe, n rodzaje przetwarzanych danych osobowych, n wzory

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) 1,2 tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926) (zm.: Dz.U. 2011, Nr 230, poz. 1371; Dz.U.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Motto: Największym bogactwem jest to co wiemy. Największym ryzykiem to, czego nie wiemy - Robert Kiyosaki OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE PRACY - najnowsze przepisy i uregulowania 1. ADRESACI SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo