BAZY DANYCH podstawy. prowadzący: dr inż. Maria Chałon

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BAZY DANYCH podstawy. prowadzący: dr inż. Maria Chałon"

Transkrypt

1 BAZY DANYCH podstawy prowadzący: dr inż. Maria Chałon

2 TEMATYKA WYKŁADU (Podstawy baz danych) 1. Pojęcia podstawowe. 2. Diagram związków encji. 3. Wybrane metody reprezentacji danych: - operacje na relacjach (formalizm algebraiczny-operacje selekcji, konkatenacji, projekcji itp.) - logika relacji (formalizm logiczny), - działania w Datalogu, - symulowanie zapytań złożonych, - programowanie rekurencyjne, - wielozbiory i zbiory, - schemat relacyjny, - proces normalizacji.

3 TEMATYKA WYKŁADU 4. Nieproceduralny język czwartej generacji: - definiowanie tablic, perspektyw, synonimów, schematów, katalogów, - wprowadzanie, aktualizacja danych, - zapytania proste i zagnieżdżone, - zarządzanie danymi, prawa i dostęp użytkowników, - integralność semantyczna bazy danych, trigery, więzy integralnościowe, integralność transakcyjna, problemy bezpieczeństwa, - systemowe aspekty SQL, możliwości współpracy z językami programowania.

4 TEMATYKA WYKŁADU 5.Obiektowy język zapytań. - obiektowe bazy danych: podstawy, atrybuty, związki, metody, klasy, cechy i właściwości. - język OQL, deklaracje, typy danych, kwantyfikatory logiczne, wyrażenia algebry zbiorów, więzy referencyjne, zapytania, zarządzanie. - przykłady realizacji w systemie. 6. Podsumowanie i perspektywy rozwoju.

5 II POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DLA BAZ DANYCH. Literatura: 1. Systemy baz danych wprowadzenie M.Chałon Wrocław Ochrona i bezpieczeństwo danych oraz tendencje rozwojowe baz danych M.Chałon Wrocław Podstawowy wykład z systemów baz danych - J.Ullman,J.Widom 4. Systemy baz danych. Pełny wykład Hector Garcia-Molina, J. Ullman, J.Widom WNT2006

6 Czym jest baza danych? Zbiór danych istniejący przez bardzo długi czas zorganizowany przez SZBD. Czego oczekujemy od bazy danych? - umożliwienie użytkownikowi tworzenia nowej bazy danych i określenie jej schematu czyli logicznej struktury danych za pomocą specjalizowanego języka definiowania danych (datadefinition language DDL). - zapewnienie możliwości przechowywania ogromnej ilości danych mierzonej w giga lub terabajtach przez długi czas, chroniąc je przed nieupoważnionym dostępem, umożliwiając efektywny dostęp do danych z poziomu języka zapytań i operacji na danych,

7 Czego oczekujemy od bazy danych? c.d. - sterowanie jednoczesnym dostępem do danych przez wielu użytkowników z zapewnieniem bezkolizyjności oraz ochrony danych przed przypadkowym uszkodzeniem, - udostępnienie użytkownikowi możliwości zapytań o dane tzw. kwerend oraz aktualizowanie danych za pomocą języka zapytań lub języka manipulowania danymi - DML,

8 Bazy danych dawniej: ogromne komputery, gigabajty informacji, proste typy danych w plikach wymagających fachowej obsługi programistów, dziś: obrazy, dźwięki, filmy, zaawansowane techniki. Zastosowania: systemy rezerwacji miejsc lotniczych ( lata 60-te) dostęp współbieżny, systemy bankowe -dostęp współbieżny, dokumentowanie działań przedsiębiorstw - systemy plików powiązane ze sobą jako struktury sieciowe lub hierarchiczne (Codasyl).

9 Wady: Pierwsze modele nie dawały możliwości korzystania z języków zapytań wysokiego poziomu. Np. język opracowany przez Codasyl dostarczał instrukcje poruszania się między elementami danych w postaci grafu wskaźników do nich. Problem polegał na napisaniu najprostszego zapytania. Modele: Sieciowy - standard w dziedzinie baz danych ( Codasyl ), Hierarchiczny- struktura drzewa, Relacyjny - rewolucja w dziedzinie baz danych (1970 T.Codd) prostota, łatwość zadawania zapytań, niezależność struktury logicznej od fizycznej.

10 Pojęcia podstawowe Dana (nazwa, cecha, wartość): podstawowy składnik informacji. Na ogół stanowi on zbiór znaków będących literami, cyframi lub znakami interpunkcyjnymi. Encja: każdy przedmiot, zjawisko, stan, pojęcie, każdy obiekt, który potrafimy odróżnić od innych obiektów. Encja może być określona przez: <nazwa obiektu, cecha obiektu, wartość obiektu, czas>. Czas jest bardzo niewygodnym czynnikiem przy modelowaniu. Częściej pomija się czas i wprowadza się uporządkowanie zdarzeń według kolejności ich występowania.

11 Powiązania między danymi jedno-jedno znaczne (1:1). Mamy dane dwa zbiory encji A i B. Każdej encji ze zbioru A odpowiada najwyżej jedna encja ze zbioru B i na odwrót (nie wszystkie encje obu zbiorów muszą być w związku). Powiązania między danymi wielo-jedno znaczne (n:1) Mamy dane dwa zbiory encji A i B. Każdej encji ze zbioru A odpowiada najwyżej 1 encja ze zbioru B, chociaż 1 encji ze zbioru B może odpowiadać wiele encji ze zbioru A Powiązania jedno-wielo znaczne (1:m) - symetrycznie do poprzedniego. Powiązania między danymi wielo-wielo znaczne ( m:n ) są najbardziej złożonym sposobem łączenia obiektów danych przy projektowaniu bazy. Każdy element jednego obiektu jest związany z kilkoma elementami innego obiektu i na odwrót.

12 Klucz wyróżniony atrybut lub minimalny zbiór wyróżnionych atrybutów. Klucz kandydujący wyróżniony atrybut lub minimalny zbiór wyróżnionych atrybutów, który w sposób jednoznaczny identyfikuje daną. Klucz główny klucz wybierany ze zbioru kluczy kandydujących. Język Definiowania Danych (DDL) zbiór reguł wyrażających własności statyczne danych. DDL definiuje dopuszczalne struktury danych (obiekty i zależności między nimi) tworząc schemat bazy danych.

13 Mamy dany schemat prostej sieciowej bazy ZAOPATRZENIE DOSTAWCA Dnr Nazwa Adres Cznr CZĘŚĆ Cena D-D DOSTAWA Cznr Cena CZ-D P-D Nrproj Adres PROJEKT gdzie: D-D, CZ-D, P-D powiązania jedno-wieloznaczne

14 Baza składa się z czterech rekordów: DOSTAWCA, CZĘŚĆ, DOSTAWA, PROJEKT opisanych przy pomocy wyróżnionych cech oraz trzech powiązań (set D-D, set CZ-D i set P-D) pomiędzy rekordami, które zawierają informacje o tym, który z rekordów jest rekordem nadrzędnym (ang. owner), a który podrzędnym (ang. member). Język DDL dla schematu ZAOPATRZENIE ma nastepującą postać: Data base ZAOPATRZENIE Record DOSTAWCA Dnr string 2,key; Nazwa string 20; Adres string 20; End DOSTAWCA. Record CZĘŚĆ Cznr string 2,key; Cena real; End CZĘŚĆ.

15 Record PROJEKT Nrproj string 2,key; Adres string 20; End PROJEKT. Record DOSTAWA Data integer; Lcz integer; End DOSTAWA. Set D-D owner DOSTAWCA; member DOSTAWA; End D-D. Set CZ-D owner CZĘŚĆ; member DOSTAWA; End Cz-D Set P-D owner PROJEKT; member DOSTAWA; End P-D. End ZAOPATRZENIE.

16 Język manipulowania danymi (DML) zbiór operacji określających dynamiczne własności bazy danych czyli stan bazy danych. Dla podanego wyżej schematu bazy ZAOPATRZENIE mamy za zadanie podać adresy realizacji tych projektów dla których dostarczono CZĘŚĆ o numerze 100 (Cznr = 100). Przykład realizacji zapytania w DML: FIND FIRST CZĘŚĆ RECORD WHERE ( CZĘŚĆ.Cznr=100) IF ( STAN=0 ) GO TO KONIEC CZ-D:=CZĘŚĆ NASTCz:FIND NEXT CZ-D SET IF ( STAN=0 ) GO TO KONIEC P-D:=CZ-D FIND OWNER P-D SET GET P-D.Adres GO TO NASTCz KONIEC:STOP Podany wyżej przykład pokazuje użycie języka proceduralnego w którym mamy do czynienia z wyszukiwaniem jednostkowym.

17 To samo zadanie rozwiązane przy pomocy wyszukiwanie grupowego z wykorzystaniem języka RALAN Przykład realizacji zapytania w języku Ralan: 1.Określenie schematu bazy danych przy pomocy nagłówków: DOSTAWCA ( Dnr, Nazwa, Adres) CZĘŚĆ ( Cznr, Cena) PROJEKT (Nrproj,Adres) DOSTAWA (Dnr,Cznr, Nrproj, Data,Lcz)

18 2.Tabele relacji: DOSTAWCA: Dnr Nazwa ETO MTO ZTO WPP Adres WROCŁAW WROCŁAW WARSZAWA KRAKÓW DOSTAWA: Dnr Cznr Nrproj Data Lcz

19 3.Program: a) R1 DOSTAWA ( Cznr=100 ) selekcja R1: Dnr Cznr Nrproj Data b) R2 R1 [Dnr ] projekcja R2: Dnr Lcz 15 30

20 c) R3 R2( k ) DOSTAWCA konkatenacja Dnr Nazwa ETO ZTO Adres WROCŁAW WARSZAWA d) LIST R3 [Adres] Wynik: Adres Wroc. Warsz.

21 Język zarządzania danymi (DCL) jest to zbiór komend stworzonych do zapewnienia bezpieczeństwa i spójności danych. Można je podzielić na dwie grupy: -potwierdzanie i odwoływanie transakcji blokowania dostępu do tablic, -nadawanie i odwoływanie przywilejów dostępu do zasobów bazy danych. Pokazano nadawanie przywilejów do zasobów bazy ZAOPATRZENIE użytkownikowi o nazwie EWA. Ogólna postać komend: GRANT { uprawnienia,./all} ON { nazwa obiektu } TO { nazwa użytkownika } GRANT SELECT ON ZAOPATRZENIE TO EWA

22 Transakcja jest to zdarzenie powodujące zmianę stanu bazy danych. Nowy stan jest wprowadzany przez stwierdzenie faktów, które stają się prawdziwe i/lub przez zaprzeczenie faktów, które przestają być prawdziwe. Każda transakcja powinna mieć właściwości: niepodzielności, spójności, izolacji i trwałości (ang. atomic, consistency, isolation, durability stąd określenie cech transakcji ACID). Niepodzielność transakcji jest rozumiana jako jednoznaczne jej zakończenie: zatwierdzenie lub anulowanie. Spójność to przeprowadzenie systemu z jednego stanu spójnego do innego również spójnego.

23 Izolacja to wykonanie w sposób nie kolidujący z innymi realizowanymi transakcjami. Trwałość wyniku transakcji polega na zapisywaniu w pamięci stałej systemu wyników, co chroni je przed awarią procesu serwera. Z punktu widzenia aplikacji, transakcja to zbiór kolejnych instrukcji nieproceduralnego języka manipulacji danymi o nazwie SQL Zbiór ten zakończony jest instrukcją COMMIT (zatwierdzenie transakcji) lub ROLLBACK (anulowanie transakcji). W przypadku awarii systemu automatycznie realizowane jest anulowanie transakcji.

24 Baza danych zbiór danych zorganizowanych w pewien logiczny i zestrukturalizowany sposób. Bieżąca struktura zależy od modelu danych przyjętego przy organizowaniu tych danych. Jej wielkość zależna jest od liczby danych i od wzajemnych powiązań między nimi. Sformatowana baza danych zbiór danych w postaci skończonego zbioru wzorców (schematów, formatów) służących do wyrażenia pewnych informacji o stanie świata rzeczywistego. Zakres odwzorowanej wiedzy nie powinien być szeroki. Niesformatowana baza danych zbiór faktów i reguł tworzących nowe fakty na podstawie istniejących w postaci sieci semantycznych, wyspecjalizowanych języków opisu wiedzy. Zakres odwzorowania wiedzy może być bardzo szeroki.

25 System Zarządzania Bazą Danych (SZBD) jest zorganizowanym zbiorem narzędzi umożliwiającym dostęp do baz danych i zarządzanie nimi. Dzięki SZBD dostępne są takie operacje jak: przechowywanie danych, tworzenie i utrzymywanie struktur danych, umożliwienie równoczesnego dostępu wielu użytkownikom, wprowadzanie mechanizmu bezpieczeństwa i prywatności, odzyskiwanie danych i operowanie na przechowywanych danych, wprowadzanie i ładowanie danych, udostępnienie wydajnych mechanizmów indeksowania pozwalających na szybkie znalezienie wybranych danych, zapewnienie spójności różnych rekordów, ochrona przechowywanych danych przed utratą za pomocą kopii bezpieczeństwa i procedur odtwarzania.

26 Dla spełnienia tych wymagań stworzono rożne typy SZBD. Oparto je na następujących modelach: hierarchicznym- w modelu tym dane przechowywane są w postaci struktury drzewiastej. Obecnie jest to system przestarzały, sieciowym- w modelu tym dane zapisane są w postaci rekordów i powiązań między rekordami, które na równi z danymi są nośnikami informacji powiązanie określone jest słowem (set). Systemy sieciowe są bardzo szybkie i efektywnie wykorzystują pamięć masową. Pozwalają na tworzenie złożonych struktur danych. Są one jednak bardzo mało elastyczne i wymagają żmudnego projektowania. Przykładem takiego systemu jest system rezerwacji biletów lotniczych, relacyjnym- w modelu tym dane mają prawdopodobnie najprostszą strukturę jaką może mieć baza czyli tabelę. Są łatwe w użyciu i bardzo popularne. Przykładem są systemy: ORACLE, INFORMIX, SYBASE, obiektowym- w modelu tym przechowywane i obsługiwane są obiekty takie jak obrazki, zdjęcia, filmy video. Przykładem może być SZBD Oracle 8. Baza ta w tabelach przechowuje obiekty.

27 Składowe SZBD 1. Moduł Zarządzania Pamięcią Moduł odpowiedzialny za przechowywanie: - danych - metadanych (danych opisujących schemat lub strukturę) - indeksów (przyśpieszają dostęp do danych) - logów (dzienników transakcji) Przechowywane są na dysku i w buforach. 2. Procesor zapytań. Analiza zapytania, optymalizacja i wykonanie. 3. Menadżer transakcji. Przechowywanie historii zmian dokonywanych w bazie aby przywrócić aktualny stan w razie awarii czy przy współbieżnym dostępie.

28 Przyszłość systemów baz danych: 1. Federacyjne systemy baz danych, 2. Hurtownie danych, 3. Mediatony wirtualne bazy danych, 4. Analityczne przetwarzanie bezpośrednie ( technika OLAP i ROLAP), 5. Zastosowanie ekstraktorów i wraperów w systemach z mediatorami.

29 JĘZYK SQL Pierwowzorem SQL był język SEQUEL Definicja składni standardu języka relacyjnych baz danych SQL po raz pierwszy została opublikowana w 1986 roku w oparciu o dwa dialekty SQL IBM i Oracle. Jej ulepszona wersja SQL1 powstała rok później. W 1989 roku opublikowano wersję SQL89 zawierająca głównie poprawę integralności bazy. Dopiero w 1992 wydano pełną specyfikację rozszerzonej wersji pod nazwą SQL2. Ta różnorodność wersji sprawia, że nie ma jednolitego standardu SQL, jest wiele dialektów tego języka. Ponadto stale powstają nowe wersje SQL. Instrukcje języka SQL dzieli się z reguły na cztery grupy zwane również językami. Są to : -instrukcje definiowania danych (DDL), -instrukcje manipulowania danymi (DML), -zapytania (QUERY), -instrukcje zarządzania danymi (DCL).

30 Model konceptualny Jako przykład modelu konceptualnego posłuży model zwiazków encji Chena. Model ten powstał w wyniku praktycznych doświadczeń przy projektowaniu bazy danych za pomocą dostępnych na rynku SZBD. Zgodnie z propozycją Chena podstawowe fakty rozpatrywane w świecie rzeczywistym są opisywane za pomocą obiektów. Każdy obiekt jest określony poprzez atrybuty posiadające pewne wartości. Pomiędzy obiektami istnieją powiązania. Obiekty, atrybuty, powiązania i wartości można klasyfikować w zbiory.

31 W celu jednoznacznej identyfikacji obiektu w zbiorze obiektów określamy klucz każdego obiektu. Jest to atrybut lub zbiór atrybutów określony na tym zbiorze, który różnym obiektom w tym zbiorze przyporządkowuje różne wartości. Oznacza to, że wskazanie wartości klucza obiektu jednoznacznie wyznacza obiekt w zbiorze obiektów. Jeden zbiór obiektów może mieć kilka kluczy. Jeżeli jest kilka kluczy to wybieramy z nich ten, który jest najbardziej sensowny semantycznie i dla którego można przewidzieć dopuszczalny zakres wartości. Nazywamy go kluczem głównym. Każdy obiekt w modelu Chena nosi nazwę encji. Encje tego samego typu tworzą zbiory encji.

32 Na rysunku podano przykład przedstawienia encji PACJENT. Nr. ewidencyjny imię i nazwisko PACJENT płeć adres Nr.kart zdrowia

33 Przedstawienie atrybutów zdefiniowanych na zbiorze encji PACJENT Atrybuty mogą być jedno lub wielowartościowe LABORATORIUM nr.telefon u Encje zawierają niewiele informacji. Między zbiorami encji zachodzą pewne związki. Wyróżniamy związki typu 1:1, 1:n ( m:1) i n:m. Związki na równi z encjami są źródłem informacji. Strukturę bazy danych zorganizowaną zgodnie z modelem związków encji można przedstawić za pomocą diagramu związków encji składającego się z wierzchołków połączonych etykietowanymi krawędziami.

34 SZPITAL posiada oddziałó w personel medycz ny Badani a laborat or. ODDZIAŁ LEKARZ LABORATORIUM ilość personel u zajętość oddziału opieka lekarsk a przewidzian e badania PERSONEL PACJENT Wykona ne badania BADANIE Rys.4.5. Diagram związków encji

35 Ta sama encja może pełnić w tym samym związku różne role. Mówimy wtedy o związku rekurencyjnym. PERSONEL ZWIERZCHNIK zarządza PODWŁADNY

36 Może istnieć więcej niż jeden zbiór związku między tymi samymi dwoma zbiorami encji. lekarz prowadząc y PERSONEL PACJENT lekarz konsultując y

37 Zbiór związku może być zbiorem związku n-argumentowego LEKARZ Zlecone badania BADANIE PACJENT Zbiór związku trzyargumentowego.

38 W modelu związków encji zbiór wartości nazywa się dziedziną. Zbiór wartości może być związany nie tylko ze zbiorem encji, ale również ze zbiorem związku ODDZIAŁ Zajęto ść łóżka Nr.łóżka PACJENT Atrybut zbioru związku. Zbiory związku także mają klucze zwane kluczami związku.

39 Oprócz związków występujących w modelu encji istnieją tzw. logiczne ograniczenia zwane więzami. Więzy to pewne własności, które dla danego zbioru encji są prawdziwe lub fałszywe. Inaczej mówiąc są zachowane lub naruszone. Jeśli wartości danych są zgodne z istniejącą wiedzą o obiekcie, to oczekuje się, że te więzy zostaną zachowane. Rozróżniamy dwa podstawowe typy więzów: więzy wbudowane oraz więzy jawne. Więzy wbudowane stanowią bardzo ograniczony mechanizm definiowania więzów. Rozgraniczenie między więzami wbudowanymi i jawnymi jest na ogół płynne i zależy w dużej mierze od struktur modelu danych. Im więcej ograniczeń nakładają struktury modelu danych tym więcej zawiera on więzów wbudowanych i tym mniej trzeba definiować więzów jawnych.

40 Definicja więzów jawnych może być wyrażona w sposób statyczny lub dynamiczny. Specyfikacja statyczna wyraża reguły mówiące o tym, które ze stanów bazy są poprawne, czyli które mogą wystąpić. Poprawność rozumiana jest w sensie zachowania integralności bazy. Specyfikacja dynamiczna dotyczy operacji. Należy tak definiować operacje w bazie, aby w wyniku ich zastosowania nie naruszyć integralności bazy. Jest i trzeci typ więzów niejawne. Można go wyprowadzić ze zdefiniowanych związków wbudowanych i jawnych. W hierarchicznej bazie danych każdy obiekt podrzędny ma co najwyżej jeden obiekt nadrzędny. Wynika z tego, że każdy obiekt ma tylko jeden obiekt poprzedzający dowolnego typu. Pierwsze zdanie mówi o więzach wbudowanych, drugie o niejawnych.

41 MODEL RELACYJNY Opis modelu. Struktury danych modelu relacyjnego opierają się na pojęciach: Dziedziny -zbioru dopuszczalnych wartości danych, Relacji - tabela dwuwymiarowa będąca podzbiorem iloczynu kartezjańskiego wybranych dziedzin, Krotki - wiersza tabeli dwuwymiarowej. Krotka:(Gwiezdne wojny, 1977, 124, kolor), Atrybutu - nazwy kolumny tabeli dwuwymiarowej, Klucza - atrybutu identyfikującego wiersz tabeli. Schemat relacyjny: nazwa relacji +zbiór atrybutów np.: FILM (tytuł, rok, dłg. filmu, typ filmu)

42 Każda encja w modelu relacyjnym jest zapisana w postaci KROTKI, czyli wiersza tabeli. Inaczej krotka to obiekt. Zbiór wierszy, czyli zbiór KROTEK opisanych tymi samymi atrybutami tworzy relację. Relacja to klasa obiektu. Relacja nie jest statyczna, zmienia się wraz ze wzrostem liczby wierszy czyli krotek. Tego typu relację nazywamy instancją relacji.

43 Relacja, jedyna struktura danych w modelu, jest tabelą dla której spełniony jest następujący zbiór zasad: 1.Każda relacja w bazie ma jednoznaczną nazwę. 2.Każda kolumna w relacji (jako zbiór) ma jednoznaczną nazwę(atrybut) 3.Wszystkie wartości w kolumnie muszą być tego samego typu (dziedzina). 4.Porządek kolumn w relacji nie jest istotny ponieważ schematy i krotki są zbiorami, a nie listami (elementy zbioru nie są uporządkowane). Trzeba pamiętać, że są to również nagłówki i pamiętać o kolejności np.: (Gwiezdne wojny,1977,124,kolor) =:( 1977,Gwiezdne wojny, 124,kolor), W tym wypadku 2 krotki reprezentują ten sam obiekt i trzeba mieć tego świadomość. Istotne jest to, aby kolumny nie powtarzały się w tabeli.

44 5.Liczba kolumn w relacji to stopień relacji. 6.Każdy wiersz w relacji (KROTKA) musi być różny. 7.Porządek wierszy nie jest istotny. 8.Każde pole leżące na przecięciu wiersza i kolumny powinno być atomowe. Oznacza to, że wartość atrybutu w danej kolumnie powinna być dana elementarną. Tabela zawierająca tylko dane elementarne znajduje się w pierwszej postaci normalnej (1PN). 9.Każda relacja musi mieć klucz główny. Klucz główny to jedna lub więcej kolumn tabeli w których wartości atrybutów jednoznacznie identyfikują wiersz tabeli. 10.W każdej relacji może istnieć wiele kluczy kandydujących i kluczy obcych. Kluczem obcym w danej tabeli nazywamy klucz główny innej tabeli z nią powiązanej.

45 Operacje na relacjach. Jako pierwsze działania na relacjach poznamy te operacje algebry relacji, które obejmują metody tworzenia nowych bardziej skomplikowanych relacji na podstawie innego zbioru relacji. Pojecie wyrażenia w algebrze relacji początkowo sprowadza się do operandu, relację można przedstawić, albo przez jej nazwę- FILM, albo przez podanie jej krotek oraz stosować operatory i tworzyć zapytania. Operacje w algebrze relacji to: 1.Operacje mnogościowe na zbiorach to: suma, różnica, przekrój (dopełnienie), 2.Operacje zawężania relacji: projekcja ( π ), selekcja ( б ), 3.Operacje komponowania krotek z innych krotek: konkatenacja, iloczyn kartezjański, złączenie typu teta, 4.Operacje przemianowania, które nie zmieniają krotek relacji tylko ich schemat czyli nazwy atrybutów lub nazwę relacji.

46 Ad.1 Operacje mnogościowe. Operacje mnogościowe można zdefiniować w następujący sposób: SUMA RÓŻNICA PRZEKRÓJ Relacja T (U) jest sumą relacji R(U) i S(U) co oznaczamy T = R S wtedy i tylko wtedy, gdy T = { t KROTKA (U) : t R t S} Relacja T(U) jest różnicą relacji R(U) i S(U) co oznaczamy T = R-S wtedy i tylko wtedy, gdy T = { t KROTKA (U) : t R t S} Relacja T jest przekrojem relacji R(U) i S(U) co oznaczamy T = R S wtedy i tylko wtedy, gdy T = { t KROTKA (U) : t R t S} Operacje mnogościowe są określone na relacjach jednakowego typu i ich wartościami są również relacje tego samego typu co argumenty. Przytoczone operacje mnogościowe są zawężeniem operacji dobrze znanych z teorii mnogości, gdzie definiowane są w odniesieniu do dowolnych zbiorów.

47 Ad2. Operacje zawężania relacji: PROJEKCJA π Dana jest relacja R(U) oraz zbiór X U. Relację T(X) nazywamy projekcją relacji R(U) na zbiór X co oznaczamy T = R[X] wtedy i tylko wtedy, gdy: T = { t KROTKA (X) :( r R) t= r[x]} Przykład 5.1. Dana jest relacja R(U) stopnia trzeciego zawierająca informację o studentach. U jest zbiorem atrybutów: U= {Nazwisko, Wydział, Rok studiów} Każdy z atrybutów określony jest przez zbiór wartości: Nazwisko= { Nowak, Kowal, Owad, Jawor, Olski}, Wydział= {Elektronika, Fizyka, Matematyka}, Rok_studiów= {1, 2, 3 }. Wykonujemy operacje projekcji relacji R na relacje T(X), gdzie X jest zbiorem atrybutów X= {Nazwisko, Rok_studiów} i na relacje S(Y), gdzie Y={Wydział, Rok_studiów}

48 R(U): T(X): Nazwisko Nowak Kowal Owad Jawor Olski S(Y): Wydział Fizyka Elektr. Fizyka Matemat Fizyka Rok_studiów Nazwisko Nowak Kowal Owad Jawor Olski Rok_studiów Wydział Rok_studiów Fizyka 1 Elektr. 2 Matem. 3 W wyniku operacji projekcji uzyskujemy relacje T(X) i S(Y) stopnia drugiego. Czasami w wyniku projekcji następuje utrata informacji. Sytuację taka ilustruje przykład.

49 Przykład 5.2. Projekcja relacji R(U) na T(X) gdzie: U = {Nazwisko, Imię, Wydział }, X = { Nazwisko, Wydział } R(U): T(X): Nazwisko Imię Wydział Nazwisko Wydział Nowak Ewa Fizyka Nowak Fizyka Nowak Jan Fizyka Kowal Elektronika Kowal Piotr Elektronika Kowal Adam Elektronika

50 SELEKCJA б warunek Relacje T(U) nazywamy selekcją relacji R(U) względem warunku selekcji E. T(U)= {t KROTKA(U): E(t)=true }

51 Przykład 5.5 Dana jest relacja R(U) gdzie U={A,B,C,D}: Przy warunku selekcji E(t)=C D (A= a A= b) w wyniku uzyskamy relacje S(U): S(U): A B C D a x 1 3 a y 4 2 c x 3 3 b x 2 1 A B C D a y 4 2 b x 2 1

52 ŁĄCZENIE konkatenacja Dane są relacje R(X) i S(Y) oraz Z = X Y relacje T (Z) nazywamy łączeniem tej relacji wtedy i tylko wtedy gdy : T = { t KROTKA ( Z) : t [X] R t[y] S} Łączenie T S inaczej zwana konkatenacją tych krotek, które posiadają jednakowe wartości w zbiorze atrybutów X i Y.

53 Przykład 5.3. Dane są dwie relacje: T(X) i S(Y) gdzie X={Nazwisko, Rok_studiów} i Y={Wydział, Rok_studiów}. Wykonujemy operacje łączenia w wyniku której uzyskujemy relacje R(U). T(X): Nazwisko Nowak 1 Kowal 2 Owad 1 Jawor 3 Olski 1 Rok_studiów S(Y): Wydział Rok_studiów Fizyka 1 Elektr. 2 Matem. 3

54 WYNIK OPERACJI KONKATENACJI: R(U): Nazwisko Wydział Rok_studiów Nowak Fizyka 1 Kowal Elektr. 2 Owad Fizyka 1 Jawor Matemat 3 Olski Fizyka 1

55 Przykład 5.4. Dane są dwie relacje A(X) stopnia drugiego i B(Y) stopnia trzeciego gdzie: X={NR Dostawcy, Miasto} a Y={NR Dostawcy, NR Części, Data Dostawy}. A(X): NR_Dostawcy Miasto 1020 Kraków 2040 Wrocław 3000 Opole 4000 Opole B(Y): NR_Dostawcy Nr_części Data_dostawy

56 W wyniku operacji łączenia dostajemy relację Z (U) stopnia wyższego niż relacje A(X) i B(Y) Z(U): NR_Dostawcy Miasto Nr_części Data_dostawy 1020 Kraków Wrocław Opole Poprzednie przykłady nie przedstawiały pełnego spektrum możliwości ukrytych w konkatenacji. Nie było tam krotek, które dało się łączyć z wieloma krotkami z drugiej relacji, a poza tym wspólny dla obu relacji był 1 atrybut.

57 Wiele wspólnych atrybutów: Relacja U: Relacja V: A B C B C D Relacja U V: B A C D Aby utworzyć połączenia krotek musza mieć one takie same wartości dla obu atrybutów B i C

58 Iloczyn kartezjański R x S Zbiór wszystkich par uporządkowanych z których jeden element należy do R drugi do S R: A B Wynik operacji RxS: S: B C D A R.B S.B C D

59 Proszę teraz porównać iloczyn kartezjański i konkatenację: RxS: A R.B S.B C D Iloczyn kartezjański R S: A B C D Konkatenacja

60 Złączenie typu TETA R CS 1.Utworzyć iloczyn kartezjański 2. Z iloczynu kartezjańskiego wybrać tylko te krotki spełniające warunek C Relacja U C V gdzie C= A < D Relacja U A B C Relacja V: B C D

61 1. Iloczyn kartezjański A U.B U.C V.B V.C D U.B B w relacji U V.B B w relacji V 2. Krotki spełniające warunek C= A<D A U.B U.C V.B V.C D

62 Inny przykład C== A < D AND U.B V.B Złączenie typu TETA A U.B U.C V.B V.C D Operacje mnogościowe i relacyjne tworzą zbiór operacji algebry relacji. Algebra ta jest podstawą do tworzenia języka zapytań SQL danych w relacyjnej bazie danych.

63 Ad.4.Operacje przemianowania. W przypadku tworzenia złożonych wyrażeń algebry relacji, aby nie doprowadzić do nieporozumień tworzymy nowe nazwy. R: Symbol ρ S(A1,A2,,An) ( R ) oznacza przemianowanie relacji R Do relacji nowej należą wszystkie krotki z relacji R tylko nazwą relacji jest S. A B S: B C D krotka wisząca Krotka wisząca nie wpływa na wynik złączenia

64 A B X C D Iloczyn kartezjański Rx ρ S(A1,A2,,An) ( S )

65 Tworzenie zapytań z połączonych operacji. Przykład. Dana jest relacja FILM ( tytuł, rok długość, typ filmu, nazwa studia, nazwisko gwiazdy) Zapytanie? Podaj tytuły i rok produkcji filmów wyprodukowanych przez wytwórnie Fox, które trwają co najmniej 100 minut Przykład dekompozycji relacji FILM 1. Wybrać te krotki relacji FILM w których długość Wybrać te krotki relacji FILM w których nazwastudia = Fox 3.Policzyc przecięcie wyników 1 i 2 4.Zrzutować wynik z 3 na atrybuty tytuł i rok

66 FILM Tytuł rok długość Typ fimu Nazwa studia Nazwisko gwiazdy Gwiezdne wojny (4) 1977 (4) 124 (1) kolor Fox (2) Carrie Fisher (3) Gwiezdne wojny (4) 1977 (4) 124 (1) kolor Fox (2) Mark Hamilton (3) Gwiezdne wojny (4) 1977 (4) 124 (1) kolor Fox (2) Ford Harrison (3) Świat Waynea kolor Paramount Mike Meyers Świat Waynea kolor Paramount Dana Carvey Tess (1) Czarno-biały Disney Dan Frank

67 Wyrażenia równoważne i optymalizacja zapytań Π tytuł, rok (б długość 100 (FILM1 FILM2)) Czasami wykonujemy operacje na kilku tabelach. I rozwiązanie Π tytuł, rok (б długość 100 (FILM) б nazwa studia=fox (FILM)) II rozwiązanie Π tytuł, rok (б długość 100 AND nazwa studia=fox (FILM))

68 Operacje zależne i niezależne Niektóre operacje można przedstawić za pomocą innych operacji algebry relacji. Jeżeli relacje R i S maja ten sam schemat to: R S=R-( R-S ) przecięcie to złożenie różnic R c S= б c ( RxS) złączenie TETA to iloczyn kartezjański i selekcja R c S= π L ( б c ( RxS) ) konkatenacja jako projekcja selekcji iloczynu kartezjańskiego.

69 Logika Relacji Zapytania do baz danych można opisywać obok formalizmu algebraicznego także za pomocą formalizmu logiki. W obu notacjach można wyrażać zapytania z tej samej klasy. Język zapytań w formalizmie logiki składa się z reguł typu jeśli-to. W takich regułach zapisuje się na przykład, że jeśli w pewnej relacji występuje jakaś określona kombinacja krotek, to można wnioskować, że w innej określonej relacji na pewno występuje pewna określona krotka.

70 W logice relacje zapisuje się w postaci symboli zwanych predykatami. Każdemu predykatowi przypisuje się charakterystyczna dla niego liczbę argumentów. To tworzy atom. 1.Atom to nazwa predykatu oraz jego argumenty np.: R (A,B) R: A B

71 Atom przyjmuje wartość PRAWDA jeśli (A,B) jest krotką należąca do R i posiadająca wartości podane w tabeli. W innym wypadku ma wartość Fałsz. Atom może być artmetyczny (x x+1-y z ). relacyjny tak jak podano wyżej -tabelka i

72 2.Reguły- operacje odpowiadające operacjom w algebrze relacji. Długi Film (t, y) Film (t, y, l, c,s, p) AND l >= 100 Atom (nagłówek) symbol jeżeli treść( podzadania) Reguła ta jest dokładnym odpowiednikiem instrukcji: Π tytuł, rok (б długość >=100 (FILM)) Zapytanie jest zbiorem złożonym z jednej lub wielu reguł. Jeżeli w nagłówku reguły występuje tylko jedna relacja to jej wartość jest wynikiem zapytania. Jeżeli w nagłówku reguły występuje więcej niż 1 relacja, to jedna z nich jest wynikiem zapytania, a reszta uczestniczy w uzyskaniu tego wyniku.

73 Działania w logice relacji. 1.Przecięcie dwóch relacji to reguła w której występują podzadania odpowiadające relacjom z tymi samymi zmiennymi jako argumentami. I(a, b c, d) R(a, b, c, d) AND S (a, b, c, d) 2.Suma dwóch relacji ( zmienne maja charakter lokalny dla reguł) I(a, b c, d) R(a, b, c, d) I(a, b c, d) S (a, b, c, d) 3.Różnica I(a, b c, d) R(a, b, c, d) AND NOT S (a, b, c, d)

74 4.Rzutowanie Dana jest relacja FILM ( tytuł, rok, długość, typ filmu, nazwa studia, nazwisko gwiazdy) Chcemy wykonać projekcję na pierwsze trzy atrybuty: tytuł, rok długość P ( tytuł, rok, długość) gwiazdy) FILM ( tytuł, rok, długość, typ filmu, nazwa studia, nazwisko Selekcja Zapis: б długość 100 AND nazwa studia= Fox (FILM) Odpowiada regule: P ( tytuł, rok, długość, typ filmu, nazwa studia, nazwisko gwiazdy) FILM ( tytuł, rok, długość, typ filmu, nazwa studia, nazwisko gwiazdy) AND długość >=100 AND nazwa studia =Fox

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych Andrzej Ptasznik Podstawy projektowania i implementacji baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych w środowisku Sybase

Relacyjne bazy danych w środowisku Sybase Iwona Poźniak-Koszałka Relacyjne bazy danych w środowisku Sybase Modelowanie, projektowanie, aplikacje Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004 Recenzenci Włodzimierz STANISŁAWSKI Aleksander

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki. Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki. Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

technologia informacyjna #1

technologia informacyjna #1 technologia informacyjna #1 Tomasz Przechlewski Strona 1 z 91 Wprowadzenie Dane, informacja, wiedza Informacja to jest przyrost wiedzy, który może być uzyskany na podstawie danych. (Tstchizris i Lochovsky)

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładów

Bazy danych. Plan wykładów Bazy danych Artur Gramacki Uniwersytet Zielonogórski A.Gramacki@iie.uz.zgora.pl wersja 1.2.0 ostatnia aktualizacja: 3 marca 2015 dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Bazy danych jak je ugryźć

Bazy danych jak je ugryźć Bazy danych jak je ugryźć Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Bazy danych jak je ugryźć Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik, dr hab. inż. Zenon Gniazdowski Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. Maciej

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski Bazy danych ITA-101 Wersja 1 Warszawa, wrzesień 2009 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski ITA-101 Bazy danych 2008

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ mgr inż. Marcin Michał MIROŃCZUK Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Database management

Bardziej szczegółowo

1. Internetowe bazy danych

1. Internetowe bazy danych Współpraca PHP z serwerem baz danych 1. Internetowe bazy danych 1.1. Podstawowe pojęcia baz danych 2. Instalacja MySQL 3.23.52 pod Windows 2.1. Konfiguracja systemu Windows 2.2. Instalacja MySQL 3.23.52

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH

NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH 1. Narzędzia ETL Narzędzia ETL (ang. extraction-transformation-load, ETL) automatyzują lub ułatwiają następujące rodzaje zadań: ekstrakcja (dostęp do różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH I SYSTEMY INFORMATYCZNE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ INFORMATYKI W POLSCE Witold Andrzejewski, Zbyszko Królikowski, Tadeusz Morzy

BAZY DANYCH I SYSTEMY INFORMATYCZNE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ INFORMATYKI W POLSCE Witold Andrzejewski, Zbyszko Królikowski, Tadeusz Morzy BAZY DANYCH I SYSTEMY INFORMATYCZNE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ INFORMATYKI W POLSCE Witold Andrzejewski, Zbyszko Królikowski, Tadeusz Morzy Instytut Informatyki Politechnika Poznańska e-mail: witold.andrzejewski@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - 1. Doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski e-mail: t.jeleniewski@neostrada.pl lub tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl

Bazy danych - 1. Doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski e-mail: t.jeleniewski@neostrada.pl lub tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl Bazy danych - 1 Doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski e-mail: t.jeleniewski@neostrada.pl lub tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl http://www.wstt.edu.pl/dydaktyka/tjeleniewski/ 1 Treści kształcenia Systemy baz danych.

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Informatyka SPECJALNOŚĆ: Inżynieria systemów informatycznych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza własności nierelacyjnych systemów baz danych. Analysis

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do budowy systemów analitycznych

Wprowadzenie do budowy systemów analitycznych 1 Informatyka w Zarządzaniu WYKŁAD III Wprowadzenie do budowy systemów analitycznych MAIL: WWW: KONSULTACJE: andrzej.dudek@ae.jgora.pl http://wgrit.ae.jgora.pl/~andrzej piątki 9.00-11.00 sala 80 budynek

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access Wygląd, menu i obiekty programu MS Access... 1 Kreator baz danych... 6 Tabela jako podstawowa forma organizacji danych.... 8 Projektowanie tabel do baz danych.... 9 Okno projektu tabeli. Typy danych....

Bardziej szczegółowo

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP Systemy informacji przestrzennej na tle innych systemów informacyjnych charakteryzują się występowaniem w nich informacji przestrzennej. Informacją przestrzenną jest informacja

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Projekt inżynierski Tomasz Pawlicki Jacek Rajda Kierunek studiów: Elektronika

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI Grzegorz Chodak Rozprawa doktorska pod kierunkiem Prof. Witolda Kwaśnickiego

Bardziej szczegółowo