PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W KONTEKŚCIE DZIENNIKÓW ELEKTRONICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W KONTEKŚCIE DZIENNIKÓW ELEKTRONICZNYCH"

Transkrypt

1 PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W KONTEKŚCIE DZIENNIKÓW ELEKTRONICZNYCH Tomasz Soczyński Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki BIURO Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa

2 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (art. 47) Każdy ma prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

3 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (art. 51) 1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. 2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. 3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa. 4. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą. 5. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa.

4 USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U r. poz. 1182) Zbliża się kolejna nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych, jej wejście w życie przewidziane jest na 1 stycznia Cztery rozporządzenia wykonawcze MSWiA

5 AKTY WYKONAWCZE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

6 GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - ART. 14 UPRAWNIENIA KONTROLNE kontrola zgodności, wydawanie decyzji, rozpatrywanie skarg Generalny Inspektor, zastępca Generalnego Inspektora lub upoważnieni przez niego pracownicy Biura - zwani inspektorami - mają prawo: - wstępu, w godzinach od 6 do 22, za okazaniem imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej, do pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest zbiór danych, oraz pomieszczenia, w którym przetwarzane są dane poza zbiorem danych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych z ustawą - żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego - wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii - przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych - zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii

7 GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - UPRAWNIENIA z art. 17 i 19 kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych Art. 17 ust. 1 - jeżeli na podstawie wyników kontroli inspektor stwierdzi naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, występuje do Generalnego Inspektora o zastosowanie środków, o których mowa w art. 18 Art. 17 ust. 2 - na podstawie ustaleń kontroli inspektor może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub innego przewidzianego prawem postępowania przeciwko osobom winnym dopuszczenia do uchybień i poinformowania go, w określonym terminie, o wynikach tego postępowania i podjętych działaniach. Art w razie stwierdzenia, że działanie lub zaniechanie kierownika jednostki organizacyjnej, jej pracownika lub innej osoby fizycznej będącej administratorem danych wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w ustawie, Generalny Inspektor kieruje do organu powołanego do ścigania przestępstw zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, dołączając dowody dokumentujące podejrzenie.

8 DANE OSOBOWE / PRZETWARZANIE (Art. 6 i 7 UODO) Dane osobowe wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (art. 6 ust. 1). Osoba możliwa do zidentyfikowania osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne (art. 6 ust. 2). Informacji nie uważa się za umożliwiające określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań (art. 6 ust. 3). Przetwarzanie danych jakiekolwiek operacje na danych osobowych statyczne (np. przechowywanie danych) jak i dynamiczne (pozyskiwanie, udostępnianie, zmienianie, usuwanie itd.)

9 DANE SZCZEGÓLNIE CHRONIONE /SENSYTYWNE/ - ART. 27 dane ujawniające: pochodzenie rasowe lub etniczne poglądy polityczne przekonania religijne lub filozoficzne przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, dane o: stanie zdrowia kodzie genetycznym nałogach życiu seksualnym skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, innych orzeczeniach wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym dane biometryczne

10 NOWE ROZPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Ogłoszone w Dz. U poz z dnia 2 września 2014 r. Obowiązuje od 3 września 2014 r. /rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia/

11 NOWE ROZPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA Różnice w stosunku do stanu prawnego uprzednio obowiązującego przetwarzanie danych osobowych adresy zamieszkania rodziców wpisuje się do dokumentacji nauczania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów wpisuje się do dokumentacji nauczania, jeżeli je posiadają do dokumentacji nauczania nie wpisuje się danych rodziców pełnoletnich uczniów albo słuchaczy wykreśleni zostali prawni opiekunowie prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga umożliwienia bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego, w zakresie dotyczącym ich dzieci.

12 NOWE ROZPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA Przypomnienie 27 - Dyrektor przedszkola, szkoły i placówki ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie odpowiednio przez przedszkole, szkołę lub placówkę dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

13 PUBLIKOWANIE DANYCH / WIZERUNKU UCZNIA NA STRONACH INTERNETOWYCH SZKOŁY o ile nie jest możliwe spełnienie, żadnego z warunków wynikających z art. 23 ust. 1pkt 2-5 ustawy, legalizującego przetwarzanie danych osobowych, w tym udostępnianie danych osobowych to jest ono możliwe jedynie po uzyskaniu stosownej zgody osoby, której dane dotyczą lub jej ustawowego przedstawiciela udostępnienie danych osobowych dzieci, w tym ich wizerunku jest możliwe po uzyskaniu zgody przedstawicieli ustawowych prawa małoletnich realizują rodzice lub ich opiekunowie prawni stosownie do art. 98 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy SZKOLENIE VI

14 PUBLIKOWANIE DANYCH / WIZERUNKU UCZNIA NA STRONACH INTERNETOWYCH SZKOŁY Art. 81 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne -rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej; w braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba otrzymała zapłatę za pozowanie -Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; -2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. SZKOLENIE VI

15 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW PODMIOTOM PROWADZĄCYM DZIAŁANOŚĆ LECZNICZĄ Wystąpienie GIODO z 11 czerwca 2012 r. do Ministra Zdrowia w sprawie podjęcia prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie ustawowych podstaw prawnych dla przekazywania danych osobowych uczniów podmiotom prowadzącym działalność leczniczą w związku z realizacją umów w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą MZ i MEN podzieliły słuszność argumentacji GIODO, zadeklarowały podjęcie prac legislacyjnych i współprace w tym zakresie. SZKOLENIE VI

16 CZY PROWADZENIE PRZEZ SZKOŁĘ ELEKTRONICZNYCH DZIENNIKÓW LEKCYJNYCH NIE NARUSZA PRAWA DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW? Nie, gdyż prowadzenie dzienników lekcyjnych, w których zawarte są informacje o uczniach, wynika z przepisów prawa, a forma elektroniczna czy papierowa, jest jedynie kwestią techniczną. Ustawa o ochronie danych osobowych określa ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, zaś, gdy istnieją inne szczególne wobec ustawy przepisy prawa należy je stosować w pierwszej kolejności. Zakres informacji o uczniach, które mogą być gromadzone przez szkoły określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

17 ADMINISTRATOR DANYCH - ART. 7 PKT 4 organ państwowy organ samorządu terytorialnego państwowa lub komunalna jednostka organizacyjna podmiot niepubliczny realizujący zadania publiczne osoby fizyczne i prawne jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi - przetwarzające dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych mające siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium RP albo w państwie trzecim, o ile przetwarzają dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicznych znajdujących się na terytorium RP decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych

18 ZBIÓR DANYCH JAKO PRZEDMIOT REJESTRACJI (ART. 7 PKT 1 USTAWY) Każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie. Dane mogą być przetwarzane w: - tzw. systemie ręcznym (kartoteki, skorowidze, księgi, wykazy i inne zbiory ewidencyjne) - systemach informatycznych.

19 OBOWIĄZEK REJESTRACJI ZBIORU Administrator danych obowiązany jest zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (art. 40 ustawy). Kto będąc do tego obowiązany nie zgłasza do rejestracji zbioru danych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. (art. 53 ustawy) Obowiązek rejestracji zbioru - zasada, zwolnienie z obowiązku rejestracji - wyjątek od zasady (art. 43 ust. 1 ustawy).

20 ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU REJESTRACJI (ART. 43 USTAWY) Z obowiązku rejestracji zwolnieni są administratorzy danych: 1) zawierających informacje niejawne, 1a) które zostały uzyskane w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do tych czynności, 2) przetwarzanych przez właściwe organy dla potrzeb postępowania sądowego oraz na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Karnym, 2a) przetwarzanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, 2b) przetwarzanych przez właściwe organy na potrzeby udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej, 2c) przetwarzanych przez właściwe organy na podstawie przepisów o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, 3) dotyczących osób należących do kościoła lub innego związku wyznaniowego, o uregulowanej sytuacji prawnej, przetwarzanych na potrzeby tego kościoła lub związku wyznaniowego, 4) przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się,

21 ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU REJESTRACJI (ART. 43 USTAWY) 5) dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych, obsługi notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta, 6) tworzonych na podstawie przepisów dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz dotyczących referendum ogólnokrajowego i referendum lokalnego, 7) dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności, 8) przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, 9) powszechnie dostępnych, 10) przetwarzanych w celu przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, 11) przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego.

22 SZKOŁY ZGŁASZAJĄ DO REJESTRACJI Zbiór danych kandydatów do szkoły Rejestr uczniów realizujących obowiązek szkolny w innych szkołach, księgi ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły Zbiór danych osób upoważnionych przez rodziców i opiekunów prawnych do odbioru dzieci ze szkoły Ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej Ewidencja wniosków o wyprawkę szkolną Kartoteka biblioteki prowadzonej przez szkołę, jeśli w zbiorze znajdują się dane innych osób niż uczące się w szkole, zatrudnione przez szkołę lub świadczące szkole usługi na podstawie umów cywilnoprawnych

23 SZKOŁY ZGŁASZAJĄ DO REJESTRACJI. Archiwum szkolne Zbiór danych uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Zbiór danych najemców, umów najmu Ewidencja wniosków o udzielenie informacji publicznej Ewidencja skarg i wniosków Ewidencja skarg i wniosków Zbiór danych uczestników konkursów, zawodów międzyszkolnych

24 OBOWIĄZKI ADMINISTRATORÓW DANYCH ART. 23, 27, 24, 25, 32-35, 36-39, 40, 43 UST. 1 przesłanki legalności warunki legalnego przetwarzania danych - dane zwykłe art dane szczególnie chronione art. 27, obowiązek informacyjny unormowany w art. 24 i 25 ustawy, obowiązek dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą (art. 26 ustawy), obowiązek respektowania praw osób, których dane dotyczą - art ustawy, obowiązek zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych (art ustawy), obowiązek zgłoszenia zbioru danych do zarejestrowania przez GIODO (art. 40 ustawy), z wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 43 ust. 1, np. zwolnienie określone w pkt 4 - przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się

25 LEGALNOŚĆ PRZETWARZANIA DANYCH "ZWYKŁYCH" - ART. 23 osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego jest to niezbędne dla wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

26 LEGALNOŚĆ PRZETWARZANIA DANYCH SZCZEGÓLNIE CHRONIONYCH / "SENSYTYWNYCH" - ART. 27 zgoda na piśmie, chyba że chodzi o usunięcie danych przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych i stwarza pełne gwarancje ich ochrony przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, a osoba nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do wyrażenia zgody statutowe zadania kościołów i innych związków wyznaniowych, stowarzyszeń, fundacji lub innych niezarobkowych organizacji lub instytucji o celach politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub związkowych, w odniesieniu do danych członków tych organizacji; muszą być zapewnione są pełne gwarancje ochrony przetwarzanych danych

27 LEGALNOŚĆ PRZETWARZANIA DANYCH SENSYTYWNYCH - ART. 27 niezbędne do dochodzenia praw przed sądem niezbędne do wykonania zadań administratora danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób (zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie) w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych danych zostały podane do wiadomości publicznej przez osobę, której dane dotyczą badania naukowe, w tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego; publikacja wyników badań anonimizacja w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

28 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH - ART. 26 UST. 1 administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były: przetwarzane zgodnie z prawem ZASADA LEGALIZMU zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, z zastrzeżeniem ust. 2 ZASADA ZWIĄZANIA CELEM merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane ZASADA MERYTORYCZNEJ POPRAWNOŚCI, ZASADA ADEKWATNOŚCI przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania - ZASADA OGRANICZENIA CZASOWEGO

29 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ART. 33 każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, zwłaszcza prawo do: uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej uzyskanie informacji o sposobie udostępnienia danych, a w szczególności o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępnione uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2

30 OBOWIĄZEK ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH ART. 36 Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem Administrator danych prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa w ust. 1 /polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem/ Administrator danych wyznacza administratora bezpieczeństwa informacji, nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony, o których mowa w ust. 1, chyba że sam wykonuje te czynności.

31 OBOWIĄZEK ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH ART do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia /bezterminowo/ administrator danych jest obowiązany zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane administrator danych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania, która powinna zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym

32 PRZEPISY KARNE - ROZDZIAŁ 8 przetwarzanie danych w zbiorze wbrew zakazowi przetwarzania bądź przy braku uprawnienia do przetwarzania (art. 49) udostępnienie danych lub umożliwienie dostępu osobom nieupoważnionym (art. 51) naruszenie obowiązku zabezpieczenia danych (art. 52) niezgłoszenie zbioru do rejestracji (art. 53) niedopełnienie obowiązku informacyjnego (art. 54) udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności kontrolnych (art. 54A) nowy od 7 marca 2011 r. + uchylenie art. 50 przewidywał sankcje za przechowywanie w zbiorze danych niezgodnie z celem utworzenia zbioru 32

33 RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI Administracyjnoprawna Karna Dyscyplinarna Cywilnoprawna

34 POWIERZENIE PRZEWARZANIA DANYCH DANYCH (ART. 31 UODO) Art Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych. 2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie. 3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art , oraz spełnić wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a. W zakresie przestrzegania tych przepisów podmiot ponosi odpowiedzialność jak administrator danych. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-3, odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów niniejszej ustawy spoczywa na administratorze danych, co nie wyłącza odpowiedzialności podmiotu, który zawarł umowę, za przetwarzanie danych niezgodnie z tą umową.

35 Zasady udostępniania danych osobowych Administrator danych jest obowiązany do dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą (art. 26 ust. 1 u.o.d.o) Administrator danych jest obowiązany zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone i komu są udostępniane (art. 38 u.o.d.o) Warunki formalne udostępnienia danych osobowych: - wniosek o udostępnienie danych kryteria oceny wniosku - od kogo pochodzi - podstawa prawna żądania - określenie zakresu wnioskowanych danych - określenie celu pozyskania wnioskowanych danych

36 Wymagane środki bezpieczeństwa Środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem Dokumentacja opisująca sposób przetwarzania danych oraz środki ochrony przetwarzania danych Administrator bezpieczeństwa informacji

37 Wymagane środki bezpieczeństwa Dopuszczenie do przetwarzania danych wyłącznie osób posiadających upoważnienie nadane przez administratora danych (art. 37 u.o.d.o.) Zapewnienie kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane (art. 38 u.o.d.o.) Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych (art.39u.o.d.o.). Obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

38 Dokumentacja przetwarzania danych: polityka bezpieczeństwa instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

39 Zabezpieczenie danych osobowych Art Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną Administrator danych prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, w szczególności; Politykę bezpieczeństwa, Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi, Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

40 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH ( 4) Polityka bezpieczeństwa zawiera w szczególności: wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe; wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych; opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi; sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami; określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych. 40

41 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH ( 5) Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych zawiera w szczególności: 1) procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności; 2) stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem; 3) procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu; 4) procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania; 41

42 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH ( 5 ) Instrukcja zarządzania systemem informatycznym cd: 5) sposób, miejsce i okres przechowywania: a) elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe, b) kopii zapasowych, o których mowa w pkt 4; 6) sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością szkodliwego oprogramowania, o którym mowa w pkt III ppkt 1 załącznika do rozporządzenia; 7) sposób realizacji wymogów, o których mowa w 7 ust. 1 pkt 4; 8) procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych. 42

43 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POZIOMY BEZPIECZEŃSTWA (1) System, w którym brak jest danych wrażliwych 1. podstawowy System nie połączony z publiczną siecią telekomunikacyjną 2. podwyższony 3. wysoki System, w którym występują dane wrażliwe System połączony z publiczną siecią telekomunikacyjną

44 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA NA POZIOMIE PODSTAWOWYM Zabezpieczenie obszaru przed dostępem osób nieuprawnionych na czas nieobecności osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych, Mechanizmy kontroli dostępu w systemie informatycznym, Zabezpieczenie systemu przed oprogramowaniem umożliwiającym uzyskanie nieuprawnionego dostępu oraz utratą zasilania,

45 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA NA POZIOMIE PODSTAWOWYM Hasła (min. 6 znaków, zmiana nie rzadziej niż co 30 dni) i identyfikatory (zakaz ponownego przydzielania tych samych identyfikatorów), Kopie zapasowe zbiorów i programów służących do przetwarzania danych, Kryptografia urządzenia przenośne, Reguły dotyczące nośników danych,

46 PROCEDURY DOTYCZĄCE NOŚNIKÓW Nośniki do likwidacji pozbawienie zapisu danych bądź ich uszkodzenie uniemożliwiające ich odczytanie przed likwidacją, Nośniki przekazywane podmiotom nieuprawnionym do przetwarzania danych uprzednie pozbawienie zapisu danych w sposób uniemożliwiający ich odczytanie, Nośniki przeznaczone do naprawy uprzednie pozbawienie zapisu danych w sposób uniemożliwiający ich odczytanie bądź naprawa pod nadzorem osoby upoważnionej przez administratora danych.

47 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA NA POZIOMIE PODWYŻSZONYM Środki ochrony na poziomie podstawowym, Hasła (min. 8 znaków, małe i wielkie litery, cyfry lub znaki specjalne), Urządzenia i nośniki zawierające dane osobowe szczególnie chronione przekazywane poza obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpiecza się w sposób zapewniający poufność i integralność tych danych, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym musi zawierać sposób stosowania środków zabezpieczenia poufności i integralności danych,

48 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH STOSOWANE METODY I ŚRODKI UWIERZYTELNIENIA (1) Czy proces uwierzytelnienia może być przyjazny dla użytkownika?

49 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH STOSOWANE METODY I ŚRODKI UWIERZYTELNIENIA (2) Uwierzytelnienie na podstawie posiadanej wiedzy (identyfikator, hasło, PIN) Uwierzytelnienie na podstawie posiadanej rzeczy (klucz, token, karta mikroprocesorowa) Uwierzytelnienie na podstawie posiadanej cechy

50 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA NA POZIOMIE WYSOKIM Środki ochrony na poziomie podstawowym i podwyższonym, Ochrona przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej (wdrożenie fizycznych lub logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem), Środki kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia, które są przesyłane w sieci publicznej,

51 Zakres ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 39. Administrator danych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która powinna zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.

52 Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na portalach:

53 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662. Przepisy

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 1997 r.

z dnia 29 sierpnia 1997 r. zmiany: 2004-01-01 Dz.U.2002.153.1271 art. 52 2004-03-01 Dz.U.2004.25.219 art. 181 2004-05-01 Dz.U.2004.33.285 art. 1 2006-07-24 Dz.U.2006.104.708 art. 178 2006-10-01 Dz.U.2006.104.711 art. 31 2007-09-14

Bardziej szczegółowo

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie norm w projektowaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. Biuro Generalnego Inspektora

Wykorzystanie norm w projektowaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. Biuro Generalnego Inspektora Wykorzystanie norm w projektowaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych Andrzej Kaczmarek Biuro Generalnego Inspektora 11. 05. 2009 r. Warszawa Ochrony Danych

Bardziej szczegółowo

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych

Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska

Bardziej szczegółowo

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 39/2015 z dnia 8 czerwca 2015r. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Opracowała: Małgorzata Rutkowska Referent ds. odpadów

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu

INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Co należy zaznaczyć wypełniając wniosek do GIODO podpowiedzi iwareprint

Co należy zaznaczyć wypełniając wniosek do GIODO podpowiedzi iwareprint Co należy zaznaczyć wypełniając wniosek do GIODO podpowiedzi iwareprint ZGŁOSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH zgłoszenie zbioru na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2000 r. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCIE SPAWALNICTWA W GLIWICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCIE SPAWALNICTWA W GLIWICACH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2012 z dnia 02.01.2012 r. Dyrektora Instytutu Spawalnictwa POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCIE SPAWALNICTWA W GLIWICACH Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Sporządził: data Sprawdził: data Zatwierdził: data Wymagania normy PN ISO/IEC 27001:2007 Jacek Jarosz ABI 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262, 2014 r. poz. 1662. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności wraz z instrukcją

Polityka prywatności wraz z instrukcją Profitta sp. z o.o. Polityka prywatności wraz z instrukcją Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.) oraz Rozdziału VIII ust. 2 Regulaminu Partnera

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz.

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI I. Informacje ogólne 1. Pobierana jest opłata skarbowa uiszczana, gotówką lub bezgotówkowo, za: - wydanie na wniosek administratora

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH Spis treści: POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH Polityka bezpieczeństwa: I. Postanowienia ogólne. II. Wykaz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Wojarnik * 1. Technologia cloud computing

Grzegorz Wojarnik * 1. Technologia cloud computing ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 797 STUDIA INFORMATICA NR 33 2013 Grzegorz Wojarnik * Uniwersytet Szczeciński Bezpieczeństwo przetwarzania danych w modelu cloud computing uwarunkowania w

Bardziej szczegółowo

Założenia do ustawy o monitoringu wizyjnym

Założenia do ustawy o monitoringu wizyjnym Projekt z dnia 18 grudnia 2013 r. Założenia do ustawy o monitoringu wizyjnym 1. Potrzeba i cel regulacji Potrzeba uregulowania problematyki monitoringu wizyjnego w Polsce wynika z braku kompleksowych unormowań

Bardziej szczegółowo

Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji

Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji KPB-4101-05-00/2012 Nr ewid. 33/2013/P/12/096/KPB Informacja o wynikach kontroli Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie norm w ochronie danych osobowych. Biuro Generalnego Inspektora. Ochrony Danych Osobowych

Zastosowanie norm w ochronie danych osobowych. Biuro Generalnego Inspektora. Ochrony Danych Osobowych Zastosowanie norm w ochronie danych osobowych Andrzej Kaczmarek Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 11. 05. 2009 r. Warszawa 1 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 157, poz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 9/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 9/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI 2012 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI SŁUŻĄCYMI DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załączniki nr 1-6 do zarządzenia nr8/2012/2013 Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo