SEW-EURODRIVE Driving the world. Jakość Środowisko Bezpieczeństwo. Zasady korporacyjne SEW-EURODRIVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEW-EURODRIVE Driving the world. Jakość Środowisko Bezpieczeństwo. Zasady korporacyjne SEW-EURODRIVE"

Transkrypt

1 SEW-EURODRIVE Driving the world Jakość Środowisko Bezpieczeństwo Zasady korporacyjne SEW-EURODRIVE

2 2 Zasady korporacyjne Jako ważny czynnik trwałego sukcesu kładziemy nacisk na Jakość we wszystkich obszarach i działaniach. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Środowisko i umiejętnie korzystać z zasobów naturalnych. Jednym z naszych najwyższych priorytetów jest Bezpieczeństwo pracy w celu uniknięcia wypadków i zagrożeń dla zdrowia i życia podczas pracy. Duża liczba naszych produktów zawiera wbudowane Bezpieczeństwo funkcjonalne W ten sposób aktywnie przyczyniamy się do zapewnienia jeszcze bezpieczniejszego środowiska pracy. Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa i danych to coś, co dotyczy nas wszystkich. Bezpieczeństwo informacji zapewnia ciągłość naszych działań biznesowych i chroni nasze innowacje oraz procesy.

3 3 Poprzez konsekwentne wdrażanie tych zasad możemy wzmacniać i budować nasze relacje z klientami i dostawcami. Zasady te są podstawą efektywnych procesów, które umożliwiają w szybki i elastyczny sposób spełniać rosnące wymagania klientów. Konsekwentne stosowanie i wdrażanie tych zasad jest naszym głównym zobowiązaniem wobec naszych klientów. Rainer Blickle Jürgen Blickle Spis treści 1 Zasady strona 4 9 Rozwój produktów i procesów strona 16 2 Proces ciągłego doskonalenia 3 Orientacja procesowa strona 11 strona Doradztwo, zapytania i realizacja zamówień 11 Zaopatrzenie strona 17 strona 17 4 Osoby wyznaczone strona Produkcja, montaż i logistyka strona 18 5 Zasoby strona Wsparcie techniczne strona 19 6 Ocena zarządzania strona Szkolenie klientów strona 19 7 Zorientowanie na klienta strona Serwis strona 19 8 Marketing / planowanie produktu strona 15

4 4 Zasady 1 Zasady Wszyscy pracownicy Grupy SEW-EURODRIVE we wszystkich oddziałach postępują zgodnie z credo SEW i zasadami korporacyjnymi, aby zapewnić trwały sukces firmy. Dokładamy wszelkich starań, aby działać w sposób odpowiedzialny społecznie i etycznie. 1.1 Nasze credo W SEW-EURODRIVE... Chcemy przyczyniać się do tego, aby SEW-EURODRIVE pozostawała niezależną, międzynarodową firmą rodzinną. Dążymy do zwiększania kwalifikacji, motywacji i identyfikacji w całej firmie. Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymać otwartą i szczerą komunikację w celu osiągnięcia pozytywnej atmosfery wewnątrz firmy. Wspieramy ciągłe doskonalenie naszych działań poprzez kreatywność i duch zespołowy. Uznajemy wewnętrzne i zewnętrzne zorientowanie na klienta jako podstawę długoterminowego sukcesu. Q Zakłady produkcyjne O Drive Technology Center Firmy handlowe + Autoryzowani przedstawiciele Koncentrujemy się na potrzebach rynku i promujemy innowacje, aby ochronić naszą pozycję lidera wśród rosnącej międzynarodowej konkurencji w branży techniki napędowej. Kładziemy nacisk na jakość jako czynnik kluczowy we wszystkich obszarach i działaniach. Działamy efektywnie poprzez optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów i unikanie marnotrawstwa. Dostosowujemy procesy biznesowe, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom. Dążymy do osiągnięcia odpowiednich zysków, aby chronić nasze miejsca pracy.

5 5 1.2 Jakość W naszych działaniach kierujemy się strategią zero wad. Skuteczny system zarządzania jakością pozwala osiągnąć wysoki poziom zadowolenia klientów. Nasz system spełnia wymagania normy ISO 9001 oraz wysokie wymagania normy ISO/TS dla oddziałów w Niemczech i Francji. Dodatkowo wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością są spełnione przez aprobaty poszczególnych produktów oraz specyficzne charakterystyki zakładów produkcyjnych. Skuteczność systemu zarządzania jakością jest regularnie oceniana i poprawiana poprzez audyty. Specyfikacje techniczne i procesy związane z jakością są dokumentowane. Kierownicy są odpowiedzialni za udostępnianie pracownikom odpowiednich dokumentów oraz zapewnienie, że są oni świadomi ich treści. Komunikacja wewnętrzna realizowana jest przez ukierunkowane spotkania, prace zespołowe i projektowe oraz przez wykorzystanie sprzętu telekomunikacyjnego i wideokonferencyjnego oraz intranetu (DriveNet). Celem działań zapobiegawczych jest zawsze uniknięcie błędów, które mogą wystąpić w procesach. Stosujemy nadzorowanie aparatury kontrolno-pomiarowej, aby zapewnić że wyposażenie do badań i pomiarów związanych z jakością jest dokumentowane i monitorowane zgodnie z określonymi procedurami. Przy wykonywaniu badań stosowane jest wyłącznie prawidłowo skalibrowane wyposażenie kontrolnopomiarowe. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi pracownicy byli na bieżąco informowani i szkoleni odnośnie aktualnych kwestii dotyczących jakości. Osiągamy to przez wykorzystanie programów szkoleniowych oferowanych przez wewnętrzny ośrodek szkoleniowy SEW DriveAcademy.

6 6 Zasady 1.3 Środowisko Ochrona środowiska jest jednym z priorytetów naszej firmy. Dlatego kompleksowa ochrona środowiska jest tak samo ważna dla SEW w odniesieniu do zabezpieczenia przyszłości firmy i jej zatrudnienia, jak wysoka jakość naszych produktów i skuteczność zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Warunki do realizacji długofalowego planu ciągłego doskonalenia w zakresie ochrony środowiska zostały już wprowadzone. Dla osiągnięcia celów związanych z ochroną środowiska kierownictwo firmy przyjęło strukturę organizacyjną oraz program środowiskowy, które zapewniają efektywną ochronę środowiska naturalnego. Skuteczność tych działań jest weryfikowana przez kierownictwo firmy. Ochronę środowiska postrzegamy jako ważny aspekt w procesie zarządzania. Z tego względu obowiązki pracowników dotyczące ochrony środowiska są wyraźnie określone. Jednakże cele związane z ochroną środowiska mogą być realizowane szybko i skutecznie tylko przy wsparciu wszystkich pracowników. Regularnie informujemy naszych pracowników o podejmowanych przez firmę działaniach związanych z ochroną środowiska naturalnego. Motywujemy ich do proekologicznych i odpowiedzialnych zachowań w ich środowiskach pracy.

7 7 Procesy i działania związane z ochroną środowiska, jak np. praca urządzeń pomiarowych lub roboczych, mających wpływ na środowisko naturalne, są określone w instrukcjach. Wszystkie urządzenia, które wykorzystują substancje mogące spowodować zanieczyszczenie wód są wprowadzane i opisywane w rejestrze. Podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec wystąpieniu wypadków lub skutków powodujących zniszczenie środowiska naturalnego. Ograniczamy do minimum zużycie surowców i materiałów pomocniczych oraz zasobów operacyjnych przez ich oszczędne wykorzystywanie i, w miarę możliwości, stosując technologie, które przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego. Oszczędność energii i wody jest dla nas również istotną kwestią. Proekologicznym procesom produkcyjnym i produktom udzielane jest pierwszeństwo już na etapie planowania i rozwoju, aby uniknąć lub zmniejszyć ilości odpadów stałych i ciekłych lub wielkości emisji. Na przykład odpady produkcyjne są poddawane recyklingowi lub utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska. Eliminujemy również stosowanie niepotrzebnych opakowań Dokładamy wszelkich starań, aby przestrzegać wszystkich ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony środowiska oraz ogólnie przyjętych dobrych praktyk postępowania. W wielu przypadkach nasze cele związane z ochroną środowiska przewyższają nawet te określone przez wymogi prawne. Nasze wysokie standardy dotyczące ochrony środowiska stosujemy również wobec naszych dostawców (poprzez audyty zewnętrzne).

8 8 Zasady 1.4 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo i higiena pracy Przełożeni są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy. Kierownictwo firmy zapewnia niezbędne środki pozwalające spełnić te warunki. Zarówno przełożeni jak i pracownicy są odpowiedzialni za zapewnienie ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Specjaliści zajmujący się bezpieczeństwem pracy na różnych stanowiskach przekazują swoją wiedzę i doświadczenie. Są oni aktywnie zaangażowani w realizację niezbędnych działań w swoich obszarach kompetencji oraz pełnią rolę doradczą. Regularne informowanie, kontrole i kursy szkoleniowe promują i wzmacniają świadomość naszych pracowników o konieczności działania w sposób odpowiedzialny, bezpieczny i niezagrażający zdrowiu. Kierownicy są odpowiedzialni za przekazywanie informacji swoim pracownikom. Działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, które wykraczają poza wymogi prawne i służą zmniejszeniu ryzyka dla pracowników mają na celu skuteczne przeciwdziałanie wypadkom i zagrożeniom dla zdrowia. Regularnie wykonywane są analizy zagrożeń w celu oceny ryzyka i określenia wszelkich wymaganych do wdrożenia środków. Urządzenia wymagające monitorowania i badań są regularnie sprawdzane i, w razie potrzeby, wyposażane w systemy alarmowe do ochrony lokalnego otoczenia. Niebezpieczne substancje są przed użyciem w SEW poddawane badaniu na możliwość uwalniania się i tylko substancje o najniższym potencjalnym stopniu zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego są kwalifikowane do użytku.

9 Bezpieczeństwo funkcjonalne Produkty techniki napędowej są coraz częściej stosowane w obszarach związanych z obecnością ludzi. Ryzyko stanowiące zagrożenie dla ludzi jest minimalizowane przez zastosowanie funkcjonalnie bezpiecznych systemów napędowych. SEW EURODRIVE opracowuje, wytwarza i sprzedaje produkty zawierające rozwiązania bezpieczeństwa funkcjonalnego. Efektywny system zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym pomaga zapewnić stałą zgodność z wymaganiami norm IEC i ISO W tym celu opracowane zostały niezbędne procedury i dokumenty. Corporate Safety Guideline zawiera opis wszystkich niezbędnych działań z punktu widzenia bezpieczeństwa funkcjonalnego. Zgodność opracowywanych produktów z wymogami bezpieczeństwa funkcjonalnego jest monitorowana przez osoby posiadające niezbędną wiedzę i nie związane z danym produktem lub projektem. Pracownicy nabywają niezbędne umiejętności poprzez specjalny program szkoleniowy SafeDriveExpert. W celu oceny i poprawy skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym przeprowadzane są regularne audyty.

10 10 Zasady Bezpieczeństwo informacji Bezpieczeństwo informacji w SEW jest zdefiniowane, kontrolowane, monitorowane i w sposób ciągły zapewniane poprzez procedury i zasady Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Wdrożone zostały kompleksowe środki bezpieczeństwa zapewniające ochronę i bezpieczeństwo danych ze szczególnym uwzględnieniem ich poufności, integralności i dostępności. System zabezpieczeń jest transparentny, mierzalny i zgodny z międzynarodowymi normami. System zarządzania spełnia wymagania normy ISO / IEC dla lokalizacji w Niemczech i we Francji. Polityka bezpieczeństwa opisuje i definiuje niezbędne wymagania, z uwzględnieniem następujących kwestii: Kontrola dostępu i bezpieczeństwo budynku Ochrona i bezpieczeństwo danych Zabezpieczenie dokumentów i informacji Plany postępowania w sytuacjach awaryjnych Kwestie dotyczące pracowników Poszczególne cele bezpieczeństwa, analizy ryzyka, środki systemu SZBI, sytuacje naruszenia bezpieczeństwa oraz szczegółowe opisy procesów są dokumentowane w systemie IT przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo informacji.

11 11 2 Ciągły proces doskonalenia Aby zapewnić ciągłe doskonalenie produktów, usług i procesów biznesowych, wdrożony został system doskonalenia zarządzania dostosowany do wymagań SEW i oparty na zasadach systemu wartości dodanej SEW. Zespół wewnętrznego departamentu SEW WIEPROconsulting zapewnia profesjonalne wsparcie projektów związanych z doskonaleniem. WIEPRO consulting

12 12 Orientacja procesowa 3.1 Przegląd procesów 3 Orientacja procesowa Podstawowe procesy i oddziaływanie nadrzędnych procesów biznesowych są przedstawione poniżej. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji zarządzania jakością w opisach procesów, instrukcjach pracy, instrukcjach badań i kalibracji, itp. oraz powiązanych formularzach. 3.2 Procesy zarządzania Procesy zarządzania kontrolują procesy główne, aby osiągać cele firmy. Procesy te obejmują działania związane z planowaniem, wdrażaniem, monitorowaniem i doskonaleniem. 3.3 Procesy główne Procesy główne zapewniają realizację wymagań klientów w postaci usług. Są one zorientowane na tworzenie wartości dodanej dla klientów. 3.4 Procesy wsparcia Procesy te wspierają tworzenie wartości w procesach głównych, aby zapewnić efektywne dostarczanie usług klientom. 3.5 Struktura dokumentu Strategia (księga jakości) Dokumenty strategiczne Opisy procesów Instrukcje pracy, instrukcje badań i kalibracji Formularze Procedura (procedura zarządzania jakością) Instrukcja (instrukcja pracy systemu zarządzania jakością) Formularz Ogólnie obowiązujące dokumenty (Dokumentacja główna) Dokumenty poszczególnych działów

13 13 Procesy zarządzania Klient Procesy główne Klient Procesy wsparcia Procesy zarządzania Dane wejściowe zewnętrzne Klient/Dostawca wewnętrzne SEW Procesy główne Dane wyjściowe wewnętrzne SEW zewnętrzne Klient/Dostawca Popyt na produkty Koncepcja produktu Marketing Planowanie produktu Rynki Etapy projektu Wyroby handlowe Wycofanie produktu Etapy projektu Doskonalenie Rozwój produktów Rozwój procesów Opis produktu Opis procesu Dostawca Portfolio produktów Zamówienie Przetwarzanie zamówień Księgowość Zlecenie produkcyjne Zlecenie serwisowe Oferta Potwierdzenie zamówienia Faktura Usługi materiałowe Opis produktu Opis procesu Dostawca Wyroby handlowe Zlecenie produkcyjne Produkcja Montaż Logistyka Produkt Ocena dostawcy Zamówienie Żądanie usługi Wsparcie klienta Serwis Żądanie szkolenia Szkolenie klientów Szkolenie Reklamacja Serwis Doskonalenie Potwierdzenie zamówienia Faktura za usługę/produkt Działanie Procesy wsparcia

14 14 Osoby wyznaczone 4 Osoby wyznaczone Zarząd powierzył wyznaczonym osobom szczególne obowiązki dotyczące kwestii organizacyjnych, pracowniczych i zarządzania. Kierownicy działów produkcyjnych, logistycznych i montażowych (EURODRIVE) powołali wewnętrznych przedstawicieli ds. jakości, środowiska i bezpieczeństwa. Obowiązki i uprawnienia osób zarządzających są określone w opisach zadań stanowiskowych. 5 Zasoby Zasoby finansowe, techniczne i ludzkie niezbędne do świadczenia usług zorientowanych na klienta są we właściwy sposób planowane i udostępniane. 5.1 Zasoby ludzkie Nowi pracownicy są dobierani i włączani do projektów w oparciu o przewidziane wymagania. Kierownicy są odpowiedzialni za zapewnienie nowym pracownikom niezbędnego przeszkolenia i czasu na zapoznanie się z zadaniami. Każdy pracownik ma prawo do szkoleń i dalszego kształcenia w celu utrzymania i rozwijania swoich umiejętności i kwalifikacji. W tym celu kierownicy regularnie określają wymagania dotyczące kwalifikacji i podejmują odpowiednie kroki. Skuteczność szkoleń podnoszących kwalifikacje jest odpowiednio oceniana. 5.2 Infrastruktura Oprócz niezbędnej do pracy infrastruktury oraz wyposażenia technologicznego SEW zapewnia również warunki równieżdla warunki ekonomicznych dla ekonomicznych i stabilnych iprocesów, stabilnychstosując procesów, zasady stosując systemu zasady tworzenia wartości SEW zgodnie z WIEPRO i procedurami, takimi jak SPRINTER, PERFAMBIANCE itp. systemu tworzenia wartości SEW zgodnie z WIEPRO i procedurami, takimi jak SPRINTER, PERFAMBIANCE itp. 5.3 Konserwacja 5.4 Planowanie awaryjne Regularna i prewencyjna konserwacja wyposażenia produkcyjnego, montażowego i utrzymania ruchu zapewnia ich przydatność i wysoką dyspozycyjność. Wdrożone planowanie zorientowane na potrzeby pozwala na dostarczanie klientom niezbędnych usług, nawet w sytuacjach awaryjnych.

15 15 6 Ocena zarządzania Skuteczność systemu zarządzania jakością i osiąganie celów, takich jak odpowiednia wydajność procesów, zgodność produktów i opinie klientów są regularnie oceniane przez kierownictwo firmy za pomocą procedur oceny zarządzania. Przy ocenie brane są pod uwagę wnioski z audytów, zalecane usprawnienia jak również bieżący status działań zapobiegawczych i korygujących. Udokumentowane wyniki zawierają opis działań wymagających realizacji. 7 Zorientowanie na klienta Wynikające z naszych działań usprawnienia procesów służą spełnieniu wewnętrznych i zewnętrznych wymagań klientów. Oceniamy stopień satysfakcji klienta stosując regularne badania, analizy i oceny klientów. W oparciu o uzyskane wyniki wprowadzane są ulepszenia, uważane za niezbędne. 8 Marketing / planowanie produktu W procesie strategicznym opracowujemy strategię marketingową w oparciu o główne cele biznesowe firmy, wymagania rynkowe oraz wnioski z badań i wprowadzanych innowacji. Strategia marketingowa stanowi podstawę tworzenia strategii produktu. Strategia produktu z kolei jest podstawą dla rozwoju nowych produktów.

16 16 Rozwój produktów i procesów 9 Rozwój produktów i procesów Nowe produkty oraz niezbędne procesy produkcyjne, montażowe i logistyczne są opracowywane we wszystkich obszarach za pomocą uporządkowanego procesu rozwoju produktu seryjnego. Poszczególne etapy w procesie są monitorowane przy użyciu tzw. kamieni milowych. W fazie planowania na podstawie strategii produktu opracowywana jest specyfikacja określająca podstawowe wymagania dotyczące wyrobu. We wstępnej fazie rozwoju ustalana jest szczegółowa specyfikacja rozwoju produktu. Specyfikacje rozwoju są następnie wdrażane w postaci projektów wynikowych. Po całkowitym wdrożeniu i udokumentowaniu specyfikacji rozwoju oraz weryfikacji i potwierdzeniu ich zgodności następuje przekazanie projektu do produkcji. Do wdrożenia rozwiązań bezpieczeństwa funkcjonalnego zgodnie z odnośnymi normami przewidziany jest dodatkowy proces rozwoju produktu dla bezpieczeństwa funkcjonalnego. Proces rozwoju produktu seryjnego obejmuje niezbędne elementy planowania jakości, jak również kompleksowe działania zapobiegawcze do zapewnienia jakości. Etapowe zarządzanie projektem we wszystkich obszarach pozwala na kontrolę zgodności projektu z założonymi celami oraz efektywne wykorzystanie zasobów. Stosowanie zdefiniowanych procesów zapewnia, że wszystkie zmiany w projekcie są właściwie udokumentowane. Dostępne są również modyfikacje produktów seryjnych w postaci wykonań specjalnych zgodnie z wymogami klienta, po uprzednim zbadaniu możliwości ich wykonania. Te same zasady obowiązują i są stosowane przy rozwoju produktów zgodnie z wymogami klienta (proces rozwoju produktu według projektu klienta).

17 17 10 Doradztwo, zapytania i realizacja zamówień W ramach naszych działań sprzedażowych oferujemy klientom również usługi doradcze. Na życzenie i w oparciu o udostępnione nam dane projektujemy rozwiązania napędowe oraz dokumentujemy i archiwizujemy wyniki. Przed złożeniem oferty dla wszystkich zapytań wykonywane jest studium wykonalności w ramach analizy kontraktu. Nasz system realizacji zamówień monitoruje, czy dostawa została wykonana terminowo. W przypadku niedotrzymania potwierdzonego terminu dostawy klient jest powiadamiany o tym fakcie wraz z informacją o spodziewanym terminie dostawy i jednocześnie podejmowane są odpowiednie środki mające zapewnić terminową realizację. 11 Zaopatrzenie Przyjęcie zamówienia przez dostawców powoduje zawarcie z SEW wiążącej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W naszym procesie zaopatrzenia zamówienia są składane kwalifikowanym dostawcom wraz ze szczegółową dokumentacją zamówieniową. Nasi dostawcy są regularnie weryfikowani pod kątem niezawodności i jakości dostaw. Promujemy relacje dostawca-odbiorca i rozwijamy je zgodnie z naszymi wysokimi wymaganiami jakościowymi.

18 18 Produkcja, montaż i logistyka 12 Produkcja, montaż i logistyka Planujemy i wdrażamy procesy produkcyjne, montażowe i logistyczne niezbędne do zapewnienia klientom uzgodnionych w kontrakcie usług. Interdyscyplinarne zespoły sporządzają niezbędną dokumentację, z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów. Dokumenty dotyczące produktów i procesów są dostępne w miejscu pracy zgodnie z wymaganiami. Procesy produkcyjne są oceniane pod kątem ich zdolności do powtarzalnego zapewniania usług. W tym celu są planowane i przeprowadzane kontrole pierwszych sztuk w serii oraz testy oceny zdolności. Procesy są regularnie monitorowane i stale doskonalone. Wykwalifikowany i upoważniony personel przeprowadza kontrolę ostateczną wszystkich produktów przed dostawą. Wyniki badań są dokumentowane i archiwizowane.

19 19 13 Wsparcie techniczne Usługi wsparcia technicznego oznaczają, że nasi wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy oferują klientom pomoc w rozwiązywaniu zadań napędowych dla specyficznych zastosowań. 14 Szkolenie klientów Wykorzystujemy nasz ośrodek szkoleniowy DriveAcademy do kompleksowego przekazywania wiedzy. Szeroka oferta obejmuje szkolenia techniczne i szkolenia produktowe dla różnych grup odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych jak również szkolenia i doradztwo z zakresu rozwoju zasobów ludzkich i WIEPROconsulting. 15 Usługi Nasza globalna sieć usługowa oferuje klientom szeroki zakres serwisu naprawczego i usług posprzedażnych. Dążymy do zapewnienia wysokiej dostępności usług i serwisu części zamiennych. Wszelkie otrzymywane reklamacje są przetwarzane przez centralny system zarządzania reklamacjami w celu zapewnienia klientom szybkiej i wysokiej jakości obsługi. Aby osiągnąć wyznaczone cele, dążymy do doskonalenia produktów i procesów poprzez ciągłą obserwację produktów w oparciu o realne fakty.

20 Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Jak napędzamy świat / 1212 SEW-EURODRIVE Driving the world wydrukowano przy użyciu technologii neutralnych dla klimatu SEW-EURODRIVE Sp. z o.o. Ul. Techniczna Łódź Telefon Faks i

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. zajmuje wiodącą pozycję w Polsce w branży izolacji technicznych ze spienionych poliolefin. Dążymy aby System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie procesami Polityka jakości (ISO 9000:2000) Polityka jakości - ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji, dotyczące jakości

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Ocena Środowisko

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. KONTROLA ZARZĄDCZA Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI S y s t e m Z a r z ą d z a n i a B e z p i e c z e ń s t w e m I n f o r m a c j i w u r z ę d z i e D e f i n i c j e Bezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Gliwice, dn. 13.03.2014r. System Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 System zarządzania zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 Normalizacja Normy ISO publikowane są przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną z siedzibą w Genewie, a następnie adaptowane i wprowadzane

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014 Outsorsing informatyczny w ochronie zdrowia- wybrane zagadnienia Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl Warszawa 16.07.2014 Wyzwania w zakresie informatyki w ochronie zdrowia. Co przed nami? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001

Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001 TÜV Rheinland Polska Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001 Podsumowanie zmian www.tuv.pl Aktualizacja normy ISO 9001:2015 Publikacja nowej wersji normy ISO 9001:2015 jest oczekiwana we wrześniu 2015

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdroŝenia systemowego zarządzania jakością

Korzyści wynikające z wdroŝenia systemowego zarządzania jakością Czas na zmiany. DROGA DO JAKOŚCI I ZYSKÓW czyli: ZAPROSZENIE DO WDROśENIA SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ wg Korzyści wynikające z wdroŝenia systemowego zarządzania jakością Lublin 07.04.2009 1 2 Czym jest

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH 1 TWORZYWA SZTUCZNE PZL MIELEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka ul. Wojska Polskiego 3 Osoba do kontaktów: 3-300 Mielec Grzegorz Mucha Telefon: +48 17 788 4100; Fax: +48 17 788 78 00 tel.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Ryzyko to nasza działalność. www.riskexperts.at

Ryzyko to nasza działalność. www.riskexperts.at Ryzyko to nasza działalność 1 Bezpieczeństwo to podstawowy wymóg Bezpieczeństwo nie może być traktowane jako oddzielne wymaganie, jednakże zrozumienie potencjalnego ryzyka stanowi podstawę do zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013 Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Katowice 25 czerwiec 2013 Agenda Na czym oprzeć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) Jak przeprowadzić projekt wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Spis treści Wstęp Zarządzanie bazą nagród i materiałów promocyjnych Obsługa zamówień Zakup produktów Magazynowanie Dystrybucja nagród Logistyka dokumentacji IT

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Wymagania Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek, prof. Strona 2/6 1. Wstęp 2. Wymagania ogólne 3. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O.

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. OFERTA FIRMY SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. UL. ARMII KRAJOWEJ 9A 41-506 CHORZÓW NA WDROśENIE NORMY JAKOŚCI ISO 9001:2000 CHORZÓW, 2008-06-20 1 :2000 SPIS TREŚCI: 1. KILKA SŁÓW O ISO... 3 2. DANE KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Standardy kontroli zarządczej

Standardy kontroli zarządczej Standardy kontroli zarządczej Na podstawie Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych by Antoni Jeżowski, 2014 Cel

Bardziej szczegółowo

SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014

SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014 SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014 Spis treści: 1. Wymagania systemowe. 2. Wymagania prawne /środowiskowe. 3. Wymagania dotyczące zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Ocena dojrzałości jednostki. Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej.

Ocena dojrzałości jednostki. Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej. dojrzałości jednostki Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej. Zgodnie z zapisanym w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. standardem nr 20 1 : Zaleca się przeprowadzenie co najmniej

Bardziej szczegółowo

JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH I ŻYCIA PRODUKTU

JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH I ŻYCIA PRODUKTU Wykład 6. SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH CYKLU WYTWARZANIA I ŻYCIA PRODUKTU 1 1. Ogólna charakterystyka systemów zapewniania jakości w organizacji: Zapewnienie jakości to systematyczne działania

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Utrzymania Ruchu poprzez mechanizm wspólnych korzyści SEW Eurodrive.

Wsparcie Utrzymania Ruchu poprzez mechanizm wspólnych korzyści SEW Eurodrive. KONFERENCJA - Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym Wsparcie Utrzymania Ruchu poprzez mechanizm wspólnych korzyści SEW Eurodrive. Marcin Kocoń SEW-Eurodrive na świecie Ponad 14.000 pracowników na całym

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FIRMY KEMIPOL D 0/1

POLITYKA FIRMY KEMIPOL D 0/1 KEMIPOL Sp. z o.o. jest spółką założoną w roku 1990, w oparciu o prawo polskie, której Udziałowcami są następujące osoby prawne: KEMIRA KEMI AB, Helsingborg, Szwecja (51% udziałów) Z-dy Chemiczne POLICE

Bardziej szczegółowo

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości Opis Zaawansowane zarządzanie projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań IATF, ISO/TS 16949:2009 i podręcznika

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Krzysztof Wertejuk audytor wiodący ISOQAR CEE Sp. z o.o. Dlaczego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

Twój partner. w gastronomii! www.mmgastro.pl

Twój partner. w gastronomii! www.mmgastro.pl Twój partner w gastronomii! www.mmgastro.pl FIRMA M&M Gastro to lider sprzedaży profesjonalnego sprzętu dla gastronomii, firma gwarantująca każdemu klientowi profesjonalną i kompleksową obsługę od projektu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dariusz Smoliński Część 1 Prezentacja dostępna na: http://sites.google.com/site/dariuszromualdsmolinski/home/politechnika-gdanska

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A.

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. Cel i elementy systemu kontroli wewnętrznej 1. System kontroli wewnętrznej umożliwia sprawowanie nadzoru nad działalnością Banku. System kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w logistyce ćw. Artur Olejniczak

Zarządzanie jakością w logistyce ćw. Artur Olejniczak ćw. artur.olejniczak@wsl.com.pl Plan spotkań Data Godziny Rodzaj 18.03.2012 4 godziny ćw. 14:30-15:30 dyżur 14.04.2012 4 godziny ćw. 28.04.2012 4 godziny ćw. 14:30-15:30 dyżur 19.05.2012 4 godziny ćw.

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej.

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. 2 Nasze zobowiązanie Drodzy Koledzy i Koleżanki, Współpracownicy! Światowy rynek wind i schodów ruchomych podlega stałej ewolucji

Bardziej szczegółowo

Curtis Health Caps wytwarzanie kontraktowe kapsułek miękkich

Curtis Health Caps wytwarzanie kontraktowe kapsułek miękkich Curtis Health Caps wytwarzanie kontraktowe kapsułek miękkich Historia Firmy Od 1989: produkcja i dystrybucja leków oraz suplementów diety, pod własnymi markami; lokalizacja Poznań Od 2008: produkcja kapsułek

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik nr 2 do zasad kontroli zarządczej II poziomu w powiatowych jednostkach organizacyjnych L.p. KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ TAK NIE NIE W PEŁN I

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce do roku 2020? Jaka jest

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa / Obowiązuje od grudnia 2006 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. ZaangaŜowanie kierownictwa Kierownictwo Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest zaangaŝowane w tworzenie, wdroŝenie, rozwój i ciągłe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego

Karta Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.12.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 11 lutego 2016 r. Karta Audytu Wewnętrznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Karta Audytu Wewnętrznego określa zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte 2016 r.

Szkolenie otwarte 2016 r. Warsztaty Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Szkolenie otwarte 2016 r. PROGRAM SZKOLENIA: I DZIEŃ 9:00-9:15 Powitanie uczestników, ustalenie szczególnie istotnych elementów warsztatów, omówienie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie norm ISO w znowelizowanej ustawie o ochronie danych osobowych (RODO)

Znaczenie norm ISO w znowelizowanej ustawie o ochronie danych osobowych (RODO) Znaczenie norm ISO w znowelizowanej ustawie o ochronie danych osobowych (RODO) Normy ISO 31000, ISO 27001, ISO 27018 i inne Waldemar Gełzakowski Copyright 2016 BSI. All rights reserved. Tak było Na dokumentację,

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami

Zarządzanie Zasobami Strona 1 z 5 Opracował:Data/Podpis Zweryfikował: Data/Podpis Zatwierdził: Data/Podpis Przemysław Hirschfeld Jarosław Ochotny, 10.01.2012 Jarosław Ochotny, 05.06.2012 Grażyna Marchwiak, 04.01.2012 1 Cel

Bardziej szczegółowo