SEW-EURODRIVE Driving the world. Jakość Środowisko Bezpieczeństwo. Zasady korporacyjne SEW-EURODRIVE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEW-EURODRIVE Driving the world. Jakość Środowisko Bezpieczeństwo. Zasady korporacyjne SEW-EURODRIVE"

Transkrypt

1 SEW-EURODRIVE Driving the world Jakość Środowisko Bezpieczeństwo Zasady korporacyjne SEW-EURODRIVE

2 2 Zasady korporacyjne Jako ważny czynnik trwałego sukcesu kładziemy nacisk na Jakość we wszystkich obszarach i działaniach. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Środowisko i umiejętnie korzystać z zasobów naturalnych. Jednym z naszych najwyższych priorytetów jest Bezpieczeństwo pracy w celu uniknięcia wypadków i zagrożeń dla zdrowia i życia podczas pracy. Duża liczba naszych produktów zawiera wbudowane Bezpieczeństwo funkcjonalne W ten sposób aktywnie przyczyniamy się do zapewnienia jeszcze bezpieczniejszego środowiska pracy. Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa i danych to coś, co dotyczy nas wszystkich. Bezpieczeństwo informacji zapewnia ciągłość naszych działań biznesowych i chroni nasze innowacje oraz procesy.

3 3 Poprzez konsekwentne wdrażanie tych zasad możemy wzmacniać i budować nasze relacje z klientami i dostawcami. Zasady te są podstawą efektywnych procesów, które umożliwiają w szybki i elastyczny sposób spełniać rosnące wymagania klientów. Konsekwentne stosowanie i wdrażanie tych zasad jest naszym głównym zobowiązaniem wobec naszych klientów. Rainer Blickle Jürgen Blickle Spis treści 1 Zasady strona 4 9 Rozwój produktów i procesów strona 16 2 Proces ciągłego doskonalenia 3 Orientacja procesowa strona 11 strona Doradztwo, zapytania i realizacja zamówień 11 Zaopatrzenie strona 17 strona 17 4 Osoby wyznaczone strona Produkcja, montaż i logistyka strona 18 5 Zasoby strona Wsparcie techniczne strona 19 6 Ocena zarządzania strona Szkolenie klientów strona 19 7 Zorientowanie na klienta strona Serwis strona 19 8 Marketing / planowanie produktu strona 15

4 4 Zasady 1 Zasady Wszyscy pracownicy Grupy SEW-EURODRIVE we wszystkich oddziałach postępują zgodnie z credo SEW i zasadami korporacyjnymi, aby zapewnić trwały sukces firmy. Dokładamy wszelkich starań, aby działać w sposób odpowiedzialny społecznie i etycznie. 1.1 Nasze credo W SEW-EURODRIVE... Chcemy przyczyniać się do tego, aby SEW-EURODRIVE pozostawała niezależną, międzynarodową firmą rodzinną. Dążymy do zwiększania kwalifikacji, motywacji i identyfikacji w całej firmie. Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymać otwartą i szczerą komunikację w celu osiągnięcia pozytywnej atmosfery wewnątrz firmy. Wspieramy ciągłe doskonalenie naszych działań poprzez kreatywność i duch zespołowy. Uznajemy wewnętrzne i zewnętrzne zorientowanie na klienta jako podstawę długoterminowego sukcesu. Q Zakłady produkcyjne O Drive Technology Center Firmy handlowe + Autoryzowani przedstawiciele Koncentrujemy się na potrzebach rynku i promujemy innowacje, aby ochronić naszą pozycję lidera wśród rosnącej międzynarodowej konkurencji w branży techniki napędowej. Kładziemy nacisk na jakość jako czynnik kluczowy we wszystkich obszarach i działaniach. Działamy efektywnie poprzez optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów i unikanie marnotrawstwa. Dostosowujemy procesy biznesowe, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom. Dążymy do osiągnięcia odpowiednich zysków, aby chronić nasze miejsca pracy.

5 5 1.2 Jakość W naszych działaniach kierujemy się strategią zero wad. Skuteczny system zarządzania jakością pozwala osiągnąć wysoki poziom zadowolenia klientów. Nasz system spełnia wymagania normy ISO 9001 oraz wysokie wymagania normy ISO/TS dla oddziałów w Niemczech i Francji. Dodatkowo wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością są spełnione przez aprobaty poszczególnych produktów oraz specyficzne charakterystyki zakładów produkcyjnych. Skuteczność systemu zarządzania jakością jest regularnie oceniana i poprawiana poprzez audyty. Specyfikacje techniczne i procesy związane z jakością są dokumentowane. Kierownicy są odpowiedzialni za udostępnianie pracownikom odpowiednich dokumentów oraz zapewnienie, że są oni świadomi ich treści. Komunikacja wewnętrzna realizowana jest przez ukierunkowane spotkania, prace zespołowe i projektowe oraz przez wykorzystanie sprzętu telekomunikacyjnego i wideokonferencyjnego oraz intranetu (DriveNet). Celem działań zapobiegawczych jest zawsze uniknięcie błędów, które mogą wystąpić w procesach. Stosujemy nadzorowanie aparatury kontrolno-pomiarowej, aby zapewnić że wyposażenie do badań i pomiarów związanych z jakością jest dokumentowane i monitorowane zgodnie z określonymi procedurami. Przy wykonywaniu badań stosowane jest wyłącznie prawidłowo skalibrowane wyposażenie kontrolnopomiarowe. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi pracownicy byli na bieżąco informowani i szkoleni odnośnie aktualnych kwestii dotyczących jakości. Osiągamy to przez wykorzystanie programów szkoleniowych oferowanych przez wewnętrzny ośrodek szkoleniowy SEW DriveAcademy.

6 6 Zasady 1.3 Środowisko Ochrona środowiska jest jednym z priorytetów naszej firmy. Dlatego kompleksowa ochrona środowiska jest tak samo ważna dla SEW w odniesieniu do zabezpieczenia przyszłości firmy i jej zatrudnienia, jak wysoka jakość naszych produktów i skuteczność zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Warunki do realizacji długofalowego planu ciągłego doskonalenia w zakresie ochrony środowiska zostały już wprowadzone. Dla osiągnięcia celów związanych z ochroną środowiska kierownictwo firmy przyjęło strukturę organizacyjną oraz program środowiskowy, które zapewniają efektywną ochronę środowiska naturalnego. Skuteczność tych działań jest weryfikowana przez kierownictwo firmy. Ochronę środowiska postrzegamy jako ważny aspekt w procesie zarządzania. Z tego względu obowiązki pracowników dotyczące ochrony środowiska są wyraźnie określone. Jednakże cele związane z ochroną środowiska mogą być realizowane szybko i skutecznie tylko przy wsparciu wszystkich pracowników. Regularnie informujemy naszych pracowników o podejmowanych przez firmę działaniach związanych z ochroną środowiska naturalnego. Motywujemy ich do proekologicznych i odpowiedzialnych zachowań w ich środowiskach pracy.

7 7 Procesy i działania związane z ochroną środowiska, jak np. praca urządzeń pomiarowych lub roboczych, mających wpływ na środowisko naturalne, są określone w instrukcjach. Wszystkie urządzenia, które wykorzystują substancje mogące spowodować zanieczyszczenie wód są wprowadzane i opisywane w rejestrze. Podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec wystąpieniu wypadków lub skutków powodujących zniszczenie środowiska naturalnego. Ograniczamy do minimum zużycie surowców i materiałów pomocniczych oraz zasobów operacyjnych przez ich oszczędne wykorzystywanie i, w miarę możliwości, stosując technologie, które przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego. Oszczędność energii i wody jest dla nas również istotną kwestią. Proekologicznym procesom produkcyjnym i produktom udzielane jest pierwszeństwo już na etapie planowania i rozwoju, aby uniknąć lub zmniejszyć ilości odpadów stałych i ciekłych lub wielkości emisji. Na przykład odpady produkcyjne są poddawane recyklingowi lub utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska. Eliminujemy również stosowanie niepotrzebnych opakowań Dokładamy wszelkich starań, aby przestrzegać wszystkich ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony środowiska oraz ogólnie przyjętych dobrych praktyk postępowania. W wielu przypadkach nasze cele związane z ochroną środowiska przewyższają nawet te określone przez wymogi prawne. Nasze wysokie standardy dotyczące ochrony środowiska stosujemy również wobec naszych dostawców (poprzez audyty zewnętrzne).

8 8 Zasady 1.4 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo i higiena pracy Przełożeni są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy. Kierownictwo firmy zapewnia niezbędne środki pozwalające spełnić te warunki. Zarówno przełożeni jak i pracownicy są odpowiedzialni za zapewnienie ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Specjaliści zajmujący się bezpieczeństwem pracy na różnych stanowiskach przekazują swoją wiedzę i doświadczenie. Są oni aktywnie zaangażowani w realizację niezbędnych działań w swoich obszarach kompetencji oraz pełnią rolę doradczą. Regularne informowanie, kontrole i kursy szkoleniowe promują i wzmacniają świadomość naszych pracowników o konieczności działania w sposób odpowiedzialny, bezpieczny i niezagrażający zdrowiu. Kierownicy są odpowiedzialni za przekazywanie informacji swoim pracownikom. Działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, które wykraczają poza wymogi prawne i służą zmniejszeniu ryzyka dla pracowników mają na celu skuteczne przeciwdziałanie wypadkom i zagrożeniom dla zdrowia. Regularnie wykonywane są analizy zagrożeń w celu oceny ryzyka i określenia wszelkich wymaganych do wdrożenia środków. Urządzenia wymagające monitorowania i badań są regularnie sprawdzane i, w razie potrzeby, wyposażane w systemy alarmowe do ochrony lokalnego otoczenia. Niebezpieczne substancje są przed użyciem w SEW poddawane badaniu na możliwość uwalniania się i tylko substancje o najniższym potencjalnym stopniu zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego są kwalifikowane do użytku.

9 Bezpieczeństwo funkcjonalne Produkty techniki napędowej są coraz częściej stosowane w obszarach związanych z obecnością ludzi. Ryzyko stanowiące zagrożenie dla ludzi jest minimalizowane przez zastosowanie funkcjonalnie bezpiecznych systemów napędowych. SEW EURODRIVE opracowuje, wytwarza i sprzedaje produkty zawierające rozwiązania bezpieczeństwa funkcjonalnego. Efektywny system zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym pomaga zapewnić stałą zgodność z wymaganiami norm IEC i ISO W tym celu opracowane zostały niezbędne procedury i dokumenty. Corporate Safety Guideline zawiera opis wszystkich niezbędnych działań z punktu widzenia bezpieczeństwa funkcjonalnego. Zgodność opracowywanych produktów z wymogami bezpieczeństwa funkcjonalnego jest monitorowana przez osoby posiadające niezbędną wiedzę i nie związane z danym produktem lub projektem. Pracownicy nabywają niezbędne umiejętności poprzez specjalny program szkoleniowy SafeDriveExpert. W celu oceny i poprawy skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym przeprowadzane są regularne audyty.

10 10 Zasady Bezpieczeństwo informacji Bezpieczeństwo informacji w SEW jest zdefiniowane, kontrolowane, monitorowane i w sposób ciągły zapewniane poprzez procedury i zasady Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Wdrożone zostały kompleksowe środki bezpieczeństwa zapewniające ochronę i bezpieczeństwo danych ze szczególnym uwzględnieniem ich poufności, integralności i dostępności. System zabezpieczeń jest transparentny, mierzalny i zgodny z międzynarodowymi normami. System zarządzania spełnia wymagania normy ISO / IEC dla lokalizacji w Niemczech i we Francji. Polityka bezpieczeństwa opisuje i definiuje niezbędne wymagania, z uwzględnieniem następujących kwestii: Kontrola dostępu i bezpieczeństwo budynku Ochrona i bezpieczeństwo danych Zabezpieczenie dokumentów i informacji Plany postępowania w sytuacjach awaryjnych Kwestie dotyczące pracowników Poszczególne cele bezpieczeństwa, analizy ryzyka, środki systemu SZBI, sytuacje naruszenia bezpieczeństwa oraz szczegółowe opisy procesów są dokumentowane w systemie IT przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo informacji.

11 11 2 Ciągły proces doskonalenia Aby zapewnić ciągłe doskonalenie produktów, usług i procesów biznesowych, wdrożony został system doskonalenia zarządzania dostosowany do wymagań SEW i oparty na zasadach systemu wartości dodanej SEW. Zespół wewnętrznego departamentu SEW WIEPROconsulting zapewnia profesjonalne wsparcie projektów związanych z doskonaleniem. WIEPRO consulting

12 12 Orientacja procesowa 3.1 Przegląd procesów 3 Orientacja procesowa Podstawowe procesy i oddziaływanie nadrzędnych procesów biznesowych są przedstawione poniżej. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji zarządzania jakością w opisach procesów, instrukcjach pracy, instrukcjach badań i kalibracji, itp. oraz powiązanych formularzach. 3.2 Procesy zarządzania Procesy zarządzania kontrolują procesy główne, aby osiągać cele firmy. Procesy te obejmują działania związane z planowaniem, wdrażaniem, monitorowaniem i doskonaleniem. 3.3 Procesy główne Procesy główne zapewniają realizację wymagań klientów w postaci usług. Są one zorientowane na tworzenie wartości dodanej dla klientów. 3.4 Procesy wsparcia Procesy te wspierają tworzenie wartości w procesach głównych, aby zapewnić efektywne dostarczanie usług klientom. 3.5 Struktura dokumentu Strategia (księga jakości) Dokumenty strategiczne Opisy procesów Instrukcje pracy, instrukcje badań i kalibracji Formularze Procedura (procedura zarządzania jakością) Instrukcja (instrukcja pracy systemu zarządzania jakością) Formularz Ogólnie obowiązujące dokumenty (Dokumentacja główna) Dokumenty poszczególnych działów

13 13 Procesy zarządzania Klient Procesy główne Klient Procesy wsparcia Procesy zarządzania Dane wejściowe zewnętrzne Klient/Dostawca wewnętrzne SEW Procesy główne Dane wyjściowe wewnętrzne SEW zewnętrzne Klient/Dostawca Popyt na produkty Koncepcja produktu Marketing Planowanie produktu Rynki Etapy projektu Wyroby handlowe Wycofanie produktu Etapy projektu Doskonalenie Rozwój produktów Rozwój procesów Opis produktu Opis procesu Dostawca Portfolio produktów Zamówienie Przetwarzanie zamówień Księgowość Zlecenie produkcyjne Zlecenie serwisowe Oferta Potwierdzenie zamówienia Faktura Usługi materiałowe Opis produktu Opis procesu Dostawca Wyroby handlowe Zlecenie produkcyjne Produkcja Montaż Logistyka Produkt Ocena dostawcy Zamówienie Żądanie usługi Wsparcie klienta Serwis Żądanie szkolenia Szkolenie klientów Szkolenie Reklamacja Serwis Doskonalenie Potwierdzenie zamówienia Faktura za usługę/produkt Działanie Procesy wsparcia

14 14 Osoby wyznaczone 4 Osoby wyznaczone Zarząd powierzył wyznaczonym osobom szczególne obowiązki dotyczące kwestii organizacyjnych, pracowniczych i zarządzania. Kierownicy działów produkcyjnych, logistycznych i montażowych (EURODRIVE) powołali wewnętrznych przedstawicieli ds. jakości, środowiska i bezpieczeństwa. Obowiązki i uprawnienia osób zarządzających są określone w opisach zadań stanowiskowych. 5 Zasoby Zasoby finansowe, techniczne i ludzkie niezbędne do świadczenia usług zorientowanych na klienta są we właściwy sposób planowane i udostępniane. 5.1 Zasoby ludzkie Nowi pracownicy są dobierani i włączani do projektów w oparciu o przewidziane wymagania. Kierownicy są odpowiedzialni za zapewnienie nowym pracownikom niezbędnego przeszkolenia i czasu na zapoznanie się z zadaniami. Każdy pracownik ma prawo do szkoleń i dalszego kształcenia w celu utrzymania i rozwijania swoich umiejętności i kwalifikacji. W tym celu kierownicy regularnie określają wymagania dotyczące kwalifikacji i podejmują odpowiednie kroki. Skuteczność szkoleń podnoszących kwalifikacje jest odpowiednio oceniana. 5.2 Infrastruktura Oprócz niezbędnej do pracy infrastruktury oraz wyposażenia technologicznego SEW zapewnia również warunki równieżdla warunki ekonomicznych dla ekonomicznych i stabilnych iprocesów, stabilnychstosując procesów, zasady stosując systemu zasady tworzenia wartości SEW zgodnie z WIEPRO i procedurami, takimi jak SPRINTER, PERFAMBIANCE itp. systemu tworzenia wartości SEW zgodnie z WIEPRO i procedurami, takimi jak SPRINTER, PERFAMBIANCE itp. 5.3 Konserwacja 5.4 Planowanie awaryjne Regularna i prewencyjna konserwacja wyposażenia produkcyjnego, montażowego i utrzymania ruchu zapewnia ich przydatność i wysoką dyspozycyjność. Wdrożone planowanie zorientowane na potrzeby pozwala na dostarczanie klientom niezbędnych usług, nawet w sytuacjach awaryjnych.

15 15 6 Ocena zarządzania Skuteczność systemu zarządzania jakością i osiąganie celów, takich jak odpowiednia wydajność procesów, zgodność produktów i opinie klientów są regularnie oceniane przez kierownictwo firmy za pomocą procedur oceny zarządzania. Przy ocenie brane są pod uwagę wnioski z audytów, zalecane usprawnienia jak również bieżący status działań zapobiegawczych i korygujących. Udokumentowane wyniki zawierają opis działań wymagających realizacji. 7 Zorientowanie na klienta Wynikające z naszych działań usprawnienia procesów służą spełnieniu wewnętrznych i zewnętrznych wymagań klientów. Oceniamy stopień satysfakcji klienta stosując regularne badania, analizy i oceny klientów. W oparciu o uzyskane wyniki wprowadzane są ulepszenia, uważane za niezbędne. 8 Marketing / planowanie produktu W procesie strategicznym opracowujemy strategię marketingową w oparciu o główne cele biznesowe firmy, wymagania rynkowe oraz wnioski z badań i wprowadzanych innowacji. Strategia marketingowa stanowi podstawę tworzenia strategii produktu. Strategia produktu z kolei jest podstawą dla rozwoju nowych produktów.

16 16 Rozwój produktów i procesów 9 Rozwój produktów i procesów Nowe produkty oraz niezbędne procesy produkcyjne, montażowe i logistyczne są opracowywane we wszystkich obszarach za pomocą uporządkowanego procesu rozwoju produktu seryjnego. Poszczególne etapy w procesie są monitorowane przy użyciu tzw. kamieni milowych. W fazie planowania na podstawie strategii produktu opracowywana jest specyfikacja określająca podstawowe wymagania dotyczące wyrobu. We wstępnej fazie rozwoju ustalana jest szczegółowa specyfikacja rozwoju produktu. Specyfikacje rozwoju są następnie wdrażane w postaci projektów wynikowych. Po całkowitym wdrożeniu i udokumentowaniu specyfikacji rozwoju oraz weryfikacji i potwierdzeniu ich zgodności następuje przekazanie projektu do produkcji. Do wdrożenia rozwiązań bezpieczeństwa funkcjonalnego zgodnie z odnośnymi normami przewidziany jest dodatkowy proces rozwoju produktu dla bezpieczeństwa funkcjonalnego. Proces rozwoju produktu seryjnego obejmuje niezbędne elementy planowania jakości, jak również kompleksowe działania zapobiegawcze do zapewnienia jakości. Etapowe zarządzanie projektem we wszystkich obszarach pozwala na kontrolę zgodności projektu z założonymi celami oraz efektywne wykorzystanie zasobów. Stosowanie zdefiniowanych procesów zapewnia, że wszystkie zmiany w projekcie są właściwie udokumentowane. Dostępne są również modyfikacje produktów seryjnych w postaci wykonań specjalnych zgodnie z wymogami klienta, po uprzednim zbadaniu możliwości ich wykonania. Te same zasady obowiązują i są stosowane przy rozwoju produktów zgodnie z wymogami klienta (proces rozwoju produktu według projektu klienta).

17 17 10 Doradztwo, zapytania i realizacja zamówień W ramach naszych działań sprzedażowych oferujemy klientom również usługi doradcze. Na życzenie i w oparciu o udostępnione nam dane projektujemy rozwiązania napędowe oraz dokumentujemy i archiwizujemy wyniki. Przed złożeniem oferty dla wszystkich zapytań wykonywane jest studium wykonalności w ramach analizy kontraktu. Nasz system realizacji zamówień monitoruje, czy dostawa została wykonana terminowo. W przypadku niedotrzymania potwierdzonego terminu dostawy klient jest powiadamiany o tym fakcie wraz z informacją o spodziewanym terminie dostawy i jednocześnie podejmowane są odpowiednie środki mające zapewnić terminową realizację. 11 Zaopatrzenie Przyjęcie zamówienia przez dostawców powoduje zawarcie z SEW wiążącej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W naszym procesie zaopatrzenia zamówienia są składane kwalifikowanym dostawcom wraz ze szczegółową dokumentacją zamówieniową. Nasi dostawcy są regularnie weryfikowani pod kątem niezawodności i jakości dostaw. Promujemy relacje dostawca-odbiorca i rozwijamy je zgodnie z naszymi wysokimi wymaganiami jakościowymi.

18 18 Produkcja, montaż i logistyka 12 Produkcja, montaż i logistyka Planujemy i wdrażamy procesy produkcyjne, montażowe i logistyczne niezbędne do zapewnienia klientom uzgodnionych w kontrakcie usług. Interdyscyplinarne zespoły sporządzają niezbędną dokumentację, z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów. Dokumenty dotyczące produktów i procesów są dostępne w miejscu pracy zgodnie z wymaganiami. Procesy produkcyjne są oceniane pod kątem ich zdolności do powtarzalnego zapewniania usług. W tym celu są planowane i przeprowadzane kontrole pierwszych sztuk w serii oraz testy oceny zdolności. Procesy są regularnie monitorowane i stale doskonalone. Wykwalifikowany i upoważniony personel przeprowadza kontrolę ostateczną wszystkich produktów przed dostawą. Wyniki badań są dokumentowane i archiwizowane.

19 19 13 Wsparcie techniczne Usługi wsparcia technicznego oznaczają, że nasi wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy oferują klientom pomoc w rozwiązywaniu zadań napędowych dla specyficznych zastosowań. 14 Szkolenie klientów Wykorzystujemy nasz ośrodek szkoleniowy DriveAcademy do kompleksowego przekazywania wiedzy. Szeroka oferta obejmuje szkolenia techniczne i szkolenia produktowe dla różnych grup odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych jak również szkolenia i doradztwo z zakresu rozwoju zasobów ludzkich i WIEPROconsulting. 15 Usługi Nasza globalna sieć usługowa oferuje klientom szeroki zakres serwisu naprawczego i usług posprzedażnych. Dążymy do zapewnienia wysokiej dostępności usług i serwisu części zamiennych. Wszelkie otrzymywane reklamacje są przetwarzane przez centralny system zarządzania reklamacjami w celu zapewnienia klientom szybkiej i wysokiej jakości obsługi. Aby osiągnąć wyznaczone cele, dążymy do doskonalenia produktów i procesów poprzez ciągłą obserwację produktów w oparciu o realne fakty.

20 Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Jak napędzamy świat / 1212 SEW-EURODRIVE Driving the world wydrukowano przy użyciu technologii neutralnych dla klimatu SEW-EURODRIVE Sp. z o.o. Ul. Techniczna Łódź Telefon Faks i

Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji

Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji Spis treści 1 Słowo wstępne od Zarządu 3 2 Zasady korporacji 4 3 Profil firmy 6 4 Polityka firmy 7 5 Orientacja na klienta

Bardziej szczegółowo

Maksymalne zadowolenie Klienta

Maksymalne zadowolenie Klienta www.kaeser.com Maksymalne zadowolenie Klienta Dostarczamy najlepsze rozwiązanie dla klienta Oferujemy ceny zgodne z rynkiem Produkujemy zgodnie z oczekiwaną jakością Dostarczamy zgodnie z ustalonym terminem

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI. ELKA ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI. ELKA ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo 1 z 36 Sporządził: ELKA Wilkanowo Zatwierdził: Radosław Miczyński... ELKA ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo Telefony: 68 3247780; 68 4533165; 68 4552111 e-mail: elka@elka.zgora.pl www: http://www.elka.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CMT Chojnice Sp. z o.o. 89-600 CHOJNICE, ul. ZAKŁADOWA 6 TEL: (0-52) 397-18-36; FAX: (0-52) 397-18-37 www.cmt.com.pl KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Egzemplarz nr:... Edycja : B OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ mgr inż.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnego z wymaganiami norm: PN EN ISO 9001 : 2001 PN - EN ISO 14001 : 2005 Zatwierdził: Dnia: 02.01.2006 Wydanie1/Kopia 0 Kamrowski Janusz 1/14 1. Zakres

Bardziej szczegółowo

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 3 4 5 6 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja 12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka 7.03.13 1328/2013 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bezpieczeństwem. Kryteria oceny przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury

System zarządzania bezpieczeństwem. Kryteria oceny przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury System zarządzania Kryteria oceny przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury stosowane przez krajowe władze do oceny zgodności z wymaganiami określonymi w certyfikatach i autoryzacjach w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU Mariusz KOŁOSOWSKI, Piotr STASZEWSKI Streszczenie: W artykule zaprezentowano działanie systemu zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Opracował Stanowisko Nazwisko i Imię Data Podpis Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Monika Janił Nocuń 30.06.2011 Zatwierdził Starosta

Bardziej szczegółowo