INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Woli Zarczyckiej

2 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) 3. Rozporządzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.)

3 I USTALENIA WSTĘPNE 1 1. Cele, dla których Szkoła Podstawowa w Woli Zarczyckiej zbiera dane osobowe to: - przebieg zatrudnienia i wynagradzania w odniesieniu do pracowników i ich rodzin - realizacja zadań dydaktyczno wychowawczo-opiekuńczych w stosunku do uczniów i ich rodzin - gromadzenie ofert pracy. 2. Każdy z pracowników i uczniów ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. 3. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym regulaminem. 4. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 5. Obowiązek informowania, a także uzyskania oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, traktowany jest łącznie w stosunku do grup, których dane Szkoła Podstawowa w Woli Zarczyckiej zbiera i przetwarza. 6. W przypadku pracowników obowiązek, o którym mowa w pkt 5 uważa się za spełniony po podpisaniu stosownego oświadczenia.

4 7. W przypadku uczniów i rodziców obowiązek, o którym mowa w pkt 5 uważa się za spełniony po zapisaniu dzieci przez rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły W Szkole Podstawowej w Woli Zarczyckiej tworzy się następujące zbiory danych osobowych: Arkusze organizacji roku szkolnego Akta osobowe pracowników Akta Zakładowego Funduszu Socjalnego Protokoły Rady Pedagogicznej Arkusze hospitacji zajęć lekcyjnych Listy płac pracowników Ewidencja zwolnień lekarskich pracowników Ewidencja osób korzystających z księgozbioru bibliotecznego Księga ewidencji uczniów Księga dzieci Dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne Rejestr pedagoga szkolnego Arkusze ocen wszystkich uczniów wraz z opiniami poradni PPP Protokoły egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych Dokumentacja zdrowotna uczniów Zwolnienia lekarskie uczniów z wychowania fizycznego Rejestr wypadków uczniów Oferty pracy CV 2. Dane są gromadzone i przechowywane w systemie ręcznym oraz są przetwarzane także za pomocą systemu komputerowego.

5 3 1. Administratorem danych osobowych w Szkole Podstawowej w Woli Zarczyckiej jest dyrektor szkoły. 2. Dyrektor szkoły w zakresie ochrony danych osobowych oświadcza, że w szkole: * podejmuje się działania dla ochrony praw związanych z bezpieczeństwem danych osobowych, * podnosi się świadomość oraz kwalifikacje osób przetwarzających dane osobowe w zakresie problematyki bezpieczeństwa tych danych, * ochrona danych osobowych należy do podstawowych obowiązków pracowniczych, * obowiązek ochrony danych będzie egzekwowany od każdego pracownika, który w jakikolwiek sposób ma do nich dostęp Dyrektor jest świadomy zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych w szczególności wynikających z dynamicznego rozwoju metod i technik przetwarzania danych w systemach informatycznych oraz sieciach telekomunikacyjnych. 2. Dyrektor zamierza doskonalić i rozwijać nowoczesne metody przetwarzania danych. 3. Dyrektor szkoły deklaruje, że szkoła będzie doskonaliła i rozwijała możliwe środki ochrony danych osobowych w celu skutecznego zapobiegania zagrożeniom wykradania zasobów komputerowych:

6 a) związanych z: wirusami, spamami, stronami i komunikatorami internetowymi, b) użytkowaniem oprogramowania do wymiany plików, mogącym służyć do łatwego skopiowania pliku poza szkołę, c) możliwością niekontrolowanego kopiowania danych na zewnętrzne, przenośne nośniki, d) możliwością podsłuchiwania sieci, dzięki któremu można zdobyć hasła i skopiować objęte ochroną dane, e) lekceważeniem zasad ochrony danych polegającym na pozostawianiu pomieszczenia lub stanowiska pracy bez ich zabezpieczenia, f) brakiem świadomości niebezpieczeństwa dopuszczania osób postronnych do swojego stanowiska pracy, g) atakami z sieci uniemożliwiającymi przetwarzanie, h) kradzieżą sprzętu lub nośników z danymi, i) przekazywaniem sprzętu z danymi do serwisu, j) innym możliwym zagrożeniom. 1. Dane osobowe gromadzone są oraz przetwarzane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa. 5

7 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji statutowych celów szkoły dla realizacji: zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych wynikających z ustawy z r. o systemie oświaty, polityki kadrowej oraz bieżącej obsługi stosunków pracy i zatrudnienia. 6 Polityka bezpieczeństwa danych osobowych dotyczy danych gromadzonych i przetwarzanych w zbiorach: * drukowanych znajdujących się w kartotekach, skorowidzach, księgach, we wszystkich zbiorach ewidencyjnych, * w systemach informatycznych Szkoła chroni wszystkie posiadane zasoby zgodnie z ww. przepisami prawa. 2. Pod szczególną ochroną są tzw. wrażliwe dane osobowe wymienione w art. 27 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych. 3. Przetwarzanie danych ujawniających: * pochodzenie rasowe lub etniczne, * poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, * przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również * danych o stanie zdrowia,

8 * kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz * danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sadowym lub administracyjnym dopuszczalne jest tylko w związku z realizacją celów statutowych szkoły i w granicach wynikających z przepisów art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych Szkoła stosuje środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczając dane przed: * ich udostępnieniem lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, * zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, * przetwarzaniem z naruszeniem ustawy. 2. Szkoła unowocześnia oraz zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony danych osobowych pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz inni zagrożeniami danych, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych. 3. Metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem: * Dane osobowe przetwarzane są z użyciem dedykowanych serwerów, komputerów stacjonarnych. * Hasło użytkownika powinno mieć minimum 8 znaków i być zmieniane w przypadku : * Systemu SIO, HERMES co 30 dni,

9 * OFFICE, PROGMAN, BIP zmiana hasła dostępu do stanowiska komputerowego co 90 dni. * Hasło oprócz znaków małych i dużych liter winno zawierać ciąg znaków alfanumerycznych i specjalnych; * Hasła wpisywane z klawiatury nie mogą pojawiać się na ekranie monitorów w formie jawnej; * Hasło nie może zawierać żadnych informacji, które można kojarzyć z użytkownikiem komputera np. osobiste dane użytkownika, tj. nazwisko, inicjały, imiona, marka lub nr rejestracyjny samochodu itp.; 9 1. Szkoła sprawuje kontrole i nadzór nad niszczeniem zbędnych danych osobowych, ich zbiorów. 2. Niszczenie tych danych osobowych, ich zbiorów polega na: * trwałym, fizycznym ich zniszczeniu wraz z ich nośnikami w stopniu uniemożliwiającym ich odtworzenie przez osoby niepowołane przy zastosowaniu powszechnie dostępnych metod, * anonimizacji danych osobowych, zbiorów polegającej na pozbawieniu danych osobowych, ich zbiorów cech umożliwiających identyfikację osób fizycznych, których dane dotyczą. 3. Naruszenie przez zatrudnione osoby w ramach stosunku pracy, upoważnione do dostępu i przetwarzania danych osobowych stosowanych procedur niszczenia zbędnych danych osobowych, ich zbiorów traktowane będzie, jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych ze wszystkimi konsekwencjami, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy. 4. Kontrola i nadzór nad niszczeniem zbędnych danych osobowych, ich zbiorów może polegać na wprowadzeniu odpowiednich procedur niszczenia danych,

10 a także zlecaniu niszczenia ich, wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym, gwarantującym bezpieczeństwo procesu niszczenia danych odpowiednie do rodzaju nośnika tych danych Szkoła prowadzi dokumentację określającą sposób przetwarzania danych oraz środki ochrony tych danych, którą jest niniejsza procedura. 2. Załącznikami do niniejszej procedury są: * rejestr upoważnień dostępu do danych osobowych oraz ich przetwarzania, * upoważnienie dla pracownika do dostępu i przetwarzania danych, * oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z przepisami o ochronie danych, * oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych. 3. Zarządzenia Dyrektora w zakresie polityki bezpieczeństwa danych osobowych mogą dotyczyć: a) instrukcji sposobu i formy zabezpieczeń systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, b) instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych, c) innych wytycznych i zasad dotyczących bezpieczeństwa danych i ich przetwarzania.

11 II. ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH Szkoła udostępnia dane na miejscu wyłącznie osobom upoważnionym. 2. Upoważnienie może wynikać w szczególności z: a) pisemnego zakresu czynność, obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy, b) z odrębnego dokumentu zawierającego imienne upoważnienie do dostępu do danych osobowych. 3. Szkoła dopuszcza do przetwarzania danych w systemie informatycznym, tradycyjnym na mocy pisemnych upoważnień nadanych przez dyrektora lub inną osobę wskazaną przez dyrektora. 4. Upoważnienie wygasa w związku z ustaniem zatrudnienia lub w przypadku pozbawienia upoważnienia w związku z łamaniem ustawy o ochronie danych. 5. Szkoła zapewnia dostęp do przetwarzanych danych osobom, które powierzyły jej swoje dane Osoby niezatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych określonego zasobu, w tym osoby, które dane udostępniły, mające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu dostępu do tych danych mogą mieć do nich wgląd wyłącznie w obecności upoważnionego pracownika szkoły. 2. Zasada ta obowiązuje także w przypadku korzystania przez związki zawodowe z uprawnień przysługujących im na mocy odrębnych przepisów (k.p., ustawa o związkach zawodowych).

12 3. Dostęp do danych osobowych i ich przetwarzanie bez upoważnienia dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej może mieć nastąpić wyłącznie w przypadku działań osób lub organów upoważnionych na mocy odpowiednich przepisów prawa do dostępu i przetwarzania danych określonych zasobów. 4. Dostęp do danych osobowych mogą mieć: Najwyższa Izba Kontroli, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Policja, organy skarbowe, Państwowa Inspekcja Pracy, Wojskowe Służby Informacyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, sądy powszechne i inne upoważnione przez przepisy prawa podmioty i organy, na mocy nadanych im uprawnień po ich okazaniu.

13 III. PRACOWNICY PRZETWARZAJĄCY DANE Zaznajomienie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, uregulowaniami wewnętrznymi, a także technikami i środkami ochrony tych danych stosowanymi w szkole może odbywać się poprzez: * szkolenia wewnętrzne na terenie szkoły, * szkolenie zewnętrzne, * instruktaż stanowiskowy, * udostępnienie procedury i in. przepisów w tym zakresie. 2. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zapoznane z zakresem informacji objętych tajemnicą, a także o obowiązku zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia stosowanych w szkole. 14 Naruszenie zasad bezpiecznego i zgodnego z prawem ich przetwarzania przez pracowników upoważnionych do dostępu, traktowane będzie jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych ze wszystkimi konsekwencjami, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy. 15 Osoby, których dane są przetwarzane w związku z realizacją celów statutowych szkoły, uzyskują informacje o przysługujących im prawach nadanych ustawą o ochronie danych osobowych.

14 IV. OBSZAR SZKOŁY, W KTÓRYM PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE Szkoła wyznacza pomieszczenia i części pomieszczeń, tworzące obszar, w którym przetwarzane są dane. 2. Jeśli w pomieszczeniu, w którym przetwarzane są dane osobowe znajduje się część ogólnodostępna, część, w której są przetwarzane dane, powinna być wyraźnie oddzielona od ogólnodostępnej. 3. Wydzielenie części pomieszczenia, w której przetwarza się dane osobowe, może być poprzez montaż barierek, lad lub odpowiednie ustawienie mebli biurowych uniemożliwiające lub ograniczające dostęp osób niepowołanych do zbiorów danych osobowych przetwarzanych w danym pomieszczeniu. 4. Komputery, w których odbywa się praca w związku z przetwarzaniem lub gromadzeniem danych, powinny być ustawiane w sposób uniemożliwiający dostęp do danych. 5. Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe, określa zarządzenie dyrektora szkoły. W pomieszczeniach i częściach pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe, mogą przebywać wyłącznie osoby upoważnione do dostępu i przetwarzania danych oraz osoby sprawujące nadzór i kontrolę nad bezpieczeństwem ich przetwarzania.

15 17 1. Całkowite opuszczenie (przez pracownika upoważnionego do przetwarzania danych) pomieszczenia, w którym przetwarzane są dane osobowe, może nastąpić po odpowiednim zabezpieczeniu tych danych. 2. Opuszczenie przez pracownika przetwarzającego dane osobowe obszaru ich przetwarzania bez jego zabezpieczenia oraz znajdujących się w nim zbiorów danych jest niedopuszczalne i będzie traktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych Dostęp do budynków i pomieszczeń szkoły, w których przetwarzane są dane osobowe podlega kontroli. 2. Kontrola dostępu polegać może na ewidencjonowaniu wszystkich przypadków pobierania i zwrotu kluczy do budynków i pomieszczeń. 3. W ewidencji uwzględnia się: imię i nazwisko osoby pobierającej lub zdającej klucz, numer lub inne oznaczenie pomieszczenia oraz godzinę pobrania lub zdania klucza. 4. Klucze do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe mogą być wydawane wyłącznie pracownikom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych lub innym pracownikom w związku z wykonywaną przez nich pracą. Szkoła realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, może wprowadzać inne formy monitorowania dostępu do miejsc przetwarzania danych osobowych.

16 V. ZBIORY DANYCH OSOBOWYCH 19 Szkoła sprawuje nadzór nad rodzajami oraz zawartością zbiorów danych osobowych tworzonych na jego obszarze. Wykaz zbiorów stanowi odrębny dokument. 20 Szkoła realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, zapewnia zgodnie z przepisami ochronę zbiorom danych osobowych sporządzanych doraźnie, ze względów technicznych, szkoleniowych lub w związku z procesem dydaktycznym i wychowawczo-opiekuńczym realizowanym przez szkołę, a po ich wykorzystaniu niezwłocznie usuwanych albo poddanych anonimizacji. 21 Szkoła zabrania gromadzenia i tworzenia zbiorów danych osobowych innych niż niezbędne dla realizacji celów statutowych.

17 Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE Imię i nazwisko:... Stanowisko służbowe:... Nazwa komórki organizacyjnej:... Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Ochrony Danych Osobowych Jednocześnie, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z dnia 6 lipca 2002 r. poz. 926 z późn. zm.) zobowiązuję się do ochrony przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Woli Zarczyckiej oraz do zachowania ich w tajemnicy w czasie trwania jak i po ustaniu zatrudnienia. Równocześnie oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o odpowiedzialności służbowej i karnej związanej z ochroną danych osobowych podpis Dyrektora przyjmującego oświadczenie data i podpis składającego oświadczenie

18 Załącznik nr 2..., dnia... OŚWIADCZENIE Oświadczam, że przed przystąpieniem do pracy przy przetwarzaniu danych osobowych zastałam/em zaznajomiona/ny z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. osobowych. Zapoznałam/em się i rozumiem zasady dotyczące ochrony danych... (podpis pracownika)

19 Załącznik nr 3 (pieczęć administratora danych)... dnia roku Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) upoważniam Panią/Pana.... (imię i nazwisko, stanowisko) do przetwarzania danych osobowych w zbiorze danych/zbiorach danych*. w następującym zakresie: wyłącznie w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych/ zleceniobiorcy. Upoważnienie nie obejmuje przetwarzania danych osobowych w zakresie: Upoważnienie udzielane jest na czas trwania zatrudnienia/do odwołania/ od do... (podpis osoby reprezentującej administratora danych)

20 Wnoszę/nie wnoszę* o nadanie identyfikatora użytkownika i przyznanie hasła. (podpis kierownika) Pouczenie: osoba upoważniona do przetwarzania danych zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych obowiązana jest zachować w tajemnicy dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia, w tym także po ustaniu zatrudnienia/odwołaniu upoważnienia/upływie jego ważności. Ponadto podlega odpowiedzialności karnej wynikającej z art ustawy o ochronie danych osobowych, a także art. 266 kodeksu karnego. Załącznik nr 4

21 .... dnia (pieczęć lub pełna nazwa i adres) WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH 1.Wniosek do:... 2.Wnioskodawca Podstawa prawna upoważniająca do pozyskania danych albo wskazanie wiarygodnie uzasadnionej potrzeby posiadania danych w przypadku osób innych niż wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych: Wskazanie przeznaczenia dla udostępnionych danych: Oznaczenie lub nazwa zbioru z którego mają być udostępnione dane: Posiadane zbiory danych właściwe do zakresu żądanych informacji. 6. Zakres żądanych informacji ze zbioru: Informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych: (data i podpis wnioskodawcy) Załącznik nr 5

22 . imię i nazwisko rodzica/opiekuna. miejscowość, data Oświadczenie dotyczące wyrażania zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka/ucznia Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka... (imię i nazwisko dziecka) do promowania rezultatów działań związanych z realizacją... (tytuł projektu, pomysłu) poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych.... (czytelny podpis rodzica/opiekuna) Załacznik nr 6

23 Tabela form naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych Kod naruszenia Formy naruszeń Sposób postępowania A Forma naruszenia ochrony danych osobowych przez pracownika zatrudnionego przy przetwarzaniu danych A. 1 W zakresie wiedzy: A Ujawnianie sposobu działania aplikacji i systemu jej zabezpieczeń osobom niepowołanym A Ujawnianie informacji o sprzęcie i pozostałej infrastrukturze informatycznej A Dopuszczanie i stwarzanie warunków, aby ktokolwiek taką wiedzę mógł pozyskać np. z obserwacji lub dokumentacji Natychmiast przerwać rozmowę lub inną czynność prowadzącą do ujawnienia informacji. Sporządzić raport z opisem, jaka informacja została ujawniona, powiadomić Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Natychmiast przerwać rozmowę lub inną czynność prowadzącą do ujawnienia informacji. Sporządzić raport z opisem, jaka informacja została ujawniona, powiadomić Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Natychmiast przerwać rozmowę lub inną czynność prowadzącą do ujawnienia informacji. Sporządzić raport z opisem, jaka informacja została ujawniona, powiadomić Administratora Bezpieczeństwa Informacji. A. 2 W zakresie sprzętu i oprogramowania A Opuszczenie stanowiska pracy i pozostawienie aktywnej aplikacji umożliwiającej dostęp do bazy danych osobowych Niezwłocznie zakończyć działanie aplikacji. Sporządzić raport. A Dopuszczenie do korzystania z aplikacji umożliwiającej dostęp do bazy danych osobowych przez jakiekolwiek inne osoby niż osoba, której identyfikator został Wezwać osobę bezprawnie korzystającą z aplikacji do opuszczenia stanowiska przy komputerze. Pouczyć osobę, która dopuściła do takiej sytuacji. Sporządzić

24 przydzielony A Pozostawienie w jakimkolwiek niezabezpieczonym, a w szczególności w miejscu widocznym, zapisanego hasła dostępu do bazy danych osobowych i sieci raport. Natychmiast zabezpieczyć notatkę z hasłami w sposób uniemożliwiający odczytanie. Niezwłocznie powiadomić Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Sporządzić raport. A Dopuszczenie do użytkowania sprzętu komputerowego i oprogramowania umożliwiającego dostęp do bazy danych osobowych przez osoby nie będące pracownikami A Samodzielne instalowanie jakiegokolwiek oprogramowania A Modyfikowanie parametrów systemu i aplikacji. A Odczytywanie dyskietek i innych nośników przed sprawdzeniem ich programem antywirusowym. Wezwać osobę nieuprawnioną do opuszczenia stanowiska. Ustalić jakie czynności zostały przez osoby nieuprawnione wykonane. Przerwać działające programy. Niezwłocznie powiadomić Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Sporządzić raport. Pouczyć osobę popełniającą wymieniona czynność, aby jej zaniechała. Wezwać służby informatyczne w celu odinstalowania programów. Sporządzić raport. Wezwać osobę popełniającą wymieniona czynność, aby jej zaniechała. Sporządzić raport. Pouczyć osobę popełniającą wymienioną czynność, aby zaczęła stosować się do wymogów bezpieczeństwa pracy. Wezwać służby informatyczne w celu wykonania kontroli antywirusowej. Sporządzić raport. A. 3 W zakresie dokumentów i obrazów zawierających dane osobowe A Pozostawienie dokumentów w otwartych pomieszczeniach bez nadzoru Zabezpieczyć dokumenty. Sporządzić raport. A Przechowywanie dokumentów zabezpieczonych w niedostatecznym stopniu przed dostępem osób niepowołanych Powiadomić przełożonych. Spowodować poprawienie zabezpieczeń sporządzić raport.

25 A Wyrzucanie dokumentów w stopniu zniszczenia umożliwiającym ich odczytanie. A Dopuszczanie do kopiowania dokumentów i utraty kontroli nad kopią A Dopuszczanie, aby inne osoby odczytywały zawartość ekranu monitora, na którym wyświetlane są dane osobowe A Sporządzanie kopii danych na nośnikach danych w sytuacjach nie przewidzianych procedurą. A Utrata kontroli nad kopią danych osobowych Zabezpieczyć niewłaściwie zniszczone dokumenty. Powiadomić przełożonych. Sporządzić raport. Zaprzestać kopiowania. Odzyskać i zabezpieczyć wykonaną kopię. Powiadomić przełożonych. Sporządzić raport. Wezwać nieuprawnioną osobę odczytującą dane do zaprzestania czynności, wyłączyć monitor. Jeżeli ujawnione zostały ważne dane. Sporządzić raport Spowodować zaprzestanie kopiowania. Odzyskać i zabezpieczyć wykonaną kopię. Powiadomić Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Sporządzić raport. Podjąć próbę odzyskania kopii. Powiadomić Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Sporządzić raport. A. 4 W zakresie pomieszczeń i infrastruktury służących do przetwarzania danych osobowych A Opuszczanie i pozostawianie bez dozoru nie zamkniętego pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest sprzęt komputerowy używany do przetwarzania danych osobowych, co stwarza ryzyko dokonania na sprzęcie lub oprogramowaniu modyfikacji zagrażających bezpieczeństwu danych osobowych A Wpuszczanie do pomieszczeń osób nieznanych i dopuszczanie do ich kontaktu ze sprzętem komputerowym Zabezpieczyć (zamknąć) pomieszczenie. Powiadomić przełożonych. Sporządzić raport. Wezwać osoby bezprawnie przebywające w pomieszczeniach do ich opuszczenia, próbować ustalić ich tożsamość. Powiadomić przełożonych i Administratora Bezpieczeństwa

26 Informacji. Sporządzić raport. A Dopuszczanie, aby osoby spoza służb informatycznych i telekomunikacyjnych podłączały jakikolwiek urządzenia do sieci komputerowej, demontowały elementy obudów gniazd i torów kablowych lub dokonywały jakichkolwiek manipulacji. Wezwać osoby dokonujące zakazanych czynność do ich zaprzestania. Postarać się ustalić ich tożsamość. Powiadomić służby informatyczne i Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Sporządzić raport. A. 5 W zakresie pomieszczeń w których znajdują się komputery centralne i urządzenia sieci. A Dopuszczenie lub ignorowanie faktu, że osoby spoza służb informatycznych i telekomunikacyjnych dokonują jakichkolwiek manipulacji przy urządzeniach lub okablowaniu sieci komputerowej w miejscach publicznych (hole, korytarze, itp.) A Dopuszczanie do znalezienia się w pomieszczeniach komputerów centralnych lub węzłów sieci komputerowej osób spoza służb informatycznych i telekomunikacyjnych lub ignorowania takiego faktu Wezwać osoby dokonujące zakazanych czynność do ich zaprzestania i ew. opuszczenia pomieszczeń. Postarać się ustalić ich tożsamość. Powiadomić służby informatyczne i Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Sporządzić raport. Wezwać osoby dokonujące zakazanych czynność do ich zaprzestania i opuszczenia chronionych pomieszczeń. Postarać się ustalić ich tożsamość. Powiadomić służby informatyczne i Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Sporządzić raport. B Zjawiska świadczące o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych B. 1 Ślady manipulacji przy układach sieci komputerowej lub komputerach B. 2 Obecność nowych kabli o nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu B. 3 Niezapowiedziane zmiany w wyglądzie lub zachowaniu Powiadomić niezwłocznie Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz służby informatyczne. Nie używać sprzętu ani oprogramowania do czasu wyjaśnienia sytuacji. Sporządzić raport. Powiadomić niezwłocznie służby informatyczne. Nie używać sprzętu ani oprogramowania do czasu wyjaśnienia sytuacji. Sporządzić raport. Powiadomić niezwłocznie służby informatyczne. Nie używać sprzętu ani

27 aplikacji służącej do przetwarzania danych osobowych B. 4 Nieoczekiwane, nie dające się wyjaśnić, zmiany zawartości bazy danych B. 5 Obecność nowych programów w komputerze lub inne zmiany w konfiguracji oprogramowania B. 6 Ślady włamania do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe oprogramowania do czasu wyjaśnienia sytuacji. Sporządzić raport. Powiadomić niezwłocznie służby informatyczne. Nie używać sprzętu ani oprogramowania do czasu wyjaśnienia sytuacji. Sporządzić raport. Powiadomić niezwłocznie służby informatyczne. Nie używać sprzętu ani oprogramowania do czasu wyjaśnienia sytuacji. Sporządzić raport. Postępować zgodnie z właściwymi przepisami. Powiadomić niezwłocznie Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Sporządzić raport. C Formy naruszenia ochrony danych osobowych przez obsługę informatyczną w kontaktach z użytkownikiem C. 1 Próba uzyskania hasła uprawniającego do dostępu do danych osobowych w ramach pomocy technicznej Powiadomić Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Sporządzić raport. C. 2 Próba nieuzasadnionego przeglądania (modyfikowania) w ramach pomocy technicznej danych osobowych za pomocą aplikacji w bazie danych identyfikatorem i hasłem użytkownika. Powiadomić Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Sporządzić raport.

28

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA. Rozdział 2. Deklaracja intencji, cele i zakres polityki bezpieczeństwa.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA. Rozdział 2. Deklaracja intencji, cele i zakres polityki bezpieczeństwa. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 22 z dn.2.07.2008 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Rozdział 2. Deklaracja intencji, cele i zakres polityki bezpieczeństwa. Rozdział

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCIE SPAWALNICTWA W GLIWICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCIE SPAWALNICTWA W GLIWICACH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2012 z dnia 02.01.2012 r. Dyrektora Instytutu Spawalnictwa POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCIE SPAWALNICTWA W GLIWICACH Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu

INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI nr 7 im. CZESŁAWA MIŁOSZA w RYBNIKU wydana dnia 01.01.2015r. przez DYREKTORA SZKOŁY ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 39/2015 z dnia 8 czerwca 2015r. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Opracowała: Małgorzata Rutkowska Referent ds. odpadów

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 9/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 9/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Sporządził: data Sprawdził: data Zatwierdził: data Wymagania normy PN ISO/IEC 27001:2007 Jacek Jarosz ABI 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2014 Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku z dnia 17 czerwca 2014 r. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym

Polityka bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym Polityka bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym w Indywidualnej Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej Piotr Wiśniewski wydana w dniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia 11 KZ/ 2013

Załącznik nr 1 do zarządzenia 11 KZ/ 2013 Załącznik nr 1 do zarządzenia 11 KZ/ 2013 Instrukcja zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych przy użyciu systemu informatycznego i w sposób tradycyjny w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności wraz z instrukcją

Polityka prywatności wraz z instrukcją Profitta sp. z o.o. Polityka prywatności wraz z instrukcją Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.) oraz Rozdziału VIII ust. 2 Regulaminu Partnera

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020

Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Warszawa, kwiecień 2015 r. Strona 2 z 20 Spis treści: SŁOWNIK

Bardziej szczegółowo

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013 Załącznik do Zarządzenia Nr R/0210/137/13 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013 ZATWIERDZIŁ JM REKTOR dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd.. /podpis na oryginale/

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH Spis treści: POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH Polityka bezpieczeństwa: I. Postanowienia ogólne. II. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2012 z dnia 02.01.2012 r. Dyrektora Instytutu Spawalnictwa Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Instytucie Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych

Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW ZATWIERDZAM.. (data i podpis Administratora Danych) INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW 1 Spis treści Cel i zakres stosowania instrukcji... 3 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Załącznik nr 2 Do Zarządzenia nr 9/2011 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 5 do Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół P-P CKU w Marszewie INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 30 marca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 30 marca 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustanowienia Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym i Instrukcji Zasad

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych

Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza Pieczęć firmowa: Opracował: Data: Zatwierdził: Data: Ryszard Gołębiowski B. Wężyk ABI

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI 2012 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI SŁUŻĄCYMI DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załączniki nr 1-6 do zarządzenia nr8/2012/2013 Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 1997 r.

z dnia 29 sierpnia 1997 r. zmiany: 2004-01-01 Dz.U.2002.153.1271 art. 52 2004-03-01 Dz.U.2004.25.219 art. 181 2004-05-01 Dz.U.2004.33.285 art. 1 2006-07-24 Dz.U.2006.104.708 art. 178 2006-10-01 Dz.U.2006.104.711 art. 31 2007-09-14

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 8 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo