POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kętrzyn. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1. Podstawa prawna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kętrzyn. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1. Podstawa prawna"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 270/12 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 17 grudnia 2012 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kętrzyn Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna Podstawę prawną dla polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miasta Kętrzyn, zwaną dalej jako Polityka, stanowią: 1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity:dz. U.2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), 2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne słuŝące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr. 100, poz. 1024). 2. Definicje Definicje stosowanych pojęć: 1) dane osobowe wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub moŝliwej do zidentyfikowania osoby, 2) osoba moŝliwa do zidentyfikowania - kaŝda osoba, której toŝsamość moŝna określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne, 3) zbiór danych kaŝdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezaleŝnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie, 4) komputerowy zbiór danych- zbiór danych osobowych w formie elektronicznej, 5) tradycyjny zbiór danych- zbiór danych osobowych w formie papierowej (np. księgi, wykazy, ewidencje), 6) przetwarzanie danych jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych, 7) Urząd Urząd Miasta Kętrzyn z siedzibą: -400 Kętrzyn, ul.wojska Polskiego, 8) Administrator Danych Osobowych Burmistrz Miasta Kętrzyn reprezentujący Urząd, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych oraz monitoruje wdroŝone zabezpieczenia systemu informatycznego, 9) Administrator Bezpieczeństwa Informacji osoba nadzorująca przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, 10) Administrator Systemu Informatycznego - osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych w Urzędzie, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób trzecich do systemów oraz podnajmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w tych systemach, ) osoba upowaŝniona osoba posiadająca upowaŝnienie do przetwarzania danych osobowych w określonym zakresie wydane przez Administratora Danych Osobowych, 12) osoba uprawniona osoba upowaŝniana lub inna osoba uprawniona do przetwarzania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa (lex specialis), 13) osoba trzecia- kaŝda osoba nieupowaŝniona do przetwarzania danych osobowych będących w posiadaniu Administratora Danych Osobowych, a takŝe osoba posiadająca upowaŝnienie wydane przez Administratora Danych Osobowych, ale podejmująca czynności w zakresie, przekraczającym zakres jej upowaŝnienia, 14) uŝytkownik- osoba upowaŝniona do przetwarzania danych osobowych w określonych zakresie w systemie informatycznym, 15) stacja robocza- stacjonarny lub przenośny komputer, umoŝliwiający uŝytkownikowi dostęp do danych przetwarzanych w formie elektronicznej, 2

2 16) zewnętrzne nośniki danych przedmiot fizyczny słuŝący do zapisywania, przechowywania, przetwarzania i transmisji danych ( np. pendrive, CD, DVD), 17) system informatyczny zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych, 18) zakres czynności zakres czynności, upowaŝnień, odpowiedzialności i zastępstwa wynikającego ze stanowiska słuŝbowego i pełnionego stanowiska, 19) zabezpieczenie systemu informatycznego- wdroŝone przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Informatyka odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu zabezpieczenia zasobów oraz ochrony danych przed dostępem, modyfikacją ujawnieniem, pozyskiwaniem lub zniszczeniem przez uŝytkownika lub osoba trzecią. Zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oznacza utrzymanie takich atrybutów informacji jak : a) poufność- rozumie się przez to ograniczony i ściśle zdefiniowany krąg osób mających dostęp do informacji, b) integralność- rozumie się przez to właściwość zapewniającą, Ŝe dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany, c) rozliczalność- rozumie się przez to, Ŝe działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi, d) uwierzytelnienie- rozumie się przez to działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej toŝsamości podmiotu za pomocą: - identyfikatora uŝytkownika przypisanego jednej osobie identyfikatora jednoznacznie określającego uŝytkownika w systemie informatycznym, - hasła w ciągu znaków (stanowiącego tajemnicę uŝytkownika), który w połączeniu z identyfikatorem uŝytkownika umoŝliwia uwierzytelnienie go w systemie informatycznym. 20) pomieszczenia rozumie się przez to budynek, pomieszczenie lub części pomieszczeń określone przez Administratora danych, tworzące obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe z uŝyciem stacjonarnego sprzętu komputerowego oraz gromadzone w kartotekach. Rozdział 2 Cel i zakres polityki bezpieczeństwa danych osobowych 3. Cel polityki bezpieczeństwa 1. Celem niniejszej Polityki jest określenie kierunków działań oraz wsparcia dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Kętrzyn. 2. Przez bezpieczeństwo danych osobowych rozumie się zapewnienie ich poufności, integralności i dostępności oraz zapewnienie rozliczalności działań podejmowanych zgodnie z niniejszą Polityką. 3. Urząd zarządza bezpieczeństwem danych osobowych w celu: 1) zapewnienia sprawnego i zgodnego z przepisami prawa wykonywania swoich zadań oraz zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, 2) minimalizacji ryzyk w obszarze przetwarzania i ochrony danych osobowych. 4. W celu zwiększenia efektywności ochrony danych osobowych dokonano połączenia róŝnych zabezpieczeń w sposób umoŝliwiający stworzenie kilku warstw ochronnych. Ochrona danych osobowych jest realizowana poprzez: zabezpieczenie fizyczne, procedury organizacyjne, oprogramowanie systemowe, aplikacje oraz przez uŝytkowników. 4. Zakres polityki bezpieczeństwa 1. Zakres przedmiotowy niniejszej Polityki obejmuje dane osobowe przetwarzane w Urzędzie, zarówno w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej. 2. Procedury i zasady określone w niniejszej Polityce stosuje się do wszystkich pracowników Urzędu, jak i innych osób mających dostęp do danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie (np. osób realizujących zadania na podstawie umów zlecenia lub o dzieło, wolontariuszy, staŝystów, praktykantów, serwisantów). Rozdział 3 Organizacja przetwarzania danych osobowych 3

3 5. Administrator Danych Osobowych 1. Administrator Danych Osobowych zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupowaŝnionym, pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem oraz realizuje zadania w zakresie ochrony danych osobowych w tym zwłaszcza: 1) podejmuje decyzje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem zmian w obowiązującym prawie, organizacji Urzędu oraz technik zabezpieczenia danych osobowych, w szczególności o: a) zbieraniu danych osobowych wyłącznie dla oznaczonych, przewidzianych prawem celów, b) przetwarzaniu danych osobowych w postaci umoŝliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, c) informowaniu osoby, której dane zostały umieszczone w zbiorze danych, o przysługujących jej prawach, zgodnie z 12 niniejszej Polityki, d) przetwarzaniu danych osobowych nie dłuŝej niŝ jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, e) zapewnieniu kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone do zbioru i komu są przekazywane, f) udostępnianiu danych osobowych innym podmiotom wyłącznie w sposób zgody z prawem. 2) nadaje upowaŝnienia do przetwarzania danych osobowych w określonym indywidualnie zakresie, odpowiadającym zakresowi czynności, oraz prowadzi ich ewidencję, 3) zgłasza zbiory danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, z wyjątkiem zbiorów ustawowo zwolnionych, 4) wyznacza Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz określa jego zakres czynności, 5) zaleca Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji, by we współpracy z Naczelnikiem Wydziału Spraw Organizacyjnych zapewnił uŝytkownikom odpowiednie stanowiska pracy umoŝliwiające bezpieczne przetwarzanie danych, 6) w razie stwierdzenia lub podejrzenia naruszenia zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, a w szczególności zabezpieczeń systemu informatycznego, na wniosek Administratora Bezpieczeństwa Informacji podejmuje odpowiednie działania w celu usunięcia zagroŝenia lub minimalizacji jego skutków, 7) udostępnia dane osobowe ze zbioru na Ŝądanie uprawnionych podmiotów w przypadkach wskazanych prawem. 6. Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora Danych Osobowych. 2. W szczególności Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest odpowiedzialny za: 1) prowadzenie oraz aktualizację dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, tj: a) Polityki bezpieczeństwa danych osobowych, zawierającej m.in.: wykaz budynków i pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe Załącznik nr 1, wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do ich przetwarzania Załącznik nr 2, opis struktury przetwarzanych zbiorów danych osobowych Załącznik 3, b) Instrukcji zarządzania systemem informatycznym słuŝącym do przetwarzania danych osobowych, 2) nadzorowanie przestrzegania zasad określonych w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym słuŝącym do przetwarzania danych osobowych, 3) szkolenie osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych lub przebywania w obszarze przetwarzania danych osobowych z zakresu zasad przetwarzania i ochrony tych danych oraz zasad bezpieczeństwa informatycznego w oparciu o przygotowanie 4

4 przez siebie materiały szkoleniowe oraz prowadzenie adekwatnej dokumentacji w tym zakresie (np. potwierdzenie przeszkolenia), 4) nadzorowanie prawidłowości udostępniania danych osobowych odbiorcom danych, 5) nadzorowanie zamieszczania w umowach z uŝytkownikami upowaŝnionymi do przetwarzania danych osobowych, firmami, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych lub konserwację urządzeń słuŝących do przetwarzania danych oraz pracownikami tych firm, a takŝe w innych dokumentach odpowiednich zapisów dotyczących ochrony danych osobowych, 6) nadzorowanie wdroŝenia adekwatnych do zagroŝeń środków fizycznych, a takŝe organizacyjnych i technicznych słuŝących zapewnieniu bezpieczeństwa, 7) nadzorowanie obiegu oraz przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe w zakresie związanych z bezpieczeństwem tych danych osobowych, 8) koordynowanie kontroli wewnętrznych z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenie szczegółowej dokumentacji z kontroli dot.: a) zakresu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, b) stwierdzonych naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych, obejmującej m.in. analizę sytuacji, okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do naruszenia bezpieczeństwa danych (jeśli takie wystąpiło). 9) podejmowanie lub wnioskowanie o podjęcie odpowiednich działań w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz prowadzenie adekwatnej dokumentacji w tym zakresie (np. opis incydentu, osoby biorące udział, dokumentacja dot. reakcji na incydent). 7. Administrator Systemu Informatycznego Administrator Systemu Informatycznego realizuje zadania w zakresie zarządzania i bieŝącego nadzoru nad systemem informatycznym Administratora Danych Osobowych, w szczególności: 1) zarządza systemem informatycznym, w którym przetwarzane są dane osobowe, posługując się hasłem dostępu do wszystkich stacji roboczych z poziomu administratora, 2) zarządza systemem komunikacji w sieci komputerowej oraz przesyłania danych za pośrednictwem urządzeń teletransmisji, 3) nadzoruje funkcjonowanie mechanizmów uwierzytelniania uŝytkowników w systemie informatycznym słuŝącym do przetwarzania danych osobowych oraz kontroli dostępu do danych osobowych, 4) wykonuje kopie bezpieczeństwa komputerowych zbiorów danych zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym słuŝącym do przetwarzania danych osobowych, oraz okresowo sprawdza je pod kątem ich dalszej przydatności do odtwarzania danych w przypadku awarii systemu informatycznego, 5) przydziela kaŝdemu uŝytkownikowi indywidualny identyfikator oraz hasło do systemu informatycznego oraz dokonuje ewentualnych modyfikacji uprawnień, a takŝe w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego usuwa konta uŝytkowników zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym słuŝącym do przetwarzania danych osobowych, 6) zmienia okresowo hasła dostępu uŝytkowników do systemu informatycznego w przypadkach, gdy system informatyczny nie wymusza okresowej zmiany haseł uŝytkowników określonej w Instytucji zarządzania systemem informatycznym słuŝącym do przetwarzania danych osobowych, 7) osobiście wykonuje lub sprawuje nadzór nad wykonywaniem: napraw, konserwacji oraz likwidacji urządzeń komputerowych, które mogą zawierać dane osobowe. 8. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich realizuje następujące zadania w zakresie ochrony danych osobowych: 1) występuje z wnioskiem do Administratora Danych Osobowych o nadanie, modyfikację lub odwołanie upowaŝnienia do przetwarzania danych osobowych, 2) prowadzi ewidencję upowaŝnień do przetwarzania danych osobowych, 3) przechowuje upowaŝnienia do przetwarzania danych osobowych w aktach osobowych, 4) informuje Administratora Bezpieczeństwa Informacji o nadaniu, modyfikacji lub odwołaniu przez Administratora Danych Osobowych upowaŝnienia do przetwarzania danych osobowych. 5) nadzoruje wykonywanie kopii bezpieczeństwa komputerowych zbiorów danych, ich przechowywanie oraz okresowe sprawdzanie pod kątem ich dalszej przydatności do odtwarzania danych w przypadku awarii systemu, 5

5 6) nadzoruje przeprowadzanie przeglądów, konserwacji oraz uaktualniania systemów słuŝących do przetwarzania danych osobowych oraz wszystkich innych czynności wykonywanych przez informatyków na komputerowych zbiorach danych. 9. Naczelnicy wydziałów - samodzielne stanowiska Naczelnicy wydziałów samodzielne stanowiska są odpowiedzialni za: 1) nadzorowanie przestrzegania zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych przyjętych w Urzędzie przez podległy personel, w szczególności: a) przetwarzania danych osobowych w celu i zakresie określonym w imiennym upowaŝnieniu do przetwarzania danych osobowych, b) stosowania przydzielonych im indywidualnych identyfikatorów dostępu do systemu informatycznego przez podległych pracowników, c) przeciwdziałania dostępowi osób nieuprawnionych do danych osobowych i systemu informatycznego, w którym są przetwarzane, d) prawidłowego zabezpieczania danych osobowych oraz miejsc ich przechowywania w trakcie i po zakończeniu pracy. 2) niedopuszczenie do uŝywania zewnętrznych nośników danych do celów innych niŝ niezbędne do realizacji zadań wydziału lub tworzenia kopii bezpieczeństwa, z wyjątkiem sytuacji gdy jest to niezbędne ze względu na specyfikę zadania, 3) współdziałanie z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w zakresie przestrzegania zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie oraz identyfikacji i analizy ryzyk z tym związanych, 4) niezwłoczne informowanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji, o kaŝdym stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych lub systemu informatycznego, w którym są przetwarzane oraz współdziałanie przy usuwaniu skutków takiego naruszenia, 5) w przypadku utworzenia nowego zbioru danych osobowych, wynikającego z obowiązków nałoŝonych przepisami Ustawy lub nowymi zadaniami, kierownik komórki organizacyjnej lub pracownik na samodzielnym stanowisku pracy jest zobowiązany do przedłoŝenia Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji projektu wniosku o zgłoszeniu zbioru danych Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych. 6) W przypadku wprowadzenia zmian w istniejących zbiorach danych osobowych, osoby o których mowa w punkcie 5 niniejszego paragrafu zobowiązane są przygotować projekt wniosku o zgłoszeniu zmian w zbiorze danych, nie później niŝ w ciągu 10 dni od daty dokonania modyfikacji w zbiorze danych. 7) Wnioski o utworzenie nowego zbioru danych osobowych oraz wniosek o zgłoszeniu zmian w zbiorach juŝ istniejących przesyła się Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych w formie elektronicznej i papierowej w terminie do 30 dni od dnia dokonania zmiany w zbiorze danych. 10. Polityka bezpieczeństwa realizowana przy przetwarzaniu danych osobowych w StraŜy Miejskiej w ramach Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 1. Ochrona fizyczna sprzętu i pomieszczeń: a) w którym zlokalizowany jest sprzęt roboczy przeznaczony do współpracy wyposaŝony m.in. w czytniki mikroprocesorowych kart kryptograficznych i drukarki oraz gdzie przetwarzane i przechowywane są dane pobrane z bazy danych. b) sprzęt zabezpieczony jest poprzez automatyczne i manualne systemy kontroli dostępu (alarm. nadzór dyŝurnego monitoringu 24 godz./h). Jedynie pracownicy upowaŝnieni do przetwarzania danych mogą przebywać w tym pomieszczeniu. Inne osoby mogą przebywać w obecności osób upowaŝnionych, za ich wiedzą i zgodą, c) pomieszczenie jest w miejscu uniemoŝliwiającym jego zatopienie lub zalanie, d) drzwi wyposaŝone są w dwa zamki, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Polskiej Normie PN-90/B-92270, e) pomieszczenie posiadające okna zabudowane kratą, f) karty kryptograficzne słuŝące do nawiązywania szyfrowanego połączenia TLS, dokumenty i nośniki informacji zawierające dane osobowe przechowywane będą w metalowej szafie w pomieszczeniu wyznaczonym do przetwarzania danych osobowych, g) uŝycie mikroprocesorowych kart kryptograficznych za kaŝdym razem będzie odnotowywane w ksiąŝce ewidencji uŝycia kart kryptograficznych. 2. Ochrona danych: a) do ochrony danych oraz do ochrony dostępu do jednostki komunikującej się poprzez sieć Internet z systemem wykorzystywane jest Firewall. b) dane przesłane przez sieć internetową z SI-CEPIK zostaną przygotowane w formie wydruku komputerowego, 6

6 c) archiwum danych będzie przechowywane na dysku twardym jednostki, wykorzystywanej do komunikowania się z SI-CEPIK, oraz dodatkowo na nośnikach magnetycznych, d) nośniki magnetyczne ze zarchiwizowanymi danymi będą przechowywane w metalowej szafie w pomieszczeniu wyznaczonym do przetwarzania danych osobowych. 3. Do obsługi systemu CEPiK zostaną wyznaczone osoby spośród pracowników StraŜy Miejskiej oraz Wydziału Finansowego wraz ze wskazaniem administratora systemu, który będzie upowaŝniony do kontaktu z departamentem CEPiK oraz będzie odpowiedzialny za nadawanie oraz cofanie uprawnień do korzystania z systemu, przydzielanie upowaŝnionym pracownikom karty kryptograficznych wraz z kodami PIN.. Osoby przetwarzające dane osobowe 1. KaŜda osoba przetwarzająca dane osobowe posiada odpowiednie upowaŝnienie do przetwarzania danych osobowych zawierające: imię i nazwisko, datę nadania i okres jego obowiązywania, zakres danych, które osoba moŝe przetwarzać (zbiory danych) oraz identyfikator w przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane w systemie informatycznym, (wzór upowaŝnienia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Polityki), 2. KaŜda osoba upowaŝniona do przetwarzania danych osobowych jest zobowiązana do: 1) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie ustalonym indywidualnie przez Administratora Danych Osobowych w upowaŝnieniu i tylko w celu wykonywania nałoŝonych na nią obowiązków, 2) poznania i bezwzględnego przestrzegania obowiązujących u Administratora Danych Osobowych zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa systemu informatycznego, 3) zachowania w tajemnicy danych, które przetwarza oraz sposobów ich zabezpieczenia przez cały okres zatrudnienia u Administratora Danych Osobowych, a takŝe po ustaniu stosunku pracy lub odwołaniu z pełnionej funkcji, 4) korzystania z systemu informatycznego Administratora Danych Osobowych w sposób zgodny ze wskazówkami zawartymi w instrukcjach obsługi urządzeń wchodzących w skład systemu informatycznego, oprogramowania i nośników oraz zasadami przyjętymi w Urzędzie, 5) zabezpieczenia danych osobowych oraz informacji o zabezpieczeniach systemu informatycznego przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, nieuprawnioną modyfikacją, utratą lub zniszczeniem. 12. Osoby, których dane dotyczą 1. KaŜdej osobie, której dotyczą dane osobowe przetwarzane u Administratora Danych Osobowych, przysługuje prawo do: 1) dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych tej osoby, 2) poprawiania treści przetwarzanych danych osobowych tej osoby (bez zbędnej zwłoki), tj. do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, a takŝe Ŝądania czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania bądź usunięcia ze zbioru, jeŝeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są juŝ zbędne dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, 3) kontroli przetwarzanych danych osobowych tej osoby, w szczególności uzyskania informacji o: a) istnieniu zbioru danych osobowych i jego administratorze (wraz z siedzibą), b) celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, c) terminie rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych w zbiorze, d) treści jej danych osobowych (przedstawionej w powszechnie zrozumiałej formie), e) źródle, z jakiego pochodzą te dane (chyba Ŝe Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy państwowej, słuŝbowej lub zawodowej), f) sposobie udostępniania jej danych osobowych (w szczególności o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane są udostępniane), g) przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia indywidualnej sprawy uwzględniającej wniosek osoby, której dane dotyczą, podjętego podczas zawierania lub wykonywania umowy wyłącznie na podstawie operacji na danych osobowych prowadzonych w systemie informatycznym, h) obowiązku dostępu do treści swoich danych, a takŝe jeśli taki obowiązek istnieje - o jego podstawie prawnej, 7

7 i) prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich poprawiania, o których mowa w pkt. 1 i 2, j) prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystania w celach marketingowych lub przekazania innemu administratorowi danych (z uwzględnieniem wyjątków ustawowych), k) prawie udzielenia informacji o przysługujących prawach osobie, której one dotyczą, na jej wniosek w terminie 30 dni. 2. W przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której one dotyczą na jej Ŝądanie udziela się informacji wskazanych w ust. 1 pkt. 3 lit. a-f, ale nie częściej niŝ raz na 6 miesięcy. 3. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt. 3, powinna być udzielana w zrozumiałej formie oraz na piśmie, jeśli osoba o to wnioskuje. 4. W przypadku, gdy w nieduŝym odstępie czasowym dochodzi do ponownego lub kolejnego zbierania danych tej samej osoby do tych samych celów, moŝna powołać się na fakt wcześniejszego udzielenia informacji, o których mowa w ust. 1 pkt Obowiązek informacyjny nie występuje w przypadku gdy: 1) ze względu na okoliczności przekazania danych osobowych do przetwarzania w zbiorze zachodzi pewność (tj. obiektywna świadomość), Ŝe osoba, której dane dotyczą, posiada wszystkie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 2) dane są przetwarzane dla celów naukowych, dydaktycznych, historycznych, statystycznych lub archiwalnych, a udzielenie informacji pociągałoby za sobą nakłady niewspółmiernie z zamierzonym celem, 3) przekazanie informacji spowodowałoby: a) ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne, b) zagroŝenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, Ŝycia lub zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa publicznego, c) zagroŝenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa, d) istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą lub innych osób. Rozdział 4 OKREŚLENIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, NIEZBĘDNYCH DLA ZAPEWNIENIA POUFNOŚCI, INTEGRALNOŚCI I ROZLICZALNOŚCI PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH 13. Zachowanie poufności 1. W przypadku naboru na wolne stanowiska naleŝy zwracać uwagę między innymi na takie cechy kandydata, jak uczciwość, odpowiedzialność, przewidywalność zachowań. 2. Ryzyko utraty bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych, pojawiające się ze strony osób trzecich, które mają dostęp do danych osobowych (np. serwisanci, usługodawcy), jest minimalizowane przez wprowadzane do podpisanych umów zapisów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 3. Ryzyko ze strony osób, które potencjalnie mogą w łatwiejszy sposób uzyskać dostęp do danych osobowych jest minimalizowanie przez zobowiązywanie ich do zachowania tajemnicy na podstawie odrębnych zakresów czynności w formie pisemnych oświadczeń wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej Polityki. 14. Środki techniczne Opis środków technicznych znajduje się w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym słuŝącym do przetwarzania danych osobowych. 15. Szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych 1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest odpowiedzialny za szkolenie: 1) kaŝdej osoby, która ma zostać dopuszczona do przetwarzania danych osobowych, 2) wszystkich osób upowaŝnionych do przetwarzania danych osobowych w przypadku: a) zmiany zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, b) stwierdzenia istotnych lub powtarzalnych naruszeń zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych lub naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego, 3) osób dopuszczonych do przebywania w obszarze przetwarzania danych osobowych, 4) osób innych niŝ upowaŝnione do przetwarzania danych osobowych, jeśli pełnione przez nie funkcje wiąŝą się z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych. 2. Tematyka szkoleń jest dostosowana do stanowiska i funkcji danej osoby i obejmuje: 8

8 1) zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, sporządzania i przechowywania kopii, niszczenia wydruków i/lub zapisów na zewnętrznych nośnikach danych, 2) sposoby ochrony danych osobowych przed osobami nieuprawnionymi i procedury udostępniania danych osobom, których one dotyczą, 3) obowiązki osób upowaŝnionych do przetwarzania danych osobowych, 4) odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, 5) zasady powiadomienia i reakcji na stwierdzenie lub podejrzenie naruszenia zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, 6) zasady i procedury określone w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym słuŝącym do przetwarzania danych osobowych. 16. Odpowiedzialność osób upowaŝnionych do przetwarzania danych osobowych 1. Niezastosowanie się do obowiązujących u Administratora Danych Osobowych zasad bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności świadome naruszenie procedur ochrony danych przez pracowników upowaŝnionych do przetwarzania danych osobowych, moŝe być potraktowane jako cięŝkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, skutkujące rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 Kodeksu pracy. 2. NiezaleŜnie od rozwiązania stosunku pracy osoby popełniające przestępstwo będą pociągane do odpowiedzialności karnej zwłaszcza na podstawie art ustawy oraz art. 266 Kodeksu karnego. Przykładowo przestępstwo moŝna popełnić wskutek: 1) stworzenia moŝliwości dostępu do danych osobowych osobom nieupowaŝnionym albo osobie nieupowaŝnionej, 2) niezabezpieczenia nośnika lub komputera przenośnego, 3) zapoznania się z hasłem innego pracownika wskutek wykonania nieuprawnionych operacji w systemie informatycznym Administratora Danych Osobowych. 17. Przeglądy i aktualizacje Polityki bezpieczeństwa danych osobowych 1. Niniejsza Polityka podlega przeglądowi pod kątem aktualności i stosowalności nie rzadziej niŝ raz do roku. Przeglądu dokonuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji. 2. Niniejsza Polityka podlega aktualizacji kaŝdorazowo w przypadku: 1) likwidacji, utworzenia lub zmiany zawartości informacyjnej zbioru, 2) zmiany lokalizacji zbioru, 3) zmiany opiekuna zbioru lub administratora informacji, 4) zmiany przepisów prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, wymagającej aktualizacji niniejszej Polityki, 5) innych znaczących zmian w funkcjonowaniu Urzędu dotyczących danych osobowych. 3. Aktualizacji niniejszej Polityki dokonuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Zatwierdzenia zaktualizowanej Polityki dokonuje Administrator Danych Osobowych. 4. Administrator Bezpieczeństwa Informacji po uzgodnieniu z Administrator Danych Osobowych moŝe, stosownie do potrzeb, przeprowadzić wewnętrzną kontrolę zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych. Zakres, przebieg i rezultaty kontroli są dokumentowane na piśmie w protokole podpisywanym przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Danych Osobowych. Rozdział 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Niniejsza Polityka zostaje wprowadzona zarządzeniem Burmistrza Miasta Kętrzyn. 2. KaŜda osoba upowaŝniona do przetwarzania danych osobowych zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym dokumentem przed dopuszczeniem do przetwarzania danych oraz złoŝyć stosowne oświadczenie, potwierdzające znajomość jego treści. 9

9 Załącznik Nr 1 do Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miasta Kętrzyn WYKAZ BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ TWORZĄCYCH OBSZAR, W KTÓRYM PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE w Urzędzie Miasta Kętrzyn Dane osobowe przetwarzane są w dwóch budynkach Urzędu Miasta w Kętrzynie: 1) Urząd Miasta Kętrzyn Urząd Stanu Cywilnego Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste, Pl.Marsz.Józefa Piłsudskiego 1, -400 Kętrzyn 2) Urząd Miasta Kętrzyn, ul.wojska Polskiego, -400 Kętrzyn Lp. Nazwa Wydziału Opis przetwarzanych danych osobowych 1 Wydział Organizacyjny Spraw Obywatelskich 2 Wydział Infrastruktury Komunalnej Dane osobowe przetwarzane: - w związku z ewidencją ludności i dowodów osobistych, - w związku z prowadzeniem rejestru skarg i wniosków Dane osobowe przetwarzane w związku z najmem lokali komunalnych 3 Wydział Finansowy 4 Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Dane osobowe przetwarzane: - w związku z wymiarem i księgowością podatków: rolnego, od nieruchomości, od psów, od środków transportowych. Dane osobowe przetwarzane w związku z: - ewidencją gruntów i budynków, - wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, - numeracją porządkową nieruchomości, - sporządzaniem lub zmianą planu, - prowadzeniem rejestru właścicieli, uŝytkowników wieczystych i dzierŝawców nieruchomości. 5 Urząd Stanu Cywilnego Dane osobowe przetwarzane w związku z aktami stanu cywilnego. 10

10 Załącznik Nr 2 do Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miasta Kętrzyn WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH WRAZ ZE WSKAZANIEM PROGRAMÓW ZASTOSOWANYCH DO ICH PRZTWARZANIA w Urzędzie Miasta Kętrzyn Lp. Zbiór danych Programy zastosowane do przetwarzania / forma rejestru 1 Zbiór kart osobowych System PUMA (ZETO mieszkańca Olsztyn) 2 Ewidencja spraw lokalowych Ewidencja podatków System PUMA (ZETO 3 od środków transportu Olsztyn) 4 Ewidencja podatków System PUMA (ZETO od psów Olsztyn) 5 Ewidencja podatku rolnego i od nieruchomości Lokalizacja zbioru UM Plac M.J.Piłdsuskiego Rejestr papierowy UM ul.w.polskiego UM ul.w.polskiego UM ul.w.polskiego System PUMA (ZETO UM Olsztyn) ul.w.polskiego Miejsce przetwarzania danych UM Plac M.J.Piłdsuskiego 6 Ewidencja gruntów i budynków Rejestr wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i 7 zagospodarowania terenu System PUMA (ZETO Olsztyn) Rejestr papierowy UM ul.w.polskiego UM ul.w.polskiego 8 Numeracja porządkowa nieruchomości Rejestr papierowy UM ul.w.polskiego 9 Rejestr wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu Rejestr papierowy UM ul.w.polskiego 10 Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie Rejestr właścicieli, uŝytkowników wieczystych i dzierŝawców nieruchomości 12 Rejestr skarg i wniosków BP-USC (Technika IT UM Plac S.A. Gliwice M.J.Piłdsuskiego Rejestr papierowy UM ul.w.polskiego Rejestr papierowy UM ul.w.polskiego UM Plac M.J.Piłdsuskiego

11 Załącznik Nr 3 do Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miasta Kętrzyn OPIS STRUKTURY PRZETWARZANYCH ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH W Urzędzie Miasta Kętrzyn Lp. Zbiór danych Struktura zbioru 1 Zbiór kart osobowych mieszkańca - imiona rodziców - nazwisko rodowe - nazwisko rodowe matki - data urodzenia - numer ewidencji PESEL - obywatelstwo - płeć - nazwisko: z poprzedniego małŝeństwa - nazwisko rodowe oraz numer ewidencyjny PESEL ojca, matki - miejsce urodzenia - stan cywilny - numer aktu: urodzenia, małŝeństwa, zgonu oraz urząd stanu cywilnego, który go sporządził - imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL współmałŝonka - data zawarcia małŝeństwa - adnotacje o rozwodzie - numer ksiąŝeczki wojskowej - stopień wojskowy - data zgonu - rysopis 2 Ewidencja spraw lokalowych 3 Ewidencja podatków od środków transportu - numer ewidencji PESEL 4 Ewidencja podatków od psów 5 Ewidencja podatku rolnego i od nieruchomości - numer ewidencji PESEL - numer ewidencji PESEL 6 Ewidencja gruntów i budynków 7 Rejestr wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 12

12 8 Numeracja porządkowa nieruchomości - imiona rodziców 9 Rejestr wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu 10 Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie Rejestr właścicieli, uŝytkowników wieczystych i dzierŝawców nieruchomości 12 Rejestr skarg i wniosków - imiona rodziców - data urodzenia - numer ewidencji PESEL - zawód, - wykształcenie - seria i numer dowodu osobistego - nazwisko panieńskie z poprzedniego małŝeństwa, rodowe - miejsce i godzina urodzenia, - data i numer aktu: urodzenia, małŝeństwa, zgonu, - nazwisko i imię ojca, matki, współmałŝonka, - stan cywilny - płeć - data i miejsce zawarcia małŝeństwa - miejsce wystawienia i numer aktu urodzenia Ŝony, męŝa - data, godzina, miejsce zgonu, odnalezienia zwłok - nazwisko, imię, adres osoby zgłaszającej zgon, - adnotacje o rozwodzie - nazwisko po zawarciu małŝeństwa: męŝczyzny, kobiety - numery ewidencyjne PESEL ojca, matki, współmałŝonka - data uniewaŝnienia aktu małŝeństwa, urodzenia, zgonu, - imię nadane z urzędu, - data i numer orzeczenia sądu ustalającego ojcostwo, zaprzeczającego ojcostwo, przysposabiającego dziecko, - imię i nazwisko osoby przysposabiającej dziecko, - zmiana nazwiska dziecka, - data zgonu męŝa matki, - nazwisko i imię rodowe małŝonka, - nazwisko rodowe matki i ojca męŝczyzny, - nazwisko rodowe matki i ojca kobiety, - numer dowodu i miejsce wydania dowodu kobiety, męŝczyzny, - data rozwiązania poprzedniego małŝeństwa. 13

13 Załącznik Nr 4 do Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miasta Kętrzyn Kętrzyn,. U P O W A ś N I E N I E Nr.. Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) UpowaŜniam Panią/Pana zatrudnionego na stanowisku... do przetwarzania danych osobowych oraz obsługi systemu informatycznego oraz do urządzeń wchodzących w jego skład, słuŝących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kętrzynie UpowaŜnienie wydaje się na czas nieokreślony. Administrator.. 14

14 Załącznik Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miasta Kętrzyn. /imię i nazwisko pracownika/ ZAKRES CZYNNOŚCI PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I. Obowiązki pracownika : Pracownik dopuszczony do przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do: 1. Zapoznania się i wypełniania obowiązków wynikających z przepisów z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 101, poz. 926 z późn. zm. ) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 2. Kontrolowania dostępu do danych osobowych. 3. Zachowania w tajemnicy danych oraz sposobu ich zabezpieczania do których uzyskał dostęp w trakcie zatrudnienia, równieŝ po ustaniu zatrudnienia. 4. Zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych poprzez ich ochronę przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem. II. Odpowiedzialność pracownika: Za niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego aneksu pracownik ponosi odpowiedzialność na podstawie przepisów Regulaminu pracy, Kodeksu pracy oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Oświadczam, Ŝe treść niniejszego zakresu jest mi znana i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Potwierdzam odbiór 1 egz. zakresu czynności dot. przetwarzania danych osobowych.. /podpis pracodawcy/.. /podpis pracownika/ 15

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 czerwca 2011 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

2 3 4 5 Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w UMCS

2 3 4 5 Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w UMCS ZARZĄDZENIE Nr 6/2012 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku

Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku w sprawie: wprowadzenia w życie Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych Małgorzata Ziemianin Dnia 24.11.2015 roku w podmiocie o nazwie Publiczne Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

PolGuard Consulting Sp.z o.o. 1

PolGuard Consulting Sp.z o.o. 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH po 1 stycznia 2015r. Prowadzący: Robert Gadzinowski Ekspert akredytowany przez PARP Phare 2002 Program: Dostęp do innowacyjnych usług doradczych Działanie:

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU PO PIERWSZE RODZINA

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU PO PIERWSZE RODZINA ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU PO PIERWSZE RODZINA Rozdział 1 - Postanowienia ogólne. 1 1. Zasady ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Po pierwsze rodzina zwane dalej Zasadami określają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 10 KZ/ 2013 REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie.

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie. REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie. I Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7 /2009 Wójta Gminy Parchowo z dnia 3.02.2009 r. INSTRUKCJA Ochrony Danych Osobowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7 /2009 Wójta Gminy Parchowo z dnia 3.02.2009 r. INSTRUKCJA Ochrony Danych Osobowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7 /2009 Wójta Gminy Parchowo z dnia 3.02.2009 r. INSTRUKCJA Ochrony Danych Osobowych 1 ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. Instrukcja w sprawie ochrony danych osobowych, zwana

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W celu zabezpieczenia danych gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich oraz jego systemie informatycznym, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU MEDIACJI INIGO

PROCEDURA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU MEDIACJI INIGO PROCEDURA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU MEDIACJI INIGO 1. Ilekroć w procedurze jest mowa o: 1) zbiorze danych - rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz.U.2004.100.1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Cukrownik 1 1. Ochrona danych osobowych w SM Cukrownik ma na celu zapewnienie ochrony prywatności każdemu członkowi

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 124 Rektora UMK z dnia 19 października 2010 r. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych 1. Cel i zakres W związku z prowadzoną działalnością, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO Rozdział I 2 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO Jakie obowiązki spoczywają na doradcach podatkowych w związku z obowiązkiem ochrony danych osobowych? Jak powinna

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZNIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY DĄBRÓWKA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZNIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY DĄBRÓWKA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówka Nr 169/2016 z dnia 20 maja 2016 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZNIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY DĄBRÓWKA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych Damian Cieszewski dnia 31 sierpnia 2015 r. w podmiocie o nazwie Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 31 stycznia 2013 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE Chruślina 19-03-2015r. 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chruślinie Dnia 10-03-2015r.

Bardziej szczegółowo

a) po 11 dodaje się 11a 11g w brzmieniu:

a) po 11 dodaje się 11a 11g w brzmieniu: Zarządzenie Nr 134/05 Starosty Krakowskiego z dnia 27 grudnia 2005r. - w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Krakowskiego Nr 40/99 z dnia 19 sierpnia 1999r. w sprawie ochrony danych osobowych, stosowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2006 roku

Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2006 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO-0130/14/2006 Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2006 roku w sprawie: ochrony danych osobowych przetwarzanych w Uniwersytecie Jagiellońskim Na

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 1-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 1-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Warszawa 2015-07-14 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182) 1-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2009 Kierownika GOPS z dnia 10 lutego 2009 r. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku Realizując postanowienia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2005 Burmistrza Brzeszcz z dnia 21 czerwca 2005 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA URZĘDU GMINY W BRZESZCZACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Świętajno Na podstawie art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych... Imię i nazwisko właściciela firmy Dnia... data wdrożenia w przedsiębiorstwie o nazwie... Nazwa przedsiębiorstwa Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW W RAMACH UMOWY

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW W RAMACH UMOWY Załącznik nr 13 do Umowy UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW W RAMACH UMOWY Nr.. Kontrola 30 projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 1.5 oraz Poddziałań

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Spis treści 1. Podstawa i cel Polityki... 2 2. Definicje i terminy użyte w Polityce... 3 3. Administrator Danych Osobowych obowiązki i odpowiedzialność...4 4. Personel ADO... 6 5. Powierzanie przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15 http://www.szpital.zabrze.pl ; mail: sekretariat@szpital.zabrze.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik do zarządzenia 6/2016 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 101/2011

Zarządzenie nr 101/2011 Zarządzenie nr 101/2011 W ó j t a G m i n y K o b y l n i c a z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcja ochrony danych osobowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2013 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 31 stycznia 2013 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Informacji (PBI) URZĄDU GMINY SECEMIN. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39 Wójta Gminy Secemin z dnia 30 sierpnia 2012 roku

Polityka Bezpieczeństwa Informacji (PBI) URZĄDU GMINY SECEMIN. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39 Wójta Gminy Secemin z dnia 30 sierpnia 2012 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39 Wójta Gminy Secemin z dnia 30 sierpnia 2012 roku Polityka Bezpieczeństwa Informacji (PBI) URZĄDU GMINY SECEMIN Załączniki : 1. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie.

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Administrator Danych Damian Cieszewski dnia 31 sierpnia 2015 r. w podmiocie o nazwie Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW

Bardziej szczegółowo

Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kocku

Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kocku Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE SŁAWOMIR PIWOWARCZYK KAMIENICA 65, 32-075 GOŁCZA NIP: 678 262 88 45, REGON: 356 287 951......... pieczęć firmowa podpis

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. ochrony danych osobowych określający politykę bezpieczeństwa. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. ochrony danych osobowych określający politykę bezpieczeństwa. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N ochrony danych osobowych określający politykę bezpieczeństwa Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM MONITORINGU MIEJSKIEGO SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZNANIA DANYCH OSOBOWYCH MONITORING MIEJSKI W RADOMIU

POLITYKA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM MONITORINGU MIEJSKIEGO SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZNANIA DANYCH OSOBOWYCH MONITORING MIEJSKI W RADOMIU Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 33573/2013 Prezydenta Miasta Radomia Z dnia 14 marca 2013 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM MONITORINGU MIEJSKIEGO SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZNANIA DANYCH OSOBOWYCH MONITORING

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Różanie,

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Różanie, Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2015 Burmistrza Gminy Różan z dnia 30 grudnia 2015 r. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Różanie Polityka bezpieczeństwa przetwarzania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Załącznik Nr 1 Do ZARZĄDZANIA NR 9/2011 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA 1 I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. W GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w GNIEŹNIE

R E G U L A M I N OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. W GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w GNIEŹNIE R E G U L A M I N OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w GNIEŹNIE 1 I. Postanowienia ogólne 1 1. Polityka ochrony danych osobowych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

4) Gabinet zastępcy dyrektora i pedagoga 2 osoby znajdujący się na I piętrze budynku

4) Gabinet zastępcy dyrektora i pedagoga 2 osoby znajdujący się na I piętrze budynku Załącznik nr 1 do,,polityki bezpieczeństwa Wykaz pomieszczeń Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie, w których przetwarza się dane osobowe, oraz osoby mające prawo wglądu do danych

Bardziej szczegółowo

1 Zakres Regulaminu. integralności, rozliczalności przetwarzania danych osobowych. 2 Pojęcia używane w Regulaminie

1 Zakres Regulaminu. integralności, rozliczalności przetwarzania danych osobowych. 2 Pojęcia używane w Regulaminie REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH określający politykę bezpieczeństwa danych osobowych w stowarzyszeniu Sieć Obywatelska Watchdog Polska (przyjęty uchwałą zarządu nr 1/VIII/2014 z 26.08.2014 r.) 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA Obowiązuje od: 01

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

Przykładowy wzór Wystąpienia GIODO dotyczy zastosowanych środków bezpieczeństwa* Wystąpienie o dokonanie sprawdzenia

Przykładowy wzór Wystąpienia GIODO dotyczy zastosowanych środków bezpieczeństwa* Wystąpienie o dokonanie sprawdzenia Przykładowy wzór Wystąpienia GIODO dotyczy zastosowanych środków bezpieczeństwa*... oznaczenie administratora bezpieczeństwa informacji oraz jego adresu do korespondencji Wystąpienie o dokonanie sprawdzenia

Bardziej szczegółowo

Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej.

Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej. Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej. Każdy lekarz i lekarz dentysta prowadzący praktykę lekarską, mimo, że nie jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FAMEG" w Radomsku

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FAMEG w Radomsku REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FAMEG" w Radomsku Zatwierdzono Uchwałą Rady Nadzorczej nr 15/2012 z dnia 25 maja 2012 r. Sekretarz Rady Nadzorczej Ewa Pawłowska Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Jakie są podstawowe obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych?

Jakie są podstawowe obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych? Jakie są podstawowe obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych? Przypomnijmy. Ustawa o ochronie danych osobowych określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych i prawa osób

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w POYADE Group Poland sp. z o.o.

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w POYADE Group Poland sp. z o.o. Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w POYADE Group Poland sp. z o.o. w Bydgoszczy Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych. w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o.

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych. w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o. Spis treści 1. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych... 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI URZĘDU GMINY W KIKOLE

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI URZĘDU GMINY W KIKOLE Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 34/08 Wójta Gminy Kikół z dnia 2 września 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kikole, wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną danych osobowych

Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną danych osobowych Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną danych osobowych Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI... 2 III. ZAKRES STOSOWANIA...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Danych Osobowych

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Danych Osobowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1848/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 marca 2009 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Danych Osobowych Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Rozdział 2. Deklaracja intencji, cele

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego, zwani dalej Stronami,

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego, zwani dalej Stronami, POROZUMIENIE pomiędzy Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Michałem Serzyckim a Stowarzyszeniem Marketingu Bezpośredniego reprezentowanym przez Katarzynę Domańską, Członka Zarządu Leszka Konkela,

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Gryflandia

Polityka Bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Gryflandia Załącznik nr 3 do Regulaminu Funkcjonowania Biura Polityka Bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Gryflandia Polityka bezpieczeństwa określa sposób prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne danych osobowych

Bezpieczeństwo teleinformatyczne danych osobowych Bezpieczna Firma Bezpieczeństwo teleinformatyczne danych osobowych Andrzej Guzik stopień trudności System informatyczny, w którym przetwarza się dane osobowe, powinien oprócz wymagań wynikających z przepisów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w STAROSTWIE POWIATOWYM w ŻYWCU. Rozdział I. Postanowienia ogólne, definicje

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w STAROSTWIE POWIATOWYM w ŻYWCU. Rozdział I. Postanowienia ogólne, definicje Załączniki do Zarządzenia Nr 73/2015 Starosty Żywieckiego z dnia 03 grudnia 2015 r. Załącznik Nr 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w STAROSTWIE POWIATOWYM w ŻYWCU Rozdział I Postanowienia ogólne, definicje 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji i przetwarzania danych osobowych.

REGULAMIN. organizacji i przetwarzania danych osobowych. 1 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 243/09 Burmistrza Michałowa z dnia 14 września 2009 r. REGULAMIN organizacji i przetwarzania danych osobowych. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Rozdział 2. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU I. POSTANOWIENIA OGÓNE. Podstawa prawna. 1 - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2008 Wójta Gminy Miłkowice z Dnia 2 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Umowa nr..- /15 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy.. w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji i przetwarzania danych osobowych.

REGULAMIN. organizacji i przetwarzania danych osobowych. Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1848/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 marca 2009 r. REGULAMIN organizacji i przetwarzania danych osobowych. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Rozdział 2. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie

Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

3. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

3. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 7 kwietnia 2008 r. DIS/DEC 222/8731/08 dot. DIS-K-421/147/07 DIS-K- 421/149/07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 i art. 105

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 623/ ABI/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 623/ ABI/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 623/ ABI/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie opisu stanowiska Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Na podstawie 2 ust.2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22. z dnia 2 lipca 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 22. z dnia 2 lipca 2008 r. REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie RB/56/08 ZARZĄDZENIE NR 22 z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych przetwarzanych tradycyjnie i w systemach informatycznych Szkoły

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /16. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy:... z siedzibą przy...

Umowa nr..- /16. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy:... z siedzibą przy... Umowa nr..- /16 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2016 r. w Poznaniu pomiędzy:... z siedzibą przy... NIP: - - -, REGON:... reprezentowanym/ą przez:... -... Zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Spis treści: 1. Postanowienia ogólne. 2. Wykaz budynków, pomieszczeń tworzących obszar w którym przetwarzane są dane osobowe. 3. Wykaz zbiorów danych osobowych programy stosowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie

Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu Ogrodowym KMITA w Zabierzowie

Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu Ogrodowym KMITA w Zabierzowie Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu Ogrodowym KMITA w Zabierzowie Zatwierdzony Uchwałą nr 16/11/2015 z dnia 01-08-2015 S P I S TREŚCI I. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA...4 Pojęcia podstawowe...4

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji. Opracował: Mariusz Hoffman

Bezpieczeństwo informacji. Opracował: Mariusz Hoffman Bezpieczeństwo informacji Opracował: Mariusz Hoffman Akty prawne dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 13/2010/2011 Polityka bezpieczeostwa danych osobowych POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik do zarządzenia nr 13/2010/2011 Polityka bezpieczeostwa danych osobowych POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik do zarządzenia nr 13/2010/2011 Polityka bezpieczeostwa danych osobowych POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Polityka bezpieczeostwa danych osobowych powstała w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie: wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Zadania Administratora Systemów Informatycznych wynikające z przepisów ochrony danych osobowych. Co ASI widzieć powinien..

Zadania Administratora Systemów Informatycznych wynikające z przepisów ochrony danych osobowych. Co ASI widzieć powinien.. Zadania Administratora Systemów Informatycznych wynikające z przepisów ochrony danych osobowych Co ASI widzieć powinien.. Czy dane osobowe są informacją szczególną dla Administratora Systemów IT? Administrator

Bardziej szczegółowo

2. Administratorem Danych Osobowych w SGSP w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Rektor-Komendant SGSP.

2. Administratorem Danych Osobowych w SGSP w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Rektor-Komendant SGSP. ZARZĄDZENIE NR 34/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie organizacji zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w SGSP w ramach wdrożenia kompleksowej Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

2) stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem,

2) stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem, Wskazówki dotyczące sposobu opracowania instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24 FIRMY ELF24 SP. Z O.O. SP. K. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Poznań, czerwiec 2015 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2006 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 29.12.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach Podstawa

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. z siedzibą w Warszawie

Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. z siedzibą w Warszawie Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora IFiS PAN nr 5/2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 29/2005/2006 Obowiązuje od 23.06.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Załącznik do zarządzenia nr 29/2005/2006 Obowiązuje od 23.06.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Załącznik do zarządzenia nr 29/2005/2006 Obowiązuje od 23.06.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ CZĘŚĆ OGÓLNA Podstawa prawna: 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Polityka bezpieczeństwa opisuje reguły i zasady ochrony danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Anitę Kowalską, zamieszkałą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-25/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie Nr R-25/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 kwietnia 2011 r. Zarządzenie Nr R-25/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie realizacji w Politechnice Lubelskiej ochrony danych osobowych Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku AdministratorBezpieczeństwa Informacji Białystok, 2014r. S P I S T R

Bardziej szczegółowo

Jak zorganizować szkolną infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną) Tadeusz Nowik

Jak zorganizować szkolną infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną) Tadeusz Nowik Jak zorganizować szkolną infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną) Tadeusz Nowik Program 1. Strategia bezpieczeństwa w szkole/placówce. 2. Realizacja polityki bezpieczeństwa infrastruktury IT.

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Polityki Bezpieczeństwa Informacji. Wzory dokumentów wewnętrznych

Załączniki do Polityki Bezpieczeństwa Informacji. Wzory dokumentów wewnętrznych Załączniki do Polityki Bezpieczeństwa Informacji Wzory dokumentów wewnętrznych Załącznik nr.1 Upoważnienie Nr 01/2013... Działając na podstawie uprawnień nadanych mi w Urzędzie Gminy w sprawie ochrony

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 września 2005 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

z dnia 5 września 2005 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0152/11/05 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 września 2005 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I. Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 30 maja 2011r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 30 maja 2011r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 30 maja 2011r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻACYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w Gimnazjum nr 2 im. Aleksandra Kamińskiego w Żarach

Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w Gimnazjum nr 2 im. Aleksandra Kamińskiego w Żarach Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w Gimnazjum nr 2 im. Aleksandra Kamińskiego w Żarach Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/2015 Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 27 maja 2015 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo

Bardziej szczegółowo