Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie"

Transkrypt

1 Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r., dotyczącego zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, Wewnętrznego Systemu Oceniania Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie - zgodny z podstawą programową przedmiotu historia i społeczeństwo dla II etapu edukacyjnego: klasy IV VI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku). 1

2 Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r., dotyczącego zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, Wewnętrznego Systemu Oceniania Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie i jest zgodny z podstawą programową przedmiotu historia i społeczeństwo dla II etapu edukacyjnego: klasy IV VI oraz Programem nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej Klucz do historii, autorstwa Małgorzaty Lis, opublikowanym przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Przedmiotowy system oceniania uwzględnia: 1. Informacje, jakie umiejętności nabyte na przedmiocie historia i społeczeństwo będą podlegały ocenie obszary aktywności ucznia; 2. Kontrakt między nauczycielem a uczniem; 3. Kryteria ocen zawierające wymagania na daną ocenę; 4. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów; 5. Sposób ustalania oceny śródrocznej i końcoworocznej; 6. Zasady współdziałania z uczniami i rodzicami. OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA 1. Postawy i zachowania specyficzne dla aktywności historycznych: uczeń rozumie przyczyny i skutki poznanych zjawisk; uczeń prawidłowo posługuje się chronologią i poprawnie operuje pojęciami z nią związanymi; uczeń umie wykorzystać różne źródła informacji do zdobywania wiedzy historycznej; uczeń umie korzystać z mapy jako źródła wiadomości; uczeń próbuje interpretować różnego rodzaju źródła historyczne; uczeń próbuje samodzielnie oceniać fakty i wydarzenia historyczne; uczeń zna i przestrzega praw dziecka i praw człowieka. 2. Postawy i zachowania funkcjonujące poza sferą działań ściśle związanych z historią: uczeń umie jasno i precyzyjnie formułować myśli, odpowiedzi i pytania, wyjaśnia je, zarówno w mowie, jak i w piśmie; uczeń umie posługiwać się encyklopedią, tekstem źródłowym i zbiorami bibliotecznymi; 2

3 uczeń rozwiązuje problemy indywidualnie i w grupie; uczeń wie, jak umiejętnie uczestniczyć w dyskusji; uczeń próbuje posługiwać się językiem historycznym przy opisie wydarzeń; uczeń okazuje tolerancję i szacunek dla poglądów niezgodnych z jego własnymi; uczeń szanuje prawa innych ludzi. UMOWA KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. Są zapowiadane nie później niż tydzień przed ich przeprowadzeniem i omówiony jest ich zakres. Nieobecność na sprawdzianie lub pracy klasowej może być usprawiedliwiona chorobą ucznia i potwierdzona przez lekarza lub rodziców/prawnych opiekunów; Prace pisemne są archiwizowane przez rok. Rodzice mają prawo wglądu podczas wywiadówek i otwartych drzwi ; 2. Na koniec semestru przewiduje się test sprawdzający; 3. Jeżeli praca klasowa lub sprawdzian, test nie odbędą się w terminie ustalonym przez nauczyciela, z przyczyn niezależnych od nauczyciela lub klasy, wówczas nauczyciel w porozumieniu z klasą ustala nowy termin; 4. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową, sprawdzian lub test z przyczyn losowych, powinien ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły; 5. Krótkie sprawdziany kartkówki są obowiązkowe, mogą, ale nie muszą być zapowiedziane i nie podlegają poprawie. Zakres treści tych sprawdzianów obejmuje trzy ostatnie tematy lekcyjne; 6. Każdy uczeń ma prawo prosić nauczyciela o dodatkowe wyjaśnienie niezrozumiałego tematu lekcji i do dodatkowej pracy domowej; 7. Uczeń może poprawić słabą ocenę niedostateczną lub dopuszczającą z pracy klasowejdwa razy w semestrze, w terminie uzgodnionym z nauczycielem; 8. Nie ocenia się ucznia po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności; 9. Uczeń ma prawo, ale i obowiązek zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji /należy rozumieć zarówno przygotowanie ustne, brak pracy domowej, jak i brak zeszytu przedmiotowego/. Ma prawo zgłosić nieprzygotowanie 2 razy w półroczu na początku każdych zajęć. Trzecie i kolejne nieprzygotowanie do lekcji pozwala nauczycielowi postawić ocenę niedostateczną. Próba oszukania nauczyciela upoważnia go do postawienia uczniowi oceny niedostatecznej. 10. Jeżeli uczeń będzie nieobecny na lekcji, jest zobowiązany do samodzielnego uzupełnienie braków /notatki lekcyjnej i zadanej pracy domowej/; 11. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne, czytelne i estetyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego zapisywanie w nim notatek i prac domowych; 3

4 12. Uczeń za pracę na zajęciach lekcyjnych otrzymuje plusy. Trzy plusy są równoznaczne z oceną bardzo dobrą. 13. Uczniowie klas IV w miesiącu wrześniu nie otrzymują ocen niedostatecznych; 14. Uczeń ma obowiązek systematycznie pracować na lekcjach historii i w domu /ma obowiązek przeczytania danego tematu lekcji z podręcznika/; 15. Uczeń na koniec semestru i koniec roku szkolnego ma możliwość pytania na wyższą ocenę poprawę oceny. Jednak swoją ocenę uczeń pracuje cały semestr lub cały rok; 16. Oceny śródroczne wystawia nauczyciel w terminie ustalonym przez dyrekcję szkoły (przynajmniej siedem dni) przed posiedzeniem rady pedagogicznej; 17. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% zajęć lekcyjnych nie może być klasyfikowany z historii i społeczeństwa; 18.. O planowanej ocenie niedostatecznej uczeń zostaje powiadomiony na miesiąc przed planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej i ma prawo poprawić ocenę w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. KRYTERIA OCENY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Normy wymagań na poszczególne oceny szkolne znajdują się w kolejnych załącznikach: nr 1 klasa IV NARZĘDZIA POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW: 1. Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: prac klasowych, sprawdzianów, testów; krótkich sprawdzianów kartkówek, odpowiedzi ustnych, prac domowych, przygotowania się do lekcji, aktywności w czasie lekcji, pracy w grupach lub pracy samodzielnej. 2. Stosowane metody: pogadanka; rozmowa nauczająca; praca z tekstem. V. SPOSÓB USTALANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ Ocenianie będzie się odbywać w oparciu o skalę obowiązującą w polskim systemie oświaty. Dopuszcza się stosowanie znaków plus (+) i minus (-) przy ocenach cząstkowych. Ocenianie jest jawne. 4

5 Obszary oceniane w ciągu semestru: 1. Prace klasowe, testy i krótkie sprawdziany kartkówki W zależności od zdobytych punktów uczniowie otrzymują oceny w następujący sposób: celujący 100% bardzo dobry 99% - 95% bardzo dobry - 94% - 90% dobry + 89% - 85% dobry 84% - 79% dobry - 78% - 75% dostateczny+ 74% - 70% dostateczny 69% - 54% dostateczny - 53% - 50% dopuszczający + 49% - 45% dopuszczający 44% - 35% dopuszczający - 34% - 31% niedostateczny 30% - 0% 2. Odpowiedzi ustne: na które składają się: umiejętności zanalizowania tematu główna myśl jasno sformułowana; logiczne uzasadnienie własnego stanowiska umiejętności selekcjonowania materiału brak błędów faktograficznych; fakty mieszczące się w podstawie programowej; styl wypowiedzi, czyli: samodzielność i płynność wypowiedzi; konsekwentne stosowanie adekwatnej terminologii; bogate słownictwo 3. Praca domowa: oceniamy następujące umiejętności poprawność; kompletność pracy; oryginalność; samodzielność; prezentacja wyników 5

6 4. Aktywność: oceniamy stopniem lub umownym znakiem (+) w zależności od wkładu pracy. Trzy plusy powodują wpisanie do dziennika lekcyjnego oceny bardzo dobrej. 5. Praca w grupach: będzie polegała na efektywnym współdziałaniu w zespole i ocenianiu własnego uczenia się, skutecznym porozumiewaniu się w różnych sytuacjach i rozwiązywaniu problemów w twórczy sposób. Praca w grupie będzie oceniana przez ucznia jako element samooceny i przez nauczyciela, uwzględniając następujące fazy: zaangażowanie, przekształcania, badanie, prezentację. Kryteria oceny pracy w grupie: zadana praca; wkład w pracę grupy; kontakt z grupą. Oceny: bardzo dobry: uczeń konsekwentnie wykonuje zadaną pracę, przypomina innym członkom grupy o zadanej pracy, wnosi pozytywny wkład w pracę, ma wiele ciekawych pomysłów, szczerze chwali wkład wnoszony przez innych, zachęca do dobrej komunikacji, szanuje innych i ich pomysły. dobry: koncentruje się na wyznaczonym działaniu, wykonuje zadanie z czasem, słucha innych, zwykle szanuje innych, zdolny do kompromisu. dostateczny: większość czasu wykonuje zadaną pracę, czasami odrywa się od pracy, rozmawiając na inne tematy, wnosi pewien wkład w pracę grupy, opiera się na pomysłach innych, czasami chwali innych, niezbyt wyraźnie okazuje szacunek członkom grupy. dopuszczający: często odrywa się od zadanej pracy, dyskutuje na inne tematy, wykonuje część pracy, nie słucha pomysłów innych, rzadko chwali innych i okazuje im szacunek. niedostateczny: odrywa od pracy innych członków grupy, zajmuje się innymi sprawami, rozmawia z ludźmi z innych grup, pozbawia grupę zapału do pracy, przeszkadza, nie stara się o potrzebne materiały, zamyka usta grupie, całkowicie dominuje w dyskusji, nigdy nie zawiera kompromisu. 6. Zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń: obowiązkiem ucznia jest systematycznie (czytelne i estetyczne) prowadzenie notatek w zeszycie przedmiotowym lub w zeszycie ćwiczeń; za brak zeszytu uczeń otrzymuje minus ; uzyskania trzech minusów jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej; za prowadzenie zeszytu lub zeszytu ćwiczeń uczeń może otrzymać ocenę. 6

7 7. Przy wystawieniu oceny śródrocznej i końcoworocznej będą brane pod uwagę kryteria społeczno wychowawcze oraz zalecenia Poradni Pedagogicznej - Psychologicznej: warunki nauki ucznia w domu rodzinnym; trudności ucznia wynikające z patologii rodziny; stan zdrowia ucznia; stosunek ucznia do obowiązków szkolnych; wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z obowiązków szkolnych; systematyczność ucznia; możliwości ucznia; trudne sytuacje losowe w życiu ucznia. VI. SPOSOBY INFORMOWANIA O OSIĄGNIĘCIACH I POSTĘPACH Uczniów: ustne uzasadnienie oceny; recenzje prac pisemnych; publikowanie wyników prac uczniowskich. Rodziców: ogólnoklasowe spotkania; rozmowy indywidualne; korespondencja. 7

8 Załącznik nr 1 do przedmiotowego systemu oceniania wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z historii i społeczeństwa zgodne z podstawą programową z historii i społeczeństwa II etap edukacyjny klasy IV VI i programem nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej Klucz do historii autor: Małgorzata Lis, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. klasa IV * Gwiazdką oznaczono tematy Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy temat ten jako obowiązkowy czy nadobowiązkowy wówczas wymagania dotyczyć będą oceny celującej. Nr lekcji lekcji Ocena Ocena dostateczna dopuszczająca CZĘŚĆ 1 ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Ocena dobra Ocena bardzo dobra Podstawa programowa 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli. źródła historyczne. UCZEŃ: historia i czym zajmuje się historyk. źródło historyczne, legenda i zabytek. - umie krótko scharakteryzować epoki historyczne. - wie, jakie funkcje pełni muzeum, - umie podzielić źródła historyczne na pisane i niepisane. - wyjaśnia, po co uczy się historii. inne formy poznawania historii (film, obraz), - rozumie znaczenie źródeł historycznych dla pracy historyka. - rozumie wpływ wydarzeń historycznych na teraźniejszość, - rozumie wpływ współczesnych zdarzeń także z życia ucznia na kształtowanie się przyszłej historii. - umie odczytać informacje z ilustracji przedstawiającej źródło niepisane,. - rozumie, dlaczego należy chronić źródła historyczne. Historia jako dzieje. Historia jako dzieje 8

9 3. Historia zegara i nie tylko chronologia, tysiąclecie, era, przed naszą erą. - wie, jakie są rodzaje zegarów, podstawowe podziały czasu (wiek, era itp.). - umieszcza wydarzenia na osi chronologicznej, chronologia. - wie, w jakim celu i gdzie wynaleziono kalendarz, - rozumie, jakie ma znaczenie chronologia w nauce historii. - rozumie, dlaczego inaczej liczymy czas przed naszą erą. Chronologia historyczna 4. Kiedy to było? Obliczanie czasu. określanie wieku, ery, obliczanie upływu czasu między wiekami. podstawowe podziały czasu (wiek, era itp.). chronologia, umie - określić na podstawie daty wiek i jego połowę. - umie obliczyć upływ czasu między wydarzeniami p.n.e. i n.e. - rozumie, jakie ma znaczenie chronologia w nauce historii. Chronologia historyczna 5. Palcem po mapie. mapa historyczna, rodzaje map historycznych. mapa. Wie, co to jest tytuł mapy i legenda. 6. Archeologia co to takiego?* - wie, czym zajmuje się archeolog. - wie, jakie są rodzaje map. na mapie konkretne miejsca i określić ich przynależność państwową. - wie, jakimi narzędziami i technikami posługuje się archeolog. - umie odróżnić od siebie rodzaje map. starą mapę i różnice między mapą dawną i współczesną. - potrafi wymienić rożne znaleziska archeologiczne i ocenić ich wartość. czytania mapy dla poznania zjawisk i procesów historycznych. pracy archeologa dla poznawania historii. Analiza i interpretacja historyczna. 7. Lekcja powtórzeniowa. epoki historyczne źródła historyczne chronologia. - rozumie pojęcia: wiek, era, epoka, historia, źródło historyczne, - oblicza czas, który upłynął między epokami i wydarzeniami, - przypisuje daty wydarzeń do odpowiednich wieków. - wymienia kolejne epoki historyczne, - wie, jakie wyróżniamy rodzaje źródeł historycznych, - wyjaśnia, dlaczego uczymy się historii. - przedstawia własne rozumienie konieczności nauki historii. - klasyfikuje źródła historyczne, posługując się przykładami, - uzasadnia przydatność źródeł w pracy historyka i archeologa. 9

10 CZĘŚĆ 2: CZŁOWIEK SPOŁECZEŃSTWO 8. Każdy człowiek jest inny. odmienność i niepowtarzalność człowieka. UCZEŃ: - wie, czym ludzie różnią się między sobą. tolerancja. różnice między ludźmi oraz zauważyć wynikające z nich korzyści i trudności. - rozumie, że należy szanować innych bez względu na wiek, wygląd czy przekonania. - umie odróżnić tolerancję od akceptacji. Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym. 9. W domu, w szkole, w społeczeństwie. rodzina, społeczność szkolna, społeczeństwo, prawa i obowiązki ucznia. 10. Ja i moja historia. tradycja rodzinna, pokolenie. społeczeństwo i grupa społeczna i jakie są podstawowe rodzaje grup społecznych. pamiątka rodzinna, zwyczaj, drzewo genealogiczne i rodowód. 11. Szkoła dawniej i dziś.* - rozumie, że dawniej nauka nie wyglądała tak jak dzisiaj. przykłady społeczeństw i grup społecznych, - umie określić, do jakich grup sam należy i jaką pełni w nich funkcję, - umie określić podstawowe funkcje rodziny. - umie odróżnić pamiątkę od zwyczaju oraz drzewo genealogiczne od rodowodu, - umie podać przykład pamiątki i zwyczaju w swojej rodzinie. - wie, kim była Maria Skłodowska-Curie. przywódcę oraz określić role członków grupy społecznej, - rozumie potrzebę życia ludzi w grupach, - rozumie konieczność udziału w wyborach (na razie do samorządu szkolnego). - umie narysować rodowód i drzewo genealogiczne. - wie, czym się różni szkoła dawna od dzisiejszej. grupy społecznej w życiu codziennym (zwłaszcza znaczenie szkoły i rodziny). - rozumie korzyści wynikające z poznania swojej historii i historii swojej rodziny. - potrafi opowiedzieć, jak kiedyś wglądała nauka w dawnej szkole. Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym. Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym. 10

11 12. Lekcja powtórzeniowa. społeczeństwo, grupa społeczna rodzina, szkoła tolerancja konflikty prawa i obowiązki ucznia - zna pojęcia: społeczeństwo, grupa społeczna, - wie, czym ludzie różnią się między sobą, - umie określić podstawowe funkcje rodziny. - wie do jakich grup społecznych należy i jaką pełni w nich funkcję. - zna swoje prawa i obowiązki jako uczeń w społeczności szkolnej. tolerancja i potrafi opowiedzieć, w jaki sposób się przejawia. - potrafi opowiedzieć o konfliktach między ludźmi i wie, w jaki sposób próbować radzić sobie z nimi. CZĘŚĆ 3: MAŁA I WIELKA OJCZYZNA 13. Moja ojczyzna Orzeł godło Polski*. stolica Polski godło, flaga, hymn państwowy historia orła sąsiedzi Polski. UCZEŃ: - wie, jakie miasto jest stolicą Polski, jakie są polskie symbole narodowe. - umie wymienić sąsiadów Polski. na mapie sąsiadów Polski. - rozumie konieczność zdobywania wiedzy o ojczyźnie. - zna historię narodowego godła. Ojczyzna oraz temat 14. Polska niejedno ma imię. regiony Polski 15. Moja wielka i mała ojczyzna. mój region, mała ojczyzna - zna pojęcia: region, gwara, strój regionalny, mniejszość narodowa. -wie, co to jest ojczyzna i patriotyzm. na mapie i nazwać najważniejsze polskie regiony oraz region, w którym mieszka. mała ojczyzna. na mapie i nazwać wszystkie polskie regiony. małej ojczyzny w swoim życiu i w historii. lokalnych zwyczajów dla budowania kultury polskiej. - umie znaleźć informacje na temat swojej małej ojczyzny, interesuje się życiem lokalnym. Ojczyzna. Ojczyzna, mała Ojczyzna 16. Lekcja powtórzeniowa. patriotyzm polskie symbole narodowe regiony Polski mniejszości etniczne i narodowe patriotyzm. - zna polskie symbole narodowe. - wymienia sąsiadów Polski, na mapie państwa graniczące z Polską. - wymienia regiony Polski, - rozumie ich odrębności, - wymienia cechy charakterystyczne własnego i innych regionów. - charakteryzuje swoją małą ojczyznę, - potrafi wskazać, jakie znaczenie ma dla niego i jego najbliższych. 11

12 CZĘŚĆ 4: DAWNO, DAWNO TEMU 17. Bardzo dawna historia człowieka.* prehistoria 18. Nad wielkimi rzekami. * pierwsze cywilizacje, rolnictwo, rola wielkich rzek. 19. Historia pisma. alfabety: fenicki, grecki, łaciński, współczesny. 20. Gliniane tabliczki.* pismo klinowe, Babilon. 21. Na rydwanie faraona.* faraon, rydwan, hieroglify, piramidy. UCZEŃ: - potrafi wymienić zajęcia człowieka pierwotnego - wie, jakie były funkcje ognia. - omawia rolę rzeki w starożytności. - wie, kiedy wynaleziono pismo. -wymienia grupy społeczne zamieszkujące Mezopotamię. - wie, kim był faraon i do czego służyły piramidy. - wymienia najpowszechniejsze narzędzia człowieka pierwotnego - wie, co zmieniło życie człowieka pierwotnego. - potrafi wskazać na mapie Nil i Mezopotamię - wie, kim byli Sumerowie. - rozumie, do czego służyło pismo. - potrafi wskazać na mapie Mezopotamię, - potrafi określić rolę grup społecznych zamieszkujących Mezopotamię. - potrafi wskazać na mapie Nil i Egipt, - potrafi wymienić grupy społeczne starożytnego Egiptu i krótko je scharakteryzować. - wie, z czego człowiek dawniej wykonywał narzędzia. - wymienia osiągnięcia starożytnych Sumerów. - wymienia rodzaje pisma w kolejności chronologicznej. - potrafi określić hierarchię grup społecznych zamieszkujących Mezopotamię, - opisuje wygląd starożytnego Babilonu. - wie, z czego i jak Egipcjanie robili zwoje do pisania. - potrafi opowiedzieć o początkach rolnictwa i hodowli. - potrafi opowiedzieć o znaczeniu pierwszych cywilizacji nad wielkimi rzekami. - wie, w jaki sposób odczytano hieroglify. podatek. - wie, kim był faraon Tutanchamon. Wynalazek pisma. 12

13 22. A tymczasem na ziemiach polskich * Biskupin, zajęcia ludności 23. Siedem cudów starożytnego świata.* 24. Lekcja powtórzeniowa. położenie geograficzne Mezopotamii wynalazek pisma Egipt faraonów Biskupin. Grecja i jej mieszkańcy. Wielka kolonizacja. * położenie Grecji, ukształtowanie terenu, rola żeglowania. - wymienia zajęcia mieszkańców Biskupina. - wie, że w starożytności wzniesiono wiele wspaniałych budowli, niektóre z nich nazwano siedmioma cudami świata. - rozumie pojęcia: Mezopotamia, pismo klinowe, faraon, piramidy, hieroglify, papirus. - potrafi na podstawie rysunku opisać gród w Biskupinie. - potrafi na podstawie zamieszczonych ilustracji opowiedzieć o siedmiu cudach świata. - omawia wpływ położenia geograficznego na życie w Mezopotamii i Egipcie. CZĘŚĆ 5: STAROŻYTNA GRECJA UCZEŃ: - potrafi wskazać na - wie, czym zajmowali mapie Grecję. się starożytni Grecy. - wskazuje przyczyny upadku Biskupina. - wskazuje siedem cudów świata na mapie świata starożytnego. - wie, które osiągnięcia cywilizacji Mezopotamii i Egiptu odgrywają ważną rolę do dziś. - ocenia znaczenie wynalazku pisma dla rozwoju cywilizacji. przyczyny Wielkiej Kolonizacji. - wie, kiedy powstała osada w Biskupinie i kto ją odkrył. - zna dalsze losy siedmiu cudów świata. - wymienia egipskie grupy społeczne i określa ich funkcje, - zna różne koncepcje dotyczące budowy piramid. - rozumie związek między położeniem geograficznym a rozwojem państwa i życiem mieszkańców. programowej oraz temat dodatkowy. 13

14 26. Greckie wychowanie. wychowanie spartańskie, hoplici, igrzyska olimpijskie. 27. W Atenach Peryklesa. sztuka grecka filozofia demokracja 28. W świecie greckich bogów. bogowie olimpijscy teatr grecki 29. Lekcja powtórzeniowa. położenie geograficzne Grecji wierzenia religijne Greków filozofia i teatr grecki rola sportu w życiu starożytnych Greków 30 Rozwój państwa rzymskiego.* początki Rzymu Rzym królewski republika cesarstwo. - wie, co oznacza zwrot spartańskie wychowanie. - wie, kim był Sokrates i Atena. - wie, kim był Herakles, Odyseusz, Zeus, - wie, co to był teatr w starożytnej Grecji. - rozumie pojęcia: demokracja, igrzyska olimpijskie, - wymienia greckich bogów. - wie, co oznacza zwrot wróć z tarczą lub na tarczy, - wskazuje na mapie Spartę i Olimpię. - wie, kim był Fidiasz i Perykles. - umie rozpoznać greckich bogów po ich atrybutach. - podaje genezę i znaczenie powiedzeń: z tarczą lub na tarczy, wychowanie spartańskie, - zna postacie: Sokratesa, Arystotelesa, Platona, Fidiasza, Peryklesa. - umie opowiedzieć o spartańskim modelu wychowania i starożytnych igrzyskach sportowych. - umie objaśnić funkcje świątyni grackiej i agory. - umie opowiedzieć historię Heraklesa i Odyseusza. - wyjaśnia znaczenie demokracji ateńskiej. CZĘŚĆ 6: STAROŻYTNY RZYM UCZEŃ: - wie, kim był Romulus. - potrafi wskazać na - wymienia mapie Rzym. chronologicznie ustroje Rzymu. sportu w życiu starożytnych Greków i współczesnych. osiągnięć starożytnych Greków dla kolejnych epok, w tym dla współczesności. osiągnięć starożytnych Greków dla kolejnych epok, w tym współczesności. - porównuje warunki naturalne różnych krajów starożytnych: - wskazuje podobieństwa i różnice oraz ich wpływ na funkcjonowanie państw. - krótko charakteryzuje ustroje Rzymu. Fundamenty Europy. Fundamenty Europy. Fundamenty Europy. 14

15 31. Miasto na siedmiu wzgórzach drogi rzymskie handel, życie codzienne Juliusz Cezar. 32. Rzymianina dzień powszedni prawo rzymskie termy, igrzyska, niewolnictwo. 33. Rzymianin zostaje chrześcijaninem. narodziny chrześcijaństwa, apostołowie, ewangelia, prześladowania 34. Upadek cesarstwa rzymskiego. Jak walczono w starożytnym Rzymie.* cesarstwo zachodnie, wschodnie barbarzyńcy 35. Lekcja powtórzeniowa. przemiany ustrojowe w państwie rzymskim Rzym podbija świat osiągnięcia cywilizacji rzymskiej chrześcijaństwo w świecie rzymskim. triumf i Forum Romanum. niewolnik. - wie, kim był Jezus i święty Paweł. legion rzymski. - zna datę 476 r. - rozumie pojęcia: republika, legiony, akwedukt, termy, cesarstwo, prawo rzymskie, chrześcijaństwo, Koloseum, amfiteatr. - zna postacie: Jezusa Chrystusa, Juliusza Cezara. - wie, co wydarzyło się w 476 r. - wskazuje na mapie miasto Rzym. - potrafi opowiedzieć, jak budowano rzymskie drogi. - wie, co to są termy, gladiator, akwedukt, - - umie wymienić najważniejsze osiągnięcia kultury starożytnego Rzymu, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzymskiego. najważniejsze zasady chrześcijaństwa. taran, katapulta. - wymienia rzymskie osiągnięcia cywilizacyjne. - podaje przyczyny prześladowań chrześcijan. - omawia codzienne zajęcia mieszkańców Rzymu. niewolnictwa w państwie rzymskim. - wymienia najważniejszych rzymskich bogów. - zna datę upadku zachodniego cesarstwa rzymskiego, armii w historii Rzymu. - opisuje republikę i cesarstwo, - wskazuje na różnice między nimi. dróg dla rozwoju imperium. - umie wymienić najważniejsze osiągnięcia kultury starożytnego Rzymu w odniesieniu do współczesności. chrześcijaństwa dla rozwoju Rzymu i dalszej historii ludzkości. - umie wymienić przyczyny podziału imperium i upadku cesarstwa zachodniego. - wskazuje wpływ osiągnięć rzymskich na współczesne prawo i budownictwo. Fundamenty Europy. Fundamenty Europy. Fundamenty Europy. programowej oraz temat dodatkowy. 15

16 16

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV historia i czym zajmuje się historyk. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń umie krotko Uczeń wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 Plan wynikowy. Klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza. Wymagania dotyczące dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas wymagania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 42 Nr lekcji Temat lekcji 1 Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2 Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne 3 Historia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko Historia klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 42 Nr lekcji Temat lekcji 1 Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2 Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne 3 Historia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV Kryteria ocen z historii dla kl. IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Podstawa programowa Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki

Bardziej szczegółowo

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 1 Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 ***Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy programowej. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Nr Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016 OCENA: CELUJĄĆA Posiadł 100% wiedzy i umiejętności określonej w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017 OCENA: CELUJĄCA Posiadł 100% wiedzy i umiejętności określonej w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Zarządzenia i akty prawne dotyczące oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Zarządzenia i akty prawne dotyczące oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Zarządzenia i akty prawne dotyczące oceniania 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach klasy IV- VI. Przedmiotem oceniania są: - wiadomości (wiedza przedmiotowa), - umiejętności (posługiwanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie technik logistyk klasa IC, IIC - rok szkolny 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie technik logistyk klasa IC, IIC - rok szkolny 2013/2014 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie technik logistyk klasa IC, IIC - rok szkolny 2013/2014 Teoretyczne zawodowe zajęcia edukacyjne: Przedsiębiorstwo logistyczne

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO rok szk. 2017/2018 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Nauczanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w Zespole Szkół nr 6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w Zespole Szkół nr 6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w Zespole Szkół nr 6 - 2 - I Cele i zadania Zadaniem systemu sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia jest rozpoznanie przez nauczyciela poziomu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania opracowany został w oparciu o: Celem nauczania historii w szkole podstawowej jest:

Przedmiotowy System Oceniania opracowany został w oparciu o: Celem nauczania historii w szkole podstawowej jest: Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Tischnera w Rajczy PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO dla kl. IV VI Przedmiotowy System Oceniania opracowany został w oparciu o: podstawę programową

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO dla kl. IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO dla kl. IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO dla kl. IV VI Celem nauczania historii w szkole podstawowej jest: - zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami z przeszłości, - rozwijanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I. Przedmiotem oceny są: wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości; wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z podstawy programowej nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W CHEŁMIE CHEŁM 2013 Opracował zespół

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII SZKOŁA PODSTAWOWA KL IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII SZKOŁA PODSTAWOWA KL IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII SZKOŁA PODSTAWOWA KL IV VI Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Statut Szkoły 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania CELE OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny poszczególnych form aktywności

Kryteria oceny poszczególnych form aktywności Nauczanie historii w klasie IV opiera się na Wczoraj i dziś.programie nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV VI szkoły podstawowej, którego autorem jest dr Tomasz Maćkowski. Został on

Bardziej szczegółowo

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Stopień szkolny celujący Umiejętności ucznia Wiadomości Postawy, zachowania Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH Przedmiotowy System Oceniania (w skrócie PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Historia klasa 4

Plan wynikowy. Historia klasa 4 Plan wynikowy. Historia klasa 4 Wymagania edukacyjne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. 1. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Program nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Statut Szkoły 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania CELE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 1. Informowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO I WSTĘP Przedmiotem oceny są umiejętności i wiadomości związane z wiedzą historyczną, które uczeń ma poznać i rozwijać. Ocenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH II i III GIMNAZJUM NR 1 W MYŚLENICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH II i III GIMNAZJUM NR 1 W MYŚLENICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH II i III GIMNAZJUM NR 1 W MYŚLENICACH Podstawa prawna Rozporządzenie MEN Statut Gimnazjum nr 1 w Myślenicach Wewnątrzszkolny system oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system ocenia z matematyki. w klasach I, II, III gimnazjalnych. Zespołu Szkół w Baczynie

Przedmiotowy system ocenia z matematyki. w klasach I, II, III gimnazjalnych. Zespołu Szkół w Baczynie Przedmiotowy system ocenia z matematyki w klasach I, II, III gimnazjalnych Zespołu Szkół w Baczynie W roku 2014/2015 1.Wstęp Program nauczania matematyki realizowany jest w wymiarze 4godz. tygodniowo w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa. dla klas IV- VI szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa. dla klas IV- VI szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa dla klas IV- VI szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania ma na celu bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce, zaznajamiane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO I. Zasady oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO 1. Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie z ogólnymi kryteriami ocen z matematyki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 1. Przedmiotem oceniania są: Z HISTORII Wiadomości (wiedza przedmiotowa). Umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność wyciągania z nich

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu technika:

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu technika: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Koszalinie. Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu technika: Opracował: mgr Roman Stępniak Przedmiotowy system oceniania z techniki jest zgodny z - Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem.

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. I. ROZKŁAD MATERIAŁU Wprowadzenie 1. Nasza lekcja historii. Czego będziemy się uczyć w klasie IV? zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. zna system oceniania

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA Nauczyciel: mgr inż. Maria Kowalczyk Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach Klasa 4 KONTRAKT: UCZEŃ - NAUCZYCIEL RODZIC 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 3. Ocenianiu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

Zasady Oceniania Przedmiot: Matematyka

Zasady Oceniania Przedmiot: Matematyka I. Kontrakt między nauczycielem i uczniem Zasady Oceniania Przedmiot: Matematyka 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Przedmiotowy System Oceniania został opracowany dla klas szkół średnich liceum profilowanego i technikum dla programu nauczania DKOS 5002-4\04 wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASY IV-VI. Opracowała: mgr Anna Kozłowska. 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASY IV-VI. Opracowała: mgr Anna Kozłowska. 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASY IV-VI Opracowała: mgr Anna Kozłowska 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W Publicznym Gimnazjum w Popielawach Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. w gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. w gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Wiedzę i umiejętności ucznia z wiedzy o społeczeństwie sprawdza się poprzez: - obowiązkowe sprawdziany. Jeśli uczeń opuścił sprawdzian

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O KULTURZE ZSZ MRĄGOWO

ZASADY ORGANIZACJI PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O KULTURZE ZSZ MRĄGOWO ZASADY ORGANIZACJI PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O KULTURZE ZSZ MRĄGOWO 1. Każdy uczeń musi posiadać zeszyt przedmiotowy i przynosić go na lekcje. 2. Uczniowie muszą przychodzić na lekcje punktualnie. 3. Ze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI Przedmiotowe ocenianie z matematyki jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawach oceniania, klasyfikowania, promowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Świlczy Nauczanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI 1. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: - Sprawdziany Kryteria zgodne z wymaganiami dla poszczególnych klas. Zakres materiału określony przez nauczyciela przez podanie tematyki

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI Kryteria oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Rajczy. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV odbywa się

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w klasie III w roku szkolnym 2015/16.

Przedmiotowy system oceniania w klasie III w roku szkolnym 2015/16. Przedmiotowy system oceniania w klasie III w roku szkolnym 2015/16. Ocenianie to proces gromadzenia informacji o postępach i osiągnięciach ucznia. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Gimnazjum. Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany został oparciu o:

Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Gimnazjum. Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany został oparciu o: Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany został oparciu o: 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody rok szkolny 2017/2018

Przedmiotowy system oceniania z przyrody rok szkolny 2017/2018 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje ucznia o: a) wymaganiach edukacyjnych b) sposobach sprawdzania osiągnięć c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 19.04.1999 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: Załącznik nr 2.8 1. Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotowy system oceniania z historii jest zgodny ze Statutem Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach. Na początku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIECHNICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIECHNICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIECHNICACH Opracowała: Małgorzata Gulka 1 Przedmiotowy System Oceniania z historii w Szkole Podstawowej I. PODSTAWA PRAWNA Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII 1 Podstawa prawna do opracowania przedmiotowych zasad oceniania: Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII GIMNAZJUM 24

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII GIMNAZJUM 24 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII GIMNAZJUM 24 1. Sposób informowania o wymaganiach na poszczególne oceny: a) informacja ustna przekazana uczniowi przez nauczyciela w terminie do 2 tygodni od rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Kontroli i ocenie podlegają prace pisemne, wypowiedzi ustne i prace praktyczne. 1. Pisemne: - odpowiedź na pytania - rozwiązywanie wskazanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. Historia i społeczeństwo klasa IV VI szkoła podstawowa. Marian Grabas

Przedmiotowy System Oceniania. Historia i społeczeństwo klasa IV VI szkoła podstawowa. Marian Grabas Przedmiotowy System Oceniania Historia i społeczeństwo klasa IV VI szkoła podstawowa Marian Grabas I. Nauczanie historii i społeczeństwa odbywa się według programów nauczania dla II etapu edukacyjnego:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości 2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. 3. Prace klasowe,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Rok szkolny 2015/2016 Opracowała: mgr Justyna Oleksy Wałbrzych, 1 września 2015r. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Gimnazjum nr 11 w Gdyni PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE mgr Anna Senetelli-Nawrocka dr Piotr Kurpiewski WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ Ocenę celującą (6) może otrzymać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH II-III PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W ŻNINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH II-III PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W ŻNINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH II-III PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W ŻNINIE Spis treści: I. Podstawa prawna, nazwa i numer programu II. Zadania PSO III. Umowa kontrakt z uczniami

Bardziej szczegółowo

3. Zasady bieżącego oceniania ucznia (są to zapisy ujęte w kontraktach przedmiotowych lub w Przedmiotowym Systemie Oceniania):

3. Zasady bieżącego oceniania ucznia (są to zapisy ujęte w kontraktach przedmiotowych lub w Przedmiotowym Systemie Oceniania): KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W 2 I 3 KLASIE GIMNAZJUM 1. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: - sprawdziany, - kartkówki, - odpowiedzi ustne - prace domowe - prace długoterminowe, prace dodatkowe -praca

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Nauczyciel: mgr Waldemar Łapkowski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU HISTORIA I

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH 1.Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć technicznych. Przy ustalaniu oceny

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra Ocena dostateczna

Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena opanowanej wiedzy i umiejętności z historii w klasach I-III gimnazjum. Ogólne wymagania na poszczególne oceny. Szczegółowe wymagania są przedstawione w kryteriach oceniania dla poszczególnych klas

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL. IV - VI. I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL. IV - VI. I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL. IV - VI I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: 1. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii w klasie I w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Kliniskach Wielkich

Przedmiotowy system oceniania z historii w klasie I w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Kliniskach Wielkich Przedmiotowy system oceniania z historii w klasie I w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Kliniskach Wielkich I. Cele oceniania wewnątrzszkolnego 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany został w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 10.06.2015 r. w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W KLUCZBORKU RELIGIA KLASA IV -VI

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W KLUCZBORKU RELIGIA KLASA IV -VI WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W KLUCZBORKU RELIGIA KLASA IV -VI Opracowały: Małgorzata Jasińska-Siwak Marzena Kalinowska Danuta Tokar 1 ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY Przedmiotowe ocenianie z przyrody jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawach oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - historia w klasach I III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania - historia w klasach I III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania - historia w klasach I III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania (PS0) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Język hiszpański rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie

Przedmiotowy System Oceniania Język hiszpański rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie Przedmiotowy System Oceniania Język hiszpański rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie Przedmiotowy system oceniania, zwany dalej PSO, jest kontraktem zawartym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Opracowała Kinga Filipiak Przedmiotowy system oceniania z biologii Przedmiotowy system oceniania z biologii został opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku

Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku Przedmiotowy System Oceniania z MATEMATYKI Gimnazjum Nauczyciele prowadzący zajęcia: Krystyna Rewers Regina Kosmala PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Plastyka. klasy IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Plastyka. klasy IV-VI Szkoła Podstawowa Nr 12 w Lubinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Plastyka klasy IV-VI Opracowała: Jolanta Wróblewska CELE: 1.Rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach IV-VI. Szkoły Podstawowej im. Pawła Góry w Mrzezinie

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach IV-VI. Szkoły Podstawowej im. Pawła Góry w Mrzezinie Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej im. Pawła Góry w Mrzezinie Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem nauczania. Cele oceniania:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III Podstawa prawna do opracowania PSO. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. Statut Gimnazjum im. Henryka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla kl. I, II, III

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla kl. I, II, III Rabie Wyżnej Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla kl. I, II, III Opracowała: Wiesława Wiatrak Rabie Wyżnej Strona 1 Podstawa Prawna Przedmiotowego Systemu Oceniania z fizyki: Rozporządzenie MEN z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII Zespół Szkół w Sypniewie ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII nauczyciel przedmiotu: Wiesława Borkowska GEOGRAFIA I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z 7 września 1991roku o systemie

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHOWIE GIMNAZJUM

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHOWIE GIMNAZJUM 1 OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHOWIE GIMNAZJUM CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: 1. Poinformowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy uczniowi

Bardziej szczegółowo

Zasady otrzymywania ocen bieżących z plastyki:

Zasady otrzymywania ocen bieżących z plastyki: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny z plastyki w klasach I gimnazjum w roku szkolnym 2015 / 2016 Program dostosowany jest do podręcznika do plastyki dla gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI (PSO)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI (PSO) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI (PSO) Przedmiotowy System Oceniania ( PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.03.2001 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PRZDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII W Gimnazjum Nr2 w Legnicy

PRZDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII W Gimnazjum Nr2 w Legnicy PRZDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII W Gimnazjum Nr2 w Legnicy Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: 1. Rozporządzenie z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobie oceniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania z języków obcych jest zgodny ze Statutem Zespołu

Bardziej szczegółowo

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach.

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach. Przedmiotowe Zasady Oceniania. Religia kl. I Rok szkolny 2012/20123 PODSTAWA PRAWNA. 1. Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce z 1997 roku. 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WOK-u W ZAKRESIE PODSTAWOWYM dla klasy III realizowany w ZSO Nr 1 I LO im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WOK-u W ZAKRESIE PODSTAWOWYM dla klasy III realizowany w ZSO Nr 1 I LO im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie nauczyciel Michał Sokulski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WOK-u W ZAKRESIE PODSTAWOWYM dla klasy III realizowany w ZSO Nr 1 I LO im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie 1.Przedmiotem oceny będą: a) wiedza

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII

ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE nr X we Wrocławiu nauczyciele geografii: mgr Agnieszka Duda mgr Joanna Stępień 1.Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo