!"#$%&#'()$)*&'+%*"%$,(-*./0&*&1(-2(%3"4&56/4+&7899&:-(&;%/&

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "!"#$%&#'()$)*&'+%*"%$,(-*./0&*&1(-2(%3"4&56/4+&7899&:-(&;%/&

Transkrypt

1 "#$%&#'()$)*&'+%*"%$,(-*./0&*&1(-2(%3"4&56/4+&7899&:-(&;%/&<& "#$%&'()*+,-./0,)1 Cofnięcie Wycięcie tekstu z komórki aktywnej Edycja komentarza komórki Skopiowanie tekstu z komórki aktywnej Otwarcie Konstruktora formuł Wklejenie tekstu do komórki aktywnej Powtórzenie ostatniego znajdowania (Znajdź następny) Zamknięcie okna Przechodzenie do Znajdowanie Przywrócenie rozmiaru okna klawisza systemu Mac OS X. Aby używać tego skrótu klawiaturowego pakietu Office, obszarze Sprzęt należy kliknąć pozycję Klawiatura. Następnie należy kliknąć kartę Skróty klawiaturowe i wyczyścić pole wyboru Włączone odpowiadające przypisaniu klawisza, który ma zostać F1 F2 SHIFT+F2 F3 SHIFT+F3 F4 SHIFT+F4 +F4 F5 SHIFT+F5 +F5 wyłączony. Przejście do następnego okienka w Przejście do poprzedniego okienka w Przejście do następnego okna skoroszytu Przejście do poprzedniego okna skoroszytu Sprawdzenie pisowni Włączenie trybu rozszerzania ; używany z klawiszami strzałek lub kursorem Dodanie do F6 SHIFT+F6 +F6 +SHIFT+F6 F7 F8 SHIFT+F8 " # Makro Obliczenie wszystkich arkuszy we wszystkich otwartych skoroszytach Obliczenie aktywnego arkusza OPCJA+F8 F9 SHIFT+F9 Wyświetlenie menu kontekstowego SHIFT+F10 Zmaksymalizowanie lub przywrócenie +F10 okna skoroszytu Uaktywnienie pierwszego przycisku na OPCJA+F10 aktywnym przestawnym pasku narzędzi Wstawienie nowego arkusza wykresu F11 $ %

2 Wstawienie nowego arkusza Wstawienie arkusza makr programu Excel 4.0 Zapisywanie jako SHIFT+F11 +F11 F12 Otwieranie Drukowanie 23(),4'(),&)&53()%&0$,&)%$3-+'(+#+6'-434'(/.&) Przejście o jedną komórkę w górę, dół, lewo lub prawo Przejście do granicy bieżącego obszaru danych Przejście na początek wiersza Przejście na początek arkusza Przejście do ostatniej używanej komórki w arkuszu, która jest komórką na przecięciu skrajnej prawej kolumny i dolnego wiersza (w prawym dolnym rogu) lub komórką przeciwległą do komórki bazowej, którą zazwyczaj jest komórka A1 Przejście o jeden ekran w dół Przejście o jeden ekran w górę Przejście o jeden ekran w prawo Przejście o jeden ekran w lewo Przejście do następnego arkusza w +F12 CONTROL+SHIFT+F 12 Klawisz strzałki CONTROL+klawisz strzałki HOME CONTROL+HOME CONTROL+END PAGE DOWN PAGE UP OPCJA+PAGE DOWN OPCJA+PAGE UP CONTROL+PAGE & ' skoroszycie Przejście do poprzedniego arkusza w skoroszycie Przejście do następnego skoroszytu lub okna Przejście do poprzedniego skoroszytu lub okna Przejście do następnego okienka w Przejście do poprzedniego okienka w Przewinięcie w celu wyświetlenia komórki aktywnej Przechodzenie do Znajdowanie Powtórzenie akcji znajdowania (to samo co Znajdź następny) Przejście między odblokowanymi komórkami w chronionym arkuszu 7/8%&)9#$,&)54:;#<:+&:3+-4%$,&) Drukowanie Poruszanie się na powiększonej stronie w podglądzie wydruku Przejście do ostatniej pomniejszonej strony w podglądzie wydruku DOWN CONTROL+PAGE UP CONTROL+ CONTROL+SHIFT+T F6 SHIFT+F6 CONTROL+ CONTROL+G +F +G +P Klawisze strzałek CONTROL+STRZAŁ KA W DÓŁ 7534%$:($,&):$,/.=%$3-+'(+ przejście dalej w ramach Rozpoczęcie nowego wiersza w tej samej komórce Wypełnienie zaznaczonego zakresu komórek wpisywanym tekstem przejście wstecz w ramach przejście o jedną komórkę w prawo w ramach przejście o jedną komórkę w lewo w ramach Anulowanie wpisu w komórce Usunięcie znaku na lewo od punktu wstawiania lub usunięcie Usunięcie znaku na prawo od punktu wstawiania lub usunięcie Usunięcie tekstu do końca wiersza Przejście o jeden znak w górę, dół, lewo lub prawo Przejście na początek wiersza Powtórzenie ostatniej czynności Edycja komentarza komórki Wypełnienie w dół CONTROL+OPCJA+RETU RN CONTROL+ SHIFT+ SHIFT+ CONTROL+ Klawisz strzałki HOME +Y SHIFT+F2 CONTROL+D ( )

3 Wypełnienie w prawo Zdefiniowanie nazwy Edycja komórki aktywnej, a następnie wyczyszczenie jej lub usunięcie poprzedzającego znaku w komórce aktywnej w czasie edycji zawartości komórki Zakończenie wpisu w komórce Wprowadzenie formuły jako formuły tablicowej Anulowanie wpisu w komórce lub na pasku formuły Wyświetlenie Konstruktora formuł po wpisaniu prawidłowej nazwy funkcji w formule Wstawienie hiperłącza Edycja komórki aktywnej i umieszczenie punktu wstawiania na końcu wiersza Otwarcie Konstruktora formuł Obliczenie wszystkich arkuszy we wszystkich otwartych skoroszytach Obliczenie aktywnego arkusza Rozpoczęcie formuły = Przełączenie stylu odwołania formuły między bezwzględnym, względnym i mieszanym CONTROL+R CONTROL+L CONTROL+SHIFT+RETU RN CONTROL+A +K CONTROL+U SHIFT+F3 += +SHIFT+= +T Wstawienie formuły Autosumowanie +SHIFT+T Wprowadzenie daty CONTROL+ŚREDNIK (;) Wprowadzenie godziny +ŚREDNIK (;) Skopiowanie wartości z komórki powyżej komórki aktywnej do komórki lub na pasek formuły Przełączenie między wyświetlaniem wartości komórek oraz formuł komórek Skopiowanie formuły z komórki powyżej komórki aktywnej do komórki lub na pasek formuły Wyświetlenie listy Autouzupełnianie Zdefiniowanie nazwy A43>$94%$,&)&):/94%$,&):$,/.= Styl Formatowanie komórek Zastosowanie ogólnego formatu liczbowego Zastosowanie formatu walutowego z dwoma miejscami po przecinku (liczby ujemne pojawiają się jako czerwone w nawiasach) Zastosowanie formatu procentowego bez miejsc po przecinku Zastosowanie formatu wykładniczego z dwoma miejscami po przecinku CONTROL+SHIFT+ZNAK CALA (") CONTROL+AKCENT SŁY (`) CONTROL+APOSTROF (') OPCJA+ DÓŁ CONTROL+L +SHIFT+L +1 CONTROL+SHIFT+~ CONTROL+SHIFT+$ CONTROL+SHIFT+% CONTROL+SHIFT+^ * "+ Zastosowanie formatu daty z dniem, miesiącem i rokiem Zastosowanie formatu czasu z godziną i minutami oraz wskazaniem A.M. lub P.M. Zastosowanie formatu liczbowego z dwoma miejscami po przecinku, separatorem tysięcy i znakiem minus (-) w przypadku wartości ujemnych Zastosowanie obramowania konturowego wokół zaznaczonych komórek na prawo od na lewo od na górę na dół Usunięcie obramowania konturowego Zastosowanie lub usunięcie pogrubienia Zastosowanie lub usunięcie kursywy Zastosowanie lub usunięcie podkreślenia Zastosowanie lub usunięcie przekreślenia Ukrycie wierszy Odkrycie wierszy Ukrycie kolumn CONTROL+SHIFT+# CONTROL+SHIFT+ +OPCJA+ZERO +OPCJA+ PRAWO +OPCJA+ LEWO +OPCJA+ GÓRĘ +OPCJA+ DÓŁ +OPCJA+ŁĄCZNIK +B +I +U +SHIFT+X CONTROL+9 CONTROL+SHIFT+( CONTROL+ZERO Odkrycie kolumn Dodanie lub usunięcie stylu czcionki cienia Dodanie lub usunięcie stylu czcionki konturu Edycja komórki aktywnej Anulowanie wpisu w komórce lub na pasku formuły Edycja komórki aktywnej, a następnie wyczyszczenie jej lub usunięcie poprzedzającego znaku w komórce aktywnej w czasie edycji zawartości komórki CONTROL+SHIFT+) +SHIFT+W +SHIFT+D CONTROL+U Wklejenie tekstu do komórki aktywnej +V Zakończenie wpisu w komórce Wprowadzenie formuły jako formuły tablicowej Wyświetlenie Konstruktora formuł po wpisaniu prawidłowej nazwy funkcji w formule 23$.$(($(,$.(),&)> Skopiowanie Wycinanie Wklejenie Wklejenie specjalne Wyczyszczenie zawartości Usunięcie CONTROL+SHIFT+RETU RN CONTROL+A +C +X +V +CONTROL+C CONTROL+ŁĄCZNIK "" "#

4 Skopiowanie stylu Wklejenie stylu Skopiowanie tekstu lub grafiki do albumu z wycinkami Wklejenie do albumu z wycinkami Cofnięcie ostatniej akcji Przejście z góry na dół w ramach (w dół) lub przejście w kierunku wybranego w pozycji Edycja w oknie dialogowym Preferencje (menu Excel, polecenie Preferencje) Przejście z dołu do góry w ramach (w górę) lub przejście w kierunku przeciwnym do kierunku wybranego w pozycji Edycja w oknie dialogowym Preferencje (menu Excel, polecenie Preferencje) Przejście od lewej do prawej w ramach lub przejście w dół o jedną komórkę, jeśli tylko jedna kolumna jest zaznaczona Przejście od prawej do lewej w ramach lub przejście w górę o jedną komórkę, jeśli tylko jedna kolumna jest zaznaczona Przejście w prawo do następnego rogu Przejście w prawo między mi nieprzylegającymi Przejście w lewo między +SHIFT+C +SHIFT+V CONTROL+OPCJA+C CONTROL+OPCJA+V +Z SHIFT+ SHIFT+ CONTROL+KROPKA CONTROL+OPCJA+STRZAŁ KA W PRAWO CONTROL+OPCJA+STRZAŁ mi nieprzylegającymi Wstawienie grafiki za pomocą przeglądarki multimediów B$(,$.($,&)-4>?3)-C-4#+>,#+6%&)3'(/ Rozszerzenie o jedną komórkę Rozszerzenie do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub wierszu co komórka aktywna Rozszerzenie znaczenia do początku wiersza Rozszerzenie do początku arkusza Rozszerzenie do ostatniej komórki używanej w arkuszu (prawy dolny róg) Zaznaczenie całej kolumny Zaznaczenie całego wiersza Zaznaczenie całego arkusza Zaznaczenie tylko komórki aktywnej, jeśli jest zaznaczonych wiele komórek Rozszerzenie o jeden ekran w dół Rozszerzenie o jeden ekran w górę Przejście między ukrytymi obiektami, wyświetlenie obiektów i wyświetlenie symboli zastępczych obiektów KA W LEWO +CONTROL+M SHIFT+klawisz strzałki CONTROL+SHIFT+klawi sz strzałki SHIFT+HOME CONTROL+SHIFT+HOM E CONTROL+SHIFT+END CONTROL+SPACJA SHIFT+SPACJA +A SHIFT+ SHIFT+PAGE DOWN SHIFT+PAGE UP CONTROL+6 "$ "% Wyświetlenie lub ukrycie paska narzędzi Standardowy Włączenie funkcji rozszerzania za pomocą klawiszy strzałek Dodanie kolejnego zakresu komórek do lub użycie klawiszy strzałek do przejścia na początek zakresu do dodania, a następnie naciśnięcie klawisza F8 i klawiszy strzałek w celu następnego zakresu Zaznaczenie bieżącej tablicy, do której należy komórka aktywna Zaznaczenie w wierszu komórek, które nie odpowiadają wartości w komórce aktywnej w tym wierszu (zaznaczanie wiersza należy zacząć od komórki aktywnej) Zaznaczenie tylko komórek, do których bezpośrednio odwołują się formuły w zaznaczeniu Zaznaczenie w kolumnie komórek, które nie odpowiadają wartości w komórce aktywnej w tej kolumnie (zaznaczanie kolumny należy zacząć od komórki aktywnej) Zaznaczenie wszystkich komórek, do których bezpośrednio lub pośrednio odwołują się formuły w zaznaczeniu Zaznaczenie tylko komórek z formułami, które odwołują się bezpośrednio do komórki aktywnej CONTROL+7 F8 SHIFT+F8 CONTROL+/ CONTROL+\ CONTROL+SHIFT+[ CONTROL+[ CONTROL+SHIFT+{ CONTROL+] 7/-3)'/ Zaznaczenie wszystkich komórek z formułami, które odwołują się bezpośrednio lub pośrednio do komórki aktywnej Zaznaczenie tylko widocznych komórek w bieżącym zaznaczeniu Wstawienie nowego arkusza wykresu konflikty z CONTROL+SHIFT+} +SHIFT+Z domyślnym przypisaniem klawisza funkcji Exposé w systemie Mac należy najpierw wyłączyć skrót polecenie Preferencje systemowe. W obszarze Osobiste należy kliknąć pozycję podręcznym skrótu, który ma zostać wyłączony, należy kliknąć symbol. Przejście przez zaznaczenie obiektu wykresu A43>+#$3():$,/.= Przejście do tego samego pola w następnym Naciś nij F11 Klawis z strzał ki DÓŁ "& "'

5 Przejście do tego samego pola w poprzednim Przejście do następnego pola, które można edytować w Przejście do poprzedniego pola, które można edytować w Przejście do pierwszego pola w następnym Przejście do pierwszego pola w poprzednim Przejście do tego samego pola 10 rekordów do przodu Przejście do nowego rekordu Przejście do tego samego pola 10 rekordów wstecz Przejdź do pierwszego rekordu Przejście o jeden znak w lewo w polu Przejście o jeden znak w prawo w polu Przejście o jeden znak w lewo Przejście o jeden znak w prawo A&#93/&3$5439/%*43>&)9$6)#53()'9$%,/.= Wyświetlenie listy filtrów lub menu podręcznego pola strony tabeli przestawnej GÓRĘ SHIFT+ SHIFT+ PAGE DOWN CONTROL+PAGE DOWN PAGE UP CONTROL+PAGE UP LEWO PRAWO SHIFT+STRZAŁK A W LEWO SHIFT+STRZAŁK A W PRAWO OPCJA+STRZAŁ zaznaczonej komórki D%43(),&)-4,'5)-9+:$,/.= Wyświetlenie lub ukrycie symboli konspektu Ukrycie zaznaczonych wierszy Odkrycie zaznaczonych wierszy Ukrycie zaznaczonych kolumn Odkrycie zaznaczonych kolumn 2$'-&,$3(E:(& Uaktywnienie pierwszego przycisku na aktywnym przestawnym pasku narzędzi zaznaczenie następnego przycisku lub menu na pasku narzędzi zaznaczenie poprzedniego przycisku lub menu na pasku narzędzi zaznaczenie następnego paska narzędzi zaznaczenie poprzedniego paska narzędzi Wykonanie akcji przypisanej do zaznaczonego przycisku KA W DÓŁ CONTROL+8 CONTROL+9 CONTROL+SHIFT +( CONTROL+ZERO CONTROL+SHIFT +) OPCJA+F10 SHIFT+ CONTROL+ CONTROL+SHIFT+T "( ") F-,$ Rozwinięcie lub zminimalizowanie wstążki Przełączenie do następnej aplikacji Przełączenie do poprzedniej aplikacji Zamknięcie aktywnego okna skoroszytu Przywrócenie rozmiaru aktywnego okna skoroszytu konflikty z domyślnym przypisaniem klawisza systemu Mac OS X. Aby używać tego skrótu klawiaturowego pakietu Office, polecenie Preferencje systemowe. W obszarze Sprzęt należy kliknąć pozycję Klawiatura. Następnie należy kliknąć kartę Skróty klawiaturowe i wyczyścić pole wyboru Włączone odpowiadające przypisaniu klawisza, który ma zostać wyłączony. Przejście do następnego okienka w podzielonym skoroszycie Przejście do poprzedniego okienka w Przełączenie do następnego okna skoroszytu Przełączenie do poprzedniego okna skoroszytu Zmaksymalizowanie lub przywrócenie okna skoroszytu Skopiowanie obrazu ekranu do Schowka konflikty z domyślnym przypisaniem klawisza systemu Mac +OPCJA+1 + +SHIFT+T +W +F5 F6 SHIFT+F6 +F6 +SHIFT+F6 CONTROL+F 10 +SHIFT+3 OS X. Aby używać tego skrótu klawiaturowego pakietu Office, polecenie Preferencje systemowe. W obszarze Sprzęt należy kliknąć pozycję Klawiatura. Następnie należy kliknąć kartę Skróty klawiaturowe i wyczyścić pole wyboru Włączone odpowiadające przypisaniu klawisza, który ma zostać wyłączony. Skopiowanie obrazu aktywnego okna do Schowka (po naciśnięciu i zwolnieniu kombinacji klawiszy należy kliknąć okno, którego obraz ma zostać przechwycony) konflikty z domyślnym przypisaniem klawisza systemu Mac OS X. Aby używać tego skrótu klawiaturowego pakietu Office, polecenie Preferencje systemowe. W obszarze Sprzęt należy kliknąć pozycję Klawiatura. Następnie należy kliknąć kartę Skróty klawiaturowe i wyczyścić pole wyboru Włączone odpowiadające przypisaniu klawisza, który ma zostać wyłączony. F-,$:&$#4;4%) Przejście do następnego pola tekstowego Przejście do poprzedniego pola tekstowego Przełączenie do następnej karty w oknie dialogowym SHIFT+ +SHIFT+4 CONTROL+ "* #+

6 Przełączenie do poprzedniej karty w oknie dialogowym Wykonanie akcji przypisanej do domyślnego przycisku polecenia w oknie dialogowym (przycisk z pogrubionym konturem najczęściej przycisk OK) Anulowanie polecenia i zamknięcie okna dialogowego CONTROL+SHIFT+T Powyższa lista jest wyekstrahowanym konspektem z pomocy programu Excel 2011 for Mac PL, stworzonym dla strony Plik został w całości przygotowany w programie Word 2011 for Mac PL. Ostateczna wersja pliku jest dystrybuowana w formacie PDF, stworzonym w programie Word 2011 for Mac PL. #"

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE 1 Spis treści Skrypt 1. Środowi ko pracy użytkownika... 3 2. Dane w arkuszu... 10 3. Formatowanie komórek...11 4. Proste formaty warunkowe...17 5. Budowanie

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL dla bystrzaków

Excel 2010 PL dla bystrzaków Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 Arkusz kalkulacyjny jest programem, który umożliwia wprowadzanie i edycję danych w różnych postaciach. Patrz menu Format komórki liczby (menu zakładkowe).

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT EXCEL 2007

MICROSOFT EXCEL 2007 MICROSOFT EXCEL 2007 POZIOM PODSTAWOWY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Zagadnienie 1. Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym środowisko, zastosowania, możliwości, ograniczenia. Podstawowe pojęcia: zeszyt (skoroszyt), arkusz,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO 1. Wstęp Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, statystycznych, finansowych, tworzenia zestawień,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

Bardziej szczegółowo

Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna

Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna 6.1. Używanie aplikacji 6.1.1. Praca z Prezentacjami 6.1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia prezentacji. Otwieranie, zamykanie prezentacji. Wybranie

Bardziej szczegółowo

Numbers 09 Podręcznik użytkownika

Numbers 09 Podręcznik użytkownika Numbers 09 Podręcznik użytkownika KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawo autorskie zabrania kopiowania (w całości lub w części) tej instrukcji bez pisemnego zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Seria praktyk

Excel 2007 PL. Seria praktyk Excel 007 PL. Seria praktyk Autor: Michael Price T³umaczenie: Rados³aw Meryk ISBN: 978-8-46-06-6 Tytu³ orygina³u: Excel 007 in Easy Steps (In Easy Steps) Format: 80x5, stron: 00 Poznaj narzêdzia oraz funkcje

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Excel. Wybrane zagadnienia

Excel. Wybrane zagadnienia Excel Wybrane zagadnienia Spis treści Najważniejsze porady dotyczące programu Excel: Praca z danymi... 3 Zaznaczanie danych... 3 Edytowanie danych... 3 Formatowanie danych... 4 Funkcje i formuły... 5 Obliczanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Autor: Piotr Krawczyk Wersja dokumentu: 1.3 Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-22 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Panel administracyjny...3

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach.

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach. Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Wizualizacja CoDeSys Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 by 3S Smart Software Solutions GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL. Biblia.

Excel 2010 PL. Biblia. Excel 2010 PL. Biblia. Autor: John Walkenbach Twoje kompletne źródło wiedzy o Excelu 2010! Przedstaw dane za pomocą wykresów Dokonaj szczegółowej analizy trendów Ujarzmij formuły, funkcje, tabele, arkusze

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej.

Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej. Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej. Cele kursu: Umieszczać tekst i obrazy na slajdach. Uzyskiwać żądane obrazy tła, kolory, czcionki i tekst. Poruszać się w oknie programu PowerPoint. Stosować

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna

Technologia Informacyjna 1 Technologia Informacyjna Akusz kalkulacyjny 2 Czym jest arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przeznaczony do przetwarzania danych, głównie liczbowych, z wykorzystaniem tabel.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy Zespół Szkół w Świnoujściu Microsoft Excel kurs podstawowy 1. Budowa arkusza Excel uruchamiamy wybierając z Menu start Programy - Microsoft Office -. Pliki programu Excel nazywamy zeszytami (skoroszytami).

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia w zakresie obsługi zestawów komputerowych, dołączonego do nich oprogramowania oraz zasad i możliwości korzystania z Internetu w ramach projektu Tychy w sieci

Bardziej szczegółowo

Praca z Microsoft Access SQL Co zrobimy?

Praca z Microsoft Access SQL Co zrobimy? Praca z Microsoft Access SQL Co zrobimy? Pokazujemy jak tworzyć nową bazę danych Uczymy się tworzyć tabele, usuwać pola z tabeli Import z Excela do Ms Access Zrobimy przegląd jakich typów danych możemy

Bardziej szczegółowo

Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika

Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika Freedom Scientific Inc. Opublikowany przez: Freedom Scientific Inc 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Materiały szkoleniowe na kurs: Podstaw obsługi komputera 2013 - opracowanie: dr Marcin Skuba Wersja 2.0 Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział I. Wprowadzenie 1.1. Treści

Bardziej szczegółowo