Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwi¹zania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwi¹zania"

Transkrypt

1 Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwi¹zania Autor: Krzysztof Mas³owski ISBN: Stron: 350 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c Gliwice tel Zdob¹dŸ niezbêdne umiejêtnoœci! Jak tworzyæ formu³y tablicowe? Jak wyszukiwaæ i filtrowaæ powtórzone teksty? Jak jednoczeœnie wype³niaæ wszystkie zaznaczone komórki? Excel wci¹ uchodzi za program skomplikowany i trudny w opanowaniu, szczególnie wœród osób, u których matematyka wywo³uje dreszcze niechêci, a formu³y i funkcje wci¹ budz¹ przera enie. A przecie wcale nie musi tak byæ. Mo esz przekonaæ siê o tym, siêgaj¹c po tê ksi¹ kê zobaczysz, e program ten stanie siê dla Ciebie najlepszym i niezast¹pionym asystentem w pracy. Podrêcznik Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwi¹zania ukazuje ró ne mo liwoœci wykorzystania Excela - od metod najprostszych po bardziej skomplikowane, u ywane do rozwi¹zania konkretnych problemów. Jasne, a jednoczeœnie szczegó³owe odpowiedzi na najczêœciej zadawane pytania dotycz¹ce tej aplikacji stanowi¹ mocn¹ stronê ksi¹ ki. Dowiesz siê z niej wszystkiego o œrodowisku Excela, nauczysz siê tworzyæ tabele, wykresy i elementy graficzne tak, aby uk³ad strony by³ czytelny i przejrzysty. Poznasz tak e sekrety formatowania i u ywania grafiki SmartArt. Wype³nianie, edytowanie i wstawianie Zaznaczanie i drukowanie Tabele i wykresy Obliczanie i rozwi¹zywanie problemów bez u ycia formu³ Formatowanie Dodatkowe elementy graficzne Wizualizacja danych B³êdy obliczeñ i ukrywanie b³êdów Tworzenie formu³ Czas i daty Narzêdzia zaawansowane Excel 2007 PL szybko, konkretnie i bez problemów!

2 Spis treści Od autora Część I Bez formuł i funkcji Rozdział 1. Środowisko Minimalizowanie wstążki Podpowiedzi skrótów klawiszowych Gdzie się podział system pomocy Excela Dostosowywanie paska Szybki dostęp Jak odszukać potrzebne polecenie? Trzy tryby wyświetlania i skalowanie Rozszerzanie paska edycji (formuły) Szybkie formatowanie tekstu za pomocą minipaska narzędzi Szybkie formatowanie zakresu za pomocą minipaska narzędzi Tworzenie nowego skoroszytu Zmiana liczby arkuszy w nowym skoroszycie Zakotwiczanie i zmiana liczby zapamiętywanych plików Zmiana kierunku przesunięcia wskaźnika komórki bieżącej po naciśnięciu Enter Zmiana domyślnego formatu i lokalizacji zapisywanych skoroszytów (plików) Jednorazowy wybór formatu zapisywanego pliku Zapisywanie obszaru roboczego w celu szybkiego otwierania wszystkich potrzebnych plików Dlaczego Excel czasami nie chce liczyć? Otwieranie skoroszytu przy starcie Excela Sterowanie parametrami domyślnego, nowego skoroszytu Sterowanie parametrami domyślnego, nowego arkusza Rozdział 2. Wypełnianie, edytowanie, wstawianie Wybór miejsca edycji komórki Kopiowanie tekstu z komórek do dokumentów innych aplikacji Office Szybkie przestawienie kolumny lub dowolnego zakresu Jednoczesne wypełnianie wielu komórek Dzielenie tekstu w komórce na linie Szybkie powielanie tego, co na górze lub po lewej stronie Szybkie wklejanie zawartości komórki z wiersza powyżej Szybkie wpisywanie kolejnych wierszy danych Wypełnianie wierszami wybranego zakresu... 39

3 6 Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwiązania 30. Autowypełnianie Autowypełnianie, gdy nie pamiętamy początku wpisywanego tekstu Szybkie numerowanie wszystkich wierszy danych Szybkie kopiowanie w dół kolumny Wypełnianie wiersza ciągiem dni roboczych dodatkowe opcje uchwytu wypełniania Wpisywanie dat ostatnich dni kwartału wypełnianie serii danych Wpisywanie ciągu angielskich dni tygodnia tworzenie listy niestandardowej Wklejanie jedynie wybranych elementów: wartości, formuł, formatów Zamiana formuł na wartości Kopiowanie z pominięciem zakresów ukrytych Szybkie wstawienie pojedynczych kolumn w różnych miejscach szerokiej tabeli Zbieranie arkuszy cząstkowych w jednym skoroszycie Wstawianie nagłówków i stopek Rozdział 3. Działania nie zmieniające arkusza: zaznaczanie, oglądanie i drukowanie Cztery podstawowe sposoby zaznaczania zakresów Automatyczne zaznaczanie ciągłego zakresu danych w otoczeniu komórki bieżącej Wątpliwy skrót Ctrl+A Wyróżnienie bieżącego wiersza ułatwia czytanie szerokich tabel Wyróżnienie bieżącej kolumny ułatwia czytanie długich tabel Zaznaczanie do początku (końca) kolumny lub wiersza Zaznaczanie zakresu od komórki bieżącej do początku lub końca arkusza Kłopoty z ostatnią używaną komórką Ile wierszy i kolumn obejmuje zaznaczenie? Zaznaczanie zakresu sąsiadującego z danymi ciągłymi Zaznaczanie zakresu sąsiadującego z danymi nieciągłymi Układ strony Blokowanie na monitorze nagłówków wierszy i kolumn Jak zablokować na górze jeden wiersz różny od pierwszego? Drukowanie innych wierszy nagłówkowych na pierwszej stronie Ograniczenie zakresu drukowania Ukrywanie światła na podglądzie Ograniczenie szerokości wydruku do jednej strony bez zmiany wysokości Jednoczesne oglądanie dwóch lub więcej arkuszy Porównywanie dwóch odległych wierszy Rozdział 4. Tabele Zamiana zakresu na tabelę; cechy tabel Wiele możliwości formatowania tabeli i podgląd formatu Użycie tabeli do szybkiego sformatowania zakresu Domyślny styl formatowania tabeli Zmiana rozmiarów tabeli przez przeciąganie uchwytu Rozszerzenie tabeli przez wypełnienie komórki w sąsiedniej kolumnie Wpisywanie formuł do kolumn i wierszy tabeli Włączanie i wyłączanie wiersza sumy tabeli Wyróżnianie szczególnych elementów tabeli i zwiększanie czytelności tabel długich lub szerokich Zaznaczanie zakresu danych lub całej tabeli Inny sposób zaznaczania całej tabeli... 82

4 Spis treści Zaznaczanie wiersza lub kolumny tabeli Kopiowanie i przesuwanie tabel Wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn tabeli Dlaczego usuwanie duplikatów z tabeli czasami źle działa Rozdział 5. Obliczenia i rozwiązywanie problemów bez użycia formuł Szybkie sumowanie i obliczanie średniej Znajdowanie osób zarabiających poniżej średniej Dynamiczne wyróżnianie osób zarabiających powyżej średniej Znajdowanie średniej trzech najwyższych pensji Wyróżnianie i odfiltrowanie tekstów występujących jednokrotnie Sortowanie według wierszy Proste działania na zakresach, np. kolumnach Polecenie Wstaw specjalnie może modyfikować formuły Część II O wyglądzie arkusza, formatowaniu i obiektach graficznych Rozdział 6. Nieco mniej znanych informacji o formatowaniu Formatowanie części tekstu w komórce Czyszczenie komórki Szybkie jednorazowe i wielokrotne kopiowanie formatu Formatowanie tekstowe nie działa wstecz i nie zrobi z liczby tekstu Wygodne wpisywanie tekstu do pojedynczej komórki Formatowanie numerów telefonicznych, PESEL, NIP oraz kodów pocztowych Wpisywanie zer wiodących Dlaczego ujemne sumy pieniędzy czasami są czerwone? Wpisywanie zer i liczb ujemnych z komentarzem Ukrywanie liczb dodatnich, ujemnych, zer i tekstów za pomocą formatowania Wyróżnienie liczb większych od 10 i mniejszych od Ukrywanie zawartości komórek Dopasowywanie wielkości czcionki do rozmiarów komórki Szybkie zmienianie formatu sposób 1: zamiana formatu Szybkie zmienianie formatu sposób 2: użycie i modyfikowanie stylu Tworzenie własnego stylu Scalanie stylów i ogólne uwagi o stylach Stosowanie motywów Zmiana opcji motywów w bieżącym skoroszycie Motywy nie nadpisują ręcznego formatowania Tworzenie i usuwanie motywów Rozdział 7. Dodatkowe elementy graficzne Komentarze, kształty i pola tekstowe Pokazywanie i ukrywanie pojedynczego komentarza Pokazywanie i ukrywanie wszystkich komentarzy Przeglądanie wszystkich komentarzy Drukowanie widocznych komentarzy Formatowanie zawartości komentarza Formatowanie komentarza jako obiektu (kształtu) Zmiana kształtu komentarza zmiana kształtu Koło zamiast elipsy i kwadrat zamiast prostokąta Kreślenie kształtów wokół wybranego środka Działania na wielu kształtach Radzenie sobie z dużymi blokami tekstu

5 8 Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwiązania WordArt i ClipArt Użycie grafiki WordArt ClipArt podstawowe informacje SmartArt Przykład użycia grafiki SmartArt Wypełnianie obiektu SmartArt tekstem przykład Narzędzia formatowania kształtów i tekstu w grafice SmartArt Szybka zmiana stylu grafiki SmartArt Zmiana palety kolorów grafiki SmartArt Formatowanie pojedynczego elementu grafiki SmartArt Formatowanie tekstu wybranego kształtu grafiki SmartArt Zmiana wybranych kształtów w grafice SmartArt Zamiana diagramu na inny Dodawanie ilustracji do diagramu SmartArt Zamiana diagramu SmartArt na oddzielne kształty Dodawanie wyników formuł do kształtów z diagramu SmartArt Pliki graficzne Wstawianie i przycinanie obrazu z pliku Zamiana zdjęcia, zmiana jego stylu i jasności Kompresja obrazów Dodanie tła arkusza Wklejanie obrazu danych za pomocą Aparatu fotograficznego Rozdział 8. Wizualizacja danych Formatowanie warunkowe Paski danych w komórkach Zastosowanie skali kolorów do kalendarza obrotów sklepu Wyróżnienie zadań wykonanych i nierozpoczętych Wykresy Trzy metody tworzenia wykresów Zmiana zakresu danych źródłowych Cztery sposoby unikania zbędnej pracy Część III Obliczenia Rozdział 9. Przygotowanie danych Błędy struktury arkusza Rada 1. Dla każdego typu informacji przeznacz oddzielną kolumnę Rada 2. Nie zostawiaj pustych wierszy i kolumn Rada 3. Nie pozostawiaj pustych komórek przy powtórzeniach danych Rada 4. Zapisuj nagłówki w jednym wierszu Rada 5. Oddzielaj nagłówki pustym wierszem od tekstów nienależących do danych Rada 6. Wpisuj wszystkie nagłówki i odróżniaj je od danych innym formatowaniem Usuwanie pustych wierszy, gdy można zmienić kolejność rekordów Usuwanie pustych wierszy z zachowaniem kolejności rekordów Usuwanie pustych kolumn Uzupełnianie danych w pustych komórkach listy jednoczesne wypełnianie wszystkich zaznaczonych komórek Dzielenie tekstu na kolumny Błędy wypełniania arkusza Usuwanie duplikatów Dlaczego to samo nie jest tym samym? odszukanie zbędnych spacji

6 Spis treści Zabezpieczenie przed nadmiarem spacji Wpisywanie tylko dozwolonych wartości Zabezpieczenie przed wpisywaniem kropek dziesiętnych Szybkie sprawdzenie, czy kolumna zawiera tylko liczby Wyszukiwanie i zaznaczanie tekstów udających liczby Usuwanie znaków niedrukowalnych Błędy obliczeń i ukrywanie błędów Jeden grosz z niczego Ukrywanie błędów Rozdział 10. Co trzeba wiedzieć, aby tworzyć formuły Ułatwienia we wpisywaniu formuł plus (+), F4 i użycie przycisku Autosumowania Zaczynanie formuł od znaku plusa (+) Cykliczna zamiana adresów względnych i bezwzględnych podczas edycji formuły klawisz F Szybkie sumowanie, zliczenie wartości lub wyliczanie średniej Hurtowe wprowadzanie formuł za pomocą przycisku Autosumowania Podsumowanie we wszystkich pustych komórkach zakresu Adresy względne i bezwzględne Adresy względne i różne sposoby sprawdzania formuł Adresy bezwzględne Dwa proste przykłady użycia adresowania względnego i bezwzględnego Nazwy Trzy sposoby tworzenia nazw z odwołaniem bezwzględnym Kasowanie i poprawianie nazw Zaznaczanie zakresu za pomocą paska edycji (formuły) Zaznaczanie zakresu za pomocą okna Przechodzenie do Zastąpienie adresów nazwą Podsumowanie kwartału przykład nazwy z odwołaniem względnym Nazwy stałych Nazywanie formuł Nazwy formuł i nazwy na poziomie arkusza i skoroszytu przykład praktyczny Przykład nazwy dynamicznej Rozdział 11. Formuły tablicowe Koszt zakupów Jednowierszowe i jednokolumnowe tablice kolejnych numerów Znalezienie trzech największych liczb i ich sumy Sumowanie n najwyższych wpłat Ile osób przemawiało? Która liczba występuje najczęściej i ile razy Zliczanie i sumowanie każdej n-tej wartości Obliczanie bilansu nadwyżek i strat Obliczanie sumy nadwyżek ponad wyznaczoną normę Podsumowanie wpłat wybranej osoby Podsumowanie wpłat dwóch wybranych osób Przykład złożonego warunku logicznego funkcji tablicowej Sprawdzanie, czy dana osoba jest na liście Zliczanie i sumowanie liczb spełniających warunek Pobieranie ostatniej wartości w kolumnie Pobieranie ostatniej wartości z wiersza

7 10 Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwiązania 192. Tworzenie listy wartości unikalnych z zakresu rozwiązanie dwuetapowe Lista wartości niepowtarzalnych z dynamicznym źródłem Jedna formuła tworząca listę wartości niepowtarzalnych Rozdział 12. Nowe funkcje Excela Bieżący raport sprzedaży zwiększanie sum dla wybranych osób Średnia wpłata z ostatnich n dni Średni czas pobytu w szpitalu dla trzech grup wiekowych Kto, co i za ile sprzedał? Zliczanie uczniów z wybranej klasy z ocenami powyżej średniej Rozdział 13. Czas i daty Szybkie wprowadzenie bieżącej daty i bieżącego czasu Zawsze aktualna data i czas Obliczenie części roku Podsumowanie wpływów z wybranego miesiąca Wyszukiwanie dat z wybranego kwartału Sumowanie godzin ponad dobę Wpisywanie minut przekraczających godzinę Przeliczanie sumy godzin i minut na minuty Zamiana tekstu na czas w przypadku formatu standardowego Zamiana tekstu na czas w przypadku formatu niestandardowego Rozdział 14. Narzędzia zaawansowane w przykładach praktycznych Numerowanie wszystkich wierszy danych Sprawdzanie, które wiersze są puste Usuwanie co trzeciego wiersza Usuwanie co trzeciej kolumny Zaokrąglanie do 25 groszy Wyszukiwanie i odfiltrowanie tekstów występujących dwa razy Dynamiczne wyróżnianie dłużników i błędnych wpisów Podsumowania kwartałów i półrocza Automatyczne podsumowanie według kategorii Podsumowanie wyników osób, które przekroczyły normę Obliczanie sumy nadwyżek ponad wyznaczoną normę Pobieranie wartości na lewo od kolumny przeszukiwanej Sortowanie blokowe Część IV Dodatki Dodatek A Błąd liczby Dodatek B Przykłady formatów niestandardowych Skorowidz

8 Rozdzia 4. Tabele Tabele s jednym z najwa niejszych nowych narz dzi Excela 2007; u atwiaj i przyspieszaj wykonywanie wielu dzia a, a tak e chroni przed niektórymi b dami. Znacznie ró ni si od zwyk ych zakresów, do których przywykli my w poprzednich wersjach programu. Tabela to nie tylko pokratkowany arkusz, do którego wpisujemy kolejne wiersze danych uporz dkowanych zgodnie z nag ówkami kolumn, lecz równie wiele sprz - onych, funkcjonalnych narz dzi, dzia aj cych automatycznie lub na danie. Na zwyk ych zakresach mo na wykona te same dzia ania, co na tabelach, lecz znacznie wi kszym wysi kiem, gdy trzeba samemu dobiera narz dzia i wykonywa to, co w tabelach zosta o ca kiem lub cz ciowo zautomatyzowane. Jak zaznaczy em na wst pie, zadaniem tej ksi ki jest zaprezentowanie: dzia a i narz dzi dost pnych w poprzednich wersjach Excela, wygodnych i przydatnych, lecz mniej znanych, nowo ci, jakie pojawi y si dopiero w Excelu W pierwszym przypadku pomin em informacje podstawowe, w drugim przeciwnie stara em si wyja nia mo liwie szczegó owo. Dlatego pisz c o tabelach, nie pomin em nawet tak elementarnych czynno ci jak kopiowanie i przesuwanie. Zaczniemy od zamiany zwyk ego zakresu na tabel i omówienia podstawowych cech tabel. 63. Zamiana zakresu na tabel ; cechy tabel Narz dzia: wbudowane narz dzia tworzenia i formatowania tabel: Ctrl+T i polecenia wst ki. W Excelu wci mamy do czynienia z tabelami, tzn. z danymi zapisanymi w dwóch wymiarach, zwykle z nag ówkami na górze ka dej kolumny, a czasem tak e na pocz tku ka dego wiersza. W Excelu 2007 dane w ten sposób zapisane wype niaj zakres (rysunek 4.1), który dopiero mo emy zamieni w tabel. Tabela jest to bowiem specjalny obiekt wyposa ony w wiele dodatkowych narz dzi i mo liwo ci.

9 74 Cz I Bez formu i funkcji Rysunek 4.1. Excel rozpoznaje rozmiary tabeli Je eli uznamy, e dalsze u ywanie tabeli przyniesie nam wi cej szkód ni korzy ci, zawsze mo emy j przekszta ci z powrotem na zwyk y zakres. 1. Przygotuj dane w sposób pokazany na rysunku 4.1, przejd do jednej z komórek wype nionego zakresu i naci nij kombinacj klawiszy Ctrl+T albo wybierz polecenie Wstawianie/Tabela. 2. Excel rozpozna zakres przysz ej tabeli oraz to, czy istnieje wiersz nag ówkowy, i wy wietli wynik w oknie dialogowym Tworzenie tabeli (rysunek 4.1). Je eli rozpoznanie jest prawid owe, kliknij OK. Excel zak ada, e tabela rozci ga si do pierwszej pustej kolumny i pierwszego pustego wiersza (porównaj rada 1. w rozdziale 9.). Rysunek 4.2. Zakres zamieniony na tabel Zakres A1:C7 zostanie zamieniony na tabel, pokazan na rysunku 4.2. Ró nice mi dzy tabel a zwyk ym zakresem s nast puj ce: Tworz c tabel, Excel stosuje formatowanie domy lne, które potem atwo zmieni na inne wybrane z galerii gotowych formatów patrz rozwi zanie 64. Po prawej stronie nag ówków tabeli s umieszczone przyciski rozwijaj ce odpowiednie dla ka dej kolumny menu filtrowania i sortowania (równie wed ug kolorów) patrz rysunek 4.2. Wy wietlanie tych przycisków mo na wy czy poleceniem Narz dzia g ówne/edycja/sortuj i filtruj Filtruj. W prawym dolnym rogu tabeli jest umieszczony uchwyt, którego przeci gni cie pozwala na zmian rozmiarów tabeli (rysunek 4.2). Jego u ycie zosta o pokazane w rozwi zaniu 67. (rysunek 4.7). Tabele s wyposa one w wiele dodatkowych polece umieszczonych na wst ce Narz dzia tabel, pokazanej na rysunku 4.3. Jest ona dost pna zawsze, gdy uaktywnimy komórk lub zakres nale cy do tabeli.

10 Rozdzia 4. Tabele 75 Rysunek 4.3. Wst ka polece z narz dziami dla tabel Rysunek 4.4. Po przewini ciu arkusza nag ówki aktywnej tabeli s wy wietlane zamiast literowych oznacze kolumn Rysunek 4.5. Po dodaniu jednego wiersza nienaruszone pozosta o odmienne formatowanie kolejnych wierszy Je li przewiniesz arkusz w dó tak, e zniknie wiersz nag ówkowy tabeli, nag ówki tabel zostan wy wietlone zamiast nag ówków kolumn (rysunek 4.4). Formatowanie tabeli jest dynamiczne, tzn. dodawanie (usuwanie) wierszy (kolumn) nie niszczy ogólnego stylu formatowania. Jak wida na rysunku 4.5, wstawienie wiersza 4. nie zak óci o naprzemiennego, odmiennego formatowania kolejnych wierszy. Tabele s wyposa one w tzw. kolumny obliczeniowe, dzi ki czemu formu a umieszczona w jednej komórce jest powielana w ca ej kolumnie patrz rozwi zanie 69. Równie poprawienie formu y w jednej komórce powoduje wprowadzenie zmiany w ca ej kolumnie. 64. Wiele mo liwo ci formatowania tabeli i podgl d formatu Narz dzia: wbudowane narz dzia tworzenia i formatowania tabel; polecenia wst ki. Excel udost pnia spor galeri gotowych stylów formatowania tabeli. Bardzo wygodna jest mo liwo zobaczenia zawczasu, jak b dzie wygl da a tabela po zmianie stylu.

11 76 Cz I Bez formu i funkcji Rysunek 4.6. Sprawdzanie wygl du tabeli w ró nych formatach 1. Przejd do dowolnej komórki nale cej do tabeli (tworzenie tabeli zosta o opisane w rozwi zaniu 63.) i wybierz polecenie Narz dzia g ówne/style/formaty/ Formatuj tabel jako lub Narz dzia tabeli/style tabeli Szybkie style. 2. Naprowadzaj c kursor myszy na ró ne wzory formatowania, mo esz zobaczy, jak tabela b dzie wygl da a po zastosowaniu danego stylu patrz rysunek Kliknij wybrany format; tabela zostanie sformatowana. 65. U ycie tabeli do szybkiego sformatowania zakresu Narz dzia: narz dzia formatowania tabeli i konwersji tabeli na zakres. Galeri formatów tabeli mo na wykorzysta do szybkiego sformatowania zwyk ego zakresu. 1. Zaznacz zakres, który chcesz sformatowa, i wydaj polecenie Narz dzia g ówne/ Style/Formatuj jako tabel. 2. Wybierz z galerii odpowiedni styl formatowania i potwierd formatowanie proponowanego przez Excela zakresu. 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu utworzonej tabeli i z menu podr cznego wybierz polecenie Tabela/Konw. na zakres. Mo esz tak e u y polecenia Narz dzia tabeli/narz dzia Konwertuj na zakres. Tabela zostanie zamieniona na zwyk y zakres, ale formatowanie wybrane z galerii formatów nie zostanie usuni te. Jest to bardzo szybki i wygodny sposób formatowania zakresów; zamiast formatowa wszystko od pocz tku, warto zastosowa odpowiedni gotowy styl, a potem ewentualnie tu i ówdzie poprawi szczegó y formatowania.

12 Rozdzia 4. Tabele Domy lny styl formatowania tabeli Narz dzia: style formatowania tabeli i polecenie Ustaw jako domy lny. Najszybszym sposobem zamiany zakresu na tabel jest u ycie skrótu klawiszowego Ctrl+T, który zast puje polecenie Wstawianie/Tabela (patrz rozwi zanie 63.). Tabeli utworzonej w ten sposób jest nadawany styl domy lny. Standardowo jest to Styl tabeli redni 9. Je eli Ci nie odpowiada, mo esz go zmieni (najlepiej, by stylem domy lnym by styl najcz ciej stosowany). Aby zmieni styl domy lny: 1. Wy wietl galeri stylów (np. za pomoc polecenia Narz dzia g ówne/style/ Formatuj jako tabel ) i wybrany styl kliknij prawym przyciskiem myszy. 2. Z menu podr cznego wybierz polecenie Ustaw jako domy lny. Mo esz zdefiniowa w asny styl tabeli. Procedur uruchamia polecenie Narz dzia g ówne/style/formatuj jako tabel /Nowy styl tabeli. Zdefiniowanie w asnego stylu jest do mudne i op acalne jedynie wtedy, gdy mamy specjalne wymagania i w okre- lony sposób zamierzamy formatowa wiele tabel. 67. Zmiana rozmiarów tabeli przez przeci ganie uchwytu Narz dzia: mysz. Rozmiary tabeli mo na atwo zmienia, przeci gaj c mysz uchwyt umieszczony w jej dolnym prawym rogu. 1. Przeci gnij uchwyt rozmiarów tabeli w prawo (rysunek 4.7), aby rozci gn tabel o jedn dodatkow kolumn. Rysunek 4.7. Dodawanie kolumny do tabeli 2. Ci gn c uchwyt dalej, mo esz doda do tabeli wi cej kolumn: kolejne nowe kolumny tabeli otrzymuj automatycznie nag ówki Kolumna1, Kolumna2 domy lne nag ówki mo na bez problemu zast pi w asnymi przez zwyk e wpisanie do komórek nowego tekstu.

13 78 Cz I Bez formu i funkcji 3. Przeci gaj c uchwyt w dó, mo esz doda do tabeli kolejne wiersze. Nie mo na przeci gn uchwytu rozmiarów tabeli po przek tnej, co oznacza, e nie jest mo liwe jednoczesne dodawanie kolumn i wierszy. 4. Przeci gaj c uchwyt w lewo lub do góry, mo esz odpowiednio zmniejsza liczb kolumn lub wierszy nale cych do tabeli. 68. Rozszerzenie tabeli przez wype nienie komórki w s siedniej kolumnie Narz dzia: wbudowane narz dzia tabeli. Przyjemn cech tabel jest ich automatyczne powi kszanie si w wyniku wpisania czegokolwiek w jednej z komórek s siaduj cych bezpo rednio po prawej stronie. Rysunek 4.8 pokazuje rozszerzenie na cztery kolumny trzykolumnowej tabeli z rysunku 4.9. Po wpisaniu w komórce D1 tekstu Zysk: Rysunek 4.8. Wype nienie komórki D1 spowodowa o dodanie kolumny D do tabeli do tabeli zosta a przy czona kolumna D; obok komórki bie cej zosta wy wietlony przycisk autokorekty. Jego klikni cie udost pnia polecenie pozwalaj ce cofn rozszerzenie tabeli. Powrót do stanu poprzedniego mo na tak e uzyska za pomoc ogólnego przycisku cofania operacji. Aby rozszerzy tabel, nie trzeba koniecznie wpisywa nag ówka. Jak pokazuje rysunek 4.9, wpisanie litery x do s siaduj cej z tabel komórki D4 wystarczy o do rozszerzenia tej tabeli o kolumn D. Do czona kolumna otrzyma a standardowy nag ówek Kolumna1. Rysunek 4.9. Na dodan kolumn s rozszerzane formaty tabeli i filtr nag ówka Mo esz samodzielnie sprawdzi, e wpisanie czegokolwiek do jednej z komórek wiersza le cego bezpo rednio pod tabel powoduje w czenie tego wiersza do tabeli.

14 Rozdzia 4. Tabele Wpisywanie formu do kolumn i wierszy tabeli Rysunek Formu a wpisana do D2 zosta a automatycznie skopiowana w dó kolumny Narz dzia: wbudowane narz dzia tabeli. Lista przychodów i kosztów oddzia ów firmy w ró nych miastach jest zapisana w tabeli pokazanej na rysunku Masz dwa zadania: w kolumnie D obliczy dochody poszczególnych oddzia ów, pod tabel podsumowa przychody, koszty i dochody. Bardzo przyjemn i po yteczn cech tabel jest bardzo szybkie, automatyczne wpisywanie formu do ca ych kolumn i wierszy, niezale nie od ich d ugo ci. 1. W komórce D1 wpisz nag ówek kolumny Dochody, co spowoduje do czenie kolumny D do tabeli (patrz rozwi zanie 68. i rysunek 4.8). 2. W komórce D2 napisz formu =b2-c2 (rysunek 4.10) i wprowad j do komórki, np. przez naci ni cie klawisza Enter; formu a zostanie skopiowana w dó kolumny do wszystkich komórek kolumny D nale cych do tabeli. Porównaj kopiowanie formu y w dó kolumny w przypadku zakresu, opisane w rozwi zaniu 33. w rozdziale 2. Rysunek Nast pi o jednoczesne podsumowanie wszystkich kolumn z danymi. Wyniki formu w kolumnie D trzeba zsumowa oddzielnie 1. Przejd do komórki B8 i naci nij przycisk Narz dzia g ówne/edycja Suma lub u yj skrótu Alt+=. Wynik zosta pokazany na rysunku 4.11.

15 80 Cz I Bez formu i funkcji Jak wida na rysunku 4.11, Excel wykona jednocze nie trzy operacje: podsumowa bie c kolumn B, do czy do tabeli wiersz sumy, skopiowa formu sumuj c do komórki C8, dzi ki czemu zosta y podsumowane wszystkie kolumny tabeli zawieraj ce dane. 2. Poniewa zawieraj ca formu y kolumna D nie zosta a podsumowana, przejd do komórki D8, rozwi list funkcji proponowanych przez Excela i wybierz Suma (rysunek 4.11). Kolumna D zostanie podsumowana. Warto zwróci uwag na kilka poni szych kwestii. Domy lnie Excel umieszcza podsumowanie w oddzielnym wierszu sumy do czanym do tabeli (patrz rysunek 4.11). Do podsumowa tabel Excel u ywa funkcji SUMY.CZ CIOWE zamiast funkcji SUMA. W formu ach u ywa adresów okre lonych przez nag ówki tabel, np. =SUMY.CZ CIOWE(109;[Dochody]) zamiast =SUMY.CZ CIOWE(109;D2:D7). Je eli z listy dzia a dost pnych w wierszu sumy (rysunek 4.11) wybierzesz inne dzia anie zamiast sumowania, np. Licznik, Maksimum lub Minimum, Excel do wykonania zadania u yje tej samej funkcji SUMY.CZ CIOWE, zmieniaj c jedynie warto 1. argumentu odpowiednio na: 103, 104, 105 itd. (od 101 do 111). Zawsze s to warto ci > 100, dzi ki czemu obliczenia pomijaj warto ci w wierszach ukrytych (dla warto ci 1. argumentu od 1 do 11 warto ci ukryte nie s pomijane). Funkcja SUMY.CZ CIOWE odpowiada funkcji SUMY.PO REDNIE w poprzednich wersjach Excela. 70. W czanie i wy czanie wiersza sumy tabeli Narz dzia: wbudowane narz dzia tabeli, polecenia wst ki i skrót klawiszowy Ctrl+Shift+T. Wiersz sumy tabeli jest bardzo przydatnym narz dziem. Cho w nazwie jest mowa o sumie, w rzeczywisto ci pozwala na wykonywanie wielu ró norakich oblicze. Po prawej stronie rysunku 4.11 wida rozwini t z komórki D8 list udost pnianych przez niego funkcji. Ostatnie polecenie na li cie Wi cej funkcji, pozwala na pos u- enie si ka d z dost pnych w Excelu funkcji. Oczywi cie trzeba unika funkcji, których u ycie w tabeli nie ma sensu. Aby w czy (wy czy ) wiersz sumy tabeli: 1. Przejd do jednej z komórek tabeli (dopóki nie jeste w tabeli, nie masz dost pu do narz dzi obs ugi tabel). 2. W cz (wy cz) opcj Narz dzia tabel/projektowanie/opcje stylu tabeli Wiersz sumy (rysunek 4.12).

16 Rozdzia 4. Tabele 81 Rysunek Opcje stylu tabeli; w ród nich Wiersz sumy Mo esz tak e u y skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+T, który naprzemiennie w cza i wy cza wiersz sumy tabeli. Tabel z w czonym wierszem sumy mo esz obejrze na rysunku Wyró nianie szczególnych elementów tabeli i zwi kszanie czytelno ci tabel d ugich lub szerokich Narz dzia: opcje podmenu Opcje stylu tabeli. Tabele, zw aszcza d ugie i szerokie, bywaj trudne do odczytywania; np. trudno jest przej z kolumny 2 do 32, nie gubi c wiersza. Dla u atwienia pracy u ytkownikom warto wyró nia nag ówki i podsumowania zwykle umieszczane w ostatniej kolumnie lub ostatnim wierszu. S u do tego opcje udost pniane w podmenu Opcje stylu tabeli (rysunek 4.12), którego wy wietlenie zosta o opisane w rozwi zaniu 70. Nazwy opcji tego menu dobrze opisuj zadania, jakim s u. Zauwa, e mo esz szybko zmienia sposób formatowania tabeli i zale nie od potrzeb wyró nia pierwsz lub ostatni kolumn lub naprzemiennie inaczej formatowa kolejne wiersze lub kolumny. Przy standardowym formatowaniu domy lnym tabel, jakiego u ywali my we wszystkich przyk adach tego rozdzia u, by o stosowane naprzemiennie ró ne formatowanie kolejnych wierszy, bardzo wygodne w przypadku szerokich tabel. 72. Zaznaczanie zakresu danych lub ca ej tabeli Narz dzia: wbudowane narz dzia tabel. Opisany sposób zaznaczania tabeli nie zale y od tego, czy na pocz tku komórka aktywna nale a a do tabeli (jak C6 na rysunku 4.13), czy by a po o ona poza ni. 1. Naprowad kursor myszy na górny lewy naro nik tabeli, a gdy zamieni si w uko n strza k, kliknij jednokrotnie. Zostanie zaznaczony zakres danych tabeli (rysunek 4.13). 2. Po zaznaczeniu zakresu danych ponownie w taki sam sposób jak w punkcie 1. kliknij górny lewy naro nik tabeli; zostanie zaznaczona ca a tabela z wierszem nag ówkowym i wierszem sumy (rysunek 4.14).

17 82 Cz I Bez formu i funkcji Rysunek Jedno klikni cie górnego lewego naro nika tabeli powoduje zaznaczenie zakresu danych Rysunek Drugie klikni cie górnego naro nika zaznaczy ca tabel z wierszem nag ówkowym i wierszem sumy 3. Sprawd, e kolejne klikanie górnego lewego naro nika b dzie naprzemiennie w cza zaznaczenie zakresu danych b d ca ej tabeli. 73. Inny sposób zaznaczania ca ej tabeli Narz dzia: wbudowane narz dzia tabel. W opisany tu sposób mo na zaznaczy jedynie tabel aktywn. Rysunek Klikni cie w pobli u kraw dzi aktywnej tabeli spowoduje jej zaznaczenie w ca o ci, jak na rysunku 4.14 Naprowad kursor myszy w pobli e kraw dzi, pozostaj c w obr bie tabeli, i kliknij, gdy zamieni si w czterokierunkow strza k, jak na rysunku Ca a tabela zostanie zaznaczona, jak na rysunku Zaznaczanie wiersza lub kolumny tabeli Narz dzia: skróty klawiszowe Shift+spacja i Ctrl+spacja. Przejd do komórki po o onej wewn trz tabeli w: wierszu, który chcesz zaznaczy, i naci nij Shift+spacja, kolumnie, któr chcesz zaznaczy, i naci nij Ctrl+spacja.

18 Rozdzia 4. Tabele 83 Je eli na pocz tku zaznaczysz kilka komórek tabeli, naciskanie Shift+spacja lub Ctrl+spacja spowoduje zaznaczanie wszystkich wierszy lub wszystkich kolumn tabeli obejmuj cych zaznaczony wcze niej zakres. Porównaj rozwi zanie 47. w rozdziale Kopiowanie i przesuwanie tabel Sposób 1. Sposób 2. Narz dzia: schowek, mysz. Zaznacz ca tabel w sposób opisany w rozwi zaniu 72. lub 73., po czym wykonaj standardowe kopiowanie lub wycinanie do schowka i wklejanie w miejscu docelowym. Naprowad kursor myszy w pobli e kraw dzi, pozostaj c w obr bie tabeli. Gdy przybierze kszta t czterokierunkowej strza ki, jak na rysunku 4.15, naci nij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, a nast pnie przeci gnij tabel w nowe miejsce. Sposób drugi pozwala jedynie przesun tabel. Przeci ganie z wci ni tym klawiszem Ctrl, s u ce zwykle do kopiowania zaznaczonych obiektów, w przypadku tabel nie dzia a. 76. Wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn tabeli Wstawianie Wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn tabeli jest analogiczne do wstawiania i usuwania wierszy i kolumn arkusza. Narz dzia: polecenia Wstaw/Wiersze tabeli powy ej i Wstaw/Kolumny tabeli po lewej. Na rysunku 4.16 tabela obejmuje zakres C2:E7. Kolumna A z pomocniczymi numerami wierszy nie nale y do tabeli. Rysunek Wstawienie dwóch wierszy tabeli nie oznacza wstawienia wierszy w arkuszu

19 84 Cz I Bez formu i funkcji Usuwanie 1. Zaznacz w tabeli zakres C5:C6 (rysunek 4.16) i kliknij go prawym przyciskiem myszy. 2. Z menu podr cznego wybierz polecenie Wstaw/Wiersze tabeli powy ej. Wynik zosta pokazany po prawej stronie rysunku Z porównania lewej i prawej cz ci rysunku 4.16 wynika, e nowe wiersze zosta y wstawione tylko w tabeli, a nie w ca ym arkuszu, na co wskazuje zachowanie ci g ej numeracji wierszy w kolumnie A. Jak wida, zosta o wstawione tyle wierszy tabeli, ile obejmowa zaznaczony zakres. Wstawianie kolumn jest wykonywane analogicznie, jedynie w punkcie 2. polecenie Wstaw/Wiersze tabeli powy ej zostaje zast pione przez Wstaw/Kolumny tabeli po lewej. Narz dzia: polecenia Usu /Wiersze tabeli i Usu /Kolumny tabeli. Aby usun wiersze (kolumny) tabeli, zaznacz zakres obejmuj cy komórki po o one w tych wierszach, kliknij go prawym przyciskiem myszy i z menu podr cznego wybierz polecenie Usu /Wiersze tabeli lub Usu /Kolumny tabeli. 77. Dlaczego usuwanie duplikatów z tabeli czasami le dzia a Narz dzia: polecenie Narz dzia tabel/narz dzia Usu duplikaty oraz formatowanie tabeli. Polecenie usuwania duplikatów z tabeli eliminuje rekordy wed ug tego jak wida liczby, a nie na podstawie ich rzeczywistej warto ci, tzn. te same warto ci ró nie sformatowane s traktowane jako odmienne. W tabeli pokazanej na rysunku 4.17 dwa wiersze s zduplikowane: zawarto wiersza 3. jest powtórzona w wierszu 6., a wiersza 4. w wierszu 7. Wiersze powtórzone s inaczej sformatowane, czcionka zosta a pochylona i pogrubiona oraz warto ci w kolumnie D zosta y wy wietlone z dwoma miejscami po przecinku. Wykonamy dwie ró ne operacje usuwania duplikatów. Rysunek Czy Excel wiersze 6. i 7. uzna za powtórzenie wierszy 3. i 4.?

20 Rozdzia 4. Tabele 85 Usuwanie duplikatów na podstawie kolumn tekstowych Rysunek Usuwanie wierszy maj cych te same warto ci w trzech pierwszych kolumnach 1. Przejd do jednej z komórek tabeli i wybierz polecenie Narz dzia tabel/ Narz dzia Usu duplikaty. 2. W oknie dialogowym Usuwanie duplikatów wy cz sprawdzanie powtórze w kolumnie Wp ata (rysunek 4.18) i kliknij OK. Rysunek Excel usun powtórzone rekordy Wynik zosta pokazany na rysunku Po odczytaniu komunikatu kliknij OK. Jak wida, wiersze 6. i 7. z rysunku 4.17 zosta y uznane za powtórzenia, cho tekst by w nich inaczej sformatowany. Czym 45 z ró ni si od 45,00 z? U yjemy tej samej tabeli wyj ciowej pokazanej na rysunku Mo esz cofn ostatni operacj, aby przywróci ostatnio usuni te duplikaty (rysunek 4.19). 1. Tak jak poprzednio, przejd do jednej z komórek tabeli i wybierz polecenie Narz dzia tabel/narz dzia Usu duplikaty. 2. W oknie dialogowym Usuwanie duplikatów (rysunek 4.18) w cz sprawdzanie powtórze we wszystkich kolumnach i kliknij OK. Wynik zosta pokazany na rysunku 4.20.

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginalny: Excel VBA Programming For Dummies, 3rd Edition Tłumaczenie: Ryszard Górnowicz, Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-7950-8 Original English language edition Copyright 2013 by John Wiley

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 SPIS TRE CI Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 1 Wizyta w sklepie...17 Co zatem warto wiedzie przed wej ciem do sklepu komputerowego?...18 Elementy podstawowe widoczne na zewn trz...20 Elementy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Seria praktyk

Excel 2007 PL. Seria praktyk Excel 007 PL. Seria praktyk Autor: Michael Price T³umaczenie: Rados³aw Meryk ISBN: 978-8-46-06-6 Tytu³ orygina³u: Excel 007 in Easy Steps (In Easy Steps) Format: 80x5, stron: 00 Poznaj narzêdzia oraz funkcje

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie projektami Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 978-83-246-1212-3 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL dla bystrzaków

Excel 2010 PL dla bystrzaków Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Interaktywna tablica SMART Board w praktyce Spis tre ci Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Podstawowe elementy interaktywnej tablicy SMART Board do projekcji przedniej...1 Pó ka na pisaki...1 Przyciski

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Inventor. Podstawy projektowania

Inventor. Podstawy projektowania Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL. Biblia.

Excel 2010 PL. Biblia. Excel 2010 PL. Biblia. Autor: John Walkenbach Twoje kompletne źródło wiedzy o Excelu 2010! Przedstaw dane za pomocą wykresów Dokonaj szczegółowej analizy trendów Ujarzmij formuły, funkcje, tabele, arkusze

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Zagadnienie 1. Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym środowisko, zastosowania, możliwości, ograniczenia. Podstawowe pojęcia: zeszyt (skoroszyt), arkusz,

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 Arkusz kalkulacyjny jest programem, który umożliwia wprowadzanie i edycję danych w różnych postaciach. Patrz menu Format komórki liczby (menu zakładkowe).

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC.

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Tytuł oryginału: Search Engine Optimization Secrets Tłumaczenie: Rafał Jońca Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki ISBN: 978-83-246-3606-8 Copyright 2011 by

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook

Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook Tłumaczenie: Marta Najman ISBN: 978-83-246-8770-1 Copyright Packt Publishing 2013. First published in the English language under the

Bardziej szczegółowo

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Chris Grover T³umaczenie: Julia Szajkowska, Ireneusz Jakóbik ISBN: 978-83-246-1027-3 Tytu³ orygina³u: Word 2007: The Missing Manual Format: B5, stron: 544 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT EXCEL 2007

MICROSOFT EXCEL 2007 MICROSOFT EXCEL 2007 POZIOM PODSTAWOWY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Excel 007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Autor: Paul McFedries ISBN: 978-8-46-799-9 Tytu³ orygina³u: Excel 007 PivotTables and PivotCharts: Your visual blueprint for interpreting

Bardziej szczegółowo

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych Autor: Wojciech Skarka ISBN: 978-83-246-1249-9 Format: B5, stron: ok. 250 Poznaj nowoczesne, oparte na wiedzy metody projektowania Jak dobraæ w³aœciwe

Bardziej szczegółowo