Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwi¹zania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwi¹zania"

Transkrypt

1 Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwi¹zania Autor: Krzysztof Mas³owski ISBN: Stron: 350 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c Gliwice tel Zdob¹dŸ niezbêdne umiejêtnoœci! Jak tworzyæ formu³y tablicowe? Jak wyszukiwaæ i filtrowaæ powtórzone teksty? Jak jednoczeœnie wype³niaæ wszystkie zaznaczone komórki? Excel wci¹ uchodzi za program skomplikowany i trudny w opanowaniu, szczególnie wœród osób, u których matematyka wywo³uje dreszcze niechêci, a formu³y i funkcje wci¹ budz¹ przera enie. A przecie wcale nie musi tak byæ. Mo esz przekonaæ siê o tym, siêgaj¹c po tê ksi¹ kê zobaczysz, e program ten stanie siê dla Ciebie najlepszym i niezast¹pionym asystentem w pracy. Podrêcznik Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwi¹zania ukazuje ró ne mo liwoœci wykorzystania Excela - od metod najprostszych po bardziej skomplikowane, u ywane do rozwi¹zania konkretnych problemów. Jasne, a jednoczeœnie szczegó³owe odpowiedzi na najczêœciej zadawane pytania dotycz¹ce tej aplikacji stanowi¹ mocn¹ stronê ksi¹ ki. Dowiesz siê z niej wszystkiego o œrodowisku Excela, nauczysz siê tworzyæ tabele, wykresy i elementy graficzne tak, aby uk³ad strony by³ czytelny i przejrzysty. Poznasz tak e sekrety formatowania i u ywania grafiki SmartArt. Wype³nianie, edytowanie i wstawianie Zaznaczanie i drukowanie Tabele i wykresy Obliczanie i rozwi¹zywanie problemów bez u ycia formu³ Formatowanie Dodatkowe elementy graficzne Wizualizacja danych B³êdy obliczeñ i ukrywanie b³êdów Tworzenie formu³ Czas i daty Narzêdzia zaawansowane Excel 2007 PL szybko, konkretnie i bez problemów!

2 Spis treści Od autora Część I Bez formuł i funkcji Rozdział 1. Środowisko Minimalizowanie wstążki Podpowiedzi skrótów klawiszowych Gdzie się podział system pomocy Excela Dostosowywanie paska Szybki dostęp Jak odszukać potrzebne polecenie? Trzy tryby wyświetlania i skalowanie Rozszerzanie paska edycji (formuły) Szybkie formatowanie tekstu za pomocą minipaska narzędzi Szybkie formatowanie zakresu za pomocą minipaska narzędzi Tworzenie nowego skoroszytu Zmiana liczby arkuszy w nowym skoroszycie Zakotwiczanie i zmiana liczby zapamiętywanych plików Zmiana kierunku przesunięcia wskaźnika komórki bieżącej po naciśnięciu Enter Zmiana domyślnego formatu i lokalizacji zapisywanych skoroszytów (plików) Jednorazowy wybór formatu zapisywanego pliku Zapisywanie obszaru roboczego w celu szybkiego otwierania wszystkich potrzebnych plików Dlaczego Excel czasami nie chce liczyć? Otwieranie skoroszytu przy starcie Excela Sterowanie parametrami domyślnego, nowego skoroszytu Sterowanie parametrami domyślnego, nowego arkusza Rozdział 2. Wypełnianie, edytowanie, wstawianie Wybór miejsca edycji komórki Kopiowanie tekstu z komórek do dokumentów innych aplikacji Office Szybkie przestawienie kolumny lub dowolnego zakresu Jednoczesne wypełnianie wielu komórek Dzielenie tekstu w komórce na linie Szybkie powielanie tego, co na górze lub po lewej stronie Szybkie wklejanie zawartości komórki z wiersza powyżej Szybkie wpisywanie kolejnych wierszy danych Wypełnianie wierszami wybranego zakresu... 39

3 6 Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwiązania 30. Autowypełnianie Autowypełnianie, gdy nie pamiętamy początku wpisywanego tekstu Szybkie numerowanie wszystkich wierszy danych Szybkie kopiowanie w dół kolumny Wypełnianie wiersza ciągiem dni roboczych dodatkowe opcje uchwytu wypełniania Wpisywanie dat ostatnich dni kwartału wypełnianie serii danych Wpisywanie ciągu angielskich dni tygodnia tworzenie listy niestandardowej Wklejanie jedynie wybranych elementów: wartości, formuł, formatów Zamiana formuł na wartości Kopiowanie z pominięciem zakresów ukrytych Szybkie wstawienie pojedynczych kolumn w różnych miejscach szerokiej tabeli Zbieranie arkuszy cząstkowych w jednym skoroszycie Wstawianie nagłówków i stopek Rozdział 3. Działania nie zmieniające arkusza: zaznaczanie, oglądanie i drukowanie Cztery podstawowe sposoby zaznaczania zakresów Automatyczne zaznaczanie ciągłego zakresu danych w otoczeniu komórki bieżącej Wątpliwy skrót Ctrl+A Wyróżnienie bieżącego wiersza ułatwia czytanie szerokich tabel Wyróżnienie bieżącej kolumny ułatwia czytanie długich tabel Zaznaczanie do początku (końca) kolumny lub wiersza Zaznaczanie zakresu od komórki bieżącej do początku lub końca arkusza Kłopoty z ostatnią używaną komórką Ile wierszy i kolumn obejmuje zaznaczenie? Zaznaczanie zakresu sąsiadującego z danymi ciągłymi Zaznaczanie zakresu sąsiadującego z danymi nieciągłymi Układ strony Blokowanie na monitorze nagłówków wierszy i kolumn Jak zablokować na górze jeden wiersz różny od pierwszego? Drukowanie innych wierszy nagłówkowych na pierwszej stronie Ograniczenie zakresu drukowania Ukrywanie światła na podglądzie Ograniczenie szerokości wydruku do jednej strony bez zmiany wysokości Jednoczesne oglądanie dwóch lub więcej arkuszy Porównywanie dwóch odległych wierszy Rozdział 4. Tabele Zamiana zakresu na tabelę; cechy tabel Wiele możliwości formatowania tabeli i podgląd formatu Użycie tabeli do szybkiego sformatowania zakresu Domyślny styl formatowania tabeli Zmiana rozmiarów tabeli przez przeciąganie uchwytu Rozszerzenie tabeli przez wypełnienie komórki w sąsiedniej kolumnie Wpisywanie formuł do kolumn i wierszy tabeli Włączanie i wyłączanie wiersza sumy tabeli Wyróżnianie szczególnych elementów tabeli i zwiększanie czytelności tabel długich lub szerokich Zaznaczanie zakresu danych lub całej tabeli Inny sposób zaznaczania całej tabeli... 82

4 Spis treści Zaznaczanie wiersza lub kolumny tabeli Kopiowanie i przesuwanie tabel Wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn tabeli Dlaczego usuwanie duplikatów z tabeli czasami źle działa Rozdział 5. Obliczenia i rozwiązywanie problemów bez użycia formuł Szybkie sumowanie i obliczanie średniej Znajdowanie osób zarabiających poniżej średniej Dynamiczne wyróżnianie osób zarabiających powyżej średniej Znajdowanie średniej trzech najwyższych pensji Wyróżnianie i odfiltrowanie tekstów występujących jednokrotnie Sortowanie według wierszy Proste działania na zakresach, np. kolumnach Polecenie Wstaw specjalnie może modyfikować formuły Część II O wyglądzie arkusza, formatowaniu i obiektach graficznych Rozdział 6. Nieco mniej znanych informacji o formatowaniu Formatowanie części tekstu w komórce Czyszczenie komórki Szybkie jednorazowe i wielokrotne kopiowanie formatu Formatowanie tekstowe nie działa wstecz i nie zrobi z liczby tekstu Wygodne wpisywanie tekstu do pojedynczej komórki Formatowanie numerów telefonicznych, PESEL, NIP oraz kodów pocztowych Wpisywanie zer wiodących Dlaczego ujemne sumy pieniędzy czasami są czerwone? Wpisywanie zer i liczb ujemnych z komentarzem Ukrywanie liczb dodatnich, ujemnych, zer i tekstów za pomocą formatowania Wyróżnienie liczb większych od 10 i mniejszych od Ukrywanie zawartości komórek Dopasowywanie wielkości czcionki do rozmiarów komórki Szybkie zmienianie formatu sposób 1: zamiana formatu Szybkie zmienianie formatu sposób 2: użycie i modyfikowanie stylu Tworzenie własnego stylu Scalanie stylów i ogólne uwagi o stylach Stosowanie motywów Zmiana opcji motywów w bieżącym skoroszycie Motywy nie nadpisują ręcznego formatowania Tworzenie i usuwanie motywów Rozdział 7. Dodatkowe elementy graficzne Komentarze, kształty i pola tekstowe Pokazywanie i ukrywanie pojedynczego komentarza Pokazywanie i ukrywanie wszystkich komentarzy Przeglądanie wszystkich komentarzy Drukowanie widocznych komentarzy Formatowanie zawartości komentarza Formatowanie komentarza jako obiektu (kształtu) Zmiana kształtu komentarza zmiana kształtu Koło zamiast elipsy i kwadrat zamiast prostokąta Kreślenie kształtów wokół wybranego środka Działania na wielu kształtach Radzenie sobie z dużymi blokami tekstu

5 8 Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwiązania WordArt i ClipArt Użycie grafiki WordArt ClipArt podstawowe informacje SmartArt Przykład użycia grafiki SmartArt Wypełnianie obiektu SmartArt tekstem przykład Narzędzia formatowania kształtów i tekstu w grafice SmartArt Szybka zmiana stylu grafiki SmartArt Zmiana palety kolorów grafiki SmartArt Formatowanie pojedynczego elementu grafiki SmartArt Formatowanie tekstu wybranego kształtu grafiki SmartArt Zmiana wybranych kształtów w grafice SmartArt Zamiana diagramu na inny Dodawanie ilustracji do diagramu SmartArt Zamiana diagramu SmartArt na oddzielne kształty Dodawanie wyników formuł do kształtów z diagramu SmartArt Pliki graficzne Wstawianie i przycinanie obrazu z pliku Zamiana zdjęcia, zmiana jego stylu i jasności Kompresja obrazów Dodanie tła arkusza Wklejanie obrazu danych za pomocą Aparatu fotograficznego Rozdział 8. Wizualizacja danych Formatowanie warunkowe Paski danych w komórkach Zastosowanie skali kolorów do kalendarza obrotów sklepu Wyróżnienie zadań wykonanych i nierozpoczętych Wykresy Trzy metody tworzenia wykresów Zmiana zakresu danych źródłowych Cztery sposoby unikania zbędnej pracy Część III Obliczenia Rozdział 9. Przygotowanie danych Błędy struktury arkusza Rada 1. Dla każdego typu informacji przeznacz oddzielną kolumnę Rada 2. Nie zostawiaj pustych wierszy i kolumn Rada 3. Nie pozostawiaj pustych komórek przy powtórzeniach danych Rada 4. Zapisuj nagłówki w jednym wierszu Rada 5. Oddzielaj nagłówki pustym wierszem od tekstów nienależących do danych Rada 6. Wpisuj wszystkie nagłówki i odróżniaj je od danych innym formatowaniem Usuwanie pustych wierszy, gdy można zmienić kolejność rekordów Usuwanie pustych wierszy z zachowaniem kolejności rekordów Usuwanie pustych kolumn Uzupełnianie danych w pustych komórkach listy jednoczesne wypełnianie wszystkich zaznaczonych komórek Dzielenie tekstu na kolumny Błędy wypełniania arkusza Usuwanie duplikatów Dlaczego to samo nie jest tym samym? odszukanie zbędnych spacji

6 Spis treści Zabezpieczenie przed nadmiarem spacji Wpisywanie tylko dozwolonych wartości Zabezpieczenie przed wpisywaniem kropek dziesiętnych Szybkie sprawdzenie, czy kolumna zawiera tylko liczby Wyszukiwanie i zaznaczanie tekstów udających liczby Usuwanie znaków niedrukowalnych Błędy obliczeń i ukrywanie błędów Jeden grosz z niczego Ukrywanie błędów Rozdział 10. Co trzeba wiedzieć, aby tworzyć formuły Ułatwienia we wpisywaniu formuł plus (+), F4 i użycie przycisku Autosumowania Zaczynanie formuł od znaku plusa (+) Cykliczna zamiana adresów względnych i bezwzględnych podczas edycji formuły klawisz F Szybkie sumowanie, zliczenie wartości lub wyliczanie średniej Hurtowe wprowadzanie formuł za pomocą przycisku Autosumowania Podsumowanie we wszystkich pustych komórkach zakresu Adresy względne i bezwzględne Adresy względne i różne sposoby sprawdzania formuł Adresy bezwzględne Dwa proste przykłady użycia adresowania względnego i bezwzględnego Nazwy Trzy sposoby tworzenia nazw z odwołaniem bezwzględnym Kasowanie i poprawianie nazw Zaznaczanie zakresu za pomocą paska edycji (formuły) Zaznaczanie zakresu za pomocą okna Przechodzenie do Zastąpienie adresów nazwą Podsumowanie kwartału przykład nazwy z odwołaniem względnym Nazwy stałych Nazywanie formuł Nazwy formuł i nazwy na poziomie arkusza i skoroszytu przykład praktyczny Przykład nazwy dynamicznej Rozdział 11. Formuły tablicowe Koszt zakupów Jednowierszowe i jednokolumnowe tablice kolejnych numerów Znalezienie trzech największych liczb i ich sumy Sumowanie n najwyższych wpłat Ile osób przemawiało? Która liczba występuje najczęściej i ile razy Zliczanie i sumowanie każdej n-tej wartości Obliczanie bilansu nadwyżek i strat Obliczanie sumy nadwyżek ponad wyznaczoną normę Podsumowanie wpłat wybranej osoby Podsumowanie wpłat dwóch wybranych osób Przykład złożonego warunku logicznego funkcji tablicowej Sprawdzanie, czy dana osoba jest na liście Zliczanie i sumowanie liczb spełniających warunek Pobieranie ostatniej wartości w kolumnie Pobieranie ostatniej wartości z wiersza

7 10 Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwiązania 192. Tworzenie listy wartości unikalnych z zakresu rozwiązanie dwuetapowe Lista wartości niepowtarzalnych z dynamicznym źródłem Jedna formuła tworząca listę wartości niepowtarzalnych Rozdział 12. Nowe funkcje Excela Bieżący raport sprzedaży zwiększanie sum dla wybranych osób Średnia wpłata z ostatnich n dni Średni czas pobytu w szpitalu dla trzech grup wiekowych Kto, co i za ile sprzedał? Zliczanie uczniów z wybranej klasy z ocenami powyżej średniej Rozdział 13. Czas i daty Szybkie wprowadzenie bieżącej daty i bieżącego czasu Zawsze aktualna data i czas Obliczenie części roku Podsumowanie wpływów z wybranego miesiąca Wyszukiwanie dat z wybranego kwartału Sumowanie godzin ponad dobę Wpisywanie minut przekraczających godzinę Przeliczanie sumy godzin i minut na minuty Zamiana tekstu na czas w przypadku formatu standardowego Zamiana tekstu na czas w przypadku formatu niestandardowego Rozdział 14. Narzędzia zaawansowane w przykładach praktycznych Numerowanie wszystkich wierszy danych Sprawdzanie, które wiersze są puste Usuwanie co trzeciego wiersza Usuwanie co trzeciej kolumny Zaokrąglanie do 25 groszy Wyszukiwanie i odfiltrowanie tekstów występujących dwa razy Dynamiczne wyróżnianie dłużników i błędnych wpisów Podsumowania kwartałów i półrocza Automatyczne podsumowanie według kategorii Podsumowanie wyników osób, które przekroczyły normę Obliczanie sumy nadwyżek ponad wyznaczoną normę Pobieranie wartości na lewo od kolumny przeszukiwanej Sortowanie blokowe Część IV Dodatki Dodatek A Błąd liczby Dodatek B Przykłady formatów niestandardowych Skorowidz

8 Rozdzia 4. Tabele Tabele s jednym z najwa niejszych nowych narz dzi Excela 2007; u atwiaj i przyspieszaj wykonywanie wielu dzia a, a tak e chroni przed niektórymi b dami. Znacznie ró ni si od zwyk ych zakresów, do których przywykli my w poprzednich wersjach programu. Tabela to nie tylko pokratkowany arkusz, do którego wpisujemy kolejne wiersze danych uporz dkowanych zgodnie z nag ówkami kolumn, lecz równie wiele sprz - onych, funkcjonalnych narz dzi, dzia aj cych automatycznie lub na danie. Na zwyk ych zakresach mo na wykona te same dzia ania, co na tabelach, lecz znacznie wi kszym wysi kiem, gdy trzeba samemu dobiera narz dzia i wykonywa to, co w tabelach zosta o ca kiem lub cz ciowo zautomatyzowane. Jak zaznaczy em na wst pie, zadaniem tej ksi ki jest zaprezentowanie: dzia a i narz dzi dost pnych w poprzednich wersjach Excela, wygodnych i przydatnych, lecz mniej znanych, nowo ci, jakie pojawi y si dopiero w Excelu W pierwszym przypadku pomin em informacje podstawowe, w drugim przeciwnie stara em si wyja nia mo liwie szczegó owo. Dlatego pisz c o tabelach, nie pomin em nawet tak elementarnych czynno ci jak kopiowanie i przesuwanie. Zaczniemy od zamiany zwyk ego zakresu na tabel i omówienia podstawowych cech tabel. 63. Zamiana zakresu na tabel ; cechy tabel Narz dzia: wbudowane narz dzia tworzenia i formatowania tabel: Ctrl+T i polecenia wst ki. W Excelu wci mamy do czynienia z tabelami, tzn. z danymi zapisanymi w dwóch wymiarach, zwykle z nag ówkami na górze ka dej kolumny, a czasem tak e na pocz tku ka dego wiersza. W Excelu 2007 dane w ten sposób zapisane wype niaj zakres (rysunek 4.1), który dopiero mo emy zamieni w tabel. Tabela jest to bowiem specjalny obiekt wyposa ony w wiele dodatkowych narz dzi i mo liwo ci.

9 74 Cz I Bez formu i funkcji Rysunek 4.1. Excel rozpoznaje rozmiary tabeli Je eli uznamy, e dalsze u ywanie tabeli przyniesie nam wi cej szkód ni korzy ci, zawsze mo emy j przekszta ci z powrotem na zwyk y zakres. 1. Przygotuj dane w sposób pokazany na rysunku 4.1, przejd do jednej z komórek wype nionego zakresu i naci nij kombinacj klawiszy Ctrl+T albo wybierz polecenie Wstawianie/Tabela. 2. Excel rozpozna zakres przysz ej tabeli oraz to, czy istnieje wiersz nag ówkowy, i wy wietli wynik w oknie dialogowym Tworzenie tabeli (rysunek 4.1). Je eli rozpoznanie jest prawid owe, kliknij OK. Excel zak ada, e tabela rozci ga si do pierwszej pustej kolumny i pierwszego pustego wiersza (porównaj rada 1. w rozdziale 9.). Rysunek 4.2. Zakres zamieniony na tabel Zakres A1:C7 zostanie zamieniony na tabel, pokazan na rysunku 4.2. Ró nice mi dzy tabel a zwyk ym zakresem s nast puj ce: Tworz c tabel, Excel stosuje formatowanie domy lne, które potem atwo zmieni na inne wybrane z galerii gotowych formatów patrz rozwi zanie 64. Po prawej stronie nag ówków tabeli s umieszczone przyciski rozwijaj ce odpowiednie dla ka dej kolumny menu filtrowania i sortowania (równie wed ug kolorów) patrz rysunek 4.2. Wy wietlanie tych przycisków mo na wy czy poleceniem Narz dzia g ówne/edycja/sortuj i filtruj Filtruj. W prawym dolnym rogu tabeli jest umieszczony uchwyt, którego przeci gni cie pozwala na zmian rozmiarów tabeli (rysunek 4.2). Jego u ycie zosta o pokazane w rozwi zaniu 67. (rysunek 4.7). Tabele s wyposa one w wiele dodatkowych polece umieszczonych na wst ce Narz dzia tabel, pokazanej na rysunku 4.3. Jest ona dost pna zawsze, gdy uaktywnimy komórk lub zakres nale cy do tabeli.

10 Rozdzia 4. Tabele 75 Rysunek 4.3. Wst ka polece z narz dziami dla tabel Rysunek 4.4. Po przewini ciu arkusza nag ówki aktywnej tabeli s wy wietlane zamiast literowych oznacze kolumn Rysunek 4.5. Po dodaniu jednego wiersza nienaruszone pozosta o odmienne formatowanie kolejnych wierszy Je li przewiniesz arkusz w dó tak, e zniknie wiersz nag ówkowy tabeli, nag ówki tabel zostan wy wietlone zamiast nag ówków kolumn (rysunek 4.4). Formatowanie tabeli jest dynamiczne, tzn. dodawanie (usuwanie) wierszy (kolumn) nie niszczy ogólnego stylu formatowania. Jak wida na rysunku 4.5, wstawienie wiersza 4. nie zak óci o naprzemiennego, odmiennego formatowania kolejnych wierszy. Tabele s wyposa one w tzw. kolumny obliczeniowe, dzi ki czemu formu a umieszczona w jednej komórce jest powielana w ca ej kolumnie patrz rozwi zanie 69. Równie poprawienie formu y w jednej komórce powoduje wprowadzenie zmiany w ca ej kolumnie. 64. Wiele mo liwo ci formatowania tabeli i podgl d formatu Narz dzia: wbudowane narz dzia tworzenia i formatowania tabel; polecenia wst ki. Excel udost pnia spor galeri gotowych stylów formatowania tabeli. Bardzo wygodna jest mo liwo zobaczenia zawczasu, jak b dzie wygl da a tabela po zmianie stylu.

11 76 Cz I Bez formu i funkcji Rysunek 4.6. Sprawdzanie wygl du tabeli w ró nych formatach 1. Przejd do dowolnej komórki nale cej do tabeli (tworzenie tabeli zosta o opisane w rozwi zaniu 63.) i wybierz polecenie Narz dzia g ówne/style/formaty/ Formatuj tabel jako lub Narz dzia tabeli/style tabeli Szybkie style. 2. Naprowadzaj c kursor myszy na ró ne wzory formatowania, mo esz zobaczy, jak tabela b dzie wygl da a po zastosowaniu danego stylu patrz rysunek Kliknij wybrany format; tabela zostanie sformatowana. 65. U ycie tabeli do szybkiego sformatowania zakresu Narz dzia: narz dzia formatowania tabeli i konwersji tabeli na zakres. Galeri formatów tabeli mo na wykorzysta do szybkiego sformatowania zwyk ego zakresu. 1. Zaznacz zakres, który chcesz sformatowa, i wydaj polecenie Narz dzia g ówne/ Style/Formatuj jako tabel. 2. Wybierz z galerii odpowiedni styl formatowania i potwierd formatowanie proponowanego przez Excela zakresu. 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu utworzonej tabeli i z menu podr cznego wybierz polecenie Tabela/Konw. na zakres. Mo esz tak e u y polecenia Narz dzia tabeli/narz dzia Konwertuj na zakres. Tabela zostanie zamieniona na zwyk y zakres, ale formatowanie wybrane z galerii formatów nie zostanie usuni te. Jest to bardzo szybki i wygodny sposób formatowania zakresów; zamiast formatowa wszystko od pocz tku, warto zastosowa odpowiedni gotowy styl, a potem ewentualnie tu i ówdzie poprawi szczegó y formatowania.

12 Rozdzia 4. Tabele Domy lny styl formatowania tabeli Narz dzia: style formatowania tabeli i polecenie Ustaw jako domy lny. Najszybszym sposobem zamiany zakresu na tabel jest u ycie skrótu klawiszowego Ctrl+T, który zast puje polecenie Wstawianie/Tabela (patrz rozwi zanie 63.). Tabeli utworzonej w ten sposób jest nadawany styl domy lny. Standardowo jest to Styl tabeli redni 9. Je eli Ci nie odpowiada, mo esz go zmieni (najlepiej, by stylem domy lnym by styl najcz ciej stosowany). Aby zmieni styl domy lny: 1. Wy wietl galeri stylów (np. za pomoc polecenia Narz dzia g ówne/style/ Formatuj jako tabel ) i wybrany styl kliknij prawym przyciskiem myszy. 2. Z menu podr cznego wybierz polecenie Ustaw jako domy lny. Mo esz zdefiniowa w asny styl tabeli. Procedur uruchamia polecenie Narz dzia g ówne/style/formatuj jako tabel /Nowy styl tabeli. Zdefiniowanie w asnego stylu jest do mudne i op acalne jedynie wtedy, gdy mamy specjalne wymagania i w okre- lony sposób zamierzamy formatowa wiele tabel. 67. Zmiana rozmiarów tabeli przez przeci ganie uchwytu Narz dzia: mysz. Rozmiary tabeli mo na atwo zmienia, przeci gaj c mysz uchwyt umieszczony w jej dolnym prawym rogu. 1. Przeci gnij uchwyt rozmiarów tabeli w prawo (rysunek 4.7), aby rozci gn tabel o jedn dodatkow kolumn. Rysunek 4.7. Dodawanie kolumny do tabeli 2. Ci gn c uchwyt dalej, mo esz doda do tabeli wi cej kolumn: kolejne nowe kolumny tabeli otrzymuj automatycznie nag ówki Kolumna1, Kolumna2 domy lne nag ówki mo na bez problemu zast pi w asnymi przez zwyk e wpisanie do komórek nowego tekstu.

13 78 Cz I Bez formu i funkcji 3. Przeci gaj c uchwyt w dó, mo esz doda do tabeli kolejne wiersze. Nie mo na przeci gn uchwytu rozmiarów tabeli po przek tnej, co oznacza, e nie jest mo liwe jednoczesne dodawanie kolumn i wierszy. 4. Przeci gaj c uchwyt w lewo lub do góry, mo esz odpowiednio zmniejsza liczb kolumn lub wierszy nale cych do tabeli. 68. Rozszerzenie tabeli przez wype nienie komórki w s siedniej kolumnie Narz dzia: wbudowane narz dzia tabeli. Przyjemn cech tabel jest ich automatyczne powi kszanie si w wyniku wpisania czegokolwiek w jednej z komórek s siaduj cych bezpo rednio po prawej stronie. Rysunek 4.8 pokazuje rozszerzenie na cztery kolumny trzykolumnowej tabeli z rysunku 4.9. Po wpisaniu w komórce D1 tekstu Zysk: Rysunek 4.8. Wype nienie komórki D1 spowodowa o dodanie kolumny D do tabeli do tabeli zosta a przy czona kolumna D; obok komórki bie cej zosta wy wietlony przycisk autokorekty. Jego klikni cie udost pnia polecenie pozwalaj ce cofn rozszerzenie tabeli. Powrót do stanu poprzedniego mo na tak e uzyska za pomoc ogólnego przycisku cofania operacji. Aby rozszerzy tabel, nie trzeba koniecznie wpisywa nag ówka. Jak pokazuje rysunek 4.9, wpisanie litery x do s siaduj cej z tabel komórki D4 wystarczy o do rozszerzenia tej tabeli o kolumn D. Do czona kolumna otrzyma a standardowy nag ówek Kolumna1. Rysunek 4.9. Na dodan kolumn s rozszerzane formaty tabeli i filtr nag ówka Mo esz samodzielnie sprawdzi, e wpisanie czegokolwiek do jednej z komórek wiersza le cego bezpo rednio pod tabel powoduje w czenie tego wiersza do tabeli.

14 Rozdzia 4. Tabele Wpisywanie formu do kolumn i wierszy tabeli Rysunek Formu a wpisana do D2 zosta a automatycznie skopiowana w dó kolumny Narz dzia: wbudowane narz dzia tabeli. Lista przychodów i kosztów oddzia ów firmy w ró nych miastach jest zapisana w tabeli pokazanej na rysunku Masz dwa zadania: w kolumnie D obliczy dochody poszczególnych oddzia ów, pod tabel podsumowa przychody, koszty i dochody. Bardzo przyjemn i po yteczn cech tabel jest bardzo szybkie, automatyczne wpisywanie formu do ca ych kolumn i wierszy, niezale nie od ich d ugo ci. 1. W komórce D1 wpisz nag ówek kolumny Dochody, co spowoduje do czenie kolumny D do tabeli (patrz rozwi zanie 68. i rysunek 4.8). 2. W komórce D2 napisz formu =b2-c2 (rysunek 4.10) i wprowad j do komórki, np. przez naci ni cie klawisza Enter; formu a zostanie skopiowana w dó kolumny do wszystkich komórek kolumny D nale cych do tabeli. Porównaj kopiowanie formu y w dó kolumny w przypadku zakresu, opisane w rozwi zaniu 33. w rozdziale 2. Rysunek Nast pi o jednoczesne podsumowanie wszystkich kolumn z danymi. Wyniki formu w kolumnie D trzeba zsumowa oddzielnie 1. Przejd do komórki B8 i naci nij przycisk Narz dzia g ówne/edycja Suma lub u yj skrótu Alt+=. Wynik zosta pokazany na rysunku 4.11.

15 80 Cz I Bez formu i funkcji Jak wida na rysunku 4.11, Excel wykona jednocze nie trzy operacje: podsumowa bie c kolumn B, do czy do tabeli wiersz sumy, skopiowa formu sumuj c do komórki C8, dzi ki czemu zosta y podsumowane wszystkie kolumny tabeli zawieraj ce dane. 2. Poniewa zawieraj ca formu y kolumna D nie zosta a podsumowana, przejd do komórki D8, rozwi list funkcji proponowanych przez Excela i wybierz Suma (rysunek 4.11). Kolumna D zostanie podsumowana. Warto zwróci uwag na kilka poni szych kwestii. Domy lnie Excel umieszcza podsumowanie w oddzielnym wierszu sumy do czanym do tabeli (patrz rysunek 4.11). Do podsumowa tabel Excel u ywa funkcji SUMY.CZ CIOWE zamiast funkcji SUMA. W formu ach u ywa adresów okre lonych przez nag ówki tabel, np. =SUMY.CZ CIOWE(109;[Dochody]) zamiast =SUMY.CZ CIOWE(109;D2:D7). Je eli z listy dzia a dost pnych w wierszu sumy (rysunek 4.11) wybierzesz inne dzia anie zamiast sumowania, np. Licznik, Maksimum lub Minimum, Excel do wykonania zadania u yje tej samej funkcji SUMY.CZ CIOWE, zmieniaj c jedynie warto 1. argumentu odpowiednio na: 103, 104, 105 itd. (od 101 do 111). Zawsze s to warto ci > 100, dzi ki czemu obliczenia pomijaj warto ci w wierszach ukrytych (dla warto ci 1. argumentu od 1 do 11 warto ci ukryte nie s pomijane). Funkcja SUMY.CZ CIOWE odpowiada funkcji SUMY.PO REDNIE w poprzednich wersjach Excela. 70. W czanie i wy czanie wiersza sumy tabeli Narz dzia: wbudowane narz dzia tabeli, polecenia wst ki i skrót klawiszowy Ctrl+Shift+T. Wiersz sumy tabeli jest bardzo przydatnym narz dziem. Cho w nazwie jest mowa o sumie, w rzeczywisto ci pozwala na wykonywanie wielu ró norakich oblicze. Po prawej stronie rysunku 4.11 wida rozwini t z komórki D8 list udost pnianych przez niego funkcji. Ostatnie polecenie na li cie Wi cej funkcji, pozwala na pos u- enie si ka d z dost pnych w Excelu funkcji. Oczywi cie trzeba unika funkcji, których u ycie w tabeli nie ma sensu. Aby w czy (wy czy ) wiersz sumy tabeli: 1. Przejd do jednej z komórek tabeli (dopóki nie jeste w tabeli, nie masz dost pu do narz dzi obs ugi tabel). 2. W cz (wy cz) opcj Narz dzia tabel/projektowanie/opcje stylu tabeli Wiersz sumy (rysunek 4.12).

16 Rozdzia 4. Tabele 81 Rysunek Opcje stylu tabeli; w ród nich Wiersz sumy Mo esz tak e u y skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+T, który naprzemiennie w cza i wy cza wiersz sumy tabeli. Tabel z w czonym wierszem sumy mo esz obejrze na rysunku Wyró nianie szczególnych elementów tabeli i zwi kszanie czytelno ci tabel d ugich lub szerokich Narz dzia: opcje podmenu Opcje stylu tabeli. Tabele, zw aszcza d ugie i szerokie, bywaj trudne do odczytywania; np. trudno jest przej z kolumny 2 do 32, nie gubi c wiersza. Dla u atwienia pracy u ytkownikom warto wyró nia nag ówki i podsumowania zwykle umieszczane w ostatniej kolumnie lub ostatnim wierszu. S u do tego opcje udost pniane w podmenu Opcje stylu tabeli (rysunek 4.12), którego wy wietlenie zosta o opisane w rozwi zaniu 70. Nazwy opcji tego menu dobrze opisuj zadania, jakim s u. Zauwa, e mo esz szybko zmienia sposób formatowania tabeli i zale nie od potrzeb wyró nia pierwsz lub ostatni kolumn lub naprzemiennie inaczej formatowa kolejne wiersze lub kolumny. Przy standardowym formatowaniu domy lnym tabel, jakiego u ywali my we wszystkich przyk adach tego rozdzia u, by o stosowane naprzemiennie ró ne formatowanie kolejnych wierszy, bardzo wygodne w przypadku szerokich tabel. 72. Zaznaczanie zakresu danych lub ca ej tabeli Narz dzia: wbudowane narz dzia tabel. Opisany sposób zaznaczania tabeli nie zale y od tego, czy na pocz tku komórka aktywna nale a a do tabeli (jak C6 na rysunku 4.13), czy by a po o ona poza ni. 1. Naprowad kursor myszy na górny lewy naro nik tabeli, a gdy zamieni si w uko n strza k, kliknij jednokrotnie. Zostanie zaznaczony zakres danych tabeli (rysunek 4.13). 2. Po zaznaczeniu zakresu danych ponownie w taki sam sposób jak w punkcie 1. kliknij górny lewy naro nik tabeli; zostanie zaznaczona ca a tabela z wierszem nag ówkowym i wierszem sumy (rysunek 4.14).

17 82 Cz I Bez formu i funkcji Rysunek Jedno klikni cie górnego lewego naro nika tabeli powoduje zaznaczenie zakresu danych Rysunek Drugie klikni cie górnego naro nika zaznaczy ca tabel z wierszem nag ówkowym i wierszem sumy 3. Sprawd, e kolejne klikanie górnego lewego naro nika b dzie naprzemiennie w cza zaznaczenie zakresu danych b d ca ej tabeli. 73. Inny sposób zaznaczania ca ej tabeli Narz dzia: wbudowane narz dzia tabel. W opisany tu sposób mo na zaznaczy jedynie tabel aktywn. Rysunek Klikni cie w pobli u kraw dzi aktywnej tabeli spowoduje jej zaznaczenie w ca o ci, jak na rysunku 4.14 Naprowad kursor myszy w pobli e kraw dzi, pozostaj c w obr bie tabeli, i kliknij, gdy zamieni si w czterokierunkow strza k, jak na rysunku Ca a tabela zostanie zaznaczona, jak na rysunku Zaznaczanie wiersza lub kolumny tabeli Narz dzia: skróty klawiszowe Shift+spacja i Ctrl+spacja. Przejd do komórki po o onej wewn trz tabeli w: wierszu, który chcesz zaznaczy, i naci nij Shift+spacja, kolumnie, któr chcesz zaznaczy, i naci nij Ctrl+spacja.

18 Rozdzia 4. Tabele 83 Je eli na pocz tku zaznaczysz kilka komórek tabeli, naciskanie Shift+spacja lub Ctrl+spacja spowoduje zaznaczanie wszystkich wierszy lub wszystkich kolumn tabeli obejmuj cych zaznaczony wcze niej zakres. Porównaj rozwi zanie 47. w rozdziale Kopiowanie i przesuwanie tabel Sposób 1. Sposób 2. Narz dzia: schowek, mysz. Zaznacz ca tabel w sposób opisany w rozwi zaniu 72. lub 73., po czym wykonaj standardowe kopiowanie lub wycinanie do schowka i wklejanie w miejscu docelowym. Naprowad kursor myszy w pobli e kraw dzi, pozostaj c w obr bie tabeli. Gdy przybierze kszta t czterokierunkowej strza ki, jak na rysunku 4.15, naci nij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, a nast pnie przeci gnij tabel w nowe miejsce. Sposób drugi pozwala jedynie przesun tabel. Przeci ganie z wci ni tym klawiszem Ctrl, s u ce zwykle do kopiowania zaznaczonych obiektów, w przypadku tabel nie dzia a. 76. Wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn tabeli Wstawianie Wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn tabeli jest analogiczne do wstawiania i usuwania wierszy i kolumn arkusza. Narz dzia: polecenia Wstaw/Wiersze tabeli powy ej i Wstaw/Kolumny tabeli po lewej. Na rysunku 4.16 tabela obejmuje zakres C2:E7. Kolumna A z pomocniczymi numerami wierszy nie nale y do tabeli. Rysunek Wstawienie dwóch wierszy tabeli nie oznacza wstawienia wierszy w arkuszu

19 84 Cz I Bez formu i funkcji Usuwanie 1. Zaznacz w tabeli zakres C5:C6 (rysunek 4.16) i kliknij go prawym przyciskiem myszy. 2. Z menu podr cznego wybierz polecenie Wstaw/Wiersze tabeli powy ej. Wynik zosta pokazany po prawej stronie rysunku Z porównania lewej i prawej cz ci rysunku 4.16 wynika, e nowe wiersze zosta y wstawione tylko w tabeli, a nie w ca ym arkuszu, na co wskazuje zachowanie ci g ej numeracji wierszy w kolumnie A. Jak wida, zosta o wstawione tyle wierszy tabeli, ile obejmowa zaznaczony zakres. Wstawianie kolumn jest wykonywane analogicznie, jedynie w punkcie 2. polecenie Wstaw/Wiersze tabeli powy ej zostaje zast pione przez Wstaw/Kolumny tabeli po lewej. Narz dzia: polecenia Usu /Wiersze tabeli i Usu /Kolumny tabeli. Aby usun wiersze (kolumny) tabeli, zaznacz zakres obejmuj cy komórki po o one w tych wierszach, kliknij go prawym przyciskiem myszy i z menu podr cznego wybierz polecenie Usu /Wiersze tabeli lub Usu /Kolumny tabeli. 77. Dlaczego usuwanie duplikatów z tabeli czasami le dzia a Narz dzia: polecenie Narz dzia tabel/narz dzia Usu duplikaty oraz formatowanie tabeli. Polecenie usuwania duplikatów z tabeli eliminuje rekordy wed ug tego jak wida liczby, a nie na podstawie ich rzeczywistej warto ci, tzn. te same warto ci ró nie sformatowane s traktowane jako odmienne. W tabeli pokazanej na rysunku 4.17 dwa wiersze s zduplikowane: zawarto wiersza 3. jest powtórzona w wierszu 6., a wiersza 4. w wierszu 7. Wiersze powtórzone s inaczej sformatowane, czcionka zosta a pochylona i pogrubiona oraz warto ci w kolumnie D zosta y wy wietlone z dwoma miejscami po przecinku. Wykonamy dwie ró ne operacje usuwania duplikatów. Rysunek Czy Excel wiersze 6. i 7. uzna za powtórzenie wierszy 3. i 4.?

20 Rozdzia 4. Tabele 85 Usuwanie duplikatów na podstawie kolumn tekstowych Rysunek Usuwanie wierszy maj cych te same warto ci w trzech pierwszych kolumnach 1. Przejd do jednej z komórek tabeli i wybierz polecenie Narz dzia tabel/ Narz dzia Usu duplikaty. 2. W oknie dialogowym Usuwanie duplikatów wy cz sprawdzanie powtórze w kolumnie Wp ata (rysunek 4.18) i kliknij OK. Rysunek Excel usun powtórzone rekordy Wynik zosta pokazany na rysunku Po odczytaniu komunikatu kliknij OK. Jak wida, wiersze 6. i 7. z rysunku 4.17 zosta y uznane za powtórzenia, cho tekst by w nich inaczej sformatowany. Czym 45 z ró ni si od 45,00 z? U yjemy tej samej tabeli wyj ciowej pokazanej na rysunku Mo esz cofn ostatni operacj, aby przywróci ostatnio usuni te duplikaty (rysunek 4.19). 1. Tak jak poprzednio, przejd do jednej z komórek tabeli i wybierz polecenie Narz dzia tabel/narz dzia Usu duplikaty. 2. W oknie dialogowym Usuwanie duplikatów (rysunek 4.18) w cz sprawdzanie powtórze we wszystkich kolumnach i kliknij OK. Wynik zosta pokazany na rysunku 4.20.

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik Curtis D. Frye Microsoft Excel 2013 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie............................................................. xi 1 Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych. PROGRAM SZKOLENIA Excel w Analizach danych SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, w codziennej pracy wykorzystują Excel jako narzędzie analizy danych i chcą zgłębić posiadaną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr. PROGRAM SZKOLENIA Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, chcą przyspieszyć i usprawnić pracę oraz

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/16/5015/23696 Cena netto 570,00 zł Cena brutto 701,10 zł Cena netto za godzinę 47,50 zł Cena brutto za godzinę 58,43

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami Microsoft Excel 2013 Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami egzaminu 77-420 Microsoft Office Specialist: Excel 2013. Każdy słuchacz otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel

Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel Program MS Excel jest arkuszem kalkulacyjnym. Oznacza to, że dominującą czynnością wykonywaną w nim są obliczenia. Można oczywiście pisać również w Excelu

Bardziej szczegółowo

Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych. Technologia Informacyjna Lekcja 28

Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych. Technologia Informacyjna Lekcja 28 Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych Technologia Informacyjna Lekcja 28 Tworzenie stylów w tekstu Jeśli pisze się długie teksty, stosując, zwłaszcza w jednym dokumencie róŝne r rodzaje formatowania,

Bardziej szczegółowo

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216 Żurek INFOBroker Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel www.excel.jzurek.com tel. 601 517 216 MS Excel szkolenie dla początkujących i laików (program ramowy): o zastosowanie i budowa programu - do czego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w logistyce.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w logistyce. PROGRAM SZKOLENIA Excel w logistyce SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, pracują lub zarządzają działami sprzedaży lub logistyki, chcą zoptymalizować czas przygotowywania

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do MS Excel

Wprowadzenie do MS Excel Wprowadzenie do MS Excel Czym jest Excel? Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu programów nazywanych arkuszami kalkulacyjnymi. W

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy programu Excel 1. Lekcja 2: Tworzenie i edytowanie skoroszytu 22. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 22

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy programu Excel 1. Lekcja 2: Tworzenie i edytowanie skoroszytu 22. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 22 Spis treści Lekcja 1: Podstawy programu Excel 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Elementy programu 2 Ekran otwierający programu Microsoft Excel 2 Uruchamianie programu Excel 2

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

2 Arkusz kalkulacyjny

2 Arkusz kalkulacyjny 2 Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 2.1. Tworzenie skoroszytów Tworzenie, budowa oraz zapisywanie skoroszytów w programie Excel 2007 nie uległy zasadniczym różnicom w stosunku do programu Excel 2003, dlatego

Bardziej szczegółowo

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel SPIS TREŚCI Wstęp... 7 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 14 Excel 2007... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna... 25 4 Nawigacja i zaznaczanie...

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

MS Excel. Podstawowe wiadomości

MS Excel. Podstawowe wiadomości MS Excel Podstawowe wiadomości Do czego służy arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny wykorzystywany jest tam gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określonego schematu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 2016 Krok po kroku

Microsoft Office 2016 Krok po kroku Joan Lambert Curtis Frye Microsoft Office 2016 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik, Krzysztof Kapustka, Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2016 Spis treści Wprowadzenie.........................................................ix

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY European Computer Competence Certificate PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC Moduł: IT M3 Arkusze kalkulacyjne Poziom: B Średniozaawansowany FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Praktyczne przykłady użycia funkcji HIPERŁĄCZE Sposób 34. Wyszukiwanie dokładnej wartości Sposób 35. Wyszukiwanie dwuwymiarowe Użycie formuły Użycie

Praktyczne przykłady użycia funkcji HIPERŁĄCZE Sposób 34. Wyszukiwanie dokładnej wartości Sposób 35. Wyszukiwanie dwuwymiarowe Użycie formuły Użycie O autorze Wstęp CZĘŚĆ I. SKOROSZYTY I PLIKI Sposób 1. Zmiana wyglądu Excela Kosmetyka Ukrywanie Wstążki Opcje dostępne na karcie Widok Ukrywanie innych elementów Ukrywanie paska stanu Sposób 2. Dostosowywanie

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

ABC Excel 2016 PL / Witold Wrotek. Gliwice, cop Spis treści

ABC Excel 2016 PL / Witold Wrotek. Gliwice, cop Spis treści ABC Excel 2016 PL / Witold Wrotek. Gliwice, cop. 2016 Spis treści 1 Arkusz kalkulacyjny 9 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne 12 Excel 2016 12 Przez wygodę do efektywności 14 Podsumowanie 16 2 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Kadrowo - Płacowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

dolar tylko przed numerem wiersza, a następnie tylko przed literą kolumny.

dolar tylko przed numerem wiersza, a następnie tylko przed literą kolumny. Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 0, przypomnienie (Excel 2007) Autor: dr Mariusz Giero 1. Pobieramy plik z linku przypomnienie. Należy obliczyć wartości w komórkach zaznaczonych żółtym kolorem. 2. Obliczenie

Bardziej szczegółowo

2. Program USOS. 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych. 2.2 Uruchomienie programu

2. Program USOS. 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych. 2.2 Uruchomienie programu 2. Program USOS 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 z pó niejszymi zmianami okre la, e za dane osobowe uwa a si wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

KALENDARZE. Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego, edycja kalendarza. 1. Uruchom nowy projekt. 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zmień czas pracy

KALENDARZE. Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego, edycja kalendarza. 1. Uruchom nowy projekt. 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zmień czas pracy III. Kalendarze 1 KALENDARZE Kalendarze bazowe są zbiorami czasów pracy i dni roboczych oraz czasów i dni wolnych od pracy. Zbiory te są wykorzystywane w trzech typach kalendarzy: Kalendarz projektu (oddziałuje

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń PROGRAM SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA MS Excel poziom podstawowy FORMA KSZTAŁCENIA Zgodnie z 3 pkt. 5 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

COM+. Kompendium programisty

COM+. Kompendium programisty Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tekst ozdobny i akapitowy

Tekst ozdobny i akapitowy Tekst ozdobny i akapitowy Tekst ozdobny poddaje się manipulacjom, kształtowaniu, zniekształcaniu i tworzeniu efektów, do wyróŝnienia pojedynczych wyrazów lub krótkich wersów, takich jak nagłówki, logo

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel - Poziom Zaawansowany 30 godz. (wymagana znajomość obsługi programu w zakresie średnio zaawansowanym)

Program szkolenia MS Excel - Poziom Zaawansowany 30 godz. (wymagana znajomość obsługi programu w zakresie średnio zaawansowanym) Program szkolenia MS Excel - Poziom Zaawansowany 30 godz. (wymagana znajomość obsługi programu w zakresie średnio zaawansowanym) Skróty klawiszowe Skróty do poruszania się po arkuszu. Skróty do przeglądania

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 3. Kalendarz wprowadzanie dat do arkusza Obs uga formularzy Uwagi dotycz ce obs ugi okien dialogowych kalendarza...

Rozdzia 3. Kalendarz wprowadzanie dat do arkusza Obs uga formularzy Uwagi dotycz ce obs ugi okien dialogowych kalendarza... Spis tre ci Rozdzia 1. Instalacja dodatków w aplikacji Excel... 7 1.1. Instalowanie dodatku w wersji Excel 2000/XP/2003... 10 1.2. Uruchomienie menu dodatku Helion_EXp2003.xla... 13 1.3. Uruchomienie paska

Bardziej szczegółowo

Formatowanie warunkowe

Formatowanie warunkowe Formatowanie warunkowe od A do Z Formatowanie tabel Porównywanie danych Wyszukiwanie i oznaczanie danych BBP 0224 Redaktor Piotr Gromulski Redaktor merytoryczny Tadeusz Jankowski Wydawca Przemysław Modrzewski

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc . Pierwsza pomoc Autor: Bartosz Gajda ISBN: 978-83-246-1095-2 Format: A5, stron: 92 Kto w dzisiejszych zwariowanych czasach chcia³by traciæ cenne godziny na robienie papierowych sprawozdañ i zestawieñ?

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie C GEO v. 6.5

Zmiany w programie C GEO v. 6.5 Zmiany w programie C GEO v. 6.5 1. Eksport lub import SHP Doszła nowa funkcja eksportu lub importu danych mapy w standardzie ArcView. Eksportowane są poligony i punkty wraz z ewentualnymi danymi z bazy

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Excel Slajd 2 Redagowanie danych Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7 Fenomen Excela... 8 Twoje korzyści... 8

Wstęp... 7 Fenomen Excela... 8 Twoje korzyści... 8 Wstęp... 7 Fenomen Excela... 8 Twoje korzyści... 8 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 13 Excel 2003... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia Temat 23 : Poznajemy podstawy pracy w programie Excel. 1. Arkusz kalkulacyjny to: program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników, utworzony (w

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Excel 2007

Podręczna pomoc Microsoft Excel 2007 Podręczna pomoc Microsoft Excel 2007 Klawisze skrótów... 1 Podstawowe funkcje... 2 Narzędzie Szukaj wyniku... 3 Aktywowanie dodatków... 4 Narzędzie Solver (dodatek)... 6 Narzędzie Tabela przestawna...

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

1. Startujemy (13) 2. Word - poprawna edycja tekstu (31)

1. Startujemy (13) 2. Word - poprawna edycja tekstu (31) 1. Startujemy (13) Co nowego? (13) o Nowoczesny wygląd i wygodna obsługa (13) o Sposoby zapisu dokumentów (14) Instalacja pakietu biurowego (15) o Wybór wersji (15) o Przebieg instalacji (16) o Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu OptiMore Importer Rejestru VAT Instrukcja obsługi programu Wstęp Program OptiMore Importer Rejestru VAT jest przeznaczony do importowania wpisów do rejestru VAT na podstawie danych zawartych w pliku źródłowym.

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 Przewodnik y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 zawiera ponad 200 różnych kombinacji klawiszy wraz z opisem ich działania, których użycie pozwala

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

ECDL zaawansowany, moduł EXCEL

ECDL zaawansowany, moduł EXCEL ECDL zaawansowany, moduł EXCEL Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czas trwania szkolenia - 20h (3 dni szkoleniowe) Grupa- 10 osób Terminy - 18-20

Bardziej szczegółowo

W tej lekcji omówimy mechanizmy za pomocą których jest możliwe wykonywanie działań w Excelu, czyli:

W tej lekcji omówimy mechanizmy za pomocą których jest możliwe wykonywanie działań w Excelu, czyli: Formuły W tej lekcji omówimy mechanizmy za pomocą których jest możliwe wykonywanie działań w Excelu, czyli: pojęcie formuły budowanie i edycja formuł podstawowe działania takie jak: dodawanie, odejmowanie,

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Makropolecenia w Excelu

Makropolecenia w Excelu Makropolecenia w Excelu Trochę teorii Makropolecenie w skrócie nazywane makro ma za zadanie automatyczne wykonanie powtarzających się po sobie określonych czynności. Na przykładzie arkusza kalkulacyjnego

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty. ABC Word 2007 PL. Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek Czasy maszyn do pisania odchodzą w niepamięć. Dziś narzędziami do edycji tekstów są aplikacje komputerowe, wśród których niekwestionowaną palmę

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer F2 Ctrl + F2 F3 Ctrl + F3 F4 Shift + F4 F5 Ctrl + Shift + F5 F7 Ctrl + F7 F8 Ctrl + F8 Shift + F8 Ctrl+Shift+F8 F9 Ctrl + F9 Shift + F9 Ctrl + Shift + F9 Ctrl

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Slajd 2 Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę rozpoczynamy wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS

DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS Część 2 wprowadzanie ocen 1. Zaloguj się na stronie świadectwa.librus.pl 7-cyfrowym loginem i własnym hasłem. 2. Jeśli od ostatniej zmiany hasła minęło 30 dni, to nastąpi wymuszenie

Bardziej szczegółowo

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 Moduł Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 110-1 Spis treści 110. RAMA 2D - SUPLEMENT...3 110.1 OPIS ZMIAN...3 110.1.1 Nowy tryb wymiarowania...3 110.1.2 Moduł dynamicznego przeglądania wyników...5

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Excel 2016 PL w biurze i nie tylko / Sergiusz Flanczewski. Gliwice, cop Spis treści

Excel 2016 PL w biurze i nie tylko / Sergiusz Flanczewski. Gliwice, cop Spis treści Excel 2016 PL w biurze i nie tylko / Sergiusz Flanczewski. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe informacje o obsłudze arkusza kalkulacyjnego 9 Uruchamianie i zamykanie programu 9 Wstążka

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Excel 2003 PL. 161 praktycznych porad

Excel 2003 PL. 161 praktycznych porad IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWO CIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Własny warsztat pracy

Rozdział 9. Własny warsztat pracy Rozdział 9 Własny warsztat pracy Poważną niedogodnością Excela 2007 była niemożność przygotowania własnego paska narzędziowego, czyli według nowej wstążkowej nomenklatury własnego panelu Wstążki. Każdy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V

Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V W tym ćwiczeniu wykonamy otwory w wieku i w pudle skrzyni, w które będą wstawione śruby mocujące zawiasy do skrzyni. Następnie wstawimy osiem śrub i spróbujemy

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych MS Excel od podstaw do analiz biznesowych Opis MS Excel stał się narzędziem praktycznie niezbędnym w dzisiejszym środowisku biznesowym. Potrzeba przygotowywania raportów, zestawień, wyliczeń znalazła swoją

Bardziej szczegółowo

1. Arkusz kalkulacyjny (9) Za co lubimy arkusze kalkulacyjne (12) Excel 2013 (12) Podsumowanie (14) 2. Uruchamianie programu (15) Podsumowanie (18)

1. Arkusz kalkulacyjny (9) Za co lubimy arkusze kalkulacyjne (12) Excel 2013 (12) Podsumowanie (14) 2. Uruchamianie programu (15) Podsumowanie (18) 1. Arkusz kalkulacyjny (9) Za co lubimy arkusze kalkulacyjne (12) Excel 2013 (12) Podsumowanie (14) 2. Uruchamianie programu (15) Podsumowanie (18) 3. Okno programu (19) Aktywna komórka (24) Praca w chmurze

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Jak spersonalizować wygląd bloga?

Jak spersonalizować wygląd bloga? Jak spersonalizować wygląd bloga? Czy wiesz, że każdy bloger ma możliwość dopasowania bloga do własnych preferencji? Wszystkie blogi posiadają tzw. skórkę czyli układ graficzny, który możesz dowolnie zmieniać.

Bardziej szczegółowo

Kilka zasad o których warto trzeba pamiętać

Kilka zasad o których warto trzeba pamiętać Kilka zasad o których warto trzeba pamiętać Pamiętaj o celu pisania dokumentu. Dostosuj do niego format strony i jej układ. Pozostaw rozsądnie duże marginesy, nie stłaczaj tekstu. Jeżeli strony będą spięte,

Bardziej szczegółowo