Policealne Studium Geodezyjne Im. Warszawa ul. Szanajcy 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Policealne Studium Geodezyjne Im. Warszawa ul. Szanajcy 5"

Transkrypt

1 Policealne Studium Geodezyjne Im. Warszawa ul. Szanajcy 5 Rozszerzenie możliwości arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel o typowe funkcje geodezyjne za pomocą języka programowania Visual Basic for Applications.

2 Spis treści: 1. Wstęp. Excel 97 jest prawdopodobnie najlepsza aplikacją, z dostępnych obecnie na rynku oprogramowania aplikacji, przeznaczonej do obsługi arkuszy kalkulacyjnych. Dzięki wszechstronności i łatwości w obsługi, wszystkie funkcje Excel mogą być wykorzystywane przez każdego użytkownika komputera osobistego. Excel jest wiec doskonałym narzędziem do obliczeń geodezyjnych. Nie posiada on jednak pewnych typowych dla geodezji funkcji. Jedną z najmocniejszych stron Excel zawsze był język makrodefinicji. Już od pierwszej wersji Excel był on najbardziej obszernym i elastycznym językiem wśród arkuszy kalkulacyjnych. Visual Basic for Aplications po raz pierwszy pojawił się w piątej wersji Excel. Dzięki zastosowaniu jego do tworzenia odpowiednich Macr, możemy wzbogacić Excel o potrzebne nam funkcje, mogą one ułatwić nam wiele obliczeń, zmniejszając czas pracy. Aplikacja moja tym różni się od samodzielnych programów tym, że dzięki wykorzystaniu wszystkich możliwości Excel można tworzyć długie łańcuchy obliczeń, które w czasie rzeczywistym obliczają arkusz dla dowolnie podstawianych współrzędnych początkowych. 2

3 2. Krótkie omówienie arkusza kalkulacyjnego Excel Anatomia obszaru roboczego Excel 97 Znajomość podstawowych elementów okna aplikacji ułatwia efektywne wykorzystanie Excel. Rysunek 1.1 przedstawia kluczowe komponenty Excel 97, które zostały szczegółowo omówione w dalszej części rozdziału. Komórka aktywna jest wyróżniona przez pogrubienie krawędzi. Pogrubiona krawędź jest określana jako wskaźnik komórki (cell selector). Komórka arkusza kalkulacyjnego powinna być zaznaczona przed wpisywaniem lub edycją danych. Nagłówki kolumn zawierają litery i są wyświetlone u góry obszaru roboczego Excel. Kliknięcie nagłówka spowoduje, że zaznaczona zostanie cała kolumna komórek. Zaznaczone komórki mogą być formatowane lub przesunięte w całości. 3

4 Nagłówki wierszy zawierają kolejne numery i są wyświetlone po lewej stronie obszaru roboczego Excel. Kliknięcie nagłówka spowoduje, że zaznaczony zostanie cały wiersz komórek. Zaznaczone komórki mogą być formatowane lub przesunięte w całości. Karty arkuszy służą do wyświetlenia arkuszy kalkulacyjnych w skoroszycie. Przyciski przewijania listy kart arkuszy służą do wyświetlenia kart, które nie są widoczne na liście. Pasek formuły zawiera dwa pola, w których wyświetlana jest nazwa (lub adres) zaznaczonej komórki oraz jej zawartość. Pasek narzędziowy ormatowanie (ormatting) jest niemal taki sam jak w aplikacji Word z wyjątkiem pięciu przycisków, które służą do formatowania liczb. Standardowy pasek narzędziowy zawiera kilka przycisków, które są dostępne tylko w aplikacji Excel: autosumowanie, Wklej funkcję, Rosnąco oraz Malejąco. Przyciski na standardowym pasku narzędziowym w Excel służą również do uruchomienia kreatora wykresów oraz kreatora map. Pole nazwy znajduje się po lewej stronie paska formuły i zawiera adres komórki lub adres zakresu komórek, który to zakres zaznaczony jest na arkuszu kalkulacyjnym. Pasek menu zawiera nowy element Dane, który zastąpił element Tabela w menu aplikacji Word Wykorzystanie myszki komputerowej w środowisku Excel Aby aktywować jedną z komórek arkusza kalkulacyjnego, należy ustawić kursor w odpowiednim miejscu i kliknąć Iewym przyciskiem myszki. Wskażnik aktywnej komórki (cienka, ciemna obwódka) zostanie wyświetlony w wybranej komórce. Jeżeli komórka, która powinna być zaznaczona, nie jest widoczna na ekranie monitora, to należy wykorzystać pionowy luh poziomu pasek przewijania i wyświetlić odpowiedni obszar arkusza kalkulmyjnego. Przyciski z ikonami strzałek na paskach przewijania służą do precyzyjnego przesunięcia widoku arkusza kalkulacyjnego w oknie aplikacji. Aby wyświetlić odległe obszary 4

5 arkusza, należy przeciągnąć suwak na pasku przewijania przy pomocy myszki komputerowej Przełączanie pomiędzy arkuszami kalkulacyjnymi Najprostsza metoda wyświetlenia określonego arkusza kalkulacyjnego w skoroszycie polega na kliknięciu odpowiedniej karty u dołu obszaru roboczego Excel. Jeżeli karta arkuszu nie jest widoczna na liście, to należy przesunąć listę kart arkuszy przy pomocy przycisków przewijania. Przyciski te służą do wyświetlenia karty pierwszego arkusza, przesunięcia listy w lewo lub w prawo i do wyświetlenia karty ostatniego arkusza w skoroszycie Wpisywanie etykiet kolumn i wierszy Jedną z podstawowych operacji, jakie wiążą się z przygotowaniem arkusza kalkulacyjnego, jest wpisanie etykiet kolumn i wierszy. Tytuły i nagłówki na arkuszu ułatwiają prawidłowe wpisanie danych. Etykiety mogą być wpisane na arkuszu w następujący sposób: 1. Aby rozpocząć wpisywanie etykiet kolumn, należy zaznaczyć pierwszą komórkę, w której zostanie wpisana etykieta. 2. Należy wpisać nagłówek pierwszej kolumny arkusza kalkulacyjnego. 3. Aby przesunąć kursor do następnej kolumny, należy wcisnąć Tab na klawiaturze komputera. Wciśnięcie Enter spowoduje, że wskaźnik aktywnej komórki zostanie przesunięty do kolejnego wiersza, a użytkownik będzie mógł wpisać nagłówek tego wiersza.. 4. Po wpisaniu nagłówka wiersza. należy wcisnąć Enter Wpisywanie wartości liczbowych Kolejny etap procesu tworzenia arkusza kalkulacyjnego polega na wpisaniu wartości liczbowych w odpowiednich kolumnach i wierszach. Po zaznaczeniu komórki arkusza za pomocą myszki komputerowej, 5

6 należy wpisać dane liczbowe. Komórka może być również zaznaczona przy pomocy przycisków klawiatury Zaznaczanie komórek arkuszy kalkulacyjnego Aby zaznaczyć pojedynczą komórkę arkusza kalkulacyjnego, należy kliknąć myszką w jej obszarze. Zakres komórek na arkuszu Excel może być zaznaczony w następujący sposób: Aby zaznaczyć zakres komórek widocznych na ekranie monitora, należy kliknąć w obszarze pierwszej komórki, wcisnąć lewy przycisk myszki i przeciągnąć kursor do ostatniej komórki zakresu (zob. rys.). Metoda ta pozwala szybko zaznaczyć zakres który zawiera dużą liczbę komórek widocznych na ekranie monitora. Aby zaznaczyć zakres, który obejmuje również komórki, które nie są widoczne na ekranie monitora, należy kliknąć w obszarze pierwszej 6

7 komórki, przesunąć widok arkusza za pomocą pasków przewijania, wcisnąć Shift i kliknąć w obszarze w ostatniej komórki zakresu. Zakresy komórek mogą być również zaznaczane za pomocą przycisków klawiatury. Po zaznaczeniu pierwszej komórki zakresu, należy wcisnąć Shift i zaznaczyć cały zakres za pomocą przycisków kierunkowych. Jeżeli konieczne jest zaznaczenie rozproszonych zakresów komórek, to należy kliknąć w obszarze pierwszej komórki, wcisnąć Ctrl i zaznaczyć pozostałe komórki przy pomocy myszki. Cały arkusz kalkulacyjny może być zaznaczony za pomocą przyciska Zaznacz wszystko. Przycisk ten znajduje się ponad numerami wierszy, po lewej stronie nagłówków kolumn. Aby zaznaczyć wiersz lub kolumnę arkusza kalkulacyjnego należy kliknąć odpowiedni nagłówek Edycja zawartości komórek arkuszy kalkulacyjnych Wpisy w komórki arkuszy kalkulacyjnych Excel mogą być edytowane w następujący : Należy zaznaczyć komórkę, która zostanie zmodyfikowana Proste funkcje obliczeniowe Excel Excel ułatwia wykonywanie prostych analiz wartości liczbowych, które są odnotowane w zaznaczonym zakresie komórek arkusza kalkulacyjnego. W obliczeniach mogą być wykorzystane następujące funkcje: SUMA (SUM) oblicza całkowitą sumę wartości, odnotowanych w zaznaczonym zakresie komórek. ŚREDNIA (AVERAGE) oblicza średnią z wartości liczbowych we wskazanym zakresie arkusza. MAX i MIN służą do wyznaczania największej lub najmniejszej wartości w danym zakresie komórek. 7

8 ILE.LICZB (COUNT) zlicza komórki we wskazanym zakresie. unkcje te mogą być wykorzystane w następujący sposób: 1. W leży zaznaczyć komórkę arkusza, w której zostanie wyświetlony wynik obliczeń. 2. Po wpisaniu znaku równości (=) oraz nazwy jednej z funkcji, należy wpisać znak nawiasu (). Wzór obliczeniowy zostanie również wyświetlony na pasku formuły. 3. Po kliknięciu pierwszej komórki zakresu, który zawiera dane liczbowe, komórka zostanie wyróżniona linią przerywaną. 4. Po wciśnięciu lewego przycisku myszki, należy przeciągnąć kursor, zaznaczyć odpowiedni zakres komórek zawierający dane liczbowe i zwolnić przycisk myszki. Adres zaznaczonego zakresu komórek powinien być wyświetlony we wzorze obliczeniowym w aktywnej komórce i na pasku formuły. 5. Aby zakończyć wpisywanie formuły, należy wpisać prawy nawias ()). 6. Pełny wzór obliczeniowy zostanie wyświetlony po wciśnięciu Enter Złożone funkcje obliczeniowe Excel Oprócz podstawowych obliczeń, Excel ułatwia również konstruowanie skomplikowanych wzorów obliczeniowych przy pomocy palety formuły (ormula Palette). Dzieje się to zgodnie z następującą procedurą: 8

9 1. Należy zaznaczyć komórkę arkusza, w której zostanie wyświetlony wynik obliczeń. 2. Okno dialogowe Wklej funkcje (Paste unction), przedstawione na rysunku, zostanie wyświetlone po wybraniu z menu polecenia Wstaw > unkcja lub kliknięciu przycisku Wklej funkcję (unction) na standardowym pasku narzędziowym. Aby wyświetlić paletę formuły, należy kliknąć przycisk Edytuj funkcję (Edit unction) na pasku formuły i wyświetlić listę funkcji, która znajduje się w lewym rogu paska formuły. Jeżeli poszukiwana funkcja nie jest wyświetlona na liście, to należy I wybrać opcję Więcej funcji (More unctions). Excel wyświetli okno dialogowe Wklej funkcję, przedstawione na rysunku. Ta alternatywna metoda wyświetlania palety formuły może być wykorzystana tylko w wypadku powtórnego zastosowania jednej z ostatnio używanych funkcji. Metoda ta pozwala uniknąć konieczności przeglądania wszystkich kategorii funkcji wyświetlonych przez Excel w oknie dialogowym Wklej funkcję. 3. Lista Kategoria funkcji pozwala wybrać typ funkcji. 4. Składnia i opis funkcji, zaznaczonej na liście Nazwa funkcji (unction Name), zostaną wyświetlone u dołu okna dialogowego Wklej funkcję. 5. W wybraniu odpowiedniej funkcji, należy kliknąć przycisk OK. 9

10 6. Paleta formuły ułatwia wpisanie prawidłowych argumentów dla wybranej funkcji (zob. rys. 1 l.7). Opis aktywnego argumentu jest wyświetlany u dołu palety formuły. 7. Należy wpisać odpowiednie wartości lub wpisać adresy komórek, które zawierają wartość argumentów. 8. Wynik obliczeń zostanie wyświetlony w zaznaczonej komórce po wpisaniu wszystkich argumentów i kliknięciu przycisku OK. 10

11 3. Podstawowe elementy języka Visual Basic. Microsoft Excel jest wszechstronnym programem służącym do analizy i prezentacji danych. Jedną z jego najmocniejszych stron zawsze był język makrodefinicji. Już od pierwszej wersji Excela był on najbardziej obszernym i elastycznym językiem wśród arkuszy kalkulacyjnych. Visual Basic for Applications po raz pierwszy pojawił się w piątej wersji Excela. W porównaniu z poprzednią wersją, Visual Basic for Application zawarty w Excelu 97 stanowi znaczny krok naprzód. Mamy tu do czynienia z kompletnym środowiskiem tworzenia i testowania aplikacji, wspólnym zarówno dla wszystkich składników pakietu Office, jak i dla samodzielnej wersji Visual Basica. Aby rozpocząć pisanie makr w Excelu, tak naprawdę potrzebujesz nauczyć się dwóch rzeczy. Po pierwsze: umiejętności posługiwania się Visual Basicem, przy czym wszystko czego się o nim dowiemy, będziemy mogli wykorzystać nie tylko w Excelu, ale także we wszystkich innych aplikacjach, których częścią jest Visual Basic. Po drugie: musimy nauczyć się posługiwania Excelem. Im więcej wiemy o Excelu jako o arkuszu kalkulacyjnym, tym bardziej efektywne będą makra, które powstaną. Rozdział ten koncentruje się na Visual Basicu jako na środowisku tworzenia i rozwijania aplikacji Excela Automatyzacja Excel z Visual Basicem dla Aplikacji wprowadził nową metodę automatyzacji czynności zachodzących w aplikacji, zwaną automatyzacją. Piąta wersja Excela była pierwszą dużą aplikacją, która w pełni wykorzystała zalety nowej techniki. Przy takim podejściu Visual Basic wykorzystywany jest jako język ogólnego zastosowania, który jest całkowicie niezależny od aplikacji. Nagle okazało się, że każdy, kto wcześniej miał do czynienia z Basicem, rozpoczynając pracę z Excelem miał wielką przewagę nad innymi jego użytkownikami. Co więcej, wiedza zdobyta podczas pisania makr pracujących w Excelu mogła być następnie wykorzystywana podczas pisania programów w Visual Basku. Pomimo włączenia Visual Basica do Excela, nie ma on żadnych specjalnych powiązań ze strukturą arkusza. To raczej Excel udostępnia swoje możliwości za pomocą specjalnej biblioteki zwanej biblioteką obiektów. Tak więc Visual Basic porozumiewa się nie z Excelem, ale z jego biblioteką obiektów. 11

12 Visual Basic może współpracować nie tylko z Excelem, ale także z każdą aplikacją udostępniającą bibliotekę obiektów. Ponieważ wszystkie aplikacje wchodzące w skład pakietu Microsoft Office posiadają ją, Visual Basic współpracuje także z nimi. Dotyczy to też aplikacji pochodzących od niezależnych producentów. Visual Basic dostarczany razem z Excelem nie jest jedynym językiem programowania mogącym wykorzystywać możliwości biblioteki obiektów. Każdy język, który wspiera automatyzację, może kontrolować Excela. Do tego celu można użyć także Visual Basica dostarczanego przez Microsoft jako cześć Worda, lub jego samodzielną wersję. Można skorzystać także z C++ lub Delphi firmy Borland Użytkownik i obiekty Excela Biblioteka obiektów udostępnia możliwości Excela Visual Basicowi. O wiele ważniejsze jest to, że każdy maże z nich skorzystać. Jeżeli zrozumie się, w jaki sposób "czytać" bibliotekę obiektów, szybko zrozumie się jej funkcje i sposób ich wykorzystania. Najlepszym sposobem rozpoczęcia nauki o powiązaniach pomiędzy Visual Basiciem a Excelem jest zarejestrowanie prostego makra, a następnie 12

13 prześledzenie jego kodu. Oczywiście, można także rozszerzyć jego możliwości samodzielnie dopisując instrukcje Tworzenie prostego makra ormat użyty przez Excela po kliknięciu przycisku Zapis walutowy umożliwia wyświetlenie dwóch cyfr po przecinku. W większości przypadków jest to wystarczające. Jednak może się zdarzyć, że nie jest konieczne wyświetlanie cyfr po przecinku, ponieważ np. planowanie budżetu nie wymaga aż takiej dokładności. W tej sytuacji powinno się stworzyć makro, które wyświetli kwoty bez cyfr po przecinku Rejestrujemy makro formatowania komórek walutowych 1. Zaznaczamy komórki arkuszu kalkulacyjnym. 2. Na pasku narzędzi Visual Basic należy kliknąć przycisk Zarejestruj makro. 3. Następnie wpisuje się nazwę makra na dowolną (np. ormatujwalutę), i wciska przycisk OK. Po wykonaniu powyższych czynności w linii stanu pojawi się słowo "Rejestruj" oraz zostanie wyświetlony pasek narzędzi Zatrzymaj rejestrację, zawierający dwa przyciski. W ten sposób rozpoczyna się rejestrację makra. 3. W menu ormat wybiera się opcję Komórki, a następnie zakładkę Liczby. Należy wybrać Walutowe z listy dostępnych kategorii. W polu Miejsca dziesiętne wpisujemy 0, aby zablokować wyświetlanie cyfr po przecinku. Teraz możesz kliknąć przycisk OK. 13

14 Excel wykonał formatowanie zaznaczonej grupy komórek tak, że zawierają kwoty w walucie bez cyfr po przecinku. 5. Kliknij przycisk Koniec rejestracji. To wszystko! Zarejestrowano makro formatujące zaznaczoną grupę komórek tak, że zawierają kwoty podane w walucie, ale bez cyfr po przecinku. Teraz powinno się sprawdzić, jak działa to makro Uruchamianie makra 1. Zaznacza się dowolne komórki w arkuszu kalkulacyjnym. 2. Na pasku narzędzi Vsual Basic należy kliknąć przycisk Uruchom makro. 3. Z listy dostępnych makr wybiera się zarejestrowane makro (ormatujwalutę), a następnie wciska przycisk Uruchom. Uruchomienie makra powoduje zmianę formatu zaznaczonych komórek na walutowe ze zmodyfikowaną w stosunku do oryginału liczbą wyświetlanych cyfr po przecinku Przyporządkowanie makru klawisza skrótu 14

15 1. Na pasku narzędzi Visual Basic klika się przycisk Uruchom makro. 2. Z listy dostępnych makr należy wybrać interesujące nas (ormatujwalutę), a następnie kliknąć przycisk Opcje. Okno dialogowe Opcje makra pozwala na przypisanie lub zmianę klawisza skrótu uruchamiającego makro. Możesz także zmodyfikować opis makra. 3. Jeżeli chcemy przyporządkować makru kombinację klawiszy [Ctrl+Shift+C]. W polu znajdującym się poniżej etykiety Klawisz skrótu naciśnij [Shift+C]. WAŻNE Excel posiada predefiniowany zestaw klawiszy skrótów wykorzystujących klawisz [Ctrl]. Na przykład: [Ctrl+C] jest wykorzystywane do kopiowania tekstu do Schowka. Jeżeli jedna z tych kombinacji zostanie przyporządkowana naszemu makru, za każdym razem kiedy się ją wykorzysta, zostanie uruchomione makro zamiast standardowego polecenia. Jeżeli do uruchamiania makr będzie zawsze używana kombinacja [Ctrl+Shift], o wiele trudniej będzie nadpisać któryś z predefiniowanych skrótów. 4. Następnie klikamy przycisk OK, aby powrócić do okna dialogowego z listą zarejestrowanych makr. Następnie klikając przycisk Anuluj powracamy do skoroszytu. 5. Po zaznaczeniu dowolnych komórek w arkuszu, a następnie wciśnięciu skrótu [Ctrl+Shift+C] uruchamia się makro. W ten sposób nawet nie oglądając makra zostało ono zarejestrowane i wzbogacone o klawisz skrótu. 15

16 Podgląd kodu makra. Tekst makra nie jest teraz widoczny. Jeżeli chce się je obejrzeć, należy uruchomić edytor Visual Basica. 1. Na pasku narzędzi Visual Basica klikamy przycisk Uruchom makro. 2. Włączamy makro (ormatujwalutę), a następnie przycisk Edycji. Spowoduje to pojawienie się na ekranie okna edytora Visual Basica. Wygląda on zupełnie jak osobna aplikacja, ale jego właścielem jest Excel. Jeżeli zakończy się pracę z Excelem, okno edytora Visual Basic zostanie automatycznie zamknięte. Wewnątrz edytora pojawiło się okno o nazwie Moduł1. Okno o nazwie Moduł1, moduł, jest miejscem, w którym Rejestrator zapamiętuje makro. Nasze makro znajduje się w module Moduł1. Wygląda ono następująco: Sub ormatujwalutę() makrotest Makro Makro zarejestrowane , autor Beniamin Sowiński 16

17 Selection.Numberormat = "#,##0 $" End Sub Pięć linii rozpoczynających się od apostrofów to komentarz. W każdej linii wszystko, co występuje po apostrofie, jest traktowane jako komentarz. (Pusta linia pomiędzy komentarzami to miejsce, w którym Rejestrator zapisałby klawisz skrótu, jeżeli zostałby on podany podczas rejestracji makra). Rejestrator w tekście makra umieszcza komentarze, aby przypomnieć w ten sposób o potrzebie komentowania pisanych programów. Komentarze mogą być zmieniane, usuwane, dodawane bez żadnego wpływu na sposób działania makra. Tekst komentarza jest zaznaczony kolorem zielonym. Dzięki temu łatwo można go odróżnić od tych fragmentów kodu, które są poleceniami. Ponieważ makro zostało napisane w Visual Basicu, jest zgodne z jego składnią. Zaczyna się od słowa Sub, które poprzedza nazwę nadaną przez użytkownika. W Visual Basku słowo Sub oznacza początek podprogramu (ang. Subroutine). Ostatnia linia makra zawiera słowa End Sub, oznaczające jego koniec. Całą pracę wykonuje linia zawierająca wyrażenie Selection.Numberormat. To ciało makra. Selection oznacza aktualnie zaznaczoną grupę komórek. Natomiast Numberormat odnosi się do jej atrybutu - lub, inaczej mówiąc, właściwości. Jeżeli chce się poprawnie zinterpretować instrukcję Visual Basic to, powinno się przeczytać ją rozpoczynając od prawej strony. Zabrzmi ona następująco: "Spraw, aby "#.##0 $" zostało użyte jako format liczb znajdującej się w zaznaczonej grupie komórek" Excel ostrzega przed wirusami Kiedy otwiera się skoroszyt, który zawiera makra, na ekranie pojawia się ostrzeżenie informujące o możliwości zakażenia komputera wirusem, który w najlepszym przypadku może uprzykrzyć życie. W idealnym przypadku Excel powinien odróżnić skoroszyt, który został stworzony przez właściciela sprzętu od skoroszytu ściągniętego z Internetu. Niestety, technologia umożliwiająca takie rozróżnianie nie jest jeszcze dostępna. W oczekiwaniu na nią powstało to okno dialogowe. Jego zadaniem jest ostrzeganie wszystkich tych, którzy ściągają skoroszyty z internetu, ale nie zdają sobie sprawy, że mogą one zawierać makra. 17

18 Ponieważ stworzyłem swoje własne makra, można odznaczyć kontrolkę, która zapewnia, że okno dialogowe nie będzie wyświetlone przed każdym otworzeniem skoroszytu. 18

19 4. Tworzenie typowych funkcji geodezyjnych w języku Visual Basic. W rozdziale tym przedstawię jak napisać prostą funkcję oraz w jaki sposób tworzyłem swoje funkcje geodezyjne i do czego one służą Jak napisać prostą funkcję w języku Visual Basic. unkcja jest pewnego rodzaju zmienną oczywiście jest znacznie sprytniejsza. unkcja to taka zmienna, która wylicza swoją wartość za każdym razem, kiedy jest używana. Na przykład w Visual Basic została zdefiniowana funkcja Time. Kiedy wykonywane jest wyrażenie warunkowe Time > #8:00 PM#, funkcja Time sprawdza, jaki jest aktualny czas i zwraca odpowiednią wartość. Visual Basic ma wiele gotowych funkcji. Podobnie Excel Tworzenie własnej funkcji z arkusza Zarówno Visual Basic, jak i Excel posiadają funkcję zwracającą przypadkową liczbę z przedziału od 0 do 1. unkcja Excela to LOS(), natomiast funkcyja Visual Basica to Rnd. unkcję Excela można wykorzystać do nadawania wartości komórkom, natomiast Visual Basica - tylko wewnątrz makr. Można napisać swoją własną funkcję, która generowałaby przypadkową liczbę - nazwijmy ją GenerujLiczbę - którą można wywołać z poziomu arkusza kalkulacyjnego. Własną funkcję można dostosować do swoich potrzeb tak, aby robiła dokładnie to, czego od niej oczekujemy. 1. Po rozpoczęciu rejestracji makra GenerujLiczbę, natychmiast zatrzymuję Rejestrator i wyedytuje makro. 2. Należy kliknąć dwukrotnie słowo Sub znajdujące się na samym początku makra i zmienić je na unction. Powinno się także zmienić wyrażenie End Sub na End unction. W ten sposób otrzymaliśmy gotową funkcję. Teraz trzeba poinformować Excela, czego ma używać jako jej wartości. 3. Wprowadzam wyrażenie Generuj Liczbę = Rnd w ciele makra. Zmodyfikowane makro powinno wyglądać tak: 19

20 unction GenerujLiczbę() GenerujLiczbę = Rnd End unction Aby powiedzieć funkcji, jaką wartość ma zwracać, wystarczy przypisać jej nazwie odpowiednią wartość tak, jakby nazwa była zmienną. Ta funkcja po prostu pobiera wartość funkcji Rnd zdefiniowanej w Visual Basicu i przypisuje ją funkcji GenerujLiczbę. 4. Przełączamy się z powrotem do Excela, zaznacz zaznaczamy dowolną komórkę i wstawiamy funkcję z menu użytkownika. Excel wyświetli okno Edytor formuły. Pojawi się w nim informacja, że funkcja nie ma żadnych argumentów. Klikamy OK, aby wprowadzić przypadkową wartość do komórki. To już wszystko, co trzeba zrobić, aby napisać własną funkcję, która może zostać wykorzystana do wypełniania komórek arkusza. W oknie edytora Visual Basica zastampiamy słowo Sub przez unction, a następnie gdzieś w ciele funkcji przypisz jej nazwie wartość. W Excelu wstawiamy nazwę funkcji do formuły i umieszczasz za nią dwa nawiasy: otwierający i zamykający Dodawanie argumentów do funkcji użytkownika Załóżmy, że chcesz wygenerować przypadkowe liczby znajdujące się w przedziale 100 plus lub minus 25. Lub że mają się one znajdować w przedziale 1000 plus lub minus 100. Standardowa funkcja Excela nie może wygenerować takich liczb. W tej chwili nie potrafi tego także funkcja przed chwilą stworzona. Ale możesz ją zmodyfikować. Aby wygenerować opisane powyżej liczby, potrzebne są trzy parametry przekazywane do funkcji. Pierwszy z nich to punkt środkowy przedziału, 20

21 z którego mają być generowane liczby. Drugi określa szerokość przedział. Trzeci natomiast - czy wynik ma być zaokrąglany, czy nie. 1. W oknie edytora Visual Basica wpisać należy: Środek, Zakres, Zaokrąglanie pomiędzy nawiasami znajdującymi się za nazwą funkcji. Wyrażenie, które zawiera nazwę funkcji i jej parametry, nazywamy deklaracją funkcja. W tym wyrażeniu deklaruje się nazwę funkcji oraz nazwy jej parametrów. Poprawiona deklaracja funkcji powinna wyglądać następująco: unction GenerujLiczbę(Środek, Zakres, Zaokraglanie) Trzy słowa znajdujące się w nawiasach to argumenty funkcji. Wewnątrz funkcji można ich używać dokładnie tak samo jak zmiennych, którymi została nadana wartość początkowa. 2. Zmieniamy wyrażenie, które przypisuje nazwie funkcji wartość, na: Rnd * (Zakres * 2) + (Środek - Zakres) unkcja Rnd zwraca przypadkową liczbę z przedziału od 0 do 1. Jeżeli argument Zakres ma wartość 25, oznacza to, że chcemy generować liczbę większe lub mniejsze o 25 od punktu środkowego przedziału. Oznacza to, że całkowita szerokość przedziału wynosi 50. Pomnożenie wartości i zwróconej przez funkcję Rnd przez 2 * Zakres powinno zwrócić liczbę z przedziału od 0 do 50. jeżeli punktem środkowym przedziału ma być 100, musisz dodać 75 (Środek - Zakres) do wygenerowanej liczby. Tak w skrócie przedstawia się to, co robi powyższe wyrażenie. 3. Wstawiamy do ciała funkcji trzy poniższe wyrażenia, aby, jeżeli to koniecznie, zaokrąglić wynik. If Zaokrąglanie Then GenerujLiczbę = CLng(GenerujLiczbę) W Visual Basicu typ Long jest liczbą całkowitą umożliwiającą przechowywanie dużych wartości. unkcja CLng przeprowadza konwersję liczby na liczbę typu Long, przy okazji zaokrąglając ją. Operacja zaokrąglania powinna być wykonana jedynie w przypadku, kiedy argument Zaokrąglanie ma wartość True. (Ponieważ argument Zaokrąglanie ma już wartość True lub alse, nie potrzeba porównywać go z czymkolwiek, aby otrzymać wyrażenie warunkowe). 4. W arkuszu Excela wprowadź do dowolnych trzech komórek wartość 100, 25 i TRUE. 21

22 Używać można zawartości tych komórek, aby przekazać funkcji wartość argumentów Środek, Zakres i Zaokrąglanie. 5 Zaznacz pustą komórkę i klikamy przycisk Wstaw formuły znajdujący się na pasku narzędzi. Na ekranie pojawiło się okno dialogowe Edytor formuły, pokazujące trzy nowe parametry funkcji. 6. W odpowiednie okna wpisujemy wartości. Aby zakończyć przyporządkowywanie komórek arkusza parametrom funkcji, klikamy przycisk OK. Komórka w którą wstawiliśmy naszą funkcję będzie teraz wyświetlała losową wartość z przedziału od 75 do 125. Dodawanie argumentów sprawia, że funkcje stają się bardziej elastyczna unkcję geodezyjne Miary kątowe - transformacje Jednostkami kąta są stopnie, grady i radiany. Arkusz kalkulacyjny Excel wyposażony jest jedynie w funkcję transformującą decygrady na radiany i radiany na decygrady. 1. Miary stopniowe S t o p i e ń jest jedni trzystasześćdziesiątą częścią kąta pełnego. Jako podwielokrotne stopnia mogą być używane: 22

23 1) dziesiętne części stopnia (decygrady), 2) minuta (1 ) = 1/60 stopnia oraz sekunda (1 ) =1/60 minuty. System pierwszy nazywany bywa w literaturze systemem mieszanym lub decygradowym. System ten spotykamy bardzo rzadko w instrumentach geodezyjnych. Daje on te same udogodnienia w obliczeniach, co podział gradowy, zachowując równocześnie przyjęty w matematyce podział kąta pełnego na 360. System drugi nazywamy zwykle systemem sześćdziesiątkowym lub seksagezimalnym, a potocznie starym podziałem. 1 o = 1 / 360 kąta pełnego, 1 o = 60, 1 = 60". 2. Miary gradowe G r a d (1 g ) jest jedną czterechsetną częścią kąta pełnego. Jako podwielokrotne grada używane są jego dziesiętne części, a zatem 1 g = = 100 centygradów (minut setkowych, symbol: 100 c ), 1 c = 100 decymiligradów (sekund setkowych, symbol: 100 cc ). System ten nazywamy zwykle systemem gradowym, a potocznie nowym podziałem. W literaturze spotyka się również określenie go jako systemu setkowego lub centezimalnego. Zależność pomiędzy systemem stopniowym a gradowym można wyrazić następująco: stąd = 400 g 0 0 g 9 1 = = 10 9 lub 1 g Miary łukowe Wielkością kąta w mierze łukowej jest r a d i a n. Według matematycznej definicji jest to stosunek łuku do pdomienia. Zależność pomiędzy między miarą łukową a stopniową można wyznaczyć w sposób następujący: 1radian 360 = 2 Π 0 unkcje które dodałem do Excel to: 23

24 1. Grady_Decygrady - konwertuje ono grady na decygardy 2. Decygrady_Grady - konwertuje ono decygrady na grady 3. Radiany_Grady - konwertuje ono radiany na grady 4. Grady_Radiany - konwertuje ono grady na radiany 5. Decygrady_Stopnie - konwertuje ono decygrady na stopnie 6. Stopnie_Decygrady - konwertuje ono stopnie na decygrady 7. Stopnie_Radiany - konwertuje ono stopnie na radiany 8. Radiany_Stopnie - konwertuje ono radiany na stopnie 9. Stopnie_Grady - konwertuje ono stopnie na grady 10. Grady_Stopnie - konwertuje ono grady na stopnie Obsługa tych form jest bardzo prosta należy zaznaczyć dowolną komórkę w arkuszu kalkulacyjnym i wstawić do niego odpowiednia funkcję z menu użytkownika. Pojawi się wtedy okno w które należy wpisać odpowiednią wartość kąta. Należy pamiętać o tym, że jeśli transformujemy stopnie na jakąkolwiek inna miarę kątową wartości wpisywane po przecinku (zarówno dla minut, jak i sekund) nie mogą być większe lub równe sześćdziesięciu. ormy te pozwalają przeliczać wszelkiego rodzaju miary kąta we wszystkich kierunkach. Poniżej przedstawiony jest zapis w edytorze Visual Basic kilku z tych funkcji. Ciemniejszym krojem pisma wpisany jest komentarz. a) unkcja konwertująca stopnie na decygrady unction Stopnie_Decygrady(Kąt) - deklaracja nazwy funkcji i zmiennych (w tym przypadku jest tylko jedna zmienna o warkości kąt ) Stopnie_Decygrady Macro Konwertuje stopnie na decygrady 24

25 - w tym miejscu wpisywany jest komentarz a1 = ix(kąt) - funkcja ix służy do obcinania cyfr po przecinku. a2 = (Kąt) - a1 a3 = a2 * 100 If a3 >= 60 Then - wyrażenie If służy do tworzenia wyrażenia warunkowego. MsgBox "Nieprawidłowa wartość kąta" - funkcja MsgBox służy do wyświetlania komunikatów. Exit unction - zakończenie wyrażenia warunkowego a4 = ix(a3) a5 = (a3 - a4) * wartości a1,a2,a3,a4,a5 służą jedynie do obliczeń i nie są nigdzie edytowane If a5 >= 60 Then MsgBox "Nieprawidłowa wartość kąta" Exit unction Stopnie_Decygrady = a1 + (a4 / 60) + (a5 / 3600) - w ostatniej linii przyporządkowaliśmy funkcji wartość End unction b) unkcja konwertująca grady na radiany unction Grady_Radiany(Kąt) Grady_Radiany Makro7 Konwertuje grady na radiany Grady_Radiany = (Kąt) / do tej transformacji wystarczyło wartość zmiennej podzielić przez ro gradowe End unction Jak widać niektóre funkcje mają bardzo prostą strukturę a mogą być bardzo pomocne w codziennych obliczeniach. c) unkcja ta konwertuje radiany na grady 25

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL dla bystrzaków

Excel 2010 PL dla bystrzaków Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Czym jest OpenOffice Calc?... 4 3. Tworzenie tabel... 5 4. Nawigacja w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Materiały szkoleniowe na kurs: Podstaw obsługi komputera 2013 - opracowanie: dr Marcin Skuba Wersja 2.0 Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział I. Wprowadzenie 1.1. Treści

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS mgr Tadeusz Ziębakowski Szczecin 2009 T.Ziębakowski PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE 1 Spis treści Skrypt 1. Środowi ko pracy użytkownika... 3 2. Dane w arkuszu... 10 3. Formatowanie komórek...11 4. Proste formaty warunkowe...17 5. Budowanie

Bardziej szczegółowo

Wykład. Programowanie w Visual Basic. Łukasz Sturgulewski. John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000

Wykład. Programowanie w Visual Basic. Łukasz Sturgulewski. John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Programowanie w Visual Basic Wykład Opracowanie: Łukasz Sturgulewski Literatura: John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Programowanie w Visual Basic 1 Visual

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Wizualizacja CoDeSys Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 by 3S Smart Software Solutions GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 Arkusz kalkulacyjny jest programem, który umożliwia wprowadzanie i edycję danych w różnych postaciach. Patrz menu Format komórki liczby (menu zakładkowe).

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT EXCEL 2007

MICROSOFT EXCEL 2007 MICROSOFT EXCEL 2007 POZIOM PODSTAWOWY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Excel 007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Autor: Paul McFedries ISBN: 978-8-46-799-9 Tytu³ orygina³u: Excel 007 PivotTables and PivotCharts: Your visual blueprint for interpreting

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje na plikach danych

Podstawowe operacje na plikach danych Podstawowe operacje na plikach danych Standardowo w menu edytora danych znajdują się następujące polecenia: PLIK operacje na plikach danych, wczytywanie i zapisywanie danych; EDYCJA kopiowanie, wklejanie

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Zagadnienie 1. Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym środowisko, zastosowania, możliwości, ograniczenia. Podstawowe pojęcia: zeszyt (skoroszyt), arkusz,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna

Technologia Informacyjna 1 Technologia Informacyjna Akusz kalkulacyjny 2 Czym jest arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przeznaczony do przetwarzania danych, głównie liczbowych, z wykorzystaniem tabel.

Bardziej szczegółowo