TECHNOLOGIA INFORMACYJNA LABORATORIUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGIA INFORMACYJNA LABORATORIUM"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY w Bydgoszczy Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki Instytut Elektrotechniki Zakład Elektroenergetyki TECHNOLOGIA INFORMACYJNA LABORATORIUM ROK I SEM. I INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA IV Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel solver, wykorzystanie wbudowanych funkcji Opracował: dr inż. Marcin Drechny Wrzesień 2008 r.

2 2 1. Cel ćwiczenia Celem tego ćwiczenia jest poznanie i utrwalenie wiadomości związanych z arkuszem kalkulacyjnym Excel 97/2000, a w szczególności wykorzystaniu wbudowanych podstawowych funkcji oraz narzędzia optymalizującego o nazwie solver. 2. Wprowadzenie 2.1. Funkcje Excela Funkcja jest predefiniowaną formułą posiadającą nazwę, która pobiera wartość lub wartości (zwane argumentami funkcji) i zwraca wynik lub wyniki. Używając funkcji możemy znacznie uprościć i skrócić formułę, a nawet uzyskać informacje, których nie można zdobyć bez użycia funkcji. Jeżeli chcemy w formule zastosować funkcję musimy użyć odpowiedniej składni. FUNKCJA(Argument1; Argument2;... ;ArgumentN) A oto kilka zasad używania funkcji: Nazwa funkcji może być pisana dużymi lub małymi literami. Jeżeli napiszemy nazwę funkcji małymi literami, zostaną one zamienione na duże jeżeli nazwa funkcji jest prawidłowa. Przed i za nawiasami nie powinno być spacji. Jeżeli funkcja jest bezargumentowa po nazwie funkcji należy wpisać parę nawiasów. Argumenty funkcji oddzielamy separatorami argumentów listy (średnikami). Funkcja może nie posiadać argumentów, posiadać ich kilka, mieć ich zmienną ilość lub może zawierać argumenty opcjonalne. Argumentami funkcji mogą być liczby, adresy, tekst, wartości logiczne, tablice, wartości błędu lub inne funkcje. Gdy argumentem funkcji jest inna funkcja, formułę nazywamy zagnieżdżona. Gdy funkcja znajduje się na początku formuły wstawiamy przed nią znak równości =. Funkcje Microsoft Excel podzielone są na kategorie: finansowe, daty i czasu, matematyczne i trygonometryczne, statystyczne, wyszukiwania i adresu, bazy danych, tekstowe, logiczne, informacyjne i inżynierskie.

3 Podział funkcji ze względu na ilość argumentów Rodzaj funkcji Przykład Notacja symboliczna Uwagi data DZIŚ() systemowa czas TERAZ() systemowy Bez - argumentowa Ze stałą liczbą argumentów Ze zmienną listą argumentów Z argumentami opcjonalnymi Tab. nr 1 wyliczenie sinusa kąta dzielenie z resztą suma wyliczenie liczby największej wyliczenie średniej kwoty raty SIN(arg) lub SIN(liczba adres) MOD(arg1;arg2) lub MOD(liczba1 adres1;liczba2 a dres2) SUMA(arg1;arg2;...) lub SUMA(liczba1 adres1 zakres1 ;...) MAX(arg1;arg2;...) lub MAX(liczba1 adres1 zakres1;...) PMT(stopa;liczba_rat;wa;wp;t yp) znaczenie argumentów - stopa - odsetki za okres; - liczba_rat - ilość okresów, - wa - wysokość pożyczki - wp - wartość w przyszłości, czyli kwota, której się nie spłaci - typ - sposób wyliczenia odsetek 0 - na końcu okresu 1 - na początku okresu Nie wymaga żadnych argumentów, bo data systemowa (i czas) jest jedna. Pusta para nawiasów oznacza brak argumentów i wskazuje na funkcję arkusza (a nie np. na nazwę obszaru) Sinus wyliczany jest tylko dla jednego kąta. Poprzez arg rozumie się argument będący liczbą lub adresem komórki. W drugim zapisie znak [ ] należy czytać "albo". Funkcja dzielenia z resztą zawsze wymaga dwóch argumentów: dzielnej i dzielnika Sumę można wyliczyć z bliżej nieokreślonej ilości komórek, obszarów czy liczb. Argumentem może tu być liczba, adres komórki lub zakres. Znak wielokropka oznacza powtarzanie się wcześniej przedstawionej sekwencji. Podobnie funkcja wyliczająca wartość maksymalną. Pierwsze trzy argumenty muszą wystąpić, ostatnie dwa mogą - a więc są opcjonalne. Takie dane, decydują o sposobie działania funkcji i jeśli nie zostaną podane funkcja przyjmie wartości domyślne (zerowe). Podział funkcji ze względu na ilość argumentów, zapis i przykłady

4 Wklejanie funkcji za pomocą palety formuł Wszystkich funkcji jakimi dysponuje Excel jest kilkaset. Każda z nich wymaga innej ilości i typów argumentów. Nie sposób zapamiętać wszystkich nazw i składni funkcji. Dlatego zamiast wpisywać funkcję z klawiatury możemy posłużyć się Paletą formuł. W ten sposób zautomatyzujemy (po części) wprowadzanie funkcji, gwarantując sobie tym samym poprawność wpisania nazwy funkcji, ich argumentów oraz odpowiednią ich kolejność. Wklejenie funkcji można rozpocząć od wciśnięcia przycisku Wklej funkcję, (rysunek 1) wybierając polecenie Wstaw funkcja... lub wykorzystując przycisk Edytuj formułę. Wklejenie to przebiega w dwóch etapach: W pierwszym etapie pojawia się okienko dialogowe Wklej funkcję, w którym wybieramy kategorię i funkcję, która nas interesuje. Można tam znaleźć oprócz nazwy funkcji, jej krótki opis oraz listę argumentów. Rys. 1. Formularz wyboru funkcji W drugim etapie wyświetla się Paleta formuł (rysunek 2), na której definiujemy parametry wejściowe do wybranej funkcji ( komórki zmiennych oraz ich zakresy). W wyświetlanym okienku znajduje się również wszystko to może nam pomóc w prawidłowym skonstruowaniu funkcji: opis działania funkcji, opis i miejsce, w które można wstawić argumenty oraz wynik funkcji. Dostępna jest szczegółowa pomoc na temat tej funkcji po wciśnięciu przycisku formuł., znajdującego się w lewym dolnym rogu Palety

5 5. Rys. 2. Okienko Palety formuł Funkcje matematyczne, trygonometryczne, statystyczne Poniżej przedstawiono najczęściej używane funkcje matematyczne trygonometryczne i statystyczne wraz z krótkim opisem: KOMBINACJE(n; k) - oblicza ilość kombinacji k - elementowych ze zbioru n - elementowego. LICZ.JEŻELI(zakres; kryteria) - Podaje liczbę komórek wewnątrz zakresu, które odpowiadają podanym kryteriom. LICZBA.CAŁK(liczba; liczba_cyfr) - Obcina część ułamkową liczby, pozostawiając liczę_cyfr po przecinku. LN(liczba) - Oblicza wartość logarytmu naturalnego dla zadanej liczby. LOG(liczba, podstawa) - Podaje wartość logarytmu liczby przy zadanej podstawie. LOG10(liczba) - Oblicza wartość logarytmu przy podstawie 10 dla danej liczby. LOS() - Generuje liczbę losową z przedziału (0;1). Wynik funkcji zmienia się przy każdorazowym przeliczaniu arkusza. MOD(liczba; dzielnik) - Zwraca resztę z dzielenia argumentu liczba przez argument dzielnik. MODUŁ.LICZBY(liczba) - Podaje wartość bezwzględną z liczby. PI() - Daje w wyniku liczbę p PIERWIASTEK(liczba) - Zwraca wartość pierwiastka kwadratowego z liczby. SILNIA(liczba) - Zwraca wartość silni argumentu liczba. SUMA(liczba1;liczba2...) - Dodaje do siebie wszystkie wartości wymienione w liście argumentów. SUMA.ILOCZYNÓW(tablica1;tablica2; tablica3...) - Mnoży odpowiadające sobie elementy dwóch lub więcej tablic, a następnie zwraca wartość sumy iloczynów.

6 6 SUMA.JEŻELI(zakres; kryteria; zakres_suma) - Sumuje komórki z zakresu_suma, jeśli odpowiadające im koórki z zakresu spełniają podane kryteria. ZAOKR(liczba; liczba_cyfr) - Zwraca liczbę zaokrągloną z dokładnością do podanej liczby_cyfr. ZAOKR.DO.CAŁK(liczba) - Zwraca liczbę zaokrągloną w dół do najbliższej liczby całkowitej. MAX(liczba1;liczba2...) - Zwraca największą spośród wartości na liście argumentów. MAX.K(tablica; k) - Zwraca k-tą największą spośród wartości tablicy. MEDIANA(liczba1; liczba2...) - Wyznacza medianę podanej grupy argumentów. MIN(liczba1; liczba2...) - Zwraca najmniejszą spośród wartości na liście argumentów. MIN.K(tablica; k) - Zwraca k-tą najmniejszą spośród wartości tablicy. ŚREDNIA(liczba1; liczba2...) - Wyznacza średnią arytmetyczną argumentów. ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA(liczba1; liczba2...) - Wyznacza średnią geometryczną argumentów. COS(kąt) - Podaje wartość cosinus kąta. SIN(kąt) - Podaje wartość sinus kąta. TAN(kąt) - Podaje wartość tangens kąta. RADIANY(kąt) - Zmienia liczbę stopni podaną w argumencie kąt na radiany. STOPNIE(kąt) - Zmienia miarę kąta podanego w radianach na stopni Solver Dodatek Solver pozwala zoptymalizować wartość formuły w jednej z komórek arkusza nazywanej komórką celu. Zakresem działania jest grupa komórek związanych bezpośrednio lub pośrednio z formułą w komórce celu. Wartości w komórkach określonych przez użytkownika nazywanych komórkami zmienianymi są zmieniane tak, aby osiągnąć żądany wynik w komórce celu. Zakres zmian wartości występujących w modelu można ograniczyć, wprowadzając ograniczenia. Mogą one także dotyczyć innych komórek, które mają wpływ na formułę w komórce celu Przykład obliczeń z użyciem Solvera W podanym dalej przykładzie, (rysunek 3) wydatki na "Reklamę" w poszczególnych kwartałach mają wpływ na liczbę "Sprzedanych jednostek", określając pośrednio "Przychód

7 7 ze sprzedaży" [według równania =35*B2*(B8+3000)^0,5] czyli: 35*wskaźnik sezonowości*(reklama+3000)^0,5] ( rysunek 4). Optymalizacja polega na zmienianiu kwartalnego budżetu na "Reklamę" (komórki B8:E8) do jego wartości maksymalnej, którą ogranicza całkowity budżet (komórka G8), aż do osiągnięcia największego możliwego "Zysku". Wartości w komórkach zmienianych są używane do obliczenia "Zysku" w poszczególnych kwartałach i są związane z formułą w komórce celu G11, =SUMA(B11:E11). A B C D E F 1 Miesiąc Kw. I Kw. II Kw. III Kw. IV Razem 2 Sezonowość 0,9 1,1 0,8 1,2 3 Sprzedane jednostki Przychód ze sprzedaży w zł 5 Koszt zakupu Marża brutto Wydatki służbowe Reklama Koszt ogólnozakładowy Koszt całkowity Zysk z produktów w zł Rentowność sprzedaży 10% 12% 8% 13% 11% 13 Cena produktu Koszt produktu 25 Komórki zmieniane Komórka celu Rys.3. Rozróżnienie w przykładzie komórek celu i komórek zmienianych Po otworzeniu okienka Solvera (menu Narzedzia-> Solver) (rysunek 5) definiujemy komórki zmienne oraz komórkę celu a następnie określamy warunki ograniczające. Rys. 5. Okienko parametrów Solvera wraz z ograniczeniami.

8 8 Reklama Koszt ogólnozakładowy Koszt całkowity Zysk z produktów w zł Tab. 2. Wynik optymalizacji Dodawanie ograniczeń w dodatku Solver. W menu Narzędzia klikamy polecenie Solver, a następnie Dodaj ( rysunek 5). W polu Odwołanie do komórki podaj nazwę lub adres zakresu komórek, których wartości chcemy ograniczyć. Definiujemy symbol relacji ( <=, =, >=, int lub bin ), która ma zachodzić pomiędzy wskazaną komórką, a wartością ograniczającą. Dla symbolu int, w polu Warunki ograniczające pojawi się informacja "Liczba całkowita". Dla symbolu bin, w polu Warunki ograniczające pojawi się informacja "binary"- liczba binarna 1lub 0. W polu Warunki ograniczające wpisujemy liczbę, nazwę lub adres komórki, albo formułę. Aby potwierdzić warunek ograniczający i dodać następny, kliknij przycisk Dodaj. Aby zaakceptować warunek ograniczający i powrócić do okna dialogowego Solver - Parametry, klikamy przycisk OK. Uwagi Relacje int i bin mogą występować tylko w więzach nałożonych na komórki zmieniane. Jeśli w oknie dialogowym Opcje dodatku Solver jest zaznaczone pole wyboru Model liniowy, nie obowiązuje żaden limit liczby ograniczeń. W przypadku problemów nieliniowych każda komórka może zawierać, oprócz ograniczeń dla zmiennych, do 100 innych ograniczeń. Informacje o opcjach w oknie dialogowym Dodawanie warunku ograniczającego

9 9 3. Przebieg ćwiczenia zadania do wykonania 3.1. Nadać komórce B2 wartość obrotów ( np. 2000) oraz wpisać do komórki C2 koszty stanowiące 20% obrotów plus koszty stałe (np. 300) następnie: - obliczyć w komórce C3 zyski stanowiące różnicę pomiędzy obrotami a kosztami, - za pomocą Solvera rozwiać następujące zadanie: Jakie powinny być obroty aby zysk osiągnął określoną wartość ( np. 3000) Za pomocą Solvera należy rozwiązać następujące zadanie: Mając do dyspozycji drut o długości 100 cm budujemy prostopadłościan o długościach boków a, b, c. Należy wyznaczyć wszystkie długości boków przy założeniu, że prostopadłościan będzie posiadał największą objętość. Długość wszystkich boków opisana jest zgodnie z wzorem : DD = 4(a+b+c); Objętość prostopadłościanu V=abc; 3.3. Utworzyć arkusz obliczający równanie kwadratowe typu: y(x) = ax 2 +bx+c dla parametrów wejściowych a, b, c. Arkusz powinien: - obliczać pierwiastki rzeczywiste równania, - obliczać współrzędne wierzchołka paraboli : X w =-b/2a Y w = - /4a, - obliczać wzory Viette a na sumę i iloczyn: x 1 +x x =-b/a x 1 x 2 =c/a, - wykreślić w granicach od x min do x max powyższą funkcję (parametry x min do x max poda prowadzący) 3.4. Wygenerować funkcję sinus o złożonych parametrach (częstotliwość, amplituda, faza, ilość obliczeń itp.). Funkcja sinus musi zostać opisana wartościami w tabeli oraz przedstawiona na wykresie Wygenerować przebiegi sin(x), sin(3x), sin(5x), sin(7x), gdzie (x=2πft) a następnie dodać je do siebie i wykreślić wykres sumaryczny. Funkcje napisać w taki sposób aby

10 10 móc zmieniać częstotliwość, amplitudę, fazę składowych częstotliwościowych oraz ilość obliczeń. Spróbować wykreślić przebieg jak najbardziej zbliżony do prostokątnego Wygenerować 30 losowych wartości rzeczywistych w granicach od 5 do 3 i następnie obliczyć: - wartość maksymalną i minimalną, - rozstęp, - wartość średnią (wzór i wbudowana funkcja), - odchylenie standardowe (wzór i wbudowana funkcja) s = N 1 n= 0 ( x x) i N Utworzyć arkusz, który przelicza liczby podane w formacie dziesiętnym na format binarny oraz heksadecymalny Utworzyć arkusz, który przelicza liczby podane w formacie binarnym na format dziesiętny oraz heksadecymalny Utworzyć arkusz, który przelicza liczby podane w formacie heksadecymalnym na format dziesiętny oraz binarny (za pomocą wbudowanych funkcji konwertujących formaty oraz za pomocą formuł Zakładamy, że wpłacamy na lokatę w banku 10000zł. Kwotę tą wpłacamy na 5 lat. Utwórz arkusz obliczający kwotę, którą otrzymamy z banku po 5 latach. Oprocentowanie lokaty jest stałe i wynosi 12% w skali roku. A kapitalizacja odsetek jest wykonywana kwartalnie.

11 11 4. Proponowana literatura: [1] Michalski W., Arkusze kalkulacyjne w zastosowaniach praktycznych : Excel 5, Quattro Pro 6, Zakład Nauczania Informatyki Mikom, Warszawa, 1996, [2] Szymacha I., Ćwiczenia z arkusza kalkulacyjnego Excel, Zakład Nauczania Informatyki Mikom, Warszawa, 1995, [3] Łuszczyk E., Kopertowska M., Ćwiczenia z Excel 2003 : wersja polska, Wydawnictwo Mikom, Warszawa, 2004, [4] Kandzia T., Klik S., Excel : wersja 7.0 dla WIN '95, Wydawnictwo PLJ, Warszawa, 1996, [5] Korol J., Excel 5 : krok po kroku, Zakład Nauczania Informatyki Mikom, Warszawa, 1994, [6] Korol J., Chmielewska A., Excel 97 : krok po kroku, Zakład Nauczania Informatyki Mikom, Warszawa, 1998, [7] Chester T., Excel 7 dla Windows 95 : od podstaw do mistrzostwa, Komputerowa Oficyna Wydawnicza Help, Warszawa, 1996, [8] Harvey G., Excel 7 dla Windows 95 dla opornych : wersja polska, Oficyna Wydawnicza Read Me, Warszawa, 1996, [9] Hoffman F., Tatarkiewicz Ł., Excel 7.0 dla Windows 95, Exit, Warszawa, 1996, [10] Bucki A. L., Kinlan J., Tucker S., EXCEL 97 : narzędzia praktyczne, Wydawnictwo Mikom, Warszawa, 1998, [11] Tor A., Excel 97 : nauka przez ćwiczenia, Tortech, Warszawa, 1998, [12] Hardy P., Thomsen K., Excel 97 : samouczek dla każdego, Egmont Polska, Warszawa, 1999, [13] Warner N., Excel 2000, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań, 2000, [14] Uss S., Excel 2000 PL, Komputerowa Oficyna Wydawnicza Help, Warszawa, 1999, [15] Ivens K., Carlberg C., Excel 2002 PL : księga eksperta, Helion, Gliwice, 2002, [16] Masłowski K., Excel w praktyce : przykłady i ćwiczenia, Edition 2000, Kraków, 2000, [17] Stinson C., Dodge M., Microsoft Excel 2002 dla ekspertów, Wydawnictwo RM, Warszawa, 2003, [18] Dodge M., Stinson C., Podręcznik Microsoft Excel 2000, Wydawnictwo RM, Warszawa, 1999.

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach.

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach. Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek

Bardziej szczegółowo

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Czym jest OpenOffice Calc?... 4 3. Tworzenie tabel... 5 4. Nawigacja w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Arkusze Kalkulacyjne

Arkusze Kalkulacyjne Arkusze Kalkulacyjne O czym będziemy mówić Nawigacja w arkuszu Formuły Nagłówki Suma Pośrednia Tabela Przestawna Łączenie Tabeli i Pobieranie Informacji Formularz Sortowanie, Filtr Definicja, historia

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE 1 Spis treści Skrypt 1. Środowi ko pracy użytkownika... 3 2. Dane w arkuszu... 10 3. Formatowanie komórek...11 4. Proste formaty warunkowe...17 5. Budowanie

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS mgr Tadeusz Ziębakowski Szczecin 2009 T.Ziębakowski PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna

Technologia Informacyjna 1 Technologia Informacyjna Akusz kalkulacyjny 2 Czym jest arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przeznaczony do przetwarzania danych, głównie liczbowych, z wykorzystaniem tabel.

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY. Arkusz kalkulacyjny. Ćw. 1 MP 2012-02-12

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY. Arkusz kalkulacyjny. Ćw. 1 MP 2012-02-12 GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Arkusz kalkulacyjny Ćw. 1 MP 2012-02-12 Spis treści Opis... 3 Narzędzia główne... 3 Wstawianie... 3 Formuły... 4 Dane... 4 Wprowadzanie danych... 5 Budowa komórki... 5 Adresacja

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT EXCEL 2007

MICROSOFT EXCEL 2007 MICROSOFT EXCEL 2007 POZIOM PODSTAWOWY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Zagadnienie 1. Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym środowisko, zastosowania, możliwości, ograniczenia. Podstawowe pojęcia: zeszyt (skoroszyt), arkusz,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO

WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Arkusz kalkulacyjny (spreadsheet) komputerowy program umożliwiający wykonywanie obliczeń na danych w postaci tekstu, liczb i formuł (wzorów). Wbudowane w programie

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Redakcja: Leszek Plak. Copyright: Wydawnictwo Placet 2011. Wydanie ebook. Wydawca

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Redakcja: Leszek Plak. Copyright: Wydawnictwo Placet 2011. Wydanie ebook. Wydawca 1 Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright: Wydawnictwo Placet 2011 Wydanie ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO 1. Wstęp Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, statystycznych, finansowych, tworzenia zestawień,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TABEL PRZESTAWNYCH W KONTROLINGU. Tom VI NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

ZASTOSOWANIE TABEL PRZESTAWNYCH W KONTROLINGU. Tom VI NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y ZASTOSOWANIE TABEL PRZESTAWNYCH W KONTROLINGU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom VI Zastosowanie tabel przestawnych w

Bardziej szczegółowo

Excel. Wybrane zagadnienia

Excel. Wybrane zagadnienia Excel Wybrane zagadnienia Spis treści Najważniejsze porady dotyczące programu Excel: Praca z danymi... 3 Zaznaczanie danych... 3 Edytowanie danych... 3 Formatowanie danych... 4 Funkcje i formuły... 5 Obliczanie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 Arkusz kalkulacyjny jest programem, który umożliwia wprowadzanie i edycję danych w różnych postaciach. Patrz menu Format komórki liczby (menu zakładkowe).

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Bartosz Ziemkiewicz Joanna Karłowska-Pik Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Materiały dydaktyczne dla studentów matematyki (specjalność: matematyka w ekonomii i finansach) Wydział Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Excel Slajd 2 Adresy względne i bezwzględne Jedną z najważniejszych spraw jest tzw. adresacja. Mówiliśmy

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Materiały szkoleniowe na kurs: Podstaw obsługi komputera 2013 - opracowanie: dr Marcin Skuba Wersja 2.0 Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział I. Wprowadzenie 1.1. Treści

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy Zespół Szkół w Świnoujściu Microsoft Excel kurs podstawowy 1. Budowa arkusza Excel uruchamiamy wybierając z Menu start Programy - Microsoft Office -. Pliki programu Excel nazywamy zeszytami (skoroszytami).

Bardziej szczegółowo

Skrypt: Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych

Skrypt: Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Skrypt: Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych 1 Spis treści 1. Harmonogram i program szkolenia... 3 2. Edycja danych... 7 3. Manipulacja danymi... 17 4. Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych

Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych POZNAO 2009 Spis treści 1 Edycja... 4 1.1 Dane... 4 1.1.1 Nadawanie nazwy blokom komórek... 4 1.1.2 Zastosowanie automatycznego formatowania w obrębie

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny To program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro Lotus 1-2-3 Gnumeric KSpread OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje na plikach danych

Podstawowe operacje na plikach danych Podstawowe operacje na plikach danych Standardowo w menu edytora danych znajdują się następujące polecenia: PLIK operacje na plikach danych, wczytywanie i zapisywanie danych; EDYCJA kopiowanie, wklejanie

Bardziej szczegółowo

GeoGebra Help. Oficjalny Podręcznik 3.2. Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org

GeoGebra Help. Oficjalny Podręcznik 3.2. Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Help Oficjalny Podręcznik 3.2 Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Help 3.2 Ostatnio modyfikowany: listopad 16, 2009 Autorzy Markus Hohenwarter, markus@geogebra.org

Bardziej szczegółowo