Bruksanvisning för påslös dammsugare. Bruksanvisning for poseløs støvsuger. Instrukcja obsługi odkurzacza bezworkowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bruksanvisning för påslös dammsugare. Bruksanvisning for poseløs støvsuger. Instrukcja obsługi odkurzacza bezworkowego"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för påslös dammsugare Bruksanvisning for poseløs støvsuger Instrukcja obsługi odkurzacza bezworkowego Operating Instructions for Bagless Vacuum Cleaner SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Jula AB

2 SVENSK A SVENSKA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs dessa anvisningar noga före användning och spara dem för framtida behov. Kontrollera att dammpåsen är korrekt isatt innan du använder apparaten. Kontrollera att nätspänningen motsvarar märkspänningen på typskylten. Sug inte upp vatten eller brännbara ämnen. Sug inte upp brinnande/glödande föremål eller het aska. Använd inte dammsugaren utan motorskyddsfilter. Avlägsna snarast eventuella igensättningar i rör, slang och munstycken. Använd inte apparaten förrän de är rensade. Förvara eller använd inte apparaten vid hög omgivningstemperatur. Låt inte barn använda apparaten. Stäng omedelbart av apparaten och dra ut sladden i händelse av onormalt ljud, onormal lukt, rök eller annan avvikelse. Kontakta närmaste servicerepresentant. Försök inte reparera apparaten själv. Om sladd, strömbrytare eller motor är skadade ska reparation utföras kvalificerad personal. Dra inte maskinen över sladden. Märkspänning Effekt Ljudtrycksnivå TEKNISKA DATA BESKRIVNING 230 V ~ 50 Hz 1600 W <85 db 1. Strömbrytare 2. Handtag 3. Slanddinrullningspedal 4. Dammbehållare 5. Slanganslutning 6. Parkeringskrok 7. Hjul 8. Kombimunstycke 9. Rör 10. Slang 11. Golvmunstycke 2

3 SVENSKA HANDHAVANDE 1. Tryck in klämmorna i slangens ände och tryck in slangen i slanganslutningen tills den klickar på plats. Därmed sitter slangen korrekt. 2. Fäst hållaren på teleskoprörets vidare del. 3. Fäst golvmunstycket på teleskoprörets smalare del. 4. För fram knappen på röret i pilarnas riktning och justera röret till önskad längd. Släpp knappen och för röret en aning framåt tills ett klickljud hörs. Teleskopröret är därmed fixerat i detta läge. Elanslutning Fatta tag i stickproppen och dra ut sladden från dammsugaren till önskad längd. Sätt i stickproppen i ett nätuttag. VIKTIGT! Den gula markeringen på dammsugarsladden visar att sladden nästan är helt utdragen. Dra inte ut sladden längre än till den röda markeringen. Anpassning av golvmunstycke till underlag Golvmunstycket kan anpassas till golvytan. Fäll in golvmunstyckets borstar vid dammsugning av mattor. Fäll ut golvmunstyckets borstar vid dammsugning av hårda, släta ytor. Påslagning/avstängning Använd strömbrytaren för att starta och stänga av dammsugaren. Användning av tillbehör I dammsugarens nedre del finns ett kombimunstycke. I standardläge används munstycket för dammsugning av svåråtkomliga platser, som i fönster, hörn eller bokhyllor och mellan madrasser. När borsten fälls ut kan munstycket användas för dammsugning av möbler och textil. Avslutning 1. Stäng av dammsugaren med strömbrytaren efter avslutad dammsugning och dra ut stickproppen. 2. Rulla in sladden genom att trycka på dammsugarens sladdinrullningspedal. Håll i stickproppen för att skydda dammsugaren från skada. TIPS! Om inte hela sladden rullas in släpper du sladdinrullningspedalen, drar ut sladden cirka 50 cm och trycker på sladdinrullningspedalen igen. Transport Bär endast dammsugaren i handtaget. Tömning av dammbehållare UNDERHÅLL 1. Lossa slangen från dammsugaren. 2. Lyft dammbehållaren i handtaget. 3. Öppna dammbehållaren med knappen på undersidan. 4. Damm och smuts kan avfallshanteras som vanligt hushållsavfall. 5. Stäng dammbehållaren. 6. Sätt tillbaka dammbehållaren i dammsugaren. Rengöring av dammbehållare 1. Lossa dammbehållarens överdel. 2. Lossa svampen och rengör dammbehållaren. 3. Även filtret kan rengöras. TIPS! Skölj dammbehållare och dammfilter i ljummet, rinnande vatten. 3

4 SVENSKA VIKTIGT! Dammbehållare och dammfilter måste bara helt torra när de sätts tillbaka i dammsugaren. Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi inte kan råda över. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: Jula AB, Box 363, SKARA 4

5 NORSK NORSK Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Les disse anvisningene nøye før bruk, og ta vare på dem for fremtidig behov. Kontroller at støvsugerposen er satt inn korrekt før du tar apparatet i bruk. Kontroller at nettspenningen tilsvarer merkespenningen på typeskiltet. Ikke sug opp vann eller brennbare stoffer. Ikke sug opp brennende/glødende gjenstander eller varm aske. Støvsugeren må ikke brukes uten motorbeskyttelsesfilteret. Fjern umiddelbart gjenstander som blokkerer rør, slange eller munnstykke. Ikke bruk apparatet før det er renset. Ikke oppbevar apparatet under høy omgivelsestemperatur. Ikke la barn bruke apparatet. Slå umiddelbart av apparatet og trekk ut støpselet hvis det avgir unormale lyder, unormal lukt, røyk eller annet. Kontakt nærmeste servicerepresentant. Ikke forsøk å reparere apparatet selv. Hvis ledning, strømbryter eller motor er skadet, skal reparasjonen utføres av kvalifisert personell. Ikke trekk apparatet over ledningen. Merkespenning Effekt Lydtrykksnivå TEKNISKE DATA BESKRIVELSE 230 V ~ 50 Hz 1600 W <85 db 1. Fotstrømbryter 2. Håndtak 3. Ledningsopprullingspedal 4. Støvbeholder 5. Slangekobling 6. Parkeringskrok 7. Gir 8. Kombinasjonsmunnstykke 9. Rør 10. Slange 11. Gulvmunnstykke 5

6 NORSK BRUK 1. Trykk inn klemmene i slangens ende og trykk inn slangen i slangetilkoblingen til den klikker på plass. Da er slangen korrekt montert. 2. Fest holderen på teleskoprørets videste del. 3. Fest gulvmunnstykket på teleskoprørets smaleste del. 4. Skyv knappen på røret i pilenes retning og juster røret til ønsket lengde. Slipp knappen og skyv røret litt fremover til du hører et klikk. Da er teleskoprøret festet i denne posisjonen. Strømtilkobling Ta tak i støpselet og trekk ut ledningen fra støvsugeren til ønsket lengde. Koble støpselet til strømuttaket. VIKTIG! Den gule markeringen på støvsugerledningen viser at ledningen er nesten helt trukket ut. Ikke trekk ledningen lenger ut enn til den røde markeringen. Tilpassing av gulvmunnstykke til underlag Gulvmunnstykket kan tilpasses gulvoverflaten. Slå inn børstene på gulvmunnstykket når du skal støvsuge matter. Slå ut børstene på gulvmunnstykket når du skal støvsuge harde, glatte flater. Slå på og av Bruk fotstrømbryteren for å slå av og på støvsugeren. Bruk av tilbehør I støvsugerens nedre del finnes det et kombimunnstykke. I standardmodus brukes munnstykket for støvsuging av vanskelig tilgjengelige steder som vinduer, hjørner, bokhyller og mellom madrasser. Når børsten slås ut, kan munnstykket brukes for støvsuging av møbler og tekstiler. Tilkobling 1. Slå av støvsugeren med strømbryteren når du er ferdig å støvsuge og trekk ut støpselet. 2. Rull inn ledningen ved å trykke på støvsugerens ledningsopprullingspedal. Hold i støpselet for å beskytte støvsugeren mot skade. TIPS! Hvis ikke hele ledningen rulles inn, slipper du ledningsopprullingspedalen, trekker ut ledningen ca. 50 cm og trykker på ledningsopprullingspedalen på nytt. Transport Støvsugeren skal bare bæres i håndtaket. Tømme støvbeholderen VEDLIKEHOLD 1. Løsne slangen fra støvsugeren. 2. Løft støvbeholderen i håndtaket. 3. Åpne støvbeholderen med knappen på undersiden. 4. Støv og smuss kan avfallshåndteres som vanlig husholdningsavfall. 5. Lukk støvbeholderen. 6. Sett støvbeholderen tilbake på plass i støvsugeren. Rengjøring av støvbeholder 1. Løsne overdelen på støvbeholderen. 2. Løsne svampen og rengjør støvbeholderen. 3. Også filteret kan rengjøres. TIPS! Skyll støvbeholder og støvfilter i lunket, rennende vann. 6

7 NORSK VIKTIG! Støvbeholder og støvfilter må være helt tørre før de settes tilbake på plass i støvsugeren. Med forbehold om trykkfeil og konstruksjonsendringer utenfor vår kontroll. Ved eventuelle problemer, kontakt vår serviceavdeling på telefon Jula Norge AS, Solheimsveien 6 8, 1471 LØRENSKOG 7

8 POL SKI POLSKI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Przed użyciem zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do przyszłego użytku. Przed użyciem urządzenia sprawdź, czy worek na kurz jest poprawnie włożony. Sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej. Nie wciągaj wody ani substancji łatwopalnych. Nie wciągaj płonących/żarzących się przedmiotów ani gorącego popiołu. Nie używaj odkurzacza bez filtra chroniącego silnik. Niezwłocznie usuwaj ewentualne zatory w rurach, wężu i końcówkach. Nie używaj urządzenia, zanim nie zostaną one oczyszczone. Nie przechowuj ani nie używaj urządzenia, jeżeli temperatura otoczenia jest wysoka. Nie pozwalaj dzieciom używać urządzenia. Natychmiast wyłącz urządzenie i wyciągnij kabel z gniazdka, jeżeli urządzenie wydaje dziwny dźwięk lub zapach, pojawił się dym lub inne odstępstwa od normy. Skontaktuj się z przedstawicielem najbliższego warsztatu serwisowego. Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia na własną rękę. Jeżeli kabel, przełącznik lub silnik są uszkodzone, powinny zostać wymienione przez wykwalifikowany personel serwisowy. Nie ciągnij urządzenia za kabel. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe Moc Poziom ciśnienia akustycznego OPIS 230 V ~ 50 Hz 1600 W <85 db 1. Przełącznik nożny 2. Uchwyt 3. Pedał zwijania przewodu 4. Zbiornik na kurz 5. Przyłącze węża 6. Część dolna 7. Koła 8. Końcówka kombi 9. Trzonek 10. Wąż 11. Ssawka do podłóg 8

9 POLSKI OBSŁUGA 1. Wciśnij zaciski na końcówce węża i włóż go w przyłącze, aż usłyszysz kliknięcie. Dzięki temu prawidłowo zamontujesz wąż. 2. Przymocuj uchwyt do szerszej części rury teleskopowej. 3. Przymocuj ssawkę do podłóg do węższej części rury teleskopowej. 4. Aby wysunąć rurę na wybraną długość, przesuń umieszczony na niej przycisk do przodu w kierunku strzałek. Puść przycisk i przesuń rurę nieznacznie do przodu, aż usłyszysz kliknięcie. Rura zostanie zablokowana w tym położeniu. Podłączenie elektryczne Chwyć za wtyczkę i wyciągnij kabel z odkurzacza na wybraną długość. Wsadź wtyczkę do gniazdka. WAŻNE! Żółte oznaczenie na kablu sygnalizuje, że został on już niemal całkowicie wyciągnięty. Nie wyciągaj więcej kabla niż do czerwonego oznaczenia. Dostosowanie ssawki do podłóg do podłoża Ssawkę można dopasować do powierzchni podłogi. Wsuń szczotki ssawki podczas odkurzania dywanów. Wysuń szczotki ssawki podczas odkurzania twardych, gładkich powierzchni. Włączanie/wyłączanie Użyj pedału nożnego, aby włączyć i wyłączyć odkurzacz. Stosowanie akcesoriów W dolnej części odkurzacza znajduje się końcówka kombi. W trybie standardowym końcówkę tę stosuje się do odkurzania trudno dostępnych miejsc, takich jak: okna, narożniki, regały na książki oraz przestrzenie pomiędzy materacami. Po wysunięciu szczotki końcówki można używać do odkurzania mebli i materiałów tekstylnych. Zakończenie 1. Po zakończeniu odkurzania wyłącz odkurzacz przełącznikiem i wyciągnij kabel z gniazdka. 2. Zwiń kabel, naciskając przeznaczony do tego pedał odkurzacza. Aby zapobiec uszkodzeniu odkurzacza, trzymaj za wtyczkę. WSKAZÓWKA! Jeżeli kabel nie zwija się całkowicie, puść pedał, wyciągnij około 50 cm kabla i ponownie naciśnij pedał. Transport Odkurzacz noś wyłącznie za uchwyt. Opróżnianie zbiornika na kurz KONSERWACJA 1. Odłącz wąż od odkurzacza. 2. Podnieść zbiornik za uchwyt. 3. Otwórz zbiornik za pomocą umieszczonego na spodzie przycisku. 4. Kurz i brud można wyrzucać razem z pozostałymi odpadami domowymi. 5. Zamknij zbiornik. 6. Umieść zbiornik z powrotem w odkurzaczu. Czyszczenie zbiornika na kurz 1. Zdejmij górną część zbiornika. 2. Wyjmij gąbkę i wyczyść zbiornik. 3. Można także wyczyścić filtr. WSKAZÓWKA! Wypłucz zbiornik i filtr kurzu pod letnią, bieżącą wodą. 9

10 POLSKI WAŻNE! Zanim włożysz zbiornik i filtr z powrotem do odkurzacza, muszą one być całkowicie suche. Z zastrzeżeniem prawa do błędów w druku i zmian konstrukcyjnych, które są od nas niezależne. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska 10

11 ENGLISH ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS Read the Operating Instructions carefully before use! Read these instructions carefully before use and save them for future reference. Check that the dust bag is correctly inserted before using the machine. Check that the voltage indicated on the type plate corresponds to the mains supply voltage. Do not vacuum up water or flammable substances. Do not vacuum up burning/smouldering objects or hot ash. Do not use the vacuum cleaner without the motor protection filter. Remove any blockages in the tubes and nozzles immediately. Do not use the machine before they are cleared. Do not store or use the machine at high ambient temperatures. Do not allow children to use the machine. Switch off the machine immediately and pull out the plug in the event of abnormal noise, smell, smoke, or other deviation. Contact your nearest service centre. Do not attempt to repair the machine yourself. If the power cord, switch or motor is damaged it must be repaired by qualified personnel. Do not pull the machine over the power cord. Rated voltage Output power Sound pressure level TECHNICAL DATA DESCRIPTION 230 V ~ 50 Hz 1600 W <85 db 1. Foot switch 2. Handle 3. Cord reel pedal 4. Dust container 5. Tube connection 6. Parking hook 7. Wheel 8. Combination nozzle 9. Tube 10. Hose 11. Floor nozzle 11

12 ENGLISH OPERATION 1. Press in the clips in the end of the hose and press the hose into the hose connection until it clicks. The hose is not correctly fitted. 2. Fasten the holder on the wide part of the telescopic tube. 3. Fasten the floor nozzle on the narrow part of the telescopic tube. 4. Move the button on the tube in the direction of the arrows and adjust the tube to the required length. Release the button and move the tube slightly forward until you hear a click. The telescopic tube is now fixed in this position. Electrical connection Grip the plug and pull the power cord from the vacuum cleaner to the required length. Plug the plug into a power point. IMPORTANT: The yellow marking on the vacuum cleaner power cord shows that the cord is almost fully withdrawn. Do not pull the cord further out than to the red marking. Adjusting the floor nozzle to surface The floor nozzle can be adjusted to the floor surface. Press in the brushes on the floor nozzle to vacuum clean carpets. Press out the brushes on the floor nozzle to vacuum clean hard, smooth surfaces. On/Off Use the foot switch to switch the vacuum cleaner on and off. Using accessories There is a combination nozzle for the vacuum cleaner. The nozzle is used to vacuum clean hard to reach areas, such as in windows, corners, bookshelves or between mattresses. When the brush is pressed out the nozzle can be used to vacuum clean furniture and fabrics. Finishing 1. Switch off the vacuum cleaner with the power switch and pull out the plug. 2. Reel in the cord by pressing the cord winder pedal on the vacuum cleaner. Hold onto the plug to prevent damaging the vacuum cleaner. TIP If the whole cord does not reel in, release the pedal and pull the cord about 50 cm and then press the pedal again. Transport Carry the vacuum cleaner by its handle. Emptying the dust container MAINTENANCE 1. Release the hose from the vacuum cleaner. 2. Lift the vacuum cleaner by the handle. 3. Open the dust container with the button on the bottom. 4. Dust and dirt can be disposed off as normal household refuse. 5. Close the dust container. 6. Replace the dust container in the vacuum cleaner. Cleaning the dust container 1. Release the top part of the dust container. 2. Remove the sponge and clean the dust container. 3. The filter can also be cleaned. TIP Rinse the dust container and dust filter in lukewarm, running water. 12

13 ENGLISH IMPORTANT: The dust container and dust filter must be completely dry when they are replaced in the vacuum cleaner. Subject to printing errors and design changes over which we have no control. In the event of problems, please contact our service department. 13

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder Bruksanvisning för kaffekvarn Bruksanvisning for kaffekvern Instrukcja obsługi młynka do kawy Operating instructions for Coffee Grinder 802-002 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 220-119 Bruksanvisning för eldriven högtryckstvätt Bruksanvisning for strømdrevet høytrykksspyler Instrukcja obsługi elektrycznej myjki wysokociśnieniowej User Instructions for Electric High-pressure Washer

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för hårtork. Bruksanvisning for hårføner. Instrukcja obsługi suszarki do włosów. User Instructions for Hair Dryer

Bruksanvisning för hårtork. Bruksanvisning for hårføner. Instrukcja obsługi suszarki do włosów. User Instructions for Hair Dryer Bruksanvisning för hårtork Bruksanvisning for hårføner Instrukcja obsługi suszarki do włosów User Instructions for Hair Dryer 805-037 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för planhyvel. Bruksanvisning for tykkelseshøvel. Instrukcja obsługi strugarki grubościówki. Operating Instructions for Planer

Bruksanvisning för planhyvel. Bruksanvisning for tykkelseshøvel. Instrukcja obsługi strugarki grubościówki. Operating Instructions for Planer Bruksanvisning för planhyvel Bruksanvisning for tykkelseshøvel Instrukcja obsługi strugarki grubościówki Operating Instructions for Planer 250-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

SVENSKA 4 NORSK 16 POLSKI 28

SVENSKA 4 NORSK 16 POLSKI 28 721-323 Bruksanvisning för kompostkvarn Bruksanvisning for kompostkvern Instrukcja obsługi rozdrabniacza do kompostu User Instructions for compost shredder SVENSKA 4 SÄKERHETSANVISNINGAR 4 Allmänna säkerhetsanvisningar

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 051-020 Bruksanvisning för digital varmluftspistol Bruksanvisning for digital varmluftpistol Instrukcja obsługi opalarki cyfrowej User instructions for digital hot air gun SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för skruvdragare. Bruksanvisning for skrutrekker. Instrukcja obsługi wkrętarki. User Instructions for Power Driver

Bruksanvisning för skruvdragare. Bruksanvisning for skrutrekker. Instrukcja obsługi wkrętarki. User Instructions for Power Driver Bruksanvisning för skruvdragare Bruksanvisning for skrutrekker Instrukcja obsługi wkrętarki User Instructions for Power Driver 060-112 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för korslaser. Bruksanvisning for krysslaser. Instrukcja obsługi lasera krzyżowego. Operating instructions for Cross Laser

Bruksanvisning för korslaser. Bruksanvisning for krysslaser. Instrukcja obsługi lasera krzyżowego. Operating instructions for Cross Laser Bruksanvisning för korslaser Bruksanvisning for krysslaser Instrukcja obsługi lasera krzyżowego Operating instructions for Cross Laser 160-248 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-11 Jula AB

Date of production: 2015-05-11 Jula AB 250-029 Bruksanvisning för rikt-/planhyvel Bruksanvisning for avretter-/planhøvel Instrukcja obsługi wyrówniarki/grubościówki User instructions for jointer/planer SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 425-077 Bruksanvisning för arbetslampa LED Bruksanvisning for LED-arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej LED User instructions for LED work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-464 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Installation Instructions for Stainless Steel Wall/Post

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för invertsvets. Bruksanvisning for invertersveiseapparat. Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej

Bruksanvisning för invertsvets. Bruksanvisning for invertersveiseapparat. Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej Bruksanvisning för invertsvets Bruksanvisning for invertersveiseapparat Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej Operating Instructions for Inverter Welder 210-024 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för jakttält Bruksanvisning for jakttelt Instrukcja obsługi namiotu myśliwskiego Instruction Manual for Hunting Tent

Bruksanvisning för jakttält Bruksanvisning for jakttelt Instrukcja obsługi namiotu myśliwskiego Instruction Manual for Hunting Tent Bruksanvisning för jakttält Bruksanvisning for jakttelt Instrukcja obsługi namiotu myśliwskiego Instruction Manual for Hunting Tent 770-143 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för korglampa. Bruksanvisning for kurvlampe. Instrukcja obsługi lampy-koszyka. User Instructions for Basket Light

Bruksanvisning för korglampa. Bruksanvisning for kurvlampe. Instrukcja obsługi lampy-koszyka. User Instructions for Basket Light Bruksanvisning för korglampa Bruksanvisning for kurvlampe Instrukcja obsługi lampy-koszyka User Instructions for Basket Light 422-366 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-966 Bruksanvisning för solcellskorg LED Bruksanvisning for solcellekurv LED Instrukcja obsługi lampionu solarnego LED User Instructions for Solar Cell LED Basket SE - Bruksanvisning i original NO -

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-462 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Operating Instructions for Storage Unit

Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Operating Instructions for Storage Unit Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Operating Instructions for Storage Unit 666-036 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för råttfälla. Bruksanvisning for rottefelle. Instrukcja obsługi pułapki na szczury. Operating Instructions for Rat Trap

Bruksanvisning för råttfälla. Bruksanvisning for rottefelle. Instrukcja obsługi pułapki na szczury. Operating Instructions for Rat Trap Bruksanvisning för råttfälla Bruksanvisning for rottefelle Instrukcja obsługi pułapki na szczury Operating Instructions for Rat Trap 717-028 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 619-592 Bruksanvisning för bluetooth handsfree Bruksanvisning for bluetooth handsfree Instrukcja obsługi głośnomówiącego Bluetooth User instructions for bluetooth handsfree SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för solcellslampa. Bruksanvisning for solcellelampe. Instrukcja obsługi lampy słonecznej. User Instructions for Solar Lamp

Bruksanvisning för solcellslampa. Bruksanvisning for solcellelampe. Instrukcja obsługi lampy słonecznej. User Instructions for Solar Lamp Bruksanvisning för solcellslampa Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User Instructions for Solar Lamp 422-365 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

422-527. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light

422-527. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light 422-527 Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för förvaringshylla. Bruksanvisning for oppbevaringshylle. Instrukcja obsługi regału magazynowego

Bruksanvisning för förvaringshylla. Bruksanvisning for oppbevaringshylle. Instrukcja obsługi regału magazynowego Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Assembly Instructions for Storage Shelf 666-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för Red Shield utesiren. Bruksanvisning for Red Shield utesirene. Instrukcja instalacji i montażu syreny zewnętrznej Red Shield

Bruksanvisning för Red Shield utesiren. Bruksanvisning for Red Shield utesirene. Instrukcja instalacji i montażu syreny zewnętrznej Red Shield Bruksanvisning för Red Shield utesiren Bruksanvisning for Red Shield utesirene Instrukcja instalacji i montażu syreny zewnętrznej Red Shield User Instructions for Red Shield Outdoor Bell Box 441-089 SV

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 414-111 Bruksanvisning för badrumsfläkt Bruksanvisning for baderomsvifte Instrukcja obsługi wentylatora łazienkowego Operating Instructions for Bathroom Fan SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 713-039 Bruksanvisning för skadedjursskrämma Bruksanvisning for skadedyrskremmer Instrukcja obsługi odstraszacza szkodników User instructions for pest repeller SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

FLIP TRACK III HANDBOK MODELL 97276

FLIP TRACK III HANDBOK MODELL 97276 FLIP TRACK III HANDBOK MODELL 97276 SE NO GB PL SÄKERHETSANVISNINGAR Var alltid försiktig och följ säkerhetsanvisningarna när du använder detta löpband. Läs alla anvisningar innan du använder löpbandet.

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för solcellsladdare. Bruksanvisning for solcellelader. Instrukcja obsługi ładowarki słonecznej

Bruksanvisning för solcellsladdare. Bruksanvisning for solcellelader. Instrukcja obsługi ładowarki słonecznej Bruksanvisning för solcellsladdare Bruksanvisning for solcellelader Instrukcja obsługi ładowarki słonecznej User Instructions for Solar Cell Charger 980-369 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

440-107. Bruksanvisning för dokumentskåp Bruksanvisning for dokumentskap Instrukcja obsługi sejfu na dokumenty User instructions for document safe

440-107. Bruksanvisning för dokumentskåp Bruksanvisning for dokumentskap Instrukcja obsługi sejfu na dokumenty User instructions for document safe 440-107 Bruksanvisning för dokumentskåp Bruksanvisning for dokumentskap Instrukcja obsługi sejfu na dokumenty User instructions for document safe SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

422-523. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for lampe solcelle Instrukcja obsługi lampa słoneczna User instructions for lamp solar cell

422-523. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for lampe solcelle Instrukcja obsługi lampa słoneczna User instructions for lamp solar cell 422-523 Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for lampe solcelle Instrukcja obsługi lampa słoneczna User instructions for lamp solar cell SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo