Kreacja wartości spółki i kreacja wartości dla właścicieli spółki ANDRZEJ CWYNAR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kreacja wartości spółki i kreacja wartości dla właścicieli spółki ANDRZEJ CWYNAR"

Transkrypt

1 Kreacja wartości spółki i kreacja wartości dla właścicieli spółki ANDRZEJ CWYNAR 1

2 Plan prezentacji CZĘŚĆ PIERWSZA: kreacja wartości dla akcjonariuszy CZĘŚĆ DRUGA: mechanizm transmisyjny CZĘŚĆ TRZECIA: kreacja wartości spółki CZĘŚĆ CZWARTA: mierniki osiągnięć i kreacja wartości 2

3 CZĘŚĆ PIERWSZA: kreacja wartości dla właścicieli spółki 3

4 Ostateczny cel działania przedsiębiorstwa i wymagania skutkujące jego przyjęciem Przyjmijmy, Ŝe ostatecznym celem działania przedsiębiorstwa jest maksymalizacja bogactwa jego właścicieli. Takie załoŝenie sprawia, Ŝe konieczne są: operacjonalizacja tego celu (zagadnienie 1), dobór miernika stopnia jego realizacji (zagadnienie 2). 4

5 Kto na tym korzysta? Maksymalizacja bogactwa właścicieli nie jest grą o sumie zero. Akcjonariusze zwiększają wartość wszystkich roszczeń. VBM oznacza optymalizację gospodarowania rzadkimi zasobami. T. Copeland et al.: Wycena 5

6 Zagadnienie 1: próba operacjonalizacji Maksymalizacja bogactwa właścicieli przedsiębiorstwa oznacza maksymalizację kreowanej dla nich wartości. Kreacja wartości dla właścicieli (akcjonariuszy) oznacza osiąganie przez nich całkowitej stopy zwrotu z udziałów (akcji) wyŝszej od minimalnej wymaganej stopy zwrotu (stopy kosztu ich kapitału). KAPITAŁ MUSI ZARABIAĆ WIĘCEJ NIś KOSZTUJE: zwrot z kapitału > koszt kapitału 6

7 Całkowita stopa zwrotu z akcji (TSR total shareholder return) Miarą zwrotu z inwestycji akcjonariuszy jest całkowita rentowność akcji w okresie ich posiadania (TSR), na którą składają się zyski kapitałowe i dywidenda: P t BEG/END rynkowa cena akcji (price) na początku i na końcu okresu t, DPS t dywidenda na 1 akcję (dividend per share) otrzymana w okresie t. TSR Pt END - Pt BEG + DPS t t = 100% P t BEG 7

8 Stopa kosztu kapitału akcjonariuszy (COE cost of equity) Stopa kosztu kapitału przedsiębiorstwa to wymagana przez jego dawcę (inwestora) stopa zwrotu zaleŝna jednokierunkowo od ryzyka. W przypadku kapitału własnego jest to koszt alternatywny. Najpopularniejszą metodą jego szacowania jest model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM capital asset pricing model). COE = r RF + β MRP r RF stopa zwrotu wolna od ryzyka (risk-free rate) β współczynnik beta MRP rynkowa premia za ryzyko (market risk premium) 8

9 Zagadnienie 2: potrzeba posiadania dobrego miernika Kluczową rolą miernika okresowych wyników działalności przedsiębiorstwa wydaje się być rola motywacyjnoewaluacyjna: kształtowanie wyników a nie ich mierzenie. 9

10 Cele pomiaru okresowych wyników działalności przedsiębiorstwa Zewnętrzne: umoŝliwienie oszacowania podatku i dokonania oceny kondycji w kontekście bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, umoŝliwienie sformułowania oczekiwań co do przyszłego potencjału zarobkowego przedsiębiorstwa. Wewnętrzne: ustalenie stopnia realizacji celów przedsiębiorstwa (mierzenie wyników), motywowanie do realizacji celów przedsiębiorstwa i wynagradzanie za nią (kształtowanie wyników). 10

11 Realizację celów przedsiębiorstwa powinien zabezpieczać pomiar sprzęŝony z motywacją Cel Kreacja wartości przedsiębiorstwa Strategia Sposób konkurowania na drodze do celu Mierniki Ksztatowanie i monitorowanie efektów strategii konkurencji i stopnia realiz acji celów 11

12 To zagadnienie wyeksponowano w systemie VBM stosowanym w PKN Orlen 12

13 Jeśli rola mierników osiągnięć jest tak duŝa, to jaki wybrać? Naturalnym wyborem wydaje się być miernik bazujący na porównaniu stopy zwrotu z kapitału akcjonariuszy (TSR) ze stopą jego kosztu (COE). Takim miernikiem jest nadwyŝkowy dochód z akcji (ASR abnormal stock return). ASR t = (TSR t COE t ) P tbeg 13

14 Kłopoty z miernikami typu TSR (miernikami zewnętrznymi) Wahania wysokości Omylność rynku Mała kontrolowalność Wartość rynkowa nie odzwierciedla kapitału, który mają do dyspozycji menedŝerowie i którym faktycznie zarządzają Akcent na wyniki oczekiwane a nie na wyniki osiągnięte 14

15 Kłopot 1: wahania wysokości (ASR) Rok Nr 1 Microsoft Philip Morris Microsoft Microsoft Nr 2 IBM Merck Cisco Wal-Mart Nr 3 Bank America AIG GE Lucent Trzeci od końca GE Cisco Coca-Cola Coca-Cola Przedostatni EMC Lucent Pfizer Schlumberger Ostatni Cisco Microsoft Philip Morris Boeing P. Fernandez, L. Reinoso: Shareholder Value Creators 15

16 Kłopot 2: omylność rynku Jak wyliczył jeden z analityków, aby uzasadnić swoją wycenę z sierpnia 2001 r., będącą historycznym maksimum tej spółki, Enron musiałby na trzech kontynentach zdominować rynek energetyczny, i to w wielu dziedzinach na raz: elektryczności, gazu, węgla, pochodnych energii, usług energetycznych. Gdyby wycenę Enronu na niedługo przed jego upadkiem przełoŝyć na operacyjne wyniki działalności, których spodziewał się rynek wyceniając tę spółkę tak wysoko, to okazałoby się, Ŝe chcąc ją uzasadnić, musiałaby ona w ciągu najbliŝszych 6 lat zwiększać swe wolne przepływy pienięŝne w oszałamiający tempie 91% rocznie. J. Fuller, M. Jensen: Just Say No to Wall Street 16

17 Kłopot 3: kontrolowalność Są tacy, którzy uwaŝają, Ŝe w niektórych przypadkach zmiany cen akcji zaleŝą od czynników będących poza kontrolą menedŝerów nie w kilku czy kilkunastu, ale aŝ w około 80%. 17

18 Kłopot 4: kapitał, który mają do dyspozycji menedŝerowie, nie jest równy rynkowej wartości spółki Wyniki działalności spółki rozumiane jako rentowność inwestycji w jej aktywa Giełdowe wyniki spółki dla akcjonariuszy Mechanizm transmisyjny 18

19 Dwie inwestycyjne przestrzenie: przykłady z GPW w W-wie (2006) Spółka Wasko PPWK Orbis Opoczno TSR COE -15,8% -51,1% +90,9% +24,9% ROE COE +3,9% +7,3% -2,9% -8,2% 19

20 Kłopot 5: akcent na wyniki oczekiwane Ocenianie menedŝerów na podstawie wskazań mierników zewnętrznych (typu TSR) przypomina trochę liczenie kurcząt, zanim te się wyklują. W wycenie spółek rynek zdaje się bowiem stosować optykę dochodową (DCF), a ta zakłada, Ŝe wartość spółki dziś jest równa sumie jej zysków w przyszłości. J. McTaggart et al.: The Value Imperative 20

21 Jednak mierniki typu TSR stosuje się, i to na wielką skalę M. Jensen, K. Murphy: Remuneration 21

22 CZĘŚĆ DRUGA: mechanizm transmisyjny 22

23 Zalety mierników wewnętrznych Są nieporównanie bardziej stabilne od zewnętrznych Balony, miraŝe i bańki ich nie dotyczą Są trochę bardziej kontrolowalne niŝ mierniki zewnętrzne Bazują na kapitale faktycznie będącym w dyspozycji menedŝerów Odzwierciedlają wyniki osiągnięte a nie wyniki oczekiwane Wyniki działalności spółki rozumiane jako rentowność inwestycji w jej aktywa Mechanizm transmisyjny Giełdowe wyniki spółki dla akcjonariuszy 23

24 Jak się mają do siebie mierniki zewnętrzne i wewnętrzne, czyli mechanizm transmisyjny TSR będzie większy od COE (wartość dla akcjonariuszy zostanie wykreowana) tylko wtedy, gdy rentowność kapitału zainwestowanego w aktywa przedsiębiorstwa (odzwierciedlona przez mierniki wewnętrzne) będzie większa niŝ oczekiwał rynek. Kreowanie wartości dla akcjonariuszy wymaga pokonywania pułapu inwestorskich oczekiwań. Wyniki działalności spółki rozumiane jako rentowność inwestycji w jej aktywa Mechanizm transmisyjny Giełdowe wyniki spółki dla akcjonariuszy 24

25 Parę komentarzy ilustrujących mechanizm transmisyjny Obecny poziom rentowności nie ma nic wspólnego z kreacją wartości (dla akcjonariuszy przyp. aut.). Fakt, Ŝe spółka jest wysoce rentowna, nie gwarantuje kreacji wartości dla inwestorów. Gdyby zasady rywalizowania o zwroty dla akcjonariuszy były takie, jak w większości konkurencji sportowych, to zwycięzcą byłby ten, kto osiągnąłby najwyŝszy wynik. W rzeczywistości jednak rywalizacja ta jest sportem opartym na szansach, jakie się daje jego uczestnikom. Zwycięstwo zaleŝy raczej od zdolności spółki do zrealizowania oczekiwań, które wiąŝe z nią rynek aniŝeli od jej absolutnych wyników działalności. E. Olsen: VBM Strategies; C. Kenney: Market Signals 25

26 Pułapka niedoinwestowania Zarząd pewnej spółki zakomunikował rynkowi, Ŝe przymierza się do zainwestowania kapitału (kosztującego 10%) w projekt, który przyniesie 40% stopę zwrotu. Rynek szybko uwzględnił nowy projekt w swojej wycenie. Niedługo okazało się jednak, Ŝe nowy projekt nie będzie aŝ tak atrakcyjny i przyniesie tylko 20% zwrot. Gdyby kierować się wnioskami płynącymi z analizy mechanizmu transmisyjnego, to naleŝałoby z niego zrezygnować. Tymczasem mimo obniŝonej prognozy rentowności, wciąŝ jest on ekonomicznie opłacalny (NPV>0). T. Copeland, A. Dolgoff: Outperform with EBM 26

27 Pułapka przeinwestowania Rynek spodziewał się, Ŝe w pewnym przedsiębiorstwie zostanie zrealizowany pewien projekt inwestycyjny wymagający zainwestowania kapitału kosztującego 10%, oczekując na nim 6% stopy zwrotu. Tymczasem wedle najnowszych prognoz projekt będzie w stanie osiągnąć rentowność wynoszącą 8%. Gdyby kierować się wnioskami płynącymi z analizy mechanizmu transmisyjnego, to naleŝałoby taki projekt zrealizować. Tymczasem mimo podwyŝszonej prognozy rentowności, wciąŝ jest on ekonomicznie nieopłacalny (NPV<0). T. Copeland, A. Dolgoff: Outperform with EBM 27

28 Casus Bethlehem Steel Przez ostatnie 10 lat swego istnienia spółka Bethlehem Steel osiągała stopę zwrotu z kapitału niŝszą od stopy jego kosztu. Jednak na dwa lata przed ostatecznym bankructwem udało jej się osiągnąć zwrot wyŝszy od tego, którego spodziewał się rynek: 7% wobec oczekiwanych 4% (ale wciąŝ poniŝej kosztu kapitału). W rezultacie przez ok. 18 m-cy na akcjach tej spółki moŝna było zarobić ok. 90%. FMA Roundtable on Stock Market Pricing 28

29 Operacjonalizacja celu działania spółki polega tak naprawdę na maksymalizacji jej NPV O przyjęciu lub odrzuceniu projektu inwestycyjnego powinien decydować znak jego NPV a nie zdolność spółki do sprostania oczekiwaniom rynku. MenedŜerowie powinni się kierować zasadą maksymalizacji NPV przedsiębiorstwa (a nie koniecznością spełnienia oczekiwań rynku): przyjmować do realizacji wszystkie projekty o NPV 0 i tylko takie (nieograniczony budŝet) lub przyjmować do realizacji projekty o najwyŝszych dodatnich NPV (ograniczony budŝet oraz wykluczające się projekty). 29

30 CZĘŚĆ TRZECIA: kreacja wartości spółki 30

31 Rynkowa wartość dodana (MVA market value added) W przypadku spółki notowanej na giełdzie jej NPV moŝna utoŝsamić z rynkową wartością dodaną (MVA). MVA = MV C MVA>0 rynkowa premia rynkowe dyskonto MVA<0 MV C MV C 31

32 PKN Orlen: wartość księgowa vs. wartość rynkowa ( ) Wartość księgowa: tys. zł Wartość rynkowa: tys. zł Dziś PKN Orlen zalicza się do konsumentów wartości 32

33 ŚnieŜka: wartość księgowa vs. wartość rynkowa ( ) Wartość księgowa: tys. zł Wartość rynkowa: tys. zł Dziś ŚnieŜka zalicza się do kreatorów wartości 33

34 Kreacja wartości spółki: zwiększaj wartość szybciej niŝ zwiększasz kapitał (Warren Buffet) Kreacja wartości spółki polega na osiąganiu dodatniej róŝnicy między wartością rynkową (MV) przedsięwzięcia a inwestowanym w nie kapitałem (C). MV > C Stephanie Kuykenal/Bloomberg News/Landov 34

35 Uniwersalna zasada Kreacja wartości spółki wspiera się na tym samym fundamencie co kreacja wartości dla właścicieli spółki: kapitał musi zarabiać więcej niŝ kosztuje. W tych dwu przypadkach chodzi jednak o inaczej zdefiniowany kapitał i inaczej zdefiniowaną stopę zwrotu z niego. 35

36 Generatory kreowanej wartości spółki Znak i wielkość NPV (MVA) zaleŝą od trzech czynników: stopy zwrotu z kapitału (ROC return on capital), stopy kosztu kapitału (COC cost of capital), wielkości kapitału (C capital). Wartość kreowana (MVA) zwrot ryzyko wzrost 36

37 Po pierwsze: kapitał musi zarabiać więcej niŝ kosztuje Wartość jest kreowana tylko wtedy, gdy ROC przewyŝsza COC: gdy kapitał zarabia więcej niŝ kosztuje. Znak NPV (MVA) zaleŝy właśnie od róŝnicy między oczekiwaną stopą zwrotu z kapitału (ROC) a oczekiwaną stopą jego kosztu (COC). ROC vs. COC 37

38 Po drugie: wzrost moŝe zarówno kreować wartość, jak i ją niszczyć ROC > COC: im więcej kapitału inwestuje się w aktywa, tym lepiej ROC < COC: im mniej kapitału inwestuje się w aktywa, tym lepiej Wzrost poprzez nowe inwestycje jest dobry, kreuje wartość Wzrost poprzez nowe inwestycje jest zły, niszczy wartość 38

39 M. Michalski: Zarządzanie przez wartość 39 Konstruktywny wzrost (A i B) 1521,7 EV 19% 19% 19% 19% 19% COC 233,7 217,4 202,2 188,1 175,0 FCF 25% 25% 25% 25% 25% ROC 1335,5 1242,3 1155,6 1075,0 1000,0 C BEG 8% 8% 8% 8% Wzrost C 100,2 93,2 86,7 80,6 75,0 Inwest. 30% 30% 30% 30% 30% % zysku na reinw. 333,9 310,6 288,9 268,6 250,0 Zysk Rok 1345,5 EV 19% 19% 19% 19% 19% COC 248,4 242,3 202,2 230,6 225,0 FCF 25% 25% 25% 25% 25% ROC 1103,8 1076,9 1155,6 1025,0 1000,0 C BEG 2% 2% 2% 2% Wzrost C 27,6 26,9 86,7 25,6 25,0 Inwest. 10% 10% 30% 10% 10% % zysku na reinw. 276,9 269,2 288,9 256,3 250,0 Zysk Rok

40 M. Michalski: Zarządzanie przez wartość 40 Destruktywny wzrost (C i D) 556,8 EV 19% 19% 19% 19% 19% COC 75,7 71,5 67,4 63,6 60,0 FCF 12% 12% 12% 12% 12% ROC 1262,5 1191,0 1123,6 1060,0 1000,0 C BEG 6% 6% 6% 6% Wzrost C 75,7 71,5 67,4 63,6 60,0 Inwest. 50% 50% 50% 50% 50% % zysku na reinw. 151,5 142,9 134,8 127,2 120,0 Zysk Rok 603,3 EV 19% 19% 19% 19% 19% COC 105,6 103,1 100,7 98,3 96,0 FCF 12% 12% 12% 12% 12% ROC 1099,5 1073,7 1048,6 1024,0 1000,0 C BEG 2% 2% 2% 2% Wzrost C 26,4 25,8 25,2 24,6 24,0 Inwest. 20% 20% 20% 20% 20% % zysku na reinw. 131,9 128,8 125,8 122,9 120,0 Zysk Rok

41 NajwaŜniejsze zasady kreowania wartości spółki Zasada 1: zwiększaj rentowność juŝ zainwestowanego kapitału (ROC) Zasada 2: zmniejszaj koszt juŝ zainwestowanego kapitału (COC) Zasada 3: inwestuj nowy kapitał tylko wtedy, gdy ROC>COC Zasada 4: wycofuj juŝ zainwestowany kapitał, gdy ROC<COC Zasada 5: wydłuŝaj okres osiągania ROC>COC 41

42 CZĘŚĆ CZWARTA: mierniki osiągnięć i kreacja wartości 42

43 WciąŜ powracająca kwestia miernika wyników JeŜeli podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje powinny być podporządkowane imperatywowi maksymalizacji jego NPV, to niezbędny jest miernik wewnętrzny, który jako kryterium oceny w programie motywacyjnego wynagradzania naprowadzi na te decyzje. 43

44 Mierniki wyników: najczęstszy wybór Wybór najczęściej pada na księgowe miary zysku (np. EBIT, zysk netto) i stóp zwrotu z kapitału (np. ROA, ROE). Te mogą jednak skłaniać do podejmowania decyzji niezgodnych z postulatem maksymalizowania NPV. 44

45 Głodzenie gwiazd i karmienie psów Skutkiem stosowania tradycyjnych mierników księgowych (zysk i stopa zwrotu z kapitału) moŝe być głodzenie gwiazd lub karmienie psów. 45

46 Jaki miernik? Skoro znak NPV (MVA) zaleŝy od róŝnicy między ROC i COC, to równieŝ miernik okresowych wyników działalności powinien ją uwzględniać. 46

47 Takim miernikiem jest zysk rezydualny (RI residual income) RI = zysk netto koszt kapitału własnego RI = zysk netto kapitał własny COC Jeśli ROC = zysk netto / kapitał własny, to RI = (ROC COC) kapitał własny 47

48 RóŜne oblicza zysku rezydualnego Zysk rezydualny często nazywa się teŝ zyskiem ekonomicznym (EP economic profit). Dziś znanych jest co najmniej kilkanaście wersji tego zysku, np. EVA, SVA, CVA. Najpopularniejszym wariantem zysku rezydualnego jest ekonomiczna wartość dodana (EVA economic value added). EVA jest zastrzeŝonym znakiem handlowym firmy Stern Stewart & Co. 48

49 Zysk rezydualny moŝe być kompatybilny z NPV (MVA) Kompatybilność z NPV (MVA) oznacza, Ŝe suma rocznych wysokości miernika po zdyskontowaniu jest równa NPV (MVA). RI 3 NPV RI 2 RI CZAS 49

50 Kompatybilność z NPV: przykład Kapitał własny wymagający zainwestowania (C): 5 mln zł Długość ekonomicznego Ŝycia: 5 lat Wartość rezydualna: 0 zł COC = 10% Roczne zyski przed odjęciem amortyzacji (annuity) = 2 mln zł Brak podatku dochodowego NPV = 2,58 mln zł IRR = 28,65% 50

51 51 Kompatybilność z NPV: przykład cd 0,9 100% ,8 50% ,7 33% ,6 25% ,5 20% RI ROC Aktywa Zysk netto Amort. Zysk przed amort. ROK

52 Kompatybilność z NPV czyni z RI wielozadaniowe narzędzie Wybór zysku rezydualnego sprawia, Ŝe otrzymujemy narzędzie umoŝliwiające obsługę podstawowych funkcji finansowych: pomiar okresowych wyników działalności ex post (w tym takŝe na potrzeby motywowania i wynagradzania), ocenę opłacalności inwestycji ex ante, wycenę. 52

53 Wielcy o zysku rezydualnym (EVA) Zasadniczo EVA jest dobrym miernikiem. Przez zogniskowanie uwagi na <nadwyŝkowej> wartości uświadamia, Ŝe to nie zysk jest wyznacznikiem sukcesu przedsiębiorstwa, lecz róŝnica pomiędzy nim a całkowitym kosztem finansowania. (Damodaran) EVA bazuje na czymś, co znamy od długiego czasu: to, co nazywamy zyskiem, najczęściej wcale nim nie jest. Dopóki kapitał nie zarobi przynajmniej tyle, ile kosztuje, firma przynosi straty. I mniejsza o to, Ŝe płaci podatki, tak jakby miała prawdziwe zyski. Taka firma cały czas zwraca do gospodarki mniej niŝ z niej czerpie. Do czasu pokrycia kosztu całego kapitału zamiast kreować bogactwo, niszczy je. (Drucker) Choć EVA jest najlepszym miernikiem wyników działalności, jaki dziś znamy, nie jest to uniwersalna odpowiedź na poszukiwania miernika doskonałego. (Jensen) cker.at;www.people.hbs.edu 53

54 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 54

Powiązanie płacy menedŝera z wynikami firmy

Powiązanie płacy menedŝera z wynikami firmy Powiązanie płacy menedŝera z wynikami firmy Andrzej Cwynar i Zarządzania w Rzeszowie 1 NPV jako wykładnik celu tak, jako podstawa wynagradzania nie Cel: maksymalizowanie bogactwa właścicieli przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA Wykład 2 KAPITAŁ PRZEDSIĘBIORSTWA I JEGO EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWA dr Henryk Zagórski Wykład 2. KAPITAŁ PRZEDSIĘBIORSTWA I JEGO EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWA Struktura wykładu: 2.1. Proces

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, SGH PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Ekonomia menedżerska 1 2 Wartość przyszła (FV future value) r roczna stopa procentowa B kwota pieniędzy, którą

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE Projekt Nakłady inwestycyjne, pożyczka + WACC Prognoza przychodów i kosztów Prognoza rachunku wyników Prognoza przepływów finansowych Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe Metody oceny projektów inwestycyjnych TEORIA DECYZJE DŁUGOOKRESOWE Budżetowanie kapitałów to proces, który ma za zadanie określenie potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Jest to proces identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Piotr Kawala Co właściwie wyceniamy? Wyceniając firmę szacujemy zazwyczaj rynkową wartość kapitału własnego (wartość netto), W przypadku wyceny spółki akcyjnej szacujemy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. Sabina Rokita

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. Sabina Rokita ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU Sabina Rokita Podział metod oceny efektywności finansowej projektów 1.Metody statyczne: Okres

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mikołajewicz Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny g.mikolajewicz@ue.poznan.pl

dr Grzegorz Mikołajewicz Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny g.mikolajewicz@ue.poznan.pl dr Grzegorz Mikołajewicz Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny g.mikolajewicz@ue.poznan.pl Green Controlling and Finance - innowacyjny program studiów podyplomowych Projekt finansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PODSTAWOWE MIARY OCENY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI Na rynku konkurencyjnym, jeśli dane przedsiębiorstwo nie chce pozostać w tyle w stosunku do swoich konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Regulacje i literatura RozpWyc 6-14 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Nota Interpretacyjna nr 2 Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

z punktu widzenia inwestora

z punktu widzenia inwestora Wycena własności intelektualnej z punktu widzenia inwestora Mieszko Bisewski Z-ca Dyrektora Finansowego ds. Inwestycji Kapitałowych Agencja Rozwoju Pomorza SA Gdynia, 26 październik 2010 r. Fundusz Kapitałowy

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Koszt kapitału obcego cena jaką inwestor(przedsiębiorstwo) zapłaci za zewnętrzne źródła finansowania(kredyty, obligacje, poŝyczki, itp.).

Koszt kapitału obcego cena jaką inwestor(przedsiębiorstwo) zapłaci za zewnętrzne źródła finansowania(kredyty, obligacje, poŝyczki, itp.). WAAC średni waŝony koszt kapitału koszt kapitału uwzględniający zdewersyfikowaną strukturę finansowania przedsięwzięcia. W praktyce jest to wypadkowy koszt kapitału obliczony jako średnia waŝona kosztu

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ.

WYCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ. WYCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ. Marcel Czeczko, Katarzyna Kula Wszelkie treści zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie modelu zysków rezydualnych do wyceny banków

Praktyczne zastosowanie modelu zysków rezydualnych do wyceny banków Praktyczne zastosowanie modelu zysków rezydualnych do wyceny banków Iza Rokicka Tel: (22) 697 47 37, Iza.Rokicka@dibre.com.pl 17 października 2011 Dane wsadowe do modelu wyceny 1) Wartość kapitałów za

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W8 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Wpływ stopy dyskonta na przepływ gotówki. Janusz Kotowicz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki rynkowe: Szybkie wskaźniki

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Jerzy T. Skrzypek 1 2 3 4 5 6 7 8 Analiza płynności Analiza rentowności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza majątku i źródeł finansowania Ocena efektywności

Bardziej szczegółowo

Firuta S., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Haliniak Z., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Firuta S., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Haliniak Z., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Firuta S., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Haliniak Z., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Ocena efektywności zarządzania wartością przedsiębiorstwa na podstawie ekonomicznej wartości dodanej (EVA)

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA METODĄ DCF NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI CIECH S.A.

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA METODĄ DCF NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI CIECH S.A. CIECH S.A. Aleksandra Wojciechowska mail: aleksandra.wojciechowska11@gmail.com 1. Wstęp Metoda zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych DCF (ang. Discounted Cash Flows) jest jedną z dochodowych metod

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

Wykład 8 Rynek akcji nisza inwestorów indywidualnych Rynek akcji Jeden z filarów rynku kapitałowego (ok 24% wartości i ok 90% PK globalnie) Źródło: http://www.marketwatch.com (dn. 2015-02-12) SGH, Rynki

Bardziej szczegółowo

Przy ustalaniu ceny emisyjnej spółka posługuje się wyceną fundamentalną przygotowaną przez doradców finansowych lub analityków domu maklerskiego.

Przy ustalaniu ceny emisyjnej spółka posługuje się wyceną fundamentalną przygotowaną przez doradców finansowych lub analityków domu maklerskiego. Przy ustalaniu ceny emisyjnej spółka posługuje się wyceną fundamentalną przygotowaną przez doradców finansowych lub analityków domu maklerskiego. Sponsor emisji W trakcie przyjmowania zapisów na akcje,

Bardziej szczegółowo

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Finanse przedsiębiorstwa Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Zarządzanie Polega na pozyskiwaniu źródeł

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Analiza Ekonomiczno-Finansowa (...) analiza finansowa wykła8.03.2006 1/4 analiza finansowa ćwiczenia 29.03.2006 2/4 Jaki wpływ na wzrost sprzedaży miała: zmiana ilości zatrudnionych zmiana wydajności cena

Bardziej szczegółowo

Analiza Wskaźnikowa dr Michał Pachowski

Analiza Wskaźnikowa dr Michał Pachowski Dlaczego warto przeprowadzać analizę wskaźnikową? Przewaga analizy wskaźnikowej nad wstępną. Analiza Wskaźnikowa dr Michał Pachowski ( ) wskaźnik prawdę Ci powie Jakie płaszczyzny funkcjonowania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach) Dr Marek Panfil Katedra Small Businessu Kierownik Podyplomowych Studiów Metody wyceny spółki kapitałowej marek.panfil@gmail.com Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko.

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko. Inwestycje finansowe Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. yzyko. Inwestycje finansowe Instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe). Instrumenty rynku walutowego. Obligacje. Akcje. Instrumenty pochodne.

Bardziej szczegółowo

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 marca 2008 r. Część I. Matematyka finansowa

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 marca 2008 r. Część I. Matematyka finansowa Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XLV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 marca 2008 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. RozwaŜmy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych N.Niziołek Wroclaw Univeristy of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: Zarządzanie ryzykiem,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do zarządzania finansami

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do zarządzania finansami Spis treści Wstęp O Autorach CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do zarządzania finansami ROZDZIAŁ 1. Pierwsze spojrzenie na zarządzanie finansami Znaleźć właściwą równowagę 1.1. Czym są finanse? 1.2. Praca w finansach

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski ANALIZA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Wykład 6 Trzy elementy budżetowania kapitałowego Proces analizy decyzji inwestycyjnych nazywamy budżetowaniem kapitałowym.

Bardziej szczegółowo

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Metody oceny projektów We współczesnej gospodarce rynkowej istnieje bardzo duża presja na właścicieli kapitałów. Są oni zmuszeni do ciągłego poszukiwania najefektywniejszych

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa Wycena przedsiębiorstwa O usłudze: Wycena przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych problemów współczesnej teorii finansów. Zapotrzebowanie na ustalenie wartości udziałów czy akcji powstaje w związku

Bardziej szczegółowo

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie inwestycje Aviva Gwarancja Akcje Europejskie W ofercie od 15 czerwca do 10 lipca 2009 roku AVIVA_Gwarancja_broszura_A4x8_v05.indd 1 2009-06-05 17:34:28 Recepta na sukces jest prosta buduj mosty zamiast

Bardziej szczegółowo

Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne)

Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne) Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne) punkt 6 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 2 Wartość pieniądza w czasie

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

II Etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego Maj 2014. Zadanie 2

II Etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego Maj 2014. Zadanie 2 II Etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego Maj 2014 Zadanie 2 1/ Analizowane są dwie spółki Alfa i Gamma. Spółka Alfa finansuje swoją działalność nie korzystając z długu, natomiast spółka Gamma finansuje

Bardziej szczegółowo

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 Szczegółowy program kursu ASM 603: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1 1. Zagadnienia ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw. Metody dochodowe

Wycena przedsiębiorstw. Metody dochodowe Wycena przedsiębiorstw Metody dochodowe Rodzaje dochodu ekonomicznego DCF: FCFF FCFE Zyski (zysk netto lub zysk operacyjny EBIT) Dywidendy EVA Zalecenia dla metody DCF Wymagane jest dogłębne zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana BEVA

Ekonomiczna wartość dodana BEVA Ekonomiczna wartość dodana BEVA Ranking Banków 2011 Wrocław, 2012 r. [Wpisz tekst] Opracowanie: Rafał Krawczyk Konsultant biznesowy VBA rafal.krawczyk@vba.pl Współpraca: Dariusz Ciborski Łukasz Pelc Bartosz

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój Marek Jabłoński Adam Jabłoński Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój 1. Wstęp. Współcześni menedŝerowie zmagający się z rosnącą konkurencją oraz gwałtownym spadkiem cen, walcząc o przetrwanie szukają

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki opłacalności zaangażowanego majątku Wskaźnik rentowności netto aktywów Wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów

Wskaźniki opłacalności zaangażowanego majątku Wskaźnik rentowności netto aktywów Wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów Wskaźniki opłacalności zaangażowanego majątku Wskaźnik rentowności netto aktywów Wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów wskaźniki opłacalności zaangażowanego kapitału wskaźnik rentowności kapitału całkowitego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. na przykładzie przedsiębiorstwa. z branży budowlanej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. na przykładzie przedsiębiorstwa. z branży budowlanej K. Kordecka Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowlanej Słowa klucz: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

W A R S Z T A T Y. ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA 15 16 grudzieo 2010 r. Hotel Diament ul. Zdrojowa 3, 43-450 Ustroo

W A R S Z T A T Y. ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA 15 16 grudzieo 2010 r. Hotel Diament ul. Zdrojowa 3, 43-450 Ustroo W A R S Z T A T Y ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA 15 16 grudzieo 2010 r. Hotel Diament ul. Zdrojowa 3, 43-450 Ustroo Oferujemy przeprowadzenie warsztatów z zakresu Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

Dokonanie oceny efektywności projektu inwestycyjnego polega na przeprowadzeniu kalkulacji jego przepływów pieniężnych.

Dokonanie oceny efektywności projektu inwestycyjnego polega na przeprowadzeniu kalkulacji jego przepływów pieniężnych. Firma rozważa realizację projektu, polegającego na uruchomieniu produkcji nowego wyrobu. W przygotowanej prognozie założono że nakłady inwestycyjne wniosą 70 000 zł i zostaną zamortyzowane metodą liniową

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 7 Krzywa rentowności, zadania (mat. fin.), marża w handlu, NPV i IRR, obligacje

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 7 Krzywa rentowności, zadania (mat. fin.), marża w handlu, NPV i IRR, obligacje System finansowy gospodarki Zajęcia nr 7 Krzywa rentowności, zadania (mat. fin.), marża w handlu, NPV i IRR, obligacje Krzywa rentowności (dochodowości) Yield Curve Krzywa ta jest graficznym przedstawieniem

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF Marek Zieliński Wybór metody oszacowania wartości jednostki determinuje szereg czynników, w szczególności sytuacja

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2005/2006 Dziekan Wydziału : dr Barbara MaŜbic-Kulma

Rok akademicki 2005/2006 Dziekan Wydziału : dr Barbara MaŜbic-Kulma 1 Mariusz Duda ZGODNOŚĆ MODELI WYCENY EVA I DCF NA PRZYKŁADZIE EMAX S.A. Rok akademicki 2005/2006 Dziekan Wydziału : dr Barbara MaŜbic-Kulma Kwalifikuję do złoŝenia jako pracę dyplomową magisterską na

Bardziej szczegółowo

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu?

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Monika Gancarewicz Gdynia, 26 maja 2011 r. Kim jest anioł biznesu: inwestor prywatny, przedsiębiorca lub menedŝer, inwestujący własny kapitał w ciekawe

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy":

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy: Metody majątkowe Zadanie 1 Poniższe dane dotyczą Spółki Beta", notowanej na giełdzie: Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 Kapitał podstawowy 900 000 1 080 000 Należne, nie wniesione wpłaty na poczet kapitału

Bardziej szczegółowo

Bankowa ekonomiczna wartość dodana BEVA. 2013 Ranking Banków notowanych na GPW. Wrocław, czerwiec 2014 r.

Bankowa ekonomiczna wartość dodana BEVA. 2013 Ranking Banków notowanych na GPW. Wrocław, czerwiec 2014 r. Bankowa ekonomiczna wartość dodana BEVA 2013 Ranking Banków notowanych na GPW Wrocław, czerwiec 2014 r. Opracowanie: Rafał Krawczyk Analityk biznesowy VBA rafal.krawczyk@vba.pl Wsparcie merytoryczne: Dariusz

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych

Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych Dynamiczne formuły oceny opłacalności inwestycji tonażowych są oparte na założeniu zmiennej (malejącej z upływem czasu) wartości pieniądza. Im

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA DLA POTRZEB FUZJI I PRZEJĘĆ

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA DLA POTRZEB FUZJI I PRZEJĘĆ WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA DLA POTRZEB FUZJI I PRZEJĘĆ Dr Marek Panfil Senior Consultant, SEENDICO Instytut Zarządzania Wartością, SGH Kierownik Podyplomowych Studiów Metody wyceny spółki kapitałowej Agenda

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 Determinanty struktury kapitału spółek elektroenergetycznych Jak optymalizować strukturę kapitału? Dr hab. Wiesław Janik Dr inż. Artur Paździor Politechnika

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Czy moŝna zarobić na rekomendacjach maklerskich? czyli słów kilka o trafności i skuteczności rekomendacji giełdowych

Czy moŝna zarobić na rekomendacjach maklerskich? czyli słów kilka o trafności i skuteczności rekomendacji giełdowych Czy moŝna zarobić na rekomendacjach maklerskich? czyli słów kilka o trafności i skuteczności rekomendacji giełdowych Prezentację przygotował Piotr Cieślak Analityk SII Co to jest rekomendacja? Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu DŁUGOTERMINOWE DECYZJE W ZAKRESIE FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY PRODUKCJI METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska po IV kwartale 2014 r. Piaseczno, 16 lutego 2015 r.

Sfinks Polska po IV kwartale 2014 r. Piaseczno, 16 lutego 2015 r. Sfinks Polska po IV kwartale 2014 r. Piaseczno, 16 lutego 2015 r. AGENDA Omówienie wyników finansowych po IV kwartale roku 2014 Korekta prognozy wyników na lata 2015-2020 2 Piaseczno, 16 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH

ANALIZA PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH ANALIZA PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH STUDIUM PRZYPADKU N JAK NARZĘDZIA N1 BEZWZGLĘDNY RACHUNEK OPŁACALNOŚCI : CZY WYSTARCZAJACO DOBRY? SZACOWANIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GENEROWANYCH PRZEZ PROJEKT TYPOWY NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W4 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Podstawy metodologiczne oceny efektywności inwestycji

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztu funduszy własnych grupy banków giełdowych w Polsce

Analiza kosztu funduszy własnych grupy banków giełdowych w Polsce Katarzyna Kochaniak Katedra Finansów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Analiza kosztu funduszy własnych grupy banków giełdowych w Polsce Wstęp Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia maksymalizacja

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne WIG-CHEMIA: analiza fundamentalna + wycena spółek Wprowadzenie Przy okazji omawiania skonsolidowanych raportów finansowych za zakończony rok obrotowy postanowiłem podsumować dokonane analizy oraz zbudować

Bardziej szczegółowo

Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.)

Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.) Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.) Wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału dla całej branży PTE wynosi 16,3% rocznie. Wewnętrzna stopa zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Cash isking. Pułapki wyceny metodami dochodowymi na przykładzie spółek budowlanych i deweloperskich

Cash isking. Pułapki wyceny metodami dochodowymi na przykładzie spółek budowlanych i deweloperskich Cash isking Pułapki wyceny metodami dochodowymi na przykładzie spółek budowlanych i deweloperskich 1 Ograniczenia i niedoskonałości metody DCF DCF: najpopularniejsza i najczęściej wykorzystywana metoda

Bardziej szczegółowo

WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Uzupełnienie do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś IX, działanie 9.3 Metoda wyliczania udziału dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy

Bardziej szczegółowo

II ETAP EGZAMINU EGZAMIN PISEMNY

II ETAP EGZAMINU EGZAMIN PISEMNY II ETAP EGZAMINU NA DORADCĘ INWESTYCYJNEGO EGZAMIN PISEMNY 20 maja 2012 r. Warszawa Treść i koncepcja pytań zawartych w teście są przedmiotem praw autorskich i nie mogą być publikowane lub w inny sposób

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO NARZĘDZIE STEROWANIA JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO NARZĘDZIE STEROWANIA JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 21 Piotr Waśniewski ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO NARZĘDZIE STEROWANIA JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ 1. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki MCI Management po 1H 2015 r. Warszawa, 13 sierpnia 2015 r.

Wyniki MCI Management po 1H 2015 r. Warszawa, 13 sierpnia 2015 r. Wyniki MCI Management po 1H 2015 r. Warszawa, 13 sierpnia 2015 r. Ludzie są online i tą drogą wydają coraz więcej pieniędzy Rzadki imperialny zegar Immortal Mountain Clock z XVIII wieku. Sprzedany za:

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do problematyki

1 Wprowadzenie do problematyki Wprowadzenie do problematyki inwestowania.. Istota i cele działalności gospodarczej Zmieniające się warunki gospodarowania wymagają elastyczności w procesach zarządzania. W warunkach dekoniunktury gospodarczej

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Warszawa, 29 stycznia 2013 r. POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Dyscyplina: ekonomia, finanse przedsiębiorstwa Obszary

Bardziej szczegółowo

OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI

OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI 3/27/2011 Ewa Kusideł ekusidel@uni.lodz.pl 1 OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI www.kep.uni.lodz.pl\ewakusidel 3/27/2011 Inwestycje i ryzyko na rynku nieruchomości 2 Inwestycja Inwestycja Nakład na zwiększenie lub

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień) program wykładu 06. Rola współczynnika procentowego i współczynnika dyskontowego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Radosław Pietrzyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 11 maja 2015 r. Plan prezentacji 1. Co to jest rynek i giełda?

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

KOSZT KAPITAŁU. Nie ma nic za darmo

KOSZT KAPITAŁU. Nie ma nic za darmo KOSZT KAPITAŁU Nie ma nic za darmo 1 Skąd się biorą pieniądze w firmie? 2 Koszty pozyskania kapitału tarcza podatkowa Finansowanie działalności związane jest z koniecznością ponoszenia przez przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa na podstawie. dr hab. Grzegorz Michalski, tel. 503452860 tel. 791214963

Szkolenie: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa na podstawie. dr hab. Grzegorz Michalski, tel. 503452860 tel. 791214963 Szkolenie: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych Program szkolenia: Blok I: Analiza sprawozdań finansowych Dzień 1: Część teoretyczna: SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat I powiązane z ceną złota

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat I powiązane z ceną złota MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat I powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo