Kreacja wartości spółki i kreacja wartości dla właścicieli spółki ANDRZEJ CWYNAR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kreacja wartości spółki i kreacja wartości dla właścicieli spółki ANDRZEJ CWYNAR"

Transkrypt

1 Kreacja wartości spółki i kreacja wartości dla właścicieli spółki ANDRZEJ CWYNAR 1

2 Plan prezentacji CZĘŚĆ PIERWSZA: kreacja wartości dla akcjonariuszy CZĘŚĆ DRUGA: mechanizm transmisyjny CZĘŚĆ TRZECIA: kreacja wartości spółki CZĘŚĆ CZWARTA: mierniki osiągnięć i kreacja wartości 2

3 CZĘŚĆ PIERWSZA: kreacja wartości dla właścicieli spółki 3

4 Ostateczny cel działania przedsiębiorstwa i wymagania skutkujące jego przyjęciem Przyjmijmy, Ŝe ostatecznym celem działania przedsiębiorstwa jest maksymalizacja bogactwa jego właścicieli. Takie załoŝenie sprawia, Ŝe konieczne są: operacjonalizacja tego celu (zagadnienie 1), dobór miernika stopnia jego realizacji (zagadnienie 2). 4

5 Kto na tym korzysta? Maksymalizacja bogactwa właścicieli nie jest grą o sumie zero. Akcjonariusze zwiększają wartość wszystkich roszczeń. VBM oznacza optymalizację gospodarowania rzadkimi zasobami. T. Copeland et al.: Wycena 5

6 Zagadnienie 1: próba operacjonalizacji Maksymalizacja bogactwa właścicieli przedsiębiorstwa oznacza maksymalizację kreowanej dla nich wartości. Kreacja wartości dla właścicieli (akcjonariuszy) oznacza osiąganie przez nich całkowitej stopy zwrotu z udziałów (akcji) wyŝszej od minimalnej wymaganej stopy zwrotu (stopy kosztu ich kapitału). KAPITAŁ MUSI ZARABIAĆ WIĘCEJ NIś KOSZTUJE: zwrot z kapitału > koszt kapitału 6

7 Całkowita stopa zwrotu z akcji (TSR total shareholder return) Miarą zwrotu z inwestycji akcjonariuszy jest całkowita rentowność akcji w okresie ich posiadania (TSR), na którą składają się zyski kapitałowe i dywidenda: P t BEG/END rynkowa cena akcji (price) na początku i na końcu okresu t, DPS t dywidenda na 1 akcję (dividend per share) otrzymana w okresie t. TSR Pt END - Pt BEG + DPS t t = 100% P t BEG 7

8 Stopa kosztu kapitału akcjonariuszy (COE cost of equity) Stopa kosztu kapitału przedsiębiorstwa to wymagana przez jego dawcę (inwestora) stopa zwrotu zaleŝna jednokierunkowo od ryzyka. W przypadku kapitału własnego jest to koszt alternatywny. Najpopularniejszą metodą jego szacowania jest model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM capital asset pricing model). COE = r RF + β MRP r RF stopa zwrotu wolna od ryzyka (risk-free rate) β współczynnik beta MRP rynkowa premia za ryzyko (market risk premium) 8

9 Zagadnienie 2: potrzeba posiadania dobrego miernika Kluczową rolą miernika okresowych wyników działalności przedsiębiorstwa wydaje się być rola motywacyjnoewaluacyjna: kształtowanie wyników a nie ich mierzenie. 9

10 Cele pomiaru okresowych wyników działalności przedsiębiorstwa Zewnętrzne: umoŝliwienie oszacowania podatku i dokonania oceny kondycji w kontekście bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, umoŝliwienie sformułowania oczekiwań co do przyszłego potencjału zarobkowego przedsiębiorstwa. Wewnętrzne: ustalenie stopnia realizacji celów przedsiębiorstwa (mierzenie wyników), motywowanie do realizacji celów przedsiębiorstwa i wynagradzanie za nią (kształtowanie wyników). 10

11 Realizację celów przedsiębiorstwa powinien zabezpieczać pomiar sprzęŝony z motywacją Cel Kreacja wartości przedsiębiorstwa Strategia Sposób konkurowania na drodze do celu Mierniki Ksztatowanie i monitorowanie efektów strategii konkurencji i stopnia realiz acji celów 11

12 To zagadnienie wyeksponowano w systemie VBM stosowanym w PKN Orlen 12

13 Jeśli rola mierników osiągnięć jest tak duŝa, to jaki wybrać? Naturalnym wyborem wydaje się być miernik bazujący na porównaniu stopy zwrotu z kapitału akcjonariuszy (TSR) ze stopą jego kosztu (COE). Takim miernikiem jest nadwyŝkowy dochód z akcji (ASR abnormal stock return). ASR t = (TSR t COE t ) P tbeg 13

14 Kłopoty z miernikami typu TSR (miernikami zewnętrznymi) Wahania wysokości Omylność rynku Mała kontrolowalność Wartość rynkowa nie odzwierciedla kapitału, który mają do dyspozycji menedŝerowie i którym faktycznie zarządzają Akcent na wyniki oczekiwane a nie na wyniki osiągnięte 14

15 Kłopot 1: wahania wysokości (ASR) Rok Nr 1 Microsoft Philip Morris Microsoft Microsoft Nr 2 IBM Merck Cisco Wal-Mart Nr 3 Bank America AIG GE Lucent Trzeci od końca GE Cisco Coca-Cola Coca-Cola Przedostatni EMC Lucent Pfizer Schlumberger Ostatni Cisco Microsoft Philip Morris Boeing P. Fernandez, L. Reinoso: Shareholder Value Creators 15

16 Kłopot 2: omylność rynku Jak wyliczył jeden z analityków, aby uzasadnić swoją wycenę z sierpnia 2001 r., będącą historycznym maksimum tej spółki, Enron musiałby na trzech kontynentach zdominować rynek energetyczny, i to w wielu dziedzinach na raz: elektryczności, gazu, węgla, pochodnych energii, usług energetycznych. Gdyby wycenę Enronu na niedługo przed jego upadkiem przełoŝyć na operacyjne wyniki działalności, których spodziewał się rynek wyceniając tę spółkę tak wysoko, to okazałoby się, Ŝe chcąc ją uzasadnić, musiałaby ona w ciągu najbliŝszych 6 lat zwiększać swe wolne przepływy pienięŝne w oszałamiający tempie 91% rocznie. J. Fuller, M. Jensen: Just Say No to Wall Street 16

17 Kłopot 3: kontrolowalność Są tacy, którzy uwaŝają, Ŝe w niektórych przypadkach zmiany cen akcji zaleŝą od czynników będących poza kontrolą menedŝerów nie w kilku czy kilkunastu, ale aŝ w około 80%. 17

18 Kłopot 4: kapitał, który mają do dyspozycji menedŝerowie, nie jest równy rynkowej wartości spółki Wyniki działalności spółki rozumiane jako rentowność inwestycji w jej aktywa Giełdowe wyniki spółki dla akcjonariuszy Mechanizm transmisyjny 18

19 Dwie inwestycyjne przestrzenie: przykłady z GPW w W-wie (2006) Spółka Wasko PPWK Orbis Opoczno TSR COE -15,8% -51,1% +90,9% +24,9% ROE COE +3,9% +7,3% -2,9% -8,2% 19

20 Kłopot 5: akcent na wyniki oczekiwane Ocenianie menedŝerów na podstawie wskazań mierników zewnętrznych (typu TSR) przypomina trochę liczenie kurcząt, zanim te się wyklują. W wycenie spółek rynek zdaje się bowiem stosować optykę dochodową (DCF), a ta zakłada, Ŝe wartość spółki dziś jest równa sumie jej zysków w przyszłości. J. McTaggart et al.: The Value Imperative 20

21 Jednak mierniki typu TSR stosuje się, i to na wielką skalę M. Jensen, K. Murphy: Remuneration 21

22 CZĘŚĆ DRUGA: mechanizm transmisyjny 22

23 Zalety mierników wewnętrznych Są nieporównanie bardziej stabilne od zewnętrznych Balony, miraŝe i bańki ich nie dotyczą Są trochę bardziej kontrolowalne niŝ mierniki zewnętrzne Bazują na kapitale faktycznie będącym w dyspozycji menedŝerów Odzwierciedlają wyniki osiągnięte a nie wyniki oczekiwane Wyniki działalności spółki rozumiane jako rentowność inwestycji w jej aktywa Mechanizm transmisyjny Giełdowe wyniki spółki dla akcjonariuszy 23

24 Jak się mają do siebie mierniki zewnętrzne i wewnętrzne, czyli mechanizm transmisyjny TSR będzie większy od COE (wartość dla akcjonariuszy zostanie wykreowana) tylko wtedy, gdy rentowność kapitału zainwestowanego w aktywa przedsiębiorstwa (odzwierciedlona przez mierniki wewnętrzne) będzie większa niŝ oczekiwał rynek. Kreowanie wartości dla akcjonariuszy wymaga pokonywania pułapu inwestorskich oczekiwań. Wyniki działalności spółki rozumiane jako rentowność inwestycji w jej aktywa Mechanizm transmisyjny Giełdowe wyniki spółki dla akcjonariuszy 24

25 Parę komentarzy ilustrujących mechanizm transmisyjny Obecny poziom rentowności nie ma nic wspólnego z kreacją wartości (dla akcjonariuszy przyp. aut.). Fakt, Ŝe spółka jest wysoce rentowna, nie gwarantuje kreacji wartości dla inwestorów. Gdyby zasady rywalizowania o zwroty dla akcjonariuszy były takie, jak w większości konkurencji sportowych, to zwycięzcą byłby ten, kto osiągnąłby najwyŝszy wynik. W rzeczywistości jednak rywalizacja ta jest sportem opartym na szansach, jakie się daje jego uczestnikom. Zwycięstwo zaleŝy raczej od zdolności spółki do zrealizowania oczekiwań, które wiąŝe z nią rynek aniŝeli od jej absolutnych wyników działalności. E. Olsen: VBM Strategies; C. Kenney: Market Signals 25

26 Pułapka niedoinwestowania Zarząd pewnej spółki zakomunikował rynkowi, Ŝe przymierza się do zainwestowania kapitału (kosztującego 10%) w projekt, który przyniesie 40% stopę zwrotu. Rynek szybko uwzględnił nowy projekt w swojej wycenie. Niedługo okazało się jednak, Ŝe nowy projekt nie będzie aŝ tak atrakcyjny i przyniesie tylko 20% zwrot. Gdyby kierować się wnioskami płynącymi z analizy mechanizmu transmisyjnego, to naleŝałoby z niego zrezygnować. Tymczasem mimo obniŝonej prognozy rentowności, wciąŝ jest on ekonomicznie opłacalny (NPV>0). T. Copeland, A. Dolgoff: Outperform with EBM 26

27 Pułapka przeinwestowania Rynek spodziewał się, Ŝe w pewnym przedsiębiorstwie zostanie zrealizowany pewien projekt inwestycyjny wymagający zainwestowania kapitału kosztującego 10%, oczekując na nim 6% stopy zwrotu. Tymczasem wedle najnowszych prognoz projekt będzie w stanie osiągnąć rentowność wynoszącą 8%. Gdyby kierować się wnioskami płynącymi z analizy mechanizmu transmisyjnego, to naleŝałoby taki projekt zrealizować. Tymczasem mimo podwyŝszonej prognozy rentowności, wciąŝ jest on ekonomicznie nieopłacalny (NPV<0). T. Copeland, A. Dolgoff: Outperform with EBM 27

28 Casus Bethlehem Steel Przez ostatnie 10 lat swego istnienia spółka Bethlehem Steel osiągała stopę zwrotu z kapitału niŝszą od stopy jego kosztu. Jednak na dwa lata przed ostatecznym bankructwem udało jej się osiągnąć zwrot wyŝszy od tego, którego spodziewał się rynek: 7% wobec oczekiwanych 4% (ale wciąŝ poniŝej kosztu kapitału). W rezultacie przez ok. 18 m-cy na akcjach tej spółki moŝna było zarobić ok. 90%. FMA Roundtable on Stock Market Pricing 28

29 Operacjonalizacja celu działania spółki polega tak naprawdę na maksymalizacji jej NPV O przyjęciu lub odrzuceniu projektu inwestycyjnego powinien decydować znak jego NPV a nie zdolność spółki do sprostania oczekiwaniom rynku. MenedŜerowie powinni się kierować zasadą maksymalizacji NPV przedsiębiorstwa (a nie koniecznością spełnienia oczekiwań rynku): przyjmować do realizacji wszystkie projekty o NPV 0 i tylko takie (nieograniczony budŝet) lub przyjmować do realizacji projekty o najwyŝszych dodatnich NPV (ograniczony budŝet oraz wykluczające się projekty). 29

30 CZĘŚĆ TRZECIA: kreacja wartości spółki 30

31 Rynkowa wartość dodana (MVA market value added) W przypadku spółki notowanej na giełdzie jej NPV moŝna utoŝsamić z rynkową wartością dodaną (MVA). MVA = MV C MVA>0 rynkowa premia rynkowe dyskonto MVA<0 MV C MV C 31

32 PKN Orlen: wartość księgowa vs. wartość rynkowa ( ) Wartość księgowa: tys. zł Wartość rynkowa: tys. zł Dziś PKN Orlen zalicza się do konsumentów wartości 32

33 ŚnieŜka: wartość księgowa vs. wartość rynkowa ( ) Wartość księgowa: tys. zł Wartość rynkowa: tys. zł Dziś ŚnieŜka zalicza się do kreatorów wartości 33

34 Kreacja wartości spółki: zwiększaj wartość szybciej niŝ zwiększasz kapitał (Warren Buffet) Kreacja wartości spółki polega na osiąganiu dodatniej róŝnicy między wartością rynkową (MV) przedsięwzięcia a inwestowanym w nie kapitałem (C). MV > C Stephanie Kuykenal/Bloomberg News/Landov 34

35 Uniwersalna zasada Kreacja wartości spółki wspiera się na tym samym fundamencie co kreacja wartości dla właścicieli spółki: kapitał musi zarabiać więcej niŝ kosztuje. W tych dwu przypadkach chodzi jednak o inaczej zdefiniowany kapitał i inaczej zdefiniowaną stopę zwrotu z niego. 35

36 Generatory kreowanej wartości spółki Znak i wielkość NPV (MVA) zaleŝą od trzech czynników: stopy zwrotu z kapitału (ROC return on capital), stopy kosztu kapitału (COC cost of capital), wielkości kapitału (C capital). Wartość kreowana (MVA) zwrot ryzyko wzrost 36

37 Po pierwsze: kapitał musi zarabiać więcej niŝ kosztuje Wartość jest kreowana tylko wtedy, gdy ROC przewyŝsza COC: gdy kapitał zarabia więcej niŝ kosztuje. Znak NPV (MVA) zaleŝy właśnie od róŝnicy między oczekiwaną stopą zwrotu z kapitału (ROC) a oczekiwaną stopą jego kosztu (COC). ROC vs. COC 37

38 Po drugie: wzrost moŝe zarówno kreować wartość, jak i ją niszczyć ROC > COC: im więcej kapitału inwestuje się w aktywa, tym lepiej ROC < COC: im mniej kapitału inwestuje się w aktywa, tym lepiej Wzrost poprzez nowe inwestycje jest dobry, kreuje wartość Wzrost poprzez nowe inwestycje jest zły, niszczy wartość 38

39 M. Michalski: Zarządzanie przez wartość 39 Konstruktywny wzrost (A i B) 1521,7 EV 19% 19% 19% 19% 19% COC 233,7 217,4 202,2 188,1 175,0 FCF 25% 25% 25% 25% 25% ROC 1335,5 1242,3 1155,6 1075,0 1000,0 C BEG 8% 8% 8% 8% Wzrost C 100,2 93,2 86,7 80,6 75,0 Inwest. 30% 30% 30% 30% 30% % zysku na reinw. 333,9 310,6 288,9 268,6 250,0 Zysk Rok 1345,5 EV 19% 19% 19% 19% 19% COC 248,4 242,3 202,2 230,6 225,0 FCF 25% 25% 25% 25% 25% ROC 1103,8 1076,9 1155,6 1025,0 1000,0 C BEG 2% 2% 2% 2% Wzrost C 27,6 26,9 86,7 25,6 25,0 Inwest. 10% 10% 30% 10% 10% % zysku na reinw. 276,9 269,2 288,9 256,3 250,0 Zysk Rok

40 M. Michalski: Zarządzanie przez wartość 40 Destruktywny wzrost (C i D) 556,8 EV 19% 19% 19% 19% 19% COC 75,7 71,5 67,4 63,6 60,0 FCF 12% 12% 12% 12% 12% ROC 1262,5 1191,0 1123,6 1060,0 1000,0 C BEG 6% 6% 6% 6% Wzrost C 75,7 71,5 67,4 63,6 60,0 Inwest. 50% 50% 50% 50% 50% % zysku na reinw. 151,5 142,9 134,8 127,2 120,0 Zysk Rok 603,3 EV 19% 19% 19% 19% 19% COC 105,6 103,1 100,7 98,3 96,0 FCF 12% 12% 12% 12% 12% ROC 1099,5 1073,7 1048,6 1024,0 1000,0 C BEG 2% 2% 2% 2% Wzrost C 26,4 25,8 25,2 24,6 24,0 Inwest. 20% 20% 20% 20% 20% % zysku na reinw. 131,9 128,8 125,8 122,9 120,0 Zysk Rok

41 NajwaŜniejsze zasady kreowania wartości spółki Zasada 1: zwiększaj rentowność juŝ zainwestowanego kapitału (ROC) Zasada 2: zmniejszaj koszt juŝ zainwestowanego kapitału (COC) Zasada 3: inwestuj nowy kapitał tylko wtedy, gdy ROC>COC Zasada 4: wycofuj juŝ zainwestowany kapitał, gdy ROC<COC Zasada 5: wydłuŝaj okres osiągania ROC>COC 41

42 CZĘŚĆ CZWARTA: mierniki osiągnięć i kreacja wartości 42

43 WciąŜ powracająca kwestia miernika wyników JeŜeli podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje powinny być podporządkowane imperatywowi maksymalizacji jego NPV, to niezbędny jest miernik wewnętrzny, który jako kryterium oceny w programie motywacyjnego wynagradzania naprowadzi na te decyzje. 43

44 Mierniki wyników: najczęstszy wybór Wybór najczęściej pada na księgowe miary zysku (np. EBIT, zysk netto) i stóp zwrotu z kapitału (np. ROA, ROE). Te mogą jednak skłaniać do podejmowania decyzji niezgodnych z postulatem maksymalizowania NPV. 44

45 Głodzenie gwiazd i karmienie psów Skutkiem stosowania tradycyjnych mierników księgowych (zysk i stopa zwrotu z kapitału) moŝe być głodzenie gwiazd lub karmienie psów. 45

46 Jaki miernik? Skoro znak NPV (MVA) zaleŝy od róŝnicy między ROC i COC, to równieŝ miernik okresowych wyników działalności powinien ją uwzględniać. 46

47 Takim miernikiem jest zysk rezydualny (RI residual income) RI = zysk netto koszt kapitału własnego RI = zysk netto kapitał własny COC Jeśli ROC = zysk netto / kapitał własny, to RI = (ROC COC) kapitał własny 47

48 RóŜne oblicza zysku rezydualnego Zysk rezydualny często nazywa się teŝ zyskiem ekonomicznym (EP economic profit). Dziś znanych jest co najmniej kilkanaście wersji tego zysku, np. EVA, SVA, CVA. Najpopularniejszym wariantem zysku rezydualnego jest ekonomiczna wartość dodana (EVA economic value added). EVA jest zastrzeŝonym znakiem handlowym firmy Stern Stewart & Co. 48

49 Zysk rezydualny moŝe być kompatybilny z NPV (MVA) Kompatybilność z NPV (MVA) oznacza, Ŝe suma rocznych wysokości miernika po zdyskontowaniu jest równa NPV (MVA). RI 3 NPV RI 2 RI CZAS 49

50 Kompatybilność z NPV: przykład Kapitał własny wymagający zainwestowania (C): 5 mln zł Długość ekonomicznego Ŝycia: 5 lat Wartość rezydualna: 0 zł COC = 10% Roczne zyski przed odjęciem amortyzacji (annuity) = 2 mln zł Brak podatku dochodowego NPV = 2,58 mln zł IRR = 28,65% 50

51 51 Kompatybilność z NPV: przykład cd 0,9 100% ,8 50% ,7 33% ,6 25% ,5 20% RI ROC Aktywa Zysk netto Amort. Zysk przed amort. ROK

52 Kompatybilność z NPV czyni z RI wielozadaniowe narzędzie Wybór zysku rezydualnego sprawia, Ŝe otrzymujemy narzędzie umoŝliwiające obsługę podstawowych funkcji finansowych: pomiar okresowych wyników działalności ex post (w tym takŝe na potrzeby motywowania i wynagradzania), ocenę opłacalności inwestycji ex ante, wycenę. 52

53 Wielcy o zysku rezydualnym (EVA) Zasadniczo EVA jest dobrym miernikiem. Przez zogniskowanie uwagi na <nadwyŝkowej> wartości uświadamia, Ŝe to nie zysk jest wyznacznikiem sukcesu przedsiębiorstwa, lecz róŝnica pomiędzy nim a całkowitym kosztem finansowania. (Damodaran) EVA bazuje na czymś, co znamy od długiego czasu: to, co nazywamy zyskiem, najczęściej wcale nim nie jest. Dopóki kapitał nie zarobi przynajmniej tyle, ile kosztuje, firma przynosi straty. I mniejsza o to, Ŝe płaci podatki, tak jakby miała prawdziwe zyski. Taka firma cały czas zwraca do gospodarki mniej niŝ z niej czerpie. Do czasu pokrycia kosztu całego kapitału zamiast kreować bogactwo, niszczy je. (Drucker) Choć EVA jest najlepszym miernikiem wyników działalności, jaki dziś znamy, nie jest to uniwersalna odpowiedź na poszukiwania miernika doskonałego. (Jensen) cker.at;www.people.hbs.edu 53

54 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 54

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE INFORMACJA O OFERCIE Akcje nowej emisji - seria E w liczbie 875 tys. będą przedmiotem oferty publicznej w terminach podanych w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 13 września 2007 r. i

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE Wst p...7 I. Czym s

SPIS TRE Wst p...7 I. Czym s SPIS TREŚCI Wstęp...7 I. Czym są negocjacje...9 1. Definicja negocjacji...9 2. Logika negocjowania...12 3. Strategie a taktyki negocjacyjne...15 4. Przygotowanie negocjacji...18 4.1. Analiza interesów

Bardziej szczegółowo

Wartość informacji. Wprowadzenie. Magdalena Olender-Skorek Kornel B. Wydro

Wartość informacji. Wprowadzenie. Magdalena Olender-Skorek Kornel B. Wydro Magdalena Olender-Skorek Przedstawiono złożoność zasobu ekonomicznego informacji. Skoncentrowano się wokół zagadnień dotyczących sposobów wyznaczania wartości informacji, zaprezentowano zarówno miary,

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMICZNE SKUTKI WYśSZYCH STANDARDÓW KAPITAŁOWYCH: ANALIZA SYMULACYJNA DLA POLSKI URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011

MAKROEKONOMICZNE SKUTKI WYśSZYCH STANDARDÓW KAPITAŁOWYCH: ANALIZA SYMULACYJNA DLA POLSKI URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 MAKROEKONOMICZNE SKUTKI WYśSZYCH STANDARDÓW KAPITAŁOWYCH:: ANALIZA SYMULACYJJNA DLA POLSKI URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 Piotr Wdowiński 1 Departament Analiz Rynkowych SŁOWA KLUCZOWE:

Bardziej szczegółowo

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1 Trzeci etap reform J aki system podatko wy Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski www.case.com.pl 1 Prezentowane stanowiska merytoryczne wyra aj¹ osobiste pogl¹dy autora (autorów) i niekoniecznie s¹ zbie

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2008 r. Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Spis treści 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE.

ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE. Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Maciej Brewiak Kierunek studiów: EKONOMIA Numer albumu: 135954 ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE. Praca magisterska wykonana

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

RENTOWNOŚĆ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ W POLSCE

RENTOWNOŚĆ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ W POLSCE RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXIII zeszyt 1-2 2001 ARTUR DEMBNY RENTOWNOŚĆ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ W POLSCE 1. WSTĘP W obiegowej opinii prowadzenie przedsiębiorstwa maklerskiego

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

Corporate governance dla rozwoju Polski

Corporate governance dla rozwoju Polski Corporate governance dla rozwoju Polski Jan Szomburg, Piotr Tamowicz, Maciej Dzierżanowski Wyjściowe tezy na inauguracyjne posiedzenie Polskiego Forum Corporate Governance Gdańsk, marzec 2001 /więcej na

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Ryzykowny pomiar. nieznanej przyszłości. zarządzanie ryzykiem

Ryzykowny pomiar. nieznanej przyszłości. zarządzanie ryzykiem zarządzanie ryzykiem Ryzykowny pomiar nieznanej przyszłości Niemal każdego dnia pojawiają się informacje o zdarzeniach wywołujących kryzysy i zawirowania w firmach. Ich liczba oraz różnorodność sprawia,

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013.

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej. marzec 2008 r. CZĘŚĆ I - PORADNIK 2 Spis treści Wstęp... 4 Rozdział 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl Uwaga na emerytury! Określenie wielkości luki emerytalnej w Europie Wrzesień 2010 Spis treści Streszczenie 1. Wstęp 5 2. Luka emerytalna w Europie 6. Luka emerytalna w ujęciu indywidualnym 11 4. Podejście

Bardziej szczegółowo

Fundacja FOR PricewaterhouseCoopers Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Fundacja FOR PricewaterhouseCoopers Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Fundacja FOR PricewaterhouseCoopers Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Warszawa, wrzesień 2008 Raport przygotowano z okazji 15-lecia powstania Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych Autorzy: Mirosław Kachniewski

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZRÓśNICOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU W KONTEKŚCIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH Ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Autorzy: Dr

Bardziej szczegółowo

Teoretycznie sprawa jest DUKATOR EKONOMICZNY ADAM GRZESZAK

Teoretycznie sprawa jest DUKATOR EKONOMICZNY ADAM GRZESZAK DUKATOR EKONOMICZNY Gospodarka głupcze! ten slogan prezydenta Clintona zrobił zawrotną karierę. Kryzys gospodarczy ujawnił, że głupcami bywali nawet wybitni eksperci. Tym większe kłopoty możemy mieć my,

Bardziej szczegółowo