JAWNOŚĆ JAKO WARTOŚĆ PRAWNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAWNOŚĆ JAKO WARTOŚĆ PRAWNA"

Transkrypt

1 STUDIA IURIDICA XLIII/2004 Tomasz Stawecki WPiA UW JAWNOŚĆ JAKO WARTOŚĆ PRAWNA I. WPROWADZENIE W rozwijającej się od stuleci myśli filozoficznoprawnej, a także w rozmaitych pracach prawniczych podejmujących problemy aksjologiczne uformował się kanon wartości, które prawo urzeczywistnia lub chroni albo które w taki czy inny sposób wiąże się z prawem. Sprawiedliwość, równość, wolność, bezpieczeństwo jednostek lub narodów, postęp społeczny i gospodarczy, czasem własność są wskazywane najczęściej. Kanon taki daje się zidentyfikować przede wszystkim w katego- 1 riach opisowych. Gdy bowiem przechodzimy na płaszczyznę normatywną i pytamy o wzajemną hierarchię poszczególnych wartości, przypisywaną im treść, uzasadnienia bądź zadania prawa w dziele ich urzeczywistnienia itp. spotykamy wielce rozbieżne poglądy. Jednak nawet wśród całkiem odmiennych stanowisk filozoficznoprawnych, politycznych i doktrynalnych przedstawione przykładowo wartości stanowią ideowe miejsca wspólne (topoi), w których prawnicy i filozofowie różnych orientacji zwykle się spotykają. Współcześnie, wśród podstawowych wartości społecznych znajdujących odbicie w prawie i chronionych przez prawo coraz większą rolę odgrywa jawność informacji dotyczących osób, faktów lub rzeczy, informacji, które mogą mieć znaczenie dla innych. Tę ideę jawności przypomina się zwykle w związku z konkretnymi aktami normatywnymi lub instytucjami bądź też gdy inne względy społeczne (publiczne) dostęp do określonych informacji nakazują wyłączyć lub ograniczyć. Problematyki jawności nie powinno się wszakże sprowadzać wyłącznie do roli jednej z normatywnych zasad poszczególnych instytucji prawnych. Publiczna jawność różnorodnych przejawów życia społecznego zdaje się być wartością mającą znaczenie nie mniejsze niż równość, demokracja czy wolność. Nie stała się ona hasłem wpisywanym na sztandary, rzadziej też filozofowie prawa poświęcali jej swoje wiekopomne traktaty. Nie zmienia to faktu, że sposób pojmowania jawności spraw życia społecznego, a także stopień jej urzeczywistnienia przesądza o ustrojowych pryncypiach i o fundamentalnych zasadach wzajemnego odnoszenia się ludzi do siebie. T. Górzyńska, znawczyni prawa administracyjnego, już w 1988 roku 1 Por. np. Z. Ziembiński, Wartości konstytucyjne, Warszawa 1993, s

2 216 TOMASZ STAWECKI pisała:...zdarza się, że pewne idee czy instytucje żyją długi czas skromnym życiem, by następnie znaleźć się w centrum zainteresowania. Tak rzecz się ma z zagadnieniem jawności życia publicznego (państwowego, administracyjnego i społecznego). Można powiedzieć, z pewną emfazą, że dzisiaj przeżywa ono swoje 2 wielkie dni; można też mówić o ruchu ku jawności. W europejskiej kulturze prawnej pierwsze rozważania wokół idei jawności dostrzegamy przede wszystkim w drugiej połowie XVIII wieku, a gdy refleksją objąć również ideę wolności słowa lub ideę swobody ekspresji, dwa stulecia wcześniej. Jeśli jednak w dziejach będziemy szukali jawności życia publicznego jako wartości dostrzeganej i realizowanej w sposób właściwy dla danego miejsca i czasu, to oczywiście rozmaite jej przejawy spotkamy znacznie wcześniej. Jak bowiem inaczej można wyjaśnić choćby demokrację ateńską czasów Peryklesa ze zgromadzeniami ludowymi (ekklezja), na których rozstrzygano o najważniejszych sprawach państwa, w tym o prawach, wojnach, przymierzach i gospodarowaniu dochodami wspólnoty, a także innymi ówczesnymi instytucjami: zgromadzeniami (agora) członków gmin demów, areopagiem, Radą Pięciuset itp. Nawet w czasach średniowiecza, kiedy procesy podejmowania decyzji publicznych ograniczone były do wąskich i względnie zamkniętych elit, idea jawności wyrażała rzeczywistą i uznawaną za naturalną zasadę życia społecznego. Holenderski historyk i filozof kultury tak opisuje czasy jesieni średniowiecza :...wszystkie sprawy życiowe działy się publicznie zarówno w swym przepychu, jak i w okrucieństwie. Trędowaci hałasowali grzechotkami i odbywali procesje, żebracy jęczeli po kościołach i wystawiali na pokaz swoją szpetotę. Każdy stan, każdy zakon, każde rzemiosło wyróżniało się własnym strojem. Możni panowie nie wyruszali nigdy bez zbytkownej broni i okazałego orszaku, wzbudzając tym zawiść i strach; wymiar sprawiedliwości, sprzedaż towarów, wesele i pogrzeb wszystko to głośno dawało o sobie znać poprzez procesje, krzyki, wyrzekania i muzykę. Zakochany nosił barwy swojej damy, towarzysz cechowy oznakę swego bractwa, 3 stronnictwo barwy i herb swego przywódcy. W ten sposób jawność cech ludzkich służyła nie tylko identyfikacji i samoidentyfikacji ludzi, ale była właściwie warunkiem zorganizowania i utrzymania porządku społecznego. Rola prawa w tym zadaniu była jednak pomocnicza. Dopiero czasy nowożytne, postrzegające życie publiczne przez pryzmat wolności jednostki i jej praw wobec rządzących, prowadzą do instytucjonalizacji i jurydyzacji jawności. Procesy te polegały przede wszystkim na prawnym uregulowaniu swobody wyrażania opinii przez obywateli, ochronie wolności prasy, a więc gwarancji 2 T. Górzyńska, Zasada jawności w administracji, Państwo i Prawo 1988, nr 6, s. 14. Inny autor już pół wieku temu stwierdzał: Demokratyczna cecha prawa polega na jawności w stosunkach między obywatelami, jawności ograniczonej jedynie konieczną miarą interesu publicznego i uprawnionych interesów obywateli (J. Litwin, Jawność ksiąg wieczystych i innych ksiąg publicznych, Demokratyczny Przegląd Prawniczy 1947, nr 5, s. 27). Z kolei A. Stelmachowski (Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998, s ) pisał o tryumfach, które święci idea jawności w znaczeniu publicité. 3 J. Huizinga, Jesień średniowiecza, wyd. 6, Warszawa 1998, s. 6.

3 JAWNOŚĆ JAKO WARTOŚĆ PRAWNA 217 legalnego zapewniania obywatelom informacji o istotnych zjawiskach i zdarzeniach w państwie. Jawność spraw publicznych została uznana za warunek skutecznego zrealizowania fundamentalnych wartości ustrojowych: wolności, bezpieczeństwa, a z czasem demokracji (ludowładztwa). Uczestnictwo obywateli w polityce jest możliwe i racjonalne tylko przy założeniu obywatelskiej wiedzy o faktach i naturze spraw publicznych. Jednocześnie jednak, nieco paradoksalnie, ochrona instytucji prawnych wyrażających zasadę publicznej jawności szła w parze z rozwojem idei prywatności jednostki, a więc niejawności, społecznej niedostępności dla innych wiedzy o życiu człowieka. Sformułowanie prawa do prywatności miało bowiem miejsce już w XIX wieku. Dodatkowo w wieku pary i elektryczności zasady poufności lub tajności były także myślą przewodnią rozwijających się aparatów władzy państwowej. Biurokracja zawsze pojmowała jawność życia publicznego bardziej jako zagrożenie niż jako czynnik wspierający procesy sprawowania władzy. Jeśli jawność dopuszczano, to tylko w wybranych dziedzinach życia, np. gospodarce, albo na zasadach ustępstwa, koncesji. Według rządzących zasady wolności, demokracji i troski o dobro wspólne domagały się tylko wybranych przejawów jawności, a nie powszechnej wiedzy wszystkich o wszystkim. II. INTERPRETACJE JAWNOŚCI Współcześnie kwestia jawności obu wymiarów życia ludzkiego: publicznego i prywatnego, jest poddana szczegółowej regulacji prawnej. W związku z tymi regulacjami sformułowano też różnorodne interpretacje jawności jako wartości prawnej. Z jednej strony chroni się u p r a w n i e n i e każdej osoby do zdobywania oraz rozpowszechniania informacji o charakterze publicznym, to znaczy dotyczących państwa, zasad i skutków sprawowania władzy, praw i obowiązków obywatelskich ujmowanych generalnie lub odnoszących się do zainteresowanej osoby. Tak rozumiane prawo człowieka do informacji zostało w rezolucji ONZ z 1946 roku nazwane kamieniem probierczym wszelkich wolności. Prawo to zostało wyrażone 4 w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 roku (art. 19) oraz Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 roku (art. 10 ust. 1). Także Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 roku nakazuje zagwarantowanie każdemu...swobody poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji, bez względu na granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem [...] w jakikolwiek sposób (art. 19 ust. 2). 4 T. Górzyńska, Prawo do informacji. Projekt ustawy kamień probierczy wszelkich wolności, Rzeczpospolita z 3 kwietnia 1997, nr 78 (4635), s. 14.

4 218 TOMASZ STAWECKI Prawo do informacji o charakterze publicznym jest też przedmiotem dalszych szczegółowych regulacji, zarówno w sferze prawa międzynarodowego, jak i wewnętrznego poszczególnych krajów. Jawność życia społecznego poddana procesowi jurydyzacji, zwłaszcza gdy odnoszona jest do działań organów władzy, funkcjonariuszy lub instytucji publicznych bądź do ochrony konsumenta w obrocie towa- 5 6 rami i usługami, ujmowana jest niekiedy jako w o l n o ś ć i n f o r m a c y j n a ( freedom of information) lub zasada p r z e j r z y s t o ś c i (transparency). Jeśli z kolei nacisk położony jest na o b o w i ą z e k podania do publicznej wiadomości określonych informacji mówi się raczej o zasadzie obowiązkowego lub pełnego publicznego o g ł o s z e n i a (publicity, publicité), lub publicznego u j a w n i e n i a informacji (disclosure). Tę ostatnią zasadę stosuje się np. wobec kandydatów do urzędów publicznych i funkcjonariuszy publicznych, warunków korzystania z lobbyingu, ale też wobec przedsiębiorców, zwłaszcza korporacji 7 występujących w stosunkach handlowych z indywidualnymi kontrahentami. W krajach, w których obowiązuje common law, obowiązek ujawnienia informacji rozciągnięty jest na niemal wszelkie stosunki kontraktowe i jest szczegółowo uregulowany przez sankcjonowanie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd o ś w i a d c z e ń wiedzy składanych przez strony stosunku cywilnego. Dla przykładu odpowiedzialność za misrepresentation jest jedną z postaci odpowiedzialności 8 deliktowej. W USA reguły prawa powszechnego dodatkowo wzmacniają szczególne przepisy ustaw federalnych, m.in. ustawy o obowiązku ujawniania prawdy 9 w stosunkach kredytowych (The Truth in Lending Act). Z drugiej strony rozszerzającej się sferze życia publicznego, w której zakłada się jawność informacji, towarzyszy bardzo rygorystyczna ochrona prywatności człowieka. W tym ostatnim przypadku zasadą jest oczywiście wyłączenie jawności 5 Por. np. deklaracje Komisji Europejskiej o przejrzystości tworzenia prawa europejskiego: Inter-institutional Declaration on Democracy, Transparency and Subsidiarity, EC Bull , s Por. też I. Maher, Legislative Review by the EC Commission: Revision without Radicalism, [w:] J. Shaw, G. More, New Legal Dynamics of European Union, Oxford 1995, s. 238, Por. np. F. Brunetta D Usseaux, Formal and Substantive Aspects in the Transparency Principle in the European Private Law, Consumer Law Journal 1998, s Por. federalną ustawę The Lobbying Disclosure Act of 1995 (P.L ). Inne przejawy jawności jako disclosure omawiają m.in. F. Macmillan, Corporate Disclosure in the Era of Globalisation, [w:] B.A.K. Rider, Y. Tajima, F. Macmillan, Commercial Law in a Global Context. Some Perspectives in Anglo-Japanese Law, London-The Hague-Boston 1998, s ; P. Legrand Jr., Pre-contractual Disclosure and Information: English and French Law Compend, Oxford Journal of Legal Studies, t. 6, 1986, nr 3, s. 323 i n. (ujęcie prawnicze); R.B. Stevenson Jr., Corporations and Information. Secrecy, Access and Disclosure, Baltimore-London 1980, passim (ujęcie ekonomiczne); oraz ujęcie filozoficznoprawne: A. Strudler, Moral Complexity in the Law of Nondisclosure, UCLA Law Review, t. 45, 1997, nr 2, s Por. np. R.A. Epstein, Cases and Materials on Torts, wyd. 6, Boston-New York-Toronto- -London 1995, s ; E.J. Murphy, R.E. Speidel, Studies in Contract Law, wyd. 4, New York 1991, s , W literaturze polskiej pisze o tym: W.J. Wagner (Zarys prawa Stanów Zjednoczonych, red. J. Głuchowski, cz. I, Toruń 1988, s. 155); M. Nesterowicz, Prawo cywilne USA, Toruń 1999, s Oficjalna nazwa ustawy brzmi: Consumer Credit Protection Act (15 U.S.C r).

5 JAWNOŚĆ JAKO WARTOŚĆ PRAWNA 219 informacji, a nie jej zagwarantowanie. Jurydyzacja relacji między ludźmi, dotyczących sfery osobistej człowieka, podąża przy tym w dwóch kierunkach: ochrony danych osobowych oraz ochrony prywatności lub prawa do prywatności. Istniejące 10 regulacje prawne są uzupełnione bardzo bogatą literaturą przedmiotu. W ten sposób dochodzi się do kolejnych kategorii teoretycznych i prawnych, np. prawa do komercyjnego u p u b l i c z n i e n i a wartości osobistych, takich jak wizerunek 11 osoby fizycznej (right to publicity). Ochrona danych osobowych i prawa do prywatności jest zwykle ograniczona do sfery życia osobistego i rodzinnego człowieka, do jego fizycznej i psychicznej integralności, tożsamości i odrębności od innych. Nie rozciąga się natomiast na te dziedziny, w których dobrowolna aktywność człowieka powoduje nawiązywanie stosunków politycznych lub gospodarczych z innymi. Stąd też przyjmuje się, że nie naruszają sfery prywatności człowieka wspomniane wyżej obowiązki udzielenia informacji w stosunkach handlowych, nawet jeśli dotyczą one cech identyfikujących osobę fizyczną. W tym przypadku zasadą jest jawność, a nie poufność informacji. Szczególnym przypadkiem zastosowania idei jawności (publicity) do stosunków prawnych, dobrowolnie inicjowanych przez osoby fizyczne i prawne, są obowiązki ujawniania określonych informacji w niektórych rejestrach publicznych. W tym kontekście zasadę jawności uważa się za jedną z zasad ustrojowych rejestrów i nazywa się ją kamieniem węgielnym rejestrów publicznych. Podkreśla się ponadto jej nierozerwalny związek z fundamentalnymi wartościami ustrojowymi: demokracją, wolnością, praworządnością oraz bezpieczeństwem prawnym. W doktrynie 12 prawniczej odnoszącej się do rejestrów publicznych idea jawności jest interpretowana węziej i nieco inaczej niż w innych dziedzinach prawa. Rozróżnia się zwykle dwa odrębne aspekty: j a w n o ś ć f o r m a l n ą rejestru i jawność m a t e r i a l- n ą. Idea jawności formalnej prowadzi do prawnego zagwarantowania każdemu, bądź określonym osobom, dostępu do rejestru w celu poznania zawartych w nim informacji. W tym znaczeniu formułujemy po prostu zasadę d o s t ę p n o ś c i rejestru (Öffentlichkeit). W ujęciu normatywnym jawność formalna rejestru obejmuje cztery elementy: 1) uprawnienie do wglądu do rejestru i bezpośredniego zapoznania się z treścią dokonanych wpisów oraz złożonych dokumentów; 2) uprawnienie do samodzielnego sporządzania odpisów i notatek; 10 Kwestie te omawiają m.in. M. Wyrzykowski (Status informacyjny obywatela, [w:] Prawo i ład społeczny. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Turskiej, Warszawa 2000, s. 245 i n.) oraz M. Safjan (Prawo do ochrony życia prywatnego, [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, red. L. Wiśniewski, Warszawa 1997, s ). O rozwiązaniach zagranicznych por. np. J.M. Myer, Creating Data Protection Legislation in the United States: an Examination of Current Legislation in the European Union, Spain and the United States, Case Western Reserve Journal of International Law, t. 29, 1997, nr 1, s S.W. Halpern, The Right of Publicity: Maturation of an Independent Right Protecting the Associative Value of Personality, Hastings Law Journal, t. 46, 1995, nr 3, s i cytowana tam literatura. 12 Por. S. Rudnicki, Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece, wyd. 2, Warszawa 1996, s. 9, 20; Z. Żabiński, Rejestr handlowy, Kraków 1946, s. 10.

6 220 TOMASZ STAWECKI 3) uprawnienie do żądania wydania odpisów, wyciągów i zaświadczeń potwierdzających urzędowo treść wpisu w rejestrze; 4) obowiązek ogłaszania niektórych danych rejestrowych w gazetach lub przeznaczonych do tego celu publikacjach. 13 Przyjmuje się, że zasada dostępności rejestru jest zasadą formalnoprawną, gdyż wynikają z niej przede wszystkim obowiązki organów rejestrowych lub innych podmiotów wykonujących ustawowe obowiązki (np. w zakresie publikacji danych). Nie stwarza ona natomiast obowiązków dla osób trzecich ani dla zainteresowanych względem osób trzecich. Zasada ta ma w pierwszej kolejności umożliwić prawidłowe funkcjonowanie rejestru ze względu na przewidziane w przepisach materialnoprawne skutki wpisu. 14 Natomiast jawność materialną rejestrów publicznych interpretuje się najczęściej jako założenie, że rejestr ujawnia rzeczywisty stan prawny odnoszący się do podmiotu bądź do przedmiotu (rzeczy, np. nieruchomości lub prawa), dla którego rejestr jest prowadzony. W konsekwencji można polegać na treści owych wpisów. Niektórzy autorzy reguły odpowiadające zasadzie jawności materialnej rejestrów odnajdują już w Digestach, z pewnością natomiast problem szczególnych skutków wpisów dostrzegano w wiekach średnich, choćby w przypadku rejestrów szlachty 15 (ziemiach) oraz rejestrów nieruchomości (ksiąg ziemskich). Można jednak przyjąć, że zasada ta została precyzyjnie sformułowana dopiero w doktrynie niemieckiej na przełomie XIX i XX wieku jako Publizitätsprinzip i uznana za jedną z kluczowych norm składających się na pełną jawność rejestru. Kwestia jawności materialnej jest bodaj najtrudniejszym teoretycznym i aksjologicznym zagadnieniem odnoszącym się do rejestrów publicznych. Badając zagadnienie bardziej szczegółowo, stwierdzamy, że istota materialnego aspektu jawności polega, najogólniej rzecz ujmując, na związaniu z istniejącym wpisem bądź jego brakiem określonych skutków prawnych. Doktryna najczęściej wymienia następujące sposoby realizacji zasady jawności materialnej: 1) uzależnienie powstania, zmiany lub wygaśnięcia stosunku prawnego od ujawnienia faktu prawnego w rejestrze; w tym ujęciu zasada jawności materialnej rejestrów przejawia się przede wszystkim w stosowaniu wpisów tworzących prawo (wpisów konstytutywnych); idea jawności przyjmuje postać zasady wpisu (Eintragungsprinzip); 2) niedopuszczalność zasłaniania się nieświadomością wpisu dokonanego w rejestrze, a czasem i ogłoszonego, w stosunku do podmiotu wpisanego do rejestru (np. kupca) lub osoby, której przysługuje prawo do przedmiotu wpisu (np. w stosunku do uprawnionego na podstawie wpisu do księgi wieczystej bądź zastawnika); 3) niedopuszczalność powoływania się wobec osób trzecich przez osobę, której rejestr dotyczy, na określone fakty, jeśli nie zostały one w sposób należyty ujawnione w rejestrze i ogłoszone lub zostały wykreślone i odpowiednio ogłoszone; 13 Por. np. Z. Fenichel, Księgi gruntowe a rejestr handlowy. Próba zestawienia porównawczego, Przegląd Notarialny 1935, nr 10, s Por. J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, wyd. 6 uzupełnione, Warszawa 1995, s Por. Z. Żabiński, Rejestr..., s. 79. Por. też P. Dąbkowski, Dawne polskie prawo prywatne. Program wykładów uniwersyteckich, Lwów 1932, s. 32.

7 JAWNOŚĆ JAKO WARTOŚĆ PRAWNA 221 4) przyjęcie, że wszelkie ujawnione w rejestrze dane są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym. Wymienione postacie realizacji zasady jawności materialnej albo sposoby osiągania stanu jawności materialnej są różnie interpretowane. W pracach dotyczących rejestru handlowego (rejestru podmiotowego) zasadę jawności materialnej interpretuje się najczęściej jako obejmującą jedynie punkty 2 oraz 3, kwalifikując je odpowiednio jako zasadę jawności materialnej w sensie pozytywnym (positive Publizitätsprinzip) lub inaczej mówiąc zasadę jawności działającą w kierunku pozytywnym (positive Publizitätswirkung), oraz zasadę jawności materialnej w sensie negatywnym (negative Publizitätsprinzip), tzn. zasadę jawności działającą 16 w kierunku negatywnym (negative Publizitätswirkung). Natomiast w odniesieniu do ksiąg wieczystych (ksiąg gruntowych) zasadę jawności materialnej w sensie negatywnym utożsamiano często z zasadą wpisu (punkt 1), a zasady jawności materialnej w sensie pozytywnym upatrywano w wiarygodności publicznej rejestru 17 (fides publica, offentlicher Glaube), czyli w zasadzie wyrażonej w punkcie 4. Przegląd powyższych stanowisk prowadzi do kilku wniosków. Po pierwsze, nie wydaje się, aby któreś z przedstawionych ujęć było dominujące lub wiodące. Rozważania o jawności przywodzą na myśl raczej znaną anegdotę o karafce Lafontaine a: spośród kilku osób zgromadzonych w słoneczny dzień wokół stołu i przypatrujących się barwom światła rozszczepiającego się na nacięciach kryształowego naczynia każda widziała inny kolor i z inną intensywnością. Jawność nie stała się więc dotąd przedmiotem pogłębionych dociekań filozoficznych. Nie powstała praca będąca odpowiednikiem na przykład Etyki Nikomachejskiej, która po dziś dzień uformowała refleksję nad sprawiedliwością. Po drugie, refleksja nad jawnością spraw społecznych prowadzona jest jakby powiedział M. Zirk-Sadowski od prawa do filozofii, a nie od filozofii do prawa. To nie abstrakcyjne koncepcje etyczne są w tym przypadku źródłem refleksji 18 prawniczej, lecz odwrotnie: funkcjonowanie instytucji prawnych staje się podstawą uogólnień. Nie zmienia to faktu, że wartość, jaką jest publiczna jawność rozmaitych informacji, dostrzegamy zwykle w ścisłym związku, a niekiedy w kolizji z innymi, konkurencyjnymi wartościami: wolnością, bezpieczeństwem prawnym, efektywnością działania instytucji publicznych, sprawiedliwością rozumianą jako rzetelność (fairness) w traktowaniu każdej osoby lub prywatnością jednostek. Świadomość zakorzenienia rozważań o jawności w konkretnych instytucjach prawnych, a także powyższe dylematy aksjologiczne skłaniają do przeprowadzenia analizy wybranych sposobów urzeczywistnienia idei jawności w różnych dziedzinach prawa w Polsce. Będzie to z konieczności zaledwie szkic problemu. 16 J. Namitkiewicz, Rejestr handlowy, [w:] Encyklopedia Podręczna Prawa Prywatnego, z. XXXIII, Warszawa 1938, s. 17; P. Suski, Rejestry sądowe spółek handlowych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, Warszawa 1994, s , Z. Fenichel, Księgi..., s. 10; R. Moszyński, L. Policha, A. Izdebska, Księgi wieczyste, Warszawa 1960, s. 21. Odmienne stanowiska przyjmują jednak J. Ignatowicz, S. Rudnicki i K. Piasecki. 18 M. Zirk-Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Kraków 2000.

8 222 TOMASZ STAWECKI III. JAWNOŚĆ W PRAWIE: PRZEJAWY I ANTYNOMIE Trudność usystematyzowania przejawów idei jawności w prawie polega na tym, że niemal w każdej gałęzi prawa czy dziedzinie życia podlegającej regulacji prawnej dostrzegamy rozwiązania mające na celu publiczne ujawnianie określonych faktów i okoliczności. Łatwiej byłoby wskazać takie sfery stosunków społecznych, w których jawność jest raczej odrzucana lub ograniczana. Poniżej przedstawimy kilka przykładów pozytywnych. W prawie k o n s t y t u c y j n y m zasada jawności pojawia się w dwojaki sposób. Z jednej strony jest uroczyście deklarowana w ustawie zasadniczej jako jedna z zasad ustroju politycznego. Artykuł 61 Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku gwarantuje bowiem każdemu prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Uprawnienie to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Dalsze zasady uznające fundamentalne prawo obywatela do informacji wskazują art. 45, 51 ust. 3 i art. 54 Konstytucji. Podkreśla się również, że ograniczenie prawa do informacji może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Zapewnienie jawności w życiu politycznym i społecznym służy przede wszystkim ochronie wolności obywateli, zarówno wolności od nieuzasadnionej ingerencji państwa w życie człowieka, jak i wolności do aktywnego udziału w procesie sprawowania władzy, opartym na demokratycznych zasadach. Idea jawności znajduje też wyraz w poszczególnych normach ustaw ustrojowych i tu już nie w postaci ogólnych deklaracji, lecz przez wyznaczenie szczegółowych sposobów postępowania określonych podmiotów. Na przykład za jeden z elementarnych warunków państwa prawnego uznaje się obowiązek właściwej promulgacji przepisów. Jest on uzasadniany najczęściej celowościowo: ma bowiem kluczowe znaczenie dla stosowania prawa, ponieważ oczekiwanie lub domaganie się od adresatów prawa przestrzegania nieznanych im norm jest nie tylko sprzeczne z logiką, ale i z zasadami rządów prawa oraz zaufania obywateli do państwa i jego organów. Przypominał to zarówno amerykański filozof Lon L. Fuller, piszący o porażkach króla Rexa, legislatora-nieudacznika, jak i kilkakrotnie polski Trybunał Konstytucyjny. Proceduralne ujęcie jawności znajdujemy jeszcze w innych aktach prawnych. Dla przykładu, wspomniane wcześniej pojmowanie jawności jako warunku pełnego 19 L.L. Fuller, Moralność prawa, Warszawa 1978, s , Por. np. orzeczenie TK z 17 listopada 1992 roku (U 14/92), OTK 1992, cz. II, poz. 25; publikowane też w: K. Działocha, S. Pawela, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego ( ). Wybór. Opracowanie. Piśmiennictwo, Warszawa 1996, s (patrz zwłaszcza s. 958).

9 JAWNOŚĆ JAKO WARTOŚĆ PRAWNA 223 i skutecznego udziału obywateli w życiu politycznym zawarte jest w przepisach regulujących zasady i tryb wyboru prezydenta, posłów na Sejm oraz senatorów. Zarządy gmin są odpowiedzialne m.in. za podanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie informacji o obwodach głosowania i komisjach wyborczych, 21 a także o treści spisów wyborców, niezależnie od mającego tu zastosowanie rejestru wyborców prowadzonego przez gminy. Inną funkcję mają natomiast przepisy 22 regulujące jawność finansowania komitetów wyborczych i kampanii wyborczej. Służą one bowiem nie tylko umożliwieniu obywatelom zgodnego z prawem postępowania i udziału w życiu politycznym, ale przede wszystkim kontrolowaniu kandydatów i uczciwości samego procesu elekcji. Wiele rozmaitych postaci przyjmuje i różnym celom służy idea jawności w prawie a d m i n i s t r a c y j n y m. Mówi się m.in. o prawie człowieka do informacji jako jednym z podstawowych praw obywatelskich, czyli uprawnieniu do własnych zachowań, prawie podmiotowym do informowania innych, zwłaszcza wolności słowa, druku, prasy itp., prawie do bycia poinformowanym, co pociąga przede wszystkim obowiązek władz publicznych do informowania obywateli o istotnych faktach itp. Zasada jawności w życiu publicznym wymusza również dostęp do dokumentów urzędowych (administracyjnych), dostęp do obrad ciał ustawodawczych, wykonawczych i sądowych, znajduje też zastosowanie w toku postępowań sądowych i administracyjnych jako jedna z zasad postępowania itp. 23 Jawność publiczna rozmaitych faktów przewidziana jest przy tym w dziesiątkach szczegółowych ustaw i aktów wykonawczych z dziedziny prawa administracyjnego. Dla przykładu, przepisy zapewniają obywatelom prawo dostępu do informacji dotyczących ich samych. Artykuł 73 k.p.a. nakłada na organy administracji państwowej, samorządowej itp. obowiązek umożliwienia stronie postępowania administracyjnego, w każdym stadium tego postępowania, przeglądania akt sprawy i sporządzania z nich notatek i odpisów, z wyjątkiem akt sprawy objętych ochroną tajemnicy państwowej oraz akt, które organ administracji państwowej wyłączy ze względu na 24 ważny interes państwowy. W ten sposób możemy mówić o w z g l ę d n e j, a nie pełnej jawności postępowania administracyjnego. Niezależnie bowiem od sporów interpretacyjnych o zakres wspomnianej tajemnicy państwowej i o pojmowanie ważnego interesu państwowego z cytowanego przepisu wynika niedopuszczalność wglądu do akt dotyczących innej osoby, np. akt osobowych, list płac itp., 21 Por. np. art. 24 i 37 ustawy z 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 67, poz. 398). 22 Por. art cytowanej wyżej ustawy o wyborze Prezydenta RP, art. 154 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 28 maja 1993 roku (Dz.U. nr 45, poz. 205 ze zm.); art. 21a Ordynacji wyborczej do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 maja 1991 roku (tekst jedn. Dz.U. z 1994 roku nr 54, poz. 224 ze zm.). 23 Por. T. Górzyńska, Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej, Kraków 1999, s. 12, Por. M. Szubiakowski, Udostępnianie akt w postępowaniu administracyjnym, Organizacja Metody Technika 1985, nr 11-12, s. 20 i n.

10 224 TOMASZ STAWECKI 25 nawet gdyby dostęp ten uzasadniała dbałość o dobro publiczne itp. Dyskusje 26 w tym zakresie, wywołane przez tzw. ustawę lustracyjną, w szczególności jej art. 18, są znamienne. W tych przypadkach ograniczoną jawność, ograniczony dostęp do informacji uzasadnia się właśnie koniecznością znalezienia kompromisu między zasadą wolności pozytywnej a zasadą prywatności (right to be alone) i zasadą sprawiedliwości społecznej. W niektórych wszakże przypadkach idea jawności inkorporowana do prawa administracyjnego uzasadnia prawo dostępu do informacji o innych osobach. Nie ma bowiem charakteru absolutnego zasada ochrony prywatności lub ochrony danych osobowych. Znamienne jest, że konieczność publicznego ujawnienia niektórych faktów, nawet ze sfery życia prywatnego, dotyczy tylko wybranych kategorii osób, w szczególności tych, które zdecydowały się pełnić określone funkcje lub urzędy w państwie. Oprócz oświadczeń składanych na podstawie wspomnianej wyżej ustawy lustracyjnej z 1997 roku, a także oprócz danych objętych zgłoszeniem kandydata na urząd państwowy, takich jak wiek, zawód, wykształcenie, miejsce 27 zamieszkania czy przynależność partyjna, niektóre kategorie osób uczestniczących w życiu publicznym zobowiązane są ujawniać np. korzyści majątkowe uzyskane w okresie sprawowania funkcji, a czasem stan majątkowy, wynagrodzenia, udziały w spółkach itp. Ma to służyć kontroli takich osób przez wyborców, zanim zakończy się proces elekcji, jak również kontroli postępowania, uczciwości, podatności na 28 ryzyko korupcji itp. w okresie sprawowania urzędu lub funkcji. Niezależnie od szczegółowych obowiązków informacyjnych lub sprawozdawczych, nałożonych na funkcjonariuszy publicznych, przyjmuje się też, iż w mniejszym zakresie mogą się oni bronić odwołaniem do zasady prywatności przed 25 Przesłanka ważnego interesu państwowego wydaje się nie mieć już zastosowania ze względu na przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej (patrz niżej) w związku z przepisami ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 11, poz. 95 ze zm.). 26 Ustawa z 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach osób pełniących funkcje publiczne (Dz.U. nr 70, poz. 443). 27 Por. art. 41 ustawy o wyborze Prezydenta RP, art. 81 Ordynacji wyborczej do Sejmu. Skutki prawne podania takich informacji, w tym niedokładnej informacji o wykształceniu kandydata na Prezydenta RP, były m.in. przedmiotem orzeczeń SN w sprawach III SW 38/95, III SW 1094/95 i III SW 1102/95. Ostatnie orzeczenie wraz ze zdaniami odrębnymi publikuje m.in. H. Leszczyna (Hermeneutyka prawnicza. Rozumienie i interpretacja tekstu prawnego, Warszawa 1996, s ). 28 Por. art. 35 ustawy z 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. nr 73, poz. 350); ustawę z 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. nr 106, poz. 679 ze zm.). Skuteczność tych rozwiązań jest jednak oceniana jako bardzo niska. Projekt zmiany ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, wprowadzający faktyczną publiczną jawność zeznań majątkowych parlamentarzystów, został jednak w 1997 roku zablokowany. O konflikcie między jawnością a prywatnością polityków por. np. A. Redelbach, Prawa naturalne prawa człowieka wymiar sprawiedliwości. Polacy wobec Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Toruń 2000, s Por. też krytycznie: J. Regulski, Uwaga, ściśle tajne. Gwarancje jawności życia publicznego są najlepszym sposobem zwalczania korupcji, Rzeczpospolita z marca 2000, nr 75 (5542), s. A8.

11 JAWNOŚĆ JAKO WARTOŚĆ PRAWNA 225 publicznym zainteresowaniem dziennikarzy, krytyką prasową lub artystyczną itp. 29 Publiczność funkcji i urzędów pociąga za sobą większą jawność życia, nie tylko zawodowego, osób podejmujących się istotnych ról społecznych. Jawność informacji jest więc silnie związana z ideą odpowiedzialności. Stanowi też jeden z warunków realizacji zasady sprawiedliwości pojmowanej jako bezstronność i rzetelność (justice as fairness). 30 Przytoczona wcześniej reguła względnej jawności akt postępowania administracyjnego znajduje też swoje dopełnienie w innych przepisach. Artykuł 9 k.p.a. wyraża mianowicie obowiązek organów administracji należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania 31 administracyjnego. Jest to zresztą przykład dobrze znanej prawnikom techniki legislacyjnej, polegającej na zapewnieniu skuteczności prawu podmiotowemu (prawu do informacji, szczegółowemu uprawnieniu strony postępowania administracyjnego) przez nałożenie na inne podmioty określonych obowiązków skorelowanych z uprawnieniem. Istotne jest, że ów obowiązek informowania może dotyczyć zarówno faktów, jak i norm prawnych. Według tej samej zasady art Ordynacji 32 podatkowej z 29 sierpnia 1997 roku przewiduje, że właściwy organ podatkowy pierwszej instancji na żądanie podatnika, płatnika lub inkasenta jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie wszczęto postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. W ten sposób osiąga się jawność i jasność prawa oraz przejrzystość polityki prowadzonej przez organ administracyjny, co oczywiście służy ochronie obywatela. Z drugiej strony obowiązek rzetelnego informowania ogranicza również możliwość zasłaniania się przez podatnika argumentem nieznajomości prawa. Nałożenie obowiązku na organy władzy publicznej służy tym samym wyegzekwowaniu obowiązków obywateli wobec wspólnoty. Obowiązek organów administracyjnych informowania adresatów prawa, zarówno indywidualnych, jak i generalnych, o ich sytuacji prawnej jest rozwiązaniem znanym nie tylko przepisom podatkowym. Obowiązek taki wynika wprost z przepisów i najczęściej nie jest, tak jak w przypadku cytowanego wyżej art Ordynacji podatkowej, konsekwencją wniosku zainteresowanego. Artykuł 107 k.p.a. mówiący o treści decyzji administracyjnej wyraźnie nakazuje np. zamieszczenie pouczenia o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi w przypadku decyzji, w stosunku do których może być wniesione powództwo do sądu powszech- 29 Zasada ta stała się przedmiotem głośnych sporów politycznych za sprawą wyroku sądu w Szczecinie, skazującego na karę pozbawienia wolności dziennikarza odmawiającego przeprosin lokalnemu urzędnikowi, który się poczuł dotknięty krytyką prasową. Patrz np. T. Krzyżak, S. Sieradzki, Proszę wstać, cenzura idzie, Wprost z 15 lutego 2004, nr Związek odpowiedzialności i bezstronności omawia m.in. J. Rawls w fundamentalnej pracy: Teoria sprawiedliwości (Warszawa 1994, s , ). 31 O obowiązku informowania patrz też: T. Górzyńska, Prawo do informacji i zasada..., s. 216 i n. 32 Dz.U. z 1977 roku, nr 137, poz. 926 ze zm.

12 226 TOMASZ STAWECKI nego lub skarga do sądu administracyjnego. Z kolei art. 112 k.p.a. dopowiada, że błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania albo wniesienia powództwa lub skargi nie może szkodzić stronie, która się do takiego pouczenia zastosowała. Analogiczne zasady zawierają przepisy prawa karnego w odniesieniu do praw zatrzymanego (art. 244 k.p.k.) i oskarżonego (art. 16 k.p.k.), a także przepisy postępowania cywilnego (art. 5 k.p.c. oraz np. art. 658, 761 3, 881 3, 916, k.p.c.). Zasada jawności pewnych okoliczności, zwana też zasadą informacji, zasadą uczciwej gry lub zasadą lojalności procesowej, ma więc i tu służyć ochronie praw oby- 33 wateli, utrzymaniu zaufania obywateli do państwa, a generalnie realizacji konstytucyjnej zasady państwa prawnego. Informacja, która zgodnie z prawem musi być ujawniona, może dotyczyć nie tylko strony postępowania administracyjnego lub osoby pełniącej odpowiedzialne funkcje publiczne, ale też faktów lub okoliczności istotnych dla całej wspólnoty. Przykładem mogą być przepisy o o c h r o n i e ś r o d o w i s k a. Kwestię tę reguluje ustawa z 9 listopada 2000 roku o dostępie do informacji o środowisku 34 i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Z uwagi na znaczenie stanu środowiska naturalnego dla wspólnot lokalnych i dla całego społeczeństwa oraz wagę skutków, jakie pociągają za sobą decyzje administracyjne w tej dziedzinie, ustawodawca uznał za niezbędne zapewnienie każdej osobie prawa do wiedzy o stanie środowiska i jego ochronie. Nie ma konieczności powoływania się ani na uczestnictwo w określonym postępowaniu, ani na jakikolwiek interes prawny, aby żądać dostępu do raportów, planów, programów oraz analiz finansowych odnoszących się do stanu lub ochrony środowiska, a także szczegółowych informacji dotyczących np. decyzji o zabudowie i zagospodarowaniu terenu, zezwoleń na zanieczyszczenie środowiska lub usunięcie drzew. Jednocześnie zakres przypadków, w których urząd może zasadnie odmówić ujawnienia pewnych informacji, został ograniczony do danych chronionych prawem autorskim, wynalazczym, tajemnicą handlową lub kilku podobnych sytuacji. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku poszukuje więc kompromisu między zasadą jak najszerszej jawności ważnych publicznie danych a wyjątkami tę jawność ograniczającymi. Szkoda jednak, że liczne błędy legislacyjne popełnione przez ustawodawcę czynią osiągnięcie zamierzonych celów zadaniem niezwykle trudnym. 35 Gdy mówimy o korelacji prawa do informacji jako przejawu idei jawności w prawie z obowiązkami osób trzecich, warto zauważyć, że w pewnym zakresie obowiązek publicznego ujawniania określonych faktów nałożony jest również na zwykłych obywateli. Jeśli, dla przykładu, osoba fizyczna lub prawna rozpoczyna roboty budowlane, to jednym z obowiązków kierownika budowy (robót), wynika- 33 Por. szerzej F. Prusak, Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Warszawa 1999, s oraz cytowana tam literatura. 34 Dz.U. nr 109, poz Ekspert w dziedzinie ochrony środowiska nazwał tę ustawę...jedną z najgorszych, jakie powstały w [okresie całej] kadencji parlamentu [ ]. A. Lipiński, Czy burmistrz miał rację?, Rzeczpospolita z 22 marca 2001, nr 69 (5842), s. C3.

13 JAWNOŚĆ JAKO WARTOŚĆ PRAWNA 227 jącym z przepisów prawa budowlanego, jest umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, zawierającej szczegółowe dane dotyczące inwestora, osób 36 sprawujących nadzór itp. W ten sposób jest ułatwiona kontrola prac budowlanych zarówno przez powołane do tego organy, jak i przez osoby trzecie, których interesy mogłyby zostać naruszone. Prawo administracyjne zapewnia wreszcie jawność społecznie istotnych faktów dzięki regulowaniu w wieloraki sposób zachowań polegających na publicznym rozpowszechnianiu informacji. W tej dziedzinie znajdujemy wiele rozmaitych przepisów. W prawie prasowym, na przykład, przewidziane są: zarówno wolność każdego obywatela do udzielania prasie informacji zgodnie z zasadą wolności słowa i prawem do krytyki, jak i szeroko zakrojony obowiązek udzielania prasie informacji o działalności organów państwowych, przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych, a w zakresie działalności społeczno-gospodarczej także 37 organizacji spółdzielczych i indywidualnych przedsiębiorców. Uregulowane są też szczegółowo zasady postępowania dziennikarzy, których służba społeczeństwu i państwu polega właśnie na rozpowszechnianiu informacji. Podobne regulacje znajdujemy w odniesieniu do radia i telewizji, działania Kościołów i związków zawodowych, partii politycznych i innych organizacji społecznych. W tym zakresie zasadą jest prawo każdego do wyrażania poglądów i rozpowszechniania informacji. Zakaz cenzury prewencyjnej i koncesjonowania prasy wyrażone w art. 54 Konstytucji są tylko konsekwencją zasady ogólnej. Rozmaitość wskazanych wyżej przepisów prawa publicznego, służących zagwarantowaniu jawności informacji istotnych dla obywateli, może budzić uznanie. Faktycznie jednak rozproszenie norm, wady legislacyjne poszczególnych aktów prawnych oraz rozbieżna i niekonsekwentna interpretacja czynią prawo w tym przedmiocie bardzo zawodnym. Próbą zmiany stanu faktycznego ma być ustawa 38 z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta rodziła się 39 w trudach: pierwszy projekt, przygotowany jeszcze w 1997 roku, podlegał później licznym zmianom i konfrontacjom z projektem obywatelskim. Trudności wynikały m.in. stąd, że ustawa ma być ustawą ustrojową, ma rozwijać i precyzować konstytucyjną zasadę jawności informacji publicznej. Stąd też ustawa prawo dostępu do takiej informacji przyznaje każdemu, zabraniając równocześnie podmiotom władzy publicznej zasłaniania się wobec obywateli wymogiem posiadania interesu prawnego lub faktycznego. W uzasadnieniu projektu była nawet mowa o domniemaniu jawności. Szeroko zakreślono krąg podmiotów zobowiązanych do udostępniania obywatelom żądanych informacji, przewidziano różne rozwiązania techniczne służące jawności (włącznie z urzędowym publikatorem teleinformatycznym Biule- 36 Art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze. Por. J. Siegień [przy współudziale J. Kubisiak], Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2000, s Por. art. 4, 5 i 11 ustawy z 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (Dz.U. nr 5, poz. 24 ze zm.). Por. też T. Górzyńska, Prawo do informacji i zasada..., s. 157 i n. 38 Dz.U. nr 112, poz ze zm. 39 Por. T. Górzyńska, Prawo do informacji. Projekt..., s. 14.

14 228 TOMASZ STAWECKI tynem Informacji Publicznej), sformułowano też sankcje za naruszenie obowiązku ujawnienia informacji lub za udostępnienie danych nieprawdziwych lub zniekształconych. Enumeratywnie określono w ustawie również zakres i podstawy dopuszczalnych ograniczeń prawa do informacji publicznej. 40 Istotne zasady urzeczywistniania idei jawności są przyjęte w prawie p r y w a t- n y m. Odmiennie jednak rozłożone są proporcje między jawnością a poufnością, inne też wybory aksjologiczne uzasadniają przyjęte rozwiązania. Stosunki społeczne w sferze prawa prywatnego poddane są mniej restryktywnej kontroli prawnej, z zasady pozostawione są woli zainteresowanych. Dotyczą także w istotnym zakresie życia osobistego i w odniesieniu do tej dziedziny spraw jawność informacji jest 41 wyłączona lub uchylona. Dla przykładu, zasadą postępowania cywilnego jest jawność rozpoznawania spraw, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 9 k.p.c.). Jednocześnie prawo przeglądania akt sprawy oraz otrzymywania odpisów i wyciągów przyznano tylko stronom i uczestnikom postępowania. Natomiast w sprawach małżeńskich hierarchia wartości została odwrócona: posiedzenia odbywają się przy drzwiach zamkniętych, chyba że obie strony żądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności (art. 427 k.p.c.). Podobnie w dziedzinie stosunków umownych. Co do zasady takie postacie współdziałania ludzi nie podlegają publicznemu ujawnieniu, chyba że same strony sobie tego życzą lub się na to zgadzają, np. dla celów reklamowych. W przypadku, gdy dla jednej ze stron uczestnictwo w obrocie stanowi przedmiot działalności gospodarczej, treść stosunków cywilnoprawnych stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Naruszenie tejże jest uznawane za czyn nieuczciwej konkurencji i jest 42 sankcjonowane. W ten sposób chroni się szczególną postać wolności swobodę 43 prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezpieczeństwo obrotu prawnego. Jednak między stronami, a także w pewnym zakresie wobec osób trzecich, określone rodzaje informacji muszą być ujawnione. Są one bowiem niezbędne dla stron stosunków prawnych, aby działając rozważnie, mogły podjąć decyzję o zawarciu umowy. Jest to warunek zachowania elementarnego bezpieczeństwa obrotu prawnego. Dlatego też przepisy prawa handlowego nakazują, aby pisma i zamówienia handlowe spółki kierowane do oznaczonej osoby zawierały oznaczenie firmy spółki, jej siedziby i adresu, a także oznaczenie sądu rejestrowego i numeru, pod którym spółka jest zarejestrowana (art , k.s.h.). Z tych samych powodów szczegółowo regulowana jest kwestia posługiwania się firmą lub nazwą handlową. Przeciwnie, wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsię- 40 G. Sibiga, Dostęp do informacji publicznej a prawa do prywatności jednostki i ochrony jej danych osobowych, Samorząd Terytorialny 2003, nr 11, s Por. np. M. Wild, Ochrona prywatności w prawie cywilnym (koncepcja sfer a prawo podmiotowe), Państwo i Prawo 2001, nr 4, s Por. art. 3 ust. 2, art. 14 i art. 23 ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 211 ze zm.). 43 Por. C. Kosikowski, Prawo działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2000, s

15 JAWNOŚĆ JAKO WARTOŚĆ PRAWNA 229 biorstwa, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, a także nieuczciwą lub zakazaną reklamę uważa się za czyny nieuczciwej konkurencji. Przyjętych przez prawo sposobów ochrony stron stosunków umownych, polegających na obowiązku ujawnienia aktualnym lub potencjalnym kontrahentom nie tylko podmiotowości zobowiązanego, ale i szczegółów dotyczących przedmiotu i treści stosunku, jest oczywiście więcej. Regulują to m.in. przepisy o ochronie konsumentów. Pozbawiają one skuteczności takie postanowienia umowne, które nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem, czyli może on o nich nie wiedzieć, a które jednocześnie kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny 44 z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy. Nie ma też wątpliwości, że za niedozwolone postanowienia umowne uznaje się postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy (art k.c.). Z kolei ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca roku oraz wydane na podstawie art. 384 k.c. rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 1995 roku w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów przewidują 46 obowiązek poinformowania konsumenta na piśmie o prawie odstąpienia od umowy, w przeciwnym bowiem razie konsumentowi przyznany zostanie dłuższy czas na odstąpienie od umowy. Ponadto towar przeznaczony do sprzedaży na sztuki, w kompletach (zestawach) lub jednostkach zawierających określoną liczbę, masę albo objętość (w opakowaniu jednostkowym fabrycznym), powinien być zaopatrzony w trwale z nim złączoną informacją w języku polskim, umożliwiającą konsumentowi prawidłowe i pełne korzystanie z towaru. W szczególności na towarze lub jednostkowym opakowaniu towaru powinny być uwidocznione oznaczenia podstawowe: nazwa towaru, energochłonność, znak bezpieczeństwa, informacja o dopuszczeniu do obrotu w Polsce (homologacji), cena detaliczna i nazwa producenta oraz inne dane określone w odrębnych przepisach. Dalszymi oznaczeniami powinna być uzupełniona informacja o towarze niepełnowartościowym. Prawo kontrahenta, nie tyko konsumenta, do pełnej wiedzy o skutkach zawieranego kontraktu jest również chronione przez przepisy o wzorcach umownych, w tym ogólnych warunkach umów, regulaminach itp. Piśmiennictwo i orzecznictwo sformułowane na tle art. 384 k.c., a także na podstawie przepisów prawa bankowego (kolejnych ustaw) jest obszerne. Zasada ogólna w nich przyjęta jest wszakże wspólna: nie można odnosić korzyści z faktycznej niejawności okoliczności istotnych dla stosunku prawnego czy dokonanej czynności prawnej. Nie oznacza 44 W. J. Katner, Ogólne warunki umów, wzory umów i regulaminy w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego z 1990 roku, [w:] Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Józefowi Skąpskiemu, Kraków 1994, s Szerzej: E. Łętowska, K. Osajda [red.], Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich, Warszawa Dz.U. nr 22, poz Dz.U. nr 64, poz. 328.

16 230 TOMASZ STAWECKI to wszakże, że swoboda umów oraz zasada odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązanie pociąga za sobą bezwzględny obowiązek ujawnienia kontrahentowi wszystkich istotnych faktów. Ograniczenia takiego obowiązku, szczególnie uzasadnione zasadą prywatności, można spotkać np. w prawie pracy. W doktrynie podkreśla się, że osoba ubiegająca się o pracę nie musi ujawniać ani powołania do służby wojskowej, ani np. faktu pozostawania przez pracownicę lub kandydatkę 47 w ciąży. Zatajenie takich faktów nie narusza obowiązku udzielenia pracodawcy wyczerpujących i rzetelnych informacji, choć oczywiście zwiększa jego ryzyko właściwego doboru pracowników. Inną ilustracją bardzo rygorystycznej i bardzo drobiazgowej regulacji prawnej, zobowiązującej do ujawniania kontrahentowi (potencjalnej lub aktualnej stronie stosunku umownego) faktów, które mogą być dla niego istotne przed podjęciem decyzji handlowej lub później, są przepisy o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Przepisy ustawy z 21 sierpnia 1997 roku przewidują m.in. obowiązek przygotowania szczegółowego prospektu emisyjnego podlegającego publikacji w dwóch dziennikach, w tym co najmniej jednym ogólnopolskim, lub w pewnych przypadkach memorandum informacyjnego. Ponadto po opublikowaniu prospektu emitent papierów wartościowych ma obowiązek przekazywania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd każdej informacji, która może mieć wpływ na cenę emitowanych walorów. Z drugiej zaś strony instytucje sprawujące nadzór nad publicznym obrotem papierami wartościowymi mają w taki sposób wykonywać swoje kompetencje nadzorcze, aby obrót ów nie został zakłócony przez udostępnienie niepowołanym tzw. informacji poufnych (problem insider trading). Konieczność zapewnienia jawności i przejrzystości danych o spółce względem wspólników (akcjonariuszy) jako warunku sprawowania nadzoru korporacyjnego akcentuje 48 się również w odniesieniu do wszystkich spółek handlowych. Podobne przykłady można przytaczać jeszcze długo. IV. WARTOŚĆ JAWNOŚCI Powyższy przegląd instytucji prawnych inspirowanych ideą jawności jest wynikiem bardzo skromnego zamierzenia. To tylko próba wskazania sposobów przekładania ogólnego przekonania o dobroczynnej roli wiedzy o sprawach znaczących dla wspólnoty na konstrukcje prawnicze i przepisy. Z założenia została pominięta kwestia faktycznej skuteczności cytowanych ustaw. Już jednak dogmatyczna i teo- 47 A. Drozd, Uprawnienie podmiotu zatrudniającego do pozyskiwania informacji o kandydacie na pracownika, Państwo i Prawo 2000, nr 12, s. 66 i n. 48 Por. A. Szumański, Zasady nadzoru korporacyjnego OECD (corporate governance), Przegląd Prawa Handlowego 2000, nr 5, s. 7; T. Kulesza, Nadzór korporacyjny a zarządzanie spółką kapitałową, Warszawa 2002, s

17 JAWNOŚĆ JAKO WARTOŚĆ PRAWNA 231 retyczna analiza prowadzi do kilku konstatacji. Badając prawo z punktu widzenia idei publicznej jawności faktów dotyczących obywateli, dostrzegamy dwie przeciwstawne tendencje. Z jednej strony zakłada się swobodę uzyskiwania i rozpowszechniania informacji jako przejaw wolności i jako warunek wolności. Bez wiedzy o określonych rzeczach i zdarzeniach racjonalne postępowanie nie będzie na dłuższą metę możliwe, a sprawowanie władzy może zostać wypaczone przez ignorancję rządzących, bezkrytycyzm, korupcję i brak współpracy z rządzonymi. Podobnie w innych dziedzinach życia społecznego: gospodarce, nauce itp. W dziedzinie polityki jawność stanowi warunek i konsekwencję przyjęcia ustrojowej zasady demokracji i państwa prawnego, a w dziedzinie gospodarki i nauki: rozwoju, postępu, akumulacji itp. Jawność jawi się więc jako wartość instrumentalna: pozwala osiągnąć inne fundamentalne dobra społeczne. Jednocześnie wbrew ideowemu maksymalizmowi wyodrębnia się niektóre sfery życia społecznego, w których jawność ulega istotnym, czasem fundamentalnym ograniczeniom. W taki sposób traktuje się życie osobiste obywateli oraz te dziedziny, w których za poufnością informacji przemawiają interesy całej wspólnoty państwa. We wskazanych sferach jawność zostaje ograniczona zarówno przez różne sposoby ochrony danych osobowych i prywatności jednostek, jak i przez ochronę tajemnicy państwowej i służbowej. Tu prywatność jest szczególną postacią wolności negatywnej, wolności od.... Podmiotami, przed którymi jednostka jest chroniona, jest jednak nie tylko aparat państwowy, jak w tradycyjnej liberalnej teorii politycznej, ale inne jednostki. Jawność i prywatność nie są wszakże wartościami alternatywnymi. W dziedzinie wartości rzadko bowiem przyjmujemy postawę wszystko albo nic. Jawność i prywatność lub jawność i tajemnica państwowa stanowią raczej skrajne punkty na pewnej skali, podczas gdy konkretne rozwiązania ustrojowe i prawne są lokowane w różnych miejscach takiego continuum. Gdyby posłużyć się znanym rozróżnieniem R. Dworkina reguł i zasad, to problem jawności w prawie okazuje się raczej 49 kwestią zasad. Warto wreszcie dostrzec inny aspekt myślenia o jawności. W wieku XX idea ta zdawała się święcić jak wspomniałem na wstępie tryumfy. Z drugiej strony wartości życia osobistego, prywatność rozumiana jako prawo do odrębności człowieka we wspólnocie były postrzegane jako alternatywa. To, co prywatne, powinno być zachowane w poufności, a nie odkrywane przed innymi. Niekiedy jednak właśnie jawność określonych faktów służyła zachowaniu tożsamości człowieka i stanowiła wielkie dobro. Jeśli się czyta relacje o losach skazańców walczących o każdy dzień życia w łagrach pod kołem podbiegunowym, uświadamiamy sobie, że jawność może być wartością nieinstrumentalną, służącą człowiekowi bezpośrednio i nie będącą warunkiem realizacji innej wartości (wolności, bezpieczeństwa prawnego itp.). Dla niewolników XX wieku jednym z najbardziej dramatycznych przeżyć była 49 Koncepcja zasad (principles) została rozwinięta w pracy R. Dworkina: Biorąc prawa poważnie (Warszawa 1998, s. 56 i n.) w odniesieniu do sporu z pozytywizmem prawniczym H.L.A. Harta. Jednak kwestie etyczne i problem stopnia urzeczywistniania wartości jest szerzej omówiony w późniejszej pracy Dworkina: A Matter of Principle (Oxford 1986).

18 232 TOMASZ STAWECKI bowiem myśl, że nie pozostanie nawet najskromniejsza pamiątka ich egzystencji. Świadomość pisał Gustaw Herling-Grudziński że nikt nie dowie się o ich śmierci i o tym, gdzie ich pochowano, była dla więźniów jedną z największych tortur [...Nic] nie było w stanie stłumić naszego niepokoju o tym, że obóz sowiecki pozbawił miliony swych ofiar jedynego przywileju, jaki jest dany każdej śmierci jawności i jedynego pragnienia, jakie odczuwa podświadomie każdy człowiek 50 przetrwania w pamięci innych. Ta sama etyczna prawda znajduje zastosowanie także w przypadku instytucji prawnych: bardzo często nadanie określonym zachowaniom charakteru czynności prawnej, a zwłaszcza utrwalenie informacji o takich czynnościach w urzędowym rejestrze i publiczne ich ujawnienie służy organom władzy w procesie rządzenia, służy obywatelom w celu kontrolowania władzy lub w celu układania sobie stosunków osobistych, majątkowych i politycznych z innymi obywatelami. Czasem jednak jawność danych rejestrowych stanowi wartość samą w sobie. Dostrzegaliśmy to szczególnie silnie, gdy dla kontrastu z dzisiejszym spokojnym i względnie otwartym światem sięgamy do czasów pogardy. Czesław Miłosz przypomina dramat ludzi, którzy ze względu na pochodzenie lub na działalność konspiracyjną musieli zmienić swoją formalną tożsamość i płacili za to wysoką cenę. Przyzwyczajenie usuwa dane imię i nazwisko w cień, aż nabywa się nową osobowość [...] Kiedy ludzie noszą inne niż przed wojną nazwiska, trudno się bawić w akty stanu cywilnego. 51 Wstąpienie w związek małżeński jest to po prostu zamieszkanie razem. W tym sensie jawność określonych faktów jest nie tylko wartością społeczną, to znaczy wartością dla zbiorowości ludzkiej. Może także dla konkretnego człowieka być wartością egzystencjalną G. Herling-Grudziński, Inny świat. Zapiski sowieckie, Warszawa 1997, s Cz. Miłosz, Zniewolony umysł, Kraków 1999, s. 49.

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym 31.03.2011 r. 1 Celem niniejszej opinii jest przedstawienie zasady

Bardziej szczegółowo

1. Zasady i wartości konstytucyjne

1. Zasady i wartości konstytucyjne 1. Zasady i wartości konstytucyjne Podejmując problem zasady demokratycznego państwa prawnego, musimy mieć świadomość faktu, że żadna z wcześniejszych konstytucji polskich takiego przepisu nie zawierała.

Bardziej szczegółowo

Zasada proporcjonalności

Zasada proporcjonalności BIURO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ZESPÓŁ ORZECZNICTWA I STUDIÓW Zasada proporcjonalności (w odniesieniu do prawa publicznego) w tezach Trybunału Konstytucyjnego czerwiec 2009 Wykaz uwzględnionych orzeczeń:

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju

Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Red. Mariusz Maciejewski Warszawa 2014 Prawo do informacji publicznej. Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH

PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH Aleksandra Radwańska (rozdz. I-VII) Dag Nilsson (rozdz. VIII)

Bardziej szczegółowo

dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie

dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie Orzecznictwo sądów odgrywa

Bardziej szczegółowo

Anna Wojciechowska-Nowak

Anna Wojciechowska-Nowak Założenia do ustawy o ochronie osób sygnalizujących nieprawidłowości w środowisku zawodowym. Jak polski ustawodawca może czerpać z doświadczeń państw obcych? Anna Wojciechowska-Nowak Warszawa 2012 FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa

Bardziej szczegółowo

Przegląd Służby Cywilnej

Przegląd Służby Cywilnej Przegląd Służby Cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ISSN 2082 193X Kwiecień 2014 Dodatek do numeru 2 (29) z 2014 r. JAWNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Bardziej szczegółowo

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie.

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

Anna Surówka 1. Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela

Anna Surówka 1. Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela Anna Surówka 1 Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela Prawo do ochrony zdrowia chroni jedno z podstawowych dóbr każdego człowieka, dlatego też

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Anna Piszcz* Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki

Anna Piszcz* Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki 44 * Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki Spis treści I. Jak problem nielicznych stał się problemem wielu? II. Trudności w ocenie przynależności do grupy kapitałowej III.

Bardziej szczegółowo

Bartosz Olszewski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego

Bartosz Olszewski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego Bartosz Olszewski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego Przepisy odnoszące się do kwestii języka polskiego zawiera Konstytucja RP 1069 w art. 27 ( W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym

Bardziej szczegółowo

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny Karolina Borkowska Karolina Borkowska, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka trzeciego miejsca

Bardziej szczegółowo

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska Raport Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu Polska Spis treści 1. Definicja pokrzywdzonego i historia ustawodawstwa jemu poświęconego... 4 1.1 Definicja pomocy prawnej w krajowym ustawodawstwie... 6 1.2 Pomoc prawna

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Karolina Gałązka 1 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców Karolina Gałązka Warszawa, marzec 2012 >> POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 2 >> Karolina Gałązka Spis treści

Bardziej szczegółowo

Anna Łabno 1. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2

Anna Łabno 1. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2 Anna Łabno 1 Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2 I. Konstytucjonalizm przełomu XX i XXI w. można w różny sposób opisywać i oceniać. Można przypisać mu różne

Bardziej szczegółowo

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Raport Polska wersja oryginalna: Dorris de Vocht, Chapter 10 Poland [w:] Taru Spronken, Ed Cape, Zaza Namoradze, Roger Smith (red.) Effective Criminal Defence

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH SZKOŁA POLICJI W PILE ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH III SEMINARIUM z cyklu ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH PIŁA 2013 Biblioteka Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego

Bardziej szczegółowo

Parlamentarny mandat wolny jako jeden z mechanizmów wpływających na proces zarządzania państwem

Parlamentarny mandat wolny jako jeden z mechanizmów wpływających na proces zarządzania państwem Jakub Rzucidło Justyna Węgrzyn Parlamentarny mandat wolny jako jeden z mechanizmów wpływających na proces zarządzania państwem I. Wstęp Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Artura Kozaka,,wywłaszczenie człowieka

Bardziej szczegółowo

Robert Trzaskowski 1. Streszczenie. Przegląd Prawa Konstytucyjnego ------- Nr 2 (14)/2013 -------

Robert Trzaskowski 1. Streszczenie. Przegląd Prawa Konstytucyjnego ------- Nr 2 (14)/2013 ------- Przegląd Prawa Konstytucyjnego ------- Nr 2 (14)/2013 ------- Robert Trzaskowski 1 Czy istnieje możliwość ograniczenia drogi sądowej w dochodzeniu wolności lub praw? uwagi na marginesie art. 77 ust. 2

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY PRAWA i ADMINISTRACJI 1-2/2012 PÓŁROCZNIK. pod redakcją Andrzeja Kojdera

PROBLEMY PRAWA i ADMINISTRACJI 1-2/2012 PÓŁROCZNIK. pod redakcją Andrzeja Kojdera PROBLEMY PRAWA i ADMINISTRACJI PÓŁROCZNIK 1-2/2012 pod redakcją Andrzeja Kojdera Recenzent prof. dr hab. Edward Warzocha Zespół redakcyjny prof. dr hab. Andrzej Kojder (redaktor naczelny), dr Mirosław

Bardziej szczegółowo

Rozdział pierwszy. Unijny porządek prawny

Rozdział pierwszy. Unijny porządek prawny Rozdział pierwszy Unijny porządek prawny Unijny porządek prawny w szczególności charakteryzuje się autonomicznością oraz jednolitością jego stosowania we wszystkich państwach członkowskich 1 Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania WPŁYW SPOSOBU ORGANIZACJI DIALOGU SPOŁECZNEGO NA EFEKTY GOSPODARCZE

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania WPŁYW SPOSOBU ORGANIZACJI DIALOGU SPOŁECZNEGO NA EFEKTY GOSPODARCZE Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania mgr Marek Goliszewski WPŁYW SPOSOBU ORGANIZACJI DIALOGU SPOŁECZNEGO NA EFEKTY GOSPODARCZE Praca doktorska na kierunku Zarządzanie Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo