MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE Warszawa ul. Bursztynowa 2 tel. (+48 22) fax (+48 22) Warszawa, dnia r. W Y J A Ś N I E N I E Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGI W RAMACH PRIORYTETU II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza DZIAŁANIA 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia r. pod numerem 2014/S , oraz na własnej stronie internetowej i tablicy. Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy prawo zamówień publicznych, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez wykonawcę w dniu 11, 12, r. Treść niniejszego wyjaśnienia przesyła się wszystkim wykonawcom, którzy dotychczas zwrócili się o przysłanie specyfikacji oraz zamieszcza się na własnej stronie internetowej ( bez ujawniania źródła zapytania ). Pytania: 1. SIWZ obejmuje 14 zadań wzory umowy są dwa: na dostawę urządzeń i wdrożenie systemu. Zadanie X, na które chcemy złożyć ofertę dostawa i montaż systemu dostępu bezprzewodowego do sieci LAN i WLAN wymaga odrębnych zapisów nie ma nić wspólnego z wdrożeniem systemu. Czy do tego zadania będzie odrębna umowa, czy zastosowanie będzie miała umowa o dostawę i montaż sprzętu? 2. W umowie o wdrożenie systemu w 6 pkt. 1 określono, że po podpisaniu umowy, wykonawca ma przeprowadzić stadium wdrożenia, w oparciu o które wykonywany będzie przedmiot umowy; w 2 umowy określono, iż wykonawca zobowiązany jest uwzględnić strukturę organizacyjną, zasoby kadrowe, techniczne oraz uwzględnić zmiany, które mogą zajść u zamawiającego; w 6 pkt 7, 8, 11, 18, 19, 20 nakłada na wykonawcę obowiązek uwzględnienia zmian i modyfikacji w zakresie studium oprogramowania, a nawet sprzętu. Jak zatem, można prawidłowo złożyć ofertę skoro zakres prac będzie znany po stadium a dodatkowo w każdym czasie może być przez Zamawiającego zmieniany. 3.W 6 pkt 10 określono, iż zastrzeżenia mogą dotyczyć tylko niespełnienia wymagań określonych w załączniku nr 1 do umowy, studium wdrożeniowego lub protokołów uzgodnień. Skoro zarówno studium jak i funkcjonalność może być zmieniona na żądanie zamawiającego, jakie są gwarancje, że wykonawca wykona program zgodnie z załącznikiem nr 1, a zamawiający praktycznie zmieni

2 funkcjonalność z załącznika nr 1 w dowolny sposób i nie będzie chciał dokonywać odbioru, gdy wykonawca wykona funkcje oprogramowania zgodnie z załącznikiem nr 1 a nie będzie chciał dokonywać nieuzasadnionych zmian? 4. Żądanie zmian i modyfikacji przez zamawiającego, może w praktyce drastycznie zmienić funkcje systemu, a to wymaga czasu i dodatkowych środków. Jakie są gwarancje dla wykonawcy w zakresie terminów i ceny w przypadku zmian i modyfikacji i jakie są możliwości nie wykonania zmiany gdy w ocenie wykonawcy będą nieuzasadnione lub odbiegające znacznie od załącznika nr 1? 5.brak w umowie definicji zmian i modyfikacji. Modyfikacje mogą oznaczać nawet wykonanie nowych modułów systemu. Na czym mogą polegać modyfikacje wg. zamawiającego? 6. Czy w przypadku dokonania zmian modyfikacji, automatycznie będzie stosowany 18 i umowa będzie anektowana w zakresie terminu wykonania i ceny? 7. W 15 wykonawca ma płacić kary umowne za opóźnienie, a co jeżeli opóźnienie wynikać będzie z braku współdziałania przez Zamawiającego? 8. W 16 określono, że pozostała część zabezpieczenia, zostanie zwrócona po upływie okresu rękojmi. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, rękojmia wynosi 12 miesięcy, czy zatem zabezpieczenie zostanie zwrócone przed upływem gwarancji? 9. Czy konieczny jest dziesięcioletni dostęp do części zamiennych urządzeń, producenci na ogół ograniczają dostęp do 5 ciu lat? 10. Dotyczy Zadania IV A 80 tabletów z peryferiami i akcesoriami OPZ Część nr: 5 Nazwa: Zadanie IV 80 tabletów z peryferiami i akcesoriami pkt 1 czy Zamawiający dopuszcza brak powłoki oleofobowej? Powyższa funkcjonalność jest istotna z punktu widzenia użytkownika konsumenckiego. W środowisku pracy narażającym urządzenie na uszkodzenia/zachlapania oraz ekspozycję na czynniki organiczne istotniejsza jest dezynfekowalność roztworem z zawartością alkoholu, co często wyklucza opcję powłoki oleofobowej. 11. Dotyczy Zadania IV A 80 tabletów z peryferiami i akcesoriami OPZ Część nr: 5 Nazwa: Zadanie IV 80 tabletów z peryferiami i akcesoriami pkt 5 wbudowany akumulator czy zamawiający dopuszcza brak możliwości ładowania przez przewód USB (dołączony do zestawu), po podłączeniu do komputera? Tablet wyposażony w dedykowaną stację dokującą przeznaczoną do ładowania urządzenia, do której można popiąć również komputer i za jego pomocą połączyć się z tabletem, jest rozwiązaniem bezpieczniejszym i bardzie ergonomicznym. Stabilna podstawa stacji dokującej zapewnia tabletowi lepszą ekspozycję i zabezpiecza go przed upadkiem, zapewniając jednocześnie połączenie z komputerem. 12. Dotyczy Zadania IV A 80 tabletów z peryferiami i akcesoriami OPZ Część nr: 5 Nazwa: Zadanie IV 80 tabletów z peryferiami i akcesoriami pkt 8 wbudowana kamera tylna czy Zamawiający dopuszcza brak funkcji stabilizacji obrazu? Wymóg stabilizacji obrazu spełniają przede wszystkim tablety konsumenckie, które nie są dostosowane do pracy warunkach szpitalnych. Funkcjonalność ta nie ma praktycznego zastosowania w placówce medycznej. Do akwizycji obrazów medycznych służą bowiem specjalistyczna aparatura medyczna. Wymóg ten nie sprawdza się również w przypadku wbudowanego w tablet czytnika kodów kreskowych, znacznie szybszego, dokładniejszego i efektywniejszego rozwiązania od funkcji czytania kodów przy użyciu kamery. 13. Zadanie X

3 Dotyczy Zadania IV A 80 tabletów z peryferiami i akcesoriami OPZ Część nr: 5 Nazwa: Zadanie IV 80 tabletów z peryferiami i akcesoriami pkt. 10 funkcja geotagowania zdjęć oraz filmów czy zamawiający dopuszcza tablet pozbawiony funkcji geotagowania zdjęć oraz filmów? Wymaga funkcjonalność stanowi rozwiązanie typowo konsumenckie wspierające media społecznościowe i nie ma zastosowania w środowisku profesjonalnym, szczególnie w warunkach szpitalnych 14. Czy Zamawiający mógłby opublikować formularze cenowe, formularz ofertowy, wzory wszystkie oświadczenia w formie edytowalnej np. MS WORD na stronie 15. Dotyczy Zadania X. Czy Zamawiający przewiduje instalację radiowych punktów dostępowych na poziomie -2 szpitala? 16. Dotyczy Zadania XI. Czy Zamawiający wymaga wykonania okablowania strukturalnego na poziomie -2 szpitala? 17.dotyczy Zadania XI. Czy Zamawiający wymaga działania systemu komunikacji bezprzewodowej na poziomie -2 szpitala? 18. Dotyczy zadania XI. Czy Zamawiający wymaga aby moduły przyłóżkowe wraz z modułami pacjenta medycznego systemu przywoławczego zostały zainstalowane przy wszystkich łóżkach znajdujących się w salach chorych na terenie całego szpitala? 19. Dotyczy Zadania XI. Czy Zamawiający dopuszcza, aby ładowarki zbiorcze do akumulatorów (wymienione w punkcie A.3.b) posiadały 6 slotów na akumulatory? 20. dotyczy Zadania XI. Czy Zamawiajacy może określić wymagania dla modułów łazienkowych/ toaletowych medycznego systemu przywoławczego? Czy moduły te muszą być zainstalowane we wszystkich taletach/łazienkach pacjentów na terenie całego szpitala? 21. Dotyczy Zadanie VII dostawa i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, F. Wdrożenia oraz szkolenia 2. Wykonawca na podstawie informacji uzyskanych w wyniku przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej dokona wdrożenia systemu dla 120 jednostek obejmującego: a) instalację oraz konfigurację na serwerze Zamawiajacego wersji szkoleniowej oraz produkcyjnej systemu EZD, czy zamawiajacy mówiąc o 120 jednostkach ma na myśli jednostki organizacyjne w obrębie funkcjonowania Szpitala, czy poszczególne jednostki o odrębnych adresach? Czy Zamawiający ma na myśli jedną instalację systemową czy 120 odrębnych? Czy analiza przedwdrożeniowa odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego czy w 120 odrębnych Jednostkach? 22.. Dotyczy Zadanie VII dostawa i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, H. Asysta techniczna W ramach świadczenia asysty technicznej Zamawiajacemu musi przysługiwać pula min 300 roboczogodzin specjalistów ds. wsparcia technocznego. Musi istnieć możliwosć zmiany godzin wsparcia technicznego na godziny prac programistycznych (po zaakceptowaniu przez obie strony warunków realizacji, w tym czasochłonności), 5. Przedmiotem usługi Asysty Technicznej świadczonej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiajacego ma być: a) gotowość do świadczenia konsultacji telefonicznej; b) gotowość do świadczenia zdalnej pomocy użtkownikom systemów poprzez zdalne połączenia do komputera użtkownika z zgodą i pod nadzoremzamawiajacego. 6. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dotatkowych, a nieprzewidzianych w SIWZ sunkcjonalności w systemie, po zaakceptowaniu przez obie strony warunków realizacji (w tym pracochłonności) w zakresie min. 300 roboczogodzin. Poroszę o doprecyzowanie którego zadania dotyczą 300 roboczogodziny? 23. Czy Zamawiajacy dopuści rozwiązanie składajace się z 4 kontrolerów pracujących w trybie redundantym? 24. Czy Zamawiajcy dopuści punkty dostępowe obsługujące 16 SSID?

4 25. Czy Zamawiajacy dopuści kontroler nie posiadający możliwości zarządzania przez CLI oraz nie posiadający portu konsoli? 26. Czy Zamawiający dopuści kontroler nie obsługujący sieci kratowych typu mash? 27. Zapis w SIWZ o treści: Urządzenie musi być wyposażone w zaawansowany system antenowy o następujących cechach: a) anteny wbudowane i zintergorwane z punktem dostepowym; b) system antenowy musi się składać z nie mniej niż 7 elementów; c) każdy element systemu antenowego musi być niezależnie sterowany przez element programowo sprzętowy punktu dostępowego, w celu uzyskania optymalnego pokrycia sygnałem radiowym- w sumie nie mniej niż 128 kombinacji aktywnego ustawienia systemu antenowego wskazuje na jednego producenta Urządzenia. Czy Zamawiajacy dopuszcza odstąpienie od nienijszego zapisu? 28. Z uwagi na występowanie dużego prawdopodobieństwa zakółceń sygnału propagowanego przez AP w 2,4Ghz przez inne urządzenia, czy Zamawiajacy nie rozpatruje rozszerzenia zakresu przcy AP również o możliwość pracy w częstotliwości 5Ghz 29. Zamawiajacy nie wymaga obsługi priorytetów ruchu dla np.: krytycznych aplikacji medycznych funkcjonalność ta może być niezbędna do obsługi urządzeń medycznych np. podtrzymujących funkcje życiowe. Czy zamawiajacy uzupełni SIWZ o zapis dotyczący priorytetyzacji ruchu? 30. Zamawiający wymaga aby system telefoniczny i przywoławczy pracował w częstotliwościach radiowych innych niż WiFi co będzie wiązało się z potrzebą położenia dodatkowj sieci kablowej pod system typu DECT. Na świecie są już sprawdzone systemy (telefoniczne i przywołwcze) pracujące na profesjonalnych systemach WiFi redukujących koszty podwójnego okablowania. W związku z tym czy Zamawiajacy odstąpi od niniejszego wymogu rodzielania częstotliwościowego sytemu telefonicznego i przywołwczego? 31. Dotyczy: Zadanie X WiFi - dostawa i montaż systemu dostępu bezprzewodowego do sieci LAN i WAN KONTROLER SIECI BEZPRZEWODOWEJ Zamawiający wymaga kontrolera oraz urządzenia AP obsługującego 23 punkty dostępowe. Według najlepszej wiedzy Oferenta, we wdrożeniach sieci WLAN stosuje się maksymalnie 5 SSID na urządzenie i jest to górny limit, który pozwala na sprawną pracę sieci bezprzewodowej, ponieważ każdy SSID generuje ruch sygnalizacyjny który zmniejsza efektywność wykorzystania medium radiowego. Oferent sugeruje zmianę wymaganej maksymalnej liczby SSID na Dotyczy: Zadanie X WiFi - dostawa i montaż systemu dostępu bezprzewodowego do sieci LAN i WAN KONTROLER SIECI BEZPRZEWODOWEJ Zamawiający buduje sieć mającą docelowo obsłużyć nawet 500 urządzeń, ale wymaga jedynie 2 miedzianych portów 10/100/1000 Mbit/s. Oczywistym jest, że nie cały ruch generowany przez urządzenia AP będzie docierał do kontrolera, jednak zakładając tylko 10 Mbit/s pochodzące z ruchu Guest, który według najlepszych praktyk powinien zostać zakończony na firewallu kontrolera, otrzymujemy 1230 Mbit/s dla obecnego wdrożenia i ponad 6 Gbit/s dla docelowej ilości AP. Oferent mając na uwadze dobro Zamawiającego sugeruje zmianę wymogu na minimum dwa pory 10 Gbit/s. 33. Dotyczy: Zadanie X WiFi - dostawa i montaż systemu dostępu bezprzewodowego do sieci LAN i WAN KONTROLER SIECI BEZPRZEWODOWEJ Ponieważ kontroler stanowi kluczowy element sieci, sugerowane jest aby został wyposażony w dwa zasilacze wymienne w czasie pracy urządzenia. Zamawiający zdecydował się na dwa kontrolery pracujące w trybie HA, jednak mimo to powinien umieścić taki wymóg, szczególnie że kontrolery tej klasy przeważnie posiadają dwa zasilacze. 34. Dotyczy: Zadanie X WiFi - dostawa i montaż systemu dostępu bezprzewodowego do sieci LAN i WAN RADIOWE PUNKTY DOSTĘPOWE

5 Zamawiający ogranicza maksymalną wagę punktu radiowego. Oferent postuluje wykreślenie tego zapisu jako parametru nie mającego wpływu na pracę czy użytkowanie urządzenia. 35. Dotyczy: Zadanie X WiFi - dostawa i montaż systemu dostępu bezprzewodowego do sieci LAN i WAN RADIOWE PUNKTY DOSTĘPOWE Zamawiający ogranicza pobór mocy urządzenia poniżej progu który jest zarezerwowany dla tego typu urządzeń. Oferent postuluje dopuszczenie urządzeń pobierających do 10W w stresie. 36. Dotyczy: Zadanie X WiFi - dostawa i montaż systemu dostępu bezprzewodowego do sieci LAN i WAN RADIOWE PUNKTY DOSTĘPOWE Zamawiający wymaga kontrolera oraz urządzenia AP obsługującego 23 punkty dostępowe. Według najlepszej wiedzy Oferenta, we wdrożeniach sieci WLAN stosuje się maksymalnie 5 SSID na urządzenie i jest to górny limit, który pozwala na sprawną pracę sieci bezprzewodowej, ponieważ każdy SSID generuje ruch sygnalizacyjny który zmniejsza efektywność wykorzystania medium radiowego. Oferent sugeruje zmianę wymaganej maksymalnej liczby SSID na Dotyczy: Zadanie X WiFi - dostawa i montaż systemu dostępu bezprzewodowego do sieci LAN i WAN RADIOWE PUNKTY DOSTĘPOWE Parametry podane w punktach 13 i 19: Urządzenie musi zapewniać maksymalne wzmocnienie co najmniej 4dBi dla nadawania i odbioru oraz filtrowanie interferencji na poziomie -10dB. Urządzenie musi być wyposażone w zaawansowany system antenowy o następujących cechach: a) anteny wbudowane i zintegrowane z punktem dostępowym; b) system antenowy musi się składać z nie mniej niż 7 elementów; c) każdy element systemu antenowego musi być niezależnie sterowany przez element programowo-sprzętowy punktu dostępowego, w celu uzyskania optymalnego pokrycia sygnałem radiowym w sumie nie mniej niż 128 kombinacji aktywnego ustawienia systemu antenowego. Odwołują się wprost do specyfikacji urządzeń firmy Ruckus i nie znajdują odzwierciedlenia w parametrach użytkowych u innych producentów, ponieważ są pojęciami właściwymi wyłącznie dla tego producenta nie mającymi potwierdzenia w standardach czy regulacjach. Urządzenia tego typu są charakteryzowane przez ilość fizycznych anten oraz ich wzmocnienie. Oferent postuluje wykreślenie obu zapisów i zastąpienie ich uniwersalnymi parametrami jakimi są ilość wbudowanych anten oraz ich wzmocnienie wyrażone w dbi. 38. Dotyczy: Zadanie X WiFi - dostawa i montaż systemu dostępu bezprzewodowego do sieci LAN i WAN MOSTY RADIOWE Zamawiający ogranicza maksymalną wagę punktu radiowego. Oferent postuluje wykreślenie tego zapisu jako parametru nie mającego wpływu na pracę czy użytkowanie urządzenia. 39. Dotyczy: Zadanie XI Interkom - dostawa i wdrożenie wewnętrznego systemu komunikacyjnego i przywoławczego W "opisie przedmiotu zamówienia" dla zadania XI, rozdz. A, pkt. 4, ppkt. c) Zamawiający wymaga: c) rozbudowa zlokalizowanych na terenie Szpitala węzłów dystrybucyjnych okablowania logicznego (z wymianą szafek dystrybucyjnych) Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie wymaganej ilości i wielkości nowych szafek dystrybucyjnych. 40. Dotyczy: Zadanie XI Interkom - dostawa i wdrożenie wewnętrznego systemu komunikacyjnego i przywoławczego W "opisie przedmiotu zamówienia" dla zadania XI, rozdz. A, pkt. 1) Zamawiający wymaga: 1. Zamawiający Medyczny system przywoławczy musi być dostępny dla wszystkich pacjentów przebywających w salach chorych oraz w łazienkach na terenie Szpitala.

6 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie planów oddziałów szpitala wraz z naniesieniem rozmieszczenia łóżek oraz łazienek. 41. Dotyczy: Zadanie XI Interkom - dostawa i wdrożenie wewnętrznego systemu komunikacyjnego i przywoławczego W "opisie przedmiotu zamówienia" dla zadania XI, rozdz. A, pkt. 3) Zamawiający wymaga: Bramę VoIP, skonfigurowaną do współpracy z centralą Szpitala Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie informacji na temat producenta obecnej centrali telefonicznej oraz możliwym łączu za pomocą którego będzie można wykonać integrację z bramą VoIP. 42. Dotyczy: Zadanie XI Interkom - dostawa i wdrożenie wewnętrznego systemu komunikacyjnego i przywoławczego W "opisie przedmiotu zamówienia" dla zadania XI, rozdz. B, pkt. 1) Zamawiający wymaga: Rozbudowę okablowania i węzłów dystrybucyjnych Na udostępnionych planach zaznaczonych jest 382 punkty dostępowe LAN. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji w których miejscach przewidziana jest reszta punktów dostępowych w ilości 250 szt. 43. Dotyczy: Zadanie XI Interkom - dostawa i wdrożenie wewnętrznego systemu komunikacyjnego i przywoławczego: W "opisie przedmiotu zamówienia" dla zadania XI, rozdz. C, pkt. 2) Zamawiający wymaga: Aby system przywoławczy działał w oparciu o protokół IP. Czy ilość 510 punktów dostępowych przewidziana jest również dla systemu przywoławczego? Czy ilość ta przewiduje podłączenie stacji bazowych DECT? Odpowiedzi: 1. Zgodnie z SIWZ 2. Ofertę należy przygotować z należytą starannością zgodnie z SIWZ. 3. Projekt umowy należy czytać w całości, a nie tylko wybiórczo patrz 18 projektu umowy. gdyby zamawiajmy chciał zmienić cały opis przedmiotu zamówienia nie określał by go w prowadzonym postępowaniu. Ponadto istnieje jeszcze jedno ustawa Prawo zamówień publicznych dokładnie art Jak odpowiedź w pkt 3 5. Jak odpowiedź w pkt 3 6. dokonywane zmiany nie będą wykonywane automatycznie, każda zmiana wymaga formy pisemnej i zgody zamawiającego. 7. Zamawiający po to przeprowadza postępowanie aby zrealizować określone zadanie. Prawa i obowiązki określa dokumentacja przetargowa. 8. Zgodnie z zapisami SIWZ po okresie rękojmi jak i gwarancji. 9. Sprzęt i aparatura medyczna wymagany dostęp części zamiennych 10 lat; pozostały sprzęt i wyposażenie wymagany dostęp części zamiennych 5 lat 10. Zamawiający dopuszcza tablety z ekranem bez powłoki oleofobowej. 11. Zamawiający dopuszcza brak możliwości ładowania akumulatora tabletu poprzez przewód USB, o ile każdy tablet zostanie dostarczony wraz ze stacją dokującą, za pośrednictwem której akumulator będzie mógł być ładowany. 12. Zamawiający nie dopuszcza- funkcja stabilizacji obrazu jest istotna przy tworzeniu dokumentacji fotograficznej. 13. Zamawiający nie dopuszcza tabletów pozbawionych funkcji geotagowania dokumentacji fotograficznej. 14. Zamawiający nie ma takiej możliwości. Jednak może przesłać wykonawcy em na jego prośbę. 15. Nie. Zamawiający nie przewiduje budowy sieci bezprzewodowej na poziomie Nie. Zamawiający nie planuje budowy okablowania strukturalnego na poziomie -2

7 17. Nie. Zamawiający nie wymaga, aby system komunikacji bezprzewodowej funkcjonował na poziomie Tak. Zamawiający wymaga, aby przy wszystkich łóżkach pacjentów zostały zainstalowane moduły pacjenta. 19. Tak. Zamawiający dopuszcza, aby ładowarki zbiorcze były wyposażone w 6 slotów na akumulatory. 20. Moduł łazienkowy musi spełniać następujące wymagania: a) wyposażony w minimum 1 przycisk (wezwanie), podświetlany, sygnalizujący wciśnięcie; b) wyposażony w mechanizm pociągowy, umożliwiający wygenerowania wezwania; c) mechanizm pociągowy zaprojektowany tak, aby nie uległ uszkodzeniu przy wielokrotnym pociąganiu; d) klasa szczelności minimum IP40 (zgodnie z normą EN 60529); e) możliwość czyszczenia płynem dezynfekującym; f) każdy moduł musi być jednoznacznie identyfikowany w skali całej instalacji przywoławczej; Moduły łazienkowe muszą zostać zainstalowane w łazienkach wewnątrzoddziałowych, które są przeznaczone dla hospitalizowanych pacjentów. 21. Zamawiający wymaga, aby system EZD obsługiwał 120 jednostek funkcjonujących w siedzibie Zamawiającego, pod jednym adresem. O instalacji systemowej bądź 120 odrębnych instalacjach zdecyduje Wykonawca, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy przedwdrożeniowej, przeprowadzonej w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający wymaga dostarczenia systemu umożliwiającego sprawne zarządzanie dokumentacją, na Wykonawcy natomiast spoczywa obowiązek dobrania optymalnej konfiguracji systemu EZD umożliwiającej spełnienie wymagań stawianych przez Zamawiającego. 22. Wykonawca musi zapewnić gotowość do świadczenia usług programistycznych przy dostosowaniu systemu EZD do szczególnych i nie przewidzianych w SIWZ funkcjonalności tego systemu - w zakresie 300 roboczogodzin. Zamawiający wymaga ponadto, aby Wykonawca świadczył usługi asysty technicznej zakresie 300 roboczogodzin. Część zakontraktowanych roboczogodzin asysty technicznej może zostać zamieniona na dodatkowe roboczogodziny prac programistycznych związanych z systemem EZD - po zaakceptowaniu przez obie strony warunków realizacji zadań wymagających programowania. 23. Nie. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga pojedynczego kontrolera sieci WiFi dla całej instalacji i zabezpieczenia przed jego usterką za pomocą urządzenia redundantnego. 24. Nie. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji w zakresie liczby SSID obsługiwanych przez punkt dostępowy WiFi. 25. Nie. Zgodnie z SIWZ. Funkcje zdalnego zarządzania kontrolerem za pośrednictwem CLI oraz konsoli serial są istotne dla Zamawiającego. 26. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga, aby kontroler WiFi obsługiwał sieci kratowe (mesh) 27. NIE. Zgodnie z SIWZ. Zaawansowany system antenowy jest niezbędny dla zapewnienia właściwego pokrycia sygnałem sal i korytarzy budynków należących do Zamawiającego. Na funkcjonowanie sieci WiFi u Zamawiającego będą miały wpływ kształt poszczególnych budynków, ich rozmieszczenie oraz obecność różnorodnych instalacji biegnących w ścianach i stopach. 28. Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga), aby punkty dostępowe WiFi pracowały również w częstotliwości 5GHz. 29. NIE. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga jedynie, aby radiowe punkty dostepowe pozwalały na konfigurowanie osobnych polityk dostępu i reguł obsługi (QoS, Quality of Service) dla co najmniej

8 16 odrębnych sieci WiFi. Instalacja WiFi nie będzie służyć do kontrolowania pracy urządzeń podtrzymujących funkcje życiowe pacjentów. 30. NIE. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga, aby system telefoniczny i przywoławczy korzystał ze standardu DECT w zakresie łączności z terminalami bezprzewodowymi. 31. Zgodnie z SIWZ. 32. Zgodnie z SIWZ. 33. Zgodnie z SIWZ. 34. Konieczność określenia maksymalnej dopuszczalnej wagi punktów dostępowych wynika ze specyfiki miejsc, w których urządzenia te zostaną zainstalowane (np. ponad sufitami podwieszanymi). Zamawiający nie godzi się na zniesienie limitu wagi urządzenia. 35. Zamawiający akceptuje propozycje podniesienia dopuszczalnego poboru mocy urządzeń WiFi do poziomu określonego w standardzie IEEE 802.2af. 36. Nie. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji w zakresie liczby SSID obsługiwanych przez punkt dostępowy WiFi. 37. Zgodnie z SIWZ 38. Zgodnie z SIWZ. Konieczność określenia maksymalnej dopuszczalnej wagi mostów radiowych wynika ze specyfikacji miejsc, w których urządzenia te zostaną zainstalowane (np. ponad chodnikiem, na ścianie budynku). Zamawiający nie godzi się na zniesienie limitu wagi urządzeń 39. Liczbę szafek dystrybucyjnych określi samodzielnie Wykonawca, po wizji lokalnej i zaprojektowaniu przebiegu instalacji. Wykonawca ustali również rozmiary szafek - w zależności od liczby połączeń doprowadzonych do poszczególnych punktów dystrybucyjnych, przy uwzględnieniu wymogów opisanych w specyfikacji: o konstrukcja szafki musi być przystosowana do montażu urządzeń w obudowach typu "rack 19 cali" o łębokości do 45cm; o wysokość zastosowanych szafek musi pozwalać na zamontowanie: - paneli rozdzielczych i urządzeń użytkowanych obecnie przez Szpital, - paneli rozdzielczych RJ45, - urządzeń o wysokości 8U, do zamontowania przez pracowników Szpitala. 40. Wykonawca może zapoznać się z planami oddziałów i z rozmieszczeniem łóżek oraz łazienek podczas wizji lokalnej. 41. Producentem centrali telefonicznej jest: PLATAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Platanowa Sopot Polska Centrala telefoniczna to urządzenie PLATAN DELTA, skomunikowane z siecią telefoniczną za pośrednictwem linii E1, z obsługą protokołu DSS Istniejąca instalacja, obsługuje 250 istniejących punktów dostępowych Ethernet (RJ45). Z lokalizacją istniejących 250 punktów dostępowych Ethernet Wykonawca może się zapoznać podczas wizji lokalnej. 43. Zamawiający nie przewiduje podłączenia stacji bazowych DECT do punktów dostępowych przeznaczonych dla stacji roboczych. Okablowanie UTP do stacji bazowych DECT musi zostać doprowadzone niezależnie. Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych oraz zapisów pkt. VIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokonuję zamian przedmiotu zamówienia, polegające na zmianie błędnie zamieszczonego formularza cenowego na poprawny w zakresie zadania VII

9 Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. W związku ze zmianą zapisów SIWZ, Zamawiający zgodnie z art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwa termin składania ofert na dzień r. do godziny 12:00 oraz termin otwarcie ofert na dzień r. godzina 12:30

MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE 04 749 Warszawa ul. Bursztynowa 2 tel. (+48 22) 47 35 145 fax (+48 22) 613 19 92 www.mssw.pl zamowienia@mssw.pl Warszawa, dnia 10.03.2014 r. W Y J A Ś N

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r.

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ:

Zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ: MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE Sp. z o. o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 5242688913 REGON 141983460

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Projekt Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: ę ó ó í ó Í ółí ś ó ł ó Ś í ę ó ó ó ż ą Í Í ę Ą Śĺ ĺ ś ľ É Í ĺ ł łĺ Á ś Definicje: Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: Postępowanie Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a) Przedmiot i zakres stosowania Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest zadanie polegające na budowie sieci bezprzewodowej,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo Oznaczenie sprawy: AW.271.4.10.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA I ADAPTACJA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO I RADIOWEGO OBSŁUGUJĄCEGO WEZWANIA Z OBSZARU DZIAŁANIA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

ROZBUDOWA I ADAPTACJA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO I RADIOWEGO OBSŁUGUJĄCEGO WEZWANIA Z OBSZARU DZIAŁANIA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5c do SIWZ

Załącznik nr 5c do SIWZ Załącznik nr 5c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowy i modernizacji sieci LAN oraz Modernizacji serwerowni w budynku szpitala MSW w Białymstoku w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem systemu DCS, FIDS i FIS dla Portu Lotniczego Lublin S.A.

Dotyczy: Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem systemu DCS, FIDS i FIS dla Portu Lotniczego Lublin S.A. Lublin, dnia 25.05.2012r. Dotyczy: Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem systemu DCS, FIDS i FIS dla Portu Lotniczego Lublin S.A. Ogłoszenie zostało opublikowane w Dz.Urz.UE w dniu 10/05/2012 pod nr

Bardziej szczegółowo

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV:

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV: Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena.

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo