ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk adzie urz du miasta The implementation of the quality management system in the civil service on the basis of the office of the town Streszczenie: Na poziomie funkcjonowania administracji realizowana musi by konstytucyjna zasada pa stwa prawa. Coraz bardziej po dane staje si stosowanie metod zarz dzania, które mog i powinny usprawni prac urz du, rozumianego jako podmiot wiadcz cy konkretne us ugi dla obywatela klienta. Wspó czesne wymagania stawiane administracji oparte s na nowoczesnych i skutecznych standardach jako ciowych ISO W artykule przedstawiono metodyk wdra ania systemu zarz dzania jako ci ISO 9001 w administracji publicznej na przyk adzie urz du miasta. Abstract: On the level of the workings of an administration has to be realized constitutional principle "the state of right. There are more and more desirable apply to complying management methods, which can and should improve the work of an administration, understood as an organization serves for a concrete citizen customer. The present requirements directed at the administration are based on modern and effective quality standards ISO This paper shows the methodology of implementation of the quality management system ISO 9001 in public administration on the example of The Office of thetown. Wprowadzenie Pe na ocena dzia ania instytucji publicznej mo e by dokonana tylko w sytuacji, kiedy mo na odnie liczb i jako wyników do za o onych rezultatów. Obecnie bardzo wyra nie wida rozbie no mi dzy tym, czego oczekuj obywatele od administracji, a tym, co ona dostarcza. Paradoks polega na tym, e zarówno instytucjonalny system nadzoru nad dzia aniami administracji, jak i oceny opinii publicznej dostarczaj negatywnych przyk adów w tym zakresie, a sposoby wiadczenia i oceny us ug publicznych nie zmieniaj si.

2 J. Toru ski Coraz wi ksza presja otoczenia zmusza do zmian w sektorze prywatnym, oraz coraz bardziej dotyka jednostek administracji publicznej. W pod wiadomo ci Polaków ci gle panuje przekonanie o bardzo niskiej jako ci us ug wiadczonych przez urz dy administracyjne, o braku w nich dostatecznych informacji pozwalaj cych na szybkie i sprawne za atwienie danych spraw, jak równie pozostawiaj ce wiele do yczenia traktowanie interesantów. Oczekiwaniem obywateli jest, by urz dy by y przyjazne i przejrzyste. Chcieliby my wiedzie, dlaczego podejmowane s takie, a nie inne decyzje dotycz ce wielu ró nych spraw, a jako potencjalni klienci chcieliby my odczu popraw jako ci wiadczonych us ug. Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji jest metod nowoczesn, doskonal c zarz dzanie. Wdro enie systemu rozwi za zapewniaj cych jako, opartego na normie ISO 9001, zobowi zuje do ci g ego doskonalenia, definiowania potrzeb interesantów oraz ich realizowania w sposób efektywny i ekonomiczny. Takie dzia ania w urz dach administracji publicznej stwarzaj mo liwo ci budowy przejrzystych, uporz dkowanych, samodoskonal cych si organizacji otwartych na potrzeby klientów i pracowników. Artyku przedstawia analiz i prób oceny wdra ania systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk adzie urz du miasta. System Zarz dzania Jako ci Poj cie systemu wyst puje w wielu dziedzinach nauki i przyjmuje ró ne znaczenie. Jednak e w nauce organizacji i zarz dzania mówi si o systemach zarz dzania, okre lanych jako konkretny uporz dkowany zbiór regu, norm i praktycznych umiej tno ci kadry kierowniczej, okre laj cych zasady i sposoby zachowania przedsi biorstw oraz instytucji, które je kreuj. Realizowany jest poprzez planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrol. System jako ci uwzgl dnia takie elementy, jak: rodki i przedmioty pracy, metody, technologie, pracownicy i wzajemne relacje pomi dzy tymi elementami. Do relacji tych zaliczamy: kompetencje, zale no ci s u bowe, czynno ci produkcyjne i inne. Istot systemu zapewnienia jako ci jest odej cie od dotychczasowego pojmowania jako ci jako kontroli wyboru. Za jako bowiem odpowiada nie komórka jako ci, lecz system zarz dzania. Norma ISO 8402 definiuje system jako: struktur organizacyjn, roz- o enie odpowiedzialno ci, procedury, procesy i zasoby umo liwiaj ce zarz dzanie jako ci. Natomiast zapewnienie jako ci to wszystkie zaplanowane i systematyczne dzia ania, które s niezb dne do uzyskania i utrzymywania odpowiedniego stopnia wiarygodno ci, e wyrób lub us uga b dzie spe nia ustalone wymagania jako ciowe. System zapewnienia jako- ci w przedsi biorstwie to konkretny zbiór zasad, procesów, procedur i re- 22

3 Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej gu o charakterze organizacyjnym, administracyjnym, technicznym i personalnym, stanowi cy gwarancj jego sprawnego funkcjonowania. 1 W normach ISO 9000 znajdziemy okre lenie wymaga dotycz cych systemu jako ci. Za opracowanie, wprowadzanie, stosowanie systemu odpowiedzialne jest kierownictwo. Do jego obowi zków nale y 2 : opracowanie polityki jako ci i zagwarantowanie odpowiednich rodków, by by a zrozumia a, wdro ona i stosowana, wdro enie systemu zapewnienia jako ci, który b dzie realizowa polityk jako ci, zapewnienie rodków finansowych dla realizacji celów jako ciowych w systemie, okre lenie czynników jako ciowych wp ywaj cych na pozycj rynkow firmy, a tak e okre lenie zada zwi zanych z wprowadzeniem nowych produktów, procesów, dla wdro enia celów i polityki jako ci opracowanie i opublikowanie dokumentacji systemowej. Wdro enie systemu jako ci uwarunkowane jest skierowaniem wszystkich funkcji zarz dzania na jako poprzez planowanie celów jako ciowych, oraz sterowanie jako ci, czyli okre lanie zada metod i rodków umo liwiaj cych egzekwowanie ustalonej jako ci na poszczególnych etapach procesu wytwarzania wyrobu lub wiadczenia us ugi. Prawid owo wdro ony system powinien realizowa polityk i cele przedsi biorstwa, oraz zapewni to, e: system jest dobrze rozumiany i efektywny, wyroby i us ugi rzeczywi cie spe niaj oczekiwania odbiorców, a g ówny nacisk jest po o ony bardziej na zapobieganie problemom ni na ich wykrywanie. Podstawowy standard ISO 9000:2000, który firmy przyjmuj jako wytyczne w zakresie budowania takiego systemu, koncentruje si na czterech g ównych elementach: 3 okre leniu celów, zada i odpowiedzialno ci, przygotowaniu odpowiednich zasobów ( rodków dla realizacji procesów), zarz dzaniu procesami realizacji wyrobu w celu wymaga realizacji klienta, pomiarach procesów i ich doskonaleniu. Wdra anie systemu jako ci kierowane jest na jako poprzez planowanie celów jako ciowych i sterowanie jako ci, które s okre leniem zada, metod i rodków umo liwiaj cych egzekwowanie ustalonej jako ci na poszczególnych etapach procesu wiadczenia us ugi lub wykonywania wyrobu. 1 E. Skrzypek, Zarz dzanie jako ci w przedsi biorstwie. Do wiadczenia przedsi biorstw, UMCS, Lublin 1994, s J. Bank, Zarz dzanie przez jako, Gebether i spó ka, Warszawa 1996, s M. Urbaniak, Zarz dzanie Jako ci. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2004, s

4 J. Toru ski Rozwój systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej Proces wdra ania systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej (samorz dowej) rozpocz si ponad 10 lat temu w Wielkiej Brytanii. Pocz tkowo w adzom lokalnym chodzi o przede wszystkim o popraw jako- ci dzia ania ich s u b, bez formalnej rejestracji systemu. Starania o certyfikat rozpocz to dopiero wtedy gdy w adze lokalne uzyska y pewno, e ich s u by post puj zgodnie z oczekiwaniami obywateli, oraz e ich s u by post puj zgodnie z tymi standardami. W wielu krajach wprowadzanie systemów zarz dzania ju od kilku lat wspierane jest przez rz dowe programy promuj ce dzia ania s u ce poprawie jako ci dzia ania w adz publicznych. Pod koniec lat osiemdziesi tych samorz dy brytyjskie zastosowa y po raz pierwszy tzw. Karty Obywatelskie. Podstawow ich ide by a sta a poprawa jako ci us ug publicznych dla obywateli oraz zapewnienie, aby us ugi publiczne odpowiada y potrzebom i wymaganiom ich u ytkowników. Poza tym od roku 1992 wprowadzono system nagród rz du brytyjskiego Charter Mark w celu zach cania do osi gania doskona o ci w zakresie wiadczonych us ug publicznych. Inny zestaw rozwi za by wprowadzony w jednostkach samorz du lokalnego. Jednym z elementów systemu organizacji us ug publicznych w Wielkiej Brytanii, odnosz cych si do samorz dów lokalnych jest system Best Value (Najlepszej Warto ci) opracowany w 1998 roku i wprowadzany w ycie od kwietnia 2000 roku po opracowaniu odpowiednich rozwi za legislacyjnych. Kluczow cz ci systemu jest wyznaczenie szczegó owych wska ników wykonania i celów dla poszczególnych us ug lokalnych. Ju od 1993 roku w Wielkiej Brytanii istnia system ponad 200 wska ników opracowanych przez Audit Commission rz dow agencj audytorsko kontroln. maj cy zastosowanie do ca o ci us ug wiadczonych przez organy samorz dowe. Obecnie proponowane przez rz d brytyjski rozwi zania znacznie rozszerzaj ten system i maj w zamierzeniu doprowadzi do wymuszenia us ug lokalnych o wysokiej jako ci. W Hiszpanii w ramach Ministerstwa Administracji Publicznej znajduje si Dyrekcja Generalna ds. Inspekcji, Uproszczenia i Jako ci Us ug, której prace skoncentrowane s na metodach oceny pracy administracji. W Portugalii Ministerstwu Reformy Pa stwa i Administracji Publicznej podlega mi dzy innymi Rada ds. Reformy Pa stwa, odpowiedzialna za wypracowywanie rodków dla poprawy efektywno ci us ug publicznych. W Danii Ministerstwu Finansów, w którego kompetencjach s kwestie dotycz ce administracji publicznej, podlega Agencja Zarz dzania Finansowego i Spraw Administracyjnych. Jej zadaniem jest m.in. ocena wydajno ci i efektywno ci administracji. Natomiast w Finlandii w kwietniu 1998 roku rz d wprowadzi dokument Dobre rz dzenie, us ugi wysokiej jako ci i odpowiedzialne spo ecze - 24

5 Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej stwo obywatelskie, reformy zmierzaj ce do poprawy jako ci us ug publicznych. 4 W Polsce Zarz dzanie jako ci w administracji publicznej by o przygotowane od 1998 roku. Wykorzystano w tym wzgl dzie rozwi zania opracowane i wykorzystywane z sukcesami w administracji samorz dowej krajów Unii Europejskiej. Szczególnie interesuj ce do wiadczenia zosta y uzyskane od rz du, samorz dów i firm konsultingowych w Wielkiej Brytanii, gdzie wypracowano w asne rozwi zania, modele i narz dzia, które zosta y zastosowane w administracji publicznej. 5 W Polsce zadania w zakresie usprawniania struktur administracji i sposobów jej funkcjonowania s realizowane, jak do tej pory, w ramach kolejnych reform sektora publicznego. Impulsem rozpocz cia przez Kancelari Rady Ministrów prac dotycz cych mo liwo ci wprowadzenia w administracji publicznej systemów zarz dzania jako ci by a: reforma systemu administracji publicznej, której celem by a m.in. poprawa jako ci dzia ania administracji, wiadomo wyzwa, jakie stoj przed ca polsk administracj w zwi zku z procesem integracji ze strukturami Unii Europejskiej, po trzecie wreszcie, uznanie, e szereg projektów pomocy doradczej dla rz du stwarza polskim w adzom publicznym okazj wymiany do wiadcze z zachodnimi partnerami, zdefiniowania w asnych celów i w asnych s abych punktów, oraz lepszego przygotowania si do wyzwa przysz o ci. 6 Po reformach struktur przyszed czas na systematyczne modernizowanie sposobów dzia ania administracji. Niew tpliwie jest to zadanie pilne, szczególnie na obszarach, w których administracja, realizuj c swe funkcje, styka si bezpo rednio z obywatelami. Dlatego te konieczne staje si wdro enie standardów funkcjonowania urz dów administracji publicznej, usprawnienie i ujednolicenie procedur administracyjnych oraz budowanie sprawnych i czytelnych systemów informacji wewn trznej i informacji dla obywateli. Te i inne zadania realizuje G ówny Urz d Administracji Publicznej. W czerwcu 2000 roku Urz d S u by Cywilnej rozpocz realizacj w obr bie administracji centralnej dwuletniego programu Przyjazna administracja. Celem jego jest poprawa jako ci relacji struktury urz dnik a obywatel, poprawa jako ci pracy urz dów administracji rz dowej, oraz poprawa spo ecznego wizerunku urz dników. 7 Pierwszym polskim urz dem, który podj prace nad wdro eniem systemu jako ci by Urz d Miejski w Dzier oniowie. W listopadzie 1999 roku uzyska certyfikat jako ci zgodnie z ISO Kilka miesi cy pó niej Urz d Miejski w Kwidzyniu otrzyma certyfikat ISO 9001 za wprowadzenie systemu 4 S. Wysoki, Zarz dzanie jako ci w administracji publicznej warunki wprowadzenia i rola rz du, [w:] B. Turowski, Zarz dzanie jako ci w administracji samorz dowej, Stowarzyszenie Konsultantów Umbrela, Warszawa 2001 s B. Mo cicki, Certyfikat ISO dla samorz dów, Prawo i Gospodarka, XI Tam e, s B. Turowski, Uzyska norm ISO to ambicja urz dów, Zarz dzanie jako ci, nr 3/2001, s

6 J. Toru ski zarz dzania jako ci us ug. Celem tego systemu by o dostosowanie organizacji pracy w urz dzie do potrzeb mieszka ców. W roku 2000 certyfikat potwierdzaj cy wdro enie systemu uzyska pierwszy powiat powiat raciborski, oraz urz dy miejskie Sopotu, Bielska Bia ej, or i Ostrowca. Bior c przyk ad z tych jednostek, kolejne samorz dy wdra aj system poprawy swojej pracy i oferowanych przez siebie us ug. Metodyka wdra ania systemu zarz dzania jako ci w urz dzie miasta Z analizy procesów wdra ania systemów jako ci przez jednostki samorz du terytorialnego wynika, i metodyka wdra ania systemu zarz dzania jako ci w urz dach, które dotychczas uzyska y certyfikat jako ci, jest bardzo podobna. A mianowicie, po podj ciu decyzji o wdro eniu systemu jako- ci, jednostki te przyst powa y do poszukiwania jednostki konsultingowej, z której doradztwa korzysta y przy budowie i wdra aniu systemu jako ci. Po podpisaniu umowy z firm konsultingow wydawane jest zarz dzenie w adz jednostki samorz dowej o rozpocz ciu prac wdro eniowych. Decyzj o przebiegu wdra ania systemu poprzedza analiza zarówno samego urz du, jak i mo liwo jego rozwoju.raport z analizy stanowi ocen organizacji, zawiera wiele zalece, uwag i opinii, które dobrze jest uwzgl dni podczas prac nad systemem. 8 W dalszej kolejno ci nast puje opracowanie harmonogramu wdra ania systemu jako ci, okre laj cego poszczególne etapy dzia ania, dokonuje si wyboru zespo ów wdro eniowych, audytów wewn trznych i pe nomocnika ds. jako ci, oraz przeprowadza szkolenia. Szkolenie pracowników urz du najcz ciej obejmuje: szkolenie najwy szego kierownictwa (zazwyczaj zarz du), szkolenie kierownictwa redniego szczebla i pracowników, szkolenie zespo ów wdro eniowych i audytorów wewn trznych. W trakcie szkole przekazuje si najwa niejsze informacje dotycz ce wymaga modelu, definicji procesu, zasad identyfikowania, opisu analizy i sposobów doskonalenia procesów. Jest to tak e czas, który powinien zosta wykorzystany do przeszkolenia pracowników oraz do zademonstrowania zaanga owania najwy szego kierownictwa. 9 Bezpo rednio po szkoleniu przyst puje si do uporz dkowania ju istniej cej i opracowania nowej, wymaganej przez norm dokumentacji. Jest to okres identyfikowania, opisywania i doskonalenia oraz ustanowienia zasad nadzoru procesów. Ka dy proces to zbiór okre lonych sposobów post powania. Przygotowanie, realizacja i weryfikacja procesów ma za zadanie realizacj celów polityki jako ci urz du, z kolei procesy s punktem wyj cia do nakre lenia jeszcze bardziej szczegó owych procedur i instrukcji dzia ania, opisuj cych schemat post powania podczas realizacji zada. 8 H. Paj k, Wdra anie ISO 9001:2000 w Urz dzie Miejskim w remie, Gazeta Samorz du i Administracji 28 stycze -10 luty P. Rogala, Przes anki i uwarunkowania wdra ania systemu jako ci samorz du Terytorialnego, Materia y informacyjne Stowarzyszenia Konsultantów Umbrela, Warszawa

7 Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej Dla u atwienia prac i w a ciwego ich przeprowadzenia powo any jest zwykle zespó wdro eniowy sk adaj cy si z przedstawicieli kierownictwa organizacji, oraz najwa niejszych pracowników. Zespó wdro eniowy, podzielony na zespo y tematyczne, dokonuje identyfikacji analizy najistotniejszych dla organizacji procesów w obszarze swego zainteresowania. Podstawowe zasady, które s stosowane, to: identyfikacja procesów uwzgl dniaj ca podstawowe zadania urz du i sposoby ich realizacji, procesy zostaj uporz dkowane w postaci umo liwiaj cej przedstawienie powi za pomi dzy nimi, na przyk ad ich hierarchii, w której wyró niono procesy g ówne, operacyjne, i wspomagaj ce lub w postaci diagramu. 10 Zasady podzia u procesów przedstawiaj si nast puj co: procesy g ówne - obejmuj ce zadania, które urz d musi realizowa z mocy prawa; procesy operacyjne - b d ce elementami procesów g ównych, bezpo rednio zwi zane z realizacj us ugi; procesy wspomagaj ce - zabezpieczaj ce niezb dne zasoby i zarz dzanie systemem jako ci, po rednio zwi zane z realizacj us ugi. Wyboru dokonuje si, stosuj c metody technik grup nominalnych, wielokrotnego g osowania, porównanie parami, oraz macierz korelacji. 11 Wszystkie procesy s analizowanie przez zespo y tematyczne pod wzgl dem konieczno ci dodatkowych regulacji w ich zakresie. Dokonuje si analizy dotycz cej stanu posiadania procesów i dokumentów z zamierzeniem wykorzystania w maksymalnym stopniu tego wszystkiego, co ju istnia- o i skutecznie funkcjonowa o. Dopiero w dalszym etapie prac tworzy si dokumenty i procesy, których brak zosta stwierdzony w wyniku porównania wymaga norm ze stanem posiadania. Procesy rozrysowuje si w postaci diagramów post powania (algorytmów) typu liniowego lub rozwini tego. Diagramy przedstawiaj wzajemne powi zania i nast pstwo czynno ci, oraz ich przyporz dkowanie realizatorom. Diagramy te poddaje si analizie dotycz cej poszczególnych czynno- ci, która uwzgl dnia mi dzy innymi takie elementy, jak: sekwencj dzia a, osoby i komórki je realizuj ce, zasoby niezb dne do ich realizacji, oraz ilo ci i usytuowanie punktów decyzyjnych. Taka analiza procesów przedstawionych w wersji graficznej wykazuje podobie stwa i ró nice pomi dzy tym, co ju w organizacji funkcjonowa o, a tym, czego wymaga norma. Rozpatruje si tak e stopie opisania zasad realizacji poszczególnych czynno ci w dokumentach funkcjonuj cych ju w urz dzie. 10 H. Paj k, Do wiadczenie we wdra aniu SZJ w jednostkach administracji samorz dowej, Stowarzyszenie Konsultantów Umbrela Warszawa H. Paj k, Wdra ania ISO 9001:2000 w Urz dzie Miejskim w remie Gazeta Samorz du i Administracji 28 stycze 10 luty

8 J. Toru ski Je eli w dotychczas stosowanej dokumentacji nie zosta y zawarte wszystkie informacje, zachodzi potrzeba opracowania dodatkowych dokumentów. W sk ad dokumentacji opisuj cej funkcjonowanie procesów w urz dzie zawsze wchodz : ksi ga jako ci; procedury wraz z wykorzystywanymi w nich formularzami: systemowe (wymagane przez norm ), operacyjne (opracowane w wyniku wykazanej w opisanej poprzednio analizie potrzeby w zakresie opisu zasad realizacji post powania); instrukcje; akty normatywne wewn trzne, tj. uchwa y Rady Miejskiej, Zarz du Miejskiego, zarz dzenia burmistrza-prezydenta; akty normatywne zewn trzne, tj. ustawy, rozporz dzenia. 12 Zgodnie z wymagania normy konieczne jest ustalenie zasad nadzorowania dokumentacji urz du, co umo liwia m.in. dost pno aktualnych wersji takich dokumentów we wszystkich miejscach, gdzie jest to niezb dne. Zmiany w dokumentacji musz by odnotowane i formalnie zatwierdzane, aby umo liwi szybkie odszukiwanie i ustalanie stanu zaawansowania realizowanej us ugi. 13 Procedury s wydawane zarz dzeniem kierownika urz du i podlegaj ci g ym zmianom, w miar jak zmieniaj si okoliczno ci spraw i same sprawy, których dotycz. Nast pnym zadaniem stawianym przed zespo em wdro eniowym oraz kierownictwem urz du jest okre lenie mierników dla poszczególnych procesów i komórek organizacyjnych, które pozwol ustali skuteczno realizowanych dzia a. Propozycje mierników dla procesów w poszczególnych obszarach przygotowuj zespo y wdro eniowe. Wymaga to oczywi cie akceptacji kierownictwa urz du. Dokonuj c wyboru, kieruje si ono wówczas kilkoma zasadami. Poszukuje si parametrów poszczególnych procesów (us ug) realizowanych w komórkach organizacyjnych, które nale a oby mierzy, grupuj c je w trzy obszary: Produktowy dotycz cy g ównych cech wykonywanych us ug (stosunek liczby dobrych do z ych itp.) Procesowy dotycz cy kontroli procesu realizacji us ugi mierniki wewn trzne efektywno ci (czas realizacji, koszty, ilo spraw itp.) Satysfakcji dotycz ce reakcji klienta na us ugi lub wynikaj cej z kontaktu z urz dem, mierniki takie zawsze dotycz trzech podstawowych kategorii jako ci, czasu i kosztów. 12 H. Paj k, Do wiadczenie we wdra aniu SZJ w jednostkach administracji samorz dowej, Stowarzyszenie Konsultantów Umbrela Warszawa G. Grzesiowska, Wdra ane systemy poprawa wewn trznej organizacji czy rzeczywista poprawa stanu us ug dla mieszka ców?, Zarz dzanie jako ci w administracji samorz dowej, Warszawa 2001, s

9 Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej Definiuj c mierniki, stosuje si nast puj cy sposób rozumowania i ich okre lania: na czym zale y klientowi (ostateczny efekt), na czym zale y prze o onemu (zu ycie zasobów, cele organizacji), na czym zale y bezpo redniemu wykonawcy (dla w a ciwej realizacji procesu). 14 Wyniki pomiarów (roczne) wykorzystane s do okre lenia przedzia ów zmienno ci mierzonych parametrów, a nast pnie ustalenia celów (po danych parametrów warto ci) dla poszczególnych procesów. Umo liwia to okre lenie wymiernych i mo liwych do zrealizowania celów na bazie faktów, a nie domniema czy ch ci, oraz ustalenia standardów realizacyjnych procesów i ich stosowania. Standardy traktowane s w tym wypadku jako zbiór warto ci parametrów charakteryzuj cych dan us ug, znanych obu stronom i akceptowanych przez nie. Umo liwia to przekazywanie realnych i prawdziwych informacji interesantom kontaktuj cym si z urz dem, oraz wzrost ich zadowolenia. Zwykle s prezentowane klientom urz dów w formie rozbudowanych wniosków lub kart informacyjnych zawieraj cych podstawowe informacje na temat sposobu, terminu i warunków realizacji spraw. Równolegle z warunkiem wdra ania systemu przeprowadza si reorganizacj, zmian struktury organizacyjnej i regulaminu organizacyjnego, oraz okre la warto i cele dla poszczególnych komórek, a nast pnie opracowuje si polityk jako ci wraz z mierzalnymi celami jako ciowymi, które b d podlega y ci g ym usprawnieniom. Po udokumentowaniu systemu zarz dzania jako ci w ksi dze jako ci przyst puje si do przeprowadzania audytów wewn trznych i zewn trznych, których celem jest sprawdzenie, czy urz d opracowa i wdro y wymagane norm dokumenty systemu. Podczas audytów dokonywana jest ocena zgodno ci realizowanych zada z przepisami prawnymi i zasadami normy, oraz przyj tymi do systemu procedurami. Audyty wewn trzne dokonywane s przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników urz du, natomiast w przypadku audytu przedcertyfikacyjnego system analizowany jest przez niezale nych audytorów jednostki konsultingowej. W razie stwierdzenia niezgodno ci podejmowane s dzia ania koryguj ce, natomiast brak niezgodno ci podczas audytu przed- certyfikacyjnego upowa nia do wyst pienia o certyfikacj. Wówczas dokonuje si wyboru jednej z jednostek upowa nionych do nadawania certyfikatów jako ci, która przeprowadza audyt certyfikuj cy i potwierdza spe nianie wymaga normy przyznaniem certyfikatu. Certyfikat jako ci jest wiadectwem dokumentuj cym zdolno urz du do zapewniania odpowiedniego poziomu jako ci wiadczonych us ug. 14 H. Paj k, Do wiadczenie we wdra aniu SZJ w jednostkach administracji Samorz dowej, Stowarzyszenie Konsultantów Umbrella Warszawa 2001, s

10 J. Toru ski Podsumowanie Urz dy administracji samorz dowej to instytucje u yteczno ci publicznej. Podstaw ich dzia ania jest s u ba spo eczno ci lokalnej przez zaspokojenie jej potrzeb i uwzgl dnianie s usznych interesów. Urz dy administracji samorz dowej, wykorzystuj c rodki bud etowe, wiadcz us ugi wynikaj ce z zada w asnych i zleconych. Dlatego te dla efektywnego wykorzystania rodków bud etowych i zasobów, a przede wszystkim w celu realizacji podstawowej misji urz du, jak jest zaspokojenie potrzeb spo eczno- ci lokalnej, urz d administracji samorz dowej powinien podj dzia ania projako ciowe usprawniaj ce funkcjonowanie organizacji sektora publicznego kszta tuj cego warunki rozwoju sektora prywatnego. Konieczno ta podyktowana jest szczególnie zaufaniem obywateli. Do powszechne jest przekonanie o niskiej jako ci wiadczonych us ug, niew a ciwym traktowaniu interesantów i braku dostatecznej informacji pozwalaj cej obywatelom porusza si w g szczu przepisów i biurokratycznych procedur. Taki obraz potwierdzaj wyniki badania, jakie Pracownia Bada Spo ecznych przeprowadzi a w sierpniu 2001 roku na zlecenie S u b Cywilnych. Jako powody braku dostatecznej satysfakcji, z tego co oferuj urz dy administracji wskazano m.in.: nieznajomo przepisów przez pracowników, brak z ich strony pomocy i yczliwo ci, d ugi czas za atwiania spraw, skomplikowane procedury i formularze. 15 Opinie te zosta y ukszta towane g ównie poprzez kontakty z urz dami miast i gmin, oraz urz dami skarbowymi. Taka administracja odzwierciedla funkcjonuj cy od lat biurokratyczny model instytucji publicznej. Model ten tylko w ograniczonym stopniu zapewnia sprawno dzia ania tych instytucji. Praktyka pokaza a jego u omno w postaci takich zjawisk jak klientelizm i korupcja, swoista samowystarczalno administracji, która sama generowa a potrzeby kadrowe i infrastrukturalne w oderwaniu od potrzeb Spo- ecznych. Uwzgl dniaj c fakt, i urz dnicy, jako grupa zawodowa, nie s obdarzeni w Polsce szczególnym zaufaniem obywateli, konieczne s zmiany warunkuj ce uzyskiwanie dobrych warunków przez organizacje publiczne. Trudno jest bowiem wyobrazi sobie zadowolonych klientów obs ugiwanych przez sfrustrowanych, niezadowolonych pracowników organizacji publicznej. Tylko wtedy gdy pracownicy zaczn uto samia si z celami instytucji i nastawi si na jak najlepsz obs ug obywatela klienta, b dzie on zadowolony. 16 Bardzo wa n tez, stosowan w ca ym wiecie zachodnim, na któr trzeba w naszych urz dach zwraca uwag jest to, i organizacja pracy w urz dzie powinna zapewni mo liwo takiego kontaktu z klientem, który w maksymalnym stopniu pozwoli pozna i spe ni jego oczekiwania, albo- 15 S. Wysocki, Przyjazny i sprawny urz d us ugi publiczne sprawnej jako ci, Mi dzynarodowa Szko a Jako ci IV wersja sektor publiczny kwietnia T. Buchacz, Jako w placówkach publicznych, Puls Biznesu, 13 maja

11 Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej wiem miar jako ci jest realizacja pomi dzy oczekiwaniami klienta a ich spe nieniem, co jest jednak subiektywnym odczuciem ka dego interesanta. Wspó czesne pojmowanie jako ci, czyli spe nianie u wiadamianych i nieu wiadamianych potrzeb, oczekiwa klientów, to nie tylko jako wiadczonych us ug, ale tak e jako organizacji pracy w urz dzie i jako zarz dzania urz dem. Dlatego te, dotychczasowy model administracji opartej na biurokratycznej racjonalno ci zosta w wi kszo ci krajów europejskich zanegowany i zast piony przez model mened erskiego zarz dzania publicznego, charakteryzuj cy si m.in. tym, e administracja jest zorientowana na obywatela, nast puje oddzielenie funkcji strategicznych od funkcji operacyjnych, przekazuje si wykonywanie us ug publicznych konkuruj cym ze sob organizacjom spoza administracji. Naturaln konsekwencj przyj cia tego sposobu zarz dzania jest podporz dkowanie dzia a oczekiwaniom obywateli. A oczekuj oni od urz dników przychylno ci, usprawnienia pracy w celu skrócenia czasu oczekiwania na za atwienie spraw, przejrzysto ci procedur, wyczerpuj cej i zrozumia ej informacji. W Polsce to ostatnie wymaganie wzmocni a jeszcze debata wokó uchwalonej w 2001 roku ustawy o dost pie informacji publicznej i wprowadzone wcze niej przepisy mówi ce o jawno ci dzia ania organów jednostek samorz du terytorialnego. Jednak pomimo to, (...)na pocz tku marca 2002 roku wyniki sonda u PBS pokazuj jak niski w ocenie obywateli - jest poziom poinformowania o tym, co dzieje si w instytucjach pa stwowych i samorz dowych. 17 Do powszechne jest równie przekonanie, e polskie urz dy administracji s wewn trznie zdezorganizowane, pozbawione jasnych procedur, a stosowane w nich metody pracy s nieefektywne. Prawie ka dy urz d trapi ten sam problem, a mianowicie niedostateczna komunikacja i koordynacja pomi dzy jego biurami. Paradoksalne jest to i, urz dnicy te nie jednokrotnie nie wiedz jak s podejmowane decyzje i czy istnieje zwi zek pomi dzy ich czynno ciami, a dzia aniami innych cz - ci urz du. Jedn z przyczyn jest sztywny podzia na komórki organizacyjne, sztuczne i papierowe mechanizmy koordynacji zapisane w regulaminie organizacyjnym. Bywa, e ka dy wydzia ma w asne metody uzgodnie i wymiany informacji. Urz dem zarz dza si poprzez struktury wydzia owe, a nie poprzez realizowane procesy, szczególnie te wykraczaj ce poza granice poszczególnych wydzia ów, których wymaga od organizacji nowa wersja normy ISO System zarz dzania jako ci, oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2000, pozwala organizacjom publicznym odej od sztywnego, strukturalnego kierowania poszczególnymi komórkami na rzecz zarz dzania procesami, jakie s w organizacji realizowane. Podej cie takie pozwala na dostosowanie dzia ania organizacji do wymaga klientów a tym samym uzyskania swoistej warto ci dodanej do tradycyjnych, administracyjnych czynno ci. Tak warto ci dodan w urz dzie b dzie uzyskanie satysfakcji 17 Urz dnicy nadal za kultur tajemnicy, Rzeczpospolita 5 marzec

12 J. Toru ski obywateli ze sposobu, w jaki s obs ugiwani przy zwyk ych czynno ciach administracyjnych. 18 Na uwag zas uguje równie fakt, i jednostki administracji publicznej wykonuj obecnie swoje zadania po skrajnie ró nych kosztach i w bardzo ró nym zakresie, nie przestrzegaj c konstytucyjnego prawa obywateli do otrzymywania ogólnodost pnych us ug publicznych o jednakowym poziomie. Dlatego te konieczne jest wprowadzenie standardów us ug publicznych wraz z systemem wska ników i metodami pomiaru stopnia realizacji ustalonego standardu oraz sta e nadzorowanie, czy ustalony standard jest zachowywany i czy organizacja potrafi skutecznie reagowa gdy tak si nie dzieje. Kolejn przyczyn wprowadzania zmian w polskich urz dach jest to, i dotychczas funkcjonowa o przekonanie, e wystarczy dzia a zgodnie z prawem bez specjalnego zainteresowania spo ecznymi i gospodarczymi rezultatami tego dzia ania, by móc mówi o dobrym urz dzie czy urz dniku. Dzi natomiast obowi zkiem struktur pa stwa jest nie tylko wykonywanie zada publicznych zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez prawo. Administracja publiczna powinna wiadczy us ugi obywatelom odpowiadaj ce zarówno standardom prawnym, jak i oczekiwaniom spo ecznym. Spe nienie obu tych wymogów decyduje o skuteczno ci dzia a podejmowanych przez administracj. Jednak nie ma mo liwo ci spe nienia tych wymogów bez okre lonego punktu odniesienia. (...)Jednym z nich jest prawo i standardy prawno-organizacyjne. Innymi s potrzeby spo eczne niejednokrotnie wyra one w postaci oczekiwanych przez obywateli sposobów wiadczenia us ug publicznych. A jeszcze inne to standardy zarz dzania, czy systemy, techniki i narz dzia pozwalaj ce instytucjom publicznym efektywnie wykonywa zadania publiczne. 19 Urz dy administracji publicznej powinny wi c podejmowa dzia ania doskonal ce zarz dzanie urz dem, jak równie dzia- ania nastawione na podniesienie jako ci obs ugi interesantów i zwi kszenie efektywno ci organizacyjnej. Zapewne norma ISO 9000 nie jest jednym panaceum na popraw systemu zarz dzania w jednostce samorz dowej. Jednak e formalny, uporz dkowany charakter normy ma takie wymagania, jak: (...) odpowiedzialno kierownictwa, analiza i monitorowanie procesów, dzia ania doskonal ce, wymóg tworzenia dokumentacji systemu zach caj do rozpocz cia wdra ania tych norm. 20 Spe nienie wymagania normy ISO 9000 zapewnia doprowadzenie do tego, by w organizacji: 21 nast powa a powtarzalno post powania, jako by a wynikiem planowanych dzia a, a nie przypadku, sposób post powania by ustalony i udokumentowany, po o ony by nacisk na zapobieganie, a nie na naprawianie, 18 S. Wysocki, Przyjazny i sprawny urz d us ugi publiczne dobrej jako ci, Mi dzynarodowa Szko a Jako ci IV sesja- sektor publiczny kwietnia S. Wysocki, Mened erskie zarz dzanie publiczne, Gazeta Samorz du i Administracji 1-14 lipca B. Turowski, Uzyska norm ISO to ambicja urz dów, Problemy jako ci marzec H. Paj k, Du o lepiej zapobiega ni naprawia, Prawo i Gospodarka 21 grudnia

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZI W KOŁOBRZEGU PROCEDURA COROCZNEGO PRZEGLĄDU WEWNĘTRZNEGO I STAŁEGO MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W MIEJSKO-GMINNYM ZESPOLE OŚWIATY W DREZDENKU. Rozdział 1.

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W MIEJSKO-GMINNYM ZESPOLE OŚWIATY W DREZDENKU. Rozdział 1. Załącznik do Zarządzenia nr 14/2010 Dyrektora MGZO z dnia 14 grudnia 2010 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W MIEJSKO-GMINNYM ZESPOLE OŚWIATY W DREZDENKU Ocena okresowa

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia..

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia.. Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Równem Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1253 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38 MKiDN z dnia 27. 07. 2011 r. Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej.... (nazwa jednostki/komórki organizacyjnej) 1 2 3 4 Elementy Odpowiedzi kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim w sprawie regulaminu okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników administracji zatrudnionych na stanowiskach urzędowych

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT STANU STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZALECEŃ I REKOMENDACJI ZAWARTYCH W ZBIORZE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016

RAPORT NA TEMAT STANU STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZALECEŃ I REKOMENDACJI ZAWARTYCH W ZBIORZE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016 Kiełpin, dnia 1 lutego 2016 r. WITTCHEN S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kiełpinie, adres: ul. Ogrodowa 27/29, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC)

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) Na podstawie Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 295/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 09.09.2010 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Księga procedur określa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOSCIĄ OCENY OKRESOWE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOSCIĄ OCENY OKRESOWE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 1 / 10 OCENY OKRESOWE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Andrzej Zając Data: 25.06.2009r. Obowiązuje od:15.07.2009r. Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Data: 25.06.2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 16 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 16 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy Kołczygłowy Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku

Bardziej szczegółowo

Modele referencyjne. transparentno administracji publicznej. Dr Tomasz Burczy ski

Modele referencyjne. transparentno administracji publicznej. Dr Tomasz Burczy ski Modele referencyjne a transparentno administracji publicznej Dr Tomasz Burczy ski Administracja Transparentno - Business Doing business in a more transparent world Raport Doing Business 2012 (Bank wiatowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 4/05 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery Usprawnienie: Wprowadzenie Procedury planowania i raportowania strategicznego i operacyjnego w resortach Usprawnienie w cyklu polityk publicznych 4. Monitorowanie i ewaluacja 1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do uchwały Senatu UG nr 69/14 REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. Regulamin kursów dokształcających i szkoleń, zwany dalej Regulaminem określa: 1) zasady tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Doradca musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie co najmniej trzech usług doradczych z obszarów CSR:

Doradca musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie co najmniej trzech usług doradczych z obszarów CSR: ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usług doradczych, składających się na Wdrożenie strategii CSR w firmie Jastrzębski S.A. z siedzibą w Siedlcach. Firma pozyskała

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni Szczegółowe cele kształcenia: Po odbyciu praktyki słuchacz

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

Bariery w usługach geodezyjnych w Polsce

Bariery w usługach geodezyjnych w Polsce Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2006 r, dotycząca usług na rynku wewnętrznym, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L376 str. 0036 0068. art. 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU Statut Ośrodka Pomocy Społecznej określa cel, zadania i organizację Ośrodka, a także zasady gospodarki finansowej i w dalszej treści zwany jest Statutem. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PPZ-1. Nadzór nad dokumentami i zapisami SPIS TREŚCI

PROCEDURA PPZ-1. Nadzór nad dokumentami i zapisami SPIS TREŚCI U G ŻUKOWO PROCEDURA Z 30.03.2012 Strona 1 z 7 Opracował : Sprawdził: Zatwierdził: Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Brygida Markowska Sekretarz

Bardziej szczegółowo