ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk adzie urz du miasta The implementation of the quality management system in the civil service on the basis of the office of the town Streszczenie: Na poziomie funkcjonowania administracji realizowana musi by konstytucyjna zasada pa stwa prawa. Coraz bardziej po dane staje si stosowanie metod zarz dzania, które mog i powinny usprawni prac urz du, rozumianego jako podmiot wiadcz cy konkretne us ugi dla obywatela klienta. Wspó czesne wymagania stawiane administracji oparte s na nowoczesnych i skutecznych standardach jako ciowych ISO W artykule przedstawiono metodyk wdra ania systemu zarz dzania jako ci ISO 9001 w administracji publicznej na przyk adzie urz du miasta. Abstract: On the level of the workings of an administration has to be realized constitutional principle "the state of right. There are more and more desirable apply to complying management methods, which can and should improve the work of an administration, understood as an organization serves for a concrete citizen customer. The present requirements directed at the administration are based on modern and effective quality standards ISO This paper shows the methodology of implementation of the quality management system ISO 9001 in public administration on the example of The Office of thetown. Wprowadzenie Pe na ocena dzia ania instytucji publicznej mo e by dokonana tylko w sytuacji, kiedy mo na odnie liczb i jako wyników do za o onych rezultatów. Obecnie bardzo wyra nie wida rozbie no mi dzy tym, czego oczekuj obywatele od administracji, a tym, co ona dostarcza. Paradoks polega na tym, e zarówno instytucjonalny system nadzoru nad dzia aniami administracji, jak i oceny opinii publicznej dostarczaj negatywnych przyk adów w tym zakresie, a sposoby wiadczenia i oceny us ug publicznych nie zmieniaj si.

2 J. Toru ski Coraz wi ksza presja otoczenia zmusza do zmian w sektorze prywatnym, oraz coraz bardziej dotyka jednostek administracji publicznej. W pod wiadomo ci Polaków ci gle panuje przekonanie o bardzo niskiej jako ci us ug wiadczonych przez urz dy administracyjne, o braku w nich dostatecznych informacji pozwalaj cych na szybkie i sprawne za atwienie danych spraw, jak równie pozostawiaj ce wiele do yczenia traktowanie interesantów. Oczekiwaniem obywateli jest, by urz dy by y przyjazne i przejrzyste. Chcieliby my wiedzie, dlaczego podejmowane s takie, a nie inne decyzje dotycz ce wielu ró nych spraw, a jako potencjalni klienci chcieliby my odczu popraw jako ci wiadczonych us ug. Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji jest metod nowoczesn, doskonal c zarz dzanie. Wdro enie systemu rozwi za zapewniaj cych jako, opartego na normie ISO 9001, zobowi zuje do ci g ego doskonalenia, definiowania potrzeb interesantów oraz ich realizowania w sposób efektywny i ekonomiczny. Takie dzia ania w urz dach administracji publicznej stwarzaj mo liwo ci budowy przejrzystych, uporz dkowanych, samodoskonal cych si organizacji otwartych na potrzeby klientów i pracowników. Artyku przedstawia analiz i prób oceny wdra ania systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk adzie urz du miasta. System Zarz dzania Jako ci Poj cie systemu wyst puje w wielu dziedzinach nauki i przyjmuje ró ne znaczenie. Jednak e w nauce organizacji i zarz dzania mówi si o systemach zarz dzania, okre lanych jako konkretny uporz dkowany zbiór regu, norm i praktycznych umiej tno ci kadry kierowniczej, okre laj cych zasady i sposoby zachowania przedsi biorstw oraz instytucji, które je kreuj. Realizowany jest poprzez planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrol. System jako ci uwzgl dnia takie elementy, jak: rodki i przedmioty pracy, metody, technologie, pracownicy i wzajemne relacje pomi dzy tymi elementami. Do relacji tych zaliczamy: kompetencje, zale no ci s u bowe, czynno ci produkcyjne i inne. Istot systemu zapewnienia jako ci jest odej cie od dotychczasowego pojmowania jako ci jako kontroli wyboru. Za jako bowiem odpowiada nie komórka jako ci, lecz system zarz dzania. Norma ISO 8402 definiuje system jako: struktur organizacyjn, roz- o enie odpowiedzialno ci, procedury, procesy i zasoby umo liwiaj ce zarz dzanie jako ci. Natomiast zapewnienie jako ci to wszystkie zaplanowane i systematyczne dzia ania, które s niezb dne do uzyskania i utrzymywania odpowiedniego stopnia wiarygodno ci, e wyrób lub us uga b dzie spe nia ustalone wymagania jako ciowe. System zapewnienia jako- ci w przedsi biorstwie to konkretny zbiór zasad, procesów, procedur i re- 22

3 Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej gu o charakterze organizacyjnym, administracyjnym, technicznym i personalnym, stanowi cy gwarancj jego sprawnego funkcjonowania. 1 W normach ISO 9000 znajdziemy okre lenie wymaga dotycz cych systemu jako ci. Za opracowanie, wprowadzanie, stosowanie systemu odpowiedzialne jest kierownictwo. Do jego obowi zków nale y 2 : opracowanie polityki jako ci i zagwarantowanie odpowiednich rodków, by by a zrozumia a, wdro ona i stosowana, wdro enie systemu zapewnienia jako ci, który b dzie realizowa polityk jako ci, zapewnienie rodków finansowych dla realizacji celów jako ciowych w systemie, okre lenie czynników jako ciowych wp ywaj cych na pozycj rynkow firmy, a tak e okre lenie zada zwi zanych z wprowadzeniem nowych produktów, procesów, dla wdro enia celów i polityki jako ci opracowanie i opublikowanie dokumentacji systemowej. Wdro enie systemu jako ci uwarunkowane jest skierowaniem wszystkich funkcji zarz dzania na jako poprzez planowanie celów jako ciowych, oraz sterowanie jako ci, czyli okre lanie zada metod i rodków umo liwiaj cych egzekwowanie ustalonej jako ci na poszczególnych etapach procesu wytwarzania wyrobu lub wiadczenia us ugi. Prawid owo wdro ony system powinien realizowa polityk i cele przedsi biorstwa, oraz zapewni to, e: system jest dobrze rozumiany i efektywny, wyroby i us ugi rzeczywi cie spe niaj oczekiwania odbiorców, a g ówny nacisk jest po o ony bardziej na zapobieganie problemom ni na ich wykrywanie. Podstawowy standard ISO 9000:2000, który firmy przyjmuj jako wytyczne w zakresie budowania takiego systemu, koncentruje si na czterech g ównych elementach: 3 okre leniu celów, zada i odpowiedzialno ci, przygotowaniu odpowiednich zasobów ( rodków dla realizacji procesów), zarz dzaniu procesami realizacji wyrobu w celu wymaga realizacji klienta, pomiarach procesów i ich doskonaleniu. Wdra anie systemu jako ci kierowane jest na jako poprzez planowanie celów jako ciowych i sterowanie jako ci, które s okre leniem zada, metod i rodków umo liwiaj cych egzekwowanie ustalonej jako ci na poszczególnych etapach procesu wiadczenia us ugi lub wykonywania wyrobu. 1 E. Skrzypek, Zarz dzanie jako ci w przedsi biorstwie. Do wiadczenia przedsi biorstw, UMCS, Lublin 1994, s J. Bank, Zarz dzanie przez jako, Gebether i spó ka, Warszawa 1996, s M. Urbaniak, Zarz dzanie Jako ci. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2004, s

4 J. Toru ski Rozwój systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej Proces wdra ania systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej (samorz dowej) rozpocz si ponad 10 lat temu w Wielkiej Brytanii. Pocz tkowo w adzom lokalnym chodzi o przede wszystkim o popraw jako- ci dzia ania ich s u b, bez formalnej rejestracji systemu. Starania o certyfikat rozpocz to dopiero wtedy gdy w adze lokalne uzyska y pewno, e ich s u by post puj zgodnie z oczekiwaniami obywateli, oraz e ich s u by post puj zgodnie z tymi standardami. W wielu krajach wprowadzanie systemów zarz dzania ju od kilku lat wspierane jest przez rz dowe programy promuj ce dzia ania s u ce poprawie jako ci dzia ania w adz publicznych. Pod koniec lat osiemdziesi tych samorz dy brytyjskie zastosowa y po raz pierwszy tzw. Karty Obywatelskie. Podstawow ich ide by a sta a poprawa jako ci us ug publicznych dla obywateli oraz zapewnienie, aby us ugi publiczne odpowiada y potrzebom i wymaganiom ich u ytkowników. Poza tym od roku 1992 wprowadzono system nagród rz du brytyjskiego Charter Mark w celu zach cania do osi gania doskona o ci w zakresie wiadczonych us ug publicznych. Inny zestaw rozwi za by wprowadzony w jednostkach samorz du lokalnego. Jednym z elementów systemu organizacji us ug publicznych w Wielkiej Brytanii, odnosz cych si do samorz dów lokalnych jest system Best Value (Najlepszej Warto ci) opracowany w 1998 roku i wprowadzany w ycie od kwietnia 2000 roku po opracowaniu odpowiednich rozwi za legislacyjnych. Kluczow cz ci systemu jest wyznaczenie szczegó owych wska ników wykonania i celów dla poszczególnych us ug lokalnych. Ju od 1993 roku w Wielkiej Brytanii istnia system ponad 200 wska ników opracowanych przez Audit Commission rz dow agencj audytorsko kontroln. maj cy zastosowanie do ca o ci us ug wiadczonych przez organy samorz dowe. Obecnie proponowane przez rz d brytyjski rozwi zania znacznie rozszerzaj ten system i maj w zamierzeniu doprowadzi do wymuszenia us ug lokalnych o wysokiej jako ci. W Hiszpanii w ramach Ministerstwa Administracji Publicznej znajduje si Dyrekcja Generalna ds. Inspekcji, Uproszczenia i Jako ci Us ug, której prace skoncentrowane s na metodach oceny pracy administracji. W Portugalii Ministerstwu Reformy Pa stwa i Administracji Publicznej podlega mi dzy innymi Rada ds. Reformy Pa stwa, odpowiedzialna za wypracowywanie rodków dla poprawy efektywno ci us ug publicznych. W Danii Ministerstwu Finansów, w którego kompetencjach s kwestie dotycz ce administracji publicznej, podlega Agencja Zarz dzania Finansowego i Spraw Administracyjnych. Jej zadaniem jest m.in. ocena wydajno ci i efektywno ci administracji. Natomiast w Finlandii w kwietniu 1998 roku rz d wprowadzi dokument Dobre rz dzenie, us ugi wysokiej jako ci i odpowiedzialne spo ecze - 24

5 Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej stwo obywatelskie, reformy zmierzaj ce do poprawy jako ci us ug publicznych. 4 W Polsce Zarz dzanie jako ci w administracji publicznej by o przygotowane od 1998 roku. Wykorzystano w tym wzgl dzie rozwi zania opracowane i wykorzystywane z sukcesami w administracji samorz dowej krajów Unii Europejskiej. Szczególnie interesuj ce do wiadczenia zosta y uzyskane od rz du, samorz dów i firm konsultingowych w Wielkiej Brytanii, gdzie wypracowano w asne rozwi zania, modele i narz dzia, które zosta y zastosowane w administracji publicznej. 5 W Polsce zadania w zakresie usprawniania struktur administracji i sposobów jej funkcjonowania s realizowane, jak do tej pory, w ramach kolejnych reform sektora publicznego. Impulsem rozpocz cia przez Kancelari Rady Ministrów prac dotycz cych mo liwo ci wprowadzenia w administracji publicznej systemów zarz dzania jako ci by a: reforma systemu administracji publicznej, której celem by a m.in. poprawa jako ci dzia ania administracji, wiadomo wyzwa, jakie stoj przed ca polsk administracj w zwi zku z procesem integracji ze strukturami Unii Europejskiej, po trzecie wreszcie, uznanie, e szereg projektów pomocy doradczej dla rz du stwarza polskim w adzom publicznym okazj wymiany do wiadcze z zachodnimi partnerami, zdefiniowania w asnych celów i w asnych s abych punktów, oraz lepszego przygotowania si do wyzwa przysz o ci. 6 Po reformach struktur przyszed czas na systematyczne modernizowanie sposobów dzia ania administracji. Niew tpliwie jest to zadanie pilne, szczególnie na obszarach, w których administracja, realizuj c swe funkcje, styka si bezpo rednio z obywatelami. Dlatego te konieczne staje si wdro enie standardów funkcjonowania urz dów administracji publicznej, usprawnienie i ujednolicenie procedur administracyjnych oraz budowanie sprawnych i czytelnych systemów informacji wewn trznej i informacji dla obywateli. Te i inne zadania realizuje G ówny Urz d Administracji Publicznej. W czerwcu 2000 roku Urz d S u by Cywilnej rozpocz realizacj w obr bie administracji centralnej dwuletniego programu Przyjazna administracja. Celem jego jest poprawa jako ci relacji struktury urz dnik a obywatel, poprawa jako ci pracy urz dów administracji rz dowej, oraz poprawa spo ecznego wizerunku urz dników. 7 Pierwszym polskim urz dem, który podj prace nad wdro eniem systemu jako ci by Urz d Miejski w Dzier oniowie. W listopadzie 1999 roku uzyska certyfikat jako ci zgodnie z ISO Kilka miesi cy pó niej Urz d Miejski w Kwidzyniu otrzyma certyfikat ISO 9001 za wprowadzenie systemu 4 S. Wysoki, Zarz dzanie jako ci w administracji publicznej warunki wprowadzenia i rola rz du, [w:] B. Turowski, Zarz dzanie jako ci w administracji samorz dowej, Stowarzyszenie Konsultantów Umbrela, Warszawa 2001 s B. Mo cicki, Certyfikat ISO dla samorz dów, Prawo i Gospodarka, XI Tam e, s B. Turowski, Uzyska norm ISO to ambicja urz dów, Zarz dzanie jako ci, nr 3/2001, s

6 J. Toru ski zarz dzania jako ci us ug. Celem tego systemu by o dostosowanie organizacji pracy w urz dzie do potrzeb mieszka ców. W roku 2000 certyfikat potwierdzaj cy wdro enie systemu uzyska pierwszy powiat powiat raciborski, oraz urz dy miejskie Sopotu, Bielska Bia ej, or i Ostrowca. Bior c przyk ad z tych jednostek, kolejne samorz dy wdra aj system poprawy swojej pracy i oferowanych przez siebie us ug. Metodyka wdra ania systemu zarz dzania jako ci w urz dzie miasta Z analizy procesów wdra ania systemów jako ci przez jednostki samorz du terytorialnego wynika, i metodyka wdra ania systemu zarz dzania jako ci w urz dach, które dotychczas uzyska y certyfikat jako ci, jest bardzo podobna. A mianowicie, po podj ciu decyzji o wdro eniu systemu jako- ci, jednostki te przyst powa y do poszukiwania jednostki konsultingowej, z której doradztwa korzysta y przy budowie i wdra aniu systemu jako ci. Po podpisaniu umowy z firm konsultingow wydawane jest zarz dzenie w adz jednostki samorz dowej o rozpocz ciu prac wdro eniowych. Decyzj o przebiegu wdra ania systemu poprzedza analiza zarówno samego urz du, jak i mo liwo jego rozwoju.raport z analizy stanowi ocen organizacji, zawiera wiele zalece, uwag i opinii, które dobrze jest uwzgl dni podczas prac nad systemem. 8 W dalszej kolejno ci nast puje opracowanie harmonogramu wdra ania systemu jako ci, okre laj cego poszczególne etapy dzia ania, dokonuje si wyboru zespo ów wdro eniowych, audytów wewn trznych i pe nomocnika ds. jako ci, oraz przeprowadza szkolenia. Szkolenie pracowników urz du najcz ciej obejmuje: szkolenie najwy szego kierownictwa (zazwyczaj zarz du), szkolenie kierownictwa redniego szczebla i pracowników, szkolenie zespo ów wdro eniowych i audytorów wewn trznych. W trakcie szkole przekazuje si najwa niejsze informacje dotycz ce wymaga modelu, definicji procesu, zasad identyfikowania, opisu analizy i sposobów doskonalenia procesów. Jest to tak e czas, który powinien zosta wykorzystany do przeszkolenia pracowników oraz do zademonstrowania zaanga owania najwy szego kierownictwa. 9 Bezpo rednio po szkoleniu przyst puje si do uporz dkowania ju istniej cej i opracowania nowej, wymaganej przez norm dokumentacji. Jest to okres identyfikowania, opisywania i doskonalenia oraz ustanowienia zasad nadzoru procesów. Ka dy proces to zbiór okre lonych sposobów post powania. Przygotowanie, realizacja i weryfikacja procesów ma za zadanie realizacj celów polityki jako ci urz du, z kolei procesy s punktem wyj cia do nakre lenia jeszcze bardziej szczegó owych procedur i instrukcji dzia ania, opisuj cych schemat post powania podczas realizacji zada. 8 H. Paj k, Wdra anie ISO 9001:2000 w Urz dzie Miejskim w remie, Gazeta Samorz du i Administracji 28 stycze -10 luty P. Rogala, Przes anki i uwarunkowania wdra ania systemu jako ci samorz du Terytorialnego, Materia y informacyjne Stowarzyszenia Konsultantów Umbrela, Warszawa

7 Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej Dla u atwienia prac i w a ciwego ich przeprowadzenia powo any jest zwykle zespó wdro eniowy sk adaj cy si z przedstawicieli kierownictwa organizacji, oraz najwa niejszych pracowników. Zespó wdro eniowy, podzielony na zespo y tematyczne, dokonuje identyfikacji analizy najistotniejszych dla organizacji procesów w obszarze swego zainteresowania. Podstawowe zasady, które s stosowane, to: identyfikacja procesów uwzgl dniaj ca podstawowe zadania urz du i sposoby ich realizacji, procesy zostaj uporz dkowane w postaci umo liwiaj cej przedstawienie powi za pomi dzy nimi, na przyk ad ich hierarchii, w której wyró niono procesy g ówne, operacyjne, i wspomagaj ce lub w postaci diagramu. 10 Zasady podzia u procesów przedstawiaj si nast puj co: procesy g ówne - obejmuj ce zadania, które urz d musi realizowa z mocy prawa; procesy operacyjne - b d ce elementami procesów g ównych, bezpo rednio zwi zane z realizacj us ugi; procesy wspomagaj ce - zabezpieczaj ce niezb dne zasoby i zarz dzanie systemem jako ci, po rednio zwi zane z realizacj us ugi. Wyboru dokonuje si, stosuj c metody technik grup nominalnych, wielokrotnego g osowania, porównanie parami, oraz macierz korelacji. 11 Wszystkie procesy s analizowanie przez zespo y tematyczne pod wzgl dem konieczno ci dodatkowych regulacji w ich zakresie. Dokonuje si analizy dotycz cej stanu posiadania procesów i dokumentów z zamierzeniem wykorzystania w maksymalnym stopniu tego wszystkiego, co ju istnia- o i skutecznie funkcjonowa o. Dopiero w dalszym etapie prac tworzy si dokumenty i procesy, których brak zosta stwierdzony w wyniku porównania wymaga norm ze stanem posiadania. Procesy rozrysowuje si w postaci diagramów post powania (algorytmów) typu liniowego lub rozwini tego. Diagramy przedstawiaj wzajemne powi zania i nast pstwo czynno ci, oraz ich przyporz dkowanie realizatorom. Diagramy te poddaje si analizie dotycz cej poszczególnych czynno- ci, która uwzgl dnia mi dzy innymi takie elementy, jak: sekwencj dzia a, osoby i komórki je realizuj ce, zasoby niezb dne do ich realizacji, oraz ilo ci i usytuowanie punktów decyzyjnych. Taka analiza procesów przedstawionych w wersji graficznej wykazuje podobie stwa i ró nice pomi dzy tym, co ju w organizacji funkcjonowa o, a tym, czego wymaga norma. Rozpatruje si tak e stopie opisania zasad realizacji poszczególnych czynno ci w dokumentach funkcjonuj cych ju w urz dzie. 10 H. Paj k, Do wiadczenie we wdra aniu SZJ w jednostkach administracji samorz dowej, Stowarzyszenie Konsultantów Umbrela Warszawa H. Paj k, Wdra ania ISO 9001:2000 w Urz dzie Miejskim w remie Gazeta Samorz du i Administracji 28 stycze 10 luty

8 J. Toru ski Je eli w dotychczas stosowanej dokumentacji nie zosta y zawarte wszystkie informacje, zachodzi potrzeba opracowania dodatkowych dokumentów. W sk ad dokumentacji opisuj cej funkcjonowanie procesów w urz dzie zawsze wchodz : ksi ga jako ci; procedury wraz z wykorzystywanymi w nich formularzami: systemowe (wymagane przez norm ), operacyjne (opracowane w wyniku wykazanej w opisanej poprzednio analizie potrzeby w zakresie opisu zasad realizacji post powania); instrukcje; akty normatywne wewn trzne, tj. uchwa y Rady Miejskiej, Zarz du Miejskiego, zarz dzenia burmistrza-prezydenta; akty normatywne zewn trzne, tj. ustawy, rozporz dzenia. 12 Zgodnie z wymagania normy konieczne jest ustalenie zasad nadzorowania dokumentacji urz du, co umo liwia m.in. dost pno aktualnych wersji takich dokumentów we wszystkich miejscach, gdzie jest to niezb dne. Zmiany w dokumentacji musz by odnotowane i formalnie zatwierdzane, aby umo liwi szybkie odszukiwanie i ustalanie stanu zaawansowania realizowanej us ugi. 13 Procedury s wydawane zarz dzeniem kierownika urz du i podlegaj ci g ym zmianom, w miar jak zmieniaj si okoliczno ci spraw i same sprawy, których dotycz. Nast pnym zadaniem stawianym przed zespo em wdro eniowym oraz kierownictwem urz du jest okre lenie mierników dla poszczególnych procesów i komórek organizacyjnych, które pozwol ustali skuteczno realizowanych dzia a. Propozycje mierników dla procesów w poszczególnych obszarach przygotowuj zespo y wdro eniowe. Wymaga to oczywi cie akceptacji kierownictwa urz du. Dokonuj c wyboru, kieruje si ono wówczas kilkoma zasadami. Poszukuje si parametrów poszczególnych procesów (us ug) realizowanych w komórkach organizacyjnych, które nale a oby mierzy, grupuj c je w trzy obszary: Produktowy dotycz cy g ównych cech wykonywanych us ug (stosunek liczby dobrych do z ych itp.) Procesowy dotycz cy kontroli procesu realizacji us ugi mierniki wewn trzne efektywno ci (czas realizacji, koszty, ilo spraw itp.) Satysfakcji dotycz ce reakcji klienta na us ugi lub wynikaj cej z kontaktu z urz dem, mierniki takie zawsze dotycz trzech podstawowych kategorii jako ci, czasu i kosztów. 12 H. Paj k, Do wiadczenie we wdra aniu SZJ w jednostkach administracji samorz dowej, Stowarzyszenie Konsultantów Umbrela Warszawa G. Grzesiowska, Wdra ane systemy poprawa wewn trznej organizacji czy rzeczywista poprawa stanu us ug dla mieszka ców?, Zarz dzanie jako ci w administracji samorz dowej, Warszawa 2001, s

9 Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej Definiuj c mierniki, stosuje si nast puj cy sposób rozumowania i ich okre lania: na czym zale y klientowi (ostateczny efekt), na czym zale y prze o onemu (zu ycie zasobów, cele organizacji), na czym zale y bezpo redniemu wykonawcy (dla w a ciwej realizacji procesu). 14 Wyniki pomiarów (roczne) wykorzystane s do okre lenia przedzia ów zmienno ci mierzonych parametrów, a nast pnie ustalenia celów (po danych parametrów warto ci) dla poszczególnych procesów. Umo liwia to okre lenie wymiernych i mo liwych do zrealizowania celów na bazie faktów, a nie domniema czy ch ci, oraz ustalenia standardów realizacyjnych procesów i ich stosowania. Standardy traktowane s w tym wypadku jako zbiór warto ci parametrów charakteryzuj cych dan us ug, znanych obu stronom i akceptowanych przez nie. Umo liwia to przekazywanie realnych i prawdziwych informacji interesantom kontaktuj cym si z urz dem, oraz wzrost ich zadowolenia. Zwykle s prezentowane klientom urz dów w formie rozbudowanych wniosków lub kart informacyjnych zawieraj cych podstawowe informacje na temat sposobu, terminu i warunków realizacji spraw. Równolegle z warunkiem wdra ania systemu przeprowadza si reorganizacj, zmian struktury organizacyjnej i regulaminu organizacyjnego, oraz okre la warto i cele dla poszczególnych komórek, a nast pnie opracowuje si polityk jako ci wraz z mierzalnymi celami jako ciowymi, które b d podlega y ci g ym usprawnieniom. Po udokumentowaniu systemu zarz dzania jako ci w ksi dze jako ci przyst puje si do przeprowadzania audytów wewn trznych i zewn trznych, których celem jest sprawdzenie, czy urz d opracowa i wdro y wymagane norm dokumenty systemu. Podczas audytów dokonywana jest ocena zgodno ci realizowanych zada z przepisami prawnymi i zasadami normy, oraz przyj tymi do systemu procedurami. Audyty wewn trzne dokonywane s przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników urz du, natomiast w przypadku audytu przedcertyfikacyjnego system analizowany jest przez niezale nych audytorów jednostki konsultingowej. W razie stwierdzenia niezgodno ci podejmowane s dzia ania koryguj ce, natomiast brak niezgodno ci podczas audytu przed- certyfikacyjnego upowa nia do wyst pienia o certyfikacj. Wówczas dokonuje si wyboru jednej z jednostek upowa nionych do nadawania certyfikatów jako ci, która przeprowadza audyt certyfikuj cy i potwierdza spe nianie wymaga normy przyznaniem certyfikatu. Certyfikat jako ci jest wiadectwem dokumentuj cym zdolno urz du do zapewniania odpowiedniego poziomu jako ci wiadczonych us ug. 14 H. Paj k, Do wiadczenie we wdra aniu SZJ w jednostkach administracji Samorz dowej, Stowarzyszenie Konsultantów Umbrella Warszawa 2001, s

10 J. Toru ski Podsumowanie Urz dy administracji samorz dowej to instytucje u yteczno ci publicznej. Podstaw ich dzia ania jest s u ba spo eczno ci lokalnej przez zaspokojenie jej potrzeb i uwzgl dnianie s usznych interesów. Urz dy administracji samorz dowej, wykorzystuj c rodki bud etowe, wiadcz us ugi wynikaj ce z zada w asnych i zleconych. Dlatego te dla efektywnego wykorzystania rodków bud etowych i zasobów, a przede wszystkim w celu realizacji podstawowej misji urz du, jak jest zaspokojenie potrzeb spo eczno- ci lokalnej, urz d administracji samorz dowej powinien podj dzia ania projako ciowe usprawniaj ce funkcjonowanie organizacji sektora publicznego kszta tuj cego warunki rozwoju sektora prywatnego. Konieczno ta podyktowana jest szczególnie zaufaniem obywateli. Do powszechne jest przekonanie o niskiej jako ci wiadczonych us ug, niew a ciwym traktowaniu interesantów i braku dostatecznej informacji pozwalaj cej obywatelom porusza si w g szczu przepisów i biurokratycznych procedur. Taki obraz potwierdzaj wyniki badania, jakie Pracownia Bada Spo ecznych przeprowadzi a w sierpniu 2001 roku na zlecenie S u b Cywilnych. Jako powody braku dostatecznej satysfakcji, z tego co oferuj urz dy administracji wskazano m.in.: nieznajomo przepisów przez pracowników, brak z ich strony pomocy i yczliwo ci, d ugi czas za atwiania spraw, skomplikowane procedury i formularze. 15 Opinie te zosta y ukszta towane g ównie poprzez kontakty z urz dami miast i gmin, oraz urz dami skarbowymi. Taka administracja odzwierciedla funkcjonuj cy od lat biurokratyczny model instytucji publicznej. Model ten tylko w ograniczonym stopniu zapewnia sprawno dzia ania tych instytucji. Praktyka pokaza a jego u omno w postaci takich zjawisk jak klientelizm i korupcja, swoista samowystarczalno administracji, która sama generowa a potrzeby kadrowe i infrastrukturalne w oderwaniu od potrzeb Spo- ecznych. Uwzgl dniaj c fakt, i urz dnicy, jako grupa zawodowa, nie s obdarzeni w Polsce szczególnym zaufaniem obywateli, konieczne s zmiany warunkuj ce uzyskiwanie dobrych warunków przez organizacje publiczne. Trudno jest bowiem wyobrazi sobie zadowolonych klientów obs ugiwanych przez sfrustrowanych, niezadowolonych pracowników organizacji publicznej. Tylko wtedy gdy pracownicy zaczn uto samia si z celami instytucji i nastawi si na jak najlepsz obs ug obywatela klienta, b dzie on zadowolony. 16 Bardzo wa n tez, stosowan w ca ym wiecie zachodnim, na któr trzeba w naszych urz dach zwraca uwag jest to, i organizacja pracy w urz dzie powinna zapewni mo liwo takiego kontaktu z klientem, który w maksymalnym stopniu pozwoli pozna i spe ni jego oczekiwania, albo- 15 S. Wysocki, Przyjazny i sprawny urz d us ugi publiczne sprawnej jako ci, Mi dzynarodowa Szko a Jako ci IV wersja sektor publiczny kwietnia T. Buchacz, Jako w placówkach publicznych, Puls Biznesu, 13 maja

11 Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej wiem miar jako ci jest realizacja pomi dzy oczekiwaniami klienta a ich spe nieniem, co jest jednak subiektywnym odczuciem ka dego interesanta. Wspó czesne pojmowanie jako ci, czyli spe nianie u wiadamianych i nieu wiadamianych potrzeb, oczekiwa klientów, to nie tylko jako wiadczonych us ug, ale tak e jako organizacji pracy w urz dzie i jako zarz dzania urz dem. Dlatego te, dotychczasowy model administracji opartej na biurokratycznej racjonalno ci zosta w wi kszo ci krajów europejskich zanegowany i zast piony przez model mened erskiego zarz dzania publicznego, charakteryzuj cy si m.in. tym, e administracja jest zorientowana na obywatela, nast puje oddzielenie funkcji strategicznych od funkcji operacyjnych, przekazuje si wykonywanie us ug publicznych konkuruj cym ze sob organizacjom spoza administracji. Naturaln konsekwencj przyj cia tego sposobu zarz dzania jest podporz dkowanie dzia a oczekiwaniom obywateli. A oczekuj oni od urz dników przychylno ci, usprawnienia pracy w celu skrócenia czasu oczekiwania na za atwienie spraw, przejrzysto ci procedur, wyczerpuj cej i zrozumia ej informacji. W Polsce to ostatnie wymaganie wzmocni a jeszcze debata wokó uchwalonej w 2001 roku ustawy o dost pie informacji publicznej i wprowadzone wcze niej przepisy mówi ce o jawno ci dzia ania organów jednostek samorz du terytorialnego. Jednak pomimo to, (...)na pocz tku marca 2002 roku wyniki sonda u PBS pokazuj jak niski w ocenie obywateli - jest poziom poinformowania o tym, co dzieje si w instytucjach pa stwowych i samorz dowych. 17 Do powszechne jest równie przekonanie, e polskie urz dy administracji s wewn trznie zdezorganizowane, pozbawione jasnych procedur, a stosowane w nich metody pracy s nieefektywne. Prawie ka dy urz d trapi ten sam problem, a mianowicie niedostateczna komunikacja i koordynacja pomi dzy jego biurami. Paradoksalne jest to i, urz dnicy te nie jednokrotnie nie wiedz jak s podejmowane decyzje i czy istnieje zwi zek pomi dzy ich czynno ciami, a dzia aniami innych cz - ci urz du. Jedn z przyczyn jest sztywny podzia na komórki organizacyjne, sztuczne i papierowe mechanizmy koordynacji zapisane w regulaminie organizacyjnym. Bywa, e ka dy wydzia ma w asne metody uzgodnie i wymiany informacji. Urz dem zarz dza si poprzez struktury wydzia owe, a nie poprzez realizowane procesy, szczególnie te wykraczaj ce poza granice poszczególnych wydzia ów, których wymaga od organizacji nowa wersja normy ISO System zarz dzania jako ci, oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2000, pozwala organizacjom publicznym odej od sztywnego, strukturalnego kierowania poszczególnymi komórkami na rzecz zarz dzania procesami, jakie s w organizacji realizowane. Podej cie takie pozwala na dostosowanie dzia ania organizacji do wymaga klientów a tym samym uzyskania swoistej warto ci dodanej do tradycyjnych, administracyjnych czynno ci. Tak warto ci dodan w urz dzie b dzie uzyskanie satysfakcji 17 Urz dnicy nadal za kultur tajemnicy, Rzeczpospolita 5 marzec

12 J. Toru ski obywateli ze sposobu, w jaki s obs ugiwani przy zwyk ych czynno ciach administracyjnych. 18 Na uwag zas uguje równie fakt, i jednostki administracji publicznej wykonuj obecnie swoje zadania po skrajnie ró nych kosztach i w bardzo ró nym zakresie, nie przestrzegaj c konstytucyjnego prawa obywateli do otrzymywania ogólnodost pnych us ug publicznych o jednakowym poziomie. Dlatego te konieczne jest wprowadzenie standardów us ug publicznych wraz z systemem wska ników i metodami pomiaru stopnia realizacji ustalonego standardu oraz sta e nadzorowanie, czy ustalony standard jest zachowywany i czy organizacja potrafi skutecznie reagowa gdy tak si nie dzieje. Kolejn przyczyn wprowadzania zmian w polskich urz dach jest to, i dotychczas funkcjonowa o przekonanie, e wystarczy dzia a zgodnie z prawem bez specjalnego zainteresowania spo ecznymi i gospodarczymi rezultatami tego dzia ania, by móc mówi o dobrym urz dzie czy urz dniku. Dzi natomiast obowi zkiem struktur pa stwa jest nie tylko wykonywanie zada publicznych zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez prawo. Administracja publiczna powinna wiadczy us ugi obywatelom odpowiadaj ce zarówno standardom prawnym, jak i oczekiwaniom spo ecznym. Spe nienie obu tych wymogów decyduje o skuteczno ci dzia a podejmowanych przez administracj. Jednak nie ma mo liwo ci spe nienia tych wymogów bez okre lonego punktu odniesienia. (...)Jednym z nich jest prawo i standardy prawno-organizacyjne. Innymi s potrzeby spo eczne niejednokrotnie wyra one w postaci oczekiwanych przez obywateli sposobów wiadczenia us ug publicznych. A jeszcze inne to standardy zarz dzania, czy systemy, techniki i narz dzia pozwalaj ce instytucjom publicznym efektywnie wykonywa zadania publiczne. 19 Urz dy administracji publicznej powinny wi c podejmowa dzia ania doskonal ce zarz dzanie urz dem, jak równie dzia- ania nastawione na podniesienie jako ci obs ugi interesantów i zwi kszenie efektywno ci organizacyjnej. Zapewne norma ISO 9000 nie jest jednym panaceum na popraw systemu zarz dzania w jednostce samorz dowej. Jednak e formalny, uporz dkowany charakter normy ma takie wymagania, jak: (...) odpowiedzialno kierownictwa, analiza i monitorowanie procesów, dzia ania doskonal ce, wymóg tworzenia dokumentacji systemu zach caj do rozpocz cia wdra ania tych norm. 20 Spe nienie wymagania normy ISO 9000 zapewnia doprowadzenie do tego, by w organizacji: 21 nast powa a powtarzalno post powania, jako by a wynikiem planowanych dzia a, a nie przypadku, sposób post powania by ustalony i udokumentowany, po o ony by nacisk na zapobieganie, a nie na naprawianie, 18 S. Wysocki, Przyjazny i sprawny urz d us ugi publiczne dobrej jako ci, Mi dzynarodowa Szko a Jako ci IV sesja- sektor publiczny kwietnia S. Wysocki, Mened erskie zarz dzanie publiczne, Gazeta Samorz du i Administracji 1-14 lipca B. Turowski, Uzyska norm ISO to ambicja urz dów, Problemy jako ci marzec H. Paj k, Du o lepiej zapobiega ni naprawia, Prawo i Gospodarka 21 grudnia

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Agnieszka Lisowska mgr ukasz Ziemi ski Politechnika Koszali ska Zarz dzanie jako

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w przemy le motoryzacyjnym Quality management in the automotive industry

Zarz dzanie jako ci w przemy le motoryzacyjnym Quality management in the automotive industry Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 9 27 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.1 Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Katarzyna Szczepa ska

Bardziej szczegółowo

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA Eugeniusz Krzemie * Rados aw Wolniak** HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA STRESZCZENIE Publikacja przedstawia najwa niejsze zagadnienia zwi zane z okre leniem podstawowych

Bardziej szczegółowo

Rola przywództwa w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie The role of leadership in quality management in the enterprise

Rola przywództwa w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie The role of leadership in quality management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i 2013 prof. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Barbara WYRZYKOWSKA Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Gra yna Dom a -Otmianowska Instytut Organizacji i Zarz dzania w Przemy le ORGMASZ Wp yw zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej The quality management system in the economic sector food

System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej The quality management system in the economic sector food Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 Jakub Marsza ek, Anetta Kuna-Marsza ek ** ZARZ DZANIE RODOWISKOWE W KONTEK CIE ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PRZEDSI BIORSTW 1.

Bardziej szczegółowo

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK Streszczenie Sektor usług medycznych w Polsce ulega nieustannym zmianom. Proces transformacji ustrojowej, który dokonał si

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII ukasz ABSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Kulturowe determinanty zarz dzania talentami

Kulturowe determinanty zarz dzania talentami Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 4 (44): 113 133 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.44.9 Kulturowe determinanty zarz dzania talentami Nades any: 26.07.13 Zaakceptowany do druku:

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo